T.C.
MANİSA
ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
HUKUK MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN 2015
YILI BİLİRKİŞİLİĞE KABUL EDİLEN VE YEMİNİ YAPTIRILANLARA İLİŞKİN KESİN LİSTEDİR.
SIRA
KAYIT NO
ADI VE SOYADI
NO
1
1
Ġsmail Turhan ÖZEN
2
2
Abdülkadir Yavuz ÖZDEM
3
3
Nejdet SARI
4
4
Zekayi DUYSAK
5
5
Ġrfan SARICA
UZMANLIK ALANI
Orman Yüksek Mühendisi-Genel Ormancılık -Kadastro- Tazminat
SMMM- Muhasebe, Vergi Mevzuatı-Türk Ticaret Kanunu, Kooperatifler Hukuku
Ziraat Mühendisi-Tarım Ekonomisi, Bitki sağlığı, bitkisel üretim,çayır ve mera
Orman Mühendisi-Orman Kadastro, Genel Ormancılık
Ziraat Teknikeri – Tarım
Ziraat Mühendisi-Tarla Bitkileri,Çayır Mera yem bitkileri, Ģüpheli bitkiler, bitkisel üretim,
tohumculuk
Ziraat Teknikeri – Tarım
Kadastro Teknisyeni – Harita kadastro
SMMM-Kamu Ġç denetçisi, eski vergi müfettiĢi
Maden Mühendisi -Maden kanunu ve uygulama yönetmeliği, iĢ güvenliği
Kadastro Teknisyeni -Harita ve Kadastro
Harita Teknikeri-Harita ve Kadastro, Ġmar
Kadastro Teknisyeni- Harita Kadastro
ĠnĢaat Mühendisi-Her türlü bina, fabrika, depo, arsa, tarla vs.yapım maliyet, hak ediĢ ,yapı
denetim, kamulaĢtırma, ecrimisil,depreme karĢı güçlendirme, proje, hasar tespiti, kooperatif
binaları, imar mevzuatı, muhakkiklik, yol,tünel,dinamit deposu,silo,lavvar, kanalizasyon,iĢ ve
iĢçi sağlığı güvenliği konuları
Kadastro Teknikeri -Harita ve kadastro,imar
Polis Memuru-Silah, patlaycı maddeler ve ruhsat
Kadastro Teknisyeni-harita ve kadastro
Trafik Polis Memuru-Kaza bilirkiĢiliği, kaza tahkik, trafik denetlemesi
Kadastro Üyesi -kadastro
ĠnĢaat Mühendisi-Her çeĢit yapıya ait betonarme ve prefabrik inĢaat, statik betonarme, keĢif
ve ön maliyet hazırlama, yapı denetim ve kontrollük, emlak ve bina değerlemesi, su yapıları,
keĢif maliyet hazırlama ve kontrollük, yol inĢaatı keĢif
Kadastro Teknisyeni-Harita Kadastro
Emekli Ziraat Yüksek Mühendisi -Bitki Sağlığı, bağ bahçe tarla bitkileri yetiĢtiriciliği, sağlığı ve
diğer zirai konular
Kadastro Teknikeri -Harita Kadastro Ġmar
Kadastro Kontrol Memuru-Kadastro
SMMM-Muhasebe-Mali Konular
ĠnĢaat mühendisi-proje çizimlerinin incelenmesi, yapı maliyeti, hesabı,gayrimenkul
değerlemesi, yapıların kontrolü, denetimi, ĠĢ güvenliği uzmanı
Harita Kadastro Teknikeri – harita ve kadastro , tapu ve arazi ölçümleri,fen bilirkiĢisi
ĠnĢaat Mühendisi-imar kanunu,gayrimenkul değerleme, mülk bilirkiĢiliği
PC-Laptop Bilgisayarların incelenmesi Harddisk TaĢınabilir disk Flash Bellek incelemesi –
BiliĢim Suçları -Yazılım Lisanslarının kontrolü- silinme değiĢtirme gibi teknik incelemeler –
ses kaydı ve güvenlik kamerası kayıtlarının bilgisayarda çözümlenmesi- cep telefonu
inceleme- SMS çözümlemesi
Kadastro Teknikeri-Harita ve Kadastro
Kadastro Teknikeri -Harita ve Kadastro
Kadastro Teknisyeni-Harita ve Kadastro, fen
Eski Vergi MüfettiĢi – kamu iç denetçisi,,SMMM lik alanı
Kadastro Teknisyeni-Fen BilirkiĢi
Kadastro Teknisyeni-Fen BilirkiĢi
Kadastro Teknikeri--Fen BilirkiĢi
Kadastro Teknisyeni
Kadastro Teknisyeni-Fen bilirkiĢisi
YMM-Ticari Davalar ve Hesap ĠĢleri
Ziraat Mühendisi- Tarım ekonomisi bölümü,zirai konular ve gıda kontrolörlüğü
Kadastro Teknisyeni- Fen bilirkiĢisi, harita, kadastro
Kadastro Teknisyeni – Harita ve Kadastro
Veteriner – Sağlık Teknikeri -Hayvancılık, veterinerlik hizmetleri
Ziraat Mühendisi-Tarla Bitkileri Bölümü
Ziraat Mühendisi-bitkisel üretim, tarla bitkileri, zeytin tarımı
Harita ve Kadastro Teknikeri-Harita Kadastro
Ziraat Mühendisi-Toprak Bölümü,bitki Hastalık ve Zararları, toprak, su , bitki besleme, zirai
mücadele
Harita Mühendisi – Fen BilirkiĢi
Fen Memuru-Harita Kadastro
ĠnĢaat Mühendisi – ĠnĢaat hukuku, metraj, proje, maliyet
Kontrol Mühendisi – Harita, kadastro, tapu ,imar
Kadastro Teknisyeni – Fen BilirkiĢi
Makine Mühendisi-yapı denetçisi, makine tesisat eğitimi
Kadastro Teknikeri – Harita Kadastro
Harita Mühendisi –Harita ve Kadastro
Kadastro Teknikeri -Kadastro Kontrol Memuru- Harita ve Kadatro
Kadastro Teknisyeni- Kadastro
Kadastro Teknisyeni -Harita ve Kadastro
Kadastro Teknisyeni -Harita ve Kadastro
Kadastro Teknikeri-Harita Kadastro Fen
Kadastro Teknikeri- Fen BilirkiĢi
Ziraat Mühendisi-Bağ, tarla, sebze, zeytinlik vb. değer hesaplaması, zarar ziyan tespiti,
bahçe bitkileri
Makine Yüksek Mühendisi –iĢ sağlığı ve güvenliği, makine mühendisliği, doğalgaz tesisatı
Tekniker -Harita Kadastro
SMMM- Muhasebe, mali iĢler, sigorta, bankacılık
6
6
ġerif ERKĠL
7
8
9
10
11
12
13
7
8
9
10
11
12
13
Bayram BAYAR
Akset ALTUN
AyĢe Hanım DÜZGÜN
Bilal ĠPEKÇĠ
Ġsmail Ümit ORKUN
Murat ÖLMEZ
Kemal AYVA
14
14
Hasan KARAKURT
15
16
17
18
19
15
16
17
19
20
Ġrfan ÇETĠN
Hikmet KARAGÖZ
Mustafa TAġ
Süleyman KARALAR
Zahidi SEVĠLMĠġ
20
21
Yavuz ÇĠFLĠKLĠ
21
22
Muhammet KILIÇ
22
23
Cevdet KAYA
23
24
25
24
25
26
Muzaffer GÖKDEMĠR
Bağır TEKĠN
Turgay AKYAPRAKLI
26
27
Seçgin EROĞLU
27
28
28
29
Mustafa ÖZDEMĠR
Engin ÇETĠNCAN
29
30
Mural ATAR
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Nevzat ERDĠL
Murat ALTUNKAYNAK
Hüseyin SARIÇALI
Lütfiye KUMLUTAġ
Tursun FIRAT
Rıdvan GÜLSOY
Ahmet Metin SARI
Mehmet KUTLUYOL
Ali Ġhsan KÖKLÜ
Zihni DURMUġ
AyĢe YALÇIN
Ergül UÇAK
Nebi YAMAN
Hüseyin GÖRGÜLÜ
Mahmut ÇAKIR
Hüseyin TABAKÇI
Fikret TURAN
47
48
Ahmet KILIÇ
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Mehmet ZEYBEL
Fethi KARAOĞLU
Ġsmail TURHAN
Engin TÜRKMEN
Sezai YILDIZ
Duran KUġUÇAR
Fahri GERENLĠ
Atilla DEVELĠ
Tuncay BAT
Sedat GÜLBĠTEN
Yunus BEDEZ
Mustafa KAHYA
Galip KARABULUT
Oral KARA
62
63
Haydar ÖZEN
63
64
65
64
65
66
Recep Onur UZUN
Ozan ÖZDEMĠR
Saffet ALABAY
66
67
Serkan GÜZEL
Makine Mühendisi-Tüm motorlu araçların durum ve değer tespitlerinin yapılması, fabrika
makine ve ekipmanlarının durum ve değer tespitlerinin
yapılması,ısıtma,soğutma,doğalgaz,medikal gaz projelerinin hazırlanması, değerlendirilmesi
67
68
Ünal ÖZ
Tütün Teknoloji Mühendisi-tütün ziraati, yaprak tütün muayene ve ekspertizi,tütün mamulleri
muayene ve degistasyonu, yaprak tütün maniplasyonu, fabrikasyon ve harmanlama,
68
69
Mustafa ALACAN
Tütün Teknoloji Mühendisi-tütün ziraati, yaprak tütün muayene ve ekspertizi,tütün mamulleri
muayene ve degistasyonu, fabrikasyon ve harmanlama
69
70
Birsen ODABAġI
70
71
Gültekin AYDOĞUġ
71
72
Mehmet Ali ÜNVERDĠ
72
73
74
73
74
75
Osman SARI
Özkan YUCA
Ayhan ÖZTAġ
75
76
Yılmaz ġĠVKA
76
77
Recep YILDIZ
77
78
Ramiz ÇOBAN
78
79
Hüseyin ERKARA
79
80
80
81
Serkan GÖK
Harun ÖZ
81
82
Mehmet Ali AĞAR
82
83
Tayfun URSAVAġ
83
84
85
86
87
88
89
90
91
84
85
86
87
89
90
91
92
93
Kamil AĞARTICI
Hüseyin KALAYCI
Talip TAYLAN
Mehmet AKSU
Ali ÖZ
Hasan ġANLI
Önder Orkun ÖZEL
Murat ÖDEN
Mustafa DAĞLI
92
94
Öner DEMĠR
93
94
95
96
97
95
96
97
98
99
RüĢtü YILMAZ
Osman KIVRAK
Kazım ÖZBEK
Asım KAYAR
Hüseyin ÇĠFTÇĠ
98
100
Esma AVAN
99
101
Mürsel EFE
100
102
ġeref ÇAVDAR
101
103
Bahri KÜÇÜKOĞULLARI
102
104
Zeliha EMĠNOĞLU
103
104
105
106
Murat EMĠNOĞLU
Menderes HIRÇINER
105
107
Eda ÜNAL
106
107
108
109
110
111
112
113
108
109
110
111
112
113
114
115
Soner GÖL
Murat DÜNDAR
Mehmet Sunay YAVUZ
Erer DURU
Tuncay DUYGUN
Özgür KÜÇÜKÇAKIR
Gökhan GÜVENEN
Ümmet ÖZTÜRK
114
116
Mehmet Salih TEMEL
115
117
Halil AYDOĞAN
116
118
Metin SÖNMEZIġIK
117
118
119
120
121
122
123
124
125
119
120
121
122
123
124
125
126
127
Ahmet ÖZER
DurmuĢ YOLCU
Abdurrahman KARATAġ
Hüseyin YILMAZ
Mustafa ÇAVDAR
Nevin ÖZKAN
Bekir Faruk ARGITLI
Hüseyin YaĢar ASLAN
Mustafa ÇALIġKAN
126
128
Mustafa ZEYBEK
127
129
Emine ġAHĠN
128
130
Abdülkadir KIZMAZ
129
131
Ġbrahim KURT
130
131
132
132
133
134
Ġlyas KAYACI
Bülent ARSLANBOĞA
Ali ALP
133
135
Ġzzet AKÇA
134
136
Nazif SERTEL
135
137
Hüseyin GÜLBAHÇE
136
138
Hilmi ĠNNE
137
139
Erhan ADIGÜZEL
138
139
140
141
Hüseyin MALĠZ
Önder ÇOLAK
Ziraat Mühendisi – Toprak bölümü sulama bitki besleme – bitki yetiĢtiriciliği, gübreleme
Ziarat Mühendisi – Bahçe bitkileri, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, arazi değer tespiti, toprak
koruma ve arazi satıĢ
Ziraat Mühendisi-Tarla bitkileri , bahçe bitkileri, zeotekni, ürün yetiĢtiriciliği, bitki koruma,
agronomi, moleküler biyoloji ve genetik, tarım makinaları, toprak, bitki besleme ve sulama,
seracılık
Ziraat Yüksek Mühendisi- bahçe bitkileri, tarla bitkileri
ĠnĢaat Mühendisi- ĠnĢaat
Ziraat Teknikeri-Tarla Bitkileri Bağ , Bahçe ,Toprak,Zirai mücadele,Bitki koruma
Ziraat Yüksek Mühendisi-Toprak Bölümü, Toprak Etüdü , bitki besleme, tarla bitkileri
yetiĢtiriciliği, zeytin yetiĢtiriciliği, sulama sistemleri
Kadastro Emekli Kontrol Memuru -Fen BilirkiĢi – Mülk BilirkiĢi
Ziraat Yüksek Mühendisi- toprak bölümü, tarımsal üretim ve destekleme konuları,
projeler,toprak verimliliği ve fiziği
Polis Memuru-Tespit-Telif Hakları Kaçak Kitap-Kaçak Bandrol inceleme, CD inceleme-ses
kaydı inceleme-6136 Silah Bıçak inceleme hızsızlık suçları ,eĢya tespiti
Kadastro Teknisyeni -Harita ve kadastro, fen bilirkiĢi
Harita Kadastro Teknikeri– Harita ve Kadastro
Tütün Teknolojisi Mühendisi-Tütün tarımı, yaprak tütün, bakım ve manüpilasyonu,
fabrikasyon ve harmanlama,ekspertizi ve muayenesi, tütün mamülü ekspertiz ve
degüstasyonu
Tütün Teknoloji Mühendisi – Tütün tarımı, yaprak tütün, bakım ve manüpilasyonu,
fabrikasyon ve harmanlama,ekspertizi ve muayenesi, tütün mamülü ekspertiz ve
degüstasyonu
Ziraat Mühendisi-Toprak Bilimi Bölümü
Ziraat Mühendisi – Bahçe Bitkileri
Ziraat Mühendisi-Tarım Ekonomisi
Ziraat Mühendisi-Bitki Koruma
Trafik Polis Memuru-Trafik Kazaları
Harita ve Kadastro Teknikeri – Harita ve Kadastro
Harita Mühendisi-Fen BilirkiĢi
Polis Memuru- Trafik mevzuatı, kaza araĢtırma, takoğraf raporu inceleme
Emekli Trafik Polisi – Trafik Kazaları
Ziraat Mühendisi- bağ, bahçe, zeytincilik ve kıymet takdiri, zarar ziyan tespiti, genel zirai
konular,bitki koruma
Emlak danıĢmanlığı
Öğretim Görevlisi -Almanca Okutman
Kadastro Birimi- Kontrol Memuru- Fen BilirkiĢi
Kadastro Teknisyeni-Fen BilirkiĢi
Kadastro teknisyeni-Tasarruf kontrol memuru, teknik eleman, harita kadastro
Sosyal ÇalıĢmacı-Sosyal Hizmetler, boĢanma davaları,velayet,nafaka,çocuk suçluluğu,cinsel
istismar mağdurları
SMMM, kamu gözetim kurumu bağımsız denetçisi, vergi, mali mevzuat, denetim, muhasebe
ve hesap iĢleri
SMMM-ticari defter, sosyal güvenlik , köy defterleri ve muhasebesi,Ģirketler, dernekler,
birlikler, kooperatifler
SMMM - muhasabe, mali konular, SGK
Ziraat Mühendisi- Bitkisel üretim, tarım ekonomisi,bitki sağlığı,tarımsal alt yapı ve
değerlendirme
Ziraat Mühendisi-Bitkisel üretim, bitki sağlığı, toprak,çayır,mera
Avukat – iĢ hukuku, tazminat hesaplama
BiliĢim Suçları istihbarat Uzmanı- silinmiĢ verilerin kurtarılması , internet soruĢturmaları ,
bilgisayar cep telefonu sim kart bellek CD DVD Kamera kayıtlarının incelenmesi , yazılım
telif hakları , LĠNUX iĢletim sistemi
Uzman Psikolojik DanıĢman – Çocuk psikolojisi, aile danıĢmanlığı
Pedagog-eğitim programları ve öğretmen
Prof.Doktor -Adli tıp, adli belge incelemesi, adli bilimler,tedavi gideri, tıbbi hatalar
Makine Mühendisi-Isı yalıtım, sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı, LPG, motorlu taĢıtlar
Kontrol Mühendisi-Harita Mühendisliği ve Kadastro alanına giren konular
Harita Mühendisi-Harita,kadastro, tapu, imar
SMMM-Muhasebe ve vergi uygulamaları,iĢ hukuku
Kadastro Kontrol Memuru-Harita Kadastro
Ziraat Mühendisi-toprak bölümü, tarım arazilerini değerlendirme,toprak koruma projeleri,
tarımsal araziler satıĢ,ipotek ,5403 sayılı toprak kanunu
Ziraat Mühendisi – Bahçe Bitkileri, değerleme, bilirkiĢilik, eksperlik ve kamulaĢtırma bilirkiĢiliği
SMMM-Genel Muhasebe-ġirketler Muhasebesi-SGK Mevzuatı-ĠĢ Kanunu-Vergi Hukuku-GelirKurumlar-Vergi Usul-Katma Değer vergisi Kanunları
Trafik Polis Memuru-Kaza araĢtırması ve bilirkiĢi, trafiğin denetlenmesi ve kaza tahkiki
Kadastro Teknisyeni- Harita Kadastro
Elektrik Mühendisi
Fen Memuru-Kadastro fen elemanı
Kadastro Teknisyeni-Kadastro
Kadastro Teknikeri-harita ve kadastro
Kadastro Teknisyeni-kadastro
Harita ve Kadastro Teknikeri-Harita Kadastro
Fen Memuru-Kadastro fen bilirkiĢi
Emekli Telekomünikasyon Teknik Uzmanı- HaberleĢme Sistemleri- GSM Sistemleri ,Mobil
telefon, baz istasyonları, Türk Telekom transmisyon sistemleri, fiberoptik kablolar ve
ekipmanları, elektrik sistemleri , telsizler
Ziraat Müh.-Tarla Bitkileri yet. Islahı bölümü, 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım
kanunu uygulamaları, tarım arazileri değerlendirme, toprak koruma projeleri, tarım arazileri
satıĢ ipotek iflas vb..mera kanunu ve uygulamaları
Ziarat Mühendisi –Zootekni Bölümü – KamulaĢtırma
ĠnĢaat Mühendisi- Eksperlik, kamulaĢtırma, inĢaat ve emlak alt yapı, yol ,park, kanalizasyon
vs..
Emekli Harita Mühendisi-orman, kadastro ve her türlü haritacılık faaliyetleri
Kadastro Teknisyeni- Harita Kadastro
Ziraat Teknisyeni – Genel
ĠnĢaat Mühendisi – Yapı ve 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikler ile 4734 sayılı ihale
kanunu
Orman Yüksek Mühendisi - Genel Ormancılık – Orman Kadastrosu
SMMM-Bağımsız denetçi,6102 Sayılı Türk Ticaret kanunu, 1163 sayılı kooperatifler kanunu,
213 sayılı vergi usul kanunu, 193 sayılı gelir vergisi kanunu,5510 sgk
Avukat – ĠĢ hukuku ve sosyal güvenlik, tazminat hesaplama, mahkeme ve icra dosya
hesaplaması
Emlak Komisyonculuğu -Emlak gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri, emlak alım satım ve
kiralanması, gayrimenkul eksperliği, tapu iĢlemleri, kıymet takdiri, mülk bilirkiĢisi, arazi tarla
ve bahçe değer tespitleri
SMMM-Vergi ve Muhasebe Uzmanlığı-Ticaret Hukuku
Harita Teknikeri
140
141
142
143
Mustafa ÜNAL
Sevgi KAYSER
142
144
Ramazan DANACIOĞLU
143
144
145
146
147
148
149
150
145
146
147
148
149
150
151
152
Osman Nuri SALĠHOĞLU
Mehmet KOCABAġ
Baki MENEKġE
Celal GENÇ
Ali Rıza YĠĞĠT
Mehmet MUTLU
Mehmet Zafer ÜLGEN
Özlem KARAN ĠKSĠR
151
153
Ġsmail Hakkı ASLAN
152
154
Ali Zafer ĠKSĠR
153
155
Burcu ASLAN
154
156
Mehmet Zafer ÖNCEYĠZ
155
157
Feridun GÜLEN
156
158
Rıdvan YALÇINBAġ
157
159
Funda CĠVELEK
158
159
160
161
162
163
Hayriye HACET
Mustafa KOMAN
MenekĢe UZTUTAN YAPICIOĞLU
161
164
Zeki TÜRE
162
165
Cem ÖNDER
163
166
Oktay GÜZELDERE
164
167
Kübra EKġĠ
165
168
Fatih KALE
166
169
Muammer SĠPAHĠ
167
170
Onur ABAY
168
169
170
172
173
174
Necati SERBEST
Güngör ERKOL
KürĢat ĠKĠZOĞLU
171
175
Uğur KABAġ
172
173
176
177
Ahmet ERKAN
Halis BAġARAN
174
178
Necdet OKUMUġ
175
179
ġahhaydar MERĠÇ
176
180
Ali ĠNCE
177
178
179
180
181
181
182
183
184
185
Mehmet ÇOġKUN
Remzi KURNAZ
Oktay ġAHĠN
Hasan Levent ġEN
Nuri AYKUT ÖZORTAKCI
182
186
Fatih GÖRGÜLÜ
183
187
Mustafa YILMAZ
184
188
Gökhan ÇAYIRLI
185
189
Fırat DURMUġ
186
190
Mustafa ÇATAL
187
188
189
190
191
191
193
194
195
196
Hamza Sinan BAġEĞERCĠ
Hüseyin DOĞAN
Sevim CERĠT YAġAR
Nurullah SERT
ġaziye Buket ĠNCE
192
197
Halil AYDIN
193
198
ġevket DAĞ
194
199
Erol AYDINER
195
200
Cihat ALSAN
196
197
198
201
202
203
Gürgün EKĠNCĠ
Ġrem GÜNERCAN
Mehmet AYDIN
199
204
Müslim DEMĠR
200
201
205
206
Hanifi SĠTEMOĞLU
Ġsmail PEHLĠVAN
202
207
Erdem ÇETĠNCAN
Kadastro Teknikeri -Harita ve Kadastro
ġehir ve bölge plancısı- KamulaĢtırma BilirkiĢisi
Emekli Bankacı-Tüm bankacılık iĢlemleri, kambiyo, ithalat ihracat kambiyo muhasebe,
sigorta, konut kredileri, bireysel krediler, kredi kartları, bankacılık ve döviz suçları, kooperatif
kredileri, bakanlık gecekondu kredileri,tüketici kredileri, toki kredileri, zararlı krediler, tüm
değiĢik iĢlemler
Emekli Trafik Polis Memuru-Kaza yeri inceleme, keĢif, kroki tanzimi, bilirkiĢilik
Fen Memuru-Harita Kadastro
fen Memuru-Harita Kadastro
Emlak DanıĢmanı-emlak fiyat değerlendirme uzmanı ve danıĢmanlığı
Bankacı – Bankacılık ve Sigortacılık
Kadastro Teknisyeni-Harita kadastro
Ziraat Mühendisi – Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Avukat- ĠĢ hukuku hesap bilirkiĢiliği,
Mimar-ĠnĢaat maliyet hesabı, teknik uygunluğu, imar kanunu, kat mülkiyeti kanunu, yapı
denetimi ve yapı denetimi uzmanlığı, kamulaĢtırma ve emlak değeri uzmanlığı, yapı ve
endüstri ürünleri tasarımı
Avukat- Emlak(mülk) bilirkiĢiliği
Bankacı-satıĢ sorumlusu, kredi kartları, tüketici kredileri, bireysel portföy yöneticisi,
yatırım,fon, konut kredileri, araç kredileri, sigorta, KOBĠ portföy yöneticisi, ticari krediler, pos
operasyon, kurum, ticaret hukuku, çek, senet ,kambiyo
Elektrik Mühendisi-orta gerilim ve yüksek gerilim dağıtım ve iletim Ģebeke ve hatları, alçak
gerilim tesisleri, fabrika elektrik tesisleri,enerji yöneticiliği, topraklama tesisleri, fabrika trafo
tesisleri
Avukat-ĠĢ hukuku, hukuk hesaplama
Kimya mühendisi-petrol ürünleri(akaryakıt,LPG,lpg-otogaz, LNG, CNG vb.) temizlik ürünleri
(sabun,deterjan), yağlar(zeytinyağı, çiçek yağı vb.), kimyevi maddeler, iĢ güvenliği
uzmanlığı,meteoroloji ölçü bilimi
Mimar-Engelli eriĢilebilirliği, yangın yönetmeliği vb. Proje değerlendirme,tespit,imar,bedel
hesabı,uyuĢmazlık konuları,inĢaat değer tespiti,4734-4735 ihale mevzuatı, planlı alanlar, tıp
imar yönetmeliği
Makine Mühendisi
Emekli ĠnĢaat Mühendisi-KamulaĢtırma bilirkiĢi hukuk mahkemeleri
Avukat-Marka, patent
Tütün teknolojisi mühendisi-tütün, tütün tarımı, tütün ticareti, sigara, puro, pipo,sigarello
vs..tütün mamülleri, alkol çeĢitleri
Harita Mühendisi-Tapu ve kadastro,harita,imar
Elektrik-Elektronik Mühendisi-Tespit davaları, kamulaĢtırma(elektrik),bilgisayar elektronik
aletler,TEDAġ davaları,bina fabrika tespitleri,yaklaĢık maaliyet,OG,AG konuları,yangın
durumları,proje,kontrol,4734 ihale yasası ve sözleĢmeleri, elektrik iĢleri
fiyatlandırma,kontrollük hizmetleri,tüketici mahkemelerindeki davalar
Gıda Mühendisi-KiĢisel tüketim ve kullanım suyu paylaĢımları,gıdanın üretim satıĢ ve
tüketimine kadar her aĢamada kontrolü,toplu gıda zehirlenmeleri,hijyenik ürün üretimi
Bilgisayar Ġmage Maker--Bilgisayar ve bilgisayar inceleme, bilgisayar ağları ve network,
görüntü ve ses çözümleme,grafik ve resim inceleme, CD DVD çözümleme,veri inceleme ve
kurtarma
ĠnĢaat Mühendisi-Proje-ĠnĢaat,taahhüt,kontrollük
ĠnĢaat Mühendisi- ĠnĢaat ĠĢleri,bina değer bedel tespitleri, kıymet takdiri,yapı
malzemesi,inĢaat projeleri, altyapı inĢaatları, rayiç değeri tespitleri, hakediĢ inceleme, kamu
ihale mevzuatı, imar kanunu ve uygulamaları,yapı denetim kanunu,yaklaĢık
maaliyet,güçlendirme,metraj,keĢif,betonarme hesapları
SMMM- Vergi usul kanunu, TTK Gelir Vergisi Kanunları, SGK ve BAĞKUR kanunu vs.
Kadastro Teknisyeni-Fen bilirkiĢisi
Ziraat Mühendisi-Tarla bitkileri
ĠnĢaat Mühendisi-ĠnĢaat iĢleri, bina değeri, bedel tespiti, kıymet takdiri,yapı
malzemeleri,inĢaat projeleri,alt yapı inĢaatları,rayiç bedel tespitleri, hak ediĢ,hazırlanması ve
incelenmesi kamu ihale mevzuatı,imar kanunu ve uygulamaları,yapı denetimi kanunu,
yaklaĢık maaliyet,güçlendirme,metraj ,keĢif,betonarme hesapları
ĠnĢaat Mühendisi-ĠnĢaat
Kadastro Teknisyeni-harita kadastro
Emekli Öğretmen-Osmanlıcadan günümüz Türkçesine her türlü tapu,ferman,berat,el
yazması kitap ve belgelerin tercümesi
SMMM-Ġcra iflas ,muhasebe ,finansman,kooperatif uzmanı
Makine Mühendisi-Toprak iĢleme,bitki ekim dikimi,bitki besleme,sulama,hasat,harman
mekanizasyonu,hububat,pamuk,sebze,bağ,zeytin tarımı
Harita Kadastro Fen Memuru-Harita Kadastro Fen bilirkiĢisi
Ziraat Mühendisi-Ziraat mühendisliği, Zootekni
Ziraat Mühendisi-Tarım ekonomisi
Ziraat Mühendisi,zeotekni
Sosyal Hizmet Uzmanı-Sosyal hizmet müdahaleleri, çocuk ve ergen psikolojisi
Bilgisayar ĠĢletmeni-BiliĢim suçları,masaüstü,dizüstü bilgisayar,harddisk flash bellek hafıza
kartlarının incelenmesi,kamera kayıtları,cep telefonu ve SMS kayıtlarının incelenmesi ile
çözümlenerek dökümlerinin çıkartılması,yazılım lisanslarının kontrolü
Avukat, - hesap uzmanı,icra hukuku, iĢ hukuku, uzlaĢtırmacı
ĠnĢaat Mühendisi-kesin hesap,yaklaĢık maliyet,proje inceleme,revizyon,kıymet takdiri,yaklaĢı
maliyet dosyası hazırlama,uygulamaya esas malzeme seçimi,iĢ güvenliği uzmanlığı (C sınıf),
ve benzeri inĢ.müh. Alanına giren iĢler
SMMM-Ticari davalar ve hesap iĢlemleri
Kimyager-Elektrik teknisyeni-Kimya,iĢ sağlığı ve güvenliği uzmanı,
deterjan,kozmetik,gıda,boya,kolonya,kimyasal atık,elektrik
SMMM-Muhasebe, vergi,iktisat
Ziraat Mühendisi-Toprak bölümü, toprak bitkisel üretim,bitki sağlığı
SMMM-Muhasabe ve mali müĢavirlik hizmetleri
Trafik Polis Memuru-Trafik bilirkiĢi,güvenli sürüĢ teknikleri, radar
Avukat-ĠĢ hukuku , sosyal güvenlik hukuku
Mali MüĢavir Bağımsız Denetçi-Vergi hukuku, muhasebe uygulamaları, iĢ ve sosyal güvenlik
hukuku, bağımsız denetim, muhasebe denetim, sermaye piyasası,bankacılık,sigortacılık ve
özel emeklilik
Elektrik Elektronik Mühendisi-Alçak ve yüksek gerilim tesisleri,topraklama tesisi ölçüm ve
denetimi,kamulaĢtırma
ĠnĢaat Mühendisi-geoteknik statik B.A. Proje üretimi,proje üretimi denetim uzmanlık
belgesi,EKB uzmanlık belgesi
Ziraat Yüksek Mühendisi-Tarla bahçe bitkileri yetiĢtirme,ilaçlama, hastalık,zararları,yabancı
otlarla mücadele,sulama
Fen Memuru-harita, kadastro
Endüstri Mühendisliği ĠĢ Güvenliği Uzmanı
Ziraat Mühendisi-Bahçe bitkileri bölümü
Öğretim Üyesi CBÜ-Sosyal güvenlik hukuku, sosyal güvenlik mevzuatı,iĢ hukuku,iĢ
kazası,meslek hastalığı,sigortalılık tespiti vb.
Kadastro Müdürü-Harita kadastro,tapu
Harita Mühendisi-Harita,kadastro
Rehber Öğretmen-rehberlik ve psikolojik danıĢmanlık, sosyal hizmetler, mağdur çocuk ifade
alımı, SSÇ danıĢmanlık tedbiri
203
208
Servet ADA
Ziraat Mühendisi-Tarımsal yapılar ve sulama bölümü, sulama direnaj bitki su ihtiyacı
hesapları ,tarımsal altyapı projeleri, tesviye, parselasyon, toprak koruma , toprak etüdü, arazi
ıslahı
204
209
Birgül GÜLSERLĠLER
ĠnĢaat Mühendisi- inĢaat ve inĢaat mühendisliği ile ilgili tüm proje uygulamaları, yapı denetimi
205
210
Ziya Nur KÖSE
206
211
Orhan ADIGÜZEL
207
212
Mehmet KILINÇ
208
213
Mehmet DOĞDU
Makine Mühendisi- Doğalgaz, merkezi kalorifer sistemleri, kat kalorifer sistemleri
Emekli Öğretmen-Eğitim ,öğretim, öğrenci,öğretmen, okul ve dershanelerle ilgili hukuk
davaları, dernekler,okullar,aile hukuku
ĠnĢaat Mühendisi-ĠnĢaat mühendisliği, yapı,betonarme,çelik yapılar,
Elektrik elektronik mühendisi-Proje,elektronik,yangın tesisatı, konut ve fabrika elektrik
tesisatı,enerji nakil hatları,malzeme,keĢif ve maaliyet hesapları
209
214
Aydın ÇETĠNKAYA
Harita Kadastro teknikeri-harita kadastro ile ilgili tapu ve arazi ölçümleri ve değerlendirilmesi
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
215
216
217
218
219
220
222
223
224
225
226
227
228
Mustafa DEMĠRTAġ
Nazlı Funda EDREMĠT
Adnan ġĠRĠNOĞLU
Taner TEVĠ
Nurcan YENEL
Tayip HACET
Ġbrahim TURAN
Aysel TEK
Evren ÇETĠNLER
Bilal ÖZÜKIRMIZI
Nejdet MUSLU
Halil KOCATÜRK
Zekeriya DĠNÇER
ĠnĢaat Mühendisi-Üst yapı inĢaatları
Ziraat Yüksek Mühendisi-bitki koruma ürünleri,ziraat,bitki hastalıkları,bitki zararları
SMMM-Türk Ticaret Kanunu, ĠĢ Kanunu, Vergi Hukuku
Ziraat Mühendisi-Bitkisel üretimi, tarla bitkileri
SMMM-Mesleği ile ilgili alanlar
ĠnĢaat Mühendisi
ĠnĢaat Mühendisi – Yapı
Avukat-ĠĢ hukuku,iĢçi alacakları
SMMM-Muhasebe,finansman
SMMM-Vergi mevzuatı, SGK ihtilaflı iĢler, mali tablolar,TTK hükümleri,VUK hükümleri
Ziraat Teknikeri-Tarım
Ziraat Mühendisi-Tarım
Ziraat Mühendisi-tarla bitkileri,bağcılık,meyvecilik,sulama,toprak,sebzecilik
223
229
Ayla KELAT
Sosyal güvenlik uzmanı, insan kaynakları uzmanı-Kıdem tazminatı hesaplama, 4857 Sayılı iĢ
kanunu ile ilgili iĢlemler,SGK tespit konuları, SGK emeklilik ve BAĞKUR danıĢmanlığı
224
230
Erdal KASAP
225
231
Nevzat BARAKAZĠ
226
232
Ġbrahim ÇINAR
227
233
Hasan Fehmi AKIN
228
234
Mustafa Kadir ÖZAĞ
229
235
Süleyman ACAR
230
236
Gökhan KAġKA
231
232
237
238
Elveda ATAY
Ahmet BOZKURT
233
239
Mutlu HIRÇINER
234
240
Emin KABALAR
235
236
237
238
239
241
242
243
244
245
Hasan EGEMEN
Ahmet Serkan KULA
Erhal ÇAKMAK
Aydın PAġAOĞLU
Ali DÜDEN
240
246
Batuhan DEMĠRKAN
241
247
ġükrü ERGEN
242
249
Ali Koray ġEN
243
250
Volkan AKSOYOĞLU
244
251
Akın Tanzer YILDIZ
245
246
254
255
Erdoğan EROĞLU
Haluk ÜÇBAYLAR
247
256
Adem ZENGĠN
248
257
Ömer DELEN
249
258
Murat ERTÜRK
250
259
Ali KURUDERE
251
260
Mustafa BULUT
252
261
Mustafa Berker ALICIOĞLU
253
262
Tuğçe ĠNÇ ZAVLAK
254
255
256
257
258
259
263
264
265
266
267
268
Mehmet Nusret ÖZTÜRK
Kadrettin UÇLU
Süleyman Arda AKÇAY
Hatice GÜNDEM
Ali ERYĠĞĠT
Ġsmail ACAR
260
269
Olcay EFENDĠOĞULLARI
261
270
Gökhan BERKĠLER
262
271
Uğur AYDOĞAN
263
272
Sevil ġEN ARSLANGĠRAY
264
273
Ġsmail ÇELEBĠ
265
274
Baykal BAġDEMĠR
266
275
Feramis UYGUR
267
268
276
277
Gürsel ATKICI
Kamuran KESKĠN
269
278
Tuncay YILDIZ
270
279
Ender SOM
SMMM-kooperatifler,Ģirket birleĢmeleri,devir,bölünme ve tasfiye iĢlemleri,Ģirket sermaye artıĢ
ve azalıĢları,iĢ güvenliği,iĢçi sağlığı,kıdem ve ihbar tazminatları
ĠnĢaat Mühendisi-her türlü betonarme,bina,prefabrik fabrika ve depo inĢaatları, yol ve altyapı
inĢaatları, resmi inĢaat iĢleri, inĢaat yapı bilirkiĢiliği
Sosyal çalıĢmacı,Sosyal Hizmet Uzmanlığı,madde bağımlılığı ve çocuk suçluluğu alanında
çalıĢmalar,çocuk ihlal ve istismarı
SMMM-Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta,BAĞKUR mevzuatı, muhasebe hukuku,
muhasebenin temel kavramları, mali tablolar
Adli tıp uzmanı-Adli tıp uzmanlığı, halk sağlığı uzmanlığı, iĢçi sağlığı
Polis memuru-Hırsızlık, , 6136 sayılı kanun, ateĢli silahlar, CD inceleme,konut dokunulmazlığı
ihlali
Polis memuru-ĠletiĢimin dinlenmesi, kayda alınması,sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi,
bilgisayar sistemleri, CD inceleme ve çözümlemeleri, HTS incelemeleri,güvenlik kamera
görüntü çözümleri,adli biliĢim veri kurtarma ve inceleme, olay yeri inceleme, siber suçlarla
mücadele
Ziraat Mühendisi-Tarla bitkileri , gıda denetçisi
Sağlık Memuru-Radyoloji teknikeri,
Ġnsan Kaynakları Sorumlusu-Bordro tahakkuk iĢlemleri,iĢe giriĢ çıkıĢ iĢlemleri, iĢ mevzuatı,
sosyal güvenlik mevzuatı, tazminat hesaplama
SMMM-Genel Muhasebe, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi,finansman,bütçe,iç
denetim ve insan kaynakları
Ziraat Mühendisi-Zeotekni bölümü
Psikolog-Klinik,adli görüĢme,aile danıĢmanlığı
Ziraat Mühendisi-Bahçe bitkileri bölümü
ĠnĢaat Mühendisi-Plan proje, inĢaat ,emlak alım satım, kamulaĢtırma, danıĢmanlık
Oto kaporta,oto alanında her konu
Bilgisayar Mühendisi-BiliĢim uzmanı,veri ve disk incelemesi,analizi,firewall,donanım,web
sitesi tasarımı ve yönetimi,programlama dilleri(C++,Java,net asp, php, email hesapları,bilgi
güvenliği, veri tabanı yönetimi yazılım,donanım, haberleĢme, resim düzeltme)
Avukat-ĠĢ Hukuku,hesaplamalar,maddi tazminat hesaplamaları,bankacılık
hukuku,gayrimenkul kira ve bedelleri tespiti
Sosyal Hizmet uzmanı-Sosyal hizmetler
Vergi müfettiĢi,yeminli mali müĢavir, iç denetçi,vergi hukuku, muhasebe hukuku ve denetimi,
ticaret hukuku,vergi denetimi,iç denetim
Elektrik Teknikeri-Kaçak elektrik kullanımı,elektrik kaynaklı yangın olayları,elektrik akımına
kapılma çarpılma olayları,elektrik tesisat ve taahhüt iĢleri
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı
SMMM
SMMM -Gelir vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu, katma değer vergisi kanunu, özel
öğretim kurumları kanunu(MEB)
SMMM-Vergi usul kanunu(213 SK.),Gelir vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu, katma
değer vergisi kanunu, Türk Ticaret Kanunu, ĠĢ Kanunu, Sosyal güvenlik kurumu kanunu
SMMM-Muhasebe ve mali iĢler
SMMM-Muhasebe uygulamaları ve mevzuatı,vergi uygulamaları ve mevzuatı, SGK
uygulamalır ve mevzuatı
Orman Mühendisi-Genel ormancılık,orman kadastro
ĠnĢaat Mühendisi-Yapı,denetim,kentsel dönüĢüm,yapı betonarme,çelik yığma yapıları,
yapı,maaliyet
Avukat-aktüerya hukuk, destekten yoksun kalma ve iĢgörmezlik tazminatı hesapları,tazminat
hukuku,iĢ hukuku,iĢçi alacakları hesabı
ĠnĢaat Yüksek Mühendisi-Yapı Uzmanı, imar ve iskan uzmanı
Polis Memuru-Silah ve patlayıcı maddeler
ĠnĢaat Mühendisi-Hukuk Mahkemeleri ĠnĢaat ve Arsa bedel tespitleri
Ziraat Teknikeri-Ev ekonomisi, tarım ,ziraat
Kadastro Teknisyeni Fen BilirkiĢisi
Kadastro ġefliği-Tapu, kadastro
Avukat – iĢ hukuku ve iĢçilik alacaklarına iliĢkin uyuĢmazlıklar,aktüerya hesaplamaları,
tazminat uyuĢmazlıkları
Avukat-iĢ ve sosyal güvenlik hukuku, tazminat davaları,iĢçilik alacakları,sosyal güvenlik
mevzuatı
Deri Mühendisi-deri üretim prosesleri,tabakhane sistemleri,deri kimyasalları,tabakhane
kullanılan makineler,deri ticareti(bitmiĢ ham yarı mamül)
ĠnĢaat Mühendisi-inĢaat bilirkiĢi
Emniyet Amiri-trafikte kaza inceleme,radar,alkolmetre,video kameralı radar,ileri sürüĢ
teknikleri
Arkeolog-arkeoloji
SMMM-Muhasebe mevzuatı, sigorta mevzuatı, iĢ kanunu mevzuatı,vergi konuları mevzuatı,
Ģirketler,vakıflar,dernekler iĢ ve iĢlemleri, milli eğitim mevzuatı,
Avukat-icra hukuku ve banka hukuku
Çevre Mühendisi-çevre yönetimi ve denetimi
ĠnĢaat Yüksek Mühendisi-Her türlü alt yapı,üst yapı,iĢyerinin değer tespiti,imar mevzuatına
aykırılık,ecrimisil,statik ve dinamik analiz
ġehir ve bölge plancısı- Ģehir bölge planlama
271
280
Ebru KĠLĠMCĠOĞLU
272
281
Fatih OĞUZ
273
282
Vedat BAL
274
283
Rıdvan KESKĠN
275
284
Fatma Özlem TURGUT
276
285
Adem TAġ
277
278
279
280
281
282
286
287
288
289
290
291
Mehmet ULUER
Pınar PEHLĠVAN
Cahit DELĠBOYRAZ
Mustafa Ali ÇERÇĠ
Halil ERGĠN
Adem ÇĠMEN
283
292
Uğur UĞURLU
284
285
286
287
288
289
290
291
293
294
297
298
299
300
301
302
Nurullah ERDEM
Ġbrahim ÇETĠN
Hüseyin GÜNER
Metin EKĠM
Hakan KÖSE
Mustafa ġAHĠNBAġ
Tezcan KESKĠN
Ġlker GERGER
292
303
Neslihan ÇOLAK
293
294
304
305
Nazmi SEVĠNÇ
Meral ALKIġ
Avukat-Vergi hukuku,vergi usulü kanunu,mali hukuk,iĢ hukuku,sosyal güvenlik hukuku
Ziraat Mühendisi-Bahçe bitkileri bölümü,yetiĢtiricilik,besleme,kültürel
uygulamalar,mücadele,kıymet takdiri,zarar ziyan tespiti
Öğretim Üyesi-biliĢim yönetim sorunları(mobbing teknoloji)
Öğretim üyesi-Sayısal ve analitik karar verme süreci,ekonomik,istatistiksel ve matematiksel
alanlarda kalan verme(yöneylem araĢtırma ana bilim dalı baĢkanı)
BiliĢim Sistemleri Öğretmeni-Bilgisayar,bilgi ve iletiĢim teknolojisi,biliĢim,CD inceleme
Çevre Mühendisi -C Sınıfı ĠĢ Güvenliği Uzmanı,su kirliliği,toprak kirliliği,hava kirliliği,tehlikeli
atıklar,çevresel etki değerlendirme,kimyasal atıklar,iĢ güvenliği,iĢ kazaları
Bankacılık Değerleme Uzmanı-finansman,bankacılık,gayrimenkul değerleme uzmanı
Akademisyen-bankacılık bölümü,Serbest muhasebeci mali müĢavirlik
Polis Memuru-Emniyet,asayiĢ olayları (adli mukayyit)
Gıda Mühendisi
Ziraat Mühendisi-Tarımsal yapılar ve sulama,genel ziraat
Makine Mühendisi
Eski Vergi MüfettiĢi, Yeminli Mali MüĢavir, iç denetçi ,vergi hukuku,maliye hukuku, ticaret
hukuku,muhasebe hukuku,iç denetim,vergi denetimi
ĠnĢaat Teknikeri-ĠnĢaat
Ziraat Mühendisi-Tarımsal kıymet takdiri,arazi kıymet takdirleri,tarımsal etüd ve projeler
Elektrik Teknikeri
Ziraat Mühendisi-Bahçe Bitkileri bölümü
Ziraat Mühendisi-Tarla bitkileri bölümü
Ziraat Mühendisi-toprak bölümü
Ziraat Mühendisi-bahçe bitkileri bölümü
Ziraat Mühendisi-tarımsal yapılar ve sulama bölümü
Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi-PLC, SCADA sistemleri, yüksek ve alçak
gerilim,topraklama,sinyal ve görüntü iĢleme, otomasyon,haberleĢme, dağıtım panoları ve
trafolar,enerji sistemleri
SMMM
SMMM
295
306
Mesut TOKDEMĠR
Makine Mühendisi-Araçların LPG ye dönüĢümü, araçların CNC ye dönüĢümü, mekanik tespit
296
308
Esra Aynur TURAN
297
309
EĢref ARMAĞAN
298
310
Nil BAHADIR
299
300
311
312
Yusuf GÖKÇE
Sevgi DĠNÇ
301
313
Mustafa BABACAN
302
303
304
305
314
315
316
317
Meltem Çağrı GÜLÜNÇ
Mehmet Erkan PETEK
Leyla ERDOĞAN YEġĠLTEPE
Cumhur DUMAN
306
318
Derya CANSOY
307
308
309
310
311
312
313
319
320
321
322
323
324
325
Ece KÖMÜR
Volkan YILDIZ
Ġbrahim YÖNETKEN
DurmuĢ SAĞLAM
Halil Ġbrahim ELMALI
Arif BAYTÜRK
Engin UZUN
314
326
Serdar MERSĠNLĠ
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
327
328
329
330
331
332
333
334
335
337
338
339
340
341
342
343
Serkan ÖZDEMĠR
Serdar KURT
Gürhan ĠNAL
Mustafa Feridun GÜLGEÇ
Murat ÜMAN
Çağlar ERMEHAN
Tevfik YaĢar PEKELLĠ
Ahmet KUġ
Önder BERKAN
Sertaç TURGUT
Muzaffer Özden BALSOY
Ali Ġrfan TEKER
Zeynep CAN BARLAZ
Hasan RAHAT
Hüseyin TAVġANOĞLU
Emre KIġLALI
331
344
Ufuk ÇATIKKAġ
332
346
Yakup KURT
333
334
335
336
347
350
351
352
Musa KOCABAġ
Özer AKDENĠZ
Mustafa Gökhan DĠZDAR
Onur AKTÜRK
Veteriner hekim-yem ve veterinerlik hizmetleri, gıda, et ,süt,yumurta
Trafik Polis Memuru-Temel trafik ve kaza incelemesi,trafik denetlemesi ve kaza tahkiki,polnet
kaza projesi veri giriĢi,trafik cezaları polnet veri giriĢi
Makine Mühendisi-otomotiv yan sanayi kalite mühendisliği, yapı denetim ve kontrol
mühendisliği,ÇSGB A sınıfı iĢ güvenliği uzmanı
Ziraat Teknisyeni
Ziraat Yüksek Mühendisi-Ziraat fakültesi tarla bitkileri bölümü
Pratisyen hekim-yöneticilik konusunda deneyimli,acil ve 112 acil sağlık hizmetleri ve sağlık
ocakları
Avukat-iĢ hukuku , hesaplama,tazminat
Ziraat Mühendisi-Toprak bitki besleme
Ziraat Mühendisi-Bahçe bitkileri,toprak bitki koruma,tarım makineleri
Mali MüĢavir
Ziraat Yüksek Mühendisi -Zarar ziyan tespiti değerlendirme,bitkisel üretim,bitki koruma(bitki
zararları ve hastalıkları)bitki koruma ürünü reçete yazma,zeytincilik,bağcılık,seracılık,sebze
ve meyve yetiĢtiriciliği,sulama,gübreleme
Ziraat Mühendisi-bitki zararları tespiti,bitki hastalıkları tespiti,gübreleme,sulama,bağcılık
Arkeolog-arkeoloji
Avukat-finansman hukuku,aktüerya hukuku,biliĢim hukuku,ticaret hukuku,miras hukuku
Gıda Mühendisi
Ziraat Mühendisi-Hayvansal üretim,zootekni bölümü
Orman Mühendisi-Genel ormancılık,orman kadastro
Emlak DanıĢmanı-mortgage uzmanı-emlak alım satım kiralama,inĢaat,mülk,değerleme
Ziraat Mühendisi-Tarımsal kıymet takdiri,zarar ziyan tespiti,genel zirai konuları, tarla bitkileri
yetiĢtiriciliği
Polis Memuru-Trafik BilirkiĢi
Ġtfaiyeci-Yangın olayları,
Ġtfaiyeci-Yangın olayları,
SGK MüfettiĢi-hizmet tespiti ve iĢçi alacakları(iĢ ve sosyal güvenlik hukuku)
Ziraat Mühendisi-Tarım Teknolojisi,bitkisel üretim
ĠnĢaat Mühendisi-Yapı,etüd,proje ve danıĢmanlık hizmetleri
Ziraat Mühendisi
Emlak MüĢavirliği DanıĢmanlığı
Avukat-sosyal güvenlik hukuku,iĢ hukuku,kıdem ihbar vb hesaplama
Avukat-iĢ hukuku,iĢçilik alacaklarının hesaplanması,hizmet tespiti
Nöroloji Uzmanı
SMM-Ticari davalar ve hesap iĢlemleri
Avukat-iĢ hukuku,özel hukuk
ĠnĢaat Mühendisi
Emlak MüĢaviri -emlak danıĢmanlığı
Avukat-iĢ ve sosyal güvenlik hukuku
Yüksek Ziraat Mühendisi-bitkisel üretim,zirai mücadele,bitki hastalıkları ve
zararları,herboloji,yabancı ot bilimi, tarımsal kıymet takdiri,zarar ziyan tespiti,genel zirai
konular
SMMM-Muhasebe,ticari defterleri,iĢletme,bilanço,gelir tabloları, maliyet muhasebesi,sosyal
güvenlik mevzuatı,ihale kanunu ile ilgili yasalar
Makine Teknolojisi Öğretmeni-Makine teknolojisi,C Sınıfı ĠĢ güvenliği
SMMM-Muhasebe,denetim,analiz,denetim kayyumluğu,yönetim kayyumluğu
Adli tıp uzmanı-adli belge inceleme,adli tıp
Psikolog-Klinik,adli görüĢme,aile danıĢmanlığı
337
338
339
340
353
354
355
356
Ahmet KERSĠN
Adalet AYGÜL
Emre ÇALIġIR
Esra ERDAL
341
357
Timuçin MUMCUOĞLU
342
343
344
345
346
347
348
349
350
358
359
360
361
362
363
364
365
366
Mehmet ELMACI
Özlem ÇETĠN
Ġbrahim UKġUL
Bilal DEMĠR
Esin BAHADIR
Hasan ÇETĠNER
Hakkı ġevket YAPAK
RaĢit ELMA
Ali Özgür ERTÜRK
351
367
Mustafa Efe GENĠT
352
368
Aydın GÖÇMEN
353
354
369
370
Ġlyas ÖZTOK
Hale ÇERÇĠ SÖNMEZ
355
371
Erhan DOĞU
356
357
358
359
360
361
372
373
374
375
376
377
AyĢıl KĠREMĠTCĠ
Mehtap POLAT
Ġman SĠMSAR
Selin BAġÇAM
Adem BEYAZ
Gürbüzcan UYANIK
362
378
Hüseyin AKKURT
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
380
381
382
383
384
385
386
387
388
390
391
Lütfi AKDAĞ
Alican ERTOP
ġerif ġEN
Murat BĠBEROĞLU
Ali Rıza TEKĠN
Tarık Aziz AKÇELEBĠ
Murat ÖZDEMĠR
Dilek TURHAN
Mehmet ERDEM
Yunus KARAKUġ
Ümit ġAHPAZ
374
392
Serhat SEVĠNÇ
375
393
Feray KESKĠN
376
394
Nizamettin ġAHĠN
377
378
396
397
Ramazan SEVĠNÇ
Ümit NERSE
379
399
Keziban ÜNAL
380
400
Ömer Faruk NOYAN
381
382
383
384
385
386
387
401
402
403
404
405
406
407
Ġbrahim GENECĠ
Yüksel FĠDAN
Meryem YILDIRIM
Burcu GÜNDÜZ
Gülgün KARA
Songül SARI
Kemal ERDEġ
388
408
Murat GÜLER
389
409
Remzi ĠNCEYOL
390
410
Ġbrahim YAĞAN
391
411
Yüksel ÖZKAN
392
412
Ümit ALTUNBAġAK
393
413
Halit KARAGÖZLÜ
394
395
414
415
Gürhan Kamuran KARAPINAR
Göksan AKPINAR
396
416
Aytekin DEĞĠRMENCĠ
397
418
ÖkkeĢ SARI
398
419
Özlem EROĞLU
399
420
Fehmi TAġKIN
400
401
421
422
ġahin KARTAL
Ümran ÖZER
Ġtfaiyeci-Yangın olayları
SMMM
Ziraat Mühendisi-Toprak Bölümü
Ziraat Yüksek Mühendisi-Bahçe bitkileri
Ġnsan Kaynakları Uzmanı-insan kaynakları uzmanlığı,yönetimi,uzman eğitmeni,mülakat
teknikleri,personel ücret bordrolama,insan kaynakları personel özlük iĢleri,4857 sayılı iĢ
hukuku ,beden dili,özgeçmiĢ oluĢturma teknikleri
Jeoloji yüksek mühendisi-yeraltı suları,jeotermal kaynak,jeoteknik maden
Ziraat Mühendisi-zootekni,bitkisel hasar tespit uzmanlığı,bitkisel risk inceleme uzmanlığı
Subay-Askeri konular,askeri sağlık
Polis Trafik BilirkiĢi
Makine Mühendisi-yapı denetimde proje uygulama denetçisi
Tekniker-tarımsal konular değerlendirilmesi
Bankacı-bankacılık
Emlakçı-emlakçılık
Avukat
Avukat-gayrimenkul hukuku,kamulaĢtırmasız el atma,kamulaĢtırma,tüketici,ticaret
hukuku,yabancı ülke hukuku, hesap bilirkiĢisi
ĠnĢaat Mühendisi-her türlü alt yapı,JST yapı iĢlerinin değer tespiti,imar mevzuatına
aykırılık,ecrimisil,statik ve dinamik analiz
Çevre Yüksek Mühendisi-Çevre Mühendisliği ile ilgili tüm çalıĢma alanları
Gıda Mühendisi
ĠnĢaat Mühendisi-kamulaĢtırma,yapı iĢleri,yapı malzemeleri,inĢaat alt ve üst yapı iĢleri,keĢif
metrajı,ecrimisil hesabı
Avukat-hukuk
Tekniker-harita kadastro
Kadastro Tekniker – Harita Kadastro
Gıda Mühendisi – ĠĢ güvenliği Uzmanı , çevre görevlisi
Trafik polis memuru – Trafik kazası inceleme
BaĢpolis memuru , trafik kazası inceleme
SMMM- Ticaret Muhasebesi ve uygulaması , Ticaret Hukuku, Vergi Kanunları , SGK
Kanunları
Ziraat Mühendisi- Tarım Ekonomisi,
Elektrik Mühendisi – elektrik plan proje taahhüt
SMMM
Kontrol Mühendisi – fen bilirkiĢi
Kadastro teknisyeni – fen bilirkiĢisi
Tekniker – fen bilirkiĢisi
Fen kontrol memuru – fen bilirkiĢisi
SMMM- Muhasebe, finansman , vergi
SMMM- Muhasebe
Bilgisayar Teknikeri ,
Ziraat Mühendisi , bitki Koruma
Harita Mühendisi ( jeodezi ve fotogorometri mühendisi ) arsa ve arazi ölçümü , taĢınmaz
mal, değerlemesi imar uygulamaları vb.
Ziraat Mühendisi, toprak bölümü
Bilgisayar programcısı , bilgisayar donanım, internet ve ulusal ağlar, veri analizi ve veri
kurtarma ve yazılım çözümlemeleri, ses görüntü inceleme ve çözümleme , cd, dvd ve
diğer kayıt ortamları inceleme ve çözümleme, dijital resim inceleme,
SMMM
Ziraat Yüksek Mühendisi Tarım Makineleri
Ziraat Mühendisi arazi vasıf değiĢiklikleri , bahçe bitkileri , su paylaĢımları , arazi
toplulaĢtırma, arazi istimlakları
Jeoloji Mühendisliği , Nükleer Jeoloji, Enerji hammaddeleri, zemin,etüd ve iyileĢtirme, taĢkın
ve afet yönetimi
Jandarma Trafik Astsubay Kıdemli BaĢçavuĢ-trafik inceleme ve bilirkiĢiliği
ĠnĢaat Teknisyeni-inĢaat
Ziraat Mühendisi-bitki koruma bölümü
Ziraat Mühendisi -bahçe bitkileri bölümü
Ziraat Mühendisi-Hayvansal üretim programı,süt teknolojisi bölümü
Ziraat Mühendisi-Bitki Koruma
Otomotiv teknikeri-otomotiv
Öğretmen-psikolojik danıĢmanlık ve rehberlik bölümü, 07-19 yaĢ aile rehberliği
programı,uygulayıcı eğitim kursu,tütün,alkol ve madde bağımlılığı semineri
Psikolojik danıĢman ve rehberlik- 07-19 yaĢ aile rehberliği programı,uygulayıcı eğitim
kursu,tütün,alkol ve madde bağımlılığı semineri
Öğretmen-psikolojik danıĢmanlık ve rehberlik bölümü, 07-19 yaĢ aile rehberliği
programı,uygulayıcı eğitim kursu,tütün,alkol ve madde bağımlılığı semineri
Rehber öğretmen,psikolojik danıĢman
Polis Memuru-olay yeri inceleme,parmak izi inceleme,mukayese,teknik fotoğraf,ses ve
görüntü kaydı çözümü
ĠnĢaat Mühendisi-arsa değerleme,bina değerleme,kira tespit,arsa ve yapılarla ilgili tüm
bilirkiĢilik konuları
Harita ve Kadastro Mühendisliği-jeoloji mühendisliği,maden yatakları
Makine Mühendisi-malzeme bilimi,toz metalurjisi,sinterleme
Ziraat Mühendisi-zarar ziyan tespiti,değerlendirme,bitkisel üretim,bitki hastalık ve
zararları,zeytincilik,bağcılık,seracılık,sulama,gübreleme,sebze ve meyve yetiĢtiriciliği
Elektrik elektronik mühendisi
Gıda Mühendisi-gıda kontrolü,gıda hijyeni,gıda güvenliği,sanitasyon,gıda zehirlenmesi,iyi
üretim uygulamaları,hazır yemek,gıda teknolojisi,iĢlenmiĢ gıdalar
HaberleĢme cihazları,bakım onarım,telefon, tablet inceleme çözümleme,veri kurtarma,Ģifre
kırma,döküm oluĢturma
Veteriner HekimSMMM
402
423
Tuğba URSAVAġ
Kimyager-Gıda güvenliği analizi,bitki analizleri,su analizleri,toprak analizleri,kimyasal analiz
403
404
405
424
425
426
Seda ġEN
Tülin ÇEVĠK TURBĠL
Fatma AKMAN
Sosyal Hizmet uzmanı-Sosyal hizmetler
Avukat-Ticaret hukuku,borçlar hukuku,miras hukuku,tüketici hakları vb hukuki alanlar
Ziraat Yüksek Mühendisi toprak bilimi ve bitki besleme
Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre Ġl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca BilirkiĢi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca
Ģartları taĢıyanlar arasından Komisyonumuzca baĢvuruları kabul edilerek yeminleri yaptırılan (405) kiĢiden ibaret 2015 Yılı bilirkiĢi
listesidir.12/12/2014
Taner ATALAY
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanı
(e-imza)
Durdu KAVAK
Cumhuriyet Başsavcısı
Üye
Hüseyin KOVAN
Manisa Hakimi
Üye
İnci ŞEN
Yazı İşleri Müdürü
Download

hukuk muhakemesi kanununa göre manisa adli yargı ilk derece