SHGM
Eğitim Faaliyetleri
SEKTÖREL DÜZENLEME VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ
Adem KARSLIOĞLU
Daire Başkanı V.
12 Eylül 2014
Sunum Konu Başlıkları
SHK-4 Toplantısından Ödevlerimiz
Seminerlerimiz
HUY Tez danıĢmanlığı
Öğrenci Stajları
5 Mart 2014
SHK-4
Toplantısından
Ödevlerimiz
SHK-4 Ödevlerimiz
SDED-2014/1 Staj Genelgesi yayımlandı ve
YÖK ile de paylaĢıldı
Sektör iĢ gücü analizinin sonuçları YÖK ile
paylaĢıldı
Yayınlarımız yeni web sayfamız eklendi
Komisyonun toplantı raporları ve yapılan
sunumlar web sayfamızda yayınlandı
SHGM
Seminerleri
SHGM Seminerleri
 Genel Müdürlüğümüz personeli tarafından sivil
havacılık alanında eğitim veren yüksekokul ve
üniversitelerde seminerler verilmektedir.
 2014 yılı Ocak – Mayıs döneminde;
• 24 eğitimcimiz,
• 10 farklı üniversitede,
• 40 adet seminer vermiĢtir.
 Önümüzdeki dönemlerde devam edecektir
 Seminer Konuları
 Öneri ve tekliflerinizi bekliyoruz
SHGM
Havacılık Uzman
Yardımcıları
SHGM Havacılık Uzman Yardımcıları
2013 Mart Uzman Yardımcıları
Uzmanlık tezi için süre baĢlıyor
2015 Mart 6 adet Uzman Yardımcısı
2015 Aralık 6 adet Uzman Yardımcısı
Tez danıĢmanı Akademik Personel
Sivil Havacılık
Alanındaki
Öğrenci Stajları
Öğrenci Stajları
07/11/2012 tarihli YÖK – SHGM iĢbirliği
protokolü
kapsamında,
sivil
havacılık
alanında eğitim gören öğrencilerin staj
koordinasyonunun Genel Müdürlüğümüz
tarafından yapılması kararlaĢtırılmıĢtı
Yerleştirilen Stajyer Sayısı
YIL
ÜNĠVERSĠTE
ÖĞRENCĠ
ĠġLETME
2013
16
2341
53
2014
28
2323
66
Staj Formları
Staj Formları
STAJ ALANI
FORM SAYISI
ULAġTIRMA ĠġLETMECĠLĠĞĠ
2053
UÇAK TEKNĠSYENLĠĞĠ
1364
KABĠN MEMURLUĞU
583
TOPLAM
4000
Staj Süreci
 Üniversitelerin taleplerinin toplanması
 ĠĢletmelerin kontenjanların belirlenmesi
 Stajyerlerin alan bazında eĢleĢtirilmesi
 ĠĢletmelere ve Üniversitelere bildirilmesi
 Stajların Yapılması
 Staj Formlarının Üniversitelere gönderilmesi
 ĠĢletme Staj Bilgi Formlarının SHGM’ye gönderilmesi
Stajyer Yerleştirmede Yaşanan Sorunlar
 Münferit kontenjan temin eden Üniversiteler
 Münferit stajyer temin eden ĠĢletmeler
 Kontenjan artırımı zorunluluğu
 Bazı iĢletmelerde stajyer yığılması
 Bazı iĢletmelerde boĢ kalan kontenjanlar
 Alanı dıĢında staj yapan öğrenciler ve staj formları
SDED–2014/1 Genelgesi
17 Haziran 2014 tarihinde yayınlandı
Nihai staj kontenjanlarının SHGM tarafından
belirlenmesi
ĠĢletmelerin ‘İşletme Staj Sorumlusu’ tayin etmesi
Staj formlarının kullanılması zorunluluğu
İşletme Staj Bilgi Formu [email protected]
adresine 30 Kasım’a kadar gönderilmesi
UOD-2014/10 Genelgesi
17/07/2014 tarihinde yayımlandı
Kabin hizmetleri alanındaki öğrencilere
gözlem uçuĢu yapma imkanı
3 Havayolu iĢletmesinde 80 uçuĢ
Stajlara İlgili Diğer Konular
 Stajyerlere
iĢletmelerce
ücreti
ödenmesi
zorunluluğu
 Stajyer öğrencilere iĢ güvenliği eğitiminin
verilmesi
 Özellikle bakım alanında staj yapan öğrencilerin
iĢ güvenliğine uygun malzemelerin temini
 ĠĢletmelerce
talep
edilen
belgelerin
standartlaĢtırılması
 Meydan giriĢ kartı baĢvurularının Üniversitelerce
takip edilmesi
Stajyer Yerleştirmelerine devam…
Stajyer yerleĢtirmelerinin önümüzdeki
dönemde Anadolu Üniversitesi tarafından
geliĢtirilen yazılım aracılığıyla yapılması
planlanmaktadır.
• SHK-6 Toplantısı 3 Mart 2015
• [email protected]
TeĢekkürler…
Download

SHGM Faaliyetleri - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü