BATI AKDENĠZ KALKINMA
AJANSI
2013 YILI SAYIġTAY
DENETĠM RAPORU
Ekim 2014
İÇİNDEKİLER
KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ .................................. 1
DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU ........................................................ 2
SAYIġTAYIN SORUMLULUĞU ....................................................................................................................... 2
DENETĠMĠN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMĠ VE KAPSAMI ................................................................... 2
DENETĠM GÖRÜġÜ ........................................................................................................................................... 4
DENETĠM GÖRÜġÜNÜ ETKĠLEMEYEN TESPĠT VE DEĞERLENDĠRMELER .................................... 5
EKLER................................................................................................................................................................... 9
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA
BİLGİ
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı mali iĢlemlerinin muhasebeleĢtirilmesinde 28.09.2006 tarih ve
26303 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğine tabidir.
Yine aynı Yönetmeliğin „Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller‟ baĢlıklı 95 inci maddesine
göre hesaplara iliĢkin iĢlemler, değerlerin alınıp verilmesi ve kaydedilmesinde kullanılacak
alındı, defter ve belge örnekleri, dönem sonu iĢlemleri gibi hususlarda bu Yönetmelikte
hüküm bulunmayan hâllerde 10/3/2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan
Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerinin kıyasen uygulanacağı
belirtilmiĢtir.
2013 yılı için Ajans hesabına, merkezi yönetim bütçesinden 15.881.000,00 TL ödenek
aktarılmıĢtır. Bunun 3.000.000,00 TL‟si 2013 yılı ile ilgili olarak aktarılan pay iken
12.881.000,00 TL‟si 2012 dönemine ait olup 2013 yılında Ajans hesabına aktarılan tutardır.
Ajans 2013 yılı bütçe gelirlerinin toplam tutarı 26.195.442,56 TL, bütçe gelirlerinden red ve
iade tutarı ise 52.450,76 TL‟dir.
2013 yılı bütçe giderleri için 65.000.000,00 TL toplam ödenek öngörülmüĢtür. Bunun
31.933.054,71 TL‟si kullanılabilir ödenek iken gerçekleĢen bütçe giderleri toplamı
19.216.945,29 TL‟dir.
Kamu Ġdaresi Hesaplarının SayıĢtaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar” ın 5 inci maddesi gereğince hesap
dönemi sonunda SayıĢtaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aĢağıda yer
alanlar denetime sunulmuĢ olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer
alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıĢtır.
Geçici ve kesin mizan.
Bilanço.
Banka mevcudu tespit tutanağı,
Teminat mektupları sayım tutanağı,
__________________________________________________________________________________________
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
1
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu,
Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu,
Faaliyet sonuçları tablosu.
Denetim görüĢü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları
tablosuna verilmiĢtir.
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun
olarak hazırlanmıĢ olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek Ģekilde
zamanında SayıĢtaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu
idaresinin faaliyet ve iĢlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak
yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların
önemli hata veya yanlıĢ beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile
bunlara iliĢkin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak
oluĢturulmasından, etkin olarak iĢletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını
oluĢturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından
sorumludur.
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU
SayıĢtay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin gelir,
gider ve malları ile bunlara iliĢkin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve
doğruluğuna iliĢkin görüĢ bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle
sorumludur.
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI
Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, genel kabul görmüĢ uluslararası
denetim standartları, SayıĢtay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve
__________________________________________________________________________________________
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
2
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
iĢlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına iliĢkin makul güvence elde
etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüĢtür.
Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluĢturan hesap ve iĢlemlerinin doğruluğu,
güvenilirliği ve uygunluğuna iliĢkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler;
uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle
gerçekleĢtirilmiĢtir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol
sistemleri de değerlendirilmiĢtir.
Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına
iliĢkin tüm mali faaliyet, karar ve iĢlemleri ve bunlara iliĢkin kayıt, defter, bilgi, belge ve
verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluĢturmaktadır.
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüĢü oluĢturmak üzere yeterli ve uygun
denetim kanıtı elde edilmiĢtir.
