T.C.
MANİSA
ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINCA
DÜZENLENEN 2015 YILI BİLİRKİŞİLİĞE KABUL EDİLEN VE YEMİNİ YAPTIRILANLARA İLİŞKİN KESİN LİSTEDİR.
S.
NO
1
2
K.
ADI VE SOYADI
NO
1 Ġsmail Turhan ÖZEN
2 Recep Onur UZUN
UZMANLIK ALANI
3
3
Erer DURU
4
4
Seçgin EROĞLU
5
6
7
8
9
10
11
5
6
7
8
9
10
11
Sezai YILDIZ
Yunus BEDEZ
Mustafa ÜNAL
Atilla DEVELĠ
Tuncay BAT
Sedat GÜLBĠTEN
Mustafa KAHYA
12
12
Ahmet AKKAYA
13
14
15
16
17
18
19
20
21
13
14
15
16
17
19
20
21
22
Zekayi DUYSAK
Hikmet KARAGÖZ
Evren ÇETĠNLER
Muzaffer GÖKDEMĠR
Murat ÖLMEZ
Ġrfan ÇETĠN
Abdurrahman KARATAġ
Bahri KÜÇÜKOĞULLARI
Saffet ALABAY
22
23
Celal YILMAZ
23
24
Osman Nuri SALĠHOĞLU
Orman Yüksek Müh. -Genel Ormancılık, Kadastro
Makine Yüksek Müh. Doğalgaz tesisatı, sağlığı ve güvenliği
Makine Mühendisi-Isı yalıtım sıhhı tesisat, ısıtma tesisatı, LPG otogaz,
motorlu taĢıtlar,
ĠnĢaat Mühendisi- Proje çizimlerinin incelenmesi, yapı maliyeti hesabı,
gayrimenkul değerlemesi, yapıların kontrolü-denetimi vb.
Kadastro Teknisyeni-Fen bilirkiĢiliği
Kadastro Teknisyeni-Harita Kadastro
Harita Teknikeri-Harita ve Kadastro
Harita Mühendisi-Harita ve Kadastro
Kadastro Kontrol Memuru-Harita Kadastro
Kadastro Teknisyeni-Kadastro
Kadastro Teknisyeni-Harita Kadastro
Elektrik Teknikeri-Elektrik orta ve alçak gerilim tesisleri, enerji dağıtım
tesisleri, güvenlik sistemleri
Orman Mühendisi-Genel Ormancılık, Orman Kadastro
Polis Memuru-Silah ruhsat ve patlayıcı maddeler
SMMM Muhasebe- Finansman,
Kadastro Teknikeri-Kadastro-Harita - Ġmar
Kadastro Teknikeri-Harita Kadastro -Ġmar
Harita Teknikeri-kadastro -Ġmar
Elektrik Mühendisi
SMMM-Mali konular ve Muhasebe-SGK
SMMM, Muhasebe, Mali ĠĢler,
Polis Memuru-olay yeri inceleme, kriminal uzmanı, kroki, fotoğraf,
kamera, parmak izin incelemesi, ateĢli silahlar ve bıçaklar inceleme
uzmanı
Polis Memuru-Trafik kazaları, olay yeri inceleme ve kroki keĢif
24
25
Süleyman KARALAR
Trafik Polis Memuru-Kaza tahkik Kaza araĢtırma,Trafik denetlemesi
25
26
Mehmet Sunay YAVUZ
26
27
Mehmet Salih TEMEL
27
28
29
30
31
28
29
30
31
32
Nevzat ERDĠL
Murat ÖDEN
Mustafa ÇAVDAR
Hüseyin MALĠZ
Mehmet ZEYBEL
32
33
Eda ÜNAL
33
34
Tuncay DUYGUN
34
35
Ramazan DANACIOĞLU
35
36
36
37
Mustafa ÇALIġKAN
Hüseyin YaĢar ASLAN
Doktor-Adli tıp
Ziraat Mühendisi-Toprak Bölümü,proje tarımsal değerlendirme arazileri
vb.
Harita Teknikeri-Kadastro
Trafik Polis Memuru -Trafik Denetleme ve Kaza Yeri Ġnceleme
Kadastro Teknisyeni-Harita Kadastro
SMMM-Vergi ve Muhasebe Uzmanlığı, Ticaret Hukuku,
Harita mühendisi-fen bilirkiĢiliği
BiliĢim Suçları Uzmanı-biliĢim-internet suçları, bilgisayarda suçun
delillendirilmesi,internet soruĢturmaları, silinmiĢ verilerin
kurtarılması,CD,DVD, DĠSK, Cep telefonu çözümü , internet
soruĢturmaları , Telif hakkı sahteciliği, TĠB( HTS) dökümleri kayıtları
LINUX iĢletim sistemi
Harita Mühendisi-Harita Kadastro, Tapu, Ġmar , Kontrol
Bankacı-Banka kurum ve kuruluĢlarında oluĢan zimmet , itikat ,
yolsuzluk , dolandılıcılık , tespiti insan kaynakları departmanı iĢe alım iĢ
akti feshi , kıdem ihbar tazminatı iĢe iade incelemeleri , VUK , TTK
,Kur Gelir Ver. Kanunu vb.
Kadastro Teknisyeni-Fen Memuru , Harita Kadastro
Harita Teknikeri Memur-Harita Kadastro
37
38
Emine ġAHĠN
Ziraat Mühendisi-Tarla Bitkileri yet. Islahı bölümü, mera kanun ve
uygulamaları, Toprak koruma ve arazi kullanım kanunu uygulamaları
SMMM-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındakiler, 5510 sayılı
sosyal güvenlik kurumu kapsamı, 1163 sayılı kooperatifler kanunu 213
Sayılı Vergi Usul Kanunu 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
38
39
Hüseyin GÜLBAHÇE
39
40
Mustafa DAĞLI
40
41
Metin SÖNMEZIġIK
41
42
Hasan KARAKURT
42
43
Mustafa ÖZDEMĠR
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Murat ALTUNKAYNAK
Hüseyin YILMAZ
Fethi KARAOĞLU
Abdülkadir KIZMAZ
Akset ALTUN
Oral KARA
Ahmet Metin SARI
Rıdvan GÜLSOY
Ali Ġhsan KÖKLÜ
Kazım ÖZBEK
Muhammet KILIÇ
DurmuĢ YOLCU
Nevin ÖZKAN
Önder Orkun ÖZEL
Ahmet ÖZER
Harun ÖZ
Asım KAYAR
Ġzzet AKÇA
61
62
Gültekin AYDOĞUġ
62
63
Mürsel EFE
63
64
Rıdvan YALÇINBAġ
64
65
Mehmet MUTLU
65
66
Soner GÖL
66
67
68
69
70
67
68
69
70
71
Fikret TURAN
Necati SERBEST
Gökhan GÜVENEN
Hüseyin TABAKÇI
Özgür KÜÇÜKÇAKIR
71
72
Ahmet KILIÇ
72
73
Ufuk YILDIRIM
Orman Mühendisi-Genel Ormancılık ve her türlü ormancılık faaliyetleri
73
74
75
74
75
76
Engin TÜRKMEN
Hasan ġANLI
Baki MENEKġE
76
77
ġerif ERKĠL
77
78
Nejdet SARI
78
79
Önder ÇOLAK
79
80
Mural ATAR
80
81
81
82
Abdulkadir Yavuz ÖZDEM
Ġrfan SARICA
Harita Mühendisi-Kadastro mevzuatı, imar uygulamaları
Harita ve Kadastro Teknikeri-Teknik Programlar
Kadastro Teknisyeni - Fen memuru, Harita Kadastro,
Ziraat Mühendisi- Tarla Bitkileri, bitkisel üretim , bitki sağlığı , Ģüpheli
bitkiler , çayır , mera
Ziraat Mühendisi-Bitkisel Üretim, bitki sağlığı, Tarım Ekonomisi, çayır
mera,
Harita Teknikeri
Bilgi ĠĢlem ġefi-Pc,Laptop bilgisayarların incelenmesi, harddisk,
taĢınabilir disk, flash bellek incelemesi , biliĢim suçları, yazılım
lisanslarının kontrolü, silinme, değiĢtirme gibi teknik incelemeler, ses
kaydı ve güvenlik kamerası kayıtlarının bilgisayarda çözümlenmesi, cep
telefonu inceleme, SMS mesaj çözümlemesi
SMMM-Muhasebe Vergi Mevzuatı TTK , Kooperatifler hukuku,
Ziraat Teknikeri-Tarım
82
83
ġeref ÇAVDAR
Trafik Polis Memuru-Trafik kazaları ,
SMMM Genel Muhasebe, ġirketler Muhasebesi, SGK Mevzuatı, ĠĢ
Kanunu, Vergi Hukuku, Gelir-kurumlar -Vergi Usul-Katma Değer
Vergisi Kanunları
ĠnĢaat Müh.-Hertürlü Bina, fabrika, depo, arsa, tarla vs. yapım maliyet,
hakediĢ, yapı denetim, kamulaĢtırma, ecrimisil, depreme karĢı
güçlendirme, proje hasar tespiti, koop. Binaları, imar mevzuatı, yol,
tünel, dinamit deposu, silo, lavvar, kanalizasyon
Harita Kadastro Teknikeri- Harita ve kadastro ile ilgili tapu ve arazi
ölçümleri fen bilirkiĢisi
Harita Teknikeri-Harita Kadastro
Kadastro Kontrol Memuru-Harita Kadastro
Memur-Harita-Kadastro
Ziraat Mühendisi-Zootekni Bölümü
Kadastro Teknisyeni-Harita Kadastro
Kadastro Teknikeri-fen bilirkiĢiliği
Kadastro Teknikeri-fen bilirkiĢiliği
Kadastro Teknisyeni-Fen bilirkiĢiliği
Kadastro Teknisyeni-Fen bilirkiĢiliği
Kontrol Memuru-Fen bilirkiĢiliği
Kadastro Teknisyeni-Harita Kadastro
Kadastro Teknisyeni-Harita Kadastro
Kadastro Teknikeri-Harita Kadastro
Harita mühendisi-fen bilirkiĢiliği
Trafik Polisi-Kaza araĢtırması ve bilirkiĢiliği
Kadastro Teknisyeni-Harita Kadastro
Kadastro Teknisyeni-Fen bilirkiĢiliği
ĠnĢaat Mühendisi -Yapı
Ziraat Mühendisi - bahçe bitkileri bölümü, meyvecilik, sebzecilik,
bağcılık, arazi değer tespiti toprak koruma ve arazi satıĢ
SMMM-Muhasebe ve hesap uzmanlığı
Kimya Mühendisi- Petrol ürünleri ( akaryakıt, LPG, lpg-otoğaz LNG,
CNG, vb) temizlik ürünleri , yağlar (zeytinyağı, çicekyağı, vb) kimyevi
maddeler , metroloji (ölçü bilimi), iĢ güvenliği uzmanlığı
Kadastro Teknisyeni-Harita Kadastro
Uzman Psikolojik DanıĢman Çocuk psikolojisi ergen psikolojisi aile
danıĢmanlığı
Harita Kadastro Teknikeri-Harita Kadastro
SMMM- Kaçak takibat vergi kanunları TTK vs.
SMMM-ĠĢletme , vergi uygulamaları,iĢ hukuku
Ziraat Mühendisi- bitkisel üretim tarla bitkileri , zeytincilik
Harita Mühendisi-Harita Kadastro, Tahu Ġmar
Ziraat Mühendisi-Toprak bölümü, bitki besleme, sulama , zirai
mücadele bitki hastalık ve zararları
SMMM-ticari defterler, sosyal güvenlik, köy defterleri ve muhasebesi,
Ģirketler, dernekler, birlikler, kooperatifler ,Hesap uyuĢmazlıkları
83
84
Gökhan KAġKA
84
85
85
86
Mevlüt KART
DurmuĢ DERĠ
86
87
Hüseyin ERKARA
87
88
Süleyman ACAR
88
89
90
89
90
91
Nazif SERTEL
Duran KUġUÇAR
Birsen ODABAġI
91
92
Mehmet Ali AĞAR
92
93
Mustafa ALACAN
93
94
Nuri Aykut ÖZORTAKÇI
94
95
96
97
95
96
97
98
Nebi YAMAN
Fahri GERENLĠ
Ayhan ÖZTAġ
Halil KOCATÜRK
Polis Memuru-CD ve DVD inceleme çözümleme, dijital deliller
üzerindeki ses kayıtların çözümlenmesi, güvenlik kamerası görüntü
incelem ve çözümleme , dosya kurtarma inceleme, tüm adli biliĢim
iĢlemleri, HTS inceleme çözümleme
Polis Memuru-Konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık olayları, silah
Trafik Polis Memuru-Trafik kazası ve araĢtırma inceleme
Polis Memuru-6136 (Silah Bıçak ) Hırsızlık Suçları, CD inceleme, kaçak
kitap yayınları,telif hakları, tespit
Polis memuru- Hırsızlık, 6136 sayılı Kanun CD inceleme Konut
Dokunulmazlığının ihlal suçları
Orman Yüksek Mühendisi-Genel Ormancılık, Orman Kadastrosu
Makine Mühendisi
Ziraat Mühendisi-Toprak bölümü, Bitki besleme , gübreleme
Tütün Teknolojisi Mühendisi-Tütün tarımı , yaprak tütün bakım ve
manipülasyonu, harmanlama, tütün ekspertizi ve muayenesi , tütün
mamülü ekspertizi ve degüstasyon
Tütün Teknolojisi Mühendisi-Tütün tarımı , yaprak tütün bakım ve
manipülasyonu, harmanlama, tütün ekspertizi ve muayenesi , tütün
mamülü ekspertizi ve degüstasyon
Sosyal Hizmet Uzmanı-Çocuk ve ergen psikolojisi- sosyal hizmet
müdahaleleri
Kadastro Teknisyeni-Harita Kadastro
Kadastro Teknikeri-Harita Kadastro
Ziraat teknikeri -Tarla bitkileri, toprak, bitki koruma , bağ bahçe
Ziraat Mühendisi - Tarla bitkileri
98
99
Zekeriya DĠNÇER
Ziraat Mühendisi - Tarla Bitkileri , bağ ve bahçe bitkeleri , toprak, su
99
100
101
102
103
100
101
102
103
104
Nejdet MUSLU
Bayram BAYAR
Ali ÖZ
Bekir Faruk ARGITLI
Hüseyin ÇĠFTÇĠ
Ziraat Teknikeri-Tarım
Ziraat teknikeri-Tarım
Trafik Polis Memuru-Trafik Kazaları
Kadastro Teknisyeni - Kadastro
Harita Kadastro - Kontrol Memuru
104 105 Ünal ÖZ
105
106
107
108
106
107
108
109
Müslim DEMĠR
Halil AYDOĞAN
Ġbrahim KURT
Bülent ARSLANBOĞA
109 110 Ġbrahim ÇINAR
110
111
112
113
114
115
116
111
112
113
114
115
116
117
Kemal AYVA
Muhterem HAYTA
Kerem DURUR
Ġsmail PEHLĠVAN
Hüseyin GÖRGÜLÜ
Ümmet ÖZTÜRK
Yurtsever DERELĠ
117 118 Fatih KALE
118 119 Ġrem GÜNERCAN
119 120 Halil AYDIN
120 121 Mustafa ÇATAL
121 122 Osman SARI
122 123 Mehmet ELMACI
123 124 Haydar ÖZEN
124 125 Mehmet DOĞDU
Tütün Teknolojisi Mühendisi-Yaprak Tütün tarımı, yaprak tütün bakımı
ve manupülasyonu , yaprak tütün ekspertizi , degüstasyon
Öğretim Üyesi -Sosyal Güvenlik mevzuatı, iĢ hukuku
Ziraat Mühendisi - ekspertiz hizmetleri
ĠnĢaat Mühendisi- Emlak inĢaat
Kadastro Teknisyeni- fen bilirkiĢi
Sosyal ÇalıĢmacı-Sosyal hizmet uzmanı, sosyal inceleme raporları
hazırlama, çocuk suçluluğu alanı, çocuklara karĢı yapılan ihmal
istismar
Kadastro Teknisyeni-Harita ve Kadastro
Orman Ürünleri Teknikeri - Orman suçları
Polis Memuru-AsayiĢ olayları ve silah, bıçak, CD çözümü
Kadastro Teknisyeni-Harita, Kadastro
Veteriner Sağlık Teknikeri-Hayvancılık/Veteriner hizmetleri
Kadastro Kontrol Memuru - Harita Kadastro
Tütün Teknoloji Mühendisi- sigara tütün, tütün mamülleri
Bilgisayar ve bilgisayar inceleme, bilgisayar ağları ve network
görüntü ve ses çözümleme , grafik ve resim inceleme, CD DVD
çözümleme veri incelem, veri kurtarma
Endüstri Mühendisliği ĠĢ Güvenliği Uzmanı
SMMM-Mali MüĢavir Bağımsız denetçi denetim muhasebe finansal
yönetim , sermaye piyasasa, bankacılık , ticaret hukuku
Kimyager-Elektrik Teknisyeni, Kimya ĠĢ sağlığı ve güvenliği uzmanı,
deterjan, kozmetik , gıda boya , kolonya , kimyasal atık, elektrik
Ziraat Yüksek Mühendisi- bahçe bitkileri, tarla bitkileri
Jeoloji Yüksek Mühendisi-Maden, su, Jeoteknik Jeotermak kaynak
Madenler
Ziraat Mühendisi- Tarım arazilerinin değer tespiti, bölünmesi, taksimi,
geçit hakkı, uyuĢmazlıkları
Elektrik elektronik mühendisi-proje, elektronik yangın tesisatı , konut
ve fabrika elektrik tesisatı enerji nakil hatları , malzeme keĢif ve
maliyet hesapları
125 126 Zeki TÜRE
126 127 Gürgün EKĠNCĠ
127 128 Fatih GÖRGÜLÜ
128 129 Mustafa YILMAZ
129 130 Mehmet Zafer ÖNCEYĠZ
130 131 Ziya Nur KÖSE
131 132 Ayla KELAT
132
133
134
135
136
134
135
136
137
138
Mustafa DEMĠRTAġ
Nurullah SERT
Sevim CERĠT YAġAR
Hamza Sinan BAġEĞERCĠ
MenekĢe UZTUTAN YAPICIOĞLU
137 139 Kübra EKġĠ
138 140 Güngör ERKOL
139 141 Halis BAġARAN
140 142 ġahhaydar MERĠÇ
141 143 Aydın ÇETĠNKAYA
142 144 Ġbrahim TURAN
143 146 Erhan ADIGÜZEL
144 147 RüĢtü YILMAZ
145 148 Serkan GÖK
146 149 Hüseyin SARIÇALI
147 150 Tayfun URSAVAġ
148 151 Kamil AĞARTICI
149 152 Taner TEVĠ
150 153 Bilal ÖZÜKIRMIZI
151 154 Galip KARABULUT
152 155 Tayip HACET
153 156 Hayriye HACET
154 157 Erdal KASAP
155 158 Mehmet COġKUN
156 159 Mustafa TAġ
157 160 Oktay GÜZELDERE
158
159
160
161
161
162
163
164
Mehmet KUTLUYOL
Ġsmail Ümit ORKUN
Bağır TEKĠN
Zahidi SEVĠLMĠġ
162 165 Orhan ADIGÜZEL
163 166 Mustafa Kadir ÖZAĞ
164 167 Halil Ġbrahim ELMALI
165 168 Ali ERYĠĞĠT
166 169 Fehmi TAġKIN
Tütün teknolojisi mühendisi-tütün, tütün tarımı, tütün ticareti, sigara,
puo, pipo vs..tütün mamülleri, tekel maddeleri, alkol çeĢitleri
Memur-kadastro
Bilgisayar ĠĢletmeni-BiliĢim suçları , kamera kayıtlarının SMS
kayıtlarının incelenmesi çözümlenmesi , dökümünün alınması yazılım
lisanslarının kontrolü
Avukat-hesap uzmanı, icra hukuku, iĢ hukuku
Elektrik Mühendisi-Orta gerilim tesisleri, fabrika tesisleri, topraklama
tesisleri , fabrika trafo tesisleri
Makine Mühendisi-Doğalgaz, merkezi kalorifer sistemleri, kat kaloriferi
sistemleri
Ġnsan kaynakları-ĠĢ güvenliği süreci, iĢ sağlığı, iĢ hukuku ve güvenliği ,
kıdem tazminatı hesaplamaları 4857 sayılı iĢ kanunu ile ilgili iĢlemler.
SGK tespit konuları , SGK emeklilik ve bağkur danıĢmanlığı
ĠnĢaat Mühendisi, Üst yapı inĢaatları
Polis memuru-Trafik bilirkiĢi
SMMM-Muhasebe hizmetleri
SMMM-Muhasebe ve vergi
Avukat-Marka patent
Gıda Mühendisi-Gıda Kontrolörü-Her türlü gıdanın üretim, satıĢ ve toplu
tüketim faaliyetlerinin tüm aĢamalarındaki resmi kontroller, hijyen ürün
üretimi , kiĢilsel tüketim ve kullanım suyu paylaĢımları
Kadastro Teknisyeni-Fen bilirkiĢisi
Kadastro Teknisyeni-teknik eleman
SMMM-Kooperatifçilik,muhasebe , finansman icra iflas
Kadastro teknisyeni-harita kadastro ile ilgili tapu ve arazi ölçümleri ve
değerlendirilmesi
ĠnĢaat Mühendisi – Yapı
Emlak Komisyonculuğu -Emlak gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri,
emlak alım satım ve kiralanması, gayrimenkul eksperliği, tapu iĢlemleri,
kıymet takdiri, mülk bilirkiĢisi, arazi tarla ve bahçe değer tespitleri
Emlak danıĢmanlığı
Kadastro Teknisyeni -Harita ve kadastro, fen bilirkiĢi
Kadastro Teknisyeni-Harita ve Kadastro, fen
Tütün Teknoloji Mühendisi – Tütün Ziraati, yaprak tütün ekspertizi ve
muayenesi, tütün mamülleri, muayene ve degustasyonu, yaprak tütün
bakım ve maniplasyonu
Ziraat Mühendisi-Toprak Bilimi Bölümü
Ziraat Mühendisi-Ziraat mühendisliği, tarla bitkileri, bitkisel üretim
SMMM-Vergi mevzuatı, SGK ihtilaflı iĢler, faiz hesaplama, mali tablolor
TTK hükümleri , V.U.K ,
Kadastro Teknikeri-Harita Kadastro Fen
ĠnĢaat Mühendisi
Makine Mühendisi
SMMM-Kooperatifler , Ģirket birleĢmeleri, devir , bölünme ve tasfiye
iĢlemleri Ģirket sermaye artıĢ ve azalıĢları , kıdem ve ihbar
tazminatları
Memur-harita,kadastro,fen bilirkiĢisi
Kadastro Teknisyeni-harita ve kadastro
Elektrik-Elektronik Mühendisi-Tespit davaları , bilgisayar elektronik
aletler TEDAġ davaları bina fabrika tespitleri , yaklaĢık maliyet , OG.
AG konuları yangın durumları proje kontrol , 4734 ihale yasası ve
sözleĢmeleri , elektrik iĢleri , fiyatlandırma, kontrollük hizmetleri , kaçak
elektrik davaları,
Kadastro Teknisyeni
Kadastro Teknisyeni
Kadastro Kontrol Memuru-Kadastro
Kadastro Üyesi -kadastro
Emekli Öğretmen-Eğitim ,öğretim, öğrenci,öğretmen, okul ve
dershanelerle ilgili hukuk davaları, dernekler
Adli tıp uzmanı-Adli tıp uzmanlığı, halk sağlığı uzmanlığı, iĢçi sağlığı,
adli belge inceleme
Ziraat Mühendisi , hayvansal üretim Zeotekni bölümü ,
Kadastro Teknisyeni, Fen BilirkiĢisi,
HaberleĢme cihazları bakımı ve onarımı
167 170 Derya CANSOY
Ziraat Yüksek Mühendisi zarar ziyan tespiti değerlendirme , bitkisel
üretim, bitki koruma , bitki koruma ürünü reçete yazma , zeytincilik ,
bağcılık , sebze ve meyve yetiĢtiriceiliği , sulama , gübreleme
168 171 Emin KABALAR
SMMM-muhasebe finansman, genel muhasebe, maliyet muhasebesi
finansban bütçe, iç denetim ve insan kaynakları , iĢ ve iĢ iĢlemleri
169 172 Feramüs UYGUR
170 174 Bilal DEMĠR
171 175 Ġbrahim ÇETĠN
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
176
177
178
179
180
181
182
183
184
186
Hasan EGEMEN
Ali DÜDEN
Volkan YILDIZ
Emre ÇALIġIR
Ümit NERSE
Adalet AYGÜL
Onur AKTÜRK
Hüseyin TAVġANOĞLU
Cumhur DUMAN
Musa KOCABAġ
182 187 Hanife BASMACI ERYÜCEL
183
184
185
186
188
189
190
191
ESRA ERDAL
Hasan Levent ġEN
Mustafa Ali ÇERÇĠ
Halil ERGĠN
187 193 Neslihan ÇOLAK
188 195 Ahmet Serkan KULA
189 196 Hakan KÖSE
190 197 Adem ZENGĠN
191 198 Fatma AKMAN
192
193
194
195
199
200
201
203
Mustafa ġAHĠNBAġ
Meral ALKIġ
Tezcan KESKĠN
Ġlker GERGEL
196 204 Özlem ÇETĠN
197 205 Ali ĠNCE
198
199
200
201
202
206
207
208
210
211
Sevgi DĠNÇ
Oktay ġAHĠN
Esra AYNUR TURAN
Vedat BAL
Hatice GÜNDEM
203 212 Ece KÖMÜR
204 213 Adem TAġ
205 214 Hakkı ġevket YAPAK
206 215 Ahmet KUġ
207 216 Tevfik YaĢar PEKELLĠ
208 217 EĢref ARMAĞAN
SMMM-bağımsız denetçi ,muhasebe Ģirketler dernekler vakiflar ve
Ģahıs SGK Mevzuatı iĢ kanunu mevzuatı , vergi kanunları mevzuatı
Milil eğitim kanunları mevzuatı
Polis- Trafik BilirkiĢi
Ziraat Mühendisi - Tarımsal Kıymet takdiri arazi kiymet takdiri etüt
ve projeler
Ziraat Mühendisi-Zootekni Bölümü
Oto kaporta
Arkeolog-Arkeoloji
Ziraat Mühendisi - Toprak Bölümü
Ziraat Yüksek Mühendesi -Tarım Makinalerı
SMMM
Psikolok -klınik adli görüĢme , Aile danıĢmanlığı
Emlak müĢaviri, Emlak danıĢmanlığı
SMMM
Makine Teknolojisi öğretmeni
Sosyal Hizmet Uzmanı çocuk suçluluğu , mağdur iyileĢtirme, Aile
danıĢmanlığı, yaĢlılık hizmetleri
Ziraat Yüksek Mühendisi - Bahçe bitkileri
Ziraat Mühendisi - Zeotekni
Gıda Mühendisi,
Ziraat Mühendisi , Tarımsal yapılar ve sulama
Elektrik Eleketronik Yüksek Mühendisi, PRL,PLC, SC,ADA, sistemleri ,
yüksek ve alçak gerilim topraklama , sinyal ve görüntü inceleme,
otomasyon haberleĢme, dağıtım panoları ve trafolar , enerji sistemleri
Psikolog , klinik , adli , Aile DanıĢmanlığı
Ziraat Mühendisi - tarla bitkileri,
SMMM - Gelir vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu , katma değer
vergisi Kanunu , özel öğretim kurumları kanunu MEB.
Ziraat Yüksek Mühendisi - Toprak bilimi ve besleme Toprak
gübreleme yetiĢtiricilik
Ziraat Mühendisi - Toprak bölümü,
SMMM- Muhasebe mali konular
Ziraat Mühendisi -Bahçe bitkileri
Ziraat Mühendisi Tarımsal yapılar ve sulama bölümü
Ziraat Mühendisi - Zootekni , Bitkisel hasar ve riks inceleme uzmanlığı
Ziraat Yüksek Mühendisi -toprak iĢletme, bitki ekim dikimi bitki
besleme sulama, hasat , harman mekanizasyonu, hububat , pamuk ,
sebze , tarım
Ziraat Yüksek Mühendisi -Tarla bitkileri ,
Ziraat Mühendisi , Tarım Ekonomisi
Veteriner Hekim , Gıda ve giyim gıda ve yem ,
Öğretim Üyesi , biliĢim yönetim psikolojisi teknolojisi
Ziraat Teknikeri , ev ekonomisi , tarım , Ziraat
Ziraat Mühendisi , bitki koruma , bitki hastalıkları tespiti , bitki zararları
tespiti , zeytin , bağ , sulama
Çevre Mühendisi , iĢ güveliği uzmanı , su kirlilği , toprak kirliliği ,
hava kirliliği , tehlikeli atıklar, çevresel etki değerlendirme, kimyasal
atıklar , iĢ kazaları
Bankacı
Emlak müĢaviri, Emlak danıĢmanlığı
Ziraat Yüksek Mühendisi , ĠĢ güvenliği uzmanı
Trafik Polis Memuru -Temel Trafik ve kaza incelemesi trafik
denetimleri ve kaza tahkiki , polnet kaza projesi , veri giriĢi ,
209 218 Keziban ÜNAL
Ziraat Mühendisi -Arazi vasıf değiĢiklikleri , bahçe bitkileri su
paylaĢımları arazi paylaĢımları , arazi tapulaĢtırma, arazi istimlakları,
210 219 Ġsmail ÇELEBĠ
211 220 Hale ÇERÇĠ SÖNMEZ
Emniyet Amiri - 6136 Sayılı kanun
Gıda Mühendisi
212
213
214
215
216
221
222
223
224
225
Mustafa BULUT
Arif BAYTÜRK
Serkan ÖZDEMĠR
Erdoğan EROĞLU
Kamuran KESKĠN
217 226 Rıdvan KESKĠN
218 227 DurmuĢ SAĞLAM
Orman Mühendisi , orman Kadastro
Orman Mühendisi , Orman Kadastro , Genel Ormancılık
Polis Memuru - Trafik
Beyin ve Sinir Cerahi Uzmanı
Çevre Mühendisi , çevre yönetimi ve denetimi
Öğretim Üyesi , Sayısal ve analitik karar verme süreci , ekonomi,
istatistik ve matematiksel alanlarda yön eylem araĢtırma ABD
BaĢkanı
Gıda Mühendisi
219 228 Timuçin MUMCUOĞLU
Ġnsan Kaynakları Uzmanı , Ġnsan kaynakları yönetimi , eğitim, mülakat
teknikleri, personel ücret bodrolama , personel özlük iĢleri , 4857
sayılı iĢ hukuku, beden dili , özgeçmiĢ oluĢturma teknikleri
220 230 Akın Tanzer YILDIZ
Elektrik Teknikeri , kaçak elektrik kullanımı, elektrik kaynaklı yangın
olayları, elektrik akımına kapılma , çarpılma olayları , elektrik tesisat
ve taahhüt iĢleri
221 231 Mustafa BABACAN
Pratisyen Hekim , Acil ve 112 Acil sağlık hizmetleri , sağlık ocakları
222 232 Ġbrahim UKġUL
Subay , askeri konular , askeri sağlık
BiliĢim Sistemleri Öğretmeni , Bilgisayar bilgi ve iletiĢim teknolojisi ,
biliĢim, CD Ġnceleme
Ziraat Mühendisi, Bahçe Bitkileri bölümü, yetiĢtiricilik, besleme ,
mücadele , kültürel uygulamalar, kıymet takdiri , zarar ziyan tespiti
SMMM
SMMM
SMMM, Mali ĠĢler
Sosyal Hizmet Uzmanı,
Deri Mühendisi , Deri üretim prosesleri , tabakhane sistemleri , deri
kimyasallları tabakhanede kullanılan makinalar , deri ticareti
Elektrik Teknisyeni
Ġtfiayeci
223 233 Fatma Özlem TURGUT
224 234 Fatih OĞUZ
225
226
227
228
235
236
237
241
Haluk ÜÇBAYLAR
Nazmi SEVĠNÇ
Murat ERTÜRK
Ali Koray ġEN
229 242 Uğur AYDOĞAN
230 243 Sadık GENÇAY
231 244 Serdar KURT
232 246 Batuhan DEMĠRKAN
Bilgisayar Mühendisi , biliĢim uzmanı, Veri ve disk incelemesi, analizi ,
fırewaal donanım web sitesi tasarımı ve yönetimi, bilgisayar programa
delilleri , email hesapları , bilgi güvenliği , veri tabanı yönetimi ,
yazılım, donanım, haberleĢme , resim düzeltme
233 247 Erhal ÇAKMAK
Ziraat Mühendisi , bahçe bitkileri bölümü
234 249 Özer AKDENĠZ
SMMM, Muhasebe , denetim , analiz , denetim , yönetim kayyumluğu
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
250
251
252
253
254
255
256
257
258
260
Ahmet KERSĠN
Murat ÜMAN
Mehmet ATEġ
Gürhan ĠNAL
Yusuf ACAR
Yüksel FĠDAN
Ġbrahim GENECĠ
Yunus KARAKUġ
Kemal ERDEġ
Ümit ġAHPAZ
245 261 Nizamettin ġAHĠN
246 262 Murat GÜLER
247 263 Remzi ĠNCEYOL
248 264 Ġbrahim YAĞAN
249 265 Ümit ALTINBAġAK
250 266 Erdem ÇETĠNCAN
251
252
253
254
267
268
269
270
Selami ÖZDEMĠR
ÖkkeĢ SARI
Bilal ĠPEKÇĠ
Halil KARADENĠZ
Ġtfiayeci
Ziraat Mühendisi Tarım teknoloijisi, bitkisel üretim
Ġtfiayeci
Ġtfiayeci
Komiser ,emniyet asayiĢ terör
ĠnĢaat Teknisyeni
Jandarma Trafik ASTSUBAY Kıdemli BaĢsavuĢ ,
Zabıt Katibi Bilgisayar Teknolojisi ve programlama Bölümü
Otomotiv teknikeri
Ziraat Mühendisi, Bitki koruma ,
Bilgisayar Programcısı , bilgisayar donanımı , bilgisayar ağları, internet
ve ulusal ağlar, veri analizi , kurtarma , yazılım çözümleme , ses
görüntü inceleme ve çözümleme , CD DVD ve diğer kayıt ortamları
inceleme ve çözümleme, dijital resim çözümleme
Öğretmen , Psikoloöjik danıĢmanlık ve rehberlik 07-19 yaĢ aile
rehberliği programı uygulayıcı eğitim kursu
Öğretmen , Psikoloöjik danıĢmanlık ve rehberlik 07-19 yaĢ aile
rehberliği programı uygulayıcı eğitim kursu
Öğretmen , Psikoloöjik danıĢmanlık ve rehberlik 07-19 yaĢ aile
rehberliği programı uygulayıcı eğitim kursu
Polis Memuru -olay yeri inceleme, parmak izi inceleme, mukayese,
teknik fotoğrkaf , ses ve görüntü kaydı çözümü
Rehberlik ve psikolojik danıĢmanlık , sosyal hizmetler, mağdur çocuk
ifade alımı, SSÇ danıĢmanlık tedbiri ,
Veri Hazırlama Kontrol ĠĢletmeni , Kamu ihale iĢlemleri ,
Elektrik , Elektronik Mühendisi,
Maden Mühendisi-ĠĢ Güvenliği uzmanı ,iĢ kazaları inceleme
Ziraat Mühendisi
Harita ve Kadasro Mühendisi, Jeoloji Mühendisliği Maden Yatakları
Yüksek lisans eğitimi , SPK Gayrimenkül değerlendirme lisansı
Elektrik Mühendisi , elektrik plan proje taahhüt
Gıda Mühendisi , gıda güvenliği , hijyeni , sanitasyon,gıda zehirlenmesi
iyi üretim uygulamaları , hazır yemek , gıda teknolojisi , iĢlenmiĢ
gıdalar ,iĢ güvenliği
Sosyal hizmet uzmanı,
Kimyager - gıda güvenliği ve analizi, bitki analizleri , toprak analizleri
su , analizleri , kimsayal analizler ,
Ziraat Mühendisi -Zarar ziyan tespiti değerlendirme, biktkisel üretim
bitki hastalık ve zararlıları, zeytincilik, bağcılık , seracılık , sulama ,
gübreleme , sebze ve meyve yetiĢtiriciligi
Gıda Mühendisi , ĠĢ güvenliği Uzmanı , Çevre görevlisi ,
SMMM
SMMM, Muhasebe finansman , vergi ,
SMMM
Kontrol Mühendisi ,Fen BilirkiĢisi
Tekniker fen bilirkiĢisi
Fen kontrol memuru , fen bilirkiĢisi
Kadastro Teknisyeni Fen bilirkiĢisi
Ziraat Mühendisi bitki Koruma bölümü
Ziraat Mühendisi tarla bitkileri gıda
Tekniker harita kadastro
Tekniker , harita kadastro
Kadastro Müdürü -Harita kadastro , tapu
Trafik Polis Memuru, trafik kazası incelem
BaĢpolis Memuru , trafik kazası inceleme
Ziraat Mühendisi , bitkisel üretim , bitki sağlığı , toprak çağır mera,
Ziraat Mühendisi, Tarım Ekonomisi, bitki sağlığı , tarımsal alt yapı ve
değerlendirme
Harita ve Kadastro Teknikeri
Veteriner Hekim
Maden Mühendisi
Öğretmen Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık
Maden Mühendisi
öğretmen
Kadastro Teknisyeni , Fen BilirikiĢ
Zirraat Mühendisi
Arkeolog
255 271 Gürhan Kamuran KARAPINAR
256 272 Alican ERTOP
257 273 Özlem EROĞLU
258 274 Seda ġEN
259 275 Tuğba URSAVAġ
260 276 Aytekin DEĞĠRMENCĠ
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
Selim BAġCAM
Mehmet ERDEM
Dilek TURHAN
ġerif ġEN
Murat BĠBEROĞLU
Tarık Aziz AKÇELEBĠ
Murat ÖZDEMĠR
Ali Rıza TEKĠN
Mehmet AKSU
Elveda ATAY
Mehtap POLAT
Ozan ÖZDEMĠR
Hanifi SĠTEMOĞLU
Adem BEYAZ
Gürbüzcan UYANIK
Murat EMĠNOĞLU
277 293 Zeliha EMĠNOĞLU
278
279
280
281
282
283
284
285
286
294
295
296
297
298
299
300
301
302
Ġman SĠMSAR
ġahin KARTAL
Birol GÜNEġ
Mehmet SAVAġ
Taner ERCAN
Abdil BALCI
Tursun FIRAT
Servet ADA
Baykal BAġDEMĠR
Ceza Muhakemeleri Kanununa göre Ġl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca BilirkiĢi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında
Yönetmelik uyarınca Ģartları taĢıyanlar arasından Komisyonumuzca baĢvuruları kabul edilerek yeminleri yaptırılan (286) kiĢiden
ibaret 2015 Yılı bilirkiĢi listesidir.12/12/2014
Taner ATALAY
Durdu KAVAK
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı
Adalet Komisyonu Başkanı
Üye
(e-imza)
(e-imza)
Hüseyin KOVAN
Manisa Hakimi
Üye
(e-imza)
İnci ŞEN
Yazı İşl. Müd.
(e-imza)
Download

S. NO K. NO ADI VE SOYADI UZMANLIK ALANI 1 1 Ġsmail Turhan