HSBC BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU
AKTİF KALEMLER
I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
III. TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR
IV. BANKALAR VE PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR
V. ZORUNLU KARġILIKLAR
VI. KREDĠLER VE KREDĠ BENZERĠ ALACAKLAR
VII. YATIRIM AMAÇLI FĠNANSAL VARLIKLAR
7.1. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)
7.2. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net)
VII. TĠCARĠ ALACAKLAR
IX. SĠGORTACILIK FAALĠYETLERĠNDEN ALACAKLAR
X. STOKLAR
XI. ĠġTĠRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
XII. ġEREFĠYE (Net)
XIII. MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net)
XIV. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
XV. YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net)
XVI. ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIĞI
XVII. DĠĞER AKTĠFLER
AKTİF TOPLAMI
PASİF KALEMLER
I. MEVDUAT
1.1 Bankalar Mevduatı
1.2 MüĢteriler Mevduatı
II. TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR
III. PARA PĠYASALARINA BORÇLAR
IV. ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V. ALINAN KREDĠLER
VI. TĠCARĠ BORÇLAR
VII. ÇALIġAN HAKLARI KARġILIĞI
VIII. KURUMLAR VERGĠSĠ KARġILIĞI
IX. SĠGORTA TEKNĠK KARġILIKLARI (Net)
X. DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARġILIKLAR
XI. ERTELENMĠġ VERGĠ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
XII. SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER
XIII. ÖZKAYNAKLAR
13.1 ÖdenmiĢ Sermaye
13.1.1 ÖdenmiĢ Sermaye
13.1.2 ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları
13.2 Hisse Senedi Ġhraç Primleri
13.3 Menkul Değerler Değerleme farkları
13.4 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
13.5 Yabancı Para Çevrim Farkları
13.6 Yasal Yedekler
13.7 Diğer Yedekler
13.8 BirikmiĢ Kar/Zarar
13.9 Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI
Cari
Dönem
30.06.2014
466,422
252,374
451,109
9,881,514
2,780,038
18,968,033
626,070
626,070
98,479
112,703
28,337
111,542
194,484
33,971,105
Önceki
Dönem
31.12.2013
437,872
561,547
1,406,962
8,395,259
3,306,978
18,922,824
2,249,331
2,249,331
98,479
128,629
23,937
87,127
379,190
35,998,135
Cari
Dönem
30.06.2014
18,504,789
159,742
18,345,047
485,196
416,385
9,236,404
61,080
2,266
1,020,507
1,040,817
3,203,661
939,625
652,290
287,335
1,282
(17,242)
196,015
2,158,389
(74,408)
33,971,105
Önceki
Dönem
31.12.2013
17,575,331
671,855
16,903,476
1,308,376
2,025,576
9,654,914
69,031
329
1,064,287
1,027,349
3,272,942
939,625
652,290
287,335
(32,078)
10,992
201,446
2,096,372
56,585
35,998,135
HSBC BANK A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I. FAİZ GELİRLERİ
1.1.Kredilerden Alınan Faizler
1.2.Bankalardan Alınan Faizler
1.3.Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.6.Finansal Kiralama Gelirleri
1.7.Diğer Faiz Gelirleri
II. FAİZ GİDERLERİ
2.1.Mevduata Verilen Faizler
2.2.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
2.3.Sermaye Benzeri Kredilere Verilen Faizler
2.4.Diğer Faiz Giderleri
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar
V. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
5.1.Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Kârı/Zararı
5.2.Kambiyo ĠĢlemleri Kârı/Zararı
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
6.1. Üretim / Ġmalat Faaliyetleri Giderleri
6.2. Sigortacılık Faaliyetleri Giderleri (Net)
6.3. Yatırım Faaliytleri Giderleri
6.4. Diğer Faaliyet Gelirleri
VII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI)
VIII. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
IV. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-)
9.1. Üretim / Ġmalat Giderleri
9.2. Sigortacılık Faaliyetleri Giderleri (Net)
9.3.Yatırım Faaliyetleri Giderleri (Net)
9.4. Diğer Faaliyet Giderleri
X. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VII-VIII-IX)
XI. TEMETTÜ GELİRLERİ
XII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
XIII. VERGİ ÖNCESİ K/Z (X + XI + XII)
XIV. VERGİ KARŞILIĞI (±)
14.1.Cari Vergi KarĢılığı
14.2.ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı
XV. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XIII+XIV)
15.1 Grubun Kârı / Zararı
15.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)
Hisse BaĢına Kâr / Zarar
Cari
Dönem
30.06.2014
1,320,722
932,445
302,053
61,958
24,266
713,256
540,019
142,348
26,780
4,109
607,466
343,432
370,205
26,773
(120,470)
(107,768)
(12,702)
36,322
36,322
866,750
267,831
685,525
685,525
(86,606)
(86,606)
(12,198)
5,147
(17,345)
(74,408)
(74,408)
Önceki
Dönem
30.06.2013
1,132,385
892,683
78,134
145,417
16,151
438,006
278,231
123,353
22,342
14,080
694,379
297,938
321,821
23,883
(63,814)
(65,608)
1,794
19,682
19,682
948,185
200,692
622,806
622,806
124,687
124,687
33,703
33,696
7
90,984
90,984
Download

UFRS - Hsbc