__________________________________________________________________________________________
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
3
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİM GÖRÜŞÜ
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 yılına iliĢkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan mali
rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine
varılmıĢtır.
__________________________________________________________________________________________
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
4
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE
DEĞERLENDİRMELER
BULGU 1:
Yemek Hizmeti Alımı Kapsamında KDV Tevkifatı Yapılmaması
Ajansın Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kurulu organizasyonları kapsamında bazı
iĢletmelerden yapmıĢ olduğu yemek hizmeti alımlarında KDV tevkifatı yapılmadığı
görülmüĢtür.
14.04.2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 117 sayılı KDV Genel
Tebliğinin "Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar" baĢlıklı 3.1. inci
maddesinin (b) bendinde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere
sorumlu tutulabilecekler sayılmıĢtır. Bunlar:
BelirlenmiĢ alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluĢlar, il özel
idareleri ve bunların teĢkil ettikleri birlikler, belediyelerin teĢkil ettikleri birlikler ile köylere
hizmet götürme birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dıĢındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluĢları,
- Döner sermayeli kuruluĢlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kiĢiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teĢebbüsleri (Kamu Ġktisadi KuruluĢları, Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri),
- ÖzelleĢtirme kapsamındaki kuruluĢlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli iĢlemler borsaları dahil bütün
borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluĢlara ait olan
(tek baĢına ya da birlikte) kurum, kuruluĢ ve iĢletmeler,
- Payları Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsasında iĢlem gören Ģirketler
Yine aynı Tebliğin 3.2.4. Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri bölümünün
„3.2.4.1 Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı‟ baĢlıklı alt bendinde Tebliğin
(3.1.2/b) ayırımında sayılanlara karĢı ifa edilen her türlü yemek servis ve organizasyon
hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiĢtir.
Konuyla ilgili olarak 3.2.4.2. Kapsam baĢlıklı maddede ise aĢağıdaki hükümlere yer
verilmiĢtir.
“3.2.4.2.1. Yemek servis hizmetleri; Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılan idare, kurum
__________________________________________________________________________________________
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
5
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
ve kuruluĢların personel, öğrenci, hasta, müĢteri, misafir, yolcu sıfatı taĢıyan kiĢilerin yemek
ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla yapacakları hizmet alımlarını kapsamaktadır….
Yemeğin, tevkifat yapmakla sorumlu idare, kurum veya kuruluĢlara ait bir yerde
hazırlanması (piĢirilmesi) veya tüketilmeye hazır halde temin edilmesi tevkifat uygulanmasına
engel değildir….
Yemek servis hizmetinin, bu hizmetin verildiği mahallere (lokanta, restaurant ve
benzeri yerlere) gidilmesi suretiyle alınması ve hizmete ait faturanın Tebliğin (3.1.2/b)
ayrımında sayılan idare, kurum ve kuruluĢlar adına düzenlenmesi halinde de tevkifat
kapsamında iĢlem tesis edilecektir.
Ayrıca otel, motel, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde, konaklama
hizmetinden ayrı olarak verilen veya birlikte verilmekle beraber ayrı bir fatura ile
belgelendirilen ya da aynı faturada ayrı olarak gösterilen durumlarda yemek servis hizmeti ile
ilgili olarak tevkifat uygulaması kapsamında iĢlem yapılacaktır….
3.2.4.2.2. Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılan idare, kurum ve kuruluĢların konser,
fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, kongre, seminer, panel, tanıtım ve benzeri hizmet alımları
bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.
Söz konusu hizmetleri veren mükelleflerin, organizasyonun yapılacağı yeri (salon, otel
ve benzeri) iĢletenlerden alacakları hizmetler tevkifat uygulaması kapsamında değildir. Bu
durum, organizasyonu yapan firmaların, hizmet verdikleri idare, kurum ve kuruluĢlar adına
düzenledikleri faturalarda yer alan toplam tutar üzerinden tevkifat uygulanmasına engel
değildir.”
Tebliğin ilgili maddelerinde de belirtildiği gibi Ajansın söz konusu Ģirketlerden
yapmıĢ olduğu yemek hizmeti alımları kısmi tevkifatın konusuna girmektedir. Bu nedenle de
söz konusu yemek alım hizmeti bedellerinden (5/10) oranında KDV tevkifatı yapılması
gerektiği düĢünülmektedir.
Kamu idaresi cevabında: Ajans tarafından benzer organizasyonlar kapsamında
firmalara ödenen yemek ücretlerinden 117 sayılı KDV Genel Tebliğine uygun olarak kesinti
yapılacağı ifade edilmiĢtir.
Sonuç olarak: Bulguda belirtilen hususlar idarece kabul edildiğinden, uygulamanın
2014 yılı denetiminde izlenmesi gerekir.
BULGU 2:
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı gerçek durumu yansıtmaması
Ajans hesabına özellikle Belediyeler cari yıl bütçelerinden aktarılan payların
kaydedildiği 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı gerçek durumu yansıtmamaktadır.
__________________________________________________________________________________________
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
6
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında
Kanunun 19. maddesine göre Ajans gelirleri Ģunlardır:
a) Bir önceki yıl gerçekleĢen genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından, vergi iadeleri ile
mahallî idarelere ve fonlara aktarılan paylar düĢüldükten sonra kalan tutar üzerinden, binde
beĢ oranında her yıl ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Planlama Kurulunca her bir ajans
için nüfus, geliĢmiĢlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre belirlenecek pay.
b) Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan sağlanacak kaynaklar.
c) Faaliyet gelirleri.
d) Bir önceki yıl gerçekleĢen bütçe gelirleri üzerinden, bölgedeki il özel idareleri için;
borçlanma, tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel, katma ve özel bütçeli kuruluĢlardan alınan
yardım kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir, belediyeler için; borçlanma ve tahsisi
mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden
aktarılacak pay.
e) Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleĢmiĢ bütçe gelirlerinin
yüzde biri oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay.
f) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluĢlarca yapılan bağıĢ ve yardımlar.
g) Bir önceki yıldan devreden gelirler.
Ajans gelir bütçesi hazırlanırken yukarıda sayılan gelir kalemlerinden özellikle
Belediyelerin bütçelerine ait gerçek durumu yansıtan mali veriler temin edilemediğinden
eldeki mevcut veriler güncellenerek Ajans gelir tahminleri yapılmaya çalıĢılmaktadır. Bu ise
Ajans yevmiye kayıtlarında yıl içerisinde yapılan gerek tahakkuk arttırma gerekse terkin
kayıtları nedeniyle iĢlem hacmini arttırmaktadır.
Kamu Ġdaresi Cevabında: Söz konusu veriler ilgili kuruluĢların bağlı oldukları
Valilikler, defterdarlıklar aracılığı ile istenmiĢ olmasına rağmen zamanında ve net olarak
gönderilmemektedir.
Bundan sonra denetim raporunda belirtilen öneri doğrultusunda gerekli tedbirler
alınarak iĢ ve iĢlem yapılacaktır.
Sonuç olarak: Konu ile ilgili aksaklıkların ortadan kaldırılmasını teminen, yerel
yönetimlerin bütçe kesin hesap cetvellerinin kalkınma ajanslarına gönderilmesinin sağlanması
gerekmektedir.
__________________________________________________________________________________________
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
7
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
8
0
0
0
19
0
0
0
0
0
23866033
0
0
0
324
0
199989
0
0
0
0
0
10056574
1 DÖNEN VARLIKLAR
1 DÖNEN VARLIKLAR
10 HAZIR DEĞERLER
10 HAZIR DEĞERLER
10 HAZIR DEĞERLER
102 BANKA HESABI
102 BANKA HESABI
102 BANKA HESABI
105 DÖVĠZ HESABI
105 DÖVĠZ HESABI
108 DĠĞER HAZIR DEĞERLER HESABI
108 DĠĞER HAZIR DEĞERLER HESABI
108 DĠĞER HAZIR DEĞERLER HESABI
11 MENKUL KIYMETLER
11 MENKUL KIYMETLER
111 ÖZEL KESĠM TAHVĠL SENET VE
111 ÖZEL KESĠM TAHVĠL SENET VE
12 FAALĠYET ALACAKLARI
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
E
1
2
F
26
0
0
87
0
0
36
42
0
0
0
0
0
0
0
100000
0
100000
0
1020000
0
454
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
0
0
19422956 38
0
0
20443411 1
0
0
48941928 88
0
0
100000
0
100000
0
650000
0
0
0
0
29406139
0
0
30056139
0
0
56529183
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
0
0
70
0
0
63
0
0
0
0
0
320 BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI
320 BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI
320 BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI
33 DĠĞER BORÇLAR
3
D
113921
0
0
36 ÖDENECEK DĠĞER
36 ÖDENECEK DĠĞER
36 ÖDENECEK DĠĞER
F
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
9
0
360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR
2
360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR
0
3
58693
360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR
1
H
G
0
0
330 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR
330 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR
2
1
E
2
0
154478
32 FAALĠYET BORÇLARI
C
33 DĠĞER BORÇLAR
0
1
0
154478
32 FAALĠYET BORÇLARI
32 FAALĠYET BORÇLARI
0
0
268399
YTL
N-2 Yılı
B
A
null 3 KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
null
A 3 KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
null 3 KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
__________________________________________________________________________________________
0
0
23665719
0
0
90
0
KR SIR PASĠF
Cari Yıl(N)
KR YTL
N-1 Yılı
KR YTL
37786058
YTL
1 DÖNEN VARLIKLAR
SIRA AKTĠF
N-2 Yılı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 01.01.2013 - 31.12.2013 Dönemi Bilançosu
EK-1: KAMU ĠDARESĠ MALĠ TABLOLARI
EKLER
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
0
0
29
0
0
14
0
0
0
0
0
0
43
0
0
43
0
0
57
KR
0
69631
0
0
153599
0
0
85993
0
85993
0
209885
0
0
209885
0
0
504446
0
YTL
N-1 Yılı
0
78
0
0
0
0
0
61
0
61
0
12
0
0
12
0
0
60
0
76863
0
0
166981
0
0
192577
0
192577
0
194545
0
0
194545
0
0
554520
0
0
KR YTL
Cari Yıl(N)
0
0
0
0
126 VERĠLEN DEPOZĠTO VE
128 ġüpheli Ticari Alacaklar Hesabı
15 STOKLAR
15 STOKLAR
150 ĠLK MADDE VE MALZEME HESABI
6
7
I
J
1
105631274
0
0
200
26
0
0
0
0
0
0
0
135955066
3551
0
3551
0
0
200
0
0
26
43
0
43
0
0
0
0
0
22959406 49
0
0
22959606 49
56529183
0
4753
0
134110
804
0
0
23562754
0
0
23697669
0
63
0
66
0
74
55
0
0
17
0
0
46
0
0
380 GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER
380 GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER
1
PASĠF TOPLAMI
null 4 UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
null 4 UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
10
915599
0
110401
0
2
0
38 GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER VE
0
38 GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER VE
K
J
0
37 BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI
I
372 KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI
0
1
1527
0
0
53700
369 ÖDENECEK DĠĞER
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK
7
6
5
4
__________________________________________________________________________________________
5
AKTĠF TOPLAMI
0
0
126
VERĠLEN DEPOZĠTO VE
ALACAKLAR
126 VERĠLEN DEPOZĠTO VE
TAKĠPLĠ
0
4
3
0
0
121
GELĠRLERDEN
ALACAKLAR
121
GELĠRLERDEN
ALACAKLAR
2
TAKĠPLĠ 0
121
26
0
0
1
TAKĠPLĠ 10056374
0
12 FAALĠYET ALACAKLARI
H
GELĠRLERDEN
0
12 FAALĠYET ALACAKLARI
G
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
73
0
2
0
0
0
0
0
0
68
0
0
17
1708939
195599
0
0
50871
0
50871
4097
4097
0
0
83967
0
75
95
0
0
13
0
13
74
74
0
0
22
0
554520
0
0
416
0
416
0
0
0
0
90117
0
0
0
20
2
0
0
0
0
74
86
0
0
0
3730749
0
0
132702
0
0
25073
0
0
107628
0
0
1237321
0
0
892653
0
892653
0
342341
0
0
122449
0
16 ÖN ÖDEMELER
16 ÖN ÖDEMELER
160 Ġġ AVANS VE KREDĠLER HESABI
160 Ġġ AVANS VE KREDĠLER HESABI
160 Ġġ AVANS VE KREDĠLER HESABI
18 GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER VE
18 GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER VE
18 GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER VE
180 GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER
180 GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER
180 GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER
181 GELĠR TAHAKKUKLARI HESABI
181 GELĠR TAHAKKUKLARI HESABI
181 GELĠR TAHAKKUKLARI HESABI
2 DURAN VARLIKLAR
2 DURAN VARLIKLAR
2 DURAN VARLIKLAR
22 FAALĠYET ALACAKLARI
22 FAALĠYET ALACAKLARI
220 GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI
220 GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI
25 MADDĠ DURAN VARLIKLAR
25 MADDĠ DURAN VARLIKLAR
25 MADDĠ DURAN VARLIKLAR
254 TAġITLAR HESABI
254 TAġITLAR HESABI
L
M
1
2
3
N
O
A
1
2
3
4
5
6
A
B
1
2
C
D
E
1
2
122449
0
0
354215
0
218726
0
218726
0
0
684432
0
0
98153
0
0
45741
0
0
143895
0
0
5291464
0
0
5291464
0
0
50
0
0
14
0
85
0
85
0
0
8
0
0
80
0
0
60
0
0
40
0
0
55
0
0
55
0
0
0
0
238148
0
0
0
0
0
0
406626
0
0
71491
0
0
5638
0
0
77130
0
0
2593490
0
0
2593490
0
0
4753
0
0
52
0
0
0
0
0
0
26
0
0
93
0
0
75
0
0
68
0
0
13
0
0
13
0
0
66
10191167
0
0
59 DÖNEM FAALĠYET SONUÇLARI
59 DÖNEM FAALĠYET SONUÇLARI
59 DÖNEM FAALĠYET SONUÇLARI
D
PASĠF TOPLAMI
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
11
117070141
0
590 DÖNEM OLUMLU FAALĠYET
2
590 DÖNEM OLUMLU FAALĠYET
0
3
10191167
590 DÖNEM OLUMLU FAALĠYET
1
F
E
0
0
570 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET
570 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET
3
2
28453412
57 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET
C
570 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET
0
1
0
28453412
57 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET
57 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET
B
A
0
5 ÖZ KAYNAKLAR
null
5 ÖZ KAYNAKLAR
0
null
38644580
0
5 ÖZ KAYNAKLAR
472 KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI
null
3
0
472 KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI
1
472 KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI
110401
2
0
0
110401
0
47 BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI
47 BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI
47 BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI
4 UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
C
B
A
null
__________________________________________________________________________________________
0
50
0
0
61
0
86
0
0
0
42
60
0
0
0
0
20
3730749
16 ÖN ÖDEMELER
K
0
0
150 ĠLK MADDE VE MALZEME HESABI
2
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
92
0
0
28
0
0
28
0
0
77
0
0
77
0
0
5
0
0
2
0
0
2
0
148879082
0
10281734
0
0
10281734
0
0
38644580
0
0
38644580
0
0
48926314
0
0
195599
0
0
195599
0
0
88
0
36
0
0
36
0
0
5
0
0
5
0
0
41
0
0
95
0
0
95
0
0
569358
710768
0
0
710768
0
0
489263
0
0
489263
0
0
560340
0
0
347285
0
0
347285
0
0
347285
-143675
0
0
257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI
257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI
257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI
7
8
9
38
0
0
0
148656102
0
-284687
0
0
516452
0
0
38
0
-7
0
0
71
0
0
56935809
-432302
0
0
548001
0
0
122449
89
-59
0
0
61
0
0
50
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
12
__________________________________________________________________________________________
AKTĠF TOPLAMI
-44
0
255 DEMĠRBAġLAR HESABI
6
117065489
0
0
255 DEMĠRBAġLAR HESABI
5
55
363567
255 DEMĠRBAġLAR HESABI
4
0
0
254 TAġITLAR HESABI
3
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
-35
0
0
0
0
0
-4566
0
0
0
0
260 HAKLAR HESABI
260 HAKLAR HESABI
260 HAKLAR HESABI
264 ÖZEL MALĠYETLER HESABI
264 ÖZEL MALĠYETLER HESABI
268 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI
268 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI
268 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI
28 GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER
280 GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER
1
4
5
6
7
8
9
10
G
1
117070141
0
0
92
0
0
0
0
62
6892
0
148879082
0
0
0
-50288
0
0
52501
0
109276
0
0
111490
0
92
0
0
0
-28
0
0
61
0
76
0
0
9
0
56935809
37771
37771
-109172
0
0
129185
0
110692
0
0
130706
0
0
89
67
67
-40
0
0
71
0
76
0
0
7
0
0
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
13
__________________________________________________________________________________________
AKTĠF TOPLAMI
0
0
26 MADDĠ OLMAYAN DURAN
H
0
0
26 MADDĠ OLMAYAN DURAN
G
27
2326
26 MADDĠ OLMAYAN DURAN
F
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
14
__________________________________________________________________________________________
BAKA 2013
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Gelir GerçekleĢmeleri
74.386,12 TL
12.881.000,00
TL
800.02.05 Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar
800.01.01 Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan
Paylar
20.231,11 TL
415.116,80
TL
588,90 TL
9.061,09 TL
300,00 TL
242.910,00 TL
144.309,10 TL
223.132,60 TL
13.684.942,63
TL
800.06.03 Repo Gelirleri
800.06.09 Diğer Faaliyet Gelirleri
800.02.01 Ġl Özel Ġdarelerinden Aktarılan Paylar
800.02.04 Ġlçe Belediyelerinden Aktarılan Paylar
800.02.03 Ġl Belediyelerinden Aktarılan Paylar
TL
485.701,11
6.434,49 TL
TL
265.477,66
1.680,99 TL
2.700,00 TL
11.486,04 TL
356,56 TL
TL
145.544,98
0,00 TL
0,00 TL
52.020,39 TL
0,00 TL
0,00 TL
Nisan Gerc
TL
446.456,13
5.017,90 TL
TL
184.943,07
0,00 TL
720,00 TL
10.091,80 TL
0,00 TL
TL
134.210,82
17.624,42 TL
0,00 TL
93.848,12 TL
0,00 TL
0,00 TL
Mayıs Gerc
TL
2.128.805,29
0,00 TL
TL
1.388.432,48
0,00 TL
2.150,00 TL
11.764,31 TL
0,00 TL
63.269,58 TL
224.914,03 TL
0,00 TL
128.095,92 TL
310.178,97 TL
0,00 TL
Haziran Gerc
TL
581.166,51
0,00 TL
TL
317.591,52
0,00 TL
100,00 TL
8.270,47 TL
285,80 TL
TL
119.667,48
33.067,09 TL
0,00 TL
TL
102.184,15
0,00 TL
0,00 TL
Temz Gerc
TL
91.102,48
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
350,00 TL
6.093,15 TL
203,37 TL
TL
84.455,96
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
Ağus Gerc
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
15
__________________________________________________________________________________________
800.01.01 Merkezi bütçe gerçekleĢmesi 2012 ve 2013 Toplam gelen : 15.881.000,00-TL.
800.01.01 Merkezi bütçe gerçekleĢmesi 2013 yılı Bütçesinden gelen : 3.000.000,00-TL.
Not: 800.01.01 Merkezi bütçe gerçekleĢmesi 2012 yılı Bütçesinden gelen : 12.881.000,00-TL.
TL
964.978,60
TL
178.508,66
TL
389.182,06
TL
0,00 TL
128.557,47
1.976,45 TL
12.621,07 TL
155,38 TL
TL
0,00 TL
3.850,00 TL
20.709,92 TL
0,00 TL
TL
109.200,12 TL
800.09.09 Diğer Gelirler
171.947,25
800.06.02 Faiz Gelirleri
0,00 TL
218.104,35
0,00 TL
TL
210.587,73
0,00 TL
0,00 TL
Mart Gerc
0,00 TL
0,00 TL
0,00 TL
23.663,95 TL
0,00 TL
0,00 TL
ġubat Ger
Paylar
800.03.01 Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan
0,00 TL
Aktarılan
Paylar
Belediyelerinden
54,70 TL
BüyükĢehir
800.06 Faaliyet Gelirleri
800.02.02
Ocak Gerc
Gelir Kalemi
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
TL
485.870,02
0,00 TL
75.010,00 TL
TL
176.274,76
3.000,00 TL
2.815,42 TL
0,00 TL
TL
146.877,55
0,00 TL
0,00 TL
81.892,29 TL
0,00 TL
0,00 TL
Eylül Gerc
TL
3.185.815,39
86.109,64 TL
375.140,25 TL
777.823,76 TL
300,00 TL
7.492,52 TL
0,07 TL
135.780,43 TL
280,00 TL
0,00 TL
381.389,59 TL
TL
1.421.499,13
0,00 TL
Ekim Gerc
TL
328.203,61
18.255,37 TL
94.191,95 TL
0,00 TL
270,00 TL
4.183,45 TL
0,00 TL
TL
121.683,96
0,00 TL
0,00 TL
89.618,88 TL
0,00 TL
0,00 TL
Kasım Gerc
TL
3.397.283,99
49.879,92 TL
120.257,68 TL
0,00 TL
0,00 TL
4.405,57 TL
0,00 TL
146.607,21 TL
800,98 TL
TL
3.000.000,00
75.332,63 TL
0,00 TL
0,00 TL
Aralık Gerc
TL
26.195.442,56
TL
26.195.442,56
587.569,69 TL
3.483.093,24 TL
1.198.689,51 TL
15.716,45 TL
108.994,81 TL
1.590,08 TL
1.597.349,69 TL
276.686,52 TL
TL
15.881.000,00
1.313.019,77 TL
1.731.678,10 TL
54,70 TL
Toplam Gerc
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
50.06.61.00 - 01.01.1.01.01 - Personel Ücretleri
50.06.61.00 - 01.01.1.01.02 - Sosyal Güvenlik Prim Giderleri
50.06.61.00 - 01.01.1.02.01 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
50.06.61.00 - 01.01.1.02.02 - Yolluklar
50.06.61.00 - 01.01.1.02.03 - Hizmet Alımları
50.06.61.00 - 01.01.1.02.04 - Temsil ve Ağırlama Giderleri
50.06.61.00 - 01.01.1.02.06 - Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri
50.06.61.00 - 01.01.1.02.07 - Bakım ve Onarım Giderleri
50.06.61.00 - 01.02.1.02.01 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
50.06.61.00 - 01.02.1.02.02 - Yolluklar
50.06.61.00 - 01.02.1.02.03 - Hizmet Alımları
50.06.61.00 - 01.03.1.02.01 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
905.000,00
100.000,00
75.000,00
325.000,00
250.000,00
280.000,00
15.000,00
1.194.000,00
111.000,00
220.000,00
848.280,00
3.351.720,00
Toplam Ödn
769.306,90
99.124,25
55.722,30
305.306,40
166.983,07
235.709,11
12.756,20
641.235,33
75.414,36
40,17
228.004,79
128.435,25
Kullanılabilir Ödn
0
0
153,33
0
1.126,50
2.501,60
0
10.035,08
390,33
19.046,41
48.114,88
239.227,27
Ocak Ger
0
0
2.270,67
206,7
0
0
54
38.131,19
61,33
83.292,80
47.547,33
238.862,29
ġubat Ger
35.612,22
0
2.472,50
4.031,28
937,5
11.487,30
800
48.822,01
8.284,48
13.332,10
49.408,94
254.064,45
Mart Ger
538
106,5
92
0
1.171,17
0
150
40.348,25
552
27.004,38
49.818,04
259.299,48
Nisan Ger
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
16
__________________________________________________________________________________________
Dönem
Bütçe Tertibi
BAKA 2013
Bütçe GerçekleĢmesi
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
0
0
5.259,34
0
1.995,42
2.365,99
163,15
30.375,33
1.126,00
18.441,12
49.824,05
265.751,46
Mayıs Ger
10.610,50
769,25
733,33
0
0
4.621,20
310
33.508,44
708
23.682,75
50.365,39
272.395,43
Haziran Ger
0
0
2.354,00
3.480,40
550,3
7.658,20
226,5
39.646,64
7.135,00
6.847,62
52.471,60
279.875,55
Temmuz Gerç
9.041,89
0
575,6
3.754,47
715,02
6.755,50
302,15
31.878,81
500
1.087,64
52.829,29
283.214,16
Ağustos Gerç
48.872,83
0
1.838,60
1.080,15
72.184,88
0
0
34.602,08
1.311,33
0
55.390,13
283.778,79
Eylül Gerç
1.201,23
0
437,33
3.851,21
619,5
1.200,00
0
53.659,80
4.576,00
15.116,40
55.567,70
284.567,91
Ekim Gerç
13.966,80
0
937,33
0
472
6.118,30
130
117.862,58
2.597,00
3.258,69
54.867,17
282.186,22
Kasım Gerç
15.849,63
0
2.153,67
3.289,39
3.244,64
1.582,80
108
73.894,46
8.344,17
8.849,92
54.070,69
280.061,74
Aralık Gerç
135.6
875,7
19.27
19.69
83.01
44.29
2.243,
552.7
35.58
219.9
620.2
3.223.
Gerçe
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
50.06.61.00 - 01.03.1.02.03 - Hizmet Alımları
50.06.61.00 - 01.05.1.02.01 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
50.06.61.00 - 01.05.1.02.02 - Yolluklar
50.06.61.00 - 01.05.1.02.03 - Hizmet Alımları
50.06.61.00 - 02.01.1.03.01 - Doğrudan Finansman Destekleri
50.06.61.00 - 02.01.1.03.03 - Güdümlü Proje Destekleri
50.06.61.00 - 02.01.1.03.05 - Teknik Destekler
50.06.61.00 - 02.02.1.03.02 - Doğrudan Faaliyet Destekleri
65.000.000,00
3.000.000,00
1.530.000,00
630.000,00
10.850.000,00
38.000.000,00
1.696.300,00
241.500,00
112.200,00
1.109.000,00
156.000,00
31.933.054,71
529.059,37
600.250,01
26.167.381,83
1.141.398,49
871,34
2.550,98
713.511,68
59.992,88
1.424.434,10
63.278,33
0
0
977.459,61
8.260,00
3.499,00
26.172,40
24.310,70
858,66
3.278.535,52
90.044,00
0
0
2.440.029,52
162.029,71
21.722,11
70.340,39
78.620,82
5.322,66
2.689.958,72
0
0
0
2.152.826,46
16.531,57
67.898,26
0
18.828,00
4.621,65
2.274.395,58
144.943,51
2.950,00
0
1.658.435,10
57.275,29
22.122,69
0
7.290,00
2.299,17
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
17
__________________________________________________________________________________________
Yedek ödenek
2013
50.06.61.00 - 01.03.1.02.02 - Yolluklar
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
2.181.051,85
358.097,24
11.800,00
0
1.053.093,66
169.805,51
79.224,75
11.387,00
118.170,50
4.171,33
1.575.824,69
110.597,40
0
0
1.002.070,45
843,75
337,33
0
60.488,30
3.783,17
654.572,41
25.901,00
0
0
196.372,94
990
905
0
28.635,00
1.522,66
1.456.288,06
0
0
0
1.062.944,30
0
300
1.749,23
0
640
1.556.779,03
22.085,79
0
0
890.191,17
56.752,68
44.111,52
0
19.197,50
25.381,58
459.347,08
0
0
0
0
1.505,00
0
0
25.665,00
11.380,00
633.237,10
31.848,93
0
0
0
80.000,00
508
0
5.900,00
32.584,08
1.032.521,15
154.144,43
14.999,99
0
399.194,96
908
0
0
8.382,50
3.442,16
19.21
19.21
1.000.
29.74
11.83
554.9
240.6
109.6
395.4
96.00
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI
06100 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94
e-posta: [email protected]
http://www.sayistay.gov.tr
__________________________________________________________________________________________
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
18
Download

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı