SĠRKÜLER
2014/05
SĠRKÜLERĠN
Tarihi
: 12.02.2014
Konusu
: 2013 Yılı 4. Döneme Ait Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme
Süresi 17 Şubat 2014 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.
Mevzuat
: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
Yasal Dayanak
: 11.02.2014 Tarih ve 94 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri
2013 yılı Ekim-Aralık dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin
verilme süresi 17 Şubat 2014 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Beyan edilen verginin ödenme süresi ile ilgili bir değişiklik olmayıp, ödeme 17 Şubat 2014
Pazartesi günü sonuna kadar gerçekleştirilecektir.
11.02.2014 Tarih ve 94 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri aşağıda aynen sunulmuştur.
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
SENA YMM LTD. ġTĠ.
SENA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD. ġTĠ.
Namazgah, Ġzzettinbey Cad. Bayrak ĠĢ Mrk. A Blok No: 9/9 Üsküdar/ĠSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
http://www.senaymm.com.tr e-mail : [email protected]
Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin
Verilme Süresinin Uzatılması.
Tarih
Sayı
Kapsam
11/02/2014
GVK-94/2014-1/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması
T.C.
MALĠYE BAKANLIĞI
Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı
Gelir Vergisi Sirküleri/94
:Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine ait Dördüncü Üç Aylık
Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması.
: 11/2/2014
: GVK-94/2014-1/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması
Konusu
Tarihi
Sayısı
1. GiriĢ
Ekim-Aralık /2013 dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin
uzatılması, bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması
Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun
Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;
14 Şubat 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin
verilme süresi 17 Şubat 2014 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin
beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.
Duyurulur.
Mehmet ġĠMġEK
Maliye Bakanı
SENA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD. ġTĠ.
Namazgah, Ġzzettinbey Cad. Bayrak ĠĢ Mrk. A Blok No: 9/9 Üsküdar/ĠSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
http://www.senaymm.com.tr e-mail : [email protected]
Download

2013 Yılı 4. Döneme Ait Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme