Ġbrahim OĞUR;
Lisans Eğitimini 1978 Yılında A. Ġ. T. Ġ. Akademisinde, Yüksek Lisans Eğitimini
1986 Yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Doktora Eğitimini
2013 Yılında Ġstanbul Aydın Üniversitesinde ( Tez aĢamasında) Tamamladı.
Doktora çalıĢması yaparken aynı Üniversitenin Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Ġç
Mimarlık bölümünü bitirdi.
1976 -2000 Yılları arasında ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ĠĢ TeftiĢ Kurulu
Bünyesinde ĠĢ MüfettiĢi olarak görev yaptı. Halen, Kurucusu olduğu ve 1996
Yılından bu yana “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği” alanında faaliyet gösteren DETAM
ġirketler Grubu Ġcra Kurulu BaĢkanlığını yürütmektedir.
ÇalıĢma hayatının, ĠĢ Hukuku ve ĠĢ Güvenliği alanında, Denetmen, Eğitmen,
DanıĢman ve BilirkiĢiolarak görev alan Ġbrahim OĞUR’ un, çeĢitli dergi ve
yayınlarda “ ĠĢ Hukuk, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği, Ġnsan Kaynakları Yönetimi “
alanında yayınlanmıĢ yüzden fazla makalesi bulunmaktadır.
ĠĢ Kazaların önlenebilmesinin,ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin Kültür haline
dönüĢtürülmesine bağlı olduğuna, bunun sağlanabilmesi için de ĠĢ Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimlerinin, ilköğretim çağından itibaren baĢlatılması gerektiğine ve
yine, iĢletme ve iĢyerlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Programlarının baĢarıya
ulaĢmasının ise,“ Üst Yönetim” tarafından sahiplenmesine bağlı olduğuna
inanmaktadır.
Bu bağlamda; ilkini 2013 Yılında Konya’da, Konya iĢ adamları ve Milli Eğitim
Yetkililerinin destek ve katılımıyla baĢlattığı “ Ġlk Okul çağından itibaren Ġş
Sağlığı ve Güvenliği”
Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde,
Eğitim
programlarınıyürütmektedir.
Evli ve 2 Çocuk Babasıdır.
Download

Dr.İbrahim OĞUR