TEKLĠF VERECEK ĠSTEKLĠLER DĠKKATĠNE.
ÜÇLER SĠTESĠ YAPILACAK OLAN Ġġ METRAJLARI
DıĢ cephe alanı ..............................................................................................
Minha boĢluğu ..............................................................................................
Isı yalıtım alanı .............................................................................................
9.400 m2.
1.100 m2.
8.300 m2.
Yalıtım dıĢı alan ............................................................................................
1.000 m2.
Pencere küpeĢte mermeri ............................................................................
700 m tül.
Balkon küpeĢte mermeri ..............................................................................
450 m tül.
Balkon krom paslanmaz korkuluk ............................................................
450 m tül.
Eksiz yağmur oluğu ( monoluk) ..................................................................
600 m tül.
Eksiz oluk yaka sacı .....................................................................................
600 m tül.
Balkon duvar örümü 15 lik bims ................................................................
180 m2.
p.v.c borular .................................................................................................
900 m tül.
Söve köĢe taĢı ................................................................................................
m tül.
Pencere söve ..................................................................................................
500 m tül.
Kat silmesi .....................................................................................................
2.000 m tül
DEĞĠġĠKLĠK:
BAL KON DUVARI 3 SIRA BĠMS ÖRÜLECEK
Download

TEKLİF VERECEK İSTEKLİLER DİKKATİNE. ÜÇLER SİTESİ