PROJE DÖNGÜSÜ
YÖNETİMİ
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite
Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim
Sunumu
1
Bazı yaratıcı insanlar, sadece çok iyi fikirleri olduğu için
bazılarının onlara para vereceğini düĢünürler
Kendinizi fon sağlayan
kurumun yerine koyun!!!
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
2
Proje Fikri
Öncelik alanlarına uygun mu?
Taleplerimizi karĢılıyor mu?
Beklediğimiz etkiyi yaratıyor mu?
Gerçekçi mi?
Fon kaynağı tükendikten sonra
devam edebilecek mi?
 Bu proje mutlaka gerçekleĢmeli
mi?
 Öngörülen insan kaynağı bu
konuda tecrübe sahibi mi?
 BaĢvuran kurum bu projeyi
gerçekleĢtirebilecek kapasitede
mi?





11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
3
Projenizi önce siz
değerlendirin!!!
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
4
Projeniz Gerçekleştirilebilir mi?
 Fonlanabilir ( Uygun fon kaynağı var mı?)
 Etkin ( karlı mı, beklenen etkiyi doğuruyor mu?)
 BaĢarılabilir ( proje her anlamda sizin kapasiteniz dahilinde
mi?)
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
5
Proje teklifiniz niçin
önemlidir?
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
6
Proje teklifiniz niçin önemlidir?
 Profesyonelliğinizin ispatıdır
 Problem yada ihtiyacı nasıl anladığınızdır
 Bir problem çözücü olarak göstereceğiniz uzmanlığınızdır
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
7
Proje teklifiniz niçin önemlidir?
 Bir plan geliĢtirme ve yürütme
yeteneğinizdir
 Bir planı yönetme
yeteneğinizdir
 Yaratıcılığınızdır!!
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
8
Neden bazı proje
teklifleri başarısız olur?
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
9
Teklif reddinin nedenleri:
 Son baĢvuru tarihinden sonra teslim
 Kılavuzun tam anlamıyla takip edilmemesi
 Teklifte olağandıĢı, merak uyandıran yada parlak herhangi bir
unsur bulunmaması
 Teklif bu yılki önceliklere uygun değil
 Teklif açık ve anlaĢılır değil
 Teklif tamamlanmamıĢ, eksik kalan unsurlar var
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
10
Teklif reddinin nedenleri:
 Yeterli saha araĢtırması yapılmamıĢ
 Daha önce uygulanmıĢ benzer projeler yeterince
araĢtırılmamıĢ
 Proje teklifi kurumun uygulama kapasitesinin çok üzerinde
 Uygulama için yanlıĢ metodoloji öngörülmüĢ
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
11
Teklif reddinin nedenleri:
 Bütçe gerçekçi değil
 Maliyetler öngörülen faydadan daha yüksek
 Sürdürülebilir değil
 Teklif dili zayıf
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
12
PROJE DÖNGÜSÜ
YÖNETİMİ
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
13
 Proje
 Proje döngüsü
 Mantıksal Çerçeve
 Mevcut Durum analizi
 PaydaĢ analizi
 Sorun analizi
 Hedef analizi
 Strateji analizi
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
14
 Faaliyet Planı
 Bütçe
 Ġzleme, değerlendirme, denetleme
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
15
Proje nedir?
Proje;
 Belirli bir süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak
tanımlanan hedeflere ulaĢmaya yönelik olarak planlanan
faaliyetler bütünüdür.
Proje Döngüsü Yönetimi;
 Mantıksal çerçeve yaklaĢımı temeline dayanan, proje ve
programların hazırlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem ve sistematik
bütünüdür.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
16
Projede neler olması gerekir?
 Net olarak belirlenmiĢ paydaĢlar

(hedef grup ve nihai yararlanıcılar da dahil)
 Net olarak tanımlanmıĢ koordinasyon, yönetim ve finansal
düzenlemeler
 Ġzleme ve değerlendirme sistemi
 Projenin yararlarının maliyetini aĢacağını gösteren, uygun
finansal ve ekonomik analiz
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
17
Proje ne değildir?
 Önceden beri devam eden bir çalıĢma
 Durağan bir organizasyon
 HiyerarĢik bir yapı
 Birçok ve birbirinden bağımsız amaçlara sahip bir çalıĢma
 Tekrarlanabilir bir çalıĢma
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
18
Proje Döngüsü Yönetimi
 Projenin yaĢam döngüsü içinde yararlanılan yönetim ve karar
verme süreçlerini, projede yer alan temel görevleri, rolleri,
sorumlulukları, temel belgeleri ve karar seçeneklerini
gösteren bir sistemdir.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
19
Proje Fikrinin
Belirlenmesi
Projenin İzleme
ve
Değerlendirmesi
Proje Fikrinin
Analiz Edilmesi
Projenin
Uygulanması
Projenin
Planlanması
Projenin
Finansmanı
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
20
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Nedir?
 Farklı seviyelerdeki hedefler arasında nedensellik iliĢkisi
kuran;
 UlaĢılmak istenen hedeflere ne derece ulaĢıldığının kontrol
edildiği;
 Proje kontrolü dıĢında kalan ve baĢarıyı etkileyecek risklerin
dikkate alındığı;
 Proje analiz,planlama ve uygulama aracıdır.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
21
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Ne işe yarar?
 Proje hazırlama süreci içinde mevcut durumun analiz
edilmesine
 Hedeflere ulaĢmada araçların mantıksal hiyerarĢisini kurmaya
 Hedeflere ulaĢmanın önündeki potansiyel risklerin ve
sürdürülebilir sonuçların tanımlanmasına
 Sonuçların en iyi nasıl izleneceği ve değerlendirileceğine;
 Projenin özetinin standard bir formatta sunulmasına
 Uygulama sırasında projenin izlenmesi ve gözden
geçirilmesine
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
22
Hedeflerin analizi - belirlenen
sorunlardan hareket ederek hedeflerin
ve araç-amaç ilişkilerinin belirlenmesi
Strateji analizi – hedeflerin
gerçekleştirilmesi için farklı stratejilerin
belirlenmesi; ana hedeflerin
belirlenmesi (ana amaç ve proje
hedefleri)
11.2.2014
Proje Mantığını
Belirleme
PLANLAMA AŞAMASI
Belirleme ve
İşlevselleştirme
Sonuç
Çıkarma
Sorun analizi- paydaşların, ana
sorunlarının ve yaratacakları kısıtların
ve fırsatların belirlenmesi; sorunların
farklı seviyeleri arasındaki neden-sonuç
ilişkilerinin belirlenmesi
Alternatifleri
Seçme
Belirleme
Analiz
ANALİZ AŞAMASI
Mantıksal çerçeve matrisinin
hazırlanması – proje yapısının
tanımlanması, onun içsel
mantığının test edilmesi,
hedeflerin ölçülebilir terimlerle
tanımlanması, araçların ve
maliyetin (genel) tanımlanması
Faaliyet planlaması –faaliyetlerin
sırasının ve birbirlerine bağlarının
tespit edilmesi; faaliyetlerin
sürelerinin belirlenmesi,
kilometre taşlarının tespit
edilmesi ve sorumlulukların tahsis
edilmesi
Bütçe –Faaliyet planından
hareketle girdilerin belirlenmesi
ve bütçenin hazırlanması
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
23
ANALİZ AŞAMASI
PLANLAMA AŞAMASI
Mevcut Durum Analizi
Mantıksal çerçeve matrisinin
hazırlanması
Paydaş Analizi
Faaliyet planlaması
Sorunların Analizi
Bütçe
Hedeflerin Analizi
Strateji Analizi
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
24
ANALİZ AŞAMASI
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
25
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının
Adımları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mevcut Durum Analizi
PaydaĢ Analizi
Sorun Analizi
Hedef Analizi
Strateji Analizi
Mantıksal Çerçeve Matrisinin Hazırlanması:
6.1 Mantıksal Çerçeve Matrisinin OluĢturulması
6.2 Faaliyet Planının Hazırlanması
6.3 Bütçenin Hazırlanması
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
26
1.Mevcut Durum Analizi
Konu ile ilgili literatür taraması ve
özetlenmesi sonucu:








