T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
YARGI MEVZUATI BÜLTENĠ
Bültenin Kapsadığı Tarihler
01-15 Ocak 2014
Yayımlandığı Tarih
15 Ocak 2014
Sayı
2014-1
ĠÇĠNDEKĠLER
-
-
-
-
-
Ordu Ġlinde Bulunan Bazı TaĢınmazların Ordu Üniversitesi Tarafından Acele
KamulaĢtırılması Hakkında 5710 Sayılı Karar
(R.G. 01 Ocak 2014 – 28869)
Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara ĠliĢkin Oran ve Tutarların Yeniden
Tespit Edilmesine Dair 5761 Sayılı Karar
(R.G. 01 Ocak 2014 – 28869)
Kamu Kurum ve KuruluĢlarındaki Geçici Mahiyetteki ĠĢleri Yürütmek Üzere
Geçici Personel Ġstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında
5762 Sayılı Karar
(R.G. 01 Ocak 2014 – 28869)
ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/64)
(R.G. 01 Ocak 2014 – 28869)
ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/66)
(R.G. 01 Ocak 2014 – 28869)
ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/67)
(R.G. 01 Ocak 2014 – 28869)
Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 Tarihli ve 622 Sayılı Kararı
(R.G. 02 Ocak 2014 – 28870)
Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 Tarihli ve 623 Sayılı Kararı ve Eki
Seçmen Kütüğünün GüncelleĢtirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge
(Örnek: 140/I)
(R.G. 02 Ocak 2014 – 28870)
Adalet Bakanlığına Ait 820 Sayılı Atama Kararı
(R.G. 03 Ocak 2014 – 28871)
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/201 Sayılı
Kararı
(R.G. 03 Ocak 2014 – 28871)
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/202 Sayılı
Kararı
(R.G. 03 Ocak 2014 – 28871)
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/203 Sayılı
Kararı
(R.G. 03 Ocak 2014 – 28871)
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/204 Sayılı
Kararı
(R.G. 03 Ocak 2014 – 28871)
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/205 Sayılı
Kararı
(R.G. 03 Ocak 2014 – 28871)
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/210 Sayılı
-
-
-
-
-
-
Kararı
(R.G. 03 Ocak 2014 – 28871)
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile İlgili Afet ve Acil Durum Yüksek
Kurulunun 20/12/2013 Tarihli ve 2013/2 Sayılı Kararı
(R.G. 03 Ocak 2014 – 28871)
Anayasa Mahkemesinin 2/1/2014 Tarihli ve 2013//9894 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 03 Ocak 2014 – 28871)
Anayasa Mahkemesinin 2/1/2014 Tarihli ve 2013//9895 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 03 Ocak 2014 – 28871)
Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 Tarih ve 627 Sayılı Kararı ve 30 Mart
2014 Pazar Günü Yapılacak Mahalli Ġdareler Seçimlerinde Ġl, Ġlçe ve Geçici
Ġlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelge (Örnek: 139)
(R.G. 03 Ocak 2014 – 28871)
ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2013/65)
(R.G. 04 Ocak 2014 – 28872)
Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme) (Seri No:1)
(R.G. 04 Ocak 2014 – 28872)
Anayasa Mahkemesinin 3/1/2014 Tarihli ve 2014/9 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 04 Ocak 2014 – 28872)
Anayasa Mahkemesinin 3/1/2014 Tarihli ve 2014/85 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 04 Ocak 2014 – 28872)
Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanlar
(R.G. 05 Ocak 2014 – 28873)
Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararları
(R.G. 07 Ocak 2014 – 28875)
Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/86, K: 2013/117
Sayılı Kararı (R.G. 07 Ocak 2014 – 28875)
Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2012/673 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 07 Ocak 2014 – 28875)
Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2012/989 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 07 Ocak 2014 – 28875)
Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/817 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 07 Ocak 2014 – 28875)
Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/850 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 07 Ocak 2014 – 28875)
Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/2187 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 07 Ocak 2014 – 28875)
Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/2954 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 07 Ocak 2014 – 28875)
Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/3283 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 07 Ocak 2014 – 28875)
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2008/19 ( Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2013/123 Sayılı Kararı
(R.G. 08 Ocak 2014 – 28876)
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/18 ( Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2013/124 Sayılı Kararı
(R.G. 08 Ocak 2014 – 28876)
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/16 ( Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2013/125 Sayılı Kararı
(R.G. 08 Ocak 2014 – 28876)
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2008/26 ( Siyasi Parti Mali
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Denetimi), K: 2013/126 Sayılı Kararı
(R.G. 08 Ocak 2014 – 28876)
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/46 ( Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2013/127 Sayılı Kararı
(R.G. 08 Ocak 2014 – 28876)
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/7( Siyasi Parti Mali
Denetimi),
K: 2013/128 Sayılı Kararı
(R.G. 08 Ocak 2014 – 28876)
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/31 ( Siyasi Parti Mali
Denetimi),
K: 2013/129 Sayılı Kararı
(R.G. 08 Ocak 2014 – 28876)
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/28 ( Siyasi Parti Mali
Denetimi),
K: 2013/130 Sayılı Kararı
(R.G. 08 Ocak 2014 – 28876)
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2008/39 ( Siyasi Parti Mali
Denetimi),
K: 2013/131 Sayılı Kararı
(R.G. 08 Ocak 2014 – 28876)
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/33 ( Siyasi Parti Mali
Denetimi),
K: 2013/132 Sayılı Kararı
(R.G. 08 Ocak 2014 – 28876)
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/43 ( Siyasi Parti Mali
Denetimi),
K: 2013/133 Sayılı Kararı
(R.G. 08 Ocak 2014 – 28876)
Engelli ve Eski Hükümlü ÇalıĢtırmayan ĠĢverenlerden Tahsil Edilen Ġdari
Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik
(R.G. 09 Ocak 2014 – 28877)
ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/2)
(R.G. 09 Ocak 2014 – 28877)
Varlığa Veya Ġpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)
(R.G. 09 Ocak 2014 – 28877)
Analitik Prosedürler (BDS 520) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim
Standartları Tebliği No: 20
(R.G. 09 Ocak 2014 – 28877)
Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli Ve E: 2013/133, K: 2013/169
Sayılı Kararı
(R.G. 09 Ocak 2014 – 28877)
DÜZELTME Anayasa Mahkemesinin 8/1/2014 Tarihli ve 28876 Sayılı
Resmi Gazete’de Yayımlanan 2013/131, 2013/132, 2013/133 Sayılı Kararlar
ile Ġlgili
(R.G. 09 Ocak 2014 – 28877)
Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem
Sigortası Riskleri Ġçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği
Sağlanmasına ĠliĢkin 4772 Sayılı Karar
(R.G. 10 Ocak 2014 – 28878)
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 360)
(R.G. 10 Ocak 2014 – 28878)
Bağımsız Denetim Kanıtları-Belirli Kalemler Ġçin Dikkate Alınması Gereken
Özel Hususlar (BDS 501) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları
Tebliği No: 17
(R.G. 10 Ocak 2014 – 28878)
Yüksek Seçim Kurulunun 7/1/2014 Tarihli ve 19 Sayılı Kararı
(R.G. 11 Ocak 2014 – 28879)
Yüksek Seçim Kurulunun 8/1/2014 Tarihli ve 23 Sayılı Kararı
-
-
-
(R.G. 11 Ocak 2014 – 28879)
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve
Bunlar için Ayrılacak KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 12 Ocak 2014 – 28880)
ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/1)
(R.G. 12 Ocak 2014 – 28880)
Yüksek Seçim Kurulunun 10/1/2014 Tarihli ve 33 Sayılı Kararı
(R.G. 12 Ocak 2014 – 28880)
Yüksek Seçim Kurulunun 12/1/2014 Tarihli ve 43 Sayılı Kararı
(R.G. 14 Ocak 2014 – 28882)
Yüksek Seçim Kurulunun 12/1/2014 Tarihli ve 44 Sayılı Kararı
(R.G. 14 Ocak 2014 – 28882)
25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 7 Ekim
2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2014 Yılı
Yatırım Programı
(R.G. 14 Ocak 2014 –
28882 -Mükerrer)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Savunma Sanayi ĠĢ Birliği AnlaĢmasının Onaylanması
Hakkında 5686 sayılı Karar
(R.G. 15 Ocak 2014 – 28883)
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2013/5710
Ordu Ġlinde bulunan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları
belirtilen taĢınmazların Ordu Üniversitesi tarafından acele kamulaĢtırılması; Millî Eğitim
Bakanlığının 5/12/2013 tarihli ve 3697329 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma
Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/12/2013 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın eki liste
[R.G. 01 Ocak 2014 – 28869 ]
—— • ——
Karar Sayısı : 2013/5761
Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2013 tarihli ve 1488
sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 31/12/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın eki için tıklayınız
[R.G. 01 Ocak 2014 – 28869 ]
—— • ——
Karar Sayısı : 2013/5762
Ekli ―Kamu Kurum ve KuruluĢlarındaki Geçici Mahiyetteki ĠĢleri Yürütmek Üzere
Geçici Personel Ġstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar‖ın yürürlüğe
konulması; ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel BaĢkanlığı)’nın
25/12/2013 tarihli ve 25986 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4
üncü maddesinin (C) fıkrası ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan ―ÖzelleĢtirme Uygulamaları Sonucunda ĠĢsiz Kalan ve Bilahare ĠĢsiz
Kalacak Olan ĠĢçilerin Diğer Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Geçici Personel Statüsünde
Ġstihdam Edilmelerine ĠliĢkin Esaslar‖a göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/12/2013 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kamu Kurum ve KuruluĢlarındaki Geçici Mahiyetteki ĠĢleri Yürütmek Üzere
Geçici Personel Ġstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar
[R.G. 01 Ocak 2014 – 28869 ]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
Karar No : 2013/64
ĠĢyeri
: Akmercan Tur. Taş. İnş. Güv. Sis. Tem. ve Gıda San.
Dış Tic. Ltd. Şti.
Birlik Mah. 796 Sok. No: 34 K:2 D:20
Esenler/İSTANBUL (Merkez)
Tespiti Ġsteyen : Tümtis Sendikası
İnceleme: Akmercan Tur. Taş. İnş. Güv. Sis. Tem. ve Gıda San. Dış Tic. Ltd. Şti.’de
Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin merkez işyerinde muhasebe, insan
kaynakları ve idari hizmetlerin yürütüldüğü, Başbakanlık, Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Bağcılar Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve Esenler Belediyesine şoförlü araç kiralandığı,
Bağcılar Belediyesinin yaptığı işlerin tanıtımı için Beyazgezi adı altında kültür gezisine de
şoförlü araç kiralama yoluyla servis hizmeti verildiği, Öveçler Mah. Çetin Emeç Bulvarı 2.
Cd. Sokağı No: 2/4 Çankaya/ANKARA adresindeki şube işyerinde Başbakanlık ve Gençlik
ve Spor Bakanlığında yapılan işlere yardımcı olarak büro işlerinin yürütüldüğü, bu nedenle
yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel
sanatlar” işkolunda,
Gaziosmanpaşa Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Sultangazi Belediyesi, Fatih Belediyesi
(Eminönü-Marmara) Bursa Yıldırım Belediyesi, Bağcılar Belediyesi Kirazlıbent Piknik Alanı
işyerlerinde sokak, park, pazar yeri ve bahçe temizliği ile çöp toplama (evsel atık) işlerini
yaptığı, Cumhuriyet Mah. Hilal Cad. No:22 Sanko San. Sitesi Yanı Sultangazi/İSTANBUL
adresindeki işyerinde ağırlıklı olarak işverenliğe ait çöp toplama araçlarının bakım ve onarım
işlerinin yapıldığı ve yapılan işin asıl işe yardımcı iş olduğu, bu nedenle yapılan işlerin
İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda,
Şirketin Birlik Mah. 796. Sokak No.34 Esenler/İSTANBUL adresinde özel bina inşaatı
yaptığı, bu nedenle ve yapılan işin İşkolları Yönetmeliğinin 13 sıra numaralı "İnşaat"
işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5'inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
[R.G. 01 Ocak 2014 – 28869 ]
—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
Karar No. : 2013/66
ĠĢyeri
: Fibatek Plastik Ambalaj Turizm Denizcilik Taşımacılık San. A.Ş.
Hacı Sabancı O.S.B. İsmet İnönü Bulvarı No:15
Sarıçam/ADANA
SGK Sicil No. :
1049189.001
Tespiti Ġsteyen :
Teksif Sendikası
Ġnceleme : Fibatek Plastik Ambalaj Turizm Denizcilik Taşımacılık San. A.Ş.’de
Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin Hacı Sabancı O.S.B. İsmet İnönü
Bulvarı No: 15 Sarıçam/ADANA adresinde bulunan fabrika işyerinde polipropilenden plastik
çuval imalatı yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı
“Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Fibatek Plastik Ambalaj Turizm Denizcilik Taşımacılık San. A.Ş. işyerinde
yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği'nin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya,
lastik, plastik ve ilaç” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de
yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5'inci maddesi
gereğince karar verilmiştir.
[R.G. 01 Ocak 2014 – 28869 ]
—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
Karar No. : 2013/67
ĠĢyeri
: Ahmet Canbaz İnş. Temz. Taah. Taş. Tıb. Malz. Bilg.
Güv. Hizm. Tic. Ltd. Şti.
Ürgenpaşa Mah. 19 Sok. Kiyare Geçmen Apt. Kat:1 D:2
ANTAKYA (Merkez)
SGK Sicil No. :
1058315.031-1059089.031-1060153.031-1060144.0311049432.031
Tespiti Ġsteyen :
Tümtis Sendikası
İnceleme: Ahmet Canbaz İnş. Temz. Taah. Taş. Tıb. Malz. Bilg. Güv. Hizm. Tic. Ltd.
Şti.'de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin hizmet alım ihalesi ile Antakya
Belediyesi ile Harbiye ve Çekmece Belde Belediyelerinde temizlik, çöp toplama ve nakil
işlerinin, Antakya Belediyesi dahilinde 12 cadde ve bulvarda otopark (Parkomat) uygulaması
hizmetlerinin yürütüldüğü, merkez işyerinde ise şirketin almış olduğu ihaleli işlere yönelik
büro işlerinin yürütüldüğü ve yapılan işlerin asıl işe yardımcı iş olduğu, bu nedenle yapılan
işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit
edilmiştir.
Karar: Ahmet Canbaz İnş. Temz. Taah. Taş. Tıb. Malz. Bilg. Güv. Hizm. Tic.Ltd.
Şti.'ne ait işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra
numaralı “Genel işler”
işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de
yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5' inci maddesi
gereğince karar verilmiştir.
[R.G. 01 Ocak 2014 – 28869 ]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARLARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No: 622
-KARAR2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun’un değiĢik 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; ―Mahalli idareler
seçimleri beĢ yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beĢinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin
baĢlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.‖ hükme
istinaden, mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır.
2972 sayılı Kanun’da özel hüküm bulunmadığından, seçime katılabilecek siyasi
partilerin tespit ve ilanında, 298 ve 2820 sayılı Kanunların ilgili hükümleri uygulanacaktır.
Yukarıda belirtilen kanun hükümleri dikkate alınarak, 30 Mart 2014 Pazar günü
yapılacak mahalli idareler seçimlerine katılabilecek siyasi partilerin tespit edilerek,
yürütülecek seçim iĢ ve iĢlemlerinde uygulanmasına ve 298 sayılı Kanun’un 14. maddesinin
11. fıkrası uyarınca da ilanına karar verilmesi amacıyla Kurulumuzun 14/9/2013 tarih,
2013/374 sayılı kararı ile oluĢturulan Komisyon yaptığı çalıĢmaları tamamlayarak konu
hakkında düzenlediği Komisyon Raporunu Kurulumuza sunmuĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 127. ve 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle
Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddesinde yer alan;
―Mahalli idareler seçimleri beĢ yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beĢinci yılındaki 1
Ocak günü seçimin baĢlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme
günüdür.‖ hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü
yapılacaktır.
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un
14. maddesinin 11. fıkrasında; siyasi partilerin, milletvekili, belediye baĢkanlığı, belediye
meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy
verme gününden en az altı ay önce teĢkilat kurmaları ve büyük kongrelerini yapmıĢ olmaları
veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması gerektiği vurgulanmıĢtır. Aynı
Kanun hükmünün devamında da bir ilde teĢkilatlanmanın; merkez ilçesi dâhil o ilin ilçelerinin
en az üçte birinde teĢkilat kurma anlamına geldiği hükme bağlanmıĢtır. 2820 sayılı Siyasi
Partiler Kanunu’nun 20. maddesinin birinci fıkrasında ise, bir ilçede teĢkilatlanmanın, ilçe
sınırları içerisindeki beldelerin en az yarısında teĢkilat kurmayı gerektirdiği; belde sayısı üç
veya daha az ise beldenin sadece birinde teĢkilat kurulmuĢ olmasının yeterli olduğu
belirtilmiĢ, aynı Kanun’un 36. maddesinde de, buna paralel düzenlemeye yer verilmiĢtir.
Seçime katılabilecek siyasi partileri saptama ve ilan etme görev ve yetkisi 298 ve 2820
sayılı Kanunlara göre Kurulumuza ait bulunduğundan, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak
olan mahalli idareler seçimine katılabilecek siyasi partilerin araĢtırılıp belirlenmesi
gerekmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığının 11/12/2013 günlü, 154381 sayılı ve
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının 26/12/2013 günlü, 51047475/1730 sayılı yazıları ile bu
yazı ekinde gönderilen bilgisayar disketinin incelenmesi sonucunda;
I- a) 298 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 11. fıkrası ile 2820 sayılı Kanun’un 20. ve 36.
maddelerine göre, illerin en az yarısında oy verme günü olan 30 Mart 2014 tarihinden en az
altı ay öncesi, (30 Eylül 2013 tarihi) itibariyle teĢkilat kurmuĢ ve büyük kongrelerini yapmıĢ
olan siyasi partilerin;
1- Adalet ve Kalkınma Partisi,
2- Alternatif Parti,
3- Bağımsız Türkiye Partisi,
4- BarıĢ ve Demokrasi Partisi,
5- Büyük Birlik Partisi,
6- Cumhuriyet Halk Partisi,
7- Demokrat Parti,
8- Demokratik Sol Parti,
9- Doğru Yol Partisi,
10- Emek Partisi,
11- Genç Parti,
12- Hak ve EĢitlik Partisi,
13- Hak ve Özgürlükler Partisi,
14- Halkın KurtuluĢ Partisi,
15- Halkın YükseliĢi Partisi,
16- Halkların Demokratik Partisi,
17- Hür Dava Partisi,
18- ĠĢçi Partisi,
19- Liberal Demokrat Parti,
20- Millet Partisi,
21- Milliyetçi Hareket Partisi,
22- Özgürlük ve DayanıĢma Partisi,
23- Saadet Partisi,
24- Toplumsal UzlaĢma Reform ve Kalkınma Partisi,
25- Türkiye Komünist Partisi,
olduğu,
b) Diğer partilerin ise genel kongre veya teĢkilatlanma koĢulunu yerine getiremedikleri,
dolayısıyla 298 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 11. fıkrasında öngörülen nitelikleri
kazanamadıkları,
saptanmıĢtır.
II - Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu olan partilerin;
1- Adalet ve Kalkınma Partisi,
2- Cumhuriyet Halk Partisi,
3- Milliyetçi Hareket Partisi,
4- BarıĢ ve Demokrasi Partisi,
olduğu belirlenmiĢtir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
I - 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un
14. maddesinin 11. fıkrasına göre; 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak mahalli idareler
seçimine katılabilecek siyasi partilerin;
1- Adalet ve Kalkınma Partisi,
2- Alternatif Parti,
3- Bağımsız Türkiye Partisi,
4- BarıĢ ve Demokrasi Partisi,
5- Büyük Birlik Partisi,
6- Cumhuriyet Halk Partisi,
7- Demokrat Parti,
8- Demokratik Sol Parti,
9- Doğru Yol Partisi,
10- Emek Partisi,
11- Genç Parti,
12- Hak ve EĢitlik Partisi,
13- Hak ve Özgürlükler Partisi,
14- Halkın KurtuluĢ Partisi,
15- Halkın YükseliĢi Partisi,
16- Halkların Demokratik Partisi,
17- Hür Dava Partisi,
18- ĠĢçi Partisi,
19- Liberal Demokrat Parti,
20- Millet Partisi,
21- Milliyetçi Hareket Partisi,
22- Özgürlük ve DayanıĢma Partisi,
23- Saadet Partisi,
24- Toplumsal UzlaĢma Reform ve Kalkınma Partisi,
25- Türkiye Komünist Partisi,
olduğuna,
II - Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
III - Karar özetinin Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu aracılığıyla alındığı andan
itibaren bir hafta süreyle yayınlanmasına,
IV- Karar örneğinin;
a) Seçime katılabilecek siyasi partiler genel baĢkanlıklarına gönderilmesine,
b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr
adresinde yayınlanmasına ve il - ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına Kurum içi elektronik posta
ile iletilmesine,
31/12/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
Hakkı MANAV
[R.G. 02 Ocak 2014 – 28870 ]
—— • ——
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 623
-KARAR2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; ―Mahalli idareler genel
seçimleri beĢ yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beĢinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin
baĢlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.‖ hükmüne
istinaden, mahalli idareler genel seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır.
Yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde, 2972 sayılı Kanun ve bu Kanun'un
36. maddesinin atıfta bulunduğu 298, 2820 ve 2839 sayılı Kanunlar esas alınmak suretiyle
Seçmen Kütüğünün GüncelleĢtirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı
Genelge'nin hazırlanmasına yönelik Kurulumuzun 14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile
oluĢturulan Komisyon çalıĢmalarını tamamlayarak, komisyonca hazırlanan karar taslağı ve
eki Genelge Kurulumuza sunulmuĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasında; ―Mahalli idareler genel seçimleri beĢ
yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beĢinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin baĢlangıç
tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.‖ hükmüne yer verilmiĢtir.
Söz konusu madde hükmü uyarınca, mahalli idareler genel seçimlerinin beĢ yılda bir
yapılacağına ve beĢinci yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günü olacağına göre,
mahalli idareler genel seçimlerinin 30 Mart 2014 Pazar günü yapılması ve bu seçimin
baĢlangıç tarihinin de 1 Ocak 2014 ÇarĢamba günü olması kanun gereğidir.
Mahalli idareler genel seçimlerinde kullanılmak üzere askıya çıkarılacak muhtarlık
bölgesi askı listeleri; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri
Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan, Türkiye’de yerleĢik ve seçmen niteliğini
taĢıyan kiĢilere ait kayıtların, gerekli iĢlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne
dönüĢtürüldükten sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilen listelerdir.
Yeni yerleĢim sebebi ile seçim çevrelerinde değiĢiklik olan ilçe seçim kurullarınca,
güncelleĢtirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların
numaralandırılması iĢlemlerinin yeni durum esas alınarak yapılması gerekmektedir.
Takvimde belirtilen süreler içinde yeni seçmen sıfatını kazananlar ile yerleĢim yerlerini
değiĢtiren seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılabilmelerini sağlamak amacıyla
askı süresinin uygun bir süreye tabi tutulması gerekir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için
güncelleĢtirme amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin; Seçmen Kütüğü
Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt
sisteminden alınan Türkiye’de yerleĢik ve seçmen niteliğini taĢıyan kiĢilere ait kayıtların,
gerekli iĢlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüĢtürüldükten sonra muhtarlık bölgesi
askı listeleri haline getirilen listeler olduğuna,
2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin 10 Ocak 2014 Cuma günü saat 08.00’de askıya
çıkarılmasına ve 23 Ocak 2014 PerĢembe günü saat 17.00’de askıdan indirilmesine,
3- Yeni yerleĢim sebebi ile seçim çevrelerinde değiĢiklik olan ilçe seçim kurullarınca,
güncelleĢtirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların
numaralandırılması iĢlemlerinin yeni durum esas alınarak yapılması gerektiğine,
4- Ekli 140/I sayılı Genelge'nin bu karar metnine dâhil olduğuna,
5- Karar örneği ve eki 140/I sayılı Genelge'nin;
a) Resmî Gazete'de yayımlanmasına,
b) Adalet Bakanlığına,
c) ĠçiĢleri Bakanlığına,
d) Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğüne,
e) Duyuru için Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna,
f) Tüm il ve ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına Kurum içi elektronik posta olarak
iletilmesi ve Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanması için
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne,
g) Siyasi parti genel baĢkanlıklarına,
gönderilmesine,
31/12/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
Hakkı MANAV
SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEġTĠRĠLMESĠ USUL VE ESASLARINI
GÖSTERĠR GENELGE
(Örnek: 140/I)
AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK
MADDE 1- Bu Genelge, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanun’un 28, 33, 36, 39 ve 40. maddelerinin ―Seçmen Kütükleri‖ kısımlarında
5749 sayılı Kanun ile yapılan değiĢiklikler gereği, Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel
Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden seçmen niteliğini taĢıyan kiĢilere ait kayıtların,
Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Seçim BiliĢim Sistemine (SEÇSĠS) aktarılmıĢ
olması nedeniyle 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddesi gereğince 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan
mahalli idareler genel seçimlerinde kullanılacak seçmen listelerinin güncelleĢtirme
iĢlemlerinin; düzenli, çabuk ve ekonomik biçimde yapılmasını sağlamak, vatandaĢlara ve
görevlilere kolaylık getirmek amacıyla 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanun'un Geçici 18. maddesi ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanmıĢtır.
Genelge; muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleĢtirilmesi amacıyla, seçmene ait
verilerdeki değiĢimi belirleyen; ad, soyad, yaĢ, cinsiyet düzeltimi, seçme ehliyetini kaybetme
(kısıtlanma, kamu hizmetinden yasaklanma vb.) veya yeniden kazanma gibi yargı kararlarına,
asker olanlara, Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlığını kaybetme veya yeniden kazandığını
gösteren bilgiler ile vefata dair bilgilere, seçim bölgesi içerisinde veya dıĢarısında vuku bulan
yerleĢim yeri değiĢiklik verilerine ait esas ve usuller ile askı süresini, bu süre içinde yapılacak
itirazları kapsar.
ASKIYA ÇIKARILACAK MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİ
MADDE 2- GüncelleĢtirme; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanun'un 33/1. maddesi uyarınca; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce
Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sistemindeki bilgiler esas
alınarak, gerekli iĢlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüĢtürüldükten sonra ilçe seçim
kurulları tarafından muhtarlık bölgesi askı listeleri SEÇSĠS’ten alınarak ilgili muhtarlıklarda
askıya çıkarılmak suretiyle yapılır.
Ġlçe seçim kurulu baĢkanlığınca muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya
çıkarılmasından yedi gün önce o yer Cumhuriyet baĢsavcılığından ceza infaz kurumlarında ve
tutukevlerinde bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanların kimlik bilgilerini
içeren liste istenir. Bu listedeki veriler SEÇSĠS’e girilerek gerekli kontrol yapılır ve (bu
kontrol seçmenin seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığına yöneliktir) tutuklu ve taksirli
suçlardan hükümlü olanların askı listeleri elde edilir ve askıya çıkarılır.
MUHTARLIK BÖLGESĠ ASKI LĠSTELERĠNĠN ASKIYA ÇIKARILMA YERĠ,
ASKI SÜRESĠ, ASKIDAN ĠNDĠRME
MADDE 3- Muhtarlık bölgesi askı listeleri 10 Ocak 2014 Cuma günü saat 08.00'de,
muhtarlık bölgeleri esas alınarak ait oldukları mahalle veya köylerde halkın kolaylıkla görüp
okuyabileceği yerlerde askıya çıkartılır. Bu durum, Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığınca
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu aracılığıyla ilan edilir.
6360 sayılı Kanun’un 1. maddesinin üçüncü fıkrası ile Geçici 2. maddesinin birinci
fıkrası hükmü gereğince yapılan değiĢiklikler gözetilerek, belde ismiyle tek mahalle
olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılan belediyeler ile nüfusu 2.000’in
altına düĢmesi nedeniyle köye dönüĢtürülen belediyelerde, birden fazla mahalle
bulunması halinde, muhtarlık bölgesi askı listelerinin ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarınca
uygun görülecek mevcut mahalle muhtarlıklarından sadece birinde askıya çıkartılır. Bu
durum diğer mahalle muhtarlıklarında ilan edilerek seçmenler bilgilendirilir.
Ġlçe seçim kurulu baĢkanlığı, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarıldığını aynı
gün ve takip eden her iki günde bir belediye hoparlöründen duyurulmasını sağlar. Bu
duyurudan dolayı herhangi bir ücret talep edilemez.
Ayrıca, ücretsiz olmak kaydıyla, ilçede varsa mahalli gazete, TV ve radyo aracılığı ile
de iki günde bir duyuru yapılır.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin hangi tarihte ve nerelerde asıldığı, ilanın ne suretle
yapıldığı ilçe seçim kurulu baĢkanı tarafından görevlendirilen kimselerce tutanakla tespit
edilir. Askı listelerinin asıldığı yer ve tarih ilçe seçim kurulu baĢkanınca mahalli mülki
amirliğe hemen yazılı olarak bildirilir. Askı süresince listelerin korunmasından idare
amirleriyle zabıta amir ve memurlarının sorumlu olduğu da belirtilir (298/40).
Muhtarlık bölgesi askı listeleri; 23 Ocak 2014 PerĢembe günü saat 17.00'de askıdan
indirilir. Askıdan indiriliĢ tarihi de bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ilçe seçim kurulu
baĢkanı tarafından ayrı bir dosyada saklanır.
Ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan
hükümlü olanların askı listelerinin 10 Ocak 2014 Cuma günü saat 08.00'de bulundukları
koğuĢlara veya yönetimce ilan edilmek Ģartıyla belirlenecek uygun yerlere asılması
Cumhuriyet baĢsavcılığına yazılacak bir yazı ile istenir ve listelerin korunması ile görevli ceza
infaz kurumu memurlarının sorumlu olacağı bildirilir. Listeler 23 Ocak 2014 PerĢembe günü
saat 17.00'de askıdan indirilir. Askıdan indiriliĢ tarihi de ayrı bir tutanakla tespit edilir. Bu
tutanaklar ilçe seçim kurulu baĢkanı tarafından ilgili dosyada saklanır.
ASKI YERİ GÖREVLİSİ
MADDE 4- Ġlçe seçim kurulu baĢkanı; askı devam ettiği sürece, seçmenlerin muhtarlık
bölgesi askı listelerini incelemelerinde yardımcı olmak üzere, köy ve mahalle muhtarı veya
ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinden birisini görevlendirerek, bu görevlinin ilçe seçim kurulu
baĢkanlığınca tatil günleri dâhil belirlenen saatlerde askı yerinde sürekli olarak hazır
bulunmasını sağlar ve durumu askı yerinde ilan eder. Muhtar veya ihtiyar meclisi/heyeti
üyeleri yok ise görevlendirilen kiĢi yukarıda yazılan iĢlemleri yapmakla yükümlüdür.
MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE YAZILACAKLAR
MADDE 5- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel
Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taĢıyan Türkiye’de
yerleĢik Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlarına ait kayıtların seçmen kütüğüne
dönüĢtürülmesinden ve gerekli iĢlemler yapıldıktan sonra, güncelleĢtirilmek amacıyla askıya
çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve
eksikliği gidermek için;
a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi
bulunmayan,
b) 30/03/1996 tarihinde ve daha önce doğanlar (Yıl, ay ve günü gösteren, nüfus
müdürlüğünce verilen, T.C. Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin
ibrazı gereklidir.),
c) BaĢka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak
amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen (Nüfus idaresince yerleĢim
yerleri değiĢikliği kontrol edilir.),
d) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taĢıyan ve öğrenim gördükleri yerleĢim birimlerinde
oylarını kullanmak isteyen,
e) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlıĢlık
yahut eksiklik bulunan,
f) Nüfus olay bilgisi değiĢen (VatandaĢlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi)
Türk vatandaĢları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen iĢlemleri
yapabilmeleri için ilgili nüfus müdürlüğüne,
g) Askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe nasbedilen ancak silah altında bulunmaları
nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuĢ
bulunan (Terhis belgesi veya askerlik Ģubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı
gereklidir.),
h) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleĢmekle
birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayan veya koĢullu salıverilen ancak hak
ederek tahliye olacağı süreyi doldurmayanlar ile uzun süreli cezası ertelenen
(Cumhuriyet baĢsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.),
ı ) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü
olan ilgilinin yaĢlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle iĢlerini
gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama
kararı kesinleĢen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı
gereklidir.),
Türk vatandaĢları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir (aktif)
duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına,
i) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde
yanlıĢlık veya eksiklik bulunan,
j) Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü bulunduğu halde askıya çıkartılan tutuklu ve
taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde yazılmamıĢ bulunan,
Türk vatandaĢları ise, ceza infaz kurumları ve tutukevleri idaresi aracılığı ile yazılı
olarak ilçe seçim kurulu baĢkanlığına,
baĢvurabilir. (BaĢvurular ile ilgili olarak bu Genelge'nin 7. maddesi hükümleri
uygulanır.)
MUHTARLIK BÖLGESĠ ASKI LĠSTESĠNE YAZILAMAYACAK OLANLAR
MADDE 6–a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405, 406 ve 407. maddelerindeki
sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleĢenler (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun
yukarıda açıklanan maddeleri uyarınca, kısıtlılık altına alınanlara iliĢkin listenin
vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemesinden istenmesi gerekmektedir.),
b) Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaĢlarından MERNĠS Adres Kayıt Sisteminde
(AKS) yerleĢim yeri adresi bulunmayanlar, (Bu durumda olanlar, 5490 sayılı Kanun'un 50.
maddesi hükmü gereği askı süresi içinde adres beyan formu doldurarak sandık seçmen
listesine yazılabilirler.)
c) Ġzinli olsalar bile silah altında bulunan er ve erbaĢlar ile askeri öğrenciler (yedek
subay öğrencileri dâhil),
d) Taksirli suçlar dıĢında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler,
listelere yazılamazlar.
MUHTARLIK BÖLGESĠ ASKI LĠSTESĠNDE ĠSMĠ BULUNMAYANLARIN YAZIMI
ĠLE KAYITLARDA DEĞĠġĠKLĠK/DÜZELTME YAPILMASI VEYA YERLEġĠM
YERĠNĠ DEĞĠġTĠRENLERĠN YAZIMI
MADDE 7-a) Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan
seçmenlerden kayıtlarında yanlıĢlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değiĢikliği bulunan,
b) Askı süresi (10 Ocak-23 Ocak) içinde yerleĢim yeri adresini değiĢtiren ve seçmen
niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,
kiĢiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde
sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon,
doğalgaz abonelik sözleĢmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleĢmesi gibi belgelerden
birisi ile baĢvururlar ve nüfus müdürlüğünden alacakları adres değiĢikliğinin uygunluğuna
iliĢkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu baĢkanlığına teslim ederler.
Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel
vekâletname ile baĢvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında
bulunabileceklerdir.
c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taĢıyan ve öğrenim gördükleri yerleĢim birimlerinde
oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o
okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına iliĢkin alacakları
belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat baĢvurmak
suretiyle nüfus müdürlüğünden alacakları adres değiĢikliğinin asıl adres olarak tescilinin
uygunluğuna iliĢkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu baĢkanlığına teslim ederler.
Nüfus müdürlüklerince ikinci adres (diğer adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt
için yeterli değildir.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne baĢlanıldığı 3 Ocak 2014 tarihi ile
listelerin askıdan indirileceği 23 Ocak 2014 tarihleri arasında yerleĢim yeri değiĢikliği ve
kayıt düzeltme için baĢvuranlara iliĢkin kayıtlar ilçe seçim kurulu baĢkanı tarafından seçmen
kaydı güncelleme/silme (SEC_003) ekranı kullanılarak sorgulanır ve gerektiğinde bu
Genelge'nin 12. maddesinin (A) fıkrasında yazılı biçimde kontrol ve değerlendirme
yapıldıktan sonra karar verilir. Adres kayıt sisteminde gerekli düzeltme ve kaydın
yapılabilmesi için söz konusu karar ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilir.
Anayasa’nın 79. maddesinde öngörülen ―seçimlerin baĢlamasından bitimine kadar,
seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü‖ ilkesine uygun bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesini
teminen, seçmen niteliğini taĢıyan kiĢilerin yerleĢim yeri değiĢikliği için baĢvurularını
muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 3 Ocak 2014 tarihinden baĢlamak
üzere ve askı süresi içinde bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50.
maddesinde sayılanların ilgili nüfus müdürlüğüne yapmaları gerekir. Bu kiĢilerin askı
süresince posta ile yapacakları müracaatları ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme
tarihi olan 23 Ocak 2014 PerĢembe günü saat 17.00’den sonra yapılacak baĢvurular nüfus
müdürlüklerince hiçbir suretle dikkate alınmayacaktır.
ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ (AKS) DEĞİŞİKLİKLERİN SEÇSİS’E İŞLENMESİ
MADDE 8- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 3 Ocak 2014
tarihinden başlamak üzere ve askı süresi içinde nüfus müdürlüklerine yapılan
değişiklik/düzeltme başvuruları, SEÇSİS Merkezi Seçmen Veri Tabanına 7 Şubat 2014 Cuma
günü saat 17.00’ye kadar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda işlenir.
MUHTARLIK BÖLGESĠ ASKI LĠSTESĠNDEKĠ KAYITLARIN SĠLĠNMESĠ VEYA
DONDURULMASI
MADDE 9- A- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleĢme tarihi olan 7 ġubat 2014
Cuma günü saat 17.00 itibariyle Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünden alınan
bilgilere göre seçmenlerden ölmüĢ olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlığından
çıkarılanlar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce silinir.
B- Oy verme günü itibariyle seçmen niteliğini taĢıyan ve askerde bulunan kiĢilere iliĢkin
bilgiler, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne
baĢlandığı 3 Ocak 2014 Cuma gününden önce Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi
BaĢkanlığından topluca alınır ve bu kiĢilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulur.
Askerliği nedeniyle kayıtları dondurulmuĢ olanlardan oy verme gününe kadar terhis olanlar
var ise, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce kayıtları bu tarih itibariyle oy kullanabilir
(aktif) hale getirilir.
C- 30 Mart 2014 tarihi itibariyle ceza infaz kurumlarında bulunacak taksirli
suçlar dıĢındaki hükümlülere ait bilgiler (Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen
mahkûmiyet kararları kesinleĢmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayan
veya koĢullu salıverilen ancak hak ederek tahliye olacağı süreyi doldurmayanlar ile
uzun süreli cezası ertelenen hükümlüler hariç), Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce
muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne baĢlandığı 3 Ocak 2014 Cuma gününden
önce Adalet Bakanlığından topluca alınarak, bu kiĢilerin seçmen kütüğündeki kayıtları
dondurulur.
D- Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olmakla beraber;
a) Muhtarlık bölgesinde oturmadıkları anlaĢılan seçmenlerin,
b) Silah altında bulunan er ve erbaĢların,
c) Askeri öğrencilerin (yedek subay öğrencileri dâhil),
ç) KesinleĢmiĢ mahkeme kararlarına göre kısıtlı olan seçmenlerin (4721 sayılı
Kanun’un 405, 406 ve 407. maddelerine göre),
d) Taksirli suçlar dıĢında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülerin,
kayıtları ilçe seçim kurulu tarafından en geç 7 ġubat 2014 Cuma günü saat 17.00’ye
kadar SEC_003 ekranı kullanılarak ilçe seçim kurulu baĢkanlığının kararı ile seçmenin
yukarıda belirtilen durumuna uygun seçenekle dondurulur.
Kurum içi elektronik posta ile gönderilen yazıĢmaların resmî niteliğe
kavuĢabilmesi için; kısıtlı ve hükümlü olarak iĢaretlenmesi gereken seçmenlere iliĢkin
ilgili ilçe seçim kurulu kararının (imzalı), tarayıcı (scanner) ile taranarak, sadece bu
kiĢilerin kayıtlı olduğu ilçe seçim kurulu baĢkanlığına kurum içi elektronik posta yolu
ile gönderilmesi ve posta iĢleminin tamamlanması gerekmektedir.
ENGELLĠ SEÇMENLERĠN MUHTARLIK BÖLGESĠ ASKI LĠSTESĠNDE
GÖSTERĠLMESĠ
MADDE 10- 298 sayılı Kanun’un 74. maddesi uyarınca, engelli seçmenlerin oylarını
rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere,
Engelli ve YaĢlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görme ve ortopedik engellilerin listesi
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne baĢlandığı
3 Ocak 2014 Cuma gününden önce istenir. Alınan bilgiler topluca seçmen kütüğüne iĢlenir
ve muhtarlık bölgesi askı listelerinde (E) harfi ile gösterilir.
Ancak, askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli seçmenlerin engellilik beyan
formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu baĢkanlığına veya ilçe seçim
kurulu baĢkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa baĢvurulması durumunda, ilçe seçim
kurulu baĢkanlığınca SEC_003 ekranı kullanılarak, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla
kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere “engelli”
kutusu iĢaretlenir. (Engellilerin beyan formu www.ysk.gov.tr internet adresinden alınabilir.)
MUHTARLIK BÖLGESĠ ASKI LĠSTELERĠNE KĠMLERĠN, NASIL ĠTĠRAZ
EDEBĠLECEKLERĠ
MADDE 11- Seçmenler ve siyasi partiler, muhtarlık bölgesi askı listelerine askı süresi
içinde itiraz edebilirler.
Siyasi partiler, dilekçeleri ekinde sunacakları yetki belgeleri ile partileri adına
kimlerin itiraz edebileceklerini mühürlü ve imzalı bir yazı ile ilçe seçim kurulu baĢkanlığına
bildirirler.
Muhtarlık bölgesi askı listelerine;
A- Siyasi partilerin, ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına isimlerini bildirdikleri
yetkilileri;
a) O ilçede oturan tüm seçmenlerle,
b) Seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmıĢ olduğu anlaĢılanlar, (Örnek:
O muhtarlık bölgesinde yerleĢim yeri adresi bulunmayan, askeri öğrenci, ölü, kısıtlı, seçmen
yaĢına ve ehliyetine sahip olmayan kiĢilerin yazımı vb.),
ile ilgili olarak,
B- Seçmen niteliğini taĢıyan vatandaĢlar ise, ancak kendileriyle ilgili olarak,
itirazda bulunabilirler.
Yazılı itirazlar ile bu iĢler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir suretle resim ve harç
alınmaz.
Ġtirazlar ilçe seçim kurulu baĢkanına yazılı olarak yapılır. Tutuklu ve taksirli suçlardan
hükümlü olan seçmenler ceza infaz kurumu ve tutukevi idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe
seçim kurulu baĢkanlığına itiraz edebilirler. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe
göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenlerin itirazları incelenmez. Bu nedenle
inceleme yapılamadığı tutanağa yazılır.
Kimliğin ispatında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taĢıyan; nüfus cüzdanı,
resmî daireler veya iktisadi devlet teĢekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı,
pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, avukat kimliği, sürücü belgesi gibi seçmenin
kimliğini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmî nitelikteki belgelerden birine itibar
edilir. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri
kimliğin tespitinde geçerli değildir.
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taĢımayan kimlik belgelerine itibar edilmez.
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü
bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için cezaevi
idaresince verilmiĢ belge, kimlik belgesi yerine geçer.
YerleĢim yeri adresinin ispatında ise, öncelikle ilgili nüfus müdürlüklerinden alınacak
resmî nitelikteki onaylı ―YerleĢim Yeri ve Diğer Adres Belgesi‖ esas alınır.
Listelere siyasi parti adına yapılan itirazlarda ise, itiraz eden kiĢinin yetkili olduğuna
iliĢkin onaylı belgesi olup olmadığına bakılır.
Yazılı itirazlarda yukarıda açıklanan koĢullar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir.
Ġtirazın alındığına ve hangi tarihte itirazın yapıldığına dair itiraz edene bir alındı belgesi
verilir. Ġlçe seçim kurulu baĢkanının bulunmaması halinde itiraz dilekçesi; alındı belgesi
karĢılığında nöbetçi Cumhuriyet savcısına da verilebilir. Cumhuriyet savcısı itirazın kayıt
iĢlemini yaparak hemen ilçe seçim kurulu baĢkanlığına gönderir. Askı listelerinde maddi
hatanın varlığı saptandığında, ilçe seçim kurulu baĢkanı tarafından verilecek karar, belgeleri
ile birlikte gereği için ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilir.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden baĢlamak üzere ve askı süresi içinde
gerçekleĢen tüm değiĢiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe baĢkanlıklarına gönderilmek üzere
tutanak karĢılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslim edilir.
Ġlçe seçim kurulu baĢkanlığınca da, açıklanan süre içinde gerçekleĢen seçmenlere ait
muhtarlık bölgesi askı listesindeki bilgi değiĢikliklerini ihtiva eden liste, elektronik ortamda
veya çıktı alınmak suretiyle alındı belgesi karĢılığında ilçede teĢkilatı bulunan siyasi parti
baĢkanlıklarına verilir.
Bu listelere iki gün içinde yapılan itirazlar ilçe seçim kurulu baĢkanı tarafından
değerlendirilerek kesin olarak karara bağlanır. Talep halinde sonuç siyasi partiye bildirilir.
ĠTĠRAZLARIN KARARA BAĞLANMASI VE MUHTARLIK BÖLGESĠ
ASKI LĠSTELERĠNĠN KESĠNLEġMESĠ
MADDE 12- Ġlçe seçim kurulu baĢkanı, kendisine ulaĢmasından itibaren itirazları en
geç 25 Ocak 2014 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar kesin olarak karara bağlar. Bu
kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme iĢlemlerinin yapılması ile muhtarlık bölgesi
askı listeleri 7 ġubat 2014 Cuma günü kesinleĢir.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askı süresi içinde incelenmesinde, bir seçim
çevresinden diğerine topluca nakil istemi olması halinde, itiraz üzerine veya ilçe seçim kurulu
baĢkanı doğrudan bunun hileli bir giriĢim olduğu kanaatine varırsa, karar vermeden önce bu
Ģekilde nakil isteyenlerin listesini, askı süresi içinde itirazın ertesi günü askıya çıkarır ve
durumu ilçede seçime katılan siyasi partilere bildirir. Bu listeye aynı gün içinde mükerrerlik
veya hileli/toplu nakil sebebiyle ilgililer itiraz edebilirler.
A- Yapılan itirazlar üzerine veya ilçe seçim kurulu baĢkanınca doğrudan seçmenin;
a) Muhtarlıklar tarafından verilen yerleĢim belgelerinde kayıtlı olup olmadığı,
b) Güvenlik güçleri (polis, jandarma) tarafından tutulan Konutta Kalanlara Ait Kimlik
Bildirme Belgesi (Form – 5) veya belgede ismi bulunup bulunmadığı,
c) Güvenlik güçleri (polis, jandarma) tarafından yapılan araĢtırma ve soruĢturma
sonucunda belirtilen adreste oturup oturmadığı,
ç) Ġlgili kuruluĢlardan adına kayıtlı elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleĢmesi
veya faturası olup olmadığı,
d) Oturduğu yere iliĢkin kira sözleĢmesi veya tapu kaydı (kendisi, anne-babası adına)
bulunup bulunmadığı,
araĢtırma ve soruĢturma sonucunda muhtarlık bölgesinde oturmadığı belirlenen
seçmenler hakkında gerekli değerlendirmenin ilçe seçim kurulu baĢkanınca yapılarak, bu
durumda olan seçmenlerin kayıtlarının listeden çıkarılıp çıkarılamayacağı,
B- Muhtarlık bölgesinde oturmadıkları gerekçesiyle kayıtları dondurulmuĢ olan
seçmenlerin, o seçim bölgesinde oturduğu yukarıdaki (A) fıkrasında belirtilen belgelerle
kanıtlandığının anlaĢılması üzerine, kaydın dondurulmasına iliĢkin ilçe seçim kurulu baĢkanı
kararının kaldırılarak, bu durumda olan seçmenin yeniden seçmen kütüğünde oy kullanabilir
duruma getirileceği,
C- Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olduğu halde,
a) Silah altına alınan er ve erbaĢlara,
b) KesinleĢmiĢ mahkeme kararlarına göre kısıtlı olan seçmenlere (4721 sayılı Kanun’un
405, 406 ve 407. maddelerine göre),
c) Taksirli suçlar dıĢında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülere,
ç) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kaydı olmasına karĢın, askı listesindeki bilgilere
göre Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası temin edilememiĢ seçmenlere,
karĢı yapılan itirazlar da, bu Genelge'nin 11. ve 12. maddeleri çerçevesinde,
Ġlçe seçim kurulu baĢkanınca yapılacak gerekli inceleme ve değerlendirme sonucunda
25 Ocak 2014 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar kesin olarak karara bağlanır.
Ġlçe seçim kurulu baĢkanınca, ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde askıya
çıkartılan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri, Cumhuriyet baĢsavcılığından
muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleĢme tarihi olan 7 ġubat 2014 Cuma günü itibariyle
getirtilen ikinci listeler ile karĢılaĢtırılarak denetlenir.
Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listesinde adı olup, Cumhuriyet
baĢsavcılıklarından getirtilen ikinci listede adları olmayan seçmenler (tahliye, ölüm ve kesin
hüküm giyme vb.) SEC-015 ekranından denetim yapılarak listeden silinir.
Cumhuriyet baĢsavcılığından getirtilen ikinci listede adları olup da tutuklu ve taksirli
suçlardan hükümlü askı listesinde adları olmayan seçmenlerin SEC-015 ekranından
kesinleĢen seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığına iliĢkin denetim yapılarak, kayıtlı
olmaları halinde listeye eklenmeleri sağlanır.
Bu iĢlemlerden sonra oluĢturulan yeni listeler SEÇSĠS’ten dökülür ve 9 ġubat 2014
Pazar günü tekrar askıya çıkarılır.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleĢme tarihinden sonra tutuklanan veya taksirli
suçlardan hükümlülerin bu listeye eklenmesi için (SEC-015 ekranı aracılığı ile) seçmen
kütüğünde kayıtlı olma Ģartı aranır. SEC-015 ekranında seçmen kütüğüne kayıtlı olmayan
tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü giriĢi yapılamaz.
TUTUKLU VE TAKSĠRLĠ SUÇLARDAN HÜKÜMLÜLERĠN
SEÇMEN LĠSTELERĠNĠN KESĠNLEġTĠRĠLMESĠ
MADDE 13- Ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunan tutuklu ve taksirli
suçlardan hükümlülerin seçmen listesinin kesinleĢtirilebilmesi için ilçe seçim kurulu
baĢkanınca, Cumhuriyet baĢsavcılığından 27 Mart 2014 PerĢembe günü saat 17.00’ye kadar
tutuklananların, tutuklu seçmen listesinde yazılı olup da tahliye edilenlerin veya (taksirli
suçlardan hükümlüler hariç) cezaları kesinleĢerek hükümlü sıfatını alanların isim listeleri
istenilir. Ġlçe seçim kurulu baĢkanı, bu bilgilere göre tutuklu seçmen listesinde SEÇSĠS
kapsamında gerekli değiĢiklikleri yaptıktan sonra tutuklular ile taksirli suçlardan
hükümlülerin seçmen listesini onaylayarak kesinleĢtirir.
SANDIK BÖLGESĠ VE YENĠDEN SANDIK BÖLGESĠ OLUġTURULMASI
MADDE 14- Mahalli idareler genel seçimlerinde her muhtarlık bir seçim bölgesidir.
Her seçim bölgesi gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılır. Bir sandık bölgesi 320 seçmeni
kapsar. Birden çok mahalle veya semt gibi toplu yerleĢim birimlerinden oluĢan muhtarlıklar,
her birinde 320 seçmenin varlığı aranmaksızın mesafe durumu ve ulaĢım güçlükleri dikkate
alınarak gerekli sayıda sandık bölgesine ayrılabilir. Bu ayrımda aynı hane mensubu olan
seçmenlerin bir sandıkta oy vermesi ve mümkün olduğunca seçmen adedi bakımından
dengenin sağlanması ilkeleri gözetilir.
Mezra gibi toplu yerleĢim birimleri için de mesafe durumu ve ulaĢım güçlükleri ile 298
sayılı Kanun'un 5. maddesi uyarınca sandık bölgesi oluĢturulması bakımından, öngörülen
seçmen sayısı göz önünde tutularak bir sandık bölgesi oluĢturulabilir.
Mahalli idareler genel seçimlerinde ceza infaz kurumlarına ve tutukevlerine konan
sandık bölgeleri bulundukları muhtarlık seçim bölgesi içerisinde sayılır. Ceza infaz kurumları
ve tutukevinde taksirli suçlardan hükümlüler ile tutukluların rahat ve güvenli bir Ģekilde
oylarını kullanmaları için ceza ve tutukevi yetkililerinin de görüĢü alınarak gerektiği kadar
sandık bölgesine ayrılır.
Engelliler ile 75 yaĢ ve üzerinde bulunan seçmenlerin, oylarını rahatlıkla
kullanabilmeleri için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce sandık atamaları yapılırken, bu
durum göz önünde tutulur.
Sandık bölgesi 320 seçmeni kapsar. Ceza infaz kurumları ve tutukevinin Ģartları ve
güvenliği de dikkate alınarak ilçe seçim kurulu baĢkanınca bu sayı ile bağlı kalınmaksızın
sandık sayısı arttırılabilir veya indirilebilir.
KESİNLEŞEN LİSTELERİN ÇOĞALTILMASI
MADDE 15- KesinleĢen sandık seçmen listelerinin 9 Mart 2014 Pazar günü beĢ (5)
nüsha olarak çoğaltılmasına baĢlanır. Bu listelerden bir örneği ilçe seçim kurulu
baĢkanlıklarında saklanır. Bir örneği mahalli idareler genel seçimleri iĢ ve iĢlemleri sebebiyle
Yüksek Seçim Kurulunun 31.12.2013 tarihli, 2013/622 sayılı kararı ile tespit edilen siyasi
partilerin talep etmeleri ve ilçede teĢkilatlarının bulunması halinde ilçe baĢkanlıklarına
herhangi bir ücret alınmaksızın döküm halinde veya elektronik ortamda (CD veya DVD
olarak) verilir. Bir örneği ilgili muhtarlıklara, iki örneği ise sandık kurulu baĢkanlarına verilir.
Sandık kurulu baĢkanları bunlardan birini sandık alanına asar, diğerini de oy verme iĢleminde
kullanırlar (298/42-3).
Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ait kesinleĢen sandık seçmen listelerinin
çoğaltılmasına 27 Mart 2014 PerĢembe günü saat 17.00'den sonra baĢlanır ve bir gün
içinde bitirilerek birinci fıkra hükmü gereği iĢlem yapılır. Ancak bu listelerin birinci nüshası
muhtarlıklar yerine cezaevi idaresine verilir.
Çoğaltılan sandık seçmen listeleri ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere iliĢkin
sandık seçmen listelerinin her birinin her sayfası ilçe seçim kurulu baĢkanı tarafından ayrı ayrı
mühürlendikten sonra listenin kaç sayfa olduğu ve kaç seçmeni kapsadığı listenin sonuna
yazılarak onaylanır.
Listelerin çoğaltılması iĢleminin en geç 19 Mart 2014 ÇarĢamba günü saat 17.00’ye
kadar, tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ait sandık seçmen listelerinin ise 28 Mart
2014 Cuma günü saat 17.00'ye kadar bitirilmesi zorunludur.
SEÇMEN BİLGİ KÂĞITLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITIMI
MADDE 16- Sandık seçmen listelerinin kesinleĢmesinden sonra seçmen bilgi
kâğıtlarının hazırlanması ve dağıtılması iĢlemine 21 ġubat 2014 Cuma günü baĢlanır.
298 sayılı Kanun'un 44. madde hükmüne uygun biçimde hazırlanmıĢ seçmen bilgi
kâğıtlarının sağlıklı ve kısa zamanda seçmene ulaĢtırılması için ilçe seçim kurulu baĢkanı
mahalli posta idaresiyle temas ederek, kanunlardaki dağıtım süreleriyle bağlı kalmaksızın
seçmen bilgi kâğıtlarının dağıtımını yaptırabilir. Ancak, ilçe ve köylerde dağıtımın memur
aracılığı ile de yapılması uygundur.
Bu yollarla dağıtım mümkün olmadığı takdirde ilçe seçim kurulu baĢkanı, seçmen bilgi
kâğıtlarının dağıtılması iĢlemlerinde, 298 sayılı Kanun'un 31. maddesinde belirtilen daire veya
müesseselerin memur ve hizmetlilerini görevlendirebilir.
Bu iĢle görevlendirilenler (Örnek: 15/A - 15/B) alındı belgesi karĢılığı teslim aldıkları
seçmen bilgi kâğıtlarını ev ev dolaĢarak sahiplerine imza karĢılığında dağıtmak (Örnek: 15),
ilçe seçim kurulu baĢkanları da bunun sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için gerekli
önlemleri almak ve denetimleri yapmak zorundadırlar. Dağıtım iĢinin en geç 24 Mart 2014
Pazartesi günü akĢamına kadar bitirilmesi gerekir.
24 Mart 2014 Pazartesi günü akĢamına kadar herhangi bir nedenle dağıtım
yapılmadığı takdirde seçmen bilgi kâğıtları, oy torbalarına konulmak üzere aynı günün akĢamı
ilçe seçim kurulu baĢkanlığına iade edilir (Örnek: 16).
ÖDENECEK ÜCRET VE GÜNDELİKLER
MADDE 17-a) Dökümü tamamlanan seçmen bilgi kâğıtlarının dağıtımı ilçe seçim
kurulu baĢkanının görevlendireceği kiĢiler eliyle yapıldığı takdirde dağıtım iĢinde çalıĢanlara
dağıttığı her seçmen bilgi kağıdı için (6 KuruĢ) ödenir. Posta idaresince yapılacak dağıtımda
daha düĢük bir ücret belirlenebilir.
b) GüncelleĢtirme kapsamında yapılacak tüm çalıĢmalardan dolayı, ilçe seçim kurulu
baĢkanı ve seçmen kütük bürosu personeli ile askı süresi içinde kalan hafta sonlarında
(cumartesi - pazar), muhtarlık bürolarında güncelleĢtirme için yapılacak çalıĢmalar nedeniyle,
askı yeri görevlisi olarak görev yapacak muhtar veya idari makam tarafından herhangi bir
sebeple muhtarlık görevi verilen ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinden bir tanesine yapacakları
çalıĢmaları karĢılığında, seçim harcamalarına iliĢkin olarak düzenlenen Genelge hükümleri
çerçevesinde gündelik ödenir.
MADDE 18- Bu Genelge Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 gün ve 2013/623 sayılı
kararı ile Örnek:140/I olarak kabul edilmiĢtir.
[R.G. 02 Ocak 2014 – 28870 ]
—— • ——
ATAMA KARARI
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/820
1 – Açık bulunan Bakanlık Yüksek MüĢavirliğine, Personel Genel Müdür Yardımcısı
(41009) Ünal BOZDAĞ’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değiĢik 37
nci maddesi gereğince uygun görülmüĢtür.
2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
2/1/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Bekir BOZDAĞ
BaĢbakan
Adalet Bakanı
[R.G. 03 Ocak 2014 – 28871 ]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
:
20/12/2013
Karar No :
2013/201
Konu : Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı;
İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 14217 ada, 1 nolu
parseldeki 27.399,59 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki binalarla
birlikte özelleştirilmesi
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 3/10/2013 tarih ve 8814 sayılı yazısına
istinaden;
Kurulumuzun 6/2/2012 tarih, 2012/16 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve
programına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı İzmir ili,
Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 14217 ada, 1 nolu parselde bulunan 27.399,59 m2
yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki binalarla birlikte, “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü”
uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesinde
belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihale sonucunda:
“Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı, söz konusu satışa konu
varlıkların; 76.300.000 (Yetmişaltımilyonüçyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi
veren Liva İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Liva İç ve
Dış Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri
yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 74.801.000
(Yetmişdörtmilyonsekizyüzbirbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Mistral Yapı
Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mistral
Yapı Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine, 74.000.000 (Yetmişdörtmilyon) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren
Mehmet GÖKDEMİR İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde
satılmasına, Mehmet GÖKDEMİR İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”
dair verilen İhale Komisyonu Kararının onaylanmasına,
Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine
getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.
[R.G. 03 Ocak 2014 – 28871 ]
—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
:
20/12/2013
Karar No :
2013/202
Konu : İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi
8065 ada, 2 parsel ve 8067 ada, 3 parselde bulunan
taşınmazın özelleştirilmesi
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 3/10/2013 tarih ve 8794 sayılı yazısına
istinaden;
Kurulumuzun 6/2/2012 tarih, 2012/16 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve
programına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı; İzmir ili, Bornova ilçesi,
Kazımdirik Mahallesi, 8065 ada, 2 nolu parselde kayıtlı 36.616,75 m² ve 8067 ada, 3 nolu
parselde kayıtlı 17.564,48 m² olmak üzere toplam 54.181,23 m² yüzölçümlü taşınmazın
üzerinde bulunan binalarla birlikte “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak
suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar
dikkate alınarak yapılan ihale sonucunda:
“Söz konusu satışa konu varlıkların; 120.420.000.- (Yüzyirmimilyondörtyüzyirmibin)
Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Armesa-Murat AKDEMİR Ortak Girişim
Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Armesa-Murat AKDEMİR Ortak
Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 120.400.000.(Yüzyirmimilyondörtyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Liva İç ve Dış Ticaret
A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Liva İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”
dair verilen İhale Komisyonu Kararının onaylanmasına,
Bu Karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine
getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.
[R.G. 03 Ocak 2014 – 28871 ]
—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
:
20/12/2013
Karar No :
2013/203
Konu : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4167 Ada, 6 ve 7 parsel
numaralı arsalar ile üzerindeki Çelik Palas Bursa Oteli’nin inşaat
halindeki yapılarının satışı.
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 4/12/2013 tarih ve 10399 sayılı yazısına
istinaden;
Kurulumuzun 4/7/2005 tarih, 2005/76 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve
programına alınan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mülkiyetindeki Bursa İli, Osmangazi
İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4167 Ada, 6 ve 7 Parsel numaralı toplam 40.961,95 m2 yüzölçümlü
arsaların üzerinde bulunan inşaat halindeki yapılar ile birlikte “satış” yöntemiyle
özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında
yapılan ihale sonucunda ihale komisyonunca;
“SGK adına kayıtlı, Çelik Palas Bursa Oteli Taşınmazının, 39.225.000.(Otuzdokuzmilyonikiyüzyirmibeşbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Regina
Termal Otelcilik Ve Turizm Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Regina Termal Otelcilik Ve Turizm Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine, 39.220.000.- (Otuzdokuzmilyonikiyüzyirmibin) ABD Doları bedelle ikinci
teklifi veren Alt Dış Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Alt
Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve
ihalenin iptaline”
dair verilen Kararın onaylanmasına,
Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine
getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.
[R.G. 03 Ocak 2014 – 28871 ]
—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
:
20/12/2013
Karar No :
2013/204
Konu
: Erzurum Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri ile ilgili 2013/01
sayılı kararın bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı taşınmazların
özelleştirme kapsam ve programına alınması
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 25/11/2013 tarih ve 10045 sayılı yazısına
istinaden;
1. Kurulumuzun 4/1/2013 tarih ve 2013/01 sayılı kararının;
- 1’inci maddesinin (b) bendi ile alt paragrafın “Erzurum ili, Palandöken ilçesi,
Palandöken Kayak Merkezinde yer alan Maliye Hazinesi ve Spor Genel Müdürlüğü’ne ait
(2013/01 sayılı Kararımızın eki, Ek-3’te sayılan) taşınmazların, 2013/01 sayılı Kararımızın
eki, Ek-4 krokide sınırları belirlenen alandaki Maliye Hazinesine ait taşınmazlar ile Devletin
hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanların ve bunların üzerindeki; Maliye Hazinesine ve
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü/Spor Genel Müdürlüğü’ne ait Kayak Eğitim ve
Dinlenme Tesisi, kafeterya, pist, lift, gölet ve benzeri yapı, tesisler ile bu alanlar üzerinde
bulunan diğer varlıkların üzerindeki haklarla birlikte,
özelleştirme kapsam ve programa alınmasına,” şeklinde,
- 2’nci maddesinin, “Özelleştirmenin satış, kiralama, işletme hakkının verilmesi,
mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar
yöntemlerinin birlikte veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle gerçekleştirilmesine” şeklinde,
- 5’inci maddesinin “Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2016 tarihine kadar
tamamlanmasına,” şeklinde değiştirilmesine,
- 3. ve 4. maddelerin iptaline,
2. Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Dere Mahallesindeki, üzerinde sporcu kamp eğitim
merkezi bulunan Maliye Hazinesine ait 191 ada, 366 parsel sayılı, 281.444,79 m2 yüzölçümlü
taşınmazın, ekli krokide sınırları gösterilen 242.214,29 m2’lik alandan, atlama kuleleri ve
kulelerin bulunduğu alan hariç kalan alanın üzerindeki haklarla birlikte özelleştirme kapsam
ve programına alınmasına, özelleştirmenin satış, kiralama, işletme hakkının verilmesi,
mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar
yöntemlerinin birlikte veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle gerçekleştirilmesine ve
özelleştirme işlemlerinin 31/12/2016 tarihine kadar tamamlanmasına,
karar verilmiştir.
Tebliğin eki için tıklayınız
[R.G. 03 Ocak 2014 – 28871 ]
—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
:
20/12/2013
Karar No : 2013/205
Konu
: Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı Koruma Amaçlı İmar Planı.
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/8/2013 tarih ve 7221 sayılı yazısına istinaden;
1- İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi sınırları içinde; Kalamış-Fener
Caddesi mevkiinde bulunan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı alanını da kapsayan özelleştirme
kapsam ve programındaki Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait 274 ada, 1 no’lu parsel
ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlardan oluşan toplam 436.263,58 m²’lik alana
(deniz yüzeyi alanı da dahil) “Yat Limanı Alanı (Emsal:0.13; çatı dahil olmak üzere
Hmax:7.50 m)” ve “Balıkçı Barınağı Alanı” Kararı getirilmesine ilişkin Kurulumuzun
03.05.2013 tarih ve 2013/75 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım
İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan
itirazların reddine,
2- Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kadıköy Belediye Başkanlığına gönderilmesine,
karar verilmiştir.
[R.G. 03 Ocak 2014 – 28871 ]
—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih : 20/12/2013
Karar No
: 2013/210
Konu : Derince Limanı İmar Planı.
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2/12/2013 tarih ve 10257 sayılı yazısına istinaden;
1- Kurulumuzun 24/5/2013 tarih ve 2013/87 sayılı Kararı ile onaylanan Kocaeli İli,
Derince İlçesi, Deniz Mahallesi, Derince Limanı Alanına (yeni yapılacak dolgu alanı da dahil)
ilişkin olarak “Liman Alanı (E=0.35 ; Hmax= Serbest); TCDD Alanı (E=0.35 ; Hmax=
Serbest), Park Alanı, Otopark ve Yol” fonksiyonunu öneren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan
itirazlardan; T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından talep edilen bazı hususların kabul edilmesine,
diğer itirazların reddine,
2- Askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu kabul edilen itirazlara
göre yeniden düzenlenen Derince Liman Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,
3- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve
gereği için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Derince Belediye Başkanlığına
gönderilmesine,
karar verilmiştir.
Tebliğin eki için tıklayınız
[R.G. 03 Ocak 2014 – 28871 ]
—— • ——
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulundan:
Tarihi
: 20/12/2013
Karar Sayısı
: 2013/2
Konu
: Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)
5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun hükümleri gereğince, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından ilgili
bakanlık, kurum ve kuruluşların katılımı ile hazırlanmış olan ekli “Türkiye Afet Müdahale
Planı” Yüksek Kurul tarafından onaylanmıştır.
BeĢir ATALAY
BaĢbakan Yardımcısı
E. BAYRAKTAR
Çevre ve ġehircilik
Bakanı
A. DAVUTOĞLU
DıĢiĢleri Bakanı
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı
M.M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Milli Eğitim Bakanı
Ġ. YILMAZ
Milli Savunma
Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
B. YILDIRIM
UlaĢtırma,
Denizcilik
ve HaberleĢme
Bakanı
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)
[R.G. 03 Ocak 2014 – 28871 ]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 2/1/2014 Tarihli ve 2013//9894 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 3 Ocak 2014 Tarih ve 28871 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 03 Ocak 2014 – 28871 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 2/1/2014 Tarihli ve 2013//9895 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 3 Ocak 2014 Tarih ve 28871 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 03 Ocak 2014 – 28871 ]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No: 627
-KARAR2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; ―Mahalli idareler seçimleri beĢ
yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beĢinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin baĢlangıç
tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.‖ hükmüne istinaden,
mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır.
Yapılacak bu seçimlerde görev ifa edecek il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarına; her
seçim türü için yapacakları iĢlemlerde, yurt genelinde uygulama birliğinin sağlanması
amacıyla, bir genelge hazırlanması ve yürürlüğe konulması gerekmektedir. Mahalli idareler
seçimleri için, geçici ve asıl ilçe ve il seçim kurullarının görev ve yetkilerini belirleyen
genelgenin hazırlanması amacıyla Kurulumuzun 14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile
oluĢturulan Komisyon yaptığı çalıĢmaları tamamlayarak konu hakkında düzenlediği karar ve
genelge taslağını Kurulumuza sunmuĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 127. ve 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile
Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddeleri gereğince
30 Mart 2014 Pazar günü mahalli idareler seçimleri yapılacaktır.
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un
14/10. maddesinin verdiği yetki, 298 ve 2972 sayılı Kanun hükümleri ile yürütülecek seçim iĢ
ve iĢlemlerinde, yurt genelinde birlikteliğin sağlanması gerektiğinden; geçmiĢ uygulamalar da
göz önünde bulundurularak il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerinin
belirlenmesi gerekmektedir.
Bu amaçla hazırlanan ve yeniden düzenlenen Örnek: 139 sayılı Genelge'nin yürürlüğe
konulması uygun bulunmuĢtur.
S O N U Ç:
1- 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinin sağlıklı ve düzenli
yürütülüp sonuçlandırılması amacıyla; il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve
yetkilerini içeren Genelge'nin Örnek: 139 sayısı ile kabulüne, Genelge'nin kararın eki
sayılmasına,
2- Karar örneğinin ve eki Genelge'nin seçime katılabilecek siyasi partilerin genel
baĢkanlıklarına gönderilmesine,
3- Genelge'nin yeterli miktarda bastırılarak tüm il ve ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına
iletilmek üzere Kurulumuz Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığına gönderilmesine,
4- Karar örneğinin ve eki Genelge'nin Resmî Gazetede yayımlanmasına,
31/12/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
Hakkı MANAV
30 MART 2014 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK
MAHALLĠ ĠDARELER SEÇĠMLERĠNDE
ĠL, ĠLÇE VE GEÇĠCĠ ĠLÇE
SEÇĠM KURULLARININ
GÖREV VE YETKĠLERĠNĠ GÖSTERĠR
GENELGE ÖRNEK: 139
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç ve kapsam
Madde 1- Bu Genelge, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak mahalli idareler
seçimlerinde; il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerini belirtmek ve
yapacakları iĢlemleri açıklamak amacıyla hazırlanmıĢtır.
Bu çerçevede, sandık kurullarının oluĢumunu, il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının
görev ve yetkilerini, seçim iĢlemlerinin düzenli, güvenli ve süresinde yürütülüp
sonuçlandırılmasını düzenleyen hükümleri kapsar.
Tanımlar
Madde 2- Bu Genelge'de geçen,
1. Mahalli Ġdareler Seçimi:
a) Ġl genel meclisi üyelerinin,
b) BüyükĢehir belediye baĢkanı, belediye baĢkanı ve belediye meclisi üyelerinin,
c) Köy muhtarları ile ihtiyar meclisi üyelerinin,
d) Mahalle muhtarları ile ihtiyar heyeti üyelerinin,
Seçimlerini,
2. Ġl Seçimi: Ġl genel meclisi üyelerinin, (BüyükĢehir dıĢındaki),
3. Belediye Seçimi: BüyükĢehir belediye baĢkanı, belediye baĢkanı ve belediye meclisi
üyelerinin,
4. Köy Seçimi: Köy muhtarları ve ihtiyar meclisi üyelerinin,
5. Mahalle Seçimi: Mahalle muhtarları ve ihtiyar heyeti üyelerinin,
Seçimlerini ifade eder.
Ġlçe seçim kurulu partili üyelerinin aday olmaları
Madde 3- Ġlçe seçim kurullarında görev yapan siyasi parti üyelerinin aday olmaları
halinde, bu üyelerin yerine aynı siyasi partilerden seçimlerde aday olmayan partililer üye
olarak alınacaktır.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
ĠL, ĠLÇE VE GEÇĠCĠ ĠLÇE SEÇĠM KURULLARININ GÖREV VE YETKĠLERĠ
Ġl seçim kurulunun görev ve yetkileri
Madde 4- a) Ġl seçim çevresinde seçimlerin düzenli yürütülmesi için; il sınırları
içerisinde ilçe seçim kurulları arasında koordinasyonu sağlamak, kurullarda oluĢacak
boĢalmalar sebebiyle görevli hakimi belirlemek, personel görevlendirmek, güvenlik
konularında en büyük mülki amir düzeyinde giriĢimlerde bulunmak suretiyle gerekli
önlemleri almak, seçim iĢlerini denetlemek (298/16-1),
b) Ġlçe seçim kurullarına oy pusulalarını, oy sandıklarını ve diğer seçim araç ve
gereçlerini göndermek (298/16-2),
c) Ġlçe ve geçici ilçe seçim kurullarının oluĢumuna, iĢlemlerine ve kararlarına karĢı
yapılan itirazları incelemek ve derhal karara bağlamak (298/16-3),
ç) Ġlçe seçim kurulu baĢkanlarınca sorulan hususları cevaplandırmak (298/16-4),
d) BüyükĢehir belediye baĢkanlığı aday listelerini almak ve ilan etmek, bunlar hakkında
yapılacak itirazları incelemek ve bu listelerden kanuna göre geçerli olmayanlar hakkında karar
vermek, geçici ve kesin aday listelerini yerlerine göndermek ve ilan etmek (298/16-5;
2972/12-3, 4 ve 22-2),
e) BüyükĢehir belediye baĢkanlığı seçimleriyle ilgili ilçe birleĢtirme tutanaklarını
SEÇSĠS’te elektronik ortamda birleĢtirerek, il tutanağını düzenlemek ve seçim sonucunu
belirlemek (298/16-6; 2972/22-2),
f) Her seçim çevresi için seçilecek belediye meclisi ve il genel meclisi asıl ve yedek üye
sayılarını tespit ederek ilgili ilçe seçim kurullarına bildirmek (2972/5, 7),
g) Kanunla ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri
yapmak.
Ġlçe seçim kurulunun görev ve yetkileri
Madde 5- a) Sandık kurullarını oluĢturmak (bu yetki ilçe seçim kurulu baĢkanına aittir),
birden çok mahalle, semt veya mezradan oluĢan muhtarlıklarda veya birbirine yakın köylerde
seçim iĢlerinin düzenli yürütülebilmesi için gerekli görülüyorsa sandık kurullarının bir yerde
toplanmasına karar verilmesi halinde bu durumu seçim gününden en az bir hafta önce
sağlayarak duyurmak (298/5-2, 20-2; 2972/Ek 2),
b) Sandık kurullarının oluĢumuna, iĢlemlerine ve kararlarına karĢı yapılan itirazları
inceleyip karara bağlamak (298/20-4),
Sandık kurullarından itiraz üzerine verilen kararlara karĢı veya doğrudan gelen itirazları,
itirazın yapıldığı tarihten sonraki ikinci gün saat 17.00’ye kadar karara bağlamak ve verilen
kararı itirazı yapan hazırsa kendisine bildirmek, değilse tebliğ etmek (298/128),
c) Sandık kurulu baĢkanlarının ve birer üyesinin, Örnek: 138 sayılı Genelge ve seçim
kanunları ile kendilerine verilen görevler ve sorumluluklar, uygulamaya yönelik sandık iĢ ve
iĢlemleri, oy vermenin usulü, oy sayımı ve dökümü esasları ile ilgili kurs düzenleyerek bu
konuları öğrenmelerini sağlamak, bunların bu kursa katılmalarını ve devamlarını denetlemek,
ç) Sandık kurulu baĢkanlarının seçim iĢlerinin yürütülmesine iliĢkin sorularını
cevaplandırmak (298/20-5),
d) Sandık kurullarına oy sandığı ve diğer seçim araç ve gereçlerini ulaĢtırmak, sandığın
konulacağı yerler yetmediği takdirde gerekli önlemleri alarak kahvehane, lokanta gibi özel yer
kiralamak (298 /20-3, 74),
e) SEÇSĠS’ten elektronik ortamda alınan il genel meclisi, büyükĢehir belediye
baĢkanı, belediye baĢkanı ve belediye meclisi üyeliği seçimlerine iliĢkin sandık sonuç
tutanaklarında, her sandık için farklı sandık numarası ve barkod kaydı
bulunduğundan, söz konusu tutanakların bilgisayardan sadece A4 (210x297 mm)
formatında beyaz kâğıda çıktısını almak (Bu sebeple fotokopi ile çoğaltılmıĢ
tutanakların kullanılmaması gerekir.),
f) Sandık kurullarından (varsa geçici ilçe seçim kurullarından) gelen sandık sonuç
tutanaklarına (Örnek: 51, 53, 54, 54/1) göre, ilçe birleĢtirme tutanağını (Örnek: 57, 62, 63)
SEÇSĠS’te elektronik ortamda düzenlemek, bu tutanağı seçim iĢlerine ait diğer evrak ile
birlikte il seçim kuruluna derhal teslim etmek (Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde,
birinci ilçe seçim kurulunca diğer seçim kurullarının birleĢtirme tutanakları birleĢtirilerek
Örnek: 62/A, 63/A Kurullar Toplamı sonuçlandırılır.) (298/ 20-6),
g) Köy muhtarı ve ihtiyar meclisi, mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti, il genel meclisi
üyeleri, belediye baĢkanı ve belediye meclisi üyeleri seçimlerinde kazananları SEÇSĠS’te
elektronik ortamda belirlemek, seçim sonuçlarını ilan etmek ve kazananlara tutanaklarını
vermek. (Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, diğer seçim kurullarının birleĢtirme
tutanakları da birinci ilçe seçim kurulunca birleĢtirilerek sonuçlandırılır.),
ğ) BüyükĢehir belediye baĢkanlığı seçimlerine iliĢkin SEÇSĠS’te elektronik ortamda
düzenlenen ilçe birleĢtirme tutanağını il seçim kuruluna teslim etmek,
h) Seçim sonuçlarına iliĢkin bilgileri bir kez daha gözden geçirerek düzgün ve eksiksiz
olarak Yüksek Seçim Kuruluna göndermek,
ı) Seçim iĢlemlerinin düzenli ve güven içinde yürütülmesi, sonuçların süratle alınması
için gerekli bütün önlemleri almak, araç ve gereçleri sağlamak (298/20-1),
Kesin sonuçların bir an önce alınması ve ilanının sağlanması için, sandık kurulu
baĢkanlarınca, seçim sonuçlarını içeren bilgi ve belgelerin en kısa yoldan ve en kısa sürede,
ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarına ulaĢtırılmalarını sağlamak amacıyla gerekli önlemleri
önceden almak,
(30 Mart 2014 Pazar günü her sandık kurulu birden çok seçimi bir arada
yapacağından, tüm seçim türlerine ait sandık kurulu iĢlemleri bitirilmeden getirilen
belgeler ilçe veya geçici ilçe seçim kurullarınca teslim alınmayacaktır.)
i) BüyükĢehir belediye baĢkan adayları hariç, diğer belediye baĢkanı, belediye ve il
genel meclisi üyeleri adaylarına ait listeleri almak ve alıĢılmıĢ usullerle ilan etmek (2972/121, 2),
j) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde taksirli suçlardan hükümlü bulunanlar ile
tutukluların seçmen listesinin, askı gününden bir gün evvel gönderilmesini sağlamak,
k) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde taksirli suçlardan hükümlü bulunanlar ile
tutukluların oy kullanacağı sandığın konulacağı yeri cezaevi idaresinin görüĢünü de alarak
belirlemek, oy verme iĢ ve iĢlemlerini denetlemek,
l) Engelli ve 75 yaĢ ve üstü seçmenlerin eriĢimine uygun sandık konulacak yerlerin
tespitini yapmak ve binaların giriĢ katlarında oy kullanmalarını sağlayacak tedbirleri almak
(298/74),
m) Üçten fazla sandık kurulunun görev yapacağı binalara ait kurumların amirlerini veya
onların yerine tespit edilecek bina sorumlularını görevlendirmek,
Ġlçe seçim kurulu baĢkanı, oy verme hakkına sahip olduğu halde, görev yaptığı sandığa
ait seçmen listesinde kayıtlı bulunmayan sandık kurulu baĢkan ve üyeleri ile bina
sorumlularının, seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinin, ilçe seçim kurulu
tarafından sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaĢtırmak için görevlendirilmiĢ kiĢilerin, her
birine seçmen olduğunu ve hangi seçimde oy kullanabileceğini gösteren ve sandık seçmen
listesindeki bilgileri kapsayan bir belge vermek, ayrıca bu seçmenlerin esas kayıtlı olduğu
sandık seçmen listesine meĢruhat verilmek üzere kayıtlı bulunduğu sandık kurulu
baĢkanlığına durumu yazı ile bildirmek (298/94),
n) Siyasi partilerin seçim kuruluna bildirdikleri itiraza yetkili kiĢiler ile temsilcilerine
sandık çevresinde bulunabileceklerine iliĢkin belge vermek ( 298/82-2),
o) Kanunlar ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri
yapmak (298/20-7),
ö) Ġlçe ve geçici ilçe seçim kurullarının Seçim Takvimi süresince bölgelerindeki bina
sorumluları ve sandık kurulları ile iletiĢimi, malzeme ve evrak alıĢveriĢini en kolay
gerçekleĢtirebilecekleri bir kamu binasında görev yapmaları uygun olacaktır.
Geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri
Madde 6- a) Sandık kurulları baĢkanları ve en az birer üyenin (Devlet memuru olan)
eğitimi için kurs düzenlemek dâhil gerekli önlemleri almak (Bu görev seçim kurulu
baĢkanına aittir.) (298/18-3),
b) Sandık kurulları baĢkanlarının seçim iĢlerinin yürütülmesine iliĢkin sorularını derhal
cevaplandırmak ve sorunları çözümlemek (298/20-5),
c) Görev alanları içindeki; oy sandığı, diğer seçim araç ve gereçleri ile basılı evrakı
güvenlik içinde sandık kurullarına teslim etmek. Bağlı olduğu ilçe seçim kurulundan teslim
alınan tüm evrakın güvenliğini sağlamak (298/18-3),
ç) SEÇSĠS’ten elektronik ortamda alınan il genel meclisi, büyükĢehir belediye baĢkanı,
belediye baĢkanı ve belediye meclisi üyeliği seçimlerine iliĢkin sandık sonuç tutanaklarında,
her sandık için farklı sandık numarası ve barkod kaydı bulunduğundan, söz konusu
tutanakların bilgisayardan sadece A4 (210x297 mm) formatında beyaz kâğıda çıktısını
almak (Bu sebeple fotokopi ile çoğaltılmıĢ tutanakların kullanılmaması gerekir.),
d) Görev bölgesindeki iĢlerin düzenli ve güven içinde yürütülmesi ile sonuçların süratle
alınması için gerekli önlemleri almak (298/18-3),
e) Oy verme sürecinde yapılacak Ģikâyet ve itirazlar ile geçici ilçe seçim kurulu ve
sandık kurulu tutanağındaki maddi hataları derhal inceleyip sonuçlandırmak,
f) Sandık kurullarından itiraz üzerine verilen kararlara karĢı veya doğrudan gelen
itirazları, itirazın yapıldığı tarihten sonraki ikinci gün saat 17.00’ye kadar karara bağlamak ve
verilen kararı itirazı yapan hazırsa kendisine bildirmek, değilse tebliğ etmek (298/128),
g) Sandık kurullarından gelen tutanaklara göre, görev alanına iliĢkin geçici ilçe
birleĢtirme tutanağını düzenlemek, bu tutanağı seçim iĢlerine ait diğer evrak ve varsa sandık
ve geçici ilçe birleĢtirme tutanağına itiraz dilekçeleri ile birlikte bağlı olduğu ilçe seçim
kuruluna derhal teslim etmek (298/18-3),
ğ) Geçici ilçe seçim kurulu, sandık kurulu ve Evet/Tercih mühürlerini; bağlı olduğu ilçe
seçim kurulu baĢkanlığına teslim etmek,
h) Kanun hükümleri ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları doğrultusunda
birinci ilçe seçim kurulu baĢkanlığınca alınacak karar ve önlemlere uymak (298/20-7),
Bu kurullar, görev alanları içerisinde ilçe seçim kurullarının tüm yetkilerine sahiptirler.
Sandık kurulları
Madde 7- Sandık kurulu, bir baĢkan ve altı asıl üye ve altı yedek üyeden kurulur. Kurul
asıl üyeleriyle toplanır (298/21).
Sandık kurulunda görevlendirilecek baĢkan ve üyelerin belirlenmesinde, öncelikle
ikametgahın bulunduğu seçim bölgesi, mümkün olmadığı takdirde belde veya ilçe esas
alınmalıdır.
A- Sandık kurulu baĢkanının belirlenmesi:
Ġlçe seçim kurulu baĢkanı, ilçe seçim kurulunun siyasi partili üyeleri dıĢındaki asıl
üyeleriyle görüĢerek sandığın kurulacağı seçim bölgesi içindeki veya dıĢındaki seçmenler
arasından iyi ün sahibi olmakla tanınmıĢ, okur-yazar seçmenlerden kurula bağlı seçim
bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kiĢi olmak üzere genellikle Devlet memurları
arasından bir liste düzenler (298/22-1).
Kurulun, partili asıl üyelerinden her biri de, yukarıda yazılı nitelikte bir listeyi, ilçe
seçim kurulu baĢkanının belirleyeceği süre içinde, baĢkana verir. Bu süre içinde liste
vermeyen parti temsilcisi, hakkından vazgeçmiĢ sayılır (298/22-2).
Yukarıdaki fıkralar gereğince düzenlenen listelerde her sandık kurulu için adı önerilen
baĢkan adayları arasında ad çekilerek sandık kurulu baĢkanı belirlenir (298/22-3).
Köy muhtarı, görev yaptığı köyde sandık kurulu baĢkanı olamaz (298/22-4).
298 sayılı Kanun'un 22. maddesinin dördüncü fıkrasının; "... Ģu kadar ki Siyasi Partiler
Kanunu'na göre partilere üye olamayacak kimseler... sandık kurulu baĢkanı olamazlar..."
deyimi, ilçe seçim kurulu baĢkanı tarafından 22. maddenin birinci fıkrasına göre düzenlenen
listede yer alması mümkün memurları kapsamadığından, memurların ve öğretmenlerin
(görevli oldukları yerlerde) sandık kurulu baĢkanı olmalarına yasal engel yoktur
(Anayasa/79).
B- Sandık kurulu üyelerinin belirlenmesi:
Ġlçe seçim kurulu baĢkanı, Yüksek Seçim Kurulunca bu seçimlere katılabilecekleri
tespit ve ilan edilen siyasi partilerden, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede teĢkilatı
bulunan ve son milletvekili genel seçimlerinde o ilçede en çok oyu almıĢ 5 (beĢ) siyasi partiye
her sandık için birer asıl ve birer yedek üye adının beĢ gün içinde bildirilmesini ister.
Yeni kurulan ilçelerde kurulmuĢ olan ilçe seçim kurulları, bu yerlerin ilçe olmadan
önceki yerleĢim birimlerini dikkate alarak 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili
genel seçimindeki oyların partiler bazında birleĢtirilmesi suretiyle teĢkilatı bulunan siyasi
partiler arasından sandık kurullarına üye adı bildirecek siyasi partileri belirleyecektir (298/23).
Bu Ģekilde tespit edilen sandık kurulu üye sayısı beĢten az olduğu takdirde, eksik kalan
üyelikler, aynı Ģartları taĢıyan diğer siyasi partilerden, aldıkları oyların büyüklük sırasına
göre, aynı usulle tamamlanır.
Oylarda eĢitlik halinde ad çekilir.
Ġlçe seçim kurulu baĢkanının tebliğinden itibaren beĢ gün içinde asıl ve yedek üye ismi
bildirmeyen siyasi parti, sandık kuruluna asıl ve yedek üye bildirme hakkından vazgeçmiĢ
sayılır.
Sandık kurulunun, bir asıl ve bir yedek üyesi, ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi veya
memurlar arasından ad çekme ile belirlenir. Adı ilk çıkan asıl, öteki yedek üye olur.
Üyeliklerin bu Ģekilde doldurulması mümkün olmazsa, eksikler, ilçe seçim kurulu
baĢkanı tarafından, o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesinde sakınca
olmayan kimselerden doldurulur (298/23).
Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına rağmen beĢ asıl ve beĢ yedek üyenin tümü
belirlenemediği takdirde, o ilçede seçime katılan ve teĢkilatı bulunan diğer siyasi partiler
arasında ad çekilir. Ad çekmedeki sıraya göre, adı çıkan, eksik üyelik sayısı kadar siyasi
partinin yukarıda yazılan usulle bildireceği kimseler, sandık kurulu üyesi olur (298/23-5).
Bundan baĢka, sandığın bulunduğu köy ve mahalle ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi asıl
ve yedek üyelerinden keza ad çekme ile iki kiĢi seçilir. Bu ad çekme sırasına göre ilki asıl,
diğeri yedek üyedir. ġu kadar ki; bu fıkra gereğince görevlendirilecek sandık kurulu asıl ve
yedek üyeliklerine yetecek kadar ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyesi
bulunmayan köy ve mahallelerde noksan üyelikler, yukarıdaki fıkralarda yazılan hükümlerin
sandık kurullarına üye vermemiĢ partiler hakkında uygulanmasıyla tamamlanır (298/23-6).
Sandık kurulu, Ģehirlerde bir devlet memuru asıl üyesi, beĢ siyasi parti asıl üyesi olmak
üzere 6 asıl üye, 6 siyasi partili yedek üyeden oluĢur. Köylerde ise, seçilecek bir üye köy
ihtiyar meclisi üyeleri arasından çekilecek ad çekme ile belirlenir. Ad çekmede adı ilk çıkan
asıl, diğeri yedek üye olur.
Sandık kurulu baĢkan ve üyelikleri için ad çekme iĢlemleri, ilçe seçim kurulu
huzurunda, bu kurulun baĢkanı tarafından yapılır (298/23-8).
Sandık kurullarının oluĢturulacağı tarih ve görev süresi
Madde 8 - a) Ġlçe seçim kurullarınca, sandık kurullarının oluĢum çalıĢmalarına
18 ġubat 2014 Salı günü baĢlanacak ve 1 Mart 2014 Cumartesi günü tamamlanarak
görevlilere tebliğ edilecektir.
b) Sandık kurulu üyeleri 29 Mart 2014 Cumartesi günü göreve baĢlayacak ve oyların
sayımına iliĢkin belgeler ilçe seçim kuruluna teslim edilinceye kadar aralıksız çalıĢacaklardır.
Sandık kurullarının oluĢumuna itiraz ve Ģikâyet
Madde 9- a) Sandık kurullarının oluĢturulmasına iliĢkin ilçe seçim kurulu baĢkanı veya
kurul tarafından yapılan iĢlemlerin düzeltilmesi, iĢlem tarihinden itibaren iki gün içinde
Ģikâyet yoluyla istenebilir (298/119-1).
ġikâyetin reddi yolundaki kararlara karĢı bildirim veya tebliğ tarihinden itibaren iki gün
içinde il seçim kuruluna itiraz olunur. Ġl seçim kurulları iki gün içinde kesin kararı verirler.
b) ġikâyet yoluna baĢvurulmasa bile, sandık kurulunun oluĢumuna karĢı, oluĢma
tarihinden itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edilebilir.
Ġtirazlar il seçim kurulunca iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır (298/119).
Sandık kurullarına seçimle ilgili araç ve gereçlerin sağlanması
Madde 10- Örnek: 138 sayılı Genelge'nin ilgili maddelerinde yazılı araç ve gereçler ile
gerekli diğer malzeme ilçe seçim kurulu baĢkanlığınca hazırlanır ve süresinde gereğine göre
asıl ve geçici ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarınca sandık yerlerinde bulundurulması sağlanır.
Sayım ve döküm yerinin düzeni
Madde 11- Asıl ve geçici ilçe seçim kurulu baĢkanları da, sandık kurulu baĢkanlarının
sandık çevresinde alınacak güvenlik önlemlerine ve sandık alanında suç iĢlenmesi halinde
sandık kurullarının yapacakları iĢlere ait yetkileri, sayım, döküm ve birleĢtirme iĢlerinin
yapıldığı yerlerde kullanabilirler (298/82, 83, 108).
Ġlçe ve geçici ilçe seçim kurullarınca seçim sonuçlarının birleĢtirilmesi ve
denetlenmesi
Madde 12- Sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarının (Örnek: 51, 53, 54,
54/1) ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarında birleĢtirilmesi ve seçim sonuçlarının belirlenmesi
iĢlemleri açık olarak yapılır.
Ġlçe veya geçici ilçe seçim kurulunun yapacağı sayım, döküm ve birleĢtirme iĢlemleri
sırasında, siyasi partilerin aday ve müĢahitleri ve bağımsız adaylar ve müĢahitleri ile ilçe
seçim kurullarındaki siyasi parti temsilcileri istedikleri takdirde hazır bulunurlar. Hazır
bulunan bağımsız aday ve müĢahitleri üçten fazla olursa ad çekilerek, adı ilk çıkanlardan üçü
bu iĢlemleri takip etmek üzere kalabilirler. Siyasi parti aday ve müĢahitleri için ad çekme
yapılmaz. Bu iĢlemlerde hazır bulunanlara, birleĢtirme iĢ ve iĢlemlerini yakından takip
edebilecekleri bir yer mutlaka ayrılır.
Ġlçe veya geçici ilçe seçim kurulunca, sandık kurullarından gelen sandık sonuç
tutanağında yer alan bilgiler (Örnek: 51, 53, 54, 54/1) SEÇSĠS uygulamaları, seçim iĢlemlerisandık sonuç giriĢi (SCM-17) ekranına girildikten sonra sandık sonuç tutanakları, ilçe seçim
kurullarında bulunan tarayıcılar ile SEÇSĠS uygulamaları tarama modülü kullanılarak Sandık
Sonuç PaylaĢım Sisteminde (SSPS) görüntülenmek üzere elektronik ortama aktarılır. Bu iĢlem
tutanaklar geldikçe bekletilmeksizin yapılır.
En son sandık sonuç tutanağı geldikten sonra, ilçe dâhilindeki bütün sandık sonuç
tutanaklarının birleĢtirilmesi tamamlanarak, bunun sonucu bir tutanakla tespit edilir (Örnek:
57, 62, 62/A, 63, 63/A). Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce seçim kesin sonuçları
alınıncaya kadar siyasi partilerin SSPS aracılığıyla, bu birleĢtirme tutanaklarındaki bilgilere
eriĢimi ve görüntülenmesinin devamı sağlanır.
BirleĢtirme iĢlemi için birden fazla tutanak kullanılmıĢ ise, her tutanağa sıra numarası
verilir.
BirleĢik oy pusulası kullanılan bu seçimde, ilçe birleĢtirme tutanağı imzalanmadan önce,
birleĢtirmesi yapılan sandık sonuç tutanaklarındaki bilgilerin tamamını gösterir bir döküm
cetveli, ilçe seçim kurulunun siyasi partili üyelerine de birer nüsha çoğaltılarak verildikten
sonra, o tutanakta birleĢtirmesi yapılan sandık sonuç tutanaklarında, siyasi parti ve bağımsız
adayların aldıkları oy sayıları, ilçe seçim kurulunda, baĢkanın görevlendireceği memur
üyelerden biri tarafından, birleĢtirme tutanağındaki sıraya göre, yüksek sesle okunmak
suretiyle, ilçe birleĢtirme tutanağına iĢlenen oy sayılarında yanlıĢlık olup olmadığı denetlenir.
Ġlçe seçim kurullarında yeterli imkan olması halinde denetim iĢlemi hazır bulunanların
izleyebileceği Ģekilde görüntülü olarak cihazlarla yayınlanabilir.
BaĢkan, denetim sırasında tespit edilen hataları denetim tutanağına (Örnek: 90/A)
geçirmek üzere, kurulun diğer memur üyesini görevlendirir. Denetim tutanağında, ilçe seçim
kurulunun adı, denetlenen seçimin türü ve çevresi ile denetim iĢlemi sırasında hatalı bilgi
giriĢi yapıldığı tespit edilen sandıkların numarasını yazmaya elveriĢli bir cetvel yer alır.
Denetleme sırasında, ilçe birleĢtirme tutanağına hatalı olarak iĢlenmiĢ sandık kurulu sonuç
tutanakları bir kenara ayrılır. Denetim iĢlemi sonucunda, düzenlenen tutanak baĢkan ve
üyelerce imzalanır. Denetim iĢlemi tamamlandıktan sonra, hata tespit edilmiĢse, ayrılan
sandık sonuç tutanaklarına göre gerekli düzeltmeler yapılarak hazırlanan ilçe birleĢtirme
tutanağı, kurul baĢkanı ve üyelerince imzalanır ve sonuçlar hazır bulunanlara sözlü olarak ilan
edilir.
Ġlçe birleĢtirme tutanağındaki bilgilere göre hazırlanacak tutanak özetinin onaylı bir
sureti, ilçe seçim kurulunda herkesin inceleyebileceği uygun bir yere bir hafta süreyle asılmak
suretiyle ilan edilir (Örnek: 58, 64, 64/1, 69).
Ġlçe birleĢtirme tutanak özeti ile denetim tutanağının imzalı ve mühürlü birer sureti ilçe
seçim kurulu baĢkanınca, kurulun siyasi partili üyelerine imza karĢılığı verilir. Ayrıca, ilan
süresi içinde yazılı talepte bulunan ve o seçim çevresinde seçime katılan siyasi parti ilçe
baĢkanlıklarına ve bağımsız adaylara da bir defaya mahsus olmak üzere imza karĢılığı verilir
(298/108).
Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, her ilçe seçim kurulu, kendisine bağlı
bulunan sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarını birleĢtirdikten sonra,
düzenleyeceği denetim ve birleĢtirme tutanak özetinin onaylı birer suretini, bir numaralı ilçe
seçim kuruluna teslim eder.
Birinci ilçe seçim kurulu, aldığı bu tutanaklardaki sonuçları, kendi düzenlediği özel
tutanağa, sütun baĢlıkları altına toplam sayıları yazmak suretiyle veya ayrı bir tutanak
düzenleyerek birleĢtirme iĢlemini yapar. Birinci ilçe seçim kurulunun düzenleyeceği ilçe
birleĢtirme tutanak özetinin ilanı ve siyasi parti ve adaylara verilmesi hususunda da
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
BüyükĢehir belediye baĢkanlığı seçimlerinde, ilçe birleĢtirme tutanağının ve özetinin
onaylı birer sureti ilçe seçim kurulu baĢkanı ile en az iki üye tarafından en kısa sürede il seçim
kuruluna teslim edilir (Örnek: 63, 63/Ek 1 ve varsa Örnek: 63/A, 63/A- Ek 1 Kurullar
Toplamı).
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SEÇĠLENLERĠN BELĠRLENMESĠ
Seçilenlerin belli edilmesinde uygulanacak yöntem
Madde 13- BüyükĢehir belediye baĢkanı, belediye baĢkanı, köy ve mahalle seçimleri
çoğunluk sistemine göre yapılacağından, bu seçimlerde seçim çevresinde en çok oy alan aday
seçilmiĢ olur.
Onda birlik baraj uygulanacak nisbi temsil sistemine göre yapılan il genel meclisi ve
belediye meclisi üyelerinin seçimlerinde seçilenlerin nasıl belli edileceği aĢağıdaki
maddelerde gösterilmiĢtir (2972/2-2, 32-4).
Yalnız bir sandıkta oy kullanılan köy ve mahalle muhtarlığı ile ihtiyar meclisi ve
heyeti üyeliği seçim sonucunun belirlenmesi
Madde 14- Köy veya mahalle seçimleri için, seçim çevresinde yalnız bir sandıkta oy
kullanılmıĢ ise; sandık kurullarınca düzenlenen (Örnek: 51) sayılı tutanaktaki bilgilere göre;
- Köy muhtarlığını,
- Köy ihtiyar meclisi asıl ve yedek üyeliklerini,
- Mahalle muhtarlığını,
- Mahalle ihtiyar heyeti asıl ve yedek üyeliklerini,
kazananları gösterir (Örnek: 60) sayılı tutanak (Ġli, ilçesi, köy ya da mahalle adı
yazılacak Ģekilde) SEÇSĠS'te elektronik ortamda düzenlenir.
Bu tutanakta yazılı olanlar hazır bulunanlara ilan edilir ve bir örneği, bir hafta süreyle
ilçe seçim kurulunun ilan yerine asılır.
Birden çok sandığı bulunan köyler ile mahallelerde yapılacak köy, mahalle
muhtarlığı ile ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti seçimlerine iliĢkin tutanakların ilçe seçim
kurullarınca birleĢtirilmesi
Madde 15- Ġlçe seçim kurulu, sandık kurullarından gelen tutanaklardaki bilgileri
SEÇSĠS'te elektronik ortama aktarır. En son sandık tutanağı geldikten sonra SEÇSĠS'te
elektronik ortamda (Örnek: 57) sayılı tutanağı düzenler ve bu tutanağı her mahalle ve köydeki
sandık tutanakları ile karĢılaĢtırır. Varsa hatalar sandık numarasına göre elektronik ortamda
düzeltilir ve yeniden döküm alınarak imzalanır.
Birden çok sandığı bulunan köyler ile mahallelerde yapılacak köy, mahalle
muhtarlığı ile ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti seçimleri sonucunda ilçe seçim
kurullarınca düzenlenecek tutanaklar ve ilanı
Madde 16- a) Ġlçe seçim kurulu (Örnek: 58) sayılı tutanağı SEÇSĠS'te elektronik
ortamda düzenler.
Bu tutanaktaki sonuçlar orada bulunanlara yüksek sesle derhal ilan edilir. Tutanağın
birer sureti isterlerse adaylara veya bunların gözlemcilerine verilir; diğer bir örneği de ilçe
seçim kurulunun çalıĢtığı binanın kapısına bir hafta süre ile asılır.
b) Ġlçe seçim kurulu ayrıca 15. maddede sözü edilen (Örnek: 57) sayılı birleĢtirme
tutanağını esas alarak seçilenleri gösteren (Örnek: 60) sayılı tutanağı SEÇSĠS'te elektronik
ortamda düzenler ve bunu ilçe seçim kurulunun çalıĢtığı binanın kapısına asar.
c) Köy ve mahalle muhtarlığı ile ihtiyar meclisi ve heyeti üyeliği seçimleri çoğunluk
sistemine göre yapıldığından, bu seçim çevresinde en çok oy alan aday seçilmiĢ olur.
Belediye baĢkanlığı seçimi sonuçlarının birleĢtirilmesi
Madde 17- a) Belediye baĢkanlığı seçimiyle ilgili olarak sandık kurullarından gelen
sonuçlar, ilçe seçim kurulu tarafından merkez belediye ve varsa beldeler itibariyle (Örnek: 63)
numaralı tutanağa SEÇSĠS'te elektronik ortamda iĢlenmek suretiyle birleĢtirilir. Bu tutanakta
2972 sayılı Kanun'un 21. maddesindeki ve bu genelgedeki ilgili hususlar yer alır. Bütün
sandıkların sonucu alınıp toplamlar yapılınca sonuç yüksek sesle açıklanır. Tutanağın bir
örneği seçim kurulunun çalıĢtığı binanın kapısına bir hafta süre ile asılır (2972/21).
b) Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçe ve merkez ilçelerde; ikinci, üçüncü ilâ...
ilçe seçim kurulları kendi bölgelerine ait sandıkların sonuçlarını SEÇSĠS'te elektronik
ortamda (Örnek: 63) sayılı tutanakta birleĢtirmekle beraber bunları birinci ilçe seçim kurulu
baĢkanlığına hemen gönderirler. Birinci ilçe seçim kurulu baĢkanı, bu tutanakları ve kendi
birleĢtirme tutanağını birleĢtirir ve sonucu belirler (Örnek: 63/A).
c) Yukarıdaki maddeye göre yapılan birleĢtirme iĢlemi sonunda, en çok geçerli oy alan
aday belediye baĢkanlığına seçilmiĢ olur ve ilçe seçim kurulunca (Örnek: 65/A) sayılı tutanak
SEÇSĠS'te elektronik ortamda düzenlenerek kendisine verilir.
BüyükĢehir belediye baĢkanlığı seçimine iliĢkin tutanakların birleĢtirilmesi
Madde 18-a) Ġlçe seçim kurulları, sandık kurullarından aldıkları büyükĢehir belediye
baĢkanlığı seçim sonuçlarını SEÇSĠS'te elektronik ortamda (Örnek: 63) numaralı tutanakta
birleĢtirir. Bütün sandıkların sonuçları alındıktan sonra sonuç orada açıklanır ve tutanağın bir
örneği ilçe seçim kurulunun çalıĢtığı binanın kapısına asılır. BüyükĢehir belediye baĢkanlığı
seçim sonuçlarına iliĢkin birleĢtirme tutanakları derhal bağlı bulunduğu il seçim kurulu
baĢkanlığına SEÇSĠS veya telefon, telefaks vs. araçlarla bildirilir (2972/22-2).
b) Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçe ve merkez ilçelerde; ikinci, üçüncü ilâ...
ilçe seçim kurulları, birleĢtirme tutanaklarını birinci ilçe seçim kuruluna hemen teslim ederler.
Birinci ilçe seçim kurulu, aldığı bu tutanaklardaki sonuçlara göre; SEÇSĠS kapsamında
büyükĢehir belediye baĢkanlığı seçiminde ilçe birleĢtirme (kurullar toplamı) Örnek: 63/A
sayılı tutanağı düzenleyerek birleĢtirme iĢlemini yapar. Bu suretle tüm ilçeyi kapsayacak
Ģekilde oluĢan birleĢtirme tutanağı derhal bağlı bulunduğu il seçim kurulu baĢkanlığına
SEÇSĠS veya telefon, telefaks vs. araçlarla bildirilir.
c) Ġlçelerden alınan tutanakların il seçim kurulunda birleĢtirme iĢlemi SEÇSĠS'te
elektronik ortamda (Örnek: 63/1) sayılı tutanakta yapılır. BirleĢtirme iĢlemi tamamlandıktan
sonra sonuç orada bulunanlara açıklanır. Partilere ve bağımsız adaylara verilmek ve bir örneği
ilçe seçim kurulunun çalıĢtığı binanın kapısına asılmak üzere SEÇSĠS'te elektronik ortamda
(Örnek: 64/2) sayılı tutanak düzenlenir.
ç) Tutanakların birleĢtirilmesi sonunda en çok oy aldığı anlaĢılan aday büyükĢehir
belediye baĢkanlığına seçilmiĢ olur ve il seçim kurulunca SEÇSĠS'te elektronik ortamda
(Örnek: 65) sayılı tutanak düzenlenerek kendisine verilir.
BüyükĢehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerin belediye baĢkanlarının seçimi hakkında
da bu Genelge'nin ilgili maddesi hükümleri uygulanır.
Belediye meclisi üyeleri seçimlerine iliĢkin tutanakların ilçe seçim kurullarınca
birleĢtirilmesi
Madde 19- a) Ġlçe seçim kurulu, sandık kurullarından gelen tutanakları geldikçe
almakla beraber, aralıksız olarak çalıĢır ve sandık tutanaklarını ilçe belediyesi ve varsa
beldeler itibariyle birleĢtirmeye devam eder. En son sandık tutanağı geldikten sonra, ilçedeki
bütün sandık tutanaklarının birleĢtirilmesi tamamlanarak bunun sonucu SEÇSĠS'te elektronik
ortamda (Örnek: 62) sayılı tutanağa iĢlenir.
Tutanağın altı Kurul baĢkanı ve üyelerince imzalanır (2972/21).
b) Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, birleĢtirme tutanağının birinci ilçe
seçim kurulunca düzenlenerek kazananlara tutanak verilmesi gerektiğinden, diğer ilçe seçim
kurulları kendilerine bağlı bulunan sandıkların sonuçlarını yine SEÇSĠS'te elektronik ortamda
(Örnek: 62) sayılı tutanakta birleĢtirmekle beraber bu tutanağın bir örneğini derhal birinci ilçe
seçim kurulu baĢkanlığına verirler.
c) Birinci ilçe seçim kurulu, aldığı bu tutanaklardaki sonuçlara göre; SEÇSĠS
kapsamında belediye meclisi üyeleri seçiminde ilçe birleĢtirme (kurullar toplamı) Örnek:
62/A sayılı tutanağı düzenleyerek birleĢtirme iĢlemini yapar.
Ġl genel meclisi üyelikleri seçimlerine iliĢkin tutanakların birleĢtirilmesi
Madde 20- Ġl genel meclisi üyelikleri seçimlerine iliĢkin tutanakların birleĢtirilmesinde
18. maddede açıklanan yöntem uygulanır. Ancak, bu seçimlerde seçim çevresi ilçe
olduğundan birleĢtirme iĢlemi ilçe itibariyle yapılır ve o ilçe sınırları içindeki köylerin adları
ile buralardaki sandıkların numaraları da SEÇSĠS'te elektronik ortamda (Örnek: 62) sayılı
tutanağa iĢlenir.
Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri belediye meclisi üyeliklerinin
hesabı
Madde 21- Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri belediye meclisi üye
sayısını belirlemek için SEÇSĠS kapsamında bulunan (Örnek: 66/Ek) ve (Örnek: 66) sayılı
çizelgeler kullanılır. Belirleme iĢlemleri aĢağıdaki sıraya göre yapılır ve sonuçlandırılır.
A) Örnek: 66/Ek sayılı çizelgenin ilgili bölümlerinde:
a- Seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların toplamı,
b- Geçerli oy toplamının 10'a bölünmesi suretiyle bulunacak "onda birlik baraj" sayısı,
c- Seçime katılan siyasi partilerin alfabe sırasına göre adları,
ç- Bağımsız adayların ad ve soyadları,
d- Siyasi partilerin ve bağımsız adayların adları karĢısına,
- Aldıkları geçerli oy sayısı,
- Onda birlik baraj sayısı,
- Aldıkları geçerli oy sayısından, baraj sayısının çıkarılmasından sonra kalan sayı,
(çıkarma iĢlemi sonucu bir sayı kalmıyorsa " - " Ģeklinde iĢaret konulur.)
iĢlenir.
f- Kontenjan adayı gösterilen seçim çevrelerinde belediye meclisi üyeliği seçiminde
geçerli oyların en çoğunu almıĢ olan siyasi partinin kontenjan adayları belediye meclisi
üyeliğini kazanmıĢ olurlar (2972/23-a).
B) Örnek: 66 sayılı çizelgede:
a- Çıkarma iĢleminden sonra geriye kalan ve SEÇSĠS kapsamında bulunan (Örnek:
66/Ek) sayılı çizelgede gösterilen siyasi partiler ile bağımsız adayların adları ve aldıkları
geçerli oy sayısından baraj sayısı çıktıktan sonra kalan sayı SEÇSĠS kapsamında bulunan
(Örnek: 66) sayılı çizelgenin (1) iĢaretli bölümünde ayrılmıĢ bulunan yere iĢlenir.
b- Her partinin baraj sayısı çıktıktan sonra kalan geçerli oyları önce bire, sonra ikiye,
sonra üçe... Ģeklinde bölünür. Bölme iĢlemine, seçim çevresinin çıkaracağı üye sayısından, o
çevre için gösterilmesi gereken kontenjan sayısı çıktıktan sonra elde edilecek sayıya
ulaĢılıncaya kadar devam edilir. Bölme iĢlemleri sonunda bulunan paylar 1/1, 1/2, 1/3... gibi
gösterilen hanelere iĢlenir.
ÖRNEĞĠN; 15 belediye meclisi üyesi seçimi yapılacak bir çevrede bölme iĢlemi 1/15'e
kadar değil, o çevre için gösterilecek kontenjan sayısı 2 olduğundan 1/13'e kadar yapılacaktır.
(Örnek: 66) form düzenlenirken kontenjanla ilgili hususlara dikkat edilmesi gereklidir.
c- Ġlçe seçim kurulunca; Yüksek Seçim Kurulunun 23/06/1992 gün ve 134 sayılı ilke
kararında belirtilen tam sayı artıklarının (,) den sonraki küsuratının hesaplamada dikkate
alınması gerekir.
ç- Bulunan bu paylar ve bağımsız adayların baraj sayısı çıktıktan sonra kalan oyları,
çizelgenin (2) numara ile gösterilen yerinin solundaki sütuna büyüklük sırasına göre
kaydedilir. Bunların karĢılarına da bu sayılar hangi partiye veya bağımsız adaya ait ise onların
isimleri iĢlenir.
d- Seçilmesi gereken asıl üye sayısı kadar üyelikler (kontenjan hariç) bu payların sahibi
olan siyasi partilere ve bağımsız adaylara sayıların büyüklük sırasına göre verilir.
Son kalan üyelikler için eĢit sayılar bulunduğu takdirde bu sayıların sahipleri arasında
ad çekme sonucu adı çıkana üyelik verilir.
Siyasi partilerin elde ettikleri üyelikler, ilçe seçim kuruluna verilen aday listesindeki
sıraya göre belirlenerek kimlerin üye seçildiği böylece saptanır.
e- Kontenjan adayları baĢta olmak üzere, üyeliğe seçilen siyasi parti adayları alfabe
sırasına göre partinin adı, adayın soyadı ve adı, aday listesindeki sıra numarası belirtilerek (6)
numara ile iĢaretli yerdeki sütunlara yazılır. Seçilen bağımsız adaylar da aynı sütunda yer alır.
Oyların eĢitliği nedeniyle ad çekmeye baĢ vurulmuĢ ise, ad çekme sonucu üyeliğin
hangi siyasi partiye veya bağımsız adaya verildiği de çizelgenin (3) numara ile iĢaretli
bölümüne iĢlenir.
C) Belediye meclisi yedek üyeliklerine seçilenlerin belirlenmesi:
2972 sayılı Kanun'un 23. maddesinin (c) bendinde yedek üyelerin belirlenmesi için asıl
üyeler hakkında yapılan iĢlemlerin uygulanması öngörülmüĢtür.
Yedek üyeleri belirlerken iki farklı durumu göz önünde tutmak gerekir.
a- Bağımsız adaylardan üyeliğe seçilen yoksa; asıl üyeliğe seçilenlerden sonra gelen
isimden itibaren siyasi partilerin elde ettikleri asıl üyelikler kadar yedek üyelik, aday
listelerindeki sıraya göre belirlenir ve (Örnek: 66) sayılı çizelgenin yedek üyelere ayrılmıĢ
sütunlarına iĢlenir.
b- Bağımsız adaylardan üyeliğe seçilen varsa; bu takdirde önce yukarıda belirtilen
Ģekilde her partiye kazandığı asıl üye sayısı kadar yedek üye verilir. Bağımsız adayın
yedeği olmayacaksa da bir çevrenin çıkaracağı asıl üye sayısı kadar yedek üye belirlenmesi
zorunlu olduğundan, bu yedek üyelikler; parti ayrımı yapılmaksızın (yukarıda nasıl yapılacağı
belirtilen oy bölüĢümünde kendisine yedek üyelik verilen) partilerden sonra ilk gelen payın
sahibi olan parti veya partilere verilir.
Böylece, bağımsızlar da dâhil olmak üzere bir seçim çevresinden seçilecek asıl üye
sayısı kadar, yedek üyelik belirlenmiĢ olur.
D) Belediye meclisi üyeliklerine seçilenlerin belirlenmesi iĢlemlerinin bir örnekle
açıklanması:
Belde nüfusu .....................................................40.000
Seçilecek belediye meclisi üye sayısı (asıl) ............
15
Seçmen sayısı .................................................... 15.000
Geçerli oyların toplamı .......................................
13.500
Seçime katılan siyasi parti sayısı ..........................
6
Seçime katılan bağımsız aday sayısı .....................
2
olduğunu ve siyasi partilerin alfabe sırasına göre; 6.000, 1.400, 1.800, 500, 600, 2.900
ve bağımsız adayların 210 ve 90 oy aldıklarını varsayalım.
Sırayla Ģu iĢlemler yapılacaktır:
- (Örnek: 66/Ek) Sayılı Çizelgede;
1- "Seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların toplamı" yazısının karĢısına (13.500)
sayısı yazılır.
2- "Onda birlik baraj sayısı" yazısının karĢısına, geçerli oyların 10'a bölünmesi suretiyle
(1.350) sayısı yazılır.
3- Seçime katılan siyasi partilerin adları alfabe sırasına göre ilgili bölüme, bağımsız
adayların adları ve soyadları siyasi partilerin altında ayrılmıĢ olan yere yazılır.
4- A Partisinin karĢısına 6.000, B Partisinin karĢısına 1.400, C Partisinin karĢısına
1.800, D Partisinin karĢısına 500, E Partisinin karĢısına 600, F Partisinin karĢısına 2.900,
bağımsız aday Ahmet TOPRAK’ın karĢısına 210 ve bağımsız aday Tahir ALAKURT’un
karĢısına 90 sayıları yazılır.
Hepsinin karĢısına baraj sayısı (1.350) yazılır.
5- Siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı geçerli oylardan baraj sayısı çıktıktan
sonra geriye oyu kalan A Partisinin 4.650, B Partisinin 50, C Partisinin 450 ve F Partisinin
1.550 oyu çizelgedeki son sütuna yazılır. D Partisi ile E Partisinin ve bağımsız adayların
karĢısına çizgi çekilir.
Böylece "ÖRNEK 66 SAYILI ÇĠZELGEYE" aĢağıdaki gerekli bilgiler iĢlenmiĢ olur.
- (Örnek: 66) Sayılı Çizelgede;
Çıkarma iĢleminden sonra geriye oyu kalan (Örnek: 66/Ek) sayılı çizelgenin ilgili
kısmına yazılan (A Partisi, B Partisi, C Partisi, F Partisi) (Örnek: 66) sayılı çizelgenin (1)
iĢaretli bölümünde belirlenen yere iĢlenir.
KarĢılarına da (Aldıkları geçerli oy sayısı yazılı yere) (Örnek: 66/Ek) sayılı çizelgenin
son sütununda gösterilen ve geçerli oylardan baraj sayısı çıktıktan sonra kalan sayıları (4.650,
50, 450, 1.550) yazılır, devamına da bu sayıların önce bire, sonra ikiye, sonra üçe (2
kontenjan üyeliği çıktıktan sonra kalan sayı olan 13'e kadar) Ģeklinde bölünmesi sonucu
bulunan paylar ilgili bölümlerindeki hanelere aĢağıdaki gibi yazılır.
Böylece (A) Partisi 10, (F) Partisi 3 olmak üzere, belediye meclisine seçilen 13 üye
belirlenmiĢ olur. Örnekte en çok oy almıĢ olan (A) Partisi kontenjan üyeliklerini de kazanmıĢ
olacağından ve çevrenin çıkaracağı üye sayısına (15) göre kontenjan adedi 2 olduğundan bu
2 üyelik de (A) Partisine verilerek (A) Partisi 12 + (F) Partisi 3 = 15 sayısına ulaĢılmıĢ olur.
Kontenjan üyelerinin adları (Örnek: 66) sayılı formun 6 numaralı bölümünün baĢına
yazılır.
Yedek Üyelerin Belirlenmesi
Yukarıdaki örnekte A Partisi 10 tanesi oy bölüĢümünden, 2 tanesi de kontenjan olmak
üzere 12 asıl üyelik kazandığından, asıl üyeliğe seçilenlerden sonra gelen isimden (11 inci
asıldan) baĢlayarak cetvelin yedek üyelere ayrılan bölümüne 12 isim, sırayla yazılır.
F Partisi 3 asıl üyelik kazandığından bunların yedekleri olan üç isim 4 üncü asıl
üyelikten baĢlayarak yine aynı bölüme yazılır.
Böylece A Partisinin 12, F partisinin 3 olmak üzere 15 yedek üyenin adları aĢağıdaki
çizelgede belirtilmiĢ olur.
Belediye meclisi üyeliklerine seçilenlerin tutanak özeti ve seçilenlere tutanak
verilmesi
Madde 22- Ġlçe seçim kurulu, belediye meclisi üyeliklerine seçilenleri SEÇSĠS'te
elektronik ortamda (Örnek: 67) sayılı tutanağa iĢler. Bu tutanağın bir örneğini ilçe seçim
kurulunun çalıĢtığı binanın kapısına asar.
Belediye meclisi asıl ve yedek üyeliklerine seçilenlerle ilgili olarak SEÇSĠS'te
elektronik ortamda (Örnek: 68) sayılı tutanak düzenlenir ve seçilenlere verilir.
Siyasi partilerin ve bağımsızların elde ettikleri il genel meclisi üyeliklerinin hesabı
Madde 23- Ġl genel meclisi üyelikleri seçimlerinde siyasi partilerin ve bağımsızların
elde ettikleri üyeliklerin tespitinde de genel olarak 21. maddede yazılı iĢlemler uygulanacak,
bu iĢlemler için de SEÇSĠS kapsamındaki (Örnek: 66/Ek) ve (Örnek: 66) sayılı çizelgeler
kullanılacaktır.
Ancak; bu tür seçimlerde kontenjan gösterme usulü bulunmadığından, (Örnek: 66)
sayılı çizelgede yer alan bölme iĢlemi, seçim çevresinin çıkaracağı üye sayısına ulaĢılıncaya
kadar sürdürülecektir. Örneğin, (A) ilçesinden seçilecek il genel meclisi üye sayısı 4 ise,
bölme iĢlemi 1/1, 1/2, 1/3, 1/4'e kadar devam edecektir (2972/10).
Bölme sonucunda elde edilen sayılar büyüklük sırasına ve seçilmesi gereken üye
sayısına göre yazıldıktan sonra üyelikler, bu payların sahibi olan siyasi partilere ve
bağımsızlara büyüklük sırasına göre verilir.
Siyasi partilerin elde ettikleri üyelikler, ilçe seçim kuruluna verilen aday listesindeki
adaylara bu listedeki sıraya göre verilir ve kimlerin üye seçildiği böylece belirlenir.
Ġl genel meclisi yedek üyeliklerine seçilenleri ismen belirlemek için; asıl üyeliklere
seçilenlerden sonra gelen isimden itibaren siyasi partilerin elde ettikleri asıl üyelikler kadar
yedek üyelik, yine aday listelerindeki sıraya göre belirlenir ve (Örnek: 66) sayılı çizelgede
yedek üyelere ayrılmıĢ sütunlara yazılır.
Ġl genel meclisi üyeliği seçimi sonuçlarını gösteren tutanak özeti ve seçilenlere
tutanak verilmesi
Madde 24- Ġl genel meclisi üyelikleri seçiminde siyasi partilerin ve bağımsızların
kazandıkları oyları göstermek üzere SEÇSĠS'te elektronik ortamda (Örnek: 69) sayılı tutanak
düzenlenir. Bu tutanağın bir örneği ilçe seçim kurulunun çalıĢtığı binanın kapısına asılır,
siyasi partilere ve bağımsızlara da verilir.
Ġl genel meclisi asıl ve yedek üyeliklerine seçilenler SEÇSĠS kapsamında (Örnek: 70)
numaralı tutanakta gösterilir.
Bu tutanağın bir örneği ilçe seçim kurulunun çalıĢtığı binanın kapısına asılır.
Ġl genel meclisi üyeliklerine seçilenlere SEÇSĠS'ten alınan (Örnek: 71) sayılı tutanak
verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER
BüyükĢehir belediye meclisine katılacak üyelerin belirlenmesi
Madde 25- BüyükĢehir belediye meclisi, belediye sınırları içinde kalan ilçe seçim
çevreleri için tespit edilen belediye meclisleri üye sayısının her ilçe için beĢte biri alınmak
suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden oluĢur.
Bu hesaplamada artık sayılar nazara alınmaz.
Yedek üyeler de aynı usulle hesaplanır (2972/6).
Bu hesaplamadan sonra kimlerin büyükĢehir belediye meclisine katılacağı, her ilçe için
seçilmiĢ olan asıl üyelerin seçiliĢ sıralarına göre baĢtan baĢlanarak yeter sayıya kadar inilmek
suretiyle belirlenir (2972/24-a).
Yedek üyelerin belirlenmesinde de aynı yöntem uygulanır (2972/24-b).
2972 sayılı Kanun'un 10/c maddesi uyarınca siyasi partilerce gösterilmiĢ bulunan
kontenjan adaylığından belediye meclisi üyeliğine seçilenlerden birinci sıradakiler, aynı
Kanun'un 6. maddesinde belirtilen oranla (beĢte bir) sınırlı kalmak kaydı ile büyükĢehir
belediye meclisine katılırlar (2972/23-a-son).
Ġlçe seçim kurulu bu hükümlere uygun olarak belirlediği büyükĢehir belediye meclisine
katılacak üyelerin isimlerini büyükĢehir belediye baĢkanlığına ve valiliğe bildirir.
Köy ve mahalle muhtarlığı ile ihtiyar meclisi-heyeti üyeliği seçimleriyle belediye
baĢkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimini kazananların idari makamlara
bildirilmesi
Madde 26- Ġlçe seçim kurulları, köy ve mahalle muhtarlığı ile ihtiyar meclisi - heyeti
asıl ve yedek üyeliklerini kazananların bir listesini (Örnek: 61) SEÇSĠS elektronik ortamdan
alarak ilgisine göre valilik veya kaymakamlığa verirler.
Belediye baĢkanlığına seçilen adayın adı - soyadı ile belediye meclisi asıl ve yedek
üyeliklerine seçilenlerin bir listesi mahalli mülki amire ve belediye baĢkanlığına verilir.
BüyükĢehir belediye baĢkanlığına seçilen adayın adı - soyadı, ilgili valiliğe ve
büyükĢehir belediye baĢkanlığına il seçim kurulu baĢkanı tarafından bildirilir.
Seçimle ilgili belgelerin saklanması
Madde 27- Hesaba katılan, katılmayan ve itiraz edilen oy pusulaları, sayım döküm
cetvelleri, tutanaklar ve seçimle ilgili her türlü evrak, sandık kurullarından gelen torbalar
içinde ilçe seçim kurulu baĢkanının gözetiminde iki yıl süre ile saklanır. Yüksek Seçim
Kurulunun izni olmadıkça hiçbir yere verilmez.
Belediye baĢkanı ve belediye meclisi ile il genel meclisi üyelikleri seçimleri genel
sonuçlarının yüksek seçim kuruluna bildirilmesi
Madde 28- Ġlçe seçim kurulları, SEÇSĠS elektronik ortamda birleĢtirme iĢlemlerini
tamamladıktan ve kazananlara tutanakları verdikten sonra, mahalli idareler seçimlerinin genel
sonucunu SEÇSĠS elektronik ortamdan alınan (Örnek: 105) ve (Örnek: 106) sayılı çizelgeleri
onaylayarak Yüksek Seçim Kuruluna hemen gönderirler.
Henüz adli teĢkilatı kurulmayan ilçelerin seçim sonuçları; halen bağlı bulundukları ilçe
seçim kurullarınca o ilçelerin adları ile ayrı ayrı düzenlenerek bildirilecektir.
BüyükĢehir belediye baĢkanlığı seçimini sonuçlandıran il seçim kurulları da
düzenledikleri (Örnek: 64/2) sayılı tutanağın bir örneğini onaylayarak Yüksek Seçim
Kuruluna gönderirler.
BirleĢik oy pusulası paketlerinin verildiği sandığın belirtilmesi
Madde 29- Birden çok seçim bir arada yapılacağından ve belediye baĢkanlığı, belediye
meclisi üyeliği, büyükĢehir belediye baĢkanlığı, il genel meclisi üyeliği seçimleri için ayrı
birleĢik oy pusulası kullanılacağından, bir karıĢıklığa meydan verilmemesi için, bunların
sandık kurulu baĢkanlarına verilmesinde azami dikkat ve özen gösterilmelidir.
Hangi sandığa hangi oy pusulası paketinin verildiği, tutanakla tespit edilmelidir.
Sandık kurullarında görevli olanlara oy kullanmalarını sağlayacak belge verilmesi
Madde 30- Sandık kurulu baĢkan ve üyeleri, bina sorumluları, güvenlik güçleri ile
ulaĢtırma görevlileri, görev yaptıkları sandığın seçmen listesinde yazılı değillerse, bunların
oy kullanmalarını sağlamak için; o sandık bölgesinde yapılan hangi seçimde oy
kullanabileceklerini gösteren bir belgeyi ilçe seçim kurulu baĢkanı kendilerine verir (Örnek:
142).
Ayrıca, esas kayıtlı oldukları sandık kurulu baĢkanlığına da bilgi verilerek isimleri
karĢısına açıklama yapılması sağlanır (298/94-1).
Madde 31- Bu Genelge'de sözü edilen bütün tutanak ve basılı evrak örnekleri eksiksiz
olarak doldurularak, incelenip kontrol edildikten sonra yetkili kurulların baĢkan ve üyelerince
imzalanacaktır.
Madde 32- Bu Genelge Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 tarih ve 627 sayılı kararı
ile kabul edilmiĢtir.
[R.G. 03 Ocak 2014 – 28871 ]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
Karar No. : 2013/65
ĠĢyeri
: Özbelsan Makine Araç Gereç Konut Turizm Gıda
Hayvancılık Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
Şeyh Şamil Mah. Emir Paşa Cad. No: 76
SİVAS
Tespiti Ġsteyen :
Hizmet-İş Sendikası-Özbelsan Makine Araç Gereç Konut
Turizm
Gıda Hayvancılık Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
Ġnceleme : Özbelsan Makine Araç Gereç Konut Turizm Gıda Hayvancılık
Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin Sivas
Belediyesinin %92,5 hisseli iştiraki olduğu ve faaliyet konusunun genellikle mahalli idarelerin
ihtiyacını karşılamak olduğu, muhasebe, satın alma, insan kaynakları, satış ve pazarlama gibi
büro işlerinin yürütüldüğü Genel Müdürlük işyeri dışında, hizmet alım ihalesi ile Sivas
Belediyesinin bina ve tesislerinin bakım, onarım, projelendirme, araç ve iş makinalarının
bakım onarımı, yol kaldırım park ve bahçe bakım onarımı, idari binaların genel temizlik
bakım onarımı, coğrafi bilgi sistemi güncelleme ve teknik destek hizmeti, su ve kanalizasyon
şebekeleri bakım onarımı, su abone endekslerinin okunup bilgisayar ortamına aktarılması,
itfaiye hizmetlerinin yürütülmesi, sosyal ve kültürel nitelikli program ve organizasyon
işlerinin yürütülmesi, sosyal tesislerin işletilmesi ve sosyal yardım dağıtımı, makine ikmal işi,
kent içi temizlik, yemek, pide hazırlama servis hizmeti, beton kilitli parke, bordür, yağmur
oluğu döşemesi ve malzemesi yapımı, aşınma asfaltı yapım işi, belediyeye ait kaplıcaların
temizliği, Osb perde duvar yapım işi, Osb yol ve kaldırım yapım işi, mezarlık alanlarının
düzenlenmesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı çevre düzenlemesi, betonarme prefabrik hangar
yapım işi, 86 adet pay karşılığı dükkan yapılması gibi tamamı belediyecilik faaliyetleri olan
işlerin yapıldığı, ayrıca, adı geçen şirketin 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım SİVAS
adresinde kurulu bulunan Beton Yapı Elemanları Fabrikasında belediye hizmetlerinde
kullanılan betondan karo taşı, kaldırım taşı, bordür taşları, yağmur oluğu, mantar taşı gibi
ürünlerin üretildiği, Şeyh Şamil Mah. Emir Paşa Cad. No: 76 SİVAS adresinde kurulu
bulunan Marangozhane ve Demir Doğrama Bakım ve Onarım Tesisinde Sivas Belediyesine
ve ilçe belediyelerine yönelik belediyecilik hizmeti kapsamında yer alan çevre
düzenlemesinde kullanılan ahşap piknik masaları, banklar, pergoleler ve salıncaklar üretildiği,
Mimar Sinan Mah. Selimiye Cad. No: 7 SİVAS adresinde kurulu bulunan Halk Ekmek
Fabrikası işyerinde ekmek gibi unlu mamüller üretildiği ve üretilen bu ürünlerin yalnızca adı
geçen şirketin büfelerinde alım gücü düşük vatandaşlara sosyal faaliyetler kapsamında daha
düşük bedelle satıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı
“Genel işler” işkolunda,
1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım adresinde kurulu bulunan Beton Fabrikasında ise
çimento, kum, ince agrega katılarak brüt beton, şap betonu ile normal beton üretildiği ve bu
ürünlerin genellikle özel şahıs ve kuruluşlara satıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları
Yönetmeliğinin 11 sıra numaralı “Çimento, toprak ve cam” işkolunda,
yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
[R.G. 04 Ocak 2014 – 28872 ]
—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ
(SEKTÖREL DESTEKLEME)
(SERĠ NO:1)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gümrük
politikasının uygulanması ve geliştirilmesi ile gümrük hizmetlerinin süratli, etkili, verimli,
belirlenen standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlama görevi çerçevesinde
gerçekleştirilecek sektörel destekleme faaliyetlerini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kişilere gümrük mevzuatı uyarınca sahip oldukları haklara
ve gümrük işlemlerinin daha az maliyet ve bürokrasi ile tamamlanmasına yönelik bilgi
verilmesi, gümrük idarelerinde yaşanan gümrük mevzuatı ile ilgili genel nitelikteki ve/veya
süreklilik arz eden konuların tek noktadan koordinasyonunun sağlanması ve
sonuçlandırılmasına yönelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülecek sektörel
destekleme faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununa,
3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü,
c) Proje: Başlangıcı ve bitişi belirli bir takvim ve finansman dahilinde olan, değişim
sağlamayı ve katma değer üretmeyi hedefleyen, ülke ekonomisine fayda sağlayacak, birbiriyle
ilişkili amaç ve hedefleri bulunan bir planın, olası riskleri de yönetmek kaydıyla
gerçekleştirilerek sonuca bağlanması sürecini,
ifade eder.
Sektörel destekleme faaliyetinden yararlanacaklar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ uyarınca gerçekleştirilecek sektörel destekleme
faaliyetlerinden;
a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmalar,
b) Gümrük işlemlerinin kullanımını zorunlu kılan proje yürüten firmalar,
c) Gümrük ve Ticaret Konseyinde temsil edilen sivil toplum kuruluşları,
yararlanabilir.
(2) Sivil toplum kuruluşlarının, gümrük idarelerinde yaşanan genel nitelikteki ve/veya
süreklilik arz eden, sektörel nitelikteki hususlara ilişkin talepleri de bu Tebliğ kapsamında
değerlendirilir.
Sektörel destekleme faaliyetleri
MADDE 6 – (1) Sektörel destekleme faaliyetleri;
a) Bakanlığın “güvenli ve kolay ticaret” vizyonu kapsamında öngörülen hedeflere kısa
sürede ve başarıyla ulaşılabilmesi için mevzuat desteği sağlanması,
b) Proje ve yatırımların gümrük mevzuatı ve uygulamaları boyutuyla desteklenmesi,
c) Gümrük idarelerinde yaşanan genel nitelikteki ve/veya süreklilik arz eden konuların
tek noktadan koordinasyonunun sağlanması ve sonuçlandırılması,
ç) Gümrük iş ve işlemleriyle ilgili konular ile bu konuların başvuru mercileri hakkında
bilgilendirme ve yönlendirme yapılması,
hususlarını içerir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen hususlardan bir veya birkaçını içermeyen başvurular,
sektörel destekleme faaliyeti kapsamında değerlendirilmez. Ancak bu konularda başvuru
sahibinin gümrük mevzuatı genel hükümler çerçevesinde ilgili birimlere başvuru yapma hakkı
saklıdır.
(3) 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin
Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında yer alan hususlar Risk Yönetimi ve Kontrol Genel
Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.
BaĢvuru
MADDE 7 – (1) Sektörel destekleme başvuruları Bakanlığa (Gümrükler Genel
Müdürlüğüne) yapılır.
(2) Başvuru, ekte bir örneği yer alan başvuru formu veya bu formda yer alan bilgileri
içeren bir dilekçe ile yapılır. Başvuru formu veya dilekçeye varsa ilave bilgi ve belgeler de
eklenir. Başvuru formunun bir örneğine Bakanlık resmi internet sayfasından da ulaşılabilir.
(3) Başvuruda, başvuru konusu ile ilgili tüm bilgilerin eksiksiz olarak yer alması
zorunludur.
BaĢvuruların değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük tarafından başvuru ve eki belgeler incelenir. Gerek
görülmesi halinde, başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgi ve belge istenebilir.
(2) Başvuruların bir ay içerisinde sonuçlandırılması esastır. Bir ay içerisinde
sonuçlandırılamayacağı öngörülen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibine gerekçesiyle
birlikte bildirimde bulunulur.
(3) Başvuruya ilişkin hususlar, Genel Müdürlük koordinasyonunda, Bakanlığın ilgili
tüm birimleri tarafından değerlendirilir. Nihai değerlendirme sonucu, Genel Müdürlük
tarafından başvuru sahibine bildirilir.
Yetki
MADDE 9 – (1) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması
sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerek gördüğü
tedbirleri almaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
SEKTÖREL DESTEKLEME BAġVURU FORMU
1-BAġVURU SAHĠBĠ:
□ YetkilendirilmiĢ
Yükümlü Sertifikası
Sahibi Firma
□ Gümrük
□ Gümrük ve Ticaret Konseyinde temsil
iĢlemlerinin
edilen Sivil Toplum KuruluĢu
kullanımını zorunlu
kılan proje yürüten
firma
2-BAġVURU SAHĠBĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER:
Unvan:
Vergi No:
Adres:
Telefon:
Faks:
Ġnternet Adresi:
E-posta Adresi:
Ġrtibat KiĢisi, Unvanı:
Ġrtibat KiĢisi ĠletiĢim Bilgileri (Tel. e-posta):
Varsa Gümrük MüĢaviri:
3*- BAġVURU SAHĠBĠNĠN SĠVĠL TOPLUM KURULUġU OLMASI HALĠNDE
BAġVURU TALEBĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġÜ:
4**- SEKTÖREL DESTEKLEME TALEBĠNĠN KAPSAMI:
□ Mevzuat Desteği Talebi
a) Talebe ĠliĢkin Genel Bilgiler:
□ Proje ve Yatırımlara Gümrük Mevzuatı Boyutuyla Destek Verilmesi Talebi
a) Talebe ĠliĢkin Genel Bilgiler:
□ Gümrük Ġdarelerinde YaĢanan Genel ve/veya Süreklilik Arz Eden Konuların Çözülmesi
Talebi
a) Talebe ĠliĢkin Genel Bilgiler:
b) Sorunun YaĢandığı Gümrük Ġdareleri:
c) Sorunun Tarifi:
d) Konuya ĠliĢkin Mevzuat
Kanun ve Md. No:
Bakanlar Kurulu Kararı ve Md. No:
Yönetmelik ve Md. No:
Diğer:
e) Konuya ĠliĢkin Gümrük Ġdarelerindeki Uygulama:
f)
BaĢvuru Sahibinin Değerlendirme ve GörüĢleri:
g) Çözüm Önerisi:
□ Gümrük ĠĢ ve ĠĢlemleriyle Ġlgili Konular ile Bu Konuların BaĢvuru Mercileri Hakkında Bilgi
Talebi
a) Talebe ĠliĢkin Genel Bilgiler:
5***- BAġVURU EKĠNDE SUNULAN BELGELER:
6-BAġVURU SAHĠBĠ-ĠMZA:
7-TARĠH:
Açıklamalar:
* Bu kutu, yalnızca sektörel destekleme baĢvurusunun Gümrük ve Ticaret Konseyinde temsil
edilen Sivil Toplum KuruluĢu tarafından yapılması halinde doldurulur.
** Birden fazla konuya iliĢkin sektörel destekleme talebinin olması halinde, formun 4
numaralı bölümünün her defasında yeniden doldurularak forma eklenmesi gerekir.
*** Bu kutuda, baĢvuru formu ekinde hangi belgelerin sunulduğunun belirtilmesi; ayrıca ilgili
belgelerin birer örneğinin de forma eklenmesi gerekir.
Not:
-1 Seri No’lu Sektörel Destekleme Tebliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde
sektörel destekleme baĢvuru formunun, baĢvuru konusu ile ilgili tüm kısımlarının eksiksiz
olarak doldurulması zorunludur.
-Formun bilgisayar ortamında doldurulması gerekir.
-Gerek görülmesi halinde kutular ihtiyaç duyulan oranda geniĢletilebilir.
[R.G. 04 Ocak 2014 – 28872 ]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 3/1/2014 Tarihli ve 2014/9 BaĢvuru Numaralı Kararı, 4
Ocak 2014 Tarihli ve 28872 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 04 Ocak 2014 – 28872 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 3/1/2014 Tarihli ve 2014/85 BaĢvuru Numaralı Kararı,
4 Ocak 2014 Tarihli ve 28872 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 04 Ocak 2014 – 28872 ]
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/45 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulamasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
53/1-1
[R.G. 05 Ocak 2014 – 28873 ]
—— • ——
ADALET BAKANLIĞINA AĠT ATAMA KARARLARI
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1
1 – Açık bulunan Bakanlık Yüksek MüĢavirliğine, MüsteĢar Yardımcısı (32296) Kenan
ÖZDEMĠR’in atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değiĢik 37 nci maddesi
gereğince uygun görülmüĢtür.
2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
6/1/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Bekir BOZDAĞ
BaĢbakan
Adalet Bakanı
—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/2
1 – Açık bulunan Bakanlık Yüksek MüĢavirliğine, MüsteĢar Yardımcısı (31512) Yüksel
HIZ’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değiĢik 37 nci maddesi
gereğince uygun görülmüĢtür.
2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
6/1/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Bekir BOZDAĞ
BaĢbakan
Adalet Bakanı
[R.G. 07 Ocak 2014 – 28875 ]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 10/10/2013 Tarihli ve E: 2013/86, K: 2013/117 Sayılı
Kararı, 7 Ocak 2014 Tarihli ve 28875 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 07 Ocak 2014 – 28875 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2012/673 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 7 Ocak 2014 Tarihli ve 28875 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 07 Ocak 2014 – 28875 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/989 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 7 Ocak 2014 Tarihli ve 28875 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 07 Ocak 2014 – 28875 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/817 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 7 Ocak 2014 Tarihli ve 28875 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 07 Ocak 2014 – 28875 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/850 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 7 Ocak 2014 Tarihli ve 28875 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 07 Ocak 2014 – 28875 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/2187 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 7 Ocak 2014 Tarihli ve 28875 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 07 Ocak 2014 – 28875 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/2954 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 7 Ocak 2014 Tarihli ve 28875 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 07 Ocak 2014 – 28875 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 19/12/2013 Tarihli ve 2013/3283 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 7 Ocak 2014 Tarihli ve 28875 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 07 Ocak 2014 – 28875 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı : 2008/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2013/123
Karar Günü : 11.12.2013
I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU
Yüce DiriliĢ Partisi 2007 yılı kesin hesabının incelenmesidir.
II- ĠLK ĠNCELEME
Yüce DiriliĢ Partisi 2007 yılı kesin hesabının ilk incelemesi sonucunda, dosyada
eksiklik bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine 11.12.2013 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE
karar verilmiĢtir.
III- ESASIN ĠNCELENMESĠ
Yüce DiriliĢ Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2007 yılı kesin hesap
çizelgeleri ile dayanağını oluĢturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını
içeren Raportör Zekeriya AYDIN tarafından hazırlanan esas inceleme raporu, Anayasa ve
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp düĢünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde, Partinin 2007 yılı
gelirleri toplamının 45.960 YTL, giderleri toplamının 21.719,83 YTL olduğu ve 24.240,17
YTL’nin kasa ve banka mevcudu olarak 2008 yılına devrettiği anlaĢılmaktadır.
Partinin 2007 yılı kesin hesabının, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun
26.6.2008 gün ve 15 sayılı kararı ile kabul edilerek onaylandığı görülmüĢtür.
Bu itibarla, Yüce DiriliĢ Partisinin 2007 yılı kesin hesabının gelir ve gider
rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluĢtuğu, bu hâliyle Partinin 2007 yılı kesin
hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
A- Gelirlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezinin gelirleri 30.290 YTL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 1.500 YTL’si üye giriĢ aidatı, 1.500 YTL’si üye yıllık aidatı, 27.290
YTL’si bağıĢ ve yardımlardan oluĢmaktadır.
Parti Genel Merkezinin 2007 yılı muhasebe kayıtlarının tutulduğu iĢletme defteri
Çankaya Ġlçe Seçim Kurulu tarafından 7.6.2007 tarihinde mühürlenmiĢ ve onaylanmıĢtır.
Yüce DiriliĢ Partisi 2007 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan
incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıĢtır.
2- Ġl Örgütleri Gelirleri
Partinin EskiĢehir ve Ġstanbul il örgütleri gelirleri 15.670 YTL olarak
gösterilmiĢtir.
Bunun 2.620 YTL’si üye giriĢ aidatı, 3.850 YTL’si üye yıllık aidatı, 9.200 YTL’si
bağıĢ ve yardımlardan oluĢmaktadır.
Partinin EskiĢehir ve Ġstanbul il örgütlerinin 2007 yılı kesin hesap çizelgelerinin
gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu
sonucuna varılmıĢtır.
B- Giderlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezinin 2007 yılı giderleri 7.184,52 YTL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 147,50 YTL’si haberleĢme giderleri, 757,18 YTL’si basılı kağıt, kırtasiye,
büro giderleri, 5.264,10 YTL’si kira giderleri, 865 YTL’si ısıtma aydınlatma, su ve temizlik
giderleri, 150,73 YTL’si vergi, resim, harç, noter ve sigorta giderlerinden oluĢmaktadır.
Parti Genel Merkezinin 2008 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 23.105,49
YTL’dir.
Genel Merkezin 2007 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan
incelemede, giderlerinin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleĢtirildiği sonucuna
varılmıĢtır.
2- Ġl Örgütleri Giderleri
Partinin EskiĢehir ve Ġstanbul il örgütleri 2007 yılı giderleri 14.535,32 YTL olarak
gösterilmiĢtir.
Bunun 611,24 YTL’si haberleĢme giderleri, 390,87 YTL’si demirbaĢ alım
giderleri, 13.100 YTL’si kira giderleri, 407,81 YTL’si ısıtma aydınlatma, su ve temizlik
giderleri, 25,40 YTL’si vergi, resim, harç, noter ve sigorta giderlerinden oluĢmaktadır.
Parti il örgütlerinin 2008 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 1.134,68
YTL’dir.
Partinin EskiĢehir ve Ġstanbul il örgütlerinin 2007 yılı kesin hesap çizelgelerinin
gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerinin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu
sonucuna varılmıĢtır.
C- Parti Mallarının Ġncelenmesi
Partinin 2007 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, değeri yüz
Yeni Türk Lirasını aĢan 390,87 YTL tutarındaki taĢınır mal ediniminin 2820 sayılı Kanun’a
uygun olduğu anlaĢılmaktadır.
IV- SONUÇ
Yüce DiriliĢ Partisi 2007 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;
Partinin 2007 yılı kesin hesabında gösterilen 45.960 YTL gelir, 21.719,83 YTL
gider ile 24.240,17 YTL kasa ve banka mevcudu devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre
doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
11.12.2013 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi.
BaĢkan
HaĢim KILIÇ
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
BaĢkanvekili
Alparslan ALTAN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz
PAKSÜT
Üye
Zehra Ayla PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Zühtü ARSLAN
Üye
M. Emin KUZ
[R.G. 08 Ocak 2014 – 28876 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı : 2009/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2013/124
Karar Günü : 11.12.2013
I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU
Yüce DiriliĢ Partisi 2008 yılı kesin hesabının incelenmesidir.
II- ĠLK ĠNCELEME
Yüce DiriliĢ Partisi 2008 yılı kesin hesabının ilk incelemesi sonucunda, dosyada
eksiklik bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine 11.12.2013 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE
karar verilmiĢtir.
III- ESASIN ĠNCELENMESĠ
Yüce DiriliĢ Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2008 yılı kesin hesap
çizelgeleri ile dayanağını oluĢturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını
içeren Raportör Zekeriya AYDIN tarafından hazırlanan esas inceleme raporu, Anayasa ve
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp düĢünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde, Partinin 2008 yılı
gelirleri toplamının 62.225,55 YTL, giderleri toplamının 39.813,18 YTL olduğu ve 22.412,37
YTL’nin kasa ve banka mevcudu olarak 2009 yılına devrettiği anlaĢılmaktadır.
Partinin 2008 yılı kesin hesabının, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun
24.6.2009 gün ve 29 sayılı kararı ile kabul edilerek onaylandığı görülmüĢtür.
Bu itibarla, Yüce DiriliĢ Partisinin 2008 yılı kesin hesabının gelir ve gider
rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluĢtuğu, bu hâliyle Partinin 2008 yılı kesin
hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
A- Gelirlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezinin gelirleri 38.375,49 YTL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 1.000 YTL’si üye yıllık aidatından, 14.270 YTL’si bağıĢ ve yardımlardan,
23.105,49 YTL’si geçen yıldan devreden nakitten oluĢmaktadır.
Parti Genel Merkezinin 2008 yılı muhasebe kayıtlarının tutulduğu iĢletme defteri
Çankaya Ġlçe Seçim Kurulu tarafından 7.6.2007 tarihinde mühürlenmiĢ ve onaylanmıĢtır.
Yüce DiriliĢ Partisi 2008 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan
incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıĢtır.
2- Ġl Örgütleri Gelirleri
Partinin EskiĢehir ve Ġstanbul il örgütleri gelirleri 23.850,06 YTL olarak
gösterilmiĢtir.
Bunun 4.000 YTL’si üye yıllık aidatından, 18.715,38YTL’si bağıĢ ve
yardımlardan, 1.134,68 YTL’si geçen yıldan devreden nakitten oluĢmaktadır.
Partinin EskiĢehir ve Ġstanbul il örgütlerinin 2008 yılı kesin hesap çizelgelerinin
gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu
sonucuna varılmıĢtır.
B- Giderlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezinin 2008 yılı giderleri 16.334,41 YTL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 1.875,77YTL’si haberleĢme giderleri, 554,60YTL’si basılı kağıt, kırtasiye
ve büro giderleri, 9.200YTL’si kira giderleri, 1.769,46YTL’si ısıtma aydınlatma, su ve
temizlik giderleri, 2.934,58YTL’si vergi, resim, harç, noter ve sigorta giderlerinden
oluĢmaktadır.
Parti Genel Merkezinin 2009 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 22.041,08
YTL’dir.
Genel Merkezin 2008 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan
incelemede, aĢağıda belirtilen konu dıĢındaki giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak
gerçekleĢtirildiği sonucuna varılmıĢtır.
2820 sayılı Kanun’un 70. maddesinde, ―Siyasi partilerin giderleri amaçlarına
aykırı olamaz.‖ ve aynı Kanun’un 75. maddesinde, “Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o
siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun
olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar
verir.” hükümleri yer almıĢtır.
Parti görevlilerinin vergi yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluĢan
gecikme zammı ile piĢmanlık zammının Parti bütçesinden ödenme nedeni sorulmuĢtur.
Gecikme Zammı ve Cezalara ĠliĢkin Liste
Yevmiye
Alındının
Mahiyeti
tarih ve Tarih
ve
Tutarı
no
Nosu
7.3.2008/5 7.3.2008/35 Gelir vergisi stopaj ve damga
40,44
0
vergisi gecikme zammı
8.4.2008/7 8.4.2008/90 PiĢmanlık zammı
39,38
0
Toplam…………………………………………………………………79,82
Parti yetkilileri, “Ġlgililer cezaları da aslıyla birlikte partiden tahsil etmektedirler.
Parti kusuru olan görevliyi tespitte zorluk çekeceğinden ilgililerden zaten yeterince aldığı
bağışlarla ödemektedirler. Yöneticiler ve parti görevlileri, hususiyle bu cezalar için
belirtmemekle beraber, bu ve benzeri masraflar ve zaten bütün masraflar için yeteri kadar
bağışta bulunmaktadırlar.” Ģeklinde cevap vermiĢlerdir.
Parti yetkililerinin ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları
gerekir. Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluĢan
piĢmanlık zammı ve gecikme zammından Parti tüzel kiĢiliğini sorumlu tutma imkânı
bulunmamaktadır. Bu ödemelerin kiĢisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır. Bu nedenle
79,82 YTL’nin Hazineye gelir kaydedilmesi gerekir.
Osman Alifeyyaz PAKSÜT ile M. Emin KUZ bu görüĢe katılmamıĢlardır.
2- Ġl Örgütleri Giderleri
Partinin EskiĢehir ve Ġstanbul il örgütleri 2008 yılı giderleri 23.478,77 YTL olarak
gösterilmiĢtir.
Bunun 1.009,75 YTL’si haberleĢme giderleri, 17.400 YTL’si kira giderleri,
967,06 YTL’si ısıtma aydınlatma, su ve temizlik giderleri, 3.455,64 YTL’si vergi, resim, harç,
noter ve sigorta giderleri, 646,32 YTL’si satın alınan propaganda malzemesi giderlerinden
oluĢmaktadır.
Parti il örgütlerinin 2009 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 371,29 YTL’dir.
Partinin EskiĢehir ve Ġstanbul il örgütlerinin 2008 yılı kesin hesap çizelgelerinin
gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu
sonucuna varılmıĢtır.
C- Parti Mallarının Ġncelenmesi
Partinin 2008 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, taĢınmaz mal
ile değeri yüz Yeni Türk Lirasını aĢan taĢınır mal, menkul kıymet ve hak edinilmediği
anlaĢılmaktadır.
IV- SONUÇ
Yüce DiriliĢ Partisi 2008 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;
1- Partinin 2008 yılı kesin hesabında gösterilen 62.225,55 YTL gelir, 39.813,18
YTL gider ile 22.412,37 YTL kasa ve banka mevcudu devrinin Hazineye gelir kaydedilenler
dıĢında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi
Partiler Kanunu’na uygun olduğuna OYBĠRLĠĞĠYLE,
2- 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesine aykırı olarak Parti amaçlarına uygun
olmayan ve Parti tüzel kiĢiliği adına yapılmıĢ harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen
79,82 YTL karĢılığı Parti malvarlığının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 75. maddesi
gereğince Hazineye gelir kaydedilmesine, Osman Alifeyyaz PAKSÜT ile M. Emin KUZ’un
karĢıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
11.12.2013 gününde karar verildi.
BaĢkan
HaĢim KILIÇ
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
BaĢkanvekili
Alparslan ALTAN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz
PAKSÜT
Üye
Zehra Ayla PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Zühtü ARSLAN
Üye
M. Emin KUZ
[R.G. 08 Ocak 2014 – 28876 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı : 2010/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2013/125
Karar Günü : 11.12.2013
I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU
Yüce DiriliĢ Partisi 2009 yılı kesin hesabının incelenmesidir.
II- ĠLK ĠNCELEME
Yüce DiriliĢ Partisi 2009 yılı kesin hesabının ilk incelemesi sonucunda, dosyada
eksiklik bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine 11.12.2013 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE
karar verilmiĢtir.
III- ESASIN ĠNCELENMESĠ
Yüce DiriliĢ Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2009 yılı kesin hesap
çizelgeleri ile dayanağını oluĢturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını
içeren Raportör Zekeriya AYDIN tarafından hazırlanan esas inceleme raporu, Anayasa ve
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp düĢünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde, Partinin 2009 yılı
gelirleri toplamının 55.251,37 TL, giderleri toplamının 39.437,26 TL olduğu ve 15.814,11
TL’nin kasa ve banka mevcudu olarak 2010 yılına devrettiği anlaĢılmaktadır.
Partinin 2009 yılı kesin hesabının, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun
22.6.2010 gün ve 43 sayılı kararı ile kabul edilerek onaylandığı görülmüĢtür.
Bu itibarla, Yüce DiriliĢ Partisi 2009 yılı kesin hesabının gelir ve gider
rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluĢtuğu, bu hâliyle Partinin 2009 yılı kesin
hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
A- Gelirlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezinin gelirleri 28.691,08 TL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 22.041,08 TL’si geçen yıldan devreden kasa ve banka, 1.000 TL’si üye
yıllık aidatı, 5.650 TL’si bağıĢ ve yardımlardan oluĢmaktadır.
Parti Genel Merkezinin 2009 yılı muhasebe kayıtlarının tutulduğu iĢletme defteri
Çankaya Ġlçe Seçim Kurulu tarafından 7.6.2007 tarihinde mühürlenmiĢ ve onaylanmıĢtır.
Yüce DiriliĢ Partisi 2009 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan
incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıĢtır.
2- Ġl Örgütleri Gelirleri
Partinin EskiĢehir ve Ġstanbul il örgütleri gelirleri 26.560,29 TL olarak
gösterilmiĢtir.
Bunun 371,29 TL’si geçen yıldan devreden nakit, 150 TL’si üye giriĢ aidatı, 1.850
TL’si üye yıllık aidatı, 24.189 TL’si bağıĢ ve yardımlardan oluĢmaktadır.
Partinin EskiĢehir ve Ġstanbul il örgütlerinin 2009 yılı kesin hesap çizelgelerinin
gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu
sonucuna varılmıĢtır.
B- Giderlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezinin 2009 yılı giderleri 14.848,71 TL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 562,54 TL’si haberleĢme giderleri, 1.287,20 TL’si basılı kağıt, kırtasiye,
büro giderleri, 9.600 TL’si kira giderleri, 1.413,57 TL’si ısıtma aydınlatma, su ve temizlik
giderleri, 1.884,60 TL’si vergi, resim, harç, noter ve sigorta giderleri, 100,80 TL’si diğer
giderlerden oluĢmaktadır.
Parti Genel Merkezinin 2010 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 13.842,37
TL’dir.
Genel Merkezin 2009 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan
incelemede, aĢağıda belirtilen konu dıĢındaki giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak
gerçekleĢtirildiği sonucuna varılmıĢtır.
ĠĢletme defterinin 25.12.2009 tarih ve 54 numaralı sırasında 629,90 TL vergi
olarak gider yazılmıĢtır. Belge olarak yarım A4 kağıdına ―25.12.2009 629,90 TL‖ yazılmıĢ
kağıt bulunmaktadır. Verginin yatırıldığına dair tahsilat makbuzunun gönderilmesi
istenmiĢtir.
Parti yetkilileri, “Stopaj bedelinin ödendiğine dair belge ektedir.” Ģeklinde cevap
vermiĢlerdir.
ĠĢletme defteri ile Parti yetkililerinin
Sorgulamasındaki bilgiler aĢağıda gösterilmiĢtir.
gönderdiği
Mükellef
Tahsilat
ĠĢletme defteri
tarih ve no
26.1.2009/4
26.1.2009/5
5.8.2009/32
Tutar
25.12.2009/54
629,9
136,9
496,9
620,9
MTS Ödeme
Tarihi
26.1.2009
26.1.2009
5.8.2009/32
26.10.2009
MTS Ödeme
Tutarı
136,9
496,9
620,9
616,9
Mükellef Tahsilat Sorgulama çıktısında görünen 616,9 TL’nin iĢletme defterinde
kaydına rastlanılmamıĢ, iĢletme defterine 25.12.2009 tarih ve 54 sayı ile kaydedilen 629,9 TL
ise Mükellef Tahsilat Sorgulama çıktısında görünmemektedir. Mükellef Tahsilat
Sorgulamasında görünen 616,9 TL ile iĢletme defterinde kaydı bulunan 629,9 TL’nin aynı
olduğu ileri sürülebilir ise de rakamların birbirini tutmaması ve kayıt ile gönderilen belgenin
tutarsız olması nedeniyle bu yöndeki savunma kabul edilmemiĢtir.
Verginin yatırıldığına dair tahsilat makbuzu gönderilmediğinden 629,9 TL’nin
Hazineye gelir kaydedilmesi gerekir.
M. Emin KUZ bu görüĢe katılmamıĢtır.
2- Ġl Örgütleri Giderleri
Partinin EskiĢehir ve Ġstanbul il örgütleri 2009 yılı giderleri 24.588,55 TL olarak
gösterilmiĢtir.
Bunun 1.888,79 TL’si haberleĢme giderleri, 17.400 TL’si kira giderleri, 790,11
TL’si ısıtma aydınlatma, su ve temizlik giderleri, 4.509,65 TL’si vergi, resim, harç, noter ve
sigorta giderlerinden oluĢmaktadır.
Parti il örgütlerinin 2010 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 1.971,74 TL’dir.
Partinin EskiĢehir ve Ġstanbul il örgütlerinin 2009 yılı kesin hesap çizelgelerinin
gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerinin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu
sonucuna varılmıĢtır.
C- Parti Mallarının Ġncelenmesi
Parti yetkilileri, Partinin 2009 yılında taĢınmaz ile değeri yüz Türk Lirasını aĢan
taĢınır mal, menkul kıymet ve hak ediniminin olmadığına dair yazılı beyanda bulunmuĢ iseler
de, 5.8.2009 tarih ve 09/14 sayılı yazı ekinde gönderilen belgelerden 2007 yılında
kullanılmaya baĢlanılan ancak kayda 2009 yılında giren 12.570 TL demirbaĢ ediniminin
olduğu anlaĢılmaktadır.
IV- SONUÇ
Yüce DiriliĢ Partisi 2009 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;
1- Partinin 2009 yılı kesin hesabında gösterilen 55.251,37 TL gelir, 39.437,26 TL
gider ile 15.814,11 TL kasa ve banka mevcudu devrinin Hazineye gelir kaydedilen dıĢında
kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler
Kanunu’na uygun olduğuna OYBĠRLĠĞĠYLE,
2- 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesine aykırı olarak Partinin amaçlarına uygun
olmayan ve Parti tüzel kiĢiliği adına yapılmıĢ harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen
629,9 TL karĢılığı Parti malvarlığının, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 75. maddesi
gereğince Hazineye gelir kaydedilmesine, M. Emin KUZ’un karĢıoyu ve
OYÇOKLUĞUYLA,
11.12.2013 gününde karar verildi.
BaĢkan
HaĢim KILIÇ
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
BaĢkanvekili
Alparslan ALTAN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz
PAKSÜT
Üye
Zehra Ayla PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Zühtü ARSLAN
Üye
M. Emin KUZ
[R.G. 08 Ocak 2014 – 28876 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı : 2008/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2013/126
Karar Günü : 11.12.2013
I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU
Sosyalist Demokrasi Partisi 2007 yılı kesin hesabının incelenmesidir.
II- ĠLK ĠNCELEME
Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü hükümleri uyarınca Serruh KALELĠ, Mehmet
ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAġ, Recep
KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECĠPOĞLU, Hicabi DURSUN,
Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, Zühtü ARSLAN ve M.Emin
KUZ’un katılımlarıyla yapılan ilk inceleme toplantısında;
“Sosyalist Demokrasi Partisi 2007 yılı kesin hesabının ilk incelenmesi
sonucunda;
1- Ġşin esasının incelenmesine,
2- Parti Genel Merkezi ve Ankara Ġl Başkanlığı 2007 yılı kesin hesabının
dayanağını oluşturan defterler ile gelir ve gider belgelerinin asıllarının gönderilmesi için
Partiye 30 gün süre verilmesine,
3- Kesin hesapların incelenip onaylandığına ilişkin kararın sunulmaması
nedeniyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanun’unun 74. ve 111. maddesinin (b) bendi uyarınca
yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulmasına,
4- Mahkemeye istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, inceleme ve
araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan Kanun’un 111. maddesinin (c)
fıkrasına istinaden gerekli işlemlerin yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulmasına,
28.5.2013 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE”
karar verilmiĢtir.
III- ESASIN ĠNCELENMESĠ
Sosyalist Demokrasi Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2007 yılı kesin
hesap çizelgeleri ile dayanağını oluĢturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme
sonuçlarını içeren Raportör Zekeriya AYDIN tarafından hazırlanan esas inceleme raporu,
Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer
yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp düĢünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde, Partinin 2007 yılı
gelirleri toplamının 107.770 YTL, giderleri toplamının 95.458,46 YTL olduğu ve 12.311,54
YTL nakit mevcudunun 2008 yılına devrettiği anlaĢılmaktadır.
Parti Genel Merkezi ve il örgütleri kesin hesaplarının Tüzüğe uygun Ģekilde
yetkili organca kabul edilerek onaylandığına dair karar sunulmamıĢtır.
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının kayıtları ile Parti yetkililerinin gönderdiği
belgelere göre 2007 yılında faal olan Adana ve Giresun illerine iliĢkin herhangi bir gelir ve
gider belirtilmemesi nedeniyle yapılacak herhangi bir iĢlem bulunmamaktadır.
Serruh KALELĠ, Zehra Ayla PERKTAġ, Erdal TERCAN ve Zühtü ARSLAN bu
görüĢe katılmamıĢlardır.
Parti Genel Merkezi ile Ankara il teĢkilatının 2007 yılı gelir ve gider kayıtlarının
tutulduğu defterler sunulmamıĢtır. Parti yetkililerinden hem 18.12.2012 gün ve 3620 sayı ile
hem de 20.6.2013 tarihinde tebliğ edilen 28.5.2013 gün ve E.2008/26 sayılı ilk inceleme
kararıyla 2007 yılı Genel Merkez ve Ankara Ġl TeĢkilatının kesin hesabının dayanağını
oluĢturan defterler ile gelir ve gider belge asıllarının gönderilmesi istenmiĢtir.
Parti yetkilileri defterler ile gelir ve gider belgelerini sunmadıkları gibi herhangi
bir cevap da vermemiĢlerdir. Parti yetkililerinin defterleri Anayasa Mahkemesine sunmaması
nedeniyle defterler yok kabul edilmiĢtir.
2820 sayılı Kanun’un 60. maddesinin birinci fıkrasında, “Her kademedeki parti
organları üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider
defteri ile demirbaş eşya defteri tutmak zorundadırlar.‖, beĢinci fıkrasında, ―Parti adına elde
edilen gelirlerin alındığı ve yapılan giderlerin ne gibi işlere ve yerlere harcandığı ilgili
defterlere sıra ile ve belgeleri de belirtilerek geçirilir.”, altıncı fıkrasında “Bütün defterlerin
sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları teşkilatın bulunduğu ilgili seçim kurulu başkanı
tarafından mühürlenir ve tasdik edilir.” denilmiĢ, aynı Kanunun 113. maddesinde de ―Bu
Kanunun 60 ıncı maddesinde yazılı defter ve kayıtları tutmayanlar, altı aydan bir yıla, bu
defter ve kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılırlar.” hükmü getirilmiĢtir. Gelir ve giderlerin iĢlendiği defterler ibraz
edilmediğinden dolayı Parti sorumluları hakkında gerekli iĢlemlerin yapılması için Ankara
Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.
A- Gelirlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezinin gelirleri 12.655,78 YTL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 2.066,46 YTL’si giriĢ aidatı, 9.952,53 YTL’si il payları ve 636,79 YTL’si
önceki yıldan devreden nakit mevcudundan oluĢmaktadır.
Parti Genel Merkezinin 2007 yılı gelir belgeleri sunulmamıĢtır. 2007 yılı gelirleri
arasında yer alan 12.018,99 YTL’nin belgeye dayanması gerekir.
2820 sayılı Kanun’un ―Gelirlerin sağlanmasında usul‖ baĢlıklı 69. maddesinin
üçüncü fıkrasında, “Sağlanan gelirin türü ve miktarıyla, gelirin sağlandığı kimsenin adı,
soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzası, makbuzda ve dip
koçanlarında yer alır.”, 76. maddesinin üçüncü fıkrasında da, ―Bu Kanunun 69 uncu
maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan
gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.‖
denildiğinden, Partinin 2007 yılı içinde elde ettiği ve belgelendiremediği 12.018,99 YTL’nin
Hazineye gelir yazılması gerekir.
2- Ġl Örgütleri Gelirleri
Parti il örgütlerinin gelirleri 95.114,22 YTL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 2.380 YTL’si giriĢ aidatı, 64.596,63 YTL’si aylık aidat, 24.840,61 YTL’si
bağıĢ geliri, 150 YTL’si bayrak rozet geliri, 20 YTL’si etkinlik geliri ve 3.126,98 YTL’si ise
önceki yıldan devreden nakit mevcudundan oluĢmaktadır.
Anayasa Mahkemesince 28.5.2013 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında,
Ankara Ġl BaĢkanlığının 2007 yılına ait gelir ve gider belgelerinin getirtilmesine karar
verilmiĢtir.
Parti yetkilileri belgeleri sunmadıkları gibi her hangi bir cevapta vermemiĢlerdir.
Ankara il teĢkilatının 120 YTL giriĢ aidatı, 8.010 YTL aylık aidat ve 5.739 YTL bağıĢ olmak
üzere toplam 13.869 YTL gelirinin belgeye dayanması gerekir.
2820 sayılı Kanun’un ‖Gelirlerin sağlanmasında usul‖ baĢlıklı 69. maddesinin
üçüncü fıkrasında, “Sağlanan gelirin türü ve miktarıyla, gelirin sağlandığı kimsenin adı,
soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzası, makbuzda ve dip
koçanlarında yer alır.”, 76. maddesinin üçüncü fıkrasında da, ―Bu Kanunun 69 uncu
maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan
gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.‖
denildiğinden, Partinin 2007 yılı içinde elde ettiği ve belgelendiremediği 13.869 YTL’nin
Hazineye gelir yazılması gerekir.
B- Giderlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezinin 2007 yılı giderleri 2.378,29 YTL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 195 YTL’si bina kira gideri, 1.610 YTL’si tanıtım temsil ve toplantı gideri,
573,29 YTL’si genel giderlerden oluĢmaktadır.
Parti Genel Merkezinin 2008 yılına devreden nakit mevcudu 10.277,49 YTL’dir.
2820 sayılı Kanun’un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında, belgelendirilmesi
gerektiği halde belgelendirilmeyen Parti giderleri miktarınca Parti malvarlığının Anayasa
Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği, 70. maddesinin üçüncü fıkrasında ise beĢ
milyon (2007 yılı için 48,86 YTL) liraya kadar harcamaların makbuz veya fatura gibi bir
belge ile tevsik edilmesinin zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı geçen harcamaların
fatura veya makbuz gibi belgelerle tevsik edilmesi zorunludur.
Bu bağlamda belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen 2.378,29 YTL
tutarındaki Parti malvarlığının Hazineye gelir yazılması gerekir.
2- Ġl Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin 2007 yılı giderleri 93.080,17 YTL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 63.965,84 YTL’si bina kira giderleri, 593 YTL’si tanıtım toplantı giderleri,
186,50 YTL’si yayın giderleri, 1.524,63 YTL’si kırtasiye giderleri, 14.791,21 YTL’si genel
giderler, 2.066,46 YTL’si aidat ödemeleri, 9.952,53 YTL’si il payı ödemelerinden
oluĢmaktadır.
Parti il örgütlerinin 2008 yılına devreden nakit mevcudu 2.034,05 YTL’dir.
Anayasa Mahkemesince 28.5.2013 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında,
Ankara Ġl BaĢkanlığının 2007 yılına ait gelir ve gider belgelerinin getirtilmesine karar
verilmiĢtir.
Parti yetkilileri belgeleri sunmadıkları gibi herhangi bir cevap da vermemiĢlerdir.
Ankara il teĢkilatının 8.050 YTL kira bina giderleri, 136,50 YTL yayın giderleri, 1.263,75
YTL kırtasiye giderleri, 5.405,39 YTL genel gider ve 120 YTL genel aidat ödemesi olmak
üzere toplam 14.975,64 YTL giderinin belgeye dayanması gerekir.
2820 sayılı Kanun’un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında, belgelendirilmesi
gerektiği halde belgelendirilmeyen Parti giderleri miktarınca Parti malvarlığının Anayasa
Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği, 70. maddesinin üçüncü fıkrasında ise beĢ
milyon (2007 yılı için 48,86 YTL) liraya kadar harcamaların makbuz veya fatura gibi bir
belge ile tevsik edilmesinin zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı geçen harcamaların
fatura veya makbuz gibi belgelerle tevsik edilmesi zorunludur.
Bu bağlamda belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen 14.975,64
YTL tutarındaki Parti malvarlığının Hazineye gelir yazılması gerekir.
C- Parti Mallarının Ġncelenmesi
Partinin 2007 yılı defter ve belgeleri ile demirbaĢ listesi sunulmadığından
inceleme yapılamamıĢtır.
IV- SONUÇ
Sosyalist Demokrasi Partisi 2007 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;
1- Partinin 2007 yılı kesin hesabında gösterilen 107.770 YTL gelir, 95.458,46
YTL gider ile 12.311,54 YTL kasa ve banka devrinin Hazineye gelir kaydedilenler dıĢında
kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler
Kanunu’na uygun olduğuna OYBĠRLĠĞĠYLE,
2- Kesin hesapta gösterilen ve belgelendirilmesi gerektiği halde
belgelendirilmeyen Genel Merkeze ait 2.378,29 YTL gider ile Ankara il teĢkilatına ait
14.975,64 YTL gider ve Genel Merkeze ait 12.018,99 YTL gelir ile Ankara il teĢkilatına ait
13.869 YTL gelir olmak üzere toplam 43.241,92 YTL karĢılığı Parti malvarlığının, 2820
sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 75. ve 76. maddeleri gereğince Hazineye gelir
kaydedilmesine OYBĠRLĠĞĠYLE,
3- Adana ve Giresun illerine iliĢkin herhangi bir gelir ve gider belirtilmemesi
nedeniyle yapılacak iĢlem bulunmadığına, Serruh KALELĠ, Zehra Ayla PERKTAġ, Erdal
TERCAN ve Zühtü ARSLAN’ın karĢıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
4- Genel Merkez ile Ankara Ġl TeĢkilatına ait gelir ve gider belgelerinin
kaydedildiği defterlerin verilmemesi nedeniyle 2820 sayılı Kanun’un 60. ve 113. maddelerine
göre gerekli iĢlemlerin yapılması için Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda
bulunulmasına OYBĠRLĠĞĠYLE,
11.12.2013 gününde karar verildi.
BaĢkan
HaĢim KILIÇ
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
BaĢkanvekili
Alparslan ALTAN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz
PAKSÜT
Üye
Zehra Ayla PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Zühtü ARSLAN
Üye
M. Emin KUZ
KARġIOY GEREKÇESĠ
Sosyalist Demokrasi Partisi’nin 2007 yılı kesin hesabının incelenmesine iliĢkin
dosyada parti yetkililerinin, Parti Genel Merkezi ve il örgütleri kesin hesaplarının yetkili
organca kabul edilerek onaylandığına dair kararı sunmadıkları görülmüĢtür.
Parti yetkililerinin sundukları birleĢik kesin hesapta Adana ve Giresun iline iliĢkin
herhangi bir gelir ve gider belirtilmemiĢtir. Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının kayıtları ile
Parti yetkililerinin gönderdiği belgelere göre Adana ve Giresun il teĢkilatlarının 2007 yılında
faal olduğu görülmektedir. Parti il örgütleri faaliyette olduğuna göre, bu yerlerin en azından
yönetim giderlerinin (kira, su, elektrik, telefon, kırtasiye vb.) olması gerekir. Yönetim
giderlerinin hesaplarda görülmemesi kayıt dıĢı gelir ve gider yapıldığı anlamına gelmektedir.
Bu durumda, 2820 sayılı Kanun’un 69. maddesindeki bir siyasi partinin bütün gelirlerinin o
siyasi partinin tüzel kiĢiliği adına elde edileceğine iliĢkin hükmü ile yine aynı Kanun’un 70.
maddesindeki bir siyasi partinin bütün giderlerinin o siyasi partinin tüzel kiĢiliği adına
yapılacağı hükmüne aykırı davranılmıĢ olmaktadır.
Hesap verilebilir Ģekilde kayıt ve belge düzeninin oluĢturulmaması ile hesabın
dıĢında gelir ve gider oluĢturulması inceleme ve araĢtırmayı engellemeye yönelik eylemler
olduğundan 2820 sayılı Kanun’un 111. maddesinin (c) fıkrasına istinaden gerekli iĢlemlerin
yapılması için Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.
Nitekim, Mahkememiz tarafından daha önce de, siyasi partilerin açık ve faal olan il
örgütlerine iliĢkin olarak herhangi bir gelir ve gider bildirmemeleri halinde söz konusu hüküm
gereğince suç duyurusunda bulunulmasına iliĢkin çok sayıda karar verilmiĢtir (Örneğin bkz.
E.2010/37, K.2013/106, 25.09.2013; E.2010/35, K.2013/105, 25.09.2013). Ancak
Mahkememiz çoğunluğu tarafından bu dosyada suç duyurusunda bulunulmasına gerek
görülmemiĢtir.
Yukarıda belirtilen nedenlerle, Sosyalist Demokrasi Partisi hakkında Ankara
Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği kanaatinde olduğumuzdan
Mahkememiz çoğunluğunun görüĢüne katılmamız mümkün olmamıĢtır.
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
Üye
Zehra Ayla PERKTAġ
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Zühtü ARSLAN
[R.G. 08 Ocak 2014 – 28876 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı : 2009/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2013/127
Karar Günü : 11.12.2013
I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU
Sosyalist Demokrasi Partisi 2008 yılı kesin hesabının incelenmesidir.
II- ĠLK ĠNCELEME
Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü hükümleri uyarınca Serruh KALELĠ, Mehmet
ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAġ, Recep
KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECĠPOĞLU, Hicabi DURSUN,
Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, Zühtü ARSLAN ve M. Emin
KUZ’un katılımıyla yapılan ilk inceleme toplantısında;
“Sosyalist Demokrasi Partisi 2008 yılı kesin hesabının ilk incelenmesi
sonucunda;
1- Ġşin esasının incelenmesine,
2- Parti Genel Merkezi ve Ankara Ġl Başkanlığı 2008 yılı kesin hesabının
dayanağını oluşturan defterler ile gelir ve gider belgelerinin asıllarının gönderilmesi için
partiye 30 gün süre verilmesine,
3- Kesin hesapların incelenip onaylandığına ilişkin kararın sunulmaması
nedeniyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 74. ve 111. maddesinin (b) bendi uyarınca
yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulmasına,
4- Mahkemeye istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, inceleme ve
araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan Kanun’un 111. maddesinin (c)
fıkrasına istinaden gerekli işlemlerin yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulmasına,
28.5.2013 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE”
karar verilmiĢtir.
III- ESASIN ĠNCELENMESĠ
Sosyalist Demokrasi Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2008 yılı kesin
hesap çizelgeleri ile dayanağını oluĢturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme
sonuçlarını içeren Raportör Zekeriya AYDIN tarafından hazırlanan esas inceleme raporu,
Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer
yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp düĢünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde, Partinin 2008 yılı
gelirleri toplamının 86.648,20 YTL, giderleri toplamının 78.075,40 YTL olduğu ve 8.572,80
YTL nakit mevcudunun 2009 yılına devrettiği anlaĢılmaktadır.
Parti Genel Merkezi ve il örgütleri kesin hesaplarının Tüzüğe uygun Ģekilde
yetkili organca kabul edilerek onaylandığına dair karar sunulmamıĢtır.
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının kayıtları ile Parti yetkililerinin gönderdiği
belgelere göre 2008 yılında kapandıkları tarihe kadar faaliyette olan Adana, Antalya, Samsun,
Giresun, Ordu, Sakarya, Muğla ve Sinop olmak üzere 8 il örgütüne iliĢkin herhangi bir gelir
ve gider belirtilmemesi nedeniyle yapılacak her hangi bir iĢlem bulunmamaktadır.
Serruh KALELĠ, Zehra Ayla PERKTAġ, Erdal TERCAN ve Zühtü ARSLAN bu
görüĢe katılmamıĢlardır.
Parti Genel Merkezi ile Ankara Ġl TeĢkilatının 2008 yılı gelir ve gider kayıtlarının
tutulduğu defterler sunulmamıĢtır. Parti yetkililerinden hem 18.12.2012 gün ve 3619 sayı ile
hem de 20.6.2013 tarihinde tebliğ edilen 28.5.2013 gün ve E:2009/46 sayılı ilk inceleme
kararıyla 2008 yılı Genel Merkez ve Ankara Ġl TeĢkilatının kesin hesabının dayanağını
oluĢturan defterler ile gelir ve gider belge asıllarının gönderilmesi istenmiĢtir.
Parti yetkilileri defterler ile gelir ve gider belgelerini sunmadıkları gibi herhangi
bir cevap da vermemiĢlerdir. Parti yetkililerinin defterleri Anayasa Mahkemesine sunmaması
nedeniyle defterler yok kabul edilmiĢtir.
2820 sayılı Kanun’un 60. maddesinin birinci fıkrasında, “Her kademedeki parti
organları üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider
defteri ile demirbaş eşya defteri tutmak zorundadırlar.‖, beĢinci fıkrasında, ―Parti adına elde
edilen gelirlerin alındığı ve yapılan giderlerin ne gibi işlere ve yerlere harcandığı ilgili
defterlere sıra ile ve belgeleri de belirtilerek geçirilir.”, altıncı fıkrasında “Bütün defterlerin
sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları teşkilatın bulunduğu ilgili seçim kurulu başkanı
tarafından mühürlenir ve tasdik edilir.” denilmiĢ, aynı Kanunun 113. maddesinde de ―Bu
Kanunun 60 ıncı maddesinde yazılı defter ve kayıtları tutmayanlar, altı aydan bir yıla, bu
defter ve kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılırlar.” hükmü getirilmiĢtir. Gelir ve giderlerin iĢlendiği defterler ibraz
edilmediğinden Parti sorumluları hakkında gerekli iĢlemlerin yapılması için Ankara
Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.
A- Gelirlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezinin gelirleri 16.052,15 YTL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 555 YTL’si üye giriĢ aidatı, 5.219,66 YTL’si üye yıllık aidatı ve 10.277,49
YTL’si önceki yıldan devreden nakit mevcudundan oluĢmaktadır.
Parti Genel Merkezinin 2008 yılı gelir belgeleri sunulmamıĢtır. 2008 yılı gelirleri
arasında yer alan 5.774,66 YTL’nin belgeye dayanması gerekir.
2820 sayılı Kanun’un ―Gelirlerin sağlanmasında usul‖ baĢlıklı 69. maddesinin
üçüncü fıkrasında, “Sağlanan gelirin türü ve miktarıyla, gelirin sağlandığı kimsenin adı,
soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzası, makbuzda ve dip
koçanlarında yer alır.”, 76. maddesinin üçüncü fıkrasında da, ―Bu Kanunun 69 uncu
maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan
gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.‖
denildiğinden, Partinin 2008 yılı içinde elde ettiği ve belgelendiremediği 5.774,66 YTL’nin
Hazineye gelir yazılması gerekir.
2- Ġl Örgütleri Gelirleri
Parti il örgütlerinin gelirleri 70.596,05 YTL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 555 YTL’si üye giriĢ aidatı, 37.875 YTL’si üye yıllık aidatı, 30.132
YTL’si bağıĢ geliri ve 2.034,05 YTL’si ise önceki yıldan devreden nakit mevcudundan
oluĢmaktadır.
Anayasa Mahkemesince 28.5.2013 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında,
Ankara Ġl BaĢkanlığının 2008 yılına ait gelir ve gider belgelerinin getirtilmesine karar
verilmiĢtir.
Parti yetkilileri belgeleri sunmadıkları gibi her hangi bir cevapta vermemiĢlerdir.
Ankara il teĢkilatına ait 120 YTL giriĢ aidatı, 4.975 YTL üye yıllık aidatı ve 6.420 YTL bağıĢ
olmak üzere toplam 11.515 YTL gelirin belgeye dayanması gerekir.
2820 sayılı Kanun’un ―Gelirlerin sağlanmasında usul‖ baĢlıklı 69. maddesinin
üçüncü fıkrasında, “Sağlanan gelirin türü ve miktarıyla, gelirin sağlandığı kimsenin adı,
soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzası, makbuzda ve dip
koçanlarında yer alır.”, 76. maddesinin üçüncü fıkrasında da, ―Bu Kanunun 69 uncu
maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan
gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.‖
denildiğinden, Partinin 2008 yılı içinde elde ettiği ve belgelendiremediği 11.515 YTL’nin
Hazineye gelir yazılması gerekir.
B- Giderlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezinin 2008 yılı giderleri 14.853 YTL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 12.720 YTL’si bina kira giderleri, 1.599 YTL’si ısınma aydınlatma ve
temizlik giderleri ile 534 YTL’si demirbaĢ giderlerinden oluĢmaktadır.
Parti Genel Merkezinin 2009 yılına devreden nakit mevcudu 1.199,15 YTL’dir.
2820 sayılı Kanun’un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında, belgelendirilmesi
gerektiği halde belgelendirilmeyen Parti giderleri miktarınca Parti malvarlığının Anayasa
Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği, 70. maddesinin üçüncü fıkrasında ise beĢ
milyon (2008 yılı için 52,37 YTL) liraya kadar harcamaların makbuz veya fatura gibi bir
belge ile tevsik edilmesinin zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı geçen harcamaların
fatura veya makbuz gibi belgelerle tevsik edilmesi zorunludur.
Bu bağlamda belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen 14.853 YTL
tutarındaki Parti malvarlığının Hazineye gelir yazılması gerekir.
2- Ġl Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin 2008 yılı giderleri 63.222 YTL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 4.800 YTL’si personel giderleri, 846 YTL’si temsil ağırlama giderleri,
1.184,16 YTL’si kırtasiye büro giderleri, 2.890 YTL’si haberleĢme giderleri, 2.641,09 YTL’si
taĢıma giderleri, 40.263,35 YTL’si kira giderleri, 170 YTL’si bakım onarım giderleri,
4.653,14 YTL’si ısınma aydınlatma ve temizlik giderleri, 5.774,66 YTL’si teĢkilata yardım
giderlerinden oluĢmaktadır.
Parti il örgütlerinin 2009 yılına devreden nakit mevcudu 7.373,65 YTL’dir.
Anayasa Mahkemesince 28.5.2013 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında,
Ankara Ġl BaĢkanlığının 2008 yılına ait gelir ve gider belgelerinin getirtilmesine karar
verilmiĢtir.
Parti yetkilileri belgeleri sunmadıkları gibi herhangi bir cevap da vermemiĢlerdir.
Ankara Ġl TeĢkilatına ait 4.800 YTL personel giderleri, 281 YTL kırtasiye büro giderleri,
1.286 YTL haberleĢme giderleri, 508 YTL taĢıma giderleri, 170 YTL bakım onarım giderleri,
120 YTL teĢkilata yardım giderleri olmak üzere toplam 7.165 YTL giderin belgeye
dayanması gerekir.
2820 sayılı Kanun’un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında, belgelendirilmesi
gerektiği halde belgelendirilmeyen Parti giderleri miktarınca Parti malvarlığının Anayasa
Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği, 70. maddesinin üçüncü fıkrasında ise beĢ
milyon (2008 yılı için 52,37 YTL) liraya kadar harcamaların makbuz veya fatura gibi bir
belge ile tevsik edilmesinin zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı geçen harcamaların
fatura veya makbuz gibi belgelerle tevsik edilmesi zorunludur.
Bu bağlamda belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen 7.165 YTL
tutarındaki Parti malvarlığının Hazineye gelir yazılması gerekir.
C- Parti Mallarının Ġncelenmesi
Partinin 2008 yılı defter ve belgeleri ile demirbaĢ listesi sunulmadığından
inceleme yapılamamıĢtır.
IV- SONUÇ
Sosyalist Demokrasi Partisi 2008 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;
1- Partinin 2008 yılı kesin hesabında gösterilen 86.648,20 YTL gelir, 78.075,40
YTL gider ile 8.572,80 YTL kasa ve banka devrinin Hazineye gelir kaydedilenler dıĢında
kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler
Kanunu’na uygun olduğuna OYBĠRLĠĞĠYLE,
2- Kesin hesapta gösterilen ve belgelendirilmesi gerektiği halde
belgelendirilmeyen Genel Merkeze ait 14.853 YTL gider ile Ankara Ġl TeĢkilatına ait 7.165
YTL gider ve Genel Merkeze ait 5.774,66 YTL gelir ile Ankara Ġl TeĢkilatına ait 11.515 YTL
gelir olmak üzere toplam 39.307,66 YTL karĢılığı Parti malvarlığının, 2820 sayılı Siyasi
Partiler Kanunu’nun 75. ve 76. maddeleri gereğince Hazineye gelir kaydedilmesine
OYBĠRLĠĞĠYLE,
3- Adana, Antalya, Samsun, Giresun, Ordu, Sakarya, Muğla ve Sinop olmak üzere
toplam 8 il örgütüne iliĢkin herhangi bir gelir ve gider belirtilmemesi nedeniyle yapılacak
iĢlem bulunmadığına, Serruh KALELĠ, Zehra Ayla PERKTAġ, Erdal TERCAN ve Zühtü
ARSLAN’ın karĢıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,
4- Genel Merkez ile Ankara Ġl TeĢkilatına ait gelir ve gider belgelerinin
kaydedildiği defterlerin verilmemesi nedeniyle 2820 sayılı Kanun’un 60. ve 113. maddelerine
göre gerekli iĢlemlerin yapılması için Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda
bulunulmasına OYBĠRLĠĞĠYLE,
11.12.2013 gününde karar verildi.
BaĢkan
HaĢim KILIÇ
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
BaĢkanvekili
Alparslan ALTAN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz
PAKSÜT
Üye
Zehra Ayla PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Zühtü ARSLAN
Üye
M. Emin KUZ
KARġIOY GEREKÇESĠ
Sosyalist Demokrasi Partisi’nin 2008 yılı kesin hesabının incelenmesine iliĢkin
dosyada parti yetkililerinin, Parti Genel Merkezi ve il örgütleri kesin hesaplarının yetkili
organca kabul edilerek onaylandığına dair kararı sunmadıkları görülmüĢtür.
Parti yetkililerinin sundukları birleĢik kesin hesapta Adana, Antalya (449,54 YTL
2007 yılından 2008 yılına, 2008 yılından da aynı Ģekilde 2009 yılına devretmiĢ, baĢka bir gelir
ve gider olmamıĢtır), Samsun, Giresun, Ordu, Sakarya (2,56 YTL geçen yıldan devretmiĢ,
2008 yılında da 2,56 YTL teĢkilata yardım gideri olarak yer almıĢtır), Muğla (2 YTL geçen
yıldan devretmiĢ, 2008 yılında da 2 YTL teĢkilata yardım gideri olarak yer almıĢtır) iline
iliĢkin herhangi bir gelir ve gider belirtilmemiĢ, Sinop ili ise birleĢik kesin hesapta hiç yer
almamıĢtır.
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının kayıtlarına göre Partinin Adana, Ankara,
Antalya (kapanma tarihi:30.3.2008), Bursa, EskiĢehir, Giresun, Ġçel, Ġstanbul, Ġzmir, Kocaeli,
Muğla (kapanma tarihi:4.7.2008), Ordu (kapanma tarihi:13.3.2008), Sakarya (kapanma
tarihi:4.7.2008), Samsun (kapanma tarihi:13.3.2008), Sinop (kapanma tarihi:4.7.2008),
Trabzon ve Zonguldak olmak üzere 17 il ve 17 ilçede teĢkilatı bulunmaktadır.
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının kayıtları ile Parti yetkililerinin gönderdiği
belgelere göre Adana, Antalya, Samsun, Giresun, Ordu, Sakarya, Muğla ve Sinop olmak
üzere 8 il örgütünün, 2008 yılı içinde kapandıkları tarihe kadar faaliyette olduğu
görülmektedir. Partinin 8 il örgütü faaliyette olduğuna göre, bu yerlerin en azından yönetim
giderlerinin (kira, su, elektrik, telefon, kırtasiye vb.) olması gerekir. Yönetim giderlerinin
hesaplarda görülmemesi kayıt dıĢı gelir ve gider yapıldığı anlamına gelmektedir. Bu durumda,
2820 sayılı Kanun’un 69. maddesindeki bir siyasi partinin bütün gelirlerinin, o siyasi partinin
tüzel kiĢiliği adına elde edileceğine iliĢkin hükmü ile yine aynı Kanun’un 70. maddesindeki
bir siyasi partinin bütün giderlerinin o siyasi partinin tüzel kiĢiliği adına yapılacağı hükmüne
aykırı davranılmıĢ olmaktadır.
Hesap verilebilir Ģekilde kayıt ve belge düzeninin oluĢturulmaması ile hesabın
dıĢında gelir ve gider oluĢturulması inceleme ve araĢtırmayı engellemeye yönelik eylemler
olduğundan 2820 sayılı Kanun’un 111. maddesinin (c) fıkrasına istinaden gerekli iĢlemlerin
yapılması için Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.
Nitekim, Mahkememiz tarafından daha önce de, siyasi partilerin açık ve faal olan il
örgütlerine iliĢkin olarak herhangi bir gelir ve gider bildirmemeleri halinde söz konusu hüküm
gereğince suç duyurusunda bulunulmasına iliĢkin çok sayıda karar verilmiĢtir (Örneğin bkz.
E.2010/37, K.2013/106, 25.09.2013; E.2010/35, K.2013/105, 25.09.2013). Ancak
Mahkememiz çoğunluğu tarafından bu dosyada suç duyurusunda bulunulmasına gerek
görülmemiĢtir.
Yukarıda belirtilen nedenlerle, Sosyalist Demokrasi Partisi hakkında Ankara
Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği kanaatinde olduğumuzdan
Mahkememiz çoğunluğunun görüĢüne katılmamız mümkün olmamıĢtır.
Başkanvekili
Serruh KALELİ
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Zühtü ARSLAN
[R.G. 08 Ocak 2014 – 28876 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı : 2010/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2013/128
Karar Günü : 11.12.2013
I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU
Sosyalist Demokrasi Partisi 2009 yılı kesin hesabının incelenmesidir.
II- ĠLK ĠNCELEME
Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü uyarınca, Serruh KALELĠ, Mehmet ERTEN,
Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAġ, Recep
KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECĠPOĞLU, Hicabi DURSUN,
Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, Zühtü ARSLAN ve M. Emin
KUZ’un katılımlarıyla yapılan ilk inceleme toplantısında;
“Sosyalist Demokrasi Partisi 2009 yılı kesin hesabının ilk incelenmesi
sonucunda;
1- Ġşin esasının incelenmesine,
2- Parti Genel Merkezi ve Ankara Ġl Başkanlığı 2009 yılı kesin hesabının
dayanağını oluşturan defterler ile gelir ve gider belgelerinin asıllarının gönderilmesi için
partiye 30 gün süre verilmesine,
3- Kesin hesapların incelenip onaylandığına ilişkin kararın sunulmaması
nedeniyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 74. ve 111. maddesinin (b) bendi uyarınca
yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulmasına,
4- Mahkemeye istenen bilgilerin istendiği şekliyle verilmemesi, inceleme ve
araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan Kanun’un 111. maddesinin (c)
fıkrasına istinaden gerekli işlemlerin yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulmasına,
28.5.2013 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE”
karar verilmiĢtir.
III- ESASIN ĠNCELENMESĠ
Sosyalist Demokrasi Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2009 yılı kesin
hesap çizelgeleri ile dayanağını oluĢturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme
sonuçlarını içeren Raportör Zekeriya AYDIN tarafından hazırlanan esas inceleme raporu,
Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer
yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp düĢünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde, Partinin 2009 yılı
gelirleri toplamının 70.948,8 TL, giderleri toplamının 64.598,15 TL olduğu ve 6.342,63 TL
nakit mevcudunun 2010 yılına devrettiği anlaĢılmaktadır.
Parti Genel Merkezi ve il örgütleri kesin hesaplarının Tüzüğe uygun Ģekilde
yetkili organca kabul edilerek onaylandığına dair karar sunulmamıĢtır.
Parti Genel Merkezi ile Ankara Ġl TeĢkilatının 2009 yılı gelir ve gider kayıtlarının
tutulduğu defterler sunulmamıĢtır. Parti yetkililerinden hem 18.12.2012 gün ve 3618 sayı ile
hem de 20.6.2013 tarihinde tebliğ edilen 28.5.2013 gün ve E.2009/7 sayılı ilk inceleme
kararıyla 2009 yılı Genel Merkez ve Ankara Ġl TeĢkilatının kesin hesabının dayanağını
oluĢturan defterler ile gelir ve gider belge asıllarının gönderilmesi istenmiĢtir.
Parti yetkilileri defterler ile gelir ve gider belgelerini sunmadıkları gibi herhangi
bir cevap da vermemiĢlerdir. Parti yetkililerinin defterleri Anayasa Mahkemesine sunmaması
nedeniyle defterler yok kabul edilmiĢtir.
2820 sayılı Kanun’un 60. maddesinin birinci fıkrasında, “Her kademedeki parti
organları üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider
defteri ile demirbaş eşya defteri tutmak zorundadırlar.‖, beĢinci fıkrasında, ―Parti adına elde
edilen gelirlerin alındığı ve yapılan giderlerin ne gibi işlere ve yerlere harcandığı ilgili
defterlere sıra ile ve belgeleri de belirtilerek geçirilir.”, altıncı fıkrasında “Bütün defterlerin
sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları teşkilatın bulunduğu ilgili seçim kurulu başkanı
tarafından mühürlenir ve tasdik edilir.” denilmiĢ, aynı Kanun’un 113. maddesinde de ―Bu
Kanunun 60 ıncı maddesinde yazılı defter ve kayıtları tutmayanlar, altı aydan bir yıla, bu
defter ve kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılırlar.” hükmü getirilmiĢtir. Gelir ve giderlerin iĢlendiği defterler ibraz
edilmediğinden Parti sorumluları hakkında gerekli iĢlemlerin yapılması için Ankara
Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.
A- Gelirlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezinin gelirleri 3.209,15 TL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 2.010 TL’si üye giriĢ aidatı, 1.199,15 TL’si önceki yıldan devreden nakit
mevcudundan oluĢmaktadır.
Parti Genel Merkezinin 2009 yılı gelir belgeleri sunulmamıĢtır. 2009 yılı gelirleri
arasında yer alan 2.010 TL’nin belgeye dayanması gerekir.
2820 sayılı Kanun’un ―Gelirlerin sağlanmasında usul‖ baĢlıklı 69. maddesinin
üçüncü fıkrasında, “Sağlanan gelirin türü ve miktarıyla, gelirin sağlandığı kimsenin adı,
soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzası, makbuzda ve dip
koçanlarında yer alır.”, 76. maddesinin üçüncü fıkrasında da, ―Bu Kanunun 69 uncu
maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan
gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.‖
denildiğinden, Partinin 2009 yılı içinde elde ettiği ve belgelendiremediği 2.010 TL’nin
Hazineye gelir yazılması gerekir.
2- Ġl Örgütleri Gelirleri
Parti il örgütlerinin gelirleri 67.731,65 TL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 2.010 TL’si üye giriĢ aidatı, 40.450 TL’si üye yıllık aidatı, 17.898 TL’si
bağıĢ geliri ve 7.373,65TL’si ise önceki yıldan devreden nakit mevcudundan oluĢmaktadır.
Anayasa Mahkemesince 28.5.2013 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında,
Ankara Ġl BaĢkanlığının 2009 yılına ait gelir ve gider belgelerinin getirtilmesine karar
verilmiĢtir.
Parti yetkilileri belgeleri sunmadıkları gibi her hangi bir cevapta vermemiĢlerdir.
Ankara Ġl TeĢkilatına ait 4.495 TL üye yıllık aidatı ve 4.410 TL bağıĢ olmak üzere toplam
8.905 TL gelirin belgeye dayanması gerekir.
2820 sayılı Kanun’un ―Gelirlerin sağlanmasında usul‖ baĢlıklı 69. maddesinin
üçüncü fıkrasında, “Sağlanan gelirin türü ve miktarıyla, gelirin sağlandığı kimsenin adı,
soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzası, makbuzda ve dip
koçanlarında yer alır.”, 76. maddesinin üçüncü fıkrasında da, ―Bu Kanunun 69 uncu
maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan
gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.‖
denildiğinden, Partinin 2009 yılı içinde elde ettiği ve belgelendiremediği 8.905 TL’nin
Hazineye gelir yazılması gerekir.
B- Giderlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezinin 2009 yılı giderleri
karĢılandığından dolayı herhangi bir gideri bulunmamaktadır.
Ankara
Ġl
BaĢkanlığınca
Parti Genel Merkezinin 2010 yılına devreden nakit mevcudu 3.209,15 TL’dir.
2- Ġl Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin 2009 yılı giderleri 64.598,15 TL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 1.461,55 TL’si kırtasiye büro giderleri, 2.285,29 TL’si haberleĢme
giderleri, 1.667 TL’si taĢıma giderleri, 54.943,56 TL’si kira giderleri, 2.432,06 TL’si bakım
onarım giderleri, 1.808,69 TL’si ısınma aydınlatma ve temizlik giderlerinden oluĢmaktadır.
Parti il örgütlerinin 2010 yılına devreden nakit mevcudu 2.683,94 TL’dir.
Anayasa Mahkemesince 28.5.2013 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında,
Ankara Ġl BaĢkanlığının 2009 yılına ait gelir ve gider belgelerinin getirtilmesine karar
verilmiĢtir.
Parti yetkilileri belgeleri sunmadıkları gibi herhangi bir cevap da vermemiĢlerdir.
Ankara Ġl TeĢkilatına ait 66,50 TL kırtasiye büro giderleri, 285 TL haberleĢme giderleri, 267
TL taĢıma giderleri, 11.520 TL kira giderleri ve 518,07 TL ısınma aydınlatma ve temizlik
giderleri olmak üzere toplam 12.656,57 TL giderin belgeye dayanması gerekir.
2820 sayılı Kanun’un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında, belgelendirilmesi
gerektiği hâlde belgelendirilmeyen Parti giderleri miktarınca Parti malvarlığının Anayasa
Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği, 70. maddesinin üçüncü fıkrasında ise beĢ
milyon (2009 yılı için 58,65 TL) liraya kadar harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge
ile tevsik edilmesinin zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı geçen harcamaların fatura
veya makbuz gibi belgelerle tevsik edilmesi zorunludur.
Bu bağlamda belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen 12.656,57 TL
tutarındaki Parti malvarlığının Hazineye gelir yazılması gerekir.
D- Parti Mallarının Ġncelenmesi
Partinin 2009 yılı defter ve belgeleri ile demirbaĢ listesi sunulmadığından
inceleme yapılamamıĢtır.
IV- SONUÇ
Sosyalist Demokrasi Partisi 2009 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;
1- Partinin 2009 yılı kesin hesabında gösterilen 70.948,8 TL gelir, 64.598,15 TL
gider ile 6.342,63 TL kasa ve banka devrinin Hazineye gelir kaydedilenler dıĢında kalan
bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler
Kanunu’na uygun olduğuna,
2- Kesin hesapta gösterilen ve belgelendirilmesi gerektiği halde
belgelendirilmeyen Ankara il teĢkilatına ait 12.656,57 TL gider ve Genel Merkeze ait 2.010
TL gelir ile Ankara Ġl TeĢkilatına ait 8.895 TL gelir olmak üzere toplam 23.561,57 TL
karĢılığı Parti malvarlığının, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 75. ve 76. maddeleri
gereğince Hazineye gelir kaydedilmesine,
3- Genel Merkez ile Ankara Ġl TeĢkilatına ait gelir ve gider belgelerinin
kaydedildiği defterlerin verilmemesi nedeniyle 2820 sayılı Kanun’un 60. ve 113. maddelerine
göre gerekli iĢlemlerin yapılması için Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda
bulunulmasına,
11.12.2013 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi.
BaĢkan
HaĢim KILIÇ
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
BaĢkanvekili
Alparslan ALTAN
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz
PAKSÜT
Üye
Üye
Zehra Ayla PERKTAġ Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Zühtü ARSLAN
Üye
M. Emin KUZ
[R.G. 08 Ocak 2014 – 28876 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı : 2009/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2013/129
Karar Günü : 11.12.2013
I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU
Türkiye Sosyalist ĠĢçi Partisi 2008 yılı kesin hesabının incelenmesidir.
II- ĠLK ĠNCELEME
Türkiye Sosyalist ĠĢçi Partisi 2008 yılı kesin hesabının ilk incelemesi sonucunda,
dosyada eksiklik bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine 11.12.2013 gününde
OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiĢtir.
III- ESASIN ĠNCELENMESĠ
Türkiye Sosyalist ĠĢçi Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2008 yılı kesin
hesap çizelgeleri ile dayanağını oluĢturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme
sonuçlarını içeren Raportör Zekeriya AYDIN tarafından hazırlanan esas inceleme raporu,
Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer
yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp düĢünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde, Partinin 2008 yılı
gelirlerinin 7.268 YTL ve giderlerinin 7.233,08 YTL olduğu, 34,92 YTL nakit devrinin 2009
yılına devrettiği anlaĢılmaktadır.
Partinin 2008 yılı kesin hesabının, Genel Yönetim Kurulunca 4.4.2009 gününde
kabul edilerek onaylandığı görülmüĢtür.
Türkiye Sosyalist ĠĢçi Partisi 2008 yılı Genel Merkez kesin hesabının gelir ve
gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluĢtuğu, bu hâliyle Partinin 2008 yılı kesin
hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
Parti Genel Merkezinin 2008 yılı gelir ve gider belgelerinin kaydedildiği defter
bulunmamaktadır.
Parti yetkililerinden 5.3.2013 gün ve 215-743 sayı ile 2008 yılı kesin hesabın
dayanağını oluĢturan defterler ile gelir gider belge asıllarının gönderilmesi istenmiĢtir.
Parti yetkilisi Genel BaĢkan Turgut KOÇAK 28.5.2013 günlü yazı ile, “Parti
genel merkezinin gider pusulaları ektedir. Gelir gider defteri ve ilgili gelir makbuzları ya
Anayasa Mahkemesi siyasi partilerle ilgili birimde ya da Sayıştay’dadır. Çünkü gelir
makbuzları aynı zamanda da sonraki yıllarda da kullanıldığı için şu anda bizde
bulunmamaktadır.” Ģeklinde cevap vermiĢtir.
Parti yetkilisi defterleri Anayasa Mahkemesi veya SayıĢtaya verdiğine dair
herhangi bir kaydı sunmadığından dolayı beyanına itibar edilmemiĢtir. Bu nedenle defterler
yok kabul edilmiĢtir.
2820 sayılı Kanun’un 60. maddesinin birinci fıkrasında, “Her kademedeki parti
organları üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider
defteri ile demirbaş eşya defteri tutmak zorundadırlar.‖, beĢinci fıkrasında, ―Parti adına elde
edilen gelirlerin alındığı ve yapılan giderlerin ne gibi işlere ve yerlere harcandığı ilgili
defterlere sıra ile ve belgeleri de belirtilerek geçirilir.”, altıncı fıkrasında “Bütün defterlerin
sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları teşkilatın bulunduğu ilgili seçim kurulu başkanı
tarafından mühürlenir ve tasdik edilir.” denilmiĢ, aynı Kanun’un 113. maddesinde de ―Bu
Kanunun 60 ıncı maddesinde yazılı defter ve kayıtları tutmayanlar, altı aydan bir yıla, bu
defter ve kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılırlar.” hükmü getirilmiĢtir. Gelir ve giderlerin iĢlendiği defterler ibraz
edilmediğinden Parti sorumluları hakkında gerekli iĢlemlerin yapılması için Ankara
Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.
Türkiye Sosyalist ĠĢçi Partisi il ve ilçe teĢkilatlarının herhangi bir gelir ve giderleri
bulunmadığından dolayı sadece Genel Merkez gelir ve giderleri incelenmiĢtir.
A- Genel Merkez Gelirlerinin Ġncelenmesi
Parti Genel Merkezinin 2008 yılı gelirleri 7.268 YTL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 3.940 YTL’si ödenti gelirlerinden, 1.400 YTL’si bağıĢlardan, 1.920
YTL’si Parti bayrağı yayın ve rozet gelirinden ve 8 YTL’si önceki yıldan devreden nakitten
oluĢmaktadır.
Genel Merkezin 2008 yılı gelir belgeleri sunulmamıĢtır. 2008 yılı gelirleri
arasında yer alan 7.260 YTL’nin belgeye dayanması gerekir.
2820 sayılı Kanun’un ―Gelirlerin sağlanmasında usul‖ baĢlıklı 69. maddesinin
üçüncü fıkrasında, “Sağlanan gelirin türü ve miktarıyla, gelirin sağlandığı kimsenin adı,
soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzası, makbuzda ve dip
koçanlarında yer alır.”, 76. maddesinin üçüncü fıkrasında da, ―Bu Kanunun 69 uncu
maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan
gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.‖
denildiğinden, Partinin 2008 yılı içinde elde ettiği ve belgelendiremediği 7.260 YTL’nin
Hazineye gelir yazılması gerekir.
B- Genel Merkez Giderlerinin Ġncelenmesi
Parti Genel Merkezinin 2008 yılı giderleri 7.233,08 YTL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 6.536,88 YTL’si yönetim giderleri ve 696,20 YTL’si basın yayın tanıtım
giderlerinden oluĢmaktadır.
Parti Genel Merkezinin 2008 yılı giderlerinin kaydedildiği defter sunulmamasına
karĢın, gider belgeleri sunulmuĢtur.
Parti Genel Merkezinin 2008 yılı gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede,
aĢağıda belirtilen konu dıĢındaki giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak
gerçekleĢtirildiği sonucuna varılmıĢtır.
2820 sayılı Kanun’un 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beĢ milyon liraya
kadar olan (2008 yılı için 52,37 YTL) harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile
tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli ve kanıtlayıcı bir
belgeye dayanması gerekmektedir.
2820 sayılı Kanun’un 70. maddesinde, “Bir siyasî partinin bütün giderleri, o
siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır” ve aynı Kanun’un 75. maddesinde, “Anayasa
Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna
uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların
Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir” ve 76. maddesinde de, “Belgelendirilmesi
gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa
Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir” hükümleri yer almıĢtır.
Partinin gönderdiği gider belgeleri toplamı 7.135,55 YTL’dir. BirleĢik kesin hesap
ile Genel Merkez kesin hesabında Genel Merkezin gider toplamı 7.233,08 YTL’dir. 7.233,08
- 7.135,55 = 97,53 YTL’ye iliĢkin gider belgesinin gönderilmesi istenmiĢtir.
Parti yetkilileri 27.6.2013 gün ve 1910 sayı ile sorulan hususa cevap
vermemiĢlerdir.
2820 sayılı Kanun’un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında, belgelendirilmesi
gerektiği hâlde belgelendirilmeyen Parti giderleri miktarınca parti malvarlığının Anayasa
Mahkemesi kararıyla Hazineye irat kaydedileceği, 70. maddesinin üçüncü fıkrasında ise beĢ
milyon (2008 yılı için 52,37 YTL) liraya kadar harcamaların makbuz veya fatura gibi bir
belge ile tevsik edilmesinin zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı geçen harcamaların
fatura veya makbuz gibi belgelerle tevsik edilmesi zorunludur.
Bu bağlamda belgelendirilmesi gerektiği hâlde belgelendirilmeyen 97,53 YTL
tutarındaki Parti malvarlığının Hazineye gelir yazılması gerekir.
C- Parti Mallarının Ġncelenmesi
Mevcut belgelere göre yapılan incelemede, Partinin 2008 yılı içinde değeri yüz
Yeni Türk Lirasını aĢan taĢınır mal, menkul kıymet ve haklar ile taĢınmaz edinmediği
sonucuna varılmıĢtır.
IV- SONUÇ
Türkiye Sosyalist ĠĢçi Partisi 2008 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;
1- Partinin 2008 yılı kesin hesabında gösterilen 7.268 YTL gelir, 7.233,08 YTL
gider ile 34,92 YTL nakit devrinin Hazineye gelir kaydedilenler dıĢında kalan bölümünün
eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun
olduğuna,
2- Kesin hesapta gösterilen ve belgelendirilmesi gerektiği halde
belgelendirilmeyen Genel Merkeze ait 97,53 YTL gider ve 7.260 YTL gelir olmak üzere
toplam 7.357,53 YTL karĢılığı malvarlığının 2820 sayılı Kanun’un 75. ve 76. maddeleri
gereğince Hazineye gelir kaydedilmesine,
3- Gelir ve gider belgelerinin kaydedildiği defterlerin verilmemesi nedeniyle 2820
sayılı Kanun’un 60. ve 113. maddelerine göre gerekli iĢlemlerin yapılması için Ankara
Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,
11.12.2013 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi.
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz
PAKSÜT
Üye
Zehra Ayla
PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz
AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Zühtü ARSLAN
Üye
M. Emin KUZ
[R.G. 08 Ocak 2014 – 28876 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı : 2010/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı : 2013/130
Karar Günü : 11.12.2013
I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU
Türkiye Sosyalist ĠĢçi Partisi 2009 yılı kesin hesabının incelenmesidir.
II- ĠLK ĠNCELEME
Türkiye Sosyalist ĠĢçi Partisi 2009 yılı kesin hesabının ilk incelemesi sonucunda,
dosyada eksiklik bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine 11.12.2013 gününde
OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiĢtir.
III- ESASIN ĠNCELENMESĠ
Türkiye Sosyalist ĠĢçi Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2009 yılı kesin
hesap çizelgeleri ile dayanağını oluĢturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme
sonuçlarını içeren Raportör Zekeriya AYDIN tarafından hazırlanan esas inceleme raporu,
Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer
yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp düĢünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde, Partinin 2009 yılı
gelirlerinin 13.155 TL ve giderlerinin 12.992 TL olduğu, 163 TL nakit devrinin 2010 yılına
devrettiği anlaĢılmaktadır.
Partinin 2009 yılı birleĢik kesin hesabının Genel Yönetim Kurulunca 5.4.2010
gününde kabul edilerek onaylandığı görülmüĢtür.
Türkiye Sosyalist ĠĢçi Partisi 2009 yılı Genel Merkez kesin hesabının gelir ve
gider rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluĢtuğu, bu hâliyle Partinin 2009 yılı kesin
hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
Parti Genel Merkezinin 2009 yılı gelir ve gider belgelerinin kaydedildiği defterler
bulunmamaktadır.
Parti yetkililerinden 5.3.2013 gün ve 215-744 sayı ile 2009 yılı kesin hesabının
dayanağını oluĢturan defterler ile gelir ve gider belge asıllarının gönderilmesi istenmiĢtir.
Parti yetkilisi Genel BaĢkan Turgut KOÇAK 28.5.2013 günlü yazı ile, “Sözü
geçen genel merkez gelir ve gider belgeleri ve defterler ise mahkemenize iletilmiş olup bize
dönmüş değildir.” Ģeklinde cevap vermiĢtir.
Parti yetkilisinin defterler ile gelir ve gider belgelerini Anayasa Mahkemesine
verdiğine dair herhangi bir belge sunmaması ve yapılan araĢtırmada da bunların Mahkemede
olduğuna dair herhangi bir bilgiye ulaĢılamadığından dolayı beyana itibar edilmemiĢtir. Bu
nedenle defterler yok kabul edilmiĢtir.
2820 sayılı Kanun’un 60. maddesinin birinci fıkrasında, “Her kademedeki parti
organları üye kayıt defteri, karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt defteri, gelir ve gider
defteri ile demirbaş eşya defteri tutmak zorundadırlar.‖, beĢinci fıkrasında, ―Parti adına elde
edilen gelirlerin alındığı ve yapılan giderlerin ne gibi işlere ve yerlere harcandığı ilgili
defterlere sıra ile ve belgeleri de belirtilerek geçirilir.”, altıncı fıkrasında “Bütün defterlerin
sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları teşkilatın bulunduğu ilgili seçim kurulu başkanı
tarafından mühürlenir ve tasdik edilir.” denilmiĢ, aynı Kanun’un 113. maddesinde de ―Bu
Kanunun 60 ıncı maddesinde yazılı defter ve kayıtları tutmayanlar, altı aydan bir yıla, bu
defter ve kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılırlar.” hükmü getirilmiĢtir. Gelir ve giderlerin iĢlendiği defterler ibraz
edilmediğinden Parti sorumluları hakkında gerekli iĢlemlerin yapılması için Ankara
Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.
Türkiye Sosyalist ĠĢçi Partisi Ankara il teĢkilatı Genel Merkez ile aynı binayı
kullandığından dolayı ayrıca gelir ve gideri bulunmamaktadır. Bu nedenle sadece Genel
Merkez gelir ve giderleri incelenmiĢtir.
A- Genel Merkez Gelirlerinin Ġncelenmesi
Parti Genel Merkezinin 2009 yılı gelirleri 13.155 TL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 3.900 TL’si ödenti gelirlerinden, 9.220 TL’si bağıĢlardan ve 35 TL’si
önceki yıldan devreden nakitten oluĢmaktadır.
Genel Merkezin 2009 yılı gelir belgeleri sunulmamıĢtır. 2009 yılı gelirleri
arasında yer alan 13.120 TL’nin belgeye dayanması gerekir.
2820 sayılı Kanun’un ―Gelirlerin sağlanmasında usul‖ baĢlıklı 69. maddesinin
üçüncü fıkrasında, “Sağlanan gelirin türü ve miktarıyla, gelirin sağlandığı kimsenin adı,
soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı, adı, soyadı ve imzası, makbuzda ve dip
koçanlarında yer alır.”, 76. maddesinin üçüncü fıkrasında da, ―Bu Kanunun 69 uncu
maddesinde belirtilen esaslara aykırı olarak bir siyasi partinin tevsik edilmeyen kaynaklardan
gelir sağladığı anlaşılırsa, Anayasa Mahkemesi kararıyla bu gelir Hazineye irat kaydedilir.‖
denildiğinden, Partinin 2009 yılı içinde elde ettiği ve belgelendiremediği 13.120 TL’nin
Hazineye gelir yazılması gerekir.
B- Genel Merkez Giderlerinin Ġncelenmesi
Parti Genel Merkezinin 2009 yılı giderleri toplamı 12.992 TL’nin tamamı yönetim
gideri olarak gösterilmiĢtir.
Genel Merkezin 2009 yılı gider belgeleri sunulmamıĢtır. 2009 yılı giderleri
arasında yer alan 12.992 TL’nin belgeye dayanması gerekir.
2820 sayılı Kanun’un ―Giderlerin yapılmasında usul‖ baĢlıklı 70. maddesinin
üçüncü fıkrasında, beĢ milyon (2009 yılı için 58,65 TL) liraya kadar harcamaların makbuz
veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı
geçen harcamaların fatura veya makbuz gibi belgelerle tevsik edilmesinin zorunlu olduğu ve
aynı Kanun’un 76. maddesinin dördüncü fıkrasında da belgelendirilmesi gerektiği hâlde
belgelendirilmeyen Parti giderleri miktarınca Parti malvarlığının, Anayasa Mahkemesi
kararıyla Hazineye irad kaydedileceği belirtildiğinden, belgelendirilmesi gerektiği hâlde
belgelendirilmeyen 12.992 TL tutarındaki Parti malvarlığının Hazineye gelir yazılması
gerekir.
C- Parti Mallarının Ġncelenmesi
Mevcut belgelere göre yapılan incelemede, Partinin 2009 yılı içinde değeri yüz
Türk Lirasını aĢan taĢınır mal, menkul kıymet ve haklar ile taĢınmaz edinmediği sonucuna
varılmıĢtır.
IV- SONUÇ
Türkiye Sosyalist ĠĢçi Partisi 2009 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;
1- Partinin 2009 yılı kesin hesabında gösterilen 13.155 TL gelir ile 163 TL nakit
devrinin Hazineye gelir kaydedilenler dıĢında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre
doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
2- Kesin hesapta gösterilen ve belgelendirilmesi gerektiği halde
belgelendirilmeyen 12.992 TL gider ve 13.120 TL gelir olmak üzere toplam 26.112 TL
karĢılığı Parti malvarlığının, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun 75. ve 76. maddeleri
gereğince Hazineye gelir kaydedilmesine,
3- Gelir ve gider belgelerinin kaydedildiği defterlerin verilmemesi nedeniyle 2820
sayılı Kanun’un 60. ve 113. maddelerine göre gerekli iĢlemlerin yapılması için Ankara
Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,
11.12.2013 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi.
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz
PAKSÜT
Üye
Zehra Ayla
PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz
AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Zühtü ARSLAN
Üye
M. Emin KUZ
[R.G. 08 Ocak 2014 – 28876 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2008/39 ( Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2013/131 Sayılı Kararı, 8 Ocak 2014 Tarihli ve 28876 Sayılı
Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 08 Ocak 2014 – 28876 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/33 ( Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2013/132 Sayılı Kararı, 8 Ocak 2014 Tarihli ve 28876 Sayılı
Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 08 Ocak 2014 – 28876 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/43 ( Siyasi Parti Mali
Denetimi), K: 2013/133 Sayılı Kararı, 8 Ocak 2014 Tarihli ve 28876 Sayılı
Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 08 Ocak 2014 – 28876 ]
—— • ——
YÖNETMELĠK
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ENGELLĠ VE ESKĠ HÜKÜMLÜ ÇALIġTIRMAYAN ĠġVERENLERDEN
TAHSĠL EDĠLEN ĠDARĠ PARA CEZALARINI KULLANMAYA
YETKĠLĠ KOMĠSYONA DAĠR YÖNETMELĠK
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, engelli ve eski hükümlü çalıĢtırmayan
iĢverenlerden veya iĢveren vekillerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 101
inci maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye
yetkili Komisyonun kuruluĢu ile çalıĢmasına iliĢkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci
fıkrasına istinaden oluĢturulan Komisyonun kuruluĢ, çalıĢma, karar alma ve proje sonuçlarının
izlenmesi ile buna esas teĢkil eden engelli ve eski hükümlülerin kendi iĢini kurmaları,
engellinin iĢ bulmasını sağlayacak destek teknolojileri ile engellinin iĢe yerleĢtirilmesi, iĢe ve
iĢyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi amaçlara yönelik projelerin hazırlanması,
Komisyona sunulması, değerlendirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve denetlenmesine iliĢkin
usul ve esasları kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Kanunun 30 uncu
maddesinin yedinci fıkrasına dayanarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Engelli: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeĢitli
derecelerle kaybetmesi nedeniyle çalıĢma gücünün en az yüzde kırkından yoksun olduğu
―Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları‖ ile belgelenen ve çalıĢabilir durumda olan
kiĢileri,
b) Eski hükümlü: Bir yıldan daha uzun süreli bir suçtan veya ceza süresine
bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen ve cezasını infaz
kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koĢullu salıverilenleri, özel kanunlarda
belirtilen Ģartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanları, ömür boyu kamu hizmetlerinden
yasaklı bulunanları ve denetimli serbestlik kapsamında olanları,
c) Genel Müdürlük: Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğünü,
ç) Hizmet sağlayıcı: Bu Yönetmelik kapsamında proje teklifi verebilecek gerçek veya
tüzel kiĢileri,
d) Ġl müdürlüğü: ÇalıĢma ve iĢ kurumu il müdürlüğünü,
e) Ġstekli: Bu Yönetmelik kapsamında proje teklifi vermiĢ olan gerçek veya tüzel
kiĢileri,
f) Komisyon: 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen
komisyonu,
g) Kursiyer: Bu Yönetmelik kapsamında kabul edilen projeler çerçevesinde
düzenlenecek faaliyetlere katılan engelli ve eski hükümlüleri,
ğ) Kurum: Türkiye ĠĢ Kurumunu,
h) Kurul: Ġl Ġstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunu,
ı) Proje: ĠĢsiz engellilerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile
kendi iĢlerini kurmaları, engellilerin iĢ bulmalarını sağlayacak destek teknolojileri ile
engellilerin iĢe yerleĢtirilmeleri, iĢe ve iĢyerine uyumlarının sağlanması ve bu gibi kapsam ve
içeriği baĢvuru rehberinde ve ilgili mevzuatında belirtilen amaçları gerçekleĢtirmeye yönelik
hazırlanacak projeleri,
i) Proje baĢvuru rehberi: Komisyonun onayından sonra Kurum tarafından internet
sitesinde yayımlanan ve bu Yönetmelik çerçevesinde hazırlanacak projelere iliĢkin ayrıntılı
bilgilerin yer aldığı belgeyi,
j) Protokol: ĠĢbirliği kapsamında düzenlenecek faaliyetlerin çerçevesini belirleyen
iĢbirliği veya iyi niyet belgelerini,
k) SözleĢme: Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen faaliyetlerin çerçevesini
belirleyen ve Kurum ile yüklenici arasında imzalanan belirli süreli belgeyi,
l) Üst KuruluĢ: 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi
Kanununa göre kurulan ve faaliyet gösteren iĢçi ve iĢveren sendikaları konfederasyonlarından
en çok iĢçi ve iĢvereni temsil edenler ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa
göre kurularak faaliyet gösteren ve ilgili Bakanlığın kayıtlarına göre en çok engelliyi temsil
eden kuruluĢu,
m) Yüklenici: Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla
sözleĢme ve/veya protokol imzalanan hizmet sağlayıcılarını,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Komisyonun OluĢumu ve ÇalıĢma Esasları
Komisyon
MADDE 5 – (1) Komisyon; Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürünün baĢkanlığında,
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ÇalıĢma Genel Müdürlüğü ile ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve YaĢlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok iĢçi ve iĢvereni
temsil eden üst kuruluĢların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluĢun birer temsilcisi
olmak üzere bir baĢkan ve yedi üyeden oluĢur.
(2) Komisyonun kamu kurumlarından gelen üyeleri, Komisyon toplantıları için,
önceden isimleri Kuruma bildirilmek Ģartı ile mazeret bildirerek yerlerine kendilerini temsilen
yetkili temsilci görevlendirilebilirler.
(3) En çok iĢçi ve iĢvereni temsil eden üst kuruluĢlar ile en çok engelliyi temsil eden üst
kuruluĢ seçtikleri temsilci sayısı kadar yedek temsilci seçerler. Asıl ve yedek üye olarak
görevlendirilen temsilcilerin görev süreleri üç yıl olup, bu üyeler yeniden seçilebilirler. Bu
kuruluĢlar Komisyon toplantılarına asıl veya yedek üye ile katılmak zorundadırlar.
Teknik çalıĢma grubu
MADDE 6 – (1) Teknik çalıĢma grubu, istekli tarafından Komisyona sunulan ve il
müdürlüğünün ön incelemesinden geçerek süresinde ve usulüne uygun olarak gelen
projelerin, proje baĢvuru rehberine uygunluğunun ön değerlendirmesini yapmak üzere
Komisyonda temsil edilen kurum ve kuruluĢların yetkilendirdiği kiĢilerden oluĢur.
(2) Komisyon üyeleri aynı zamanda teknik çalıĢma grubu üyesi olarak görev
yapabilirler.
(3) Teknik çalıĢma grubu, Komisyonun toplantılarından en az yedi gün önce toplanır ve
Komisyona sunulacak projelere iliĢkin yazılı ve gerekçeli görüĢünü hazırlar.
(4) Teknik çalıĢma grubu, projeler hakkında nihai karar alamaz.
(5) Teknik çalıĢma grubunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından
yürütülür.
Komisyonun çalıĢma esasları
MADDE 7 – (1) Komisyon, bu Yönetmelik gereğince sunulan ve teknik çalıĢma
grubunda görüĢülen projeleri ve gündeminde yer alan konuları görüĢmek üzere her yıl Mart
ve Eylül aylarında gündemli olarak toplanır.
(2) Komisyon BaĢkanı, gerekli gördüğü hallerde Komisyonu olağanüstü toplantıya
çağırabilir. En az üç üyenin yazılı istemi ile Komisyonun olağanüstü toplanması talep
edilebilir. Olağanüstü toplantı talebi, Komisyon BaĢkanı tarafından en geç onbeĢ gün içinde
yerine getirilir.
(3) Komisyonun toplantı tarih ve saati ile gündem ve gündeme ait bilgi ve belgeler,
Kurum tarafından Komisyon üyelerine toplantı gününden en az beĢ gün önce gönderilir.
(4) Komisyon, gündemdeki sıraya göre konuları görüĢür. Toplantıya katılan üye
sayısının çoğunluk kararıyla gündem dıĢı konular da görüĢülebilir. Komisyon, olağanüstü
toplantılarda sadece toplanma amacı olan gündemi görüĢebilir.
(5) Komisyon, en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt
çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eĢitliği halinde, BaĢkanın
bulunduğu taraf yönünde karar alınmıĢ sayılır.
(6) Komisyon kararları gerekçeli olarak hazırlanır ve baĢkan ile üyelerce imzalanarak
ilgili taraflara il müdürlüğü aracılığı ile duyurulur. Karara katılmayan üyeler, gerekçelerini
yazılı olarak karar metninde belirtir.
(7) Komisyon, sunulan projelerle ilgili Ģartlı kabul kararı verebilir. Projenin yürütümü,
Komisyonca kararlaĢtırılan Ģartın istekli tarafından kabulüne bağlıdır. Ġsteklinin Ģartı kabul
etmemesi halinde projeye iliĢkin olarak il müdürlüğü ile istekli arasında sözleĢme veya
protokol imzalanamaz.
(8) Komisyon, proje teklif çağrısına çıkma ve teklif edilen projeleri değerlendirme,
uygulama, izleme ve denetleme için ilgili mevzuatın uygulanmasını sağlayıcı ilke kararları
alabilir. Ġlke kararları, Komisyon kararı doğrultusunda Kurum internet sayfasında
yayımlanabilir.
(9) Komisyon, yılın ilk toplantısında, bir önceki yıl yürütülmüĢ projelerin sonuçlarını
değerlendirerek ilgili yılın proje baĢvuru rehberini bu sonuçlar doğrultusunda revize edebilir
ve ilgili yılda desteklenmesine öncelik verilecek projeleri belirleyebilir.
(10) Komisyon almıĢ olduğu kararların uygulanması için Kuruma sınırları belirlenmiĢ
yetkiler devredebilir.
(11) Komisyon kararları, bu Yönetmelik, ilgili mevzuatı, Komisyon ilke kararları ve
proje baĢvuru rehberi çerçevesinde Kurum tarafından yerine getirilir.
(12) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Projelerin Hazırlanması ve Uygulanması
Proje baĢvuru rehberi
MADDE 8 – (1) Kurum, Komisyon tarafından onaylanmak Ģartı ile Komisyona
sunulacak projelerin öncelikleri ve özellikleri ile baĢvuru formunun hazırlanması ve
baĢvurunun yapılmasına iliĢkin konularda hizmet sağlayıcıları bilgilendirmek amacı ile
Kurum internet sayfasında proje baĢvuru rehberi yayımlar.
(2) Projeler, sunulduğu dönemde yayımlanan proje baĢvuru rehberi esas alınarak
hazırlanır, değerlendirilir ve uygulanır.
Hizmet sağlayıcılar
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde gerçek ve tüzel kiĢiler proje teklifi
yapabilir.
(2) Gerçek kiĢiler, mutad yerleĢim yerlerinin bulunduğu il içinde proje teklifi
sunabilirler.
(3) Tüzel kiĢilerin, merkezlerinin bulunduğu il dıĢında proje sunabilmeleri için teklif
sundukları ilde Ģubelerinin bulunması zorunludur.
(4) Proje baĢvuru rehberinde belirlenecek önceliklere göre hizmet sağlayıcılara iliĢkin
sınırlandırmalar yapılabilir.
Proje baĢvurusunun yapılması
MADDE 10 – (1) Hizmet sağlayıcılar tarafından hazırlanan projeler, projenin
uygulanacağı ilde yer alan il müdürlüğüne, proje baĢvuru rehberinde belirtilen sürelerde elden
veya posta ile gönderilebilir. BaĢvuru süresinden sonra Kuruma ulaĢan projelerin postaya
verilme tarihleri dikkate alınır.
(2) Engellilere yönelik faaliyette bulunan dernek veya vakıflar, varsa bağlı oldukları üst
kuruluĢlardan alacakları proje ile ilgili değerlendirme yazısını projeye ekler. Aksi halde
projeler değerlendirilmeye alınmaz.
Projelerin değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde sunulan projeler, il müdürlüğünce
öncelikle baĢvurunun süresi içinde yapılmıĢ olması, baĢvuru formunun eksiksiz doldurulması
ve eklerinin tam olması açısından, baĢvurunun il müdürlüğüne tesliminden itibaren en geç
onbeĢ iĢ günü içinde değerlendirilir.
(2) Eksik bilgi veya belgeler ile süresinden sonra yapılan baĢvurular değerlendirmeye
alınmaz, gerekçesi ile birlikte en geç beĢ iĢ günü içinde yazılı olarak istekliye iade edilir. Ġade
edilen projeler, baĢvuru süresinin geçmemiĢ olması koĢulu ile, eksiklikleri tamamlanarak
tekrar il müdürlüğüne sunulabilir.
(3) Projeler, il müdürlüğü tarafından Kurulun görüĢüne sunulur. Kurulun
değerlendirmesi proje ile ilgili belgeler arasına eklenir.
(4) Ġl müdürlüklerince yapılacak ön inceleme sonucunda hazırlanacak raporda; projenin
temel amaçları, hedef kitlenin özellikleri ile ildeki iĢgücü piyasası ile iliĢki düzeyi, projede
yapılacak faaliyetler ile paydaĢların projeye katkısı; daha önce aynı amaçlarla yapılan
projelerle iliĢki düzeyi ve daha önce yapılanlardan farklı olan yönleri; isteklinin varsa daha
önceki projelerinin değerlendirilmesi ve bu proje ile iliĢkisi, yapılacak projenin hedef kitleye
muhtemel katkıları, sürdürülebilirliği gibi hususlara yer verilerek proje hakkındaki
değerlendirme belirtilir.
(5) Ġl müdürlüğü, projeleri ve eklerini yazılı görüĢü ile birlikte Komisyona iletilmek
üzere Genel Müdürlüğe gönderir ve baĢvuru sahibine yazılı olarak bilgi verir.
(6) Ġl Müdürlüğünün yazılı görüĢünün, engellilere yönelik faaliyette bulunan dernek
veya vakıflarca hazırlanacak projelerde varsa bağlı ya da üye oldukları üst kuruluĢun
değerlendirme yazısının ve Kurulun değerlendirmesinin olmadığı baĢvurular Genel
Müdürlükçe değerlendirmeye alınmaksızın il müdürlüğüne en geç beĢ iĢ günü içinde iade
edilir.
(7) Ġl müdürlüklerinden gelen projeler, teknik çalıĢma grubu tarafından bu Yönetmelik,
ilgili mevzuat, komisyon ilke kararları ve proje baĢvuru rehberinde belirtilen esaslar
doğrultusunda değerlendirilir ve Komisyona sunulmak üzere gerekçeli rapor hazırlanır.
(8) Teknik çalıĢma grubu, değerlendirme sırasında ihtiyaç duyması halinde il
müdürlüğü, istekli veya ilgili taraflardan ilave bilgi ve belge isteyebilir, projenin uygulanacağı
yerde inceleme ve araĢtırma yapabilir veya yaptırabilir.
(9) Komisyon, usulüne uygun olarak kendisine ulaĢan projeleri genel ve özel hedef,
faaliyet, sonuç ve bütçe bakımlarından ele alarak kendi içindeki tutarlılığı; hedef kitle ile
amaç arasındaki iliĢkinin düzeyi; kursiyerlerin istihdamına ve sosyal içerilmelerine katkısı;
daha önce yapılan benzer projeler ile iliĢkisi; hedef kitlenin ihtiyaçları; uygulanabilirliği;
sürdürülebilirliği; eĢ finansman katkısı; bütçe imkânları; kendi iĢini kuracaklar için iĢ planı ve
kuruluĢ sermayesi olup olmadığı; iĢgücü piyasasının talepleri; isteklinin varsa daha önceki
proje deneyimi ve paydaĢlarla iliĢki düzeyi gibi baĢvuru rehberinde belirtilen kriterlere göre
değerlendirir.
(10) Ġstihdam taahhüdü bulunanlar ile kendi iĢini kurmaya yönelik projeler ve projenin
uygulanacağı ildeki mevcut kaynakların kullanımına imkân sağlayacak proje sahibi dıĢında
diğer ilgili kiĢi ve kuruluĢların iĢbirliğini kapsayan yahut proje sahibi ve iĢbirliği yapılacak
kuruluĢların somut katkılarını içeren projeler Komisyonda öncelikle değerlendirilir.
(11) Yüklenicinin;
a) Komisyon tarafından daha önce kabul edilen projeyi Komisyon veya il müdürlüğü
tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın sözleĢme imza tarihinden itibaren iki ay
içinde baĢlatmaması, raporlarını süresinde vermemesi veya varsa istihdam yükümlülüklerini
eksik yerine getirmesi durumunda bir yıl süre ile;
b) Kurum tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucunda ilgili mevzuat,
sözleĢme ve projeye aykırılık nedeni ile sözleĢmesinin iptal edilmesi, raporlarının kabul
edilmemesi veya varsa istihdam taahhüdüne iliĢkin yükümlülüğünü hiç yerine getirmemesi
durumunda iki yıl süre ile;
c) Kurum ile bu Yönetmelik kapsamındaki iĢ ve iĢlemlerinden dolayı idari veya hukuki
ihtilafı devam etmesi halinde, bu ihtilaflar sonuçlanıncaya kadar;
ç) Devam eden projesi var ise, tüm sonuçları ile tamamlanana kadar,
yeni projesi kabul edilmez.
(12) Kabul edilen ve uygulanan projelerde hizmet sağlayıcılardan, onbirinci fıkra
gereğince yaptırım uygulananlar ile birinci ve ikinci derece kan hısımlarının kurucu ve
yöneticisi oldukları isteklilerin sundukları projeler de aynı sürelerle kabul edilmez. Ġstekli, bu
hususa iliĢkin olarak proje baĢvurusu sırasında yazılı olarak taahhüt verir. Aksi durumun
tespit edilmesi halinde, sözleĢme iptal edilir ve Kurum tarafından proje için yapılan tüm
ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır ve iki yıl süre ile projeleri kabul edilmez.
Projelerin uygulanması
MADDE 12 – (1) Kabul edilen projeler, il müdürlüğü ile yüklenici arasında sözleĢme
veya protokol imzalanmak suretiyle yürütülür.
(2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuatı, Komisyon ilke kararları, proje baĢvuru rehberi ve
isteklinin proje baĢvuru formu, sözleĢmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilerek proje bu
hükümler çerçevesinde uygulanır.
(3) Projeler kabul edilen bütçe ile sınırlı olarak yürütülür. Komisyonun uygun görüĢü
olmadan, yükleniciler tarafından hiçbir Ģekilde ödenek kalemleri arasında aktarma yapılamaz
ve ödenek kalemleri artırılamaz. Ancak projeye iliĢkin yüklenicinin kendi katkısı için bu kural
geçerli değildir.
(4) Projelerde kaynak tahsis edilen demirbaĢlar, bedelinin yükleniciye ödenmesi
sırasında il müdürlüğünce kayıtlara alınır ve yükleniciye tutanakla teslim edilir. Söz konusu
demirbaĢlar, projenin tamamlandığı tarihi izleyen üç yıl boyunca Kurum tasarrufundadır.
DemirbaĢlar bu süre ile sınırlı olmak üzere, komisyon kararları ile o ilde yürütülen baĢka
projeler kapsamında da kullandırılabilirler. Bu konuda yükleniciler her türlü kolaylığı
sağlamakla yükümlüdür. Aksi durumda Kurum demirbaĢları geri alma hakkına sahiptir.
(5) DemirbaĢlar, dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, yüklenici tarafından üç
yıl boyunca amacına uygun olarak kullanılmak zorundadır. Amacına uygun olmak ve
Komisyondan uygun görüĢ alınmak Ģartı ile demirbaĢlar yüklenici tarafından yürütülen baĢka
projelerde de kullanılabilir. DemirbaĢlar, bu süre içinde satılamaz, kiralanamaz ve
devredilemez. Amacına uygun olarak kullanılmayan, satılan, kiralanan veya devredilen
demirbaĢa iliĢkin yapılan maliyet, yasal faizi ile yükleniciden ilgili mevzuatı doğrultusunda
geri alınır. Ġl müdürlüğünce demirbaĢlar altı aylık sürelerle yerinde görülerek raporlanır ve
raporlar Komisyona sunulmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Üç yıllık süre sonunda
demirbaĢlar, tüm hakları ile yükleniciye bırakılır.
Raporlama
MADDE 13 – (1) Projenin geliĢimini görmek, yapılan faaliyetlerin sonuçlarını
değerlendirmek ve yapılacaklar hakkında bilgi sahibi olmak amacı ile proje süresinin ilk
yarısının sonunu takip eden onbeĢ gün içinde ara rapor ve projenin bitiĢini takip eden en geç
onbeĢ gün içinde ise nihai rapor yüklenici tarafından hazırlanarak il müdürlüğüne teslim
edilir. Ġl müdürlüğünce uygun görülmesi halinde rapor teslimi için geçerli olan süreler iki
katına kadar uzatılabilir.
(2) Söz konusu raporlar, geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde teslim edilmez ise
il müdürlüğünce yükleniciye varsa kalan ödemeleri yapılmaz.
Ödemeler
MADDE 14 – (1) Komisyon tarafından kabul edilen projelerde belirtilen araçgereçlerin, sarf malzemelerin ve demirbaĢların yükleniciler tarafından satın alındığının
yüklenici adına kesilmiĢ fatura ile belgelenmesi ve il müdürlüğü tarafından alınanların yerinde
görülmesini müteakip; il müdürlüğünce bu alımlara iliĢkin nakit tutarları, ilgili mevzuatına
göre düzenlenmiĢ belge ve eki onaylı fatura örneğine dayanılarak en geç on iĢ günü içinde
defaten ödenir. Düzenlenecek olan faaliyetlerde sözleĢme veya protokol imzalanmadan önce
alım yapılamaz.
(2) Komisyon tarafından uygun görülen ödemeler, ilgili mevzuatında belirtilen
belgelerin yüklenici tarafından il müdürlüğüne ibraz edilmesi sonrasında belirlenen hesaba
veya hesaplara en geç on iĢ günü içinde aktarılır.
(3) Ġstihdam taahhüdü olan projelerde, kursiyer zaruri gideri ve demirbaĢ giderleri
dıĢında kalan proje tutarının %20’si bloke edilir. Yüklenicinin yükümlülüğünü yerine
getirmemesi durumunda bloke edilen tutar yükleniciye ödenmez. Ancak yükümlülüğün
kısmen yerine getirilmesi durumunda bu kısma tekabül eden bloke tutarı ödenir.
(4) Komisyon tarafından projeler için tahsis edilen ödenek tutarına, aksi belirtilmedikçe
katma değer vergisi dahildir.
(5) Yönetim Kurulunca belirlenen miktar kadar Kurum tarafından kursiyerlere zaruri
gider ödemesi yapılır.
(6) Kursiyerlere iliĢkin sigorta primleri ilgili mevzuatı doğrultusunda Kurum tarafından
ödenir.
Tanınırlık
MADDE 15 – (1) Projelerin uygulanması aĢamasında her türlü basılı, görsel ve diğer
materyallerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Kurumun ve Komisyonun tanınırlığına
iliĢkin gerekli önlemleri almak ve bu çerçevedeki iĢ ve iĢlemleri yürütmekten yüklenici
sorumludur.
(2) Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi veya eksik getirilmesi halinde Komisyon
kararı ile projenin durdurulması, iptali, yeni projelerin belirli süre ile kabul edilmemesi, varsa
ödemelerin yapılmaması veya geri alınması gibi yaptırımlar uygulanabilir.
Projelerin izlenmesi ve denetimi
MADDE 16 – (1) Kurum, kaynak tahsis edilen projelerin uygulamasını
görevlendireceği kiĢiler aracılığı ile izlemek ve denetlemek için her türlü tedbiri almakla
yükümlüdür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 26/9/2003 tarihli ve 25241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Özürlü ve Eski Hükümlü ÇalıĢtırmayan ĠĢverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları
Kullanmaya Yetkili Komisyonun KuruluĢu ile ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Mevcut iĢ ve iĢlemler
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce imzalanan
sözleĢme, protokol ve projeler ile baĢlatılan iĢ ve iĢlemler hakkında 26/9/2003 tarihli ve
25241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlü ve Eski Hükümlü ÇalıĢtırmayan
ĠĢverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun KuruluĢu ile
ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına devam olunur.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
yürütür.
[R.G. 09 Ocak 2014 – 28877]
—— • ——
TEBLĠĞLER
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
Karar No. : 2014/2
ĠĢyeri
: Mars Lojistik Uluslararası TaĢımacılık Depolama Dağ. ve Tic. A.ġ.
Merkez Mah. Değirmenbahçe Cad. No: 21
Yenibosna-Bahçelievler/ĠSTANBUL (Merkez)
Tespiti Ġsteyen : Tümtis Sendikası
Ġnceleme: Mars Lojistik Uluslararası TaĢımacılık Depolama Dağ. ve Tic. A.ġ.’de
Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen Ģirketin merkez iĢyerinde ve Yenidoğan Mah.
2108 Sok. No: 27 Yüreğir/ADANA, Boğaz Sok. No: 22/3 GaziosmanpaĢa/ANKARA, Yalova
Yolu 14. Km. 15. Sok. No: 25 Osmangazi/BURSA, Ege Serbest Bölge D-25
Gaziemir/ĠZMĠR, Merkez Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Balama Sok. No: 8 OrhanlıTuzla/ĠSTANBUL, Cihangir TalatpaĢa Cad. No: 55 Zemin Kat Esenyurt/ĠSTANBUL, Oyak
Renault Fabrikası Yanı Bademli Tır Parkı Nilüfer/BURSA ve YenmiĢ Mah. Ankara Asfaltı
30. Km. No: 28 KemalpaĢa/ĠZMĠR adreslerinde bulunan Ģube iĢyerlerinde uluslararası kara
taĢımacılığı ve taĢımacılık için gerekli tüm lojistik faaliyetlerinin (müĢterilerden malın teslim
alınması, kısa süreli depolanması, ayrıĢtırılması, taĢınması, müĢteriye teslim edilmesi, gümrük
iĢlemleri) yapıldığı, bu nedenle yapılan iĢlerin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı
―TaĢımacılık‖ iĢkolunda yer aldığı tespit edilmiĢtir.
Karar: Mars Lojistik Uluslararası TaĢımacılık Depolama Dağ. ve Tic. A.ġ. ve bağlı
iĢyerlerinde yürütülen iĢlerin niteliği itibariyle ĠĢkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı
―TaĢımacılık‖ iĢkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar
verilmiĢtir.
[R.G. 09 Ocak 2014 – 28877]
—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:
VARLIĞA VEYA ĠPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLĠĞĠ
(III-58.1)
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, varlığa dayalı menkul kıymetler ve ipoteğe dayalı
menkul kıymetlerin nitelikleri ve ihracı ile varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı
fonlarının kuruluĢ ve faaliyetlerine iliĢkin esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun 58, 60 ıncı maddeleri, 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 130
uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak düzenlenmiĢtir.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde
tanımlanan bankaları,
b) BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
c) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde
tanımlanan borsayı,
ç) Derecelendirme kuruluĢu: Türkiye’de kurulan ve Kurulun sermaye piyasasında
derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluĢlarına iliĢkin düzenlemeleri çerçevesinde
derecelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilen derecelendirme
kuruluĢları ile Türkiye’de derecelendirme faaliyetlerinde bulunması Kurulca kabul edilen
uluslararası derecelendirme kuruluĢlarını,
d) Finansal kiralama Ģirketleri ve finansman Ģirketleri: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketleri Kanunu ile düzenlenen finansal
kiralama Ģirketlerini ve finansman Ģirketlerini,
e) Fon: Varlık finansmanı fonu veya konut finansmanı fonunu,
f) GeniĢ yetkili aracı kurum: Kurulun yatırım hizmetlerine iliĢkin düzenlemeleri
çerçevesinde portföy aracılığı, genel saklama hizmeti veya aracılık yüklenimi faaliyetinden
herhangi birini yürütecek olan aracı kurumları,
g) ĠDMK: Konut finansmanı fonunun veya ipotek finansmanı kuruluĢunun devralacağı
varlıklar karĢılık gösterilerek ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymeti,
ğ) Ġhraççı havuz hesabı: Merkezi Kayıt KuruluĢu Anonim ġirketi nezdinde tutulan
fonun veya ipotek finansmanı kuruluĢunun havuz hesabını,
h) Ġpotek finansmanı kuruluĢu, ĠFK: 6362 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci
fıkrasında tanımlanan anonim ortaklıkları,
ı) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
i) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Mevzuat uyarınca kamuya açıklanması
gerekli olan bilgilerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik
sistemi,
j) Kaynak kuruluĢ: Varlıklarını fon portföyüne veya ĠFK’ya devreden tüzel kiĢi, kurum
ve kuruluĢları,
k) Konut finansmanı fonu (KFF): ĠDMK karĢılığında toplanan paralarla, ĠDMK
sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre fon içtüzüğü ile kurulan ve tüzel kiĢiliği
olmayan malvarlığını,
l) Kurucu: Bankalar, finansal kiralama ve finansman Ģirketleri, ĠFK ve geniĢ yetkili
aracı kurumları,
m) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
n) MKK: Merkezi Kayıt KuruluĢu Anonim ġirketini,
o) Ticari krediler: Bankaların ve finansman Ģirketlerinin mal ve hizmet üretimi, deniz,
hava ve kara taĢıtları dahil ticari amaçlı taĢınır mal ve taĢınmaz finansmanı ile iĢletme
sermayesinin finansmanı amacıyla kullandırdıkları krediler ile tüzel kiĢilere kullandırdıkları
kredileri,
ö) TOKĠ: T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığını,
p) Toplam yükümlülükler: VDMK veya ĠDMK ile varsa fon portföyüne alınan türev
araçlardan kaynaklanan yükümlülükler toplamını,
r) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini,
s) Tüketici kredileri: 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunda düzenlenen tüketici kredilerini,
Ģ) Türev araç: KFF portföyünün kur ve faiz oranı riskinden korunması amacıyla taraf
olunan swap, forward, future ve opsiyon sözleĢmelerini,
t) Varlık: 15 inci maddenin birinci fıkrasında fon portföyüne dahil edilebileceği
belirtilen alacak, kredi, hak, teminat ve diğer varlıkları,
u) Varlık finansmanı fonu (VFF): Varlığa dayalı menkul kıymetler karĢılığında toplanan
paralarla, VDMK sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre fon içtüzüğü ile kurulan
ve tüzel kiĢiliği olmayan malvarlığını,
ü) VDMK: VFF’nin veya ĠFK’nın devralacağı varlıklar karĢılık gösterilerek ihraç edilen
varlığa dayalı menkul kıymeti,
v) VĠDMK: VDMK ve ĠDMK’yı,
y) Yatırımcı: VDMK veya ĠDMK sahiplerini,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Genel Esaslar
Fon ve VĠDMK
MADDE 4 – (1) VĠDMK, fon veya ĠFK tarafından devralınacak varlıklar karĢılık
gösterilerek ihraç edilir. Ġhracın fon tarafından yapılacak olması halinde, VDMK ihracı için
VFF, ĠDMK ihracı için KFF kurulması zorunludur. Finansal kiralama Ģirketleri ve finansman
Ģirketleri tarafından kurulan fonlar yalnızca kurucularının aktiflerindeki varlıkları devralmak
suretiyle VĠDMK ihraç edebilir. Banka, ĠFK ve geniĢ yetkili aracı kurum tarafından kurulan
fonlar kurucularının yanı sıra diğer kaynak kuruluĢların aktiflerindeki varlıkları devralmak
suretiyle VĠDMK ihraç edebilirler.
(2) Fonun Türkiye’de kurulması zorunludur. Fon süreli veya süresiz olarak kurulur.
Fon, VĠDMK ihracı amacı dıĢında kurulamaz ve kullanılamaz.
(3) Aynı kurucu tarafından kurulan fonlar yatırımcılar nezdinde ayrıĢtırılabilecek
Ģekilde isimlendirilir. Fonun unvanı; baĢka bir kurucu tarafından kurulan fonun unvanı ile
aĢırı benzerlik gösterecek, fonla iliĢkili olmayan bir kurumu veya kiĢiyi çağrıĢtıracak,
unvanda kurucunun veya kaynak kuruluĢun tevsik edilemeyen niteliklerine veya fonun diğer
fonlardan üstün olduğunu ima eden benzeri sübjektif ifadelere yer verecek Ģekilde veya
benzeri yollarla yatırımcıların yanıltılmasına yol açacak nitelikte belirlenemez.
(4) Bu Tebliğ kapsamında kurulmayan fonlar için "varlık finansmanı fonu", ―konut
finansmanı fonu‖, ―VFF‖, ―KFF‖; bu kapsamda ihraç edilmeyen sermaye piyasası araçları
için ise "varlığa dayalı menkul kıymet", ―ipoteğe dayalı menkul kıymet‖, "VDMK", ―ĠDMK‖
veya bunlara eĢdeğer ifadeler kullanılamaz.
Fon içtüzüğü
MADDE 5 – (1) Fon içtüzüğü, yatırımcılar, kurucu ve fon kurulu arasında fon
portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre saklanmasını ve vekalet akdi hükümlerine göre
yönetimini konu alan iltihaki bir sözleĢmedir.
(2) Fona iliĢkin içtüzük standardı Kurulca belirlenir. Fon içtüzüğünde bulunması
gereken asgari unsurlar Ek/1’de yer almaktadır.
Fon malvarlığı
MADDE 6 – (1) Fon malvarlığı kurucunun, hizmet sağlayıcının ve kaynak kuruluĢun
malvarlığından ayrıdır.
(2) Fon malvarlığı, ihraç edilen VĠDMK itfa edilinceye kadar, kurucunun, hizmet
sağlayıcının ve kaynak kuruluĢun yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına
devredilmesi halinde dahi baĢka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili
amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına
dâhil edilemez.
(3) Fon malvarlığı, fon hesabına olması ve fon içtüzüğünde hüküm bulunması Ģartıyla
kredi almak, türev araç iĢlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki iĢlemlerde
bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fonun KuruluĢu ve VĠDMK Ġhracına ĠliĢkin Esaslar
Fon kuruluĢ ve VĠDMK ihraç baĢvuruları
MADDE 7 – (1) Fon kuruluĢ izin baĢvurusu ile VĠDMK ihracına iliĢkin izahname veya
ihraç belgesi onay baĢvurusunun birlikte değerlendirilmesi esastır. Ancak kurucu tarafından
talep edilmesi halinde söz konusu baĢvurular ayrı ayrı değerlendirilir.
(2) Fon kuruluĢ izin baĢvurusu ile VĠDMK ihracına iliĢkin izahname veya ihraç belgesi
onay baĢvurusunun birlikte değerlendirilmesi halinde;
a) Kurucu, Ek/2 ve Ek/3’te belirtilen belgelerle birlikte Kurula baĢvurur.
b) BaĢvurular, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından itibaren yirmi iĢ
günü içinde Kurul tarafından sonuçlandırılır.
c) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması
halinde, baĢvuru tarihinden itibaren on iĢ günü içerisinde baĢvuru sahibi bilgilendirilir. Talep
edilen bilgi ve belgelerin Kurulca belirlenecek süre içinde tamamlanması gereklidir. Bu
takdirde, (b) bendinde öngörülen süre, söz konusu bilgi ve belgelerin Kurula sunulduğu
tarihten itibaren iĢlemeye baĢlar.
ç) BaĢvuruların olumlu karĢılanması halinde, Kurulca onaylanan fon içtüzüğü, Kurul
kararının kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen altı iĢ günü içinde kurucunun
merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG’de ilan olunur. Fon
içtüzüğünün tescili ile birlikte fon kuruluĢ iĢlemleri tamamlanmıĢ sayılır.
d) Kurulca onaylı izahname veya ihraç belgesi, fon içtüzüğünün ticaret siciline tescil
edildiğine iliĢkin belgelerin ve bu Tebliğ kapsamında imzalanan sözleĢmelerin Kurula
gönderilmesini müteakip verilir. Söz konusu belgelerin ve sözleĢmelerin, fon içtüzüğünün
ticaret siciline tescilini takip eden on iĢgünü içinde Kurula iletilmesi zorunludur.
(3) Fon kuruluĢ izni baĢvurusu ile VĠDMK ihracına iliĢkin izahname veya ihraç belgesi
onay baĢvurusunun ayrı ayrı değerlendirilmesi halinde;
a) Kurucu, Ek/2’de belirtilen belgelerle birlikte fonun kuruluĢuna izin verilmesi
talebiyle Kurula baĢvurur.
b) KuruluĢ baĢvurusu, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasından itibaren
yirmi iĢ günü içinde Kurul tarafından sonuçlandırılır.
c) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması
halinde, baĢvuru tarihinden itibaren on iĢ günü içerisinde baĢvuru sahibi bilgilendirilir. Talep
edilen bilgi ve belgelerin Kurulca belirlenecek süre içinde tamamlanması gereklidir. Bu
takdirde, (b) bendinde öngörülen süre, söz konusu bilgi ve belgelerin Kurula sunulduğu
tarihten itibaren iĢlemeye baĢlar.
ç) BaĢvurunun olumlu karĢılanması halinde, Kurulca onaylanan fon içtüzüğü, Kurul
kararının kurucu tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen altı iĢ günü içinde kurucunun
merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG’de ilan olunur. Fon
içtüzüğünün tescili ile birlikte fonun kuruluĢ iĢlemleri tamamlanmıĢ sayılır.
d) Kurucu veya fon kurulu, fon içtüzüğünün ticaret siciline tescilinden itibaren en geç
altı ay içinde, Ek/3’te belirtilen belgelerle birlikte, VĠDMK ihracına iliĢkin izahname veya
ihraç belgesi onay baĢvurusunu Kurula iletir. Bu süre içinde baĢvuru yapılmaması veya
ihraçtan vazgeçilmesi halinde, fon içtüzüğü kurucu tarafından ivedilikle ticaret sicilinden
terkin edilir. Buna iliĢkin belgeler altı iĢ günü içinde Kurula gönderilir. Kurulca uygun
görülecek makul gerekçelerin varlığı halinde, altı aylık süre bir defaya mahsus olmak üzere üç
ay daha uzatılabilir.
(4) Ġkinci ve üçüncü fıkra çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde yapılan
baĢvuruların onaylanmaması halinde, bu durum gerekçesi belirtilmek suretiyle baĢvuru
sahibine bildirilir.
(5) Kurul, fon kuruluĢ izni baĢvurusu ve VĠDMK ihracına iliĢkin izahname veya ihraç
belgesi onay baĢvurusunun, esaslarını belirlediği bir baĢvuru formu ile yapılmasını zorunlu
tutabilir.
(6) Fon içtüzük değiĢiklikleri, konuya iliĢkin baĢvurunun Kurula iletilmesini müteakip
üçüncü fıkranın (b), (c) ve (ç) bentleri çerçevesinde onaylanır ve fon kurulu tarafından ticaret
siciline tescil ve TTSG’de ilan edilir.
(7) VĠDMK halka arz edilerek veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere veya birim
nominal değeri asgari 100.000 TL tutarında olmak kaydıyla tahsisli olarak ihraç edilebilir.
(8) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde VĠDMK izahnamesi veya ihraç belgesinin
içeriği, hazırlanması, onaylanması, yayınlanması, tescil ve ilanı, izahnamedeki değiĢiklikler,
fon veya kurucu tarafından yapılacak ilan ve reklamlar ile VĠDMK’nın diğer ihraç ve satıĢ
esasları hakkında 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan II-5.1 sayılı
Ġzahname ve Ġhraç Belgesi Tebliği ile 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının SatıĢı Tebliği hükümleri mahiyetine
uygun düĢtüğü ölçüde uygulanır. Bu çerçevede ihracın fon tarafından yapılması halinde, söz
konusu Kurul düzenlemelerinin uygulanmasında fon ihraççı addolunur ve ihraççının
sorumlulukları fon kurulu tarafından yerine getirilir.
(9) Halka arz edilmeksizin veya yurtdıĢında ihraç edilecek VĠDMK için Kurulca ihraç
tavanı verilir. Bu durumda aĢağıdaki esaslar uygulanır.
a) VĠDMK, Kurulca izin verilen süre ve belirlenen ihraç tavanı içinde tertipler halinde
satılabilir.
b) Ġhraç tavanı içinde yapılacak VĠDMK ihraçları için birden fazla sayıda fon kurulabilir
veya ihraç edilen VĠDMK’nın itfa edilmiĢ olması ve fon içtüzüğünün yapılacak yeni ihraca
uyumlu hale getirilmesi kaydıyla daha önce kurulmuĢ olan bir fon yeni bir VĠDMK ihracı için
kullanılabilir.
c) Kurulca izin verilen süre içinde geçerli olacak ihraç tavanı, kaynak kuruluĢun son
yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının iki katını aĢamaz.
ç) Fon kurulu veya kurucu, Kurulca izin verilen süre içinde her VĠDMK tertibi
satıĢından en az on gün önce tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurula baĢvurur.
(10) Halka arz suretiyle yapılacak ihraçlarda, VĠDMK ihracının tek seferde yapılması ve
izahnamenin tek belgeden oluĢacak Ģekilde hazırlanması zorunludur.
(11) Fon tarafından ihraç edilen VĠDMK tamamen itfa edilmedikçe, Kurulca izin
verilen süre içerisinde aynı fon kullanılmak suretiyle yeni tertip VĠDMK ihraç edilemez. Ġhraç
ettiği VĠDMK’sı tamamen itfa olan bir fon kullanılmak suretiyle gerçekleĢtirilecek yeni tertip
VĠDMK ihracına iliĢkin izahname veya ihraç belgesi onay baĢvurusunun eski tertip
VĠDMK’nın itfasını takiben yapılması zorunludur.
(12) Halka arz edilecek VĠDMK’nın borsada iĢlem görmesi ve Kurula yapılacak onay
baĢvurusunun yanı sıra bu amaçla borsaya baĢvurulması zorunludur.
(13) VĠDMK ihraçlarında Kurul, satıĢın yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik olarak
yapılmasını talep edebilir.
(14) ĠFK tarafından fon kurmaksızın yapılan VĠDMK ihraçlarında, ihraç edilen VĠDMK
tamamen itfa edilmedikçe yeni tertip bir VĠDMK ihraç edilemez.
Fon kurucularının nitelikleri
MADDE 8 – (1) Fon kurucularının;
a) Kendi özel mevzuatları ve/veya sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde sahip
olmaları gereken kriterleri sağlamaları ve haklarında faaliyetlerinin tamamen veya belirli
faaliyet alanları itibarıyla sürekli ya da son bir yıl içinde 1 ay veya daha fazla süreyle geçici
olarak sınırlandırılması ya da durdurulması kararı verilmemiĢ olması,
b) Muaccel vergi borcu bulunmaması,
gerekir.
(2) Kurucunun bir banka, finansal kiralama Ģirketi veya finansman Ģirketi olması
halinde, BDDK’nın uygun görüĢü alınır.
VĠDMK ihracına iliĢkin esaslar
MADDE 9 – (1) VĠDMK ihracını takiben yatırımcılardan toplanan paralarla beĢinci
bölümde yer alan esaslar çerçevesinde fon portföyü oluĢturulur. VĠDMK ihracı kapsamında
yatırımcılara yapılacak ödemeler, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit
akımlarından karĢılanır. Kurucu veya kurucu niteliğini haiz tüzel kiĢiler tarafından, nakit
akımlarının karĢılanmasına yönelik olarak ihraç öncesinde kısmen veya tamamen garanti veya
3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda tanımlanan sigorta Ģirketleri tarafından
sigorta teminatı verilebilir.
(2) Aynı tertip içerisinde aĢağıda belirtilen kriterlere göre farklı haklara sahip olan
VĠDMK dilimleri oluĢturulabilir.
a) Varlıkların vadesi,
b) Varlıkların anapara veya faiz ödeme zamanları,
c) Varlıklardan elde edilecek faiz veya getirinin türü,
ç) Anapara, faiz veya getiri ödemelerinde öncelikler,
d) Tasfiye prosedürüne iliĢkin haklar,
e) Kredi riski,
f) Kurulca uygun görülecek diğer kriterler.
(3) Halka arz edilecek her bir tertip VĠDMK ve varsa VĠDMK dilimleri için
derecelendirme kuruluĢları tarafından kredi derecelendirilmesinin yapılması ve
derecelendirme notunun Kurulun sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti ve
derecelendirme kuruluĢlarına iliĢkin düzenlemeleri çerçevesinde güncellenmesini gerektiren
durumlarda düzenli olarak gözden geçirilmesi zorunludur.
(4) Kurul, VĠDMK’ya iliĢkin ödeme yükümlülüklerinin yurt içinde yerleĢik bir banka
veya üçüncü bir tüzel kiĢi tarafından garanti altına alınmasını talep edebilir.
(5) VĠDMK izahnamede veya ihraç belgesinde belirlenen esaslar çerçevesinde itfa
edilir.
Risk tutma yükümlülüğü
MADDE 10 – (1) Kaynak kuruluĢ veya kurucu, VĠDMK’nın nominal değerinin %5’ini
satın almak ve vade sonuna kadar tutmakla yükümlüdür. Dilimler halinde yapılan VĠDMK
ihraçlarında bu yükümlülük;
a) Kredi derecelendirme notu olmayan veya aynı derecelendirme notuna sahip VĠDMK
dilimleri olması durumunda, her bir dilimden eĢit ya da oransal olacak Ģekilde veya,
b) Farklı kredi derecelendirme notuna sahip VĠDMK dilimleri olması durumunda, en
düĢük kredi kalitesine sahip dilimden veya dilimlerden olacak Ģekilde,
uygulanır.
(2) Kurul, varlıkların türüne göre birinci fıkrada belirtilen oranı farklılaĢtırabileceği gibi,
%10’u geçmemek üzere kaynak kuruluĢ veya kurucu bazında artırmaya yetkilidir.
(3) Risk tutma yükümlülüğü kaynak kuruluĢ ve kurucu arasında paylaĢılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fonun ĠĢleyiĢine ĠliĢkin Esaslar
Fon kurulu ve fon operasyon sorumlusu
MADDE 11 – (1) Kurucu, her fon için 3 kiĢiden oluĢan bir fon kurulunu yönetim
kurulu kararıyla atar. Fon kurulu üyelerinden en az birinin Kurulun kurumsal yönetime iliĢkin
düzenlemelerinde sayılan nitelikleri taĢıyan bağımsız üye olması ve en az bir üyenin de
Kurulun lisanslamaya iliĢkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Faaliyetleri Ġleri
Düzey Lisansı belgesine sahip olması zorunludur. Aynı kurucu tarafından birden fazla sayıda
fon kurulması halinde, fon kurulları aynı kiĢilerden oluĢabilir.
(2) Fon kurulu üyesinin;
a) Yüksek öğrenim görmüĢ, sermaye piyasası veya bankacılık alanında en az beĢ yıllık
tecrübeye sahip bulunması, fon kurulu üyesi olmanın gerektirdiği itibara sahip olması,
b) Kendisi veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluĢlar hakkında iflas kararı
verilmemiĢ ve konkordato ilân edilmemiĢ olması,
c) Müflis olmaması, konkordato ilân etmiĢ olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi
kararı verilmiĢ olmaması,
ç) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmiĢ kuruluĢlarda, bu müeyyideyi
gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kiĢilerden olmaması,
d) Kanunda yazılı suçlardan kesinleĢmiĢ mahkûmiyetinin bulunmaması,
e) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü Ġçinde Bulunan Bankerlerin ĠĢlemleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu
kuruluĢlar hakkında tasfiye kararı verilmemiĢ olması,
f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı beĢ yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da devletin güvenliğine karĢı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine
karĢı suçlar, zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, biliĢim
sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiĢtirme, banka veya kredi kartlarının
kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi
kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmuĢ olmaması,
g) Bankacılık Kanunu kapsamındaki suçlardan, mülga 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı
Bankalar Kanunu ile mülga 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun hapis cezası
gerektiren hükümlerine muhalefetten hükümlü bulunmaması,
ğ) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında
Kanunda düzenlenen suçlardan mahkum olmuĢ olmaması,
gereklidir.
(3) Kurucu, fon kuruluĢ baĢvurusunun gerçekleĢtirilmesi, fon kurulu üyelerinin
belirlenmesi ve fon içtüzüğünün hazırlanmasından sorumludur.
(4) Fon kurulu aĢağıdaki hususlardan sorumludur:
a) Fon içtüzüğü değiĢikliklerinin ve ihraca iliĢkin belgelerin hazırlanması, tescili ve
ilanı,
b) Fon portföyünün oluĢturulması, değerlenmesi ve fon varlıklarının bu Tebliğ
hükümleri çerçevesinde korunması, saklanması, kaydedilmesi, kayıtların doğru olarak
tutulması ve izlenmesi, bunlara iliĢkin belge düzeninin kurulması ve bilgi ve belgelerin
muhafazası,
c) Fonun yatırımcıların hak ve menfaatlerini koruyacak Ģekilde, ilgili mevzuat, fon
içtüzüğü, izahname, ihraç belgesi ve ihraca iliĢkin diğer belgelerde belirtilen ilke ve
yöntemlere uygun olarak temsili, yönetimi ve denetiminin gözetimi,
ç) Bankalar nezdinde fon adına hesap açtırılması, yatırımcılara ödemelerin doğru olarak
yapılması ile fondan yapılan diğer harcamaların bu Tebliğ hükümlerine uygunluğu,
d) Tebliğ hükümlerine uygun olarak yatırımcı raporlarının hazırlanması ve sunulması,
e) Hizmet sağlayıcı tarafından verilen hizmetin uygun bir Ģekilde yapılmasının
sağlanması ve hizmet sağlayıcının hizmet sözleĢmesinde belirlenen yükümlülüklerini yerine
getirmemesi halinde değiĢtirilmesi,
f) Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan veya Kurulca talep edilebilecek diğer
yükümlülükler.
(5) Fon kurulunun vereceği tüm kararlar noter onaylı olarak fon kurulu karar defterine
yazılır.
(6) Fon kurulu, bu Tebliğ ile kendine verilen sorumluluklar saklı kalmak kaydıyla,
dördüncü fıkranın (e) bendi haricindeki görevlerini yerine getirmek üzere bir fon operasyon
sorumlusu atayabilir. Fon operasyon sorumlusu, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen
Ģartları sağlayan bir banka veya geniĢ yetkili aracı kurum olabilir.
Fon iç kontrol sistemi ve denetçisi
MADDE 12 – (1) Ġç kontrol sistemi; fonun faaliyetlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin,
finansal ve idari konulara ait bilgilerin güvenilirliğinin ve zamanında elde edilebilirliğinin
sağlanmasını, fon faaliyetlerinin ilgili mevzuata, sözleĢmelere, fon içtüzüğüne, ihraca iliĢkin
belgelere uygun yürütülmesini, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesini ve tespitini,
muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olmasını ve finansal bilgilerin doğru ve güvenilir
olarak zamanında hazırlanmasını temin etmek amacıyla uygulanan usul ve esaslardır. Fonun
iç kontrol sistemine iliĢkin prosedürler ile diğer usul ve esasların fon kurulu kararı ile yazılı
hale getirilmesi zorunludur.
(2) Fon iç kontrol sistemi asgari olarak;
a) VĠDMK’nın ihraç tarihinde ve fonun faaliyet süresince Kanuna, bu Tebliğe, fon
içtüzüğüne ve izahname, ihraç belgesi veya ihraca iliĢkin diğer belgelere uygunluğunu,
b) Hizmet sağlayıcının görevinin bu Tebliğ ve hizmet sözleĢmesi hükümlerine uygun
olarak yapılmasını,
c) Fon hesaplarından yatırımcılara ve ilgili kiĢilere yapılan ödemelerin bu Tebliğ
hükümlerine uygunluğunu,
ç) Fon varlıklarının bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yönetimini, fona ilave edilmesini
veya fondan çıkarılmasını,
d) Fon varlıklarının kurucunun ve kaynak kuruluĢların malvarlığından ayrı olarak
muhafazasını, saklanmasını ve bu Tebliğ uyarınca muhasebe, belge ve kayıt düzeninin etkin
bir Ģekilde iĢlemesini,
e) Fon içtüzüğü, izahname, ihraç belgesi ve ihraca iliĢkin diğer belgeler veya Kurul
düzenlemesiyle getirilebilecek diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini,
sağlayacak Ģekilde oluĢturulur.
