Bu metin Türkiye Komünist Partisi Genel Merkezi tarafından TKP üye ve dostları için
hazırlanmıĢtır.
MÜŞAHİTLER (PARTİ GÖREVLİLERİ) İÇİN NOTLAR
1. Parti tarafından düzenlenmiĢ müĢahit kartını mutlaka yanınızda bulundurunuz.
2. Sandık Başkanı'nın sandık çevresinde düzeni sağlamak görevi ve yetkisi vardır
ancak bu yetkisini, sandık çevresinde bulunma hakkı olan kişilerin (müşahitler de
bunların içindedir) çalışmasını engelleyecek şekilde kullanamaz.
3. Bulunduğunuz okul/sandık alanındaki (varsa) parti yetkilisi ile de temas ederek
hazırlayacağınız yazılı Ģikayet belgelerini iki kopya olarak yazıp, sizde kalacak olan kopyaya
YSK'nın atadığı sandık kurulu baĢkanının “alındı” onayını alınız. Sandık kurulunun bu
baĢvuruları kabul etmeme hakkı bulunmamaktadır.
Bu tür yazılı baĢvurular sandık kuruluna yapılır ve hemen karar verilir. Talebin reddi halinde
Ġlçe Seçim Kurulu'na itiraz edilebilir. Sandık kurulu iĢlemlerine dönük bir itirazda bulunmanız
gerektiğini düĢündüğünüzde bulunduğunuz yerde parti (TKP) tarafından görevlendirilmiĢ bir
okul/sandık alanı sorumlusu varsa onunla temasa geçiniz.
Yalnız, okul/sandık alanı sorumlusu ile temas etmek ya da baĢka bir nedenle bulunduğunuz
sandığı oy sayımı sırasında asla terk etmeyiniz.
4. Yasaya göre, sandık alanında kimse siyasi parti veya adaya iliĢkin rozet, amblem
propaganda malzemesi vs. taĢıyamaz. Yazılı, sözlü, görüntülü propaganda yapamaz.
MüĢahitlerimizin bu konularda da dikkatli olmasında yarar vardır.
5. Seçimlerle ilgili görevlendirilmiĢ bazı kamu görevlilerine kendi kayıtlı oldukları sandıklar
dıĢında oy kullanabilmeleri için görev kağıtları verilmektedir. YSK genelgesi ile de
duyurulduğu üzere bu durumdaki görevliler oy kullandıkları sandık kuruluna görev
kağıtlarının asıllarını teslim ederek oy kullanabilirler. Bu durum özellikle referandumda Ģahit
olduğumuz görevlilerin birkaç sandıkta oy kullanmaları durumuna engel olmak açısından
önemlidir. MüĢahitler gerektiğinde sandık kurullarını bu konuda uyarmalıdır.
6. Seçim Kanunu'na göre sandıktan çıkan, sayım ve döküm cetvellerine iĢlenen oy
pusulalarını, sandık kurulu üyeleri ve parti gözlemcileri (müĢahitler) görebilirler. Bu nedenle
aday ve parti gözlemcilerine sayım masası baĢında yer verilir. MüĢahitlerin sandık kurulu
sonuç
tutanağından
bir
örnek
alma
hakkı
vardır.
Parti müşahit kartınızla sayım sonucunda oluşturulan sandık kurulu sonuç
tutanağından bir örnek isteyiniz. Her durumda sandık kurulu tarafından asılan
sonuç tutanağındaki TKP oyunu not ediniz. (İl, İlçe, Sandık Numarası, TKP oyu
şeklinde)
7. Sayım sırasında sandıklarda gözlem yapan müĢahitlerimizin özellikle dikkat etmesi
gereken Ģey TKP oylarının “geçersiz sayılarak” iptal edilmesi konusudur. Oy sayımı sırasında
buna da engel olunmalıdır.
1
8. TKP müĢahitleri olarak çalıĢmanız sırasında özellikle sol/sosyalist düĢüncede insanlardan
yardım alabilirsiniz. Sandıklarda sayım sırasında güvenebileceğinizi düĢündüğünüz sol parti
müĢahitleri ile iĢbirliği yapabilir, sandıkları paylaĢabilirsiniz.
9. Sonuçlarını not ettiğiniz tüm sandıklar için bu bilgiyi yine size bildirilmiĢ olan parti
yetkilisine ulaĢtırınız. Sandık sonuç tutanakları varsa yine aynı Ģekilde iletiniz. (Varsa
verdiğiniz Ģikayet dilekçesi gibi yazılı belgelerin onaylı kopyalarıyla birlikte)
10. BüyükĢehir olan illerde il genel meclisi seçimi kaldırılmıĢtır.
11. Belediye seçimlerinde, (BüyükĢehir belediye baĢkanlığı, belediye baĢkanlığı, belediye
meclis üyeliği) MAVĠ, il genel meclisi üyelikleri seçiminde (büyük Ģehir olmayan iller için)
TURUNCU, mahalle ve köy seçimlerinde MOR renkli oy zarfları kullanılacaktır. Seçmen;
oyunu belediye, il genel meclisi, köy ve mahalle seçimleri için ayrı ayrı belirlenmis olan
sandıklarda kullanacaktır.
12. Herhangi bir sandıkta tüm oylar kullanılmıĢ olsa dahi, sandık sayımına baĢlanması için oy
verme saatinin bitmesi beklenmelidir.
13. Her müĢahite sandık sonuç tutanağı kural olarak verilmelidir. Ancak ne sebeple olursa
olsun edinememe durumuna karĢı, sandık çevresine asılan seçim sonuç tutanağından,
okunabilir görüntü alabilmek için buna uygun cep telefonu ya da fotoğraf makinası
taĢınmalıdır.
MÜŞAHİTLERİN (PARTİ GÖZLEMCİLERİ) GÖREV VE YETKİLERİ
30 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlerde, oy kullanılacak binlerce sandıkta Türkiye Komünist
Partisi’nin müĢahitleri (gözlemciler) görev alacak. TKP adına sandık başında müşahit
olmanın esas nedeni TKP’ye verilen her oyun tutanaklara geçmesini sağlamak,
TKP’nin varlığını hissettirmek ve seçim yolsuzluklarının önüne geçmek, açığa
çıkarmaktır.
MüĢahitlerin görev ve yetkilerinin yeraldığı, bazı iĢlemlere karĢı yapılacak itirazlarla ilgili
örnek dilekçeler bulunan bu metnin seçim gününden önce mutlaka okunması ve kavranması
gerekmektedir. MüĢahitler görevlerinin bilincinde, mevzuata hakim bir tutum sergilemeli,
bunu hissettirmelidir.
MüĢahitler (Parti gözlemcileri) 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanun’un (Kısaca Seçim Kanunu) 72. maddesinde düzenlenmiĢtir. Yine sözkonusu
kanunun çeĢitli maddeleri müĢahitlere aĢağıda belirttiğimiz yetkileri tanımıĢtır. Sözkonusu
kanunun 72. maddesi Ģöyledir:
“Siyasi partilerin müşahitleri ile adayları ve bağımsız adaylarla müşahitleri, sandık
başı işlemlerini takip etmek üzere hazır bulunabilirler. Bağımsız aday müşahitleri
üçten fazla olursa sandık kurulu başkanı bunlar arasında ad çeker. Adları ilk çıkan
üç müşahit sandık başında bırakılır. Diğerleri sandık alanında kalabilirler.”
Parti müĢahidi olarak görevli olacak kiĢiler, öncelikle parti tarafından onaylanmıĢ müĢahit
kartlarını mutlaka yanlarında bulundurmalıdırlar. Yapacağımız iĢlemlerde bu kart mutlak
olarak gereklidir. Ayrıca kimliği ispatlayacak ve TC kimlik numarasını belgeleyecek bir belgeyi
(nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, avukat kimlik kartı vb.) de mutlaka yanımızda
bulundurmalıyız.
MüĢahitler 298 Sayılı Kanun’a göre sandık alanında bulunabilirler. Sandık çevresi, sandık
kurulunun görev yaptıgı yer merkez olmak üzere 15 metre yarıçaplı çevredir.
Sandık çevresinde, sandık kurulu baskan ve üyeleri, adaylar, milletvekilleri, o
sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ve o sandıkta görevli müsahitler ile bina
2
sorumluları ve çağrı üzerine gelen görevli kolluk güçlerinden baska kimse
bulunamaz.
298 Sayılı Kanun’a göre sandıktan çıkan, sayım ve döküm cetvellerine işlenen oy
pusulalarını kurulun diğer üyeleri ve parti gözlemcileri (müşahitler) isterlerse
görebilirler. Bu nedenle aday ve parti gözlemcilerine sayım masası baĢında yer verilir.
Ancak parti gözlemecileri üçten fazla iseler orada bulunan parti gözlemcileri arasından
baĢkan tarafından kurul önünde ad çekmek yoluyla sandık baĢında kalacak üç parti
gözlemcisi tespit edilir.
Sandık kurulu baĢkanı sayım ve döküm iĢine baĢlamadan önce sayım ve döküm cetvelinin
boĢ ve yazısız olduğunu orada bulunanlara gösterir. Yine tüm iĢlemler bittikten sonra sandık
kurulu bir tutanak özeti düzenler ve bir örneğini müĢahitlere verir.
Parti müĢahitleri oy kullanma boyunca oy kullanımının sağlıklı geçmesine dikkat etmeli ve oy
sayımı anında partimizin oylarının haksızlığa uğramasını engellemelidir.
Bu nedenle sandık etrafında toplanan ve seçmeni yönlendirenlere dikkat etmek
gerekmektedir. Yine sayım anında partinin oylarının geçersiz sayılmaması için çalıĢılmalıdır.
Eğer bu hususlardaki uyarılarımız dikkate alınmıyorsa müĢahitlerin baĢvuracağı ilk yol
“Ģikayet”tir.
ġikayeti tutanağa geçirmeyen sandık görevlileri hapis cezası ile yargılanırlar.
ŞİKAYET :
MüĢahitlerin sandık baĢında karĢılaĢacakları sorunların çözümü için kullanacakları yöntem
Ģikayettir. Bu hak 298 Sayılı Seçim Kanunu’nda düzenlenmektedir. Seçim Kanunları’nda
gösterilen kurulların veya kurul baĢkanlarının kesin olmayan kararlarına karĢı müĢahitler
“şikayet” yoluna baĢvurabilirler.
Sandık baĢında karĢılaĢacağımız iĢlemler ile ilgili iki adet Ģikayet dilekçesi ektedir. Bunlardan
birisi “sayım sonuçlarına itiraz”dır. Diğeri ise seçim düzenine iliĢkindir. Bu tür durumlarla
karĢılaĢıldığında sandık kurulu baĢkanlığına Ģikayet yapılmalıdır. Aynı zamanda parti örgütü
ile bağlantıya geçilmeli, bilgi verilmeli ve gerekirse yardım istenmelidir.
Şikayetin şekli : ġikayet sözlü ve yazılı olarak iki Ģekilde yapılır. Ancak biz mümkün
olduğunca yazılı Ģikayeti tercih etmeliyiz. Bu nedenle tüm müşahitlerin yanında yeteri
kadar dosya kağıdı ve kalem bulunmalıdır.
Sözle yapılacak şikayetler gerekçesi ile birlikte sandık kurullarında BaĢkan veya bir üye
tarafından tutanağa yazılır. Tutanağa, Ģikayet edenin adı, soyadı, açık adresi yazılarak imza
ettirilir. Ġmza bilmeyenlere parmağı bastırılır. Tutanağın, onu düzenleyen katip veya sandık
kurulu baĢkan veya üyeleri tarafından da imza edilmesi gerekir. ġikayetçiye Ģikayetinin
alındığını ve hangi günde yapıldığını gösteren bir alındı kağıdı verilir.
Yazılı yapılacak şikayetler için ekte iki örnek dilekçe vardır. Esas olarak kimliğinizi
belirttikten sonra Ģikayetinizin konusunu ve gerekçelerini belirtip dilekçeyi imzalamak
gerekmektedir. Sonrasında bir alındı belgesi alınmalıdır. Kimliğini ispat edemeyenlerin, delil
ve gerekçe göstermeyenlerin Ģikayetleri incelenmez. Bu nedenle kimliğe iliĢkin belgeyi,
Ģikayete konu olan iĢlem ve tedbirlerin kanuna aykırı olduğuna iliĢkin belgeleri ve delilleri
dilekçeye eklemek gerekmektedir.
Şikayetin incelenmesi : ġikayet kabul edildiği taktirde Ģikayete konu olan iĢlem ve
tedbirler düzeltilir ve kanuna aykırı hareketler önlenir. ġikayet kabul edilmediği taktirde,
derhal tutanağa geçirilerek karara bağlanır. Bu kararın bir sureti Ģikayetçiye verilir. Bu
kararlara karĢın itiraz yoluna baĢvurulabilir. Ġtirazların hızla Ġlçe Seçim Kurulu’na yapılması
gerektiğinden durum hemen parti merkezine bildirilmelidir.
3
Şikayetin süresi : ġikayetler
düzenlenmesine kadar yapılabilir.
en
geç
seçim
sonuçlarını
tespit
eden
tutanağın
İTİRAZ :
ġikayet üzerine verilen kararlara karĢı itiraz edilebilir.
Sandık kurullarının veya baĢkanlarının iĢlemlerine veya her türlü sandıkbaĢı iĢlerine karĢı
yapılacak Ģikayetlerin reddine dair verilecek kararlara karĢı ilgililer derhal itiraz edebilirler.
Bu itirazlar Ġlçe Seçim Kuruluna yapılır. Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanı itirazı inceler ve kesin
olarak karara bağlar. Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanı’nın kararı durumu düzeltir veya sandık
kurulunun Ģikayet üzerine verdiği kararı iptal edebilir. Sanık Kurulu BaĢkanı bu karara
uymaya mecburdur.
ĠĢlemlere, tedbirlere ve kararlara yapılan Ģikayet ve itirazlar, oy verme ve her türlü seçim
iĢlerinin devamına engel olmaz. Bu nedenle Ģikayet ve itiraz edilecek konu ve olaylar
öğrenildiği zaman hukuksal bu baĢvurular zaman kaybedilmeksizin yapılmalıdır.
GEÇERLİ SAYILMAYACAK ZARF İLE OY PUSULALARI
ZARFLAR İÇİN;
1) Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte (il genel meclisi üyeligi seçimlerinde TURUNCU,
belediye seçimlerinde MAVĠ , köy ve mahalle muhtarlıgı seçimlerinde MOR) olmayan,
2) Üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı olmayan kâgıttan imal
edilmis olan,
3) Üzerinde Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan,
4) Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan,
5) Tamamı yırtılmıĢ olan,
6) Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dıĢında herhangi bir mühür, imza,
yazı, parmak izi veya herhangi bir iĢaret bulunan
OY PUSULALARI İÇİN;
1) Sandık kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmiĢ biçim ve renkte olmayan,
2) Üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunmayan,
3) Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan,
4) Hiçbir yerine "EVET" veya "TERCĠH" mührü basılmamıĢ olan,
5) Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına "EVET" veya
"TERCĠH" mührü basılmıĢ olan,
6) Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taĢmıĢ "EVET" veya
"TERCĠH" mührü bulunan,
7) Sandığın ait olduğu seçim çevresinden baĢka bir seçim çevresi için düzenlenmiĢ olan,
8) Bütünlüğü bozulacak Ģekilde yırtılmıĢ veya koparılmıĢ olan,
9) Üzerine "EVET" veya "TERCĠH" mührü dıĢında veya "EVET" veya "TERCĠH" mührü yerine
herhangi bir özel iĢaret, herhangi bir isim, imza kaĢesi, mühür veya parmak izi basılmıĢ olan,
10) Üzerinde yer alan siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir
Ģekilde ve özel olarak karalanmıĢ, çizilmiĢ veya iĢaretlenmiĢ olan,
11) Üzerinde yer alan matbu yazıların ve Ģekillerin dıĢında yazılar veya harfler veya sayılar
yazılmıĢ veya Ģekiller çizilmis olan
Aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz:
1) Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması
2) Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması
3) Herhangi bir Ģekilde lekelenmiĢ olup da bunun özel olarak iĢaret koymak amacıyla
yapıldığının anlaĢılamaması
4
4) Birlesik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle "EVET" veya "TERCĠH" mührü
ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diger kısımlarına
geçmesi
5) Bir siyasi parti veya bagımsız aday alanına basılan "EVET" veya "TERCĠH" mührünün
sadece iki parti alanını ayıran çift çizgili bölgeye taĢmıs olması
6) BasĢka bir siyasi partinin veya bağımsız adayın alanına taĢmamak kaydıyla, bir siyasi
partinin alanına birden çok "EVET" veya "TERCĠH" mührü basılması
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
GENEL MERKEZİ
Ekleri : Dilekçe ve tutanak örnekleri
5
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ :
1- Oy sayımı ile ilgili şikayet dilekçesi örneği :
............................ NUMARALI SANDIK KURULU BAġKANLIĞI’NA
....../ ..... /2014
Türkiye Komünist Partisi’ni temsilen bulunduğum Sandık Kurulunuzda oy verme iĢlemleri
bitmiĢ ve oyların sayımı, dökümü yapılarak sonuçları tutanağa geçirilmiĢtir. Partimizin aldığı
oyların tutanağa geçirilmesinde çeĢitli hatalar yapılmıĢtır. Partimizin aldığı oylar eksik olarak
toplanmıĢ, bunun yanında diğer siyasi partilerin aldıkları oyların toplamı da fazla olarak
hesaplanmıĢtır.
Seçim Tutanaklarını itirazı kayıtla imzalıyorum.
ġikayetimin alındı belgesi karĢılığında kabulünü talep ederim.
Türkiye Komünist Partisi
Temsilcisi
Adı Soyadı
Ġmza
6
2- Sandık çevresi güvenliği ile ilgili şikayet dilekçesi örneği :
............................ NUMARALI SANDIK KURULU BAġKANLIĞI’NA
....../ ..... /2014
Türkiye Komünist Partisi’ni temsilen bulunduğum Sandık Kurulunda oy verme iĢlemleri
devam etmektedir.
Kanuna göre oy verme iĢlemlerinin belirli bir Ģekilde yürütülmesi gerekmektedir. Buna göre
sandık alanı dıĢında güvenliğin sağlanması, seçmenlerin kimliklerinin tespiti, seçmenlere
baskı yapılmasının önlenmesi, kapalı oy verme yerine baĢkalarının girmesinin önlenmesi
gerekmektedir.
Sandığımızda kanuni bu hususlara uyulmamaktadır. Acilen gerekli tedbirlerin aldırılmasını, bu
yapılmadığı taktirde sandığımızda yapılan oy verme iĢlemlerinin geçersiz olacağını partimizi
temsilen beyan ederim.
ġikayetimin alındı belgesi karĢılığında kabulünü talep ederim.
Türkiye Komünist Partisi
Temsilcisi
Adı Soyadı
Ġmza
7
3- Oy sayımı ile ilgili itiraz dilekçesi örneği :
............................... ĠLÇE SEÇĠM KURULU BAġKANLIĞI’NA
....../ ..... /2014
İtiraz Eden
İtirazın Konusu
: Türkiye Komünist Partisi ............... Ġlçe BaĢkanı
: Bazı oyların tekrar sayılması talebi.
OLAYLAR
:
1- Ġlçenize bağlı sandık kurullarının düzenlediği tutanaklar baĢkanlığınıza teslim edilmiĢ
bulunmaktadır.
2- AĢağıda tabloda belirtildiği gibi bazı sandıklarda kanunen geçerli olması gereken oylar
geçersiz sayılmıĢtır. Partimiz lehine kullanılan bu oyların geçersiz sayılması nedeniyle seçim
sonuçları değiĢmektedir. Seçim sonuçlarını etkileyen bu duruma sandık kurulunda itiraz
etmiĢ bulunuyoruz. Alındı belgeleri ektedir.
3- Ġlçe BirleĢtirme Tutanağı’nın düzenlenmesinden önce açılan sandıklardaki geçersiz oyların
Ġlçe Seçim Kurulu tarafından tekrar incelenmesi ve sandık kurullarının hatalı tutanaklarının
düzeltilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde Ġlçe BirleĢtirme Tutanağı ve içeriği aynı hatalarla
düzenlenmiĢ olacaktır.
Bu bakımdan bu itirazı yapmak gereği doğmuĢtur.
4- Sandık kurulları ve geçersiz oylar
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda belirtilen yasal çerçevede, belirtilen sandıklarda kullanılan
oyların tekrar incelenmesi ve sayılmasını ve ilçe seçim tutanağının bu düzeltmelere göre
yeniden düzenlenmesini talep ederiz.
Türkiye Komünist Partisi
....................... Ġlçe BaĢkanı
8
4- Sandık çevresi güvenliği ile ilgili itiraz dilekçesi örneği :
............................... ĠLÇE SEÇĠM KURULU BAġKANLIĞI’NA
....../ ..... /2014
İtiraz Eden
İtirazın Konusu
: Türkiye Komünist Partisi ............... Ġlçe BaĢkanı
: Oy verme düzeninin sağlanması talebidir
OLAYLAR
:
1- Ġlçenize bağlı ..................... Mahallesi’nde ......... numaralı sandık kurulunun bulunduğu
seçim mahallinde devem etmekte olan oy verme iĢlemleri kanunun belirlediği seçim düzenine
aykırı olarak devem etmektedir.
2- Sandık kuruluna ekli alındı belgesi karĢılığında yaptığımız Ģikayette oy verme düzeninin
kanuna uygun hale getirilmesini talep ettik. Buna rağmen .................... olayları devam
etmektedir.
4- Bu nedenle gerekli tedbirlerin alınması için BaĢkanlığına müracaat etmek zorunda
kalınmıĢtır.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belirtilen çerçevede kanunen gerekli tedbirlerin alınmasını
talep ederiz.
Türkiye Komünist Partisi
....................... Ġlçe BaĢkanı
9
Download

MÜŞAHİTLER (PARTİ GÖZLEMCİLERİ)