Proje alanının coğrafi yapısı ve iklim özellikleri
Temel altyapıya iliĢkin bilgiler
Hükümet politikaları ve programlar
Ekonomik, sosyal, kültürel göstergeleri
Çevresel sorunlar ve riskler
Gerekli diğer bilgi ve istatistikler
Ġmkanlar,kısıtlar
GZFT analizi verileri elde edilmelidir.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
27
2. Paydaş Analizi
Niçin Yapılır?
 ġahısları, grupları, kuruluĢları ve örgütleri
projeyle ilgilerine göre belirlemek
 Bunların proje için önemli olan beklentilerini,
katkılarını, risk unsurlarını
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
28
PaydaĢlar
Paydaşlar Kimlerdir?
11.2.2014
 Proje ile iliĢkisi olan kiĢiler,
gruplar, kurumlar ya da iĢletmeler
 Doğrudan ya da dolaylı biçimde
proje sürecinden ve
sonuçlarından olumlu ya da
olumsuz biçimde etkilenecek
olanlar
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
29
Birincil Paydaşlar
 Projeden doğrudan olumlu ya da olumsuz
etkilenecek olanlardır.
 Projenin temel yararlanıcıları;
 Hedef Gruplar
 Nihai Yararlanıcılar
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
30
Yararlanıcılar Kimlerdir?
 Projenin doğrudan ve
olumlu etkilediği grup
 Proje hedefine ulaĢılması
ile gerçekleĢecek etkiden
uzun dönemde
yararlananlar
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
31
İkincil Paydaşlar
 Birincil paydaĢlara hizmet
sağlamada aracılık edecek
olanlardır.
 Bunlar, fon kuruluĢları,
uygulama, izleme ve destekçi
kuruluĢlardır.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
32
Paydaş Analizinin Aşamaları
1. Aşama: İlgili tüm paydaşların belirlenmesi
Mevcut sorundan etkilenebilecek olan veya projeyi
etkileyebilecek olan paydaĢların tümünün belirlenmesi:






11.2.2014
hedef gruplar,
ilgili resmi kuruluĢlar,
bireyler,
çıkar grupları,
sivil toplum kuruluĢları,
diğer projeler
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
33
Paydaş Analizinin Aşamaları
2. Aşama: Paydaşların sınıflandırılması
PaydaĢlar, projenin kapsamına bağlı olarak
aĢağıdaki gibi sınıflandırılır:
11.2.2014

Genel (birincil, ikincil)


Yararlanıcılar (Doğrudan, Dolaylı)
Etkilenen (Olumlu, Olumsuz)
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
34
Paydaş Analizinin Aşamaları
3. Aşama: Seçilen paydaşların ayrıntılı analizi
Seçilen paydaĢların daha ayrıntılı bir analizi için, çeĢitli
yöntemler kullanılabilir. Bunlardan birisi:
Paydaş analiz tablosu: PaydaĢları analiz etmenin bir yolu,
onların bireysel özelliklerini ve bunların projeye etkilerini
(direniĢ veya destek gibi) belirlemektir.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
35
Paydaşlar
Birincil Paydaşlar
Olumlu
Hedef Grup
Yararlanıcılar
11.2.2014
İkincil Paydaşlar
Olumsuz
Karşıtlar
Uygulayan
Destekleyen
Fon
Sağlayan
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
36
Paydaş Analizinin Aşamaları
Paydaşlar
Projeden Olumlu
Etkilenenler
Birincil Paydaşlar
İkincil Paydaşlar
Anneler, Çocuklar,
Babalar, Çevre
Sakinleri vb.
STK’lar, Belediye, İl
Sağlık Müdürlüğü,
Üniversite vb.
11.2.2014
Projeden
Olumsuz
Etkilenenler
Potansiyel Karşıtlar
Babalar, Sanayi
Kuruluşları, Belediye,
Kamu Kuruluşları vb.
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
37
3. Sorun Analizi
Nasıl Yapılır?
 Müdahale konusu durumun ortaya konması ve buna neden
olan ana sorunlar ile alt sorunlar arasında „sebep-sonuç‟
iliĢkisini kurar.
 Belirlenen sorunlar arasında bir neden-sonuç hiyerarĢisi
belirlenip bir „sorun ağacı‟ oluĢturulur.
 Mevcut durumdaki ana sorunlar tanımlanır.
 Ana sorun ve buna sebep olan alt sorunlar
belirlenir.BaĢlangıç sorunun sonucu olan sorunlar, bunların
üzerine yerleĢtirilir.
 Aralarında sebep-sonuç iliĢkisi olmayan sorunları aynı
seviyeye yerleĢtirilir.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
38
Sorun Ağacı

Sorunlar arasında neden-sonuç iliĢkilerinin kurulması
ANA SORUN
ALT SORUN 1
SONUÇ
ALT SORUN 2
NEDEN
KÖK SORUNLAR
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
39
Sorun ağacı nasıl düzenlenir
Belirlenen sorunlar arasında bir neden-sonuç
belirlenip bir “sorun ağacı” oluĢturulur:

hiyerarĢisi
Mevcut durumdaki ana sorunları tanımla (beyin fırtınası)
 Neden-sonuç iliĢkilerini kurmak için bir baĢlangıç sorunu seç

BaĢlangıç sorununa doğrudan neden olan sorunları onun
altına yerleĢtirilir

BaĢlangıç sorunun doğrudan sonucu olan sorunlar onun
üstüne yerleĢtirilir

Arasında neden veya sonuç iliĢkisi olmayan sorunlar aynı
seviyeye yerleĢtirilir
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
40
Gelirler düşük
Modern
ekipman
yok
Ürün
kalitesi
düşük
Nitelikli
eleman
yok
Mesleki eğitim
kursları
yetersiz
Pazarlara
erişim
sağlanamıyor
Pazar
araştırması
yapılmıyor
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
Pazarlama
elemanı
mevcut değil
Sebepler
11.2.2014
TL değer
kazandı
Talep düşük
41
Sorun Analizi
Ürün
maliyeti
yüksek
İthalat arttı
Gümrük
vergileri
azaldı
Verimlilik düşük
Sonuçlar
Ürün fiyatları düşük
Güllühisar Ġstanbul‟un bir semtidir!
















ĠĢsizlik,
Eğitim düzeyi düĢük
Altyapı yetersiz,
Belediyenin öncelikleri farklı
Kanalizasyon Ģehrin içinden açıkta akıyor ve içme suyu kaynaklarına
karıĢıyor
Lastik Fabrikasının arıtma tesisi yok ve atıklar içme suyuna karıĢıyor
Hijyenik içme suyu yok,
Salgın hastalık var,
Gelir düzeyi düĢük,
Annelerin çocukları beslenme konusundaki bilgisizliği (anneler
bilinçsiz),
Bebek ve çocukların yetersiz beslenmesi,
Sağlık ocağı ve klinikler yetersiz,
Sağlık hizmetlerine sınırlı eriĢim,
Çocuklara gerekli ve yeterli aĢılar yapılamıyor,
Kayıtlara göre 0-5 yaĢ grubundaki bebek ve çocuk ölümleri son bir yıl
içinde %10 oranında artmıĢ,
Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranları yüksek,
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
42
Yüksek Oranlı
Bebek ve Çocuk
Ölümleri
Bebek ve
çocuklarda görülen
enfeksiyon oranları
yüksek
Salgın Hastalıklar
SONUÇ
Bebekler ve
Çocuklar
yetersiz
besleniyor
Çocuklara
gerekli ve
yeterli aĢılar
yapılamıyor
Anneler
Beslenme
Konusunda
Bilgisiz
Sağlık ocağı
ve klinikler
yetersiz
Eğitim düzeyi
düĢük
Sağlık
Hizmetlerine
Sınırlı EriĢim
Gelir düzeyi
düĢük
ĠĢsizlik
Hijyenik içme
suyu yok
Kanalizasyon Ģehrin
içinden açıkta akıyor
ve içme suyu
kaynaklarına karıĢıyor
Lastik Fabrikasının
arıtma tesisi yok ve
atıklar içme suyuna
karıĢıyor
Altyapı
yetersiz
NEDEN
Belediyenin
öncelikleri farklı
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
43
4. Hedef Analizi
Nasıl Yapılır?
Yapılacak müdahalelerle
tanımlanan sorunların tamamen
ortadan kalkmasıyla gelecekte olması hedeflenen durumun
analizidir:
 Sorun analizinde ortaya konan “olumsuz durumları”, “arzu
edilen, olumlu durumlar” Ģeklinde ifade edilir. Bu olumlu
durumların, aynı zamanda gerçekçi olmasına dikkat edilir.
 Sorun ağacıyla yapılacak kıyaslamalar sonucu yapılması
gerekenler yeniden tanımlanır.
 Hedefler arasında bir „araç-amaç‟ iliĢkisi oluĢturularak bu
hiyerarĢi resmedilir.
 Araç ve amaçlar arasındaki bağlantıların tutarlı olmasına
dikkat edilerek hedef ağacı oluĢturulur.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
44
Hedef Ağacı
ANA HEDEF
ALT HEDEF1
AMAÇ
ALT HEDEF2
ARAÇ
K Ö K HEDEFLER
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
45
Hedef Ağacı
Gelirler arttı
AMAÇ
Ürünün piyasa değeri
arttı
Ürün
maliyetleri
azaldı
İthalat azaldı
Talep arttı
Verimlilik arttı
Ürün
kalitesi
yükseldi
Nitelikli
eleman
mevcut
Yeni pazarlar
tanındı
ARAÇ
Gümrük
vergileri
arttı
11.2.2014
TL değer
kaybetti
Modern
ekipman
alındı
Mesleki eğitim
kursları
düzenlendi
Pazar
araştırması
yapılıyor
Pazarlama
elemanı
istihdam edildi
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
46
Bebek ve Çocuk
Ölüm Oranlarının
Azaltılması
Salgın Hastalıklar
Azaltılması
Bebek ve çocuklarda
görülen enfeksiyon
oranlarının
azaltılması
Bebek ve
Çocukların
Beslenme
Durumunun
İyileştirilmesi
Aşılanmış
Bebek ve Çocuk
Sayısı
Arttırılması
Annelerin
Beslenme
Konusunda
Bilgilendirilmesi
Sağlık
Ocağının
İyileştirilmesi
11.2.2014
Hijyenik İçme
Suyu Sağlandı
Sağlık
Hizmetlerine
Erişim Arttırıldı
Ailelerin Gelir
Düzeyi
Arttırılması
AMAÇ
Kanalizasyon
Sisteminin Çalışır
Hale Gelmesi
Lastik Fabrikasının
Arıtma Tesisinin
Devreye Girmesi
sorun
Hedef
Yüksek Oranlı Bebek
ve Çocuk Ölümleri
Bebek ve Çocuk
Ölüm Oranlarının Azaltılması
Bebek ve Çocuklarda
Görülen Yüksek
Enfeksiyon Oranı
Bebek ve Çocuklarda
Görülen Enfeksiyon
Oranının Azaltılması
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
ARAÇ
47
5. Strateji Analizi
 UlaĢılmak istenen hedeflere eriĢmede kullanılacak
müdahale yöntemlerini belirleme sürecidir.
Strateji analizi nasıl yapılır?
Hedef ağacında yer alan, projeyle sağlanması mümkün
olmayan hedefler elenir.
Bir proje oluĢturacak olası alternatif stratejiler ortaya
konur.
Maliyet, aciliyet, yapılabilirlik, kaynaklar, kısıtlar,
paydaĢların bakıĢ açıları ve bunun gibi kriterler dikkate
alınarak en uygun strateji belirlenir.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
48
5. Strateji Analizi
 Strateji Seçiminde Dikkate Alınacak Kriterler
 Maliyetler
 Farklı PaydaĢların BakıĢ
Açıları
 Yararların Zaman
Perspektifi
 Mevcut Kaynaklar
 Mevcut Potansiyel ve
Kapasiteler
11.2.2014
Politik Yapılabilirlik
Verimlilik ve Etkinlik
Sosyal Kabul Edilebilirlik
EĢitsizliklerin (KadınErkek) Giderilmesine
Katkısı
 Diğer Projeleri
Tamamlayıcılık
 Aciliyet




Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
49
Gelirler arttı
Ürün
maliyetleri
azaldı
İthalat azaldı
Gümrük
vergileri
arttı
Verimlilik arttı
TL değer
kaybetti
Talep arttı
Ürün
kalitesi
yükseldi
Modern
ekipman
alındı
Nitelikli
eleman
mevcut
Mesleki eğitim
kursları
düzenlendi
Yeni pazarlar
tanındı
Pazar
araştırması
yapılıyor
Pazarlama
elemanı
istihdam edildi
Strateji Analizi
Ürünün piyasa değeri
arttı
Seçilen Strateji
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
50
Bebek ve
ve Çocuk
Bebek
Çocuk
Ölüm
Oranlarının
Ölüm Oranlarının
Azaltılması
Azaltılması
SEÇİLEN STRATEJİ
Salgın
Hastalıklar
Azaltıldı
Bebek ve çocuklarda
görülen enfeksiyon
oranı azaltıldı
Bebek ve Çocukların
Beslenme Durumu
İyileştirildi
Anneler Beslenme
Konusunda
Bilgilendirildi
Aşılanmış
Bebek ve
Çocuk Sayısı
Arttırıldı
Sağlık Ocağı
İyileştirildi
ENFEKSİYON
STRATEJİSİ
11.2.2014
Sağlık
Hizmetlerine
Erişim
Arttırıldı
Ailelerin Gelir
Düzeyi
Artırıldı
Hijyenik İçme
Suyu Sağlandı
Kanalizasyon
Sisteminin Çalışır
Hale Gelmesi Sağlandı
Lastik Fabrikasının
Arıtma Tesisi
Devreye Girdi
SALGIN HASTALIK
STRATEJİSİ
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
51
6. Mantıksal Çerçeve
Matrisinin Hazırlanması
 Planlama Aşaması
6.1 Mantıksal çerçeve matrisinin oluĢturulması
6.2 Süre ve Faaliyet Planlaması
6.3 Bütçeleme
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
52
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
53
6.1 Mantıksal Çerçeve
Matrisinin Oluşturulması
GENEL HEDEF
Projenin katkıda bulunacağı en üst seviyedeki
hedef
PROJE AMACI
Hedef gruplar için sürdürülebilir yarar sağlama
açısından projenin ana amacı
SONUÇLAR
GerçekleĢtirilecek faaliyetlerin ürünleri
FAALİYETLER
Projenin sonuçlarını üretmek için projenin
parçası olarak uygulanacak görevler
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
54
6.1 Mantıksal Çerçeve
Matrisinin Oluşturulması
GENEL HEDEF
PROJE AMACI
DĠKEY MANTIK - MÜDAHALE MANTIĞI PROJENĠN YAPISI
 Faaliyetler gerçekleĢtirilirse Beklenen
Sonuçlar ortaya çıkar,
 Beklenen Sonuçlar ortaya çıkarsa Proje
Amacı gerçekleĢtirilir,
SONUÇLAR
 Proje Amacı gerçekleĢtirilirse Genel
Amaca katkıda bulunulmuĢ olur.
FAALİYETLER
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
55
6.1 Mantıksal Çerçeve
Matrisinin Oluşturulması
GENEL HEDEF
PROJE AMACI
BEKLENEN SONUÇLAR
FAALİYETLER
11.2.2014
Genel Hedef:
Hedef ağacının en üst basamağında yer
alan projenin doğrudan hedeflemediği
ancak uzun vadede katkıda bulunacağı
üst amaçtır.
ÖRNEK:
„ĠĢletme gelirlerinin artmasıyla TR33
Düzey 2 Bölgesinde sosyo-ekonomik
kalkınmaya katkı sağlanması‟
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
56
6.1 Mantıksal Çerçeve
Matrisinin Oluşturulması
GENEL HEDEF
PROJE AMACI
BEKLENEN SONUÇLAR
FAALİYETLER
11.2.2014
Proje Amacı/Amaçları
Projenin uygulamaya konmasıyla
ulaĢılacak olan ve projenin bitiminden
sonra da etkileri devam edecek olan
amaç/amaçlardır.
ÖRNEK:
„ĠĢletmenin kapasitesinin arttırılması‟
„Ürünlerin kalitesinin arttırılması‟
ĠĢletme personelinin iĢgücü
niteliklerinin arttırılması‟ vb.
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
57
6.1 Mantıksal Çerçeve
Matrisinin Oluşturulması
GENEL HEDEF
Beklenen Sonuçlar:
Proje amacının gerçekleĢmesini
sağlayan alt hedefleri içerir.
PROJE AMACI
BEKLENEN SONUÇLAR
FAALİYETLER
11.2.2014
ÖRNEK:
„
„Bölgede istihdam ve iĢgücü
niteliklerinin artırılması‟
„Üretim maliyetlerinin düĢmesi‟
„Yeni pazarlara eriĢim sağlanması‟
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
58
6.1 Mantıksal Çerçeve
Matrisinin Oluşturulması
GENEL HEDEF
PROJE AMACI
BEKLENEN SONUÇLAR
FAALİYETLER
11.2.2014
Faaliyetler:
Sonuçlara ulaĢmada yapılması gereken
iĢler bütünüdür.
ÖRNEK:
„Modern ekipman alınması‟
„Mesleki eğitim kursları
düzenlenmesi‟
„Pazar araĢtırması yapılması‟
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
59
6.1 Mantıksal Çerçeve
Matrisinin Oluşturulması
Başarı Göstergeleri:
Proje amaçlarını her seviyede operasyonel olarak ölçebilen,
performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aĢamada
izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca
müdahaleye iliĢkin Hedef Grup, Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer
konusunda bilgi içermelidir.
Ne İşe Yararlar?
 Genel Hedef, Proje Amacı ve Sonuçların karakteristiklerini
açıklığa kavuĢtururlar.
 Projeyi daha objektif bir Ģekilde yönetmeyi sağlarlar.
 Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz
oluĢtururlar.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
60
6.1 Mantıksal Çerçeve
Matrisinin Oluşturulması
Başarı Göstergeleri:
Özel, Ölçülebilir, Üzerinde Uzlaşılabilir ve Amaçla
ilişkili, Belirli Bir Süreye Bağlı ve Maliyet Etkin olmalıdır.
ÖRNEK:
„Projenin sona ermesini takiben 6 ay içerisinde üretim
maliyetlerinde %30 azalma olması‟
„Projenin uygulamaya konmasıyla birlikte 4 ay içerisinde
iĢletmedeki kadın istihdamında %40 artıĢ olması
Not: Sıklıkla, bir amaç için birden fazla gösterge kullanmak
gerekebilir.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
61
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
62
6.1 Mantıksal Çerçeve
Matrisinin Oluşturulması
Doğrulama Kaynakları:
 Göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak
dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır.
 Doğrulama kaynakları Ģu bilgileri vermelidir:
 Bilginin sağlanacağı format (örn: Ġlerleme raporları, proje
hesapları, proje kayıtları, resmi istatistikler,Ģirket
bilançosu,üretim raporları,katılım belgeleri,sertifikalar vs.),
 Bilgiyi kimin sağlayacağı,
 Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı
(örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.)
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
63
Doğrulama Kaynakları ve Seçimi
Maliyet
Özel
Anketler
Projeden
Yararlananlarla
Görüşmeler
İdari
Kayıtlar
Uyarlanmış
Rutin
İstatistikler
Rutin
İstatistikler
Yönetim
Raporları
Karmaşıklılık
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
64
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
65
6.1 Mantıksal Çerçeve
Matrisinin Oluşturulması
Riskler nedir?
 Projenin baĢarısı için önemli olan ve dıĢsal faktörler olarak ifade
ettiğimiz olumsuz etkilerin tümü.
Varsayımlar nedir?
 Projenin baĢarısını etkileyen veya belirleyen dıĢsal faktörlerin
olumlu olarak ifade edilmesidir.
Niçin gereklidir?
 Proje asla gerçek durumu kapsayamaz. DıĢsal faktörler ve
projenin baĢarısı üzerinde önemli etkilere sahip riskler
tanımlanarak dikkate alınma ve izlenmelidir.
Önkoşullar nelerdir?
 Faaliyetler baĢlamadan önce aĢılması gereken koĢullardır.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
66
6.1 Mantıksal Çerçeve Matrisinin
Oluşturulması
Varsayım önemli mi?
evet
hayır
Doğru çıkacak mı?
Neredeyse kesin
Mantıksal Çerçeveye dahil etme
Varsayım olarak dahil et
Olası
Çok düşük ihtimal
Faaliyetler ya da sonuçlar ekleyerek
Projenin yeniden tasarlanması; gerekirse
Proje amacının yeniden formüle edilmesi
Dış faktörleri etkilemek için projenin
Yeniden tasarlanması mümkün müdür?
Evet
Hayır
proje gerçekleştirilemeyebilir
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
67
6.1 Mantıksal Çerçeve Matrisinin
Oluşturulması
Varsayımların mantıksal çerçeve matrisine yerleştirilmesi
• Sonuçları elde etmek için gerekli
olan varsayımlar
• Faaliyetler seviyesine yerleştirilir.
• Proje amacına ulaşmak için gerekli
olan varsayımlar
• Sonuçlar seviyesine yerleştirilir.
Genel Hedefe ulaşmak için gerekli
olan varsayımlar
• Proje amacı seviyesine
Yerleştirilir.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
68
6.1 Mantıksal Çerçeve Matrisinin
Oluşturulması
Müdahale Mantığı
Objektif Olarak
Doğrulanabilir
Göstergeler
Doğrulama
Kaynakları
Varsayımlar
Genel Hedef
Proje Amacı
Sonuçlar
Faaliyetler
Araçlar
Maliyet
Önkoşullar
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
69
6.1 Mantıksal Çerçeve Matrisinin
Oluşturulması
Şirketimizin gelirlerinin artması
yoluyla bölgenin sosyoekonomik kalkınmasına katkı
sağlanması
Bölgesel Kalkınma politikalarında
istikrar olması
Verimlilik ve ürün çeşitliliğinin
artması
Pazar payının artması
Nitelikli eleman istihdam
edilmesi
Ürün kalitesinin yükselmesi
Yeni pazarlara ulaşılması
Üretim maliyetlerin düşmesi
Mesleki eğitim kursları
düzenlendi
Üretilecek olan ürünlerin piyasada
talep edilen ürünler olması
Vatandaşın alım gücünün olması
Mesleki eğitim kurslarının yerel düzeyde
katılımın sağlanması
Hammadde maliyetlerinin artmaması
Modern ekipman alındı
Pazarlama elemanı alındı
Pazar araştırması yapıldı
11.2.2014
Ön koşul: İlgili bakanlıktan gerekli
üretim ruhsatının alınması
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
70
6.1 Mantıksal Çerçeve Matrisinin
Oluşturulması
Mantıksal Çerçeve Matrisi Oluşturma
1. Müdahale
Mantığı
Genel hedef
2. Doğrulanabilir
göstergeler
1
8
Proje Amacı
2
Sonuçlar
3
Faaliyetler
4
3.Doğrulama
kaynakları
4. Varsayımlar
10
9
11
7
12
13
6
Araçlar
Maliyetler
5
Ön koşullar
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
71
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
72
Strateji Analizinden Mantıksal Çerçeveye Geçiş
Bebek ve Çocuk
Ölüm Oranlarının
Azaltılması
Bebek ve çocuklarda
görülen enfeksiyon
oranlarının
azaltılması
Bebeklerin ve
Çocukların
Beslenme
Durumu
İyileştirildi
Aşılanmış
Bebek ve Çocuk
Sayısı
Arttırıldı
Anneler
Beslenme
Konusunda
Bilgilendirildi
Sağlık Ocağı
İyileştirildi
ENFEKSİYON
STRATEJİSİ
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
73
Strateji Analizinden Müdahale Mantığı’na Geçiş
Projenin Kapsamı
Seçilen Strateji
Bebek ve Çocuk
Ölüm Oranları
Azaltıldı
GENEL HEDEF
Bebek ve çocuklarda
görülen enfeksiyon
oranları azaltıldı
PROJE AMACI
Bebek ve Çocukların
Beslenme Durumu
İyileştirildi
Anneler
Beslenme
Konusunda
Bilgilendirildi
Aşılanmış
Bebek ve
Çocuk Sayısı
Arttırıldı
Sağlık Ocağı
İyileştirildi
Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının
Azaltılması
Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon
oranlarının azaltılması
1.Bebeklerin ve Çocukların Beslenme
Durumu İyileştirildi
SONUÇLAR
FAALİYETLER
2.Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısı
Arttırıldı
1.1.Annelerin Beslenme Konusunda
Bilgilendirilmesi
2.1.Sağlık Ocağının İyileştirilmesi
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
74
6.2 Süre ve Faaliyet Planlaması
Bütçe
Bütçe
Bütçe
Maaşlar
Yolluklar
Araç Gid.
Faaliyet Planı ve Bütçe
Faaliyet
Planı
11.2.2014
Ofice
Tel/Fax
Tohum
Gübre
5000
1250
3750
750
400
850
2300
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
75
6.2 Süre ve Faaliyet Planlaması
a. Faaliyet Planlaması
 Mantıksal çerçevede yer alan faaliyetler „ana faaliyetler‟ olarak
listelenir.
 Ana faaliyetler kapsamında yer alan alt faaliyetler tanımlanır.
 Bu faaliyetler detaylı olarak anlatılır. (ne,ne amaçla,ne
zaman,kim tarafından)
 Bu faaliyetlerin nasıl gerçekleĢtirileceği anlatılır.
 Tüm faaliyetler özet olarak faaliyet zaman planına yerleĢtirilir.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
76
6.2 Süre ve Faaliyet Planlaması
b.Süre Planlaması
Proje uygulama süresi ... ayı geçemez
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
77
6.3 Bütçe
Bütçe Planlaması
Faaliyet planında ortaya konulan alt faaliyetleri ele olarak
 Bu faaliyetler için gerekli olan girdileri belirler,
 Bu girdileri fiyatlandırarak maliyetini ortaya çıkarır,
 Bu maliyetin hangi kaynaklardan karĢılanacağını ortaya
koyar.
Bu sayede;
 Kaynakların planlı ve etkin kullanımını sağlar,
 Maliyet etkinliği sağlar ve izlemeyi kolaylaĢtırır.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
78
6.3 Bütçe
 Proje bütçesi, bir projenin mali kaynaklarının nasıl kullanılacağını ve
faaliyetler arasında nasıl dağıtılacağını gösteren bir tablodur.
 Projenin tasarımının kalitesi, uygulama kolaylığı ve bu aĢamada
çıkabilecek sorun miktarını doğrudan etkiler. Bu nedenle proje
bütçesi, mantıksal çerçeve, proje faaliyetleri ve faaliyet planına
hassasiyetle uygun olmalıdır.
 Tüm faaliyetler ve bunlar için ihtiyaç duyulacak tüm girdiler detayları
ile bütçeye yansıtılmalıdır.
 Donanım ve hizmet alımı ile insan kaynağı ihtiyacı tek tek bütçede
ele alınmalı, karĢılaĢılabilecek tüm maliyetler uygun bütçe kaleminde
öngörülmelidir.
 Bütçeye aktarılan her türlü gider yapılacak proje faaliyetleri ile ilgili
olmalıdır.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
79
6.3 Bütçe
 Bütçe süresi proje süresi ile sınırlıdır.
 Bütçeye aktarılan
olmalıdır,
her
türlü
gider
yapılacak
faaliyetlerle
ilgili
 Bütçeye aktarılan giderler sadece istenilen hibe tutarını değil,
projeyle ilgili tüm giderleri kapsamalıdır.
 Bütçeye aktarılan her tutar gerçekçi ve piyasa koĢullarına uygun
olmalıdır.
 Bütçeye aktarılan giderler, hibe
maliyetler” tanımına uymalıdır.
rehberinde
açıklanan
“uygun
 Bütçeye aktarılan her maliyetin, proje süresinde belgelendirileceği
unutulmamalıdır.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
80
6.3 Bütçe
Projenin ayrıntılı
maliyetleri
Proje
maliyetlerinin
karşılanacağı
kaynaklar
Toplamlar eĢit
olmalı
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
81
BÜTÇE
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
82
Projenin “Toplam Maliyet” tahminidir,
Tavan niteliğindedir, hiçbir Ģekilde artırılamaz,
Uygun Maliyetlerin tümünü içerir;
[Ajans Destek Tutarı+Eş Finansman Tutarı]
Çoğunluğu gerçek maliyetlere dayanır,
Götürü olarak gösterilebilen maliyetler:
Yolculuk giderleri,
Gündelikler,
Dolaylı maliyetler
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
83







11.2.2014
Projenin uygulama süresi içinde gerçekleĢmesi,
Ġlgili faaliyetin projenin yürütülmesi için gerekli
olması,
Birim maliyetlerin piyasa fiyatları ile uyumlu
olması,
Maliyet ekinliğinin gözetiliyor olması,
Gerçek tutarlar üzerinden hesaplanması,
BaĢvuru sahibi veya ortak(lar) tarafından
gerçekleĢtirilmesi,
BaĢvuru sahibi ya da ortak (ların) hesaplarında
kayıtlı ve orijinal destekleyici belgelerle
desteklenmesi gerekir.
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
84
Uygun Maliyetler
 Net maaĢlar, sosyal sigorta primleri,
 Yolculuk ve gündelik giderleri,
 Projenin uygulanabilmesi için gerekli olması
koĢulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye)
satın alma maliyetleri,
 Sarf malzemesi maliyetleri,
 TaĢeron maliyetleri (basım, etkinlik
organizasyonu vb.)
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
85
Uygun Maliyetler
 Ajans tarafından sağlanan destek tutarı 200.000
TL‟nin üzerinde olan projelerde denetim
maliyeti,
 Mali hizmet maliyetleri (havale, sigorta, banka
maliyetleri vb.)
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
86
Uygun Olmayan Maliyetler
 Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan
kiĢilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak
olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
 Borçlar, zarar veya borç karĢılıkları,
 Faiz borcu,
 Hali hazırda baĢka bir kapsamda finanse edilen
kalemler
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
87
Uygun Olmayan Maliyetler
 Proje baĢlangıcından önce yapılan hazırlık
çalıĢmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,
 Yararlanıcı ya da ortakları dıĢındakiler tarafından
gerçekleĢtirilen maliyetler,
 Salt sözleĢmeye, teminatlara ve Ajans ile
yararlanıcı arasındaki mali ödemelere iliĢkin her
türlü vergi, resim, harç ve sair giderler.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
88
Uygun Olmayan Maliyetler
 Arazi veya bina alımları,
 Ġkinci el ekipman alımları,
 Kur farkından doğan zararlar,
 Ayni katkılar
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
89
Bütçe Tabloları
B1-Faaliyet Bütçesi
Projenin uygun maliyetleri nelerdir?
B2-Beklenen Finansman Kaynakları
Proje maliyetlerinin kim ne kadarını
karĢılayacak?
B3-Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi
Maliyet neden gerekli?
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
90
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ġnsan Kaynakları
Seyahat
Ekipman ve Malzeme
Yerel Ofis Maliyetleri
Diğer Maliyetler Hizmetler
Diğer
Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı:
(1+2+3+4+5+6)
8. Ġdari Maliyetler (7. kalemin maksimum %5‟si)
9. Toplam Uygun Proje Maliyeti (7+8)
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
91
Giderler
Birim
Miktar
Birim Maliyet (TL)
Toplam Maliyet (TL)2
1. İnsan Kaynakları
1.1 Maaşlar (toplam işveren maliyeti, yurt içi personel)3
1.1.1 Teknik
Aylık
0,00
1.1.2 İdari / destek personeli
Aylık
0,00
Aylık
0,00
1.3.1 Yurt dışı (proje personeli)
Gündelik
0,00
1.3.2 Yurt içi (proje personeli)
Gündelik
0,00
1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları
Gündelik
0,00
1.2 Maaşlar (brüt tutarlar, yabancı personel)
1.3 Gündelikler 4
İnsan Kaynakları Alt Toplamı
11.2.2014
0,00
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
92

Günde 8 saat çalıĢma tam zamanlı kabul
edilmektedir.

Tam zamanlı çalıĢmayan personel için, çalıĢtığı
zaman yüzde (%) olarak tanımın yanında
belirtilir ve birim sütununa yansıtılır.

Toplam süre birim sütununda belirtilir.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
93

Projede yer alan teknik ve idari personele
ödenen brüt ücretler (maaĢ/ücret+sosyal sigorta
primleri,vergi).

Proje personeline seyahatleri için ödenen
harcırahlar

Toplantılara katılan konuĢmacıların günlük
harcırahları.

Projenin yürütülmesinde görev alan kamu
görevlilerinin maaĢları Ajans desteğinden
karĢılanamaz, tamamı eĢ-finansman içinde
değerlendirilir.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
94
Giderler
Birim
Miktar
Toplam Maliyet (TL) 2
Birim Maliyet (TL)
1. İnsan Kaynakları
1.1 M aaşlar (toplam işveren maliyeti, yurt içi personel) 3
99.700,00
1.1.1 Teknik
1.1.1.1 Proje Koordinatörü
Aylık
12
3.000,00
36.000,00
1.1.1.2 Proje Uzmanı (Makine Mühendisi)
Aylık
12
2.000,00
24.000,00
1.1.1.3 Proje Uzmanı (Kimya Mühendisi)
Aylık
12
2.000,00
24.000,00
1.1.1.4 Araştırmacı (Kısmi zamanlı - %20)
Aylık
5
500,00
2.500,00
1.1.2.1 Sekreter (Kısmi zamanlı - %50)
Aylık (1/2 Zamanlı)
12
600,00
7.200,00
1.1.2.2 Muhasebeci (Kısmi zamanlı - %25)
Aylık (1/4 Zamanlı)
12
500,00
6.000,00
1.1.2 İdari / destek personeli
1.2 M aaşlar (brüt tutarlar, yabancı personel)
1.3 Gündelikler
0,00
4
4.400,00
1.3.1 Yurt dışı (proje personeli)
1.3.1.1 Almanya
Gündelik
10
180,00
1.800,00
1.3.1.2 Amerika
Gündelik
10
160,00
1.600,00
1.3.2 Yurt içi (proje personeli)
Gündelik
20
50,00
1.000,00
1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları
Gündelik
İnsan Kaynakları Alt Toplamı
11.2.2014
0,00
104.100,00
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
95
2. Seyahat5
2.1 Yurt dışı seyahat
Her uçuş için
0,00
2.2 Yurt içi seyahat
Seyahat başına
0,00
Seyahat Alt Toplamı
11.2.2014
0,00
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
96
 Hareket ve VarıĢ noktaları belirtilmelidir;
(Ġzmit-Ankara)
 UlaĢım aracı belirtilmelidir;
(Uçak, otobüs,taksi)
 GidiĢ –DönüĢ olarak hesaplanmalıdır,
 Seyahat amacı gerekçelerde belirtilmelidir
 Bütçede yer alan seyahatler baĢvuru formu
faaliyetlerin açıklanması bölümünde yer
almalıdır.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
97
 Yurtdışı seyahat:
Yurt dıĢına çıkması gereken projede görevli
kiĢilerin ulaĢım masrafları,
 Yurtiçi seyahat:
Türkiye içindeki Ģehirlerarası ulaĢım
masrafları.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
98
2. Seyahat5
2.1 Yurt dışı seyahat
4.000,00
2.1.1 İstanbul - Münih (Uçuş)
Gidiş - Dönüş
1
1.500,00
1.500,00
2.1.2 İstanbul - Newyork (Uçuş)
Gidiş - Dönüş
1
2.500,00
2.500,00
2.2 Yurt içi seyahat
370,00
2.2.1 Kütahya - İstanbul (Otobüs)
Gidiş - Dönüş
2
60,00
120,00
2.2.2 Kütahya - Ankara (Tren)
Gidiş - Dönüş
5
50,00
250,00
Seyahat Alt Toplamı
11.2.2014
8.370,00
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
99
3. Ekipman ve malzeme
6
3.1 Araç satın alımı veya kiralanması
Her araç için
0,00
3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı
Her adet için
0,00
3.3 Makineler, teçhizat
0,00
3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler
0,00
3.5 Diğer (lütfen belirtiniz)
0,00
Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı
0,00
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
100
 Projenin uygulanabilmesi için gerekli olması
koĢulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye,kira)
satın alma maliyetlerini kapsar.
 Piyasa fiyatlarına uygun olmalı,
 Proje kapsamında 10.000 TL‟yi geçen her bir
makine-ekipman satın alımı için en az 3
proforma fatura ile belgelenmeli,
 Satın almalar da mevzuattaki ihale usullerine
uyulmalıdır.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
101
 Açık İhale Usulü:
YaklaĢık maliyeti 150.001 TL‟den büyük olan alımlar,
 Pazarlık Usulü:
YaklaĢık maliyeti 20.001 - 150.000 TL arasında olan
alımlar,
 Doğrudan Temin Usulü:
YaklaĢık maliyeti 20.000 TL‟den düĢük olan alımlar.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
102
3. Ekipman ve malzeme 6
3.1 Araç satın alımı veya kiralanması
3.1.1 Kamyonet kiralanması
50.000,00
Aylık
10
5.000,00
3.2 M obilya, bilgisayar donanımı
50.000,00
6.800,00
3.2.1 Laptop
Adet
2
2.000,00
4.000,00
3.2.2 PC
Adet
1
2.500,00
2.500,00
3.2.3 Harici hard disk
Adet
2
150,00
300,00
3.3 M akineler, teçhizat
450.000,00
3.3.1 HPLC (Analiz cihazı)
Adet
1
250.000,00
250.000,00
3.3.2 Gaz Kromotograf
Adet
1
150.000,00
150.000,00
3.3.3 Jeneratör
Adet
1
50.000,00
50.000,00
3.4 M akineler için yedek parça, ekipman, aletler
3.4.1 Karbon tüp
10.000,00
Adet
2
5.000,00
3.5 Diğer (lütfen belirtiniz)
10.000,00
18.000,00
3.5.1 Yazılım
3.5.1.1 Chemcad
Adet
1
10.000,00
10.000,00
3.5.1.2 Matlab
Adet
1
8.000,00
8.000,00
Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
534.800,00
103
4. Yerel ofis maliyetleri7
4.1 Araç maliyetleri
Aylık
0,00
4.2 Ofis kirası
Aylık
0,00
4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri
Aylık
0,00
4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım)
Aylık
0,00
Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
0,00
104
 BaĢvuru Sahibi ve Ortakların mevcut ofis
maliyetleri gösterilmez.
 Proje faaliyetlerinin uygulanabilmesi için yeni bir
ofis/eğitim merkezi açılmıĢ ya da kiralanmıĢ
olması gerekir.

BaĢvuru sahiplerinin ve ortaklarının olağan kira
ve hizmet giderleri 8 numaralı Ġdari Maliyetler
kaleminde yer alır.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
105
4.1. Araç Maliyetleri:
Projede ayni katkı olarak gösterilen aracın
gidilecek yol ile orantılı akaryakıt maliyetleri
4.2. Ofis Kirası:
Proje faaliyetleri için kiralanan alanların kira
bedelleri
4.3. Tüketim Malzemeleri-Ofis Maliyetleri:
BaĢvuru Sahibi ve Ortakların proje uygulama
süresince kullandıkları tüm malzemeler değil,
proje için kullanılan miktarlar
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
106
4. Yerel ofis maliyetleri7
4.1 Araç maliyetleri
1.200,00
4.1.1 Kamyonet yakıt masrafı (20 litre / ay)
Litre
240
3,00
720,00
4.1.2 Binek araç yakıt masrafı (10 litre / ay)
Litre
120
4,00
480,00
4.2 Ofis kirası
10.000,00
4.2.1 Labaratuvar kirası
Aylık
10
1.000,00
4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri
10.000,00
2.400,00
4.3.1 Hidrojen Tüpü
Adet
5
300,00
1.500,00
4.3.2 Teflon kap
Adet
10
20,00
200,00
4.3.3 Petri kabı
Adet
100
5,00
500,00
4.3.4 HPLC cihazına bağlanacak yazıcı kartuşu
Adet
2
100,00
200,00
4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım)
Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
0,00
13.600,00
107
5. Diğer maliyetler, hizmetler 8
5.1 Yayınlar9
Adet
0,00
5.2 Etüd, araştırma9
0,00
5.3 Denetim maliyetleri10
0,00
5.4 Değerlendirme maliyetleri
0,00
5.5 Tercüme, tercümanlar
0,00
5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.)
0,00
5.7 Konferans/seminer maliyetleri9
0,00
5.8 Tanıtım faaliyetleri11
0,00
5.9 İnşaat işleri12
0,00
5.10 Kontrolörlük işleri ve diğer13
0,00
Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı
0,00
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
108
5. Diğer Maliyet ve Hizmetler:
 Götürü miktarlar kabul edilmez,
 Proje personeline bu bütçe kalemi kapsamında
ödeme yapmak uygun değildir.
(9) 5.1/5.2/5.7/ Yayınlar,Etüd
Araştırma,Konferans/Seminer
 Hizmet tamamen yükleniciye ihale ediliyorsa
burada gösterilir.
(10) 5.3. Denetim Maliyetleri:
 Talep edilen destek tutarı 200.000 TL‟yi
geçiyorsa dıĢ denetim zorunludur.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
109
5.6. Mali Hizmetler:
SözleĢme süresi içinde gerçekleĢen ve
yararlanıcı ile 3. kiĢiler arasında proje
kapsamında gerçekleĢen teminat masrafları ile
havale, EFT vb maliyetleri.
(11) 5.8. Tanıtım Faaliyetleri:
Kalkınma Ajansı‟nın desteğini görünür kılmakla
iliĢkili her türlü maliyet.
(12) 5.9. İnşaat İşleri:
Yüklenicilere yaptırılacak inĢaat iĢleri (bina
yapımı, boru hattı inĢası vb.)
(13) 5.10. Kontrolörlük İşleri ve diğer:
ĠnĢaat iĢleri kontrolörlüğü maliyetleri.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
110
5. Diğer m aliyetler, hizm etler 8
5.1 Yayınlar 9
23.500,00
5.1.1 Aylık Bülten
5.1.2 Bilimsel Dergi
5.1.3 Web sitesi
Adet
10
250,00
Sayfa
1
1.000,00
1.000,00
Adet
1
20.000,00
20.000,00
5.2 Etüd, araştırma 9
2.500,00
5.000,00
5.2.1 Mevcut Yayınlara İlişkin Araştırma Raporu
Adet
1
5.000,00
5.3 Denetim maliyetleri 10
5.000,00
1.000,00
5.3.1 Denetim Raporu
Adet
1
1.000,00
5.4 Değerlendirme maliyetleri
1.000,00
20.000,00
5.4.1 Veri analizi
Adet
1
10.000,00
10.000,00
5.4.2 Kalibrasyon analizi
Adet
2
5.000,00
10.000,00
5.5.1 İngilizce - Türçe tercüme
Sayfa
500
5,00
2.500,00
5.5.2 Almanca - Türkçe tercüme
Sayfa
200
5,00
1.000,00
5.5.3 Türkçe - İngilizce tercüme
Sayfa
50
5,00
250,00
Aylık
12
100,00
1.200,00
Dönemlik
3
50,00
150,00
5.5 Tercüme, tercümanlar
3.750,00
5.6 M ali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.)
5.6.1 Havale-EFT-Transfer masrafları
5.6.2 Teminat Mektup Komisyonları
5.7 Konferans/seminer maliyetleri
1.350,00
9
0,00
5.8 Tanıtım faaliyetleri 11
2.200,00
5.8.1 Tabela
Adet
2
500,00
1.000,00
5.8.2 Banner (w eb)
Sayı
1
1.000,00
1.000,00
5.8.3 Roll-up
Adet
2
100,00
200,00
5.9.1 Isı izolasyonu
m2
20
100,00
2.000,00
5.9.2 Badana & Boya
m2
100
10,00
1.000,00
5.9 İnşaat işleri
12
3.000,00
5.10 Kontrolörlük işleri ve diğer 13
Diğer Maliyetler, Hizm etler Ara Toplam ı
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
0,00
59.800,00
111
7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1'den 6'ya
kadar)
0,00
8. İdari maliyetler (kalem 7'nin maksimum %5'i)
0,00
9. Toplam uygun proje maliyeti (7+8)
0,00
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
112
8. İdari Maliyetler:




Projenin yönetim ve gözetimine iliĢkin genel
maliyetler.
Toplam Uygun Doğrudan Maliyet Toplamının (1+6=7)
en fazla %5‟i.
Elektrik, su, ısınma gibi genel idare giderleri burada
gösterilir.
Proje Bütçesi‟nin herhangi bir kalemi altında
gider olarak bütçelendirilmiĢ bir gideri
kapsamamalıdır.
Götürü olarak belirtilir ancak harcamalar
belgelenmek zorundadır.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
113
7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1'den 6'ya
kadar)
720.670,00
8. İdari maliyetler (kalem 7'nin maksimum %5'i)
32.000,00
9. Toplam uygun proje maliyeti (7+8)
752.670,00
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
114
KISITLARIN KONTROLÜ
Kısıt
Bütçedeki Tutar
Oran (%)
12.770
1,70%
2. Yeni ekipman alımı uygun toplam bütçenin %65'ini geçemez. (Yeni ekipman alımına araç
kiralanması ve yazılım dahil değildir!)
466.800
62,02%
3. Küçük ölçekli yapım işleri Ajans tarafından sağlanan desteğin %20'sini geçemez. (Varsayım:
Ajans desteği %50 olacaktır.)
3.000
0,80%
4. Görünürlük faaliyetleri kapsamında yapılan harcamalar Ajans tarafından sağlanan desteğin
%2'sini geçemez. (Varsayım: Ajans desteği %50 olacaktır.)
2.200
0,58%
5. İdari maliyetler projenin uygun doğrudan maliyetlerinin %5'ini aşmamalıdır.
32.000
4,44%
1. Gündelikler ve Seyahat toplamı uygun tolam bütçenin %10'unu geçemez.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
115
EK-B2 BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI
Başvuru Sahibi'nin Adı:
Başvuru Sahibi'nin mali katkısı
Bu başvuruda talep edilen destek miktarı
Diğer kurumlarca yapılan katkılar
Adı
Ortak1
Ortak2
....
TOPLAM KATKI
Projeden elde edilen doğrudan gelir
GENEL TOPLAM
11.2.2014
Tutar (TL)
0,00
0,00
Toplamın Yüzdesi (%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Koşullar
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
116
 BaĢvuru sahibinin ve ortaklarının sağlayacakları
eĢ finansman miktarını ve sponsor iĢtirakçilerinin
sağlayacakları maddi katkı belirtilir.
 Ancak ĠĢtirakçilerin yaptıkları harcamalar Faaliyet
Bütçesine yansıtılamaz.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
117
EK-B2 BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI
Başvuru Sahibi'nin Adı:
Başvuru Sahibi'nin mali katkısı
Bu başvuruda talep edilen destek miktarı
Diğer kurumlarca yapılan katkılar
Adı
Ortak1
Ortak2
....
TOPLAM KATKI
Projeden elde edilen doğrudan gelir
GENEL TOPLAM
11.2.2014
Tutar (TL)
301.068,00
376.335,00
Toplamın Yüzdesi (%)
40,00
50,00
75.267,00
0,00
10,00
0,00
752.670,00
100,00
752.670,00
100,00
Koşullar
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
118
EK-B3 MALİYETLERİN GEREKÇELENDİRİLMESİ
Her b ütçe kalemi için lütfen maliyetin kısa b ir gerekçesini gösteriniz (en fazla 5 satır) ve harcamaların proje faaliyetleri ile ilgisini açıklayınız.
Başvuru Sahibi'nin Adı:
Giderler
Birim
1. İnsan Kaynakları
1.1 Maaşlar (brüt tutar, yurt içi personel)
1.1.1 Teknik
1.1.2 İdari / destek personeli
Aylık
Aylık
1.2 Maaşlar (brüt tutar, yabancı/uluslararası personel)
Aylık
1.3 Görev/seyahat harcırahları
1.3.1 Yurt dışı (proje personeli)
1.3.2 Yurt içi (proje personeli)
1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları
İnsan Kaynakları Alt Toplamı
2. Seyahat
2.1 Yurtdışı seyahat
2.2 Yurtiçi seyahat
Seyahat Alt Toplamı
11.2.2014
Açıklama
Gündelik
Gündelik
Gündelik
Her uçuş için
Seyahat başına
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
119
 Harcamaların proje faaliyetleri ile ilgisi ve içeriği
kısaca belirtilmelidir (En fazla 5 satır)
 Maliyetlerin uygunluğu ile ilgili bilgi sağlar,
baĢvuru formunda belirtilen faaliyet
açıklamalarının teyidi niteliğindedir.
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
120
Projenin maliyet etkinliği ve verimlilik
ilkeleri çerçevesinde gerçekçi olarak
planlanıp planlanmadığını ölçmeye yarar:
 Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar
arasındaki oran yeterli mi?
 Yapılması
düĢünülen
harcamalar
projenin uygulanması için gerekli mi?
11.2.2014
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
121







11.2.2014
Bütçedeki sınırlamalara uyulmalı,
Birim fiyat ve adetleri kontrol edilmeli (maddi
hata olmaması için),
Bütçeye yazılan tüm kalemler uygun
maliyet olmalı,
Yazılan tüm maliyet kalemleri Başvuru
Formu’nda yer alıyor olmalı,
BaĢvuru Formu‟nda belirtilen tüm faaliyetler
maliyetlendirilmeli,
Bütçe‟deki tüm kalemler faaliyetlerin
gerekçelendirilmesi bölümünde mutlaka
açıklanıyor olmalı,
ĠĢtirakçilerin harcamalarına iliĢkin kalemler yer
almamalı,
Proje Yazma ve Yönetme Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı| Eğitim Sunumu
122
Download

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