Özel Okullarda Eğitim Sınıfındaki Personele Ödenecek Ücretin, Resmi
Okullarda Dengi Personele Ödenen Ücretlerden Aşağı Olamayacağı
Zorunluluğu Kaldırıldı
Özel okullarda yöneticilik ve eğitim öğretim hizmeti yapanların alacakları aylık ücretlerin, resmi
okullarda görev yapan aynı seviyedeki yönetici ve eğitim personelinin alacakları aylık ücretlerden daha
düşük olamayacağını düzenleyen Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9.maddesi ikinci fıkrası
14.03.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6528 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Düzenlenecek personel ücret bordroları, ücret tutarı ve şekil yönünden resmi okul bordrolarına bağlı
kalınmaksızın serbestçe düzenlenebilecektir. Verilecek ücretlerin asgari ücretten düşük olmaması
tabiidir.
Aynı maddenin sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerin ödeneceğini amir üçüncü fıkrası ise halen
yürürlüktedir.
Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden, Gelir Vergisi Kanunu 2003/2 no’lu İç Genelgesine göre
657 sayılı Kanunda belirtilen ve resmi okul personeline de ödenen sosyal yardım kapsamındaki
ödemeler anlaşılmaktadır.
Bu ödemelerin ilgili kanun hükmüne göre özel okullarda personele ödenmesi zorunludur.
Sosyal yardım kapsamındaki ödemeler şunlardır;
Aile ve çocuk yardımı (657 sayılı Kanun Madde 202),
Doğum Yardımı (657 sayılı Kanun Madde 207),
Ölüm Yardımı (657 sayılı Kanun Madde 208),
Bu ödemelerin devletçe ödenen tutarı kadar özel okullarda personele ödenmesi halinde 5580 sayılı
Kanunun 9. maddesi üçüncü fıkrasına (maddenin son haline göre ikinci fıkra) göre gelir vergisi
kesilmeyecektir. Resmi okullarda verilenden fazla ödenmesi durumunda ise ödenen fazla kısım gelir
vergisine tabidir.
Eğitim öğretim tazminatı daha önce 657 sayılı Kanunda sosyal yardım kapsamında iken, aynı
Kanunun halen yürürlükte olan son şeklinde sosyal yardım kapsamında sayılan ödemelerden çıkartılıp
“Zam ve Tazminatlar” başlığı altında ayrı bir bölüme alınmıştır.
Eğitim öğretim tazminatı 657 sayılı Kanunda sosyal yardım kapsamında sayılmayıp, 5580 sayılı
Kanunun ilgili hükmüne göre değil, halen yürürlükte olan Maliye Bakanlığının 2003/2 sayılı İç
Genelgesine göre gelir vergisinden istisnadır. Bu ödemenin özel okullarda eğitim personeline
ödenmesi halinde devletçe resmi okullarda ödenen tutarı kadarı gelir vergisinden istisna, fazla
ödenmesi durumunda fazla kısım gelir vergisine tabidir.
Özel okullarda çalışan öğretmenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3'üncü maddesi
kapsamında yapılan ödemelerin (Ek ödeme veya denge tazminatı) ise, Gelir İdaresi Başkanlığının
B.07.1.GiB.4.34.16.01-GVK 94- 234/18167 sayılı özelgesi ve aynı doğrultuda verilen benzer
özelgelere istinaden resmi okullarda ödenen tutarı kadarı vergiye tabi tutulmayacak, aşan kısmı ise
ücret olarak değerlendirilip vergilendirilecektir.
Ek ödemeler sosyal yardımlar kapsamında olmayıp özelgeye istinaden vergiye tabi tutulmamaktadır.
Vergi idaresiyle bu konuda yaşanacak uyuşmazlıklarda özelge, sadece verilen mükellefi cezadan
kurtaracak, vergi aslını ödemekten kurtaramayacaktır. Özelge almayan mükelleflerde ise hem vergi
aslı, hem de cezaya muhatap kalınacaktır.
Download

Özel Okullarda Eğitim Sınıfındaki Personele Ödenecek Ücretin