T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
YARGI MEVZUATI BÜLTENĠ
Bültenin Kapsadığı Tarihler
01-15 Mart 2014
Yayımlandığı Tarih
15 Mart 2014
Sayı
2014-5
ĠÇĠNDEKĠLER
-
-
-
-
-
-
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 6527 Sayılı Kanun
(R.G.01 Mart 2014 – 28928)
Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi Ġhlallerinin Önlenmesine ĠliĢkin Eylem
Planı‖nın kabulü Hakkında 5984 Sayılı Karar
(R.G.01 Mart 2014 – 28928)
Adli Kolluk Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G.01 Mart 2014 – 28928)
ĠĢkolu Tespit Kararı ( No: 2014/18)
(R.G.01 Mart 2014 – 28928)
Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen
Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
(R.G.01 Mart 2014 – 28928)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/2/2014 Tarihli ve 5736
Sayılı Kararı (R.G.01 Mart 2014 – 28928)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/2/2014 Tarihli ve 5737
Sayılı Kararı
(R.G.01 Mart 2014 – 28928)
Anayasa Mahkemesinin 27/2/2014 Tarihli ve E: 2012/87, K: 2014/5
(Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı
(R.G.01 Mart 2014 – 28928)
Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler Ġlanları
(R.G.01 Mart 2014 – 28928)
154 kV Maçka Havza-Akyazı Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı
TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5988 Sayılı Karar
(R.G.03 Mart 2014 – 28930)
BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989
(2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen KiĢi, KuruluĢ veya Organizasyonların
Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013
Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede
DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin 5988 Sayılı Karar
(R.G.04 Mart 2014 – 28931)
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 5877 Sayılı Yönetmelik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(R.G.04 Mart 2014 – 28931)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük ĠĢlemleri) (Seri No: 103)’nde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük ĠĢlemleri) (Seri No: 112)
(R.G.04 Mart 2014 – 28931)
Adalet Bakanlığından Ġhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı
(R.G.04 Mart 2014 – 28931)
Terör Eylemleri Nedeniyle ġehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve
ÇalıĢabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve KuruluĢlarında
Ġstihdamı Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Yönetmelik
(R.G.05 Mart 2014 – 28932)
Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğünün Bazı Maddelerinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Ġçtüzük (R.G.05 Mart 2014 – 28932)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında
VatandaĢlarının KarĢılıklı Seyahatine ĠliĢkin AnlaĢmanın Onaylanması
Hakkında 5993 Sayılı Karar
(R.G.06 Mart 2014 –
28933)
ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/16)
(R.G.06 Mart 2014 – 28933)
ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/17)
(R.G.06 Mart 2014 – 28933)
Anayasa Mahkemesinin 28/2/2103 Tarihli ve E: 2011/21, K: 2013/36 Sayılı
Kararı
(R.G.06 Mart 2014 – 28933)
Yüksek Seçim Kurulunun 1/3/2014 Tarihli ve 618 Sayılı Kararı
(R.G.06 Mart 2014 – 28933)
Konya Adliyesinde Zabıt Katibi Olarak Görev yapmakta Ġken 11/01/2014
Tarihinde Vefat Eden Ġbrahim TUNA için Düzenlenen Yardım Kampanyası
Hakkında Duyuru
( 06 Mart 2014)
Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(R.G.06 Mart 2014 – 28933 Mükerrer)
Kariyer Meslek Personeli ile Ġlgili 2014/2 Sayılı BaĢbakanlık Genelgesi
(R.G.06 Mart 2014 – 28933 Mükerrer)
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ÇalıĢmalarına Ara Vermesine Dair 1056
Sayılı Karar
(R.G.07 Mart 2014 – 28934)
Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Ara Vermesi Sırasında ÇalıĢabilmesine ĠliĢkin 1057 Sayılı Karar
(R.G.07 Mart 2014 – 28934)
Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarih ve E: 2013/43, K: 2013/168 Sayılı
Kararı
(R.G.07 Mart 2014 – 28934)
8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası
Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve
2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin
6012 Sayılı Karar
(R.G.08
Mart 2014 – 28935)
380 kV BağıĢtaĢ-Keban Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı
TaĢınmazlar Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele KamulaĢtırması Hakkında 6013 Sayılı Karar
(R.G.08 Mart 2014 – 28935)
154 kV GümüĢhane-Torul Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı
-
-
-
-
-
-
-
TaĢınmazlar Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele KamulaĢtırması Hakkında 6016 Sayılı Karar
(R.G.08 Mart 2014 – 28935)
Uygulama Alanı Ġlan Edilen ġanlıurfa Ġlinde Bağımsız Köy Kurulması
Hakkında 6051 Sayılı Karar
(R.G.09 Mart 2014 – 28936)
Bazı Yerlerde Arazi ToplulaĢtırması Yapılması Hakkında 6017 Sayılı Karar
(R.G.11 Mart 2014 – 28938)
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 24/2/2014 Tarih ve 2014/7 Sayılı Kararı
(R.G.11 Mart 2014 – 28938)
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 24/2/2014 Tarih ve 2014/8 Sayılı Kararı
(R.G.11 Mart 2014 – 28938)
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 24/2/2014 Tarih ve 2014/9 Sayılı Kararı
(R.G.11 Mart 2014 – 28938)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 6/3/2014 Tarihli ve 5750
Sayılı Kararı (R.G.11 Mart 2014 – 28938)
Anayasa Mahkemesinin 6/3/2014 Tarihli ve 2014/912 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G.11 Mart 2014 – 28938)
Sınır Tespitine Dair Kararlar
(R.G.12 Mart 2014 – 28939)
Udem Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd.
ġti.’nin OnaylanmıĢ KuruluĢ Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
(MHG/2014-10)
(R.G.12 Mart 2014 – 28939)
CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. ġti.’nin
OnaylanmıĢ KuruluĢ Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/201411)
(R.G.12 Mart 2014 – 28939)
Temel Hak ve Hürriyetlerin GeliĢtirilmesi Amacıyla ÇeĢitli Kanunlarda
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6529 Sayılı Kanun
(R.G.13 Mart 2014 – 28940)
Anayasa Mahkemesinin 23/1/2014 Tarihli ve 2013/2602 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G.13 Mart 2014 – 28940)
Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2012/574 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G.13 Mart 2014 – 28940)
Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/1335 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G.13 Mart 2014 – 28940)
Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/3007 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G.13 Mart 2014 – 28940)
Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/3912 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G.13 Mart 2014 – 28940)
Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/5554 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G.13 Mart 2014 – 28940)
Adalet Bakanlığından Ġlanlar
(R.G.13 Mart 2014 – 28940)
Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6528 Sayılı Kanun
(R.G.14 Mart 2014 – 28941)
Artvin Ġlinde Tesis Edilecek Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santralinin
Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele
KamulaĢtırılması Hakkında 5875 Sayılı Karar (R.G.14 Mart 2014 – 28941)
Bingöl Ġli, Solhan Ġlçesi Ġle MuĢ Ġli, Merkez Ġlçesinde Tesis Edilecek Yukarı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı
TaĢınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele
KamulaĢtırılması Hakkında 5905 Sayılı Karar
(R.G.14 Mart 2014 – 28941)
Konya Ġlinde Tesis Edilecek Bağlar Rüzgâr Elektrik Santralinin Yapımı
Amacıyla Bazı TaĢınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5911 Sayılı Karar
(R.G.14 Mart 2014 – 28941)
Artvin Ġlinde Tesis Edilecek Kavak Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin
Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5912 Sayılı Karar
(R.G.14 Mart 2014 – 28941)
Ġzmir Ġli, Aliağa Ġlçesinde Tesis Edilecek Aliağa Rüzgâr Enerji Santralinin
Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5969 Sayılı Karar
(R.G.14 Mart 2014 – 28941)
Bağımsız Denetime Tabi Olacak ġirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda
DeğiĢiklik Yapılması Hakkında 5973 Sayılı Karar
(R.G.14 Mart 2014 – 28941)
KahramanmaraĢ Ġlinde Tesis Edilecek Kale Hidroelektrik Santralinin Yapımı
Amacıyla Bazı TaĢınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele
KamulaĢtırılması Hakkında 6015 Sayılı Karar
(R.G.14 Mart 2014 – 28941)
Ġnsan Hakları Uzmanlığı Yönetmeliği
(R.G.14 Mart 2014 – 28941)
ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/19)
(R.G.14 Mart 2014 – 28941)
Adalet Bakanlığı Ceza ve Ġnfaz Kurumları ile Tutukevleri ĠĢyurtları Kurumu
Ġhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı
(R.G.14 Mart 2014 – 28941)
Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları AnlaĢmasını DeğiĢtiren Protokol
Katılmamız Hakkında 5893 Sayılı Karar
(R.G.15 Mart 2014 – 28942)
154 kV (Kalecik-Çankırı) BrĢ.N.-Çankırı OSB Enerji Ġletim Hattı Projesi
Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi
Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5891 Sayılı
Karar
(R.G.15 Mart 2014 –
28942)
Bazı Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması
Hakkında 6048 Sayılı Karar
(R.G.15 Mart 2014 – 28942)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları
(R.G.15 Mart 2014 – 28942)
Korunması Gerekli TaĢınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve
Denetimi Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasın Dair Yönetmelik
(R.G.15 Mart 2014 – 28942)
Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
(R.G.15 Mart 2014 – 28942)
Anayasa Mahkemesinin 31/10/2013 Tarihli ve E: 2013/23, K: 2013/123
Sayılı Karar
(R.G.15 Mart 2014 – 28942)
-
Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli Ve E: 2012/1246 BaĢvuru
Numaralı Karar
(R.G.15 Mart 2014 – 28942)
Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve E: 2013/3008 BaĢvuru Numaralı
Karar
(R.G.15 Mart 2014 – 28942)
Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve E: 2013/3339 BaĢvuru Numaralı
Karar
(R.G.15 Mart 2014 – 28942)
Yargıtay 3. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
(R.G.15 Mart 2014 – 28942)
Yüksek Seçim Kurulunun 7/3/2014 Tarihli ve 675 Sayılı Kararı
(R.G.15 Mart 2014 – 28942)
Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlan
(R.G.15 Mart 2014 – 28942)
KANUN
BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No. 6527
Kabul Tarihi: 26/02/2014
MADDE 1 – 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 11 inci maddesinin
birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Orman kadastro komisyonlarınca alınan kararlara ilişkin düzenlenen tutanak ve
haritalar askı suretiyle otuz gün süre ile ilan edilir. Bu ilan ilgililere şahsen yapılan tebliğ
hükmündedir. Tutanak ve haritalara karşı itirazı olanlar; askı tarihinden itibaren otuz gün
içinde kadastro mahkemelerinde, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına
bakmakla görevli mahkemelerde dava açabilirler. İlan süresi geçtikten sonra, dava açılmayan
kararlara ilişkin düzenlenen tutanak ve haritalar kesinleşir. Orman kadastro komisyonlarınca
düzenlenen tutanak ve haritaların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra,
kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak Hazine hariç itiraz olunamaz ve dava
açılamaz.
Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılacak sınırlamaya itiraz davalarında
hasım Orman Genel Müdürlüğü; 2 nci maddeye göre orman sınırları dışına çıkarma
işlemlerine karşı açılacak itiraz davalarında ise hasım Hazine ve Orman Genel Müdürlüğüdür.
Orman Genel Müdürlüğünce açılacak davalarda hasım, hak sahibi gerçek ve tüzel
kişilerdir.
Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait ormanlar orman vasfı ile, 2 nci maddeye göre
orman sınırları dışına çıkarılan yerler ise kaydında belirtme yapılarak hâlihazır vasfı ile;
kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle, en geç üç ay içinde hiçbir harç
ve bedel alınmaksızın Hazine adına tapu kütüklerine kaydedilir.”
MADDE 2 – 6831 sayılı Kanunun 31 inci ve 32 nci maddelerinin birinci fıkralarında
yer alan “devamlı oturan” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya burada oturmakta iken
yerleşim adresini bu madde kapsamındaki başka bir köye taşıyan ya da nüfusa kayıtlı olmasa
bile yerleşim adresi olarak kesintisiz en az beş yıl oturan muhtaç” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – 6831 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki
cümle ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Verilen bu izinlerden ağaçlandırma ve arazi izin bedeli dışında herhangi bir bedel alınmaz.”
“Devlet ormanlarında, erişme kontrolü uygulanan karayollarındaki ulaştırma yapıları ve
müştemilatı olan hizmet tesisleri ile bakım işletme tesislerine, karayolu sınır çizgisi içinde
kalmak kaydıyla izin verilir. Devlet idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan,
işletilen, işlettirilen veya yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılan ve işlettirilen bu
tesislerden herhangi bir bedel alınmaz.
Ayrıca; demiryolu, otoyol, Devlet ve il yolları ile su isale hatlarının yapımında zorunlu
olarak ortaya çıkan kazı fazlası malzemenin depolanacağı alanlara, Orman Genel
Müdürlüğünce belirlenen yerlerden ağaçlandırma bedeli alınarak izin verilebilir.”
MADDE 4 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 76 ncı
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2014” ibaresi “31/12/2018” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 5 – 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı
maddesinin (A) fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Ancak, bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III)
numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunda belirtilen en
alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik
farklılıklar göz önünde tutularak ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının
görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Tespit edilen
bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde
hesaplanan miktar ve tutarların, virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanır. Şu
kadar ki, bu miktar ve tutarlar ilgili tarifeler için belirlenen en çok tutarı aşamaz. Bu
uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
MADDE 6 – 2464 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7- 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince
belirlenmiş olan; bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III)
numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96 ncı
maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince Bakanlar Kurulunca tespit edilecek karar
yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir.”
MADDE 7 – 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanununun mülga 17 nci
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“Döner sermaye gelirleri:
MADDE 17- Bu Kanuna tabi alanlardan elde edilecek gelirler, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı döner sermayesine gelir kaydedilir. Bu gelirler, münhasıran bu Kanun gereği
ihtiyaç duyulan mal, hizmet ve yatırımların finansmanında kullanılır.”
MADDE 8 – 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü
maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“83 üncü maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunanlar hariç olmak üzere,
Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüzel kişilerden; şube personeli, vekil, mümessil gibi
yetkili temsilcilerin şahsi kusurlarından kaynaklanan ve bu maddenin üçüncü fıkrasında
belirtilen fiil veya davranışları sebebiyle haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı
verilmesi gerektiği idarece tespit edilenlerden, verilecek bir aylık süre içinde ihale bedelinin
üç katı tutarında tazminatı peşin olarak ödeyenler hakkında ihaleden yasaklama kararı
verilmez.”
MADDE 9 – 2886 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 83 üncü maddede
belirtilen fiil veya davranışlarda bulunanlar hariç olmak üzere, Türkiye genelinde faaliyet
gösteren tüzel kişilerden; şube personeli, vekil, mümessil gibi yetkili temsilcilerin şahsi
kusurlarından kaynaklanan ve 84 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen fiil veya
davranışları sebebiyle haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiği
idarece tespit edilenlerden henüz yasaklama kararı verilememiş olanlar hakkında da 84 üncü
maddenin dördüncü fıkrası hükmü uygulanır.”
MADDE 10 – 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 2- Katılım, kalkınma ve yatırım bankalarınca bu Kanun kapsamında
finansal kiralama işlemleri yapılabilir.”
MADDE 11 – 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 4 üncü
maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında mülki alanı bulunan köy tüzel kişiliği,
belde belediyeleri, büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki ilçe belediyeleri ile koruma
hizmeti için iş birliği yapılabilir. Koruma hizmetinin alınmasına ilişkin esas ve usuller
Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 12 – 4915 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Özel avlaklar dışındaki avlakların işletilmesi maksadıyla bu avlaklarda sahası bulunan,
köy tüzel kişilikleri, belde belediyeleri, avcı kuruluşları, büyükşehir belediyesi bulunan
illerdeki ilçe belediyeleri ile koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı iş
birliği yapılabilir. İş birliği yapılan avlaklardan sağlanan gelirden, köy tüzel kişiliklerine,
belde belediyelerine ve büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki ilçe belediyelerine verilecek
miktar, sahaların özelliğine göre Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 13 – 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4
üncü maddesinin beşinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki işleme lisansı sahipleri
de piyasa faaliyetine konu etmemek ve münhasıran petrokimya üretiminde kullanmak
kaydıyla LPG ithal edebilir.”
MADDE 14 – 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci
maddesinin başlığı “Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler ile atıflar” olarak
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Muhtelif mevzuatta Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine
(ÜFE) yapılmış olan atıflar, Kurumca hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE),
tarım sektörü TEFE ve ÜFE’ye yapılan atıflar Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksine
yapılmış sayılır.”
MADDE 15 – 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“j) Trafik bilgisi: Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı,
yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini,”
MADDE 16 – 5651 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Trafik bilgisi ancak bir suç soruşturması ve/veya kovuşturması kapsamında
mahkemelerce talep edilmesi hâlinde Başkanlık tarafından içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı
ve/veya erişim sağlayıcıdan alınarak verilir.”
MADDE 17 – 5651 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(15) Bu maddeye göre soruşturma aşamasında verilen hâkim kararı ile 9 uncu ve 9/A
maddesine göre verilen hâkim kararı birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenen sulh ceza mahkemeleri tarafından
verilir.”
MADDE 18 – 5651 sayılı Kanunun 9/A maddesinin sekizinci fıkrasının son cümlesi
madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9) Bu maddenin sekizinci fıkrası kapsamında Başkan tarafından verilen erişimin
engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına
sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar.”
MADDE 19 – 27/5/2007 tarihli ve 5673 sayılı Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “5.000” ibaresi “1/10/2013-31/12/2013 tarihleri arasındaki dönemde 8.500, 1/1/2014
tarihinden itibaren 9.189” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 20 – 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli
Sular Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“34) Kurul; Kalkınma Bakanının başkanlığında oluşturulan jeotermal kaynak ve doğal
mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile diğer yatırımların kamu yararı açısından
önceliğini ve önemini tespit ederek karar veren Kurulu,”
MADDE 21 – 5686 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1- (1) Kurul, Kalkınma Bakanının başkanlığında Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı ile diğer yatırımcı kurum ya da kuruluşun bağlı olduğu bakan/bakanlar ve
yatırım kararına onay veren kurumun ilgili olduğu bakan olmak üzere asgari üç kişiden
oluşur. Kurul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı veya ilgili kurul üyesi bakanlardan herhangi
birinin daveti üzerine toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alır.
Kurul tarafından alınan karar, kamu yararı kararı yerine geçer. Kurulun sekretaryası, MİGEM
tarafından yürütülür.
(2) Kaynak arama ve işletme ruhsatlarında jeotermal ruhsatlar ile maden ruhsatlarının
çakışması hâlinde ülke ekonomisi ve kamu yararı doğrultusunda kaynağın önceliğine göre
Kurul tarafından kamu yararı kararı alınır.
(3) Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile devlet ve il
yolları, otoyollar, demir yolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri, maden, petrol, doğal
gaz işletmeleri, su isale hatları gibi kamu yararı niteliği taşıyan yatırımların birbirlerini
engellemesi, faaliyetin yapılamaz hâle gelmesi durumunda jeotermal kaynak ve doğal
mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ve yatırımla ilgili karar, Kurul tarafından verilir.
(4) Kurul tarafından gerekli görülmesi hâlinde hazırlatılan rapor, danışmanlık ücretleri,
yolluk, gündelik ve benzeri tüm harcamalar yatırımcı tarafından karşılanır. Ayrıca, yatırımlar
nedeniyle ikinci ve üçüncü fıkra kapsamında Kurul kararı ile faaliyeti engellenen ve/veya
kısıtlanan tarafın yatırım giderleri, lehine karar verilen tarafça tazmin edilir.
(5) Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi dâhilinde kalan
yerlerde Kurul tarafından alınacak olan kamu yararı kararı gereği enerji üretimine öncelik
tanınması hâlinde, ilgili Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi
veya bu alanlar için hazırlanmış onaylı imar planları yeniden düzenlenir.”
MADDE 22 – 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi
ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
“Başvuru ve ödeme sürelerinin uzatımı
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Kanunun 6 ncı
maddesinin;
a) Üçüncü fıkrasında belirtilen süreler içinde başvurmayanlara altı ay başvuru süresi,
b) Sekizinci fıkrası gereğince yapılan tebligatta belirtilen bedeli üç aylık sürede
ödemeyenlere altı ay ödeme süresi,
verilir.
(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; Kanunun 6 ncı
maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sürenin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği
günden, 6 ncı madde kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar
geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları
endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanır.
(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; Kanunun 6 ncı
maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden, bu
madde kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre
için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi aylık
değişim oranları (TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanır.
(4) İkinci ve üçüncü fıkra uyarınca yapılacak hesaplamalarda ay kesirleri dikkate
alınmaz.
(5) Kanunun 12 nci maddesi gereğince Hazineye ait tarım arazilerini satın almak
isteyenlere, aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürenin sona erdiği tarihten itibaren bir
yıl başvuru süresi verilir.
(6) Kanunun 8 inci maddesine göre revize edilerek onaylanan proje alanlarında kalan
taşınmazlardan idarece satılanlar, proje kapsamında değerlendirilmek üzere proje sahibi
idareye devredilir. Devirden önce söz konusu taşınmazları satın alan hak sahiplerinin
ödedikleri bedel dâhil her türlü bilgi ve belgeler proje sahibi idareye Kanunun 8 inci maddesi
kapsamında işlem tesis etmesi amacıyla devredilir.
(7) Kanunun 8 inci maddesine göre proje alanında kalan ve Maliye Bakanlığınca proje
sahibi idareye devredilecek taşınmazların bedeli, anılan Bakanlıkça devrin uygun görüldüğü
yıla ait emlak vergi değeri üzerinden tahsil edilir.”
MADDE 23 – 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş
Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü
maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(9) Mücbir sebepler, olağanüstü hâller veya sözleşme ve eklerinin uygulanmasını
etkileyen bir durumun ortaya çıkması veya sözleşme ve eklerindeki hükümlerin ihtilaf
içermesi hâllerinde sözleşmenin uygulanabilirliğini veya anlaşılabilirliğini sağlamak
amacıyla, sözleşme bedelini değiştirmemek kaydıyla Sağlık Bakanı onayı ile sözleşme ve
eklerinde taraflarca değişiklik yapılabilir. Yapım işlerinde mücbir sebepler, olağanüstü hâller
veya yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle, sözleşmede öngörülen şartlarda
işin tamamlanamayacağının anlaşılması hâlinde bedel, ihalede nihai teklifin verildiği tarih
esas alınarak güncellenir ve buna bağlı olarak Bakan onayı ile sözleşmede gerekli
düzenlemeler yapılır. Yüksek Planlama Kurulunun yetkilendirme kararından sonra yapım
işlerine ilişkin ön fizibilite raporu veya projelerde, ihale dokümanındaki yatırım maliyetinde
öngörülen sınırları aşan bir değişiklik olması hâlinde; değişen fizibilite raporu veya projeler
ve ilgili diğer belgeler Yüksek Planlama Kuruluna yeniden sunulur, Yüksek Planlama
Kurulunun yeni yetkilendirmesine istinaden sözleşme taslağında ve eklerinde gerekli tadiller
yapılır. Sözleşmenin taraflarca karşılıklı sona erdirilmesine veya sözleşme değişikliklerine
ilişkin hususlar sözleşmede belirlenir. Sözleşmenin sona erdirilmesi hâlinde kesin teminat
mektubu iade edilir ve sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır.”
MADDE 24 – 6428 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra teselsül ettirilmiştir.
“Ancak bu Kanunun üst hakkı tesisine yönelik hükümleri ile 3 üncü maddesinin yedinci
fıkrası ve 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası, süreci devam eden ihalelere ve sözleşmesi
imzalanmış işlere de uygulanır.”
“(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce 3359 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi
çerçevesinde yapılan ihalelere karşı açılan davalarda idari yargı mercilerince verilen
kararların gerekleri mevcut ihale dokümanında ve sözleşmelerde gerekli düzenlemeler
yapılarak yerine getirilir ve işler buna göre yürütülür.”
MADDE 25 – 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun geçici 3 üncü
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Birinci fıkrada nitelikleri belirtilen taşınmazlardan Hazine adına tescil edilmesi
gerekirken belediyeler adına tescil edilen ve belediyelerce konut veya iş yeri yapılmak üzere
bedelsiz olarak veya bedeli karşılığında gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine tahsis edilen
ancak, Hazinece ilgili belediye aleyhine açılan davalar sonucunda mera olarak
sınırlandırılmasına ve özel siciline yazılmasına karar verilmesi üzerine mera özel siciline
yazılan fakat daha sonra bu Kanun hükümlerine göre meralık vasfı değiştirilerek Hazine adına
tescil edilen taşınmazlar ile doğrudan Hazine adına tesciline karar verilen taşınmazlardan;
herhangi bir kamu hizmeti için gerekli olmayan, Hazinece herhangi bir tasarrufa konu
edilmeyen ve hâlen tapuda Hazine adına kayıtlı olan taşınmazlar, tahsis tarihindeki arsa
değerine devir tarihine kadar geçen süre için yasal faiz eklenerek belirlenecek bedelin
ilgililerce Hazineye ödenmesi kaydıyla adlarına tahsis yapılanlara veya bunların haleflerine
devredilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın görüşü alınarak
Maliye Bakanlığınca belirlenir.”
MADDE 26 – Bu Kanunun;
a) 19 uncu maddesi 1/10/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 27 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
28/2/2014
[R.G. 01 Mart 2014 – 28927 ]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/5984
Ekli ―Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi Ġhlallerinin Önlenmesine ĠliĢkin Eylem
Planı‖nın kabulü; Adalet Bakanlığının 8/2/2014 tarihli ve 16338 sayılı yazısı üzerine,
Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi Ġhlallerinin Önlenmesine ĠliĢkin Eylem Planı
[R.G. 01 Mart 2014 – 28927 ]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:
ADLĠ KOLLUK YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli Kolluk
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü paragrafı aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Cumhuriyet savcılarınca, adlî görevler ile ilgili emir ve talimatlar, kolluk birimlerinin
aralarındaki işbölümü ile kolluk teşkilâtlarının görev ve yetki alanlarına göre verilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.
[R.G. 01 Mart 2014 – 28927 ]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
Karar No. : 2014/18
ĠĢyeri
: Ramnur Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yeni Yalova Mah. 7. Km. Okul Yolu Cad. No: 50
Osmangazi/BURSA
SGK Sicil No. :
1116258.016
Tespiti Ġsteyen :
BATİS-Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası
Ġnceleme
: Ramnur Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan
incelemede; Yeni Yalova Mah. 7. Km. Okul Yolu Cad. No: 50 Osmangazi/BURSA adresinde
faaliyet gösteren işyerinde dokuma-perdelik kumaş imalatının yapıldığı, bu nedenle yapılan
işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 05 sıra numaralı “Dokuma, hazır giyim ve deri” işkolunda yer
aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Ramnur Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle
İşkolları Yönetmeliğinin 05 sıra numaralı “Dokuma, hazır giyim ve deri” işkoluna girdiğine
ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
[R.G. 01 Mart 2014 – 28927 ]
—— • ——
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ASGARĠ ĠġÇĠLĠK TESPĠT KOMĠSYONUNCA
BELĠRLENEN ÇEġĠTLĠ ĠġKOLLARINA AĠT ASGARĠ ĠġÇĠLĠK
ORANLARINI GÖSTERĠR TEBLĠĞDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait
Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Buna karşılık, Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari
İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen çeşitli işkollarına ait asgari işçilik oranlarını gösterir
tebliğlerdeki asgari işçilik oranları dikkate alınarak hesaplanan prim borcu tahsil edilmiş veya
prim borcu idari aşamada kesinleşmiş ise bu işlerle ilgili olarak yeterli işçilik bildirilmiş olup
olmadığının tespiti amacıyla yeni bir ön değerlendirme veya araştırma işlemi
yapılmayacaktır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik
Oranları Listesi” (ek-1) ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
―Ek-1
ÇEġĠTLĠ ĠġKOLLARINA AĠT ASGARĠ ĠġÇĠLĠK ORANLARI LĠSTESĠ
Asgari
Sıra
ĠĢçilik
Ġġ KOLU
No
Oranı
(%)
AĞAÇ - BAHÇE - ORMAN - PARK
1- Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makineli)
7
2- Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinesiz)
30
3- Ağaç dikimi (makineli)
10
4- Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makineli)
10
5678910111213141516171819202122-
2324252627-
2829303132333435363738394041-
42434445-
Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinesiz)
Ağaçlandırma alanlarının sulanması (makineli-arazöz)
Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü (makineli)
Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü (makinesiz)
Ağaçtan kozalak toplama
Arazi hazırlığı (fidan üretim iĢlerinde) (makineli)
Arazi sulaması (cebri sulama)
Arazi sulaması (motopomp ve boru ile)
Arazi sulaması (yağmurlama sistemi ile)
Arazi toplulaĢtırma ve tarla içi geliĢtirme hizmeti (makineli)
AĢı çalıĢması
Bakım (fidan üretim çalıĢmalarında) (makineli)
Bakım (fidan üretim çalıĢmalarında) (makinesiz)
Bank ve çöp kovası imalat ve montajı
Biçer Döver ile hasat
Budama iĢi (makas, testere vs.)
Budama iĢi (makineli)
Çalı veya çiçek dikimi
a) Çalı veya çiçek yükleniciye ait ise
b) Çalı veya çiçek idarece verilir ise
Çobanlık hizmetleri, hayvan bakımı
Diri örtü temizliği -yangın ve emniyet yolu- toprak iĢleme (makineli)
Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makineli)
Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinesiz)
Fidan dikilmesi
a) Fidanların müteahhitçe temin edilmesi halinde
b) Fidanların idarece verilmesi halinde
Fidanların araziye dağıtımı
Fidanlık bakım iĢi
Futbol sahası çimlendirilmesi iĢi (doğal çim)
Halı döĢenmesi (spor sahalarına)
Ġlaçlama (iĢçi ile) (sırt pulvarizatörü ile)
Ġlaçlama (uçak, helikopter, termal fog, ULV, ekolojik atomizer ile)
Orman ürünlerinin depoda istifi (makineli)
Ormanda boylama ve mesaha ölçümü iĢi
Ot - saman - sap balyalama iĢi (makineli)
Ot alma - ot biçilmesi, fidan diplerinin çapalanması (makinesiz)
Ot biçilmesi ve çim biçilmesi (makineli)
Pamuk balyalama (presleme), pamuk çiğitlerinin ayrılması,
depolanması ve sevk için vasıtaya yüklenmesi
Park alanlarının sulanması, cadde ve sokakların yıkanması (makineli)
Park inĢaatı
a) Donanımlı Parklar(içerisinde aquapark, lunapark, havuz, restoranlar,
vb. bulunan)
b) Semt parkları
Park, refüj ve caddelerdeki yeĢil alanların sulanması (elle ve hortumla)
Parklarda oyun grupları
Repikaj (tüp ve kap doldurma) (fidan üretim çalıĢmalarında)
Rulo çim temini ve serilmesi
20
6
10
30
35
6
30
10
9
6
30
10
35
9
8
35
10
9
30
30
6
10
35
9
30
25
35
15
12
20
8
7
15
10
35
10
10
7
10
12
30
9
35
12
46474849505152535455565758591234567891011121234567891011121314-
15-
Silaj taĢıma ve silaj ve çiğnenmesi (mısır çiğneme-makine kepçe vb.)
Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalıĢmalarında) (iĢçi ve makineli)
Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalıĢmalarında) (makineli)
Süt sağımı (makineli)
Süt sağımı (makinesiz)
ġelale inĢaatı
Teraslama (makineli)
Teraslama (makinesiz)
Tohum çıkarma (fidan üretim çalıĢmalarında) (makinesiz)
Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalıĢmalarında) (makineli)
Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalıĢmalarında) (makinesiz)
Yanık orman sahası örtü temizliği (insan gücüyle)
Yanık orman sahası örtü temizliği (makine ile-buldozer greyder vs.)
YeĢil alanların bakımı (sulama, çapalama, çimlerin biçilmesi)
AKARYAKIT - DOĞALGAZ - PETRO KĠMYA - RAFĠNERĠ
Akaryakıt depolama tankları tesisi
Akaryakıt ham petrol dolum ve boĢaltım tesisi (komple)
Akaryakıt pompa istasyonu inĢaatı
Akaryakıt tankları katodik koruma
Doğalgaz boru hattı Ģehir içi (malzemeli)
Rafineri asit ve kostik sahalarının anti asit malzeme ile kaplanması
Rafineri tank gövde saç değiĢimi (kumlama boya dahil)
Rafineri ve petro kimya tesisleri
ġehir içi doğalgaz abone bağlantı hattı
ġehirlerarası akaryakıt boru hattı inĢaatı, karada ve denizde (malzemeli)
ġehirlerarası doğalgaz boru hattı inĢaatı, karada ve denizde (malzemeli)
ġehirlerarası ham petrol boru hattı inĢaatı, karada ve denizde
(malzemeli)
BARAJ - GÖLET - SULAMA
Baraj onarımı (beton) (komple)
Baraj onarımı (kaya dolgu baraj)(komple)
Baraj onarımı (toprak dolgu)(komple)
Barajda gentomat uygulaması
Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inĢaatı (beton baraj), komple
(dolgu - tünel – savak)
Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inĢaatı (kaya dolgu baraj),
komple (dolgu - tünel - savak)
Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inĢaatı (toprak dolgu baraj),
komple (dolgu-tünel-savak)
Çamurla tıkalı çelik boruların basınçlı su ile temizlenmesi
Dolu savak inĢaatı (münferit)
Hidromekanik teçhizat imal ve montajı (kapak, cebri boru vb.)
Regülatör inĢaatı (komple)
Riprap yapılması (barajlarda su tarafına yapılan istifsiz kaya dolgu)
Su seviyesi ölçüm sistemi (limnigraft sistemi)
Sulama kanalları elle temizliği
a) Ana kanal temizliği
b) Yedek kanallar ( kısmen iĢçi kısmen makineli )
Sulama kanalları temizliği (makineli)
7
25
15
6
30
10
10
30
30
10
30
30
4
20
9
9
9
9
8
12
12
9
10
6
6
6
7
5
5
5
6
5
5
8
6
9
6
6
6
30
17
4
16- Sulama tesisi sifon yapılması
Sulama tesisi veya kanalı inĢaatı (hafriyat, boru, dolgu dahil borulu
17sistem)
Sulama tesisi veya kanalı inĢaatı (klasik sistem-dikdörtgen-trapez
18kesitli-beton) (hafriyat hariç)
Sulama tesisi veya kanalı inĢaatı (prefabrik elemanlarla yapılan kanalet
19sistemi)
20- Sulama tesisi veya kanalı inĢaatı (sprinker sistem, damlama sistemi)
BĠNA (Fabrika, Endüstri Tesisleri, Teknolojik Yapılar, Silo, Kule,
Spor Tesisi, Garaj, Otopark, Cami, Minare, Dekorasyon, Eski Eser
vb.)
1- AhĢap döĢemenin sistre yapılması (boya dahil)
2- AhĢap palet tamiri
3- AhĢap palet yapımı
4- AhĢap yapı karkası,
5- Banka Ģubesi iç dekorasyon (tadilat, tamirat vs.)
6- Bilgi teknolojisi alt yapı inĢaatı
BĠNA - Açık hava müzesi teĢhir alanı düzenlenmesi iĢleri (normal
7betonla)
8- BĠNA - Aerodinamik laboratuvar inĢaatı
9- BĠNA - AhĢap kaplama iĢi
10- BĠNA - AhĢap parke yapılması
11- BĠNA - Akrilik antiskid zemin kaplama
12- BĠNA - Alabalık üretim istasyonu inĢaatı
13- BĠNA - Alüminyum camekan veya asma tavan yapımı
14- BĠNA - Alüminyum doğramadan pencere yapımı
15- BĠNA - Alüminyum giydirme dıĢ cephe yapımı
16- BĠNA - Amblem iĢi (bina iç ve dıĢ cephelerine)
17- BĠNA - Anahtar, kapı kolu, menteĢe, kilit, vasistas, ispanyolet vs.
18- BĠNA - Andezit plak taĢ döĢenmesi
19- BĠNA - Anıt mezar inĢaatı
20- BĠNA - Asansör revizyonu
21- BĠNA - Asansör tesisatı (engelli)
22- BĠNA - Asansör tesisatı (yeni)
23- BĠNA - Asma germe membran iĢleri
24- BĠNA - Atletizm pisti sentetik kaplama iĢi (alt yapı hariç)
25- BĠNA - Banko ve dolap vb. iĢleri
26- BĠNA - Bayrak direği yapılması (boya dahil)
27- BĠNA - Beton, kalıp, iskele, betonarme demiri (münferit)
28- BĠNA - Betonarme karkas inĢaat (inĢaat-mekanik-elektrik komple)
29- BĠNA - Bina cephesine reklam
30- BĠNA - Boya, badana ve sıva yapılması
31- BĠNA - Cam takılması iĢi (cam temini ve takılması)
32- BĠNA - Cam tuğla örülmesi (cam tuğla temini ve örülmesi)
BĠNA - Depreme dayanıklılık kontrolü (Tabanca ile beton mukavemet
33ölçümü)
34- BĠNA - Depreme karĢı güçlendirme iĢi
BĠNA - Doğalgaz veya fuel-oil'e dönüĢüm (merkezi sistem-apartman
35kazanlı)
10
8
9
6
9
10
15
10
15
13
9
8
9
11
15
10
9
12
12
12
10
9
10
10
12
7
7
9
10
10
10
9
9
10
15
10
10
7
12
10
36373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081-
BĠNA - Doğalgaza dönüĢüm (daire kombili)
BĠNA - Döner kapı ve emniyet kapısı yapımı ve montajı
BĠNA - Elektrik tesisatı
BĠNA - Elektrikli yangın ihbar tesisi
BĠNA - Epoksi ile kaplama yapılması (fırça ve rulo ile)
BĠNA - Epoksi ile kaplama yapılması (makine ile)
BĠNA - Granit Plak döĢenmesi
BĠNA - Ġnce inĢaat (kabası biten veya natamam inĢaatın tamamlanması
)
BĠNA - Ġnce yonu taĢ kaplama yapılması
BĠNA - Karo mozaik, karo fayans ve benzeri kaplama iĢleri
BĠNA - Karot alma
BĠNA - KurĢun ve bakır kaplama
BĠNA - Laminat parke döĢemesi
BĠNA - Paratoner tesisatı iĢi
BĠNA - Prefabrik öngerilmeli imalat ve montajı
BĠNA - Su basman altı temel imalatı
BĠNA - Traverten kaplama
BĠNA - Tünel kalıp sistemi ile yapılan inĢaat (komple)
BĠNA - Tünel kalıp sistemiyle yapılan inĢaat (çevre düzenleme dahil)
BĠNA - Yığma inĢaat (komple)
BĠNA - Yıkım ve söküm (insan gücü ile)
BĠNA - Yıkım ve söküm (makine ile veya dinamit ile)
Bina dıĢ cephesinin mantolanması (strofor-foam board tipi malzeme
vs.)
Bina ve çevre temizliği yapılması (Malzeme yükleniciye ait) (makineli)
Bina ve çevre temizliği yapılması (Malzeme yükleniciye ait)
(makinesiz)
Brülör tesisatı
Brülör tesisatı onarımı
Buz pateni pisti yapımı
Cami inĢaatı (bina da dahil komple)
Cami minaresi inĢaatı (betonarme)
Cami minaresi inĢaatı (saç demir konstrüksiyon)
Cami minaresi inĢaatı (tuğla)
Cami minaresi inĢaatı (yontma taĢı)
Cami Ģadırvan – çeĢme inĢaatı
Cila yapılması (fırça ve rulo ile)
Cila yapılması (makineli)
ÇamaĢırhane tesisatı onarımı
Çatı yağmur iniĢ ve olukları temizliği
Çatı yağmur olukları temini ve montajı
Çatı yapımı (ahĢap karkas ve kiremitle), Çatı yenileme
Çatıların alüminyum ile kaplama iĢi
Çelik çatı yapımı
Çelik çatı yapımı (uzay kafes sistemli)
Çelik kontrüksiyon ile bina, hangar, fabrika vb. yapımı
Çelik silo, tank, çeĢitli demir imalat boyama iĢleri
ÇeĢitli bina tadilat, tamirat ve onarımları (inĢaat, tesisat ve elk.komple)
8
9
10
10
15
5
10
10
16
10
6
10
10
10
7
9
10
7
7.3
12
30
6
10
10
30
7
10
9
10
9
10
16
16
10
15
7
8
30
9
15
10
9
12
9
10
13
828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113-
114115116117118119120121122123-
ÇeĢitli demir kontrüksiyon yapımı ve boyası
Çimento fabrikası komple inĢaatı (mekanik, elektrik montaj dahil)
Çini rölyefi (Karagöz-spor vb.)
Çok katlı otopark inĢaatı
Dekorasyon iĢleri
Demir korkuluk yapılması
DıĢ cephede mermer kaplama
DıĢ cephe süslemesi (her Ģey dahil)
Doğalgaz santrali inĢaatı (komple)
Döner fırın tuğlaları sökülmesi ve örülmesi (insan gücü ile)
Elektrik tesisatı onarımı
Endüstri tesisleri inĢaatı (Betonarme silolar)
Endüstri tesisleri inĢaatı (Betonarme soğutma kuleleri, bacalar)
Endüstri tesisleri inĢaatı (termik santral) (mekanik, elektrik montajı
dahil)
Eski eser görünümlü bina inĢaatı
Fabrika elektrik kuvvet tabloları
Fabrika elektrik kuvvet tesisatı
Fırın inĢaatı (ateĢ tuğlası ve harç kullanılarak ekmek, simit vb. yapım
amaçlı)
Fosseptik ve rögar onarımı (sökülen yıkılan kısımlar)
Fosseptik ve rögar onarımı (yeni yapılan kısımlar)
Fotosel, otomatik kapı yapılması
Futbol – voleybol – basketbol direk file ve potaları
Fümigasyon yapılması (ihraç edilen tahtaların ilaçlanması ve
damgalanması)
GüneĢ enerjisi santrali altyapı inĢaatı (üst yapı hariç)
GüneĢ enerjisi santrali inĢaatı(komple)
Hasır çelik
Hastane tesisatı onarımı (oksijen, vakum, azot)
Hastane tesisatı (oksijen, azot, vakum)
Havalandırma ve klima otomatik kontrol tesisatı onarımı
Havalandırma ve klima tesisatı
Havalandırma ve klima tesisatı onarımı
Havuz inĢaatı (fıskiyeli veya fıskiyesiz her türlü havuz yapımı)
a) DıĢ sahada
b) Kapalı
Havuz inĢaatı (yangın)
Havuzların bakım onarımı
Hertürlü tarihi yapının restorasyonu (inĢaat kısmı)
Hipodromda antrenman kum pisti inĢaatı (makineli)
Ġzolasyon iĢleri (cam tülü, taĢ yünü, kaneviçe, cam yünü)(boru, depo,
tank vb.)
Ġzolasyon iĢleri (kauçuk, pestil, polimer, bitümlü örtü, asfalt, bitümlü
karton)
Kalorifer tesisatı
Kalorifer tesisatı onarımı
Kapalı garaj inĢaatı
Kapalı spor salonu inĢaatı
10
8
15
9
11
10
12
13
7
30
12
9
10
8
12
6
6
20
30
9
9
9
10
9
6
6
12
10
10
8
12
10
9
9
12
20
5
10
7
7
10
9
9
124- Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi (ahĢap)
125- Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi (PVC alimünyum vb.)
Kat karĢılığı hasılat paylaĢımı usulü ile yapılan inĢaat (konvansiyonel
126metodla)
127- Kat karĢılığı hasılat paylaĢımı usulü ile yapılan inĢaat (tünel kalıp)
128- Katı atık depolama tesisi (her Ģey dahil)
129- Katı atık entegre bertaraf tesisi ( komple ayrıĢtırma, enerji üretim vs.)
130- Katı atıkların ayrıĢtırma tesisi inĢaatı
131- Konferans salonu (çok amaçlı) düzenleme ve tefriĢi
132- Kule inĢaatı (betonarme)
133- Kule inĢaatı (çelik konstrüksiyon)
134- Kutu profillerle kapı, pencere yapımı
Lahit inĢaatı, kapak açma, toprak mezar kazısı, cenaze gömü ve mezar
135nakil iĢinin komple yapımı
136- Limnigraft kulesi inĢaatı
137- Merdiven basamaklarına karo kaplaması
138- Mermer kaplama, döĢeme vb. gibi yatay satıhlar
139- Mezarlık bakımı
140- Mezbaha inĢaatı (komple)
141- Mimari maket yapımı
142- Mini halı futbol sahası inĢaatı (her Ģey dahil)
143- Mutfak tesisatı
144- Mutfak tesisatı onarımı (soğuk odalar dahil)
145- MüĢterek tesisat (bina içi)
146- MüĢterek tesisatı onarımı
147- Ondulin çatı örtüsü
148- Otomatik kontrol tesisatı
149- Otomatik kontrol tesisatı onarımı
150- PVC profil, ısıcam temini ve takılması
151- PVC yer döĢemesi, jeotekstil, jeomebran kaplama
152- Rüzgar enerji santrali alt yapı inĢaatı (üst yapı hariç)
153- Rüzgar enerji santrali inĢaatı (komple)
154- Satın alınan hazır beton ile yapılan imalat (nakliye dahil)
155- Sayding dıĢ cephe kaplama
156- Seksiyonel-Endüstriyel tip kapı(kayar ve katlanır kapı)
Sera inĢaatı (çelik konstrüksiyon ile)(cam takılması veya naylon
157kaplanması)
158- Sera inĢaatı (prefabrik sistemle)
159- Seramik döĢenmesi (yatay ve düĢey satıhlarda)
a) Malzemeli
b) Malzeme idareden
160- Sıhhi tesisat
161- Sıhhi tesisat onarımı
162- Slaj çukuru inĢaatı (beton)
163- Soğuk hava deposu inĢaatı (komple)
164- Split klima ve tesisatı
165- Spor salonu zemininin ahĢap parke ile kaplanması
166- Spor salonu zemininin sentetik malzeme ile kaplanması
167- Stadyum içinde tartan pist yapımı
15
12
9
7.30
7
6
9
11
9
9
10
25
9
10
10
30
9
20
10
7
10
8
12
10
7
10
10
5
9
6
2
10
9
9
7
10
30
9
12
9
7
7
15
7
9
168169170171-
172173174175176177178179180181182123456789101112131415-
16171819201234-
Su soğutma kuleleri inĢaatı (ahĢap veya polyester)
ġeker fabrikalarındaki çamur havuzlarının temizlenmesi (makineli)
Taban tuğlası ile kaplama
Tel örgü montajı (kafes, tel vb.)
a) Malzemeli
b) Malzeme idareden
Telesiyej, teleferik montaj iĢi
Toplantı salonuna simültane ve projeksiyon sistemi alımı ve montajı
Toprakarme yapılması (prefabrik elemanlarla yapılan istinat duvarı)
(her Ģey dahil)
Tuğla duvar örülmesi (temini ve örülmesi)
Üstü kapalı semt pazarı yapımı
VahĢi çöp depolama saha ıslahı veya rehabilitasyonu
VRF (DeğiĢken gaz debili klima) tesisatı
Yangın merdiveni (çelik konstrüksiyon)
Yapısal hareketin bilgisayarlı sistemle iĢlenmesi
Yürüyen merdiven tesisi
Yürüyen merdivenli yaya üst geçit inĢaatı
DENĠZ - DERE - LĠMAN - ĠSKELE - MENDĠREK
Balık üretim tesisi inĢaatı
Deniz deĢarjı kara boru hattı inĢaatı (malzemeli)
Deniz iskele inĢaatı
Deniz tahkimat inĢaatı (istifli)
Deniz tahkimat inĢaatı (istifsiz)
Denize deĢarj tesisi, YYPE deĢarj boru döĢenmesi, YYPE yayıcısının
deniz dibine montajı (malzemeli)
Dere çevirme seddesi ve derivasyon kanalı (kil kaplama)
Dere onarımı (sel hasarlı) (beton, betonarme istinat duvarı)
Dere onarımı (sel hasarlı) (derivasyon yapılması, makineli)
Dere onarımı (sel hasarlı) (kargir istinat duvarı)
Gemi ile deniz taraması
Gemi ile sismik araĢtırma ve petrol arama
Ġskele köprü, liman vs. ayaklarının su altında kalan kısımlarının katodik
korumasının incelenmesi ve rapora bağlanması
Ġskele onarımı
Liman mendirek onarım inĢaatı (anroĢman, büyük taĢ bloklar)
a) Ġstifli
b) Ġstifsiz
Liman mendirek onarım inĢaatı (beton bloklar)
Liman ve balıkçı barınağı inĢaatı
Rıhtım inĢaatı ve dolgu iĢleri
Tersane hücumbot kızakyolu inĢaatı
Usturmaca yapılması (lastik tamponla)
ELEKTRĠK - MONTAJ
AG - OG elektrik tesisi bakım onarımı
AG - OG elektrik tesisi demontaj iĢi
AG - OG elektrik tesisi demontajdan montaj iĢleri
AG - OG elektrik tesisi ve ENH montaj iĢleri
a) Beton direkli
6
7
10
9
25
9
6
7
16
9
5
8
9
7
7
8
9
6
6
8
6
5
6
9
4
18
6
6
15
7
8
6
9
6
7
9
5
9
9
18
6
5678910111213141516171819202122232425262728-
2930313233343536373839404142434445-
b) Galvanizli direk ve ağaç direkli
c) Kaynaklı demir direkli
d) Parçalı kaynaklı galvaniz direkli
Ağaç direklerinin (elektrik, telefon) bakımı ve emprenyesi
Alt yapı haberleĢme hattı ĢehirdıĢı (komple) (malzemeli)
Alt yapı haberleĢme hattı Ģehiriçi (komple) (malzemeli)
Altyapı haberleĢme hattı Ģehiriçi onarım (komple ) (malzemeli)
Ana besleme hatlarının onarımı
Ana dağıtım panolarının tadilatı
Ana dağıtım ve kompanzasyon panolarının montajı (pano imali
fabrikasyon)
Armatür demontajı
Armatür montajı
Bara imali ve montajı
Bilgisayar bakım onarımı
Bilgisayar donanımının oluĢturulması ve kurulması
Bilgisayar yazılımı
Data hatları, patch, panel, rock dolap tesisi
Elektrik dağıtım Ģebekesi numaralandırma iĢleri (koordinat alımı, proje,
levha, adresleme)
Elektrik direk deplasesi
Elektrik sisteminin enterkonnekte sisteme bağlanması
Elektrik tesisi idare malı malzemelerin montajı
Endeks okuma (bilgisayarla)
Endeks okuma iĢi(klasik)
Enerji kesme, açma, ihbar bırakma
Enerji nakil hattı tel çekimi iĢi
Enerji temini, trafo postası (TRP), alçak gerilim Ģebekesi (AGġ)
Galvanizli direk imali, montajı, hat malzeme temini, tel çekimi ve etüd
iĢleri (komple)
a) Direk imalatı fabrikasyon
b) Direk imalatı yükleniciye ait
GiriĢ kontrol sistemi tesisi
Güvenlik kamera sistemi tesisi
Hait onarımı (elektronik data kayıt sisteminin geliĢtirilmesi)
Havai hatların yer altına alınması (komple)
Ġnternet ağı çekilmesi ve bağlantılarının yapılması
Jeneratör ikaz sistemleri (AVR) montajı
Jeneratör montajı
Jeneratör revizyonu
Kablo tavası döĢenmesi
Kapalı devre TV sistemi
Kesici ölçü kabini (KÖK) montajı
Kesintisiz güç kaynağı montajı
Kompanzasyon tesisi
Kumanda panosu içi iĢlemleri
Mobese kurulması
Motor ve stator sarımı
OG ġönt kapasitör bankaları ve teçhizatı montajı
6
8
7
15
6
7
9
9
10
8
9
10
8
12
10
20
9
10
8
6
14
15
30
30
7
8
7
8
6
6
6
8
9
7
6
12
8
6
6
6
6
10
6
12
6
46474849505152-
53545556575859-
60616263646512123456789101112-
12345-
Pano imali ve montajı
Panolara besleme hattı çekilmesi
Radarlı ve kameralı hız tespit ikaz sistemi bakım onarımı
Radarlı ve mobese kameralı hız tespit ve ikaz sistemi
Radyolink pilon inĢaatı
Sahne seslendirme ve ıĢıklandırma sistemi yapımı iĢi
Sayaç sökme, takma iĢleri
a) Sayaç idareden
b) Sayaç yükleniciye ait
Skada sistemi (SCADA)
Sökülen trafonun değerlendirilmesi
Tank atıĢ alanları elektronik hedef sistemi
Telefon santrali montajı
Telekomünikasyon tesisi iĢleri
Topraklama tesisatı
Trafo merkezleri montajı
a) Bina tipi
b) Direk tipi
c) ġalt tipi
TranĢe arıza iĢi (komple)
Turnikeli geçiĢ sistemi
Vedop ve vedos alt yapıları
Yer altı kablosu döĢeme iĢi (komple)
Yerel bilgisayar ağının yenilenmesi
Yol, saha, havaalanı, stadyum, havuz vb. aydınlatılması iĢi (komple)
HAMALĠYE
Hamaliye iĢi
ĠĢçi çalıĢtırılması (düz ve kalifiye)
HAVAALANI
Hava Alanı (apron betonu, rehabilitasyonu)(altyapı dahil)
Hava Alanı (beton pist yapımı)(altyapı dahil)
Hava Alanı taksi yolu onarımı(asfalt)
Hava Alanı (bina inĢaatı)
Hava Alanı ana pist asfalt çatlak onarımı
Hava Alanı banketlerin onarımı ve müteferrik iĢler
Hava Alanı ısı merkezi inĢaatı
Hava Alanı küçük hangar binalarının etrafına kafes tel örgü yapımı ve
gelen yolcu çıkıĢlarında bekleme salonlarının oluĢturulması
Hava Alanı radar ikmal inĢaatı
Hava Alanı taksi yolu inĢaatı
Kule inĢaatı (radar ve haberleĢme sistemi dahil)
Kule inĢaatı (radar ve haberleĢme sistemi hariç)
ĠÇME SUYU - KANALĠZASYON (içme suyu arıtma, pis su
arıtma, su deposu, biyolojik arıtma)
Atıksu arıtma tesisi
Atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan çamurların susuzlaĢtırılması
Atıksu arıtma toplayıcı Ģebeke ve deniz deĢarjı komple
Betonarme rögar, pik kapağı imali ve montajı
Biyolojik arıtma tesisi
10
7
12
7
10
6
30
9
6
18
6
6
6
10
6
8
7
9
6
9
6
10
8
35
30
4
4
7
9
7
7
9
9
7
4
6
9
9
7
8
9
9
67891011121314151617181920212223-
242526272829303132-
123456-
789101-
Boru tazyik testi
Ġçme suyu kaptaj, dranaj ve tesisat montajı (münferit olarak inĢa
edilirse)
Ġçme suyu abone bağlantısı
Ġçme suyu arıtma tesisi inĢaatı
Ġçme suyu elektrik tesisi iĢi
Ġçme suyu inĢaatı (hafriyat, isale hattı, Ģebeke, depo, terfi merkezi)
(malzemeli)(her Ģey dahil)
Ġçme suyu inĢaatı Ģehiriçi (komple) (söküm,dolgu vs.,herĢey
dahil)(malzemeli)
Ġçme suyu isale hattı inĢaatı (malzemeli, her Ģey dahil)
Ġçme suyu kaçak tespit çalıĢmaları (makineli)
Ġçme suyu katodik koruma tesisi
Ġksa (imalat dahil)
Kanalizasyon (risaykıl, kombine sistemi ile boru ve rögar temizliği)
Kanalizasyon inĢaatı (hafriyat, isale hattı, Ģebeke, dolgu
dahil)(malzemeli)
Kanalizasyon temizliği (baca ve rögarlar) (iĢçi ile)
Kanalizasyon temizliği borular-ızgaralar (makine, pompa ile)
Kollektör inĢaatı
Kollektör temizliği (makineli)
Köy içme suyu inĢaatı
a) Hafriyat makineli
b) Hafriyat elle
PalpanĢlı inĢaat (köprü temeli, hendek vb.)
Sondajlı jeolojik, jeoteknik zemin etüdü yapımı
Su deposu inĢaatı (münferit olarak inĢa edilirse)
Su deposunun bakım ve onarımı
Su deposunun temizlenmesi (iĢçi ile)
Su deposunun temizlenmesi (kısmen makine, kısmen iĢçi ile)
Su kuyusu açma (makineli)
Su saati okuma (bilgisayarlı)
Su sondaj ve enjeksiyon iĢleri
KĠTAP – ANKET - SOSYAL YARDIM - TORBA - ĠKRAM
KUTUSU - ORGANĠZASYON
Ambalajlama nakil ve dağıtımı
Anket, istatistik vs.
Dosya, evrak, fiziksel düzenleme niteleme ve veri giriĢ hizmet alımı
Ġkram kutusu imalatı
Kitap- kütüphane otomasyon programı ve sarf malzemesi alım iĢi
Matbaa ĠĢleri
a) Tam otomasyonlu matbaalar
b) Yarı otomasyonlu matbaalar
Organizasyon (festival, fuar, konser vb.)
Sosyal yardım nakli ve dağıtımı
Torba imalatı (Çöp torbası, çimento torbası, ekmek poĢeti vb.)
Türkiye kültür portalı içeriğinin oluĢturulması
KĠRA KARġILIĞI TESĠS ĠġLETMESĠ
Beton santrali iĢletmesi
6
9
15
9
7
7
8
6
10
9
8
6
8
35
8
8
8
8
15
6
10
9
10
35
15
6
15
6
10
20
10
7
5
6
8
12
17
10
10
10
23456712345-
6712345678910111213141516171819202122232425-
Katı atık tesislerin iĢletilmesi
Kömür tesislerinin bakım onarım ve iĢletilmesi
Otopark kiralama ve iĢletme
TaĢ ocağı tesisinin iĢletilmesi
Tiyatro-fuaye salonu dükkan-büfe iĢletilmesi vb.
Yüzme havuzunun iĢletilmesi
MADEN ĠġLERĠ
Galeri açılması (10 m2 den büyük alanlar)
Galeri açılması (10 m2 den küçük alanlar)
Konveyör ile Ģist taĢıma, Ģlam yükleme, nakliye, tuvenan maden
yükleme ve nakliye iĢi
Maden çıkarma kuarsit, bakır, dolomit
Maden galerisi açma, galeri iç emniyetlerinin alınması, çelik rayların
döĢenmesi, madenin kazılması, çıkarılması, taĢınması
a) Tam otomasyonlu makineli sistem
b) Yarı klasik sistem
c) Klasik sistem
Madenlerin kırılması, istiflenmesi, elenmesi, taĢınması
Üstü açık maden sahalarında madenin çıkarılması (kömür, bakır, kuvars
vb.)
MAKĠNE - MONTAJ
Agrega kurutucusu (dryer) yapımı ve yerine montajı
Akustik emisyon metodu ile kaynak ve malzeme kontrolü
Anten direği boyanması (verici istasyonu)
Araç-taĢıt kiralanması (kara, hava, deniz)
Arıtma tesisleri makine ve tesisatı bakım onarımı
Asfalt plentinin ısınma sisteminin buharlı sistemden kızgın yağlı
sisteme dönüĢtürülmesi ile ısıtma kazanının yapımı ve montajı
Ayakkabı ve bot imalatı
Baca filtresi temini ve montajı
Baca filtresi temizliği
Bacaların çelik konstrüksiyonla takviyesi ve tamiri
Bacanın saçla kaplanması, boyanması iĢi
Bina, imbisat deposu ve hidrofor tankının yenilenmesi
Boru tesisatı iĢleri (yer altı, yer üstü, izolasyon, ayak, konsol, kaide,
beton kazı dahil)
Boru tesisatı onarım iĢleri (yer altı, yer üstü, izolasyon, ayak, konsol,
kaide, beton kazı dahil)
Borulama (Pvc, çelik boru tesisatı)
Boyler sisteminin eĢanjör sistemine dönüĢtürülmesi
Buhar kazanı ve sıcak su kazanı onarımı
Buhar santralı (komple)
ÇamaĢır yıkama, kurutma ve ütüleme
ÇamaĢırhane cihazlarını yenileme
Çelik borulu sulama hattının onarımı
Çelik konstrüksiyon demontaj ve montajı
Çelik konstrüksiyon demontajı
Çelik konstrüksiyon montajı
Çelik silo-kovalı elevatör yapımı
20
15
10
15
15
20
5
9
7
7
5
9
15
10
7
12
6
10
10
12
12
12
10
30
12
10
12
9
12
8
8
12
8
7
6
12
18
9
9
9
26- Çelik silo-kovalı elevatör ve red götürücü yapımı (10.000 ton)
27- Çimento değirmeni boyun yataklarının yağlanması
Çimento fabrikaları soğutma kulesine elektro filtre takılması ve baca
28tesisi iĢi
29- Çimento fabrikaları soğutma ve kovalı bantlarının bakımı
30- Çimento fabrikalarında paketleme iĢi (çimentoların torbalanması ve
silolara doldurulması ve istiflenmesi) (makineli)
31- Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği (iĢçi ile)
32- Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği (makine ve iĢçiyle)
Çok namlulu roketatar silah sistemine ataletsel navigasyon sistemi
33entegre edilmesi
34- Demiryolu vagon bakımı ve onarımı
a) Malzemeli
b) Malzeme idareden
35- Dizel motorların demonte edilip, yıkanması ve temizlenmesi
36- Doğalgazla çalıĢan ısı merkezlerine çelik baca yapılması ve montajı iĢi
37- Döküm tesisleri çelik konstrüksiyon imal ve montajı
38- Döner fırın inĢaatı
39- Döner fırın revizyonu
40- Döner fırınların tuğlalarının sökülmesi ve yeniden örülmesi
a) Tuğla idarece verilirse
b) Tuğla yükleniciye ait ise
41- Elektro motor ve blover bakım ve onarımı
42- Elektro pompaj tesisatı
43- Elektroliz hücrelerinin refraktörle örülmesi
44- EĢanjör dairesi yenileme ve onarımı
45- Fabrika fırın inĢaatı (münferit olarak inĢa edilirse)
46- Fındık iĢleme, küspe, yağ çıkarma ve ambalajlama
Gemi onarımı (kaynak ve elektrik iĢleri, boyama, raspalama ve
47çapaklama iĢleri)
48- Gemilerin temizliği iĢi (iĢçi ile)
49- Gemilerin temizliği iĢi (makineli)
Gezer vinç köprü kumanda kabini ve müĢtemilatının imal, montaj ve
50iĢler halde teslimi
51- Hafif raylı toplu taĢıma sistemi (komple)
52- Hastane (tıbbi amaçlı) cihaz ve makine alım ve montajı iĢi
53- Helezon susta (iç-dıĢ) imali
Hidrofor sistemi ile su deposu inĢaatı ve ana dağıtım borularının
54değiĢimi
Hurda malzeme kesim, söküm, tasnif ve ayıtlama ( % 70 el, %30
55makine)
56- Isı payölçer takılması
57- Ġçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonu
58- Ġhzarat malzemesi ve yedek parçaların anbara teslimi(montaj hariç)
59- Ġplik ve elyaf ünitesine boru ve makine montajı
60- Jeo-termal su ile bina ısıtma
61- Jeo-termal su üretimi ve taĢıma hattı
62- Jeo-termal su üretimi, jeo-termal su soğutma sistemi inĢaatı
63- Kalibrasyon
9
30
10
25
6
30
15
7
12
30
10
10
9
20
25
30
20
12
8
20
10
15
10
12
30
10
10
7
6
7
12
20
8
8
4
8
8
7
10
8
6465666768697071727374757677787980818283848586-
87888990919293949596979899100101-
Kalorifer kazanlarının fuel-oil sisteme dönüĢtürülmesi
Kalorifer kazanlarının gaz yakıtlı sisteme dönüĢtürülmesi
Kalorifer kazanlarının katı yakıtlı sisteme dönüĢtürülmesi
Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, iĢletilmesi (katı yakıtlı)
Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, iĢletilmesi (sıvı ve gaz yakıtlı)
Kantar yapımı (alt yapı ve kantar montaj dahil)
Kantarda tartı iĢleri
Kaynak yapılması (el ile kaynak ustası)
Kazan dairesi tesisatı ve brülör onarımı iĢi
Kazanların basınçlı su ile temizlenmesi
Kazanların ve basınçlı kapların basınç testleri
Kombi değiĢimi (yapılarda)
Komple sport yuvası temini ve montajı iĢi
Konteynır onarım ve tadilat iĢi
Korozyon inhibitörü
Kömür torbalama
Lokomotif ve vagonlarda boji sökülmesi ve temizlenmesi
Lokomotif ve vagonların kabin modernizasyonu
Lokomotif ve vagonların kabin modernizasyonu (malzeme idareden)
LPG terminalini devreye alma
M.K.E. sahasındaki mermilerin çelik gövdelerinden bakırların ayrılması
Makinaların bakım ve iĢletilmesi
Makine kiralama
a) Makine kiralama (pikap, kamyon, dozer, ekskavatör, greyder vb.)
b) Makine kiralama (makine ve akaryakıt idareden)
c) Makine kiralama (makine idareden akaryakıt ve elektrik
müteahhitten)
d) Makine kiralama (makine ve masraflar yükleniciden sevk ve idaresi
idareden)
e) Makine kiralama (makine yükleniciden akaryakıt idareden)
Makine montajı (münferit)
Malzeme temini iĢi (montaj hariç)
MUD(Mekanize Ufki Depo) sıcaklık ölçme sistemi
Otomatik temiz gazlı yangın söndürme sistemi tesisi
Ön arıtma tesisi
Rafine yağın fason olarak iĢlenmesi
Rafineri kazanları dıĢı kimyasal temizliği makine ile
Rafineri kazanları içi kimyasal temizliği makine ile
Röntgen ile kaynak kontrolü
Rulo saçların kenetlenmesi-bağlanması ve takozlanması ile nakliyeye
hazır hale getirilmesi (makine ile)
Sabit yangın söndürme sisteminin FM-200 veya FE-227 sistemine
dönüĢtürülmesi
Saç bacaların temizliği (yatay boruların sökülmesi, temizlenmesi, yağ
ve ziftlerin yakılması ile yerine montajı)
Seri halde parça imalatı
Soğutma kulelerinin onarımı ve yenilenmesi iĢi (kule içindeki soğutucu
separatörlerin, fanların yenilenmesi vs. boya iĢleri)
Soğutucu boruların basınçlı su ile temizliği
12
8
10
30
15
9
6
9
12
8
8
8
7
12
9
10
10
12
20
8
15
15
10
15
12
10
12
6
4
7
9
9
7
6
8
6
7
10
30
7
9
8
102- Stokerli kalorifer sistemi kurulması
103- StoklanmıĢ curuf içinden demirli malzemenin manyetik tablalı vinçle
ayıklanması, gerekli boyutta kesilmesi, tartılması ve nakliyesi
104- Su borulu paket tipi buhar kazanının onarım iĢi
105- Su pompaları ve su tasfiye sisteminin yenilenmesi
106- Su tankı imalatı (saç)
107- Sürücü-pilot uçuĢ eğitimi
108- ġirketlere boru hattı satıĢ sistemi kapasite artırımı-rafineride109- ġlam havuzlarının hidrolik olarak temizliği
110- Tahribatsız muayene (denizaltı, fabrika, köprü, tünel, tüp geçit ve diğer
tesislerde kaynak kontrolü ve rapor yazımı)
111- Tambur bakım onarım ve kaplaması
112- Termik santral kazanı dairesinin revizyonu
113- Termik santral kömür kanallarının onarımı
114- Toraks cihazının opsiyonunun kullanıma açık hale getirilmesi
115- Torna- makine spiral freze iĢi
116- Ultra saf su sistemi
117- Ulusal marker hatları izolasyonu(Rafineri)
118- Yangın söndürme sistemi (tesisat, elektrik komple)
119- Yüksek hızlı tren hatlarında manyetik yöntem ile tahribatsız nötr
sıcaklığın bulunması (muayene ve rapor iĢleri dahil)
NAKLĠYE ĠġLERĠ
1- Kargo dağıtım (Nakliye)
2- Nakliye (binek hayvanı ile)
3- Nakliye (el arabası ile nakliye)
4- Nakliye iĢleri
PROJE - HARĠTA YAPIMI - MÜġAVĠRLĠK
1- Amenejman plan yapımı
2- Aplikasyon çalıĢmaları (total station ve distomat ile)
3- Aplikasyon çalıĢmaları (takometre ve nivo ile)
4- As-built proje yapımı
5- Bilgi sistemi veri tabanı oluĢturulması
6- Envanter çıkarılması
7- Fotokopi, ozalit çekilmesi
8- Harita plan, kamulaĢtırma ve kadastro iĢleri (bilgisayarla)
9- MüĢavirlik, mühendislik- kontrollük hizmetleri
10- Navigasyonlu yol verisi üretimi
Panaromik ve benzeri yapılarla üç boyutlu çalıĢma(resim, foto, nakit,
11ses, CD)
12- Personel eğitimi ve seminerler (hertürlü)
13- Proje yapımı (bilgisayarla)
Tapu- kadastro pafta ve teknik arĢiv verilerinin bilgisayar ortamına
14aktarılması
15- TaĢınmaz mal değerlendirilmesi
TESĠS ĠġLETME
1- Ġçme suyu, atık su arıtma tesisi bakım, onarım ve iĢletmesi
Kablo TV. hizmetleri tesisi bakım onarım ve iĢletilmesi(malzeme
2idareden)
3- Kablo TV. hizmetleri tesisi bakım onarım ve iĢletilmesi(malzemeli)
9
8
15
6
10
10
10
7
20
12
12
12
12
7
8
10
9
10
7
20
30
4
10
7
14
8
12
10
7
10
10
12
13
10
12
12
10
15
18
12
4567812312345612-
123456-
78910111213141516171819-
Otomasyonlu sistemlerin bakım, onarım ve iĢletmesi
Trafik sinyalizasyon bakım onarım ve iĢletilmesi (malzeme idareden)
Trafik sinyalizasyon bakım onarım ve iĢletilmesi (malzemeli)
Trafo merkezi bakım onarım ve iĢletmesi(malzeme idareden)
Trafo merkezi bakım onarım ve iĢletmesi(malzemeli)
TERZĠLĠK ĠġLERĠ
ĠĢçi gücü ile terzilik iĢi
Konfeksiyon (fabrikasyon üretim)
Makine ile terzilik iĢi (ölçü ve prova yaparak)
TÜNEL ĠNġAATI - METRO ĠNġAATI
Metro inĢaatı (komple)
Tünel - Metro inĢaatı katener sistemi
Tünel - Metro sinyalizasyon
Tünel - Metro mekanik ve havalandırma tesisatı
Tünel inĢaatı (10 m2 den büyük kesitli) (her Ģey dahil)
Tünel inĢaatı (10 m2 den küçük kesitli) (her Ģey dahil)
YEMEK
Hazır paket halinde kahvaltılık ve kumanya temini ve dağıtımı
Sıcak yemek yapılması ve dağıtılması
YOL - DEMĠRYOLU (Alt temel, temel, stabilize, asfalt, bordür,
kaldırım, sanat yapıları, dekapaj, kazık, köprü, tahkimat, trafik
levhaları, sinyalizasyon )
Alt temel, temel malzemesi temini (konkasörle kırılarak hazırlanmıĢ,
ocaktan taĢ çıkarma dahil)
Alt temel, temel malzemesi ve stabilize iĢleri (hazırlama, çıkarma,
nakli, figüre, serme, sulama sıkıĢtırma)
Arazözle sulama (yol inĢaatında)
Arnavut kaldırımı döĢenmesi
Asfalt frezelenmesi-eski asfalt sathının makine ile çizilmesiAsfalt kaplama iĢleri
a) Tüm malzeme idareden
b) Yalnız bitüm veya yalnız agrega idareden
Asfalt kaplama iĢleri (sathi kaplama, road-mix, premix, sıcak karıĢım
ve beton asfalt kaplama)(komple)
Asfalt mıcırı temini (ocaktan taĢ çıkarma, konkasöre taĢıma,
konkasörde kırılma dahil)
Asfalt plenti alt yapı inĢaatı (betonlama) (normal beton) (satın alınan
hazır beton hariç)
Asfalt sökülmesi (makineli)
Asfalt tesisleri için kızgın yağ kazanı yapımı ve montajı
Asfalt yüzeye baskı ile desen yapılması
Asma köprü inĢaatı (yaya geçit köprüsü)
ASR(Alkali Silika Reaktivitesi) Özel bir kil, kum, su ve çimento
karıĢımı ile mevcut beton yüzeyinin kaplanması
Balast temini (kırma ve nakliye dahil)
Beton (demirsiz, demirli, tesviye betonu, Ģap vb.)
