PROGRAM / PROGRAMME
Uluslararası Katılımlı
IV. ULUSAL BARAJ GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUMU
With International Participation
08.10.2014
ÇARġAMBA/
WEDNESDAY
FOURTH NATIONAL SYMPOSIUM ON DAM SAFETY
1300
Kayıt / Registration
0800
Kayıt / Registration
0930
AçılıĢ Oturumu / Opening Session
1015
Ödül Töreni / Award Ceremony
1030
Gösteri / Show
(Elazığ Halk Oyunları / Elazig Folk Dances)
1100
1200
Davetli KonuĢmacı / Keynote Speaker: Prof. Dr. Tuncer B. EDĠL
“Use of Geosynthetics in Dams and Implications for Safety / Geosentetiklerin Barajlarda
Kullanımı ve Baraj Güvenliğine Etkileri”
Öğle Yemeği / Lunch
09.10.2014-PERġEMBE/THURSDAY
(Atatürk Kültür Merkezi)
1300
Davetli KonuĢmacı / Keynote Speaker: ĠnĢ. Yük. Müh. Selami OĞUZ
“Barajlar, Ekonomi ve Güvenlik / Dams, Economy and Safety”
1400
Ara / Coffee Break
1415
I. OTURUM / Session I
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. Tuncer B. EDĠL
1530

BarıĢ BĠNĠCĠ, Alper ALDEMĠR “Analitik Modellerin Beton Ağırlık Baraj Sismik
DavranıĢını Taklit Etmekteki Verimliliğinin Ġrdelenmesi / Ability of Numerical
Simulations in Predicting the Seismic Response of Concrete Gravity Dams”

Yunus KALKAN “Barajlarımız ve Deformasyon Ġzleme ÇalıĢmaları: Atatürk Barajı
Örneği / Deformation Monitoring by Geodethic Method in Atatürk Dam”

Hasan TOSUN, Muharrem KILBIYIK “Internal Erosion Resulted from Dispersive
Soils in Earthfill Dams and A Case Study / Toprak Dolgu Barajlarda Dispersif
Killerden Kaynaklanan Ġç Erozyon ve Bir Vaka Örneği”

Ali Enver ABĠRAL, Fatih BABUÇCU “Beyhan I Dam and HEPP Project / Beyhan I
Barajı ve HES Projesi”

Bilge SĠYAHĠ, Haydar ARSLAN “Toprak Dolgu Barajlarda Depreme Bağlı
Deformasyon DavranıĢı / Deformation Behavior Depending on Earthquake at the
Earthfill Dams”
Ara / Coffee Break
1600
II. OTURUM/Session II
Oturum BaĢkanı/Chairperson: Prof. Dr. N. Orhan BAYKAN
 Alemdar BAYRAKTAR, Ahmet Can ALTUNIġIK, BarıĢ SEVĠM, Süleyman
ADANUR,
Murat
GÜNAYDIN
“Hasarlı
Kemer
Barajların
Dinamik
Karakteristiklerinin Zamana Bağlı DeğiĢimlerinin Deneysel Yöntemlerle Belirlenmesi /
Determination of Time Dependent Changing of Dynamic Characteristics of Damaged
Arch Dams using Experimental Methods”
 Ali Anıl YUNATCI, Kemal Önder ÇETĠN, Habib Tolga BĠLGE, Gürel ÖZDEMĠR
“Baraj Performans Ġzleme Sistemlerinde Ġhtiyaç Belirlemesinden Veri Çözümlemesine
Uzanan Sürecin Değerlendirilmesi / Evaluation of Requirement Assessment and data
Analysis Processes in Dam Performance Monitoring”
 Melih ÇALAMAK, A. Melih YANMAZ “Dolgu Barajlarda Filtre Tane Dağılımı
Belirsizliğinin Sızmaya Olan Etkisi Üzerine Bir ÇalıĢma / A Study on Effects of Filter
Gradation Uncertainty on Seepage Through Embankment Dams”
 Nesrin BAYKAN, Ülker GÜNER BACANLI, Onur ABAY, NeĢet Orhan BAYKAN
“ĠĢletmedeki Eskil Barajlar / Ancient Dams Under Operation”
09.10.2014-PERġEMBE/THURSDAY
(Atatürk Kültür Merkezi)
 Mehmet BERĠLGEN, Kutay ÖZAYDIN, Tuncer B. EDĠL “Barajlarda Ani Su Ġnmesi
Durumundaki DavranıĢın Sayısal Analizi / Numerical Analysis of Dams under Rapid
Drawdown Conditions”
1715
Ara / Coffee Break
1730
III. OTURUM / Session III
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR
10.10.2014CUMA/FRIDAY
(Mühendislik
Kongre Merkezi)
1900
0900

ġebnem ELÇĠ, Gökmen TAYFUR, Ġsmail HALTAġ “Baraj Yıkılması Sonrasında
TaĢkın Yayılımının Hesabı için Verilerin CBS Ortamında Hazırlanması: Porsuk ve
Alibey Barajları Örnekleri / Preparation of Data in GIS Environment for Dam Break
Flood Wave Modeling: Porsuk and Alibey Dams”

Gökmen TAYFUR, Ġsmail HALTAġ, ġebnem ELÇĠ “Alibey Baraj Yıkılması TaĢkın
Dalgasının Simulasyonu / Simulation of Flood Wave due to Alibey Dam Break”

Ġsmail HALTAġ, Bülent KOCAMAN, Gökmen TAYFUR, ġebnem ELÇĠ “Porsuk
Barajı Yıkılması TaĢkın Dalgasının Ġki Boyutlu Modellenmesi ve Haritalandırılması /
Two Dimensional Flood Modeling and Mapping for Porsuk Dam Break”

Alberto SCUERO, Gabriella VASCHETTI, Marco BACCHELLI “Watertight
Geomembranes in New Fill Dams / Yeni Dolgu Barajlarda Su Geçirimsiz
Jeomembranlar”

Ersan YILDIZ, Ahmet Fikret GÜRDĠL “Kayrakkum Barajı Deprem Güvenliğinin
Değerlendirilmesi / Assessment of Earthquake Safety of Kayrakkum Dam”

Johannes LINORTNER, Selami GÜVEN “Ermenek Dam – Monitoring During
Impounding / Ermenek Barajı – Su Tutma AĢamasında Ġzleme”
AkĢam Yemeği / Dinner
Yer / Location: Harput

Mimar Sinan Salonu / Mimar Sinan Hall
KonuĢmacı / Speaker: Dr. Ebru GÖNCÜOĞLU
“TÜBĠTAK Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri”
0900
IV. OTURUM / Session IV
KaĢgarlı Mahmud Salonu / Kasgarli Mahmud Hall
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. Gökmen TAYFUR
 Mazen KAVVAS, Alaa AL-NUAIMI “The Problems and Remedies of Mosul Dam in
Iraq / Irak‟taki Musul Barajı‟nın Problemleri ve Çözümleri”
 Habib Tolga BĠLGE, Kemal Önder ÇETĠN “Dolgu Barajların Sismik
Performanslarının Sayısal Yöntemlerle Belirlenmesi – Bir Vaka Örneği / Seismic
Evaluation of Embankment Dams by Numerical Methods - A Case Study”

Muhammet KARATON, Yusuf CALAYIR “Beton Ağırlık Barajların Lineer Olmayan
Sismik Analizlerinde Sıvı SıkıĢabilirliğinin Etkisi: Euler ve Lagrange YaklaĢımları /
Effect of Liquid Compressibility on Nonlinear Seismic Analysis of Concrete Gravity
Dams: Euler and Lagrange Approaches”
 Murat Emre KARTAL, Alemdar BAYRAKTAR, Muhammet KARABULUT
“Silindirle SıkıĢtırılmıĢ Beton Barajların Üç Boyutlu Deprem Analizi / Three
Dimensional Earthquake Analysis of Roller Compacted Concrete Dams”
10.10.2014-CUMA/FRIDAY
(Mühendislik Kongre Merkezi)
 Fuat AĞALDAY, Özden IġIK, Kamil EREN, Turgut UZEL, Ahmet Yücel ÜRÜġAN,
Oğuz GÜNDOĞDU, Uğur KAYNAK “Deprem Öncü ĠĢaretleri Ġzleme Ġstasyonları Ağı
/ The Earthquake Leading Signs Monitoring Stations Network”
 Ahmet DOĞAN, Mohsen Mahmoody VANOLYA, Emmanuel RUKUNDO “Role of
Fluid Warning System on Reduction Loss of Life in Dam Break Scenarios / Baraj
Yıkılma Senaryolarında YaĢam Kaybının Azaltılması Üzerine AkıĢkan Uyarı
Sisteminin Rolü ”
0900

IV. OTURUM / Session IV
Ġbni Sina Salonu / Ibni Sina Hall
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. BarıĢ BĠNĠCĠ

Seçkin AYDIN, Mehmet Cihan AYDIN “AkbaĢ Barajı EĢdeğer Lineer Dinamik
Analizi ve Kalıcı Deformasyon Tahminleri / Equivalent Linear Dynamic Analysis of
AkbaĢ Dam and Estimations of Permanent Deformation”

Davut YILMAZ, Ergin ERAYMAN, Mustafa YILDIZ, “Kaya Dolgu Barajlarda
Deprem Yükleri Altında OluĢan Oturmaların Mertebesi / The Level of Settlements of
Rockfill Dams under Earthquake Loadings”

Ergin ERAYMAN, Uğur ġafak ÇAVUġ, Mustafa YILDIZ, Tuncer B. EDĠL,
“Balsam Meadow Barajı‟nın Statik Yükler Altında DavranıĢının Duncan-Chang
Hiperbolik Modeliyle Sonlu Elemanlar Analizi / Finite Element Solution using
Duncan Chang Modelling of Balsam Meadow Dam under Static Loadings”

Yusuf CALAYIR, Muhammet KARATON, Musa YETKĠN “Tarihi Sultan Mahmut
Bendi‟nin Lineer Olmayan Sismik Analizi / Nonlinear Seismic Analysis of Historical
Sultan Mahmut Barrage”

BarıĢ SEVĠM, Alemdar BAYRAKTAR, Ahmet Can ALTUNIġIK, “Rezervuarın
Berke Barajı‟nın Deprem DavranıĢına Etkisi / Reservoir Effects on the Earthquake
Behavior of Berke Arch Dam”

ġevket ÇOKGÖR, Özgür DURMUġ, Murat AKSEL “Dim Barajı‟nda Hidrodinamik
Etkiler Sonucu Ortaya Çıkan Dipsavak Hasarlarının AraĢtırılması / Investigation of
Damages of Bottom Outlet Resulting from Hydrodynamic Effects in Dim Dam ”
10.10.2014-CUMA/FRIDAY
(Mühendislik Kongre Merkezi)
0900
IV. OTURUM / Session IV
Yusuf Has Hacip Salonu / Yusuf Has Hacip Hall
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. Yunus KALKAN

Evren SEYREK, Hasan SAVAġ, Murat TÜRKÖZ, Hasan TOSUN “Baraj Yeri
Sismik Tehlike Analizlerine Genel Bir BakıĢ / A General Outlook on Seismic Hazard
Analysis in Dam Site”

Ayhan GÜRBÜZ “Silindirle SıkıĢtırılmıĢ Kum-Çakıl Beton Barajlar / Roller
Compacted Sand and Gravel Concrete Dams ”

Hasan TOSUN, Abdullah KARADAĞ, Sadettin TOPÇU “Dolgu Barajların ġev
Tasarımında Temel Esaslar ve Türkiye Pratiği / Main Principles in Design of Slope of
Embankment Dams”

Hasan SAVAġ, Evren SEYREK, Murat TÜRKÖZ, Ahmet ORHAN “Dolgu
Barajlarda Stabilite Analizleri ve Bir Uygulama / Slope Stability Analysis in
Embankment Dams and A Case Study”

Necat ÖZGÜR “Baraj Yapılabilirlik ÇalıĢmalarında Ġnsani Değer Ölçütü / Human
Value Criteria in Dam Feasibility Studies”

Uğur KAYNAK “Baraj Aks ve Rezervuar Gölü Güvenilirliği için Jeofizik Yöntemler /
Geophysical Methods for Safety of Dam Axle and Lake Reservoir”
1030
Ara/Coffee Break
1100
KaĢgarlı Mahmud Salonu / Kasgarli Mahmud Hall
Davetli KonuĢmacı / Keynote Speaker: Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR
“Barajların Yapısal Performanslarının Ölçüm Sistem Verileri Kullanılarak Belirlenmesi /
Evaluation of Structural Performances of Dams Using Measurement System Data”
1200
Öğle Yemeği / Lunch
(Mühendislik Fakültesi Yemek Salonu / Lunchroom of Engineering Faculty)
1300
Mimar Sinan Salonu / Mimar Sinan Hall
Davetli KonuĢmacı / Keynote Speaker: Prof. Dr. Kemal Önder ÇETĠN
“Dolgu Barajlar için Sismik Tasarım ve Performans Kriterleri / Seismic Design and
Performance Criteria for Embankment Dams”
1400
Ara/Coffee Break
1415
Yusuf Has Hacip Salonu / Yusuf Has Hacip Hall
KonuĢmacı / Speaker: Dr. Mehtap ULUCEVĠZ
“PE Borular ve Kullanım Alanlarının Avrupa ve Türkiye’de GeliĢimi”
10.10.2014-CUMA/FRIDAY
(Mühendislik Kongre Merkezi)
1415
V. OTURUM / Session V
Mimar Sinan Salonu / Mimar Sinan Hall
Oturum BaĢkanı / Chairperson: ĠnĢaat Yük. Müh. Selami OĞUZ

 Mehmet Murat TAġDEMĠR, Yüksel YILMAZ “Silindirle SıkıĢtırılmıĢ Beton (SSB)
Baraj Gövdeleri Ġçerisinden Geçen Kondüvilerde Çatlak Analizi / Fracture Analysis
in Conduits Through Roller Compacted Concrete Dam Body”

Sükrü Ayhan GAZĠOĞLU, Mohsen Mahmoody VANOLYA, Emmanuel RUKUNDO
“Emergency Action Plan for Dams Safety Application for Seyhan Dam in Adana”

Fatih MANAV “Baraj Güvenliği Ölçmeleri, Atatürk Barajı ÇalıĢması / Measurements
of Dam Safety, Study of Ataturk Dam”

Murat AKDOĞAN, Turgut UZEL, Ahmet Yücel ÜRÜġAN
Sürdürülebilirliği ve Verimi / Sustainability and Efficiency of Dams”

Metin SOYCAN, BarıĢ SÜLEYMANOĞLU “Baraj Tasarım ve Risk Analizine
Yönelik Hassas 3 Boyutlu Topografik Modelleme için Lidar Teknolojisi / Lidar
Technology for Precision 3-D Topographic Modeling Towards Dam Design and Risk
Analysis”
“Barajların
 KurtuluĢ MENGÜLOĞLU, Cahit YERDELEN “Gördes Barajı‟nda Su Kaçaklarının
OluĢum Yerlerinin „Su Altı Akıntı Ölçüm Cihazları‟ ile Tespiti / Detection of the
Seepage by Submerged Current Measurement Equipments in Gördes Dam”
1415
V. OTURUM / Session V
KaĢgarlı Mahmud Salonu / Kasgarli Mahmud Hall
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. Kemal Önder ÇETĠN

