KĠM BU ÖĞRETMEN? ANKET SONUÇLARI
Öğrencilerimizin değerlendirmesiyle en yüksek ilk 3 oyu alan
öğretmenlerimiz aĢağıda sıralanmıĢtır:
EN NEġELĠ



Ferhat YUMURTACI
AyĢegül KÜTÜK
Yasemin AKEL
EN ESPRĠLĠ



Ġbrahim ÖZDEMĠR
Ferhat YUMURTACI
M.Emre KESKĠN
EN SAKĠN



Ali Murat DEMĠR,
AyĢegül KÜTÜK
Murat BEYAZ
EN MERHAMETLĠ



Yasemin AKEL
AyĢegül KÜTÜK
Gizem YÜKSEL
EN ÖZGÜN



Serap BABUR
Yeter SARIOĞLU
Kazım SARAY
EN CĠDDĠ



Vahide CEYLAN
Müjde AKYÜZ
Kazım SARAY
EN ZARĠF



AyĢegül KÜTÜK
Nazmiye METĠNOĞLU
Müjde AKYÜZ
EN KARĠZMATĠK



Mesut AKYILDIZ
M. Emre KESKĠN
Ferhat YUMURTACI
EN ÇALIġKAN



Vahide CEYLAN
Müjde AKYÜZ
AyĢegül KÜTÜK




AyĢegül KÜTÜK
Yasemin AKEL
Yeter SARIOĞLU
Gizem YÜKSEL
EN ANLAYIġLI
Download

KİM BU ÖĞRETMEN? ANKET SONUÇLARI