Beton bordür büz, parke imali (idare malı tesislerinde imal edilirse)
Beton bordür, büz, parke imali, prefabrik baca imalı
Beton kırılması
15
18
12
18
12
35
7
15
6
7
6
8
5
9
10
20
6
4
4
22
6
8
6
4
8
8
6
10
15
10
9
6
9
10
5
20212223242526-
272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859-
a) Makineli
b) Elle
Beton kırılması (kompresörle)
Beton tretuvar ve müteferrik yol inĢaatı
Beton yüzeyine dıĢ etkenlere karĢı koruyucu kür maddesi
püskürtülmesi
Blokaj yapılması (malzemeli el ile)
Blokaj yapılması (malzemeli makine ile)
Blokaj yapılması (malzemesiz el ile)
Bordür döĢenmesi (her türlü)
a) Malzemeli
b) Malzeme idareden
Cadde ve sokaklara levha yapımı ve montajı
Cadde ve sokakların baca ve ızgara kapaklarının yükseltilmesi
Çelik köprülerin kumlama yapılması ve boyanması
Dekapaj kazı yapılması (el ile)
Dekapaj- kazı yapılması (makineli), (nakliye hariç)
Dekapaj, kazı yapılması (komprösörle delik açma ve dinamitle
patlatma)
Demiryollarında alüminotermit ray kaynağı yapılması
Demiryollarında hemzemin geçitlerde elektrikli otomatik bariyer
yapılması
Demiryolu hattının bakım onarımı (makineli)
Demiryolu raylarının kaynak yapılması (makineli)
Demiryolu travers ve ray döĢenmesi
Devlet demiryollarında eski dübellerin sökülerek yerine yeni dübellerin
Montajı
Dolgu malzemesi temini ve nakli iĢi (stabilize, toprak)
Dolgu yapılması ve sıkıĢtırılması (iĢçi ile)
Dolgu yapılması ve sıkıĢtırılması (makine ile)
DöĢeli raylarda yeniden profil vermek için frezeleme- taĢlama
Elastik genleĢme derzi yapımı (yeni)
FiniĢerle dökülen her türlü beton
Fore kazık, betonarme çakma kazık, jetgrout, çelik çakma kazık
Geçici köprü (yüzer ayaklar üzerine kurulmuĢ)
Görme engelliler için yol yapılması
Greyderle reglaj yapımı
Grovak malzeme çıkarılması temini ve serilmesi
Hasarlı otoyol korkuluklarının demontajı tamiri ve montajı
Hemzemin geçitlerde kauçuk kaplama (plastik-kaplama)
Ġdare malı kırılmıĢ temel malzemesi ile temel yapımı
Ġstinat duvarı derz yapılması
Ġstinat duvarı onarımı (beton veya betonarme)
Ġstinat duvarı onarımı (kargir)
Ġstinat duvarıları inĢaatı(geogrid)
Ġstinat duvarları inĢaatı (kargir) (hafriyat, iskele, taĢ, harç dahil)
Ġstinat duvarları inĢaatı (normal beton veya betonarme),(kalıp, demir
dahil)(satın alınan hazır beton hariç)
Jeogridli su toplama çukuru
6
30
20
9
6
17
6
30
9
30
10
12
13
30
3
10
7
9
10
6
8
18
4
17
4
10
6
4
6
6
10
4
4
18
7
5
18
9
18
7
18
9
6
60- Karla ve buzla mücadele (makine müteahhide ait)
KavĢak tanzimi, orta refüj teĢkili (normal beton) (satın alınan hazır
61beton hariç)
62- Kaya dolgu iĢleri (tahkimat, istifli)
63- Kaya dolgu iĢleri (tahkimat, istifsiz)
Kaya zeminde makine ile 10 m2 den büyük depo(Zirai mahsül vb.
64ürünleri saklamak için) açılması
65- Keson kuyu açılması (iĢçi ile)
66- Keson kuyu açılması (makine ile)
67- Konkasörde kırılarak hazırlanmıĢ alt temel ve temel malzemesi
68- Köprü genleĢme derzi yenileme
69- Köprü inĢaatı (betonarme) normal beton (fore kazık, jet grout, prefabrik
elemanlar ve satın alınan hazır beton hariç)
70- Köprü inĢaatı (çelik)
71- Köprü inĢaatı (kargir)
72- Köprü korkuluk temizliği, yıkanması (arazöz, motopomp ve iĢçi ile)
73- Köprü mesnet bandı
74- Köprü onarım iĢi
a) Betonarme
b) Kargir
75- Köprü tabliye onarımı iĢi (tabliye kaldırma iĢlemi dahil)
76- Köprü, menfez içi temizliği (iĢçi ile)
77- Köprü, menfez içi temizliği (makine ile)
78- Köprüde prefabrik mesnetler
79- Köprülerde gabion tel kafesle tahkimat ve Ģüt yapılması
80- Laboratuvar deneyleri ve rapor
81- Makine ile derz açılması ve dolgusu
82- Makine ve ekipman yükleniciye ait olmak ve m3, ton, m2 olarak
ölçülemeyen gün-saat olarak tespiti yapılıp ödeme yapılan bilimum
iĢler
Makineli kazı yapılması ve çıkan kazının dolgu malzemesi olarak
83Kullanılması
84- Mayın temizleme (makine ve el ile)
85- Nebati toprak temizliği (dozer ve greyder)
86- Ocaktan taĢ çıkarmak (kompresör ve patlayıcı madde ile)
87- Oto yol korkuluk montajı (makineli)
88- Oto yol korkulukları demontajı (hasarlı)
Otopark yapılması (açık otopark, normal beton) (satın alınan hazır
89beton hariç diğer her Ģey dahil)
90- Otopark yapılması (çok katlı otopark) (her Ģey dahil)
91- Parke ile kaldırım ve yol yapımı
a) Ġnsan gücü ile(malzemeli)
b) Makineli(malzemeli)
c) Malzemenin tümü idareden
d) Parke veya bordür taĢı idareden
e ) Parke taĢı(kilitli)(malzemeli)
92- Parklarda minyatür heykel, büst yapılması (ahĢap kalıp içine döküm)
93- Pere yapılması
a) Harçsız
6
9
8
6
5
35
10
6
7
9
9
18
10
7
9
18
10
35
6
7
10
10
6
4
4
17
4
6
7
9
8
9
18
10
30
25
20
15
12
949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128-
129-
b) Harçlı
Peronbej yapılması (TCDD)
Prefabrik betonarme yol korkuluğu imali ve montajı
Refüj, yol bordürü döĢenmesi,
Renkli dere taĢı temini ve serilmesi
Sabit asfalt tankları, boru yapımı ve izolasyon iĢleri
Sanat yapıları (betonarme, menfez, baks) (kazı, demir, dolgu, kalıp,
beton dahil) (satın alınan hazır beton hariç)
Sifon yapılması (münferit inĢa edilirse)
Sinyalizasyon tesisi
Sokak temizliği, çöp toplanması ve nakli (iĢçi ile yükleme)
Süpürge, vakumlu makine ile caddelerin süpürülmesi ve nakli
Taraklı mozayik
Tarihi köprü restorasyonu
Tarihi köprü temellerinin mini kazıklarla iyileĢtirilmesi
TaĢ kırma iĢleri (makineli)
TaĢ kolon (zeminin betonla güçlendirilmesi)
Tıbbi ve katı atıkların toplanması, nakli ve bertaraf edilmesi (iĢçi ile)
Trafik bilgi ve iĢaret levhası yapımı
Trafik güvenliğinin sağlanması (yol inĢaat çalıĢmalarında) iĢçi ile
Trafik iĢaret levhalarının bakım ve onarımı
Trafik levhaları için direk yapımı ve montajı
Tretuvar yapımı (beton) (satın alınan hazır beton hariç)
Tretuvar yapımı (karo, andezit, granit, mermer vs.)
Trimer makinesi ile asfalt kazısı
Yatay delgi makinası ile karayolu ve demiryolu altından boru
geçirilmesi
YHT Hattına prefabrik kar siperi montajı
Yol bakım onarımı (asfalt yollarda)
Yol bakım onarımı (beton yollarda) (satın alınan hazır beton hariç)
Yol bakım onarımı (stabilize yollarda)
Yol hendek reglajı ve bakımı (makineli)
Yol inĢaatı (toprak iĢleri, üst yapı, stabilize asfalt dahil) (komple)
Yol kenarlarına kar direkleri dikilmesi
Yol Ģevlerine kafes tel yapılması( hasır çelik gibi)
Yol yaklaĢım sınırında shotgrid yapılması (püskürtme beton, barbakan
hasır çelik dahil)
Yol yaklaĢım sınırında tel örgü yapılması
Yollara asfalt yama yapılması
a) Malzemeli
b) Malzemenin tamamı idareden
c) Ġdarece yalnız bitüm veya yalnız agrega verilirse
d) Malzemeli (elle)
e) Malzemenin tamamı idareden (elle)
Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi
a) Makineli
b) El ile
c) Malzeme idareden (makineli)
YÜKLEME - BOġALTMA
15
9
7
9
12
10
9
10
7
25
6
18
15
6
6
6
25
10
30
12
10
9
10
6
6
7
7
9
4
4
4
9
6
6
9
7
15
11
15
20
6
15
15
Buğday, arpa vs. yükleme boĢaltma (makine ve elektrik idareden)
Çay yükleme bantla
Çay yükleme el ile
Çimento fabrikasında band ile torba çimento yükleme
Pancar yükleme (makine ve elektrik idareden)
ġeker pancarı vb. boĢaltma iĢi (makine idareden, mazot Müteahhitten)
ġeker pancarı yükleme ve nakliyesi
Tütün yükleme ve nakli (boĢaltma idareden)
Yükleme, boĢaltma (tuğla, kiremit, torba çimento vb. malzemelerin iĢçi
9ile)
10- Yükleme, boĢaltma (elevatör vb. ile)
11- Yükleme, boĢaltma (makine ile demir, profil, paket halinde Tuğla,
parke, betopan, saç, font, çelik, PVC boru, PE boru, mermer, pirinci,
perlit, gaz beton)
12- Yükleme, boĢaltma, toz çimento (kompresörle)
12345678-
15
7
25
7
15
12
5
15
30
7
7
6
[R.G. 01 Mart 2014 – 28927 ]
—— • ——
KURUL KARARLARI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 5736
Karar Tarihi: 27/02/2014
Kurul Başkanlığının 26.02.2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 21.01.2014
tarih ve 43890421-101[61-1]-1371 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesine 5411 sayılı Bankacılık
Kanununun Geçici 3 üncü maddesi uyarınca ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi
kapsamında, sigortacılık mevzuatından kaynaklanan yükümlülükleri saklı kalmak ve yalnızca
Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri nam ve hesabına hareket etmek, ayrıca ilgili
kurumlardan onay/görüş alınması ve söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde ortaya
çıkabilecek riskin yönetimi konusunda gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla “sigorta acenteliği
aracılık hizmetleri” konusunda faaliyet izni verilmesine
karar verilmiştir.
[R.G. 01 Mart 2014 – 28927 ]
—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 5737
Karar Tarihi: 27.02.2014
Kurul Başkanlığının 26.02.2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 24.02.2014
tarih ve 32521522-103.01.03[134-212]-4603 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
- Ar Faktoring Finansal Hizmetler A.Ş.’nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi
doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun
(Kanun) 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,
- Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmi
Gazete’de yayımlanmasına
karar verilmiştir.
[R.G. 01 Mart 2014 – 28927 ]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARI
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı: 2012/87
Karar Sayısı: 2014/5 (Yürürlüğü Durdurma)
Karar Günü: 27.2.2014
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI ĠSTEMĠNDE BULUNAN: Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyeleri Emine Ülker TARHAN, Muharrem ĠNCE ile birlikte 124 milletvekili
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI ĠSTEMĠNĠN KONUSU: 16.5.2012 günlü,
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun’un;
1- 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “…Bakanlık tarafından
yetkilendirilmesi hâlinde…” ibaresi ile (c), (ç) ve (d) bentlerinin,
2- 3. maddesinin (1), (3), (4), (6) ve (7) numaralı fıkralarının,
3- 4., 5. ve 6. maddelerinin,
4- 7. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile (9) numaralı fıkrasının,
5- 8. maddesinin (1), (3) ve (7) numaralı fıkralarının,
6- 9. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının,
7- 12. maddesiyle, 4.11.1983 günlü, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu’nun 15.
maddesinin birinci fıkrasının değiĢtirilen birinci cümlesi ve sekizinci fıkrası ile maddeye
onbirinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen fıkranın,
8- 14. maddesiyle, 3.5.1985 günlü, 3194 sayılı Ġmar Kanunu’na eklenen ek madde 5
ve geçici 14. maddenin,
9- 16. maddesiyle, 16.6.2005 günlü, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel TaĢınmaz
Varlıkların Yenilenerek Korunması ve YaĢatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’un 4.
maddesine eklenen dördüncü fıkranın,
10- 19. maddesinin (a) fıkrasıyla, 29.6.2011 günlü, 644 sayılı Çevre ve ġehircilik
Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2.
maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen (n) bendinin,
11- 22. maddesinin,
Anayasa’nın BaĢlangıç’ı ile 2., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 13., 17., 35., 36., 43., 56., 57.,
63., 65., 90., 123., 125., 127., 138., 153., 163. ve 166. maddelerine aykırılılığı ileri sürülerek
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.
YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI ĠSTEMĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Yürürlüklerinin durdurulması istemini de içeren iptali istenilen kuralların yer aldığı
dava dilekçesi ve ekleri, bu konudaki Raportör Abdullah ÇELĠK tarafından hazırlanan
yürürlüğü durdurma ve esas inceleme raporu, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların
gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp
düĢünüldü:
16.5.2012 günlü, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında
Kanun’un;
A- 1- 6. maddesinin (9) numaralı fıkrasının ikinci cümlesi,
2- 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesi ile (2) numaralı fıkrası,
27.2.2014 günlü, E.2012/87, K.2014/41 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu fıkra ve
cümlelerin, uygulanmalarından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve
zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de
yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜKLERĠNĠN DURDURULMASINA,
B- 1- 3. maddesinin (4) numaralı fıkrasının birinci cümlesine ve (7) numaralı
fıkrasına,
2- 6. maddesinin (10) numaralı fıkrasına,
3- 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasına,
yönelik yürürlüğün durdurulması istemlerinin, koĢulları oluĢmadığından REDDĠNE,
C- 1- 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının yedinci ve sekizinci cümlelerine,
2- 4. maddesinin (1) numaralı fıkrasına,
3- 3- 5. maddesinin (5) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerine,
yönelik iptal hükümlerinin yürürlüğe girmelerinin ertelenmeleri nedeniyle bu fıkra ve
cümlelere iliĢkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin REDDĠNE,
D- 1- 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “…Bakanlık
tarafından yetkilendirilmesi hâlinde…” ibaresi ile (c), (ç) ve (d) bentlerine,
2- 3. maddesinin;
a- (1) numaralı fıkrasının birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beĢinci ve altıncı
cümlelerine,
b- (3) numaralı fıkrasına,
c- (4) numaralı fıkrasının ikinci cümlesine,
d- (6) numaralı fıkrasına,
3- 4. maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkralarına,
4- 5. maddesinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarına,
5- 6. maddesinin;
a- (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (11) ve (12) numaralı fıkralarına,
b- (9) numaralı fıkrasının birinci cümlesine,
6- 7. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile (9) numaralı fıkrasına,
7- 8. maddesinin (3) ve (7) numaralı fıkralarına,
8- 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesine,
9- 12. maddesiyle, 4.11.1983 günlü, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunu’nun 15.
maddesinin birinci fıkrasının değiĢtirilen birinci cümlesi ve sekizinci fıkrası ile maddeye
onbirinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen fıkraya,
10- 14. maddesiyle, 3.5.1985 günlü, 3194 sayılı Ġmar Kanunu’na eklenen ek 5. madde
ile geçici 14. maddeye,
11- 16. maddesiyle, 16.6.2005 günlü, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel
TaĢınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve YaĢatılarak Kullanılması Hakkında
Kanun’un 4. maddesine mevcut üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen dördüncü
fıkraya,
12- 19. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendiyle, 29.6.2011 günlü, 644 sayılı Çevre
ve ġehircilik Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin
2. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen (n) bendine,
22. maddesine,
yönelik iptal istemleri, 27.2.2014 günlü, E.2012/87, K.2014/41 sayılı kararla
reddedildiğinden, bu maddelere, fıkralara, bentlere, cümlelere ve ibareye iliĢkin yürürlüğün
durdurulması istemlerinin REDDĠNE,
27.2.2014 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi.
BaĢkan
HaĢim KILIÇ
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
BaĢkanvekili
Alparslan ALTAN
Üye
Üye
Osman Alifeyyaz PAKSÜT Zehra Ayla PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Zühtü ARSLAN
Üye
M. Emin KUZ
[R.G. 01 Mart 2014 – 28927 ]
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2013 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLĠKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN BU NOTERLĠKLERE atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren
bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvuru süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Ġlan olunur.
SIRA NO: NOTERLĠĞĠN ADI :
1 - ADANA YEDĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
2 - ANKARA YĠRMĠDOKUZUNCU
NOTERLĠĞĠ
3
ANKARA
OTUZBEġĠNCĠ
NOTERLĠĞĠ
4
BAKIRKÖY
ONÜÇÜNCÜ
NOTERLĠĞĠ
5
BAKIRKÖY
ONALTINCI
NOTERLĠĞĠ
6 - BURSA ALTINCI NOTERLĠĞĠ
7 - BURSA ONĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
2013 YILI GAYRĠSAFĠ
GELĠRĠ
1.043.978,77.-TL.
472.780,41.-TL.
1.630.261,67.-TL.
1.081.757,86.-TL.
829.760,48.-TL.
771.171,27.-TL.
802.551,92.-TL.
8
ERZURUM
DÖRDÜNCÜ
NOTERLĠĞĠ
9 - ĠSTANBUL YĠRMĠALTINCI
NOTERLĠĞĠ
10 - KAHRAMANMARAġ ĠKĠNCĠ
NOTERLĠĞĠ
11 - KAHRAMANMARAġ ÜÇÜNCÜ
NOTERLĠĞĠ
12 - KAHRAMANMARAġ DÖRDÜNCÜ
NOTERLĠĞĠ
566.452,51.-TL.
636.133,57.-TL.
500.582,93.-TL.
734.316,50.-TL.
748.718,21.-TL.
1598/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2013 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ĠKĠNCĠ SINIF
NOTERLĠKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
VE ĠKĠNCĠ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına
baĢvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvuru süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Ġlan olunur.
SIRA NO:
NOTERLĠĞĠN ADI :
1
ADIYAMAN
ÜÇÜNCÜ
NOTERLĠĞĠ
2 - BOĞAZLIYAN NOTERLĠĞĠ
3 - BOLU BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
4 - ÇORLU SEKĠZĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
5 - ÇUMRA NOTERLĠĞĠ
6 - EDĠRNE ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
7 - EREĞLĠ (ZONGULDAK) ĠKĠNCĠ
NOTERLĠĞĠ
8 - GÖLCÜK BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
9 - KASTAMONU DÖRDÜNCÜ
NOTERLĠĞĠ
10
KEMALPAġA
BĠRĠNCĠ
NOTERLĠĞĠ
11 - KEMER (ANTALYA) BĠRĠNCĠ
NOTERLĠĞĠ
12 - KOZAN ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
13 - MĠDYAT NOTERLĠĞĠ
14 - MĠLAS ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
15 - OSMANĠYE BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
16 - OSMANĠYE ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
17 - RĠZE ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ
18 - SAMANDAĞ NOTERLĠĞĠ
19 - SĠLĠFKE ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
20 - SĠNOP NOTERLĠĞĠ
2013 YILI GAYRĠSAFĠ
GELĠRĠ
214.178,23.-TL.
294.455,46.-TL.
266.396,95.-TL.
321.707,22.-TL.
424.037,87.-TL.
441.902,11.-TL.
452.608,04.-TL.
324.137,50.-TL.
259.621,56.-TL.
768.165,70.-TL.
429.931,80.-TL.
343.572,19.-TL.
462.990,51.-TL.
374.135,92.-TL.
434.701,03.-TL.
515.380,30.-TL.
546.857,43.-TL.
482.906,64.-TL.
392.155,75.-TL.
466.971,82.-TL.
21 - TARSUS BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
22 - TAVġANLI ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
23 - TEKKEKÖY BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
324.055,55.-TL.
460.800,07.-TL.
548.067,16.-TL.
1599/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2013 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF
NOTERLĠKLER münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF,
ĠKĠNCĠ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLĠK BELGESĠ
SAHĠPLERĠNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya
bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları gerekmektedir.
BaĢvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin baĢvuru
dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık
raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruĢturma ya da disiplin cezası olup
olmadığına iliĢkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet BaĢsavcılıklarından
temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde tamamlamayan kiĢilerin istemi dikkate alınmaz.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler ve ekleri baĢvurma
süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde dikkate alınmaz.
Aynı kanunun değiĢik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiĢ sayılacaktır.
Ġlan olunur.
SIRA NO: NOTERLĠĞĠN
ADI:
1 - ALTINÖZÜ NOTERLĠĞĠ
2 - ALUCRA NOTERLĠĞĠ
3 - CĠZRE DÖRDÜNCÜ
NOTERLĠĞĠ
4 - ÇAMELĠ NOTERLĠĞĠ
5 - ÇARDAK NOTERLĠĞĠ
6 - ÇĠFTLĠK NOTERLĠĞĠ
7 - EġME NOTERLĠĞĠ
8 - GÖRELE NOTERLĠĞĠ
9
GÜRGENTEPE
NOTERLĠĞĠ
10 - HOCALAR NOTERLĠĞĠ
11 - ĠMRANLI NOTERLĠĞĠ
12 - ĠSKĠLĠP NOTERLĠĞĠ
13 - ĠSPĠR NOTERLĠĞĠ
14
KAVAKLIDERE
NOTERLĠĞĠ
15 - KELKĠT NOTERLĠĞĠ
16 - KEMER NOTERLĠĞĠ
17 - MAÇKA NOTERLĠĞĠ
18 - MURADĠYE NOTERLĠĞĠ
19 - OSMANCIK NOTERLĠĞĠ
HATAY
GĠRESUN
ġIRNAK
2013 YILI
GAYRĠSAFĠ
GELĠRĠ
107.643,07.-TL.
42.024,74.-TL.
177.775,51.-TL.
DENĠZLĠ
DENĠZLĠ
NĠĞDE
UġAK
GĠRESUN
ORDU
72.055,42.-TL.
35.659,02.-TL.
48.814,60.-TL.
211.412,70.-TL.
256.106,37.-TL.
45.672,27.-TL.
AFYONKARAHĠSAR
SĠVAS
ÇORUM
ERZURUM
MUĞLA
26.053,67.-TL.
49.088,28.-TL.
221.321,31.-TL.
80.711,10.-TL.
40.571,61.-TL.
GÜMÜġHANE
BURDUR
TRABZON
VAN
ÇORUM
161.538,94.-TL.
15.934.77.-TL.
119.911.36.-TL.
71.807.22.-TL.
261.811,83.-TL.
ĠLĠ:
20 - REġADĠYE NOTERLĠĞĠ
21
SARIOĞLAN
NOTERLĠĞĠ
22 - SÖĞÜT NOTERLĠĞĠ
23
SULTANDAĞI
NOTERLĠĞĠ
24 - SUSUZ NOTERLĠĞĠ
25 - SUġEHRĠ NOTERLĠĞĠ
26
ġEBĠNKARAHĠSAR
NOTERLĠĞĠ
TOKAT
KAYSERĠ
134.911,17.-TL.
53.627,55.-TL.
BĠLECĠK
AFYONKARAHĠSAR
161.744,24.-TL.
86.546,74.-TL.
KARS
SĠVAS
GĠRESUN
20.948,59.-TL.
217.294.80.-TL.
149.086.40.-TL.
1600/1-1
—————
Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesi SatıĢ Memurluğunun 1988/13 SatıĢ sayılı dosyasının
zayi olduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan
Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
1562/1-1
—————
Hadim Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/14 Esas, 2004/37 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan
Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
1563/1-1
—————
Ortaca Ġcra Hukuk Mahkemesinin 2013/11 Esas, 2013/128 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan
Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
1564/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLĠK
2013 yılı gayri safi geliri 225.901,77.-TL. olan ikinci sınıf Bandırma Birinci Noterliği
30.04.2014 tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
VE ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına
baĢvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
1565/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2013 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Sivas Birinci
Noterliği 25.04.2014 ve Ankara Ellibirinci Noterliği 29.04.2014 tarihlerinde yaĢ tahdidi
nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına baĢvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiĢ olan dilekçeler baĢvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama iĢleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
SIRA NO
NOTERLĠĞĠN ADI 2013 YILI GAYRĠSAFĠ GELĠRLERĠ
1ANKARA ELLĠBĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ1.042.661,43.-TL.
2SĠVAS BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ
1.073.723,00.-TL.
1566/1-1
[R.G. 01 Mart 2014 – 28927 ]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/5988
Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne ait ―154 kV Maçka HavzaAkyazı Enerji Ġletim Hattı Projesi‖ kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden
taĢınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet Ģeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı
kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaĢtırılması; Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığının 29/1/2014 tarihli ve 166 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı
KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/2/2014 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın Eki Harita
[R.G. 03 Mart 2014 – 28930 ]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/5877
BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)
sayılı kararlarıyla listelenen kiĢi, kuruluĢ veya organizasyonların tasarrufunda bulunan
malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listede değiĢiklik yapılmasına iliĢkin ekli Kararın yürürlüğe
konulması; Maliye Bakanlığının 13/1/2014 tarihli ve 112 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 27/1/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
Kararı görmek için tıklayınız.
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
ve
[R.G. 04 Mart 2014 – 28931 ]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Millî Eğitim Bakanlığından:
MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAġIT SÜRÜCÜLERĠ
KURSU YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendine (7) numaralı alt bent ve (b) bendine (6) numaralı alt bent
eklenmiĢtir.
―7) Parmak izi alındığına dair belge,‖
―6) Parmak izi alındığına dair belge,‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Teorik derslerin eğitimini tamamlayan kursiyerler teorik eğitim sınavına,
direksiyon eğitimi dersini tamamlayan kursiyerler de direksiyon eğitimi dersi sınavına
girerler. Teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyenlerle
teorik sınavda baĢarısız olanlar yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden
aralıksız üç dönem daha sınavlara girebilirler. Direksiyon eğitimi dersi sınavında ise
kursiyerler baĢarısız oldukları her sınavdan sonra, kayıtlı oldukları kurstan en az iki saat
direksiyon eğitimi dersi almaları Ģartıyla toplam üç dönem daha sınavlara girebilirler. Kurslar,
bu kursiyerlerden her bir ders saati için ilan ettikleri uygulama ders saati ücretinden fazla
ücret alamaz.‖
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aĢağıdaki üçüncü fıkra
eklenmiĢtir.
―(3) Millî eğitim müdürlüğünce, teorik sınava gireceklerin listesi özel MTSK Modülü
üzerinden onaylanmadan önce; kursta istihdam edilenlerin sosyal güvenliklerinin sağlandığına
iliĢkin aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiĢ olması
gerekmektedir. Ayrıca bu kurumların Sosyal Güvenlik Kurumuna idari para cezası, prim ve
prime iliĢkin borçlarının olmaması veya borcu bulunmakla birlikte 21/7/1953 tarihli ve 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil ve taksitlendirilmiĢ ya
da özel kanunlara göre yapılandırılmıĢ olup taksitlerinin düzenli ödenmiĢ olup olmadığı
kontrol edilir. Bir önceki ayın primini ödemediği tespit edilen kurslara prim borçlarını
ödeyene kadar yeni dönem açmalarına izin verilmez.‖
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ ve altıncı fıkrasındaki ―08.00‖ ibaresi ―07.00‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
―(1) Teorik derslerin sınavı, Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre merkezî sistemle
veya elektronik ortamda yapılır. Merkezi sistemle yapılan teorik derslerin sınav sonuçları
açıklandıktan sonra direksiyon eğitimi dersi sınavları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince
belirlenen tarihlerde millî eğitim müdürlüklerince uygulamalı olarak yapılır. Ayrıca elektronik
sınava girerek sınavda baĢarılı olan kursiyer sayısı o dönemde ilçedeki kayıtlı kursiyerlerin
%50’sinden veya 300 kursiyerden fazla olması hâlinde direksiyon eğitimi dersini
tamamlamak Ģartıyla direksiyon eğitimi dersi sınavlarına alınır. Direksiyon eğitimi dersi
sınavında baĢarısız olan kursiyerler, elektronik sınava giren kursiyerlerin direksiyon eğitimi
dersi sınavlarına dâhil edilebilir.‖
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“Direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu ve sınav yürütme komisyonu
MADDE 29 – (1) Ġl millî eğitim müdürü, il sınav sorumlusu olarak direksiyon eğitimi
dersi sınavında sınav yürütme komisyonlarını denetleyerek iĢ ve iĢlemlerin mevzuata uygun
yapılmasını sağlar. Denetim görevi yapacak olan il sınav sorumlusunun görevleri Genel
Müdürlükçe belirlenir.
(2) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu;
a) BüyükĢehir statüsündeki illerde; ilçelerde,
b) BüyükĢehir statüsünde olmayan illerde; merkez ilçe ile diğer ilçelerde,
kurulur.
(3) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu, sınavların belirlenen esaslara
göre yürütülmesinden sorumludur.
(4) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonlarının oluĢumu ve görevleri Genel
Müdürlükçe belirlenir.‖
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 31 – (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme
komisyonu bir baĢkan ve bir üyeden oluĢur. BaĢkan ve üye; Bakanlıkça verilmiĢ motorlu taĢıt
sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi bulunan, en az yüksekokul
mezunu ve en az üç yıl önce alınmıĢ en az ―B‖ sınıfı sürücü belgesi bulunanlar arasından
oluĢturulur. Komisyonun oluĢum ve görevlerine iliĢkin diğer usul ve esaslar Genel
Müdürlükçe belirlenir.‖
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 38 – (1) Yapılan sınavlarda baĢarı gösteren kursiyerlere Özel Motorlu TaĢıt
Sürücüsü Sertifikası (EK-6) verilir. Sertifika bilgileri, imza, fotoğraf ve sağlık raporu sürücü
belgesi düzenlenmesine esas olmak üzere elektronik sistemle Emniyet Genel Müdürlüğüne
iletilir. Sertifikanın herhangi bir sebeple iptali, kursun doğrudan bağlı bulunduğu il millî
eğitim müdürlüğü tarafından yapılır.‖
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında elektronik sistem üzerinden Bakanlıkça
gönderilen bilgiler ile kamu kurum ve kuruluĢları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kiĢilerden
güvenli elektronik sistemle alınan diğer bilgiler esas alınmak suretiyle, sürücü adayının trafik
tescil birimlerine bizzat müracaat Ģartı aranmadan, sertifika sürücü belgesine dönüĢtürülür.
Sertifikanın sürücü belgesine dönüĢtürülmesi iĢlemi Emniyet Genel Müdürlüğünce, 18/7/1997
tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik
Yönetmeliğinin 81 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre merkezi olarak
kiĢiselleĢtirilerek basılır ve ilgililerin beyan etmiĢ oldukları adreslerine posta yoluyla
gönderilir.
(2) Sertifika sahipleri, sertifikaların birinci fıkra kapsamında merkezi olarak sürücü
belgesine dönüĢtürülmesi uygulamasına geçilinceye kadar, sertifikalarını sınıfına uygun
sürücü belgesiyle değiĢtirmek üzere herhangi bir trafik tescil kuruluĢuna baĢvururlar.
(3) Sürücü sertifikasının sürücü belgesine dönüĢtürülmesi süresi en çok iki yıldır. Süresi
içerisinde sınıfına uygun sürücü belgesi ile değiĢtirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erer.
Sertifikalar sürücü belgesiyle değiĢtirilmedikçe karayolunda araç kullanma yetkisi vermez.‖
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekleri EK-3, EK-5 ve EK-7 ekteki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin;
a) 23 üncü maddesine eklenen üçüncü fıkrası yayımı tarihinden 3 ay sonra,
b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
29/5/2013
28661
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
20/6/2013
28683
Ekleri için tıklayınız.
[R.G. 04 Mart 2014 – 28931 ]
—— • ——
TEBLĠĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ (GÜMRÜK ĠġLEMLERĠ) (SERĠ NO: 103)’NDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
(GÜMRÜK ĠġLEMLERĠ)
(SERĠ NO: 112)
MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük ĠĢlemleri) (Seri No: 103)’nin 3 üncü maddesine aĢağıdaki fıkra
eklenmiĢtir.
―(2) Motorlu kara taĢıtı imalatçısı firmalar, motorlu kara taĢıtı imalatında kullanılmaya
mahsus telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaĢıma giriĢ iĢlemlerini,
bu eĢyaların geldiği yer gümrük müdürlüklerinden yapabilirler.‖
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
[R.G. 04 Mart 2014 – 28931 ]
—— • ——
Adalet Bakanlığından :
Ġhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı
[R.G. 04 Mart 2014 – 28931 ]
—— • ——
YÖNETMELĠK
ĠçiĢleri Bakanlığından:
TERÖR EYLEMLERĠ NEDENĠYLE ġEHĠT VE MALUL OLANLARIN
YAKINLARININ VE ÇALIġABĠLECEK DURUMDAKĠ MALULLERĠN
KAMU KURUM VE KURULUġLARINDA ĠSTĠHDAMI HAKKINDA
YÖNETMELĠĞĠN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 11/12/2012 tarihli ve 28494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Terör
Eylemleri Nedeniyle ġehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve ÇalıĢabilecek Durumdaki
Malullerin Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Ġstihdamı Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıĢtır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini ĠçiĢleri Bakanı yürütür.
[R.G. 05 Mart 2014 – 28932]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ ĠÇTÜZÜĞÜ
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
ANAYASA MAHKEMESĠ ĠÇTÜZÜĞÜNÜN BAZI MADDELERĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR ĠÇTÜZÜK
MADDE 1- 12/7/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa
Mahkemesi Ġçtüzüğünün 10. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ı) bendi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir;
“ı) Bölümlerin kararları arasında içtihat uyumsuzluğunun oluştuğu ya da oluşacağı
kanaatine varıldığı veya Bölümlerce Genel Kurul tarafından karar alınmasının gerekli
görüldüğü hâllerde Genel Kurulu toplantıya çağırmak.”
MADDE 2- Ġçtüzüğün 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendi aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir;
“e) Görevleri dışında resmî veya özel hiçbir görev alamazlar; davet olundukları ulusal
veya uluslararası kongre, konferans ve benzeri bilimsel toplantılara ve Mahkemenin görev
alanına ilişkin konularda çalışmalar yapan uluslararası kuruluşlara Başkanın izniyle
katılabilirler.”
MADDE 3- Ġçtüzüğün 25. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendi aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir;
“d) Bireysel başvurulara ilişkin olarak Bölümlerin kararları arasında oluşmuş veya
oluşabilecek farklılıkları gidermek; Bölümlerce Genel Kurula sevk edilen konuları karara
bağlamak.”
MADDE 4- Ġçtüzüğün 28. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile (3) numaralı
fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir;
“b) Komisyonlarca kabul edilebilirliği karara bağlanamamış başvuruların Bölüm
Başkanınca gerekli görüldüğü takdirde kabul edilebilirlik ve esas incelemesini birlikte
yapmak”,
“(3) Bölümlerden birinin görülmekte olan bir başvuruya ilişkin olarak vereceği karar,
Bölümlerin önceden vermiş olduğu bir kararla çelişecekse ya da konunun niteliği itibarıyla
Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görülürse ilgili Bölüm dosyadan el
çekebilir. Bölüm Başkanı başvuruyu Genel Kurul önüne götürmek üzere Başkana iletir.”
MADDE 5- Ġçtüzüğün 33. maddesinin (2) numaralı fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir;
“(2) Komisyonlar oybirliği ile karar alır. Oybirliği sağlanamadığında konu, oybirliği
sağlanamadığı belirtilmek suretiyle Bölüme havale edilir. Oy birliği sağlanamayan
durumlarda başvurunun Bölüme gönderilmesini isteyen üye bunun gerekçesini yazar.”
MADDE 6- Ġçtüzüğün 50. maddesine, (6) numaralı fıkradan sonra gelmek üzere
aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“(7) Başvuruda Kanunun 43 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrasında belirtilen
nedenlerle bir kuralın iptali istenmesi durumunda, o kurala yönelik esas inceleme yapılmaz.”
MADDE 7- Ġçtüzüğün 64. maddesinin (1) numaralı fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir;
“(1) Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten, başvuru yolu
öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir.”
MADDE 8- Ġçtüzüğün 66. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir;
“(1)Bireysel Başvuru Bürosu gelen başvuruları şeklî eksiklikler bulunup bulunmadığı
yönünden inceler. Başvuru formunda veya eklerinde herhangi bir eksiklik tespit edilmesi
hâlinde, bunların tamamlattırılması için başvurucuya, varsa avukatına veya kanuni
temsilcisine onbeş günü geçmemek üzere kesin bir süre verilir.”
“(2) Eksikliklerin tamamlattırılmasına dair yazıda başvurucuya geçerli bir mazereti
olmaksızın verilen kesin sürede eksiklikleri tamamlamadığı takdirde başvurusunun reddine
karar verileceği bildirilir.”
MADDE 9- Ġçtüzüğün 70. maddesinin (2) numaralı fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir;
“(2) Yukarıdaki fıkra kapsamında Mahkemeye ulaşan bilgi ve belgeler, yargılamanın
gerektirmesi halinde onbeş günlük süre içinde görüşlerini sunabilmeleri için başvurucuya,
Adalet Bakanlığına ve varsa diğer ilgililere tebliğ edilir”
MADDE 10- Ġçtüzüğün 71. maddesinin (2) numaralı fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir;
“(2) Adalet Bakanlığı başvuruya ilişkin görüşünü otuz günlük süre içinde bildirir. Talep
hâlinde Bölüm Başkanınca bu süre otuz güne kadar uzatılabilir. Başvurunun Adalet
Bakanlığına bildiriminden itibaren belirtilen sürelerde cevap verilmediği takdirde, Mahkeme
dosyadaki bilgi ve belgelere göre kararını verir. Mahkeme, içtihadın oluştuğu alanlarda veya
ivedilikle karar verilmesi gereken durumlarda Bakanlık cevabını beklemeden başvurunun
kabul edilebilirlik ve esası hakkında karar verebilir.”
[R.G. 05 Mart 2014 – 28932]
—— • ——
MĠLLETLERARASI ANDLAġMA
Karar Sayısı : 2014/5993
10 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli ―Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Moğolistan Hükümeti Arasında VatandaĢlarının KarĢılıklı Seyahatine ĠliĢkin AnlaĢma‖nın
onaylanması; DıĢiĢleri Bakanlığının 21/11/2013 tarihli ve 1077599 sayılı yazısı üzerine, 5682
sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu maddesi ile 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3
üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/2/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
AndlaĢmayı görmek için tıklayınız.
[R.G. 06 Mart 2014 – 28933]
—— • ——
TEBLĠĞLER
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
Karar No.
: 2014/16
ĠĢyeri
: Retay Silah Otomotiv ĠnĢaat Gıda San. ve Tic. Ltd. ġti.
Fevzi Çakmak Mah. 10728 Sok. No: 5/5
Karatay/KONYA
SGK Sicil No. :
1069704.042
Tespiti Ġsteyen :
Retay Silah Otomotiv ĠnĢaat Gıda San. ve Tic. Ltd. ġti.
vekili Av. Hamdi CANEVĠ
ve
Ġnceleme
: Retay Silah Otomotiv ĠnĢaat Gıda San. ve Tic. Ltd. ġti.’nde
Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen iĢyerinde üretimi yapılan nihai ürünlerin asıl
hammaddesinin büyük bir bölümünün metal bir element olan zamaktan oluĢtuğu, iĢin genel
organizasyon ağırlığının da, iĢyerinde üretimi ve satıĢı yapılan nihai ürünün de havalı tüfek ve
kuru sıkı tabanca üretimi olduğu, bu nedenle yapılan iĢlerin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 12 sıra
numaralı ―Metal‖ iĢkolunda yer aldığı tespit edilmiĢtir.
Karar: Retay Silah Otomotiv ĠnĢaat Gıda San. ve Tic. Ltd. ġti. iĢyerinde yürütülen
iĢlerin niteliği itibariyle ĠĢkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı ―Metal‖ iĢkoluna girdiğine
ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ
SözleĢmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiĢtir.
[R.G. 06 Mart 2014 – 28933]
—— • ——
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
Karar No.
: 2014/17
ĠĢyeri
: Denkyol ĠnĢ. Elek. Yol Yapım ve Bakım Hizm. San. Tic. Ltd. ġti.
Lise Cad. Fırat Apt. B Blok K: 2 D: 7
YeniĢehir/DĠYARBAKIR
SGK No.
: 1059999.021-1032510.063-1032511.063-1050560.021-1052789.021
Tespiti Ġsteyen :
Genel-ĠĢ Sendikası
Ġnceleme
: Denkyol ĠnĢ. Elek. Yol Yapım ve Bakım Hizm. San. Tic. Ltd. ġti.’nde
Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen Ģirketin Diyarbakır BüyükĢehir Belediye
BaĢkanlığı ile yaptığı ―Diyarbakır BüyükĢehir Belediyesi Otobüs ĠĢletme Müdürlüğüne Bağlı
Toplu TaĢıma Otobüslerinde ÇalıĢtırılacak ġoför ve Yardımcı Eleman Hizmet Alım ĠĢi‖
sözleĢmesi kapsamında Belediyeye ait Ģehiriçi toplu taĢıma otobüslerinde Ģoför olarak iĢçi
çalıĢtırılması iĢlerinin, Karayolları Diyarbakır 9. Bölge Müdürlüğü ile yaptığı ―Gaziantepġanlıurfa Otoyolu Birecik ġanlıurfa Kesimi Otoyol Ana Gövde, Bağlantı Yolları ve KavĢak
Yollarında Rutin Bakım ve Temizlik ĠĢleri Hizmet Alım ĠĢi‖ sözleĢmesi kapsamında
otoyolların temizlik ve rutin bakım iĢlerinin, ―ġanlıurfa Otoyol Bakım ĠĢletme ġefliğine Bağlı
Tesisler, Ücret Toplama Ġstasyonları, Ġdari Binalar ve Bina Sahalarının Temizlenmesi ve
Bakımı Hizmet Alım iĢi‖ sözleĢmesi kapsamında Otoyol Bakım ĠĢletme ġefliğine bağlı
tesisler ile ücret toplama istasyonlarında idari binalar ve bina sahalarının temizlenmesi,
bakımı ve çevre düzenlemesi iĢlerinin, ayrıca Karayolları Diyarbakır 9. Bölge
Müdürlüğünden ihale ile iĢ alan Serhanoğlu ĠnĢ. Nak. Mad. San. ve Tic. Ltd. ġti.-BSK Yapı
Tekstil Gıda Turz. Elekt. San. ve Tic. Ltd. ġti.-Senver Karakoç ĠĢ Ortaklığının alt yüklenicisi
olarak Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ġanlıurfa (91’inci), Diyarbakır (92’nci), Mardin
(93’üncü), Siirt (94’üncü), Cizre (95’inci), Siverek (96’ncı) ve Batman (97’nci) Ģube Ģeflikleri
hizmet sınırları içerisinde bulunan yollarda kar ve buzla mücadele, bakım, yapım ve onarım
iĢlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan iĢlerin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı
―Genel ĠĢler‖ iĢkolunda,
Diyarbakır BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile yaptığı ―Diyarbakır BüyükĢehir
Belediye BaĢkanlığı, Belediye Ana Arterlerde Bulunan Yol Boyu Açık Otoparkların
ĠĢletilmesi Hizmet Alım ĠĢi‖ sözleĢmesi kapsamında, Belediyeye ait ana arterlerde bulunan
yol boyu açık otoparkların iĢletilmesi iĢlerinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan iĢlerin
ĠĢkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı ―TaĢımacılık‖ iĢkolunda,
yer aldığı tespit edilmiĢtir.
Karar: Yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiĢtir.
[R.G. 06 Mart 2014– 28933]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARI
Anayasa Mahkemesinin 28/2/2013 Tarihli ve E: 2011/21, K: 2013/36 Sayılı
Kararı, 06/03/2014 Tarihli ve 28933 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 06 Mart 2014 – 28933]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 618
-KARAR298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un Ek 9.
maddesinde;
―Ġlçe seçim kurullarından Yüksek Seçim Kuruluna elektronik ortamda gönderilen
sandık ölçekli seçim sonuçlarını, talepleri halinde seçime katılan siyasi parti genel
merkezlerinin de eĢ zamanlı olarak izleyebilmeleri ve aynı formatta bilgisayar ortamında
saklayabilmeleri için gerekli her türlü tedbir, Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınır. Siyasi
parti genel merkezleri bu suretle elde ettikleri seçim sonuçlarını, Yüksek Seçim Kurulunca
belirlenen süre bitimine kadar kendi teĢkilatlarına veya üçüncü Ģahıslara gönderemez ve
kamuoyuna açıklayamaz.
Yüksek Seçim Kurulu, siyasi parti genel merkezlerinin kullanımına açılacak veri
tabanları ile ilgili her türlü güvenlik tedbirlerini de alır.‖
hükümleri yer almaktadır.
30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan Mahalli Ġdareler Seçimlerinde il-ilçe seçim
kurullarından Yüksek Seçim Kuruluna elektronik ortamda gönderilen sandık ölçekli seçim
sonuçlarını talepleri halinde seçime katılan siyasi parti genel merkezlerinin de eĢ zamanlı
izleyebilme ve bu hizmetten yararlanabilme usul ve esasların belirlenmesi amacıyla
Kurulumuzun 4/2/2014 tarih ve 2014/267 sayılı kararı ile oluĢturulan Komisyon çalıĢmalarını
tamamlamıĢ bulunduğundan, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un Ek
Madde 9 kapsamında, seçim günü, oy verme süresi sonunda, Yüksek Seçim Kurulu Seçmen
Kütüğü Genel Müdürlüğünce, çevrim-içi ulaĢan sandık ölçekli sonuçların, seçime katılan
siyasi parti genel merkezlerinden eĢ zamanlı izlenebilmesine ve saklanabilmesine olanak
sağlayan Sandık Sonuçları PaylaĢım Sisteminin kullanım usul ve esasları düzenlenmektedir.
Bu nedenle; konuya iliĢkin olarak Komisyonca hazırlanan Sandık Sonuçları PaylaĢım
Sistemi Kullanımına ĠliĢkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge'nin (SEÇSĠS – SSPS)
yürürlüğe konulması Kurulumuzca uygun bulunmuĢtur.
S O N U Ç:
1- 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak Mahalli Ġdareler Seçimlerinin sağlıklı ve düzenli
yürütülüp sonuçlandırılması ve Yurt genelinde uygulamada birliğin sağlanması amacı ile
SANDIK SONUÇLARI PAYLAġIM SĠSTEMĠ KULLANIMINA ĠLĠġKĠN USUL VE
ESASLARI GÖSTERĠR GENELGE'nin kabulüne ve Genelge'nin bu kararın eki sayılmasına,
2- Karar örneğinin ve eki bu Genelge'nin seçime katılacak siyasi partilerin genel
baĢkanlıklarına gönderilmesine,
3- Karar örneği ve eki Genelge'nin Resmî Gazete'de yayımlanmasına,
1/3/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi
GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Nilgün
ĠPEK
Üye
Ünal
DEMĠRCĠ
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Ali
KAYA
Üye
Mehmet
KÜRTÜL
Üye
Ġlhan
HANAĞASI
[R.G. 06 Mart 2014– 28933]
—— • ——
Konya Adliyesinde Zabıt Katibi Olarak Görev yapmakta Ġken 11/01/2014
Tarihinde Vefat Eden Ġbrahim TUNA için Düzenlenen Yardım
Kampanyası Hakkında Duyuru
Vakıfbank Konya Adliye Sarayı ġubesi
TR360001500158007301793507
[ 06 Mart 2014 ]
—— • ——
KANUN
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU VE CEZA MUHAKEMESĠ KANUNU ĠLE
BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN
Kanun No. 6526
Kabul Tarihi: 21/02/2014
MADDE 1 – 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa aĢağıdaki
geçici madde eklenmiĢtir.
―GEÇĠCĠ MADDE 14- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 2/7/2012 tarihli ve 6352
sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca görevlerine devam eden ağır ceza mahkemeleri
ile bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesi
uyarınca görevlendirilen ağır ceza mahkemeleri kaldırılmıĢtır.
Kaldırılan bu ağır ceza mahkemelerinde görev yapan baĢkan ve üyeler ile Terörle
Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların soruĢturmasında görevlendirilen hâkim ve
Cumhuriyet savcıları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, beĢinci fıkra uyarınca
devirlerin tamamlanmasından itibaren on gün içinde müktesepleri dikkate alınarak uygun
görülecek bir göreve atanırlar.
Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesi
uyarınca görevlendirilen Cumhuriyet savcılarınca yürütülen soruĢturma dosyaları, bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yetkili Cumhuriyet baĢsavcılıklarına devredilir.
6352 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca görevlerine devam eden ağır ceza
mahkemelerinde ve bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu
maddesi uyarınca görevlendirilen ağır ceza mahkemelerinde derdest bulunan dosyalar, bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bulundukları aĢamadan itibaren kovuĢturmaya devam
edilmek üzere yetkili ve görevli mahkemelere devredilir. Bu mahkemelerce verilip Yargıtay
Cumhuriyet BaĢsavcılığında veya Yargıtayın dairelerinde bulunan dosyaların incelenmesine
devam olunur.
Üçüncü ve dördüncü fıkralar uyarınca yapılacak devir iĢlemleri, bu Kanunla kaldırılan
ağır ceza mahkemelerinde görevlendirilen hâkimler ile Cumhuriyet savcıları tarafından bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beĢ gün içinde sonuçlandırılır. Dosyaların
devir iĢlemleri sonuçlandırılıncaya kadar, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, devredilen
dosyalarla ilgili koruma tedbirleri hakkında karar vermeye bu mahkemelerin bulunduğu yer
hâkim ve mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca, bu Kanunla kaldırılan ağır ceza mahkemelerince
verilip henüz gerekçesi yazılmamıĢ olan hükümlerin gerekçeleri, bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren en geç on beĢ gün içinde yazılır. Kaldırılan mahkemelerde bulunan ve
kesinleĢen dosyalara ait arĢiv ve emanetler ile diğer evrak ve dokümanlar Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenecek mahkeme veya mahkemelere devredilir ve
müteakip iĢlem ve talepler bu mahkemelerce yerine getirilir veya karara bağlanır.
Mevzuatta Ceza Muhakemesi Kanununun mülga 250 nci maddesinin birinci fıkrasına
göre görevlendirilen ağır ceza mahkemeleri ile Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasına göre görevlendirilen ağır ceza mahkemelerine yapılmıĢ atıflar
ağır ceza mahkemelerine; bu mahkemelerin üyelerine yapılmıĢ atıflar Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunca belirlenen Ankara Ağır Ceza Mahkemesine yapılmıĢ sayılır. Mevzuatta
Ceza Muhakemesi Kanununun mülga 250 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren
suçlar ile Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamına
giren suçlara yapılan atıflar, Türk Ceza Kanununda yer alan;
a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde iĢlenen uyuĢturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti
suçu veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçuna,
b) Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuĢ bir örgütün faaliyeti
çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak iĢlenen suçlara,
c) Ġkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, BeĢ, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan
suçlara (305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç),
yapılmıĢ sayılır.
Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesi
kapsamına giren suçlarla ilgili olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla açılmıĢ
olan davalarda, sanığın taĢıdığı kamu görevlisi sıfatı dolayısıyla hakkında soruĢturma
yapılabilmesi için izin veya karar alınması gerektiğinden bahisle durma veya düĢme kararı
verilemez.‖
MADDE 2 – 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı Ġlk Derece Mahkemeleri ile
Bölge Adliye Mahkemelerinin KuruluĢ, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12 nci
maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 12- Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza
Kanununda yer alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), resmî belgede sahtecilik (m.
204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflâs (m. 161) suçları, Türk Ceza Kanununun
Ġkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, BeĢ, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar
(318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaĢtırılmıĢ
müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili
dava ve iĢlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın
yargılayacağı kiĢilere iliĢkin hükümler, askerî mahkemelerin görevlerine iliĢkin hükümler ile
çocuklara özgü kovuĢturma hükümleri saklıdır.‖
MADDE 3 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―altı aydan‖ ibaresi ―bir yıldan‖ Ģeklinde
değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 4 – 5237 sayılı Kanunun 136 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―bir
yıldan‖ ibaresi ―iki yıldan‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 5 – 5237 sayılı Kanunun 138 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―altı
aydan bir yıla kadar hapis‖ ibaresi ―bir yıldan iki yıla kadar hapis‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve
maddeye aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―(2) Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan
kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.‖
MADDE 6 – 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 91 inci
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ―iĢlediğini düĢündürebilecek emarelerin‖ ibaresi
―iĢlediği Ģüphesini gösteren somut delillerin‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 7 – 5271 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 94- (1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yakalama emri üzerine
soruĢturma veya kovuĢturma evresinde yakalanan kiĢi, en geç yirmi dört saat içinde yetkili
hâkim veya mahkeme önüne çıkarılır.
(2) Yakalanan kiĢi, en geç yirmi dört saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne
çıkarılamıyorsa, aynı süre içinde yakalandığı yer adliyesinde, mevcut değil ise en yakın
adliyede kurulu sesli ve görüntülü iletiĢim sisteminin kullanılması suretiyle yetkili hâkim veya
mahkeme tarafından bu kiĢinin sorgusu yapılır veya ifadesi alınır.‖
MADDE 8 – 5271 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
―olguların‖ ibaresi ―somut delillerin‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 9 – 5271 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
―makul‖ ibaresi ―somut delillere dayalı kuvvetli‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 10 – 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
―elde edildiğine dair‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―somut delillere dayanan‖ ve
―Elkonulabilir.‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―Somut olarak belirlenen‖ ibareleri ile aynı
fıkraya aĢağıdaki cümle eklenmiĢ; ikinci fıkrasının (a) bendinin (10) numaralı alt bendi
yürürlükten kaldırılmıĢ ve dokuzuncu fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Bu madde kapsamında elkoyma kararı alınabilmesi için ilgisine göre Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları AraĢtırma Kurulu, Hazine
MüsteĢarlığı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan, suçtan elde
edilen değere iliĢkin rapor alınır. Bu rapor en geç üç ay içinde hazırlanır. Özel sebepler
zorunlu kıldığında bu süre talep üzerine iki ay daha uzatılabilir.‖
―(9) Bu madde hükmüne göre elkoymaya ağır ceza mahkemesince oy birliğiyle karar
verilir. Ġtiraz üzerine bu tedbire karar verilebilmesi için de oy birliği aranır.‖
MADDE 11 – 5271 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
―soruĢturmada,‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―somut delillere dayanan kuvvetli Ģüphe
sebeplerinin varlığı ve‖ ibaresi eklenmiĢ ve dördüncü fıkrasında yer alan ―Ġstemesi halinde,
bu‖ ibaresi ―Üçüncü fıkraya göre alınan‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 12 – 5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢ; maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aĢağıdaki fıkra
eklenmiĢ ve fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiĢ; mevcut üçüncü fıkrasında yer alan
―üç ay‖, ―bir defa‖ ve ―hâkim bir aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar‖
ibareleri sırasıyla, ―iki ay‖, ―bir ay‖ ve ―mahkeme yukarıdaki sürelere ek olarak her defasında
bir aydan fazla olmamak ve toplam üç ayı geçmemek üzere‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ; maddenin
mevcut dördüncü fıkrasında yer alan ―üç ay‖ ve ―bir defa‖ ibareleri sırasıyla ―iki ay‖ ve ―bir
ay‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ; mevcut altıncı fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendinden
sonra gelmek üzere ―6. Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma (madde 148, 149),‖ alt bendi
eklenmiĢ, diğer alt bentler buna göre teselsül ettirilmiĢ, mevcut (8) numaralı alt bendi
yürürlükten kaldırılmıĢ ve mevcut altıncı fıkrasının (a) bendinin (9) numaralı alt bendinde yer
alan ―, fıkra 3‖ ibaresi madde metninden çıkarılmıĢtır.
―(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruĢturma ve kovuĢturmada, suç iĢlendiğine iliĢkin
somut delillere dayanan kuvvetli Ģüphe sebeplerinin varlığı ve baĢka suretle delil elde
edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, ağır ceza mahkemesi veya gecikmesinde
sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla Ģüpheli veya sanığın
telekomünikasyon yoluyla iletiĢimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal
bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını derhâl mahkemenin onayına sunar ve
mahkeme, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya mahkeme
tarafından aksine karar verilmesi hâlinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl
kaldırılır. Bu fıkra uyarınca alınacak tedbire ağır ceza mahkemesince oy birliğiyle karar
verilir. Ġtiraz üzerine bu tedbire karar verilebilmesi için de oy birliği aranır.‖
―(2) Talepte bulunulurken hakkında bu madde uyarınca tedbir kararı verilecek hattın
veya iletiĢim aracının sahibini ve biliniyorsa kullanıcısını gösterir belge veya rapor eklenir.‖
MADDE 13 – 5271 sayılı Kanunun 139 uncu maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve altıncı fıkrasına aĢağıdaki cümle eklenmiĢtir.
―(1) SoruĢturma konusu suçun iĢlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli
Ģüphe sebeplerinin bulunması ve baĢka surette delil elde edilememesi hâlinde, kamu
görevlileri gizli soruĢturmacı olarak görevlendirilebilir. Bu madde uyarınca yapılacak
görevlendirmeye ağır ceza mahkemesince oy birliğiyle karar verilir. Ġtiraz üzerine bu tedbire
karar verilebilmesi için de oy birliği aranır.‖
―Suçla bağlantılı olmayan kiĢisel bilgiler derhâl yok edilir.‖
MADDE 14 – 5271 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
―hususunda‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―somut delillere dayanan‖ ibaresi eklenmiĢ; aynı
fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere ―3. Nitelikli hırsızlık
(madde 142) ve yağma (madde 148, 149),‖ alt bendi eklenmiĢ, diğer alt bentler buna göre
teselsül ettirilmiĢ, mevcut (5) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıĢ, mevcut (6) numaralı
alt bendinde yer alan ―, fıkra 3‖ ibaresi madde metninden çıkarılmıĢ; ikinci ve üçüncü fıkrası
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(2) Teknik araçlarla izlemeye ağır ceza mahkemesi tarafından oy birliğiyle karar
verilir. Ġtiraz üzerine bu tedbire karar verilebilmesi için de oy birliği aranır.
(3) Teknik araçlarla izleme kararı en çok üç haftalık süre için verilebilir. Bu süre
gerektiğinde bir hafta daha uzatılabilir. Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde iĢlenen suçlarla
ilgili olarak gerekli görülmesi hâlinde, mahkeme yukarıdaki sürelere ek olarak her defasında
bir haftadan fazla olmamak ve toplam dört haftayı geçmemek üzere uzatılmasına karar
verebilir.‖
MADDE 15 – 5271 sayılı Kanunun l61 inci maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―(8) Türk Ceza Kanununun 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316 ncı maddelerinde
düzenlenen suçlar hakkında, görev sırasında veya görevinden dolayı iĢlenmiĢ olsa bile
Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruĢturma yapılır. 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet
Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı Kanununun 26 ncı maddesi hükmü saklıdır.‖
MADDE 16 – 5271 sayılı Kanunun 169 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
―zamanı‖ ibaresi ―tarihi, baĢlama ve bitiĢ saatini‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve maddeye aĢağıdaki
fıkra eklenmiĢtir.
―(7) Türk Ceza Kanununun Ġkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, BeĢ, Altı ve Yedinci
Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ile 12/4/1991
tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlarla ilgili yürütülen
soruĢturma ve kovuĢturmalarda, kolluk tarafından düzenlenen tutanaklara, ilgili görevlilerin
açık kimlikleri yerine sadece sicil numaraları yazılır. Kolluk görevlilerinin ifadesine
baĢvurulması gerektiği hâllerde çıkarılan davetiye veya çağrı kâğıdı, kolluk görevlisinin iĢ
yeri adresine tebliğ edilir. Bu kiĢilere ait ifade ve duruĢma tutanaklarında adres olarak iĢ yeri
adresleri gösterilir.‖
MADDE 17 – 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci
maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki cümle
eklenmiĢtir.
―Ancak, kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, naklen atama, görev ve unvan
değiĢikliği, geçici veya sürekli görevlendirmelere iliĢkin idari iĢlemler, uygulanmakla etkisi
tükenecek olan idari iĢlemlerden sayılmaz.‖
MADDE 18 – 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aĢağıdaki
cümleler eklenmiĢ ve (4) numaralı fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Kamu görevlileri hakkında tesis edilen atama, görevden alma, göreve son verme, naklen
veya vekâleten atama, yer değiĢtirme, görev ve unvan değiĢikliği iĢlemleriyle ilgili olarak
verilen iptal ve yürütmenin durdurulmasına iliĢkin mahkeme kararlarının gereği; dava konusu
edilen kadronun boĢ olması hâlinde bu kadroya, boĢ olmaması hâlinde ise aynı kurumda
kazanılmıĢ hak aylık derecesine uygun baĢka bir kadroya atanmak suretiyle yerine getirilir.
Eski kadro ile atandığı yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması
durumunda, bu fark 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 91 inci
maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.‖
―4. Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi
hâlinde tazminat davası ancak ilgili idare aleyhine açılabilir.‖
MADDE 19 – 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının
Önlenmesine, 2313 sayılı UyuĢturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―Devlet Güvenlik Mahkemesi‖ ibaresi madde
metninden çıkarılmıĢ, aĢağıdaki hükümler yürürlükten kaldırılmıĢtır:
a) 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 93/A maddesi
b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesi
c) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 153 üncü maddesinin
ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları
d) 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin EtkinleĢtirilmesi Amacıyla Bazı
Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla ĠĢlenen Suçlara ĠliĢkin Dava ve
Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası
MADDE 20 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6/3/2014
[R.G. 06 Mart 2014 – 28933 Mükerrer]
—— • ——
GENELGE
BaĢbakanlıktan:
Konu : Kariyer Meslek Personeli
GENELGE
2014/2
Kamu personel sisteminin etkin ve verimli bir Ģekilde iĢlemesi amacıyla; tüm kamu
kurum ve kuruluĢlarında (CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Ġdari TeĢkilatı, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı hâkim ve savcı adayları,
SayıĢtay BaĢkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı MüsteĢarlığı
hariç) 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ―Ortak Hükümler‖ bölümünün (A) fıkrasının
(11) numaralı bendi ve ek 41 inci maddesinde sayılanlar ile kendi özel mevzuatları uyarınca
mesleğe özel yarıĢma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınacak personel için kurumlarca
yapılacak özel yarıĢma sınavları açılmadan önce BaĢbakanlıktan izin alınacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
[R.G. 06 Mart 2014 – 28933 Mükerrer]
—— • ——
TBMM KARARLARI
TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNĠN ÇALIġMALARINA
ARA VERMESĠNE DAĠR KARAR
Karar No. 1056
Karar Tarihi: 1.3.2014
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalıĢmalarına, 11.3.2014 Salı gününden baĢlamak
üzere on beĢ gün ara verilmesine, Genel Kurulun 1.3.2014 tarihli 71’inci BirleĢiminde karar
verilmiĢtir.
[R.G. 07 Mart 2014 – 28934]
—— • ——
ĠNSAN HAKLARINI ĠNCELEME KOMĠSYONUNUN TÜRKĠYE BÜYÜK
MĠLLET MECLĠSĠNĠN ARA VERMESĠ SIRASINDA
ÇALIġABĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN KARAR
Karar No. 1057
Karar Tarihi: 1.3.2014
Ġnsan Haklarını Ġnceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ara
vermede bulunduğu sürede de çalıĢabilmesine, Genel Kurulun 1.3.2014 tarihli 71’inci
BirleĢiminde karar verilmiĢtir.
[R.G. 07 Mart 2014 – 28934]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARI
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı : 2013/43
Karar Sayısı : 2013/168
Karar Günü : 26.12.2013
ĠTĠRAZ YOLUNA BAġVURAN: Bolu 1. Sulh Ceza Mahkemesi
ĠTĠRAZIN KONUSU: 13.10.1983 günlü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na,
17.10.1996 günlü, 4199 sayılı Kanun’un 43. maddesi ile eklenen ek 6. maddenin ikinci
fıkrasının Anayasa’nın 2., 11., 36. ve 38. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar
verilmesi istemidir.
I- OLAY
Fahri trafik müfettiĢi tarafından düzenlenen ihbar tutanağı üzerine verilen idari para
cezasının iptali istemiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu
kanısına varan Mahkeme, iptali için baĢvurmuĢtur.
II- ĠTĠRAZIN GEREKÇESĠ
BaĢvuru kararının gerekçe bölümü Ģöyledir:
“Mevzuattaki düzenlemelere göre idari yaptırıma karşı yapılan ve usulden kabul edilen
bir başvuruya karşı, yargılama makamı işlem dosyasını ve cevap dilekçesini celp edip,
dosyada bulunan delilleri değerlendirmek suretiyle başvurunun esası hakkında bir karar
verecektir.
Ġptali talep edilen yasa maddesi, Anayasa‟nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine,
kanunların Anayasaya aykırı olamayacağını düzenleyen 11. maddesine, 36. maddesinde
düzenlenen hak arama hürriyeti ve adil yargılanma ilkesine, 38. maddesinde düzenlenen ceza
sorumluluğunun şahsiliği ilkesine açıkça aykırıdır.
2918 S. Y., 5326 S. Y. da bulunan olaya ilişkin hukuki düzenlemeler
değerlendirildiğinde, 2918 S.Y da tescil plakasına idari para cezası düzenlenmesinin istisnai
bir durum olup, bu koşullar 2918 S.Y ll6. maddede sınırlı olarak sayılmıştır. Oysa fahri trafik
müfettişliğinin çalışma usullerini düzenleyen yönetmeliğin ilgili hükümleri incelendiğinde,
çalışma şeklinin tamamen ll6. madde kapsamında yapılacağı anlaşılmaktadır. 2918 S.Y yüze
karşı tutanak düzenlenmesini esas olarak kabul etmiştir. Bu da Anayasanın 2. maddesinde
düzenlenen hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Ġdari yaptırım uygulanırken imkân olması
durumunda ilgili kişinin yüzüne karşı ve ihlali kim yaptıysa onun hakkında yaptırım
düzenlenmesi buna göre asıl kuraldır. Bu durumda ihlali yaptığı iddia edilen her kimse onun
hakkında yaptırım düzenlenecek, ihlali kim yaparsa yapsın tescil plakasına yaptırım
düzenlenmesi söz konusu olmayacaktır. Ayrıca bu şekilde bir uygulama Anayasa‟da
düzenlenen suç ve cezaların şahsiliği ilkesine uygun bir uygulama olacaktır. Sürücüsü
bilinmeyen bir aracın tescil plakasına ceza tutanağı düzenlenmesi hukuk devleti ve cezaların
şahsiliği ilkeleri gereğince ancak zorunlu hallerde başvurulması gereken uygulama olmalıdır.
Ġdari cezanın ayrıca, yüze karşı düzenlenmesi ilgili kişinin olay anında olayla ilgili bilgi
sahibi olmasını sağlayacağından, başvuran kişilerdeki belirsizliği de kısmen ortadan
kaldıracaktır, olay anında olayı öğrenen ilgili olayda bir kusurunun olup olmadığını, daha
sağlıklı olarak değerlendirip, ya başvuru yolunu kullanmayacak ya da somut ve bizzat tanık
olduğu olaya ilişkin savunma hakkını daha iyi ortaya koyabilecektir.
Başvuruda bulunanın ya da kabahat eylemini gerçekleştiren kişinin yüzüne karşı ve
eylemi gerçekleştiren kişiye cezaların şahsiliği ilkesi gereğince idari yaptırım düzenlemek
gerekirken ve buna fiilen olanak varken, tescil plakasına yaptırım uygulamak açıkça cezaların
şahsiliği ilkesine aykırıdır. 2918 S.Y‟da tescil plakasına yaptırım uygulama şeklinde bir
düzenleme bulunmakta ise de yasa incelendiğinde fahri müfettişlik müessesesi dışında bunun
çok sınırlı tutulduğu, sürücüsünün kim olduğunun tespit edilemediği hallerde uygulanan bir
kural olduğu anlaşılacaktır. Hâlbuki bahsedilen ve iptali istenen hukuk kuralı gereğince
sürücüsü belli olan bir aracın plakasına tutanak düzenlenebilmektedir. Aracı durdurup
sürücüyü tespit edip tutanak düzenlemek imkân ı fiili olarak bulunsa dahi, fahri müfettişlik
kurumunun çalışma usullerine göre bu kişilerin aracı durdurma yetkileri olmadığından
aracın sürücüsünün de kim olduğunun da bu şartlarda tespit edilmesi olanaklı değildir.
Dolayısıyla ihlali yapanın kim olduğu tespit edilemeyeceğinden, tescil plakasına yaptırım
uygulanacaktır, bu da belirtildiği gibi cezaların şahsiliği ilkesine açıkça aykırıdır.
Fahri Trafik Müfettişlerinin çalışma usul ve esasları değerlendirildiğinde, yaptırımın
belgeye dayalı değil, ihlalin tespiti üzerine yapılan ihbara istinaden düzenlenen bir idari
yaptırım olduğu, dayanağının da sadece ihbar tutanağı olduğu anlaşılmaktadır. Hukuk devleti
ilkesinin bir gereği olarak idarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine açıktır.
Anayasa‟da düzenlenen hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma ilkelerinin ilgili kişinin
hukuk kuralları karşısındaki durumunun kesin ve somut olarak ortaya konulmasını isteme
hakkını içermesi de gerekmektedir. Hak arama hürriyeti sadece başvuru yapma hakkıyla
sınırlandırılmamalıdır. Başvuran kişinin hukuksal durumunun, hukuka uygun delillerle net
olarak ortaya konulmasını da gerektirir. 5326 sayılı Yasa başvuru konusundaki incelemelerin
nasıl yapılacağını düzenlemiş olmakla birlikte, fahri müfettişlik kurumunun mevzuatının bu
denetlemeye imkân vermediği anlaşılmaktadır. Bu durum hem Anayasa‟da düzenlenen hukuk
devleti ilkesine, Anayasanın 36. maddesinde düzenlenen hak arama hürriyetine ve kanunların
Anayasaya aykırı olamayacaklarını düzenleyen 11. maddesine açıkça aykırıdır.
Tüm bu bahsedilen gerekçelerle 4199 Sayılı Yasanın 43. maddesiyle eklenen 2918 S.Y
EK 6. maddesinin 2. fıkrasının, Anayasanın 2., 11., 36., 38. maddelerine aykırı olduğu
kanısına varıldığından iptali istemiyle Yüksek Mahkemenize başvurmak gereği ortaya
çıkmıştır. Başvurunun kabul edilerek 4199 Sayılı Yasanın 43. maddesiyle eklenen 2918 S.Y
EK maddesinin 2. fıkrasının, iptal edilmesi arz olunur.”
III- YASA METĠNLERĠ
A- Ġtiraz Konusu Yasa Kuralı
2918 sayılı Kanun’a, 4199 sayılı Kanun’un 43. maddesiyle eklenen ve itiraz konusu
kuralı da içeren ek 6. madde Ģöyledir:
“Fahri trafik müfettişliği:
Ek Madde 6- (Ek: 17/10/1996 - 4199/43 md.)
Sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere
yardımcı olmak üzere Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunca önerilen ve Karayolu Trafik
Güvenliği Üst Kurulunca uygun görülen kişilere, valilerce „fahri trafik müfettişliği‟ görevi
verilir.
Fahri trafik müfettişleri; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı
fiilleri işleyenler hakkında işlem yapılması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğünce
kendilerine verilen tutanağı düzenlemek ve bunları aracın tescilli olduğu trafik kuruluşuna
gönderilmek üzere en geç bir hafta içerisinde herhangi bir trafik kuruluşuna teslim etmek
zorundadırlar.
Fahri trafik müfettişleri Ġçişleri Bakanlığının belirleyeceği esas ve usullere göre eğitime
tabi tutulabilirler.
Bu hizmet fahri ve ücretsizdir.
Görevini kötüye kullandığı tespit edilen fahri trafik müfettişleri iki aydan altı aya kadar
hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. Yargılamaları tabi oldukları esaslara göre yapılır.
Ayrıca belgeleri iptal edilir.
Fahri trafik müfettişlerinin yetki ve sorumlulukları ile diğer usul ve esaslar Ġçişleri
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.”
B- Dayanılan ve Ġlgili Görülen Anayasa Kuralları
BaĢvuru kararında, Anayasa’nın 2., 11., 36. ve 38. maddelerine dayanılmıĢ, 128.
maddesi ise ilgili görülmüĢtür.
IV- ĠLK ĠNCELEME
Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü hükümleri uyarınca Serruh KALELĠ, Alparslan ALTAN,
Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Zehra Ayla PERKTAġ, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan
ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECĠPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI,
Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, Zühtü ARSLAN ve M. Emin KUZ’un katılımlarıyla
2.5.2013 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından iĢin
esasının incelenmesine
OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiĢtir.
V- ESASIN ĠNCELENMESĠ
BaĢvuru kararı ve ekleri, Raportör AyĢegül ATALAY tarafından hazırlanan iĢin esasına
iliĢkin rapor, itiraz konusu yasa kuralı, dayanılan ve ilgili görülen Anayasa kuralları ve
bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp
düĢünüldü:
BaĢvuru kararında, cezaların Ģahsiliği ilkesi gereğince kabahat eylemini gerçekleĢtiren
kiĢi hakkında idari yaptırım öngörülmesi gerekirken, fahri trafik müfettiĢleri tarafından tescil
plâkasına göre yaptırım uygulanmasının hukuk devleti ve cezaların Ģahsiliği ilkesine aykırılık
teĢkil ettiği, öngörülen idari yaptırımın dayanağının fahri trafik müfettiĢleri tarafından
düzenlenen ihbar tutanağı olduğu, hak arama hürriyetinin sadece baĢvuru yapma hakkı ile
sınırlandırılmayıp baĢvuran kiĢinin hukuksal durumunun hukuka uygun delillerle net olarak
ortaya konulmasını da zorunlu kıldığı, ancak fahri müfettiĢlik kurumu mevzuatının buna izin
vermediği belirtilerek kuralın, Anayasa’nın 2., 11., 36. ve 38. maddelerine aykırı olduğu ileri
sürülmüĢtür.
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanun’un 43. maddesine göre, ilgisi nedeniyle itiraz konusu kural Anayasa’nın 128. maddesi
yönünden de incelenmiĢtir.
Ġtiraz konusu kuralda, fahri trafik müfettiĢlerinin 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu’nun suç saydığı fiilleri iĢleyenler hakkında iĢlem yapılması amacıyla, Emniyet Genel
Müdürlüğünce kendilerine verilen tutanağı düzenlemek ve bunları aracın tescilli olduğu trafik
kuruluĢuna gönderilmek üzere en geç bir hafta içerisinde herhangi bir trafik kuruluĢuna teslim
etmek zorunda oldukları öngörülmektedir.
Anayasa’nın 128. maddesinin birinci fıkrasında, ―Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve
diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu
hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle
görülür.‖ hükmü yer almaktadır. Anayasa’nın 128. maddesi anlamında bir kamu hizmetinden
söz edilebilmesi için; söz konusu hizmetin Devlet, kamu iktisadi teĢebbüsleri ve diğer kamu
tüzel kiĢilerinin yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmeti olması, bu kamu hizmetinin
―genel idare esasları‖na göre yürütülmesi ile görevin ―asli ve sürekli‖ nitelikte olması
gerekmektedir.
GeniĢ anlamda, Devlet ya da diğer kamu tüzel kiĢileri tarafından ya da bunların gözetim
ve denetimleri altında, genel ve ortak gereksinimleri karĢılamak, kamu yararını sağlamak için
yapılan ve topluma sunulmuĢ bulunan sürekli ve düzenli etkinlikler olarak tanımlanan kamu
hizmetinin, kamu hukukunun genel ilkeleri gereğince, doğrudan idare, kuruluĢ ve kurumları
eliyle, kamusal yönetim biçimine göre yürütülmesi asıl ve olağandır.
Ġdare eliyle yürütülen hizmet ve faaliyetlerden, genel idare esaslarına göre yürütülmesi
zorunlu olmayan hizmetlerin, Devletin gözetimi ve denetimi altında, belli yasal usullerle özel
kiĢilere yaptırılabilmesi ise olanaklıdır.
Ġtiraz konusu kuralda fahri trafik müfettiĢlerine, 2918 sayılı Kanun’un suç saydığı
fiilleri iĢleyenler hakkında bu kurallara uygun davranıp davranmadıklarını tarafsızca kanıt
toplayarak araĢtırıp, değerlendirmek üzere ilgililere bu durumu tutanak düzenlemek suretiyle
bildirerek trafik polislerine tanınan trafik suçunu tespit etme yani denetleme yetkisi
verilmektedir.
Denetim sonucu fahri trafik müfettiĢleri tarafından düzenlenen tutanaklar idari iĢlem
kuramı uyarınca hazırlık iĢlemi niteliğinde olup bu tutanakların hazırlanması, denetlenen
kiĢinin hukuksal durumunda değiĢiklik yaratmamaktadır. Asıl icrai iĢlem, denetim sonucunda
yetkili makamlarca verilen idari yaptırımlardır. Söz konusu kuralla, fahri trafik müfettiĢlerine
trafik suçu iĢleyenleri tespit etme ve tutanağa bağlama yetkisi tanınmakla birlikte bu
kapsamda düzenlenen tutanakların trafik kuruluĢlarına gönderilmesi ve trafik cezasının yetkili
kiĢiler tarafından düzenlenmesi öngörülmüĢtür. Yetkili makamlarca fahri trafik müfettiĢleri
tarafından tutulan tutanak üzerine idari yaptırım tutanağı düzenlenirken söz konusu suç
tutanağı denetlenmekte ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra eğer uygunsa yaptırım
uygulanmaktadır. Denetim sonucunda, 2918 sayılı Kanun’da öngörülen idari yaptırımı
uygulama yetkisi, yetkili trafik polislerinde kalmaya devam ettiğinden onlara yardımcı
olmaktan ibaret, fahri trafik müfettiĢlerinin suç tutanağı düzenleme görevlerinin memur ve
diğer kamu görevlisi niteliğinde olmayan üçüncü kiĢilere gördürülmesinde Anayasa’ya aykırı
bir yön bulunmamaktadır. Kaldı ki, fahri trafik müfettiĢlerine suç tutanağı düzenleme
yetkisinin verilmesi trafik polislerinin bu yetkilerini de ortadan kaldırmamaktadır.
Diğer taraftan, Anayasa’nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devleti
olarak nitelendirilmiĢtir. Hukuk devleti, eylem ve iĢlemleri hukuka uygun, insan haklarına
dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren her alanda adaletli bir hukuk düzeni
kurup bunu geliĢtirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku
tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı
sayıp yargı denetimine açık olan devlettir.
Anayasa’nın “Suç ve cezalara ilişkin esaslar” kenar baĢlıklı 38. maddesinin yedinci
fıkrasında, “Ceza sorumluluğu şahsidir.” hükmü yer almaktadır. Ceza sorumluluğunun
Ģahsiliği ceza hukukunun temel ilkelerindendir. Cezaların Ģahsiliğinden amaç, bir kimsenin
iĢlemediği bir fiilden dolayı cezalandırılmamasıdır. BaĢka bir anlatımla bir kimsenin
baĢkasının fiilinden sorumlu tutulmamasıdır. Anayasa’nın 38. maddesinde idari ve adli
cezalar arasında bir ayrım yapılmadığından idari para cezaları da bu maddede öngörülen
ilkelere tabidir.
2918 sayılı Kanun’un amacı, 1. maddesinde, karayollarında, can ve mal güvenliği
yönünden trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda
alınacak önlemlerin belirlenmesi olarak ifade edilmiĢtir. Fahri trafik müfettiĢleri tarafından
tutulan suç tutanakları iradi ve kusurlu olan sürücülerin eylemlerine dayanmaktadır. Ancak
sürücünün kimliğinin belirlenmesinde, fahri trafik müfettiĢleri tarafından suç tutanağı
düzenlenebilecek ihlallerin niteliğinden kaynaklanan güçlükler bulunduğundan, trafik ihlaline
iliĢkin tutanak, aracın tescil plakasına göre düzenlenmektedir. Ayrıca kural ihlali yapan ve
sürücüsü tespit edilemeyen araçların plâkasından baĢka saptanabilecek ayırt edici bir
özelliğinin bulunmadığı, ancak plâka ile araç sahibine ulaĢılabileceği de açıktır. Fahri trafik
müfettiĢleri tarafından 2918 sayılı Kanun’un suç saydığı fiiller nedeniyle, sürücüsü tespit
edilemeyen araçların tescil plakalarına göre suç tutanağının düzenlenmesi, bir trafik kuralının
ihlal edildiğine dair suç isnadı niteliğinde olup cezaların Ģahsiliği ilkesine de aykırı değildir.
Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülen düzenlemenin, geliĢen, büyüyen, çeĢitlenen ve
çoğalan trafik sorunlarını zamanında ve etkin bir biçimde denetleyebilmek, sürücülerin trafik
kurallarına uymasını alıĢkanlık hâline getirmek, her kural ihlalinin mutlaka görüleceği ve
cezalandırılacağı inancının bütün sürücülerde yer etmesini sağlamak, bu bakımdan, denetim
mekanizmasını geniĢletmek, oto-kontrol sistemini yaygınlaĢtırmak amacıyla, demokratik
toplumda gerekli uygulamalardan olduğu kabul edilmelidir. Böyle bir düzenlemenin de kanun
koyucunun takdirinde olduğu açıktır.
Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 2., 38. ve 128. maddelerine
aykırı değildir. Ġptal isteminin reddi gerekir.
Serruh KALELĠ, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT
ile Zehra Ayla PERKTAġ bu görüĢe katılmamıĢlardır.
Kuralın Anayasa’nın 11. ve 36. maddeleriyle bir ilgisi görülmemiĢtir.
VI- SONUÇ
13.10.1983 günlü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na, 17.10.1996 günlü, 4199
sayılı Kanun’un 43. maddesiyle eklenen ek 6. maddenin ikinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı
olmadığına ve itirazın REDDĠNE, Serruh KALELĠ, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR,
Osman Alifeyyaz PAKSÜT ile Zehra Ayla PERKTAġ’ın karĢıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
26.12.2013 gününde karar verildi.
BaĢkan
HaĢim KILIÇ
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
BaĢkanvekili
Alparslan ALTAN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz
PAKSÜT
Üye
Zehra Ayla PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Zühtü ARSLAN
Üye
M. Emin KUZ
KARġIOY GEREKÇESĠ
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 6. maddesinin iptal istemine konu ikinci
fıkrası ―Fahri trafik müfettiĢleri; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı fiilleri
iĢleyenler hakkında iĢlem yapılması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğünce kendilerine
verilen tutanağı düzenlemek ve bunları aracın tescilli olduğu trafik kuruluĢuna gönderilmek
üzere en geç bir hafta içerisinde herhangi bir trafik kuruluĢuna teslim etmek zorundadırlar.‖
hükmünü taĢımaktadır.
Anayasa Mahkemesinin 28.3.2012 tarih ve E.2012/27, K.2012/173 sayılı kararında:
―…Anayasa’nın 128. maddesi anlamında bir kamu hizmetinden söz edilebilmesi için;
söz konusu hizmetin Devlet, kamu iktisadi teĢebbüsleri ve diğer kamu tüzel kiĢilerinin
yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmeti olması, bu kamu hizmetinin ‘genel idare
esasları’na göre yürütülmesi ile görevin ‘asli ve sürekli’ nitelikte olması gerekmektedir.
GeniĢ anlamda, Devlet ya da diğer kamu tüzel kiĢileri tarafından ya da bunların
gözetim ve denetimleri altında, genel ve ortak gereksinimleri karĢılamak, kamu yararını ya da
çıkarını sağlamak için yapılan ve topluma sunulmuĢ bulunan sürekli ve düzenli etkinlikler
olarak tanımlanan kamu hizmetinin, kamu hukukunun genel ilkeleri gereğince, doğrudan
idare, kuruluĢ ve kurumları eliyle, kamusal yönetim biçimine göre yürütülmesi asıl ve
olağandır. Ġdare eliyle yürütülen hizmet ve faaliyetlerden, genel idare esaslarına göre
yürütülmesi zorunlu olmayan, diğer bir deyiĢle özel yönetim biçimi ile gerçekleĢtirilmeye
elveriĢli bulunanların, Devletin gözetimi ve denetimi altında, belli yasal usullerle özel
müteĢebbislere yaptırılabilmesi ise olanaklıdır.
Kolluk faaliyeti içinde yer alan zorunlu denetim hizmeti, idari para cezası ile
uyarma, geçici durdurma ve iptal Ģeklinde idari müeyyideler uygulamaya iliĢkin görev
ve faaliyetler genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken bir kamu hizmeti olup,
idarenin asli ve sürekli görevlerindendir. Anayasa’nın 128. maddesine göre kolluk
faaliyetleri arasında yer alan bu tür kamu hizmetlerinin memurlar ve diğer kamu
görevlileri eliyle yürütülmesi zorunludur. Buna göre, itiraz konusu kural Bakanlığa, 4925
sayılı Kanun’da verilen görevlerin ve tanınan yetkilerin tamamını devretme imkânı tanımakta
olup, idarenin kolluk faaliyetleri içinde yer alan ve mutlaka Devletin memurları ve diğer
kamu görevlileri aracılığıyla yürütülmesi zorunlu olan asli ve sürekli görevlerin de gerçek ya
da özel hukuk tüzel kiĢilerine devredilmesine olanak tanıyan kural, Anayasa’nın 128.
maddesine de aykırıdır…‖ denilmektedir.
Davanın somutunda, bir kolluk faaliyeti olduğunda kuĢku bulunmayan ―trafik
denetimi‖ ve bu denetim sonucunda sürücülerle ilgili idari para cezası verilmesi sonucunu
doğuran ―idari kabahat‖ saptaması Ģeklindeki, fahri trafik müfettiĢlerince yürütülen hizmetin
idarenin asli ve sürekli görevlerinden olduğu açıktır. Fahri trafik müfettiĢlerince düzenlenen
tutanakların tek baĢına icrailik vasfının olmadığı, bu tutanak sonrası emniyet birimlerince
idari para cezasının verildiği, dolayısiyle sözkonusu kolluk faaliyetinin kamu görevlisi
olmayan kiĢilere tamamen devredilmemiĢ olduğu Ģeklindeki sava da katılmaya imkân
yoktur. Gerçekten, kural ihlâlinde bulunan sürüleri saptama, onların fiillerinin mevzuatın
hangi hükümlerine aykırı olduğunu belirleme yetkisi fiilen fahri trafik müfettiĢlerince
kullanıldığına göre, zincir iĢlemin ikinci halkası olan idari para cezasının emniyet birimlerince
veriliyor olmasının, sözkonusu kolluk hizmetinin kamu görevlisi olmayan kiĢilere fiilen
devredilmiĢ olduğu olgusuna doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır. Öte yandan, bu fiili
durumun Anayasa’nın 47. maddesinin ―Devlet, kamu iktisadi teĢebbüsleri ve diğer kamu
tüzel kiĢileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk
sözleĢmeleri ile gerçek veya tüzel kiĢilere yaptırabileceği veya devredilebileceği kanunla
belirlenir.‖ Ģeklindeki son fıkrası kapsamında değerlendirilebilmesi de mümkün değildir.
Çünkü, trafik zabıtası faaliyeti bir yatırım ve hizmet olmadığı gibi, ortada bir özel hukuk
sözleĢmesi de yoktur. Dolayısiyle, sözkonusu kolluk faaliyetinin kamu görevlisi olmayan
kiĢilere (fahri trafik müfettiĢlerine) devredilmesi sonucunu doğuran kural, Anayasa’nın 128.
maddesine aykırı düĢmektedir.
Açıklanan nedenlerle, kuralın iptali gerektiği kanaatine vardığımızdan; çoğunluğun aksi
yöndeki kararına katılmıyoruz.
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Zehra Ayla PERKTAġ
KARġIOY GEREKÇESĠ
Ġtiraz konusu kural, fahri trafik müfettiĢlerine 2918 sayılı Kanun’un 116. maddesinde
belirtilen trafik suçlarını iĢleyenler hakkında tutanak düzenleme yetkisini ve bu tutanağı en
geç bir hafta içinde aracın tescilli olduğu trafik kuruluĢuna gönderilmesi için herhangi bir
trafik kuruluĢuna teslim etme görevini vermektedir.
Buna göre, fahri trafik müfettiĢleri tarafından düzenlenecek olan trafik suç tutanakları
esas alınmak suretiyle emniyet görevlilerince trafik suçlusu hakkında idari yaptırım kararı
verilebilecektir.
Anayasa’nın 128. maddesi, Devlet, kamu iktisadi teĢebbüsleri ve diğer kamu tüzel
kiĢilerinin yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetinin, genel idare esaslarına göre
yürütülmesini, asli ve sürekli nitelikte olmasını, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle
yürütülmesini zorunlu kılmaktadır.
Fahri trafik müfettiĢlerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun suç saydığı
fiilleri iĢleyenleri tutanakla tespit ederek, tutanağı trafik Ģube müdürlüğüne gönderme
iĢleminin, trafik denetleme iĢlemi olduğu ve bu iĢlemin kamu hizmeti niteliği taĢıdığı
konusunda kuĢku bulunmamaktadır.
Fahri trafik müfettiĢlerinin, Anayasa’nın 128. maddesi anlamında memur ya da diğer
kamu görevlisi sıfatını taĢımadıkları açıktır.
Ġtiraz konusu kural, genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken aslı ve sürekli
nitelikteki trafik denetleme iĢlemini memur ya da diğer kamu görevlisi olmayan, fahri trafik
müfettiĢlerine gördürmek istemektedir. Bu durum, aslı ve sürekli nitelikteki kamu hizmetinin
kimler tarafından yürütüleceğine iliĢkin Anayasa’nın 128. maddesine aykırıdır.
Diğer taraftan, itiraz konusu kural Anayasa Mahkemesinin 6.3.2008 günlü, E.2004/116,
K. 2008/74 sayı ile Resmî Gazete’nin 1.7.2008 günlü - 26923 sayılı nüshasında yayımlanan
kararının Mehmet ERTEN’in de yer aldığı karĢıoy metninde belirtilen gerekçeyle söz konusu
kural Anayasa’nın 38. maddesinde düzenlenen cezaların Ģahsiliği ilkesine de aykırıdır.
Açıklanan nedenlerle kuralın iptali gerektiğinden itiraz isteminin reddine iliĢkin görüĢe
katılmadım
Üye
Mehmet ERTEN
KARġIOY YAZISI
Ġtiraz eden Mahkeme, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na 4199 sayılı Kanun’un
43. maddesiyle eklenen 6. maddenin fahri trafik müfettiĢlerinin suç tutanağı düzenlemelerine
iliĢkin ikinci fıkrasının Anayasa’nın 2., 11., 36. ve 38. maddelerine aykırılığı savıyla iptalini
istemiĢtir.
Kural, Anayasa Mahkemesince Anayasa’nın, devletin asli ve sürekli görevlerinin
memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceğini belirten 128. maddesiyle ilgili
görülerek bu madde yönünden de incelenmiĢ; ancak fahri müfettiĢlerin düzenlediği suç
tutanaklarının idari iĢlem değil hazırlık iĢlemi olduğu, asıl icrai iĢlemi denetim sonucunda
yetkili makamlarca uygulanan idari yaptırımın oluĢturduğu düĢüncesiyle, kuralda
Anayasa’nın 128. maddesine aykırılık görülmemiĢtir. Bu düĢünceye aĢağıdaki nedenlerle
katılmayı mümkün görmüyorum:
Ġdare hukukunun temel ilkelerinden biri de idarenin takdir yetkisi olup, bir iĢlemi
yapıp yapmama konusunda takdir hakkı bulunmayan bir kamu görevlisinin, yani kuralın
uygulamasında fahri müfettiĢçe düzenlenen suç tutanağına göre trafik cezası kesmek zorunda
olan trafik Ģubesi yetkilisinin, trafik cezasını uygulayıp uygulamama konusunda takdir hakkı
bulunmamaktadır. Trafik yetkililerinin tutanak üzerinde yaptıkları kontrol sadece tutanağın
Ģekli unsurlarına iliĢkin olup, tutanakta kayıtlı trafik suçunun gerçekten iĢlenmiĢ olup
olmadığına iliĢkin değildir. Trafik Ģubesi yetkililerinin tutanağa rağmen ceza uygulamaktan
kaçınması, bu yetkililer yönünden disiplin ve ceza yaptırımları gerektiren eylemler
oluĢturacaktır. Bu durumda idari yaptırıma karar verme yetkisinin trafik Ģubesi yetkililerince
kullanıldığından söz edilemez. Ġdari iĢlem, trafikte karĢılaĢtığı bir eylemin trafik suçu
oluĢturup oluĢturmadığı hususunda takdir hakkını kullanan fahri trafik müfettiĢinin
tutanağı düzenlemesiyle meydana gelmektedir. Bu nedenle fahri müfettiĢin yaptığı iĢlem
hazırlık iĢlemi değil, asıl iĢlemdir. Trafik Ģubesinin ceza bildirimi ve ödeme emri
düzenleyerek tescil plakasına göre kayıtlı isme göndermeleri, yaptırımın kendisine değil
icrasına yönelik, ayrı bir idari iĢlemdir. Trafik cezası uygulanmasına iliĢkin asıl iĢlemi
gerçekleĢtiren ve idare adına takdir yetkisi kullanan fahri trafik müfettiĢlerinin Anayasa’nın
128. maddesinde belirtilen memur veya diğer kamu görevlisi statüsünde olmadıkları da
açıktır.
Bu nedenle kural, Anayasa’nın 128. maddesine aykırıdır.
Üye
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
[R.G. 07 Mart 2014 – 28934]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/6012
8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden
muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki
Kararda değiĢiklik yapılmasına iliĢkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının
13/2/2014 tarihli ve 6608 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
24/2/2014 TARĠHLĠ VE 2014/6012 SAYILI
KARARNAMENĠN EKĠ
KARAR
MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aĢağıdaki
geçici madde eklenmiĢtir.
―GEÇĠCĠ MADDE 43 – Ağız ve diĢ sağlığının korunması, ağız ve diĢ hastalıklarının
önlenmesi, bu hastalıkların tedavi giderlerinden tasarruf sağlanabilmesi ve diĢ fırçalama
alıĢkanlığı kazandırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluĢlarına bağlı sağlık
kurumlarınca on milyon adede kadar diĢ fırçası ve diĢ macunu dağıtılması, 4736 sayılı
Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.‖
MADDE 2 – Bu Karar, 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
[R.G. 08 Mart 2014 – 28935]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6013
Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne ait ―380 kV BağıĢtaĢKeban Enerji Ġletim Hattı Projesi‖ kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden
taĢınmazların direk yerlerinin mülkiyet Ģeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı
kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaĢtırılması; Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığının 22/1/2014 tarihli ve 109 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı
KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2014 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Harita için tıklayınız.
[R.G. 08 Mart 2014 – 28935]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6016
Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne ait ―154 kV GümüĢhaneTorul Enerji Ġletim Hattı Projesi‖ kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden
taĢınmazların direk yerlerinin mülkiyet Ģeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı
kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaĢtırılması; Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığının 29/1/2014 tarihli ve 167 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı
KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2014 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Harita için tıklayınız.
[R.G. 08 Mart 2014 – 28935]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6051
3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu
uyarınca uygulama alanı ilan edilen ġanlıurfa Ġlinde, Bozova Ġlçe Merkezine bağlı Alanlı ve
Güvercin bağlılarının Bozova Ġlçe Merkezinden ayrılarak merkezi Güvercin bağlısı olmak
üzere Kevik adıyla bağımsız köy olması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 3/3/2014
tarihli ve 3403 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 4/3/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
H. YAZICI
A. ĠSLAM
A. Ç. KILIÇ
F. IġIK
Adalet Bakanı V.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. BABACAN
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
ve
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
[R.G. 09 Mart 2014 – 28936]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6017
Ekli listede ili, ilçesi, köyü ve sınırları belirtilen yerlerde arazi toplulaĢtırması
yapılması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 12/2/2014 tarihli ve 2390 sayılı yazısı
üzerine, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
24/2/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim,
Teknoloji Bakanı
Sanayi
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim BakanıMillî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Listeyi görmek için tıklayınız.
[R.G. 11 Mart 2014 – 28938]
—— • ——
TEBLĠĞLER
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI
TARĠH
:
24/2/2014
KARAR NO :
2014/07
KONU
: Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Mersinli Mahallesi, 2876 ada 12 no.lu parsel
Ġmar Planı DeğiĢikliği
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunca;
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 14/1/2014 tarih ve 386 sayılı yazısına istinaden;
1- ÖzelleĢtirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Karayolları Genel
Müdürlüğü adına kayıtlı Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Mersinli Mahallesi sınırları içerisinde yer
alan 8.181,00 m² yüzölçümlü 2876 ada 12 no.lu parsele ―Merkezi ĠĢ Alanı (MĠA) - (A-9,
TAKS: 0.40, KAKS: 3.50), Park ve Yol‖ fonksiyonu önerilmesine iliĢkin ÖzelleĢtirme Ġdaresi
BaĢkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/1.000 ölçekli
Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğinin onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve
gereği için ilgili Belediye BaĢkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiĢtir.
Eki haritalar için tıklayınız.
[R.G. 11 Mart 2014 – 28938]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI
TARĠH
:
24/2/2014
KARAR NO :
2014/08
KONU
: Kocaeli Ġli, Darıca Ġlçesi, Darıca ġ. Mahallesi, 657 ada 1 no.lu parsel
Ġmar Planı DeğiĢikliği
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunca;
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 13/1/2014 tarih ve 349 sayılı yazısına istinaden;
1- ÖzelleĢtirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına
kayıtlı Kocaeli Ġli, Darıca Ġlçesi, Darıca ġ. Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 7.344,00 m²
yüzölçümlü 657 ada 1 no’lu parsele ―GeliĢme Konut Alanı (A-3, TAKS: 0.40, KAKS: 1,20),
Park ve Yol‖ fonksiyonu önerilmesine iliĢkin ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca hazırlanan
1/5.000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
DeğiĢikliğinin onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve
gereği için ilgili Belediye BaĢkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiĢtir.
Eki haritalar için tıklayınız.
[R.G. 11 Mart 2014 – 28938]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI
TARĠH
:
24/2/2014
KARAR NO :
2014/09
KONU
: Denizli Ġli, Çivril Ġlçesi, Yukarı Mah. (238 ada 2 nolu parsel)
Ġmar Planı DeğiĢikliği
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunca;
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 14/1/2014 tarih ve 383 sayılı yazısına istinaden;
1- ÖzelleĢtirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye ġeker Fabrikaları
A.ġ. adına kayıtlı Denizli Ġli, Çivril Ġlçesi, Yukarı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan
13.216,00 m2 yüzölçümlü 238 ada, 2 no’lu parsele ―Konut Alanı‖ (Ayrık nizam, 3 kat, Taks:
0.30, Kaks: 0.90), ―Park‖ ve ―Yol‖ fonksiyonu önerilmesine iliĢkin ÖzelleĢtirme Ġdaresi
BaĢkanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun 4/10/2013 tarih ve 2013/166 sayılı kararı ile
onaylanan, 12/10/2013 tarih ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/5000 ölçekli
Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliğine iliĢkin
askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve
gereği için Çivril Belediye BaĢkanlığına gönderilmesine karar verilmiĢtir.
[R.G. 11 Mart 2014 – 28938]
—— • ——
KURUL KARARI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 5750
Karar Tarihi: 6/3/2014
Kurul BaĢkanlığının 5/3/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 3/3/2014 tarih ve
32521522-102.01.03[130-43]-5418 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
- Citilease Finansal Kiralama A.ġ.’nin faaliyet izninin, anılan ġirketin talebi
doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketleri Kanununun
(Kanun) 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,
- Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde iĢbu Kararın Resmî
Gazete’de yayımlanmasına
karar verilmiĢtir.
[R.G. 11 Mart 2014 – 28938]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARI
Anayasa Mahkemesinin 6/3/2014 Tarihli ve 2014/912 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 11 Mart 2014 Tarihli ve 28938 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 11 Mart 2014 – 28938]
—— • ——
SINIR TESPĠT KARARLARI
ĠçiĢleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/211
1 – Samsun Ġli Canik Ġlçesi Merkez Bucağına bağlı YeĢilpınar Köyü ile Asarcık Ġlçesi
Merkez Bucağına bağlı Akyazı Köyü arasında kalan iki ilçe arası sınırın özel krokisinde de
gösterildiği üzere;
―Çatmuk Deresi (Abdal Irmağı) ile Kelikler Deresinin birleĢtiği yer baĢlangıç noktası
alınarak (276010.384-4550511.233), buradan güneybatı istikametinde Kelikler Deresini ters
istikamette takip ederek (275759.036-4549965.003), (275332.313-4549449.603) 1158 rakımlı
Fındıklı Tepeye (275061.821-4548899.596), buradan kuzeydoğu istikametinde takip ederek
1119 rakımlı tepeye (275860.877-4549150.280), buradan yine kuzeydoğu istikametine takip
ederek (276170.424-4549298.580) 910 rakımlı tepeye (276505.449-4549542.028), buradan
tekrar kuzeydoğuya takip ederek Yellice Mahallesi yoluna (277054.670-4549957.721),
buradan kuzeydoğuya takip ederek Eriklipınar Kuruderesinin baĢlangıç noktasına
(277167.736-4550059.261), buradan Eriklipınar Kuruderesinin akıĢ istikametini takiben
(277241.017-4550225.824) Çatmuk Deresi ile (Abdal Irmağı) birleĢtiği noktada (277335.0004550341.000) son bulan hat‖ olarak belirlenmesi,
5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun
görülmüĢtür.
2 – Tarafların karĢı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.
3 – Bu Kararı ĠçiĢleri Bakanı yürütür.
11/3/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Efkan ALA
BaĢbakan
ĠçiĢleri Bakanı
—— • ——
ĠçiĢleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/212
1 – Çankırı Ġli Merkez Ġlçesi Merkez Bucağına bağlı Ovacık Köyü ile Kızılırmak Ġlçesi
Merkez Bucağına bağlı AĢağıovacık Köyü arasında kalan iki ilçe arası sınırın özel krokisinde
de gösterildiği üzere;
―Yeni Yapan yolu ayrımından 1 nolu (Y=574147.82, X=4484116.04) noktadan
baĢlayarak, güneye doğru arazi yolunu takiben 2 nolu (Y=573673.43, X=4483236.50) nokta,
3 nolu (Y=573503.41, X=4483093.32) nokta, 6 nolu (Y=573076.31, X=4483006.25) nokta, 7
nolu (Y=572726.08, X=4482418.30) nokta, 8 nolu (Y=572130.94, X=4482074.55) nokta ile 9
nolu (Y=572323.55, X=4481526.28) noktadan geçen ve 10 nolu (Y=571849.10,
X=4479452.93) noktada son bulan hat‖ olarak belirlenmesi,
5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun
görülmüĢtür.
2 – Tarafların karĢı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.
3 – Bu Kararı ĠçiĢleri Bakanı yürütür.
11/3/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Efkan ALA
BaĢbakan
ĠçiĢleri Bakanı
[R.G. 12 Mart 2014 – 28939]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Çevre ve ġehircilik Bakanlığından:
UDEM ULUSLARARASI BELGELENDĠRME DENETĠM EĞĠTĠM MERKEZĠ
SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.’NĠN ONAYLANMIġ KURULUġ OLARAK
GÖREVLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR TEBLĠĞ (MHG/2014-10)
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2292 kimlik kayıt numarası tahsis
edilen ve Turan GüneĢ Bulvarı Korman Sitesi 51/M Yıldız-ÇANKAYA/ANKARA adresinde
bulunan UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. ġti.
10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri
Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın
değiĢmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve
ġehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıĢ kuruluĢ olarak görevlendirilmiĢtir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve ġehircilik Bakanı yürütür.
Eki için tıklayınız.
[R.G. 12 Mart 2014 – 28939]
—— • ——
Çevre ve ġehircilik Bakanlığından:
CPC BELGELENDĠRME MUAYENE VE DENEY HĠZMETLERĠ TĠC.
LTD. ġTĠ.’NĠN ONAYLANMIġ KURULUġ OLARAK
GÖREVLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR
TEBLĠĞ (MHG/2014-11)
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2404 kimlik kayıt numarası tahsis
edilen ve Mustafa Kemal Mah. 2127 Sok. 24/1 Söğütözü-Çankaya/ANKARA adresinde
bulunan CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. ġti. 10/7/2013 tarihli ve
28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)
çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değiĢmezliğinin değerlendirmesi ve
doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıĢ
kuruluĢ olarak görevlendirilmiĢtir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve ġehircilik Bakanı yürütür.
Eki için tıklayınız.
[R.G. 12 Mart 2014– 28939]
—— • ——
KANUN
TEMEL HAK VE HÜRRĠYETLERĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ AMACIYLA ÇEġĠTLĠ
KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN
Kanun No. 6529
Kabul Tarihi: 2/3/2014
MADDE 1 – 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin baĢlığı ―Propaganda yayınlarına iliĢkin
yasaklar ve propagandada kullanılacak dil:‖ Ģeklinde ve ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Siyasi partiler ve adaylar tarafından yapılacak her türlü propaganda, Türkçe’nin yanı
sıra farklı dil ve lehçelerde de yapılabilir.‖
MADDE 2 – 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 15 inci
maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―Siyasi partiler, tüzüklerinde yer almak ve iki kiĢiden fazla olmamak kaydıyla eĢ genel
baĢkanlık sistemini uygulayabilirler. EĢ genel baĢkanlar, bu Kanunda genel baĢkan için
öngörülen hükümlere tabidir.‖
MADDE 3 – 2820 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Siyasi partilerin ilçe teĢkilatı; ilçe kongresi, ilçe baĢkanı, ilçe yönetim kurulu ve
kurulmuĢ ise belde teĢkilatından meydana gelir. Parti tüzüğünde ilçe disiplin kurulu teĢkili de
öngörülebilir. Beldelerde teĢkilat kurulması zorunlu değildir.‖
MADDE 4 – 2820 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin dördüncü ve beĢinci fıkraları
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Bu madde uyarınca yapılacak yardımlar sadece parti ihtiyaçları veya parti
çalıĢmalarında kullanılır.
Milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların %3’ünden fazlasını alan siyasi
partilere de Devlet yardımı yapılır. Bu yardım en az Devlet yardımı alan siyasi partinin ikinci
fıkra gereğince almıĢ olduğu yardım ve genel seçimlerde aldığı toplam geçerli oy esas
alınarak kazandıkları oyla orantılı olarak yapılır. Bu fıkra uyarınca yapılacak yardım bir
milyon Türk Lirasından az olamaz. Bunun için her yıl Maliye Bakanlığı bütçesine yeterli
ödenek konulur.‖
MADDE 5 – 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri
Kanununun 6 ncı maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 6 – Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri, tüm il ve ilçe sınırları içerisinde
aĢağıdaki hükümlere uyulmak Ģartıyla her yerde yapılabilir.
Ġl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüĢü yer ve güzergâhı, kamu düzenini ve genel
asayiĢi bozmayacak ve vatandaĢların günlük yaĢamını zorlaĢtırmayacak Ģekilde ve 22 nci
maddenin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla Türkiye Büyük Millet
Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergâhın geçeceği ilçe
ve il belediye baĢkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluĢlarının il ve ilçe temsilcilerinin görüĢleri alınarak mahallin en büyük mülki
amiri tarafından belirlenir. Ġl ve ilçenin büyüklüğü, geliĢmiĢliği ve yerleĢim özellikleri dikkate
alınarak birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüĢü yer ve güzergâhı belirlenebilir.
Belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüĢü yer ve güzergâhı yerel gazeteler ile valilik ve
kaymakamlık internet sitelerinden ilan edilerek halka duyurulur.
Toplantı ve gösteri yürüyüĢleri yer ve güzergâhı hakkında sonradan yapılacak
değiĢiklikler de aynı yöntemle yapılır. Bu değiĢiklikler duyurudan on beĢ gün sonra geçerli
olur.
Birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüĢü yer ve güzergâhının belirlendiği il ve ilçelerde
düzenleme kurulu, kamu düzenini ve genel asayiĢi bozmayacak ve vatandaĢların günlük
yaĢamını zorlaĢtırmayacak Ģekilde belirlenen yer ve güzergâhlardan birisini tercih edebilir.‖
MADDE 6 – 2911 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüĢler güneĢ batmadan önce dağılacak Ģekilde,
kapalı yerlerdeki toplantılar ise saat 24.00’e kadar yapılabilir.‖
MADDE 7 – 2911 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve maddeye aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―Bu yükümlülüğün yerine getirildiğine dair tutulan tutanak, düzenleme kurulu tarafından
hazırlanarak yetkili kolluk amirine teslim edilir.‖
―Toplantı ve gösteri yürüyüĢlerinde katılımcıların ve konuĢmacıların ses ve görüntüleri
kolluk tarafından yapıldığı belli olacak Ģekilde kaydedilebilir. Elde edilen kayıt ve görüntüler
Ģüphelilerin ve suç delillerinin tespiti dıĢında baĢka bir amaçla kullanılamaz.‖
MADDE 8 – 2911 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Toplantının amacı dıĢına çıktığı veya düzen içinde gerçekleĢmesini imkânsız gördüğü
takdirde kurul veya toplanamadığı takdirde kurul baĢkanı dağılma kararı alır ve durumu
derhâl yetkili kolluk amirine bildirir.‖
MADDE 9 – 2911 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―j) 12 nci madde gereğince toplantının dağılmasına karar verilmesi hâlinde,‖
MADDE 10 – 2911 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ, ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıĢ ve üçüncü fıkrasında
yer alan ―(a) ve (b) bentlerindeki‖ ibaresi ―Birinci fıkrada düzenlenen‖ Ģeklinde
değiĢtirilmiĢtir.
―Kanuna uygun olarak baĢlayan bir toplantı veya gösteri yürüyüĢü, daha sonra 23 üncü
maddede belirtilen kanuna aykırı durumlardan bir veya birkaçının vuku bulması sebebiyle,
Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüĢü hâline dönüĢürse:
a) Düzenleme kurulu veya kurul baĢkanı toplantı veya gösteri yürüyüĢünün sona
erdiğini topluluğa ilan eder ve durumu derhâl yetkili kolluk amirine bildirir.
b) Düzenleme kurulunun veya kurul baĢkanının bu görevi yerine getirmemesi hâlinde,
durum yetkili kolluk amiri tarafından mahallin en büyük mülki amirine bildirilir. Mahallin en
büyük mülki amiri tarafından toplantının sona erdirilip erdirilmeyeceğine dair karar alınır.
c) Mahallin en büyük mülki amiri, yazılı veya acele hâllerde sonradan yazı ile teyit
edilmek kaydıyla sözlü emirle, mahallin güvenlik amirlerini veya bunlardan birini
görevlendirerek olay yerine gönderir.‖
MADDE 11 – 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile
Türk VatandaĢlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ―625 sayılı‖ ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢ
ve aynı bende aĢağıdaki cümleler eklenmiĢtir.
―Ayrıca, Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere, Türk
vatandaĢlarının günlük yaĢamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerle
eğitim ve öğretim yapmak amacıyla, özel okul açılabilir. Bu kurumlarda eğitimi ve öğretimi
yapılacak dil ve lehçeler Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. Bu kurumların açılmasına ve
denetimine iliĢkin esas ve usuller, Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir.‖
MADDE 12 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 112 nci maddesi
baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi
MADDE 112 – (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı baĢka bir
davranıĢla;
a) Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her
türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine,
b) KiĢinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasına,
c) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentilerine girilmesine
veya orada kalınmasına,
engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.‖
MADDE 13 – 5237 sayılı Kanunun 113 üncü maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi
MADDE 113 – (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı baĢka bir
davranıĢla;
a) Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine,
b) Kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarında verilen
ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına,
engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.‖
MADDE 14 – 5237 sayılı Kanunun 115 inci maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ ve maddeye aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―(2) Dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin veya dini ibadet veya ayinlerin
bireysel ya da toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı
baĢka bir davranıĢla engellenmesi hâlinde, fail hakkında birinci fıkraya göre cezaya
hükmolunur.‖
―(3) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı baĢka bir davranıĢla bir kimsenin
inanç, düĢünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaĢam tarzına iliĢkin tercihlerine müdahale
eden veya bunları değiĢtirmeye zorlayan kiĢiye birinci fıkra hükmüne göre ceza verilir.‖
MADDE 15 – 5237 sayılı Kanunun 122 nci maddesi baĢlığıyla birlikte aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Nefret ve ayırımcılık
MADDE 122 – (1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düĢünce, felsefi
inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;
a) Bir kiĢiye kamuya arz edilmiĢ olan bir taĢınır veya taĢınmaz malın satılmasını,
devrini veya kiraya verilmesini,
b) Bir kiĢinin kamuya arz edilmiĢ belli bir hizmetten yararlanmasını,
c) Bir kiĢinin iĢe alınmasını,
d) Bir kiĢinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını,
engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.‖
MADDE 16 – Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla;
a) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı Ġl Ġdaresi Kanununun 2 nci maddesinin birinci
fıkrasının (D) bendinde yer alan ―Ancak; Türkçe olmayan ve iltibasa meydan veren köy
adları, alakadar Vilayet Daimi Encümeninin mütalaası alındıktan sonra, en kısa zamanda
Dahiliye Vekaletince değiĢtirilir.‖ cümlesi,
b) 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 43 üncü maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan ―ve Türkçe’den baĢka dil ve yazı kullanamazlar‖ ibaresi,
c) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanununun 13 üncü
ve 36 ncı maddeleri ile 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan ―hükümet komiserine
veya yardımcılarına veya hükümet komiseri tarafından‖ ibaresi ve 37 nci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan ―, hükümet komiseri ve yardımcılarının‖ ibaresi,
d) 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik
Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi,
e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 222 nci maddesi,
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 17 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
12/3/2014
[R.G. 13 Mart 2014 – 28940]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 23/1/2014 Tarihli ve 2013/2602 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 13 Mart 2014 Tarihli ve 28940 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 13 Mart 2014 – 28940]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2012/574 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 13 Mart 2014 Tarihli ve 28940 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 13 Mart 2014– 28940]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/1335 BaĢvuru Numaralı
Kararı
[R.G. 13 Mart 2014 – 28940]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/3007 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 13 Mart 2014 Tarihli ve 28940 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 13 Mart 2014– 28940]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/3912 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 13 Mart 2014 Tarihli ve 28940 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 13 Mart 2014 – 28940]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve 2013/5554 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 13 Mart 2014 Tarihli ve 28940 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 13 Mart 2014 – 28940]
—— • ——
Adalet Bakanlığından :
Ġstanbul 39. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/345 Esas, 2012/50 Karar sayılı
dosyasının kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya
Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında
Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve
anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
[R.G. 13 Mart 2014 – 28940]
—— • ——
KANUN
MĠLLÎ EĞĠTĠM TEMEL KANUNU ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN
Kanun No. 6528
Kabul Tarihi: 1/3/2014
MADDE 1 – 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe
Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―müsabaka‖ ibaresi ―yazılı ve
sözlü sınav‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – 1416 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 3 – Bu Kanun kapsamında yurt dıĢına gönderilecek öğrencilerin seçimi yazılı
ve sözlü sınavla olur. Yazılı sınav Millî Eğitim Bakanlığınca veya düzenlenecek protokolle
Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi tarafından yapılır. Millî Eğitim Bakanlığınca,
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi GiriĢ Sınavı yazılı sınav yerine kullanılabilir.
Öğrencilerin seçiminde yazılı sınav ve sözlü sınav ile mezuniyet not ortalaması
Bakanlıkça belirlenecek ağırlıklarla dikkate alınır.
Sözlü sınava çağrılan adaylar;
a) Genel alan bilgisi konularına iliĢkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,
c) ĠletiĢim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti,
ç) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,
d) Akademik çalıĢmalara yatkınlığı,
yönlerinden Bakanlıkça oluĢturulacak komisyon tarafından değerlendirilir. Adaylar,
komisyon tarafından (a) ila (d) bentlerinde belirtilen özelliklerin her biri için yirmiĢer puan
üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dıĢında sözlü
sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınav soru ve cevaplarının
önceden hazırlanması zorunlu değildir.
Sözlü sınav komisyonu; Bakanlık personeli, öğretim elemanları ve Bakanlıkça uygun
görülen ilgili kurum personeli arasından Bakanlıkça seçilen bir baĢkan ve iki asıl üyeden
oluĢur. Bakanlık, aynı usulle asıl üye sayısı kadar yedek üye belirler. Asıl üyelerin
bulunmadığı durumlarda yedek üyeler komisyonda görev yapar. Bakanlık, gerekli durumlarda
uygun görülen yerlerde birden fazla komisyon ve bütün komisyonlar için ortak yedek üye
listesi oluĢturabilir. Yurt dıĢına gönderilecek öğrencilerin seçimi, baĢvuru Ģartları ile sınavlara
iliĢkin diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle düzenlenir.‖
MADDE 3 – 1416 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 21 – Bu Kanun uyarınca mecburi hizmet karĢılığı yurt dıĢına gönderilenler
öğrenimlerini baĢarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek
üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili kadrolarına atanır.
Millî Eğitim Bakanlığı adına bu Kanun kapsamında yurt dıĢına gönderilenlerden
gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet
yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Millî Eğitim Uzmanı kadrolarına atanır.
Bu kiĢilerin yurt dıĢında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı
memuriyette geçmiĢ sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir
derece yükselmesine esas olacak Ģekilde değerlendirilir ve 657 sayılı Kanunun 68 inci
maddesinin (B) fıkrasında öngörülen çalıĢma sürelerinin hesabında da dikkate alınır.
Kamu kurum ve kuruluĢlarınca staj amacıyla yabancı ülkelere gönderilecek memurlar
hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.‖
MADDE 4 – 1416 sayılı Kanuna aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir.
―GEÇĠCĠ MADDE 3 – 21 inci madde hükümlerinden, yurt dıĢına eğitim amacıyla
gönderilenlerden öğrenimlerini tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmeye
baĢlayanlar (bu yükümlülüklerini bitirenler dâhil) ile hâlen yurt dıĢında eğitimlerine devam
edenler de yararlandırılır.
Bu Kanunla değiĢtirilen 3 üncü madde hükümleri, yurt dıĢına gönderilecek öğrencilerin
seçimine yönelik olarak 2013 yılında gerçekleĢtirilen sınavlar hakkında da uygulanır.‖
MADDE 5 – 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü
maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aĢağıdaki fıkralar eklenmiĢ ve dördüncü
fıkrasının ikinci cümlesi ile mevcut yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıĢtır.
―Aday öğretmenliğe atanabilmek için; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48 inci maddesinde sayılan Ģartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen
yükseköğretim kurumlarından mezun olma ve Bakanlıkça ve Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme
Merkezi tarafından yapılacak sınavlarda baĢarılı olma Ģartları aranır.
Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalıĢmak ve performans değerlendirmesine göre
baĢarılı olmak Ģartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı ve sözlü sınava girmeye hak
kazanırlar. Uygulanacak olan sözlü sınavda aday öğretmenler;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,
b) ĠletiĢim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti,
c) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,
d) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri,
yönlerinden Bakanlıkça oluĢturulacak komisyon tarafından değerlendirilir.
Sınavda baĢarılı olanlar öğretmen olarak atanır. Sınavda baĢarılı olamayan aday
öğretmenler il içinde veya dıĢında baĢka bir okulda görevlendirilerek bir yılın sonunda altıncı
fıkrada belirtilen değerlendirmeye tekrar tabi tutulurlar.
Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki
defa sınavda baĢarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle iliĢiği
kesilir.
Ancak aday öğretmenliğe baĢlamadan önce 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa göre aday memurluğu kaldırılarak asli memurluğa atanmıĢ olanlar
hakkında sekizinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kiĢiler Bakanlıkta kazanılmıĢ hak aylık
derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.
Sınav komisyonu üyeleri; Bakanlık personeli, diğer kamu kurum ve kuruluĢlarında
çalıĢan personel ile öğretim elemanları arasından seçilir. Bakanlık gerekli gördüğünde illerde
veya merkezde birden fazla komisyon oluĢturabilir. Performans değerlendirmesinde dikkate
alınacak meslekî ölçütler, sınav konuları, komisyon üyelerinin seçimi, görevleri, çalıĢma usul
ve esasları ile sınava iliĢkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Bu maddenin uygulanmasına iliĢkin olarak 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun aday memurluk ile ilgili hükümleri saklıdır.‖
MADDE 6 – 1739 sayılı Kanuna aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir.
―GEÇĠCĠ MADDE 4 – Bu maddenin yayımı tarihinden önce, uzman öğretmenlik ve
baĢöğretmenlik unvanlarını mahkeme kararıyla elde edenlerin, mahkeme kararının aleyhlerine
kesinleĢmesi hâlinde bu kiĢilere unvanlarının iptal edildiği tarihten önce yapılan ödemeler geri
alınmaz.
43 üncü maddeye bu Kanunla eklenen beĢinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri, bu
Kanunun yayımı tarihinden sonra aday öğretmen olarak göreve baĢlayanlar hakkında
uygulanır.‖
MADDE 7 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü
maddesinin (b) fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―b. Öğretim elemanları, memur ve diğer personele uygulanabilecek disiplin cezaları
uyarma, kınama, yönetim görevinden ayırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin
durdurulması, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma
cezalarıdır. Hangi fiillere hangi disiplin cezasının uygulanacağı, bu bentte sayılan kiĢilerin
disiplin iĢlemleri ve disiplin amirlerinin yetkileri, Devlet memurlarına uygulanan usul ve
esaslar da göz önüne alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.‖
MADDE 8 – 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait TaĢınmaz Malların
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında
Kanuna aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir.
―GEÇĠCĠ MADDE 16 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 8/2/2007 tarihli
ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre en az üç yıl süreyle aynı gerçek kiĢi
veya tüzel kiĢiler için çoğunluk hissesi itibarıyla aynı ortaklar tarafından iĢletilen ve aynı il
sınırları dâhilinde faaliyetini sürdüren ve 5580 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine göre
dönüĢüm programına dâhil olmak suretiyle 1/9/2015 tarihine kadar özel okula dönüĢüm
taahhüdünde bulunan dershanelerden Millî Eğitim Bakanlığına müracaat edenler lehine, adı
geçen Kanun maddesinin uygulanmasına iliĢkin olarak söz konusu Bakanlık aleyhine varsa
açılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve Ģartsız feragat edilmesi
hâlinde, Hazine taĢınmazları üzerinde eğitim tesisi yapılması amacıyla ilk yıl için yatırım
konusu taĢınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin binde beĢi
tutarındaki bedel üzerinden, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51 inci
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulüne göre yirmi beĢ yıla kadar
bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilebilir.
Ancak, bunlar tarafından daha sonra herhangi bir Ģekilde 5580 sayılı Kanunun geçici 5
inci maddesinin uygulanmasına iliĢkin dava açılması hâlinde irtifak hakkı tesisi iĢlemi iptal
edilir. Bu durumda, ilgililer tarafından herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulamaz
ve taĢınmazın üzerindeki yapı ve tesisler sağlam ve iĢler vaziyette Hazineye intikal eder.
Birinci fıkrada belirtilen koĢulları taĢıyan birden fazla istekli olması hâlinde birinci
fıkradaki bedelin dıĢında bu istekliler arasında bir defaya mahsus alınacak katılım payı
üzerinden artırma ihalesi yapılır. Ġhale sonucunda en yüksek katılım payını teklif eden
yatırımcı lehine irtifak hakkı tesis edilebilir.
Bu Kanunun ek 2 nci maddesinde düzenlenen hasılat payı, bu madde kapsamında tesis
edilecek irtifak haklarından alınmaz.
Aynı taĢınmaz için birden fazla irtifak hakkı tesis talebi olması hâlinde, 5580 sayılı
Kanunun geçici 5 inci maddesine göre dönüĢüm programına alınan dershanelerden gelen
irtifak hakkı talepleri öncelikle değerlendirilir.
Aynı ilde ve bir baĢka dershanenin Ģubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren
birden çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları Ģirket tüzel kiĢiliklerince
aynı taĢınmaz için müracaat edilmesi durumunda bunların baĢvuruları öncelikli olarak
değerlendirilir. Bu koĢulları taĢıyan birden fazla talebin gelmesi hâlinde üçüncü fıkra
hükümleri uygulanır.
Mülkiyeti Hazineye ait ve Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli taĢınmazlar üzerindeki okul
binalarının tamamı veya bir kısmı ile bu binaların eklenti ve bütünleyici parçaları, eğitim ve
öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ilk yıl için 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak
Vergisi Kanununun 29 uncu ve 31 inci maddelerine istinaden yayımlanan Emlak Vergisine
Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine ĠliĢkin Tüzük hükümlerine göre hesaplanan
emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde biri tutarındaki bedel üzerinden
2886 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre, pazarlık usulüyle,
on yıla kadar yukarıda belirtilen Ģartlarda Millî Eğitim Bakanlığınca kiraya verilebilir.
Bu madde kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında
bulunan ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kiralanan kantin, salon, açık alan ve benzeri
yerlere iliĢkin kira sözleĢmeleri, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen eğitim-öğretim dönemi
sonu itibarıyla, fesih tarihinden önceki dönemlere iliĢkin bedeller tahsil edilmek suretiyle ve
tazminat alınmaksızın feshedilir. Bu durumda, okul-aile birliği ve iĢleticiler tarafından
herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.
Mülkiyeti 10/12/2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun eki (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri ile mahallî idarelere ait olan
taĢınmazlar da Millî Eğitim Bakanlığının talebi üzerine bu madde kapsamında
değerlendirilebilir. Ancak Millî Savunma Bakanlığına tahsisli olarak Akaryakıt Ġkmal ve
NATO POL Tesisleri ĠĢletmesi BaĢkanlığınca kullanılan taĢınmazlar ile Savunma Sanayii
MüsteĢarlığı mülkiyetindeki taĢınmazlar için Millî Savunma Bakanlığının uygun görüĢü
aranır.
Bu maddenin uygulanmasına iliĢkin usul ve esaslar ile bu maddede öngörülen irtifak
hakkı ve kiralamadan 5580 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamındaki hangi
kiĢilerin, hangi Ģartlarla yararlandırılacağı Millî Eğitim Bakanlığı ve Bakanlıkça müĢtereken
hazırlanan yönetmelikle belirlenir.‖
MADDE 9 – 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (c), (g) ve (j) bentleri aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve aynı
fıkranın (b) bendinde yer alan ―dershaneleri,‖ ibaresi ile (f) bendi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
―c) Okul: Özel eğitim, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim ile Bakanlıkça
dönüĢüm programına alınan kurumlardan 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar
faaliyetleri devam eden ortaöğretim özel okulları,‖
―g) ÇeĢitli kurslar: Ortaöğretime veya yükseköğretime giriĢ sınavlarına hazırlık
niteliğinde olmamak kaydıyla, kiĢilerin sosyal, sanatsal, sportif, kültürel ve mesleki alanlarda
bilgi, beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliĢtirmek, isteklerine göre serbest zamanlarını
değerlendirmek amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarını,‖
―j) Öğrenci etüt eğitim merkezi: On iki yaĢ ve altındaki öğrencilerin, derslerine
çalıĢmalarına, ödev ve projelerini yapmalarına yardımcı olmak; ilgi, istek ve yetenekleri
doğrultusunda sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler yürütmek üzere kurulan özel
öğretim kurumlarını,‖
MADDE 10 – 5580 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin beĢinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ ve maddeye aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―Bu Kanun kapsamındaki ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okulları için 1 Eylül
tarihinden sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi eğitim-öğretim yılından itibaren
geçerlidir.‖
―Her ne ad altında olursa olsun, eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen
faaliyetler Bakanlığın izin ve denetimine tabidir. Bu faaliyetleri yürütenler, özel öğretim
kurumları için bu Kanunda öngörülen kurallara uymakla yükümlüdür.‖
MADDE 11 – 5580 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin beĢinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dıĢı beyanda
bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin
yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay
içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde
ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı
vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma
izinleri iptal edilir.‖
MADDE 12 – 5580 sayılı Kanuna aĢağıdaki ek madde eklenmiĢtir.
―EK MADDE 1 – Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla, ilgili mevzuat uyarınca faaliyet
gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri iĢ yerlerinde eğitim personeli olarak
çalıĢmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaĢlılık veya malullük
aylığı almaya hak kazanmamıĢ olanlardan, bu iĢ yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiĢ
çalıĢma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olup 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel Ģartlar ile öğretmen
kadrosuna atanabilmek için aranan özel Ģartları taĢıyanlar 1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasında
baĢvurmaları hâlinde, Kamu Personel Seçme Sınavına girme Ģartı aranmaksızın Bakanlıkça
belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınavda baĢarılı olmaları kaydıyla,
kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında
istihdam edilmek ve sağlık özrü hariç dört yıl süreyle baĢka bir yere atanmamak üzere,
öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanabilirler. Bu fıkraya göre Bakanlıkta istihdam
edilenler, ayrıldıkları özel öğretim kurumundan kıdem ve ihbar tazminatı talep edemez.
Bu Kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde
öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı öğrenciler için, resmî okullarda öğrenim gören
bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aĢmamak üzere, eğitim
ve öğretim desteği verilebilir. Bu fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul
öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak Ģartıyla en fazla bir
eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabilir.
Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için
belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her hâlükârda derslik baĢına belirlenen azami
öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam
öğrenci sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müĢtereken belirlenir.
Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve geliĢmiĢlik durumu,
öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve
öğrencinin gideceği okulun baĢarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı
veya birlikte dikkate alınarak verilebilir.
Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dıĢı beyanda
bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin
yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme
zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir.
Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye
Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı hâlinde,
ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.
DönüĢüm programı kapsamındaki kurumları, aynı amaç ve niteliklerinin korunması
Ģartıyla devralanlar, bu madde hükümlerinden Bakanlığın izni ile yararlandırılabilir.
DönüĢüm sürecinin bitiminde dönüĢme talebinde bulundukları örgün eğitim kurumunun
haiz olması gereken Ģartları karĢılayamayanların kurum açma izinleri iptal edilerek
faaliyetlerine son verilir. Bu durumdaki kurumlardan, teĢvik uygulamaları kapsamında
yararlandıkları eğitim ve öğretim desteği, istisna, muafiyet ve haklar ile diğer teĢviklerin
parasal tutarının, ilgili teĢvikten yararlandırılma tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51
inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi
yapılacak tebligatla ilgililerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar anılan
Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil
edilir.
Bu madde kapsamında Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak Ģartlar, eğitim ve
öğretim desteğinin verilmesine iliĢkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri,
eğitim kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim
desteğinin kontrol ve denetimi ile bu maddenin uygulanmasına iliĢkin diğer usul ve esaslar
Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müĢtereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.‖
MADDE 13 – 5580 sayılı Kanuna aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir.
―GEÇĠCĠ MADDE 5 – Bu maddenin yayımı tarihinde faal olan dershaneler ile bu
Kanunla yapılan düzenlemelere göre gerekli dönüĢümü tamamlamayan öğrenci etüt eğitim
merkezlerinin eğitim öğretim faaliyetleri 1/9/2015 tarihine kadar devam edebilir.
Bakanlık, bunlardan 1/9/2015 tarihine kadar baĢvuranları, belirlenecek esaslara göre
uygun görülmesi hâlinde öğretim kurumlarına dönüĢüm programına alır. DönüĢüm
programına alınan kurumların, 2018-2019 eğitim öğretim yılının bitimine kadar mevzuatta
öngörülen Ģartları karĢılamaları kaydıyla dönüĢebilecekleri okul ve diğer kurum türleri ile
dönüĢüm esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.‖
MADDE 14 – 5580 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci
cümlesi ile 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 15 – 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına (ğ)
bendinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiĢ, diğer bentler buna göre
teselsül ettirilmiĢ ve mevcut (m) ve (n) bentleri (o) ve (ö) bentleri olmak üzere aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―h) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
ı) Yükseköğretim ve Yurt DıĢı Eğitim Genel Müdürlüğü.‖
―o) Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı.
ö) ĠnĢaat ve Emlak Dairesi BaĢkanlığı.‖
MADDE 16 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 15 inci maddesinden sonra
gelmek üzere aĢağıdaki 15/A ve 15/B maddeleri eklenmiĢtir.
―Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MADDE 15/A – (1) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
görevleri Ģunlardır:
a) Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel yerleĢtirme, bitirme, karĢılaĢtırma
sınavlarını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek
b) Kamu kurum ve kuruluĢları ile özel hukuk tüzel kiĢileri tarafından talep edilen
mesleğe giriĢ, yeterlik, görevde yükselme ve benzeri sınav hizmetlerini yürütmek
c) Sınavlara iliĢkin değerlendirme ve sonuç belgelerinin düzenlenmesi ile itirazların
incelenmesi iĢlemlerini yürütmek
ç) Genel Müdürlük tarafından yapılan sınavlarda sorulacak soruları hazırlamak veya
hazırlatmak, denetlemek ve güvenli bir Ģekilde saklanması için gerekli tedbirleri almak
d) Ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerine araĢtırmalar yapmak veya yaptırmak
e) Gerekli durumlarda oluĢturulacak baĢvuru merkezleri ve sınav koordinatörlüklerinin
koordinasyonunu sağlamak, sınavlarda görev alacak personeli belirlemek ve bu kiĢilere
gerekli hizmet içi eğitimi vermek
f) Genel Müdürlükçe yürütülen sınav, ölçme, değerlendirme, yerleĢtirme ve diğer
hizmet bedellerini belirlemek, tahsil etmek ve döner sermaye hesabında tutmak
g) Yapılan sınavların sonuçlarını değerlendirmek suretiyle eğitim politikalarının
oluĢturulması ve geliĢtirilmesi amacıyla ilgili hizmet birimlerine veri desteği sağlamak
ğ) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak
Yükseköğretim ve Yurt DıĢı Eğitim Genel Müdürlüğü
MADDE 15/B – (1) Yükseköğretim ve Yurt DıĢı Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri
Ģunlardır:
a) Yükseköğretim politikasının, strateji ve amaçlarının belirlenmesi, geliĢtirilmesi ve
etkili bir Ģekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasında ilgili kurum ve kuruluĢlarla
iĢ birliği yapmak
b) Yükseköğretime giriĢ sistemine iliĢkin usul ve esasların belirlenmesinde ilgili birim,
kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği yapmak
c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiĢ olan görev ve
sorumlulukları yerine getirmek
ç) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında
Kanun hükümlerine göre yurt dıĢına yükseköğrenim görmek amacıyla gönderileceklerin
sayısı, eğitim alanları, gönderileceklerde aranacak nitelikler, yurt dıĢındaki öğrenim
çalıĢmaları ve istihdamlarının sağlanması ile ilgili iĢleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak
d) Yurt dıĢında bulunan vatandaĢlarımızın eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek,
yurda dönüĢlerinde eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak
e) Bakanlığın yurt dıĢındaki okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders
kitaplarını, eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak, Talim ve Terbiye
Kurulunun görüĢüne sunmak
f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak‖
MADDE 17 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 17 – (1) Rehberlik ve Denetim BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır:
a) Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlık okul ve
kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kiĢilere rehberlik etmek
b) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve
kuruluĢları, gerçek ve tüzel kiĢiler ile gönüllü kuruluĢlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan
ve programlar oluĢturmak ve rehberlik etmek
c) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve
denetimini ilgili birimlerle iĢ birliği içinde yapmak, süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden
belirlenmiĢ amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz
etmek, karĢılaĢtırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları
rapor hâline getirerek ilgili birimlere ve kiĢilere iletmek
ç) Bakanlık teĢkilatı ve personeli ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluĢun
faaliyet ve iĢlemlerine iliĢkin olarak, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaĢımını
ön plana çıkaran bir anlayıĢla, Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme
ve soruĢturma iĢ ve iĢlemlerini Maarif MüfettiĢleri aracılığıyla yapmak
d) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim
müdürlüklerinin rehberlik, iĢbaĢında yetiĢtirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araĢtırma
ve soruĢturma hizmetlerini Maarif MüfettiĢleri aracılığıyla yürütmek
e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak
(2) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kiĢiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve
bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk
talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmakla mükelleftir. Maarif
MüfettiĢleri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluĢları ve kamuya yararlı dernekler ile
gerçek ve tüzel kiĢilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup
kanuni engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.
(3) BaĢkanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla illerde il millî eğitim
müdürlükleri bünyesinde Maarif MüfettiĢleri BaĢkanlığı oluĢturulur.
(4) Maarif MüfettiĢleri BaĢkanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları, Maarif
MüfettiĢlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına iliĢkin usul ve esaslar ile diğer hususlar
yönetmelikle düzenlenir.‖
MADDE 18 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesinin baĢlığı
―Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı‖ Ģeklinde, birinci fıkrasının birinci cümlesi ve aynı fıkranın
(c) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır:‖
―c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile
biliĢim sistemleri (MEBBĠS) ve e-okul uygulamalarını yürütmek, geliĢtirmek ve bunlara
iliĢkin teknik çalıĢmaları yapmak.‖
MADDE 19 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesinin baĢlığı
―ĠnĢaat ve Emlak Dairesi BaĢkanlığı‖ Ģeklinde ve birinci fıkrasının birinci cümlesi aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―ĠnĢaat ve Emlak Dairesi BaĢkanlığının görevleri Ģunlardır:‖
MADDE 20 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan ―karar‖ ibaresi ―inceleme‖, altıncı fıkrasının (a) bendinde yer alan
―uygulama kararlarını Bakan onayına sunmak‖ ibaresi ―uygulamaya iliĢkin görüĢlerini
Bakana sunmak‖, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan ―nihaî Ģeklini vererek Bakanın onayına
sunmak‖ ibaresi ―sonucunu Bakana sunmak‖ Ģeklinde, ikinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü
ve dördüncü fıkraları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―a) Öğretim üyeleri,‖
―(3) Kurulda görüĢülen konularla ilgili olarak Bakan onayı ile görevlendirilen ilgili
birim amiri veya amirleri Kurul toplantısına katılır ve oy kullanırlar.
(4) Kurul görüĢ ve inceleme sonuçlarını Bakana sunar.‖
MADDE 21 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine aĢağıdaki
fıkralar eklenmiĢtir.
―(2) Yurt dıĢı teĢkilatı kadrolarına sürekli görevle atanabilmek için atanılan tarih
itibarıyla en az bir yıldır fiilen Bakanlık merkez veya taĢra teĢkilatında ya da üniversitelerde
çalıĢıyor olmak ve görevlendirmenin yapılacağı ülkenin resmî dilini veya Almanca, Fransızca
ya da Ġngilizce dillerinden birini bilmek Ģarttır.
(3) Ancak, ikinci fıkrada belirtilen dillerin resmî dil olarak konuĢulduğu ülkelerde,
Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini
tamamlayanlar; resmî dili Türkçe ve lehçesi olan ülkelere görevlendirilecekler ile Bakanlıkta
daire baĢkanı ve üzeri görevlerde fiilen bulunmuĢ olanların yurt dıĢı teĢkilatında sürekli
görevle atanmalarında hizmet süresi ve yabancı dil Ģartı aranmaz.
(4) Yurt dıĢı sürekli görev süresi üç yıldır. Bu süre hizmetin gerektirdiği hâllerde
Bakanın onayıyla bir katına kadar uzatılabilir. Daha önce yurt dıĢı sürekli göreve atananlar,
yurt içi göreve dönmelerinin üzerinden en az iki yıl geçmeden yeniden atanamazlar. Yurt dıĢı
teĢkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacaklarda aranacak yabancı dil seviyesi, personelin
atanması, eğitimi, yeniden atanması, görevden alınması ile diğer hususlar Bakanlıkça
hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.
(5) Türkiye’deki veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt
dıĢındaki üniversitelerin eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde eğitimini
baĢarıyla bitirenlerden ilgili ülke vatandaĢlığına sahip olanlarla süresiz oturma ve çalıĢma izni
bulunanlar, Bakanlıkça mahallînden sözleĢmeli statüde öğretmen olarak istihdam edilebilir.
Bunlara, ilgili ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık
alan bekâr meslek memuruna ödenmekte olan yurt dıĢı aylığının yüzde seksenini geçmemek
üzere Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek tutarda ödeme yapılır. Bu kapsamda
istihdam edilecek personelin sayısı, nitelikleri, seçim usul ve esasları, görev yerleri ve
süreleri, izinleri, görevlerinin sona erdirilmesi ve verilecek iĢ sonu tazminatı ile bu fıkranın
uygulanmasına iliĢkin diğer usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müĢtereken
belirlenir.‖
MADDE 22 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin üçüncü
fıkrasının Anayasa Mahkemesince iptal edilen üçüncü cümlesi ―Bakanlıkça belirlenen özür
gruplarına bağlı yer değiĢtirmeler ise yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılır.‖ Ģeklinde yeniden
düzenlenmiĢ, yedinci ve sekizinci fıkraları aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve aynı maddeye
aĢağıdaki fıkralar eklenmiĢtir.
―(7) Ġl Millî Eğitim Müdürü, Ġl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, Ġlçe Millî Eğitim
Müdürü, Ġl ve Ġlçe Millî Eğitim ġube Müdürü, Maarif MüfettiĢi, Okul ve Kurum Müdürü,
Müdür BaĢyardımcısı ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların hizmet sürelerine
ve/veya isteğe bağlı yer değiĢtirmelerine iliĢkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
(8) Okul ve Kurum Müdürleri, Ġl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür
BaĢyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve Ġl Millî Eğitim
Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu
görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden
görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına iliĢkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle
düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden
kazanılmıĢ hak doğurmaz.‖
―(9) Yurt içi veya yurt dıĢında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluĢlarla veya baĢka
ülkelerle iĢbirliği anlaĢması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten
okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve
programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez
teĢkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri
Bakan tarafından yapılır.
(10) Öğretim üyeleri ile Bakanlıkta görev yapmakta olan öğretmenlerin dokuzuncu fıkra
kapsamındaki kurumlara atanma ve görevlendirilmelerinde bu Kanun Hükmünde Kararname,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatın sınavlar ve atanmaya iliĢkin
hükümleri uygulanmaz. Dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara yönetici görevlendirmeleri
özlük hakları, atanma ve terfi yönünden kazanılmıĢ hak doğurmaz.
(11) Kamu kurum ve kuruluĢlarında çalıĢanlar kurumlarının ve kendilerinin muvafakati
ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları
kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Bakanlıkta görevlendirilebilirler.‖
MADDE 23 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesi baĢlığı ile
birlikte aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―Maarif MüfettiĢleri
MADDE 41 – (1) Ġl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde oluĢturulan Maarif
MüfettiĢleri BaĢkanlığında Maarif MüfettiĢleri ve Maarif MüfettiĢ Yardımcıları istihdam
edilir.
(2) Maarif MüfettiĢ Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci
maddesinde sayılan genel Ģartlara ek olarak aĢağıdaki Ģartlar aranır:
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler,
iktisadi ve idari bilimler, iktisat, iĢletme, ilahiyat fakülteleri ile hizmet birimlerinin görev
alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dıĢındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
b) Yapılacak yarıĢma sınavında baĢarılı olmak
(3) Maarif MüfettiĢ Yardımcısı kadrolarına, öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla
hizmeti bulunanlar arasından ayrıca yapılacak yarıĢma sınavında baĢarılı olanlar arasından da
atama yapılabilir.
(4) Maarif MüfettiĢ Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalıĢmak kaydıyla
yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavda baĢarılı olamayanlara veya sınava
girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir
yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Ġkinci sınavda da baĢarı gösteremeyen veya sınav
hakkını kullanmayanlar Maarif MüfettiĢ Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta
durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
(5) Ġhtiyaç hâlinde Maarif MüfettiĢleri, Rehberlik ve Denetim BaĢkanlığında
görevlendirilebilir.
(6) Maarif MüfettiĢlerinin, her hizmet bölgesinde iki yıldan az olmamak üzere
Bakanlıkça belirlenecek süreler kadar çalıĢmaları esastır. Hizmet bölgelerinin oluĢturulması
ve bu bölgelerdeki çalıĢma süreleri; Maarif MüfettiĢleri ve Maarif MüfettiĢ Yardımcılarının
nitelikleri, mesleğe alınmaları, yetiĢtirilmeleri, yarıĢma ve yeterlik sınavları, atanmaları,
çalıĢma ve yer değiĢtirmelerine iliĢkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Maarif
MüfettiĢleri ve Maarif MüfettiĢ Yardımcıları, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli
(I) sayılı cetvelin ―A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar‖
kısmının (1) numaralı bölümünün (j) sırasında öngörülen ek ödemeden aynı usul ve esaslar
dâhilinde yararlandırılır.‖
MADDE 24 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aĢağıdaki ek madde
eklenmiĢtir.
―Telif ve sınav ücretleri ile yurt dıĢı okul giderleri
EK MADDE 1 – (1) Bakanlık;
a) Kamu veya özel hukuk tüzel kiĢileri ile gerçek kiĢilere, okul ve kurumların eğitim ve
öğretim programları, taslak ders kitapları ve diğer yayınları ile eğitim araç ve gereçlerinin ve
Bakanlıkça yapılan sınavların sorularının hazırlatılması veya inceletilmesi karĢılığı ilgili
mevzuatı uyarınca ödenecek bedel ve telif ücretinin,
b) Taslak kitap, ders kitabı, eğitim araç ve gereci ile sınav sorularının hazırlanmasında
görevlendirilenlere, bu amaçlarla oluĢturulan komisyon, sınav baĢvuru merkezi ve sınav
koordinatörlüklerinde görev alan personele, Bakanlıkça yapılan sınavlarda görev alanlara,
sınav güvenliğini sağlamakla görevlendirilenlere ve benzeri çalıĢmalarda görev alan diğer
personele ödenecek ücretin,
Bakanlık döner sermaye hesabından ödenmesine iliĢkin usul ve esasları Maliye
Bakanlığının görüĢünü de alarak tespit eder.
(2) Bakanlığa sunulan taslak ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin
incelenmesi ve Bakanlıkça yapılan sınavlar karĢılığında Bakanlık döner sermaye hesabına
yatırılacak bedelin tutarı ile tahsiline iliĢkin usul ve esaslar Bakanlıkça tespit edilir.
(3) Yurt dıĢında büyükelçilikler ve baĢkonsolosluklar aracılığıyla Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren okulların hizmet binası yapımı, donatımı, kefalet
ücreti ve kira giderleri ile Bakanlıkça uygun görülen diğer ihtiyaçları Bakanlık bütçesine bu
amaçla konulacak ödenekten karĢılanır.‖
MADDE 25 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aĢağıdaki geçici madde
eklenmiĢtir.
―Bütçe ve personele iliĢkin geçiĢ hükümleri
GEÇĠCĠ MADDE 10 – (1) Yükseköğretim ve Yurt DıĢı Eğitim Genel Müdürlüğü
teĢkilatlanıncaya kadar, bu Genel Müdürlüğe verilen görev ve hizmetler daha önce bu
görevleri yapmakta olan birimler ve mevcut personel tarafından yapılmaya devam edilir.
Yükseköğretim ve Yurt DıĢı Eğitim Genel Müdürlüğünün 2014 mali yılı harcamaları,
20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden
Maliye Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Ortaöğretim Genel
Müdürlüğü ve Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğünün ödeneklerinden karĢılanır.
(2) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü teĢkilatlanıncaya
kadar, bu Genel Müdürlüğe verilen görev ve hizmetler daha önce bu görevleri yapmakta olan
birimler ve mevcut personel tarafından yapılmaya devam edilir. Ölçme, Değerlendirme ve
Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014 mali yılı harcamaları, 6512 sayılı 2014 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme
yapılıncaya kadar Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ödeneklerinden
karĢılanır.
(3) Millî Eğitim Bakanlığı merkez teĢkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi,
MüsteĢar Yardımcısı, Genel Müdür, ĠnĢaat ve Emlak Grup BaĢkanı ve Grup BaĢkanı
kadrolarında bulunanlar ile Bakanlık taĢra teĢkilatında Ġl Müdürü, Ġl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı ve Ġlçe Millî Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin
yayımı tarihinde hiçbir iĢleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Talim ve Terbiye
Kurulu Üyesi, MüsteĢar Yardımcısı ve Genel Müdür kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı
liste ile ihdas edilen Bakanlık MüĢaviri kadrolarına, Grup BaĢkanı ve Ġl Müdürü kadrolarında
bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Grup BaĢkanı ve Ġl Müdürü kadrolarına,
diğerleri ile geçici 3 üncü maddeye istinaden Ģahsa bağlı ġube Müdürü kadrolarında
bulunanlar ise ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Eğitim Uzmanı kadrolarına, hâlen
bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir iĢleme gerek kalmaksızın atanmıĢ sayılır. Ekli (3)
sayılı liste ile ihdas edilen kadroların herhangi bir sebeple boĢalması hâlinde bu kadrolar
hiçbir iĢleme gerek kalmaksızın iptal edilmiĢ sayılır.
(4) Bu madde uyarınca ekli (3) sayılı listede anılan kadrolara atanmıĢ sayılan personelin
yeni kadrolarına atanmıĢ sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına iliĢkin olarak en son ayda
aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan
her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalıĢmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç)
toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolara
iliĢkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri
adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalıĢmaya bağlı fazla mesai
ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi
ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. AtanmıĢ
sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değiĢiklik olanlarla, kendi
istekleriyle baĢka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.
(5) Üçüncü fıkraya göre ekli (3) sayılı listedeki Grup BaĢkanı ve Ġl Müdürü kadrolarına
atanmıĢ sayılanlar ile geçici 3 üncü maddeye istinaden Ģahsa bağlı Genel Müdür Yardımcısı,
Daire BaĢkanı ve Ġl Müdürü kadrolarına atanmıĢ sayılanlar Öğretmen YetiĢtirme ve
GeliĢtirme Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet içi eğitim enstitülerinde görevlendirilir. Üçüncü
fıkraya göre Eğitim Uzmanı kadrolarına atananlar, Bakanlık merkez ve taĢra teĢkilatında
Bakan tarafından belirlenen birimlerde sürekli görevle istihdam edilir. Bunlardan daha önce
öğretmen olarak görev yapmıĢ bulunanlar hizmet süreleri, hizmet puanları ve tercihleri
dikkate alınmak suretiyle, ihtiyaç bulunan okullarda öğretmen olarak görevlendirilebilir. Bu
personelin sürekli görevle istihdam edildiği yerle ilgili olarak 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı
Harcırah Kanununun geçici göreve iliĢkin hükümleri uygulanmaz.
(6) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim
Bakanlığına ait bölümünde yer alan boĢ ve dolu Ġl Eğitim Denetmeni ve Ġl Eğitim Denetmen
Yardımcısı kadrolarının unvanı sırasıyla Maarif MüfettiĢi ve Maarif MüfettiĢ Yardımcısı
olarak değiĢtirilmiĢtir.
(7) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Millî Eğitim BaĢdenetçisi, Millî Eğitim
Denetçisi ve Ġl Eğitim Denetmeni kadrolarında bulunanlar Maarif MüfettiĢi, Millî Eğitim
Denetçi Yardımcısı ve Ġl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ise Maarif
MüfettiĢ Yardımcısı kadrolarına, baĢka bir iĢleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro
dereceleriyle atanmıĢ sayılır. Bunların Millî Eğitim BaĢdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi, Ġl
Eğitim Denetmeni, Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve Ġl Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak
geçirdikleri süreler, ilgisine göre Maarif MüfettiĢi ve Maarif MüfettiĢ Yardımcısı olarak
geçmiĢ sayılır. Bu Ģekilde Maarif MüfettiĢi ve Maarif MüfettiĢ Yardımcısı kadrolarına
atanmıĢ sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat
hükümlerine göre söz konusu kadrolarına bağlı olarak mali haklar kapsamında fiilen yapılan
her türlü ödemeler toplamı net tutarının, atanmıĢ sayıldıkları kadro unvanları için öngörülen
mali haklar toplamı net tutarından fazla olması hâlinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
anılan kadro unvanlarında bulunanlar hakkında (Millî Eğitim Denetçi Yardımcılığından
Maarif MüfettiĢliği kadrolarına atananlar dâhil), atanmıĢ sayıldıkları kadroda bulundukları
sürece bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin
uygulanmasına devam olunur.
(8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür
BaĢyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla
olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla baĢka bir iĢleme gerek kalmaksızın
sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını
takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla baĢka bir iĢleme gerek kalmaksızın sona erer.
(9) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; bir defaya mahsus
olmak ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim
Bakanlığına ait bölümünde yer alan Millî Eğitim Uzmanı unvanlı toplam serbest kadro
adedini geçmemek üzere, kamu kurum ve kuruluĢlarında görevli olup mesleğe özel yarıĢma
sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden ve özel bir yeterlik sınavından sonra
657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ―ORTAK HÜKÜMLER‖ baĢlıklı bölümünün (A)
fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolara atanmıĢ olanlar, Bakanlığın görev alanı
ile ilgili dallarda doktora yapmıĢ olmak kaydıyla üniversite öğretim elemanları ile
öğretmenler arasından Bakanlıkça belirlenen esas ve usullere göre yapılacak sınavda baĢarılı
olanlar Millî Eğitim Uzmanı olarak atanabilir. Bu Ģekilde atanacakların mesleklerinde en az
beĢ yıllık deneyime sahip olmaları ve Bakanlıkça belirlenecek düzeyde Kamu Personeli
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan baĢka bir belgeye sahip olmaları gerekir.‖
MADDE 26 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;
a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (f) ve (g) bentleri,
b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi,
c) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi,
ç) 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası,
d) 40 ıncı maddesinin baĢlığında yer alan ―ve Denetçi‖ ibaresi ile birinci fıkrasında yer
alan ―ile Millî Eğitim Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları‖ ibaresi ile maddenin ikinci,
üçüncü ve dördüncü fıkraları,
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 27 – (1) 10/6/1930 tarihli ve 1702 sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin
Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıĢtır.
(2) 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Hususi Ġdarelerden MaaĢ Alan Ġlkokul
Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler Ġçin
TeĢkil Edilecek Sağlık ve Ġçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin
Alacaklarına Dair Kanunun 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 ve 15 inci maddeleri ile geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü
maddeleri yürürlükten kaldırılmıĢtır.
(3) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b)
fıkrasında yer alan ―Millî Eğitim Denetçileri ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları ile Ġl
Eğitim Denetmenleri ve Ġl Eğitim Denetmen Yardımcıları‖ ibaresi ―Maarif MüfettiĢleri ve
Maarif MüfettiĢ Yardımcıları‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
(4) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin ―VII- Okul
diplomaları‖ bölümünün (2) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
(5) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun,
a) 36 ncı maddesinin ―ORTAK HÜKÜMLER‖ bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı
bendinde yer alan ―Ġl Eğitim Denetmen Yardımcıları‖ ibaresi ―Maarif MüfettiĢ Yardımcıları‖
Ģeklinde ve ―Ġl Eğitim Denetmenliğine‖ ibaresi ―Maarif MüfettiĢliğine‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ,
aynı bentte yer alan ―ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları‖ ve ―ve Millî Eğitim
Denetçiliğine‖ ibareleri madde metninden çıkarılmıĢtır.
b) 152 nci maddesinin ―II- Tazminatlar‖ kısmının ―A- ÖZEL HĠZMET TAZMĠNATI‖
bölümünün (g) bendinde yer alan ―Millî Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,‖ ibaresi
yürürlükten kaldırılmıĢ ve (h) bendinde yer alan ―Ġl Eğitim Denetmenleri‖ ibaresi ―Maarif
MüfettiĢleri‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin ―I- GENEL ĠDARE HĠZMETLERĠ SINIFI‖
bölümünün (g) bendinde yer alan ―Ġl Eğitim Denetmenleri‖ ibaresi ―Maarif MüfettiĢleri‖
Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
(6) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi
BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin on üçüncü
fıkrasında yer alan ―Yönetim Kurulunun teklifi üzerine‖ ibaresi madde metninden
çıkarılmıĢtır.
(7) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan ―BaĢ Denetçi‖,
―Denetçi‖ ve ―Denetçi Yardımcısı‖ unvanlı boĢ ve dolu kadrolar iptal edilmiĢ ve anılan
cetvelden çıkarılmıĢtır.
(8) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmıĢ ve
ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek aynı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına
ait bölümüne eklenmiĢtir.
MADDE 28 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 29 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
12/3/2014
Listeler için tıklayınız.
[R.G. 14 Mart 2014 – 28941]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/5875
Artvin Ġlinde tesis edilecek Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla,
ekli listede bulunduğu yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taĢınmazların Hazine adına
tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaĢtırılması; anılan Bakanlığın
9/1/2014 tarihli ve 969 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/1/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
ve
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim BakanıMillî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Listeyi görmek için tıklayınız.
[R.G. 14 Mart 2014 – 28941]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/5905
Bingöl Ġli, Solhan Ġlçesi ile MuĢ Ġli, Merkez Ġlçesinde tesis edilecek Yukarı Kaleköy
Barajı ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve
parsel numaraları belirtilen taĢınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaĢtırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığının 16/1/2014 tarihli ve 88 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma
Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2014 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. EROĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
C. YILMAZ
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
ve
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Listeyi görmek için tıklayınız.
[R.G. 14 Mart 2014 – 28941]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/5911
Konya Ġlinde tesis edilecek Bağlar Rüzgâr Elektrik Santralinin yapımı amacıyla ekli
listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taĢınmazların Hazine adına
tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaĢtırılması;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 29/1/2014 tarihli ve 171 sayılı yazısı üzerine, 2942
sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2014
tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. EROĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
C. YILMAZ
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
ve
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim BakanıMillî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Listeyi görmek için tıklayınız.
[R.G. 14 Mart 2014– 28941]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/5912
Artvin Ġlinde tesis edilecek Kavak Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı
amacıyla, ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taĢınmazların
Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele
kamulaĢtırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 29/1/2014 tarihli ve 170 sayılı
yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 10/2/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. EROĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
C. YILMAZ
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
ve
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim BakanıMillî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Listeyi görmek için tıklayınız.
[R.G. 14 Mart 2014 – 28941]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/5969
Ġzmir Ġli, Aliağa Ġlçesinde tesis edilecek Aliağa Rüzgâr Enerji Santralinin yapımı
amacıyla ekli listede bulundukları yer ile parsel numaraları belirtilen taĢınmazların Hazine
adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele
kamulaĢtırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 22/1/2014 tarihli ve 111 sayılı
yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 5/2/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
F. ÇELĠK
A. ĠSLAM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık Bakanı V.Gümrük ve Ticaret Bakanı V.
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Listeyi görmek için tıklayınız.
[R.G. 14 Mart 2014 – 28941]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/5973
ve
Ekli ―Bağımsız Denetime Tabi Olacak ġirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda
DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Karar‖ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/1/2014
tarihli ve 34 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
V. EROĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V.Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
C. YILMAZ
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
ve
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararı görmek için tıklayınız.
[R.G. 14 Mart 2014– 28941]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6015
KahramanmaraĢ Ġlinde tesis edilecek Kale Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla
ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taĢınmazların Hazine adına
tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaĢtırılması; anılan Bakanlığın
17/2/2014 tarihli ve 4966 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Liste için tıklayınız.
[R.G. 14 Mart 2014 – 28941]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Türkiye Ġnsan Hakları Kurumundan:
ĠNSAN HAKLARI UZMANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan hakları uzman yardımcılığı ve insan
hakları uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriĢ sınavı ile tez ve yeterlik
sınavlarının Ģeklini ve uygulamasını, sınav komisyonlarının oluĢumunu, insan hakları uzman
ve uzman yardımcılarının çalıĢma usul ve esasları ile görev ve yetkilerini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Ġnsan Hakları Kurumunda çalıĢan insan
hakları uzmanları, insan hakları uzman yardımcıları ile insan hakları uzman yardımcılığı giriĢ
sınavına katılacak adaylar hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Türkiye Ġnsan Hakları
Kurumu Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine
dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) BaĢkan: Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu BaĢkanını,
b) BaĢkan Yardımcısı: Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu BaĢkan Yardımcısını,
c) GiriĢ sınavı: Ġnsan hakları uzman yardımcılığı için yapılacak giriĢ sınavını,
ç) GiriĢ Sınavı Komisyonu: Ġnsan hakları uzman yardımcılığı için yapılacak giriĢ
sınavını yapan komisyonu,
d) Ġkinci BaĢkan: Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu Ġkinci BaĢkanını,
e) Kanun: 21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu Kanununu,
f) Koordinatör: BaĢkan tarafından, Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca,
Kurum bünyesindeki birimlerin eĢgüdümü için görevlendirilen insan hakları uzmanını,
g) KPSS: (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
ğ) Kurul: Ġnsan Hakları Kurulunu,
h) Kurum: Türkiye Ġnsan Hakları Kurumunu,
ı) Staj: Uzman yardımcılarının görevleri ile ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimi,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığını,
j) Tez: Ġnsan hakları uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezini,
k) Tez Değerlendirme Komisyonu: Uzmanlık tezlerini değerlendiren komisyonu,
l) Uzman: Ġnsan hakları uzmanını,
m) Uzman yardımcısı: Ġnsan hakları uzman yardımcısını,
n) Üye: Ġnsan Hakları Kurulu üyesini,
o) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ö) Yeterlik sınavı: Ġnsan hakları uzmanlığı yeterlik sınavını,
p) Yeterlik Sınavı Komisyonu: Yeterlik sınavını yapan komisyonu,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığı GiriĢ Sınavına ĠliĢkin Esaslar
GiriĢ sınavı
MADDE 5 – (1) Uzman yardımcıları mesleğe giriĢ sınavı ile alınır.
(2) Uzman yardımcılığı giriĢ sınavı, yazılı ve sözlü veya sadece sözlü aĢamalardan
oluĢur. GiriĢ sınavının sadece sözlü olarak yapılmasına BaĢkan tarafından karar verilir.
(3) GiriĢ sınavı, Kurumca gerçekleĢtirilir. Ġhtiyaç duyulması halinde yazılı sınav,
ÖSYM'ye, üniversitelere ya da diğer kamu kurum ve kuruluĢlarına da yaptırılabilir.
GiriĢ sınavı duyurusu
MADDE 6 – (1) GiriĢ sınavına katılma Ģartları, sınavın yapılıĢ Ģekli, yeri, zamanı,
içeriği ve değerlendirme yöntemi, öğrenim dalları, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı ve
derecesi, KPSS puan türleri ve asgari puanlar, sınava çağrılacak aday sayısı, son baĢvuru
tarihi, baĢvuru yeri, baĢvuru Ģekli ve baĢvuruda istenecek belge ve beyanlar ile diğer hususlar
son baĢvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde
yayımlanan tirajı en yüksek ilk beĢ gazetenin en az birinde ve Kurumun internet sitesinde ilan
edilir.
GiriĢ sınavına katılma Ģartları
MADDE 7 – (1) GiriĢ sınavına katılabilmek için aĢağıdaki Ģartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları
taĢımak.
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, iktisadî
ve idarî bilimler fakültelerinden veya Kurumca yürütülen hizmetlerin gerektirdiği en az dört
yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumları ile bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dıĢındaki öğretim kurumlarından
mezun olmak.
c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beĢ yaĢını
doldurmamıĢ olmak.
ç) Geçerlik süresi dolmamıĢ olmak kaydıyla, giriĢ sınavı ilanında belirtilen KPSS puan
türü veya türlerinden taban puanı almıĢ olmak.
(2) Hukuk Biriminde görevlendirilecek insan hakları uzman yardımcıları ile insan
hakları uzmanları için, birinci fıkrada aranan Ģartlara ilave olarak avukatlık stajını
tamamlamıĢ olmak Ģartı aranır.
BaĢvuruda istenen belgeler ve baĢvuru Ģekli
MADDE 8 – (1) GiriĢ sınavına katılmak isteyen adaylardan;
a) Kurumdan veya Kurumun resmî internet sitesinden temin edecekleri sınav baĢvuru
formu,
b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması
hâlinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,
ç) ÖzgeçmiĢ,
d) Dört adet vesikalık fotoğraf,
istenir.
(2) Adaylardan istenen belgelerin, giriĢ sınavı duyurusunda belirtilen tarih ve saate
kadar Kuruma ulaĢtırılması gerekir. GiriĢ sınavı duyurusunda belirtildiği takdirde elektronik
ortamda da baĢvuru yapılabilir. Ġlânda belirtilen süre içerisinde Kuruma ulaĢmayan baĢvurular
dikkate alınmaz.
GiriĢ sınavı komisyonu
MADDE 9 – (1) Komisyon, asıl üyelerin en az üçü, yedek üyelerin ise en az ikisi Kurul
üyeleri arasından olmak üzere beĢ asıl ve üç yedek üyeden oluĢur. Komisyon üyeleri ve
baĢkanı, Kurum BaĢkanı tarafından belirlenir. Asıl üyelerin mazeretleri nedeniyle komisyona
katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılırlar.
(2) BaĢkanın gerekli görmesi halinde, yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarından
veya diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının personellerinden komisyon üyesi olarak
yararlanılabilir. Bu Ģekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez.
(3) Komisyon baĢkan ve üyeleri; boĢanmıĢ olsalar dahi eĢlerinin, üçüncü dereceye kadar
(bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev
alamaz.
Komisyonun görev ve yetkileri
MADDE 10 – (1) Komisyon; yazılı sınavın Kurumca yapılması halinde yazılı sınav
sorularının hazırlanması veya hazırlatılması, sınavın yürütülmesi ve cevapların
değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların
sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer iĢlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.
(2) Komisyon beĢ üye ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında
çekimser oy kullanılamaz.
BaĢvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 11 – (1) Kurum tarafından, yapılan baĢvurular incelenerek adaylarda aranan
Ģartların mevcut olup olmadığı tespit edilir ve giriĢ sınavına katılabileceklerin isimleri
Kurumun resmi internet sayfasında ilan edilir.
(2) Yazılı sınavın Kurumca yapılması halinde, sınava girme hakkı kazanan adaylara
fotoğraflı sınav giriĢ belgesi verilir. Sınav giriĢ belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi
yer alır. Adaylar, sınav giriĢ belgelerini sınav saatine kadar elden teslim alırlar. Sınav giriĢ
belgesi olmayan adaylar sınava katılamazlar.
Yazılı sınav konuları
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav konuları; mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate
alınarak belirlenen alan bilgisi ve Kurumun görev alanına giren temel konular olmak üzere iki
bölümden oluĢur.
(2) Yazılı sınav konularının alt baĢlıkları ve yazılı sınav sorularının konu grupları
bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tâbi tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.
Yazılı sınavın yapılıĢ Ģekli, değerlendirilmesi ve sözlü sınava çağırma
MADDE 13 – (1) Yazılı sınavın Kurumca yapılması halinde aĢağıda belirtilen esaslar
uygulanır:
a) Yazılı sınava, baĢvuran adaylardan KPSS puan türü itibarıyla en yüksek puana sahip
olan adaydan baĢlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar
aday Kurumun internet sitesinde duyurulmak suretiyle çağrılır. Atama yapılacak kadro
sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, sınava çağrılacak aday
sayısı da ayrı ayrı hesaplanır. KPSS puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı
puana sahip diğer adaylar da giriĢ sınavına çağrılır.
b) Yazılı sınav, klasik usulde veya test Ģeklinde yapılır.
c) Sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde
gizliliğe riayet edilir. Hazırlanan sorular, zarflar içerisine konularak kapatılıp imzalanmak
suretiyle komisyon baĢkanı tarafından muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların
huzurunda açılır.
ç) Yazılı sınav, komisyon üyelerinin gözetimi ve denetimi altında, Kurum BaĢkanı
tarafından görevlendirilen salon baĢkanı ve görevlilerinin nezaretinde yapılır.
d) Yazılı sınav puanı, sınavın klasik usulde yapılması halinde komisyon baĢkan ve
üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle
tespit edilir.
e) Yazılı sınavdan baĢarılı sayılmak için en az yetmiĢ puan alınması Ģarttır.
f) Sınavın baĢlama ve bitiĢ saati, kaç adayın katıldığı ve her adayın kullandığı cevap
kâğıdı sayısı tutanakla tespit edilir. Toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar, zarf içine
konularak kapatılıp mühürlendikten sonra komisyon baĢkanına teslim edilir.
g) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teĢebbüs edenler veya kopya çektiği tespit
edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve bunların sınavları geçersiz sayılır.
ğ) Tutanaklar salon baĢkanı ve görevliler tarafından imzalanır.
h) Yazılı sınav sonuçları ile sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati, Kurumun resmî internet
sitesinde ve hizmet binasında ilan edilir; bu hususlar adaylara ayrıca posta yoluyla bildirilmez.
(2) GiriĢ sınavının yazılı kısmının ÖSYM, üniversiteler ya da diğer kamu kurum ve
kuruluĢlarına yaptırılması halinde, yazılı sınava iliĢkin hususlar Kurum ile ilgili kuruluĢ
arasında imzalanacak protokolle belirlenir.
Sözlü sınav ve değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) Yazılı sınavda baĢarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan
baĢlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday, Kurumun resmî internet
sitesinde ve hizmet binasında duyurulmak suretiyle çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı
alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
(2) GiriĢ sınavının sadece sözlü yapılması halinde, sözlü sınava çağrılacak adaylardan
KPSS puan türü itibarıyla en yüksek puana sahip olan adaydan baĢlanmak üzere atama
yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday, Kurumun resmî internet sitesinde ve hizmet
binasında duyurulmak suretiyle çağrılır. KPSS puan türü itibarıyla sıralamadaki en son
adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.
(3) Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi
durumunda, sınava çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır.
(4) Sözlü sınav, adayların;
a) 12 nci maddede belirtilen sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Ġnsan haklarına duyarlılığı, birikimi ve tecrübesi,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,
değerlendirilerek her birinden ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleĢtirilir.
(5) Adaylar, komisyon tarafından dördüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e)
bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dıĢında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt
sistemi kullanılmaz.
(6) Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için komisyon baĢkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır. Sözlü giriĢ
sınav sonucu, en yüksek puan alandan baĢlamak üzere sıraya konularak baĢarı listesi
hazırlanır.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilanı
MADDE 15 – (1) BaĢarı sıralaması; yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde bu
sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması, sadece sözlü sınav yapılması durumunda bu
sınavda alınan puan esas alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlarının eĢitliği
durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eĢit olması halinde KPSS
puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Sadece sözlü sınav yapılması durumunda
adayların puanlarının eĢitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
(2) Adaylar; giriĢ sınavı puanı en yüksek adaydan baĢlanmak suretiyle sıralamaya
konulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl; giriĢ sınavında baĢarılı olmak
Ģartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek
sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir.
(3) Sınav sonuçları, komisyon tarafından tutanağa bağlanır. BaĢarı sıralamasına göre
oluĢturulan liste, BaĢkan tarafından onaylandıktan sonra Kurumun resmî internet sitesinde ve
Kurumun hizmet binasında ilan edilir. Ayrıca, asıl ve yedek listede yer alan adaylara yazılı
olarak bildirilir.
(4) GiriĢ sınavında yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak sıralamaya giremeyen adaylar
için kazanılmıĢ hak teĢkil etmez.
(5) Sınavda baĢarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece
baĢarılı olanlar sınavı kazanmıĢ kabul edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığına Atanma ve Uzman Yardımcılarının YetiĢtirilmesi
Atamadan önce istenecek belgeler
MADDE 16 – (1) Uzman yardımcılığı giriĢ sınavında baĢarılı olan adaylardan aĢağıdaki
belgeler istenir:
a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı.
b) Altı adet vesikalık fotoğraf.
c) Adli sicil kaydına iliĢkin yazılı beyanı.
ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına
dair yazılı beyanı.
d) Mal bildirimi.
Uzman yardımcılığına atanma
MADDE 17 – (1) GiriĢ sınavını asıl olarak kazananların, tebligatta belirtilen süre içinde
16 ncı maddede belirtilen belgelerle birlikte yazılı olarak yapacakları baĢvuru üzerine
durumlarına uygun uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.
(2) GiriĢ sınavında baĢarılı olup ataması yapılmayanlardan veya ataması yapılıp da
herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boĢalan kadrolara, sınav sonuçlarının ilanından
itibaren iki yılı geçmemek kaydıyla yeniden yapılacak giriĢ sınavının ilan tarihine kadar
yedek aday listesinden baĢarı sırasına göre atama yapılabilir.
(3) Atama iĢlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içerisinde geçerli bir
mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin ve gerekli belgeleri süresinde ibraz
etmeyenlerin atama iĢlemleri yapılmaz.
(4) Sınavda baĢarılı olanlardan, atama Ģartlarını taĢımadıkları sonradan anlaĢılanların
sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; yapılmıĢ olsa dahi atama iĢlemi geri
alınır.
(5) GiriĢ sınavını kazananların uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları ve
adaylıklarına iliĢkin iĢlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.
Uzman yardımcılığı süresi
MADDE 18 – (1) Uzman yardımcılığı süresi üç yıldır.
(2) Üç yıllık sürenin hesaplanmasında, aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık ve
refakat izinlerinin üç ayı aĢan kısmı dikkate alınmaz.
Uzman yardımcılarının yetiĢtirilmeleri
MADDE 19 – (1) Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile
21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday
Memurların YetiĢtirilmelerine ĠliĢkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim ve
staja tabi tutulur.
(2) Uzman yardımcılarının yetiĢtirilmesi için Ġnsan Kaynakları ve Destek Birimince
diğer birimlerin görüĢleri de alınmak suretiyle, üç yıllık bir süreyi kapsayan özel çalıĢma ve
yetiĢtirme planı hazırlanır ve uygulanır.
(3) ÇalıĢma ve yetiĢtirme planı;
a) Uzman yardımcılarına, Kurumun görev alanında uzmanlaĢabilmeleri için gerekli
tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara iliĢkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün
kazandırılmasını,
b) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına iliĢkin bilgi ve becerilerin
edinilmesini, bunun için uzman yardımcılarının birimler arasında rotasyona tabi tutulmasını,
c) YazıĢma, rapor yazma, inceleme, araĢtırma ve denetim teknikleri konularında gerekli
bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,
ç) Bilimsel çalıĢma ve araĢtırma alıĢkanlığının kazandırılmasını,
d) Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerinin geliĢtirilmesini,
e) Uzmanlık mesleğinin gerektirdiği davranıĢ ve yetkinliklerin kazandırılmasını,
f) Yabancı dil bilgilerinin geliĢtirilmesini,
g) Yurtiçi veya yurtdıĢında görevleri ile ilgili konferans, seminer ve benzeri programlara
katılım sağlanarak deneyim kazandırılmasını,
ğ) Kamu kurum ve kuruluĢlarında görevlendirilerek mesleki bilgilerinin artırılması ile
uygulama yeteneği kazandırılmasını,
sağlamaya yönelik programları kapsar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tez Hazırlanması, Değerlendirme ve Yeterlik Sınavı
Uzmanlık tezinin belirlenmesi
MADDE 20 – (1) Uzman yardımcıları, Kurumun görev alanı ile ilgili konularda
uzmanlık tezi hazırlar.
(2) Uzman yardımcıları; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aĢan hastalık ve refakat izinleri
hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil Kurumda iki yıllık fiili hizmet süresini izleyen
bir ay içinde, üç farklı tez konusunu belirleyerek Ġnsan Kaynakları ve Destek Birimine
bildirir. Uzman yardımcılarının belirledikleri tez konuları BaĢkan Yardımcısının onayına
sunulur. Yedi gün içinde verilecek onay ile tez konusu kesinleĢmiĢ olur.
(3) Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, uzman yardımcısı on beĢ gün içinde
onay makamının önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirler. Belirlenen tez konusu
aynı usulle onaya sunulur. Tez konusunun ikinci kez uygun görülmemesi halinde, onay
makamı tarafından yeni bir tez konusu re'sen belirlenir.
(4) KesinleĢen tez konusu, uzman yardımcısına tebliğ edilir.
Uzmanlık tezinin hazırlanması ve tez danıĢmanı
MADDE 21 – (1) Uzmanlık tezinin, tez danıĢmanının rehberliğinde bilimsel esaslara
uygun olarak hazırlanması, uzman yardımcısının kendi görüĢ ve değerlendirmeleri ile
önerilerini içermesi, baĢka bir kurum veya kuruluĢta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi
veya baĢka bir ad altında hazırlanmamıĢ olması ve bilimsel çalıĢma etiğine uygun olması
gerekir. Aksi durumun tespiti halinde, tez baĢarısız sayılır.
(2) Tez danıĢmanı, tez konusunun belirlenmesini izleyen iki ay içerisinde, Kurul
Üyeleri, Kurumda görev yapan uzmanlar veya üniversitelerde görevli öğretim elemanları ya
da tez konusuyla ilgili ihtisas sahibi ve lisansüstü eğitim yapmıĢ kamu görevlileri arasından
uzman yardımcısı tarafından önerilen kiĢilerden BaĢkan Yardımcısı tarafından belirlenir.
Öngörülen süre içerisinde uzman yardımcısı tarafından tez danıĢmanının önerilmemesi
halinde BaĢkan Yardımcısı tarafından tez danıĢmanı re'sen belirlenir.
(3) Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Kurumca gereken imkân
ve kolaylıklar sağlanır.
(4) Tezler, Kurum tarafından belirlenecek tez yazımına iliĢkin kurallara göre hazırlanır.
Uzmanlık tezinin teslimi
MADDE 22 – (1) Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleĢmesini takip eden bir yıl içinde
hazırlanarak Ġnsan Kaynakları ve Destek Birimine teslim edilir.
(2) Birinci fıkradaki bir yıllık sürenin hesaplanmasında, aylıksız izinde geçirilen süreler
ile hastalık ve refakat izinlerinin üç ayı aĢan kısmı dikkate alınmaz.
(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman
yardımcılarına, bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aĢmamak kaydıyla ek süre verilir. Bu
süre içinde de tezlerini sunmayanlar hakkında 29 uncu madde hükmü uygulanır.
Tez değerlendirme komisyonu
MADDE 23 – (1) Tez Değerlendirme Komisyonu; Kurul üyeleri ve Kurum personeli ile
ihtiyaç görülmesi halinde öğretim elemanları ve alanında uzman kiĢiler arasından BaĢkan
tarafından belirlenecek üç asıl ve iki yedek üyeden oluĢur. Tez danıĢmanı komisyonun asıl
üyeleri arasında yer alır. Komisyon baĢkanı Kurum BaĢkanı tarafından belirlenir. Asıl
üyelerin mazeretleri nedeniyle komisyona katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına
göre Komisyona katılırlar.
(2) Tez Değerlendirme Komisyonunun baĢkan ve üyeleri; boĢanmıĢ olsalar dahi
eĢlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya
evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.
(3) Tez Değerlendirme Komisyonu, üç üye ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.
Tezin değerlendirilmesi ve sözlü savunma
MADDE 24 – (1) Uzmanlık tezleri, Ġnsan Kaynakları ve Destek Birimince,
değerlendirilmek üzere Tez Değerlendirme Komisyonu üyelerine gönderilir. Üyeler, tezleri en
geç iki ay içerisinde inceler.
(2) Ġnsan Kaynakları ve Destek Birimi tarafından BaĢkan Yardımcısı onayı ile tespit
edilen tarihte, uzman yardımcısı komisyon huzurunda tezini sözlü olarak savunur. Sözlü
savunma süresi iki saati geçemez.
(3) Komisyon, sözlü savunmayı da göz önüne alarak tezi baĢarılı ya da baĢarısız
Ģeklinde değerlendirir. Komisyon üyeleri, oylarını baĢarılı ya da baĢarısız Ģeklinde kullanır ve
bu durum tutanakla tespit edilir.
(4) Tezin baĢarısız kabul edilmesi halinde komisyon tarafından her bir üyenin yapmıĢ
olduğu değerlendirmeyi ve tezin baĢarısız sayılma gerekçelerini içeren bir rapor tanzim edilir.
(5) Geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan uzman yardımcısının tezi
baĢarısız sayılır.
Tezin baĢarısız bulunması
MADDE 25 – (1) Tezi baĢarısız bulunan uzman yardımcısına, değerlendirme raporunda
yer verilen hususlara uygun olarak aynı tezi düzelterek sunması veya yeni bir tez hazırlaması
için Tez Değerlendirme Komisyonu kararıyla bir defaya mahsus olmak Ģartıyla altı ayı
aĢmamak üzere ek süre verilir. Ġkinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler hakkında
29 uncu madde hükmü uygulanır.
(2) Düzeltilen veya yenilenen tezlerin değerlendirilmesi 24 üncü maddede belirtilen usul
ve esaslara göre yapılır.
Yeterlik sınavı komisyonu
MADDE 26 – (1) Yeterlik Sınavı Komisyonu; BaĢkan tarafından Kurul üyeleri ve
Kurum personeli arasından biri baĢkan olmak üzere belirlenecek üç asıl ve iki yedek üyeden
oluĢur. Asıl üyelerin mazeretleri nedeniyle komisyona katılamamaları halinde, yedek üyeler
tespit sırasına göre komisyona katılırlar.
(2) Yeterlik Sınavı Komisyonunun baĢkan ve üyeleri; boĢanmıĢ olsalar dahi eĢlerinin,
üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının
katıldığı sınavlarda görev alamaz.
(3) Yeterlik Sınavı Komisyonu, üç üye ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.
Yeterlik sınavı
MADDE 27 – (1) Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı, aylıksız izinde
geçirilen süreler ile hastalık ve refakat izinlerinin üç ayı aĢan kısmı hariç olmak üzere,
adaylıkta geçen süre dâhil Kurumda en az üç yıl fiilen çalıĢmıĢ olması kaydıyla yeterlik
sınavına girmeye hak kazanır.
(2) Yeterlik sınavı yalnızca yazılı sınavdan oluĢur.
(3) Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç üç ay içinde Yeterlik Sınavı
Komisyonu tarafından yapılır. Yeterlik sınavı, Kurumun mevzuatı ile Kurumun görev alanına
giren konulardan yapılır. Yeterlik sınavının tarihi en az bir ay önceden uzman yardımcılarına
yazılı olarak bildirilir.
(4) Sınavda sorulan sorular ve verilen cevaplar bir tutanağa bağlanır. Sınav baĢarı notu,
Yeterlik Sınav Komisyonu üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalamalarının alınması
ile belirlenir.
(5) Adayın baĢarılı sayılması için üyelerin verdiği notların aritmetik ortalamasının yüz
puan üzerinden en az yetmiĢ puan olması Ģarttır.
(6) Yeterlik sınavında baĢarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde
geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav
hakkı verilir. Ġkinci sınavda baĢarılı olamayan veya sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 29
uncu madde hükmü uygulanır.
(7) Yeterlik sınavı sonunda, Yeterlik Sınav Komisyonu baĢkanı, her üyenin verdiği notu
gösteren bir çizelge ve sınav tutanağı tanzim ederek sonucu BaĢkanlığa bildirir. Sonuçlar,
Kurum BaĢkanının onayından sonra ilgililere tebliğ edilir.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Uzmanlığa Atanma ve Eğitim
Uzmanlık için aranan Ģartlar ve atanma
MADDE 28 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;
a) Uzmanlık tezinin kabul edilmesi,
b) Yeterlik sınavında baĢarılı olması,
c) Uzman yardımcılığı dönemi içinde YDS'den asgari (C) düzeyinde puan alındığını
gösteren veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği
bulunan baĢka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde Kuruma
ibraz edilmesi,
Ģartları aranır.
(2) Birinci fıkradaki Ģartları sağlayan uzman yardımcıları BaĢkan tarafından
durumlarına uygun uzman kadrosuna atanır.
BaĢarısızlık hali
MADDE 29 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa
hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler ile ikinci kez yapılan yeterlik sınavında da baĢarı
gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ve süresi içinde yabancı dil yeterliği Ģartını
yerine getiremeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve Kurumda durumlarına uygun
memur unvanlı kadrolara atanır.
Hizmet içi eğitim
MADDE 30 – (1) Kurum, uzman ve uzman yardımcıları için hizmet içi eğitim
programları düzenleyebilir.
(2) Eğitimler Kurum personeli tarafından verilebileceği gibi ihtiyaç duyulması halinde
konusunda uzman kiĢilerden de eğitimci olarak faydalanılabilir.
(3) Uzman ve uzman yardımcıları Kurumca uygun görülen kurum dıĢı kurs, sertifika
programı ve benzeri nitelikteki eğitimlerden yararlandırılabilir.
Yurt dıĢı eğitimi
MADDE 31 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
YetiĢtirilmek Amacıyla Yurt DıĢına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde araĢtırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak, lisansüstü
eğitim yapmak amacıyla yurt dıĢına gönderilebilirler.
ALTINCI BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile
ÇalıĢma Usul ve Esasları
Uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 32 – (1) Uzmanlar istihdam edildiği birimin görev alanına giren konularda
aĢağıdaki görevleri yaparlar:
a) Ġlgili mevzuatla Kuruma verilmiĢ olan görevleri yürütmek ve Kurum tarafından
yürütülen çalıĢmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak.
b) Kurumun görev alanına giren mevzuatı takip etmek, bu mevzuatın geliĢtirilmesi ile
ilgili çalıĢmalar yapmak ve uygulamada aksayan yönlerine iliĢkin görüĢ ve önerilerini
bildirmek, mevzuat taslaklarının hazırlanmasına, görüĢülmesine katkıda bulunmak.
c) Kurumun görev alanı çerçevesinde araĢtırma ve inceleme yapmak, proje hazırlamak.
ç) Yurt içi ve yurt dıĢında gerçekleĢtirilen toplantıları ve çalıĢmaları takip etmek, kurum
içi ve kurumlar arası toplantı ve çalıĢmalara katılmak.
d) Mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dıĢındaki geliĢmeleri ve yayınları izlemek,
gerekli dokümanları toplamak ve bu konularda gerekli görülen çalıĢmaları ve incelemeleri
yapmak.
e) Uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliĢtirilmesine katkıda bulunmak.
f) Amirleri tarafından verilecek benzer nitelikteki görevleri yerine getirmek.
(2) Uzman yardımcıları, amirleri ve refakatinde çalıĢtıkları uzmanlar tarafından ilgili
mevzuat çerçevesinde kendilerine verilen görevleri yerine getirirler.
(3) Kanun ve diğer mevzuatla Kuruma verilen inceleme, araĢtırma, ziyaret ve rapor
hazırlama görevlerinin ifasında, BaĢkanın yetkilendirmesi halinde insan hakları uzman ve
uzman yardımcıları, tüm kamu kurum ve kuruluĢları ile diğer gerçek ve tüzel kiĢilerden ilgili
bilgi ve belgeleri istemeye, incelemeye ve bunların örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve
sözlü bilgi almaya, özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kiĢilerin
bulundukları yerleri ziyaret etmeye, buralarda inceleme yapmaya ve gerekli tutanakları
düzenlemeye yetkilidir.
(4) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde yerine getirilmesinden dolayı amirlerine karĢı sorumludur.
Uzman ve uzman yardımcılarının çalıĢma usul ve esasları
MADDE 33 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, verilen görevleri mevzuata uygun
olarak süresi içinde yerine getirir.
(2) Uzmanlar, görevli bulundukları birimin Koordinatörü, BaĢkan Yardımcısı ve Ġkinci
BaĢkan ile BaĢkanın; uzman yardımcıları ise refakatinde bulundukları uzman, görevli
bulundukları birimin Koordinatörü, BaĢkan Yardımcısı, Ġkinci BaĢkan ile BaĢkanın gözetim
ve denetiminde çalıĢır.
(3) Yapılacak iĢin niteliği, kapsamı ve süresinin birden fazla uzman veya uzman
yardımcısının birlikte çalıĢmasını gerektirdiği hallerde, Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca, çalıĢma grupları oluĢturulabilir.
YEDĠNCĠ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Yeniden atanma
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman yardımcısı veya uzman
unvanını kazandıktan sonra Kurumdan çeĢitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden uzman
yardımcılığına veya uzmanlığa atanmak isteyenler, durumlarına uygun boĢ kadro bulunması
ve gereken nitelikleri kaybetmemiĢ olmaları kaydıyla ve Kurumun ihtiyaçları çerçevesinde
yeniden atanabilir.
Ġtiraz
MADDE 35 – (1) GiriĢ sınavı ile tez ve yeterlik sınavının uygulanmasına ve
sonuçlarına yedi iĢ günü içinde itiraz edilebilir. Ġtirazlar, ilgisine göre GiriĢ Sınavı
Komisyonu, Tez Değerlendirme Komisyonu veya Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından yedi
iĢ günü içinde sonuçlandırılır ve karar iadeli taahhütlü posta yoluyla ilgiliye tebliğ edilir.
Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikle düzenlenen konulara iliĢkin olarak gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu veya belge ibraz ettiği tespit edilenlerin ataması yapılmaz; ataması
yapılmıĢ olsa bile atama iĢlemi geri alınır. Bu kiĢiler hiçbir hak talep edemez ve haklarında
kanuni iĢlem yapılmak üzere Cumhuriyet baĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Atama
iĢleminin esaslı unsurlarına iliĢkin olmayan hususlarda bu madde hükmü uygulanmaz.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 37 – (1) GiriĢ sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrolarına
atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır. BaĢarısız olanlar ile baĢarılı
olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların baĢvuru belgeleri giriĢ sınavı sonuçlarının
ilanını izleyen iki ay içinde talepleri halinde elden iade edilir, sınav belgeleri ise dava açma
süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.
(2) Uzman yardımcısının tezi hakkında Tez Değerlendirme Komisyonu tarafından
düzenlenen belgeler ile yeterlik sınavı sonucunda Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından
düzenlenen belgeleri özlük dosyalarında saklanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 14/7/1965 tarihli ve
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Türkiye Ġnsan Hakları
Kurumu Kanunu, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelik, 21/2/1983 ve 1983/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Aday Memurların YetiĢtirilmelerine Dair Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini BaĢkan yürütür.
[R.G. 14 Mart 2014 – 28941]
—— • ——
TEBLĠĞ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
Karar No.
: 2014/19
ĠĢyeri
: Marmara Temizlik Hizmetleri A.ġ.
Ġstoç Ticaret Merkezi 40. Ada No: 19/2
Bağcılar/ĠSTANBUL (Merkez)
SGK Sicil No. :
1184355.034
Tespiti Ġsteyen :
T.Sağlık-ĠĢ Sendikası
Ġnceleme
: Marmara Temizlik Hizmetleri A.ġ.’inde Bakanlığımızca yapılan
incelemede; söz konusu Ģirket tarafından hizmet alım sözleĢmesi ile, Pamukkale Üniversitesi
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, Ankara Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinde, Ġstanbul Halk
Sağlığı Müdürlüğü, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Bursa Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi ve
Duaçınarı Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi, Bursa Devlet Hastanesi ve Ali Osman Sönmez
Onkoloji Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi,
Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi, Ayten Bozkaya Spastik Çocuk ve Rehabilitasyon
Merkezi, ġevket Yılmaz Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Yüksek Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma
Hastanesi, Prof. Dr.Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Gemlik Muammer Devlet
Hastanesi, Urfa Kamu Hastaneleri Birliği, Gaziantep Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği, Gaziantep Kamu Hastaneleri Birliği 2. Kısım Sağlık Tesisleri, Amasya Kamu
Hastaneleri Birliği Sekreterliği ve Bağlı Sağlık Tesisleri, Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliğinde Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmenliği, Hasta Yönlendirme, Tıbbi
Sekreterlik, Veri GiriĢi Hazırlama ve Bilgi Sistemlerine Yönelik Bakım, ĠĢletim ve DiĢ Klinik
Kayıt ve Destek Personeli iĢlerini yürüttüğü, Merkezi iĢyerinde büro hizmetleri faaliyetlerinin
yapıldığı, bu nedenle ĠĢkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı ―Ticaret, büro, eğitim ve güzel
sanatlar‖ iĢkolunda yer aldığı tespit edilmiĢtir.
Karar: Marmara Temizlik Hizmetleri A.ġ. ve bağlı iĢyerlerinde yapılan iĢlerin niteliği
itibariyle ĠĢkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı ―Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar‖
iĢkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiĢtir.
[R.G. 14 Mart 2014 – 28941]
—— • ——
Adalet Bakanlığı Ceza ve Ġnfaz Kurumları ile Tutukevleri ĠĢyurtları
Kurumu Ġhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı
[R.G. 14 Mart 2014– 28941]
—— • ——
MĠLETLERARASI ANDLAġMA
Karar Sayısı : 2014/5893
30/4/2013 tarihli ve 6471 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli ―Ticaretle
Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları AnlaĢmasını DeğiĢtiren Protokol‖e katılmamız; DıĢiĢleri
Bakanlığının 13/1/2014 tarihli ve 4087574 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/1/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
AndlaĢmayı görmek için tıklayınız.
[R.G. 15 Mart 2014 – 28942]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/5891
Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne ait ―154 kV (KalecikÇankırı) BrĢ.N.-Çankırı OSB Enerji Ġletim Hattı Projesi‖ kapsamında ekli haritada gösterilen
güzergâha isabet eden taĢınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet Ģeklinde, iletken salınım
gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle anılan Genel Müdürlük tarafından acele
kamulaĢtırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 20/12/2013 tarihli ve 1823 sayılı
yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 3/1/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Harita için tıklayınız.
[R.G. 15 Mart 2014 – 28942]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6048
Bazı kamu kurum ve kuruluĢlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli
Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu
maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/2/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. ARINÇ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı V.
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
T. YILDIZ
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
V.
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
ve
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim BakanıMillî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
N. AVCI
Sağlık Bakanı V.
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararı görmek için tıklayınız.
[R.G. 15 Mart 2014 – 28942]
—— • ——
ATAMA KARARI
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından:
GENEL KURULU KARARI: 03/03/2014 - 112
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu’nun 03/03/2014 gün ve 112 sayılı
kararı ile teklif edilen üç aday arasından BaĢkan oluru ile Adalet Bakanlığı TeftiĢ Kurulu
BaĢkan Yardımcısı Bilgin BAġARAN’ın, 6524 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile değiĢik
6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası
gereğince Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreteri olarak atanmıĢtır.
—— • ——
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından:
GENEL KURULU KARARI: 03/03/2014 - 113
6524 sayılı kanunun 39 uncu maddesiyle 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu Kanununa eklenen geçici 4 üncü madde gereği görevleri sona eren Kurul
BaĢmüfettiĢlerinin ve Kurul MüfettiĢlerinin durumlarının değerlendirilerek 6524 sayılı
Kanunun 32 inci maddesi ile değiĢik 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Kanunu’nun 15’inci maddesi uyarınca Kurul BaĢmüfettiĢliğine ve Kurul MüfettiĢliğine
atanmalarına iliĢkin karar aĢağıda gösterilmiĢtir.
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Adı Soyadı
Sicil No
Unvanı
CEVAT GÜL
ABDULVAHAP YILMAZ
EġREF KÖSE
OLCAY GÜL
DR.CENGĠZ ÜNSAL
YURDANUR BAKIRCI
ARĠF SAMĠ KAYA
MUSTAFA DURAN
TEMEL BĠRĠNCĠ
MUSTAFA YILMAZ
MEHMET DEMĠR
ARĠF KAVASOĞLU
ÖMER KARA
RAMAZAN ÇETĠN
HASAN HENDEK
ZAFER ġAHĠN
ABDULLAH ALACAHAN
VEDAT ALĠ TEKTAġ
MEHMET YILMAZ
ĠSA ÇELĠK
RĠFAT ĠNANÇ
MUSTAFA ZENGĠN
HÜSAMETTĠN KÜRTÜN
SÜLEYMAN HAKAN ATALAY
EYÜP KILIÇ
EYÜP SAVCI
SELĠM KÖKLEN
ĠBRAHĠM KAYLAN
MUSTAFA ÖZTÜRK
SĠNAN EKĠCĠ
OĞUZ AKALIN
MURAT GÜLAÇ
ENGĠN TAġ
MEHMET ġĠRĠN IġIK
SELĠM ÖZEN
YASĠN EMRE
EYÜPHAN TOPRAK
NURHAN ÖZDURAN
YUSUF SEZER
ÖMER KARABULUT
BĠLAL ERKOÇ
KÜRġAT DURGUN
VEYSEL ERTARĞIN
TEVFĠK GÜL
ABDULLAH ÇAKIR
FATMA ATEġ
35913
36915
39603
41110
32227
37602
35827
38161
38078
36055
40093
34875
37007
38255
37194
38473
39478
34328
28308
36896
40234
32400
38426
32475
42958
94994
98112
42973
98114
39972
41819
41905
92513
92578
101224
101278
101369
101633
101669
104742
107533
107616
107617
109451
109814
119205
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul BaĢmüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Sıra
No
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Adı Soyadı
Sicil No
HASAN HÜSEYĠN GÜRSES
MUSTAFA KURTULUġ DEPREM
FARUK ERDOĞAN
HÜSEYĠN TURGUT
ĠMAMGĠLLER
SUAT UZUN
DAVUT ATAK
ÖZCAN ERDAGÖZ
MEMDUH AYDIN
ĠHSAN YILMAZ
SEZGĠN SARI
DR.MEHMET ZÜLFÜ ÖNER
Unvanı
40330
41950
42594
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
94999
Kurul MüfettiĢi
95053
97994
98081
98216
101130
101202
42467
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Kurul MüfettiĢi
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢmüfettiĢi ve Kurul MüfettiĢi olarak
atanmalarına,
Karar verildi.
—— • ——
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından:
GENEL KURULU KARARI: 03/03/2014 - 114
6524 sayılı kanunun 39 uncu maddesiyle 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu Kanununa eklenen geçici 4 üncü madde gereği görevleri sona eren tetkik hâkimleri ile
bazı yer hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, 6524 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile değiĢik
6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun 12 nci maddesi uyarınca Kurul
tetkik hâkimliğine atanmalarına iliĢkin karar aĢağıda gösterilmiĢtir.
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Adı Soyadı
NURĠ KARAKUġ
BÜNYAMĠN ESEN
MÜMĠN ġEN
DR.ĠDRĠS BERBER
BAHRĠ BAYRAM
ġÜKRÜ ULUYOL
TEKĠN KORKMAZ
MURAT KAKĠLLĠ
FATĠH ACAR
ADNAN ACAR
ADEM TÜRKEL
BĠLAL CENGĠZ
MEHMET TAġDEMĠR
GÜVEN ELÇĠM
NECDET AKBAL
ASLIHAN LĠMON
SELAHATTĠN DOĞAN
MUSTAFA YAPICI
CUMA ALĠ YAKAR
HĠLAL ÇINAR
HASAN SARAÇ
Sicil No
40442
40877
42606
42678
94897
40845
92543
95021
98033
95012
95080
101239
40897
41993
42175
109456
41838
40137
41936
98096
101459
Unvanı
Tetkik Hâkimi
Tetkik Hâkimi
Tetkik Hâkimi
Tetkik Hâkimi
Tetkik Hâkimi
Tetkik Hâkimi
Tetkik Hâkimi
Tetkik Hâkimi
Tetkik Hâkimi
Tetkik Hâkimi
Tetkik Hâkimi
Tetkik Hâkimi
Tetkik Hâkimi
Tetkik Hâkimi
Tetkik Hâkimi
Bodrum Hâkimi
Tetkik Hâkimi
Tetkik Hâkimi
Yargıtay Tetkik Hâkimi
ÖdemiĢ Hâkimi
Kula Cumhuriyet Savcısı
Sıra No Adı Soyadı
Sicil No
22
REġAT SAĞLIK
101547
23
ERCAN GÖKTEPEOĞLU
101849
24
YUSUF ARAPOĞLU
109655
25
DEFNE GÜLLÜ ġAHĠN
109710
26
RAZĠYE BAL KEÇECĠ
118918
27
28
29
MUSA ÇATALOĞLU
NESLĠHAN DAĞLI
AYHAN KOLUKIRIK
120091
98049
101551
30
ERTUĞRUL ÇEKĠN
101798
31
32
ALĠ RIZA ÜLKER
SEYĠT SEZAĠ DUMAN
104474
107522
33
TUNAY PULÇA
109767
34
35
36
37
BÜLENT KAYAġ
OZAN MUZAFFER KÖSTÜ
LEVENT GEDĠKBAġ
FERHAT EROL
98000
97752
104665
107458
Unvanı
(Ceza ve Tevkif Evleri Genel
Müdürlüğü Tetkik Hâkimi)
Ġznik Hâkimi (Adalet
Bakanlığı Eğitim Dairesi
BaĢkanlığı Tetkik Hâkimi)
DanıĢtay Tetkik Hâkimi
Gürün Cumhuriyet Savcısı
(Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğü
Tetkik Hâkimi)
Yargıtay Tetkik Hâkimi
Kızılcahamam Cumhuriyet
Savcısı
Edremit Cumhuriyet Savcısı
Tetkik Hâkimi
DanıĢtay Tetkik Hâkimi
DanıĢtay Tetkik Hâkimi
(Personel Genel Müdürlüğü
Tetkik Hâkimi)
DanıĢtay Tetkik Hâkimi
Giresun Cumhuriyet Savcısı
GercüĢ Cumhuriyet Savcısı
(Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğü
Tetkik Hâkimi)
Aksaray Cumhuriyet Savcısı
DanıĢtay Tetkik Hâkimi
Erzincan Cumhuriyet Savcısı
Ünye Hâkimi
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tetkik hâkimi olarak atanmalarına,
Karar verildi.
[R.G. 15 Mart 2014 – 28942]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KORUNMASI GEREKLĠ TAġINIR KÜLTÜR VE TABĠAT VARLIKLARI
KOLEKSĠYONCULUĞU VE DENETĠMĠ HAKKINDA
YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 23/3/2010 tarihli ve 27530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunması
Gerekli TaĢınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında
Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrası aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢ ve dördüncü fıkra olarak aĢağıdaki fıkra eklenerek diğer fıkralar buna
göre teselsül ettirilmiĢtir.
―a) Koleksiyoncunun, Korunması Gerekli TaĢınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi,
Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenen
yükümlülüklere aykırı olarak belgesiz kültür ve tabiat varlığı bulundurduğunun tespit
edilmesi,‖
―(3) 2863 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi gereğince verilen koleksiyon izin belgesi iptal
edilenler, iptal iĢleminin müze müdürlüğünce tebliği tarihinden itibaren en geç yedi gün
içerisinde koleksiyon izin belgesini, envanter defterlerini ve envantere kayıtlı veya henüz
kayıt iĢlemi tamamlanmamıĢ tüm kültür ve tabiat varlıklarını denetimi altında bulundukları
müze müdürlüğüne teslim ederler.‖
―(4) Koleksiyon izin belgesinin iptali sonucu koleksiyonda bulunan taĢınır kültür ve
tabiat varlıkları hakkında, Korunması Gerekli TaĢınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi,
Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak iĢlem yapılır.
Koleksiyon izin belgesinin iptaline itiraz Bakanlığa yapılabilir. Bakanlık itirazı
değerlendirerek nihai kararı verir.‖
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
23/3/2010
27530
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
13/6/2012
28322
[R.G. 15 Mart 2014 – 28942]
—— • ——
TEBLĠĞ
Adalet Bakanlığından:
MĠLLETLERARASI TAHKĠM ÜCRET TARĠFESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ
Konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, taraflarla hakem veya hakem
kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaĢmaya varılamaz veya tahkim
anlaĢmasında ücretin belirlenmesine iliĢkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca
bu konuda yerleĢmiĢ milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama
yapılmamıĢsa, hakem veya hakem kurulunun alacağı ücret hususunda bu Tebliğ hükümleri
uygulanır.
(2) Hakemlerden birinin, bu Tebliğde düzenlenmeyen herhangi bir nedenle görevinin
sona ermesi ile hukukî veya fiilî sebeplerle görevini zamanında yerine getirememesi
nedeniyle çekilmesi veya tarafların bu yönde anlaĢmaları ile hakemlik yetkisinin sona ermesi
durumunda ve konusu para ile değerlendirilemeyen iĢlerde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.
Hakemlik ücretinin kapsadığı iĢler
MADDE 2 – (1) Tebliğde yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten
itibaren nihaî hakem kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iĢ ve iĢlemlerin
karĢılığıdır.
(2) Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halleri ek ücreti
gerektirmez.
BaĢkanın ücreti
MADDE 3 – (1) BaĢkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin
yüzde on fazlası olarak hesaplanır.
Ücretin kısmen hakedilmesi ve ücret ödenmeyecek haller
MADDE 4 – (1) Hakemlerden birinin veya hakem kurulunun Milletlerarası Tahkim
Kanununun 7 nci maddesinin (H) fıkrası uyarınca görevinin sona ermesi halinde, ücret
tablosunda yazılı ücretin dörtte birine hükmedilir. (C), (E) ve (F) fıkraları uyarınca görevin
sona ermesi hâllerinde hakem ücreti ödenmez.
(2) Milletlerarası Tahkim Kanununun 11 inci maddesinin (C) fıkrasının 1 ve 2 nci
bentleri gereğince tahkim yargılamasının sona ermesi halinde ücret tablosunda yazılı olan
hakem ücretinin dörtte birine hükmedilir.
(3) Milletlerarası Tahkim Kanununun 13 üncü maddesinin (B) fıkrasının 1, 2, 3, 4, 6 ve
7 nci bentlerinde yazılı hallerden birinin, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin
sunulması hususunda Milletlerarası Tahkim Kanununun 12 nci maddesinin (B) fıkrası
uyarınca süre verilmesinden önce gerçekleĢmesi halinde ücret tablosunda belirlenen ücretin
yarısına, süre verilmesinden sonra gerçekleĢmesi halinde ise tamamına hükmolunur.
Davanın konusuz kalması, feragat ve sulhte ücret
MADDE 5 – (1) AnlaĢmazlığın, davanın konusuz kalması, feragat veya sulh nedeniyle,
hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda Milletlerarası Tahkim
Kanununun 12 nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca süre verilmesinden önce sona ermesi
halinde ücret tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra sona ermesi
halinde ise tabloda belirlenen ücretin tamamına hükmolunur.
Kısmî kararda ücret
MADDE 6 – (1) Hakem veya hakem kurulunca kısmî karar verilmesi halinde ücret,
kısmî karar konusu uyuĢmazlığın değerine göre belirlenir.
(2) Kısmî kararın, nihaî karar olarak verilmesi halinde ücret tablosunda yazılı ücretin
tamamına hükmedilir.
Ġptal davası sonucunda hakemin davaya yeniden bakması
MADDE 7 – (1) Ġptal davasının kabulü halinde, kabul kararı temyiz edilmezse veya
Milletlerarası Tahkim Kanununun 15 inci maddesinin 1 inci bendinin (b), (d), (e), (f), (g) alt
bentleri ile 2 nci bendinin (b) alt bendindeki hallerin varlığı sebebiyle kabulü halinde, eski
hakemlerden birinin yeniden tayin edilmesi durumunda, ücret tablosunda yazılı ücretin dörtte
birine hükmedilir.
Ücretin hakedilme zamanı
MADDE 8 – (1) Hakemlik ücreti tahkim yargılamasının sona ermesi ile hakedilir.
Ücretin paylaĢımı
MADDE 9 – (1) Ücret tablosuna göre belirlenecek ücret, Tebliğin 3 üncü maddesi
hükmü de gözetilmek suretiyle hakemler arasında paylaĢtırılır.
Uygulanacak tebliğ
MADDE 10 – (1) Ücret, hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan Tebliğe göre
belirlenir.
Ücret tablosu
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğe göre verilecek ücretler aĢağıdaki ücret tablosuna göre
hesaplanır.
ANLAġMAZLIK KONUSU DEĞER
Ġlk gelen 500.000,00 TL için
TEK HAKEM
ÜCRETĠ
% 5
3 VEYA DAHA
FAZLA SAYIDA
HAKEM
ÜCRETĠ
%8
Sonra gelen 500.000,00 TL için
Sonra gelen 1.000.000,00 TL için
Sonra gelen 3.000.000,00 TL için
Sonra gelen 5.000.000,00 TL için
10.000.000,00 TL'den yukarısı için
%4
%3
%2
%1
% 0,1
%7
%6
%4
%2
% 0,2
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 15/3/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
[R.G. 15 Mart 2014 – 28942]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 31/10/2013 Tarihli ve E: 2013/23, K: 2013/123
Sayılı Karar
[R.G. 15 Mart 2014– 28942]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve E: 2012/1246 BaĢvuru
Numaralı Karar, 15 Mart 2014 Tarihli ve 28942 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 15 Mart 2014 – 28942]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve E: 2013/3008 BaĢvuru
Numaralı Karar, 15 Mart 2014 Tarihli ve 28942 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 15 Mart 2014 – 28942]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 6/2/2014 Tarihli ve E: 2013/3339 BaĢvuru
Numaralı Karar, 15 Mart 2014 Tarihli ve 28942 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 15 Mart 2014 – 28942]
—— • ——
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay 3. Hukuk Dairesinden:
Esas No
: 2013/18138
Karar No
: 2014/2039
YARGITAY ĠLAMI
Ġncelenen Kararın
Mahkemesi : EREĞLĠ (KONYA) 2. ASLĠYE HUKUK MAHKEMESĠ
Tarihi
: 16/5/2013
Numarası
: 2011/501-2013/302
Davacı
: ĠVRĠZ SOL SAHĠL VE YILDIZLI SULAMA BĠRLĠĞĠ
BAġKANLIĞI VEK. AV. ALĠ FĠHĠL TERZĠ
Davalı
: DURAN ÖZBUDAK
VEK. AV. FATMA DENĠZ BEKTAġ ÖZBUDAK
Taraflar arasında görülen itirazın iptali davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hüküm Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından kanun yararına
temyiz edilmiĢtir.
YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaĢıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar
okunup gereği düĢünüldü.
Davacı vekili dilekçesinde, davalının 2009 yılında Cinler ve Kargacı’da bulunan pancar
mahsulünü suladığı ancak sulama suyunun bedelini ödemediğini, borcundan dolayı hakkında
yapılan icra takibine davalının itiraz ettiğini belirterek davalının icra takibine vaki itirazının
iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiĢtir.
Davalı vekili dilekçesinde; davanın reddini savunmuĢtur.
Mahkemece, davanın kabulü ile davalı borçlunun itirazının iptali ile, takibin 800 TL
üzerinden devamına, 6183 sayılı Yasanın 51. maddesi gereğince alacağa takip tarihinden
itibaren iĢleyecek değiĢik oranlarda gecikme faizi yürütülmesine, kabul edilen asıl alacak
miktarı olan 800 TL değer üzerinden % 40’ı oranında icra inkar tazminatının davalıdan
tahsiline karar verilmiĢtir.
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı’nca 23/9/2013 tarih ve 2013/262494 sayılı yazı ile;
Mahkemece, davanın bir kısmı reddedildiğinden, HMK’nuın 326. maddesine göre yargılama
giderlerinin, haklılık durumuna göre paylaĢtırılması ve reddolunan kısım üzerinden kendisini
vekil ile temsil ettiren davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, yargılama
giderlerinin tamamının davalıya yükletilmesi ve davalı lehine vekalet ücretine
hükmedilmemesinin usul ve yasaya aykırı bulunduğu belirtilerek; hükmün HUMK’nın 427/6.
maddesi uyarınca kanun yararına bozulması talep edilmiĢtir.
Dava konusu icra takibinin ve dava dilekçesinin incelenmesinde; davacı (alacaklı)
tarafından davalı (borçlu) aleyhine toplam 1.006,63 TL alacak nedeniyle icra takibi yapıldığı,
itirazın iptali davasının da bu değer üzerinden açıldığı, bu itibarla dava konusu alacak
miktarının 1006,63 TL olduğu anlaĢılmaktadır. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda
davalının itirazının iptali ile takibin 800 TL üzerinden devamına karar verilmekle, davanın
kısmen kabulüne karar verildiği açıktır.
6100 sayılı HMK’nun 326/2. maddesinde ―Davada iki taraftan her biri kısmen haklı
çıkarsa, mahkeme, yargılama giderlerini tarafların haklılık oranına göre paylaĢtırır.‖ hükmüne
yer verilmiĢtir.
Anılan madde hükmü gereğince, mahkemece, yargılama giderlerinin haklılık oranına
göre paylaĢtırılması gerekirken, yargılama giderlerinin tamamının davalı tarafa yükletilmesi
usul ve yasaya aykırı görülmüĢtür.
Ayrıca, 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren ve karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca,
mahkemece, reddedilen kısım dikkate alınarak davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi
de usul ve yasaya aykırı görülmüĢ ve hükmün bozulmasını gerektirmiĢtir.
Bu itibarla Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının HUMK’nın 427/6. maddesine dayalı
kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak
üzere BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay
Cumhuriyet BaĢsavcılığı’na gönderilmesine 12/2/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
—— • ——
Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:
Esas No : 2013/16177
Karar No
: 2014/366
2013/279671
YARGITAY ĠLAMI
Davacı Fahriye PaydaĢ ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada ġanlıurfa 3.
Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleĢmiĢ bulunan
18/12/2012 günlü ve 2012/303-608 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının 23/9/2013 gün ve 2013/279671 sayılı yazısıyla kanun
yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiĢ olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği
düĢünüldü:
YARGITAY KARARI
Davacı vekili dava dilekçesinde, Abuzer ve Fidan’dan olma 14/3/1947 doğumlu Fahriye
ile 1/3/1960 doğumlu olmak üzere iki tane Fahriye PaydaĢ’ın bulunduğu, 1947 doğumlu
Fahriye’nin 1/1/1970 tarihindeki ölümünün davacı 1960 doğumlu Fahriye’nin nüfus kaydına
iĢlendiğini bildirerek, 1960 doğumlu Fahriye’nin nüfus kaydındaki ölüm kaydının iptali ile
1947 doğumlu Fahriye’nin nüfus kaydına iĢlenmesini dolayısı ile sağ Fahriye’nin ölü, ölü
Fahriye’nin de sağ olarak nüfus kaydının düzeltilmesini istemiĢtir. Mahkemece davanın
kabulüne karar verilmiĢ, Nüfus Müdürlüğünce mahkeme kararı ilgililerin nüfus kayıtlarına
iĢlenmiĢtir.
ġanlıurfa Cumhuriyet BaĢsavcılığının 4/4/2013 tarihli Cumhuriyet Savcısı Mehmet
Atilla ERDEM imzalı mütalaa ile; ―...Dayanak mahkeme kararı ile ölü kaydının diriye, diri
kaydının da ölüye çevrilmesi nedeniyle Ģahıs mağduriyetinin doğduğu‖ gerekçesiyle gerçeğe
aykırı olan kararın düzeltilmesi için kanun yararına temyiz yoluna baĢvurulduğu anlaĢılmıĢtır.
Nüfus kaydında sağ gözüken kiĢinin ölü olduğunun tespiti için açılan davada, öldüğü
iddia olunan kiĢinin tüm mirasçılarının davacı veya davalı olarak yer alması gerekir.
Ġncelenen dosyada, ölü Fahriye PaydaĢ’ın mirasçılarının davaya dahil edilmediği
görülmektedir.
Hâkimin nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken, kayıtlar arasında çeliĢki meydana
getirmemeye ve hayatın doğal akıĢına ters düĢecek durumlara yol açmamaya özen göstermesi
gerekir.
Mahkemece re’sen gözetilmesi gereken taraf teĢkili sağlanmadan davanın esasına
girilerek hüküm kurulması, ayrıca mahkeme kararı ile ölü kaydının diriye, diri kaydının da
ölüye çevrilmesi nedeniyle Ģahıs mağduriyetinin doğması, nüfus kayıtlarında çeliĢki yaratacak
Ģekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuĢtur.
Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının temyiz
itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak
kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile
dosyanın Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına gönderilmesine, 16/1/2014 gününde
oybirliğiyle karar verildi.
[R.G. 15 Mart 2014 – 28942]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULUN KARARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No: 675
-KARAR2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; ―Mahalli idareler seçimleri beĢ
yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beĢinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin baĢlangıç
tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.‖ hükmüne istinaden,
mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır.
Mahalli Ġdareler Genel Seçiminin, sağlıklı ve düzenli bir Ģekilde gerçekleĢmesini
sağlamak amacıyla;
2972 sayılı Kanun’un 36. maddesinin yollamada bulunduğu 298 sayılı Seçimlerin
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 79. maddesinde yer alan içki ve
silah taĢıma yasağı ile 80. maddesinde öngörülen yayın yasağının uygulama usul ve
esaslarının belirlenerek ilân edilmesi amacıyla Kurulumuzun 14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı
kararı ile oluĢturulan Komisyon yaptığı çalıĢmaları tamamlayarak konu hakkında düzenlediği
karar taslağını Kurulumuza sunmuĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
Anayasa’nın 79. maddesiyle; seçimlerin baĢlamasından bitimine kadar, seçimin düzen
içinde yönetilmesi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün iĢlemleri yapma ve yaptırma seçim süresince
ve seçimden sonra seçim konuları ile ilgili bütün yolsuzlukları, Ģikâyet ve itirazları inceleme
ve kesin karara bağlama ... görev ve yetkisi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiĢ, anılan maddede
diğer seçim kurullarının görev ve yetkilerinin de kanunla düzenleneceği,
298 sayılı Kanun’un 1. maddesinde; Özel kanunlarına göre yapılacak CumhurbaĢkanı,
milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye baĢkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık,
ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değiĢikliklerine iliĢkin
kanunların halk oyuna sunulmasında bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı,
2972 sayılı Kanun’un 36. maddesinde de; Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan
hallerde 298 sayılı Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve 2839 sayılı Milletvekili
Seçimi Kanunu’nun ve bunların ek ve değiĢikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan
hükümlerinin uygulanacağı,
belirtilmiĢtir.
Bu nedenle;
298 sayılı Kanun’un 79. maddesinde; ―Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun,
ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeĢit ispirtolu içki satılması,
verilmesi, içilmesi yasaktır.
Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence
yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir.
Oy verme günü, emniyet ve asayiĢi korumakla görevli olanlardan baĢka hiçbir kimse,
köy, kasaba ve Ģehirlerde silah taĢıyamaz.
Bu Kanunun uygulanmasında silahtan maksat (5237 sayılı) Türk Ceza Kanunu’nun 6.
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde
gösterilenlerdir.‖,
Aynı Kanun'un 80. maddesinde ise; ―Seçim günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her
türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum
yapılması yasaktır.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ancak radyolarda Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim
ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilir.
Saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbesttir.‖,
denilerek yayınlarla ilgili yasak kapsamı belirlenmiĢtir.
2972 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak mahalli
idareler seçimlerinde; aynı Kanun’un 36. maddesi göndermesi ile 298 sayılı Kanun'un 79 ve
80. maddelerinde öngörülen yasakların uygulanması gerekmektedir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- 298 sayılı Kanun’un 79. maddesi gereğince;
a) Oy verme günü olan 30 Mart 2014 Pazar günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’e
kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerde ve umumi
mahallerde her çeĢit alkollü içki verilmesinin, içilmesinin yasak olduğuna,
b) Oy verme günü oy verme süresince bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı
kalacağına, eğlence yeri niteliğini taĢıyan lokantalarda yalnız yemek verilebileceğine,
c) Oy verme günü olan 30 Mart 2014 Pazar günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’e
kadar, emniyet ve asayiĢi korumakla görevli olanlardan baĢka hiçbir kimsenin, 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu’nun 6. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5)
numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları köy, kasaba ve Ģehirlerde taĢıyamayacağına,
2- 298 sayılı Kanun’un 80. maddesi gereğince;
a) Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından
seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,
b) Saat 18.00 ilâ 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak
Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim ile ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin
yayınlanabileceğine,
c) Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim
Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına
karar verilebileceğine,
3- Karar örneğinin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
4- Karar örneğinin;
a) Cumhuriyet baĢsavcılıklarına iletilmek üzere Adalet Bakanlığına,
b) Valiliklere bildirilmek üzere ĠçiĢleri Bakanlığına,
c) Siyasi partiler genel baĢkanlıklarına,
ç) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu BaĢkanlığına,
gönderilmesine,
d) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr
adresinde yayınlanmasına, il ve ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına iç-mail olarak
gönderilmesine,
5- Kararın "SONUÇ" kısmının TRT bildirisi halinde yayınlanmasına,
07/03/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
BaĢkanvekili
Üye
Üye
Sadi GÜVEN
Turan KARAKAYA
Muharrem COġKUN
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Ali KAYA
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Hakkı MANAV
[R.G. 15 Mart 2014 – 28942]
—— • ——
Adalet Bakanlığından :
Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/77 Esas, 2012/580 Karar sayılı dosyasının
kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan
Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
1988/1-1
R.G. 15 Mart 2014 – 28942]
—— • ——
Download

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI