T.C.
MANİSA
ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
KARAR NO:2014/897
K A R A R
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Taner ATALAY - Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı
Durdu KAVAK - Cumhuriyet BaĢsavcısı
Hüseyin KOVAN - Manisa Hakimi
İnci ŞEN
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince Adli Yargı Adalet
Komisyonumuzca 15 Ekim 2014- 31 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılan müracaat sonucu 05/12/2014
tarihinde yapılan yemin törenine gelmeyenler için son kez yapılacak olan BilirkiĢi yemin töreni, gün ve saati ile
katılacak olanlara ait listedir.
SIRA NO
BAŞVURU
NO
ADI VE SOYADI
UZMANLIK ALANI
MANİSA ADLİYESİ KONFERANS
SALONUNDA YEMİN GÜN VE SAATİ
Harita MühendisiKadastro, fotogrametrik
haritaların
değerlendirilmesi, ölçme,
hesap
12.12.2014 günü saat 10.00
1
18
Mehmet ERBAġ
2
38
Mehmet KUTLUYOL Kadastro Teknisyeni
3
46
Hüseyin TABAKÇI
4
75
Ayhan ÖZTAġ
Ziraat Mühendisi-bitkisel
üretim, tarla bitkileri,
zeytin tarımı
Ziraat Teknikeri-Tarla
Bitkileri Bağ , Bahçe
,Toprak,Zirai
mücadele,Bitki koruma
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
5
78
Ramiz ÇOBAN
Ziraat Yüksek Mühendisitoprak bölümü, tarımsal
üretim ve destekleme
konuları, projeler,toprak
verimliliği ve fiziği
6
88
Gökhan DEMĠRBEK
Kuyumculuk- Altın,
gümüĢ ve değerli taĢlar
12.12.2014 günü saat 10.00
Esma AVAN
Sosyal ÇalıĢmacı-Sosyal
Hizmetler, boĢanma
davaları,velayet,nafaka,ç
ocuk suçluluğu,cinsel
istismar mağdurları
12.12.2014 günü saat 10.00
Soner GÖL
Uzman Psikolojik
DanıĢman – Çocuk
psikolojisi, aile
danıĢmanlığı
12.12.2014 günü saat 10.00
7
8
100
108
12.12.2014 günü saat 10.00
Pedagog-eğitim
programları ve öğretmen
Kadastro TeknisyeniBekir Faruk ARGITLI
kadastro
Ziarat Mühendisi
Abdülkadir KIZMAZ –Zootekni Bölümü –
KamulaĢtırma
Murat DÜNDAR
9
109
10
125
11
130
12
143
Sevgi KAYSER
13
151
Mehmet Zafer
ÜLGEN
14
160
Enes KARATAġ
ġehir ve bölge plancısıKamulaĢtırma BilirkiĢisi
Ziraat Mühendisi – Ziraat
Fakültesi Bitki Koruma
Bölümü
Makine Mühendisi- ĠĢ
güvenliği uzmanı ( C ),
Doğalgaz ( iç tesisat
endüstriyel),
ısıtma,soğutma yangın
,bakım,onarım,asansör
iĢleri
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
15
171
Ġbrahim KOÇ
Emniyet Amiri-trafik
kusur tespit , kaza yeri
inceleme , trafik kazaları,
takoğraf radar
inceleme,fotoğraf video
çözümü,fikri sınai haklar
ve markalar kanunu
16
183
Oktay ġAHĠN
Ziraat Mühendisi-Tarım
ekonomisi
12.12.2014 günü saat 10.00
17
184
Hasan Levent ġEN
Ziraat Mühendisi,zeotekni
12.12.2014 günü saat 10.00
18
188
19
192
20
204
21
215
22
221
ĠnĢaat Mühendisi-kesin
hesap,yaklaĢık
maliyet,proje
inceleme,revizyon,kıymet
takdiri,yaklaĢı maliyet
dosyası
Gökhan ÇAYIRLI
hazırlama,uygulamaya
esas malzeme seçimi,iĢ
güvenliği uzmanlığı (C
sınıf), ve benzeri
inĢ.müh. Alanına giren
iĢler
Tütün Teknoloji
Mühendisi-tütün ve tütün
Günay ÖZTÜRK
mamülleri, tütün
iĢleme,tütün tarımı
Öğretim Üyesi CBÜSosyal güvenlik hukuku,
sosyal güvenlik
Müslim DEMĠR
mevzuatı,iĢ hukuku,iĢ
kazası,meslek
hastalığı,sigortalılık
tespiti vb.
ĠnĢaat Mühendisi-Üst
Mustafa DEMĠRTAġ
yapı inĢaatları
Ziraat Mühendisi-Genel
Fuat BALCI
Ziraat
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
Ziraat Mühendisi-Tarla
bitkileri , gıda denetçisi
Oto kaporta,oto alanında
her konu
12.12.2014 günü saat 10.00
23
237
Elveda ATAY
24
245
Ali DÜDEN
25
248
Müge ÖZER
Eczacı-Eczacılık ilaç
12.12.2014 günü saat 10.00
26
252
Koray KAYA
Eczacı-Eczacılık ilaç
12.12.2014 günü saat 10.00
27
253
Hasan ÇĠZMECĠ
SMMM
12.12.2014 günü saat 10.00
28
265
Süleyman Arda
AKÇAY
29
276
Gürsel ATKICI
30
281
Fatih OĞUZ
31
282
Vedat BAL
32
295
Sezen ÇAVDAR
33
296
Sezgin SAY
34
299
Hakan KÖSE
35
300
Mustafa ġAHĠNBAġ
36
301
Tezcan KESKĠN
37
302
Ġlker GERGER
38
306
Mesut TOKDEMĠR
39
307
Olcay ORTA
ĠnĢaat Mühendisi-Hukuk
Mahkemeleri ĠnĢaat ve
Arsa bedel tespitleri
Avukat-icra hukuku ve
banka hukuku
Ziraat Mühendisi-Bahçe
bitkileri
bölümü,yetiĢtiricilik,besle
me,kültürel
uygulamalar,mücadele,kı
ymet takdiri,zarar ziyan
tespiti
Öğretim Üyesi-biliĢim
yönetim
sorunları(mobbing
teknoloji)
Veteriner hekim-evcil
hayvanlar,büyükbaĢ ve
küçükbaĢ
hayvanlar,kanatlı
hayvanlar
Veteriner hekim-evcil
hayvanlar,büyükbaĢ ve
küçükbaĢ
hayvanlar,kanatlı
hayvanlar
Ziraat Mühendisi-Tarla
bitkileri bölümü
Ziraat Mühendisi-toprak
bölümü
Ziraat Mühendisi-bahçe
bitkileri bölümü
Ziraat Mühendisi-tarımsal
yapılar ve sulama
bölümü
Makine MühendisiAraçların LPG ye
dönüĢümü, araçların
CNC ye dönüĢümü,
mekanik tespit
Ziraat Teknikeri
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
40
309
EĢref ARMAĞAN
Trafik Polis MemuruTemel trafik ve kaza
incelemesi,trafik
denetlemesi ve kaza
tahkiki,polnet kaza
projesi veri giriĢi,trafik
cezaları polnet veri giriĢi
41
317
Cumhur DUMAN
Mali MüĢavir
42
323
43
44
328
329
45
336
46
340
47
345
48
348
49
349
50
353
51
355
52
356
Esra ERDAL
53
376
Adem BEYAZ
54
377
Gürbüzcan UYANIK
55
379
Adnan DENERĠ
Ziraat MühendisiHalil Ġbrahim ELMALI Hayvansal
üretim,zootekni bölümü
Serdar KURT
Ġtfaiyeci-Yangın olayları,
Gürhan ĠNAL
Ġtfaiyeci-Yangın olayları,
Ziraat Mühendisi-Tarla
Erdem BURHAN
bitkileri,bahçe bitkileri
Zeynep CAN
Avukat-iĢ hukuku,özel
BARLAZ
hukuk
Avukat-iĢ hukuku ve
iĢçilik alacakları,banka
Havva ALAN ÖZCEL
alacakları hesabı,faiz ve
alacak hesabı
Veteriner hekim-Tarım
Nurettin KARAKAYA danıĢmanı,kanatlı
hayvanlar
Veteriner hekim, kanatlı
hayvanlar,evcil
Merter YILDIZ
hayvanlar,büyükbaĢ ve
küçükbaĢ hayvanlar
Ahmet KERSĠN
Ġtfaiyeci-Yangın olayları
Ziraat Mühendisi-Toprak
Emre ÇALIġIR
Bölümü
Ziraat Yüksek MühendisiBahçe bitkileri
Trafik polis memuru –
Trafik kazası inceleme
BaĢpolis memuru , trafik
kazası inceleme
Sarraf – Vitrin
Kuyumculuğu
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
56
389
Mesut ABUġKA
Öğretim Üyesi Makine
Eğitimi , tesisat , enerji,
ısıtma soğutma ,
iklimlendirme , doğalgaz ,
yatırım projeleri , soğuk
hava deposu , tarımsal
ürün iĢleme, paketleme ,
depolama makine hattı
57
395
Eyüp ÖZTÜRK
Din görevlisi
12.12.2014 günü saat 10.00
58
398
Mikail KUTLUCA
12.12.2014 günü saat 10.00
59
417
Özkan YARDIMCI
Elektrik Elektronik
Mühendisi
Ziraat Mühendisi-tarla
bitkileri
12.12.2014 günü saat 10.00
12.12.2014 günü saat 10.00
60
425
Avukat-Ticaret
hukuku,borçlar
Tülin ÇEVĠK TURBĠL
hukuku,miras
hukuku,tüketici hakları vb
hukuki alanlar
12.12.2014 günü saat 10.00
Yukarıda baĢvuru no’su, adı soyadı, uzmanlık alanı ve yemin gün ve saati belirtilen adı geçenlerin
HUMK. maddesinde ve ilgili yönetmelikte belirtilen Ģartlara haiz olmaları nedeniyle yargı çevremiz dahilinde
bilirkiĢilik yapmak üzere 2015 yılı için oluĢturulacak listeye kaydolma taleplerinin KABULÜNE,
Listenin Adliye Divanhanesinde 7 gün süre ile ilan edilerek yemin edecek bilirkiĢilere duyurulmasına.
Oy birliği ile karar verildi. 08/12/2014
Taner ATALAY
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanı
Durdu KAVAK
Cumhuriyet Başsavcısı
Üye
Hüseyin KOVAN
İnci ŞEN
Manisa Hakimi
Yazı İşl. Müd.
Üye
Download

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili yönetmelik