T.C.
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI
2014 YILI
ARA FAALİYET RAPORU
Gaziantep, Adıyaman, Kilis
İpekyolu Kalkınma Ajansı kurulduğu günden bu yana Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde
bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla
faaliyetlerine devam etmektedir. İpekyolu Kalkınma Ajansı yapmış olduğu çalışmalar ile bölge
genelinde tanınırlığını artırmış, bölgenin geleceğine yön veren, dinamik bir kurum haline
gelmiştir. Üst ölçekli ulusal planlarla koordineli şekilde, yerel ve bölgesel bazda kalkınmayı
gerçekleştirmek amacıyla TRC1 2014-2023 Bölge Planı hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak plan
Ajans internet sitesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların görüş ve önerilerine
açılmış ve onay için Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur.
2014 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında 3 ayrı mali destek programına çıkılmış olup başarılı
bulunan projelere toplam 16,5 milyon TL tahsis edilmiştir. Bölgesel Rekabet Edebilirlik
Operasyonel Programı (BROP) kapsamında yürütücü konumunda olan Ajans, “Halıcılık
Mükemmeliyet Merkezi” ve “Dokunmamış Kumaş (Nonwoven) ve Nanoteknoloji Araştırma ve
Geliştirme Merkezi”nin kurulmasına yönelik Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından
onaylanmış olup yapılan müzakerelerin neticelenmesi beklenmektedir.
Bölgemiz ayrıca Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 2. Kalkınma Ajansları
Konferansı (KALK!2) kapsamında Türkiye’deki 26 kalkınma ajansı çalışanlarına, Kalkınma
Bakanlığı uzmanlarına ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerine ev sahipliği yapmıştır.
Gerçekleştirilen oturumlar kapsamında ajansların kuruluşundan bu yana yürüttükleri çalışmalar
değerlendirilmiş, karşılaşılan sorunlar ele alınmış ve planlanan faaliyetler istişare edilmiştir.
Sahip olduğu değerli personel kadrosu ile İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın gelecek yıllarda da aktif
ve verimli çalışmalarına devam edeceğine inancım tamdır. Bugüne kadar her türlü faaliyetin
gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu üyelerine ayrıca
teşekkür eder, Ajans çalışanlarına başarılar dilerim.
Mahmut DEMİRTAŞ
İpekyolu Kalkınma Ajansı
2014 Yılı Yönetim Kurulu Başkanı
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER ...................................................................................................................................................... 3
KISALTMALAR .................................................................................................................................................... i
TABLO LİSTESİ ................................................................................................................................................ iii
ŞEKİL LİSTESİ.................................................................................................................................................... iv
1. GENEL BİLGİLER....................................................................................................................................... 1
1.1. MİSYON VE VİZYON .......................................................................................................................................1
2.
1.2.
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR ....................................................................................................1
1.3.
AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER ..........................................................................................................................2
1.3.1.
FİZİKSEL YAPI ........................................................................................................................................2
1.3.2.
TEŞKİLAT YAPISI ..................................................................................................................................2
1.3.3.
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ KAYNAKLARI......................................................................7
1.3.4.
İNSAN KAYNAKLARI......................................................................................................................... 10
AMAÇ VE HEDEFLER ............................................................................................................................ 12
2.1
AMAÇ VE HEDEFLER.................................................................................................................................. 12
2.2.
3.
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ........................................................ 13
3.1. MALİ BİLGİLER ............................................................................................................................................. 13
3.1.1.
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.................................................................................................. 13
3.1.2.
TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR............................................................ 13
3.1.3.
MALİ DENETİM SONUÇLARI ......................................................................................................... 14
3.2.
4.
TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER ............................................................................................. 12
PERFORMANS BİLGİLERİ......................................................................................................................... 14
3.2.1.
DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ ....................................................................................................... 14
3.2.2.
PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ............................................. 22
3.2.3.
PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ......................................................................................................... 26
3.2.4.
İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ ...................................................................................... 32
3.2.5.
TANITIM VE İŞBİRLİĞİ BİRİMİ ..................................................................................................... 42
3.2.6.
YATIRIM DESTEK OFİSLERİ .......................................................................................................... 54
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ....................................... 71
4.1. ÜSTÜNLÜKLER ............................................................................................................................................. 71
4.2.
ZAYIFLIKLAR ................................................................................................................................................. 71
4.3.
DEĞERLENDİRME ....................................................................................................................................... 71
5. ÖNERİ VE TEDBİRLER ......................................................................................................................... 72
EKLER ................................................................................................................................................................ 73
KISALTMALAR
AB
ARGE
AYDO
BF1
BF2
BROP
DFD
DHB
EK
EMITT
GAİB
GAP
GAP BKİ
GAPFOOD
GASKİ
GSO
GTO
GYDO
IPA
İDB
İKA
İKGOP
İŞKUR
İTÜ
JATA
KAYS
KBS
KİTSO
KOA
KOBİ
KOSGEB
KYDO
METEK
MITT
MDP
MTA
ODTÜ
OKP
OSB
PPKB
PYB
SEENORDA
SGK
SK
TA
TD
TEPAV
TİB
TMDP
TODAİE
Avrupa Birliği
Araştırma Geliştirme
Adıyaman Yatırım Destek Ofisi
Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (KOBİ)
Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Kamu)
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı
Doğrudan Faaliyet Desteği
Destek Hizmetleri Birimi
Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı
Güneydoğu Anadolu ihracatçı Birlikleri
Güneydoğu Anadolu Projesi
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Tarım Fuarı
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Gaziantep Sanayi Odası
Gaziantep Ticaret Odası
Gaziantep Yatırım Destek Ofisi
Katılım Öncesi Yardım Aracı
İzleme ve Değerlendirme Birimi
İpekyolu Kalkınma Ajansı
İnsan Kaynakları Operasyonel Programı
Türkiye İş Kurumu
İstanbul Teknik Üniversitesi
Japonya Seyahat Acenteleri Birliği
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
Kilis Ticaret ve Sanayi Odası
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Küçük ve Orta Boy Ölçekli İşletme
Küçük ve Orta Ölçekteki Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı
Kilis Yatırım Destek Ofisi
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Projesi
Moskova Turizm ve Seyahat Fuarı
Mali Destek Programı
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Onuncu Kalkınma Planı
Organize Sanayi Bölgesi
Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi
Program Yönetim Birimi
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kalkınma Ajansları Ağı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
Turizm Altyapısı Mali Destek Programı
Teknik Destek
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı
Tanıtım ve İşbirliği Birimi
Turizm Mali Destek Programı
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
i
TRC1
TÜBİTAK
TÜİK
TYDTA
UDSEP
UN
USTP
ÜRGE
WAIPA
İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırılması Tanımları Arasında Adıyaman,
Gaziantep ve Kilis İllerini Sınıflandıran Kod
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu
Türkiye İstatistik Kurumu
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı
Birleşmiş Milletler
Üniversite, Sanayi ve Toplum İşbirliği Mali Destek Programı
Ürün Geliştirme
Dünya Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği
ii
TABLO LİSTESİ
Tablo 1. 2013 Yılı İçerisinde Yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları ..............................................................5
Tablo 2. 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri ............................................................................... 13
Tablo 3. 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri .............................................................................. 13
Tablo 4. Destek Hizmetleri Birimi Personel Kadrosu ...................................................................................... 15
Tablo 5. PPKB’de İlk Altı Ay Görevli Olan Personel Kadrosu ........................................................................ 22
Tablo 6. Personel Tarafından Katılım Sağlanan Faaliyetler .......................................................................... 23
Tablo 7. İlk 6 Ayda Gerçekleştirilen Tematik Çalışma Komisyon Toplantıları ...................................... 24
Tablo 8. Program Yönetim Birimi Personel Kadrosu ....................................................................................... 27
Tablo 9. 2013 Yılı Mali Destek Programlarının Bütçesi .................................................................................. 28
Tablo 10. 2014 Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantıları ................................................ 28
Tablo 11. 2014 Yılı Mali Destek Programları Teslim Alınan Proje Sayıları ............................................ 29
Tablo 12. 2014 Yılı Mali Destek Programları Ön Eleme Sonuçları ............................................................. 29
Tablo 13. 2013 Yılı Teslim Alınan Proje Sayılarının Durum Dağılımı ....................................................... 29
Tablo 14. 2014 Yılı Mali Destek Programlarının Bütçesi ............................................................................... 30
Tablo 15. İllere Göre Teknik Destek Talep Sayısı ve Başarı Durumları .................................................... 31
Tablo 16. Halıcılık Mükemmeliyet Merkezi Projesi .......................................................................................... 31
Tablo 17. Dokunmamış Kumaş Araştırma Ve Geliştirme Merkezi Projesi .............................................. 32
Tablo 18. İzleme ve Değerlendirme Birimi Personel Kadrosu ..................................................................... 33
Tablo 19. 2010-2011-2013 Mali Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destekler
Kapsamında Ajans Kuruluşundan Bu Yana Verilen Desteklerin İl Bazında Dağılımı ......................... 34
Tablo 20. Destek Programı Bazında İzleme Ziyaret Sayıları ......................................................................... 38
Tablo 21. Ajans Akreditasyon Süreci Eğitim Detayları.................................................................................... 41
Tablo 22. Tanıtım ve İşbirliği Birimi Personel Kadrosu ................................................................................. 42
Tablo 23. Ajans Promosyon Materyalleri .............................................................................................................. 49
Tablo 24. Ajans Dokümanları ..................................................................................................................................... 50
Tablo 25. Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Personel Kadrosu ........................................................................ 55
Tablo 26. Gaziantep Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Faaliyetler .............................................. 56
Tablo 27. Gaziantep Yatırım Destek Ofisinin Verdiği Bazı Hizmetler ....................................................... 56
Tablo 28. Gaziantep Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Saha Ziyaretleri ................................... 57
Tablo 29. Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Personel Kadrosu ........................................................................ 59
Tablo 30. Adıyaman Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Faaliyetler.............................................. 59
Tablo 31. AdıyamanYatırım Destek Ofisinin Verdiği Bazı Hizmetler ........................................................ 59
Tablo 32. Adıyaman Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Saha Ziyaretleri ................................... 59
Tablo 33. Kilis Yatırım Destek Ofisi Personel Kadrosu ................................................................................... 63
Tablo 34. Kilis Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Faaliyetler ......................................................... 63
Tablo 35. Kilis Yatırım Destek Ofisinin Verdiği Bazı Hizmetler ve Kişi Sayıları ................................... 63
Tablo 36. Kilis Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Saha Ziyaretleri ............................................... 64
Tablo 37. Yatırım Destek Ofisleri Tarafından Katılım Sağlanan Fuarlar.................................................. 66
Tablo 38. Yatırım Destek Ofisleri Tarafından Katılım Sağlanan Faaliyetler ........................................... 66
Tablo 39. Yatırım Destek Ofisleri Tarafından Katılım Sağlanan Faaliyetler ........................................... 69
iii
ŞEKİL LİSTESİ
Şekil 1. İpekyolu Kalkınma Ajansı Organizasyon Şeması ..................................................................................3
Şekil 2. Uzman Personelin Eğitim Durumu .......................................................................................................... 10
Şekil 3. Uzman Personelin Cinsiyet Durumu ....................................................................................................... 10
iv
1.
GENEL BİLGİLER
T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), 25 Ocak 2006 tarihinde kabul edilen 5449 sayılı Kalkınma
Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un Bakanlar Kurulu’na
verdiği yetkiye dayanarak 22 Kasım 2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
kararname ile kurulmuştur.
Ajansımız, 5449 sayılı kanunun genel gerekçesinde de belirtildiği gibi;
 Yerel ­ bölgesel potansiyeli, dinamikleri ve özgünlükleri ortaya çıkararak bunları en iyi
şekilde değerlendirip planlayabilecek,
 Potansiyeli ve dinamikleri rekabetçi, katılımcı, esnek bir yaklaşımla harekete geçirebilecek
ve ulusal, uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline
dönüştürebilecek,
 Bütün kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle başta girişimciler
olmak üzere bütün kesimlerde bir kalkınma bilinci ve ivmesi oluşturabilecek,
 Yenilikçi, rekabete dayalı kaynak tahsisi mekanizması, etkin izleme ve değerlendirme
işlevleri ile kalkınma planları, bölgesel gelişme planları ve programların uygulama
kapasitesini geliştirecek,
 Hem ulusal hem de bölgesel/yerel düzeyde, başta istihdam ve gelir olmak üzere ekonomik
ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesine, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının
azaltılmasına ve dolayısıyla ülkenin genel refah ve istikrarına olumlu katkılar sağlayacak
şekilde tasarlanmış ve kamu-özel sektör anlayışına uygun bir yapıda kurulmuştur.
1.1. MİSYON VE VİZYON
Ajansın misyonu, “Etkin insan kaynakları politikası ile nitelikli beşeri sermayesini verimli
şekilde kullanarak; bölgesel potansiyeli, dinamikleri ve özgünlükleri ortaya çıkaracak politika ve
stratejiler üretmek, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği kültürünü yaygınlaştırmak,
yenilikçi ve rekabete dayalı destek mekanizması ile bölge plan ve programlarını hedeflerine
ulaştıracak projelere destek olmak, uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek ve uygulama
kapasitesini geliştirmek, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yatırım imkânlarının tanıtılması
yoluyla bölgenin rekabet gücünü artırmak, tüm kesimlerde kalkınma bilinci ve ivmesi
oluşturmaktır.”
Ajansın vizyonu ise, “Bölgeyi geleceğe taşıyacak düşünce ve politikalar üreten, uygulayan,
sürdürülebilir kalkınmada öncü, kolaylaştırıcı, yeniliklere açık, etkin ve çağdaş bir kurum
olmaktır.”
1.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın görev ve yetkileri:
a)
b)
Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,
Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak;
bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek,
değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı’na bildirmek,
c) Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili
kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek
sağlamak,
d) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve
bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek,
e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve
sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,
1
f)
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında
Kanun’un 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası (c) bendi çerçevesinde Ajansa tahsis edilen
kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak,
g) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi
hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak,
başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek,
h) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve
uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak,
i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren
izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre
içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek,
j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi
gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle
yeni girişimcileri desteklemek,
k) Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin
bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı
sağlamak,
l) Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve Ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak
yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.
1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER
1.3.1. FİZİKSEL YAPI
İpekyolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep Şehitkâmil ilçesi, İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy
Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi’nde 1., 2. ve 3. katlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Her bir
kat 517 m2 olmak üzere toplam 1.651 m2 kapalı alana sahip olan hizmet binasında 2014 yılı
haziran sonu itibariyle 1 Hukuk Müşaviri, 29 uzman ve 7 destek personelinin çalışabilmesine
imkân tanıyan ofisleri, 3. katta 20 kişilik ve 1. katta 25 kişilik toplantı salonu, 40 kişilik eğitim
salonu, bekleme salonu ve Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilmiş bir adet çalışma odası ile
hizmet vermektedir.
Ayrıca, Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Adıyaman İl Özel İdare binası 3. katında, Kilis Yatırım
Destek Ofisi Kilis Sanayi ve Ticaret Odası binası 2. katında hizmet vermektedir. Gaziantep
Yatırım Destek Ofisi ise Ajans hizmet binasının 2. katında faaliyetlerini sürdürmektedir. Ajans
bünyesinde Gaziantep’te kullanılmakta olan üç; Kilis ve Adıyaman’da birer olmak üzere toplam
beş adet kiralık araç mevcuttur.
1.3.2. TEŞKİLAT YAPISI
25.01.2006’da 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri
Hakkında Kanun” kabul edilmiştir. 08.02.2006 tarihinde 26074 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasını öngören
2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi 22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmış, Gaziantep ili merkez olmak üzere TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde İpekyolu
Kalkınma Ajansı kurulmuştur. Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu Kanunla düzenlenmemiş bütün
işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.
5449 sayılı Kanun’un Ajansın Teşkilatı başlıklı üçüncü bölümünde Ajansların teşkilat yapısı,
Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisi şeklinde
düzenlenmiştir. Aynı kanunun ilgili maddelerine göre Yönetim Kurulu karar organı, Kalkınma
Kurulu danışma organı, Genel Sekreterlik icra organıdır.
2
Şekil 1. İpekyolu Kalkınma Ajansı Organizasyon Şeması
1.3.2.1.
KALKINMA KURULU
Ajansın danışma organı olan Kalkınma Kurulu, bölgenin sorunlarını ve fırsatlarını
değerlendirme konusunda tavsiye kararları verir. Kalkınma Kurulu kamu kurum ve kuruluşları,
yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından seçilmiş toplam 100
kişiden oluşur. Kalkınma Kurulu’nun görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinde
açıkça belirtilmiştir. Bu madde hükümlerine göre Kalkınma Kurulu’nun görev ve yetkileri şu
şekildedir:
a) Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil
toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek.
b) Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve
yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
c) Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve
önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.
d) Toplantı sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı’na raporlamak ve toplantıya ilişkin bir
sonuç bildirisi yayımlamak.
2014 yılında Gaziantep İl Özel İdaresi'nin kapanmasıyla birlikte Ajans Kalkınma Kurulu üye
sayısı 99'a düşmüştür. Şu anda Kalkınma Kurulu Başkanlığı’nı Gaziantep Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN yürütmektedir.
İpekyolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 2014 yılı 1. Olağan Toplantısı, 5449 Sayılı Kalkınma
Ajansları Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 8. maddesi ve Kalkınma
Ajansları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. ve 5. maddesi uyarınca Kalkınma
Kurulu Başkanı Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN başkanlığında
51 kurul üyesi ve 22 üye olmayan paydaşın katılımıyla 17 Haziran 2014 Salı günü saat 10:30’da
Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda “İKA 2014 Yılı Ara Faaliyetleri
Sunumu” ve “Kalkınma Kurulu Tematik Çalışma Komisyonlarının Sunumları” ile
gerçekleştirilmiştir.
Ajans 2014 ara faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler içeren bir sunum üyeler ile paylaşılmış ve
yapılan sunumun ardından İpekyolu Kalkınma Ajansı Tematik Çalışma Komisyonlarının
başkanları tarafından komisyon çalışmalarına ilişkin birer sunum gerçekleştirilmiştir. Beşeri
Kaynaklar, Eğitim ve İstihdam Komisyonu başkanı Gülfem KAYGISIZ, Kültür, Turizm ve Tanıtım
3
Komisyonu başkanı Yaşar KARADENİZ, Kentleşme, Çevre ve Altyapı Komisyonu başkanı Necati
BİNİCİ, Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu başkanı Songül KADIOĞLU, Sanayi, Ticaret ve
Lojistik Komisyonu başkanı Necati BİNİCİ ve Dezavantajlı Gruplar, Göç ve Sosyal Uyum
Komisyonu başkanı İhsan ERCAN ilgili konularda gerçekleştirilen komisyon çalışmalarını
Kalkınma Kurulu üyeleri ile paylaşmıştır. Akabinde, gerçekleştirilen sunumlar hakkında
Kalkınma Kurulu üyelerinin soruları ve görüşleri alınmıştır. Toplantı sürecinde Gaziantep
İŞKUR Müdürü Siraç EKİN, il istihdam kurulu çalışmaları kapsamında hayata geçirilen
çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirmiştir. Ardından Teknopark Genel Müdürü Deniz
VURUŞKAN Gaziantep Üniversitesi Teknopark konulu, TARGET Genel Müdürü Ekrem TEKİN ise
Gaziantep Üniversitesi TARGET Teknoloji Transfer Ofisi konulu birer sunum gerçekleştirmiştir.
Sunumların tamamlanmasının ardından Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Teknopark
kurulmasına ilişkin Gaziantep Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi arasında bir protokol
imzalanmıştır.
Kalkınma Kurulu Toplantısı
Kalkınma Kurulu Toplantısı
1.3.2.2.
YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın karar organıdır. 5449 sayılı Kanun’un onuncu
maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri,
büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları,
il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası
4
başkanlarından oluşur. Ancak, birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi
odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Ajansı, Yönetim Kurulu Başkanı temsil etmektedir. Yönetim Kurulu’nun başkanı validir.
Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile her ay en az
bir kere toplanmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanın yokluğunda başkan vekili
başkanlık eder. Yönetim Kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik
durumunda, başkanın oyu yönünde karar alınır. Ajans genel sekreteri, oy hakkı olmamak kaydı
ile yönetim kurulu toplantılarına katılır. Bu bağlamda, İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim
Kurulu, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Başkanları,
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı ile Adıyaman ve Kilis Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlarından
oluşmaktadır.
5449 Sayılı Kanun’un 10. maddesi 4. fıkrası uyarınca birden fazla ilden oluşan bölgelerde
yönetim kurulu başkanlığı; ilk yıl ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından,
müteakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler tarafından birer yıl süreyle
dönüşümlü olarak yürütülür. Kalkınma Ajansı Çalışma Yönetmeliği’ne göre, Yönetim Kurulunun
ajans merkezinin bulunduğu il dışındaki bölge illerinin her birinde; üç ilden oluşan bölgeler için
yılda en az üç defa toplanması gerekmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarının organizasyonu ve
sekretarya işleri Genel Sekreterlik tarafından yürütülmektedir.
Tablo 1. 2013 Yılı İçerisinde Yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları
YK Karar No
Ay
İli
1
2
3
4
5
6
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Adıyaman
Kilis
Gaziantep
Adıyaman
Gaziantep
Gaziantep
Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun’un on birinci maddesinde açıkça
belirtilmiştir. Bu madde hükümlerine göre Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şu şekildedir:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı’nın onayına sunmak,
Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek,
Yıllık mali raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak,
Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek,
Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığı’na göndermek,
Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığı’na göndermek,
Genel Sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin
teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak,
h) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek,
i) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek,
j) Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü
onaylamak,
k) Genel sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı’nın onayına sunmak,
l) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında
genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek, ayrıca, gerekli gördüğü hallerde
yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel
sekretere devretmektir.
5
2014 Yılı Yönetim Kurulu
6
1.3.2.3.
GENEL SEKRETERLİK
Genel Sekreterlik, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın icra organıdır. Genel Sekreterlik ve yatırım
destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı
sorumludur.
Ajans Genel Sekreteri
Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun’un on dördüncü maddesinde açıkça
belirtilmiştir. Bu madde hükümlerine göre Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri şu şekildedir:
a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
b) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak,
c) Ajans gelirlerini toplamak, 4 üncü maddeye göre belirlenecek usul ve esaslar ile bütçe ve
yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak,
d) Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların
alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek,
e) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici
faaliyetlerde bulunmak,
f) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini
değerlendirerek mali destek sağlamak üzere Yönetim Kuruluna öneri götürmek,
g) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak,
h) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapma ve
ortak projeler geliştirmek,
i) Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,
j) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek,
k) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek,
l) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası
toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak,
m) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek,
n) Yönetim Kurulu’nun devrettiği yetkileri kullanmaktır.
1.3.3. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ KAYNAKLARI
Ajansın bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını geliştirmek için 2011 yılında başlatılan ve 2012
yılında devam ettirilen çalışmalarla bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı belli bir olgunluğa
erişmiştir. 2013 yılında yapılan çalışmalarla sistem güncellemeleri sağlanmış ve sistemi daha
7
güvenli hale getirmek için gerekli yazılım ve donanım çalışmaları yapılmıştır. 2014 yılı itibariyle
de sistemsel tüm güncellemeler yapılmış olup ajansın bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısı hem
güvenlik hem de tüm mevzuata uygun olarak düzenli bir şekilde işlemektedir.
1.3.3.1.
Web Sitesi
1.3.3.2.
Sistem Odası
1.3.3.3.
Ağ (Network)
Ajansımızın Türkçe (www.ika.org.tr) ve İngilizce (www.ika.org.tr/english) siteleri "Kamu
Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu"na uygun olarak yayın yapmaktadır. 2013 yılında Ajans
internet sitesinin tasarımı yenilenmiştir. 3 ildeki yatırım destek ofisleri için illerdeki yatırım
imkânlarını güncel olarak sunan 3 adet yatırım sitesi tasarlanmış ve bunlardan Gaziantep
yatırım
sitesi
(www.investingaziantep.gov.tr)
2013’te
Kilis
yatırım
sitesi
(www.investinkilis.gov.tr) ise 2014 yılında hizmete girmiştir. 2014 yılında ajansımızın ev
sahipliğini
gerçekleştirdiği
2.
Kalkınma
Ajansları
Konferansı’nın
web
sitesi
(www.kalkinma.org.tr) bilgi işlem personeli tarafından hazırlanmıştır. Web siteleri ile ilgili
gerekli güncelleme ve güvenlik yapısı Bilgi İşlem Birimi tarafından yapılmaktadır.
Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını geliştirmek için 2011 son çeyrekte başlatılan çalışmalar
çerçevesinde Ajans merkez binasında sistem odası oluşturulmuştur. Sistem odasının dış
ortamdan izolasyonu sağlanmıştır. Oda 24 saat klima tertibatı ile soğutulmaktadır. Odanın
güvenliğini sağlamak amacıyla hem fiziksel anahtar sistemi hem de kartlı geçiş sistemi
kurulmuştur. Odanın kapısı hem anahtar hem de proximity kart sisteminin beraber kullanımı ile
açılmaktadır. Oda, kurulan kamera sistemi ile 24 saat izlenmekte ve görüntüler kayıt altına
alınmaktadır. Herhangi bir yangın ihtimaline karşılık odada yangın detektörü bulunmaktadır.
Teknik arızalara karşı anında müdahale için bilgi işlem personelinin odası sistem odasına yakın
olarak konumlandırılmıştır. Voltaj değişimlerini engellemek, elektrik kesintisi sebebiyle sistemin
ani ve kararsız bir şekilde sonlanmasını önlemek için odadaki tüm cihazlar güç kaynağına
bağlanmıştır. Sistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla 2013 yılında jeneratör alımı yapılmıştır.
2014 yılı itibariyle gerek enerji alt yapısı gerekse sistem odasındaki tüm cihazların hem
güncellemeleri hem de alt yapılarının tüm bakımları yapılmıştır.
2011 son çeyrekte başlatılan çalışmalar çerçevesinde Ajans’ta kablolu ve kablosuz ağ altyapısı
oluşturulmuştur. Ajans içindeki tüm elektronik cihazların(bilgisayarlar, yazıcılar, kartlı-parmak
izli geçiş sistemleri, personel devam kontrol sistemi, güvenlik kamera sistemleri vb.)
kontrolünün sistem odasındaki sunucular ile yapılmasını sağlamak amacıyla cihazların
sunucular ile bağlantısı yapılmıştır. Yatırım destek ofislerinin ve ajans dışındaki personelin
sisteme uzaktan güvenli bir şekilde erişimini sağlamak için SSL VPN (Secure Socket Layer Virtual Private Network) teknolojisi kullanımı sağlanmıştır.
1.3.3.4.
Donanım ve Yazılım Altyapısı
Ajans personelinin ihtiyaç durumuna göre notebook ve masaüstü bilgisayarlar tahsis edilmiş ve
edilmektedir. Ajanstaki birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yazıcı, tarayıcı, faks veya
yazıcı/tarayıcı/faks özellikli cihazların temini sağlanmıştır. Birimlerin kullanımı amacıyla
fotoğraf makinesi, projeksiyon cihazı, harici disk, pointer alımları gerçekleştirilmiştir.
Ajanstaki birimlerin kendi aralarındaki ve dışarıdan katılımlarla sağlanan toplantılar ve
eğitimler için merkez binasında 3 adet toplantı salonu bulunmaktadır. Bu salonlarda son sistem
projeksiyon cihazları ve internet alt yapısı ile hizmet verilmektedir.
Ajans merkez binasında barındırılmak üzere 3 adet server(sunucu) kullanılmaktadır. 2 adet
yüksek nitelikli sunucu ve 1 storage ile oluşturulan cluster mimarisi içerisinde çok sayıda sanal
sunucu çalışmaktadır. 1 sunucu ise active directory yönetimi için kullanılmaktadır.
8
Ajans güvenliği için katlara ve kritik öneme sahip(arşiv, sistem odası) yerlere kamera sistemi
kurulmuştur. Kat girişleri ile arşiv, sistem odası ve önemli evrakların bulunduğu odaların
girişine proximity kart veya parmak izi ile çalışan güvenli geçiş sistemleri kurulmuştur. Personel
takibi için parmak izi sistemi kurulmuştur.
Ajanstaki birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda gerekli yazılımlar temin edilmiş ve
edilmektedir. İşletim Sistemleri, Antivirus, Exchange güvenlik yazılımları, gerekli ofis yazılımları
ve diğer gerekli yazılımlar temin edilmiştir. Muhasebe kayıtları için muhasebe kayıt programı
kullanılmaktadır ve programın yedekleri düzenli bir şekilde alınmaktadır. Elektronik ortamda
belge akışı ve elektronik imza kullanımını sağlayan “Elektronik Belge Yönetim Sistemi”
kullanılmaktadır. 2013 ve 2014 yılında EBYS ajanslar ve bazı kurumlar arasında online transferi
sağlayacak şekilde güncellenmiştir.
1.3.3.5.
Güvenlik
Ajansın sistem odası 24 saat kamera ile kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Odanın kapısı hem
anahtar hem de proximity kart sisteminin beraber kullanımı ile açılmaktadır.
Ajansta hem kablolu hem de kablosuz bir ağ yapısı oluşturulmuştur. Kuruma ait bütün
bilgisayarlar ve cihazlar sisteme tanıtılmıştır. Bu sayede yabancı bir cihazın kablolu veya
kablosuz ağa bağlanarak "IP" alması ve sisteme erişimi engellenmiştir. Ajansımıza misafir olarak
gelen kişilerin internet erişimi için ayrı bir kablosuz ağ tanımlanmış ve bu kullanıcıların ajans
bilgi sistemine erişimi engellenmiştir. Misafir kullanıcılar kimlik ibrazı ile yetkili personelden
imza karşılığı kullanıcı adı ve şifre alarak sisteme bağlanabilmektedir. Misafir kullanıcılar da
dâhil olmak üzere 5651 sayılı yasa gereği tüm kullanıcıların log kaydı tutulmaya devam
etmektedir.
Kullanıcılar ve kullanıcıların yetki seviyesi tanımlanmıştır. Ajanstaki bütün kullanıcılar
kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve kendi tanımladıkları şifre ile sisteme erişebilmektedir.
Kullanıcılar için kurumsal mailler tanımlanmış, maillerin güvenliği için gerekli mail güvenlik
yazılımı temin edilmiştir. Sunuculardaki bilgilerin güvenliği için firewall alınmıştır. Firewall ile
giden-gelen tüm veri trafiği(mailler de dâhil olmak üzere) denetlenmekte ve zararlı içerikler
engellenmektedir. Multi-core olan firewallda antivirüs, antispyware, IPS(Intrusion prevention
system), web filtering, software deep scan, SSL VPN(Secure Socket Layer - Virtual Private
Network), traffic shaping vb. özellikler mevcuttur. Bunun yanı sıra business level antivirüs ile
sistem her türlü spam, virüs, trojan vb.'ne karşı korunmaya başlanmıştır.
Gerekli güncellemeler bilgi işlemden sorumlu personel eliyle manuel veya otomatik olarak
yapılmaktadır. İşletim Sistemleri, Antivirüs, Exchange güvenlik yazılımları, gerekli ofis
yazılımları ve diğer gerekli yazılımların güncelleme ve yamaları düzenli olarak yüklenmiştir.
1.3.3.6.
Sistem Kararlılığı ve Yedekleme Çözümleri
Ajans bilgi sistemi donanımsal ve yazılımsal olarak kararlı bir yapıya sahip hale getirilmiştir.
Herhangi bir sistem çökmesi ihtimaline karşı nasıl yedek alınacağına, çökme durumunda sisteme
nasıl müdahale edileceğine ilişkin iş akış süreçleri hazırlanmıştır. Yedeklerden geri dönüşe
ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Yedekten geri dönüşe ilişkin yılda en az 1 kere sanal test
sunucusunda test yapılmaktadır.
Ajans bilgi sisteminde oluşan hata ve ihlaller 5651 sayılı yasaya da uygun olarak kayıt altına
alınmaktadır. Sistemdeki hata ve ihlallerin tespiti firewall(güvenlik duvarı) cihazı ile loglama ve
raporlama yazılımı ile yapılmaktadır. Sistem yöneticisi oluşan hata ve ihlallere uzaktan erişim ile
anında müdahale edebilmektedir.
Ajanstaki tüm elektronik bilgilerin yedekleri farklı periyotlar ve farkı teknikler ile alınmaya
devam edilmektedir. Alınan yedeklerin bir örnekleri herhangi bir deprem, sel vb. afetlere karşı
dış ortamda muhafaza edilmektedir.
9
1.3.4. İNSAN KAYNAKLARI
İpekyolu Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları Politikası 5449 Sayılı kanunun Personel Rejimi,
Bütçe ve Denetim Başlıklı 4’üncü Bölümünün Ajans Personelinin Nitelik, Statü ve Hakları başlıklı
18’inci maddesi ile 25 Temmuz 2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” esas alınarak belirlenmiştir. İnsan
kaynakları politikasının amacı, Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine
getirebilmesi için, alanında uzmanlaşmış, meslek ilkelerine bağlı, ulusal ve uluslararası düzeyde
ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin
geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.
30.06.2014 tarihi itibariyle Ajans bünyesinde, 9 İşletme, 3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 1
Sosyoloji, 4 Uluslararası İlişkiler, 5 İktisat, 1 Bilgisayar Mühendisliği, 1 Endüstri Mühendisliği, 2
Gıda Mühendisliği, 1 İnşaat Mühendisliği, 1 Jeofizik Mühendisliği, 1 Matematik, 1 MatematikBilgisayar, 1 Mimarlık, 2 Şehir ve Bölge Planlama, 2 Tekstil Mühendisliği, , 1 Gazetecilik, 1 Hukuk
ve 1 Bilgisayar Teknikeri ve Programlama bölümü mezunu olmak üzere toplam 30 uzman, 7
destek personeli ve 1 hukuk müşaviri personel istihdam edilmektedir.
12
10
13
8
8
6
6
3
4
2
0
Lisans
Y.Lisans (devam)
Y.Lisans
Doktora (devam)
Şekil 2. Uzman Personelin Eğitim Durumu
23%
Erkek
77%
Kadın
Şekil 3. Uzman Personelin Cinsiyet Durumu
Ajansın destek hizmetlerini yürütmek üzere 1 Muhasebe Yetkilisi, 1 İdari İşler Yetkilisi, 1 Mali
İşler Yetkilisi, 1 İnsan Kaynakları Yetkilisi, 1 Sekreterlik ve Arşiv Yetkilisi, 1 Bilgi İşlem Yetkilisi
ve 1 Basın ve Halkla İlişkiler Yetkilisi olmak üzere toplam 7 adet destek personel istihdam
edilmektedir. Böylece Genel Sekreter ile birlikte Ajansın toplam personel sayısı 39’dur.
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun
Personel Rejimi, Bütçe ve Denetim başlıklı dördüncü bölümü altında 18. Maddeye göre “…
Sekreterlik, halkla ilişkiler, arşiv, idari, mali ve personelle ilgili işlemler gibi işleri yürütecek olan
destek personelinin sayısı, ajans toplam personel sayısının yüzde yirmisini geçemez”. Ajansımızda
destek personel toplam personel sayısına oranı %17.9’dur.
İlgili kanunun 18. maddesinde “…Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, bu Kanunda
belirtilen nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile ajansta genel
sekreter, iç denetçi veya uzman personel olarak istihdam edilebilir. Bunların kurumlarıyla olan
ilişkileri iş akdinin yapılmasıyla son bulur. Bunlara verilecek ücret ile diğer malî ve sosyal haklar
yapılacak iş akdi ile belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenler, ajanstaki görevleri sona erdiğinde,
10
öğrenim durumları, hizmet yılı ve unvanları dikkate alınarak önceki kurumlarında kariyerlerine
veya durumlarına uygun boş bir kadro veya pozisyona en geç üç ay içinde atanırlar ve herhangi bir
işleme gerek kalmaksızın en geç bir ay içerisinde göreve başlatılırlar. Ancak, bu kişilerin
atanmalarında, önceki kurumlarındaki idarî unvanlar dikkate alınma”. Bu fıkra uyarınca önceki
kurumlarına dönen kişilerin ajansta geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve
kademelerinde değerlendirilir. Bu durumda kıdem tazminatları ödenmez ve bu süreler emeklilik
ikramiyesinin hesabında dikkate alınır. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam
personel sayısının yüzde otuzunu aşamaz…” Ajansımızda kurumlarının muvafakati ile işe
başlayan personelin toplam personel içerisindeki payı ise %17,9’dur.
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 10. maddesine göre “…KPSS’ye girme şartı
aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınacak uzman personel sayısı, Ajans toplam uzman
personel sayısının yüzde ellisini aşamaz.” Ajansımızda KPSS’ye girme şartı aranmaksızın
doğrudan sözlü sınavla alınan uzman personel sayısı 9 olup, toplam uzman personel içerisindeki
payı %30’dur.
2014 yılı ilk 6 ayında 2 uzman personel Ajanstaki görevlerinden istifa etmiştir.
11
2.
AMAÇ VE HEDEFLER
2.1
AMAÇ VE HEDEFLER
İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın temel amacı, faaliyet alanı olan TRC1 Bölgesi’nin tüm yönleriyle
kalkınmasını sağlamaktır. İKA, bu temel amacı gerçekleştirmek üzere bölgenin mevcut
potansiyelini harekete geçirmeyi ve bu potansiyeli artırmayı hedeflemektedir. Ekonomik, sosyal
ve kültürel gelişmeyi hızlandırmak ve bölgenin rekabet gücünü artırıp sürdürülebilirliği
sağlamak, bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak Ajans’ın ana hedefleri arasında yer almaktadır.
2.2. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını, istihdamı ve ihracatı artıran, yüksek katma değerli
ürün üretme kapasitesini geliştiren girişimlere destek olunarak bölge ekonomisini dış dünya ile
rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın politika
önceliklerindendir. Bu doğrultuda;








Bölgede faaliyet gösteren firmaların etkinliklerinin ve rekabet güçlerinin artırılmasına
destek olacak faaliyetlerde bulunmak,
Bölgenin potansiyel yatırım alanlarını belirleyerek ulusal ve uluslararası yatırımcılara
tanıtmak,
İşgücü kalitesinin artırılmasına yönelik girişimlere destek olmak,
Ajans kullanımına tahsis edilen kamu kaynaklarını amaç ve hedefler doğrultusunda etkin ve
verimli bir şekilde kullanmak,
Kalkınmaya ilişkin olarak paydaşlar arasında işbirliği ve bilgi paylaşımı ortamı
oluşturularak sahiplenmenin ve farkındalığın artırılmasını sağlamak,
Göreceli olarak daha az gelişme potansiyeli olan alt bölgelerden başlamak üzere sivil
toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınma çabalarına katkı sağlamalarını
özendirmek,
Alt bölgelere yönelik olarak kırsal ekonomilerin çeşitlendirilmesini sağlayıcı girişimlerin
özendirilmesi, bu bölgelerde ekonomik olanakların geliştirilmesi, yaşam standartlarının
artırılması ve refah düzeylerinin yükseltilmesine yönelik faaliyetlere destek olmak,
Toplumsal mutabakat sağlamaya yönelik olarak katılımcılık, paylaşım, hesap verebilirlik,
şeffaflık ve en yüksek kamu faydası sağlamaya yönelik uygulamalar, kalkınma ile ilgili
konularda bütüncül bir yaklaşım, doğal ve kültürel varlıkların korunması ve
sürdürülebilirliğini sağlamak esastır.
12
3.
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
3.1. MALİ BİLGİLER
Ajans personelinin mali ve sosyal hakları ile ilgili çalışmalar, Mali İşler ve Muhasebe Görevlisi
tarafından düzenli olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda, rutin olarak yapılması gereken ödeme
emri tanzimi, muhasebe kayıtlarının tutulması, fatura ödemeler vb. işlemler gerçekleştirilmiştir.
TRC1 Bölgesi’nde bulunan İl, İlçe ve Belde Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Sanayi Ticaret
Odalarının İpekyolu Kalkınma Ajansı’na ödemeleri gereken katkı payları için gerekli yazışmalar
yapılarak, geri bildirimler kayıt altına alınmıştır. İller Bankası’na belediye payları ile ilgili yazı
yazılmıştır. İlgili Kurum ve Kuruluşların Ajansa olan geçmiş yıl borçlarına ilişkin hesaplanan faiz
tutarlarının tahsilâtı için gerekli yazışmalar yapılmıştır.
3.1.1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Ajansın 2014 yılı bütçesine 2013 yılından 16.691.128,92 TL nakit devri gerçekleşmiştir. Ajans
2014 yılı bütçesi; merkezi yönetim bütçesinden 0,00 TL; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden
1.002.137,50 TL; diğer belediyelerden 1.680.676,60 TL; İl Özel İdarelerinden 492.240,05 TL;
Sanayi ve Ticaret Odalarından 155.535,77 TL, ayrıca 585.195,08 TL faiz geliri ile 19.606,61 TL
diğer faaliyet gelirleri ve 5.000.000,00 TL Bağış ve Yardımlar (CMDP) olmak üzere 2014 yılı ilk
altı aylık dönemde Ajansın gerçekleşen gelirler toplamı 8.935.391,61 TL’dir. Bütçe gelirlerine
ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.
Tablo 2. 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri
2014 Yılı Bütçe Gelirleri
GERÇEKLEŞEN GELİRLER
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAY
İL ÖZEL İDARESİNDEN AKTARILAN PAY
BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAY
SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR
FAALİYET GELİRLERİ
BAĞIŞ VE YARDIMLAR (CMDP)
TOPLAM
01.01.2014 - 30.06.2014
0,00 TL
492.240,05 TL
2.682.814,10 TL
155.535,77 TL
604.801,69 TL
5.000.000,00 TL
8.935.391,61 TL
3.1.2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
2014 Yılı Dönemi toplam bütçe gideri 13.808.888,61 TL’dir. Bu tutarın 1.726.729,24 TL’si
personel giderleri; 863.545,74 TL’si Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile 11.218.613,63 TL Proje ve
Faaliyet Destekleme Giderinden oluşmaktadır. 2014 Yılı faaliyet bazlı giderlere ilişkin tablo
aşağıda yer almaktadır.
Tablo 3. 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri
2014 Yılı Bütçe Giderleri
GERÇEKLEŞEN GİDERLER
GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ
İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ
PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ
TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ
PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ
TOPLAM
13
01.01.2014 - 30.06.2014
2.151.922,53 TL
1.718,66 TL
199.566,43 TL
3.615,59 TL
233.451,77 TL
11.218.613,63 TL
13.808.888,61 TL
3.1.3. MALİ DENETİM SONUÇLARI
3.1.3.1.
Dış Denetim
Dış denetim, Ajansın faaliyetleri, hesapları, işlemleri, performansı, yönetim ve kontrol süreç ve
yapıları ile risk yönetiminin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi ve
raporlanmasıdır. Bu kapsamda, Ajansımız 10-11-12 Mart 2014 tarihlerinde Moore Stephens
firması tarafından dış denetime tabi tutulmuştur. “Bütçe Gerçekleşmeleri ve Mali Tabloların
Denetimi”, “Mevzuata Uygunluk Denetimi”, “Organizasyonel Yapılanma ve İnsan Kaynakları”,
“Süreç ve Yöntemler”, “Risk Yönetimi” ve “Muhasebe ve Kayıt Sistemleri ile Bilgi Sistemleri”
olmak üzere altı alt denetim alanında yapılan denetimler sonucu; Bütçe Gerçekleşmeleri ve Mali
Tabloların Denetimi hakkında olumlu görüş, Mevzuata Uygunluk Denetimi hakkında olumlu
görüş, Organizasyonel Yapılanma ve İnsan Kaynakları hakkında şartlı görüş, Süreç ve Yöntemler
hakkında şartlı görüş, Risk Yönetimi hakkında şartlı görüş, Muhasebe ve Kayıt Sistemleri ile Bilgi
Sistemleri hakkında olumlu görüş bildirilmiştir.
3.2. PERFORMANS BİLGİLERİ
3.2.1. DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ
Ajans tarafından verilen desteklerin mali yönetiminden sorumludur. Destek Hizmetleri
Birimi’nin görev ve yetkileri aşağıda verilmiştir.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
Destek hizmetlerini sevk ve idare etmek,
İdari ve mali süreçleri yürütmek,
Gelen-Giden evrakın kaydını, gönderilmesini, takibini ve arşivlenmesini yürütmek,
Merkez arşivin oluşturulması ve yürütülmesini sağlamak,
Genel sekreterin randevu ve ziyaret programını düzenlemek,
Ajansın insan kaynakları politikasını oluşturmak ve personel alımı ile ilgili işlerini
yürütmek,
Gelirleri ve alacakları tahsil ve takip etmek,
Ajansın her türlü ödeme evrakını hazırlamak, kontrol etmek, ödemeleri
gerçekleştirmek ve arşivlemek,
Bütçe gerçekleşmesine ilişkin verileri ajans web sitesi üzerinden kamuoyuna
duyurmak,
İDB tarafından uygunluğu bildirilen projelerin yararlanıcılarına ön ödeme
yapmak,
Sözleşme feshi, usulsüzlük vb. sebeplerden kaynaklanan geri ödemelerin takibini
yapmak,
Ajansın iç kontrol sisteminin oluşturulmasında ve yürütülmesinde koordinasyonu
sağlamak,
Ajansın dış denetimi için gerekli çalışmaları yapmak,
Mali verileri, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) kullanarak Maliye
Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne göndermek,
Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını yürütmek,
Ajans taşıtlarının kullanılması ile ilgili koordinasyonu sağlamak,
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen personelin iş ve görev tanımlarını belirlemek
ve bu personeli koordine etmek,
Birim ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak,
Görev tanımlarına giren konularda gerekli bilgileri Kalkınma Ajansları Yönetim
Sistemine (KAYS) girmek ve güncelleştirilmesini sağlamak,
Genel Sekreterlikçe verilecek benzer görevleri yapmak.
14
Tablo 4. Destek Hizmetleri Birimi Personel Kadrosu
İsim
Unvan
Üniversite
Meslek Alanı
Mehmet Zeki RASTGELDİ
Fatma AVLUKLU
Birim Başkanı
Muhasebe Yetkilisi
Personel ve İdari İşler
Görevlisi
Yönetici Asistanı
İnsan Kaynakları Görevlisi
Basın ve Halkla İlişkiler
Görevlisi
Sekreter ve Arşiv Görevlisi
Bilgi İşlem Görevlisi
İzmir Ekonomi Üni.
Çukurova Üni.
Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üni.
Pamukkale Üni.
Erciyes Üni.
Ekonomi-Matematik
İşletme
Ankara Üni.
Gazetecilik
Anadolu Üni.
Gaziantep Üni.
İşletme
Bilg. Tekn. Ve Prog.
Aysun BAYRAMİÇ
İdris Haşim SODAN
Abdurrahman EYLİKLER
Ersin DOĞAN
Müjde ÖZAY
Murat TIKIZ
İktisat
İktisat
İşletme
Basın Faaliyetleri
Basın ve Halkla İlişkiler, Ajansın dışarıya açılan penceresi olarak çalışmalarını yürütmektedir.
Ajansın Web sayfasındaki haber girişlerinin sorumluluğu birimimizde olup, kurum içi yapılması
öngörülen bilimsel, sosyal ve kültürel aktiviteler birimimiz tarafından duyurulmaktadır. Kurum
çalışanları Web üzerinden Ajansımız bünyesindeki faaliyetler hakkında bilgi edindiği gibi, tüm
kamu kurum ve kuruluşlarından gelen duyuruları da buradan takip edebilmektedir. Bu
kapsamda Ajansın tanıtım faaliyetleri kapsamında yerel ve ulusal medyada 2014 yılının ilk
yarısında 50 haber çalışması yapılmış olup görsel medyada ajansın faaliyetleri ile ilgili
röportajlar planlanmıştır.
15
16
17
18
19
20
21
3.2.2. PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ
Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi (PPKB); yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve
sektörel bazda plan ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği
ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından sorumludur. Bu kapsamda PPKB’nin
görev ve sorumlulukları şu şekildedir:
a) Bölge planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak mali desteklerin çerçevesini
oluşturmak, zamanlamasını planlamak ve bütçe dağılımını yapmak,
b) Yıllık çalışma programı ve bütçe içinde verilmesi planlanan destekler için ayrılacak
tutarların belirlenmesine ilişkin araştırmalar yapmak,
c) Ajansın yıllık Çalışma Programı ile bütçesini diğer birimlerle koordineli bir şekilde
hazırlamak, konsolide etmek ve onaylanmak üzere Yönetim Kurulu ile Kalkınma
Bakanlığı’na göndermek,
d) Haftalık, 6 aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulu ile Kalkınma
Bakanlığına göndermek,
e) Kalkınma Kurulu Toplantılarının gündemi ile ilgili hazırlıkları yapmak, YDO’lar ile
birlikte organizasyonu sağlamak,
f) Yerel kapasitenin artırılmasına yönelik eğitim ihtiyaçlarının tespitini, planlanmasını ve
koordinasyonunu yapmak,
g) TRC1 Bölgesi ile ilgili verileri il-ilçe düzeyinde toplamak, güncellemek, veri tabanları
oluşturmak ve diğer çalışma birimlerinin kullanımına sunmak,
h) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına destek sağlamak; kamu kesimi, özel kesim,
sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından yürütülen, bölge plan ve
programları açısından önemli görülen diğer projelere katkı sağlamak,
i) Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik
çalışmalar yapmak,
j) Ulusal Kalkınma Planı’na uyumlu olarak Bölgesel Gelişme Planı’nı paydaşların katılımı ile
hazırlamak, gerekli revizeleri gerçekleştirmek,
k) TRC1 Bölge vizyonunun ve kalkınma stratejisinin paydaşlar tarafından benimsenmesi
için gerekli çalışmaları yapmak.
3.2.2.1.
Birimde Çalışan Personel Hakkında Genel Bilgiler
Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi şubat ayına kadar faaliyetlerine 5 personel ile
devam etmiş olup şubat ayında göreve başlayan yeni personel ile birlikte birimin çalışan sayısı
6’ya çıkmıştır. PPKB’de ilk altı ay faaliyet göstermiş olan personel listesi aşağıda verilmiş olup,
birim faaliyetlerine bu personel kadrosu ile devam etmektedir.
Tablo 5. PPKB’de İlk Altı Ay Görevli Olan Personel Kadrosu
İsim
Sezen GENÇ
Cihan ARDİLİ
Mehmet UÇKUN
Ebru DEMİRCİ
Yusuf Cem YAMAN
Ayhan KÖKSEL
Unvan
Birim Başkanı
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Üniversite
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Meslek Alanı
Şehir ve Bölge Planlama
Sosyoloji
İktisat
Tekstil Mühendisi
Şehir ve Bölge Planlama
Endüstri Mühendisi
Görevlerini en iyi şekilde icra edebilmek, güncel bilgiler doğrultusunda hareket edebilmek,
ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip edebilmek amacıyla PPKB uzmanları
çeşitli konferans, seminer ve toplantılara katılım sağlamıştır.
22
Tablo 6. Personel Tarafından Katılım Sağlanan Faaliyetler
Katılım Sağlanan Faaliyet
Organik Tekstil Standartları Eğitim Programı
Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Yenilik Stratejisi Toplantısı
2014 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
2014 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
2014 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Kadın Dostu Kentler Projesi Stratejik Plan Hazırlama Toplantısı
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı(JICA) İşbirliği ve Proje Geliştirme
Toplantısı
Endüstriyel Simbiyoz Konferansı
Kadın Dostu Kentler Projesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi
2. Gaziantep Ulusal Enerji Zirvesi
Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi Fikir Kampı
Kadın Dostu Kentler Projesi Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi
KUYAP İş Geliştirme Programı Çalıştayı
Kadın Dostu Kentler Projesi İstihdam ve Sağlık Eğitimi
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Semineri
Organik Pamuk İstişare Çalıştayı
"Empowerment of Rural Women" Japonya Kırsal Kalkınma Uygulamaları
Bilgilendirme Toplantısı
Kadın Dostu Kentler Projesi- 2 Yerel Eylem Eşitsizlik Planı Toplantısı
Adıyaman İl Düzeyinde Alt Havza Çalışmaları Toplantısı
Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri İle
Planlama Semineri
Kadın Dostu Kentler, KAMER, UNHCR ve Kırkayak Kültür Sanat Merkezi
İlgilileri ile Suriyeli Sığınmacı Kadınların Sorunları İstişare Toplantısına
Marka ve Tasarım Uygulamaları Konferansı
METEK Ulusal Kongresi
2014 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
2014 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
2014 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi Çalıştayı
Uluslararası Medeniyetler Diyaloğu Sempozyumu
Genç İstihdamı Gaziantep Buluşması Çalıştayı
İtalya Çalışma Ziyareti (Lombardia ve Emilia Romagna Bölgeleri)
Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu Toplantısı
GAP Organik Tekstil Çalışma Grubu Çalıştayı
GAP OTADAM ve Kurumsal Kapasite Geliştirme Grubu Çalıştayı
3.2.2.2.
Yer
Gaziantep
Ankara
Adıyaman
Gaziantep
Kilis
Gaziantep
Gaziantep
Tarih
23.01.2014
27.01.2014
28.01.2014
30.01.2014
31.01.2014
10.02.2014
17.02.2014
Ankara
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Gaziantep
19-20.02.2014
20.02.2014
21.02.2014
22-23.02.2014
27.02.2014
04.03.2014
06.03.2014
10-11.03.2014
18.03.2014
19.03.2014
Gaziantep
Adıyaman
Gaziantep
20.03.2014
8-10.04.2014
09.04.2014
Gaziantep
09.04.2014
Gaziantep
Gaziantep
Adıyaman
Gaziantep
Kilis
Ankara
Gaziantep
Gaziantep
İtalya
Gaziantep
Şanlıurfa
Şanlıurfa
11.04.2014
15.04.2014
24.04.2014
29.04.2014
30.04.2014
30.04.2014
07.05.2014
14-16.05.2014
27.05-01.06.2014
03.06.2014
19.06.2014
19.06.2014
TRC1 Bölge Planı (2014-2023) Çalışmaları
2014-2023 yıllarını kapsayan TRC1 Bölge Planı, Türkiye’nin 2023 hedeflerine hizmet etmek
üzere beşeri ve sosyal sermayeyi, iktisadi ve kurumsal yapılar ile rekabet üstünlüğü bulunan
alanları tahlil ederek, bölgede ortak kalkınma bilincini yükseltip; doğal, beşeri ve sosyal
kaynakların TRC1 Bölge dinamizmini destekleyecek ve bölgeye azami katma değeri üretecek
alanlara sevk edilmesini sağlamak amaçlarıyla “stratejik ve katılımcı yaklaşım” ile hazırlanmıştır.
Ajans planlama faaliyetleri kapsamında üretilen Bölge Planı, Kalkınma Bakanlığı onay
sürecindedir.
3.2.2.3.
Bütçe ve Çalışma Programı Çalışmaları
İpekyolu Kalkınma Ajansı 2014 yılı bütçe kesinleştirilmesi çalışmaları kapsamında bütçe
hesaplamaları için esas alınacak 2012 yılı detaylı gelir mizanlarıyla ilgili kurumlarla görüşmeler
yapılmış ve yapılan çalışmalar sonucunda İKA 2014 yılı bütçe kesinleştirme çalışmaları
tamamlanmıştır.
23
2015 yılı Bütçe ve Çalışma Programı kapsamında ise belediyeler, il özel idareleri ve sanayi ve
ticaret odalarından yıl içinde tahsil edilmesi gereken katkı payları ile ilgili olarak mizan bilgileri
resmi yazışmalar yoluyla talep edilmiş ve 2015 yılı bütçe hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.
Bununla birlikte, bütçeye bağlı 2015 yılı çalışma programı kapsamında, Ajans birimlerinden
2015 yılında yapılması planlanan faaliyetler, eğitimler, çalıştaylar, katılım sağlamayı
öngördükleri fuar, seminer gibi organizasyonları içeren gelecek birim faaliyetleri talep
edilmiştir.
3.2.2.4.
Faaliyet Raporları
3.2.2.5.
Kalkınma Kurulu Çalışmaları
PPKB’nin görev ve sorumlulukları arasında Ajansın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde
haftalık, 6 aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması yer almaktadır. Bu kapsamda, 2014
yılı içerisinde haftalık birim faaliyet raporları hazırlanarak KAYS sistemine girilmektedir. Ayrıca,
2013 yılı Ajans Faaliyet Raporu ve 2014 yılı Ajans Ara Faaliyet Raporları hazırlamış ve söz
konusu raporlar Ajans web sitesinde yayımlanmıştır.
2013 yılı Kalkınma Kurulu toplantıları neticesinde oluşturulan tematik çalışma komisyonları
2014 yılı itibariyle Kalkınma Kurulu üyelerinin aktif katılımıyla çalışmalarına başlamıştır. Beşeri
kaynaklar, eğitim ve istihdam; kültür, turizm ve tanıtım; kentleşme, çevre ve altyapı; sanayi,
ticaret ve lojistik; tarım ve kırsal kalkınma; dezavantajlı gruplar, göç ve sosyal uyum konularıyla
6 ana başlıkta oluşturulan tematik çalışma komisyonlarının ilk altı ayda gerçekleştirdikleri
komisyon toplantıları ve toplantı gündemleri aşağıda verilmiştir.
Tablo 7. İlk 6 Ayda Gerçekleştirilen Tematik Çalışma Komisyon Toplantıları
Komisyon Adı
Beşeri Kaynaklar, Eğitim ve İstihdam
Komisyonu
Kültür, Turizm ve Tanıtım Komisyonu
Sanayi, Ticaret ve Lojistik Komisyonu
Kentleşme, Çevre ve Altyapı Komisyonu
Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu
Komisyonu
Dezavantajlı Gruplar, Göç ve Sosyal
Uyum Komisyonu
Kentleşme, Çevre ve Altyapı Komisyonu
Beşeri Kaynaklar, Eğitim ve İstihdam
Komisyonu
Sanayi, Ticaret ve Lojistik Komisyonu
Kültür, Turizm ve Tanıtım Komisyonu
Dezavantajlı Gruplar, Göç ve Sosyal
Uyum Komisyonu
Toplantı Gündemi
Toplantı
Tarih
Başkanlık divan üyelerinin seçilmesi ve açık oturum
08.05.2014
Başkanlık divan üyelerinin seçilmesi ve açık oturum
Başkanlık divan üyelerinin seçilmesi ve açık oturum
Başkanlık divan üyelerinin seçilmesi ve açık oturum
12.05.2014
13.05.2014
14.05.2014
Başkanlık divan üyelerinin seçilmesi ve açık oturum
15.05.2014
Başkanlık divan üyelerinin seçilmesi ve açık oturum
21.05.2014
Gaziantep, Adıyaman ve Kilis İllerinin kentleşme, çevre
ve altyapı başlıkları altında komisyon üyeleri
tarafından değerlendirilmesi ve TRC1 Bölgesi'nde
yapılacak olan çalışmaların ortaya konulması
Komisyon divan üyelerinin seçilmesi, komisyon
çalışmalarına eğitim konusu ile başlanması
Suriye krizi sonrası oluşacak olası ticari fırsatlar, TRC1
Bölgesi'nde lojistik ve bölgede gerçekleştirilen lojistik
projeleri
Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinin turizm
potansiyeli; agro, doğa, av, sağlık, gastronomi, kültür ve
inanç turizmi sunumu
Kadın çalışmaları konusunda şu ana kadar yapılmış
ulusal ve ulusalarası çalışmaların incelenmesi ve konu
kapsamında Ajans tarafından sunum yapılması;
Emniyet Müdürlükleri, kadın alanında faaliyet gösteren
STK’lar, Çatom ve Şönim’in toplantıya davet edilmesi ve
ilgili kurumların konuyla ile ilgili gerçekleştirdikleri
çalışmaların komisyon üyeleri ile paylaşılması
24
27.05.2014
02.06.2014
05.06.2014
09.06.2014
18.06.2014
Tematik Çalışma Komisyon Toplantısı
Tematik Çalışma Komisyon Toplantısı
2014 yılının ilk Kalkınma Kurulu “İKA 2014 Yılı Ara Faaliyetleri” ve “Kalkınma Kurulu Tematik
Çalışma Komisyonlarının Sunumları” gündemleri ile 17 Haziran 2014 tarihinde Adıyaman’da
gerçekleştirilmiştir. Kalkınma Kurulu’nda 2013 Yılı II. Kalkınma Kurulu Toplantısı Sonuç
Bildirgesi okunmuş, İpekyolu Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu paylaşılmış,
komisyon çalışmaları ve kalkınma gündemi hakkında açık oturum gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
25
tematik çalışma komisyonlarının çalışmaları hakkında komisyon başkanlarınca sunumlar
gerçekleştirilmiştir.
3.2.2.6.
Aşağı Fırat Havzası Turizm Gelişim Koridoru ve Eylem Planı (2014-2023)
3.2.2.7.
Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı
3.2.2.8.
Araştırma Raporları
Aşağı Fırat Havzası’ndaki mevcut yerleşim alanları ile tarihi, doğal ve kültürel turizm değerlerini
kapsayan alanda, turizm sektörünün gelişimini sağlayacak ve TRC1 Bölgesi’nde turizm
yatırımları ve uygulamalarını yönlendirilecek bir “Turizm Gelişim Planı” hazırlanmasına karar
verilmiş olup, söz konusu plan ile ilgili çalışmalar Ajansımız koordinasyonunda devam
etmektedir. Aşağı Fırat Havzası Turizm Gelişim Koridoru ve Eylem Planı (2014-2023)” İpekyolu
Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi
işbirliğinde Barlas İmar Planlama Müşavirlik Ltd. Şti.'ye 05.06.2013-05.06.2014 tarihleri
arasında hazırlatılmıştır. Müellif firma tarafından yapılan planlama çalışması; araştırma
raporları, plan çalışması ve markalaşma yaklaşımını içermekte olup mevcut durum raporu
düzeltmeleri sonrasında Ajans bünyesinde 18.06.2014 tarihinde düzenlenen toplantıda ilgili
paydaşlara aktarılmıştır. Katılımcılık ilkesi gereğince taslak plan, bölgede yer alan tüm ilgili
kurum ve kuruluşlara gönderilmiş olup paydaşların görüşleri beklenmektedir.
Görece az gelişmiş bölgelerde, büyüme ve çevrelerine hizmet verme potansiyeli yüksek kent
merkezlerine sağlanan stratejik desteklerle, söz konusu kent merkezlerinin ekonomik
kalkınmasına ivme kazandırılması ve nihayetinde kalkınmanın çevre merkezlere de yayılarak iç
göçün kendi bölgesi içinde tutulması amacıyla ülke genelinde 12 ilde gerçekleştirilmesi
planlanan “Cazibe Merkezleri Programı” kapsamında Gaziantep ilinde projelerin yapılması
planlanmaktadır. 2013 yılı içinde ilde kanaat önderi konumunda bulunan üniversiteler,
Gaziantep Valiliği, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve belediye başkanlıkları ile
görüşülerek cazibe merkezi programına uygun proje fikirleri toplanmıştır. Kamu kurum ve
kuruluşları tarafından üretilen bu proje fikirlerine ek olarak yeni proje fikirleri üretmek
amacıyla İpekyolu Kalkınma Ajansı uzmanları ile beraber 31 Mart 2014 ve 10 Nisan 2014
tarihlerinde birer toplantı düzenlenmiş ve 10 ana grup altında toplam 24 proje fikri üretilmiştir.
Söz konusu proje fikirleri, hazırlanan Strateji Dokümanı eşliğinde Kalkınma Bakanlığı ile
görüşülerek, 2014 yılında yapılacak istişare toplantılarından sonra uygun projelerin
belirlenmesine karar verilmiştir.
Birim uzmanlarınca bölge planına katkı sağlaması hedeflenen TRC1 bölgesine yönelik
"İstatistiklerle TRC1 Bölgesi", "TRC1 Bölgesi Sosyal Yapı Analizi", "TRC1 Bölgesi Göç Durumu",
"TRC1 Bölgesi Yoksulluk Haritası", "TRC1 Bölgesi Eğitim Sorunları ve Eylem Planı", "Gaziantep
Medikal Sektörü Raporu", "KOBİ'lerin Kapasitesinin Artırılması Stratejisi", "TRC1 Bölgesi Sanayi
Sektörü Raporu", "TRC1 Bölgesi Yenilik Stratejisi", "TRC1 Bölgesi Yerel Yönetimlerin ve
STK'ların Kapasitelerinin Artırılması Eylem Planı", "TRC1 Bölgesi Sürdürülebilir Kentleşme
Stratejisi", "TRC1 Bölgesi Lojistik Master Planı", "Suriye Krizinin TRC1 Bölgesi’ne Etkileri",
"TRC1 Bölgesi Ekonomik Yapı Analizi", "TRC1 Bölgesi'nin İhracat Stratejisi" ve "TRC1 Bölgesi
Rekabet Edebilirlik Kapasitesinin ve Ekonomik Dayanıklılığının Ölçülmesi" isimli bölgesel
sektör raporlarının yazımı ve strateji geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. Raporların 2014
yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır.
3.2.3. PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ
Program Yönetim Birimi, PPKB tarafından hazırlanan Bölge Planı ve programlarına göre
oluşturulacak destek programlarının yönetiminden sorumlu birimdir. PYB, tüm destekler
kapsamında, başvuruların alınmasından, destek almaya hak kazanan projelerin/faaliyetlerin
belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan sürecin
uygulamasından sorumludur. Program Yönetim Birimi Görev ve Yetkileri:
26
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve
güncellemek,
Destek programları kapsamında, Destek Yönetim Kılavuzu’nda belirlenen çerçeve içerisinde
başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek,
Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak, doğrudan
faaliyet desteği uygulamalarına yönelik başvuru rehberini Ajans internet sitesinde devamlı
surette bulundurmak,
Destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirleri almak,
Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri düzenlemek ve
gerçekleştirmek,
Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans
internet sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” bölümünde yayımlayarak herkesin aynı
anda ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak,
Proje ve faaliyet desteği başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak,
Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeleri mevzuatta öngörüldüğü şekilde
yapmak ve bunları yayımlamak,
Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim
kriterlerini belirlemek; seçim sürecinde etkin rol oynamak,
Bağımsız değerlendiricilerin performanslarını değerlendirmek,
Proje seçim ve değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek,
Genel Sekreterin talebiyle, destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini yapılan
değerlendirmeler ışığında İDB ile birlikte revize etmek; proje sahiplerini sözleşme
sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek,
Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim
Kurulunca onaylanan “destek almaya hak kazananlar ve kazanamayanlar listesini”
kamuoyuna ilan etmek,
Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen
kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek.
İDB ile birlikte, destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri
hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek ve destek almaya hak kazanan başvuru
sahiplerine destek sözleşmelerini imzalatmak,
Proje başvuruları, değerlendirme süreci ve seçilen projelerle ilgili temel verilerin bilgi
sistemine girilmesini sağlamak ve sistemde tutulmasını temin etmek,
Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri İDB’ ye devretmek,
Yapılan proje başvurularının ön inceleme sürecini koordine etmek,
Birim ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak,
Görev tanımlarına giren konularda gerekli bilgileri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine
(KAYS) girmek ve güncelleştirilmesini sağlamak,
Genel Sekreterlikçe verilecek benzer görevleri yapmak.
Program Yönetim Birimi’nde 1 birim başkanı ve 3 uzman personel görev yapmakta olup
personel kadrosu ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 8. Program Yönetim Birimi Personel Kadrosu
İsim
Unvan
Üniversite
Meslek Alanı
Abdulmenap ERTAŞ
Ahmet PAKSU
H. Serap ÖZEN
Fevzi YAŞAR
Birim Başkanı
Uzman
Uzman
Uzman
İstanbul Kültür Üni.
Hacettepe Üni.
Çukurova Üni.
Harran Üniversitesi
Bilgisayar-Matematik
Elektrik-Elektronik Müh.
İşletme
Matematik
27
3.2.3.1.
Proje ve Faaliyet Destekleri
3.2.3.1.1. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Faaliyetleri
2014 yılı Proje Teklif Çağrısı, başvuru rehberlerinin hazırlanması ve Kalkınma Bakanlığı
tarafından onaylanmasının ardından 16 Aralık 2013 tarihinde ilan edilmiştir.
Ajansımız, 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında 3 ayrı mali destek programı yürütülmüştür.
Bu programlar "Kültür-Turizm Altyapısı Mali Destek Programı", "Sosyal Gelişme Pilot
Uygulamaları Mali Destek Programı" ve "Bölgesel ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı"dır.
Toplam bütçesi 16.500.000 TL olan mali destek programlarının bütçesel dağılımı aşağıda
verilmiştir.
Tablo 9. 2013 Yılı Mali Destek Programlarının Bütçesi
Program Adı
Bütçesi
Kültür-Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (KT)
9.000.000 TL
Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (SG)
2.500.000 TL
Bölgesel ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı(BSR)
5.000.000 TL
2014 yılı mali destek programları kapsamında hedef gruplar ve paydaşları bilgilendirmek
amacıyla bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Toplamda 1.107 kişi bu bilgilendirme
toplantılarına katılmıştır. İl bazında katılım sayıları aşağıdaki gibidir.
Tablo 10. 2014 Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantıları
İl
Katılım Sağlayan Kişi Sayısı
Gaziantep
536
Adıyaman
418
Kilis
153
Toplam
1.107
Mali Destek Bilgilendirme Toplantısı
Başvuru sürecinin sonunda toplam 331 proje teslim alınmıştır. Bu başvuruların 183’ü "Bölgesel
ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı"ndan, 107’si "Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali
Destek Programı"ndan ve 41’i de "Kültür-Turizm Altyapısı Mali Destek Programı"ndan
olmuştur. İl bazında teslim alınan proje başvuru sayıları aşağıda verilmiştir.
28
Tablo 11. 2014 Yılı Mali Destek Programları Teslim Alınan Proje Sayıları
İl
Teslim Alınan Proje Sayısı
Gaziantep
124
Adıyaman
180
Kilis
27
Toplam
331
Projelerin idari ve uygunluk kriterlerinin değerlendirildiği ön inceleme süreci 26-28.02.2014
tarihleri arasında yapılmıştır. Ön inceleme sonucunda eksik evrak tespiti yapılan proje
sahiplerine, eksik evraklarını tamamlamak üzere KAYS üzerinden ve e-posta yoluyla bildirimde
bulunulmuştur. Yapılan ön inceleme sonucunda 6 proje elenmiştir. Ön incelemeden geçen ve
eksik evrak bildirimi yapılan proje sayıları aşağıdaki gibidir.
Tablo 12. 2014 Yılı Mali Destek Programları Ön Eleme Sonuçları
Durumu/Program
Ön İncelemeyi Geçen
Ön İncelemeyi Geçemeyen
Evrakları Eksik Olan
Toplam
BD Hazır
BSR
128
3
52
183
180
SG
67
3
37
107
104
KT
35
0
6
41
41
Toplam
230
6
95
331
325
Yapılan ön inceleme neticesinde başarılı bulunan projeler Mali ve Teknik Değerlendirme
sürecine geçilmiştir. Mali ve Teknik Değerlendirme sürecinin ilk basamağı olan Bağımsız
Değerlendirme süreci 04-14.03.2014 tarihlerinde, ikinci adımı olan Değerlendirme Komitesi
değerlendirmesi 17-21.03.2014 tarihleri arasında yapılmıştır. Değerlendirme komitesi
değerlendirmeleri sonunda oluşan başarılı proje listesine giren projelerin bütçe revizyonları
yapılarak ajans yönetim kuruluna sunulmuştur. 21 Nisan 2014 tarihinde yapılan Ajans Yönetim
Kurulu toplantısı ile sonuçlanan 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı süreci sonunda 61 proje sözleşme
imzalamaya hak kazanmıştır. Yapılan değerlendirmelere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
Tablo 13. 2013 Yılı Teslim Alınan Proje Sayılarının Durum Dağılımı
Destek Programı
Başvurusu
Zamanında Alınan
Proje Sayısı
Ön İnceleme
sonucu
elenen
Proje Sayısı
Değerlendirilen
Proje Sayısı
Başarılı Proje
Sayısı
Asil
Yedek
Bölgesel ve Sektörel
Rekabet Mali Destek
Programı
183
3
180
27
15
Sosyal Gelişme Pilot
Uygulamaları Mali
Destek Programı
107
3
104
19
12
Kültür-Turizm
Altyapısı Mali Destek
Programı
41
-
41
15
4
331
6
325
61
31
Toplam
29
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sözleşme imzalamaya hak kazanan proje sahiplerine
KAYS üzerinden bildirimde bulunularak sözleşme imzalamaya davet edilmiştir. Ayrıca başarılı
bulunmayan başvuru sahiplerine proje sonuç bildiriminde bulunulmuştur.
3.2.3.1.2. 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Destekleri
2014 yılı Ocak-Şubat ayları içerisinde hazırlıkları tamamlanan Doğrudan Faaliyet Desteği
Programı, 25 Şubat 2014 tarihinde ilan edilmiştir. Programla ilgili öncelikler, uygun başvuru
sahipleri, uygun faaliyet konuları, başvuru süreci gibi detaylı bilgilerin bulunduğu Başvuru
Rehberi Ajans internet sitesinde ilan edilmiştir.
2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı’nın bütçesi Ajans yıllık gider bütçesinin %2’sini
geçmeyecek şekilde 800.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Programa “Valilikler, Kaymakamlıklar,
Bölge İl İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler, Yerel
Yönetimler, Üniversiteler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, STK’lar, Kar Amacı
Gütmeyen Kooperatifler ve birlikler, OSB’ler, KSS’ler, Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri, İŞGEM’ler, Yukarıda Adı Geçen Kurum ve Kuruluşların Kurduğu veya Ortağı Olduğu
İşletmeler” başvurabilmektedir. 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında her bir faaliyet
teklifine verilebilecek minimum ve maksimum tutarlar, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet
Destekleme Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 25.000,00 ile 75.000,00 TL
olarak belirlenmiştir. Program için son başvuru tarihi 31.12.2014 olarak belirlenmiş olmakla
birlikte program bütçesinin son başvuru tarihinden önce bitmesi durumunda program
kapatılacaktır.
2014 yılı Doğrudan Faaliyet Programı kapsamında Haziran ayına kadar olan süreçte toplam 15
proje teslim alınmıştır. Teslim alınan 15 projeden 8 tanesi ile sözleşme imzalanmış olup,
projelerin uygulanması süreci devam etmektedir.
Tablo 14. 2014 Yılı Mali Destek Programlarının Bütçesi
İl
Teslim Alınan Proje Sayısı
Başarılı Proje Sayısı
Gaziantep
8
5
Adıyaman
6
3
Kilis
1
-
Toplam
15
8
3.2.3.2.
2014 Yılı Teknik Destek Faaliyetleri
2014 yılı Teknik Destek Programı, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme
Yönetmeliği’nde öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda 28 Mart 2014 tarihinde ilan edilmiştir.
Programla ilgili öncelikler, uygun başvuru sahipleri, uygun faaliyet konuları, başvuru süreci gibi
detaylı bilgilerin bulunduğu Başvuru Rehberi Ajans internet sitesinde ilan edilmiştir.
2014 yılı Teknik Destek Programı’nın bütçesi Ajans yıllık gider bütçesinin %2’sini geçmeyecek
şekilde 300.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Programa “Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare
Birlikleri, Üniversiteler, Meslek Okulları, Araştırma Enstitüleri, Diğer Kamu Kurum Kuruluşları,
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, STK’lar, Birlikler ve Kar Amacı Gütmeyen
Kooperatifler, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar ve Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri” başvurabilmektedir. 2014 yılı Teknik Destek
Programı 2’şer aylık 5 dönemi (Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim, KasımAralık) kapsamaktadır.
2014 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Nisan döneminde teslim alınan 26 destek
talebinden toplam 19 teknik destek talebi başarılı bulunarak desteklenmiştir. İl bazında alınan
teknik destek talep sayısı ve başarı durumları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
30
Tablo 15. İllere Göre Teknik Destek Talep Sayısı ve Başarı Durumları
Teslim Alınan Teknik Destek
Başarılı Bulunan Teknik Destek
Talebi Sayısı
Talebi Sayısı
Gaziantep
13
10
Adıyaman
11
7
Kilis
2
2
TOPLAM
26
19
3.2.3.3.
Güdümlü Proje Çalışmaları
2014 yılı çalışma programın yer verilen Gaziantep Ticaret Borsası’nın proje yürütücüsü olduğu
Antep Fıstığı Mükemmeliyet Merkezi Projesi kapsamında ön çalışma raporları uygun bulunarak
Fizibilite çalışmalarına başlanmıştır. Gaziantep Ticaret Borsası fizibilite çalışmalarına
başlamıştır.
3.2.3.4.
BROP Projeleri Faaliyetleri
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı alt bileşenlerinden Bölgesel Rekabet Edebilirlik
Operasyonel Programı kapsamında yürütücüsü olduğumuz “Halıcılık Mükemmeliyet Merkezinin
Kurulması” ve “Dokunmamış Kumaş Araştırma ve Geliştirme Merkezinin Kurulması” projeleri
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanmıştır. Projelerin uygulamaya
geçebilmesi için Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Program Otoritesi olan Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı arasında yapılacak müzakerelerin neticelenmesi beklenmektedir.
Tablo 16. Halıcılık Mükemmeliyet Merkezi Projesi
Halıcılık Mükemmeliyet Merkezi
Projenin Adı:
Halıcılık Mükemmeliyet Merkezi’nin Kurulması
Proje Özeti:
Proje kapsamında Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek
Yüksek Okulu kampüsünde yaklaşık 2000 m2 kapalı alan olacak olan
bir mükemmeliyet merkezi kurulması düşünülmektedir. Merkez,
vereceği hizmetler ile makine halıcılığı sektörünün ihtiyaç duyacağı
test ve analiz ihtiyacını karşılayacak ve ürün kalite ve marka değerini
artırmayı hedeflemektedir.
Proje Yürütücüsü
İpekyolu Kalkınma Ajansı
Ortaklar
Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO
Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği
Projenin Genel Hedefi
Projenin Amacı
Projenin Süresi
Hedef Gruplar
Projenin Bütçesi (Avro)
Gaziantep Sanayi Odası
Bölgedeki KOBİ’lerin rekabet edebilirliğini artırmak
KOBİ’lerin ihracat kapasitelerini artırmak
30 ay
Gaziantep’teki halı üreticisi firmalar, iplik üreticileri.
İnşaat İşleri
1.613.658
Müşavirlik
614.250
Teknik Yardım
4.020.000
Makine – Teçhizat
2.659.750
Toplam
Merkez Bünyesinde Verilecek Hizmetler
Kimya Laboratuarı,
8.907.658
Test/Analiz Hizmeti
Fizik Laboratuarı,
Mikrobiyoloji Laboratuarı
31
Sınıflandırma ve Sertifikasyon
Hizmeti
Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti
Makine Halıcılığında bir sınıflandırmanın oluşturulması
Sınıflandırmalara dayalı uluslar arası geçerli bir sertifikasyon
sisteminin geliştirilmesi
Pazarlama, dış ticaret ve markalaşma vb eğitim ve danışmanlık ile
fizibilite çalışmaları
Kuluçka Hizmeti
Tablo 17. Dokunmamış Kumaş Araştırma Ve Geliştirme Merkezi Projesi
Dokunmamış Kumaş Araştırma Ve Geliştirme Merkezi
Projenin Adı:
Dokunmamış Kumaş Araştırma Ve Geliştirme Merkezi’nin Kurulması
Proje Özeti:
Proje kapsamında Zirve Üniversitesi bünyesinde yaklaşık 3000 m2
kapalı alan olacak olan bir araştırma ve geliştirme merkezi kurulması
düşünülmektedir. Merkez, vereceği hizmetler ile dokunmamış kumaş
sektörünün ihtiyaç duyacağı test ve analiz ihtiyacını karşılayacak ve
yeni ürün geliştirme, mevcut ürünlerin katma değerini artırmayı
hedeflemektedir.
Proje Yürütücüsü
İpekyolu Kalkınma Ajansı
Ortaklar
Zirve Üniversitesi
Gaziantep Sanayi Odası
Projenin Genel Hedefi
BROP bölgesindeki işletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak.
Projenin Amacı
Bölgedeki dokunmamış kumaş sektörünün ARGE, inovasyon ve
teknolojik altyapısını geliştirmek.
Projenin Süresi
30 ay
Hedef Gruplar
İnşaat İşleri
Dokunmamış Kumaş sektörü ve Gaziantep’teki tekstil firmaları,
Projenin Bütçesi (Avro)
2.253.576
Müşavirlik
480.250
Teknik Yardım
2.465.600
Makine – Teçhizat
4.455.052
Toplam
9.654.479
3.2.4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ
Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve desteklenen projelerin izleme ve
değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, analizi, bildirimi ve kullanılması
hususunda çalışmalar yapar. Destekleme faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik, yaratılan etki ve
sürdürülebilirliğinin düzenli aralıklarla takip edilmesini sağlar. Bu nedenle, destek programları
çerçevesinde başarılı olup, sözleşmesi imzalanan projelerin uygulanması, izlenmesi, yasa ve
usullere uygunluğunun kontrolü, yararlanıcının sorunları ve ihtiyaçları ile ilgilenir. İzleme ve
Değerlendirme Birimi görev ve yetkileri:
a) Bölge Planı ve programlarının gerçekleşmesi amacıyla desteklenen faaliyet projelerini
izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Kalkınma
Bakanlığı’na bildirmek,
b) Diğer birimlerle işbirliği içinde, Bölge Planı ve programlar ile destek programlarının
değerlendirilmesine yönelik program düzeyinde performans göstergelerinin belirlenmesine
katkı sağlamak,
c) Ajansın yürüttüğü programların, desteklediği proje ve faaliyetlerin ilerlemelerine yönelik
değerlendirmeler yapmak, periyodik değerlendirme raporları hazırlamak; bölgenin
32
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
kalkınması bakımından yarattığı etki ve sonuçları ile başarı düzeylerini tespit etmek
amacıyla etki değerlendirmeleri yapmak,
Genel sekreterin talep ettiği projelere, sözleşme öncesi ön izleme ziyaretlerini
gerçekleştirmek ve bu ziyaretlerde projenin risk ve ihtiyaç analizini yapmak,
PYB ile birlikte destek almaya hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile imzalanacak
sözleşmelerini hazırlamak,
Yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek, yararlanıcı ile birlikte proje
uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak üzere ilk izleme ziyaretlerini
gerçekleştirmek ve bu ziyaret neticesinde ön ödemenin yapılabilmesi için Ödeme Birimi’ne
bildirimde bulunmak,
İzleme Bilgi Sistemi’nin genel koordinasyonunu sağlamak,
Yararlanıcılara, proje/faaliyet uygulama ve satın alma usulleri, izleme bilgi sisteminin
kullanımı, raporlama, uygulama süreci gibi konularda eğitimler vermek; uygulamada
karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek sağlamak,
Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve projelerin sözleşmelerde
belirtilen kural ve usullere göre uygulanmasını temin etmek,
Sözleşme değişikliği, feshi, erken uyarı raporları ile düzeltici tedbirler ve usulsüzlük
hakkında işlemleri gerçekleştirmek ve geri ödemelerin temini için gerekli durumlarda
Muhasebe ve Ödeme Birimi’ni bilgilendirmek,
Yararlanıcıların ödeme taleplerini teknik ve/veya mali açıdan değerlendirmek ve uygun
bulunması durumunda ödemelerin zamanında yapılabilmesi için Muhasebe ve Ödeme
Birimi’ni bilgilendirmek,
Projelere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek,
Program ve projelere ilişkin düzenli risk analizleri yapmak ve riskleri önceden tespit
ederek, düzeltici ve önleyici tedbirleri almak,
Proje ve faaliyet uygulamalarının yoğun olduğu dönemlerde, Ajans uzmanlarının yeterli
olmadığı durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanı’nın talebi ve ilgili kurumların uygun
görmesiyle, yararlanıcı konumunda olmayan kamu kurum ve kuruluşlarından izleme
faaliyetlerinde görev yapmak üzere ilave personel görevlendirilmesini talep etmek,
Tamamlanan projelerin sonuçlarını ve etkilerini değerlendirmek,
Destek programlarının ve projelerin değerlendirilmesine yönelik performans/başarı
gösterge setinin belirlenmesine katkı sağlamak ile program ve projelerin performansını
ölçmek,
Önceki destek programları uygulamalarından elde edilen deneyimler ışığında başvuru
rehberlerinin hazırlığına destek vermek,
Çeşitli kaynaklardan elde edilecek verileri ve değerlendirme anketleri sonuçlarını
kullanarak programların ara dönem, nihai ve etki değerlendirmelerini yapmak, bu
değerlendirme sonuçlarını Genel Sekretere raporlamak,
Birimi ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak,
Görev tanımlarına giren konularda gerekli bilgileri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’ne
(KAYS) girmek ve güncelleştirilmesini sağlamak,
Genel Sekreterlikçe verilecek benzer görevleri yapmak.
İzleme ve Değerlendirme Birimi’nde 1 birim başkanı ve 4 uzman görevli olup uzmanlardan biri
ise Adıyaman Yatırım Destek Ofisi’nde görev yapmaktadır.
Tablo 18. İzleme ve Değerlendirme Birimi Personel Kadrosu
İsim
Unvan
Üniversite
Meslek Alanı
Osman TOKSİN
Özgür GÜRGAH
Osman Önder ALTUNBAŞ
Osman ŞAHİN
Bilal AYDIN
Birim Başkanı
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Gazi Üni.
İTÜ
Hacettepe Üni.
İTÜ
Selçuk Üni.
İşletme
İnşaat Müh.
İşletme
Jeofizik Müh.
İktisat
33
2014 İlk 6 Ay İzleme Süreçleri Başlayan Ve Devam Eden Destek Programları:
2011 Yılı
 Üniversite -Sanayi- Toplum İşbirliği Mali Destek Programı – USTP
 Turizm Mali Destek Programı – TMDP
 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı – KOA
2013 Yılı
 Sosyal Kalkınma Destek Programı – SK
 Turizm Altyapısı Mali Destek Programı – TA
 Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı – EK
 Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (KOBİ)– BF1
 Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (Kamu)– BF2
 Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı – DFD
 Teknik Destek Programı – TD
2014Yılı
 Bölge ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı – BSR
 Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı – SG
 Kültür-Turizm Altyapısı Mali Destek Programı – KT
 Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı – DFD
 Teknik Destek Programı – TD
Tablo 19. 2010-2011-2013 Mali Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destekler
Kapsamında Ajans Kuruluşundan Bu Yana Verilen Desteklerin İl Bazında
Dağılımı
Program
Proje Teklif Çağrısı
Doğrudan Faaliyet Desteği
Teknik Destek
Proje
Sayısı
Toplam
Bütçe
Ajans
Desteği
Proje
Sayısı
Toplam
Bütçe
Ajans
Desteği
Proje
Sayısı
Toplam
Bütçe
Gaziantep
117
52.485.004
24.653.356
30
1.515.991
1.224.728
61
464.295
Adıyaman
72
28.744.174
17.710.680
13
607.580
535.683
42
204.017
Kilis
32
13.662.693
7.561.137
3
71.200
68.621
26
117.994
221
94.891.871
49.925.173
46
2.194.771
1.829.033
129
786.306
İl
TOPLAM
3.2.4.1.
2014 Yılı Mali Destek Programları
2014 yılı Mali Destek Programları kapsamında; Bölge ve Sektörel Rekabet Mali Destek Programı
(BSR), Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (SG), Kültür-Turizm Altyapısı
Mali Destek Programı (KT) başlıklarında teklif çağrısına çıkılmıştır. Toplamda 61 proje
yararlanıcısı sözleşme imzalamış ve proje uygulama aşamasına geçilmiştir.
Ön İzleme Faaliyetleri
Proje tekliflerinin bağımsız değerlendirme sürecinin başlaması ile birlikte Ajans izleme
uzmanları Ajans Genel Sekreterinin talimatı ile özellikle KOBİ ve STK bileşeni kapsamında tüm
başvuru sahiplerini yerinde ziyaret etmiştir. Ziyaretler kapsamında başvuru sahibinin proje
amaçları ve faaliyetleri hakkındaki bilgisi, eş finansman hakkındaki bilgisi ve eş finansmanı
karşılayabilme durumu, projenin sağlıklı uygulanabilmesi için asgari personelin ve ekipmanın
varlığı, projede bahsedilen alım veya yapım işlerine başlandığına/tamamlandığına dair izlenim,
proje uygulama yeri ile ilgili (varsa) mülkiyet sorunu, Proje faaliyetlerinin proje amaçları ile
uygunluğu ve faaliyetlerin ve sonuçların sürdürülebilirliği, Projenin bütçesinde yer alan
faaliyetlerin proje amaçları ile örtüşüp örtüşmediği konularında elde edilen izlenimler Genel
Sekretere ve Değerlendirme Komitesine aktarılmıştır. Bölge ve Sektörel Rekabet Mali Destek
Programı kapsamında 67, Kültür-Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında 3 ve Sosyal
34
Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında ise 46 olmak üzere toplamda 116
ön izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Başlangıç Toplantısı ve Sözleşmelerin İmzalanması
Destek almaya hak kazanan asil ve yedek başvuru sahiplerinin belirlenmesinin ardından
Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinde ayrı ayrı olmak üzere İDB birimi uzmanları tarafından
“Başlangıç Toplantısı ve Proje Uygulama Eğitimleri” gerçekleştirilmiştir. Eğitimler; Başlangıç
Sunumu, Proje Uygulama Süreci, Görünürlük Rehberi ve KAYS Girişleri, MMO Süreci ve Önemli
Hatırlatmalar ve Satın Alma ve İhale Süreci başlıklarında gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerde proje
uygulama sürecinde yararlanıcıların genellikle karşılaştığı sorunlar dile getirilmiş ve buna
yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.
Projeleri kapsamında hibe almaya hak kazanan başvuru sahipleriyle Mayıs ayı itibariyle
sözleşmeler imzalanmaya başlanmıştır. Bu aşamadan sonra İDB tarafından Proje
uygulamalarının sözleşmelerindeki esaslar çerçevesinde yürütülmesinin sağlanması ve
izlenmesi sürecinde geçilmiştir.
İlk İzleme Ziyaretleri
Sözleşmelerin imzalanmasının ardından ilk izleme ziyaretlerine başlanmış ve Haziran ayı
içerisinde ziyaretlerin tamamlanması planlanmıştır. İlk izleme ziyaretlerinde; satın alma
faaliyetleri, idari konular ve raporlama yükümlülükleri, ihale sürecinde teknik ve mali şartname
hazırlık süreci, Projenin performans göstergelerinin belirlenmesi ve özellikle taahhüt edilen ek
istihdam artışı olmaması durumunda cezai şartın yararlanıcıya hatırlatılması, proje
uygulamasına ilişkin ihtiyaçların tanımlanması ve proje tamamlandıktan sonraki hali ile
karşılaştırmak üzere proje uygulama yerinin fotoğraflarının çekilmesi, görünürlük materyalleri
için yer tespiti (tabela, levha vb.) ve tüm görünürlük süreçlerinin planlanması ve proje
faaliyetlerinin (ihale dosyasının hazırlanması, ihale ilanı, mal/hizmet/yapım işi temini vb.
süreçler) takvim üzerinden yararlanıcılar ile birlikte planlanması konularını içermektedir.
Ziyaretlerde denetim anlayışından ziyade yararlanıcıların proje uygulama sürecinde karşılaştığı
sorunlara çözüm odaklı bir yaklaşım sergilenmektedir.
MMO Protokolü
2014 Mali Destek Programları kapsamında ihale öncesi ve sonrası şartnameleri, sözleşme
değişiklikleri ve makine kontrollerinin Gaziantep Makine Mühendisleri Odası (MMO) tarafından
onaylanmasına yönelik Ajans ile MMO arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokole göre
KOBİ projelerinde ihale öncesi ve ihale sonrası teknik şartnameler MMO tarafından gerekli
koşulları sağlaması yönünde incelenerek onaylanacak ve ardından ihaleye çıkılacaktır. Makine
ve teçhizat fabrikaya geldikten sonra MMO bilirkişisi tarafından, gelen makinenin şartnameye
uygunluğu bizzat yerinde teşhis edilecektir. Zeyilname talepleri; talep edilen değişikliğin proje
amaçlarını değiştirmemesi, mali desteğin verilmesine ilişkin kararın sorgulanmasına neden
olmaması, başvuru sahiplerine eşit muamele ilkesine aykırı olmaması gibi durumlarda göz
önünde bulundurulmak suretiyle mevzuata uygunluk bakımından İzleme Değerlendirme Birimi
tarafından ve MMO tarafından eş güdümlü olarak incelenecek ve onaylanacaktır.
İhale Gözlem Faaliyetleri
İlk İzleme ziyareti tamamlanan yararlanıcılar, İhale dosyalarının mevzuata uygun biçimde
hazırlanması sürecinde detaylı olarak bilgilendirilmiş ve izleme uzmanları tarafından gerekli
teknik yardım sağlanmıştır. İhale dosyası hazırlık ve ihale sürecine ilişkin süreç akış şeması
hazırlanmış ve tüm yararlanıcılara ulaştırılmıştır. Ayrıca ihale öncesi ve ihale sonrası teknik
şartnamelerin MMO tarafından gerekli koşulları sağlaması yönünde incelenmesine yönelik
yönlendirme yapılmıştır. İhale esnasında herhangi bir aksaklıkla karşılaşılmamak amacıyla
isteklilere yönelik ihale dosyası kontrol listesi hazırlanmış ve ihale dosyası satın alan tüm
isteklilere ulaştırılması sağlanmıştır.
35
İhale ilanlarının; Ajans web sitesinden, yararlanıcının web sitesinden, ulusal/yerel gazetelerden
ve bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının web sitelerinden yayınlanması sağlanmıştır. Böylelikle
ihalelerin katılımcı, objektif ve şeffaf bir ortamda yapılması hedeflenmiştir. Özellikle harcama
usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenen yararlanıcılar dışında kalan ve kendi satın alma
mevzuatı bulunmayan yararlanıcıların (KOBİ’ler, Sanayi ve Ticaret Odaları, kooperatifler vb.)
Ajans satın alma mevzuatına göre gerçekleştirmiş oldukları ihalelere izleme uzmanları
tarafından tam katılım sağlanmıştır. Her ihaleye en az iki izleme uzmanı gözlemci olarak
katılmaktadır ve ihale sürecinin mevzuata uygun biçimde gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
Ön Ödemeler
2014 yılı projelerinin ilk izleme ziyaretleri esnasında projelerin ön ödemelerinde referans
olarak alınan başlangıç risk puanları belirlenmektedir. Buna göre sözleşmelerindeki
yükümlülüklerinden bazılarını yerine getirmeyen, mali açıdan risk taşıdığı tespit edilen bazı
yararlanıcılara ön ödeme yapılmayacaktır. Bunun dışında kalan risk eşik puanının üzerindeki
yararlanıcılara, hak kazandığı mali desteğin yüzde 40’ı oranında ön ödeme mevzuatta öngörülen
süte içinde gerçekleştirilecektir.
Makine/Ekipman/Yapım işi Kontrolü
İhale süreci tamamlanan ve yararlanıcılardan projeleri kapsamında alım yaptıkları makine ve
ekipmanların teslim alımına sırasındaki kontrol, biri sorumlu izleme uzmanı olmak üzere iki
izleme uzmanı tarafından yapılacaktır. Makine ve teçhizat fabrikaya geldikten sonra MMO
bilirkişisi tarafından, gelen makinenin şartnameye uygunluğu bizzat yerinde teşhis edilecektir.
Ara/Nihai ödemeler
Projelerin ihtiyaçlarına göre ara/nihai dönem raporunun sunulmasını müteakip projeye ilişkin
yapım işi hak edişlerinin gerçekleşmesi durumunda ya da mal veya hizmetin teminini müteakip
ara ödemeleri gerçekleştirilecektir.
3.2.4.2.
2013 Yılı Mali Destek Programları
2013 yılı Mali Destek Programları kapsamında; Sosyal Kalkınma Destek Programı, Turizm
Altyapısı Mali Destek Programı, Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı, Bölge İçi Gelişmişlik
Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı (KOBİ) ve Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının
Azaltılması Mali Destek Programı (KAMU) başlıklarında teklif çağrısına çıkılmıştır. Toplamda 93
proje yararlanıcısı sözleşme imzalamış ve proje faaliyetlerine başlanmıştır. 8 proje yararlanıcısı
ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Mali Destek Programlarına ait ayrıntılı bilgi Ek-1’de
2013 Mali Destek Konularına ilişkin liste ise Ek-4’te verilmiştir.
Adıyaman Eğriçayı Parkı 1. Etap
36
Adıyaman Eğriçayı Parkı 1. Etap
Düzenli/Anlık İzleme Ziyaretleri
Düzenli/Anlık izleme ziyaretleri yapılarak projelerdeki ilerlemeler raporlanmış ve proje süresi
dikkate alınarak bütün faaliyetler takvime bağlanmıştır. Ziyaretlerde denetim anlayışından
ziyade yararlanıcıların proje uygulama sürecinde karşılaştığı sorunlara çözüm odaklı bir
yaklaşım sergilenmiştir. Bunun yanında faaliyetlerin yararlanıcıların ve ajansın bağlı olduğu
mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesine yönelik gereken tedbirlerin alınması sağlanmıştır.
Sözleşme Değişiklikleri
2013 Mali Destek Programları kapsamında 39 yararlanıcı, gerekçelerini ve kapsamını zeyilname
talep formu ile belirtmek suretiyle sözleşmelerinde değişiklik yapmayı talep etmiştir. Zeyilname
talep formları; talep edilen değişikliğin proje amaçlarını değiştirmemesi, mali desteğin
verilmesine ilişkin kararın sorgulanmasına neden olmaması, başvuru sahiplerine eşit muamele
ilkesine aykırı olmaması gibi durumlarda göz önünde bulundurulmak suretiyle mevzuata
uygunluk bakımından İzleme Değerlendirme Birimi tarafından incelenmiştir. Zeyilname ile talep
edilen değişiklikler Genel Sekreterlik oluru ile yürürlüğe girmiştir.
Mali Desteği İptal Edilen Yararlanıcılar
2013 Mali Destek Programı kapsamında yararlanıcılardan gelen talep doğrultusunda 8 proje
yararlanıcısı ile sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilmiştir. 6 projede öngörülen herhangi bir
faaliyet gerçekleşmemiş ve maliyet oluşmamış, ayrıca yararlanıcıya ön ödeme de yapılmamıştır.
2 projede ise yapılmış olan ön ödemeler hesapta oluşan faiz gelirleri ile birlikte geri alınmıştır.
Karşılıklı fesih gerekçeleri Yönetim Kurulunca kabul edildiğinden proje başlangıcında alınmış
olan teminatları yararlanıcılara iade edilmiştir.
İhale Gözlem Faaliyetleri
İlk İzleme ziyareti tamamlanan yararlanıcılara, İhale dosyalarının mevzuata uygun biçimde
hazırlanması sürecinde detaylı olarak bilgilendirilmiş ve izleme uzmanları tarafından gerekli
teknik yardım sağlanmıştır. İhale dosyası hazırlık ve ihale sürecine ilişkin süreç akış şeması
hazırlanmış ve tüm yararlanıcılara ulaştırılmıştır. Ayrıca ihale esnasında herhangi bir aksaklıkla
karşılaşılmamak amacıyla isteklilere yönelik ihale dosyası kontrol listesi hazırlanmış ve ihale
dosyası satın alan tüm isteklilere ulaştırılması sağlanmıştır.
İhale ilanlarının; Ajans web sitesinden, yararlanıcının web sitesinden, ulusal/yerel gazetelerden
ve bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının web sitelerinden yayınlanması sağlanmıştır. Böylelikle
37
ihalelerin katılımcı, objektif ve şeffaf bir ortamda yapılması hedeflenmiştir. Özellikle harcama
usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenen yararlanıcılar dışında kalan ve kendi satın alma
mevzuatı bulunmayan yararlanıcıların (KOBİ’ler, Sanayi ve Ticaret Odaları, kooperatifler vb.)
Ajans satın alma mevzuatına göre gerçekleştirmiş oldukları ihalelere izleme uzmanları
tarafından tam katılım sağlanmıştır. Her ihaleye en az iki izleme uzmanı gözlemci olarak katılmış
ve ihale sürecinin mevzuata uygun biçimde gerçekleşmesini sağlamıştır.
Ön Ödemeler
2013 yılı projelerinin ilk izleme ziyaretleri esnasında projelerin ön ödemelerinde referans
olarak alınan başlangıç risk puanları belirlenmiştir. Buna göre sözleşmelerindeki
yükümlülüklerinden bazılarını yerine getirmeyen, mali açıdan risk taşıdığı tespit edilen bazı
yararlanıcılara ön ödeme yapılmamıştır. Bunun dışında kalan risk eşik puanının üzerindeki
yararlanıcılara, hak kazandığı mali desteğin yüzde 40’ı oranında ön ödeme gerçekleştirilmiştir.
Makine/Ekipman/Yapım işi Kontrolü
İhale süreci sağlıklı biçimde tamamlanmış olan ve alt yükleniciler ile sözleşmelerini imzalayan
yararlanıcılardan projeleri kapsamında alım yaptıkları makine ve ekipmanların teslim alımına
sırasındaki kontrol, biri sorumlu izleme uzmanı olmak üzere iki izleme uzmanı tarafından
yapılmıştır.
Ara/Nihai ödemeler
Projelerin ihtiyaçlarına göre ara dönem raporunun sunulmasını müteakip projeye ilişkin yapım
işi hak edişlerinin gerçekleşmesi durumunda ya da mal veya hizmetin teminini müteakip ara
ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Proje faaliyetlerinin sonuçlanması ile birlikte yararlanıcıların
yükümlülüklerini tamamlamasının ardından projelerde gerekli kontroller tamamlanmış ve nihai
ödemeleri gerçekleştirilmiştir.
Erken Uyarı Raporu Düzenlenen Mali Destek Yararlanıcıları
Faaliyetlerin sözleşmedeki çalışma tanımlarına ve faaliyet planına uygun olarak
gerçekleştirilmemesi, projede zamanında tamamlanamama riski doğuran önemli gecikmelerin
yaşanması ve sözleşmenin feshine veya usulsüzlük risklerine neden olabilecek durumların
önüne geçilebilmesi amacıyla 7 yararlanıcıya düzeltici tedbirler konusunda öneri ve tavsiyelerde
bulunmak suretiyle erken uyarı raporu gönderilmiştir.
Tablo 20. Destek Programı Bazında İzleme Ziyaret Sayıları
2014 Programları
İzleme
Konusu
BSR
KT
Ön İzleme
67
3
İlk İzleme
22
11
SG
3.2.4.3.
7
89
14
TD
4
6
1
0
Düzenli/Anlık
İzleme
İhale
Makine/Yapı
m İşi Kontrol
Proje
Kapanışı
Genel Toplam
DFD
2013 Programları
5
6
7
19
19
BF1
BF2
EK
SK
TA
DFD
TD
Genel
Toplam
16
10
28
23
16
209
14
8
25
20
15
125
35
17
56
43
24
20
18
28
10
5
4
22
37
22
9
6
2
11
7
111
37
185
125
2011 Yılı Mali Destek Programları
5
4
275
65
90
26
69
24
5
4
790
2011 USTP-TMDP-KOA Projelerinden 2013 yılı içinde tamamlanamayan projelerin izleme
süreçlerine 2014 yılının ilk 6 aylık döneminde devam edilmiştir. Özellikle uygulama süresi 18 ay
38
olan KOA projelerinde proje yararlanıcısı kurumların teknik ve fizibilite sorunları nedeniyle
projelerde aksamalar ve uzamalar meydana gelmiştir. Mali destek programlarına ait ayrıntılı
bilgi Ek-1’de verilmiştir.
Karataş’ı Görmeden Gitme Projesi (Kilis)
Karataş’ı Görmeden Gitme Projesi (Kilis)
Denetim
2014 ilk altı aylık dönem içerisinde Ajansımız; Sayıştay ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından
denetlenmiştir.
Denetimler kapsamında İDB olarak izleme ve değerlendirme sürecinde kullandığımız sistem
Sayıştay denetçileri tarafından ayrıntısı ile incelenmiştir. Karşılaşılan sorunlar ve çözüm
önerileri konularında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca denetçiler tesadüfi seçim
yöntemi ile 2011 ve 2013 Mali Destek ve Doğrudan Faaliyet Destek programlarından her iki
denetimde toplamda 50 projenin denetimini gerçekleştirmiştir. Bazı projelerde ise denetçiler
tarafından yerinde kontroller de gerçekleştirilmiştir.
39
Bağımsız denetim şirketi Sayıştay denetimine yakın bir prosedür takip etmiş, farklı olarak ise
sistemden ziyade dosya denetimine ağırlık vermiştir. Denetimler, 2013 yılı içinde
gerçekleştirilen 2011 ve 2013 Mali destek programlarına ait mali destek ve Doğrudan Faaliyet
Desteği ödemelerine ilişkin olarak gerçekleştirilmiştir.
KAYS Sistemi
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) olarak adlandırılan ve projelerin başvuru
aşamasından izleme, değerlendirme aşamalarını da kapsayacak şekilde tasarlanan sisteme 2013
yılı itibariyle geçilmiştir. İzleme Bilgi Sistemi’ni (İBS) içerecek şekilde tasarlanan program için
birimde görevli izleme uzmanları TÜBİTAK tarafından verilen uygulama eğitimine katılım
sağlamıştır.
Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezi
3.2.4.4.
Doğrudan Faaliyet Desteği Programları
3.2.4.5.
Teknik Destek Programı
2013 yılı programı kapsamında desteklenen 20 adet projeden 8 tanesi nihai raporların ve bu
projelere ait araştırma-fizibilite raporlarının 2014 yılı ilk 6 ay içinde tamamlanmasını müteakip
nihai ödemeleri gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı
çerçevesinde ise 800.000 ₺ doğrudan faaliyet desteği çağrısına çıkılmıştır. Doğrudan faaliyet
desteği almaya hak kazanan yararlanıcı kurumlar ile Proje uygulamalarının sözleşmelerindeki
esaslar çerçevesinde yürütülmesinin sağlanması ve izlenmesi sürecinde geçilmiştir.7 projenin
faaliyetlerine başlanmış ve 1 adet projenin sözleşme, proje uygulama ve izleme süreçleri
tamamlanmış olup nihai raporlarının sunulmasını ardından nihai ödemeleri yapılmıştır.
Doğrudan faaliyet desteği kapsamındaki faaliyetler Ek-2’de verilmiştir.
Ajans tarafından yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını
uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda
bulunabilecek çalışmaları için Ajans personeli eliyle ya da hizmet alımı yoluyla; eğitim verme,
proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama
gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri sağlanmıştır.
40
Bu çerçevede 2014 yılı ilk 6 aylık dönem içinde 19 adet yararlanıcıya teknik destek sağlanmıştır.
Sağlanan teknik destekler kapsamında düzenlenen eğitim ve etkinliklerde Ajans görünürlüğü
sağlanmıştır. Gerçekleştirilen teknik destek faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Ek-3’te verilmiştir.
3.2.4.6.
İnsan Kaynakları Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülmekte olan İnsan Kaynakları
Geliştirilmesi Operasyonel programı Ajans akreditasyonu kapsamında AB yetkilileri tarafından
proje uygulama süreçlerine ilişkin 8 ayrı modülde eğitim verilmiştir. Eğitimlere ilişkin detay
aşağıda verilmiştir.
Tablo 21. Ajans Akreditasyon Süreci Eğitim Detayları
Seminer
Modül
Hedef Grup
Program Yönetim
Birimi
Module 01. Calls for proposals
Seminer A.
PRAG training
(Modules 01,
02 and 03)
Module 02. Selection of applications
/ evaluation of proposals
Module 03. Grant contracts
preparation.
Seminar C.
Irregularities
(Module 06)
Abdulmenap Ertaş, PYB
H.Serap Özen, PYB
Usulsüzlük
Sorumlusu
Abdulmenap Ertaş, PYB
İç Denetçi
Abdulmenap Ertaş, PYB
Fevzi Yaşar, PYB
Fevzi Yaşar, Expert, PYB
Module 04. Contract management
and monitoring procedures.
Seminar B.
Contract
management
(Modules 04
and 05)
Katılımcılar
Module 05. Management
verifications (administrative and onthe-spot checks); and grant
payments.
Module 06. Prevention, detection,
management of and reporting on
irregularities.
İzleme
Değerlendirme
Birimi
Usulsüzlük
Sorumlusu
Osman Toksin, İDB
Özgür Gürgah, İDB
İç Denetçi
Osman Önder Altunbaş, İDB
İzleme
Değerlendirme
Birimi
Osman Toksin, İDB
Muhasebe ve
Ödeme Birimi
Usulsüzlük
Sorumlusu
İç Denetçi
Usulsüzlük
Sorumlusu
İzleme
Değerlendirme
Birimi
Osman Önder Altunbaş, İDB
Mehmet Zeki Rastgeldi, DHB
Osman Şahin, İDB
Osman Toksin, İDB
Mehmet Zeki Rastgeldi, DHB
Muhasebe ve
Ödeme Birimi
Osman Şahin, İDB
İç Denetçi
Fevzi Yaşar, PYB
Yahya Şimşek, TİB
Seminar D.
Internal
control and
reporting on
grant
management
(Modules 07
Mehmet Zeki Rastgeldi, DHB
Tüm Birimlerden
Uzmanlar
Module 07. Internal control.
Sibel Akşahin, HM
Sevda Zorlu, YDO
Mehmet Mimaroğlu, YDO
İlker Doğan, YDO
41
and 08)
Module 08. Reporting on grant
management.
İzleme
Değerlendirme
Birimi
Osman Toksin, İDB
İç Denetçi
Osman Önder Altunbaş, İDB
Özgür Gürgah, İDB
3.2.5. TANITIM VE İŞBİRLİĞİ BİRİMİ
TRC1 Bölgesi'nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü
artırmaya yönelik araştırmalar yapılmasından, TRC1 Bölgesi illerinin ve sektörlerin rekabet
analizlerinin yapılmasından ve rekabetçiliği artırmaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesinden,
TRC1 Bölgesi’nin küme ve kümelenme politikalarının geliştirilmesinden ve yürütülmesinden,
TRC1 Bölgesi’nin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasını ve rekabet gücünü artırmaya
yönelik projeler geliştirerek ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından ajansa mali kaynak
sağlanmasından sorumludur. Tanıtım ve İşbirliği Birimi’nin Görev ve Yetkileri:
a) TRC1 Bölgesi’nin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasını ve rekabet gücünü
artırmaya yönelik projeler geliştirerek ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından bölgeye
kaynak sağlamak. Bu kapsamda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
b) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel
kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek ve ortak
organizasyonlar gerçekleştirmek,
c) Ajansın hizmet içi eğitim ihtiyaçları tespitinin koordinasyonunu ve bu eğitimlerin
yürütülmesini sağlamak,
d) Ajansın yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesini ve
tanıtımının yapılmasını sağlamak,
e) Toplantı, seminer, konferans, sempozyum, vb. organizasyonları planlamak ve
koordine etmek,
f) Ajansın iletişim stratejisini hazırlamak, kurumsal tanıtım politikasını belirlemek ve
gerekli koordinasyonu sağlamak,
g) Ajansın kurumsal kimlik materyallerinin tasarım ve basım faaliyetlerini takip
ederek ajansın görünürlüğünü sağlamak,
h) Tanıtım ve işbirliği kapsamında ulusal ve uluslararası organizasyonlar
düzenlemek,
i) Yerel
kapasitenin
artırılmasına
yönelik
eğitim
ihtiyaçlarının
tespitini,
planlanmasını ve koordinasyonunu yapmak,
j) Yayın ve organizasyon faaliyetlerini düzenlemek ve takip etmek,
k) Yerel, ulusal ve uluslararası basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek,
l) Ajansın faaliyetleri ile ilgili kurumsal dergi, bülten, broşür ve katalog düzenlemek
ve güncellemek,
m) Birim ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak,
n) Görev tanımlarına giren konularda gerekli bilgileri Kalkınma Ajansları Yönetim
Sistemine (KAYS) girmek ve güncelleştirilmesini sağlamak,
o) Genel Sekreterlikçe verilecek benzer görevleri yapmak.
Tablo 22. Tanıtım ve İşbirliği Birimi Personel Kadrosu
İsim
Unvan
Üniversite
Meslek Alanı
Utku Ali Rıza ALPAYDIN
Yahya ŞİMŞEK
Birim Başkanı
Uzman
ODTÜ
Gaziantep Ünv.
Uluslararası İlişkiler
İşletme
42
3.2.5.1.
Proje Geliştirme Faaliyetleri
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP)
“İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP)” “Operasyon Teklif Çağrısı”
çerçevesinde Ajansımız tarafından “TRC1 Bölgesi'nde Kadın İstihdamının Güçlendirilmesi”
başlıklı operasyon teklifi hazırlanarak ÇSGB'ye iletilmiş ve Ajansımız tarafından hazırlanan bu
operasyon teklifi kabul edilmiştir. TRC1 Bölgesi'nde kadın istihdamı sorununa sürdürülebilir bir
çerçeve içinde çözüm getirmeyi hedefleyen operasyon ile toplumda kadın istihdamı konusunda
farkındalık yaratılması, kadın istihdamının önündeki engellerin kaldırılması ve kadın
istihdamının nitelikli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Uygulama süresi 24 ay ve toplam
bütçesi 6,1 milyon Euro olan operasyon kapsamında 5,1 milyon Euro tutarında hibe programı
uygulanması öngörülmektedir. Operasyon teklifi kapsamında, operasyon tanımlama
dokümanının revizyonu ve Ajans hibe mekanizmasının akreditasyonu ile ilgili çalışmalar
yürütülmektedir.
Diğer Proje Geliştirme Faaliyetleri
JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) ve Kalkınma Bakanlığı işbirliğinde yürütülen
“Tarımsal Sanayide Kapasitenin Geliştirilmesi” başlıklı Teknik Destek Programı kapsamında
GYDO ve KYDO işbirliği içerisinde hazırlanan "Increasing Alternative Usage Areas of AgroIndustrial Products in TRC1 Region" projesi kapsamında JICA Genel Merkezi Türkiye Ülke
Direktörü ve Türkiye Ofisi yetkililerinden oluşan bir heyet 17-18 Şubat 2014 tarihlerinde
bölgemize bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret kapsamında Ajans merkezinde bir toplantı
düzenlenmiş; toplantıda Ajans faaliyetlerini ve TRC1 Bölgesi'ni tanıtıcı bir sunum
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Gaziantep ve Kilis'ten 3 tarımsal sanayi firması ziyaret edilerek
projenin amaç ve hedefleri hakkında heyet ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmiştir. Proje Japonya
Hükümeti tarafından kabul edilmiştir ve 2014 yılı 4. çeyreğinde başlaması öngörülmektedir.
Gaziantep Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü AB Koordinasyon Merkezi tarafından
AB Eğitim ve Gençlik Programı Eylem 5.1 kapsamında hazırlanan ve Ajansımızın ortağı olduğu
"Genç İstihdamında Gaziantep Buluşması" adlı proje kapsamında 14-16 Mayıs 2014 tarihleri
arasında gerçekleştirilen çalıştaya ilişkin organizasyon çalışmaları yürütülmüştür. Çalıştaya
Ajans PPKB personeli tarafından katılım sağlanarak TRC1 Bölgesi İstihdam Verileri hakkında bir
sunum gerçekleştirilmiştir.
3.2.5.2.
İşbirliği Faaliyetleri
Ajansın diğer kamu kurum/kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları vb. gibi
kurumlarla gerçekleştirmiş olduğu işbirliği faaliyetlerine yönelik bilgiler aşağıda sunulmaktadır:
 Rheinland Pfalz Mainz Turizm Fuarı, Arabian Travel Market 2014 Turizm Fuarı, İtalya
Çalışma Ziyareti, Londra World Travel Market 2014 Turizm Fuarı, Tokyo JATA 2014 Turizm
Fuarı’na katılım için ilgili Kültür ve Tanıtma Ataşelikleri ile temasa geçilmiştir. Katılım
kararı alınan etkinliklerle ile ilgili Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı ile Frankfurt, Dubai, Milano Başkonsoloslukları ile Londra ve Tokyo
Büyükelçilikleri ile gerekli yazışma ve görüşmeler yapılmıştır.
 EMITT 2014 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda TRC1 Bölgesi'nin etkin
bir şekilde tanıtılması için koordinasyon çalışmaları yürütülmüş ve fuara Gaziantep,
Adıyaman ve Kilis Valilikleri ile işbirliği içerisinde katılım sağlanmıştır.
 JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) Genel Merkezi Türkiye Direktörü ve Türkiye Ofisi
yetkililerinden oluşan heyetin "Tarımsal Sanayide Kapasitenin Geliştirilmesi" başlıklı
Teknik Destek Programı kapsamında 17-18 Şubat 2014 tarihlerinde GAP Bölgesi'ne
gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin organizasyon çalışmaları Karacadağ Kalkınma Ajansı ile
işbirliği içerisinde yürütülmüştür.
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Intel ve Türkiye Kadın
Girişimciler Derneği tarafından yürütülen "Genç Fikirler, Güçlü Kadınlar" projesi
bünyesinde 21-23 Şubat 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Gaziantep Fikir Kampı
43
kapsamında işbirliği yapılmıştır. Fikir kampı kapsamında gerçekleştirilen çalıştaylarda
Ajans personeli kolaylaştırıcılık rolü üstlenmiş, Ajans Genel Sekreteri Dr. Bülent Özkan
proje değerlendirme komitesinde görev almıştır.
 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda ve Ajansımız ev sahipliğinde 16-19 Nisan 2014
tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilen 2. Kalkınma Ajansları Konferansı (KALK!2)
kapsamında organizasyon komitesinde görev alınmıştır. Komitede Ajansımız dışında,
Ankara Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Kuzeydoğu
Anadolu Kalkınma Ajansı ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı görev almıştır. Organizasyon
hazırlık çalışmaları kapsamında çeşitli tarihlerde komite toplantıları gerçekleştirilmiştir.
Kalkınma Ajansları Konferansı (KALK!2) Organizasyon Komitesi Toplantısı
Kalkınma Ajansları Konferansı (KALK!2) Organizasyon Komitesi Toplantısı
 Tokyo Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından önerilen Japonya'nın önde gelen turizm
firmalarından JTB Grup'un tur planlama birimleri yetkililerinden oluşan heyetin 19-27
Nisan 2014 tarihleri arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gerçekleştirdiği ziyarete
ilişkin organizasyon çalışmaları Karacadağ ve Dicle Kalkınma Ajansları, Gaziantep ve
Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Gaziantep Ticaret Odası ile işbirliği
içerisinde yürütülmüştür. Ziyaret kapsamında heyet 24-27 Nisan 2014 tarihleri arasında
Gaziantep ve Adıyaman'ı ziyaret etmiştir. Yapılan ziyaret sonucunda, Gaziantep'i ve
Adıyaman'ı içine alan çeşitli tur güzergâhları oluşturularak, Japon turistler için tur
paketlerinin hazırlandığı, uygulaması Nisan-Ekim 2015 tarihleri arasında olacak şekilde
tasarlanan turların Ocak 2015 itibariyle satışlarına başlanacağı bilgisine ulaşılmıştır.
44
Japon Tur Operatörleri Zeugma Antik Kenti Ziyareti
Japon Tur Operatörleri Tarihi Bakırcılar Çarşısı Ziyareti
Japon Tur Operatörleri Zeugma Mozaik Müzesi Ziyareti
45
Japon Tur Operatörleri Yesemek Heykel Atölyesi ve Açık Hava Müzesi Ziyareti
 Ajansımız ilgili prosedürleri tamamlayarak Güneydoğu Avrupa Kalkınma Ajansları Ağı'na
(South Eastern Europe Network of Regional Development Agencies-SEENORDA) üye
olmuştur.
 Ajansımız ilgili prosedürleri tamamlayarak Dünya Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği'ne
(World Association of Investment Promotion Agencies-WAIPA) üye olmuştur.
 Ajansımız ilgili prosedürleri tamamlayarak Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği'ne (The
European Association of Development Agencies-EURADA) üye olmuştur.
3.2.5.3.
Tanıtım Faaliyetleri
Yurtiçi ve Yurtdışı Tanıtım Faaliyetleri
Ajansımız 2013 yılında yurtdışı tanıtım faaliyetleri konusunda gerçekleştirdiği ciddi atılımı 2014
yılında da sürdürmektedir. Dünyanın önde gelen turizm fuarlarından Rheinland Pfalz Mainz
Turizm Fuarı ve Arabian Travel Market 2014 Turizm Fuarı'na katılım sağlanmıştır.
Almanya'nın Rheinland Pfalz eyaletinin başkenti Mainz'da 22-24 Mart 2014 tarihleri arasında
bu yıl 43.sü düzenlenen Rheinland Pfalz Mainz Turizm Fuarı'nda TRC1 Bölgesi illeri Gaziantep,
Adıyaman ve Kilis tarihi ve turistik potansiyeli tanıtılmıştır.
Orta Doğu ve Körfez Bölgesi'nin en büyük turizm fuarı olan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dubai'de
5-8 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen Arabian Travel Market 2014 Turizm Fuarı'nda
bölgeye daha fazla turist çekebilmek için çeşitli görüşmeler gerçekleştirilmiş; Gaziantep,
Adıyaman ve Kilis illerinin turizm zenginliklerini tanıtan Arapça ve İngilizce broşür ve CD'ler
dağıtılmıştır.
46
Arabian Travel Market 2014
EMITT 2014 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı
2014 yılında 18.'si İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen EMITT Doğu
Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na, turistik ve kültürel açıdan bölgemizin
tanıtılması gayesiyle, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın öncülüğünde 3 il Kültür ve Turizm
Müdürlüklerinin de işbirliğiyle 30 Ocak-02 Şubat 2014 tarihleri arasında katılım sağlanmıştır.
İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın katkı sağladığı stantlarda Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinin
tarihi mirasını temsil eden değerler sergilenirken, aynı zamanda geleneksel el sanatları ürünleri,
yöresel yemekler ve lezzetler, elbiseler, halk müziği örnekleri ziyaretçilere sunulmuştur.
EMITT 2014 Adıyaman Standı
47
Gaziantep'in Yöresel Lezzetleri EMITT 2014'te Tanıtıldı
EMITT 2014 Gaziantep Standı
48
EMITT 2014 Kilis Standı
İletişim, Tanıtım ve Kurumsal Kimlik Altyapısının Sağlanmasına Yönelik Faaliyetler
2013 yılı boyunca iletişim, tanıtım ve kurumsal kimlik altyapısının sağlanmasına yönelik birçok
faaliyet gerçekleştirilmiştir.
Ajans iletişim kanallarının artırılması amacıyla 4 aylık dönemlerde çıkarılması planlanan Ajans
kurumsal dergisi İPEKYOLU’nun 3. sayısı tamamlanmış ve ilgili kurum, kuruluş ve
organizasyonlarla paylaşılmıştır.
Tanıtım altyapısına yönelik olarak yapılan çalışmalar dâhilinde Ajans tanıtım materyalleri İKA
Kurumsal Kimlik Kılavuzu doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu kapsamda hazırlanan tanıtım
materyalleri (antetli kâğıt, kartvizit, zarf, cepli dosya, kâğıt çanta, bloknot, not kartları, küp
bloknot, kalem, rozet, masaüstü üçgen takvim, sümen takvim) Ajans tarafından düzenlenen
çeşitli organizasyonlarda paydaşlar ve ziyaretçiler ile paylaşılmaktadır.
Ayrıca, yurtdışı fuarlarda ve çalışma ziyaretlerinde kullanılmak üzere plaket, hediyelik eşya ve
promosyon malzemelerinin hizmet alımına yönelik işlemler yürütülmüştür.
Tablo 23. Ajans Promosyon Materyalleri
Materyal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tükenmez Kalem
Kırlangıç Bayrak
Roll-up Banner
Afiş
Karton Çanta
Masa Takvimi
Sümen Takvim
Ajanda
Rozet
Bez Afiş
49
Miktarı
5.000
50
20
850
2.000
250
250
1.000
1.000
3
Ajans tarafından hazırlanan araştırma raporları, stratejik belgeler, yatırımcı bilgilendirme
dokümanlarının tasarım ve baskı işlemleri İKA Kurumsal Kimlik Kılavuzu’na uygun olarak
gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda işlemleri tamamlanarak basımı gerçekleştirilen dokümanlara
ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Tablo 24. Ajans Dokümanları
1
2
3
4
5
6
3.2.5.4.
Materyal
Mermer Sektörü Fizibilite Broşürü
Seracılık Sektörü Fizibilite Broşürü
Güneş Enerjisi Sektörü Fizibilite Broşürü
2013 Yılı İKA Faaliyet Raporu
İPEKYOLU Dergisi 3. Sayı
TRC1 Turizm Haritası (Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça)
Miktarı
1.000
1.000
1.000
500
1.000
20.000
Organizasyonel Faaliyetler
Tanıtım ve İşbirliği Birimi tarafından organize edilen faaliyetler aşağıda belirtilmektedir:
 3 Ocak 2014 tarihinde Gaziantep, Adıyaman ve Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile
EMITT 2014 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na ilişkin koordinasyon
toplantısı organize edilmiştir.
 17-18 Şubat 2014 tarihlerinde JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) Genel Merkezi
Türkiye Direktörü ve Türkiye Ofisi yetkililerinden oluşan heyetin "Tarımsal Sanayide
Kapasitenin Geliştirilmesi" başlıklı Teknik Destek Programı kapsamında GAP Bölgesi'ne
gerçekleştirdiği ziyaret organize edilmiştir.
 22-24 Mart 2014 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen Rheinland Pfalz Mainz Turizm
Fuarı'na katılım organize edilmiştir.
 Tokyo Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından Japonya'nın önde gelen turizm
firmalarından JTB Grup'un tur planlama birimleri yetkililerinden oluşan heyetin 24-27
Nisan 2014 tarihleri arasında Gaziantep ve Adıyaman'a gerçekleştirdiği ziyaret organize
edilmiştir.
 5-8 Mayıs 2014 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri Dubai'de düzenlenen Arabian
Travel Market 2014 Turizm Fuarı'na katılım organize edilmiştir ve katılım sağlanmıştır.
2. Kalkınma Ajansları Konferansı (KALK!2)
İlki 2011 yılında Erzurum'da düzenlenen Kalkınma Ajansları Konferansı'nın ikincisi 16-19 Nisan
2014 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda ve Ajansımız ev sahipliğinde
Gaziantep'te organize edilmiştir.
Zeugma Sergi ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen 2. Kalkınma Ajansları Konferansı
(KALK!2) Türkiye'deki 26 kalkınma ajansı çalışanlarını, Kalkınma Bakanlığı uzmanlarını ve diğer
ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerini bir araya getirmiştir. 'Öğren, Geliştir, Paydaş' temasıyla
toplanan KALK!2'de 4 paralel oturumda 20'den fazla konu başlığı ele alınmıştır. Ajans çalışma
birimleri için düzenlenen oturumlarda ajansların kuruluşundan bu yana yürüttükleri çalışmalar
değerlendirilmiş, karşılaşılan sorunlar ele alınmış ve planlanan faaliyetler istişare edilmiştir.
KALK!2 aynı zamanda Ajans Kalkınma Kurulu Başkanlarını ilk kez bir araya getirmiştir.
Konferansın kapanış toplantısı, Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz'ın katılımlarıyla
gerçekleştirilmiştir. Kapanış oturumunun ardından 2. Kalkınma Ajansları Konferansı, RumkaleHalfeti sosyal programı ile tamamlanmıştır.
50
Kalkınma Ajansları Konferansı Açılışı
KALK!2 Açılış Forumu
KALK!2 Kapanış Toplantısı
51
İtalya Çalışma Ziyareti
2014 yılı yurtdışı faaliyetleri kapsamında Ajans Yönetim Kurulu üyeleri 27 Mayıs-01 Haziran
2014 tarihleri arasında İtalya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Çalışma ziyareti
kapsamında Milano'da T.C. Milano Başkonsolosluğu ve Ticaret Müşavirliği, Milano Ticaret Odası
ile; Bologna'da ERVET (Bölgesel Kalkınma Ajansı), ASTER (Teknoloji Geliştirme Ajansı), SprintER(Tek Durak Ofisi), BioAgriCoop (Organik Tarım Kooperatifi) ve Interporto Bologna SpA
(Lojistik firması) ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
İtalya Çalışma Ziyareti - Interporto Bologna SpA Görüşmesi
İtalya Çalışma Ziyareti - ERVET, ASTER, Sprint-ER Görüşmesi
52
İtalya Çalışma Ziyareti - Sosyal Program
Yapılan görüşmelerde, Türkiye’deki kalkınma ajansları sistemi, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve
TRC1 Bölgesi hakkında sunumlar yapılarak İtalyan kurum yetkilileri bilgilendirilmiştir. Söz
konusu kurumlar da benzer şekilde kendi çalışma alanlarını ve kurumsal yapılarını görüşmeler
esnasında paylaşmışlardır. Genel olarak, bölgesel gelişme konularında başarılı dünya örnekleri
arasında yer alan İtalyan bölgelerinin bu başarıyı nasıl elde ettikleri yetkililerce paylaşılmış ve
Ajans Yönetim Kurulu üyelerinin bölgesel gelişme uygulamaları hakkında bilgisi artmıştır.
Özellikle Emilia-Romagna Bölgesi ve Gaziantep'in oldukça benzer üretim ve ihracat yapısına
sahip olmasından dolayı, ortak çalışmalar yapılabileceği sonucuna varılmıştır. Gerçekleştirilen
görüşmelerde, Milano Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren PROMOS (Lombardia Yatırım
Tanıtım Ajansı) ile birlikte çalışan "EMDC Foundation (Euro-Med Development Center for Micro,
Small and Medium Enterprises)" ile KOBİ'lerin kurumsal kapasitelerinin artırılmasıyla ilgili
birlikte çalışılabileceği, ERVET ve İKA arasında ortak çalıştaylar yapılabileceği, SPRINT-ER ile
birlikte yatırımcı bilgilendirme toplantılarının organize edilebileceği, BioAgriCoop ile organik
tarım konusunda bir proje yazılabileceği ve sektördeki ilgili firmaların organik üretime geçişi ile
ilgili danışmanlık hizmetleri alması konusunda birlikte çalışılabileceği kararına varılmıştır. Buna
göre, söz konusu kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliklerinin ikinci adımı olarak ilgili
kurumlar TRC1 Bölgesi'ne davet edilmiş ve bu kapsamda 2014 yılının Eylül ayı içerisinde bir
çalışma programı düzenlenmesi planlanmaktadır.
Tanıtım ve İşbirliği Birimi olarak katılım sağlanan faaliyetler aşağıda belirtilmektedir:
 10 Ocak 2014 tarihinde Kalkınma Bakanlığı tarafından Ankara'da organize edilen İKGOP
Operasyon Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı'na katılım sağlanmıştır.
 16 Ocak 2014 tarihinde Gaziantep Valiliği tarafından organize edilen AB Uyum Danışma ve
Yönlendirme Kurulu toplantısına katılım sağlanmıştır. Toplantıda İKGOP Operasyon Teklif
Çağrısı kapsamında kabul edilen "TRC1 Bölgesi'nde Kadın İstihdamının Güçlendirilmesi"
Operasyon Teklifi hakkında bir sunum gerçekleştirilerek katılımcılar bilgilendirilmiştir.
 21 Ocak 2014 tarihinde Gaziantep Valiliği tarafından organize edilen İl İstihdam ve Mesleki
Eğitim Kurulu toplantısına katılım sağlanmıştır.
 23 Ocak 2014 tarihinde BMY ve KOGİDER tarafından organize edilen Teşvikler ve Hibeler
Konferansı'na katılım sağlanmıştır.
53
 10-12 Şubat 2014 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKGOP) Operasyon Teklif Çağrısı
kapsamında Ankara'da düzenlenen 'Operasyon Teklif Çağrısı, İhale Usulleri ve Bütçe
Hazırlama Eğitimi'ne katılım sağlanmıştır.
 20 Şubat 2014 tarihinde Ajans Eğitim Salonu'nda düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
eğitimine katılım sağlanmıştır.
 21 Şubat 2014 tarihinde Şehitkâmil Kültür Merkezi'nde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
tarafından düzenlenen 2. Gaziantep Enerji Zirvesi'ne katılım sağlanmıştır.
 21-23 Şubat 2014 tarihleri arasında 'Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi Gaziantep Fikir
Kampı' kapsamında görev alınmıştır.
 27 Şubat 2014 tarihinde Ajans Eğitim Salonu'nda düzenlenen Kadına Yönelik Şiddet
eğitimine katılım sağlanmıştır.
 6 Mart 2014 tarihinde Ajans Eğitim Salonu'nda düzenlenen 'İstihdam ve Sağlık' eğitimine
katılım sağlanmıştır.
 11 Mart 2014 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ankara'da
düzenlenen IPA II Rekabetçilik ve Yenilikçilik Operasyonel Programı Hazırlık Çalıştayı'na
katılım sağlanmıştır.
 12 Mart 2014 tarihinde Kalkınma Bakanlığı'nda düzenlenen Cazibe Merkezlerini
Destekleme Programı toplantısına katılım sağlanmıştır.
 3 Nisan 2014 tarihinde Gaziantep Valiliği tarafından organize edilen AB Uyum Danışma ve
Yönlendirme Kurulu toplantısına katılım sağlanmıştır.
 5-6 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKGOP) kapsamında Ankara'da
düzenlenen Usulsüzlük Yönetimi Eğitimi’ne katılım sağlanmıştır.
 14-15 Mayıs 2014 tarihlerinde Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
(TYDTA) ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Dünya Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği
(World Association of Investment Promotion Agencies-WAIPA) 19. Dünya Yatırım
Konferansı'na ve WAIPA Genel Kurul Toplantısı'na katılım sağlanmıştır.
 26-28 Mayıs 2014 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKGOP) kapsamında Ankara'da
düzenlenen İş Tanımı Belgesi Hazırlama Eğitimi'ne katılım sağlanmıştır.
 29 Mayıs 2014 tarihinde DOMOTEX Gaziantep Makine Halısı Fuarı ziyaret edilmiştir.
 29 Mayıs 2014 tarihinde Gaziantep Ticaret Odası tarafından düzenlenen Birleşmiş Milletler
Alım İhaleleri ve KOBİ'ler İçin Katılım Süreçleri Bilgilendirme Toplantısı'na katılım
sağlanmıştır.
 3 Haziran 2014 tarihinde Gaziantep Ticaret Odası tarafından düzenlenen Bölgesel
Kalkınmada Güçbirliği Platformu Toplantısı'na katılım sağlanmıştır.
 11 Haziran 2014 tarihinde Gaziantep Ticaret Odası’nda GTO ve Ajansımız tarafından
düzenlenen Yatırım Teşvik Sistemi ve Gaziantep konulu bilgilendirme toplantısına katılım
sağlanmıştır.
 12 Haziran 2014 tarihinde Ajansımızda gerçekleştirilen Gümrük ve Gümrükleme Eğitimi’ne
katılım sağlanmıştır.
 19-21 Haziran 2014 tarihleri arasında Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından
Çanakkale'de düzenlenen Tanıtım Birimleri Toplantısı'na katılım sağlanmıştır.
3.2.6. YATIRIM DESTEK OFİSLERİ
Yatırım destek ofisleri; bölge illerinde özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve
kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerin,
ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve
ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek,
yatırımları izlemek, ilgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda
yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek, başvurular hakkında ön inceleme yapmak, iş ve
54
işlemler konusunda valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermek görev ve yetkilerine sahip
olmaktadır.
Yatırım Destek Ofisleri, Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki
yönetmeliğin dördüncü bölümünde yer alan maddelere uygun olarak kurulduğu ildeki iş ve
yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı ve teşviki ile ilgilenen birimdir.
Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki kanunun 15.
maddesine göre; bölge illerinde, yönetim kurulu kararı ile biri koordinatör olmak üzere en fazla
beş uzmandan oluşan yatırım destek ofisleri teşkil edilir. Ayrıca yatırım destek ofislerinde
çalışan personel sayısı, bölge ve ilin ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği takdirde bu sayı,
yönetim kurulu kararı ve Kalkınma Bakanlığı’nın onayı ile arttırılabilmektedir. Yatırım Destek
Ofisleri’nin görev ve yetkileri:
a) İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi
vermek ve yol göstermek,
b) Yatırımcıların başvurularını kabul etmek ve takip etmek, yatırımcıların başvuruları üzerine
ön inceleme yapmak,
c) Yatırımcıların izin ve/veya ruhsat işlemlerini yahut diğer idari iş ve işlemleri, ilgili makam
veya makamlara iletmek ve gerekli takip işlemlerini tek elden yapmak,
d) İldeki yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü
konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak,
e) TRC1 Bölgesinin, iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde
ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak,
f) Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği
halinde bölgenin yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirlemek ve uygulamak,
g) Aylık faaliyet raporu düzenlemek ve bunları Valiliğe ve Genel Sekreterliğe
sunmak,
h) İldeki kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarınca uluslar arası
düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini koordine etmek ve desteklemek,
i) Görev alanına giren konularda basılı ve elektronik yayınlar çıkarmak ve bu tür yayınları
desteklemek,
j) YDO ile ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla
işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
k) İllerdeki sektörel analizler konusunda PPKB’ye destek sağlamak,
l) Ajans birimlerinin planlama ya da proje ve faaliyet desteklerine yönelik illerde
gerçekleştireceği çalışmalara destek olmak,
m) Birim ile ilgili faaliyet raporları hazırlamak,
n) Görev tanımlarına giren konularda gerekli bilgileri Kalkınma Ajansları Yönetim
Sistemine (KAYS) girmek ve güncelleştirilmesini sağlamak,
o) Genel Sekreterlikçe verilecek benzer görevleri yapmak.
3.2.6.1.
Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri
Gaziantep Yatırım Destek Ofisi’nde 1 koordinatör ve 3 uzman personel görev yapmakta olup
personel kadrosu ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 25. Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Personel Kadrosu
İsim
Unvan
Üniversite
Meslek Alanı
Vakkas KOCA
Mehmet POLAT
Reşat TAMAN
Mehmet MİMAROĞLU
Koordinatör
Uzman
Uzman
Uzman
S. Demirel Üni.
Başkent Üni.
Gaziantep Üni.
Hacettepe Üni.
Gıda Müh.
Elektrik-Elektronik Müh.
Gıda Müh.
İşletme (İng.)
55
Tablo 26. Gaziantep Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Faaliyetler
Faaliyetler
Fuar
Faaliyet Sayısı
4
ToplantıÇalıştay
21
SeminerEğitim
12
Saha
ziyareti
10
Düzenlenen
Organizasyon
3
Toplam
50
Tablo 27. Gaziantep Yatırım Destek Ofisinin Verdiği Bazı Hizmetler
Verilen Hizmet
Bilgilendirme ve Danışmanlık
Kurum Ziyareti
Fuarlarla Ulaşılan Firma Sayısı
Kişi/Firma Sayısı
99
4
~ 500
Düzenlenen Organizasyonlar
 Tarımsal Sulamada Yenilenebilir Enerji Kullanımı - ARABAN
Gaziantep Yatırım Destek Ofisi tarımsal sulamada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını
artırmak ve bölge çiftcilerini bilgilendirmek adına Gaziantep'in Araban ilçesinde Tarım İlçe
Müdürlüğü’nün katıklarıyla 'Yenilenebilir Enerji' bilgilendirme toplantısı düzenlemiştir. Araban
Kaymakamlığı Kongre ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Araban ilçe merkezine
bağlı 39 köy ve 9 mezradaki muhtarlar ile çiftçiler katılım sağlamıştır.
Toplantıda sulamada kullanılan elektiriğin solar enerji ile karşılanması konusunda çiftçiler
bilgilendirilmiş olup ayrıca, enerji ihtiyaçlarının, güneş enerjisi ile karşılanması için neler
yapılabileceği, ortalama güneş enerjisi tesisi maliyeti ve TRC1 bölgesindeki devlet
desteklerinden bahsedilmiştir. Tarımda kullanılan sulamanın, elektrik kullanarak çekildiğini dile
getirilmiş olup, yüksek enerji maliyetinin çiftçilerin önündeki en büyük engel olduğunu ve bunun
solar enerji kullanarak daha düşük seviye indirilebileceğini anlatılmıştır. Toplantıya GAP BKİ,
Gaziantep İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Gaziantep’te GES konusunda faaliyet
gösteren bir özel firma katılım sağlamıştır.
Tarımsal Sulamada Yenilenebilir Enerji Kullanımı Bilgilendirme Toplantısı
 Teşvik Sistemi Uygulama Esasları ve Gaziantep Konulu Konferans
2012 yılında düzenlenen yeni teşvik sistemi ve yürürlüğe giren 2012/3305 sayılı Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkında Karar ile düzenlenen yeni teşvik sistemi kapsamında Kalkınma
Ajanslarına teşvik belgesi başvurularının alınması ve teşvik belgeli yatırımların izlenmesi
görevleri, kalkınma ajansları bünyesinde kurulmuş bulunan Yatırım Destek Ofislerine verilmiştir.
Gaziantep bölgenin lokomotif ili olarak en fazla başvuryu almış olup konuyla ilgili olarak
Ajansımıza da başvuru sayısında artış gözlenmiştir. GYDO Ajans personelinin eğitimi ve bölgede
56
faliyet gösteren firmaların bilgilendirilmesi amacıyla Gaziantep Ticaret Odası işbirliği ile “Teşvik
Sistemi Uygulama Esasları” konulu konferans organize etmiştir. Konferans GTO’nun toplantı
salonunda gerçekleştirilmiş olup ciddi bir sayıda katılım sağlanmıştır.
Teşvik Sistemi Uygulama Esasları Konferansı
 Gümrükleme ve Gümrük Tarifeleri Eğitimi
Ajansımızın 1. kattaki eğitim salonunda GAP Gümrük İl Müdürlüğü ile birlikte “Gümrükleme ve
Gümrük Tarifeleri” konulu eğitim organize edilmiştir.
 Teşvik Sistemi Uygulamaları Eğitimi
Ekonomi Bakanlığı uzmanlarının katılımıyla Teşvik uygulamaları eğitimi GYDO tarafından
ajansımız 1. katında yer alan toplantı salonunda düzenlenmiştir.
 Firma Ziyaret Faaliyetleri
Gaziantep Yatırım Destek Ofisi tarafından 2014 yılı faaliyetleri kapsamında saha ziyaretleri
gerçekleştirmiştir. Aşağıdaki tabloda Gaziantep Yatırım Destek Ofisi’nin gerçekleştirdiği saha
ziyaretleri hakkında bilgiler verilmiştir.
Tablo 28. Gaziantep Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Saha Ziyaretleri
Saha Ziyaretleri
Yer
Tarih
Özun Gıda Ltd Şti
SolarTürk firma ziyareti
Dormina Tekstil Ltd Şti
Ceypar Tekstil ve Danışmanlık firma ziyareti
Şhems Gıda Tic. Ltd Şti.
Güllüoğlu Gıda San.Tic Ltd Şti. firma ziyareti
Altınfıstık Gıda San ve Tic. Ltd Şti firma ziyareti
Işık Ahşap A.Ş.
Doğan Elyaf San. ve Tic Ltd Şti ziyareti
Armenka Tekstil ve Makine San. Tic ve Ltd Şti firma
ziyareti
Gaziantep OSB
Gaziantep
Gaziantep OSB
K.Maraş
Gaziantep OSB
Gaziantep
Oğuzeli/Gaziantep
Gaziantep OSB
Gaziantep OSB
02.01.2014
08.01.2014
04.02.2014
13.02.2014
18.02.2014
19.02.2014
21.02.2014
09.04.2014
21.05.2014
Gaziantep OSB
23.05.2014
Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Gaziantep il sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalara çeşitli
konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Özellikle KOBİ tanımına giren küçük ve orta
çaptaki işletmeler kurumsallaşma, pazarlama, yönetim, enerji verimliliği, hibe ve devlet
teşvikleri gibi konularda danışmanlık hizmetine ihtiyaç duymaktadır. GYDO olarak bölgemizde
faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek sorunları birebir dinlenmiş ve teknik destek
sağlanmıştır. Bu kapsamda Doğan Elyaf San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Işık Ahşap A.Ş gibi firmalar ziyaret
edilmiş ve bu firmalara Ajans Mali Destekleri ve Yatırım Teşvik Belgeleri hakkında bilgi
verilmiştir.
57
Firma Ziyaret Faaliyetleri
Tanıtım Faaliyetleri
2014 yılında İpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep Yatırım Destek Ofisi tanıtım faaliyetleri
kapsamında, çeşitli imkân ve araçlar kullanılarak (fuarlar, düzenlenen organizasyonlar vb.)
bölgemizdeki ve bölge dışındaki kişi ve kurumların Ajans’ın bölgedeki misyonu ve faaliyetleri
hususunda bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.
 Halkla İlişkiler Faaliyetleri
Bölgemiz hakkında basın mensuplarının bilgilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan basın
bildirileri ilgili ajansa ve basın yayın kuruluşlarına gönderilerek bilgilendirme faaliyetleri
yürütülmüştür.
 Tanıtıcı Yayın Faaliyetleri
TRC1 Bölgesi ve Ajans faaliyetleri ile ilgili enformasyon hizmeti vermek amacıyla çeşitli tanıtıcı
yayın basımı gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında internet aracılığı ile tanıtım faaliyetleri
yürütülmüştür. Tanıtım faaliyetleri kapsamında dağıtımı yapılmak üzere, broşürler
hazırlanmıştır. GYDO, Gaziantep’in tanıtımını yapmak ve bölgede faaliyet gösteren sektörleri öne
çıkarmak için çeşitli yayımlar çıkarmıştır. Bunlardan bazıları, mevcut sektör ve gıda raporlarının
yabancı yatırımcılara ve daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için güncellenerek İngilizce olarak
yeniden basılmış, Gaziantep’in lojistik alandaki potansiyelini, önemini ve şehirdeki yatırım
fırsatlarını inceleyen “lojistik raporu”, enerji alanında dış’a bağımlı olan ülkemizin alternatif
enerji kaynakları yaratması noktasında çok önemli bir alternatif olan Güneş enerjisinin elde
edilmesi, Gaziantep’in bu alandaki potansiyeli, şehirdeki yatırım fırsatlarını ve devlet teşviklerini
ele alan “Güneş enerjisi raporu”, bölgeye yatırım yapmak isteyen yatırımcıları bilgilendirmek
amacıyla çıkartılmıştır.
58
Tanıtıcı Yayınlar
3.2.6.2.
Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri
Adıyaman Yatırım Destek Ofisi’nde 1 koordinatör ve 3 uzman personel görev yapmakta olup
personel kadrosu ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 29. Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Personel Kadrosu
İsim
Unvan
Üniversite
Meslek Alanı
Onur YILDIZ
Yavuz TURAN
İlker DOĞAN
Pınar Duman
Koordinatör
Uzman
Uzman
Uzman
ODTÜ
İzmir Yüksek Teknoloji Ens.
Lefke Avrupa Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Mimarlık
Bilgisayar Mühendisliği
Uluslararası İlişkiler
Tekstil Mühendisliği
Tablo 30. Adıyaman Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Faaliyetler
Faaliyetler
Fuar
Faaliyet Sayısı
3
ToplantıÇalıştay
43
SeminerEğitim
17
Saha
ziyareti
33
Düzenlenen
Organizasyon
2
Toplam
98
Tablo 31. AdıyamanYatırım Destek Ofisinin Verdiği Bazı Hizmetler
Verilen Hizmet
Bilgilendirme ve Danışmanlık
Kurum Ziyareti
Fuarlarla Ulaşılan Firma Sayısı
Kişi/Firma Sayısı
97
33
500
Adıyaman Yatırım Destek Ofisi 2013 yılında gerçekleştirmiş olduğu saha ziyaretleri aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
Tablo 32. Adıyaman Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Saha Ziyaretleri
Saha Ziyaretleri
Tarih
Kahta Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
20.01.2014
Asos Seramik Ltd. Şti.
23.01.2014
Asil Global Yedek Parça Ltd. Şti.
23.01.2014
Bozgün Konteynır Ltd. Şti.
23.01.2014
Akmercangaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş.
21.01.2014
59
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
04.02.2014
İl Özel İdaresi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
04.02.2014
Kardelen Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Madde Bağımlılar Rehabilitasyon Merkezi
Elbat Madencilik Ltd. Şti.
12.02.2014
19.02.2014
Türkwind Solar Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilciliği
26.02.2014
Adıyaman İl Genel Meclis Başkanlığı
06.03.2014
Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi
06.03.2014
Adıyaman Valiliği AB Proje ve Koordinasyon Birimi
06.03.2014
Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Daire Başkanlığı
11.03.2014
Adıyaman Tekstil Kümelenme Derneği
18.03.2014
Mesut Madencilik Ltd. Şti.
20.03.2014
Adıyaman Arıcılar Birliği
19.03.2014
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
19.03.2014
Gölbaşı Kaymakamlığı
10.04.2014
Tut Kaymakamlığı
10.04.2014
Tut Belediye Başkanlığı
10.04.2014
Adıyaman Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü
11.04.2014
Gaziantep İhracatçılar Birliği
15.04.2014
TOBB Genç Girişimciler Kurulu Adıyaman Temsilciliği
25.04.2014
Çelikhan Kaymakamlığı
02.05.2014
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
02.05.2014
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
15.05.2014
Adıyaman Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü
15.05.2014
Nemrut Dağı Milli Parkı
26.05.2014
Ağaoğlu Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
28.05.2014
Samsat Kaymakamlığı
30.05.2014
Samsat Halk Eğitim Merkezi
30.05.2014
Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü
12.06.2014
2013 yılında İpekyolu Kalkınma Ajansı Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Ekonomi Bakanlığı
tarafından verilen görevlendirme kapsamında 8 adet Yatırım Teşvik Belgesi’nin kapatma
ekspertizi ve vizesi işlemlerini tamamlamıştır:
- Hayat Plastik Ltd.Şti.
- Aldinalar Tarım Seracılık Ltd.Şti.
- Meftun Tekstil Ltd.Şti.
- Güçlü Yağ Küspe Ltd.Şti.
- Canpak Gıda Ltd.Şti.
- Ünal Turizm Gıda Ltd.Şti.
- Fırat Tekstil Gıda Ltd.Şti.
- Akmercangaz Doğalgaz Ltd.Şti
Tanıtım Faaliyetleri
2014 yılının ilk yarısında İpekyolu Kalkınma Ajansı Adıyaman Yatırım Destek Ofisi tanıtım
faaliyetleri kapsamında, çeşitli imkân ve araçlar kullanılarak bölgemizdeki ve bölge dışındaki
kişi ve kurumların Ajans’ın bölgedeki misyonu ve faaliyetleri hususunda bilgilendirilmeleri
sağlanmıştır.
60
 Halkla İlişkiler Faaliyetleri
Bölgemiz hakkında basın mensuplarının bilgilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan basın
bildirileri ilgili ajans ve basın yayın kuruluşlarına gönderilerek bilgilendirme faaliyetleri
yürütülmüştür.
 Başarmak İçin İşbirliği Güçbirliği Sempozyumu
Kurulduğu günden bu yana sosyal ve ekonomik bir çok projeye destek veren İpekyolu Kalkınma
Ajansı, 23-25 Mayıs 2014’te Adıyamanlılar Vakfı yürütücülüğü ve Adıyaman Üniversitesi ev
sahipliğinde düzenlenen Başarmak İçin İşbirliği Güçbirliği Sempozyumu’na destek vermiştir.
Sempozyum kapsamında Adıyamanlı siyasetçiler, bürokratlar, STK temsilcileri, sanayici ve iş
adamları, akademisyenler, genç girişimciler ve öğrenciler bir araya gelerek panel oturumlarda
ve gezi programında görüş alışverişinde bulunmuştur. Adıyamanlılar Vakfı, Adıyaman Valiliği,
Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle
İslam’da İşbirliğinin Önemi, Üniversite Sanayi İşbirliği, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal
İşbirliği konularında sunumlar yapılmıştır. Adıyaman’da faaliyet gösteren sanayiciler ile çeşitli
kamu kurum ve kuruluşlarının stant açtığı etkinlikte ziyaretçilere yönelik bilgilendirme
yapılmış, üniversite öğrencilerinin iş başvuruları alınmıştır.
İşbirliği Güçbirliği Sempozyumu
 Kitap ve Üniversite Tanıtım Günleri
Adıyaman Kitap ve Üniversite Tanıtım Günleri’nin 2014 yılında yapılan birinci etkinliği İpekyolu
Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir. 06-08.05.2014 tarihlerinde 3 gün açık kalacak olan
fuara her yaştan yoğun katılım sağlanmış, filarmoni orkestrasının dinletisi ve halk oyunları
gösterileriyle Adıyaman Valiliği avlusunda renkli görüntüler yaşanmıştır.
Fuarda 15 yayınevi ve 23 üniversite stant açarak katılım sağlamıştır. Yayınevleri ürünlerini
sergileyerek satış yaparken davet edilen şair ve yazarlar okuyucularıyla buluşmuştur.
Üniversiteler ise Adıyamanlı lise öğrencilerine fakülte ve bölümlerini tanıtmıştır. Fuarın ilk günü
Emine Şenlikoğlu, Ahmet Günbay Yıldız ve Nazlı Eray gibi yazarlar kitaplarını imzalayarak
okuyucuları ile sohbet etmiştir. Adıyaman şair ve yazarlarına ayrılan bir stantta da Zeki Karataş,
Halit Aslan, Feride Bektaş, Mustafa Sucu, Hacı Yusuf Doğan, Gonca Çiftçioğulları ve Kerim Baydak
gibi ünlü isimler yer almıştır. Etkinlik kapsamında toplam 15 bin kişinin fuarı ziyaret ettiği
Adıyaman Valiliği tarafından bildirilmiştir.
61
Kitap ve Üniversite Tanıtım Günleri
Tanıtıcı Yayın Faaliyetleri
TRC1 Bölgesi ve Ajans faaliyetleri ile ilgili enformasyon hizmeti vermek amacıyla çeşitli tanıtıcı
yayın basımı gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan 2014/1 döneminde tamamlanan yayınlar
aşağıda sıralanmıştır:






Güneş Enerjisi Fizibilite Özeti
Mermer Fizibilite Özeti
Seracılık Fizibilite Özeti
Arıcılık Fizibilite Özeti
Halep Keçisi Üretimi Fizibilite Özeti
Nar Suyu Üretimi Fizibilite Özeti
Fizibilite özetleri yatırımcılara yol göstermek amacıyla Adıyaman ilinde potansiyeli yüksek
alanlar belirlenerek yapılmıştır. İkincil amaç olarak söz konusu dokümanların yatırım öncesi
planlama sürecini tanıtması ve fizibilite çalışmaları konusunda bilinçlendirme sağlaması
beklenmektedir.
62
Tanıtıcı Yayınlar
3.2.6.3.
Kilis Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri
Kilis Yatırım Destek Ofisi’nde 1 koordinatör ve 1 uzman personel görev yapmakta olup personel
kadrosu ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 33. Kilis Yatırım Destek Ofisi Personel Kadrosu
İsim
Unvan
Üniversite
Meslek Alanı
Abdullah KAHRAMAN
Sevda ZORLU
Koordinatör
Uzman
İstanbul Üni.
İstanbul Üni.
İşletme
Uluslararası İlişkiler
Tablo 34. Kilis Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Faaliyetler
Faaliyetler
Faaliyet Sayısı
Fuar
2
ToplantıÇalıştay
13
SeminerEğitim
8
Saha
ziyareti
22
Düzenlenen
Organizasyon
5
Toplam
50
Tablo 35. Kilis Yatırım Destek Ofisinin Verdiği Bazı Hizmetler ve Kişi Sayıları
Verilen Hizmet
Bilgilendirme ve Danışmanlık
Kurum Ziyareti
Fuarlarla Ulaşılan Firma Sayısı
Kişi/Firma Sayısı
100
20
~ 1000
Kilis Yatırım Destek Ofisi 2013 yılında gerçekleştirmiş olduğu saha ziyaretlerinin bir kısmı
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
63
Tablo 36. Kilis Yatırım Destek Ofisinin Gerçekleştirdiği Saha Ziyaretleri
Saha Ziyaretleri
Tarih
Kilis ÇATOM ziyareti
Kilis Yatırım Fırsatları Raporu'nun hazırlanması aşamasında Kilis Milli Eğitim
Müd. İbrahim Kaya ziyaret edilerek Kilis ili eğitim verileri hakkında bilgi
alınmıştır.
Kilis Yatırım Fırsatları Raporu'nun hazırlanması aşamasında Kilis Kültür ve
Turizm Müd. Abdullah Aldemir ziyaret edilerek Kilis ili turizm ve kültür verileri
hakkında bilgi alınmıştır.
Kilis Yatırım Fırsatları Raporu'nun hazırlanması aşamasında Kilis Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müd. Yard. Mehmet Özüberk ziyaret edilerek Kilis ili tarım verileri
hakkında bilgi alınmıştır.
Kilis Yatırım Fırsatları Raporu'nun hazırlanması aşamasında Kilis Bilim Sanayi ve
Tek. İl Müd. Ercan Dadlı ziyaret edilerek Kilis ili sanayi verileri hakkında bilgi
alınmıştır.
Hacı Fadıl Oğulları Gıda İmalat San. Ltd. Şti. yatırım tamamlama ekspertizi
işlemlerine başlanılmış ve tesis ziyaret edilmiştir.
Minik Yürekler Geleceğe adlı mali destekler proje kapsamında Polateli ilçesine
bağlı 5 köyde anaokulu ziyareti yapılmıştır.
Kilis İl Gıda Tarım ve Hay. Müd. Yard. Sinan Bulut ziyaret edilerek Kilis'teki mera
arazileri hakkında bilgi alınmıştır
Kilis OSB yetkilileriyle görüşme gerçekleştirildi. Kilis OSB ile ilgili güncel bilgi ve
haberler alınarak investinkilis sitesi içerik çalışmalarına eklendi.
Fahri Dalbudak adlı işletmecinin teşvik kapatma saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.
İl Özel İdaresi 2013 yılı Mali Destek İzleme faaliyetleri kapsamında Musabeyli ilçe
köylerini kapsayan saha ziyaretleri yapılmıştır. İl Koordinasyon Kurulu
Toplantısına katılım sağlanmıştır.
Danimarka Dışişleri Bakanı ve heyetinin Kilis Öncüpınar Konteyner Kenti
ziyaretine ve bakanla yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır.
Beyseki Gıda Ltd. firmasının KOBİ mali destek programı kapsamında izleme
faaliyetlerine destek verilmiştir.
Mehmet Dağcı adlı yatırımcının KOBİ mali destek programı kapsamındaki proje
izleme faaliyetlerine destek verilmiştir.
Kilis OSB müdürü Murat Tutoğlu ziyaret edilerek OSB'deki mevcut yatırımlar ve
genişleme faaliyetleri hakkında bilgi alınmış ve değerlendirme toplantısı
yapılmıştır.
20.01.2014
12.02.2014
13.02.2014
14.02.2014
15.02.2014
25.03.2014
02.04.2014
03 Nisan 2014
22.04.2014
28.04.2014
30.04.2014
11.05.2014
18.06.2014
18.06.2014
19.06.2014
Tanıtım Faaliyetleri
Bölgemiz hakkında basın mensuplarının bilgilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan basın
bildirileri ilgili ajans ve basın yayın kuruluşlarına gönderilerek bilgilendirme faaliyetleri
yürütülmüştür. Kalkınmada önemli rol oynayan iktisadi, ticari ve hizmet sektörlerine yön veren
önemli ulusal ve uluslararası fuar, konferans ve seminerlere katılım gerçekleştirilmiştir. Ajans’ın
tanıtımı açısından bir fırsat ve bölgesel kalkınmada bir araç olarak görüldüğü için, 2014 yılı ilk 6
ayı içinde bölgemizde gerçekleştirilecek olan ekonomik, kültürel ve bilimsel faaliyetler (sergi,
fuar, festival, yarışma, gösteri, kongre, sempozyum, konferans, tanıtım faaliyetleri vb.) yakından
takip edilerek gerekli görülen bu etkinliklere katılım gerçekleştirilmiştir.
 Tanıtıcı Yayın Faaliyetleri
TRC1 Bölgesi ve Ajans faaliyetleri ile ilgili enformasyon hizmeti vermek amacıyla Kilis Yatırım
Fırsatları Raporu (Türkçe - İngilizce) ve TRC1 Gıda Sektörü raporu hazırlanmıştır. Bu raporlar
henüz basım aşamasındadırlar. Bunların yanı sıra, yatırımcıları Kilis ili yatırım fırsatları ve çeşitli
yatırım konuları ile ilgili prosedürler hakkında bilgilendirmek amacıyla investinkilis internet
sitesi (Türkçe -İngilizce) hazırlanmıştır.
64
3.2.6.4.
Yatırım Destek Ofislerinin Katılım Sağladığı Fuarlar
Kalkınmada önemli rol oynayan iktisadi, ticari ve hizmet sektörlerine yön veren önemli ulusal ve
uluslararası fuar, konferans ve seminerlere katılım gerçekleştirilmiştir. Ajans’ın tanıtımı
açısından bir fırsat ve bölgesel kalkınmada bir araç olarak görüldüğü için, 2014 yılı ilk yarısı
içinde bölgemizde gerçekleştirilmiş olan ekonomik, kültürel ve bilimsel faaliyetler (sergi, fuar,
festival, yarışma, gösteri, kongre, sempozyum, konferans, tanıtım faaliyetleri vb.) yakından takip
edilerek gerekli görülen bu etkinliklere katılım sağlanmıştır.
5. GAPTARIM, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ve 10. GAPFOOD Gıda Fuarı
Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Gaziantep’te açılışı gerçekleştirilen 5. GAPTARIM, Tarım
Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ve 10. GAPFOOD Gıda Fuarına stant açarak katılım sağlamıştır.
Stantta daha önce Ajansımız tarafından tarım ve gıda sanayinde desteklenmiş projelerin
afişlerine ve tanıtım materyallerine yer verilmiştir. Fuar süresince ilgi odağı olan standımızı
başta Gaziantep Valisi Erdal Ata, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve protokol heyeti olmak
üzere bir çok vatandaşımız ziyaret etmiştir. İpekyolu Kalkınma Ajansı; “5. Tarım, Tarım
Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı’nın yanı sıra “3. PENTEX Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı”
ve “DOMOTEX Gaziantep Makine Halısı Fuarı”na ise fuar ziyaretçisi olarak katılım sağlamış ve
tekstil sektöründe hazırlamış olduğu broşürleri katılımcı firmaları ziyaret ederek paylaşmıştır.
5. GAPTARIM, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ve 10. GAPFOOD Gıda Fuarı
65
Rheinland Pfalz Mainz Turizm Fuarı
22-24 Mart 2014 tarihlerinde Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Rheinland Pfalz (RLP)
eyaletinin başkenti Mainz’ da düzenlenmiş olan Rheinland Pfalz Mainz Turizm Fuarına İpekyolu
Kalkınma Ajansı olarak katılım sağlanmıştır. 2014 yılında 43.’sü düzenlenen fuarın 75 bin
katılımcısı olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’ye ayrılan stant alanı yaklaşık 50 m 2 olup fuara
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ordu Valiliği, Muğla Valiliği, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Türk Hava
Yolları ve Bentur Turizm Acentesi stant açmıştır. Fuarda toplam 700 firmanın stant açarak
katılım sağladığı bildirilmiştir. Ülke standını ziyaret eden misafirlere Gaziantep, Adıyaman ve
Kilis illerinin tarihi, kültürel ve mekânsal zenginliğinden bahsedilmiştir. Bu kapsamda, Nemrut
Dağı Tümülüsü’ne ait İngilizce ve Almanca broşürler ve tanıtım CD’leri ziyaretçilere dağıtılmış,
Antep fıstığı, Ordu fındığı, Türk kahvesi ve Türk Baklavası gibi yöresel lezzetler tattırılmıştır.
İzmir 20. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı (MARBLE 2014), 26-29 Mart tarihlerinde
gerçekleşmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İzmir Fuarcılık Hizmetleri A.Ş.
(İZFAŞ) tarafından düzenlenen fuar, mermer ve doğaltaş sektörünü bir araya getirmiştir.
Yaklaşık 45 bin metrekare alan üzerinde düzenlenen etkinlikte 912’si yerli toplam 1187 firma
katılım sağlamıştır. Fuarda, yarı işlenmiş ve ham olmak üzere yaklaşık 14 bin ton taş sergilendiği
bildirilmiştir. Sadece profesyonel ziyaretçilere açık olan fuarda, İpekyolu Kalkınma Ajansı
koordinasyonunda ve Adıyamanlı mermer üreticilerinin (Adıyaman Mermer Üreticileri Derneği,
ADIMER, Yıldırım Mermer ve Kadel Mermer) katkılarıyla Adıyaman Dark Emprador ve
Adıyaman Light Emprador taşları tanıtılmıştır. Adıyaman mermerinin dünya pazarında renk ve
desenleriyle öne çıkması sonucu, özellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen ziyaretçiler yoğun ilgi ile
karşılamıştır. Pazarlama ve markalaşma sorunu yaşayan Adıyamanlı mermer üreticileri için
uluslar arası bir fuar katılımı ile önemli bir başlangıç sağlanmıştır.
Tablo 37. Yatırım Destek Ofisleri Tarafından Katılım Sağlanan Fuarlar
Alt Faaliyetler
EMITT 18. Doğu Akdeniz Turizm ve
Seyahat Fuarı
5. GAPTARIM, Tarım Teknolojileri ve
Hayvancılık Fuarı ve 10. GAPFOOD
Gıda Fuarı
3. PENTEX Penye Tekstil ve
Teknolojileri Fuarı
Rheinland Pfalz-Mainz Fuarı
2. Tarım Makineleri ve Otomotiv
Fuarı
20. Uluslar arası Doğaltaş ve
Teknolojileri Fuarı
DOMOTEX Gaziantep Makine Halısı
Fuarı
19. Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve
Yan Sanayi Fuarı
3.2.6.5.
Sorumlu Birim
Süresi
Tarihi
Yer
KYDO
7 gün
27.01–02.02 2014
İstanbul
GYDO, KYDO
5 Gün
05-09.02.2014
Gaziantep
GYDO
4 Gün
20-23.02.2014
Gaziantep
AYDO
3 gün
21-23.03.2014
Mainz / Almanya
AYDO
3 gün
26-28.03.2014
Adıyaman
AYDO
4 gün
26-29.03.2014
İzmir
GYDO
4 Gün
26-29.05.2014
Gaziantep
GYDO
4 Gün
18-21.06.2014
Gaziantep
Katılım Sağlanan ve Düzenlenen Organizasyonlar
Yatırım Destek Ofisleri, 2014 yılı faaliyetleri sırasında birçok toplantı, seminer, çalıştay ve
konferansa katılım sağlanmıştır. Katılım sağlanan faaliyetlerle ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
Tablo 38. Yatırım Destek Ofisleri Tarafından Katılım Sağlanan Faaliyetler
Faaliyetin Konusu
KOBİ’lere yönelik mali destek programı tanıtım
toplantısı
Yer
Gaziantep Sanayi Odası
66
Tarih
03.01.2014
Birim
GYDO
KUYAP kapsamında KOBİ’ler için Bölgede verilen
eğitimler
İpekyolu Kalkınma Ajansı
08.01.2014
GYDO
Gıda Çalıştayı
Adıyaman Üniversitesi
15.01.2014
AYDO
Kalkınma Ajanslarıyla işbirliği toplantısı
GAP BKİ
18.01.2014
GYDO
Kommagene Nemrut Turizm Odaklı Canlandırma
Projesi
Adıyaman Valiliği
22.01.2014
AYDO
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu / 1
Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğü
23.01.2014
AYDO
GAP YEEV proje koordinatörlüğü ile toplantı
İpekyolu Kalkınma Ajansı
23.01.2014
GYDO
Araban/Gaziantep
24.01.2014
GYDO
Kilis İŞKUR Müd.
28.01.2014
KYDO
Organik tarım kümesi üzerine toplantı
İpekyolu Kalkınma Ajansı
29.01.2014
GYDO
2014/1 İl Koordinasyon Kurulu
Adıyaman Valiliği
29.01.2014
AYDO
İstatiksel Deprem Risk Analizi
Adıyaman Üniversitesi
31.01.2014
AYDO
Kadın Dostu Kentler Koordinasyon Toplantısı
Adıyaman Valiliği
03.02.2014
AYDO
20. Uluslar arası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı
Katılım Toplantısı
İpekyolu Kalkınma Ajansı
04.02.2014
AYDO
Bölgesel Rekabete AB ve Türkiye Desteği
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı IPA Daire
Başkanlığı
11.02.2014
AYDO
KAYS YDO modülü hakkında toplantı
İpekyolu Kalkınma Ajansı
14.02.2014
GYDO,
AYDO,
KYDO
Adıyaman’ın Mermer Varlığı
MTA Genel Müdürlüğü
17.02.2014
AYDO
Kommagene Nemrut Turizm Odaklı Canlandırma
Projesi
Şanlıurfa Kültür Varlıklarını
Koruma Kurulu
18.02.2014
AYDO
Kilis İl İdare Şube Başkanları Toplantısı
Kilis Valiliği
20.02.2014
KYDO
Gaziantep 2. Enerji Zirvesi
Şehitkamil Kültür Merkezi
21.02.2014
GYDO,
AYDO
Bölge vizyonu ve British Council ile gelecekte
muhtemel ortaklıklar konulu toplantı
İpekyolu Kalkınma Ajansı
25.02.2014
GYDO
KUYAP Projesi Çalıştayı
Gaziantep Sanayi Odası
05.03.2014
GYDO
Zeytinyağı analizini içeren DFD projesi ile ilgili
KİTSO ve 7 Aralık Üni. ile değerlendirme
toplantısı yapılmıştır.
İpekyolu Kalkınma Ajansı
07.03.2014
KYDO
Tarımsal sulamada yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanılması ve devlet destekleri
konulu toplantı
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı
67
Rekabetçilik ve Yenilikçilik Operasyonel
Programı Hazırlık Çalıştayı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı IPA Daire
Başkanlığı
11.03.2014
AYDO
“Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yenilenebilir
Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliğinin
arttırılması Projesi” çalıştayı
GAP BKİ
11-13.03.2014
GYDO
YDO istişare toplantısı
Karacadağ Kalkınma Ajansı
18.03.2014
GYDO
Karacadağ Kalkınma Ajansı
19.03.2014
AYDO,
KYDO
20.03.2014
AYDO
27.03.2014
KYDO
İpekyolu Kalkınma Ajansı
28.03.2014
GYDO
Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu
Adıyaman Üniversitesi
03-04.04.2014
AYDO
Alt Havza ve Ürün Grupları Belirlenmesi Çalıştayı
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü
08-10.04.2014
AYDO
Kilis ili OSB Komisyonu çalışmasına katılım
sağlanmıştır.
İKA
09.04.2014
KYDO
Cittaslow ve Gölbaşı Toplantısı
Gölbaşı Kaymakamlığı
10.04.2014
AYDO
Kommagene Nemrut Turizm Odaklı Canlandırma
Projesi İhale Süreci Toplantısı
Adıyaman Valiliği
11.04.2014
AYDO
2. Kalkınma Ajansları Konferansı
Zeugma Mozaik Müzesi
Konferans Salonu
16-19.04.2014
GYDO,
KYDO,
AYDO
Fotovoltaic Güneş Enerji Sistemleri
GTC Dış Ticaret Ltd. Şti.
21.04.2014
AYDO
Adıyaman’da Turizm
Kültür ve Turizm Bakanlığı
28.04.2014
AYDO
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı
Kilis İŞKUR Müd.
29.04.2014
KYDO
Balıkçılık Sorunları ve Çözüm Önerileri
Adıyaman Üniversitesi
30.04.2014
AYDO
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Kilis Valiliği
30.04.2014
KYDO
Proje Kapanış Toplantısı ve Uçurtma Şenliği
Kahta İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
02.05.2014
AYDO
Kilis Valisi Sayın Süleyman TAPSIZ
Başkanlığı'nda yapılan Kilis OSB Müteşebbis
Heyeti Toplantısına katılım sağlanmıştır.
Kilis Valiliği
02.05.2014
KYDO
Kitap ve Üniversite Tanıtım Günleri
Adıyaman Valiliği
05-09.05.2014
AYDO
Öğrenci Etkinlikleri Açılış Töreni
Adıyaman Üniversitesi Tıp
Fakültesi
06.05.2014
AYDO
Bölge odaları platformu konulu toplantı
Gaziantep Ticaret Odası
08.05.2014
GYDO
Refah Toplumuna Ulaşmada Proje Kültürü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı
09.05.2014
AYDO
Doğu ve Güneydoğu Yatırım Destek Ofisleri
Koordinasyon Toplantısı
Yenilenebilir Enerji Zirvesi Organizasyon
Toplantısı
Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Kuraklık
Yönetimi toplantısına katılım sağlanmıştır.
Kadınların işgücüne katılımının artırılması,
finansmana ulaşımnın kolaylaştırılması konulu
toplantı
Adıyaman Ticaret ve Sanayi
Odası
Kilis İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
68
Risk Değerlendirmesi Komisyonu Toplantısı
İpekyolu Kalkınma Ajansı
09.05.2014
AYDO
Kilis Valiliği
11.05.2014
KYDO
İpekyolu Kalkınma Ajansı
21.05.2014
GYDO
Başarmak İçin İşbirliği Güçbirliği Sempozyumu
Adıyamanlılar Vakfı
23-25.05.2014
GYDO
Kalite ve Verimlilik Çalıştayı
Adıyaman Üniversitesi
20.05.2014
GYDO
Kadınlar Güçlenerek Öğreniyor
Kamer Vakfı
22.05.2014
GYDO
Nemrut Dağı Milli Parkı UNESCO Periyodik
İnceleme Toplantısı
Kommagene Nemrut Alan
Başkanlığı
27.05.2014
GYDO
Güneş Enerji Sistemleri Bilgilendirme Toplantısı
Adıyaman Valiliği
27.05.2014
GYDO
GAP Bölgesi KSS Çalıştayı
GAP BKİ
29.05.2014
GYDO
Milano Ticaret Ataşeliği, Milano
Başkonsolosluğu, Milano Ticaret Odası, Emilia
Romagna (Ervet, Sprint-Er ve ASTER) Bölgesi
Kalkınma Ajansı, Bologna Lojistik Merkezi ve
Bioagrocoop ile İtalya Çalışma Gezisi kapsamında
toplantı düzenlenmiştir.
Milano,Emilia-Romagna
Bölgesi, Itlaya
27.05 –
01.06.2014
GYDO
Tut’ta Yamaç Paraşütü Şenliği
Tut Kaymakamlığı
31.05.2014
AYDO
Güdümlü Proje desteği konulu toplantı
İpekyolu Kalkınma Ajansı
05.06.2014
GYDO
Türk Eximbank’ın kredi ve sigorta programları
konulu tanıtım toplantısı
Gaziantep Sanayi Odası
06.06.2014
GYDO
Enerji Çalıştayı
Adıyaman Üniversitesi
10.06.2014
AYDO
Yatırım Teşvikleri ve Teşvik Sistemi Uygulama
Esasları konulu konferans
Gaziantep Ticaret Odası
11.06.2014
TRC1 Kalkınma Kurulu 2014/1 toplantısı
İpekyolu Kalkınma Ajansı
17.06.2014
Danimarka Dışişleri Bakanı ve heyetinin Kilis
Öncüpınar Konteyner kenti ziyaretine ve bakanla
yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır.
Güdümlü proje destekleri ve doğal gaz geri
dönüşüm tesisi yatırımıyla ilgili toplantı
3.2.6.6.
GYDO,
KYDO,
AYDO
AYDO
Katılım Sağlanan Eğitim ve Seminerler
Gaziantep Yatırım Destek Ofisi personeli, 2014 yılında bir çok eğitim ve seminere katılım
sağlamıştır. Katılım sağlanan eğitim ve seminer faaliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
Tablo 39. Yatırım Destek Ofisleri Tarafından Katılım Sağlanan Faaliyetler
Eğitim/Seminerin Konusu
Protokol Eğitimi
“Organik Tekstil Standartları” konulu eğitim
programı
Türkiye Bilimsel ve teknolojik Araştırma
Kurumu Destekleri
Erasmus +
Yer
Tarih
Birim
Türkiye ve Ortadoğu Amme
İdaresi Enstitüsü
08-09.01.2014
AYDO
GAP BKİ
23.01.2014
GYDO
TÜBİTAK TEYDEB
25.01.2014
AYDO
Adıyaman Valiliği AB Proje
Ofisi
27.01.2014
AYDO
69
VAP-PRO Kapasite Geliştirme Faaliyetleri AB
Tanıtım ve Proje Hazırlama
" Şehir Planlaması ve yeniden kalkınma'da
Güney Kore bilgi ve deneyimlerinin
paylaşılması" eğitimi
Adıyaman Valiliği
03.03.2014
AYDO
Ankara
06.03.2014
GYDO
KAYS YDO Modülü Eğitimi
TÜBİTAK
03-04.04.2014
GYDO
KAYS Modülü Eğitimi
Kalkınma Bakanlığı
07-08.04.2014
AYDO, KYDO
Marka Ve Tasarım Uygulamaları Semineri
Anatolian Hotel / Gaziantep
11.04.2014
GYDO
İşletmelere yönelik olarak destek faaliyeti
yürüten kurum ve kuruluşların destek
araçları ve uygulama prosedürleri hakkında
Yatırım Destek Ofisi (YDO) personelinin
bilgilendirilmesi Eğitimi
Kalkınma Bakanlığı
04-09.05.2014
GYDO, AYDO,
KYDO
KAYS İzleme ve Değerlendirme Modülü
Kalkınma Bakanlığı
05-06.05.2014
AYDO
Dış Ticaret Bilgilendirme
Ekonomi Bakanlığı
06.05.2014
AYDO
Yurt Dışı Fuar Destekleri bilgilendirme
toplantısı
Ekonomi Bakanlığı -GAİB
07.05.2014
KYDO
İş Güvenliği ve İş Sağlığı
İpekyolu Kalkınma Ajansı
09.05.2014
AYDO
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
İpekyolu Kalkınma Ajansı
10.05.2014
GYDO
Proje Döngüsü Yönetimi
Adıyaman Valiliği
12-13.05.2014
AYDO
Kadının İnsan Hakları Eğitimi
Kadının İnsan Hakları Yeni
Çözümler Derneği
15.05.2014
AYDO
AB Dezavantajlı Kişileri Sosyal Entegrasyonu
ve İstihdam Edilebilirliğinin Geliştirilmesi
Hibe Programı
Adıyaman Valiliği AB Proje
Ofisi
23.05.2014
AYDO
Module 7 internal control eğitimi
Limak Ambassadore Hotel
04-05.06.2014
Gümrükleme ve Gümrük Tarifeleri Eğitimi
İpekyolu Kalkınma Ajansı
11.06.2014
Teşvik Uygulamaları Eğitimi
İpekyolu Kalkınma Ajansı
12.06.2014
70
GYDO, AYDO,
KYDO
GYDO, AYDO,
KYDO
GYDO, AYDO,
KYDO
4.
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1. ÜSTÜNLÜKLER
Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu’nun Ajans’ın faaliyetlerine destek vermesi Ajans’ın aktif,
etkin ve verimli çalışmasına imkân tanımaktadır. Ayrıca Ajans’ın, mesleki kapasitesi yüksek,
birlikte çalışma kültürüne sahip, konusunda uzman nitelikli personel kadrosundan oluşması
çalışmaların en iyi şekilde, eksiksiz ve gereği gibi yürütülmesi konusunda Ajans’a avantaj
sağlamaktadır.
Ajans’ın, fiziki koşullarının ve teknolojik altyapısının yeterli olması, esnek finansman ve güçlü
mali yapıya ve etkin faaliyet gösteren yatırım destek ofislerine sahip olması Ajans’ın
üstünlüklerinden bir kaçı olarak sıralanabilir.
4.2. ZAYIFLIKLAR
TRC1 Bölgesi’nde görülen bölge içi gelişmişlik farkları, bölge ve Ajans politikaları üretilirken ve
uygulanmak istenirken bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. İller arasındaki sosyo-kültürel ve
ekonomik farklılıklar bütüncül politikaların uygulanmak istenmesinde engel teşkil etmektedir.
Bunun dışında İKA’nın uzman personel sayısının yetersiz olması, bazı faaliyetlerin zamanında
gerçekleşmesini engellemektedir. Personel kadrosunda iç denetçinin olmaması Ajansın bir diğer
zayıf yönüdür.
Bununla birlikte, Ajansın hizmet verdiği bölgede kurumsal kapasitenin yetersizliği ve proje
kültürünün tam anlamıyla oluşmaması, paydaşların Ajans kaynaklarından faydalanmasını
güçleştirmektedir.
Ajansların ülke genelinde tam anlamıyla kurumsallaşamaması, bölgesel kalkınma konusunda
bölge halkının etkin bir role sahip olması gerektiğinden haberdar olmaması İKA’nın zayıf
yönlerinden bir diğeri olarak belirtilebilir.
4.3. DEĞERLENDİRME
İpekyolu Kalkınma Ajansı 2013 yılında da yükümlülüklerini yerine getirmeye ve faaliyetlerini
aktif bir şekilde sürdürmeye devam etmiştir. 2014-2023 yıllarını kapsayan TRC1 Taslak Bölge
Planı katılımcılık ilkesi bağlamında tüm paydaşları içererek hazırlanmıştır. Buna paralel olarak
bölgenin kalkınmasına yönelik mali destek programlarının uygulanmasına devam edilmiştir.
Yatırım destek ofisleri bölge halkına yerinde hizmet vererek araştırma ve iletişim faaliyetlerini
sürdürmüştür.
İKA’nın kurumsallaşma faaliyetleri bu yıl da devam etmiş, bölge genelinde yapılan panel,
toplantı ve eğitimler ile birlikte Ajans görünürlüğü artmış, çeşitli tanıtım broşürleri ile araştırma
raporları hazırlanmış ve proje destek faaliyetleri kapsamlı ilgili çalışmalar yürütülmüştür.
71
5.
ÖNERİ VE TEDBİRLER
Kalkınma Ajansları mevzuatına ilişkin düzenlemeler bölgelerden gelen öneriler doğrultusunda
gözden geçirilmelidir.Ajansın asli görevleri arasında yer alan kamu, üniversite, STK ve özel
sektör arasındaki işbirliğine önem verilmesi gerekmektedir.
Ajans faaliyetlerinde kullanılmak üzere çeşitli bilgilerin ve istatistikî verilerin temini ve tanzimi
konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu konuda güvenilir ve standart veri temini
sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmelidir.
Ajans personelinin uzmanlık ve kurumsal kapasitesinin gelişmesine yönelik etkin, ihtiyacı
karşılayan ve verimli eğitim programlarının uygulanması gerekmektedir. Ayrıca 666 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname sonucunda 15.01.2012 tarihinden sonra işe başlayan personelin
durumunun belirsizliği hem İKA’da hem de diğer ajanslarda personel moral ve motivasyonunu,
insan kaynağı yönetimini olumsuz yönde etkilemekte olup bu belirsizliğin giderilmesi
gerekmektedir.
72
EKLER
EK 1. İpekyolu Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları 2013 Yılı ilk 6 ay Gerçekleşmeleri
Yılı
2013
2013
2011
2011
2011
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
Teklif Çağrısı Bileşenleri
2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali
Destek Programı - DFD
2013 Yılı Teknik Destek Programı - TDP
2011 Yılı Üniversite -Sanayi- Toplum
Mali Destek Programı - USTP
2011 Yılı Turizm Mali Destek Programı
- TMDP
2011 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali
Destek Programı - KOA
2013 Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının
Azaltılması Mali Destek Programı -BF1
(KOBİ'ler için)
2013 Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının
Azaltılması Mali Destek Programı -BF2
(Kamu)
2013 Ekonomik Kalkınma Mali Destek
Programı (KOBİ'ler için) - Ek
2013 Sosyal Kalkınma Mali Destek
Programı (Kamu) - SK
2013 Turizm Altyapısı Mali Destek
Programı (Kamu) - TA
2014yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek
Programı - DFD
2014 Yılı Teknik Destek Programı - TDP
2014 Bölge Ve Sektörel Rekabet Mali
Destek Programı – BSR
2014 Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları
Mali Destek Programı - SG
2014 Kültür-Turizm Altyapısı Mali
Destek Programı - KT
TOPLAM
Proje
Başvuru
Sayısı
Sözleşme
Sayısı
Desteklenen
Proje Sayısı
23
21
20
800.000
92
57
54
500.000
138
37
32
6.000.000
11.854.027
6.253.168
5.600.859
5.852.542
97
34
29
8.000.000
8.247.860
4.862.823
3.385.037
4.430.199
65
12
9
6.500.000
8.142.369
5.544.294
2.598.075
5.191.885
54
16
15
2.250.000
4.412.100
2.098.470
2.313.630
1.862.003
24
9
9
2.000.000
2.207.000
1.619.250
587.750
970.914
129
25
20
5.925.000
9.572.000
4.322.722
5.249.278
3.588.116
62
21
19
2.375.000
2.581.538
1.935.944
645.595
1.691.535
43
14
14
10.450.000
18.374.098
9.845.844
8.528.253
5.555.813
10
7
7
800.000
334.750
330.250
4.500
74.800
23
19
19
300.000
-
183
27
27
5.000.000
-
107
19
19
2.500.000
-
41
15
15
5.000.000
-
898
347
322
58.847.500
73
Ajans
Destek
Miktarı
Eş-Finansman
Dahil Toplam
Proje Bütçeleri
Ajans
Destek
(Sözleşme)
1.029.063
901.250
EşFinansman
Miktarı
127.813
Ajans TOPLAM
Destek
(Gerçekleşen)
828.413
497.653
66.754.805
37.714.015
29.040.790
30.831.445
EK 2. 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
Başvuru Sahibi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Adıyaman Üniversitesi
Adıyaman Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü
Nizip Ticaret Odası
GASKİ
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliği
Tut Ziraat Odası
Kilis Valiliği
Adıyaman Tanıtma Vakfı
Gaziantep Ticaret Odası
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası
Adıyaman Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu
Gaziantep Eğitim ve Gençlik Derneği
Nizip Ticaret Borsası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi-Sürekli Eğitim
Araştırma ve Uygulama Merkezi
Nizip Kaymakamlığı
Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğü
Tevalla Kültür Derneği
Gaziantep Üniversitesi
Proje Adi
2013 Uluslararası Mosaiculture Fuarı ve Yarışması Kanada’da Gaziantep’in Tanıtımı
Uluslar arası Katılımlı 4.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi
İl
Gaziantep
Adıyaman
Adıyaman Sanayisinin Üretim ve Teknolojik Altyapısının Araştırılması
Adıyaman
Nizip Zeytinyağı Sektör Analizi
Gaski Yönetim Binası Enerji Renovasyon Projesi
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep'in Ekonomik Görünümü ve Büyüme Projeksiyonu
Gaziantep
İlçemiz Ürünleri Koruma Altına Alınıyor
Suriyeli Misafirler Bilgi Analizi
Adıyaman Kültür Envanteri
GTO Ticaret Envanteri Projesi
Adıyaman Mermer Endüstrisi Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi
Adıyaman İlinin İstatistiksel Deprem Risk Analizi
Öğretmen Göreve Başlatma ve Mentörlük Programı Araştırma Projesi
Çevreyi Kirletmiyor, Ekonomiye Katma Değer Sağlıyoruz
Adıyaman
Kilis
Adıyaman
Gaziantep
Adıyaman
Adıyaman
Gaziantep
Gaziantep
Suriye Mültecileri Sorununun Olası Ekonomik Etkileri ve Tedbir Stratejileri
Gaziantep
Tarih Yeniden Canlanıyor
İl Afet Bilgi Sistemi Altyapısının Oluşturulması
Kilis İli Engelli Bilgi Analizi
Antep Fıstığı Vitrini Çıkıyor
Engelsiz Kentler
Gaziantep
Adıyaman
Kilis
Gaziantep
Gaziantep
EK 3. 2013 Yılı Teknik Destek Konuları
Başvuru Sahibi Adı
Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Gaziantep Barosu Başkanlığı
Proje Adı
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Netcad Eğitim Programı
BARO'nun Proje Ekibinin oluşturulması
74
İl
Adıyaman
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü
Adıyaman il Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı
Adıyaman Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi
Adıyaman Halk Sağlığı Müdürlüğü
Adıyaman Defterdarlığı
Kilis Halk Sağlığı Merkezi
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü
Adıyaman İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü
Kilis Valiliği
Nizip Ticaret Borsası
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü
Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı
Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Gaziantep İli Kamu Hastaneleri Kurumu Birliği Genel Sekreterliği
Şahinbey Belediye Başkanlığı
Gaziantep Halkı Sağlığı Müdürlüğü
TUİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü
Adıyaman İl Özel İdaresi
Gaziantep Polis Meslek Yüksek Okulu
Gaziantep İl Dernekler Müdürlüğü
Kilis İl Emniyet Müdürlüğü
Gaziantep İli Kamu Hastaneleri Kurumu Birliği Genel Sekreterliği
Adıyaman il Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı
Adıyaman Sosyal ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Adıyaman Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi
Adıyaman İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği
Kilis Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü
Girişimcilik, Liderlik, Başarı ve İletişim Eğitimi
Kurumsal Stratejik plan Hazırlama Eğitimi
Toplum Psikolojisi
Öğrenmede Yeni Yaklaşımlar
Mehmetçik Hayata Gülerek Bakıyor
Proje Döngüsü Eğitimi
Kalite Temelinde Yeniden Yapılandırma
Eğitim Amaçlı Uzman Desteği Talebi
Konteyner Kentte Verilen Sağlık Hizmetlerinde Bilinç Artırılması
Encase Forensic(Siber Güvenlik Eğitimi, Adil Delil İnceleme 1. Aşama Eğitimi
ArcGIS Programı ile Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi
Kamusal Alanda Davranış Yönetimi Eğitimi
ISO 9001 KALİTE BELGESİ ISO 17025 AKREDİTASYON BELGESİ
Temel Dış Ticaret Eğitimi
Netcad Eğitim Programı
KITSO Kurumsal Kimlik Tasarımı
Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi
Hibe Mekanizmaları ve Projecilik Kültürü
Şahinbey Belediyesi Kişisel ve Kurumsal Gelişim Eğitimi
Bağımlılıkta Mücadele Sokak Çalışması
TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğünde SPSS Eğitimi Alıyorum
Bilgimi Güncelliyorum
İletişim, Motivasyon, Başarı ve Liderlik
PCM ve AB fon Kaynakları Eğitimi
Motivasyon ve İletişim Eğitimi
Sağlık Otelciliği Uygulama Eğitimi
Protokol ve Görgü Kuralları Eğitimi
Olaylar Faili Meçhul Kalmasın
Değerler Eğitimi
Etkin Liderlik, Kaliteli Yönetim
Yeni Eğitim ve Öğretim Teknikleri
Proje Hazırlama Eğitimi
Proje Döngüsü Yönetimi ve AB Projeleri
Arıcılık ile Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi
Çocuk Değerlendirme Testleri
Siber Suçlarla Etkin Mücadele Eğitimi
75
Gaziantep
Adıyaman
Gaziantep
Adıyaman
Gaziantep
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Kilis
Adıyaman
Adıyaman
Kilis
Gaziantep
Gaziantep
Adıyaman
Kilis
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Adıyaman
Gaziantep
Gaziantep
Kilis
Gaziantep
Adıyaman
Gaziantep
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Gaziantep
Adıyaman
Kilis
Gaziantep
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kilis İli Kamu Hastaneleri Birliği
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Gaziantep Valiliği İl Planlama ve Koord. Müd.
Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Gaziantep Ticaret Odası
Gaziantep SMMMO
Tut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kilis Valiliği
Şehitkamil Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Gaziantep Arabulucular Derneği
Naci Topçuoğlu MYO
EK 4. 2013 Yılı Mali Destek Konuları
Başvuru Sahibi
Saltoğlu Elektrik Elektronik İmalat İthalat İhracat Yapı
Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
Gün-Tek Asansör Elektrik Ve Elektronik İnşaat Sanayi Ve
Ticaret Ltd. Şti.
Kilis İli Merkez İlçe Organik Zeytin Üreticileri Birliği
Adıyaman İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü
Yildirim Mermer Taşımacılık Gıda Mobilya PVC Cam
Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.
Kilis İl Özel İdaresi
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü
Tut Köylere Hizmet Götürme Birliği
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Orman İşletme Müdürlüğü
Adıyaman Belediyesi
Adıyaman İl Özel İdaresi
Temel Biyoistatistik Eğitimi
Sağlık Uygulama Tebliği ve Kamu İhale Mevzuatı
Stratejik Yönetim ve Planlama Projesi
Kamu Çalışanları için Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi
Etkin Liderlik, Kaliteli Yönetim
Proje Döngüsü Eğitimi
Engellilerle Doğru İletişim Metotları Eğitimi Sertifika Programı
Farkındalık Eğitimi
Meslek Örgütlerinde Süreç Yönetimi Sisteminin Geliştirilmesi
Mesleki İşlevselliğin Arttırılması
Aktif Liderlik, Kaliteli Yönetim
Proje Hazırlama Eğitimi
F Klavye ve Ofis Programları Eğitimi
Gaziantep Arabuluculuk Mesleği ile Tanışıyor
Bilgisayar Destekli Ayakkabı Tasarım Programı Eğitim
Gaziantep
Kilis
Gaziantep
Gaziantep
Adıyaman
Adıyaman
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Adıyaman
Kilis
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Proje Adı
Teknolojiye Yön Veren Network Sistemi Kablosu Ve Görüntü Kablosu
Üretim Projesi
İl
Dışa Bağımlılığımızın Azalması Ve Rekabet Gücümüzün Artması
Adıyaman
Organik Zeytinyağı Üretimi
Organik Tarımla Ekonominin İyileştirilmesi
Adıyaman Mermerinin İlde İşlenmeye Başlamasıyla Mermer Üretiminin
Geliştirilmesi Ve İhracat Kapasitesinin Artırılması Projesi
Arpakesmez Eğitim Evi (Çok Uzakta Değiliz)
Bir Çocuk Bir Nesil
Uçuş Tutkunları Tut'ta
Erikçe Kent Ormanında Doğa Sporları
Alidağı Doğa Ve Kültür Parkı Projesi
Eğriçay Parkı 1.Etap Projesi
Ziyaret Çayı Mesire Alanı Büyüyor
Kilis
Adıyaman
76
Adıyaman
Adıyaman
Kilis
Adıyaman
Adıyaman
Gaziantep
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Araban Belediyesi
Çelikhan Köylere Hizmet Götürme Birliği
Murat Ünlükahraman
Canarslan Gıda Nakliyat Akaryakıt İnşaat Dayanıklı
Tüketim Malları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Mehmet Kopan
Üçler Tekstil İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Bozgün Müteahhitlik Gıda Taşımacılık Sanayi Mamulleri
İmalatı Ve Ticaret Limited Şirketi
MSG Göksu Metal İnş. Nakl. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Çabuk Elektrik Mühendislik Tarım İnşaat Akaryakıt
Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.
Zahide Durmaz
Hacı Fadıl Oğulları Gıda İmalat Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi
Güllüoğlu Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi
Organik Tekstil Tarım Hayvancılık Nakliyat San Ve Tic.
Ltd. Şti
Dteks Tekstil Tarım Nakliyat İnşaat Yemekçilik San Tic.
Aş.
Asil Global Yedek Parça İmalat Oto İth. İhr. San Tic. Ltd.
Şti
Adıyaman İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Çukuroba, Tanburali, Topdağı, Başmağra, Kuzuni ve
Kuskunkıran Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Adıyaman Arı Yetiştiriciler Birliği
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Adıyaman İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hasal Elemeği Gıda Tarım Ürünleri Kimya Tekstil Ve
Petrol Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Desal Gıda Hayvancılık İç Dış Ticaret Ltd. Şti
Karapınar Mesire Alanının Çevre Düzeni Açısından İyleştirilmesi
Alternatif Turizmi Bölgemizde Geliştirelim
Dışa Bağımlılığımız Bitecek Üretim Kapasitemiz Artacak
Gaziantep
Adıyaman
Kilis
Canaslan Gıda İle Artık Daha Çok Misafir Ağırlayabileceksiniz
Kilis
Ekmekler Pakette Hijyen Yerinde
Üçler Çuval
Kilis
Adıyaman
Konteyner Merkezi Bozgün
Adıyaman
Üretim Kapasitesinin Ve İhracatın Artırılması Yatırımı İle İmalat
Sanayinde Öncü Bir Adıyaman Markası Oluşturulması Projesi
Adıyaman
Adıyaman, Yeni Ürünüyle Rekabet Gücünü Artırıyor
Adıyaman
Besibebek Büyüyor
Adıyaman
Kifado Dondurma Yenileniyor
Kilis
Cikolata Ve Tahinli Fıstık- Fındık Kreması Üretim Hattı Tesisi
Kilis
Organik Giyim Eşyalarının Üretim Kapasitesinin Ve Pazar Payının
Artırılması
Teknoloji Entegrasyonu İle TRC1 Bölgesinde İlk Defa Baskı Üretimi
Gerçekleştirilmesi Ve Tekstil Sektörünün İyileştirilmesi
Traktör Yedek Parça İmalatında Teknoloji Entegrasyonu İle Üretim
Kapasitesini Ve Ürün Çeşidini Artırma
Bilinçli Çiftçi Sağlıklı Nesil Eğitim Projesi
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Seramızda Enerjimizi Doğadan Alarak Güçleniyoruz
Kilis
Adıyaman Altın Geven Balı
Gıda Numune Nakil Aracı Alımı Ve Gıda Denetimlerinin
Etkinleştirilmesi
Sosyal Dönüşüm Ve Suni Tohumlama Projesi
Adıyaman
Yem Bitkileri İşleme Ve Paketleme Tesisi
Gaziantep
İç Fıstık Mamulünde Markalaşma
77
Gaziantep
Kilis
Adıyaman
Gando Enerji San Ve Tic. .A.Ş
Neva Bilgi Teknolojileri Medya Ve Danışmanlık
Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Koşak Ayakkabıcılık San. Tic. Ve Paz. Ltd. Şti.
Adımer Mermer Madencilik Lojistik Özel Eğitim İnşaat
Sanayi Ve Dış Ticaret A.Ş.
Abdullah Genciz
Antepsan Kuruyemiş Gıda Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Asos Seramik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Anonim
Şirketi
Bilken Tarım Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Netnut Gıda İç Ve Dış Tic. A.Ş
Fiziksel Engelliler Vakfı-Gaziantep Temsilciliği
Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği
Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kültürler Arası Barış Ve Eğitim Derneği
Kardelen İzcilik Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği
Adıyaman Kurs Ve Okul Talebelerine Yardım Derneği
Gökkuşağı Eğitim Kültür Ve Yardımlaşma Derneği
Besni Kaymakamlığı
Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Polateli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Gaziantep Şahinbey Belediyesi
Şehitkamil İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü
Gaziantep İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Tarıma Güneş Doğdu
Gaziantep
İpekyolu Turizminde Yeni Destinasyonların Oluşturulması
Gaziantep
Ayakkabı Üretiminde Kalite Ve Verimliliği Artırarak Lider Markalardan
Biri Olma Projesi
Mermer Üretiminde Uluslararası Bir Markanın Adıyaman’da
Oluşturulması Projesi.
Sahra Tekstil ARGE, İnovasyon Ve Markalaşma Yaparak İhracat
Patlaması Yapacak
Geleneksel Lezzetlerin Ar-Ge Çalışmaları İle Uluslararası Piyasalara
Taşınması Projesi
Gaziantep
Adıyaman
Adıyaman
Gaziantep
Atmosferik Seramik Fırınların Otomasyonu
Adıyaman
Çöpe Giden Sermayenin Geri Dönüşümü
İthalat Rüzgarını Tersine Çevirme Zamanı
Zihinsel Engellilere Mozaik Eğitimi Projesi
Sağlam Kişiliğin Adresi; Okulöncesi
Okul Öncesi Aile Eğitim Festivali
Önce Geleceğimiz (Kreş Öğrencilerimiz)
Madde Bağımlılarının Psikososyal Rehabilitasyonu Ve Bilinçlendirme
Küçük Adımlar Büyük Adamlar Projesi
Bilgi Ve Kültür Evi
Bedeb (Besni’de Eğitim Destekle Büyür)
Sosyal Uyum İçin İlk Adım
Minik Yüreklerle Geleceğe
Minik Kalpler
Şahinbey Göç Merkezi
Kadın Çiftçilerimize Açıkta Sebze Yetiştiriciliği Öğretimi Ve SosyoEkonomik Yönden Güçlendirilmesi
Kırsal Alanda Kadın Çiftçi Eğitimi Ve Sosyo-Ekonomik Yönden
Güçlendirilmesi
Kadınların Ekonomik Hayata Uyumu
Aile Destek Merkezi
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Adıyaman
Kilis
Kilis
Kilis
Gaziantep
78
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Adıyaman
Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kilis Belediyesi
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Besni İlçe Müdürlüğü
Mehmet Ziya Helvacıkara
Stargaz Isı San. Tic. A.Ş.
Ömer Çolak
Elitpark Makina Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi
Deha Çocuk Gelişim Merkezi Özel Öğretim Kurumları
Sağlık Ve Taşıma Hizmetleri Limited Şirketi
Abdulkadir Mekki - Haleplininoğlu Mekki Ev Tekstil
Ace İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi
Kilis Belediyesi
Türkiye Diyanet Vakfı Adıyaman Şubesi
Kilis İl Özel İdaresi
Gaziantep Şahinbey Belediyesi
T.C Kilis Valiliği
Adıyaman Belediyesi
Nizip Belediyesi
Ana Sınıfı Ana Kucağı
Osmanlı Çarşısı
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Besni İlçe Müdürlüğü Güneş Enerjisi İle
Bahçe Sulaması Projesi
Teknik Tekstilde Ar-Ge İle Dünyanın Deseni Dar Dokumada.
Atık Yağ Rafinasyonu Tesislerinde Teknoloji Yenileme Projesi
Kendi Enerjimi Kendim Üretiyorum
Adıyaman
Kilis
Endüstriyel Otomatik Kumlama Ve Boyama Tesisi İmalatı Ve Montajı
Gaziantep
Akademi Deha Karataş Kreş Ve Anaokulu
Gaziantep
Kutnu Kumaşı Yeniden Hayatımızda Projesi
Dört Kıtaya Kendi Markamız İle Zeytinyağı İhraç Ediyoruz
Taşınmaz Kültürümüzün Yeni Nesillere Taşınması
Eko-Turizm
Ravanda Kalesi Çevresinde Bulunan Gökmusa, Yeşiloba Ve Bektaşoğlu
Köylerimizin Çevre Tahribatının Önlenmesi Projesi
İslam Bilim Ve Teknoloji Tarihi Müzesi
Hükümet Konağı'nın Kültürel Mirasa Kazandırılması
Oturakçılar Pazarı 2. Ve 3. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi
Turizm Yolu Ring Hattı
Gaziantep
Gaziantep
Kilis
Adıyaman
79
Adıyaman
Gaziantep
Gaziantep
Kilis
Kilis
Gaziantep
Kilis
Adıyaman
Gaziantep
Download

İKA 2014 Ara Faaliyet Raporu