Mustafa Yılmaz KILINÇ, Erkan ALKAN “Rezervuarlar ve Heyelanlar / Reservoirs
and Landslides”

Hanifi AVCI, M. Mustafa GÖZÜKARA, Mustafa ÇOġKUN, Ali KEġ “Yukarı Havza
Sel ve Erozyon Kontrol ÇalıĢmalarının Baraj Güvenliği ve TaĢkın Açısından Önemi:
Seyhan Barajı – Çakıt Havzası Örneği / Importance of upper basin stormwater and
erosion control studies in term of dam safety and flood: Example of Seyhan Dam Cakit Basin.

Neslihan BEDEN, Aslı ÜLKE, AyĢenur USLU “Ġklim DeğiĢikliği ve Yeni Tasarım
Esasları / Climate Change and New Design Fundamentals”

Umut OKKAN, Zafer Ali SERBEġ, Yıldırım DALKILIÇ “Ġklim DeğiĢikliği
Senaryoları Altında Akım Tahmini: Bir Ölçek Ġndirgeme Modeli ve Kemer Barajı
Örneği / Flow Forecasting under the Climate Change Scenarios: A Downscaling
Model and the case of Kemer Dam in Turkey”

Esra KAYA, Nihat KAYA “Küresel Isınmanın Kilis-Musabeyli Barajı ile BalıkesirBigadiç Ġlyaslar Barajı‟na Etkisinin AraĢtırılması / A Research for Effects of Global
Warming on Kilis-Musabeyli and Balikesir-Bigadic Ilyaslar Dams”
10.10.2014-CUMA/FRIDAY
(Mühendislik Kongre Merkezi)
1415
V. OTURUM / Session V
Ġbni Sina Salonu / Ġbni Sina Hall
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. Turgut UZEL

Kasım YENĠGÜN, Ferhat YÜZGÜL “Baraj Elemanlarının Tasarım ve Yapım
AĢamasında Baraj Güvenliği Kıstasıyla Ġrdelenmesi; Ilısu Barajı Örneği / Evaluation
of Dam Elements Under Dam Safety Criteria in Stage of Design and Construction; the
Ilısu Dam Example”

Aytaç GÜVEN, Alper AYDEMĠR, “Toprak Dolgu Barajlar için Risk Değerlendirmesi
/ Risk Assessment of Earthfill Dams”

Mehmet ġükrü GÜNEY, Gökmen TAYFUR, Eser YAġĠN, Gülpembe NEYĠġ, Tanıl
ARKIġ, Gökçen BOMBAR “Barajın Ani Yıkılması Durumunda OluĢan TaĢkın
Dalgalarının ÇarpıtılmıĢ Fiziksel Model ile Deneysel Olarak AraĢtırılması /
Experimental Study of the Flood Wave Propagation due to the Sudden Dam Break by
Means of A Distorted Physical Model”

Ülker GÜNER BACANLI, Mutlu YAġAR, Murat ERDEM, NeĢet Orhan BAYKAN
“ÇağdaĢ ve Gelecekteki Barajlar / Dams in Present and Future”

Bünyamin ÜNAL, Sedat OĞUZ, Arif Emre USUL “Ilısu Barajı Beton Yapılar
Altındaki C ve D Tipi Jeolojik Tabakaların Ġncelenmesi / Investigation of C and D
Type Geological Layers under the Ilisu Dam Concrete Structures”
1530
Ara/Coffee Break
1600
VI. OTURUM / Session VI
Mimar Sinan Salonu / Mimar Sinan Hall
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. ġevket ÇOKGÖR

Hasan TOSUN, Sadettin TOPÇU “Toprak Dolgu Barajlarda Hidrolik Çatlama /
Hydraulic Fracturing in Earthfill Dams”

Erkut SAYIN, Muhammet KARATON, Yusuf CALAYIR “Tarihi Topuzlu Bendi‟nin
Lineer Olmayan Sismik Analizi / Nonlinear Seismic Analysis of Historical Topuzlu
Barrage”

Mehmet AKKÖSE, Ali YETĠġKĠN, Demet ġAHĠN, Sakine BOSTAN “Artvin Ġli,
Çoruh Vadisinde Bir Kemer Baraj Tasarımı / Arch Dam Design in Coruh Valley,
Artvin Province”

Murat Emre KARTAL, Alemdar BAYRAKTAR “Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu
Barajların Güvenilirliğine Doğrusal Olmayan DavranıĢın Etkisi / The Effect of NonLinear Behavior on the Reliability of Concrete Faced Rockfill Dams”

Yasemin BĠLĠCĠ BAYRAM, Alemdar BAYRAKTAR “DeğiĢerek Yayılan Yer
Hareketine Maruz Beton Barajların Stokastik Dinamik DavranıĢına Zemin Etkisi / Site
Response Effects on the Stochastic Dynamic Response of Concrete Dams to Spatially
Varying Earthquake Ground Motion”
10.10.2014-CUMA/FRIDAY
(Mühendislik Kongre Merkezi)
1600
1600
1730
VI. OTURUM / Session VI
KaĢgarlı Mahmud Salonu / Kasgarli Mahmud Hall
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Doç. Dr. Murat TÜRKÖZ

Murat ERDEM, Onur ABAY, Ülker GÜNER BACANLI, NeĢet Orhan BAYKAN
“Barajların Gözlenmesi, Bakım ve Onarımlarına ĠliĢkin Kurumsal Önlemler /
Instıtutıonal Precautıons Relatıng to Observatıon, Maıntenance and Rehabılıtatıons of
Dams”

Mutlu YAġAR, Nesrin BAYKAN, Murat ERDEM, NeĢet Orhan BAYKAN
“Barajların Ölçüm, Gözlem ve Ġzlenmesinde Kullanılan Aygıtların Tarihsel GeliĢimi /
The Historical Development of Instruments for Measurement, Observatıon and
Monıtorıng of Dams”

Ahmet Alp Giray GENÇKURT, Aslı ÜLKE “Mikro Hidroelektrik Santraller / Micro
Hydroelectric Power Plants”

Mehmet Sinan YILDIRIM, Alper BABA “Türkiye‟de Nehir Tipi HES‟ler ve Çevresel
ĠliĢkisi / Run-of-the-River Stations in Turkey and Environmental Relationship”

Aynur ġENSOY, Ali Arda ġORMAN, Gökçen UYSAL, Tolga GEZGĠN, Türker
AKGÜN “Gerçek Zamanlı Baraj ĠĢletmesinde Akademi – Uygulayıcı ĠĢbirliği:
Yuvacık Barajı Örneği / Collaboration Between Academia and Operators for Real
Time Dam Operatıon: Yuvacık Dam Example”

Cumhur AYCANER, Bekir SOLMAZ “Hidroelektrik Santrallerde Proje Yönetimi /
Project Management at the Hydroelectric Power Plants”
VI. OTURUM / Session VI
Ġbni Sina Salonu / Ibni Sina Hall
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. Uğur KAYNAK

Mehmet Cihan AYDIN, Seçkin AYDIN “Büyük Karaçay Barajı Dolusavağının CFD
Analizi ile Değerlendirilmesi / Evaluation of Grand Karacay Dam Spillway by Using
CFD Analysis”

Mehmet BOZDEMĠR, Mehmet KURBAN, Yıldırım BAYAZIT, Recep BAKIġ,
Cengiz KOÇ “Hazneli Pompalı Hidroelektrik Santrallerin Türkiye Açısından
Değerlendirilmesi ve Analizi / Evaluation and Analysis of Pumped Storage
Hydroelectric Power Plants in Turkey”

Ö. Faruk DURSUN, Mualla ÖZTÜRK “EĢikli Basamaklı Dolusavakların Akım
Özelliklerinin Sayısal Analizi / Numerical Analysis of Flow Properties of Stepped
Spillways with end Sill”

Muhammet Emin EMĠROĞLU, “Basamaklı Dolusavakların Tasarımı / Design of
Stepped Spillways”

Hızır POLATLI, Elif ALTOK, Gökçen BOMBAR, Ebru ERĠġ, Necati
AĞIRALĠOĞLU “Dolgu Baraj Gövdelerindeki Sızma Debisinin Deneysel ve Analitik
Yöntemlerle Belirlenmesi / Experimental and Analytical Determination of Seepage
Flow Rate in Earth Fill Dams”

Bülent ÇELĠK, Erhan TEKĠN “Aydın Ġkizdere Barajı Sonlu Elemanlar Yöntemi ile
Sızma Analizi / Seepage Analysis for Aydın Ikizdere Dam Using Finite Element
Method”
Ara / Coffee Break
10.10.2014-CUMA/FRIDAY
(Mühendislik Kongre Merkezi)
1745
1745
1815
1900
VII. OTURUM / Session VII
Mimar Sinan Salonu / Mimar Sinan Hall
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Prof. Dr. Mustafa Yılmaz KILINÇ

Emre AKÇALI, AyĢe Bengü SÜNBÜL, Hasan ARMAN “Baraj Gövdesi Dolgu
Malzemesi Deneyleri, Kullanım Limitleri ve Risk Değerlendirmesi / Dam Filling
Material Experiments, Usage Limits and Risk Assessment”

Mehmet ERDAL “Konsolidasyonsuz Dranajsız (UU) ve Konsolidasyonlu Drenajsız
(CU) Üç Eksenli Basınç Deneylerinden Elde Edilen Kohezyon ve Ġçsel Sürtünme
Açıları Arasında Deneysel ve Teorik YaklaĢımlar / Experimental and theoretical
approaches between cohesion and angles of internal friction obtained from
unconsolidated- undrained and consolidated-undrained triaxial compression tests”

Yıldırım BAYAZIT, Recep BAKIġ, Cengiz KOÇ, Turgut KAYA “Porsuk Çayı‟nın
EskiĢehir Ġli TaĢkın Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile OluĢturulması / Porsuk
River Flood Mapping with Using Geographic Information Systems at Eskisehir
Region”
VII. OTURUM / Session VII
KaĢgarlı Mahmud Salonu / Kasgarli Mahmud Hall
Oturum BaĢkanı / Chairperson: Doç. Dr. Kasım YENĠGÜN

Ömer KÖSE, Gürol YILDIRIM, Cüneyd AKGÜMÜġ “Çubuk Barajı ĠnĢaat
Özellikleri ve TaĢıdığı Muhtemel Riskler / Construction Characteristics of Çubuk
Dam and Possible Risks”

Mustafa TUNÇ, Muhammet Emin EMĠROĞLU “Hareketli Tabanlı Akarsulara
YerleĢtirilen Labirent Yan Savakların Taban Topografyasına Etkisi / The Effect of
Labyrinth Side Weirs Located Movable Bed Rivers on Bed Topography”

Enes GÜL, Muhammet Emin EMĠROĞLU “Uzman Sistemler Yardımı ile Dolusavak
ve Enerji Kırıcı Yapısı Tip Seçimi / The Selection of Spillway and Energy Dissipation
Using Expert Systems”
KapanıĢ / Symposium Closing
Mimar Sinan Salonu / Mimar Sinan Hall
AkĢam Yemeği / Dinner
Yer/Location: Hazar Gölü (Sivrice) / Hazar Lake (Sivrice)

11.10.2014
CUMARTESĠ /
SATURDAY
0900
Teknik Gezi / Tech. Trip
Keban Barajı / Keban Dam
Keban Deresi HES / Keban Creek Hydroelectric Power Plant
Çırçır ġelalesi / Çırçır Waterfall
Download

Sempozyum Programı