(3) Türev araç iĢlemlerine taraf olacak KFF’nin iç kontrol sisteminin; ikinci fıkrada
belirtilenlere ilave olarak, fonun karĢılaĢabileceği temel risklerin tanımlanmasına, risk
tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesine, önemli geliĢmelere paralel olarak
güncellenmesine ve maruz kalınan risklerin tutarlı bir Ģekilde değerlendirilmesine imkan
verecek bir risk ölçüm mekanizmasının geliĢtirilmesine yönelik risk yönetim prosedürlerini de
kapsaması zorunludur. Risk yönetim prosedürleri, iç kontrol sistemi bünyesinde Sermaye
Piyasası Faaliyetleri Ġleri Düzey ve Türev Araçlar Lisanslarına sahip ayrı bir birim personeli
tarafından oluĢturulur ve takip edilir.
(4) Fonun faaliyetlerinin iç kontrol usul ve esaslarına uygun olarak iĢleyiĢi fon denetçisi
tarafından denetlenir.
(5) Fon kurulu, fon operasyon iĢlemlerinde fiilen görev almayan ve 11 inci maddenin
ikinci fıkrasında yer alan nitelikleri haiz bir kiĢiyi fon denetçisi olarak atar. Fon denetçisinin
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Ġleri Düzey Lisansı belgesine sahip olması zorunludur. Fon
denetçisinin Türev Araçlar Lisansına da sahip olması halinde, üçüncü fıkrada belirtilen görev
fon denetçisi tarafından da yerine getirilebilir.
(6) Fon denetçisi tarafından yapılan tespitleri ve denetleme sonuçlarını ihtiva eden
raporlar takvim yılını izleyen üç ay içerisinde fon kurulunun bilgisine sunulur. Fon kurulu
rapor sonuçlarına iliĢkin olarak alınacak tedbirleri karara bağlar. Bu raporların en az beĢ yıl
süre ile saklanması zorunludur.
(7) Fon denetçisi, görevin ifası sırasında Kanun, bu Tebliğ veya fon içtüzüğü
hükümlerine herhangi bir aykırılığın varlığını veya fonun geri ödeme güçlüğü içine düĢtüğünü
tespit etmesi halinde hazırlayacağı denetim raporunu en kısa sürede fon kuruluna sunar.
(8) Fon kurulu ve fon operasyon sorumlusu; fon portföyüne alınan varlıklara iliĢkin
belgeler, fonun finansal tabloları, iç kontrol ve risk yönetimine iliĢkin prosedürler, bu Tebliğ
kapsamında hazırlanması gereken raporlar, inceleme ve bağımsız denetim raporları ile hizmet
sağlayıcı tarafından hazırlanan raporlar dahil fonun tüm defter, kayıt ve belgelerini fon
denetçisine sağlamakla yükümlüdür.
Hizmet sağlayıcı
MADDE 13 – (1) Fon portföyünde yer alan varlıkların günlük idaresi hizmet sağlayıcı
tarafından yerine getirilir. Kurucu, kaynak kuruluĢ veya kurucu niteliğini haiz bir kuruluĢ
hizmet sağlayıcı olabilir.
(2) Hizmet sağlayıcının görev ve sorumlulukları fon kurulu ile hizmet sağlayıcı arasında
akdedilen yazılı bir hizmet sözleĢmesiyle belirlenir ve asgari olarak aĢağıdaki hususları
kapsar:
a) Fon portföyünde yer alan varlıklara iliĢkin ödemelerin zamanında tahsil edilmesi ve
fon hesabına aktarılması,
b) Fon portföyünde yer alan varlıklara iliĢkin sigorta, vergi ve benzeri idari iĢlemlerin
yerine getirilmesi,
c) Borçluların ödeme kabiliyetlerinin gözetimi ile ödemelerin geç yapılması veya hiç
yapılmaması halinde borçluya gerekli ihtarların yapılması,
ç) Alacaklardan kaynaklanan tüm nakit akımlarına iliĢkin bilgilerin, ödeme zamanlarını
ve bakiye bilgisini de gösterecek Ģekilde aylık olarak fon kuruluna raporlanması,
d) Fon portföyüne dahil edilen varlıklar için ayrıca;
1) Kullandırılan krediye iliĢkin sözleĢmede bu yönde bir hüküm bulunması halinde,
varsa krediye konu varlıklara iliĢkin vergilerin borçludan zamanında tahsil edilmesi ve vergi
otoritelerine ödenmesi,
2) Hizmet sözleĢmesinde belirtilmesi halinde, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi
ve Bunlar Ġçin Ayrılacak KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
tanımlanan donuk alacak niteliğindeki varlıklar için gerekli takip iĢlemlerinin yürütülmesi ve
elde edilen gelirlerden fon payına düĢen kısmının fon hesabına aktarılması,
e) Kurulca belirlenen diğer görevler.
(3) Fon kurulu ile hizmet sağlayıcı arasında yapılan sözleĢme çerçevesinde fona
aktarılmak üzere tahsil edilen tutarlar, fon malvarlığına dâhil olup ivedilikle hizmet
sağlayıcının kendi hesaplarından ayrı olarak fon adına açılan bir banka hesabına aktarılır.
(4) Hizmet sağlayıcının sözleĢmeyle belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi
veya kendi özel mevzuatları gereği faaliyet izninin iptali halinde, sözleĢme fon kurulu
tarafından sona erdirilir ve baĢka bir hizmet sağlayıcı ile sözleĢme yapılır.
(5) SözleĢmenin sona ermesini müteakip hizmet sağlayıcı fon portföyüne dahil edilen
varlıklara iliĢkin yazılı veya elektronik ortamda tutulan tüm defter, belge ve kayıtları ile fon
portföyüne dahil edilen varlıklara iliĢkin tüm nakit ve banka hesaplarını mahsup veya kesinti
yapmaksızın fon kuruluna veya yerine geçecek olan hizmet sağlayıcıya devreder. Bu
hususlara sözleĢmede yer verilir.
(6) Hizmet sağlayıcının ikinci fıkrada belirtilen hizmet sözleĢmesi kapsamındaki
faaliyetleri ile fon varlıklarının mevcudiyetini koruyup korumadığı, Uluslararası Denetim ve
Güvence Standartları Kurulu tarafından yayımlanan 4400 numaralı Finansal Bilgilerle Ġlgili
Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlere ĠliĢkin Uluslararası Hizmet Standardına uygun olarak
sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetim faaliyetinde bulunmakla yetkili bir
bağımsız denetim kuruluĢu tarafından altı aylık hesap dönemleri itibarıyla incelenir. Ġnceleme
sonucunda elde edilen bulgular, ilgili altı aylık hesap döneminin bitimini izleyen otuz gün
içerisinde bir rapor halinde fon kurulu ve kurucuya iletilir. Söz konusu incelemenin yapılması
ve raporun hazırlanmasında Ek/4’te belirtilen esaslara uyulur.
Sır saklama
MADDE 14 – (1) Fon kurulu, fon denetçisi, fon operasyon sorumlusu ve hizmet
sağlayıcı, bu Tebliğ ve sözleĢmeler ile kendilerine verilen görevlerini yerine getirmeleri
sırasında ilgililere ve üçüncü kiĢilere ait öğrendikleri sırları bu Tebliğe ve özel kanunlarına
göre yetkili olanlardan baĢkalarına açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Fon Portföyüne ĠliĢkin Hükümler
Fon portföyüne dahil edilebilecek varlıklar ve devir sözleĢmesi
MADDE 15 – (1) Ġzahname veya ihraç belgesinde belirtilmek koĢuluyla,
a) VFF portföyüne:
1) Bankaların ve finansman Ģirketlerinin, tüketici kredileri ile ticari kredilerinden
kaynaklanan alacakları,
2) 6361 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan finansal kiralama sözleĢmelerinden doğan
alacaklar,
3) T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığının gayrimenkul satıĢından
kaynaklanan taksitli ve sözleĢmeye bağlanmıĢ alacakları,
4) Finansal kuruluĢlar hariç mal ve hizmet üretimi faaliyetinde bulunan anonim
ortaklıkların müĢterilerine yaptıkları faturalı satıĢlardan kaynaklanan senede veya teminata
bağlanmıĢ ticari alacakları,
5) Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakdin değerlendirilmesi amacına
yönelik olarak yapılan üç aydan kısa vadeli mevduat, katılım hesabı, ters repo iĢlemleri, para
piyasası fonları, kısa vadeli borçlanma araçları fonları ve Takasbank Para Piyasası iĢlemleri,
6) 19 uncu maddede belirtilen yedek hesaplardaki varlıklar,
7) Kurulca uygun görülecek sermaye piyasası araçları dıĢındaki varlıklar.
b) KFF portföyüne;
1) Bankaların ve finansman Ģirketlerinin, ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle
teminat altına alınmıĢ, Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut
finansmanından kaynaklanan alacakları,
2) Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından
kaynaklanmak kaydıyla, 6361 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan finansal kiralama
sözleĢmelerinden doğan alacaklar,
3) Bankaların, finansal kiralama Ģirketleri ve finansman Ģirketlerinin ilgili sicilde ipotek
tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmıĢ ticari kredi ve alacakları,
4) T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığının konut satıĢından kaynaklanan
taksitli ve sözleĢmeye bağlanmıĢ alacakları,
5) (a) bendinin (5), (6) ve (7) numaralı alt bentleri kapsamındaki varlıklar,
6) Türev araçlardan kaynaklanan haklar ve yükümlülükler,
dahil edilebilir. (1) numaralı alt bentte belirtilen alacaklardan, Kanunun 57 nci
maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanmakla birlikte
ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmamıĢ olan kredilerden kaynaklananlar,
Kurulca uygun görülen nitelikte baĢka bir teminata bağlanmıĢ olması Ģartıyla birinci alt bent
kapsamında KFF portföyüne dahil edilebilir.
(2) Fon, birinci fıkrada sayılan varlıkları imzalanacak bir sözleĢme çerçevesinde
devralır. Devir sonucunda ilgili varlığın sahipliğiyle ilgili tüm haklar fona geçer ve bu hususa
imzalanacak sözleĢmede yer verilir.
Varlıkların nitelikleri
MADDE 16 – (1) Varlıkların fon portföyüne dahil edildiği tarih itibarıyla aĢağıdaki
Ģartları sağlaması zorunludur:
a) Banka kredilerinin, Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin
Belirlenmesi ve Bunlar Ġçin Ayrılacak KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olması,
b) Finansman Ģirketlerince verilen krediler ve finansal kiralama alacakları için
24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman ġirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında
Yönetmelik hükümleri uyarınca özel karĢılık ayrılmamıĢ olması,
c) Ġpotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmıĢ kredi ve alacakların teminatı olan
taĢınmazlarla ilgili olarak:
1) TaĢınmazın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olması,
2) TaĢınmaza iliĢkin kanuni zorunluluklardan kaynaklanan sigorta yükümlülüklerinin
yerine getirilmiĢ olması,
3) Kredinin kullandırılması veya alacağın oluĢumu aĢamasında taĢınmazın piyasa
değerinin BDDK veya Kurulca listeye alınmıĢ değerleme kuruluĢlarınca tespit edilmiĢ olması,
ç) Deniz, hava ve kara taĢıtlarına iliĢkin ticari kredilerde; deniz taĢıtları için Tekne ve
Makine Sigortası, hava taĢıtları için Hava TaĢıtları Tekne (Gövde) Sigortası, kara taĢıtları için
ise Kara TaĢıtları Kasko Sigortası yapılmıĢ olması.
(2) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde öngörülen sigorta yükümlülüğünün ilgili kredi
ve alacağa iliĢkin sözleĢme süresi boyunca yerine getirilmesi zorunludur.
(3) ĠDMK’dan kaynaklanan yükümlülüklerin karĢılanabilmesi amacıyla, KFF
portföyünün faiz veya kur riskine karĢı korunmasını sağlayacak türev araçlardan kaynaklanan
haklar ve yükümlülükler fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen türev
araçlarla ilgili aĢağıdaki Ģartların sağlanması zorunludur:
a) Türev aracın borsalarda alım satıma konu olması veya karĢı tarafının, kurulduğu ülke
yetkili otoritesi tarafından yetkilendirilmiĢ bir banka, kredi kuruluĢu, sigorta Ģirketi veya
merkezi takas kuruluĢu olması ve kredi derecelendirme kuruluĢlarınca belirlenen
derecelendirme notunun yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek ilk üç kademesine denk gelen
uzun vadeli derecelendirme notuna sahip olması gerekir.
b) Fonun portföyüne dahil edilen türev araçlardan kaynaklanan haklar, riske maruz tüm
varlıkların kalan toplam anapara nominal değerini; yükümlülükler, ihraç edilen riske maruz
ĠDMK’nın kalan toplam anapara nominal değerini aĢamaz.
Fon yönetimine iliĢkin esaslar
MADDE 17 – (1) Fon portföyü, VĠDMK’nın ihraç tarihini müteakip en geç 1 ay
içerisinde, fon portföyüne dahil varlıkların değeri fonun toplam yükümlülüğünden az
olmayacak Ģekilde oluĢturulur.
(2) Fona yapılacak her türlü ödeme ve fondan yapılacak her türlü harcama için fon adına
açılan hesap kullanılır.
(3) Fon doğrudan aktarım veya dolaylı aktarım usullerinden biri ile yönetilir. Doğrudan
aktarım usulünde, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen, ödeme planına bağlı olan
veya olmayan nakit akımları bu Tebliğ kapsamında gerekli kesintiler yapıldıktan sonra fon
bünyesinde bekletilmeksizin doğrudan yatırımcılara aktarılır. Dolaylı aktarım usulünde ise,
söz konusu nakit akımları, bu Tebliğ kapsamında gerekli kesintiler yapıldıktan sonra
belirlenen vadelerde yatırımcılara aktarılana kadar, izahnamede veya ihraç belgesinde
belirtilen esaslar çerçevesinde fon bünyesinde bekletilebilir.
(4) Doğrudan aktarım usulünün uygulanması durumunda, yatırımcılara yapılacak
ödemelerin vadeleri fon portföyünde yer alan varlıkların vadeleriyle uyumlu olacak Ģekilde
belirlenir. Dolaylı aktarım usulünün uygulanması durumunda ise, yatırımcılara yapılacak
ödemelerin vadeleri fon kurulu tarafından belirlenir.
(5) Ġpotekle teminat altına alınmıĢ bir varlığın fon portföyüne alınması hâlinde, ipoteğin
veya mülkiyetin fon adına ilgili sicile tescil ettirilmesi zorunludur. Ġlgili sicilde fon adına
tescil iĢlemi yapılmasının mümkün olmaması halinde, varlığın fona devredildiği hususu
beyanlar hanesine kaydedilir.
(6) TaĢıt kredilerinin fon portföyüne alınması halinde, taĢıt rehninin kurucu adına ilgili
taĢıt siciline tescil ettirilmesi zorunludur. Kurucu, sahip olduğu rehin hakkını kullanması ile
elde edeceği tüm menfaatleri fona devredeceğine dair fon kuruluna noter onaylı bir beyan
verir.
(7) Bu Tebliğ uyarınca yapılacak sigorta sözleĢmelerinden elde edilecek tazminat
tutarları fon portföyüne gelir olarak kaydedilir.
(8) Varlıkların fon portföyüne devir tarihinden önce yapılan iĢlemlerden dolayı ortaya
çıkabilecek mali yükümlülükler fon portföyünden karĢılanamaz. Bu yükümlülüklerle ilgili
hukuki anlaĢmazlıklarda taraf kaynak kuruluĢtur.
(9) VĠDMK’nın itfası sonucunda, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen
nakit akımının, yatırımcılara yapılan toplam ödemeleri ve fondan yapılan diğer harcamaları
aĢan kısmının kullanım esaslarına VĠDMK izahnamesinde yer verilir.
(10) Fon, yalnızca nakit yönetimi amacıyla ve varlıklar toplamının %1’ini geçmeyecek
tutarda borçlanabilir.
Fon portföyünden yapılabilecek harcamalar
MADDE 18 – (1) Fondan karĢılanacak tüm giderlerin toplamının varlıkların toplam
değerine göre üst sınırına ve her bir gider kalemine izahname veya ihraç belgesinde yer
verilmesi kaydıyla, fon portföyünden aĢağıda belirtilen harcamalar yapılabilir:
a) Mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri,
b) Fon kurulu üyeleri ile fona hukuk, muhasebe, operasyon, saklama ve diğer yönetim
hizmetleri sağlayanlara, hizmetleri karĢılığı ödenmesi gereken ücretler,
c) Varlıkların yönetimine iliĢkin hizmet sağlayıcıya ödenmesi gereken ücretler,
ç) Bağımsız denetim kuruluĢlarına ödenen ücretler,
d) Derecelendirme kuruluĢlarına ödenen ücretler,
e) Fon portföyünün kalitesinin artırılmasına yönelik olarak 19 uncu madde kapsamında
ödenmesi gereken ücret, komisyon ve diğer giderler,
f) Yüklenim ve aracılık ücret ve komisyonları,
g) Yedek hesaplara ayrılan kesintiler,
ğ) Ġhraç için ödenen kanuni ücretler,
h) Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri,
ı) Türev araçlardan kaynaklanan maliyetler,
i) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.
(2) Fon malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcama yapılamaz. Harcamaların
belgeye dayandırılması zorunludur.
Fon portföyünün kalitesinin artırılmasına yönelik iĢlemler
MADDE 19 – (1) Varlıklardan elde edilen nakit akımlarının, yatırımcılara yapılacak
olan ödemeler ile fon varlıklarından yapılabilecek diğer harcamaları karĢılayamama riskine
karĢı, yatırımcıların haklarının korunabilmesi amacıyla;
a) Fon kurulu ile kurucu ve/veya üçüncü bir taraf arasında sigorta, garanti, teminat
mektubu veya diğer bir garanti yöntemi kullanılmasını teminen sözleĢme yapılabilir,
b) Farklı haklara sahip değiĢik dilimlerde VĠDMK ihraç edilebilir,
c) Varlıkların fonun toplam yükümlülüklerini aĢan kısmı, hizmet sözleĢmesi ile
belirlenecek oran veya miktarda bu amaçla oluĢturulacak yedek hesaplara aktarılabilir,
ç) Kurulca uygun görülecek diğer yöntemlere baĢvurulabilir.
(2) Ġzahnamede ve ihraç belgesinde açıklanmak ve bu Tebliğde yer alan risk tutma
kuralına iliĢkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, kurucu veya kaynak kuruluĢ fon portföyünün
kalitesinin artırılması amacıyla VĠDMK dilimlerinden satın alabilir.
Varlıkların fondan çıkarılması veya değiĢtirilmesi
MADDE 20 – (1) Fona devredilen varlıkların Tebliğ, izahname veya ihraç belgesinde
belirtilen nitelikleri taĢımadığı halde fona devredildiğinin anlaĢılması durumunda; kaynak
kuruluĢ, söz konusu varlıkları en geç on gün içinde nitelikleri uygun olanlarla değiĢtirmek
zorundadır. Bu hususa 15 inci maddenin ikinci fıkrasında bahsi geçen sözleĢmede yer verilir.
(2) Varlıklar, 9 ve 19 uncu maddeler çerçevesinde garanti verilmesi veya garanti
sözleĢmesinin iĢletilmesi hallerinde, izahname veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar
çerçevesinde fon portföyünden çıkarılabilir veya değiĢtirilebilir.
(3) Ġlk iki fıkrada belirtilen durumlar dıĢında, varlıklar fon portföyüne ilave edilemez
veya fondan çıkarılamaz.
(4) Bu madde kapsamında yapılacak değiĢiklikler için değiĢiklik öncesinde fon kurulu
kararı alınır.
ALTINCI BÖLÜM
Fonlarda Bilgilendirme, Finansal Raporlama, Bağımsız Denetim,
Varlıklara ĠliĢkin Kayıt ve Kamuyu Aydınlatma Esasları
Bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma esasları
MADDE 21 – (1) Yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen;
a) Fon içtüzüğü ile içtüzük değiĢiklikleri, Kurul onayının kurucu tarafından tebellüğ
edildiği tarihi izleyen,
b) Fon kurulu üyelerinin, fon operasyon sorumlusunun, denetçinin, hizmet sağlayıcının
veya bağımsız denetim kuruluĢunun herhangi bir sebepten dolayı görevden ayrılmaları veya
Tebliğe göre sahip olmaları gereken Ģartları yitirmeleri ile kurucunun veya hizmet
sağlayıcının faaliyet izninin iptali halinde; bu durumlar veya bu durumlarda meydana gelen
değiĢiklikler, ilgili durum veya değiĢikliğin gerçekleĢmesini takip eden,
c) Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla; varlıklara iliĢkin olarak
varsa önceki rapor tarihinden itibaren gerçekleĢen anapara ödemelerini, birikimli ödenmiĢ
anapara tutarı ile kalan anapara tutarını, anaparanın bulunmaması durumunda ise gerçekleĢen
ödeme tutarlarını içeren bir yatırımcı raporu ilgili dönemin bitimini izleyen,
ç) Hizmet sağlayıcının faaliyetleri ve fon varlıklarının mevcudiyetine iliĢkin 13 üncü
maddenin altıncı fıkrası uyarınca hazırlanan raporda yer alan bulgular, raporun hazırlanmasını
takip eden,
d) Derecelendirme kuruluĢlarınca VĠDMK’lara verilmiĢ veya güncellenmiĢ kredi
derecelendirme notları, kurucu veya fon kuruluna iletilmesini izleyen,
altı iĢ günü içerisinde KAP’ta ve kurucunun Ġnternet sitesinde ilan edilir.
(2) VĠDMK’nın tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılması durumunda ise,
birinci fıkra kapsamında yapılması gereken ilanlar MKK aracılığıyla bu yatırımcılara
elektronik ortamda iletilir ve kurucunun Ġnternet sitesinde yayınlanarak yatırımcıların
eriĢimine açık tutulur. Ġlanın Ġnternet sitesinde yayımlandığı hususu, ilanı takip eden altı iĢ
günü içinde Kurula varsa gerekli eriĢim bilgileri ile birlikte iletilir.
(3) KAP’ta ve kurucunun Ġnternet sitesinde ilan edilmesi gereken bilgi ve belgelerin
eksiksiz olarak yayımlanması, doğruluğu ve güncel tutulması kurucunun sorumluluğundadır.
(4) Fon içtüzüğü ile içtüzük değiĢikliklerinin tescilinin ilan edildiği TTSG’nin tarih ve
sayısına iliĢkin bilgi, ilanı takip eden altı iĢgünü içerisinde Kurula gönderilir.
(5) Fon denetçisinin 12 nci maddenin yedinci fıkrası kapsamında hazırladığı rapor,
tamamlanmasını takip eden altı iĢ günü içerisinde Kurula gönderilir.
Fonlarda muhasebe, finansal raporlama ve bağımsız denetim esasları
MADDE 22 – (1) Fonların muhasebe uygulamaları, hesap planları, finansal tablolarının
hazırlanmasında esas alınacak standartlar, finansal tablo düzenleme yükümlülükleri ve
finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında Kurulun yatırım fonlarına iliĢkin
düzenlemelerinde yer alan esaslar uygulanır.
VĠDMK izahnamesinde yer alacak finansal tablolar
MADDE 23 – (1) VĠDMK izahnamesinde, fonun veya ĠFK’nın Türkiye Muhasebe
Standartlarına uygun olarak düzenlenmiĢ ve bağımsız denetimden geçmiĢ Ġzahname ve Ġhraç
Belgesi Tebliğinde belirtilen finansal tablolarına yer verilir.
(2) Fonun veya ĠFK’nın faaliyetlerine bir yıldan daha kısa bir süredir devam etmesi
halinde, VĠDMK izahnamesinde bu süreyi kapsayan Türkiye Muhasebe Standartlarında
uygun olarak düzenlenmiĢ ve incelemeden geçirilmiĢ ara dönem finansal tablolara yer verilir.
Fonun yeni kurulmuĢ olması veya kurulmasından itibaren VĠDMK ihracı yapmamıĢ olması
halinde VĠDMK izahnamesinde fonun finansal tablolarına yer verilmeyebilir.
(3) VĠDMK izahnamesinde yer alacak finansal tablolara iliĢkin diğer hususlarla ilgili
olarak Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslar uygulanır.
Fon varlıklarının kaydının tutulması
MADDE 24 – (1) Fon iĢlemlerine iliĢkin olarak 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve Kanun hükümleri
çerçevesinde zorunlu defterler tutulur.
(2) Fon portföyüne dahil edilen ve 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1),
(2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde
sayılan her bir varlığa bir dosya numarası verilir. Fonun muhasebe kayıtlarına iliĢkin
açıklamada ilgili varlığın dosya numarasına yer verilmesi zorunludur.
(3) Fon portföyüne devredilen varlıklara iliĢkin dosyada asgari olarak;
a) Bankalar ve finansman Ģirketlerince verilen krediler ile T.C. BaĢbakanlık Toplu
Konut Ġdaresi BaĢkanlığının gayrimenkul satıĢından kaynaklanan alacaklarına iliĢkin olarak;
borçlunun/borçluların adı, para birimi, anapara değeri, kredinin veriliĢ tarihi, vadesi, faiz
oranı, faiz hesaplama metodu, varsa azami faiz oranı ve tutarı ile endeks bilgileri, ödeme
planı, sigorta bilgileri,
b) Finansal kiralama sözleĢmelerinden doğan alacaklara iliĢkin olarak; kiracının ve
kiralayanın adı, kira bedeli ve ödeme planı bilgileri,
c) Mal ve hizmet üretiminde bulunan anonim ortaklıkların ticari alacakları ile ilgili
olarak; borçlunun adı, para birimi, anapara değeri, vadesi, varsa faiz oranı ve ödeme planı
bilgileri,
ç) Varsa varlığın teminatına iliĢkin olarak; teminatın niteliği, rehin ve sicil bilgileri,
ekspertiz değeri, sigorta bilgileri,
yer alır. Söz konusu dosyalarda veya bu dosyaların tutulduğu elektronik ortamlarda
ilgili varlığın VFF, KFF veya ĠFK’ya aidiyeti açık ve anlaĢılır bir Ģekilde belirtilir.
(4) Fon portföyünde yer alan;
a) Nakdin tutarına ve nakdin tutulduğu hesabın numarasına,
b) Menkul kıymetlere iliĢkin olarak; varsa fon kodu, sayısı, nominal değeri, para birimi,
vadesi, faiz oranı, faiz hesaplama metodu, ödeme planı ve saklayıcıdaki hesap numarasına
iliĢkin bilgilere ve Kurulca gerekli görülecek diğer hususlara,
muhasebe kayıtlarına iliĢkin açıklamalarda yer verilir.
Fon portföyündeki varlıklara iliĢkin bilgi ve belgelerin muhafazası
MADDE 25 – (1) Fon kurulunun görevini ifa etmesine yönelik olarak taraf olunan tüm
sözleĢmelerin, yapılan tüm yazıĢmaların, bu Tebliğ kapsamında hazırlanması gereken finansal
tablo ve raporların ve fon kurulu kararlarının dosyalanarak, düzenlenme tarihlerinden itibaren
5 yıldan az olmamak üzere VĠDMK’nın itfasına kadar geçen süre boyunca saklanması
zorunludur. Bu süre içinde davaya konu edilenlerin, davanın kesin hükme bağlanmasına kadar
saklanması ve yetkili mercilerce istendiğinde ibraz edilmesi gerekir.
(2) Fon portföyünde yer alan varlıklara esas teĢkil eden tüm bilgi ve belgelerin
elektronik kopyalarının, yedekleri alınmak suretiyle kurucu veya hizmet sağlayıcı nezdinde
muhafaza edilmesi gerekir.
(3) Alacaklar ve kredilere iliĢkin belgelerin kaynak kuruluĢ veya hizmet sağlayıcı
tarafından muhafaza edilmesi halinde, bu hususa hizmet sözleĢmesinde yer verilir.
YEDĠNCĠ BÖLÜM
Fonun Geri Ödeme Güçlüğüne DüĢmesi, Sona Ermesi, Fon Kurulu Üyeleri ile
Ġhraç ĠĢlemine Taraf Olanların DeğiĢmesi ve Faaliyet Ġzinlerinin Ġptali
Fon kurulu üyeleri ile ihraç iĢlemine taraf olanların değiĢmesi ve sahip olmaları
gereken Ģartları yitirmeleri
MADDE 26 – (1) Fon kurulu üyelerinin, fon operasyon sorumlusunun, denetçinin,
hizmet sağlayıcının veya bağımsız denetim kuruluĢunun;
a) Bu Tebliğe göre sahip olmaları gereken Ģartları yitirmeleri halinde, durumun
öğrenildiği anda görevlerine son verilerek ilgili görevlere ivedilikle yeni atamaların yapılması
gerekir.
b) Herhangi bir sebepten dolayı görevden ayrılmaları halinde, ayrılan bu kiĢi veya
kuruluĢların görevlerine iliĢkin sorumlulukları yeni atamalar yapılıncaya kadar devam eder.
Fonun geri ödeme güçlüğüne düĢmesi ile kurucunun faaliyet izninin iptali
MADDE 27 – (1) Fon kurulunun bu Tebliğle kendisine verilen görevleri gereği gibi
yerine getirmemesi sonucu fonun geri ödeme güçlüğüne düĢmesi halinde, Kurul kurucudan
fon kurulu üyelerinin değiĢtirilmesini talep edebilir.
(2) Geri ödeme güçlüğünün devamı halinde, Kurul fonun baĢka bir kurucuya
devredilmesine karar verebilir. Ancak ilk kurucunun, garanti vermiĢ olması halinde, ihraç
edilen VĠDMK’nın geri ödemelerinin fon malvarlığından karĢılanamayan kısmının tam ve
zamanında yapılmasına iliĢkin yükümlülüğü devam eder.
(3) Kurucunun faaliyet izninin iptali veya kurucu olma Ģartlarını yitirmesi halinde,
Kurul fonun kurucu niteliklerini haiz baĢka bir kurucuya devrine karar verebilir.
(4) Kurul, yeni kurucuya ikinci ve üçüncü fıkra kapsamındaki hizmetleri karĢılığında
fon malvarlığından ödeme yapılması hususunda karar vermeye ve yapılacak ödemenin
hesaplanmasına iliĢkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Fonun sona ermesi
MADDE 28 – (1) Fon aĢağıdaki nedenlerle sona erer:
a) Fon içtüzüğünde bir süre öngörülmüĢ ise bu sürenin sona ermesi,
b) Fon süresiz olarak kurulmuĢ ise, yatırımcılara karĢı bütün yükümlülükler ifa
edildikten sonra fon kurulunun ifanın tamamlandığını tevsik edici belgelerle Kurula sona
erme talebiyle baĢvurması.
(2) Fon hakkında sona erme kararının verildiği tarihten itibaren VĠDMK ihraç edilemez.
SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Kurul ücreti
MADDE 29 – (1) Kurucu veya kaynak kuruluĢ tarafından, satıĢı yapılacak VĠDMK’nın
varsa nominal değerinden aĢağı olmamak üzere, ihraç değeri üzerinden Kurul adına açılan
hesaba yatırılacak ücretin hesaplanmasında aĢağıdaki oranlar esas alınır:
a) Vadesi 179 güne kadar olanlar için on binde beĢ,
b) Vadesi 180 gün ile 364 gün arasında olanlar için on binde yedi,
c) Vadesi 365 gün ile 730 gün arasında olanlar için binde bir,
ç) Vadesi 730 günden daha uzun olanlar için binde iki.
(2) Ücretlerin hesaplanmasında bir yıl 365 gün olarak uygulanır.
(3) VĠDMK ihraçlarına iliĢkin olarak alınacak Kurul ücretleri hakkında 7/6/2013 tarihli
ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliğinin 12
nci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beĢinci fıkraları hükümleri kıyasen uygulanır.
ĠFK tarafından yapılan ihraçlara iliĢkin özel hükümler
MADDE 30 – (1) ĠFK tarafından fon kurmaksızın yapılan VĠDMK ihraçlarında; bu
Tebliğin kurucu veya fona iliĢkin hükümleri ĠFK, fon portföyüne iliĢkin hükümleri ĠFK
varlıkları, fon kuruluna iliĢkin hükümleri ise ĠFK yönetim kurulu için kıyasen uygulanır. Bu
durumda Ek/1’de fon içtüzüklerinde yer alması gereken asgari unsurlara kıyasen ĠFK’nın esas
sözleĢmesinde yer verilir.
(2) Kurulun ĠFK’ya ve ĠFK’nın VĠDMK ihracına iliĢkin düzenlemeleri saklıdır.
Kurul denetimi
MADDE 31 – (1) Fonun, kurucunun, kaynak kuruluĢun, fon operasyon sorumlusunun
ve hizmet sağlayıcının fona iliĢkin bütün hesap ve iĢlemleri bankacılık mevzuatı hükümleri
saklı olmak kaydıyla Kurul denetimine tabidir.
VĠDMK’nın kayden ihracı ve MKK’ya bildirim zorunluluğu
MADDE 32 – (1) Fon veya ĠFK tarafından ihraç edilecek VĠDMK’nın MKK nezdinde
elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara iliĢkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi
hususunda Borçlanma Araçları Tebliğinde belirlenen esaslar kıyasen uygulanır.
Diğer hususlar
MADDE 33 – (1) Fonun kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve bu
Tebliğde yer almayan diğer konularda Kurulun ilgili düzenlemelerine uyulur.
(2) Bu Tebliğde sayılmamakla birlikte, Kurulun diğer düzenlemelerinin kapsamı içinde
yer almayan ve niteliği itibarıyla VĠDMK olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası
araçlarına ait izahname veya ihraç belgesinin onaylanmasına iliĢkin baĢvurular bu Tebliğ
hükümlerinin kıyasen uygulanması suretiyle sonuçlandırılır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 34 – (1) 27/8/2008 tarihli ve 26980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Varlık
Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ
(Seri: III, No: 35) ile 4/8/2007 tarihli ve 26603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konut
Finansmanı Fonlarına ve Ġpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliği
(Seri: III, No: 34) yürürlükten kaldırılmıĢtır.
(2) Birinci fıkradaki tebliğlere yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmıĢ sayılır.
Mevcut baĢvuruların sonuçlandırılması
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurulca karara
bağlanmamıĢ fon kuruluĢ baĢvuruları ile VĠDMK’ya ait izahname veya ihraç belgesinin
onaylanmasına iliĢkin baĢvurular bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Kurulca karara bağlanmıĢ, ancak bu
Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla satıĢı yapılmamıĢ VĠDMK’nın ihraç değeri üzerinden
Kurula yatırılacak ücretin hesaplanmasında, ilgili Kurul Kararı tarihinde yürürlükte olan
mevzuat esas alınır.
MKK’ya bildirim zorunluluğu
GEÇĠCĠ MADDE 2 – (1) Fon, yurt dıĢında ihraç edilmiĢ, MKK nezdinde kayden
izlenmeyen ve halen tedavülde olan VĠDMK ile ilgili olarak, bu Tebliğin yürürlük tarihinden
itibaren bir ay içinde MKK’ya bilgi verir.
Bildirimlerin KAP’a gönderilmesi ve VĠDMK’nın tahsisli olarak veya nitelikli
yatırımcılara satılması durumunda MKK aracılığıyla yatırımcılara yapılacak ilanlar
GEÇĠCĠ MADDE 3 – (1) Fonların bildirimlerinin KAP’a gönderilmesi uygulamasına,
bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra KAP’ın iĢletimini yapan kurum tarafından
duyurulacak tarihte baĢlanır. Söz konusu tarihe kadar yapılacak bildirimler fon yerine kurucu
tarafından gerçekleĢtirilir.
(2) VĠDMK’nın tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılması durumunda 21 inci
madde uyarınca yatırımcılara yapılması gereken ilanların MKK aracılığıyla elektronik
ortamda iletilmesi uygulamasına MKK tarafından duyurulacak tarihte baĢlanır.
Kurul ücretinin yatırılması
GEÇĠCĠ MADDE 4 – (1) 29 uncu madde kapsamında Kurul ücretinin izahname, ihraç
belgesi veya tertip ihraç belgesinin alınmasından sonra ve VĠDMK’nın ihraççı havuz hesabına
aktarılmasından önce ödenmesi uygulamasına, MKK tarafından konuya iliĢkin usul ve
esasların belirlenmesini müteakip yapılacak bir duyuru ile baĢlanır. Söz konusu tarihe kadar
Kurul ücreti; izahname, ihraç belgesi veya tertip ihraç belgesinin fon veya ĠFK’ya teslimi
öncesinde ödenir.
Hizmet sağlayıcının faaliyetleri ile fon varlıklarının mevcudiyetini inceleyecek
kuruluĢların belirlenmesi
GEÇĠCĠ MADDE 5 – (1) 13 üncü maddenin altıncı fıkrası kapsamında yapılacak
inceleme sermaye piyasasında bilgi sistemleri denetimi faaliyetinde bulunabilecek kuruluĢlar
listesi Kurulca belirlenene kadar sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde
bulunmakla yetkili kuruluĢlarca yerine getirilir.
GeçiĢ hükümleri
GEÇĠCĠ MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce ihraç edilmiĢ
VĠDMK’larla ilgili olarak 10 uncu maddeye uyum Ģartı aranmaz.
Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
EK/1
FON ĠÇTÜZÜĞÜNDE YER ALMASI GEREKEN ASGARĠ UNSURLAR
1) Fonun unvanı ve süresi,
2) Fona iliĢkin genel esaslar,
3) Fonun tasfiye Ģekli,
4) Kurulca belirlenecek diğer unsurlar.
EK/2
FON KURULUġU ĠÇĠN GEREKLĠ BĠLGĠ VE BELGELER
1) Kurulca belirlenen standartlara göre hazırlanmıĢ içtüzük taslağı,
2) Kurucunun fon kuruluĢuna iliĢkin yetkili organ kararı,
3) Kurucuyu tanıtıcı genel bilgiler (unvanı, ticaret sicil müdürlüğü ve ticaret sicil
numarası, iletiĢim bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu üyeleri ve iĢtiraklerine iliĢkin
bilgi) ve noter onaylı imza sirküleri,
4) Kurucunun bu Tebliğde kurucu olmak için gerekli Ģartları sağladığına dair beyanlar
ve varsa bu hususları tevsik edici bilgi ve belgeler,
5) Belirlenen fon kurulu üyelerinin ve denetçinin bu Tebliğde fon kurulu üyesi/denetçisi
olmak için gerekli Ģartları sağladığına dair beyan ve bu hususları tevsik edici bilgi ve belgeler,
6) Fona iliĢkin tasarlanan iç kontrol sistemi yönergeleri ve planlanan iĢleyiĢi hakkında
bilgi,
7) Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgeler.
EK/3
VĠDMK ĠZAHNAMESĠNĠN VEYA ĠHRAÇ BELGESĠNĠN
ONAYLANMASI ĠÇĠN GEREKLĠ BĠLGĠ VE BELGELER
1) Fonun önceden kurulmuĢ olması halinde fon içtüzüğünün ticaret siciline tescil
edildiği TTSG’nin tarih ve sayısı,
2) Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar bazında bakiye anapara tutarı, bakiye
anaparaya iliĢkin tahakkuk etmiĢ ancak tahsil edilmemiĢ faiz tutarı, faiz oranı, vadeye kalan
gün sayısı, varsa getiri oranı bilgilerini içeren elektronik ortamda hazırlanmıĢ tablo,
3) Fon portföyü hakkında bilgi (ortalama vadesi, faiz oranı, oluĢtuğu Ģehir ve bölge
dağılımı ve risk grubu bazlı alacak konsantrasyon riski hakkında bilgi, varsa vadesi üzerinden
otuz gün geçmesine rağmen ödeme yapılmamıĢ varlıkların tutarı, portföyün kalitesini
artırmaya yönelik planlanan iĢlemler hakkında bilgi),
4) Hizmet sağlayıcı, varsa fon operasyon sorumlusu, bağımsız denetim kuruluĢu, hizmet
sağlayıcının faaliyetlerini ve fon varlıklarının mevcudiyetinin incelemesini yapacak kuruluĢ,
saklamaya yetkili kuruluĢ ve kurucudan farklı ise kaynak kuruluĢu tanıtıcı bilgiler,
5) Ġhraca iliĢkin fon kurulu kararı ile varlıkların devrine iliĢkin kaynak kuruluĢun yetkili
organ kararı,
6) VĠDMK’dan kaynaklanan ödeme yükümlülükleri için garanti verilmesi durumunda
Kurul ve fona/ĠFK’ya hitaben yazılan yazı ve garantiyi veren tüzel kiĢinin konuya iliĢkin
yetkili organ kararının noter onaylı örneği,
7) Halka arz yolu ile yapılacak ihraçlar için aracılık sözleĢmesi,
8) Halka arz yolu ile yapılacak ihraçlar için; fonun/ĠFK’nın, kurucunun, kaynak
kuruluĢun ve hizmet sağlayıcının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan
personelinden alınan, ilgili kiĢiler hakkında yüz kızartıcı suçlardan dolayı alınmıĢ cezai
kovuĢturma ve/veya hükümlülüğünün ve Ģirket iĢleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu
hukuki uyuĢmazlık ve/veya kesinleĢmiĢ hüküm bulunup bulunmadığına dair güncel beyanlar,
9) VĠDMK ihracının gerekçesi ile ihraçtan sağlanacak fonun kurucu veya kaynak
kuruluĢ tarafından kullanım yeri,
10) Varlıkların devrine yönelik kesinleĢmiĢ veya Ģarta bağlı devir sözleĢmesi ile
VĠDMK ihracı nedeniyle ihracın tarafları ile düzenlenen sözleĢmelerin birer örneği,
11) Halka arz yolu ile yapılacak satıĢlar için; baĢvuru öncesinde ihraç gerçekleĢtirmiĢ
olması halinde fonun/ĠFK’nın Tebliğ uyarınca hazırlanmıĢ izahnamede yer alacak finansal
tabloları ve bağımsız denetim raporları,
12) Halka arz edilmeksizin satılmak üzere yapılacak ihraçlar için; baĢvuru öncesinde
ihraç gerçekleĢtirmiĢ olması halinde fonun/ĠFK’nın Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun
olarak hazırlanmıĢ ve bağımsız denetimden geçirilmiĢ son yıllık finansal tabloları ile varsa
baĢvuru tarihine en yakın incelemeden geçirilmiĢ ara dönem finansal tabloları,
13) Halka arz yolu ile yapılacak satıĢlar için; Kurul düzenlemeleri çerçevesinde
hazırlanmıĢ izahname,
14) Halka arz edilmeksizin satılmak üzere yapılacak ihraçlar için; Kurul düzenlemeleri
çerçevesinde hazırlanmıĢ ihraç belgesi,
15) Halka arz yolu ile yapılacak satıĢlar için VĠDMK’ya iliĢkin derecelendirme raporu
ve derecelendirme kuruluĢunun derecelendirme ölçeğine iliĢkin bilgi,
16) Halka arz edilmeksizin satılmak üzere yapılacak ihraçlar için varsa VĠDMK’ya
iliĢkin derecelendirme raporu,
17) Fonun/ĠFK’nın, kurucunun, kaynak kuruluĢun ve hizmet sağlayıcının noter onaylı
imza sirkülerleri,
18) VĠDMK ihraç bedellerinin yatırılması için nezdinde hesap açılan Banka tarafından
bu durumu Kurula bildiren yazı,
19) Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgeler.
EK/4
HĠZMET SAĞLAYICININ FAALĠYETLERĠ ĠLE FON VARLIKLARININ
MEVCUDĠYETĠNĠN ĠNCELENMESĠNE ĠLĠġKĠN ESASLAR
1) Hizmet sağlayıcının faaliyetlerinin incelenmesinde asgari olarak;
a) Fona devredilen krediler için asgari %95 güven aralığı ve rastgele seçim yöntemi ile
belirlenen örneklem üzerinden kredi borçlularının/borçluların belirlenen ödeme planı
çerçevesinde ödemelerini gerçekleĢtirip gerçekleĢtirmedikleri ile bu ödemelerin fon hesabına
aktarılıp aktarılmadığının ilgili banka ekstreleri ve belgeler üzerinden kontrol edilmesi,
b) Fona devredilen varlıklarla ilgili olarak sigorta, vergi ve benzeri idari iĢlemlerin
yerine getirilip getirilmediğinin ilgili belgeler üzerinden kontrol edilmesi,
c) Fona devredilen varlıkların borçlularının ödeme kabiliyetlerinin gözetiminin ve
denetiminin, kredi ödemelerinin geç yapılması veya hiç yapılmaması halinde borçlulara
gerekli ihtar ve/veya icra takiplerinin yapılıp yapılmadığının, ilgili belgeler üzerinden kontrol
edilmesi,
ç) Alacaklardan kaynaklanan tüm nakit akımlarına iliĢkin bilgilerin, ödeme zamanlarını
ve bakiye bilgisini de gösterecek Ģekilde aylık olarak fon kuruluna raporlanıp raporlanmadığı
hususunun ilgili belgeler üzerinden kontrol edilmesi gerekmektedir.
2) Fon varlığının mevcudiyetinin incelenmesinde asgari olarak;
a) Bankada tutulan nakit/mevduatın varlığının mutabakatlar ve banka ekstreleri
üzerinden, sermaye piyasası araçları ve diğer varlıkların varlığının MKK ekstreleri ve benzeri
mutabakatlar üzerinden kontrol edilmesi,
b) Fona devredilen varlıklar için asgari % 95 güven aralığı ve rastgele seçim yöntemi ile
belirlenen örneklem üzerinden kredilerin bu Tebliğde belirlenen Ģartlar ile varsa varlık devir
sözleĢmesi/protokolünde yer alan ilave Ģartlara uygun olup olmadığının, kredi sözleĢmelerinin
geçerliliği ile borçlular tarafından ödemelerin yapıldığına iliĢkin ekstrelerin kontrol edilmesi
gerekmektedir.
3) Bir ve ikinci bentte belirtilen incelemeler sonucunda ulaĢılan bulgulara raporda yer
verilmelidir.
[R.G. 09 Ocak 2014 – 28877]
—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
ANALĠTĠK PROSEDÜRLER (BDS 520) HAKKINDA TEBLĠĞ
TÜRKĠYE DENETĠM STANDARTLARI TEBLĠĞĠ NO: 20
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Analitik Prosedürler
Standardının yürürlüğe konulmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 520 metninde belirlenmiĢtir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumunun TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) BaĢkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu BaĢkanını,
b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,
c) Denetim: Bağımsız denetimi,
ç) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
ifade eder.
GeçiĢ hükümleri
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar 660 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre mevcut mevzuat hükümleri
çerçevesinde yürütülen bağımsız denetim faaliyetleri, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde
yürütülmüĢ kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında baĢlayacak hesap
dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum BaĢkanı yürütür.
Eki için tıklayınız.
[R.G. 09 Ocak 2014 – 28877]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARI
Anayasa Mahkemesinin 26/12/2013 Tarihli ve E: 2013/133, K: 2013/169 Sayılı
Kararı, 9 Ocak 2014 Tarihli ve 28877 Sayılı Resmi Gazetede YayınlanmıĢtır.
[R.G. 09 Ocak 2014 – 28877]
—— • ——
DÜZELTME
8/1/2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,
Anayasa Mahkemesinin; 2013/131 Sayılı Kararına iliĢkin Resmî Gazete’nin 175 inci
sayfasının yedinci satırında, 2013/132 Sayılı Kararına iliĢkin Resmî Gazete’nin 192 nci
sayfasının dokuzuncu satırında, 2013/133 Sayılı Kararına iliĢkin Resmî Gazete’nin 212 nci
sayfasının onüçüncü satırında geçen ―Sosyalist Demokrasi‖ ibareleri ―Özgürlük ve
DayanıĢma‖ olarak Anayasa Mahkemesinin 8/1/2014 tarihli ve C.01.0.YĠM.0-103.99/40-155
sayılı yazısına istinaden düzeltilmiĢtir.
[R.G. 09 Ocak 2014 – 28877]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/5772
Ekli ―Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası
Riskleri Ġçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına ĠliĢkin
Karar‖ın yürürlüğe konulması; BaĢbakan Yardımcılığının 25/12/2013 tarihli ve 20338 sayılı
yazısı üzerine, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 8 inci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 2/1/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
ve
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim BakanıMillî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararı görmek için tıklayınız.
[R.G. 10 Ocak 2014 – 28878]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Maliye Bakanlığından:
MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ
(SIRA NO: 360)
9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kamu
konutlarının aylık kira bedellerinin aĢağıdaki Ģekilde belirlenmesi uygun görülmüĢtür.
1) Kira bedelleri
Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;
a) Kerpiç, ahĢap, bağdadi ve benzeri konutlarda
b) Kalorifersiz konutlarda
c) Kaloriferli konutlarda
15/1/2014
itibaren;
1,35 TL/m²,
2,11 TL/m²,
2,77 TL/m²,
tarihinden
kira bedeli alınır.
2) Kira bedeline yapılacak ilaveler
Belirlenen kira bedellerine ek olarak aylık her bir metrekare için aĢağıda belirtilen
tutarlarda ilave kira bedeli alınır.
A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum ve kuruluĢlarınca karĢılandığı
konutlardan 0,25 TL/m²,
B) Elektrik ve su bedellerinin tespitinde, kurumlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate
alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olup, sayaçların ayrılmasının mümkün
olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden
karĢılandığı konutlardan;
a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde
b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde
c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün
olmaması halinde
ç) Konutlarda kullanılan suyun, Ģehir Ģebekesi dıĢında su
0,56 TL/m²,
0,56 TL/m²,
1,13 TL/m²,
0,28 TL/m²,
kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.) karĢılanıyor
olması halinde
ilave kira bedeli tahsil edilir.
3) Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlar
Yakıt maliyetlerindeki artıĢlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu
kapsamındaki kurum ve kuruluĢların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum
tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı
yapılmamıĢ konutlarda her bir metrekare için 15/1/2014 tarihinden itibaren 1,13 TL/m² yakıt
bedeli tahsil edilir.
Diğer taraftan, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı uygulamasının ülke
genelinde henüz tamamlanmadığı ve kontenjan ve metrekare yakıt bedeli uygulamasının da
devam ettiği dikkate alınarak; ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmıĢ
konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün
tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir.
Ancak, kurum ve kuruluĢlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri
takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler.
Ayrıca, yakıtı kurumlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki
aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca
karĢılanıyor olması halinde, bu giderler karĢılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir
metrekare baĢına 15/1/2014 tarihinden itibaren 0,12 TL/m² tahsil edilir.
4) Kira bedellerinin hesaplanması
Bu Genel Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen kira birim bedellerine 26/5/2005 tarihli
ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde
belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.
5) Kaldırılan hükümler
4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel
Tebliği (Sıra No: 350) yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Tebliğ olunur.
[R.G. 10 Ocak 2014 – 28878]
—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
BAĞIMSIZ DENETĠM KANITLARI-BELĠRLĠ KALEMLER ĠÇĠN
DĠKKATE ALINMASI GEREKEN ÖZEL HUSUSLAR
(BDS 501)
HAKKINDA TEBLĠĞ
TÜRKĠYE DENETĠM STANDARTLARI TEBLĠĞĠ NO: 17
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan ―Bağımsız Denetim
Kanıtları-Belirli Kalemler Ġçin Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar‖ Standardının
yürürlüğe konulmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 501 metninde belirlenmiĢtir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumunun TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) BaĢkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu BaĢkanını,
b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,
c) Denetim: Bağımsız denetimi,
ç) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu
ifade eder.
GeçiĢ hükümleri
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar 660 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre mevcut mevzuat hükümleri
çerçevesinde yürütülen bağımsız denetim faaliyetleri, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde
yürütülmüĢ kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında baĢlayacak hesap
dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum BaĢkanı yürütür.
Eki için tıklayınız.
[R.G. 10 Ocak 2014 – 28878]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARLARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No: 19
-KARAR2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; ―Mahalli idareler seçimleri beĢ
yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beĢinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin baĢlangıç
tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.‖ hükmüne istinaden,
mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır.
Bu nedenle, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi üyeliği
ile mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerine iliĢkin olarak uygulanacak usul ve
esasların belirlenmesi amacıyla Kurulumuzun 14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile
oluĢturulan Komisyon yaptığı çalıĢmaları tamamlayarak konu hakkında düzenlediği karar
taslağını Kurulumuza sunmuĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun'da, köy ve mahalleye iliĢkin seçim hükümleri ayrı bir bölüm halinde
düzenlenmiĢtir.
Köylerde siyasi parti kuruluĢlarının bulunmaması da göz önünde bulundurularak köy
muhtarı, köy ihtiyar meclisi üyeliği, mahalle muhtarı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği
seçimlerinde uygulanacak usul ve esasların ayrıca belirlenmesi gerekli görülmüĢtür.
Köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinde her köy, mahalle muhtarı ve
mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde de her mahalle bir seçim çevresidir (2972/32).
Ancak, 2972 sayılı Kanun'un Ek 2. maddesinde ve Yüksek Seçim Kurulunun
31/12/2013 tarihli ve 2013/627 sayılı kararı eki Örnek: 139 sayılı Genelge’de, dağınık
mahalle ve yerleĢim yerleri bulunan köylerde veya köylerin birbirine yakın olduğu
durumlarda seçim sandıklarının bir tek mahallede veya bir köyde toplanmasının, seçim
gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koĢuluyla ilçe seçim kurulunca
kararlaĢtırılabileceği belirtilmiĢtir.
Ġlçe seçim kurulları bu hükmün verdiği yetkiye dayanarak ve yöresel durumu
değerlendirerek takdir yetkilerini kullanmak suretiyle birden fazla seçim çevresine ait
sandığın bir yerde veya bir köyde toplanmasına karar verebilirler. Böyle bir toplama
durumunda her seçim çevresindeki seçmenler oylarını ancak kayıtlı oldukları sandıklarda
kullanırlar.
2972 sayılı Kanun'un 31. maddesinde; köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği ile
mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık usulü bulunmadığı
belirtilmiĢtir.
Bilindiği üzere siyasi partiler, muhtarlık ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimlerinde
aday gösteremezler. Bu seçimlerde adaylığa iliĢkin hükümler uygulanmaz.
Bu hüküm, seçmenin seçeceği muhtar ve ihtiyar meclisi/ihtiyar heyeti üyelerini bilmesi
ve iradesini sağlıklı bir Ģekilde oluĢturabilmesi için, bu seçimlere girecek kiĢilerin seçime
gireceklerini belirtmelerine ve bu amaçla kendilerini tanıtmalarına engel teĢkil etmez.
Oy pusulalarının renk ve biçimi konusunda da köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi
üyeliği seçimleri ile mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde
uygulanacak usullerin aĢağıdaki Ģekilde saptanmasına karar verilmesi gerektiği sonucuna
varılmıĢtır.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- Ġlçe seçim kurullarının 2972 sayılı Kanun'un Ek 2. maddesi gereğince; dağınık seçim
çevrelerinde ve yakın köylerde sandıkları bir köy veya bir yerde toplamaya yetkileri
bulunduğuna,
2- Sandıkların bir yerde toplanmasına karar verilmesi halinde Örnek: 139 sayılı Genelge
uyarınca, durumun seçim gününden en az bir hafta önce ilgili çevrelerde duyurulması
gerektiğine,
3- Sandıkların bir yer veya köyde toplanması durumunda, her çevrenin seçmeninin
kayıtlı olduğu çevre sandığında oy kullanabileceğine,
4- Köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar
heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık usulü bulunmadığından, seçime girecek kiĢilerin seçime
gireceklerini belirtmekle ve kendilerini tanıtmakla sınırlı olarak etkinlik gösterebileceklerine,
5- Adaylık söz konusu olmadığından, bu seçimlere katılmak isteyenlerin 298 sayılı
Kanun ile diğer seçim kanunlarında siyasi partilere ve bağımsız adaylara tanınan propaganda
hakkından yararlanamayacaklarına ancak seçime girecek kiĢilerin oy verme gününden önce,
resimli veya kendisini yazı ile tanıtıcı nitelik taĢıyan el ilanı mahiyetindeki matbuaları
dağıtabileceklerine,
6- a) Bu seçimler için kullanılacak oy pusulalarının adaylar tarafından
bastırılabileceğine, her türlü araçla (bilgisayar, daktilo, fotokopi ve teksir gibi)
çoğaltılabileceğine veya kapalı oy verme yerinde seçmenler tarafından beyaz kâğıda da
yazılabileceğine,
b) Muhtar ile ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinin seçiminde; muhtar ile o seçim
çevresinden seçilmesi gereken ihtiyar meclisi/heyeti üye sayısı kadar ismin birlikte yazılı
olduğu oy pusulası kullanılacağına, oy pusulası üzerine “Muhtar” veya “Muhtar Adayı” ile
“Üye Adayı”, “Ġhtiyar Meclisi Üyesi” veya “Ġhtiyar Heyeti Üyesi‖ sözcüklerinin
yazılabileceğine (2972/6360 ile değiĢik 32/3),
c) Muhtar ile ihtiyar meclisi/heyeti üyelerinin seçiminde kullanılacak oy pusulalarına,
köy ihtiyar meclisine son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre;
 Nüfusu 1000’e kadar olan köylerde 8,
 1001’den 2000’e kadar olan köylerde 10,
 2000’den fazla olan köylerde 12,
 Mahalle ihtiyar heyeti üyeliği için 8 isim yazılacağına (2972/30),
 O seçim çevresinde seçilen ihtiyar meclisi/heyeti üyesinden en çok oy alandan
baĢlamak üzere yarısının asıl, diğer yarısının da yedek üye olacağına,
Aza ve üye kelimeleri eĢ anlamlı kelimeler olduğundan, oy pusulalarında her iki
kelimenin de kullanılabileceğine,
7- Ad ve soyadları aynı olan muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üye adlarının yanına
parantez içinde baba-anne adlarının, bu da aynı olduğu takdirde baba-anne adının yanına
doğum tarihi yazılı oy pusulalarının kullanılabileceğine, bu hususun o yer seçim çevresinde
duyurulması gerektiğine,
8- Seçime girecek kiĢilerin bastırdıkları oy pusulalarını sandık kurulunun gözetiminde
kapalı oy verme yerine koyabilecekleri gibi seçim gününden önce de dağıtabileceklerine,
9- Oy pusulaları için ancak beyaz kâğıt kullanılabileceğine ve renkli kâğıtlara basılmıĢ
veya yazılmıĢ oyların geçersiz sayılacağına,
10- Oy pusulalarının, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı
bulunan kâğıttan imal edilmiĢ ve ilçe seçim kurulu ile sandık kurulu mührünü taĢıyan MOR
renkli zarfa konularak ilgili oy sandığına atılması gerektiğine,
11- Köy ve mahalle seçimlerinde kullanılacak basılı veya yazılı oy pusulalarındaki
isimlerden bir veya birkaçının çizilerek oy kullanılabileceği gibi, çizilenlerin yerine o seçim
çevresinde seçilecek kiĢi sayısını geçmemek üzere baĢka isimlerin de yazılabileceğine,
12- Muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimi oy pusulalarına ―EVET" veya
"TERCĠH‖ yazılı mührün basılmasına gerek bulunmadığına, ―EVET" veya "TERCĠH‖ yazılı
mührü basılmıĢ olanların da geçersiz sayılmayacağına,
13- Karar örneğinin;
a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Kurulumuz internet sitesinde yayınlanmasına
ve il-ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına elektronik posta olarak gönderilmesine,
07/01/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
[R.G. 11 Ocak 2014 – 28879]
—— • ——
Üye
Hakkı MANAV
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No: 23
-KARAR2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; ―Mahalli idareler seçimleri beĢ
yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beĢinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin baĢlangıç
tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.‖ hükmüne istinaden,
mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır.
Yapılacak olan seçimlerde görev ifa edecek sandık kurullarına; her seçim türü için
yapacakları iĢlemlerde Yurt genelinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, bir genelge
hazırlanması ve yürürlüğe konulması gerekmektedir. Mahalli idareler seçimleri için, sandık
kurullarının görev ve yetkilerini belirleyen genelgenin hazırlanması amacıyla Kurulumuzun
14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile oluĢturulan komisyon yaptığı çalıĢmaları
tamamlayarak konu hakkında düzenlediği karar ve genelge taslağını Kurulumuza sunmuĢ
olmakla konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 127. ve 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile
Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddeleri gereğince
30 Mart 2014 Pazar günü mahalli idareler seçimleri yapılacaktır.
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un
14/10. maddesinin verdiği yetki, 298 ve 2972 sayılı Kanun hükümleri ile yürütülecek seçim iĢ
ve iĢlemlerinde Yurt genelinde birlikteliğin sağlanması amacıyla; geçmiĢ uygulamalar da göz
önünde buldurularak sandık kurullarının görev ve yetkilerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Sandıkların konulacağı yerlerin belirlenmesinde yapılacak iĢlemler, engelli seçmenlerin
oy kullanmasını kolaylaĢtırmak amacıyla alınabilecek tedbirler, sandık kurulu baĢkan ve
üyeleriyle bina sorumlularının görev, yetki ve sorumluları dikkate alınarak ve adayların,
sandık kurulu baĢkan ve üyeleriyle, bina sorumlularının ve güvenlik görevlilerinin oy
kullanma usulleri belirlenerek, sandık kurulu mühürlerinin nasıl kullanılması gerektiği gibi
sorunların çözümü de dikkate alınarak, daha önceki genelgeler gözden geçirilmiĢtir.
Bu amaçla hazırlanan ve yeniden düzenlenen Örnek:138 sayılı Genelge’nin yürürlüğe
konulması uygun bulunmuĢtur.
S O N U Ç:
1- 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinin sağlıklı ve düzenli
yürütülüp sonuçlandırılması amacı ile ―Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir
Örnek: 138‖ sayılı Genelge’nin kabulüne, Genelge’nin kararın eki sayılmasına,
2- Karar örneğinin ve eki Genelge’nin seçime katılacak siyasi partilerin genel
baĢkanlıklarına gönderilmesine,
3- Genelge’nin yeterli miktarda bastırılarak tüm il ve ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına
iletilmek üzere, Kurulumuz Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığına gönderilmesine,
4- Karar örneğinin ve eki Genelge’nin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce
Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına ve il - ilçe seçim
kurulu baĢkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine,
5- Karar örneği ve eki Genelge’nin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
08/01/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Hakkı MANAV
T.C.
YÜKSEK SEÇĠM KURULU
ÖRNEK: 138
30 MART 2014 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK MAHALLĠ
ĠDARELER SEÇĠMLERĠNDE SANDIK KURULLARININ
GÖREV VE YETKĠLERĠNĠ GÖSTERĠR
GENELGE
Kapsam
MADDE 1- Bu Genelge; il genel meclisi üyelikleri, belediye baĢkanlığı (büyükĢehir
belediye baĢkanlığı dâhil) ve belediye meclisi üyelikleri, mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti
üyeliği, köy muhtarı ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinde; sandık kurullarının görev ve
yetkilerini, uygulayacakları iĢlemleri, oy verme Ģekillerini, Ģikâyet ve itirazlar ile bunların
incelenme usullerini kapsar.
Tanımlar
MADDE 2- Bu Genelge'de geçen;
a) Ġl Genel Meclisi Üyelikleri Seçimi: Ġl genel meclisi üyelerinin (büyükĢehir
belediyeleri dıĢında),
b) Belediye Seçimi: BüyükĢehir belediye baĢkanı, belediye baĢkanı ve belediye meclisi
üyelerinin,
c) Köy Seçimi: Köy muhtarları ve ihtiyar meclisi üyelerinin,
ç) Mahalle Seçimi: Mahalle muhtarları ve ihtiyar heyeti üyelerinin,
seçimlerini,
d) Mühür: Numaralı sandık kurulu mührü ile "EVET" veya "TERCĠH" mührünü,
ifade eder.
Bina sorumlularının görevleri
MADDE 3- Bina sorumluları;
a) Binaya getirilen oy sandıkları ile oy verme kabinlerini imza karĢılığı teslim almak ve
bunların yerleĢtirilmesinde sandık kuruluna yardım etmek,
b) Seçimde kullanılacak masa, sıra, sandalye gibi araç ve gereçleri temin etmek,
c) Oy verme günü, oy vermenin baĢlama saatinde görev yerine gelmeyen sandık kurulu
baĢkanını ilgili ilçe seçim kuruluna bildirmek,
ç) Oy verme süresince binadan ayrılmamak ve oy vermenin düzen içinde geçmesi için
sandık kurulu baĢkanının isteklerini yerine getirmek,
d) Oy verme günü binanın ısınma, su, elektrik gibi hizmetlerinin iĢler durumda
bulundurulması için gerekli önlemleri almak,
e) Sandık sonuç tutanaklarının onaylı birer suretlerinin bir hafta süre ile ilan yerinde
asılı kalmasını sağlamak,
f) Sayım ve döküm iĢlemlerini izleyerek biter bitmez ulaĢım için ilçe seçim kuruluna
haber vermek,
g) Sandık kurulları görevlerini tamamlayıp binayı terk ettikten sonra, oy sandıklarının
içinde oy pusulası ya da zarf olup olmadığının kontrolünü yaparak, sandık alanında
unutabilecekleri oy zarfı, oy pusulası gibi seçim kâğıtlarını paketleyip ilgili ilçe seçim
kuruluna teslim etmek,
ğ) Sandık çevresi dıĢında ancak sandık alanı içinde, 298 sayılı Kanun'da gösterilen
yasaklara aykırı davranıĢlar olması veya suç iĢlenmesi halinde kolluk güçlerini çağırmak
(298/83).
görevlerini yürütür.
Sandık bölgelerinde, bütün seçimlerin aynı sandık kurulu tarafından yürütülmesi
MADDE 4- Mahalli idareler ile köy/mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar meclisi/heyeti
üyeliği seçimlerinde oy verme iĢ ve iĢlemleri bir sandık bölgesinde aynı sandık kurulu
tarafından yürütülür.
OluĢturulan sandık kurulu;
a) Köyde; il genel meclisi ve köy seçimi,
b) BüyükĢehir olmayan belediyelerde; il genel meclisi, belediye ve mahalle seçimleri,
c) BüyükĢehirlerde; belediye ve mahalle seçimleri,
ile ilgili oy verme iĢlemlerini yürütür.
Sandık kurullarının görev ve yetkileri
MADDE 5- Sandık kurullarının baĢlıca görev ve yetkileri Ģunlardır:
a) Sandık çevresinde düzenin sağlanması sandık kurulu baĢkanına, sandık alanında ise
bina sorumlusuna aittir. Bina sorumlusunun bulunmadığı yerlerde ise bu yetki, en küçük
numaralı sandık kurulu baĢkanı tarafından görevlendirilen üyeye verilir (298/71-1, 82/1,
83/3),
b) Sandık alanında, sandığın konulacağı yeri belirlemek, sokak baĢlarına, bu yeri
gösterir göze çarpacak iĢaretler koymak veya yerini alıĢılmıĢ araçlar ile duyurmak (298/71-2),
c) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde cezaevi idaresinin de görüĢü alınarak ilçe
seçim kurulu baĢkanının gözetiminde sandığın konulacağı yeri belirlemek (298/85-A),
ç) Sandıktan çıkan zarfları, oy pusulalarını saymak, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa
geçirmek,
d) Hesaba katılan ve muteber sayılan oy pusulaları, sandık kurulunca düzenlenen
tutanaklar, sayım ve dökümde kullanılıp alt tarafı kurulca imza edilen sayım cetvelleri, hesaba
katılmayan, muteber sayılmayan veya itiraza uğrayan oy pusulaları ve hesaba katılmayan
zarflar, tutanak defteri, kurulca mühürlü ve imzalı ayrı ayrı paketler halinde kurulun mührü ile
mühürlenmiĢ ve baĢkan ve üyeler tarafından imzalanmıĢ bir torbaya konularak (sandık
çevresinde seçim evrakı bırakmadan), kurulun bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna sandık
kurulu baĢkanı ve ad çekme ile seçilecek en az iki üye tarafından götürülüp teslimini
sağlamak (298/107-1),
e) Oy verme iĢleri hakkında ileri sürülecek Ģikâyetleri incelemek ve karara bağlamak,
kararları tutanak defterine geçirerek altını imzalamak, bu kararlardan itiraza uğrayanları
derhal ilçe seçim kuruluna göndermek (298/71-3-4),
f) Sandık kurulu tutanak defterindeki tutanakları ve gerekli diğer tutanakları
düzenlemek ve altını imzalamak,
g) Sandık kurullarının kararları, oyların sayımı ve dökümü ile tutanakların
düzenlenmesine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri aleyhine yapılan itirazları ilçe seçim kuruluna
göndermek (298/128-3),
ğ) Bütün seçim türleri için tek tutanak defteri kullanmak,
h) Kanunlarla ve Yüksek Seçim Kurulu genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri
yapmak (298/71-6).
Sandık kurulu başkanının öncelikle yapacağı işler
MADDE 6- Sandık kurulu baĢkanı, oy verme gününden en az 48 saat önce, ilçe seçim
kurulu baĢkanından aĢağıda yazılı oy verme araçlarını kontrol ederek tutanakla teslim almak
ve zamanında sandık yerinde bulundurmak zorundadır (298/68).
Sandık kurulu baĢkanınca;
a) Görevli olduğu sandık için ağzı mühürlü bir kese içine konulmuĢ numaralı bir mühür
ve iki adet "EVET" veya "TERCĠH" yazılı mührü,
b) Kapalı oy verme yerleri sayısına eĢit miktarda siyasi parti adaylarını ve varsa
bağımsız adayları gösteren listeler (Örnek: 73, Örnek: 74, Örnek: 75),
c) Kapalı oy verme yerlerine asılacak (Örnek: 19) numaralı açıklama levhası,
ç) Ġlçe seçim kurulundan veya muhafaza edildiği yerden oy verme kabini ve oy sandığı,
d) Belediye baĢkanlığı (büyükĢehir belediye baĢkanlığı dâhil), belediye meclisi
üyelikleri, il genel meclisi üyelikleri seçimleri için ayrı ayrı olmak üzere, üstü il seçim kurulu
tarafından numaralanıp mühürlenmiĢ ve sandık seçmen sayısının % 15'i kadar fazla sayıda
hazırlanmıĢ olan birleĢik oy pusulası paketleri (2972/18-h),
e) Mahalle ve köy seçimlerinde kullanılmak üzere yeteri kadar boĢ beyaz kâğıt,
f) Sandık bölgesinde yapılacak seçimler için öngörülen renkte ve yeterli sayıda Yüksek
Seçim Kurulu amblemi bulunan ve ilçe seçim kurulu baĢkanlığı mührünü taĢıyan oy zarflarına
ait paket (298/78),
g) Oy sandıklarının önüne ve üstüne yapıĢtırılacak etiket ile sandık numarasını gösterir
etiket,
ğ) Istampa, ıstampa mürekkebi, mühür mumu ve sicim ile sayfaları ilçe seçim kurulu
baĢkanlığınca mühürlenmiĢ tutanak defteri, sayım cetvelleri ve tutanak kâğıtları, tükenmez
kalem, boĢ torbalar, sandık sonuç tutanaklarının katlanmadan sığabileceği poĢet
dosyalar,
h) Her sayfası ilçe seçim kurulu baĢkanı tarafından mühürlü ve sonu onaylı olan üç
imza sütunlu iki nüsha sandık seçmen listesi (Örnek: 2) ve ceza infaz kurumları ve
tutukevlerinde kurulan sandıklar için ise ilçe seçim kurulu baĢkanınca her sayfası mühürlü ve
sonu onaylı tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listesi (Örnek: 2/A),
ı) Sahiplerine verilememiĢ olan seçmen bilgi kâğıtları (Örnek: 6),
i) Sandık kurullarının görev ve yetkilerini gösterir 3 (üç) adet "Örnek: 138" sayılı
Genelge (Genelgelerden bir adedi baĢkana, bir adedi kursa katılan memur üyeye verilir; bir
adedi de torbaya konulur.),
j) Sandık kurulu baĢkan ve üyelerinin, bina sorumlularının, seçimin güvenliğini
sağlamakla görevli kolluk güçlerinin ve ilçe seçim kurulu tarafından sandık kurulu baĢkan ve
üyelerini görev yerine ulaĢtırmak için görevlendirilmiĢ kiĢilerin hangi seçimde oy kullanma
haklarının bulunduğuna dair belgeler (Örnek: 142) ve diğer gerekli araçlar (298/94),
k) Her seçim için oy pusulasındaki siyasi parti ve bağımsız aday sayısından beĢ fazla
sayıda sandık sonuç tutanağı (298/105),
temin edilir.
Yukarıda sayılan araç ve gereçleri teslim alan sandık kurulu baĢkanı, ilçe seçim kurulu
baĢkanı tarafından daha önce kendisine adı bildirilen bina sorumlusu ile haberleĢerek sandığın
götürüleceği gün ve oy verme günü binada hazır bulunmasını ister.
Sandık kurulunun and içmesi
MADDE 7- Sandık kurulu baĢkan ve üyeleri, oy verme günü, göreve baĢlamadan önce,
ilk iĢ olarak sandık baĢında bulunanlar önünde birer birer aĢağıdaki Ģekilde and içerler.
"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam
ve doğru olarak belirmesi için görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma, namusum,
vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim." (298/70).
Sandık kurulu baĢkan ve üyelerinin görevine gelmemesi ya da görevini yapmaması
halinde yapılacak iĢler (Sandık kurulunda çoğunluğun sağlanması)
MADDE 8- Sandık kurulu üyeleri göreve gelmez ya da sandık baĢında, oy verme
baĢlamadan önce veya oy verme sırasında, sandık kuruluna dâhil siyasi parti üyelerinden biri
veya birkaçı görevini yapmazsa, ceza hükümleri saklı kalmak üzere, yerine siyasi parti yedek
üyelerinden biri getirilir. Bu dahi mümkün olmaz ve kurul üyeleri sayısı üçten aĢağı düĢerse
bu konu tutanağa geçirilir ve eksiklikler, sandık kurulu asıl üyelerinden göreve gelmeyenin
yerine öncelikle gelmeyen üyenin yedeği, o da yoksa o sandık alanında bulunan ve seçme
yeterliğine sahip, okur-yazar olanlar arasından baĢkanın seçeceği kimselerle doldurulur
(298/73).
Göreve gelmeyen veya bırakıp giden baĢkan yahut üyenin yerine görevlendirilen kiĢi,
önceki baĢkan veya üye daha sonra gelse dahi görevini sürdürür.
Sandık kurulu baĢkanının görevi baĢına gelmemesi veya bırakıp gitmesi halinde, yerine
kurulun partili olmayan ve kurs gören üyesi, bu da yoksa üyelerden en yaĢlısı baĢkanlık eder.
YaĢ konusunda uyuĢmazlık çıkarsa nüfus cüzdanındaki bilgi esas tutulur. Doğum tarihlerinin
de aynı olması durumunda ad çekilir.
Sandığın konulacağı yerin belli edilmesi
MADDE 9- Sandığın konulacağı yer ilçe seçim kurulunun denetiminde sandık
kurulunca kararlaĢtırılır. Sandığın konulacağı yerlerin belirlenmesinde, seçmenin oyunu
kolaylıkla, serbestçe ve gizli Ģekilde verebilmesi göz önünde bulundurulur.
Dağınık mahalle ve sair yerleĢim yerleri bulunan köylerde veya köylerin birbirlerine
yakın olduğu durumlarda seçim sandıklarının tek mahallede veya bir köyde toplanmasına ilçe
seçim kurulu karar vermiĢ ise, bu karar göz önünde tutularak belirlenen yere sandık konulur
(2972/EK 2).
Engelli seçmenlerin kayıtlı olduğu sandık seçmen listelerine ait sandıklar, bunların
rahatlıkla ve kolaylıkla oy kullanmalarını sağlamak amacıyla binaların uygun yerlerine
konulur (298/36-7, 74).
Sandıklar; okul (özel okullar ve özel dershaneler dâhil) avlusu veya salonların elveriĢli
kısımları gibi geniĢ ve umumi yerlere konulur. Uygun yer bulunamazsa kiralanacak
kahvehane, lokanta vb. yerlere de konulabilir. Açık yerlerde; saçağı, sahanlığı, sundurması
bulunan yerler üstün tutulur.
KıĢla, karargâh, ordugâh gibi askeri bina ve tesislerle, karakollara ve parti binalarına,
muhtarlık odalarına ve mabetlere sandık konulamaz (298/74).
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde ilçe seçim kurulu baĢkanı ile birlikte sandığın
konulacağı yeri sandık kurulu baĢkanı tespit eder, bu tespitte cezaevi yönetiminin görüĢü
alınır.
Kapalı oy verme yeri
MADDE 10- Kapalı oy verme yerleri, oyların gizliliğini ve seçmenlerin oylarını tam bir
serbestlik içinde vermelerini sağlayacak, dıĢarıdan içerisinin görülmesine imkân
bırakmayacak elveriĢli bir durumda olacaktır.
Sandık kurulları, oy serbestliğini ve gizliliği sağlayacak Ģekilde birden fazla kapalı oy
verme yeri hazırlar. Kapalı oy verme yerlerinde, köy ve mahalle seçimleri için oy pusulası
olarak kullanılacak beyaz kâğıtlar, masa ve ıstampa bulundurulacaktır (298/75, 76).
Kapalı oy verme yerine asılacak levha
MADDE 11- Sandık kurulu, sandıkların konulacağı yeri ve kapalı oy verme yerlerini
belirledikten sonra, buralara 298 sayılı Kanun'un oy verme serbestliğine ve gizliliğine iliĢkin
hükümlerini içeren levhayı (Örnek: 19) asar (298/76).
Sandık seçmen listesinin, seçime katılan siyasi partilerin adayları ve bağımsız
adayları gösteren listenin sandık alanına asılması
MADDE 12- Seçime katılan siyasi partilerin kesin adayları ile bağımsız adayları
gösteren ve sandık kurulu mührünü taĢıyan liste ile her yaprağı ilçe seçim kurulu baĢkanı
tarafından mühürlü ve sonu onaylı sandık seçmen listesi, sandık alanının seçmenlerin kolayca
görüp inceleyebilecekleri uygun bir yerine asılır. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bu
listeler cezaevi idaresinin görüĢü de alınmak suretiyle elveriĢli alana asılır (298/68-13;
2972/36; 2839/27-4).
Sandık yerinin duyurulması
MADDE 13- Sandık kurulu baĢkanı, sandıkların konulduğu yeri, göze çarpan iĢaretlerle
veya alıĢılmıĢ araçlarla seçmenlere duyurur.
Sandıkların bulunduğu yere giden sokakların baĢına, o yeri gösteren yazılar ve iĢaretler
(Örneğin; "4 NO.LU SANDIĞA GĠDER" yazısı ve ok iĢareti) konulur.
Ġlçe seçim kurulu baĢkanı; Ġstanbul, Ġzmir ve Ankara gibi büyükĢehirlerde seçmenlerin
sandık yerlerini kolayca bulabilmeleri için ve sorulduğunda gerekli bilgiler verilmek üzere,
her bir sandığa komĢu ve numaraca yakın olan sandıkların bulundukları yerleri gösteren birer
yazıyı, sandık kurulu baĢkanlarına verir. Gerektiğinde, sandık kurulu baĢkanlarından
bazılarını, belli bir mahalle veya birkaç mahallede oturanların oy verecekleri sandıkların
yerlerini gösteren çizelgeleri herkesin görebileceği yerlere asmakla da görevlendirebilir.
Ġlçe seçim kurulları, diğer Ģehir ve beldelerde de yukarıdaki fıkra hükmünün
uygulanmasına karar verebilir.
Sandık çevresi
MADDE 14- Sandık çevresi, sandık kurulunun görev yaptığı yer merkez olmak üzere
15 metre yarıçaplı çevredir (298/81).
Sandık alanı
MADDE 15- Sandık alanı, sandık kurulunun görev yaptığı yer merkez olmak üzere 100
metre yarıçaplı alandır. Ancak ceza infaz kurumları ile tutukevlerine konulan sandıklar için bu
hüküm uygulanmaz. Bu yerlerde, sandık kurulu baĢkanı koĢulları dikkate alarak bir uzaklık
belirler ve bunu tutanağa geçirir (298/81-1).
Sandık çevresinde bulunabilecekler
MADDE 16- Sandık çevresinde, sandık kurulu baĢkan ve üyeleri, adaylar,
milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ve o sandıkta görevli müĢahitler ile bina
sorumluları ve çağrı üzerine gelen görevli kolluk güçlerinden baĢka kimse bulunamaz. ġu
kadar ki, siyasi partilerin seçim kurullarına bildirdikleri itiraza yetkili kiĢiler ile temsilciler,
seçim kurullarınca önceden kendilerine verilen belge ile sandık çevresinde bulunabilirler.
Medya mensuplarının sandık çevresinde, sandık baĢı iĢlemlerine engel olmamak Ģartıyla,
haber amacıyla görüntü ve bilgi elde etmeleri serbesttir (298/82-2).
Sandık alanında bulunabilecekler
MADDE 17- Sandık alanında, sandık çevresinde bulunma hakkına sahip kimseler ile
seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinden baĢka kimse bulunamaz, ayrıca,
seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri dıĢında, özel güvenlik görevlileri ve
belediye zabıtaları gibi görevliler de dâhil olmak üzere resmî üniforma ve silah taĢıyanlar
sandık alanına giremezler (298/83-1-2).
Siyasi partilerle, bağımsız adayların sandık baĢlarında görevlendirecekleri müĢahitlerin,
kamu hizmetlerinden yasaklı olmayan ergin kimselerden olması Ģarttır. Bu Ģartları taĢımayan
kimse müĢahit olamaz ve sandık alanından uzaklaĢtırılır.
Bağımsız adayların gönderdikleri müĢahitler, üçten fazla olursa, sandık kurulu baĢkanı
bunlar arasında ad çeker. Adları ilk çıkan üç müĢahit sandık baĢında bırakılır. Diğerleri sandık
alanında kalabilirler (298/25, 26, 72).
Sandık ve torba sayısı
MADDE 18a) BüyükĢehir belediye baĢkanlığı seçimi yapılacak yerlerde;
BüyükĢehir belediye baĢkanlığı, ilçe belediye baĢkanlığı, belediye meclisi üyeliği
mahalle muhtarlığı, ihtiyar heyeti seçimi için iki,
b) BüyükĢehir belediye baĢkanlığı seçimi yapılmayacak yerlerde;
Belediye baĢkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği, köy/mahalle
muhtarlığı, ihtiyar meclisi/heyeti seçimi için üç,
c) Köylerde;
Köy muhtarlığı, ihtiyar meclisi ve il genel meclisi üyeliği seçimi için iki,
oy sandığı ve aynı sayıda torba verilecektir.
Oy zarfları ve etiketler
MADDE 19- Belediye seçimlerinde MAVĠ, il genel meclisi üyelikleri seçiminde
TURUNCU, mahalle ve köy seçimlerinde MOR renkli oy zarfları kullanılacaktır.
Seçmen; oyunu belediye, il genel meclisi, köy ve mahalle seçimleri için ayrı ayrı
belirlenmiĢ olan sandıklarda kullanacaktır.
Bu amaçla;
a) Köy ve mahalle seçimine ayrılan sandığın önüne ve üstüne (Örnek: 77),
b) Belediye seçimine ayrılan sandığın önüne ve üstüne (Örnek: 78),
c) Ġl genel meclisi üyelikleri seçimine ayrılan sandığın önüne ve üstüne de (Örnek: 79),
numaralı etiketler konulacaktır.
Sandık kurulunca alınacak kararlarda uyulacak usul ve esaslar
MADDE 20- Kanun gereği sandık kurulunca alınması gereken tedbirler ve yapılması
gereken iĢlemler üzerinde anlaĢma olmadığı takdirde, kurulu oluĢturan üyelerin yarısından bir
fazlasının görüĢüne göre karar alınır veya iĢlem yapılır. Oyların eĢitliği halinde baĢkanın
katıldığı tarafın görüĢü üstün tutulur.
Sandık kurulu tarafından verilen kararlar veya yapılan iĢlemler varsa matbu tutanak
defterine, yoksa olayın mahiyetine göre tutanak defterine geçirilerek altları baĢkan ve üyeler
tarafından imzalanır.
Kanuna göre baĢkan tarafından yapılması gereken iĢler ve özel olarak sandık baĢında
yapılacak iĢler (açıklamalar ve uyarmalar) baĢkan veya üyeler tarafından da yapılabilir.
Sandık çevresinde düzenin sağlanması
MADDE 21- Sandık çevresinde düzenin sağlanması sandık kurulu baĢkanına aittir.
Sandık çevresinde alınacak tedbirler, o sandık çevresinde bulunma hakkına sahip kimselerin
seçim iĢ ve iĢlemlerini takip etmelerini engelleyecek mahiyette olamaz (298/82-1).
Sandık çevresinde seçmenin oyunu tam bir serbestlikle ve gizli Ģekilde kullanmasına
veya sandık kurulunun görevini yapmasına engel olmaya kalkıĢanlar ile oy verme, oyların
sayım ve dökümü veya tutanaklara geçirilmesi gibi tüm sandık baĢı iĢ ve iĢlemlerinin düzenini
bozmaya kalkıĢanları baĢkan uyarır. Bu uyarının gereğini yerine getirmeyen kimse, kolluk
gücü çağrılarak sandık çevresinden uzaklaĢtırılır (298/82-3).
Sandık kurulu baĢkanının bu maddede belirtilen görevini yapmaması halinde, sandık
kurulu karar alarak ilgili hakkında yukarıda belirtilen yetkiyi kullanır ve durumu derhal ilçe
seçim kurulu baĢkanına bildirir (298/82-4).
Sandık çevresinde cebir, Ģiddet veya tehdit kullanarak sandık baĢı düzenini bozmaya
kalkıĢanlar, sandık kurulu baĢkanı veya üyelerinden biri tarafından, derhal kolluk güçleri
çağrılmak suretiyle sandık çevresinden uzaklaĢtırılır (298/82-5).
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde, yukarıda sayılan tedbirlere uymayanlar, cezaevi
idaresinin görüĢü alındıktan sonra, güvenliği zayıflatmayacak Ģekilde uygulama yapılarak,
sandık çevresinden dıĢarı çıkarılır (298/82-6).
Bu madde uyarınca çağrılacak kolluk güçleri, baĢkanın talebine veya kurulun kararına
uymak zorundadır (298/82-7).
Sandık kurulunun görev yaptığı yerde cep telefonu vb. iletiĢim araçlarıyla görüĢme
yapmak yasaktır. Ancak sandık kurulu baĢkan ve üyelerinin, görevleri gereği yapacağı
görüĢmeler bu hükmün dıĢındadır. Bu hükme aykırı davranan kimseler kurul baĢkanı
tarafından uyarılır. Bu uyarıya rağmen görüĢmesini sürdüren kimse, derhal oradan çıkarılır
(298/82-8).
Sandık çevresinde bir suç iĢlenmesi halinde, sandık kurulu, durumu tutanağa geçirir ve
ilgili hakkında iĢlem yapılmak üzere kolluk güçlerini çağırır (298/82-9).
Ġlçe seçim kurulu baĢkanı, sandık çevresinde, sandık baĢı iĢ ve iĢlemlerinin düzen içinde
yürütülmesini sağlayacak tedbirleri alır. Bu kapsamda, ilçe seçim kurulu baĢkanınca verilen
talimatlara sandık kurulları ile mülki ve idari makamlar uymak zorundadır (298/82-10).
Sandık alanında düzenin sağlanması
MADDE 22- Sandık çevresi dıĢında ancak sandık alanı içinde, 298 sayılı Kanun'da
gösterilen yasaklara aykırı davranıĢlar olması veya suç iĢlenmesi halinde, bina sorumlusunun
çağıracağı kolluk güçleri tarafından gerekli iĢlem yapılır. Bina sorumlusunun bulunmadığı
yerlerde bu yetkiler, sandık kurulu baĢkanı veya sandık kurulu baĢkanının görevlendireceği
sandık kurulu üyesi tarafından kullanılır (298/83-3).
Sandık alanında hiç kimse, baĢkalarının görebileceği Ģekilde bir siyasi parti veya adaya
ait rozet, amblem veya benzeri iĢaretler veya propaganda amaçlı yayınlar taĢıyamaz; yazılı,
sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz (298/83-4).
Ġlçe seçim kurulu baĢkanı, sandık alanlarında güvenliği ve 298 sayılı Kanun'da
öngörülen yasaklara uyulmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır; seçmenin ve sandık
alanında bulunma hakkına sahip diğer kimselerin sandık alanına serbestçe girmesini
engelleyen veya güçleĢtiren her türlü hareketi önler. Mülki ve idari makamlar bu hususlarda,
ilçe seçim kurulu baĢkanınca verilen talimatlara uymak zorundadır (298/83-5).
Oy verme yetkisi
MADDE 23- Onaylı sandık seçmen listesinde kayıtlı her seçmen, oy verme yetkisine
sahiptir.
298 sayılı Kanun'da sayılan istisnalar dıĢında, sandık seçmen listesinde kaydı
olmayanların oy kullanmalarına izin verilmez. Ancak, kesinleĢen muhtarlık bölgesi askı
listelerinde adı yazılı olduğu veya bu listelere yazılması için askı süresi içinde baĢvurduğu ve
listeye kaydedilmesine karar verildiği halde, çoğaltılarak sandık kurullarına verilen sandık
seçmen listelerinde ismi yer almayan seçmenlerin, muhtarlık bölgesi askı listelerinin
kesinleĢmesine bakılmaksızın, ilçe seçim kurulundaki liste ile oy verecekleri sandık seçmen
listesine ilave edilmelerine ilçe seçim kurulu baĢkanı tarafından karar verilir; seçmene bu
yolda verilecek bir yazı ile sandık kuruluna baĢvurması ve listeye dâhil edilmek suretiyle
seçmenin oy kullanması sağlanır.
Kasıtlı suçtan dolayı hakkındaki mahkumiyet hükmü kesinleĢmiĢ olmakla birlikte,
henüz ceza infaz kurumuna alınmayan, koĢullu salıverilip de hak ederek tahliye süresi
dolmayan hükümlüler ile uzun süreli cezasının ertelenmesi nedeniyle ceza infaz kurumunda
bulunmayan hükümlüler sandık seçmen listesinde kayıtlı olmaları Ģartıyla oy kullanabilirler.
Her seçmen, 298 sayılı Kanun'da sayılan istisnalar dıĢında hangi sandık seçmen
listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilir.
Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamaz.
Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan
seçimler için oy kullanabilir.
Oy verme gününe kadar, haklarında seçme yeterliğini kaybettiğine dair yetkili
mercilerden resmî belge gelmiĢ bulunan seçmenlere oy kullandırılmaz.
Tutuklu sandık seçmen listesine kaydedilmiĢ olup da tahliye edilen veya taksirli suçlar
dıĢında bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülere, tutuklu ve taksirli
suçlardan hükümlü seçmen listesinde kayıtlı olsalar bile oy kullandırılmaz ve bu husus
cezaevi sandık kurulunca tutanağa geçirilir (298/86).
Oy verme süresi
MADDE 24- Oy verme günü, saat 08.00'den 17.00'ye kadar geçecek zaman, oy verme
süresidir.
Ancak Yüksek Seçim Kurulunun 21.12.2013 gün ve 596 sayılı kararı uyarınca;
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep,
Giresun, GümüĢhane, Hakkari, Kars, Malatya, KahramanmaraĢ, Mardin, MuĢ, Ordu, Rize,
Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, ġanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, ġırnak, Ardahan, Iğdır ve
Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde de oy vermenin
baĢlangıç ve bitiĢ saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanır.
Oy vermenin bitiĢ saati geldiği halde sandık baĢında oylarını vermek üzere bekleyen
seçmenler varsa, sandık kurulu baĢkanı bunları saydıktan sonra sıra ile oylarını
kullanmalarına izin verir. Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği bitiĢ saatinden sonra gelen
seçmen oy kullanamaz (298/89, 96).
Oy verme gününde sandık kurulunun toplanma zamanı ve hemen yapacağı iĢler
MADDE 25- Sandık kurulu oy verme saatinden en az bir saat önce sandık baĢında
toplanarak bu Genelge'nin 7. maddesinde gösterilen Ģekilde and içer. BaĢkan, ilçe seçim
kurulundan tutanakla teslim almıĢ olduğu torbayı kurula gösterdikten sonra açarak içerisinde
bulunan sandık kurulu mührü ve "EVET" veya ―TERCĠH‖ mühürlerini masanın üzerine
koyar. Bundan sonra sandık kurulu baĢkanı, seçim sandıklarının boĢ olduğunu orada bulunan
sandık kurulu üyeleriyle müĢahitler önünde tespit ederek sandıkları kapatır ve kapağını
bozulmadan açılmayacak Ģekilde, sandık kurulu mührü ile mühürler.
Sandık kurulu, and içme, sandıkları yerleĢtirme, kapalı oy verme yerlerini düzenleme
iĢini bitirdikten sonra hazır bulunanlar önünde ilçe seçim kurulu baĢkanlığından teslim aldığı
ve üzeri numaralanıp paketlenmiĢ birleĢik oy pusulası paketlerini açıp, her paket ayrı ayrı
olmak üzere tümünü sayar; birleĢik oy pusulalarının her birinin arkasını sandık kurulu mührü
ile mühürler.
Sandık kurulu, bundan sonra ilçe seçim kurulundan teslim alınmıĢ olup ilçe seçim
kurulu baĢkanlığı mührünü taĢıyan ve her seçim için ayrı renkte bastırılmıĢ olan oy zarflarını
sayar, her zarfın üzerine (ilçe seçim kurulu başkanlığı mührünün olduğu yüze) sandık
kurulu mührünü basar.
BirleĢik oy pusulaları ve zarflar, kullanılacağı sandığın yanına ve birbirleri ile
karıĢmayacak Ģekilde masanın üzerine düzenli biçimde konulur.
Sandık kurulu yapacağı seçimlere iliĢkin etiketlerden birini o seçim için ayırdığı
sandığın önüne, diğerini üstüne yapıĢtırır.
Sandık kurulu, yaptığı sayımların sonucunu ve iĢlemleri bu Genelge gereğince tutanak
defterine geçirip imzalar (298/77).
Sandık kurulu önüne alınmada sıra
MADDE 26- Oy verme günü sandık baĢına gelen seçmenler, sandık kurulu önüne kurul
baĢkanı tarafından sıra ile birer birer alınırlar. Gebeler, hastalar ve engelliler, bekletilmeden
oylarını verirler. YaĢlıların da bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilebilir (298/90).
Sandıkta görevlendirilen güvenlik görevlileri ve yaĢlılar ile engellilere yardım edenlerin
de öncelikle oy kullanmalarına izin verilebilir.
Engellilerin oy kullanması
MADDE 27- Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni
engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında
bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile
oylarını kullanabilirler. Bir seçmen, birden fazla engelliye yardım edemez (298/93).
Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülerin oy kullanması
MADDE 28- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlüler yeterli güvenlik tedbirleri
alındıktan sonra, ceza infaz kurumları ve tutukevi idaresinin belirleyeceği bir düzen içinde oy
kullanacakları sandık bölgesine getirilir. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülerin serbest
ve gizlilik içinde oylarını kullanmaları sandık kurulu tarafından sağlanır.
Oy verme düzeni
MADDE 29- Sandık baĢında seçmene, vereceği oy hakkında hiçbir kimse müdahale,
telkin veya tavsiyede bulunamaz. Hiçbir seçmen oyunu kullandıktan sonra sandık baĢında
kalamaz (298/88).
Oyunu kullandıktan sonra sandık baĢından ayrılmayan seçmene baĢkan, uzaklaĢmasını
hatırlatır. Seçmen yine orada kalırsa baĢkan, onu kolluk aracılığı ile uzaklaĢtırır.
Okuma - yazma bilmeyen seçmenlerin oy kullanmaları
MADDE 30- Okuma - yazma bilmeyen seçmenlere, oylarını kullanmaları konusunda
baĢkaları tarafından sandık alanında yardım edilmez. Okuma - yazma bilmeyen seçmen,
sorduğu ve istediği takdirde kurul baĢkanı, birleĢik oy pusulası üzerinde bulunan siyasi parti
iĢaretlerinden hangisinin hangi partiye ait olduğunu veya bağımsız adaylara nasıl oy
verileceğini anlatır.
Seçmenin kimliğinin tespiti
MADDE 31- Sandık baĢına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını
taĢıyan; nüfus cüzdanı, resmî daireler veya iktisadi devlet teĢekküllerince verilen soğuk
damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık
kimlik belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden
birini baĢkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen
oy kullanamaz (298/87, 91).
Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik
belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi
kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiĢ nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi Ģarttır.
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü
bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için cezaevi
idaresince verilmiĢ belge kimlik belgesi yerine geçer (298/87).
Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri
seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87, 91).
Oy vermede sıra
MADDE 32- Mahalli idareler ile köy/mahalle muhtarlıkları ve meclisi/heyeti üyelikleri
seçimleri birlikte yapıldığından bu seçimlerde, seçmenler oylarını aĢağıdaki sıra ile
kullanacaklardır.
a) Ġl genel meclisi üyeliği seçimi,
b) Belediye baĢkanlığı (büyükĢehir dâhil) ve belediye meclisi üyeliği seçimi,
c) Köy veya mahalle muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimi.
Hangi seçime iliĢkin oy pusulasının hangi renk zarfa konulacağı - aynı zarfa
konulacak oy pusulaları
MADDE 33- Mahalli idareler seçimlerinde seçmenler;
a) Ġl genel meclisi üyeliklerine iliĢkin TURUNCU renkli birleĢik oy pusulasını
TURUNCU renkli zarfa;
b) Belediye baĢkanlığına iliĢkin MAVĠ renkli birleĢik oy pusulası ile belediye meclisi
üyeliğine iliĢkin SARI renkli birleĢik oy pusulalarının ikisini birlikte MAVĠ renkli zarfa;
BüyükĢehirlerde (ADANA, ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BALIKESĠR, BURSA,
DENĠZLĠ, DĠYARBAKIR, ERZURUM, ESKĠġEHĠR, GAZĠANTEP, HATAY, ĠSTANBUL,
ĠZMĠR, KAHRAMANMARAġ, KAYSERĠ, KOCAELĠ, KONYA, MALATYA, MANĠSA,
MARDĠN, MERSĠN, MUĞLA, ORDU, SAKARYA, SAMSUN, ġANLIURFA,
TEKĠRDAĞ, TRABZON ve VAN), büyükĢehir belediye baĢkanlığına iliĢkin BEYAZ renkli
birleĢik oy pusulasını da yukarıdaki paragrafta belirtilen belediye baĢkanı ve belediye meclisi
üyeleri seçimine iliĢkin MAVĠ renkli zarfa;
c) Köy seçimlerinde köy muhtarı ile ihtiyar meclisi üyelerinin birlikte yazılı olduğu oy
pusulası MOR renkli zarfa;
ç) Mahalle seçimlerinde mahalle muhtarı ile ihtiyar heyeti üyelerinin birlikte yazılı
olduğu oy pusulası MOR renkli zarfa;
koyarak oylarını kullanırlar.
Birden fazla oy pusulası kullanılan seçimlerde bunların ayrı ayrı katlanarak zarfa
konulması gerekir (298/78, 91, 93; 2972/19, 32).
Oy verme
MADDE 34A) Oy vermeden önceki iĢler;
Sandık kurulu baĢkanı, kurul üyeleri arasında iĢ bölümü yaparak her bir seçim türüne
iliĢkin oy verme iĢlemini izlemek üzere üyeleri ayrı ayrı görevlendirir.
Örneğin; o sandık bölgesinde il genel meclisi, belediye ve mahalle seçimleri birlikte
yapılıyorsa, il genel meclisi seçimi için bir üyeyi, belediye seçimi için bir üyeyi ve mahalle
seçimi için de üçüncü bir üyeyi görevlendirir.
Bu üyeler, görevli oldukları seçim türü için seçmenin oy verme iĢlemini takip ederek
karıĢıklığa meydan verilmemesini ve seçmenin oyunu ait olduğu sandığa atmasını ve
kendilerinin önünde bulunan oy pusulaları ve oy zarflarının kaybolmamasını sağlarlar. Diğer
bir üyeyi üç imza haneli sandık seçmen listesinin imza bölümünü takiple görevlendirir. Bu
üye sandık önüne alınan seçmenin, sandık seçmen listesinden adını bulur.
Seçmen, oyunu kullanmadan seçmen bilgi kâğıdı ile kimlik belgesini baĢkana verir ve
kimliğini ispat eder.
B) Oy verme iĢlemi;
Görevli üye tarafından seçmenin adı sandık seçmen listesinde bulunduktan sonra
seçmene; bu Genelge'nin 32. maddesinde belirtilen sıraya göre ayrı ayrı oy kullandırılır.
BaĢkan, oy vermedeki sıraya göre, o seçim türü için Kanuna uygun biçimde hazırlanmıĢ
ve mühürlenmiĢ oy zarfı ile birleĢik oy pusulasını, hiçbir tarafında herhangi bir iĢaret
bulunmadığını ve arkasının sandık kurulu mührü ile mühürlü olduğunu, kurul üyelerine,
müĢahitlere ve seçmene gösterdikten sonra "EVET" veya "TERCĠH" mührü ile birlikte
seçmene vererek kapalı oy verme yerini gösterir. Ġlk sıradaki seçim için oy verme iĢlemi
tamamlanıp seçmenin imzası alındıktan sonra müteakip seçim veya seçimler için aynı iĢlem
tekrarlanır.
Seçmene, mahalle ve köy seçimlerinde sadece oy zarfı verilir. Mühür verilmez.
BaĢkan tarafından seçmene kapalı oy verme yerine girmeden önce:
1) BirleĢik oy pusulalarının üzerlerinde bulunan dairelerden tercih ettiği daireye
"EVET" veya "TERCĠH" mührünü basması, "EVET" veya "TERCĠH" mührü dıĢında
herhangi bir yerine imza veya iĢaret yapmaması, aksi halde oyunun geçersiz sayılacağı,
birleĢik oy pusulasını düzgün bir Ģekilde katlayıp zarfa koyması ve yapıĢtırması gerektiği,
2) Seçmenin; cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya
haberleĢme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesinin yasak olduğu ve cezasının
bulunduğu, bu tür cihazlar varsa oy verme iĢlemi bittikten sonra iade edilmek üzere bırakması
gerektiği (298/92),
3) Zarfa, birleĢik oy pusulasından baĢka hiçbir Ģey koymaması, aksi halde kullandığı
oyun geçersiz sayılacağı,
4) Belediye seçimlerinde;
a) BüyükĢehir belediyesi olan yerlerde; büyükĢehir belediye baĢkanlığı, belediye
baĢkanlığı ile belediye meclisi üyeliğine iliĢkin birleĢik oy pusulasını birlikte aynı zarfa
koyacağı,
b) BüyükĢehir belediyesi olmayan yerlerde; belediye baĢkanlığı ile belediye meclisi
üyeliğine iliĢkin birleĢik oy pusulasını birlikte aynı zarfa koyacağı,
5) Seçmene birleĢik oy pusulası verildikten sonra hata veya baĢka bir neden ileri
sürülerek yeni bir birleĢik oy pusulasının verilemeyeceği,
6) Mahalle ve köy seçimlerinde; kapalı oy verme yerinde bulunan beyaz kâğıt seçmen
tarafından oy pusulası olarak doldurulabileceği gibi beyaz kâğıda basılan, teksir edilen,
herhangi bir araçla veya elle çoğaltılan oy pusulaları da oy verme yerinde MOR renkli oy
zarfına konularak sandığa atılacağı,
hususları açıklanır.
Seçmen, sandık kurulu baĢkanının açıkladığı Ģekilde hareket ettikten sonra kapalı oy
verme yerinden çıkıp zarfı, oyunu kullandığı seçime ait sandığa atar ve üç imza sütunlu
sandık seçmen listesinde isminin karĢısını bu Genelge'nin 32. maddesinde belirtilen sıraya
göre imza eder. Seçmen, imza atmasını bilmiyor veya herhangi bir engeli nedeniyle imza
atacak durumda bulunmuyorsa, sol elinin baĢ parmağını basar. Sol elinin baĢ parmağı
olmayanların hangi parmağını bastığı listenin imza bölümüne ayrıca yazılır. Hiç parmağı
olmayan seçmenin durumu adının karĢısına yazılıp baĢkan tarafından imzalanır. Bu iĢlemler,
aynı seçmen için ve her seçim türünde ayrı ayrı tekrarlanır (298/93).
Sandık kurulu baĢkanı, bütün seçimler için oyunu kullanmıĢ ve sonuncu seçime ait
sandık seçmen listesini imzalamıĢ olan seçmenin, seçmen bilgi kâğıdının arka yüzünü
imzalayıp mühürledikten sonra kimliği ile birlikte seçmen bilgi kâğıdını kendisine iade eder.
Sandık kurulu baĢkanı, bu iĢlemlerin düzenli bir biçimde yapılıp yapılmadığını denetler.
Tutuklu seçmen listesinde kayıtlı bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlüler
yeterli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra, ceza infaz kurumları ve tutukevi idaresinin
belirleyeceği bir düzen içinde oy kullanacakları sandık bölgesine getirilip, serbest ve gizlilik
içinde oylarını kullanmaları sandık kurulunca sağlanır.
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen,
oyunu kullandıktan sonra yetkililerce sandık alanından götürülür.
Zarf ve birleĢik oy pusulasını alan seçmenin oyunu kullanmadan önce danıĢmak veya
görüĢmek amacı ile baĢka bir yere gitmesine veya sandık alanında baĢka bir kimse ile
görüĢmesine izin verilmez.
Kapalı oy verme yerine girmeyen veya birleĢik oy pusulası ile oy zarfını aldığı halde oy
kullanmayan seçmenden birleĢik oy pusulası, zarf ve mühür geri alınır (298/78, 88, 91, 93,
101; 2839/27).
Sandık seçmen listesine kayıtlı olmayan seçmenlerin oy kullanması
MADDE 35- Ġlçe seçim kurulu baĢkanı, seçimin yapıldığı çevrede oy verme hakkına
sahip olduğu halde, (Seçimin yapıldığı seçim çevresindeki seçmen listesinde kayıtlı olması
koĢuluyla) görev yaptığı sandığa ait seçmen listesinde kayıtlı bulunmayan (298/3, 94);
a) Sandık kurulu baĢkan ve üyeleri ile bina sorumlularının,
b) Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinin,
c) Ġlçe seçim kurulu tarafından sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaĢtırmak için
görevlendirilmiĢ kiĢilerin, her birine seçmen olduğunu ve hangi seçimde oy kullanabileceğini
gösteren ve sandık seçmen listesindeki bilgileri kapsayan bir belge verir (Örnek: 142). Ayrıca,
bu seçmenlerin esas kayıtlı olduğu sandık seçmen listesine meĢruhat verilmek üzere kayıtlı
bulunduğu sandık kurulu baĢkanlığına durumu yazı ile bildirir.
Ġl genel meclisi üyeliği seçimi için her ilçe, belediye baĢkanlığı ve belediye meclisi
üyeliği seçimi için her belde bir seçim çevresi olduğu gibi, mahalle muhtarlıkları ile ihtiyar
heyetleri seçimi için de her muhtarlık bir seçim çevresidir.
Bu nedenle;
1) BüyükĢehir belediye baĢkanlığı seçimi yapılan yerlerde;
a) Kendi seçim çevresinde ve kayıtlı olduğu muhtarlık bölgesinde görev alan kiĢi, tüm
seçim türleri için oyunu kullanır.
b) Kendi seçim çevresinde ancak kayıtlı olduğu muhtarlık bölgesi dıĢında görev alan
kiĢi, belediye seçimleri için oy kullanır. Mahalle seçimi için oy kullanamaz.
c) BüyükĢehir belediye sınırları içinde ancak kayıtlı olduğu ilçe dıĢında görev alan kiĢi,
yalnız büyükĢehir belediye baĢkanlığı seçimi için oy kullanır.
2) BüyükĢehir belediye baĢkanlığı seçimi yapılmayan yerlerde;
a) Kendi seçim çevresinde ve kayıtlı olduğu muhtarlık bölgesinde görev alan kiĢi, tüm
seçim türleri için oyunu kullanır.
b) Aynı belde hudutları içinde ancak sandık seçmen listesine kayıtlı olduğu mahallenin
dıĢında görev alan kiĢi, il genel meclisi üyeliği ve belediye seçimleri için oy kullanır. Mahalle
seçimi için oy kullanamaz.
c) Aynı ilçenin sınırları içinde ancak belediye hudutları dıĢında, köyde veya beldede
görev alan kiĢi, yalnız il genel meclisi üyeliği seçimi için oyunu kullanır.
ç) Sandık seçmen listesine kayıtlı olduğu köyün dıĢında baĢka bir köyde, beldede veya
ilçede görev alan kiĢi, yalnız il genel meclisi üyeliği seçimi için oy kullanır.
3) Sandık seçmen listesine kayıtlı olduğu il dıĢında baĢka bir ilde görevlendirilenler
hiçbir seçim türünde oy kullanamazlar.
4) 298 sayılı Kanun'un değiĢik 94. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan;
"Milletvekilleri ile milletvekili adayları seçmen bilgi kâğıdını göstermek suretiyle kayıtlı
oldukları seçim çevresi dıĢında da oylarını kullanabilirler." hükmü, mahalli idareler
seçimlerinde uygulanmaz. Dolayısıyla, milletvekilleri kayıtlı oldukları sandık seçmen listesi
dıĢında oy kullanamazlar.
Sandık kurulu, bu madde kapsamında oy kullanan kimselerin ilgili belgelerini, oy verme
iĢleminden önce alır. Bu belgeler, diğer seçim evrakı ile birlikte ilçe seçim kuruluna teslim
edilir.
Bu madde uyarınca oy kullanan seçmenlerin ad ve soyadları ile kimlik bilgileri, oy
kullandıkları sandık seçmen listesinin sonuna yazılarak karĢısına imzaları alınır (298/94).
Yukarıda sayılan seçmenlerin sayısı, o sandık seçmen listesine dâhil edilmez, oy
kullanan seçmenlerin toplamına dâhil edilir.
Sayım ve döküm baĢlamadan önce yapılacak iĢler, birlikte yapılan seçimlerde
sandıkları açma sırası
MADDE 36- Oy verme bitince, kurul baĢkanı bunu yüksek sesle ilan eder ve oy
vermenin bittiği saat tutanak defterine geçirilir. Oy sandıkları saat 17.00'den önce açılamaz
(298/96).
Ancak Yüksek Seçim Kurulunun 21.12.2013 gün ve 596 sayılı kararı uyarınca;
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep,
Giresun, GümüĢhane, Hakkari, Kars, Malatya, KahramanmaraĢ, Mardin, MuĢ, Ordu, Rize,
Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, ġanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, ġırnak, Ardahan, Iğdır ve
Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde oy sandıkları saat
16.00'dan önce açılamaz.
Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmıĢ olsalar dâhi oy vermenin
bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamaz (298/96).
Köy seçimleri ve il genel meclisi üyeliği seçimleri birlikte yapıldığında; önce köy
seçimi, sonra il genel meclisi seçimine ait sandıklar açılır.
Ġl genel meclisi, belediye ve mahalle seçimleri birlikte yapıldığında; önce belediye
seçimleri, sonra mahalle seçimleri ve sonra da il genel meclisi seçimlerine ait sandıklar açılır.
Önce açılan sandığa iliĢkin bütün sayım döküm, tutanağa geçirme ve tutanakları
asma ve ilan iĢlemleri sonuçlandırılmadan ve torba mühürlenmeden diğer sandıklar
açılamaz. Henüz açılma sırası gelmeyen sandık veya sandıklar sandık kurulunun görev
yaptığı yerde ve kurul üyelerinin gözleri önünde zarf atılan yeri kâğıtla yapıĢtırıldıktan ve bu
yer alta gelmek üzere sandık ters çevrildikten sonra kurulca muhafaza edilir.
Sayım ve dökümün açık olması ve sayım düzeni
MADDE 37- Sayım ve döküm açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunanlar sayım
ve dökümü izleyebilirler.
Sandık kurulu; çalıĢmalarını düzenli yürütebilmek bakımından, sayım ve döküm masası
etrafında boĢ kalması gereken kısmı bir karar ile belirtir ve bu kısım etrafında orada
bulunanların bu iĢlemleri izlemelerine engel olmayacak (ip germek gibi) tedbirleri alabilir
(298/95).
Masa üzerindeki eĢyaların kaldırılması, oy verenlerin sayısının denetlenmesi ve
tutanağa geçirilerek ilanı
MADDE 38- Masa üzerinde, sandıktan baĢka ne varsa kaldırılır. Oy vermenin bittiği
saat tutanak defterine geçirilir. Bundan sonra sandık seçmen listesinde yazılı seçmenlerin
toplamı ile adları hizasındaki imza veya parmak izleri sayılarak oy vermiĢ olanların toplamı
tespit edilerek;
a) Köy ve mahalle seçimlerinde 51,
b) Ġl genel meclisi seçimlerinde 53,
c) Belediye seçimlerinde 54,
ç) BüyükĢehir belediyesi seçimlerinde 54/1,
Örnek sayılı tutanaklara geçirilir ve sonuçları yüksek sesle ilan edilir (298/96).
SEÇSĠS'ten yalnızca A4 (210x297 mm) formatında beyaz kâğıda çıktısı alınan
yukarıda "Örnek" numaraları belirtilen sandık sonuç tutanakları kullanılır. Fotokopi ile
çoğaltılmıĢ tutanaklar kullanılamaz.
Ancak;
1) Sandık seçmen listesinde kayıtlı bulunan sandık kurulu baĢkanı, üyesi ve bina
sorumlusu olarak baĢka bir sandıkta görevli oldukları ilçe seçim kurulu baĢkanı tarafından
bildirilenler sandık seçmen sayısına dâhil edilmeyeceklerdir.
2) Görevli olduğu sandık seçmen listesinde kayıtlı bulunmayan sandık kurulu baĢkanı,
üyesi ve bina sorumlusu sıfatıyla oyunu kullanıp listenin sonuna yazılmıĢ olanlar, oyunu
kullanan seçmen sayısına dâhil edilecektir (298/96).
Kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve zarflar
MADDE 39- Oy zarflarından veya birleĢik oy pusulalarından kullanılmayanlar sayılır;
oylarını veren seçmen sayısına eklenerek kurula teslim edilmiĢ bulunan birleĢik oy pusulası
veya zarf miktarı toplamına uygun olup olmadığı tespit edilir. Kullanılmayan birleĢik oy
pusulaları veya zarflar ayrı ayrı paket haline getirilerek mühürlenir, üzerlerine sayıları yazılır.
Kullanılmayan zarf sayısı; köy ve mahalle seçimlerinde 51, il genel meclisi seçimlerinde 53,
belediye seçimlerinde 54, büyükĢehir belediyesi seçimlerinde 54/1 Örnek sayılı tutanağa
yazılır.
Sandık kurulu baĢkanı, "EVET" veya ―TERCĠH‖ mühürlerini bir zarfa koyarak bu
zarfın ağzını kapatır ve mühürler, kullanılmamıĢ ve paketlenmiĢ olan birleĢik oy pusulaları ve
zarflarla birlikte, "EVET" veya ―TERCĠH‖ mühürleri konulmuĢ olan bu zarfı ilçe seçim veya
görevli geçici ilçe seçim kuruluna teslim edilecek torbaya koyar ve torbanın bu kısmını
sicimle bağlar.
Bu iĢlemler bitirildikten sonra sandıktan çıkacak birleĢik oy pusulalarının konmasına
yarayan torbanın boĢ olduğu tespit ve ilan olunur. Bütün bu iĢlemler tutanağa geçirilir
(298/97).
Yukarıdaki iĢlemler; il genel meclisi ve belediye seçimlerinde ayrı ayrı ve birincisi
tümüyle bittikten sonra ikincisine baĢlanmak suretiyle yapılır, "EVET" veya ―TERCĠH‖
mührünü taĢıyan kapalı zarfın konduğu torba belli edilir.
Sandığın açılması, zarfların sayılması, geçerli ve geçersiz zarfların ayrılması
MADDE 40- Sandık, yukarıdaki maddelerde belirtilen iĢ ve iĢlemler tamamlandıktan
sonra, oy verme yerinde hazır bulunanların gözü önünde, sandık kurulu baĢkanı tarafından
açılır.
Sandıktan çıkan zarflar, sandık kurulu baĢkanı tarafından yüksek sesle iki defa sayılır.
Ġki sayım arasında fark olursa, üçüncü sayım yapılarak sonucuna göre iĢlem yapılır ve o
seçimde kullanılan toplam zarf sayısı tespit edilir. Tespit edilen zarf sayısı, o seçime ait özel
tutanağın (Örnek: 51, 53, 54, 54/1) ilgili yerine iĢlenir.
Bütün zarflar sayıldıktan sonra, geçerli olup olmaması yönünden aĢağıdaki Ģekilde
kontrol edilir.
a) Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan,
b) Üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı olmayan kâğıttan
imal edilmiĢ olan,
c) Üzerinde Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan,
ç) Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan,
d) Tamamı yırtılmıĢ olan,
e) Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dıĢında herhangi bir mühür, imza,
yazı, parmak izi veya herhangi bir iĢaret bulunan,
zarflar geçersiz sayılır.
Ancak zarfın üzerinde, herhangi bir Ģekilde leke veya çizik olsa bile, bunun özel iĢaret
koymak amacıyla yapıldığının kesin olarak anlaĢılamaması halinde, bu zarflar geçerli sayılır.
Ġtiraza uğrayan zarflar ile itiraza uğramadan geçersiz sayılan zarflar, baĢkan tarafından
bir kenara ayrılır. Sandık kurulu, bütün zarflar kontrol edildikten sonra, itiraza uğrayan
zarfları inceleyerek, geçerli veya geçersiz sayılması yönünde kararını verir. Bundan sonra, o
sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz oy zarflarının toplam sayısı ayrı ayrı o seçime ait özel
tutanağın ilgili yerine iĢlenir.
Geçersiz zarflar paketlenir ve paketin üzeri mühürlenerek zarf sayısı yazılır. Bu zarflar
saklanır ve kesinlikle açılmaz.
Bu iĢlemler yapıldıktan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz zarfların toplam
sayısı ile o seçim için oy kullanan seçmen sayısı karĢılaĢtırılır.
Zarf sayısı, o seçim için oy kullanan seçmen sayısına eĢit veya eksik ise baĢkaca bir
iĢlem yapılmaz.
Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazla ise eĢitliği sağlamak için önce geçersiz
zarf sayısı düĢülür. Geçersiz zarf sayısının düĢülmesi halinde de eĢitlik sağlanamıyorsa,
sandık kurulu baĢkanı geçerli zarflar arasından, eĢitliği sağlayacak sayıda zarfı geliĢigüzel
çeker ve bu zarflar açılmadan derhal yakılarak imha edilir. Ġmha edilen zarf sayısı ilgili
tutanağa (Örnek: 51, 53, 54, 54/1) yazılır.
Yukarıda belirtilen iĢlemler bittikten sonra, geçerli oy zarfları sandığın içine tekrar
konularak sayıma geçilir.
Bütün bu iĢlemler ayrıca tutanak defterine geçirilerek, sandık kurulu baĢkan ve üyeleri
tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Sandıklar, bütün seçimlere ait sayım ve döküm iĢlemleri bitinceye kadar oy verme
yerinden çıkarılamaz (298/98).
Sayım ve döküm işlerine başlanılması
MADDE 41- Oyların sayım ve dökümüne derhal baĢlanır, açık ve aralıksız yapılır.
Yapılacak Ģikâyet ve itirazlar iĢi durdurmaz.
Sandık kurulu baĢkanı, sayım ve döküm iĢine baĢlamadan önce, sayım ve döküm
cetvellerinin boĢ ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir.
BaĢkanın sayım ve döküm sırasında kurul üyeleri arasında iĢ bölümü yapması
MADDE 42- Sandık kurulu başkanı, oy sayım ve dökümünün düzenini
sağlamak bakımından;
a) Bir üyeyi sandıktaki zarfları kendisine vermek,
b) Ġki üyeyi okunan oy pusulalarını sayım ve döküm cetvellerine iĢlemek,
c) Bir üyeyi okunan ve dökümü yapılan oy pusulalarını ve açılan zarfları masa üzerine
düzenli biçimde yerleĢtirmek ve korumak,
üzere görevlendirir.
Belediye ve il genel meclisi seçimlerinde zarfların açılması ve oyların sayım ve
dökümü
MADDE 43A) Belediye seçimlerinde;
1) BüyükĢehir belediye seçimlerinde, önce büyükĢehir belediye baĢkanlığına ait oy
pusulaları, sonra ilçe belediye baĢkanlığı ve daha sonra da belediye meclisi üyeliğine ait oy
pusulalarının sayım ve dökümü yapılır.
Diğer belediye seçimlerinde ise, önce belediye baĢkanlığına ait oy pusulaları, daha
sonra belediye meclisi üyeliğine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılır (298/100).
2) Belediye seçimlerinde, her zarf açıldığında, sadece belediye baĢkanı ve belediye
meclisi üyeliğine ve varsa büyükĢehir belediye baĢkanlığına ait birleĢik oy pusulaları çıkması
gerektiğinden;
(a) Bir zarfta birden fazla oy pusulası kullanılan seçimlerde (belediye baĢkanlığı,
belediye meclisi üyeliği, büyükĢehir belediye baĢkanlığı), zarfın içinden aynı seçim türüne ait
birden fazla oy pusulası çıkmıĢ olması halinde, sadece bu seçim türüne ait oy pusulaları
hesaba katılmaz, diğerleri hesaba katılır.
(b) Bir zarfta birden fazla oy pusulası kullanılan seçimlerde, o zarfta kullanılması
gereken oy pusulalarının dıĢında baĢka bir seçim türüne ait oy pusulası çıkmıĢ olması halinde,
bu zarftan çıkan oy pusulalarının hiçbiri hesaba katılmaz.
(c) Bir zarfta birden fazla oy pusulası kullanılan seçimlerde, o zarfta kullanılması
gereken oy pusulalarından biri veya birkaçı eksik çıksa bile, zarftan çıkan diğer oy pusulaları
hesaba katılır.
Hangi zarfların ve oy pusulalarının geçerli sayılıp sayılmayacağı, hangi oy pusulalarının
hesaba katılıp katılmayacağı bu Genelge'nin 44. maddesine göre belli edilir (298/101,102).
B) Ġl genel meclisi üyeliği seçimlerinde;
Bir zarfta tek oy pusulası kullanılan il genel meclisi üyeliği seçimlerinde, her zarf
açıldığında, sadece il genel meclisi üyeliği seçimine ait birleĢik oy pusulası çıkması
gerektiğinden; zarfın içinden o seçim türüne ait oy pusulasının dıĢında, aynı veya baĢka bir
seçim türüne ait oy pusulası çıkmıĢ olması halinde, bu zarftan çıkan oy pusulalarının hiçbiri
hesaba katılmaz.
Geçerli sayılmayacak zarflar ve oy pusulaları
MADDE 44A) AĢağıda yazılı oy zarfları geçerli değildir (298/98):
1) Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte (il genel meclisi üyeliği seçimlerinde
TURUNCU, belediye seçimlerinde MAVĠ, köy ve mahalle muhtarlığı seçimlerinde MOR)
olmayan,
2) Üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı olmayan kâğıttan
imal edilmiĢ olan,
3) Üzerinde Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan,
4) Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan,
5) Tamamı yırtılmıĢ olan,
6) Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dıĢında herhangi bir mühür,
imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir iĢaret bulunan.
B) AĢağıda yazılı birleĢik oy pusulaları geçerli değildir.
1) Sandık kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmiĢ biçim ve renkte olmayan,
2) Üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunmayan,
3) Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan,
4) Hiçbir yerine "EVET" veya "TERCĠH" mührü basılmamıĢ olan,
5) Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına "EVET"
veya "TERCĠH" mührü basılmıĢ olan,
6) Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taĢmıĢ "EVET" veya
"TERCĠH" mührü bulunan,
7) Sandığın ait olduğu seçim çevresinden baĢka bir seçim çevresi için düzenlenmiĢ
olan,
8) Bütünlüğü bozulacak Ģekilde yırtılmıĢ veya koparılmıĢ olan,
9) Üzerine "EVET" veya "TERCĠH" mührü dıĢında veya "EVET" veya "TERCĠH"
mührü yerine herhangi bir özel iĢaret, herhangi bir isim, imza kaĢesi, mühür veya parmak izi
basılmıĢ olan,
10) Üzerinde yer alan siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir
Ģekilde ve özel olarak karalanmıĢ, çizilmiĢ veya iĢaretlenmiĢ olan,
11) Üzerinde yer alan matbu yazıların ve Ģekillerin dıĢında yazılar veya harfler veya
sayılar yazılmıĢ veya Ģekiller çizilmiĢ olan.
C) AĢağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz:
1) Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması.
2) Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması.
3) Herhangi bir Ģekilde lekelenmiĢ olup da bunun özel olarak iĢaret koymak amacıyla
yapıldığının anlaĢılamaması.
4) BirleĢik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle "EVET" veya
"TERCĠH" mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy
pusulasının diğer kısımlarına geçmesi.
5) Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan "EVET" veya "TERCĠH"
mührünün sadece iki parti alanını ayıran çift çizgili bölgeye taĢmıĢ olması.
6) BaĢka bir siyasi partinin veya bağımsız adayın alanına taĢmamak kaydıyla, bir siyasi
partinin alanına birden çok "EVET" veya "TERCĠH" mührü basılması (298/101).
Ġl genel meclisi ile belediye seçimlerinde seçim sonuçlarının sayım ve döküm
cetvellerine geçirilmesi
MADDE 45- Sayım ve döküm cetvellerinde, ilk önce birleĢik oy pusulasındaki sıraya
göre siyasi partilerin adları soldan sağa doğru sütunların yukarısındaki hanelere yazılır. Daha
sonra, varsa her bağımsız adaya bir sütun ayrılarak, bağımsız adayların ad ve soyadları,
birleĢik oy pusulasındaki sıraya göre sütunların yukarısındaki hanelere yazılır.
Sandık kurulu baĢkanı tarafından görevlendirilen üye, oy zarfını sandıktan teker teker
alarak baĢkana verir. BaĢkan zarfı açarak içinden çıkan oy pusulasının ön yüzünü herkesin
görebileceği ve iĢitebileceği Ģekilde okur.
BirleĢik oy pusulası üzerinde hangi partiye veya bağımsız adaya ait yere "EVET" veya
"TERCĠH" mührü basılmıĢ ise, o partinin adı veya bağımsız adayın ad ve soyadı okunur.
Siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı ve herhangi bir itiraza uğramadan geçerli
sayılan her oy, okunmasını müteakiben, görevli iki üye tarafından, aynı anda sayım ve döküm
cetvelinde o siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılmıĢ bulunan sütundaki rakamlar birden
baĢlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle ayrı ayrı iĢaretlenir. Bu iĢlemin usulüne
uygun yapılıp yapılmadığı, sandık kurulu baĢkanı tarafından sürekli denetlenir.
Okunan geçerli oy pusulaları ve zarfları, görevli üye tarafından, masa üzerinde düzenli
biçimde yerleĢtirilir ve muhafaza edilir.
Geçersiz sayılan veya geçerli olmasına rağmen hesaba katılmaması gereken oy
pusulaları ile geçerli olup olmadığı veya hesaba katılıp katılmaması yönünde tereddüt edilen
veya itiraza uğrayan oy pusulaları, sayım ve döküm cetveline iĢlenmeksizin ayrılır ve sandık
kurulu baĢkanı tarafından muhafaza altına alınır.
Bütün zarfların açılıp okunması bittikten sonra; itiraz edilmeksizin geçerli sayılan ve her
iki sayım ve döküm cetveline iĢlenen oy sayıları, her siyasi parti veya bağımsız adayın
sütununda iĢaretlenmiĢ son rakamlar karĢılaĢtırılarak, her siyasi parti veya bağımsız adayın
aldığı geçerli oy sayısının iki cetvelde de aynı olup olmadığı baĢkan tarafından kontrol edilir.
Oy sayıları aynı ise, her siyasi parti veya bağımsız adayın aldığı geçerli oylar toplanarak,
itiraz edilmeksizin geçerli sayılan bu oyların toplam sayısı, o seçim türüne ait sandık
kurulunca düzenlenecek sandık sonuç tutanaklarına rakam ve yazı ile iĢlenir.
Siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldıkları ve kendi hanelerine iĢlenmiĢ geçerli oy
sayılarını gösterir rakamların her iki sayım ve döküm cetvelinde de aynı olmaması halinde
ikinci sayım yapılır. Ġkinci sayımda, geçerli tüm oy pusulaları yeniden, tek tek okunarak, boĢ
ve yazısız ayrı iki sayım ve döküm cetveline iĢlenir. Bu cetvellerdeki oy sayıları aynı ise, her
siyasi parti ve bağımsız adayın aldığı geçerli oylar toplanarak, itiraz edilmeksizin geçerli
sayılan bu oyların toplam sayısı, o seçim türüne ait sandık kurulunca düzenlenecek sandık
sonuç tutanaklarına rakam ve yazı ile iĢlenir.
Ġkinci sayımda kullanılan sayım ve döküm cetvelinde yer alan oy sayıları da aynı
çıkmazsa, yukarıda belirtilen usule göre üçüncü sayım yapılır ve kurulun varsa siyasi partili
olmayan, yoksa baĢkan tarafından belirlenecek üyesi tarafından tek sayım ve döküm cetveline
iĢlenmek suretiyle sonucuna göre iĢlem yapılır. Birden fazla sayım yapılan hallerde, bu
sayımlarda kullanılan sayım ve döküm cetvellerinin üzerine, hangi sayıma ait olduğu büyük
harflerle yazılır ve tüm cetveller muhafaza edilir.
Açılan sandığa ait son geçerli zarf açılıp içindeki oy pusulası okunduktan sonra, sandık
baĢkanı tarafından o sandığa ait açılmayan geçerli zarf olup olmadığı kontrol edilir ve açılan
zarfların sayısı ile sandıktan çıkan ve tutanağa iĢlenmiĢ olan geçerli zarf sayısı karĢılaĢtırılır
ve sonuç tutanak defterine iĢlenir.
Geçerli oyların sayım ve döküm cetvellerine iĢlenmesinden sonra, hesaba katılıp
katılmaması veya geçerli sayılıp sayılmaması yönünde tereddüt edilen veya itiraza uğrayan oy
pusulaları, sandık kurulunca ayrı ayrı değerlendirilerek karara bağlanır ve bu karar, tutanak
defterine yazıldıktan sonra mühürlenip imzalanır.
Sandık kurulu kararı ile geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulaları, sayım ve
döküm cetvelinde ait olduğu siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılmıĢ bulunan sütuna
iĢlenir. Bu Ģekilde geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının toplam sayısı, o seçim
türüne ait sandık sonuç tutanaklarının ilgili yerine iĢlenir.
Geçerli sayılmayan veya hesaba katılmayan oy pusulaları, ayrı ayrı paket yapılarak
bağlanır ve paketin üzeri mühürlenerek, sayısı yazılır ve saklanır. Bu oy pusulaları yakılamaz,
yırtılamaz ve yok edilemez. Bunların sayısı, o seçim türüne ait sandık sonuç tutanaklarının
ilgili yerine iĢlenir.
Yukarıda belirtilen iĢlemler tamamlandıktan sonra, sayım ve döküm cetvelinde siyasi
partilerin ve bağımsız adayların aldığı oyların toplam sayısı, kendi sütununun altına rakamla
ve yazı ile yazılır.
Sayım ve döküm cetvelinde, siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı oylar, orada
bulunanlara baĢkan tarafından yüksek sesle ilan edilir.
Bu ilandan sonra, sayım ve döküm cetvelindeki sonuçlar, ilgili seçim türüne ait sandık
sonuç tutanağına okunaklı Ģekilde iĢlenir. Bu bilgilerin doğruluğu, sandık baĢkanı tarafından
sayım ve döküm cetveli sonuçları ile karĢılaĢtırıldıktan sonra, ilgili seçim türüne ait sandık
sonuç tutanağı baĢkan ve üyeler tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Bütün bu iĢlemler, tutanak defterine geçirilerek, sandık kurulu baĢkan ve üyeleri
tarafından imzalanır ve mühürlenir.
SEÇSĠS’ten elektronik ortamda alınan il genel meclisi, büyükĢehir belediye
baĢkanı, belediye baĢkanı ve belediye meclisi üyeliği seçimlerine iliĢkin sandık sonuç
tutanaklarında, her sandık için farklı sandık numarası ve barkod kaydı
bulunduğundan, söz konusu tutanakların bilgisayardan sadece A4 (210x297 mm)
formatında beyaz kâğıda çıktısı alınır. Bu sebeple fotokopi ile çoğaltılmıĢ tutanaklar
kullanılamaz. Söz konusu tutanaklar ilçe seçim kurullarınca tarayıcıdan
geçirileceğinden buruĢturulmaması, katlanmaması, barkodun üzerinin herhangi bir
Ģekilde çizilmemesi, ıslatılmaması vb. hususlara dikkat edilmesi gerekir. Bu nedenle
sandık sonuç tutanakları imzalanıp, mühürlendikten sonra ilçe seçim kuruluna teslim
edilinceye kadar katlanmadan sığabileceği poĢet dosya içerisinde muhafaza edilmelidir.
ÖRNEK; sandık kurulu baĢkanı, geçerli olan veya hesaba katılacağında tereddüt
edilmeyen her birleĢik oy pusulasını okudukça cetvel yazıcısı iki üye tarafından, il genel
meclisi üyeliği seçiminde Örnek: 50, belediye meclisi üyeliği seçiminde Örnek: 49/3,
büyükĢehir belediye baĢkanı seçiminde Örnek: 49/1, belediye baĢkanı seçiminde Örnek: 49/2
sayılı cetvelin özel sütunlarına aĢağıdaki Ģekilde iĢlenir.
Siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldıkları geçerli her oy pusulası, adlarının
altındaki sütuna sıra ile iĢaretlenir.
Anılan cetvellerde ilk önce seçime katılmıĢ olan her siyasi partiye bir sütun ayrılmak ve
birleĢik oy pusulası sırası göz önünde tutulmak koĢuluyla, siyasi partilerin adları soldan sağa
doğru sütunların yukarısındaki hanelere ve bundan sonra da varsa her bağımsız adaya bir
sütun ayrılmak Ģartıyla bağımsız adayların ad ve soyadları sütunların yukarısındaki hanelere
yazılır.
Bu iĢ bitince ilk oy pusulası hangi bağımsız adaya ve siyasi partiye ait ise, o siyasi
partiye veya bağımsız adaya ayrılmıĢ bulunan sütundaki (1) rakamı çizilir ve bundan sonraki
pusula, aynı siyasi parti veya bağımsız adaya ait ise, onun sütunundaki (2) rakamı çizilir.
ġayet diğer bir siyasi parti ve bağımsız adaya ait ise, o siyasi parti veya bağımsız adaya
ayrılmıĢ sütundaki (1) rakamı çizilir ve iĢlemler böylece tekrarlanarak pusulaların sonuçları
cetvellere iĢlenir.
Pusulaların okunmasından sonra her sütunda çizilmiĢ bulunan son rakam, o sütuna sahip
olan siyasi parti veya bağımsız adayın almıĢ olduğu oy sayısını göstereceğinden, bu sayı
sütunun altındaki haneye rakamla ve yazı ile yazılır. Sonuçlar orada bulunanlara yüksek sesle
ilan edilir; tutanak tarih ve imza atılarak kapatılır (298/100).
Parti müşahitlerinin oy pusulalarını denetlemeleri
MADDE 46- Parti müĢahitleri, sayım masası baĢında yer alabilir ve oy pusulalarını
görebilirler. Ancak, parti müĢahitlerinin sayısı beĢten fazla ise, hazır bulunanlar arasından
baĢkan tarafından kurul önünde ad çekme suretiyle, sandık baĢında kalacak beĢ parti müĢahidi
her biri ayrı partiden olmak üzere tespit edilir. Diğer müĢahitlerle bağımsız aday müĢahitleri
için sayım iĢlemini yakından takip edebilecekleri bir yer ayrılır (298/100).
Sandık sonuç tutanaklarının düzenlenmesi
MADDE 47- Sandık kurulu, her seçim türü için ayrı ayrı hazırlanmıĢ sandık sonuç
tutanağını iki nüsha olarak, sayım ve döküm iĢlemleri sırasında elde edilen bilgilere ve sayım
ve döküm cetveli sonucuna göre okunaklı bir Ģekilde düzenler. Bu tutanakların ait olduğu
bölümüne, her seçim türüne iliĢkin bilgiler eksiksiz olarak iĢlendikten sonra, baĢkan ve üyeler
tarafından ad ve soyadları yazılarak imzalanır ve sandık kurulu mührü ile mühürlenir.
Yukarıdaki fıkra uyarınca iĢlenmesi gereken bilgiler Ģunlardır:
A) İl genel meclisi üyeliği seçimine ait sandık sonuç tutanaklarının
düzenlenmesi
Ġl genel meclisi üyeliği seçimlerinde oyların sayımı, sayım ve döküm cetvellerine
iĢlenmesi bittikten ve sandık kurulu baĢkanı sonuçları ilan ettikten sonra (Örnek: 53) sayılı
tutanağa aĢağıda yazılı bilgiler iĢlenir.
1) Sandığın bulunduğu ilin, ilçenin ve seçim bölgesinin adı ile sandığın numarası,
2) Oy vermenin yapıldığı tarih ve gün,
3) Oy sandığının sandık kurulu üyeleri ve seçim yerinde bulunanlar önünde açılıĢ saat
ve dakikası ile Ģayet sandık Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen saatten sonra açılmıĢ ise
bunun sebebi,
4) Oy verme saati bitiminde sırada bekleyen ve oy kullandırılan seçmen sayısı,
5) Birden fazla sayım ve döküm yapılmıĢ ise sayısı,
6) Sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin sayısı,
7) Ġlçe seçim kurulundan teslim alınan;
 Toplam zarf sayısı,
 Kullanılmayarak artan zarf sayısı,
 Toplam oy pusulası sayısı,
 Kullanılmayarak artan oy pusulası sayısı.
8) Sandık seçmen listesinde yazılı olup oy kullanan seçmenlerin sayısı,
9) Sandık seçmen listesinde kayıtlı olmayan ancak kanun gereği oy kullanan seçmen
sayısı,
10) Oy kullanan seçmenlerin toplam sayısı,
11) Sandıktan çıkan zarf sayısı,
12) Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazla ise, eĢitliği sağlamak amacıyla 298
sayılı Kanun'un 98. maddesine göre yakılarak yok edilen zarf sayısı,
13) Geçerli zarf sayısı,
14) Geçerli oylar;
 Ġtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı,
 Ġtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulası toplamı,
 Geçerli oy pusulalarının toplamı.
15) Geçersiz oylar;
 Geçersiz zarf sayısı,
 Geçersizlik sebebi,
 Ġçinden hiç oy pusulası çıkmayan boĢ zarf sayısı,
 Geçersiz sayılan oy pusulası sayısı ve geçersizlik sebebi,
 Hesaba katılmayan oy pusulası sayısı ve hesaba katılmama sebebi,
 Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulası toplamı.
16) Siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldıkları toplam geçerli oyların yazı ve
rakamla belirtilecek sayısı,
17) Oy vermede veya oyların sayım dökümünde kanuna aykırılık bulunduğu yolunda
yapılan ihbar, itiraz ve Ģikâyetlerin ve bunlara ait kararların nelerden ibaret bulundukları,
18) Sayım döküm sonucunun baĢkan tarafından sandık alanında bulunanlara ilan
edildiği.
(Not: Geçerli oy pusulalarının toplamı, siyasi partilerin ve varsa bağımsız adayın
almış olduğu geçerli oy sayılarının toplamına eşit olmalıdır.)
Sayım ve döküm iĢlemleri tamamlandıktan sonra;
Tüm partilerin aldığı oylar, varsa bağımsızların aldığı oylar ve geçersiz oyların
toplamı; oy kullanan seçmen sayısına eşit olması gerekir.
B) Belediye baĢkanı ve belediye meclis üyeliği seçimi sandık sonuç tutanağının
düzenlenmesi
Belediye baĢkanı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinde oyların sayımı, sayım ve
döküm cetvellerine iĢlenmesi bittikten ve sandık kurulu baĢkanı sonuçları ilan ettikten sonra
(Örnek: 54) sayılı tutanağa aĢağıda yazılı bilgiler iĢlenir:
1) Sandığın bulunduğu ilin, ilçenin, seçim çevresinin ve bölgesinin adı ile sandığın
numarası,
2) Oy vermenin yapıldığı tarih ve gün,
3) Oy sandığının sandık kurulu üyeleri ve seçim yerinde bulunanlar önünde açılıĢ saat
ve dakikası ile Ģayet sandık Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen saatten sonra açılmıĢ ise
bunun sebebi,
4) Oy verme saati bitiminde sırada bekleyen ve oy kullandırılan seçmen sayısı,
5) Birden fazla sayım ve döküm yapılmıĢ ise sayısı,
6) Sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin sayısı,
7) Ġlçe seçim kurulundan teslim alınan;
 Toplam zarf sayısı,
 Kullanılmayarak artan zarf sayısı,
 Toplam oy pusulası sayısı,
 Kullanılmayarak artan oy pusulası sayısı.
8) Sandık seçmen listesinde yazılı olup oy kullanan seçmenlerin sayısı,
9) Sandık seçmen listesinde kayıtlı olmayan ancak kanun gereği oy kullanan seçmen
sayısı,
10) Oy kullanan seçmenlerin toplam sayısı,
11) Geçerli oylar;
 Ġtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı,
 Ġtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulası toplamı,
 Geçerli oy pusulalarının toplamı.
12) Sandıktan çıkan zarf sayısı,
13) Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazla ise, eĢitliği sağlamak amacıyla 298
sayılı Kanun'un 98. maddesine göre yakılarak yok edilen zarf sayısı.
14) Geçerli zarf sayısı
15) Geçersiz oylar;
 Geçersiz zarf sayısı,
 Geçersizlik sebebi,
 Ġçinden hiç oy pusulası çıkmayan boĢ zarf sayısı,
 Zarfın içinden belediye baĢkanı/belediye meclisi üyeliği için oy çıkmamıĢ ise eksik
oyların sayısı,
 Geçersiz sayılan oy pusulası sayısı,
 Geçersizlik sebebi,
 Hesaba katılmayan oy pusulası sayısı,
 Hesaba katılmama sebebi,
 Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulası toplamı.
16) Siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldıkları toplam geçerli oyların yazı ve
rakamla belirtilecek sayısı,
17) Oy vermede veya oyların sayım dökümünde kanuna aykırılık bulunduğu yolunda
yapılan ihbar, itiraz ve Ģikâyetlerin ve bunlara ait kararların nelerden ibaret bulundukları,
18) Sayım döküm sonucunun baĢkan tarafından sandık alanında bulunanlara ilan
edildiği.
(Not: Geçerli oy pusulalarının toplamı, siyasi partilerin ve varsa bağımsız adayın
almış olduğu geçerli oy sayılarının toplamına eşit olmalıdır.)
Sayım ve döküm iĢlemleri tamamlandıktan sonra;
Tüm partilerin aldığı oylar, varsa bağımsızların aldığı oylar ve geçersiz oyların
toplamı; oy kullanan seçmen sayısına eşit olması gerekir.
Ġl genel meclisi üyeliği seçimi ve belediye seçimi sandık sonuç tutanaklarının ilanı
MADDE 48- Seçim türüne göre düzenlenen her bir sandık sonuç tutanağının onaylı bir
sureti, sandık kurulu tarafından sandık çevresi içinde herkesin görebileceği bir yere asılır. Bu
tutanak, oy verme gününden itibaren bir hafta süreyle asılı kalır.
Sandık sonuç tutanağının birer sureti, o seçim çevresinde seçime katılan ve talep eden
siyasi parti ve bağımsız adayların müĢahitlerine, yeteri kadar hazırlanarak sandık kurulu
baĢkanı ve üyelerince imzalandıktan ve mühürlendikten sonra verilir. Bu tutanaklar, talep
halinde öncelikle sandık kurulunun siyasi partili üyelerine imza karĢılığı verilir. Ancak bu
halde, o partinin müĢahidine ayrıca tutanak verilmez. MüĢahitlere verilecek sandık sonuç
tutanakları, çok yapraklı kopyalı suret biçiminde hazırlanır. Sandık sonuç tutanağı verilen
müĢahit ve sandık kurulu üyelerinin ad ve soyadları ile temsilcisi oldukları siyasi partinin adı
veya bağımsız adayın adı ve soyadı sandık kurulu tutanak defterine yazıldıktan sonra
tutanağın teslim alındığına dair imzaları alınır.
Köy ve mahalle seçimlerindeki oy pusulalarına iliĢkin özel hükümler
MADDE 49- Köy ve mahalle seçimlerinde adaylık usulü bulunmadığından, seçmenler
diledikleri kimselere oy verebilirler ve muhtar ile ihtiyar meclisi/heyeti üye sayısı kadar ismin
birlikte yazılı olduğu oy pusulasını zarfa koyarak sandığa atarlar (2972/32).
Kapalı oy verme yerinde bulunan beyaz kâğıt seçmen tarafından oy pusulası olarak
doldurulabileceği gibi beyaz kâğıda basılan, teksir edilen, herhangi bir araçla veya elle
çoğaltılan oy pusulaları da oy verme yerinde MOR renkli oy zarfına konularak sandığa atılır.
Ad ve soyadları aynı olan muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üye adlarının yanına parantez
içinde baba-anne adlarının, bu da aynı olduğu takdirde baba-anne adının yanına doğum tarihi
yazılı oy pusulası kullanılır.
Köy ve mahalle seçimlerinde geçersiz sayılacak oy zarfları ve oy pusulaları
MADDE 50A) AĢağıda yazılı zarflar geçerli değildir (Zarflar açılmadan, bu Genelge'nin 40.
maddesi uyarınca iĢleme tabi tutulur.):
1) Sandık kurulunca verilen biçim ve MOR renkte olmayan,
2) Üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı olmayan kâğıttan
imal edilmiĢ olan,
3) Üzerinde Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan,
4) Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan,
5) Tamamı yırtılmıĢ olan,
6) Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dıĢında herhangi bir mühür,
imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir iĢaret bulunan.
Ancak, zarfın üzerinde, herhangi bir Ģekilde leke veya çizik olsa bile, bunun özel iĢaret
koymak amacıyla yapıldığının kesin olarak anlaĢılamaması halinde, bu zarflar geçerli sayılır.
B) AĢağıda yazılı oy pusulaları geçerli değildir (Bu oy pusulaları paketlenip üzeri
mühürlenir ve sayısı yazılır.):
1) Beyaz kâğıda yazılmamıĢ,
2) Hangi seçmen tarafından atıldığını belli edecek biçimde imza, mühür ve sair iĢaret
taĢıyan veya bu nitelikte zarftan çıkan veya zarf içinde el ilanı ve herhangi bir madde bulunan,
3) Sandık kurulunca okunamayan, oy verilen kiĢinin kim olduğu veya hangi seçim için
kullanıldığı anlaĢılmayan,
4) Bütünlüğü bozulacak Ģekilde yırtılmıĢ veya koparılmıĢ olan,
5) Zarfın içinden o seçim türüne ait oy pusulasının dıĢında aynı veya baĢka bir seçim
türüne ait oy pusulası çıkması halinde, bu zarftan çıkan oy pusulaları,
6) Zarfın içinden o seçime ait birlikte yazılmıĢ oy pusulası yerine muhtar ve ihtiyar
meclisi/heyeti üyeleri için ayrı ayrı çıkan oy pusulaları,
7) Ġsimler dıĢında meslek ve sıfatları ile lakap, unvan gibi belirleyici ibareler taĢıyan oy
pusulaları.
C) AĢağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz:
1) Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması.
2) Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması.
3) Herhangi bir Ģekilde lekelenmiĢ olup da bunun özel olarak iĢaret koymak amacıyla
yapıldığının anlaĢılamaması (298/101).
4) Birlikte yazılan oy pusulası üzerinde ihtiyar meclisi/heyeti isimleri çizilip yerine o
seçim çevresinde seçilecek sayı kadar kiĢinin elle yazılması.
5) Birlikte yazılan oy pusulası üzerinde ihtiyar meclisi/heyeti isimleri çizilip yerine o
seçim çevresinde seçilecek sayıdan daha az sayıda kiĢinin elle yazılması.
6) ―Aza‖ ve ―Üye‖ kelimeleri eĢ anlamlı olduğundan, bu kelimelerden birinin yazılması.
7) Muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçiminde oy pusulalarına ―EVET‖ veya
―TERCĠH‖ yazılı mührün basılması gerekmemekle birlikte, ―EVET‖ veya ―TERCĠH‖ yazılı
mührün basılması,
8) Aynı aday isminin bir oy pusulasında birden fazla yazılması (tek oy sayılır).
Not: Birlikte yazılan oy pusulası üzerinde ihtiyar meclisi/heyeti isimlerinden o seçim
çevresinde seçilecek sayıdan daha fazla kişinin yazılması halinde ihtiyar meclisi/heyeti
oyları geçersiz olmakla birlikte muhtara verilen oy geçerlidir.
Köy ve mahalle seçimlerinde sonucun sayım ve döküm cetvellerine geçirilmesi
MADDE 51- Köy ve mahalle seçimlerinde zarflardan çıkan oy pusulalarının sayım ve
döküm iĢine geçilir. Her oy pusulası okundukça; cetvel yazıcı iki üyeden her biri, önlerindeki
Örnek: 49 sayılı cetvele aĢağıda açıklandığı Ģekilde bilgi ve iĢaretleri yazar, aynı iĢlemler
Örnek: 48 sayılı cetvel için de tekrarlanır. Bu Ģekilde okunup sayım ve döküm cetvellerine
geçirilmiĢ oy pusulalarını baĢkan, diğer görevli üyeye verir, o da bunları torbaya atar.
a) Ġlk oy pusulası okununca, pusulada yazılı kimsenin adı ve soyadı, köy ve mahalle
muhtarları için kullanılan (Örnek: 49) sayılı sayım ve döküm cetvelinin yukarısında en
soldaki sütuna yazılır ve sütundaki (1) rakamının üstü çizilir. Ġkinci oy pusulası okununca,
Ģayet ilk pusuladaki kimseye oy verilmiĢ ise, onun sütunundaki (2) rakamı çizilmekle
yetinilir; ikinci pusulada baĢka bir kimsenin adı varsa, onun adı ve soyadı, soldan ikinci
sütuna yazılır ve sütundaki (1) rakamının üstü çizilir. Bunlardan sonraki pusulalarda yazılı
adların, daha önce geçmiĢ adlardan olup olmamasına göre, yukarıdaki iĢlemler tekrar edilir.
Yani ya kendisine sütun ayrılmıĢ olan kimsenin adı ve soyadı altındaki (2, 3, 4, ...) rakamları
çizilmekle yetinilir veyahut yeni bir sütuna adı ve soyadı yazılır ve sütundaki (1) rakamı
çizilir.
Bir kimsenin oylarının toplamını bulmak için o kimseye ayrılmıĢ olan sütunda çizilmiĢ
bulunan en son rakama bakmak yetecektir. Bu rakam, mesela (50) ise, o kimse (50) oy almıĢ
demektir ve o sütunun en altındaki haneye rakamla ve yazı ile iĢlenecek sayı bu (50)
rakamıdır.
Oy pusulalarının okunması ve cetvellere geçirilmesi bittikten sonra oy almıĢ bir
kimsenin adı ve soyadının yazılı olduğu sütunun altına, aldığı oy sayısı rakamla ve yazı ile
yazılır. Oyların eĢitliği halinde ad çekme ile kazanan muhtar belirlenerek sonuç orada
bulunanlara yüksek sesle ilan olunur. Bundan sonra da cetvellere tarih konur ve bunlar baĢkan
ve üyeler tarafından imza edilir.
b) Köy ihtiyar meclisi ve mahalle ihtiyar heyeti üyelerine ait oyların sayımı ve dökümü
için (Örnek: 48) sayılı cetvel kullanılır. Birinci oy pusulası okununca, orada yazılı kimselerin
ad ve soyadları cetveldeki sütunların üst tarafındaki hanelere, her sütun bir kimseye ayrılmak
Ģartıyla, soldan sağa doğru yazılır ve her bir adın altındaki (1) rakamı çizilir. Ġkinci oy
pusulası okununca, bu pusulada yazılı kimselerin, daha önceki oy pusulasındaki yazılı
kimselerden olması halinde, onun adının altındaki (2) rakamı çizilmekle yetinilir; ikinci
pusulada adı yazılı kimsenin ilk pusulada yazılı olanlardan baĢka birisi olması halinde, onun
adı ve soyadı boĢ kalan ilk sütunun üstündeki haneye yazılır ve o sütundaki (1) rakamı çizilir.
Üçüncü oy pusulası okununca bu pusulada geçen ad, daha önce geçmiĢ ve onun için bir
sütun ayrılmıĢ ise, o sütunun altındaki (2) veya (3) rakamı çizilmekle yetinilir; bu
kimsenin adı ilk olarak geçiyorsa, kendisinin adı ve soyadı boĢ sütuna yazılır ve o sütundaki
(1) rakamı çizilir. Daha sonraki pusulalarda geçen adların, daha önceki pusulalarda geçmiĢ ve
kendileri için birer sütun ayrılmıĢ kimseler olup olmamasına göre yukarıda yazılı iĢlemler
tekrarlanır. Bir kimsenin oylarının toplamını bulmak için o kimseye ayrılmıĢ olan sütunda
çizilmiĢ bulunan en son rakama bakmak yetecektir. Bu rakam, mesela (50) ise, o kimse (50)
oy almıĢ demektir ve o sütunun en altındaki haneye rakamla ve yazı ile iĢlenecek sayı bu (50)
rakamıdır.
Oy pusulalarının okunması ve cetvellere geçirilmesi bittikten sonra, oy almıĢ her adayın
adı ve soyadının yazılı olduğu sütunun altına, aldığı oy sayısı rakamla ve yazı ile yazılır. En
yüksek oy alan adaydan baĢlanarak sıralanır. Oyların eĢitliği halinde ad çekme ile kazanan
üye ve sıralaması belirlenerek sonuç orada bulunanlara yüksek sesle ilan olunur. Bundan
sonra cetvellere tarih konulur ve bunlar baĢkan ve üyeler tarafından imza edilir.
Köy ve mahalle seçimine ait sayım cetveli sonucunun tutanağa geçirilmesi
MADDE 52- Köy ve mahalle seçimlerinde oyların sayımı, sayım ve döküm
cetvellerine iĢlenmesi bittikten ve sandık kurulu baĢkanı sonuçları ilan ettikten sonra (Örnek:
51) sayılı tutanağa aĢağıda yazılı bilgiler iĢlenir.
a) Sandığın bulunduğu ilin, ilçenin ve seçim bölgesinin (her muhtarlık bir seçim
bölgesidir) adı ile sandığın numarası, oy vermenin yapıldığı tarih ve gün,
b) Oy sandığının, sandık kurulu üyeleri ve seçim yerinde bulunanlar önünde açılıĢ saat
ve dakikası, Ģayet sandık Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen saatten sonra açılmıĢ ise bunun
sebebi, oy verme saati bitiminde sırada bekleyen ve oy kullandırılan seçmen sayısı,
c) Sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin sayısı,
ç) Ġlçe seçim kurulundan teslim alınan;
 Toplam zarf sayısı,
 Kullanılmayarak artan zarf sayısı.
d) Sandık seçmen listesinde yazılı olup oy kullanan seçmenlerin sayısı,
e) Sandık seçmen listesinde kayıtlı olmayan ancak kanun gereği oy kullanan seçmen
sayısı,
f) Oy kullanan seçmenlerin toplam sayısı,
g) Sandıktan çıkan zarf sayısı,
ğ) Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazla ise, eĢitliği sağlamak amacıyla; 298
sayılı Kanun’un 98. maddesine göre yakılarak yok edilen zarf sayısı,
h) Geçerli zarf sayısı,
ı) Geçerli oylar;
 Ġtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının sayısı,
 Ġtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulası toplamı,
 Geçerli oy pusulalarının toplamı.
i) Geçersiz oylar;
 Geçersiz zarf sayısı,
 Geçersizlik sebebi,
 Ġçinden hiç oy pusulası çıkmayan boĢ zarf sayısı,
 Geçersiz sayılan oy pusulası sayısı,
 Geçersizlik sebebi,
 Hesaba katılmayan oy pusulası sayısı,
 Hesaba katılmama sebebi,
 Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulası toplamı.
j) Oy vermede veya oyların sayım dökümünde kanuna aykırılık bulunduğu yolunda
yapılan ihbar, itiraz, Ģikâyetlerin ve bunlara ait kararların nelerden ibaret bulundukları,
k) Sayım döküm sonucunun baĢkan tarafından sandık alanında bulunanlara ilan edildiği.
Geçerli oylar ile geçersiz veya hesaba katılmayan oyların toplamı; oy kullanan
seçmen sayısına eşit olmalıdır.
Geçerli oyların toplamı; köy/mahalle muhtar adaylarının almış olduğu oyların
toplamına eşit olmalıdır.
Muhtarlık seçiminde adaylık usulü olmadığından (Örnek: 51) sayılı tutanakta yer alan
(adayın adı ve soyadı) sözlerinden maksat, kendisine oy verilmiĢ kimsedir (298/100, 105).
Köy ve mahalle seçimi sonucunu gösterir sandık sonuç tutanağının asılması
MADDE 53- Bu Genelge'nin 52. maddesine göre düzenlenen imzalı ve onaylı (Örnek:
51) sayılı tutanak, sandık kurulu baĢkanı tarafından sandık çevresi içinde herkesin
görebileceği bir yere asılır. Bu tutanak bir hafta süre ile olduğu yerde asılı kalır.
Kendilerine muhtarlık için oy verilen kimseler tutanağın muhtar adayına, üyelik için oy
verilen kimseler üye adayına ait olan sütununa geçirilir.
Sayıma iliĢkin kâğıt ve belgelerin paketlenerek torbaya konulması
MADDE 54- Sandık kurulları, her seçim türüne iliĢkin kâğıt ve belgeleri ayrı ayrı
olmak üzere, ilçe seçim kuruluna teslim etmek için aĢağıdaki Ģekilde hazırlar;
a) Zarflar açıldıktan sonra hesaba katılan ve geçerli sayılan oy pusulalarını,
b) Zarflar açıldıktan sonra itiraz edilen, fakat geçerli sayılan oy pusulalarını,
c) Zarflar açıldıktan sonra hesaba katılmayan oy pusulalarını,
ç) Açılmadan geçerli sayılmayıp saklanan zarfları,
d) Kullanılmayarak artan ve iptal edilmiĢ bulunan oy pusulalarını,
e) Kullanılmayarak artan zarfları,
f) Alt tarafı imzalı sayım ve döküm cetvellerini,
g) Sandık kurullarınca düzenlenen Örnek: 51, 53, 54, 54/1 sayılı tutanakları,
ğ) Geçerli sayılmıĢ zarfları,
h) Tutanak defterini,
ı) Sandık seçmen listesini,
Ayrı ayrı paketler halinde sararak, üzerlerine sayılarını yazıp, üstlerini sandık kurulu
mührü ile mühürleyip imzaladıktan sonra tamamını ait olduğu torbaya koyup ağzını yine
kurul mührüyle mühürler ve imzalar.
Not: Sandık kurulu başkanı sandık alanında seçimle ilgili hiçbir seçim evrakının
unutulmamasına özen gösterir.
Birden çok seçim birlikte yapıldığından, her seçim için hazırlanan torbanın içinde hangi
seçime ait belgelerin bulunduğunu gösteren ve sandık numarasını içeren bir yazı yazılır.
Bu iĢlemler yapılırken; il genel meclisi üyeleri seçimine ait kâğıt ve belgeler ayrı bir
torbaya; belediye baĢkanı, varsa büyükĢehir belediye baĢkanı ve belediye meclisi üyeleri
seçimine ait olanların hepsi birden ayrı bir torbaya, köy ve mahalle muhtarı ile ihtiyar
meclisi/heyeti üyeleri seçimine ait olanlar da birlikte ayrı bir torbaya konulur (298/107).
Sayıma iliĢkin torbaların (kâğıt ve belgelerin) ilçe seçim kurulu baĢkanına veya
görevli geçici ilçe seçim kurulu baĢkanına teslimi
MADDE 55- Hazırlanan mühürlü torbalar ve sandık kurulu mührü, ilçe seçim kurulu
baĢkanlığınca yapılacak düzenlemeye göre; sandık kurulu baĢkanı ile ad çekme yoluyla belli
edilecek en az iki üye tarafından hiçbir gecikmeye meydan verilmeksizin ve hiçbir yere
uğranmaksızın en kısa zamanda, ilçe seçim kurulu baĢkanına veya görevli geçici ilçe seçim
kurulu baĢkanına teslim edilir. Bu maddeye aykırı hareket edenler hakkında cezai kovuĢturma
yapılır.
Kurulun diğer üyeleri ile gözlemciler de isterlerse ve taĢıtta yer varsa veya taĢıt
kendileri tarafından sağlanırsa baĢkanla birlikte gidebilirler.
Ġlçe seçim kurulu, torbaları ve sandık kurulu mührünü alarak, torbaları getiren üyeler
önünde açıp içindekiler hakkında, bu seçimler için sandık kurulu baĢkanına teslim edilmiĢ
olan her torba için ayrı ayrı olmak üzere Örnek: 40 sayılı tutanağı üç nüsha olarak düzenler.
Bu tutanakların alt tarafı, torbayı ve mührü teslim edenlerle ilçe seçim kurulu baĢkanı ve
üyelerden biri tarafından imzalanır. Bu tutanağın bir örneği sandık kurulu baĢkanına verilir.
Bir örneği de il seçim kuruluna gönderilecek evraka bağlanır.
Ġl genel meclisi üyeliği ve belediye seçiminde belediye baĢkanı ve belediye meclisi
üyeleri için kullanılan birleĢik oy pusulası, zarf, tutanak ve cetvellere iliĢkin bilgiler; köy ve
mahalle seçimlerinde muhtar ve üyeler için kullanılan aynı malzemeye iliĢkin bilgiler aynı
tutanağa ayrı ayrı yazılır.
Örneğin; belediye baĢkanı, büyükĢehir belediye baĢkanı ve belediye meclisi üyeleri
seçiminde hesaba katılmayan zarfların miktarı ayrı ayrı sayılar halinde Örnek: 40 sayılı
tutanakta gösterilir (298/71, 107).
Sandık kurullarınca kullanılacak ve düzenlenecek basılı kâğıtlar
MADDE 56- Sandık kurullarının kullanacağı ve düzenleyeceği basılı kâğıtlara bu
Genelge'nin çeĢitli maddelerinde değinilmiĢ veya bazıları örnek sayıları ile birlikte açıkça
belirtilmiĢtir. Ayrıca, kurulların çalıĢmalarını kolaylaĢtırmak ve kendilerini denetlemelerini
sağlamak üzere bunların tamamı, hangilerinin hangi seçim veya iĢ için kullanılacağı ve
düzenleneceği aĢağıda gösterilmiĢtir.
a) Bütün seçimlerle ilgili genel nitelikte basılı kâğıtlar;
- Örnek: 19; 298 sayılı Kanun'un oy verme serbestliğine ve gizliliğine dair hükümlerini
içeren bu levha sandık kurullarınca kapalı oy verme yerine asılır.
- Örnek: 2; sandık seçmen listeleri üç imza sütunlu iki nüsha olarak hazırlanır; biri
sandık alanında seçmenlerin kolayca görüp inceleyebilecekleri bir yere asılır, diğeri ise her
sandıkta seçmenin isminin bulunması ve oyunu kullanan seçmenlerin imzalarının alınmasında
kullanılır.
b) Seçimlerin özelliklerine göre hazırlanmıĢ basılı kâğıtlar;
1) Ġl genel meclisi üyeleri seçimi için düzenlenecek basılı kâğıtlar:
- Örnek 50; Ġl Genel Meclis Üyeliği Seçimi Sayım Döküm Cetveli iki nüsha düzenlenir.
- Örnek 53; Ġl Genel Meclis Üyeliği Seçimi Sandık Sonuç Tutanağı, sayım-döküm
iĢlemleri sırasında elde edilen bilgilerden ve sayım-döküm cetveli sonucundan yararlanılarak
yeteri kadar düzenlenir. Bu tutanak, sandık çevresi içinde herkesin görebileceği bir yere asılır,
burada bir hafta süreyle asılı kalır, onaylı birer örneği siyasi partilere ve isterlerse bağımsız
adaylara veya müĢahitlere verilir.
2) Belediye seçimlerinde:
a) BüyükĢehir belediye baĢkanı seçimi için düzenlenecek basılı kâğıtlar;
- Örnek: 49/1; BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Seçimi Sayım Döküm Cetveli (Örnek:
50 gibi düzenlenir.)
- Örnek: 54/1; BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Seçimi Sandık Sonuç Tutanağı (Örnek: 53
gibi düzenlenir.)
b) Belediye baĢkanı seçimi için düzenlenecek basılı kâğıtlar;
- Örnek: 49/2; Belediye BaĢkanlığı Seçimi Sayım Döküm Cetveli (Örnek: 50 gibi
düzenlenir.)
- Örnek: 54; Belediye BaĢkanı ve Belediye Meclisi Üyeliği Seçimi Sandık Sonuç
Tutanağı, belediye meclisi üyeleri ve belediye baĢkanı için birlikte yeteri kadar (Örnek: 53
gibi) düzenlenir.
c) Belediye meclisi üyeleri seçimi için düzenlenecek basılı kâğıtlar;
- Örnek: 49/3; Belediye Meclisi Üyeliği Seçimi Sayım Döküm Cetveli (Örnek: 50 gibi
düzenlenir.)
- Örnek: 54; Belediye BaĢkanı ve Belediye Meclisi Üyeliği Seçimi Sandık Sonuç
Tutanağı
Her siyasi partinin belediye meclisi üyeleri kesin adaylarını gösteren liste (Bu liste il
seçim kurulu tarafından hazırlanır. Listenin birisi sandık seçmen listesi ile birlikte sandık
alanına, diğeri kapalı oy verme yerine asılır.)
3) Köy seçimlerinde:
a) Muhtar seçimi için düzenlenecek basılı kâğıtlar;
- Örnek: 49; Mahalle veya Köy Muhtarlığı Seçiminde Sandık Kurullarınca Kullanılacak
Sayım ve Döküm Cetveli iki nüsha olarak düzenlenir.
- Örnek: 51; Köy Muhtarı ve Ġhtiyar Meclisi Üyeliği, Mahalle Muhtarı ve Ġhtiyar Heyeti
Üyeliği Seçimi Sandık Sonuç Tutanağı, sayım- döküm iĢlemleri sırasında elde edilen
bilgilerden ve sayım-döküm cetveli sonucundan yararlanılarak yeteri kadar düzenlenir. Bu
tutanak, sandık çevresi içinde herkesin görebileceği bir yere asılır, burada bir hafta süreyle
asılı kalır.
b) Köy ihtiyar meclisi üyeleri seçimi için düzenlenecek basılı kâğıtlar;
- Örnek: 48; Köy Ġhtiyar Meclisi Üyeliği, Mahalle Ġhtiyar Heyeti Üyeliği Seçiminde
Sandık Kurullarınca Kullanılacak Sayım ve Döküm Cetveli iki nüsha olarak düzenlenir.
- Örnek: 51; Köy Muhtarı ve Ġhtiyar Meclisi Üyeliği, Mahalle Muhtarı ve Ġhtiyar Heyeti
Üyeliği Seçimi Sandık Sonuç Tutanağı, muhtar için düzenlenen aynı tutanağa iĢlenir.
4) Mahalle seçimlerinde:
a) Mahalle muhtarı seçimi için düzenlenecek basılı kâğıtlar köy muhtarı için
düzenlenecek kâğıtların aynısıdır.
b) Mahalle ihtiyar heyeti üyeleri seçimi için düzenlenecek basılı kâğıtlar köy ihtiyar
meclisi üyeleri için düzenlenecek kâğıtların aynısıdır.
Şikâyet ve itiraz
MADDE 57- Seçmenler, sandık kurulu baĢkanlarının veya bu kurulların 298 sayılı
Kanun'un verdiği yetkilere dayanarak yaptıkları iĢlemlere ve aldıkları tedbirlere ve bunlara
benzer sair muamelelerine veya herhangi bir kimsenin 298 sayılı Kanun'un koyduğu yasak
hükümlerine aykırı hareketlerine karĢı bu iĢlemlerin, tedbirlerin, sair muamelelerin
düzeltilmesi veyahut kanunun koyduğu yasaklara uymayanların, bu hareketlerinin önlenmesi
maksadıyla müracaat edebilirler. Bu Ģekildeki baĢvuruya Ģikâyet denilir.
Sandık kurulları veya kurul baĢkanlarınca verilmiĢ kesin olmayan kararlara karĢı ilçe
seçim kurullarına baĢvurulabilir. Bu baĢvurmaya da itiraz denilir.
ġikâyet ve itirazlar bu kurullara veya baĢkanlarına veya sair görevlilere sözlü veya yazı
ile 110. maddede gösterilenler tarafından yapılır (298/110, 112, 116, 119).
Şikâyet ve itiraza yetkili kimseler
MADDE 58- ġikâyet ve itiraza yetkili kimseler Ģunlardır;
a) Seçme yeterliğine sahip yurttaĢlar,
b) Siyasi partiler veya bunların tüzüklerine göre kuruluĢ kademelerinin (örneğin il ve
ilçe kuruluĢlarının) baĢkanları veya vekilleri,
c) MüĢahitler,
ç) Adaylar (298/110, 116).
Şikâyetlerin nasıl yapılacağı ve sözlü şikâyetin tutanağa geçirilmesi
MADDE 59- ġikâyet dilekçe ile veya sözle yapılabilir. Sözlü Ģikâyetler gerekçesiyle
birlikte özel bir tutanağa yazılır. Bu tutanak; adı, soyadı ve adresi de yazılarak Ģikâyetçiye
imza ettirilir. ġikâyetçi imza atamaz ise sol elinin baĢ parmağı bastırılır (298/112).
Şikâyet üzerine yapılacak inceleme
MADDE 60- ġikâyet dilekçesini alan veya Ģikâyeti yukarıdaki madde gereğince
tutanağa geçiren sandık kurulu, ilk önce Ģikâyetçinin bu Genelge'nin 58. maddesine göre
Ģikâyete yetkili kimselerden olup olmadığını inceler ve Ģikâyetçi, Ģikâyete yetkili kimselerden
değilse, baĢka bir husus üzerinde durmaksızın Ģikâyeti hemen reddeder. Kurul, Ģikâyetçinin
Ģikâyete yetkili kimselerden olduğunu anlarsa, o zaman Ģikâyetin haklı veya yerinde olup
olmadığını inceler.
Şikâyetin karara bağlanması
MADDE 61- ġikâyetin haklı veya yerinde görülmesi halinde kurul, karar yazmaya
ihtiyaç olmaksızın, Ģikâyet konusu tedbir veya iĢlemi düzeltir yahut bu tedbir veya iĢlemi
kaldırır.
ġikâyetçinin yetkili olmaması veya Ģikâyetin süresinden sonra yapılmıĢ olması ya da
haksız yahut yersiz görülmesi halinde kurulca Ģikâyetin reddine karar verilir. Bu halde
kurulun kararını tutanak defterine yazması ve bu kararın baĢkan ve üyeler tarafından
imzalanması gerekir.
Kurul kararları salt çoğunlukla yani kurul baĢkan ve üyelerinin yarıdan fazlasının
oylarının o karar üzerinde toplanmasıyla verilir. Oylarda eĢitlik halinde baĢkanın katıldığı
tarafın oyu üstün tutulur.
ġikâyetin reddine iliĢkin kararın bir örneği Ģikâyetçiye verilir (298/117).
ġikâyetin süresi ve süresinden sonra yapılacak Ģikâyetin reddi
MADDE 62- ġikâyet en geç, seçim sonuçlarını tespit eden tutanağın sandık kurulunca
düzenlenmesi (yazılıp imzalanması) anına kadar sandık kuruluna ulaĢmalıdır.
Tutanak imzalandıktan sonra yapılan sözlü Ģikâyetlerin veya verilen Ģikâyet
dilekçelerinin sürenin geçmiĢ olması sebebiyle reddine karar verilir (298/127).
Sandık kurullarının kararlarına itiraz
MADDE 63- Bir Ģikâyetin reddine iliĢkin sandık kurulu kararları ile seçim sonuçlarını
gösteren tutanakların sandık kurullarınca düzenlenmesi iĢlerine veya sandık kurullarının diğer
kararlarına karĢı itiraz olunabilir.
Ġtirazda bulunabilecek olanlar, bu Genelge'nin 58. maddesi gereğince Ģikâyete yetkili
olan kimselerdir.
Sandık kurullarının itirazı ilçe seçim kuruluna ulaĢtırması ve itiraz edene alındı
kâğıdı verilmesi
MADDE 64- Ġtirazlar, sandık kurullarınca seçim sonuçlarını gösteren tutanağın
düzenlenmesine kadar, sandık kurulu aracılığı ile sözle veya dilekçe verilerek ileri sürülebilir.
Sözlü itiraz, sandık kurulunca gerekçesi ile birlikte özel bir tutanağa geçirilir. Bu
tutanak; adı, soyadı ve adresi de yazılarak itiraz edene imza ettirilir; itiraz eden imza atamaz
ise sol el baĢparmağı bastırılır.
Gerek sözlü, gerek yazılı itirazların ileri sürülmüĢ olduğunu ve yapıldığı tarihi gösteren
bir alındı kâğıdı itiraz edene verilir.
Sözlü itiraza ait tutanak veya itiraz dilekçesi ile itiraz eden tarafından bunlara eklenen
deliller ve itiraza uğrayan sandık kurulu kararı, itiraz eden veya güvenilir bir kimse eliyle
sandık kurulunca derhal ilçe seçim kuruluna yollanır (298/71-4, 112-1, 128).
Ġtiraz üzerine verilecek karara sandık kurulunun uyma zorunluluğu
MADDE 65- Ġtiraz üzerine ilçe seçim kurulu baĢkanınca veya ilçe seçim kurulunca
verilen karar ile sandık kurulunun bir iĢlemi veya tedbiri düzeltilirse veya sandık kurulunun
kararı hükümsüz bırakılırsa, bu karar hemen sandık kurulu baĢkanına bildirilir. Sandık kurulu,
bu kararı olduğu gibi yerine getirmek zorundadır (298/127).
Şikâyetin veya itirazın sandık işlerini durdurmaması
MADDE 66- Sandık kurullarının kararlarına veya tutanakları düzenleme iĢlerine itiraz
edilmiĢ veyahut kurulların veya baĢkanlarının iĢlemlerine yahut tedbirlerine karĢı Ģikâyet
edilmiĢ olması, oy vermeye ve her türlü seçim iĢlerinin devamına engel olmaz. Herhangi bir
itiraz veya Ģikâyet yokmuĢ gibi seçim iĢlerine sandık kurullarınca devam olunur (298/118).
Kararların bildirilmesi veya tebliği
MADDE 67- Ġtiraz üzerine kesin olmayarak verilen kararlar itiraz eden hazır ise sözle
bildirilir. Sözlü bildirmede, kararın bildirildiği gün ve saat tutanağa geçirilerek kendisine de
imza ettirilir. Ġsterse kararın bir örneği de verilir. Ġtiraz eden hazır değilse, ilgili ilçe seçim
kurulunun bulunduğu mahalde, muayyen bir yer (adres) gösterilmiĢ olması halinde karar bu
yere (adrese) tebliğ olunur.
Kurulların kesin olan kararları tebliğ olunmaz. Ancak, itiraz eden baĢvurduğu takdirde,
kendisine gösterilir ve isterse bir suret de verilir (298 /114).
MADDE 68- Bu Genelge, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanun ve 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınarak, 298 sayılı Kanun'un 14.
maddesinin 10. bendi uyarınca ve Yüksek Seçim Kurulunun 08/01/2014 gün ve 23 sayılı
kararı ile kabul edilmiĢtir.
[R.G. 11 Ocak 2014 – 28879]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARCA KREDĠLERĠN VE DĠĞER ALACAKLARIN NĠTELĠKLERĠNĠN
BELĠRLENMESĠ VE BUNLAR ĠÇĠN AYRILACAK KARġILIKLARA
ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠKTE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca
Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar Ġçin Ayrılacak
KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinin (2) ve (7) numaralı alt bentleri aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―2) Hazine MüsteĢarlığı, Merkez Bankası, ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı ve Toplu
Konut Ġdaresi BaĢkanlığıyla yapılan iĢlemler ile bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi
garanti edilen bono, tahvil, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ihraç edilen kira sertifikaları ve
benzeri menkul kıymetler karĢılığı yapılan iĢlemleri,‖
―7) Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar tarafından ihraç edilen bono ve tahvilleri,
bankaların fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarını ve bankalar tarafından ihraç edilen ipotek
teminatlı menkul kıymetleri ve varlık teminatlı menkul kıymetleri,‖
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu BaĢkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1/11/2006
26333
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
12345678910-
6/2/2008
23/1/2009
6/3/2010
9/4/2011
28/5/2011
18/6/2011
30/12/2011
21/9/2012
25/12/2012
8/10/2013
26779
27119
27513
27900
27947
27968
28158
28418
28508
28789 (Mükerrer)
[R.G. 12 Ocak 2014 – 28880]
—— • ——
TEBLĠĞ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
Karar No. : 2014/1
ĠĢyeri
: Asgün Turizm Tekstil ĠnĢ. ve Oto. San. ve Tic. Ltd. ġti.
Fetih Cad. Noter ĠĢhanı 3. Kat No: 10
ġirinevler-Bahçelievler/ĠSTANBUL
Tespiti Ġsteyen : Tümtis Sendikası
Ġnceleme: Asgün Turizm Tekstil ĠnĢ. ve Oto. San. ve Tic. Ltd. ġti.’de Bakanlığımızca
yapılan incelemede; Fetih Cad. Noter ĠĢhanı 3. Kat No: 10 ġirinevlerBahçelievler/ĠSTANBUL adresinde merkez iĢyeri bulunan Ģirketin, Posta Telgraf TeĢkilatı
Genel Müdürlüğü ile yapılan sözleĢmeler kapsamında alt iĢveren olarak Ġstanbul, Ankara,
Kocaeli, Bartın, Konya, Antalya, Ġzmir, Aydın, Adana, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Van,
Erzurum, Samsun, Malatya, Manisa, Karabük, Zonguldak, Balıkesir, Denizli ve Yozgat
illerinde bulunan iĢyerlerinde gönderilerin adresten kabulü ile cihet ayrımı ve dağıtım/teslimi
iĢlerinin yapıldığı, Cemal Ulusoy Cd. ġehit Ümit Alay Sok. Y.BosnaBahçelievler/ĠSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Ģube iĢyerinde genel itibariyle idari
iĢlerin yürütüldüğü, muhasebe, personel, finans, operasyon, ihale birimi, bakım onarım, araç
takip birimlerinin bulunduğu, iĢverenliğin faaliyet gösterdiği ve tüm projelerin yürütümünün
yapıldığı, bu nedenle söz konusu iĢyerlerinin ĠĢkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı
―TaĢımacılık‖ iĢkolunda,
KarakaĢ Cad. No: 8 BARTIN adresinde bulunan Bartın Devlet Hastanesi iĢyerinde
otomasyon personeli çalıĢtırma iĢinin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan iĢin ĠĢkolları
Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı ―Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar‖ iĢkolunda,
yer aldığı tespit edilmiĢtir.
Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiĢtir.
[R.G. 12 Ocak 2014 – 28880]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No: 33
-KARAR2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; ―Mahalli idareler seçimleri beĢ
yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beĢinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin baĢlangıç
tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.‖ hükmüne istinaden,
mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır.
Söz konusu seçimlerde siyasi partilerin önseçim veya aday yoklaması yöntemiyle seçim
kurullarının yönetim ve denetimi altında yapacakları aday tespitine iliĢkin esas ve usullerin
uygulamada birlik, iĢ ve iĢlemlerin düzenli, sağlıklı, gecikmeksizin, süratle yürütülmesini
sağlamak amacıyla aday tespitine iliĢkin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2839 Milletvekili
Seçimi Kanunu ve 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanun hükümleri birlikte değerlendirilerek uygulanacak kuralların ve
önseçim ile ilgili genelgenin hazırlanması ve yürürlüğe konulması amacıyla Kurulumuzun
14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile oluĢturulan Komisyon çalıĢmalarını tamamlayarak
konu hakkında düzenlediği Genelge taslağını Kurulumuza sunmuĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
2972 sayılı Kanun'un ―Adaylık‖ kenar baĢlıklı 10. maddesinde, mahalli idareler
seçimlerinde aday tespitinin 2820 sayılı Kanun'un 37. maddesindeki hükümlere göre
yapılacağı belirtildikten sonra, maddenin devam eden fıkralarında aday tespiti konusunda
2820 sayılı Kanun'un 37 ve 51. maddeleri hükümlerinin yeri geldikçe uygulanabilme olanağı
bulunduğuna iĢaret edilmektedir.
Bu Genelge'nin hazırlanmasında, mahalli idareler seçimlerinde önseçim veya aday
yoklaması yöntemi ile aday tespiti konusunda uygulanacak asıl kurallar, 2820 sayılı Kanun'un
37 ve 51. maddeleri hükümleridir. Ancak, zaman zaman 2839 sayılı Kanun ve 2972 sayılı
Kanun hükümlerine de baĢvurmak gereği göz önünde bulundurulmuĢtur. Ayrıca, oy
kullanabilecek parti üyelerini içeren seçmen listelerinin hazırlanması konusuna iliĢkin
hükümlerin yer aldığı 2820 sayılı Kanun'un 42. maddesinin uygulanmasıyla ilgili kurallar
üzerinde de önemle durulmuĢtur.
Sözü edilen Kanun’un 42. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, önseçimlerde oy
kullanabilecek siyasi parti üyelerinin hem Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığınca gönderilen
listelerde hem de parti üye kayıt defterinde yer almaları gerekmekte, bu nedenle seçmen
listelerinin ilçe seçim kurullarınca hazırlanması sırasında yapılacak iĢlemler ayrıntılı olarak ve
örnek verilerek açıklanmıĢ bulunmaktadır. Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığınca gönderilen
listeler ilçe bazında parti üyelerini yansıtmakla birlikte kimi zaman adres
içermeyebilmektedir. Bu durumda, ilçeye bağlı belde ve merkez belediye önseçim listelerinin
hazırlanması gerektiği dikkate alınarak konu açıklığa kavuĢturulmuĢtur.
Ancak, adreslere göre belde ve merkez belediye önseçim seçmen listelerinin
hazırlanması sırasında parti üye kayıt defterindeki adreslerden yararlanılması öngörülmüĢ
olmasına karĢın, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı listeleri ile üye kayıt defterleri arasında
kayıtlı üyeler bakımından önceden uygunluk sağlanmasına gerek olmadığı sonucuna
varılmakla birlikte, maddenin değiĢik üçüncü ve dördüncü fıkralarında önseçimlerin
yapılacağı tarih itibariyle bir önceki yılın son gününe kadar (31 Aralık 2013) 2820 sayılı
Kanun’un 10. maddesine göre Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına bildirilen üyelerin
önseçimde oy kullanabileceği belirtildiğinden duraksama halinde Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığı listesinin uygulanmasına öncelik tanınması gerektiği kabul edilmiĢtir.
Genelge’de, siyasi partilerin aday adayı listelerini ilçe seçim kuruluna vermeleriyle ilgili
olarak 2839 sayılı Kanun ile 2820 sayılı Kanun'un aday belirlenmesine iliĢkin hükümleri göz
önünde bulundurulmuĢtur.
Önseçimler sonunda tutanaklara karĢı yapılabilecek itirazlar, 2820 sayılı Kanun'un 51.
maddesine uygun olarak ve 2972 sayılı Kanun'un 10. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
seçim kurulları kademeleri dikkate alınarak düzenlenmiĢtir.
Adaylara karĢı yapılacak itirazlarla ilgili olarak ilçe seçim kurulu kararlarına karĢı il
seçim kuruluna; büyükĢehir belediye baĢkanlığı adayları konusunda da, il seçim kurulunun
vereceği kararlara karĢı Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebileceği; her iki aĢamada itiraz
üzerine verilen kararların kesin olduğu belirtilmiĢtir.
Yukarıda özellikle açıklanan konular yanında, önseçimle ilgili Kanun hükümleri göz
önüne alınarak hazırlanmıĢ bulunan bu Genelge’nin kabul edilerek yürürlüğe konulması
uygun görülmüĢtür.
S O N U Ç:
1- Siyasi partilerin 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli Ġdareler Seçimlerinde
Önseçim veya Aday Yoklaması Yöntemleriyle Aday Tespitine ĠliĢkin Genelge'nin kabulü ile
yürürlüğe konulmasına,
2- Karar örneği ve eki Genelge’nin Seçime katılabilecek siyasi partiler genel
baĢkanlıklarına gönderilmesine,
3- Karar örneği ve eki Genelge’nin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun
internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına ve il - ilçe seçim kurulu
baĢkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine,
4- Karar örneği ve eki Genelge’nin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
10/01/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
Hakkı MANAV
T.C.
YÜKSEK SEÇĠM KURULU
ÖRNEK: 125
SĠYASĠ PARTĠLERĠN MAHALLĠ ĠDARELER SEÇĠMLERĠNDE
ÖNSEÇĠM VEYA ADAY YOKLAMASI USULLERĠYLE
ADAY TESPĠTĠNE ĠLĠġKĠN
GENELGE
Amaç ve kapsam
MADDE 1- Bu Genelge, siyasi partilerin 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli
idareler seçimlerinde, önseçim veya aday yoklaması yöntemiyle seçim kurullarının yönetimi
ve denetimi altında yapılacak aday tespit iĢlemlerinde uygulanacak kanun hükümlerini
açıklığa kavuĢturmak, görevlilerin karĢılaĢacakları tereddütleri gidermek ve uygulamada
birliği sağlamaktır.
Önseçim çevresi
MADDE 2- Önseçim ve aday yoklamasında seçim çevreleri; il genel meclisi üyelikleri
için ilçe; belediye meclisi üyelikleri ve baĢkanlığı için belde; büyükĢehir belediye baĢkanlığı
için de o büyükĢehir belediye sınırlarıdır (2972/3, 4, 10/b; 2820/37-son).
Önseçim günü
MADDE 3- Seçime katılacak bütün siyasi partilerin önseçim ve aday yoklaması
yöntemiyle yapacakları aday tespitleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan seçim
takviminde belirlenip ilan edilen 9 ġubat 2014 Pazar günü yapılır (2820/37-5).
Aday tespitine iliĢkin bildirim
MADDE 4- Seçimlere katılacak siyasi partiler, hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve
esaslarla aday tespiti yapacaklarını 10 Ocak 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Yüksek
Seçim Kuruluna bildirirler. Bu bildirim, il seçim kurulları aracılığı ile ilçe seçim kurullarına
iletilir (2972/10-e).
Önseçim ilçe seçim kurullarının oluĢumu
MADDE 5- 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak Mahalli Ġdareler Genel Seçimi için bir
önseçim ilçe seçim kurulu oluĢturulur.
Önseçimde görev yapacak olan önseçim ilçe seçim kurulu; ilçe seçim kurulu baĢkanı ile
dört üyeden oluĢur. Bu üyelerden ikisi o ilçede görev yapan Devlet memurları arasından
seçilir. Bunlar kurulun devamlı üyeleridir. Diğer iki üyesi ise önseçimi yapılacak olan siyasi
partinin aday adayı olmayan parti üyeleri arasından belirlenir. Bunlar üyesi bulundukları parti
adına o parti adayları için yapılacak önseçim iĢlemleri ile ilgili olarak kurula katılırlar. Aynı
usulle ikiĢer yedek üye de seçilir (2820/41-a).
Üyelerin belirlenmesi yöntemleri
MADDE 6- a) Önseçim ilçe seçim kurullarının siyasi partilerden seçilecek üyelerinin
belirlenmesi:
Önseçim ilçe seçim kurulu baĢkanı, önseçim ilçe seçim kurulunun kurulması için
öngörülen sürenin baĢında, önseçimi yapılacak olan siyasi partilerin ilçe baĢkanlıklarına ikiĢer
asıl ve ikiĢer yedek üye adını iki gün içinde bildirmelerini tebliğ eder. Siyasi partilerin
bildirecekleri parti üyeleri, o siyasi partilerin önseçim ilçe seçim kurulu asıl ve yedek üyeleri
olurlar.
Önseçim ilçe seçim kurulunun bu bentte gösterilen üyeliklerinden eksik kalanlar
aĢağıdaki (b) bendi hükümleri gereğince tamamlanır (298/19-1).
b) Önseçim ilçe seçim kurullarının Devlet memurları arasından seçilecek olan
üyelerinin belirlenmesi:
Bu üyeler, ilçe merkezinde görev yapan, yasama meclisi veya mahalli idareler
seçimlerinden herhangi birine siyasi parti adayı veya aday adayı olarak katılmamıĢ ve evvelce
hiçbir siyasi partiye kaydolmamıĢ Devlet memurlarını gösteren o ilçedeki görev süreleri esas
alınarak düzenlenecek listenin ilk sekiz sırasında yer alanlar arasından ad çekme ile belli
edilir. Bu ad çekme (a) bendi hükümleri gereğince tespit edilen asıl üyeler huzurunda önseçim
ilçe seçim kurulu baĢkanı tarafından yapılır. Ad çekme sırasında adları önce çıkanlar asıl,
sonrakiler sıra ile yedek üye olur. Bu yoldan her asıl üyenin yedeği de belirlenir. Ancak, aynı
bakanlığa mensup memurlardan birden fazla asıl üye olamaz, zorunlu durumlar saklıdır.
Görev süresi içinde asıl üyeliklerde meydana gelecek boĢalmalar, eksilen asıl üyenin
yerine kendi yedeği getirilmek suretiyle doldurulur. Yedek üyeliklerdeki eksilmeler eksilen
üyenin niteliğine göre, seçilmesinde uygulanan hükümler gereğince tamamlanır.
BoĢalan göreve getirilenler, yerine getirildikleri üyelerin görev sürelerini tamamlar
(298/19).
Yetki
MADDE 7- Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, ilçe seçim kurulu
baĢkanına veya ilçe seçim kuruluna verilmiĢ olan görevler, birinci ilçe seçim kurulu baĢkanı
veya kurulu tarafından yerine getirilir (2820/41-a).
BüyükĢehir statüsündeki illerin ilçelerinde oluĢturulan önseçim ilçe seçim kurullarının
çalıĢmasında, bu Genelge’nin 9, 10, 11 ve 12. maddelerinde yer alan siyasi parti seçmen
listelerinin alınması, aday yoklaması, seçmen listelerinin askıya çıkarılması, seçmen
listelerine itiraz ve listelerin kesinleĢtirilmesi ve bir kimsenin birden fazla seçmen listesine
yazılması halinde yapılacak iĢlemler birinci önseçim ilçe seçim kurulu tarafından
sonuçlandırılarak kesinleĢtirilir.
BüyükĢehir statüsündeki illerde de bu listeler kullanılarak önseçim sandık kurulları, oy
verme, sayım, döküm ve sonuçların birleĢtirilmesi iĢleri önseçim kurulları tarafından
yapılacaktır.
Önseçim ilçe seçim kurullarının and içmesi
MADDE 8- Önseçim ilçe seçim kurullarının baĢkan ve üyeleri, görevlerine baĢlamadan
önce Kurul önünde 298 sayılı Kanun’un 27. maddesi uyarınca: "Hiçbir tesir altında
kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirmesi
için görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün
mukaddesatım üzerine and içerim." Ģeklinde and içerler (2820/39; 298/27).
Parti seçmen listeleri
MADDE 9- A) Önseçim Parti Seçmen Listeleri:
Siyasi partilerin ilçe ve ilçeye bağlı beldelerde bütün üyelerinin katılımıyla yapacakları
önseçimlerde, üye kayıt defterlerinde parti üyesi olarak kayıtlı olup, 31 Aralık 2013 tarihine
kadar Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına bildirilen ve Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığınca
ilçe seçim kuruluna gönderilen listelerde yer alan üyeler oy kullanabilirler (2820/42-4).
Yukarıda sözü edilen partili seçmenlere ait listeler, Yüksek Seçim Kurulunun bildirmesi
üzerine Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığınca ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilir.
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığınca gönderilen listeler alındığında, gerek duyulması
halinde ilgili siyasi partinin üye kayıt defterleri getirtilerek bu defterlerdeki kayıtlar ile
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığından alınan listeler, ilgili parti yöneticilerinin ve
gerektiğinde onların sağlayacağı personelin katılımıyla, ilçe seçim kurulu baĢkanının yönetimi
ve gözetimi altında incelenir. Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığınca gönderilen listelerde, ilçe
bazında ilgili parti üyeleri gösterilmekle birlikte üyelerin yerleĢim yerini içeren bilgilerin yer
almaması halinde, üye kayıt defterlerindeki yerleĢim yeri adreslerinden de yararlanılmak
suretiyle siyasi partinin önseçim yapacağı seçim çevreleri (ilçe ve beldeler) için ayrı ayrı
seçmen listeleri hazırlanır. Bu listeler dörder nüsha olarak düzenlenir.
Bu iĢlem ve aĢağıda verilen örnek dıĢında Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığından
gönderilen listelerle parti üye kayıt defterlerinin önceden uygunluklarının sağlanmasına
çalıĢılmayacaktır.
Ġl genel meclisi üyeliği önseçimi ilçe bazında yapılacağından, bu önseçimler için adres
karĢılaĢtırılmasına ve adrese göre ayırıma gerek yoktur.
Ġlçe seçim kurulu baĢkanı, Seçim Takvimi uyarınca Yüksek Seçim Kurulunca ve il
seçim kurulunca gönderilen bilgileri göz önüne alarak, ilçeye bağlı hangi beldelerde hangi
partinin hangi seçimler için önseçimle aday belirleyeceğini tespit eder.
Bu tespit sonunda,
ÖRNEĞĠN:
Merkez ilçe ve bu ilçeye bağlı Armutlu, Ağaçlı, Cumalı ve Akarca beldelerinin var
olduğunu,
A Partisinin; Armutlu, Ağaçlı ve Akarca beldeleriyle, merkez belediyesi ve il genel
meclisi için önseçim yapacağını,
B Partisinin; yalnız Armutlu Beldesi ile ilçe merkez belediyesi seçimleri için önseçim
yapacağını,
C Partisinin; Cumalı Beldesi belediye seçimleriyle, il genel meclisi seçimleri için
önseçim yapacağını,
kabul edelim.
Ġlçe seçim kurulunca; bu fıkra uyarınca ayırma iĢlemi yapılırken (A) Partisinin parti üye
kayıt defteri de getirtilerek, parti görevlilerinin yardımıyla Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığınca gönderilen listede yer alan üyelerin hangilerinin Armutlu, hangilerinin
Ağaçlı, hangilerinin Akarca ve hangilerinin ilçe merkez belediye sınırları içinde oturdukları
belirlenir. Her bir belde için (merkez dâhil) ayrı bir liste yapılarak, o beldede oturanlar ilgili
listeye yazılır. Bu listelerin düzenlenmesinde, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı listesi esas
alınacak, üye kayıt defterinde yer alan bir isim Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı listesinde
yer almıyorsa yukarıda sözü edilen belde listelerinin hiçbirisine yazılmayacaktır.
Bu suretle, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının listesinde yer alan tüm isimlerin
defterle karĢılaĢtırılması bitirilip adreslere bakılarak belde listeleri düzenlendikten sonra,
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı listesinde bulunup da önseçim yapılmayan beldelerle ilgili
parti üyeleri diğer belde listelerindekilerle birlikte il genel meclisi için önseçim seçmeni olma
hakkını kullanacaklar, belde listelerinde yer alanlar ise belde önseçim seçmeni olacaklardır.
Aynı iĢlem (B) ve (C) partileri bakımından önseçim yapacakları beldeler için
tekrarlanacaktır. (B) Partisi il genel meclisi üyeliği için önseçim yapmayacağından, Armutlu
Beldesi ile merkez belediyesi listelerine alınanlar dıĢında Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı
listesinde kalanlar hakkında hiçbir iĢlem yapılmayacaktır.
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığınca büyükĢehir belediyeleri sınırları içinde bulunan
yeni kurulmuĢ ilçelerin adlarıyla değil de, eski merkez ilçe adıyla gönderilmiĢ olan çizelgeler
yeni kuruluĢa göre gözden geçirilip yukarıdaki fıkralar esas alınarak seçim türü bazında
önseçmenler belirlenecektir.
Adli teĢkilatı kurulmamıĢ olan ilçelerin siyasi parti üye çizelgeleri, bağlı bulundukları
ilçe seçim kurullarınca ve bu ilçeler adıyla askıya çıkarılacaktır.
BüyükĢehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilçelerin merkezindeki belediyelerin
partili seçmenleri, aynı zamanda büyükĢehir belediye baĢkanlığı adaylığı önseçiminde de oy
kullanacaklarından, bu ilçelerde belediye önseçimleri yapılmayacak olsa dahi, yapılacağının
bildirilmesi halinde büyükĢehir belediye baĢkanlığı önseçimlerinde kullanılmak üzere bu
seçmen listeleri, yukarıda belirtildiği Ģekilde hazırlanıp askıya çıkarılacaktır.
BüyükĢehir belediye baĢkanlığı adaylığı için önseçim yapacağını bildiren siyasi partinin
o büyükĢehir belediye sınırları içerisinde kalan ilçelerin birinde teĢkilatının bulunması yeterli
olup, böyle durumlarda büyükĢehir belediye baĢkanlığı adaylığı için önseçim, yalnız teĢkilatı
bulunan ilçelerde yapılacak ve sadece bu ilçelerin seçmeni oy kullanacaktır.
Yukarıda sözü edilen seçmenlere ait listeler, ilgili parti yönetiminin sağlayacağı
olanaklarla yeteri sayıda çoğaltılacaktır.
B) Aday Yoklaması Seçmen Listeleri:
Aday yoklaması yapacak siyasi parti, bir seçim çevresinde kayıtlı üyelerinin tamamı
dıĢında baĢka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak seçmen listelerini,
seçmenler o seçim çevresinin dâhil olduğu ilçe parti teĢkilatına kayıtlı ise, üye kayıt defterleri
ile birlikte aday yoklaması yapacağı her seçim ve çevresi için ve yalnız o seçim ve
çevresinden oy kullanacakları içerir biçimde dörder nüsha olmak üzere 20 Ocak 2014
Pazartesi günü önseçim ilçe seçim kurulu baĢkanlığına vermek zorundadır. Önseçim ilçe
seçim kurulu baĢkanlığınca bu listeler üzerinde herhangi bir iĢlem yapılmaksızın onaylanarak
seçim takviminde belirlenen 27 Ocak 2014 Pazartesi günü askıya çıkarılır (Saat 08.00)
(2820/42).
Seçmen listelerinin askıya çıkarılması
MADDE 10- Önceki madde hükümleri uyarınca önseçim ilçe seçim kurulu
baĢkanlığınca hazırlanan önseçim seçmen listeleriyle, bu Genelge’nin 9. maddesinin "B"
bendi uyarınca önseçim ilçe seçim kurulu baĢkanlığına siyasi partilerce verilen aday
yoklaması seçmeni parti üyelerini içeren listelerin birer nüshası ait oldukları önseçim ve
çevresi belirtilmek suretiyle Yüksek Seçim Kurulunca seçim takviminde belirlenen tarihler
arasında ilgili parti ilçe yönetim kurulu ile ilçe seçim kurulu binaları önüne asılır (2820/42-7).
BüyükĢehir belediye baĢkanlığı da dâhil olmak üzere, belediye baĢkanlığı ile belediye
meclisi üyeliği önseçimleri oy pusulaları bir zarf içine konulup aynı sandığa atılacağından,
belediye baĢkanlığı ile belediye meclisi üyeliği önseçimleri için tek liste askıya çıkarılacaktır.
Ancak, büyükĢehir statüsünde olmayan illerin ilçelerinde, il genel meclisi üyeliği
önseçimleri de yapılacaksa, il genel meclisi üyeliği önseçimi için ayrı bir liste askıya
çıkarılacaktır.
Seçmen listelerine itiraz ve listelerin kesinleĢtirilmesi
MADDE 11- Siyasi parti seçmen listesinde adları bulunsun veya bulunmasın siyasi
parti üyeleri, kendi parti seçmen listelerine askı süresi içinde yazılı olarak itiraz edebilirler.
Ġtirazlar, önseçim ilçe seçim kurulu tarafından ilgili siyasi parti tüzük ve yönetmeliği
hükümlerine göre incelenir ve seçim takviminde belirlenen süre içinde kesin olarak karara
bağlanır. Ġtirazın yerinde görülmesi halinde parti seçmen listesi düzeltilir (2820/42-son;
298/112).
Siyasi parti üyelerinin tamamının katılımı ile yapılacak önseçimlerde, yalnız o seçim
çevresinde oturan ve üye kayıt defterinde adı yazılı olup Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığınca
gönderilen listelerde de adları bulunanlar oy kullanabileceğinden hazırlanıp askıya çıkarılan
listelere karĢı, listede adı geçen kiĢinin;
1)
Parti üyesi olmadığı,
2)
Önseçim yapılacak seçim çevresinde oturmadığı,
3)
31 Aralık 2013 tarihine kadar üye kaydedilerek Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına
bildirilmediği
iddialarıyla yapılacak itirazlar, üye kayıt defteri de incelenerek sonuca bağlanacaktır.
Bu listeler kesinleĢtikten sonra, önseçim ilçe seçim kurulu baĢkanlığınca, bu
Genelge’nin 17. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar çerçevesinde sandık seçmen
listeleri oluĢturulur. Listeler üçer nüsha olarak düzenlenir.
Ayrıca, seçmen listeleri kesinleĢtikten sonra, bu listelere göre Seçim BiliĢim
Sisteminden (SEÇSĠS) boĢ olarak alınan Örnek: 141 sayılı parti seçmen kartı, belli süre içinde
düzenlenerek ilçe seçim kurulu baĢkanlığınca üyelere dağıtılır. KesinleĢen listeler üzerinde
aĢağıdaki maddenin uygulanması dıĢında hiçbir değiĢiklik yapılamaz.
Bir kimsenin birden fazla siyasi parti seçmen listesine yazılması
MADDE 12- Bir kimsenin, aynı zamanda birden fazla siyasi partinin üyesi olamayacağı
ve olduğu takdirde üyelik sıfatı bu siyasi partilerin hepsinde sona ermiĢ sayılacağından, birden
fazla siyasi parti için ayrı ayrı düzenlenmiĢ ve kesinleĢmiĢ olan siyasi parti seçmen
listelerinde aynı isimlerin bulunması ve bu isimlerin baĢka baĢka kiĢilere iliĢkin bulunmaması
halinde, bu isimler bütün partilere ait seçmen listelerinden silinir ve bu kiĢilerin bu partilerin
hepsinde birden üyelik sıfatları kalkar.
Ayrıca, bu kiĢilere verilmiĢ olan siyasi parti seçmen kartları iptal edilerek durum
önseçim ilçe seçim kurullarınca, ilgili siyasi partilerin ilçe yönetim kurullarına ve ilgili sandık
kurulları baĢkanlıklarına derhal bildirilir (2820/6).
Siyasi partilerin aday adayı listelerini vermeleri
MADDE 13- Önseçim veya aday yoklaması yöntemiyle aday tespiti yapacaklarını
bildiren siyasi partilerin ilçe baĢkanlıkları, 2972 sayılı Kanun'un 5. maddesi uyarınca il seçim
kurullarınca tespit edilerek aynı Kanun'un 7. maddesine göre ilçe seçim kurulları tarafından
ilan edilen sayılardan az olmamak üzere, asıl ve yedek aday adaylarını içeren listelerini bu
ayrım yapılmaksızın her bir ilçe seçim ve seçim çevresi için ayrı ayrı olmak üzere Yüksek
Seçim Kurulunca belirlenen tarihe kadar ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına vermesi gerekir.
Siyasi partiler, önseçimle veya aday yoklamasıyla aday belirlenecek; il genel meclisi,
belde ve ilçe belediye baĢkanı ve belediye meclisi aday adayı listelerini ilçe; büyükĢehir
belediye baĢkan aday adayları listelerini de, büyükĢehir hudutları içindeki ilçe seçim
kurullarına da iletilmek üzere il seçim kurulu baĢkanlıklarına verirler.
Siyasi partiler, tüzüklerinde hüküm bulunmayan hallerde, aday adayı listelerini soyadına
göre alfabetik sırayla düzenlerler (2820/40).
Basılı oy pusulası ve zarfların verilmesi
MADDE 14- Önseçim veya aday yoklamasına katılacak siyasi partiler, katılacakları
seçim çevreleri ile seçimlere ait aday adaylarını içeren ve yukarıdaki madde uyarınca verilen
listelere uygun olarak, önseçim seçmen sayısı dikkate alınarak, yeteri kadar basılı oy pusulası
ile zarfları, Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen seçim takviminde belirlenen tarihte ilçe
seçim kurulu baĢkanlığına verirler.
Bu oy pusulaları; belde belediye baĢkanlığı, ilçe belediye baĢkanlığı, büyükĢehir
belediye baĢkanlığı, belde ve ilçe belediye meclisleri ile il genel meclisi üyeleri aday adayları
için ayrı ayrı olmak üzere bastırılır. Oy pusulasının baĢ tarafına siyasi partinin adıyla birlikte
hangi seçim çevresine ve hangi seçim türüne ait olduğu da yazılır.
Belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri için ayrı ayrı verilecek aday adaylığı oy
pusulasında asıl ve yedek ayırımı yapılmadan, Genelge’nin 13. maddesinde yazılı esaslara
göre mevcut adaylar sıralanarak yazılır.
Siyasi partiler, 2972 sayılı Kanun’un 10. maddesinin (d) bendi hükmünden yararlanarak
belediye baĢkanı ile belediye meclisi üye aday adayları, müĢterek listeyle de önseçime
katılmak istedikleri takdirde, bu Genelge’nin 13. maddesi uyarınca verilen listeye uygun
olarak bastırılıp, birinci fıkraya göre verecekleri oy pusulalarındaki aday adaylarından baĢka
isimleri içermemek ve kontenjan gösterilecekler hariç, o çevreden seçilecek asıl ve yedek üye
sayısı kadar aday adayı ismini içermek koĢuluyla, bir belediye baĢkan aday adayını, iç
tüzüklerine göre belirlenmiĢ belediye meclisi üyeliği aday adayları ile birlikte kapsayan
müĢterek oy pusulasını bu maddenin birinci fıkrasında sözü edilen basılı oy pusulası ile
birlikte ilçe seçim kurulu baĢkanlığına verirler.
Bu halde belediye baĢkan aday adayı içermeyen listeler müĢterek liste sayılmaz ve
iĢleme konulmaz.
Siyasi partiler, yukarıda belirlenmiĢ olduğu üzere düzenlenmiĢ müĢterek listeleri,
belediye baĢkan aday adayı sayısınca verebilirler (2972/10-c-d; 2820/40).
Eksik aday bildirilmesi ve aday adaylığından çekilme
MADDE 15- O seçim çevresi için öngörülen aday sayısından az aday adayı bildiren
siyasi partiye, eksik aday adaylarını tamamlaması için önseçim ilçe seçim kurulu
baĢkanlığınca iki gün süre verilir. Bu süre içinde aday listesinin tamamlanmaması halinde
mevcut aday adayları ile önseçim yapılır. Ancak, tamamlanma süresinin sonunda da aday
adayı sayısı seçilecek aday sayısının yarısının altında kalırsa, siyasi parti eksik aday
bildirmesi nedeniyle bu önseçime katılamaz. Basılı önseçim oy pusulasına da ancak bildirilen
adaylar yazılır. Listede bulunmadığı halde yazılanlara ait oylar tasnifte dikkate alınmaz.
Aday adaylarının ilçe seçim kuruluna bildirilmesinden sonra önseçim sonuçlanıncaya
kadar aday adaylığından çekilme dikkate alınmaz. Ancak, bu gibiler önseçimde aday
seçilmiĢlerse çekilmeleri hüküm ifade eder ve onların yerine, oy sıralamasında daha sonra
gelenler aday seçilmiĢ sayılırlar. Ölüm halinde de aynı hüküm uygulanır (2820/40-son).
Önseçim sandık kurullarının oluĢturulması
MADDE 16- Önseçimlerde görev alacak sandık kurulu, bir baĢkan ile dört asıl ve dört
yedek üyeden oluĢur. Sandık baĢkanı ile iki asıl, iki yedek üye Devlet memurları arasından;
iki asıl, iki yedek üye de siyasi partiler tarafından bu Genelge’nin 6. maddesindeki esaslara
göre belirlenir.
Sandık kurulları, Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen seçim takviminde belirlenen 29
Ocak 2014 tarihi ile 3 ġubat 2014 tarihleri arasında oluĢturulur (2820/41-6).
Oy sandıkları ve sandık kurulları
MADDE 17- Önseçimle aday belirleyecek her siyasi parti ve her seçim çevresi için ayrı
ayrı sandık kurulu oluĢturulur.
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 41. maddesinin (b) fıkrasının üçüncü bendi
uyarınca, önseçim ve aday yoklamalarında siyasi partili seçmen listelerinin tespiti ile seçmen
sayısına göre sandık sayısını belirleme görev ve yetkisi önseçim ilçe seçim kurulu
baĢkanlığına aittir.
Her sandık kurulunun yönetim ve denetiminde o seçim çevresinde önseçim yapılacak
seçim türü sayısınca sandık bulunur.
ÖRNEĞĠN:
Bir siyasi parti bir ilçede il genel meclisi ile merkez belediye ve ilçeye bağlı A ve B
beldelerinde önseçim yapacaktır. Merkez ilçenin; belediye önseçimi ile il genel meclisi
önseçimleri için bir sandık kurulu oluĢacaktır. Bu sandık kuruluna bağlı olarak biri il genel
meclisi biri de merkez belediye önseçimleri için iki adet sandık bulunacaktır. Ġl genel meclisi
veya merkez ilçe belediyesi için oy kullanacak kaç seçmen varsa, yeteri kadar seçmene bir
sandık hesabıyla (Bu hesaplama yetkisi Önseçim Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanına aittir.) ek
sandık kurulu oluĢturulacak ve bunların sayısınca da oy sandığı olacaktır.
Aynı Ģekilde "A" beldesi bakımından belediye baĢkanı ve meclisi önseçimleri için bir
sandık kurulu, "B" beldesi içinde aynı seçimler için bir sandık kurulu oluĢturulacaktır. Fazla
seçmen olan (Bu hesaplama yetkisi Önseçim Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanına aittir.) beldeler
için ek sandık kurulu oluĢturulabilecektir. Ġlçenin tüm il genel meclisi önseçim seçmenleri,
ilçe için oluĢturulan sandık kuruluna bağlı sandıkta oy kullanacaklarından, beldelere ait
sandık kurullarına bağlı sandıklarda, yalnız o beldenin belediye baĢkan ve meclisi üyelikleri
adayları için oy kullanacaklardır.
BüyükĢehirlerde, büyükĢehir belediye baĢkan adaylığı için de önseçim yapılması
halinde bu önseçime ait oylar da diğer belediye baĢkan ve meclisi üyelikleri önseçimine ait
oylarla birlikte aynı zarfa konulacağından, bunun için ayrı bir sandık oluĢturulmayacak; oylar,
ilçe belediye seçimlerine ait zarflar içinde aynı oy sandığına atılacaktır.
Her sandık kurulu için en az bir kapalı oy verme yeri bulundurulur. Sandıkların yerleri
tespit edilerek alıĢılmıĢ araçlarla ilan olunmakla birlikte ilgili siyasi partilere de duyurulur
(2820/41-son).
Her siyasi parti ve önseçim için ayrı ayrı olmak üzere kapalı oy verme yerleri, 298 sayılı
Kanun’un 74, 75 ve 76. maddelerindeki esaslar dikkate alınarak hazırlanır. Kapalı oy verme
yerlerinin her birinde masa veya benzeri gereçler ile kalem bulundurulur.
Sandıklar, belediye baĢkanı ve meclisi üyelikleri adaylığı ile il genel meclisi üyelikleri
adaylığı önseçimleri (tüm seçimler ve seçim çevreleri) için ilçe merkezinde, yukarıdaki
fıkrada belirtilen esaslara göre belirlenecek yerlere konulur. Her sandığın üzerinde parti adı ile
birlikte ait olduğu seçim çevresini ve türünü gösteren bir levha bulundurulur.
MüĢahitler
MADDE 18- Önseçim sırasında siyasi partilerin birer müĢahidi kendi partilerine ait
sandık baĢı iĢlemlerini takip etmek üzere hazır bulunabilir. Önseçimde aday olanlar, müĢahit
sıfatıyla sandık baĢında bulunamazlar (2820/45).
Önseçim gününe hazırlık
MADDE 19- Önseçim ilçe seçim kurulu baĢkanı, aĢağıdaki yazılı seçim araç ve
gereçlerini sandık kurulları baĢkanlarına, sandık alanında bulundurmak üzere temin ve teslim
eder.
a) Yukarıdaki madde uyarınca belirlenecek sayıda oy sandığını,
b) Önseçim ilçe seçim kurulunca numarası önceden belirlenen sandık kurulu mührünü,
c) Önseçim yapacak siyasi partiye ve önseçimi yapılacak seçime ait kesinleĢen önseçim
seçmen listelerinden gerekiyorsa sandık listelerine ayrılmıĢ onaylı ikiĢer nüsha listesini (biri
sandık alanına asılır, diğeri oyunu veren seçmenin imzası alınmak üzere sandık kurulu önünde
bulunur),
ç) Önseçim yapacak siyasi parti tarafından önseçimi yapılacak seçime ait olmak üzere
bastırılarak gönderilen ve önseçim ilçe seçim kurulu baĢkanlığınca mühürlenmiĢ yeteri kadar
sayıda zarf ve oy pusulasını,
d) Istampa ve mürekkebini,
e) Onaylı tutanak defterini,
f) Sayım–döküm cetveli ve diğer basılı kâğıtlarını,
g) Sandık sayısınca boĢ torbasını,
ğ) Ġlgili siyasi partinin önseçimi yapılacak seçime ait aday adaylarının listesini (sandık
alanına asılacak).
Oy vermeye ait esaslar
MADDE 20- Siyasi parti önseçim sandık seçmen listesine kayıtlı her seçmen,
önseçimde oy verme hakkına sahiptir. Sandık seçmen listesinde kaydı olmayanlar oy
kullanamazlar.
Önseçimde oy vermek için parti seçmen kartının gösterilmesi Ģarttır. Bu belge ile
birlikte kimlik de (Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kapsayan nüfus hüviyet cüzdanı
vb.) istenir (298/87).
Sandık baĢına gelen partili seçmene sandık kurulu baĢkanı veya görevlendireceği kurul
üyesi, kimlik ve parti seçmen kartını gördükten sonra oy pusulasını sandık kurulu baĢkanlığı
mührü ile mühürleyerek verir (2820/46-2).
Partili seçmen, sandık kurulunca kendisine verilen (ilçe seçim kurulu ile sandık kurulu
mührünü içeren) oy pusulalarını ve ilçe seçim kurulunca mühürlü oy zarfını alarak, oyunu
kullanmak üzere kapalı oy verme yerine geçer.
Oy verme
MADDE 21- Aynı sandığa atılacak oy pusulalarını ve zarfını aldıktan sonra kapalı oy
verme yerine giren seçmen, oyunu aĢağıdaki Ģekillerde kullanır:
A- Ġl genel meclisi üyelikleri adaylığı için oy verme:
Partili seçmen, asıl ve yedek ayrımı yapılmaksızın sıralanmıĢ bulunan aday adaylarının
isimlerinin karĢısına (X) çarpı iĢareti koyarak tercihini kullanır. ĠĢaretleme o seçim çevresinin
çıkaracağı asıl ve yedek üye toplam sayısından çok ve yarısından az olamaz.
ÖRNEK:
Altısı asıl, altısı da yedek olmak üzere on iki üye seçilecek il genel meclisi için
iĢaretlenecek isimler, on ikiden çok ve altıdan az olmayacaktır. Belirtilen bu ölçülere
uyulmaması, oy pusulasının geçersiz sayılmasını gerektirir (2820/46-son).
B- Belediye meclisi üyelikleri adaylığı için oy verme:
1- Ġlgili siyasi parti, bu Genelge’nin 14. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca müĢterek
oy pusulası vermemiĢ ise tercih iĢaretlemesi, il genel meclisi üyeliği adaylığı için yapılanın
aynısı olacaktır. Ancak, 2972 sayılı Kanun’un 10. maddesinin (c) bendinde öngörülen
kontenjan adaylığı kanun gereği olmasına rağmen, yapılacak iĢaretlemede kontenjan adaylığı
dikkate alınmaksızın, o seçim çevresinin çıkaracağı asıl ve yedek üye toplam sayısından çok
ve yarısından az olamaz. Örneğin; on beĢ asıl, on beĢ de yedek belediye meclisi üyesi
seçilecek yerlerde, yapılacak iĢaretlemede en çok aday sayısı 30; en az 15 olacaktır. (2972/10c; 2820/46-son)
2- Ġlgili siyasi parti bu Genelge’nin 14. maddesinin dördüncü fıkrasında sözü edilen
müĢterek oy pusulaları da vermiĢ ise, parti seçmeni hem bunları hem de anılan maddenin
birinci fıkrasında tanımlanan basılı oy pusulasını sandık kurulu baĢkanından alarak kapalı oy
verme yerine girecek ve orada tercihini yapacaktır. Seçmen, 14. maddenin birinci fıkrasında
tanımlanan oy pusulasını kullanmaya karar verdiği takdirde, oy verme iĢlemini yukarıda (1)
numaralı bentte belirtildiği üzere gerçekleĢtirecek, Ģayet müĢterek oy pusulasını kullanacak
ise seçmen, müĢterek oy pusulasını aynen, üzerinde hiçbir değiĢiklik yapmadan ve iĢaret
koymadan zarfa koyabileceği gibi, listede mevcut aday adaylarından (belediye baĢkan aday
adayı dahil) istediğini çizmek ve bunların yerine diğer aday adaylarından isimler yazmak
suretiyle oyunu kullanabilir.
Partili seçmen, müĢterek oy pusulasını kullanmaya karar verip oy pusulasında bazı
isimleri çizmek ve yerlerine baĢka aday adaylarını yazmak suretiyle değiĢiklik yaptığı
takdirde, sonuçta müĢterek oy pusulasındaki aday adayı sayısı, seçim çevresinin çıkaracağı
asıl ve yedek üye toplam sayısından çok ve bu sayıdan az olamayacağı gibi, yeni yazılan
isimlerin mutlaka basılı aday listesinde bulunan adaylardan olması da gerekir.
Bu Ģartlara uygun olmayan değiĢiklikler, oy pusulasını geçersiz kılar.
C- Belediye baĢkanlığı ve büyükĢehir belediye baĢkanlığı adayları önseçimi için oy
verme:
Bu seçimlerde partili seçmen, basılı oy pusulasında yazılı aday adaylarından yalnızca
birinin isminin karĢısına (X) çarpı iĢareti koyarak tercihini kullanır.
Birden fazla aday adayının isminin karĢısına iĢaret konulması veya birden fazla aday
olduğu halde, oy pusulasında tercih iĢareti konulmamıĢ bulunması, oy pusulasını geçersiz
kılar. Oy pusulasında yalnız bir belediye baĢkan adayı yazılı ise, o oy pusulası tercih iĢareti
konulmamıĢ olsa dahi geçerlidir.
Seçmen müĢterek oy pusulasını kullanmayı tercih etmiĢ ise onu; aksi halde iĢaretlediği
belediye baĢkan adayları ile belediye meclisi üye adaylarına ait basılı oy pusulalarını aynı
zarfa koyarak sandığa atar.
BüyükĢehir belediye baĢkan adaylığı için de önseçim yapılması halinde, seçmen bu
maddenin birinci fıkrasına göre iĢaretlediği oy pusulasını, ilçe belediye baĢkanlığı ve meclisi
üyelikleri adaylarına ait oy pusulalarını koyduğu zarfa koyarak ilçe belediye önseçimi için
ayrılmıĢ sandığa atar.
Oy pusulası iĢaretlendikten sonra zarfa konulur, zarf kapatılır ve kapalı oy verme
yerinden çıkılarak oy zarfı ait olduğu sandığa atılır. Oyunu veren seçmene, sandık listesindeki
adının bulunduğu yer imzalatılarak oy verme iĢlemi tamamlanır.
Oy verme süresi, oyların sayımı ve dökümü
MADDE 22- Oy verme süresi, oyların sayım ve dökümü, oy kullanma usulü, geçersiz
oylar ve sandık baĢı iĢlemleri ile tutanakların birleĢtirilmesinde, 298 sayılı Kanun hükümleri
ile bu Genelge hükümlerine aykırı olmayan Örnek: 139 sayılı 30 Mart 2014 Pazar Günü
Yapılacak Mahalli Ġdareler Seçimlerinde Ġl, Ġlçe ve Geçici Ġlçe Seçim Kurullarının Görev ve
Yetkilerini Gösterir Genelge ile Örnek: 138 sayılı 30 Mart 2014 Pazar Günü Yapılacak
Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimlerinde Sandık
Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Genelge hükümleri uygulanır.
Oyların sayım ve dökümü ile tutanak düzenlenmesinde ilgisine göre, SEÇSĠS'ten boĢ
olarak alınan (Örnek: 146), (146-A), (146-B), (146-C), (146-D) formlar her sandık kurulunda
hazır bulundurulur ve usulüne göre düzenlenir.
Ġtiraz hakkı
MADDE 23- Seçim ve sandık kurullarıyla kurul baĢkanlarının kesin olmayan
kararlarına karĢı ilgili siyasi parti, o siyasi partiden önseçimde aday adayı olanlar veya o
siyasi partinin teĢkilat kademelerinin baĢkanları veya vekilleri ile parti müĢahitleri itiraz
edebilirler (2820/50).
Önseçim tutanağı ve itirazın sonuçları
MADDE 24- Önseçimlerde her siyasi parti ve her önseçim için seçim çevreleri dikkate
alınarak ayrı ayrı düzenlenecek (Örnek: 146-E) basılı tutanak kâğıdında, o partiden aday adayı
olmuĢ bulunanların her birinin aldıkları oyların toplamı rakam ve yazı ile belirtilir. Bu tutanak
önseçim ilçe seçim kurulu baĢkanı ve üyelerince imzalanır.
Adaylık tutanağına yapılan itiraz, oyların sayımı veya dökümüne iliĢkin olduğu ve
yeniden yapılan sayım döküm ve sonunda tutanakların iptaline karar verilmesi halinde,
yeniden yapılan sayım ve döküm sonucuna göre seçildikleri anlaĢılanlara veya aldıkları oy
sayısı değiĢenlere önseçim ilçe seçim kurulunca tutanakları verilir veya oy sayısı düzeltilir.
Önseçim ilçe seçim kurulunca bu konuda verilen kararlara karĢı aynı kurula yalnız
Ģikâyet yoluyla baĢvurulabilir.
Önseçim ilçe seçim kurulunun Ģikâyet üzerine verdiği karar kesindir.
BüyükĢehir belediye baĢkan adayları için düzenlenen ilçe birleĢtirme tutanaklarına karĢı
yapılan itirazlar il seçim kurulunca incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Ġl seçim
kurulunun birleĢtirme tutanağına karĢı ancak il seçim kuruluna Ģikâyet yoluna gidilebilir.
ġikâyet üzerine verilen kararlar kesindir.
Bu itiraz ve Ģikâyetlerin ilgili seçim kurullarınca sonuçlandırılmalarına iliĢkin süreler,
Yüksek Seçim Kurulunca seçim takviminde gösterilmiĢtir.
BüyükĢehir belediye baĢkan aday adaylığı önseçim sonuçları için ilçe seçim
kurullarınca düzenlenen tutanaklar, birleĢtirilmek üzere il seçim kurulu baĢkanlığına
gönderilir (Örnek: 146-H).
Önseçimin, önseçim iĢlemleri sebebiyle iptali halinde önseçim yenilenmez ve bu seçim
ve çevresi için bütün adaylar, parti tüzüğünde gösterilen yöntemlerle parti yetkili organları
tarafından belirlenir.
Tutanakları iptal edilenler yerine, adayların önseçimde aldıkları oy sırasına göre tutanak
verilir. Sırada olan yoksa veya sıradakiler yetmezse boĢluklar parti tüzüğünde gösterilen
yöntemlerle siyasi partinin yetkili organlarınca doldurulur (2820/51).
Önseçim sonuçlarının siyasi partilere ve kazananlara bildirilmesi
MADDE 25- Her siyasi partinin önseçimine katıldığı her seçim ve çevresi için aday
adaylarının aldığı oy sayısını içeren tutanaklar (Örnek: 146-F), önseçim ilçe seçim kurulu
baĢkanlığınca ilgili partinin ilçe baĢkanlığına gönderilir. Kazanan aday adaylarına da (Örnek:
146-G) formu düzenlenerek verilir.
BüyükĢehir belediye baĢkan aday adaylığı sonuçları ise, il seçim kurulu baĢkanlığı
tarafından ilgili parti il baĢkanlığına (Örnek: 146-Ġ) ve kazanan aday adayına (Örnek: 146-J)
bildirilir.
Aday listelerinin verilmesi
MADDE 26- Siyasi partilerin ilçe yönetim kurulları, önseçimde alınan sonuçları göz
önüne alarak ve belediye meclisi üye adaylığı yönünden, 2972 sayılı Kanun'un 10.
maddesinin (c) bendi uyarınca tüzüklerine göre belirledikleri kontenjan adaylarını da asıl ve
yedek adaylar arasına katmaksızın aynı listenin yedek adaylarından sonra "Kontenjan
adayları" baĢlığı altında göstermek suretiyle her seçim çevresi için düzenleyecekleri aday
listelerini 4 örnek halinde, seçim takviminde belirlenen süre içinde alındı belgesi karĢılığında
ilçe seçim kurulu baĢkanlığına verirler.
Aynı miktarda oy almıĢ olanlar arasındaki sırayı, ilgili siyasi partinin tüzüğüne göre
yetkili kılınan organ veya teĢkilat kademesi belirler.
BüyükĢehirler için, siyasi partilerin il baĢkanlıkları da büyükĢehir belediye baĢkan
adaylarını aynı Ģekilde belirlenecek süre içinde il seçim kuruluna bildirirler.
Ġl ve ilçe seçim kurulları, listeleri kendilerine verilen geçici adayları ilgili yerlerde
alıĢılmıĢ usullerle ilan ederler (2972/12).
Adaylara karĢı itiraz
MADDE 27- Adayların geçici olarak ilanı üzerine adaylara karĢı ilçe seçim kuruluna
itiraz edilebilir. Ġlçe seçim kurulu kararlarına karĢı ilgililer il seçim kuruluna itirazda
bulunabilirler. Ġl seçim kurulunun itiraz üzerine verdiği karar kesindir.
BüyükĢehir belediye baĢkan adayları hakkındaki itirazlar il seçim kurulunca incelenir.
Bu inceleme sonucunda verilen kararlara karĢı Yüksek Seçim Kuruluna itiraz yoluna
baĢvurulabilir. Ġtiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulunca verilen karar kesindir.
Ġtiraz ve Ģikâyetler ile bunların ilgili seçim kurullarınca incelenmelerine iliĢkin süreler
Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan seçim takviminde belirtilmiĢtir (2972/14).
Adayların incelenmesi
MADDE 28- Ġlçe seçim kurulları, kendi seçim çevrelerinin adayları hakkında
yapacakları inceleme sonucunda kanunda yazılı adaylık Ģartlarında noksanlık veya aykırılık
bulunduğunu görürlerse, durumu ilgili adaya ve siyasi partilerin ilçe baĢkanlıklarına
bildirirler.
BüyükĢehir belediye baĢkan adaylarına iliĢkin inceleme il seçim kurulunca yapılır.
Noksanlık ve aykırılık görülürse bu kurulca siyasi partinin il baĢkanlığına bildirilir.
Ġlgili aday ve siyasi parti, bu bildirimler üzerine büyükĢehir belediye baĢkan adaylığı
yönünden Yüksek Seçim Kuruluna, diğer adaylar yönünden de il seçim kuruluna itiraz
edebilirler. Ġtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
Bu maddede belirtilen hususlar hakkında da Genelge’nin 27. maddesinin üçüncü fıkrası
hükümleri uygulanır (2972/15).
Eksik adaylıkların tamamlanması
MADDE 29- Siyasi partilerin aday listelerinde, 27 ve 28. maddelerdeki durumlar
nedeniyle eksiklikler meydana geldiği takdirde durum ilçe seçim kurulu baĢkanlığınca,
büyükĢehir belediye baĢkanlığı adayı yönünden il seçim kurulu baĢkanlığınca ilgili siyasi parti
yönetim kurulu baĢkanlığına bildirilerek eksikliğin tamamlanması istenir. Eksiklik, önseçimle
belirlenmiĢ adaydan doğmuĢ olsa da partinin merkez karar ve yönetim kurulu veya tüzüğün
yetki verdiği diğer herhangi bir merkez veya taĢra teĢkilatı yönetim kademesi tarafından
tamamlanır. Siyasi partiler, bu eksikliği verilen süre içinde tamamlamadıkları takdirde o
seçim çevresinde eksik liste ile seçime katılırlar.
Önseçim evrakının saklanması
MADDE 30- Hesaba katılan, katılmayan ve itiraza uğramıĢ olan oy pusulaları, sayımdöküm cetvelleri ve adaylığa seçilme tutanaklarıyla diğer her türlü evrak, seçimlerin kesin
sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren üç ay süreyle ilçelerde ilçe seçim kurulu baĢkanı ve
illerde il seçim kurulu baĢkanı tarafından saklanır.
Bu evrak, Yüksek Seçim Kurulunun izni olmaksızın hiçbir yere gönderilemez
(2820/49).
Bu Genelge'de hüküm bulunmayan haller için yapılacak iĢlemler
MADDE 31- Ġl seçim kurulları ile önseçim ilçe seçim kurulları ve önseçim sandık
kurulları; bu Genelge'de yer almayan diğer seçim iĢlerini 298 sayılı Kanun’da yazılı yetki ve
görevler dâhilinde ve bu Kanun’a aykırı olmayan hükümleri ile Örnek: 139 ve Örnek: 138
sayılı Genelgelerdeki düzenlemeler uyarınca yürütürler.
SEÇSĠS'ten alınacak evrak
MADDE 32- Bu Genelge kapsamında belirtilen basılı evrak SEÇSĠS’in;

Raporlar menüsünden,

Diğer Basılı Evrak (Ġçi BoĢ) seçeneğinden,

Önseçim (Mahalli Ġdareler Evrakı),
iĢlem menüsünden alınarak kullanılacaktır.
Genelgenin kabul ve yürürlüğe konulması
MADDE 33- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79. maddesi ile 298 sayılı Seçimlerin
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14. maddesinin 10. bendinin
verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan bu Genelge, Yüksek Seçim Kurulunun 10/01/2014 gün
ve 33 sayılı kararı uyarınca kabul edilerek yürürlüğe konulmuĢtur.
[R.G. 12 Ocak 2014 – 28880]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARLARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No: 43
-KARAR30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde, gerek adaylarını
bildiren siyasi partilerden gerekse bağımsız olarak adaylıklarını koyanlardan seçilme
koĢullarının bulunduğunu kanıtlayan bir belge istenip istenmeyeceği, bu seçimlerde bağımsız
adayların baĢvurularında uyulması zorunlu usullerle yatıracakları teminat miktarının, bir
siyasi partinin herhangi bir seçim çevresinde yapılacak olan bütün seçimlere katılması gerekip
gerekmediği konularının;
Ayrıca, siyasi partilerin aday listelerini vermelerinde uyulması zorunlu usullerin ve
baĢvurularında bu listelere eklenmesi gereken belgelerin belirlenmesinin, istifa ve ölüm
nedenleriyle meydana gelecek boĢalmaların hem geçici hem de kesin aday listeleri yönünden
tamamlanması (boĢalan yeri doldurma) usulünün siyasi partilerin aday listelerinde yer alan ve
geçici listeler halinde ilan edilmiĢ olan adaylardan istifa eden ya da ölenlerin yerlerinin
doldurulup doldurulmayacağının, bu yerler doldurulacak ise bunun zamanı ve uygulama
esaslarının ve sair hususların, uygulamada birliğin sağlanması amacıyla Kurulumuzun
14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile oluĢturulan Komisyon yaptığı çalıĢmaları
tamamlayarak konu hakkında düzenlediği karar taslağını Kurulumuza sunmuĢ olmakla, konu
incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun’un;
10. maddesinde; ―Anayasa ve kanunlarda yazılı Ģartlara uygun olarak, seçilme
yeterliğine sahip olan her vatandaĢ, bir siyasi parti listesinden veya bağımsız olarak, il genel
meclisi üyeliğine, belediye baĢkanlığına veya belediye meclisi üyeliğine adaylığını koyabilir.
a) Yapılan aday tespitinde belediye baĢkanlığı için bir aday, belediye meclisi
üyeliklerine o seçim çevresi için tespit edilen üye adedi kadar asıl ve yedek olarak ayrı ayrı; il
genel meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit olunan asıl ve yedek üyelikler sayısı
kadar ayrı ayrı, aday belirlenir.
…
c) Siyasi partiler, belediye meclis üye sayısı 9 ve 11 olan beldelerde bir, 15 olan
beldelerde iki, 25 ve 31 olan beldelerde üç, 37 olan beldelerde dört, 45 olan beldelerde beĢ, 55
olan beldelerde altı adet kontenjan adayı gösterirler. Kontenjan adayı adayların sıralamasına
dâhil edilmeyerek aday listelerinde kontenjan adayı olarak ayrıca yazılır. Siyasi partiler
kontenjan adaylarını merkez yoklaması ile tespit ederler. Ancak, merkez karar ve yönetim
organları bu yetkisini il veya ilçe yönetim kurullarına devredebilirler. Siyasi Partiler
kontenjan adaylarını bu Kanunun 12 nci maddesindeki aday listesinde yer vermek suretiyle
ilçe seçim kurullarına bildirirler. Kontenjan adayları bu Kanunun 18 inci maddesinin (f)
bendinin ikinci fıkrasındaki aday listelerinde de yedek adaylardan sonra ayrıca yazılır.‖,
11. maddesinde; ―Herhangi bir sebeple, eksik aday göstermiĢ olan siyasi partilerin ilçe
baĢkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksiğin tamamlanması gereği tebliğ olunur.
Ġlgili parti teĢkilatı, bu tebliğden itibaren beĢ gün içinde aday listesini tamamlayamazsa,
o parti o seçim çevresinden, eksik liste ile ilgili seçime katılır.
Siyasi partilerin merkez karar ve yönetim kurulları, süreyi geçirmemek amacı ile eksik
listeyi tamamlama yetkisini önceden ilçe idare kurullarına verebilir.‖,
12. maddesinde; ―Siyasi partilerin ilçe idare kurulları, seçime katılacakları çevrelere ait
aday listelerini ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karĢılığında, önseçim gününden en geç on
gün sonraki gün saat 17.00'ye kadar verirler.
…
BüyükĢehirler için siyasi partilerin il idare kurulları, belediye baĢkanı adaylarını alındı
belgesi karĢılığında önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat 17.00'ye kadar il seçim
kuruluna verirler. Bağımsız adaylar da il seçim kuruluna baĢvururlar.",
13. maddesinde; ―Ġl genel meclisi üyeliği, belediye meclisi üyeliği ve belediye
baĢkanlığına bağımsız olarak adaylığını koymak isteyenler, seçime katılacakları seçim
çevresinin bulunduğu ilçe seçim kurulu baĢkanlığına, bu Kanunun adaylık için aradığı Ģart ve
vasıfları haiz olduklarını belirten bir dilekçe ile baĢvururlar.
…
Ġlçe seçim kurulları, bağımsız adaylara iliĢkin listeleri de, ait olduğu seçim çevresinde
geçici listeler halinde alıĢılmıĢ usullerle ilan ederler.
Bağımsız adaylık için baĢvuranlar, en yüksek derecedeki Devlet memurunun brüt aylığı
kadar parayı ilgili mal sandığına yatırarak makbuzunu baĢvurma belgelerine eklerler.
Bu miktar hazineye irad kaydedilir.‖
hükümlerine yer verilmiĢtir.
Yukarıda belirtildiği üzere, 2972 sayılı Kanun’un 12. maddesinde; siyasi partilerin ilçe
idare kurulları tarafından, mahalli idareler seçimlerine iliĢkin olarak, seçim çevrelerine ait
aday listelerini ayrı ayrı alındı belgesi karĢılığında önseçim gününden en geç on gün sonraki
gün saat 17.00’ye kadar ilçe seçim kurullarına verileceği öngörülmüĢtür.
Yüksek Seçim Kurulunun 7/12/2013 tarih ve 2013/576 sayılı kararıyla kabul edilen,
30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde uygulanacak takvime
göre de;
 Siyasi parti ilçe baĢkanlıklarının, belediye baĢkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il
genel meclisi üyeliklerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına,
 BüyükĢehirlerde ise, siyasi parti il baĢkanlıklarının, büyükĢehir belediye baĢkan aday
listelerini il seçim kurullarına,
Alındı belgesi karĢılığında elektronik ortamda (CD/DVD) ve fiziki ortamda kâğıt
olarak, her seçim çevresi için ayrı ayrı düzenlenmiĢ aday listelerini, en geç 18 ġubat 2014 Salı
günü saat 17.00’ye kadar vermek zorundadırlar.
 Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak olan kiĢilerin, seçim türlerini belirten adaylık
baĢvurularını, seçime katılacakları çevrelerin bulunduğu il veya ilçe seçim kurullarına, en geç
18 ġubat 2014 Salı günü saat 17.00’ye kadar yapmaları gerekir.
Buna göre siyasi partiler, seçime katılacakları çevrelere iliĢkin aday listelerini ayrı ayrı
bildirmek durumundadırlar. Siyasi partilerin aday listelerini nasıl düzenleyecekleri, aday
isimlerini nasıl yazacakları, adaylarla ilgili hangi bilgilere yer verecekleri, Ģekilleri ve kaç
nüsha teslim edecekleri, siyasi partiler ile bağımsız adayların baĢvurularında ne gibi belgeleri
eklemeleri gerektiği hususları kanunlarda belirtilmediğinden söz konusu hususların Yüksek
Seçim Kurulunca saptanması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen kanun hükümleri göz önüne alındığında; 30 Mart 2014 Pazar günü
yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde adaylık usulünün benimsendiği büyükĢehir
belediye baĢkanlığı, belediye baĢkanlığı, il genel ve belediye meclisi üyeliği seçimlerinde
siyasi partilerin, adaylarının ad ve sıralarını bildiren listeyi yetkili organlarınca, ilgili il ve ilçe
seçim kuruluna vermeleri yeterli görülmelidir.
Bağımsız olarak adaylıklarını koymak isteyenlerin, en yüksek derecedeki Devlet
memurunun brüt aylığı olan (731,48-TL)’yi ilgili mal sandığına yatırdığına iliĢkin makbuzu
seçilme yeterliliğini haiz olduklarını belirten dilekçeye eklemek suretiyle istenilen diğer
belgelerle birlikte bizzat veya bu konuda verilmiĢ özel vekâletnameli vekillerinin ilgili il veya
ilçe seçim kurullarına vermeleri gerekmektedir.
Adaylığın kabulü için, adayın aranan koĢullara sahip olduğuna iliĢkin beyanının esas
alınması, seçim kanunlarının benimsediği genel ilke gereğidir.
Seçime katılma hakkı kazanmıĢ bir siyasi partinin bir seçim çevresinde yapılacak olan
mahalli idareler seçimlerinin tümüne katılma zorunluluğu yoktur. Bir seçim çevresinde
yapılacak mahalli idareler seçimlerinden birine veya birden fazlasına katılmasını önleyici bir
kanun hükmü bulunmamaktadır.
2972 sayılı Kanun’un 16. maddesinde; adayların kesin olarak ilanından sonra,
adaylıktan istifanın, seçim sonuna kadar göz önüne alınmayacağı, ancak bu gibiler seçilmiĢ
bulunurlarsa, istifalarının hüküm ifade edeceği ve yerlerine kendilerinden sonra gelenlerin
seçilmiĢ sayılacağı, ölüm halinde de aynı Ģekilde hareket edileceği vurgulanmıĢtır.
Buna göre; adayların kesin olarak ilanından sonra istifaların ve ölümlerin dikkate
alınması mümkün değildir. Aday listelerinin kesinleĢmesinden önce istifa ve ölüm üzerine
meydana gelen eksikliklerin tamamlattırılması söz konusu olduğundan, bu iĢlem için gerekli
olan süre göz önünde bulundurulmak suretiyle istifaların dikkate alınabileceği son günün
saptanması gerekmektedir.
Seçim takvimine göre, bu süre 28 ġubat 2014 Cuma günü saat 17.00 olarak
öngörülmüĢtür. Bu nedenle, öngörülen tarihe kadar seçim kurullarına usulünce bildirilen
istifalar nedeni ile listelerde meydana gelebilecek eksikliklerin tamamlattırılması mümkün
olup, bu tarihten sonraki istifalar dikkate alınmayacaktır.
Ayrıca, istifanın usul ve yöntemleri de seçim kanunlarında belirtilmediğinden, bu
konuda düzenleme yapılması zorunluluğu doğmaktadır. Ġstifalarda, kimliğin saptanması ve
istifanın ilgili il ve ilçe seçim kurullarına ulaĢtırılması da seçim iĢ ve iĢlemlerinde önem arz
etmektedir.
2972 sayılı Kanun’un 9. maddesinde; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 11.
maddesinde belirtilen sakıncaları taĢımamak Ģartıyla, yirmi beĢ yaĢını dolduran her Türk
vatandaĢının belediye baĢkanlığına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliğine
seçilebilecekleri belirtilmiĢtir.
2972 sayılı Kanun’un ―Adaylara karĢı itiraz‖ baĢlıklı 14. maddesinde; ―Adaylıkların
geçici olarak ilanından itibaren iki gün içinde ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilir. Ġtirazlar,
ilçe seçim kurulunca en geç iki gün içinde karara bağlanır. Ġlgililer kararlara karĢı iki gün
içinde, il seçim kuruluna itiraz edebilirler. Ġl seçim kurulu bu itirazları en çok iki gün içinde
kesin olarak karara bağlar.
Siyasi partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği
takdirde, Ġlçe Seçim Kurulunun tebliğinden itibaren beĢ gün içinde bu eksikliklerini
tamamlayamazlarsa, o partiler o seçim çevresinde, eksik liste ile ilgili seçime katılırlar.‖,
―Adayların incelenmesi‖ baĢlıklı 15. maddesinde ise; ―Ġlçe seçim kurulları, kendi seçim
çevrelerinin adayları hakkında, yapacakları inceleme sonucunda bu Kanunda yazılı adaylık
Ģartlarında noksanlık veya aykırılık bulunduğunu görürlerse, durumu geçici ilan tarihinden
itibaren iki gün içinde ilgili adaya ve siyasi partilerin ilçe baĢkanlıklarına bildirirler.
Ġlgili aday veya mensubu olduğu siyasi parti, bu bildirim üzerine en geç iki gün içinde il
seçim kuruluna itiraz edebilir. Ġl seçim kurulu bu itirazı en geç iki gün içinde kesin karara
bağlar.
Ġtirazı reddedilen bağımsız aday seçime katılma hakkını kaybeder. Siyasi parti adayları
hakkında 14 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.‖
hükümlerine yer verilmiĢtir.
30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde uygulanacak
seçim takviminde; siyasi parti ilçe baĢkanlıklarının, belediye baĢkanlığı ve belediye meclisi
üyeliği ile il genel meclisi üyeliklerine iliĢkin ilçe seçim kurullarına, büyükĢehirlerde ise
siyasi parti il baĢkanlıklarının, büyükĢehir belediye baĢkan adaylığı için il seçim kurullarına
verecekleri aday listeleri ile bağımsız adayların baĢvurularına iliĢkin inceleme ve itiraz
sürecinin 21 ġubat 2014 tarihinde baĢlayacağı öngörülmüĢtür.
Bu duruma göre;
Anayasa ve kanunlarla, seçimin baĢlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde
yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün iĢlemleri yapma ve yaptırma görevi verilen
Kurulumuzca, mahalli idareler seçimlerine iliĢkin olarak il ve ilçe seçim kurullarınca
adayların incelenmesi sırasında ve itiraz sürecinde bu iĢlemlerin kolayca ve düzen içinde
yapılabilmesi ve gereksiz yazıĢmaların önlenebilmesi için siyasi partiler aday listelerini
verirken, adaylara iliĢkin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı
veya resmî nitelikte belge örneği, öğrenim durumunu gösterir diploma örneği ile adli sicil ve
arĢiv kaydının aslının da gönderilmesinin siyasi partilerin genel merkezlerine bildirilmesinin
uygun olacağı,
Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kiĢilerin de, aynı belgelerle baĢvuruda
bulunmaları gerektiği,
Adli sicil kaydında sabıkası bulunan adayların;
Memnu hakların iadesi kurumu önceden, mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun
121 ilâ 124 ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 416 ilâ 420.
maddelerinde düzenlenmiĢtir. Ancak 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda memnu hakların
iadesi kurumuna yer verilmemiĢ, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde
güvenlik tedbiri olarak düzenlenmekle beraber, bu yoksunluklarının cezanın infazının
tamamlanmasıyla birlikte sona ereceği kabul edilmiĢ ise de, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’nın milletvekili seçilme yeterliliğini düzenleyen 76. maddesinin ikinci
fıkrasında ve buna dayalı olarak da 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 11.
maddesinde bazı mahkûmiyetlerin affa uğramış olsa bile milletvekili seçilmeye engel
olacağı belirtilmektedir.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi ile ilgisi bulunmayan ve bu
Kanuna göre bir hak yoksunluğu doğurmayan bu tür mahkûmiyetlerin, bazı özel
kanunlardaki veya seçim mevzuatındaki ayrıksı hükümler nedeniyle bir kısım
mesleklerin icrası ve seçilme dâhil çeĢitli hakların kullanılmasını imkânsız hale getirdiği
anlaĢılınca, yasaklanmıĢ hakların geri verilmesi kurumuna yeniden ihtiyaç duyulmuĢ ve
söz konusu kurum 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’na 13/A maddesi eklenmek suretiyle
yeniden düzenlenmiĢtir.
Bu madde metninden ve gerekçesinden de anlaĢılacağı üzere, mahkûmiyet hangi
kanundan kaynaklanmıĢ olursa olsun, hükümlü yönünden süresiz hak yoksunluğu
doğuruyorsa, bu yoksunluğun giderilmesi için, süre ve diğer koĢullar gerçekleĢtiğinde,
yasaklanmıĢ hakların geri verilmesi yoluna gidilmesinin mümkün olduğu dikkate
alınarak, Anayasa’nın 76/2. maddesinde ve buna dayalı olarak, 2839 sayılı Milletvekili
Seçimi Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen nitelikte bir ceza mahkûmiyeti nedeniyle
milletvekili seçilme hakkını yitirmiĢ bulunan kiĢiler, bu haklarına ancak ve sadece, 5352
sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 13/A maddesi uyarınca, talepleri üzerine mahkemece
verilecek "yasaklanmış hakların geri verilmesi" kararı ile kavuĢabileceklerinin mümkün
olması nedeniyle;
1- 2972 sayılı Kanun’un 9. maddesiyle atıfta bulunulan, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi
Kanunu'nun 11. maddesinin (f) fıkrasında belirtilen suçlardan ve (e) fıkrasında söz edildiği
gibi taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis
cezasına hüküm giymiĢ olanların, kesinleĢmiĢ cezalarının infazından sonra, 765 sayılı Türk
Ceza Kanunu’nun 121, 122, 123, 124. veya 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 13/A
maddelerine göre mahkûmiyet kararlarına iliĢkin olarak ayrı ayrı memnu hakların iadesi
(yasaklanmış hakların geri verilmesi) kararları almaları ve kararın kesinleĢme Ģerhli
(açıklamalı),
2- Yine, 2972 sayılı Kanun’un 9. maddesiyle atıfta bulunulan 2839 sayılı Milletvekili
Seçimi Kanunu’nun 11. maddesinin (f) fıkrasında yazılı suçlardan ve (e) fıkrasında belirtilen
taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis
cezasına hüküm giymiĢ olup da 647 sayılı Kanun’un 6. maddesi uyarınca cezaları ertelenmiĢ
olanların, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 95/II. maddesine göre, hüküm tarihinden itibaren
beĢ yıl içinde, baĢka bir suçtan hüküm giymemiĢ olduklarını kanıtlayabilmeleri için söz
konusu tecilli mahkûmiyet kararlarının kesinleĢme Ģerhli (açıklamalı),
3- 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 11/f maddesinde belirtilenler dıĢındaki
diğer kasıtlı bir suçtan dolayı 1 yıldan az süre ile ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53.
maddesinde öngörülen seçilme hakkı yoksunluğunu doğuracak biçimde kesinleĢmiĢ hapis
cezası bulunanların bu cezalarının infaz edildiğine veya infaz edilmiĢ sayıldıklarına iliĢkin
belgenin,
4- Seçilmesine engel sabıkası olanlar hakkında sonradan uyarlama yapılarak 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun değiĢik 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri
bırakılması kararı verilmiĢ olanların buna iliĢkin kararın,
onaylı birer örneğini eklemeleri gerektiği,
Ayrıca, il ve ilçe seçim kurulları adaylar hakkında kendiliklerinden veya itiraz üzerine
yaptıkları inceleme sonucunda, gerekli gördükleri diğer her türlü kayıt ve belgeleri ilgili
yerlerden isteyebilecekleri,
sonucuna varılmıĢtır.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
I) Aday listelerinin verilmesinde uyulması zorunlu yöntem;
1- a) Siyasi parti ilçe baĢkanlıklarının, belediye baĢkanlığı ve belediye meclisi üyeliği
ile il genel meclisi üyeliklerine iliĢkin aday listelerini ilçe seçim kurullarına,
b) BüyükĢehirlerde siyasi parti il baĢkanlıklarının, büyükĢehir belediye baĢkan aday
listelerini il seçim kurullarına,
Alındı belgesi karĢılığında elektronik ortamda (CD/DVD) ve fiziki ortamda üç nüsha
halinde kâğıt olarak, o seçim çevresinde yapılan bütün seçimler için ayrı ayrı olmak üzere en
geç 18 ġubat 2014 Salı günü saat 17.00’ye kadar adaylara iliĢkin;
ba) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı veya resmî nitelikte
belge örneğini,
bb) Öğrenim durumunu gösterir diploma örneğini,
bc) Adli sicil ve arĢiv kaydının aslını,
vermeleri gerektiğine,
c) Bağımsız olarak adaylıklarını koyanların ise, kanunda öngörülen seçilme yeterliliğini
taĢıdıklarını belirten belgeleri ve en yüksek derecedeki Devlet memurunun brüt aylığı olan
731,48-TL’yi mal sandığına yatırdığına dair makbuz ile birlikte dilekçeye ekleyerek en geç
18 ġubat 2014 Salı günü saat 17.00’ye kadar ilgili il ve ilçe seçim kuruluna baĢvurmaları
gerektiğine,
2- Siyasi partilerce verilen seçim çevrelerine ait listelerin; ilçeye bağlı varsa beldeler
alfabetik sırayla dizilerek, adayların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, adları, soyadları,
öğrenim durumları (ilk, orta, yüksek biçiminde) ve meslekleri (birden çok meslek varsa yalnız
biri) gösterilerek sıra numarasıyla alt alta yazılmak suretiyle düzenlenmesi gerektiğine,
3- Siyasi parti aday listelerinin her sayfasının parti mührünü ve yetkili imzayı taĢıması,
ayrıca imza kaĢesi kullanılmaması gerektiğine,
4- Belediye meclisi üyeliği seçimlerinde 2972 sayılı Kanun’un 10/c maddesi uyarınca
siyasi partilerin önce kontenjan sayısı çıkarılarak asıl üye adaylarının isimleri yazıldıktan
sonra seçim çevresi sayısı kadar yedek üye adayların isimleri yazılıp çekilecek bir çizgiden
sonra seçim çevresi kontenjan adaylarının isimlerini yazmaları gerektiğine, (Örneğin: 15
belediye meclisi üyesi çıkacak bir seçim çevresinde, siyasi partiler; 13 asıl üye, 15 yedek üye
ve 2 kontenjan ismi bildireceklerdir.)
5- Adayın, 2972 sayılı Kanun’un 9. maddesi ile atıfta bulunulan 2839 sayılı Kanun’un
11. maddesine göre, seçilme yeterliliği ile ilgili sabıka kayıtlarının belirlenmesi durumunda;
a) 2972 sayılı Kanun’un 9. maddesiyle atıfta bulunulan 2839 sayılı Milletvekili Seçimi
Kanunu’nun 11. maddesinin (f) fıkrasında belirtilen suçlardan ve (e) fıkrasında söz edildiği
gibi taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis
cezasına hüküm giymiĢ olanların,
 KesinleĢmiĢ cezalarının infazından sonra, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 121,
122, 123, 124. veya 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 13/A maddelerine göre mahkûmiyet
kararlarına iliĢkin olarak ayrı ayrı memnu hakların iadesi (yasaklanmış hakların geri
verilmesi) kararları almaları ve kararın kesinleĢme Ģerhli (açıklamalı),
b) Yine, 2972 sayılı Kanun’un 9. maddesiyle atıfta bulunulan 2839 sayılı Milletvekili
Seçimi Kanunu’nun 11. maddesinin (f) fıkrasında yazılı suçlardan ve (e) fıkrasında belirtilen
taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis
cezasına hüküm giymiĢ olup da cezaları ertelenmiĢ olanların,
 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 95/II. maddesine göre, hüküm tarihinden itibaren
beĢ yıl içinde, baĢka bir suçtan hüküm giymemiĢ olduklarını kanıtlayabilmeleri için söz
konusu tecilli mahkûmiyet kararlarının kesinleĢme Ģerhli (açıklamalı),
onaylı birer örneğini,
c) 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 11/f maddesinde belirtilenler dıĢındaki
diğer kasıtlı bir suçtan dolayı 1 yıldan az süre ile ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53.
maddesinde öngörülen seçilme hakkı yoksunluğunu doğuracak biçimde kesinleĢmiĢ hapis
cezası bulunanların bu cezaların infaz edildiğine veya infaz edilmiĢ sayıldıklarına iliĢkin
belgenin,
d) Seçilmesine engel sabıkası olanlar hakkında sonradan uyarlama yapılarak 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun değiĢik 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri
bırakılması kararı verilmiĢ olanların buna iliĢkin kararın,
onaylı bir örneğini eklemeleri gerektiğine,
6- Ġl ve ilçe seçim kurullarınca, gerekli gördükleri takdirde, adaylar hakkındaki diğer her
türlü kayıt ve belgeleri ilgili yerlerden isteyebileceklerine ve bu taleplerinin derhal yerine
getirilmesi gerektiğine,
7- Seçime katılma hakkı kazanmıĢ olan bir siyasi partinin herhangi bir seçim çevresinde
yapılacak olan büyükĢehir belediye baĢkanlığı, belediye baĢkanlığı, il genel ve belediye
meclisi üyeliği seçimlerinden dilediğine katılabileceğine, seçim çevresindeki tüm seçimlere
katılma zorunluluğu olmadığına,
8- Ġl ve ilçe seçim kurullarınca kendiliğinden veya itiraz üzerine, adaylar hakkında
seçilme yeterliliği yönünden yapılan inceleme sonucunda, eksik belgelerin tamamlanması için
yapılan bildirim üzerine siyasi partiler belirlenen süre içinde eksik belgeleri tamamlamadıkları
takdirde, o seçim türü için eksik listeyle seçime katılabileceklerine,
Seçilme yeterliliği ile ilgili eksik belgeleri, yapılan bildirim üzerine belirlenen sürede
tamamlamayan bağımsız adayın seçime katılamayacağına,
9- Bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmeleri halinde emaneten yatırdıkları paraların
iade edilemeyeceğine,
II) Adayların istifaları yönünden uyulması gerekli yöntem;
1- Adaylıktan istifaların, büyükĢehir belediye baĢkanlığı için il seçim, diğer seçim
türleri için ise ilçe seçim kurullarına kimlik tespiti yapıldıktan sonra doğrudan yapılabileceği
gibi, ilgili seçim kurullarına iletilmek üzere il ve ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına aynı usulle
Ģahsen yapılabileceğine,
2- Ġstifanın il ve ilçe seçim kurullarına noter vasıtasıyla da gönderilebileceğine,
3- Mahalli idareler seçimlerine katılan siyasi partilerin il/ilçe seçim kurullarına
verdikleri aday listelerinde gösterilen adaylardan istifa edeceklerin, bu yoldaki istemlerinin en
geç 28 ġubat 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar il/ilçe seçim kurullarına ulaĢtırılması
gerektiğine, bu tarihe kadar oluĢan eksiklerin giderilmesinin ilgili siyasi partilere
bildirilmesine, anılan tarihten sonra il/ilçe seçim kurullarına ulaĢacak istifalar nedeniyle
siyasi partilere eksikliklerin tamamlattırılması yönünde herhangi bir bildirimde
bulunulmayacağına, bu durumdaki siyasi partilerin eksik liste ile seçime katılacaklarına,
4- Ġstifa eden adayın tekrar müracaatı halinde, eski sırasının üstünde bir sıraya
yazılamayacağına,
5- Aday listelerinde her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek boĢalmalarda ilgili
siyasi partinin; göstereceği yeni adayı boĢalan sıraya koyabileceğine, eksikliğin
tamamlanmaması halinde o seçim türü için eksik liste ile seçime katılabileceklerine,
6- Seçim takvimine göre, aday listelerinin kesinleĢtiği 2 Mart 2014 tarihinden sonra
ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde oluĢacak eksikliklerin tamamlanması
gerekmediğine, ancak bu kiĢilerin seçilmeleri halinde istifalarının ve ölümün hüküm ifade
edeceğine ve yerlerine kendilerinden sonra gelenlerin seçilmiĢ sayılacaklarına,
7- Bu Genelge'de belirtilen kanuni sürelerin uygulanmasında ―Seçim Takvimi‖nde
gösterilen sürelerin esas alınacağına,
III) Kararın bir örneğinin;
1- Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
2- Seçime katılan siyasi partilerin genel baĢkanlıklarına gönderilmesine,
3- Kararın ―SONUÇ‖ bölümünün Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak Türkiye
Radyo Televizyon Kurumunda ilanına,
4- Kurulumuz internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanması ve il-ilçe seçim
kurulu baĢkanlıklarına Kurum içi elektronik posta olarak iletilmesi için Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğüne gönderilmesine,
12/01/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Hakkı MANAV
[R.G. 14 Ocak 2014 – 28882]
—— • ——
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No: 44
-KARAR298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 47.
maddesinin dördüncü fıkrasında; seçmen kütüklerinin seçimlere katılma yeterliliğini taĢıyan
siyasi partilerin genel merkezlerince veya yetkilendirilmiĢ il veya ilçe baĢkanlarınca
istenildiğinde; Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen giderin maliye veznesine yatırılmak ve
makbuzu ibraz edilmek koĢuluyla, bir seçim döneminde iki defadan fazla olmamak üzere ilçe
seçim kurulu baĢkanınca bilgisayar ortamında veya liste düzeyinde imza karĢılığı yetkili
kiĢiye verileceği öngörülmüĢtür.
Bu nedenle, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanun’un 47. maddesine göre, siyasi partilerce istenen seçmen kütüklerinin verilmesinde
yapılacak uygulamanın ana kurallarının belirlenmesi amacıyla Kurulumuzun 14/09/2013 tarih
ve 2013/374 sayılı kararı ile oluĢturulan Komisyon, yaptığı çalıĢmaları tamamlayarak konu
hakkında düzenlediği karar taslağını Kurulumuza sunmuĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
298 sayılı Kanun'un 47. maddesinin dördüncü fıkrasında; seçmen kütüklerinin seçimlere
katılma yeterliliğini taĢıyan siyasi partilerin genel merkezlerince veya yetkilendirilmiĢ il veya
ilçe baĢkanlarınca istenildiğinde; Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen giderin maliye
veznesine yatırılmak ve makbuzu ibraz edilmek koĢuluyla, bir seçim döneminde iki defadan
fazla olmamak üzere ilçe seçim kurulu baĢkanınca bilgisayar ortamında veya liste düzeyinde
imza karĢılığı yetkili kiĢiye verileceği düzenlenmiĢtir.
Bu Kanun maddesinde belirlenen kuralların açıklığa kavuĢturulması ve kanun
hükümlerinin uygulanmasında birlikteliğin sağlanması gerektiği sonucuna varılmıĢtır.
Yüksek Seçim Kurulunun 16/03/2013 tarih ve 2013/92 sayılı kararıyla da, 298 sayılı
Kanun'un 47. maddesine göre seçmen kütüğü örneklerinin siyasi partilere verilmesine iliĢkin
usul ve esaslar belirlenmiĢtir.
Seçmen kütüğü verilebilecek olan siyasi partilerin, seçimlere katılabilme yeterliliğine
sahip olmaları gerekir. Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 tarih ve 2013/622 sayılı
kararıyla 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli Ġdareler Genel Seçimlerine
katılabilecek siyasi partiler belirlenmiĢ ve 298 sayılı Kanun'un 47. maddesine göre seçmen
kütüklerinin verilebileceği siyasi partilerin; 1- Adalet ve Kalkınma Partisi, 2- Alternatif Parti,
3- Bağımsız Türkiye Partisi, 4- BarıĢ ve Demokrasi Partisi, 5- Büyük Birlik Partisi, 6Cumhuriyet Halk Partisi, 7- Demokrat Parti, 8- Demokratik Sol Parti, 9- Doğru Yol Partisi,
10- Emek Partisi, 11- Genç Parti, 12- Hak ve EĢitlik Partisi, 13- Hak ve Özgürlükler Partisi,
14- Halkın KurtuluĢ Partisi, 15- Halkın YükseliĢi Partisi, 16- Halkların Demokratik Partisi,
17- Hür Dava Partisi, 18- ĠĢçi Partisi, 19- Liberal Demokrat Parti, 20- Millet Partisi, 21-
Milliyetçi Hareket Partisi, 22- Özgürlük ve DayanıĢma Partisi, 23- Saadet Partisi, 24Toplumsal UzlaĢma Reform ve Kalkınma Partisi, 25- Türkiye Komünist Partisi,
olduğu saptanmıĢtır.
Yukarıda belirtilen 298 sayılı Kanun'un 47. maddesinde sözü edilen seçim dönemi
kavramından; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 101. maddesi ile aynı konuya iliĢkin 6271
sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu'nun 3. maddesinde yer alan 5 (beĢ), Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası'nın 77. maddesi ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun
konuya iliĢkin 6. maddesinde yer alan 4 (dört) ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127.
maddesi ile 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun'un aynı konuya iliĢkin 8. maddesinde yer alan 5 (beĢ) yıllık dönemler olarak
anlaĢılması gerekmektedir.
Ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu ile ilçe seçim kurullarından bir seçim döneminde seçmen
kütüğü isteyebilecek siyasi parti temsilcilerinin genel merkez yetkilileri olduğuna, ancak
siyasi parti genel merkezlerince yetkilendirilmeleri koĢulu ile siyasi parti il baĢkanları ile ilçe
baĢkanlarının da istemde bulunabilecekleri ve bu istemlerinin ikiden fazla olamayacağı
anlaĢılmaktadır.
Kanunda yer alan diğer bir husus ise, verilecek olan seçmen kütüğü örneğine iliĢkin
bedelin her seçmen için saptanmasına ve ödeme Ģekli ile ödeme yerinin belirlenmesine,
Seçmen kütüğü örneklerinin verilebilmesi için ilçe seçim kurulunca hesaplanan bedelin
maliye veznesine ödenmesi ve alındı makbuzu aslının ilçe seçim kuruluna ibraz edilmesine,
karar verilmesi gerekmiĢtir.
S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
1- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un
değiĢik 47. maddesi ve aynı Kanun'un 14. maddesinin 11. bendi ile 2820 sayılı Siyasi Partiler
Kanunu’nun 36. maddesine göre, seçmen kütüklerinin verilebileceği siyasi partilerin, Yüksek
Seçim Kurulunun 31/12/2013 tarih ve 2013/622 sayılı kararı ile belirlenen;
1) Adalet ve Kalkınma Partisi,
2) Alternatif Parti,
3) Bağımsız Türkiye Partisi,
4) BarıĢ ve Demokrasi Partisi,
5) Büyük Birlik Partisi,
6) Cumhuriyet Halk Partisi,
7) Demokrat Parti,
8) Demokratik Sol Parti,
9) Doğru Yol Partisi,
10) Emek Partisi,
11) Genç Parti,
12) Hak ve EĢitlik Partisi,
13) Hak ve Özgürlükler Partisi,
14) Halkın KurtuluĢ Partisi,
15) Halkın YükseliĢi Partisi,
16) Halkların Demokratik Partisi,
17) Hür Dava Partisi,
18) ĠĢçi Partisi,
19) Liberal Demokrat Parti,
20) Millet Partisi,
21) Milliyetçi Hareket Partisi,
22) Özgürlük ve DayanıĢma Partisi,
23) Saadet Partisi,
24) Toplumsal UzlaĢma Reform ve Kalkınma Partisi,
25) Türkiye Komünist Partisi
olduğunun tespit ve ilanına,
2- Her yıl Ocak ayında siyasi partilerin seçime katılabilme yeterliliklerinin Yüksek
Seçim Kurulunca yeniden saptanarak ilanına,
3- Seçim dönemi kavramından, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 101. maddesi ile
aynı konuya iliĢkin 6271 sayılı CumhurbaĢkanı Seçimi Kanunu'nun 3. maddesinde yer alan 5
(beĢ), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 77. maddesi ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi
Kanunu'nun konuya iliĢkin 6. maddesinde yer alan 4 (dört) ve Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası'nın 127. maddesi ile 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve
Ġhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun'un aynı konuya iliĢkin 8. maddesinde yer alan 5 (beĢ) yıllık dönemler
olarak anlaĢılması gerektiğine,
4- Seçmen kütüğü örneği istemeye siyasi partilerin genel merkezlerinin yetkili
olduğuna, ancak yetki verilmesi koĢuluyla il ve ilçe baĢkanlarının da istemde
bulunabileceklerine,
5- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 47.
maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, seçmen kütüğü örneği istemlerinin bir seçim
döneminde ikiden fazla olamayacağına,
6- Verilecek seçmen kütüğü örneklerinin gideri karĢılığı ödenecek bedelin, 2014 yılı
için her seçmen baĢına (6) KuruĢ olarak tespitine ve bu bedelin maliye veznesine
yatırılmasına, bunlara ait fotokopi masrafının seçim ödeneğinden karĢılanmasına,
7- Seçmen kütüğü örneği verilmesi istemlerinin elektronik ortamda (CD/DVD)
karĢılanabileceğine, ancak elektronik ortamda istenen seçmen kütüğü örneklerinin ücretsiz
olarak verilmesi gerektiğine,
8- Seçmen kütüğü örnekleri giderinin ödendiğine iliĢkin belge, ilgili kurulca alındıktan
sonra, imza karĢılığında bu örneklerin siyasi parti yetkililerine verilmesine,
9- Siyasi partilerin seçmen kütüklerine iliĢkin istemlerinin karĢılandığında gider
makbuzu fotokopilerinin de eklenmek suretiyle Kurulumuz BaĢkanlığına bildirilmesi
gerektiğine,
10- Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
11- Karar örneğinin seçime katılabilecek siyasi partiler genel baĢkanlıklarına
gönderilmesine,
12- Karar örneğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi
www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına ve il ve ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına Kurum
içi elektronik posta ile iletilmesine,
12/01/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
Hakkı MANAV
[R.G. 14 Ocak 2014 – 28882]
—— • ——
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI
25 EKĠM 2013 TARĠHLĠ VE 28802 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN
7 EKĠM 2013 TARĠHLĠ VE 2013/5502 SAYILI 2014 YILI PROGRAMININ
UYGULANMASI, KOORDĠNASYONU VE ĠZLENMESĠNE DAĠR
BAKANLAR KURULU KARARI EKĠ
2014 Yılı Yatırım Programı, Onuncu Kalkınma Planında, 2014-2016 Orta Vadeli
Programında ve 2014 Yılı Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.
2014 Yılı Yatırım Programında; Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçe
Kapsamındaki Kamu İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payı yüzde 50'nin
üzerindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları ile bunların bağlı
ortaklıkları, Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner
Sermayeli Kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan Büyükşehir Belediyeleri ile
diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlenmiştir.
Yatırım projeleri; "etüd proje işleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak
tasnif edilmiştir. Her proje için; proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş
tarihi, proje tutarı, 2013 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2014 yılı ödeneği ayrı ayrı
gösterilmiştir.
Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya
Ovası Projesi kapsamındaki projeler ile Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi ve Zonguldak,
Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Raporları kapsamındaki projeler, proje adlarının sonlarına
sırasıyla "GAP", "DAP", "DOKAP", "KOP", "YHGP", ve "ZBK" kısaltmaları eklenerek
gösterilmiştir. Avrupa Birliği fonlarından desteklenecek projelere "AB" kısaltması eklenmiş
veya "AB Müktesebatına Uyum" projesi olduğu belirtilmiştir.
2014 Yılı Yatırım Programı, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının
yasalaşması sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yapılan
değişiklikleri kapsamaktadır.
Kuruluşların 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sermaye transferi
ödeneklerinden sadece kamu yatırımı niteliğini taşıyanlar kuruluş ve sektör yatırım ödeneği
toplamına dahil edilerek, kamu yatırımı niteliğinde olmayıp kamu sektörü dışına transfer
niteliğinde olan ödeneklerin bir kısmı ise kuruluş ve sektör yatırım toplamına dahil edilmeden
2014 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmiştir. Genel ve Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu
İdarelerinin yatırım ödeneklerine yatırımlarla ilgili personel giderleri ile gayrimenkul alımı ve
kamulaştırma ödenekleri dahil değildir.
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri
hariç olmak üzere, yatırım nitelikli projelerine bilgi amacıyla 2014 Yılı Yatırım Programında
yer verilmiştir.
6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Köylerin Altyapısının
Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel
idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine kullandırılmak üzere Maliye Bakanlığı
bütçesinin 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde 346 Milyon TL ödenek tahsis edilmiştir.
Söz konusu ödenek Yatırım Programı toplamına dahil olmayıp, kullanımı 2014 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu
ödenek ile ihtiyaç halinde yıl içinde aktarılacak ilave ödeneğin il bazında dağılımı,
kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığının teklifi ve
Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.
Söz konusu ödeneklerde yıl içinde ihtiyaç duyulacak revizyonlar, 2013/5502 sayılı 2014 Yılı
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararındaki
hükümlere tabi değildir.
6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Su Kanalizasyon ve Altyapı
Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atık su projelerini gerçekleştirmek
üzere İller Bankası Anonim Şirketine tahakkuk ettirilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin
12.01.31.00-06.1.0.9-1-07.1 tertibinde 557.030 Bin TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu
ödenek Yatırım Programı toplamlarına dahil olmayıp, kullanımı 2014 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Kanununun 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. SUKAP için
tahsis edilen bu ödeneğin belediyeler bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve
denetimine ilişkin esas ve usuller, Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.
2014 Yılı Yatırım Programında bütün nakdi yatırım değerleri program yılı fiyatlarıyla
(2014 yılı fiyatlarıyla) ve "Bin TL" bazında verilmiştir. 2014 yılı ortalama program kuru
dikkate alınmıştır.
2014 Yılı Yatırım Programı
[R.G. 14 Ocak 2014 – 28882 -Mükerrer]
—— • ——
MĠLLETLERARASI ANDLAġMA
Karar Sayısı : 2013/5686
7 Mayıs 2013 tarihinde Ġstanbul’da imzalanan ekli ―Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi ĠĢ Birliği
AnlaĢması‖nın onaylanması; DıĢiĢleri Bakanlığının 8/11/2013 tarihli ve 976523 sayılı yazısı
üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 26/11/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
Ġ. YILMAZ
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet Bakanı V.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
M. GÜLER
T. YILDIZ
M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik Bakanı V.DıĢiĢleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
V.
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
ve
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
M. Z. ÇAĞLAYAN
M. ġĠMġEK
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı V. Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. M. EKER
Sağlık Bakanı V.
V. EROĞLU
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı V.
AndlaĢmanın metinlerini görmek için tıklayınız.
[R.G. 15 Ocak 2014 – 28883]
—— • ——
Download

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI