SEMPOZYUM DEĞERLENDİRME RAPORU
Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu (SKYS) 2014
24 Ekim 2014-09:00/15:00
Marmara Üniversitesi Sivil Toplum KuruluĢları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi,
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Siyasal Bilgiler Fakültesi iĢbirliği ile düzenlenen
“Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 2014” 24 Ekim 2014 Cuma günü gerçekleĢtirildi.
Türkiye’de 12 farklı üniversitede eğitim veren, alanında uzman 20 akademisyenin
katılımı ile gerçekleĢen sempozyumda, kamu yönetimi ve yerel yönetimlerde yapılan
reformlar neticesinde Ģekillenen stratejilerin ve farklı uygulama örneklerinin analiz edilmesi
mümkün oldu.
Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 2014’e 12 farklı üniversiteden1 20
akademisyen tebliğ sunumu ile katıldı. Tebliğ sunumlarını dinlemek üzere; farklı
üniversitelerden akademisyen, bürokrat, çeĢitli sivil toplum kuruluĢlarının temsilcileri ve
farklı üniversitelerde eğitim alan lisansüstü öğrencilerden yaklaĢık 100 katılımcı
sempozyumda yer aldı. Katılımcı davetleri hususunda; özellikle alan bilgisi ve uygulama
deneyimi ile sempozyuma katkı sağlayacak katılımcıların belirlenmesine öncelik verildi.
Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 2014 öncesinde tebliğ sunacak
akademisyenlerin katılımı ile sabah kahvaltısı düzenlendi. Kahvaltı toplantısı ile farklı
üniversitelerden sempozyuma katılan araĢtırmacıların tanıĢması ve sempozyum öncesi
değerlendirme yapabilmesi mümkün oldu.
24 Ekim 2014 Cuma günü, 09:00-15:00 saatleri arasında, sempozyum düzenleme
kurulu tarafından ilan edilen programda yer alan 20 tebliğden 14’ünün sunumu, belirtilen 3
oturum dahilinde gerçekleĢtirildi.
Sempozyumun açılıĢ konuĢması Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulu BaĢkanı
Doç. Dr. Yüksel DEMİRKAYA tarafından yapıldı. Stratejik Kamu Yönetimi
Sempozyumu’nun hazırlık sürecine ve sempozyumun gelecek hedeflerine konuĢmasında yer
veren DEMĠRKAYA, ilki düzenlenen bu etkinliğin sürdürülebilir olması yönünde
çalıĢmaların devam ettiğini belirtti. AçılıĢ konuĢmasının ardından baĢlatılan ilk oturum ile
tebliğ sunum süreci baĢladı.
“Kamuda Yeniden Yapılanma: Reform” baĢlıklı ilk oturumda toplam 6 panelist tebliğ
sunumunu gerçekleĢtirdi. Prof. Dr. Hamza ATEŞ’in oturum baĢkanlığını yaptığı panel,
15’er dakikalık tebliğ sunumu ve 15 dakika genel değerlendirme olmak üzere toplam 90
dakika sürdü.
Kamu yönetiminde reform süreci ile Ģekillenen yeniden yapılanma döneminin farklı
konular üzerinden analiz edildiği ilk oturumda, ilk konuĢmacı Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı Genel Sekreteri Dr. Fatih AKBULUT, Prof. Dr. Hamza ATEġ ile birlikte hazırladığı
“Kamu Yönetiminde Karar Alma Sürecinde Bulgulara Dayalı Sistematik Bir Araç Olarak Etki
Değerlendirmesi” baĢlıklı tebliğin sunumunu gerçekleĢtirdi. Farklı kurumsal yapılarda, farklı
stratejik aktörlerin yer aldığı yönetsel yapılarda, uygulama sürecinde koordinasyon sağlamak
ve bu süreci nitelikli hale getirmek üzere çeĢitli etki değerlendirmelerinden faydalanıldığını
1
Aydın Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Gazi
Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İç İşleri Bakanlığı, Kırklareli Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi,
Süleyman Demirel Üniversitesi
belirten AKBULUT, sunumunda bu değerlendirmelere detaylı olarak yer verdi. GeliĢmiĢ ve
geliĢmekte olan ülkelerde uygulanan etki değerlendirmelerinin kavramsal temellerinden
bahsedilen sunumda, ayrıca bu temeller üzerine Ģekillenen uygulama örneklerine de yer
verildi. Düzenleyici etki analizinin reformlar çerçevesinde Türkiye’deki uygulamalarına
değinilen tebliğde, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum süreci ve paralelinde gerçekleĢen
uygulamalarda etki değerlendirmesinin gerekliliği vurgulandı.
Ġlk oturumda ikinci konuĢmacı Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden
Yrd. Doç. Dr. Hande TEK TURAN “Kalkınma Ajansları aracılığıyla Türkiye'de Bölgesel
Kalkınma Politikalarının Yeniden Yapılanması” baĢlıklı tebliğ sunumunu gerçekleĢtirdi.
Sunumunda, Avrupa Birliği’ne giriĢ ve adaylık süreciyle birlikte geleneksel bölgeselleĢme
politikalarının yerini alan, özel sektör ve bölgesel rekabet fikri ile Ģekillenen yeni bölgesel
geliĢme modeline değinen TURAN, yeni bölgesel kalkınma anlayıĢının yerel aktörlerle
iĢbirliğine dayalı olarak gerçekleĢeceğini belirtti. Sunumda Türkiye’nin kalkınma
göstergelerinin ortaya çıkardığı çeĢitlilik ve bu çeĢitliliğin bölgesel geliĢme yönünde evrilmesi
amacıyla yapılandırılan kalkınma ajanslarının yeri ve etkisi değerlendirildi. Ajansların,
kurumsal yapılanmaları, iĢleyiĢleri, insan kaynakları ve hibe mekanizmaları dikkate
alındığında, Avrupa’daki örnekleri gibi “uygulayıcı” değil ama bölgesel ve yerel aktörler için
yüksek teknik kapasite ile koordinatör ve katalizör olarak hareket eden “destekleyici” ajanslar
olduğu tespiti ve yeni bölgesel yaklaĢıma uygunluğu değerlendirildi.
Ġlk oturumda üçüncü konuĢmacı Fatih Üniversitesi, Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi
Bölümü’nden Doç. Dr. Kemal ÖZDEN “Türkiye’de Yerel Yönetim Reformları; Yönetsel ve
Siyasal Arka Plan” baĢlıklı tebliğ sunumunu gerçekleĢtirdi. Sunumunda, reformun tanımına
ve önemine yer veren ÖZDEN, Türkiye’de kamu yönetimi reformlarının tarihine kısaca
değindikten sonra reform sürecinin Türkiye için gerekliliğine ve uygulama sürecinde
karĢılaĢılan zorluklara dikkat çekti. Ayrıca, yerel yönetim reformlarının Ģekillenmesine vesile
olan dıĢ ve iç sebepler ile reform öncesi ve sonrasında karĢılaĢılan, bürokratik, politik ve
sosyal engellere sunumda yer verildi.
Ġlk oturumda dördüncü konuĢmacı Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği
Enstitüsü’nden Doç. Dr. Mustafa Tayyar KARAYİĞİT “Belediyelerde Kamu-Özel
ĠĢbirliği” baĢlıklı tebliğ sunumunu gerçekleĢtirdi. Sunumunda 1980 sonrasında kamuya ait
iĢletmelerin özelleĢtirilmesi sürecine paralel olarak geliĢen ve 1990’larda yeni bir kavram
olarak ortaya çıkan kamu-özel iĢbirliği kavramına belediye kurumsal yapısı üzerinde yer
veren KARAYĠĞĠT, kavramın geliĢim sürecine değindi. Çerçeve bir model olarak kamu-özel
iĢbirliği kavramının içinde pek çok modeli barındırdığı ve uygulama örneklerinin oldukça eski
dönemlere dayandığına sunumda yer verildi. Kamu-özel iĢbirliği, Yeni Kamu ĠĢletmeciliği
YaklaĢımı’nı pratiğe döken ve piyasa mekanizması ile özel sektör disiplinini kamu alanına
taĢıyan bir araç olabileceği belirtildi.
Ġlk oturumda beĢinci konuĢmacı Ġstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mahalli Ġdareler ve
ġehircilik Bölümü’nden Doç. Dr. Tarkan OKTAY “Yerel Yönetim Reformu ve Belediye
Meclisleri” baĢlıklı tebliğ sunumunu gerçekleĢtirdi. Sunumunda Türkiye’de modern
belediyelerin kuruluĢ tarihine ve merkeziyetçi yapıdaki dönüĢümle belediyelerin kurumsal
yapılarındaki sürece bağlı değiĢime değinen OKTAY, kamu yönetiminde yeniden yapılanma
sürecinde belediye meclislerine yönelik uygulamalarda somut adımların varlığına dikkat
çekti. Yerelde yapılan reformlarının eksik kalan hususlar ve uygulamada ortaya çıkan
problemlere rağmen belediye meclisinin geliĢmesi bakımından önemli bir adım olduğu
vurgulandı.
Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu’nun “Kamuda Yeniden Yapılanma: Reform”
baĢlıklı ilk oturumunda beĢ konuĢmacı tebliğ sunumunu gerçekleĢtirdi. Oturum sonunda
dinleyici olarak oturumda yer alan katılımcıların sorularına yer verildi. Cevaplanan sorular ve
oturum baĢkanı Prof. Dr. Hamza ATEġ’in genel değerlendirmesi ile ilk oturum tamamlandı.
Oturum sonrasında verilen arada, sempozyuma dinleyici olarak katkı sağlayan katılımcıların
tebliğ sunan araĢtırmacılar ile bir araya gelmesi mümkün oldu. Özellikle lisansüstü
öğrencilerinin akademik çalıĢma alanlarını belirleme noktasında ayrıca önemli olan oturum
arası sohbetleri hususunda katılımcılardan olumlu geri dönüĢler alındı.
“Performans Yönetimi ve KurumsallaĢma” baĢlıklı ikinci oturumda toplam 5 panelist
tebliğ sunumunu gerçekleĢtirdi. Marmara Üniversitesi, Fransızca Kamu Yönetimi
Bölümü’nden Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA’nın baĢkanlığını yaptığı panel, 15’er
dakikalık tebliğ sunumu ve 15 dakika genel değerlendirme olmak üzere toplam 90 dakikada
sonlandırıldı.
Türkiye’de reform hareketi ile kamu yönetiminde ve yerel yönetim mekanizmalarında
ortaya çıkan performans odaklı yönetim anlayıĢı ve bu anlayıĢla Ģekillenen kurumsallaĢma
ikinci oturumda sunulan tebliğlerin ortak temasını oluĢturdu.
Ġkinci oturumda ilk konuĢmacı Marmara Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Anabilim
Dalı’ndan Doç. Dr. Yüksel DEMİRKAYA “Belediyeler için Performans Ölçüt ve
Kriterlerinin Belirlenmesi” baĢlıklı tebliğ sunumunu gerçekleĢtirdi. Sunumunda performans
odaklı yönetim anlayıĢının mevzuat altyapısı ile Ģekillenen son durumunu değerlendiren
DEMĠRKAYA, belediyelerde kurumsal performansın ölçülmesinde kullanılan ve kullanılması
gereken ölçüt ve kriterlere değindi. Performansa dayalı yönetimin anlayıĢını, yerel
yönetimlerde reform süreci paralelinde analiz eden sunumda, yerel yönetimlerin kurumsal
kapasitelerinin arttırılabilmesi için performansa dayalı yönetim kültürünün etkin uygulanması
gereğine vurgu yapıldı.
Ġkinci oturumda ikinci konuĢmacı Ordu Üniversitesi’ nden Yrd. Doç. Dr. Ahmet
FİDAN “Yerel YönetiĢim ve Kent Konseyleri” baĢlıklı tebliğ sunumunu gerçekleĢtirdi.
KüreselleĢme ve beraberinde getirdiği yönetim düĢüncesinin, kamu yönetiminde var olan tek
elden yönetim anlayıĢının sorgulanmasında ve yönetiĢim temelli yönetim uygulamaların
ortaya çıkmasında önemli bir etken olduğu belirtildi. Yerel yönetimlerde yönetiĢim temelli
uygulamaların bir örneği olan kent konseylerine yer verilen sunumda, yönetiĢim kavramı kent
konseyleri üzerinden değerlendirildi.
Ġkinci oturumda üçüncü konuĢmacı Sakarya Üniversitesi Sağlık Yönetimi
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Harun KIRILMAZ “Kamu Yönetimi Reformu: Sağlık
Hizmetlerinin ÖzerkleĢmesi ve ÖzelleĢtirilmesi” baĢlıklı tebliğ sunumunu gerçekleĢtirdi.
Türkiye’de son 25 yılda yeni yönetim anlayıĢı çerçevesinde yapılan reformların sağlık
politikasına etkilerinin analiz edildiği sunumda; Ulusal Sağlık Politikası, Sağlıkta DönüĢüm
Programı ve Sağlık Bakanlığı’nın teĢkilat yapısında değiĢim sağlayan düzenlemelere yer
verildi. Yasal düzenlemelerin istikrarsız politikalar sebebiyle amacına ulaĢmadığına dikkat
çeken KIRILMAZ, 2003 sonrası sağlıkta dönüĢüm reformu neticesinde ortaya konulan
uygulamaların sağlık hizmetlerinin özelleĢmesine etki ettiğini ancak bu ilerlemenin sağlık
hizmetlerinin özelleĢmesinde kayda değer herhangi bir ilerleme sağlamadığına bazı sayısal
veriler üzerinden vurgu yaptı.
Ġkinci oturumda dördüncü konuĢmacı ĠçiĢleri Bakanlığı Ġstanbul Emniyet
Müdürlüğü’nden Doç. Dr. Bahadır ŞAHİN “GeliĢmiĢ ve GeliĢmekte Olan Ülkelerin Yeni
Kamu Yönetimi Politikalarının KarĢılaĢtırmalı Analizi” baĢlıklı tebliğ sunumunu
gerçekleĢtirdi. Yeni kamu yönetimi politikalarının geliĢmiĢ ülkelerde ve geliĢmekte olan
ülkelerdeki kullanımlarında farklılıklar görüldüğüne değinen ġAHĠN, kamu bürokrasisinin
verimliliğini artırmayı hedefleyen yeni kamu yönetiminin ülkemizde karĢılaĢtığı sorunları
ortaya çıkarmak için aynı teknikleri kullanan geliĢmiĢ ülke kamu yönetimi sistemlerinin
yüzleĢtiği problemler ve bu problemlerden kurtulma yollarına sunumunda yer verdi. Tebliğ
sunumunda uygulama örneği olarak emniyet teĢkilatının kullandığı yeni kamu yönetimi
araçlarına değinen konuĢmacı, benzer teĢkilatların ve benzer metotların kıyaslanmasıyla yeni
kamu yönetimi anlayıĢının Türkiye’de daha verimli uygulanabileceğine vurgu yaptı.
Ġkinci oturumun baĢkanlığını gerçekleĢtiren Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA
oturumun genel değerlendirmesi üzerinden ”Yeni Kamu Yönetimi AnlayıĢına Göre
Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Etik Altyapı Sorunları” baĢlıklı tebliğ sunumunu
gerçekleĢtirdi. Yeni kamu yönetimi anlayıĢı ile gelen etik uygulamaların yasal düzenlemeler
olmaktan ileri gidemediğine ve çıkar çakıĢması olarak ifade ettiği etik olmayan uygulama
örneklerinin varlığına vurgu yapan GENÇKAYA; yolsuzluğun yaygın ve kamu görevlilerinin
etik değerlerden yoksun olduğu ülkelerde kamu yönetiminde reform sonuçlarının etkisiz
olacağını ifade etti.
Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu’nun ikinci oturumu beĢ konuĢmacının tebliğ
sunumu ile gerçekleĢti. Oturum sonunda dinleyici olarak oturumda yer alan katılımcıların
sorularına yer veridi. Cevaplanan sorular ve oturum baĢkanı Prof. Dr. Ömer Faruk
GENÇKAYA’nın genel değerlendirmesi ile ikinci oturum tamamlandı.
Ġkinci oturum sonrasında katılımcılar Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeleri
Yemekhanesi’nde öğle yemeğinde bir araya geldi. Marmara Üniversitesi’nin farklı
kurumlarının iĢbirliğiyle sempozyum kapsamında gerçekleĢtirilen öğle yemeğinde alanında
uzman pek çok akademisyen tanıĢma imkanı buldu. Sohbet eĢliğinde gerçekleĢen öğle
yemeğinin ardından yoğun dinleyici katılımı ile üçüncü oturuma geçildi.
“Metropoliten Yönetim” baĢlıklı üçüncü oturumda toplam 4 panelist tebliğ sunumunu
gerçekleĢtirdi. Üçüncü oturumun baĢkanlığını üstlenen Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu
Yönetimi Bölümü’nden Prof. Dr. Hüseyin GÜL’ün baĢkanlığını yaptığı oturum, 15’er
dakikalık tebliğ sunumu ve 15 dakika genel değerlendirme olmak üzere toplam 75 dakikada
sonlandırıldı.
Yerel yönetim reformlarının metropoliten yönetimler üzerinden değerlendirildiği son
oturumda ilk konuĢmacı Kırklareli Üniversitesi, Muhasebe ve Finans Bölümü’nden Yrd. Doç.
Dr. Zekeriya DEMİR “Kamu Yönetimi Reformu: Hesap Verebilirlik (5018 sayılı kanun)
Kamu Harcamalarının Denetlenmesi” baĢlıklı tebliğ sunumunu gerçekleĢtirdi. Marmara
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yaşar KABATAŞ ve TMSF MüfettiĢi Dr. Nizamülmülk
GÜNEŞ birlikte hazırlanan tebliğde 5018 sayılı kanunun kamu yönetiminde meydana
getirdiği değiĢim uygulama örnekleri üzerinden değerlendirildi. Hesapverebilirlik ve denetim
kavramlarına yer verilen sunumda, 5018 sayılı kanununun kamu mali yönetimine etkisi analiz
edildi.
Üçüncü oturumda ikinci konuĢmacı Marmara Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon
Bölümü’nden Doç. Dr. Nihal EKİN ERKAN “Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformu ve
Kentsel Planlama” baĢlıklı tebliğ sunumunu gerçekleĢtirdi. Marmara Üniversitesi’nden Doç.
Dr. İclal ATTİLA ile birlikte hazırladığı çalıĢmada; Türkiye’de kentsel planlama ve reform
sürecinin paralelliğine tarihsel perspektifte yer veren ERKAN, 6306 ve 6360 sayılı kanun
örnekleri ile merkeziyetçi yerelleĢme uygulamalarının varlığına dikkat çekti. TOKĠ, ÇġB,
Ġller Bankası A.ġ. vb örneklendirmeler ile kentsel planlama anlayıĢının fiziksel dönüĢüm
temelli uygulamalardan ileri gitmediğine değinen konuĢmacı, yapılan reformların ve bu
alanda yapılan bilimsel çalıĢmaların kuramsal altyapılarının güçlendirilmesine yönelik olması
gerektiğini belirtti.
Üçüncü oturumda üçüncü konuĢmacı Marmara Üniversitesi, Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ALPASLAN “Kamu Yönetimi
Modernizasyonu Kapsamında Denetim Sürecinin Değerlendirilmesi” baĢlıklı tebliğ sunumunu
gerçekleĢtirdi. Araş. Gör. Adviye DENİZLİ ile birlikte hazırladığı çalıĢmada 5018 sayılı
kanunun iki örnek model üzerinden analiz eden ALPASLAN, uygulamada kullanılan modelin
Kıta Avrupası modeline yakınlığına ve sürdürülebilirliğine değindi.
Üçüncü oturumda oturum baĢkanı ve panelist olarak yer alan Süleyman Demirel
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Gül, oturumun genel değerlendirmesi üzerinden
“Türkiye’de Yerel, Metropoliten ve Bölgesel Ölçekte Ġdari Reformlar” baĢlıklı tebliğ
sunumunu gerçekleĢtirdi. GÜL, Metropoliten planlama ve yerel yönetimlerde son reform olan
6360 sayılı kanun üzerinden değerlendirmelerde bulundu. BüyükĢehir belediye yönetim
modelinde yapılan değiĢimin ortaya çıkaracağı sakıncalarına değinilen sunumda, büyük
kentsel alanların planlanmasında daha kalıcı düzenlemelerin yapılması gerekliliğine dikkat
çekildi.
Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu’nun üçüncü oturumu dört konuĢmacının tebliğ
sunumu ile gerçekleĢti. Oturum sonunda dinleyici olarak oturumda yer alan katılımcıların
sorularına yer veridi. Cevaplanan sorular ve oturum baĢkanı Prof. Dr. Hüseyin GÜL’ün genel
değerlendirmesi ile üçüncü oturum tamamlandı.
Oturumlarda ön plana çıkan noktalar;
“Kamuda yeniden yapılanma: Reform” baĢlıklı oturumda ön plana çıkan ilk husus;
Türkiye’de reform süreci ile gelen yasal düzenlemelerin hangi düzeyde uygulamaya
geçirilebildiğine yöneliktir. Reformun tanımlandığı ve Türkiye perspektifinden vizyon
analizinin yapıldığı oturumda, reform kavramının Türkiye’de kavram olarak karĢılığı nedir
sorusuna cevap aranmaya çalıĢıldı. Türkiye’de reforma neden ihtiyaç duyulduğu sorularını
kalkınma ajansları, belediye meclisleri gibi kurumsal yapılar üzerinden değerlendiren
oturumda; katılımcılar, reformlar ile yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesinde nasıl bir
değiĢiklik meydana geldiğini tespit etmeye çalıĢtı.
“Performans Yönetimi ve KurumsallaĢma” konulu ikinci oturumda; reform söylemi ve
uygulama süreci ile Ģekillenen, kamu yönetiminde ortaya çıkan performans odaklı yönetim
anlayıĢının fotoğrafı çekildi. Kamu yönetiminin farklı birimlerinde uygulamaya konulan,
uygulama süreci farklı ölçüt ve kriterlerle ölçülen performansın; nasıl verimli hale
getirilebileceğine yönelik tespitler yapıldı. Yeni kamu yönetimi anlayıĢının etkisi ile kamu
yönetiminde meydana gelen değiĢim ve bu değiĢim ile Ģekillenen yasal mevzuata göre faaliyet
gösteren farklı kurumların mevcut durumu üzerinden kapsamlı analizlerde bulunuldu. Yeni
kamu yönetimi modeli ve buna paralel uygulamaların hayata geçirildiği Türkiye’de kurum
performanslarının hedeflenen ölçüde yükselmemesi durumu tebliği sunumlarında yer alan
örnekler üzerinden tanımlandı. Oturumda ön plana çıkan sonuç, performans odaklı yönetim
anlayıĢının uygulama sonuçlarına yansımadığı yönünde oldu.
“Metropoliten Yönetimler” konulu üçüncü ve son oturumda kentsel alana yönelik
yönetsel uygulamaların yerindeliği tartıĢıldı. Kronoloji ile desteklenen kentsel planlama
anlayıĢı ve son dönem uygulamalarının ortaya çıkardığı sonuçlar üzerine analizlerde
bulunuldu. Özellikle 6360 sayılı yeni büyükĢehir kanununun ön plana çıktığı oturumda, büyük
kentsel alanlar için yapılacak düzenlemelerin sürdürülebilir olması yönünde gerekli ön
araĢtırmaların yapılması gerekliliğine vurgu yapıldı. Oturumda yer alan tebliğler ıĢığında ön
plana çıkan diğer bir husus 5018 sayılı kanun ve uygulama örneklerinin yansımaları oldu.
Hesap verebilirlik, kamu harcamalarının denetlenmesi ve model uygulamaların etkinlik ve
verimliliğinin değerlendirildiği oturumda; Ģeffaf, açık, etkin bir yönetime Türkiye’de
ulaĢılamamasının hakim yönetim kültürü ile iliĢkisi ortaya konulmaya çalıĢıldı.
Oturumların tamamlanmasının ardından sempozyum düzenleme ve yürütme kurulu
baĢkanı Doç. Dr. Yüksel DEMĠRKAYA kapanıĢ konuĢması ile Stratejik Kamu Yönetimi
2014’ü sonlandırdı. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 2014, katılım sertifikalarının
takdim edilmesi ve sempozyum toplu fotoğrafının çekilmesi ile tamamlandı.
Download

Sempozyum Değerlendirme Raporu