KUZEY ANADOLU KALKINMA
AJANSI
2013 YILI SAYIŞTAY
DENETİM RAPORU
Ekim 2014
İÇİNDEKİLER
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ .................................. 1
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU ........................................................ 2
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU ....................................................................................................................... 2
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI ................................................................... 2
DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI .................................................................................................... 4
DENETİM GÖRÜŞÜ ........................................................................................................................................... 4
DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER .................................... 5
EKLER................................................................................................................................................................... 7
KISALTMALAR
T.C.
: Türkiye Cumhuriyeti
KUZKA
: Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
ÇTA
: Çevre ve Turizm Altyapı Mali Destek Programı
DK
: Değerlendirme Komitesi
İKG
: Ġnsan Kaynaklarını GeliĢtirme
KOBİ
: Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmeler
YDO
: Yatırım Destek Ofisi
PYB
: Program Yönetim Birimi
KYB
: Kurumsal Yönetim Birimi
PPSAB
: Planlama, Programlama ve Stratejik AraĢtırmalar Birimi
TDİB
: Tanıtım DıĢ ĠliĢkiler Birimi
YPK
: Yüksek Planlama Kurulu
SYDO
: Sinop Yatırım Destek Ofisi
ÇYDO: Çankırı Yatırım Destek Ofisi
KYDO
: Kastamonu Yatırım Destek Ofisi
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI
HAKKINDA BİLGİ
Ajansların gelir ve gider kalemleri 5449 sayılı KuruluĢ Kanunu’nun 19 uncu ve 20 nci
maddelerinde düzenlenmiĢtir. Buna göre gelir kalemleri, genel bütçe vergi gelirlerinden
Yüksek Planlama Kurulunca her bir ajans için nüfus, geliĢmiĢlik düzeyi ve performans
ölçütlerine göre belirlenecek pay, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonlardan sağlanacak
kaynaklar, faaliyet gelirleri, bir önceki yıl gerçekleĢen bütçe gelirleri üzerinden, bölgedeki il
özel idareleri için; borçlanma, tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel, katma ve özel bütçeli
kuruluĢlardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir, belediyeler için;
borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari
yıl bütçesinden aktarılacak pay, Bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl
kesinleĢmiĢ bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay, ulusal
ve uluslararası kurum ve kuruluĢlarca yapılan bağıĢ ve yardımlar, bir önceki yıldan devreden
gelirler, gelir kaynakları olarak belirlenmiĢtir. Bu gelir kalemleri içerisinde, genel bütçe
kalemlerinden aktarılan paylar ile yerel yönetimlerden aktarılan paylar öne çıkmaktadır.
Gider kalemleri olarak plân, program ve proje giderleri, proje ve faaliyet destekleme
giderleri, araĢtırma ve geliĢtirme giderleri, tanıtım ve eğitim giderleri, taĢınır ve taĢınmaz mal
ile hizmet alım giderleri, yönetim ve personel giderleri ve görevlerle ilgili diğer giderler tespit
edilmiĢtir. Gider bütçesi incelendiğinde ise en önemli gider kaleminin proje ve faaliyet
destekleme giderlerinden oluĢtuğu görülmektedir.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 2013 yılı gelir bütçesinde öngörülen
33.512.369,87-TL gelirin 16.289.287,05-TL si gerçekleĢmiĢtir. Gider bütçesinde öngörülen
33.512.369,87-TL ödeneğin ise 10.287.959,81-TL sinin gerçekleĢtiği görülmüĢtür.
Kamu Ġdaresi Hesaplarının SayıĢtaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar” ın 5 inci maddesi gereğince hesap
dönemi sonunda SayıĢtaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aĢağıda yer
alanlar denetime sunulmuĢ olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer
alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıĢtır.

Kesin Mizan Cetveli

Bilanço

Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli

Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli

Yönetim Döneminde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste
__________________________________________________________________________________________
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
1
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________

Teminat Mektupları Sayım Tutanağı

Yevmiye Defteri (DVD)
Denetim görüĢü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet
sonuçları tablosuna verilmiĢtir.
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine
uygun olarak hazırlanmıĢ olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek
Ģekilde zamanında SayıĢtaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların
kamu idaresinin faaliyet ve iĢlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir
olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve
tabloların önemli hata veya yanlıĢ beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve
malları ile bunlara iliĢkin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak
oluĢturulmasından, etkin olarak iĢletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını
oluĢturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından
sorumludur.
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU
SayıĢtay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin
gelir, gider ve malları ile bunlara iliĢkin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve
doğruluğuna iliĢkin görüĢ bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle
sorumludur.
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI
Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, genel kabul görmüĢ uluslararası
denetim standartları, SayıĢtay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve iĢlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm
faaliyet ve iĢlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına iliĢkin makul güvence
elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla
__________________________________________________________________________________________
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
2
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
yürütülmüĢtür.
Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluĢturan hesap ve iĢlemlerinin doğruluğu,
güvenilirliği ve uygunluğuna iliĢkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler;
uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle
gerçekleĢtirilmiĢtir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol
sistemleri de değerlendirilmiĢtir.
Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve
mallarına iliĢkin tüm mali faaliyet, karar ve iĢlemleri ve bunlara iliĢkin kayıt, defter, bilgi,
belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri
oluĢturmaktadır.
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüĢü oluĢturmak üzere yeterli ve
uygun denetim kanıtı elde edilmiĢtir.
__________________________________________________________________________________________
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
3
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI
BULGU 1:
257- (Birikmiş Amortismanlar Hesabı) Amortisman Hesaplarının Çalışmaması
Ajansın hizmet binası olarak kiraladığı gayrimenkullerde özel maliyet hesabını
ilgilendirecek giderlerin tespitinin yapılmadığı, yapılan giderlerin özel maliyet hesabının
kaydedilmediği bunun yerine doğrudan giderleĢtirildiği ve dolayısıyla özel maliyet hesabı için
amortisman ayrılmadığı tespit edilmiĢtir.
Kamu
idaresi
cevabında:
Ajansımızın
hizmet
binası
olarak
kiraladığı
gayrimenkullerde özel maliyet hesabını ilgilendirecek giderlerin bundan sonra tespiti
yapılarak, özel maliyet hesabı çalıĢtırılacak ve özel maliyet hesabı için amortisman
ayrılacaktır.
Sonuç olarak: Kurum tarafından bulguda yer alan düzenlemelerin yapılacağı
belirtilmiĢ ise de, bu husus 2013 yılı mali tablolarına yansımamıĢtır.
DENETİM GÖRÜŞÜ
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 yılına iliĢkin yukarıda belirtilen ve ekte yer
alan mali rapor ve tablolarının, 257 - BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı hariç olmak üzere doğru
ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıĢtır.
__________________________________________________________________________________________
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
4
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE
DEĞERLENDİRMELER
BULGU 1:
160- (İş Avansları ve Krediler Hesabı) Proje Avans Ödemelerinin Yıl Sonunda
Kapatılmaması
Ajansın yılsonunda devreden nakdi değerlerinin bütçe içerisinde net olarak
gösterilemediği ve özellikle projelere mevzuat gereği verilen avansların yılsonunda
kapatılmadığı tespit edilmiĢtir.
Kamu idaresi cevabında: Ajansın yılsonunda devreden nakdi değerlerinin bütçe
içerisinde net olarak gösterilememesi Kalkınma Bakanlığı tarafından Ajanslara gönderilen
bütçe formatından kaynaklanmaktadır.
Projelere mevzuat gereği verilen avansların yılsonunda kapatılamaması ise Kalkınma
Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Hesap Planı” madde baĢlıklı 36. maddesi
hükümlerinin uygulanması sonucu ortaya çıkmaktadır.
Nakdi varlıkların ve avansların bütçede gösterilmesi hususunda Kalkınma Ajansları
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve bütçe formatında uygun düzenlemelerin yapılması
halinde gerekli iĢlem yapılacaktır.
Sonuç olarak: Denetçi görüĢüne iĢtirak edildiği belirtilmiĢtir. Kalkınma Bakanlığı
tarafından Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve bütçe formatında uygun
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
BULGU 2:
260-(Haklar Hesabı) Hakların Yenilenmesi İçin Yapılan Satın Alma İşlemlerinde
260 Hesabın Kullanılmaması
Ajans tarafından satın alınmıĢ olan lisans ve hakların yenilenmesi, güncellenmesi,
bakım ve onarımlarının yapılması gibi iĢlemlerde 260 haklar hesabının kullanılmadığı ve
amortisman ayrılmadığı tespit edilmiĢtir.
__________________________________________________________________________________________
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
5
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
Kamu idaresi cevabında: Ajansımız tarafından satın alınmıĢ olan lisans ve hakların
yenilenmesi, güncellenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması gibi iĢlemlerde bundan sonra
260 Haklar Hesabı kullanılacak ve yıl sonunda bu hesap için amortisman ayrılacaktır.
Sonuç olarak: Kurum tarafından bulguda yer alan düzenlemelerin yapılacağı
belirtilmiĢtir.
__________________________________________________________________________________________
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
6
VERĠLEN
MENKUL
KIYMET
ÇEKLER
0,00
VE 0,00
GELĠRLERDEN
0,00
2.253.740,20
0,00
0,00
0,00
13.376.931,72
13.376.931,72
0,00
2.556.717,01
2.556.717,01
18.187.388,93
TL
2012
4.284.704,54
10.301,96
10.301,96
0,00
0,00
16.310.339,96
(0,00 )
16.310.339,96
0,00
6.551.504,96
6.551.504,96
27.156.851,42
TL
CARİ
KALKINMA
AJANSI
ÖDENECEK
VERGĠ
VE
FONLAR
ĠDARELERĠ
362
VEYA
DĠĞER
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
7
0,00
0,00
0,00
KAMU 0,00
0,00
FONLAR ( 0,00)
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK
HESABI
360
36 ÖDENECEK DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
34 ALINAN AVANSLAR
333 EMANETLER HESABI
330 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR
320 BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI
0,00
0,00
31 KISA VADELĠ DIġ MALĠ BORÇLAR
32 FAALĠYET BORÇLARI
0,00
0,00
TL
2011
30 KISA VADELĠ ĠÇ MALĠ BORÇLAR
III.KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
PASİF
ANADOLU
__________________________________________________________________________________________
16 ÖN ÖDEMELER
MALZEMELER
MADDE
0,00
15 STOKLAR
ĠLK
0,00
150
0,00
14 DĠĞER ALACAKLAR
VE
TAKĠPLĠ ( 0,00)
13 KURUM ALACAKLARI
ALACAKLAR
121
HESABI
120 GELĠRLERDEN ALACAKLAR ( 0,00)
12 FAALĠYET ALACAKLARI
VARLIKLAR
11
GÖNDERME
103
VE ( 0,00)
0,00
10 HAZIR DEĞERLER
102 BANKA HESABI
0,00
TL
2011
I .DÖNEN VARLIKLAR
AKTİF
BĠLANÇOSU
KUZEY
EK-1: KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI
EKLER
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
6.629,98
74.035,97
65.582,02
146.247,97
0,00
6.445,50
6.445,50
0,82
0,82
0,00
0,00
152.694,29
TL
2012
5.595,98
64.333,72
73.014,38
142.944,08
0,00
200,00
34.475,26
34.675,26
0,00
0,00
0,00
177.619,34
TL
CARİ
Sayfa: 1
337.305,78
255 DEMĠRBAġLAR GRUBU
YAPILMAKTA
OLAN
GELECEK
YILLARA
AĠT 0,00
0,00
65.703,52
65.703,52
0,00
(68.630,39 )
68.630,39
0,00
253.451,69
( 450.578,79 )
386.550,24
134.410,00
7.705,55
800.000,00
697.203,00
1.828.741,69
0,00
0,00
0,00
0,00
1.828.741,69
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
0,00
DĠĞER
UZUN
VADELĠ
590 DÖNEM OLUMLU FAALĠYET SONUCU
59 DÖNEM FAALĠYET SONUÇLARI
58 GEÇMĠġ YILLAR OLUMSUZ FAALĠYET
570 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET
57 GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
YABANCI 0,00
52 YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI
500 NET DEĞER HESABI
50 NET DEĞER
V .ÖZ KAYNAKLAR
KAYNAKLAR
49
GĠDER
48 GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER VE 0,00
47 BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI
0,00
0,00
43 DĠĞER BORÇLAR
44 ALINAN AVANSLAR
0,00
0,00
41 UZUN VADELĠ DIġ MALĠ BORÇLAR
0,00
YABANCI 0,00
40 UZUN VADELĠ ĠÇ MALĠ BORÇLAR
VADELĠ
IV.UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
KISA
__________________________________________________________________________________________
28
HESABI (-)
268 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR
260 HAKLAR HESABI
VARLIKLAR
26 MADDĠ OLMAYAN DURAN 0,00
YATIRIMLAR HESABI
258
HESABI (-)
(-188.024,58 )
134.410,00
254 TAġITLAR GRUBU
257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR 0,00
7.668,05
253 TESĠS,MAKĠNE VE CĠHAZLAR
( 0,00)
675.000,00
1.663.562,25
252 BĠNALAR HESABI
0,00
25 MADDĠ DURAN VARLIKLAR
0,00
0,00
697.203,00
0,00
24 MALĠ DURAN VARLIKLAR
0,00
0,00
1.729.265,77
250 ARAZĠ VE ARSALAR HESABI
0,00
23 KURUM ALACAKLARI
VE 0,00
0,00
KIYMET
22 FAALĠYET ALACAKLARI
VARLIKLAR
MENKUL
KAYNAKLAR
DĠĞER
0,00
21
0,00
38 GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER VE 0,00
II.DURAN VARLIKLAR
0,00
0,00
39
0,00
0,00
0,00
AĠT 0,00
37 BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI
19 DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR
AYLARA
4.284.704,54
GĠDER
GELECEK
2.253.740,20
GĠDERLER
18
HESABI
160 Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
5.183.140,50
5.183.140,50
0,00
14.580.819,91
14.580.819,91
0,00
0,00
19.763.960,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.992.266,08
8.992.266,08
0,00
19.763.960,41
19.763.960,41
0,00
51.747,28
51.747,28
28.807.973,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AKTİF TOPLAMI
19.916.654,70
0,00
28.985.593,11
0,00
PASİF TOPLAMI
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
9
__________________________________________________________________________________________
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
0,00
29 DĠĞER DURAN VARLIKLAR
GĠDERLER
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
0,00
19.916.654,70
28.985.593,11
01 03 01
01 03 01
01 03 02
01 03 02
02
02 03
02 03 06
02 03 06
03
03
03
03
03
03
03 02
03 02
03 02
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
01
02
02
1.808.514,52
1.808.514,52
1.808.514,52
1.808.514,52
0,00
0,00
321.102,47
321.102,47
321.102,47
321.102,47
1.276.744,41
1.276.744,41
1.276.744,41
1.276.744,41
1.276.744,41
1.276.744,41
153.272,11
153.272,11
153.272,11
iĢçiler
Ücretler
Geçici iĢçilerin Ücretleri
ihbar ve Kıdem Tazminatları
Geçici iĢçilerin ihbar ve Kıdem Tazminatları
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
ĠĢçiler
Sosyal Güvenlik Kurumuna
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
TL
2011 Yılı
Personel Giderleri
GİDERİN ADI
162.633,53
162.633,53
162.633,53
1.493.836,52
1.493.836,52
1.493.836,52
1.493.836,52
1.493.836,52
1.493.836,52
501.527,01
501.527,01
501.527,01
501.527,01
0,00
0,00
2.685.112,20
2.685.112,20
2.685.112,20
2.685.112,20
TL
2012 Yılı
0,00
6.195,00
128.480,15
1.081.483,81
459.319,52
1.534,00
71.423,93
18.086,22
1.081.483,81
534.100,33
534.100,33
534.100,33
534.100,33
0,00
0,00
2.699.109,89
2.699.109,89
2.699.109,89
2.699.109,89
TL
Cari Yıl(2013)
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
10
__________________________________________________________________________________________
01 03
III IV
830
II
01
I
Yrd.Hsp.Kod
830
H.K
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
03 02
03 02 01
03 02 01
03 02 01
03 02 01
03 02 01
03 02 01
03 02 02
03 02 02
03 02 02
03 02 03
03 02 03
03 02 03
03 02 03
03 02 09
03 02 09
03 02 09
03 02 09
03 02 09
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
90
03
02
02
01
05
04
03
02
01
153.272,11
153.272,11
102.222,50
6.929,23
36.775,99
840,85
298,22
57.378,21
3.276,78
1.001,29
2.275,49
40.403,58
23.120,81
5.963,77
11.319,00
7.369,25
7.369,25
7.369,25
7.369,25
7.369,25
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
Kırtasiye Alımları
Büro Malzemesi Alımları
Periyodik Yayın Alımları
Diğer Yayın Alımları
Baskı ve Cilt Giderleri
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
Su Alımları
Temizlik Malzemesi Alımları
Enerji Alımları
Akaryakıt ve Yağ Alımları
Elektrik Alımları
Doğal Gaz Alımları
Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
67.271,93
67.271,93
67.271,93
67.271,93
67.271,93
14.155,00
10.122,61
42.550,80
66.828,41
1.437,40
2.637,41
4.074,81
4.713,31
351,75
1.096,90
8.187,43
10.108,99
24.458,38
162.633,53
162.633,53
0,00
1.534,00
0,00
6.195,00
51.110,92
14.605,00
10.409,85
40.324,00
74.338,85
0,00
3.030,38
3.030,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.534,00
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
11
__________________________________________________________________________________________
03 02
830
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
03 02 09
03 02 09
03 02 09
03 02 09
03 03
03 03
03 03
03 03
03 03
03 03
03 03 01
03 03 01
03 03 01
03 03 01
03 03 01
03 03 01
03 03 01
03 03 01
03 03 01
03 03 01
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
01
01
01
01
01
90
90
90
90
90
7.369,25
7.369,25
7.369,25
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
105.004,15
82.610,22
82.610,22
82.610,22
82.610,22
82.610,22
82.610,22
82.610,22
82.610,22
82.610,22
82.610,22
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
105.004,15
105.004,15
105.004,15
105.004,15
Yolluklar
Yolluklar
Yolluklar
Yolluklar
Yolluklar
105.004,15
7.369,25
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
Yolluklar
7.369,25
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
95.516,47
95.516,47
95.516,47
95.516,47
95.516,47
95.516,47
95.516,47
95.516,47
95.516,47
95.516,47
117.779,28
117.779,28
117.779,28
117.779,28
117.779,28
117.779,28
67.271,93
67.271,93
67.271,93
67.271,93
67.271,93
40.620,70
0,00
16.434,73
10.867,72
58.909,88
40.620,70
0,00
16.434,73
10.867,72
58.909,88
64.066,38
203.001,52
0,00
17.448,23
11.891,22
64.066,38
0,00
1.534,00
0,00
6.195,00
51.110,92
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
12
__________________________________________________________________________________________
03 02 09
830
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
03 03 02
03 03 03
03 03 03
03 03 03
03 03 03
03 03 03
03 03 03
03 03 03
03 03 03
03 04
03 04 02
03 04 02
03 04 03
03 04 03
03 05
03 05
03 05
03 05
03 05
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
01
05
01
01
01
01
01
506.717,37
506.717,37
506.717,37
506.717,37
Hizmet Alımları
Hizmet Alımları
Hizmet Alımları
Hizmet Alımları
1.606,93
Görev Giderleri
506.717,37
22.393,93
YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları
Hizmet Alımları
22.393,93
YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları
1.606,93
22.393,93
YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları
Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler
22.393,93
YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları
1.606,93
22.393,93
YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri
22.393,93
YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları
0,00
22.393,93
YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları
Ödül, ikramiye ve Benzeri Ödemeler
22.393,93
YurtdıĢı Geçici Görev Yollukları
0,00
0,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
Yasal Giderler
0,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
937.944,78
937.944,78
937.944,78
937.944,78
937.944,78
4.115,02
4.115,02
0,00
0,00
4.115,02
22.262,81
22.262,81
22.262,81
22.262,81
22.262,81
22.262,81
22.262,81
22.262,81
0,00
0,00
256.318,00
0,00
53.975,70
0,00
862.494,10
4.073,05
4.073,05
0,00
0,00
4.073,05
162.380,82
0,00
1.013,50
1.023,50
162.380,82
0,00
1.013,50
1.023,50
5.156,50
5.156,50
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
13
__________________________________________________________________________________________
03 03 02
830
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
03 05 01
03 05 01
03 05 02
03 05 02
03 05 02
03 05 02
03 05 04
03 05 04
03 05 04
03 05 04
03 05 05
03 05 05
03 05 05
03 05 09
03 05 09
03 05 09
03 05 09
03 05 09
03 05 09
03 05 09
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
90
03
05
02
90
02
01
03
02
01
90
01
103.003,61
48.744,41
54.259,20
171.426,29
171.426,29
171.426,29
171.426,29
171.426,29
6.500,74
164.925,55
TaĢıt Kiralaması Giderleri
Hizmet Binası Kiralama Giderleri
Diğer Hizmet Alımları
Diğer Hizmet Alımları
Diğer Hizmet Alımları
Diğer Hizmet Alımları
Diğer Hizmet Alımları
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
Diğer Hizmet Alımları
2.155,34
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
Kiralar
3.082,60
Sigorta Giderleri
7.578,88
12.816,82
Tarifeye Bağlı Ödemeler
ilan Giderleri
13.095,41
Bilgiye Abonelik Giderleri
16.989,32
38.481,74
HaberleĢme Giderleri
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
105.770,91
Diğer MüĢavir Firma ve KiĢilere Ödemeler
8.397,01
75.218,00
Etüt-Proje BilirkiĢi Ekspertiz Giderleri
Posta ve Telgraf Giderleri
180.988,91
MüĢavir Firma ve KiĢilere Ödemeler
744.632,15
0,00
744.632,15
744.632,15
744.632,15
744.632,15
744.632,15
69.766,76
74.983,10
144.749,86
0,00
3.174,00
2.747,45
5.921,45
126,25
37.509,51
3.114,96
40.750,72
0,00
1.890,60
1.890,60
614.904,31
0,00
256.318,00
0,00
53.975,70
0,00
614.904,31
75.559,58
82.305,00
157.864,58
0,00
267,43
50.859,37
51.126,80
0,00
34.296,05
4.302,36
38.598,41
0,00
0,00
0,00
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
14
__________________________________________________________________________________________
03 05 01
830
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
03 05 09
03 05 09
03 05 09
03 06
03 06
03 06
03 06
03 06
03 06 01
03 06 01
03 06 01
03 06 01
03 06 01
03 06 01
03 06 01
03 06 01
03 06 01
03 06 01
03 06 02
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
01
01
01
01
01
90
90
90
90
164.925,55
164.925,55
200.572,61
200.572,61
200.572,61
200.572,61
200.572,61
Diğer Hizmet Alımları
Diğer Hizmet Alımları
Temsil Ve Tanıtma Giderleri
Temsil Ve Tanıtma Giderleri
Temsil Ve Tanıtma Giderleri
Temsil Ve Tanıtma Giderleri
Temsil Ve Tanıtma Giderleri
159.440,53
159.440,53
159.440,53
159.440,53
159.440,53
159.440,53
41.132,08
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Tanıtma Giderleri
159.440,53
159.440,53
159.440,53
Temsil Giderleri
Temsil Giderleri
Temsil Giderleri
Temsil Giderleri
159.440,53
164.925,55
Diğer Hizmet Alımları
Temsil Giderleri
164.925,55
Diğer Hizmet Alımları
32.269,85
64.748,47
64.748,47
64.748,47
64.748,47
64.748,47
64.748,47
64.748,47
64.748,47
64.748,47
64.748,47
97.018,32
97.018,32
97.018,32
97.018,32
97.018,32
744.632,15
744.632,15
744.632,15
744.632,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.329,40
0,00
0,00
0,00
0,00
4.329,40
0,00
0,00
0,00
0,00
4.329,40
256.318,00
0,00
53.975,70
0,00
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
15
__________________________________________________________________________________________
03 05 09
830
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
03 07
03 07
03 07
03 07
03 07
03 07 01
03 07 01
03 07 01
03 07 01
03 07 01
03 07 01
03 07 01
03 07 01
03 07 01
03 07 01
03 07 01
03 07 01
03 07 02
03 07 02
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
01
90
90
90
90
90
02
01
01
41.132,08
309.571,24
309.571,24
309.571,24
309.571,24
309.571,24
263.622,11
263.622,11
263.622,11
263.622,11
263.622,11
106.612,10
0,00
157.010,01
157.010,01
157.010,01
157.010,01
157.010,01
0,00
0,00
Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Menkul Mal.Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve
Menkul Mal.Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve
Menkul Mal.Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve
Menkul Mal.Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve
Menkul Mal.Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve
Menkul Mal Alım Giderleri
Menkul Mal Alım Giderleri
Menkul Mal Alım Giderleri
Menkul Mal Alım Giderleri
Menkul Mal Alım Giderleri
Büro ve iĢyeri Mal ve Malzeme Alımları
Büro ve iĢyeri Makine ve Teçhizat Alımları
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
Gayri Maddi Hak Alımları
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları
0,00
0,00
169.820,29
169.820,29
169.820,29
169.820,29
169.820,29
0,00
0,00
169.820,29
169.820,29
169.820,29
169.820,29
169.820,29
174.345,59
174.345,59
174.345,59
174.345,59
174.345,59
32.269,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.491,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.491,18
0,00
0,00
0,00
0,00
18.040,73
0,00
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
16
__________________________________________________________________________________________
03 06 02
830
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
03 07 03
03 07 03
03 07 03
03 07 03
03 07 03
03 07 03
03 07 03
03 07 03
03 07 03
03 07 03
03 07 03
03 07 03
06
06
06
06
06
06 04
06 04
06 04
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
90
90
90
90
90
03
02
01
45.949,13
45.949,13
45.949,13
40.004,93
118,00
2.428,78
3.397,42
3.397,42
3.397,42
3.397,42
3.397,42
Bakım ve Onarım Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
TefriĢat Bakım ve Onarım Giderleri
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
TaĢıt Bakım ve Onarım Giderleri
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
697.203,00
697.203,00
697.203,00
697.203,00
Gayrimenkul Alımları Ve KamulaĢtırması
Gayrimenkul Alımları Ve KamulaĢtırması
Gayrimenkul Alımları Ve KamulaĢtırması
697.203,00
697.203,00
697.203,00
Sermaye Giderleri
Sermaye Giderleri
Sermaye Giderleri
Sermaye Giderleri
697.203,00
45.949,13
Bakım ve Onarım Giderleri
Sermaye Giderleri
45.949,13
Bakım ve Onarım Giderleri
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.747,04
1.778,26
0,00
4.525,30
4.525,30
4.525,30
4.525,30
4.525,30
0,00
0,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.242,35
8.307,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.549,55
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
17
__________________________________________________________________________________________
03 07 03
830
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
06 04
06 04 01
06 04 01
06 04 01
06 04 01
06 04 01
06 04 01
06 04 01
06 04 01
06 04 01
06 04 01
07
07
07 01
07 01
07 01 09
07 01 09
07 01 09
07 01 09
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
830
10
09
90
90
90
90
90
697.203,00
697.203,00
697.203,00
697.203,00
697.203,00
697.203,00
697.203,00
697.203,00
697.203,00
697.203,00
Arazi Alım ve KamulaĢtırma Giderleri
Arazi Alım ve KamulaĢtırma Giderleri
Arazi Alım ve KamulaĢtırma Giderleri
Arazi Alım ve KamulaĢtırma Giderleri
Arazi Alım ve KamulaĢtırma Giderleri
Diğer Gayrimenkul Alım ve KamulaĢtırma
Diğer Gayrimenkul Alım ve KamulaĢtırma
Diğer Gayrimenkul Alım ve KamulaĢtırma
Diğer Gayrimenkul Alım ve KamulaĢtırma
Diğer Gayrimenkul Alım ve KamulaĢtırma
205.849,65
Yurtiçi Sermaye Transferleri
205.849,65
0,00
0,00
Proje Destekleme Hizmetleri
2011 Yılı Proje Teklif Çağrıları
2012 Yılı Teknik Destek Teklif Çağrıları
205.849,65
205.849,65
Yurtiçi Sermaye Transferleri
Proje Destekleme Hizmetleri
205.849,65
Sermaye Transferleri
205.849,65
697.203,00
Gayrimenkul Alımları Ve KamulaĢtırması
Sermaye Transferleri
697.203,00
Gayrimenkul Alımları Ve KamulaĢtırması
34.161,00
8.943.086,10
8.977.247,10
8.977.247,10
8.977.247,10
8.977.247,10
8.977.247,10
8.977.247,10
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
675.000,00
88.323,00
3.687.117,20
5.297.902,11
5.297.902,11
5.297.902,11
5.297.902,11
5.297.902,11
5.297.902,11
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000,00
0,00
0,00
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
18
__________________________________________________________________________________________
06 04
830
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
07 01 09
09
09 06
09 06 01
09 06 01
830
830
830
830
830
01
90
11
0,00
0,00
0,00
0,00
Yedek Ödenek
Yedek Ödenek
Yedek Ödenek
Yedek Ödenek
04 01 01
04 01 01
04 01 01
04 04
04 04 01
04 04 01
05
05 01
05 01 09
800
800
800
800
800
800
800
800
800
01
99
01
562.759,87
562.759,87
Diğer Faizler
8.058.611,75
Diğer Gelirler
Faiz Gelirleri
0,00
0,00
Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardım ve
Kurumlardan alınan BağıĢ ve Yadımlar
0,00
YurtdıĢından Alınan Diğer BağıĢ ve Yardımlar
0,00
0,00
AB ve Diğer Fonlardan Alınan BağıĢ ve
Cari
0,00
0,00
Yurt DıĢından Alınan BağıĢ ve Yardımlar
Cari
0,00
TL
2011 Yılı
Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler
GELİRİN TÜRÜ
568.602,10
568.602,10
7.120.949,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TL
2012 Yılı
10.287.959,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.522.461,91
634.191,96
634.191,96
16.289.287,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TL
Cari Yıl(2013)
14.332.722,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
19
__________________________________________________________________________________________
04 01
III IV
800
II
04
I
Yrd.Hsp.Kod
800
H.K
4.309.414,05
205.849,65
0,00
Transferler
2012 Yılı Proje Teklif Çağrıları
GİDERLER TOPLAMI
07 01 09
830
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
05 01 09
05 02
05 02 02
05 02 02
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
01
51
99
03
0,00
Çankırı Belediyesi
0,00
45.949,35
0,00
0,00
0,00
Orta Belediyesi
ġabanözü Belediyesi
Yapraklı Belediyesi
Hacımuslu Belde Belediyesi
ikizören Belde Belediyeleri
0,00
KurĢunlu Belediyesi
0,00
Kızılırmak Belediyesi
0,00
0,00
Ġlgaz Belediyesi
Korgun Belediyesi
16.571,78
Eldivan Belediyesi
8.297,36
1.498.294,37
Yönetim Giderlerine Katılma Payı
ÇerkeĢ Belediyesi
5.941.000,00
Merkezi idare Gelirlerinden Alınan Paylar
0,00
5.941.000,00
Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar
Bayramören Belediyesi
7.480.308,78
KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar
0,00
19.778,20
Diğer Faizler
Atkaracalar Belediyesi
542.981,67
Mevduat Faizleri
407,00
370,54
1.711,06
11.888,07
2.151,22
4.592,09
15.769,38
2.609,75
6.253,96
445,49
3.307,25
567,82
9.406,14
25.696,46
1.491.682,51
5.000.000,00
5.000.000,00
6.522.844,26
50.073,57
518.528,53
234,03
248,95
1.484,62
13.340,00
1.713,92
4.228,21
4.962,00
1.198,00
6.352,07
1.525,85
3.343,86
595,20
1.659,84
126.835,01
1.436.255,39
14.176.000,0
14.176.000,0
15.644.757,8
182.203,91
451.988,05
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
20
__________________________________________________________________________________________
05 01 09
800
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
16
7.310,05
Araç Belediyesi
0,00
Hanönü Belediyesi
2.143,95
44.330,00
ġenpazar Belediyesi
TaĢköprü Belediyesi
0,00
17.340,43
ġeydiler Belediyesi
Ortalıca Belediyesi
9.422,28
PınarbaĢı Belediyesi
93.441,18
0,00
Küre Belediyesi
Tosya Belediyesi
45.037,80
inebolu Belediyesi
4.797,09
9.284,09
Doğanyurt Belediyesi
ihsangazi Belediyesi
16.651,07
Devrekani Belediyesi
5.106,44
11.484,26
Çatalzeytin Belediyesi
Daday Belediyesi
8.170,72
36.119,56
Cide Belediyesi
Bozkurt Belediyesi
16.110,57
0,00
Ağlı Belediyesi
Azdavay Belediyesi
7.309,61
188.478,08
Abana Belediyesi
Kastamonu Belediyesi
517,82
91.789,16
55.098,58
11.591,20
4.062,45
4.711,14
1.554,00
40.571,62
18.991,17
15.687,19
5.085,02
36.162,52
15.368,69
469,88
14.478,31
24.276,11
15.477,80
45.517,74
9.773,95
2.461,07
218.003,35
505,96
83.515,17
27.901,00
3.945,94
2.769,07
5.284,43
1.140,51
45.578,63
6.858,09
813,34
3.211,01
11.527,65
9.745,13
11.503,16
5.693,68
19.904,30
13.043,72
13.515,85
13.936,09
648,41
157.479,83
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
21
__________________________________________________________________________________________
05 02 03
800
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
38
0,00
0,00
YeĢildumlupınar Belediyesi
TaĢkaracalar Belediyesi
0,00
Yukarıöz Belediyesi
0,00
0,00
Yüklü Belediyesi
Ünür Belediyesi
213.342,33
Sinop il Özel idaresi
11.574,93
418.570,03
Kastamonu il Özel idaresi
Yaylakent Belediyesi
100.315,08
0,00
Güzelkent Belde Belediyesi
Çankırı il Özel idaresi
0,00
Saraydüzü Belediyesi
0,00
0,00
Türkeli Belediyesi
Yenikent Belde Belediyesi
7.549,57
Gerze Belediyesi
0,00
33.839,57
Durağan Belediyesi
Erfelek Belediyesi
0,00
Dikmen Belediyesi
96.578,66
0,00
Ayancık Belediyesi
Boyabat Belediyesi
20.753,29
Sinop Belediyesi
4.978,21
3.088,22
7.682,78
391,49
13.796,09
2.474,58,09
160.462,19
290.990,92
133.511,20
841,63
693,23
624,06
2.216,38
18.076,15
2.643,72
22.219,75
2.094,68
23.179,93
19.224,42
7.810,51
858,61
980,38
5.651,88
1.363,56
3.390,17
196,74
184.949,72
343.535,00
160.021,00
691,03
459,08
450,13
1.712,41
9.220,68
1.870,23
16.056,54
1.242,62
43.409,71
9.040,32
9.271,55
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
22
__________________________________________________________________________________________
05 02 03
800
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 03
05 02 09
05 02 09
05 02 09
05 02 09
05 02 09
05 02 09
05 02 09
05 02 09
05 09
05 09 01
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
07
06
05
04
03
02
01
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
8.262,70
Çankırı TSO
6.049,87
15.543,10
15.543,10
Boyabat TSO
Diğer ÇeĢitli Gelirler
Diğer ÇeĢitli Gelirler
4.026,42
1.678,21
TaĢköprü TSO
Tosya TSO
3.361,79
6.549,43
inebolu TSO
Sinop TSO
11.085,99
41.014,41
Diğer Paylar
Kastamonu TSO
0,00
0,00
Dumanlı Belediyesi
Çavundur Belediyesi
0,00
Elmalık Belediyesi
788,83
0,00
Gümerdiğin Belediyesi
Çardaklı Belediyesi
0,00
Saçak Belediyesi
0,00
0,00
Gürpınar Belediyesi
Dodurga Belediyesi
0,00
0,00
Özlü Belediyesi
Kalfat Belediyesi
1.626,41
Sivricek Belediyesi
29.503,41
29.503,41
2.449,84
5.157,58
1.165,73
2.224,98
4.271,36
10.837,86
5.054,40
31.161,75
545,08
13.400,82
1.242,29
340,86
14.270,48
798,88
11.926,60
6.651,46
6.300,71
829,15
1.551,04
10.337,25
10.337,25
2.968,40
2.601,69
1.517,38
2.558,83
5.499,09
11.081,31
6.275,75
32.502,45
1.305,83
3.139,60
978,38
8.646,45
2.205,14
629,58
23,43
444,10
13.210,81
682,76
4.375,42
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
23
__________________________________________________________________________________________
05 02 03
800
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
06 09 01
06 09 01
800
800
09
01
0,00
0,00
0,00
Diğer Sermaye Gelirleri
Önceki Yıllardan Devreden Gelirler(Alacak)
Bir Önceki Yıldan Devreden Gelirler(Nakit)
41.419.848,07
7.120.949,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.503,41
6.001.327,24
16.289.287,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.337,25
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
24
__________________________________________________________________________________________
31.468.848,57
06 09 01
800
0,00
Diğer Sermaye Gelirleri
FAALİYET SONUCU (+/-)
06 09
800
0,00
15.543,10
Sermaye Gelirleri
Diğer ÇeĢitli Gelirler
8.058.611,75
06
800
99
GELİRLER TOPLAMI
05 09 01
800
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
T.C. SayıĢtay BaĢkanlığı
__________________________________________________________________________________________
T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI
06100 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94
e-posta: [email protected]
http://www.sayistay.gov.tr
__________________________________________________________________________________________
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu
25
Download

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı