ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 08/10/2014
SIRA DOSYA
NO
NO
İLGİLİ
1
AV. ........
2
AVUKAT ........
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
KARAR
ÖZETİ
KONU
Avukat ........'in, Avukatlık
Kanunu'nun 72/c maddesi
doğrultusunda Baromuz
levhasından silinmesine ilişkin
TBB Yönetim Kurulu'nun ........ Esas, ........ Karar numaralı ........
Baromuz Yönetim Kurulu'nun
tarihli kararı ile bu kararı onaylayan Adalet Bakanlığı Kararı
........ gün ve ........ sayılı kararına
uyarınca, Yönetim Kurulu'muzu n ........ tarih ........ sayılı kararı
yapmış olduğu itiraz
bozulduğundan Avukat ........'in Baromuz levhasına yeniden
doğrultusunda Türkiye Barolar
yazılmasına,
Birliği Yönetim Kurulu'nca verilen
........ tarih, ........ Karar ve ........
Karar sayılı kararın
değerlendirilmesi.
Avukat ........'ın 01.10.2014
tarihinde ruhsat almış olmasına
rağmen, askere gidecek
Avukatlık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Baromuz levhasına
olmasından ötürü Avukatlık
kayıtlı olduğu döneme ait tüm hak ve yükümlülüklerinin devam
Kanunu gereğince yapması
ettiğine dair yazılı bildirimde bulunulmasına,
gereken büro bildirimini askerliği
süresince yapamayacağını bildiren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
3
71619
Günü: 08/10/2014
Avukat ........'in Adli Yardım
Talepçisi ........ (........)'ın
2013/916 sayılı dosyası hakkında
tarafından istenen bilgi
doğrultusunda sunmuş olduğu
yanıtların değerlendirilmesi.
AV. ........
4
AV. ........
5
AVUKAT ........
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat ........'den gelen 03.10.2014 tarihli yazı çerçevesinde
dosyanın bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısına sunulmak üzere
Adli Yardım Kurulu Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Avukat
Hatice Korkmaz'a tevdiine,
Avukat ........ tarafından sunulan dilekçe ekindeki Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ........ tarih, ........ sayılı yazısında
Ankara ......... Ağır Ceza
karar düzeltmeye itirazın incelemesine esas olmak üzere Ankara
Mahkemesi'nin ........ tarih ve ........ ........ . Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilgili dosyasının Ankara
Esas, ........ Karar sayılı kararı
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istendiği, bu yazının aslı gibidir
doğrultusunda hakkında yapılacak onaylı olduğu anlaşılmakla; Avukat ........'ın Yargıtay Cumhuriyet
işlemler sebebiyle dosyasının
Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvurusunun ilgili mercii
incelenmesi, gereğinin
tarafından ciddi ve incelemeye değer bulunduğu anlaşıldığından,
düşünülmesi.
ilgiliye 08.01.2015 tarihine kadar olumlu ya da olumsuz bir karar
getirmek üzere süre verilmesine, bu süre sonunda yeniden
dosyanın gündeme alınmasına,
Avukat ........'ın, Değirmen
Bilgisayar adına ........'nin
Avukat ........'la ilgili dilekçenin incelenmesi neticesinde Avukatlık
11.09.2014 tarihli başvurusu
Kanunu ve meslek kurallarına aykırı bir husus bulunmadığından,
doğrultusunda sunmuş olduğu
işlem yapılmasına yer olmadığına,
yanıtları içeren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 08/10/2014
6
HUKUK MUŞAVİRLİĞİ
7
DİSİPLİN KURULU
BAŞKANLIĞI
8
DİSİPLİN KURULU
BAŞKANLIĞI
9
......... İCRA DAİRESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
......... Aile Mahkemesi'nden alınan
Av. ........ hakkında HMK 79.
Hukuk Müşavirliği'nin raporunun incelenmesi neticesinde,
madde uyarınca disiplin tahkikatı
Avukat ........ hakkındaki iddiada Avukatlık Kanunu ve meslek
yapılması talepli yazısı
kurallarına aykırı bir husus bulunmadığından, işlem yapılmasına
doğrultusunda hazırlanan Hukuk
yer olmadığına,
Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın
Avukat ........ hakkında re'sen
açılan soruşturma ile ilgili olarak
Bilgi edinildi,
verilen ........ gün, ........ , ........
Karar sayılı kararı bildiren
yazısının değerlendirilmesi.
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın
Avukat ........ hakkında re'sen
açılan soruşturma ile ilgili olarak
Bilgi edinildi,
verilen ........ gün, ........ , ........
Karar sayılı kararı bildiren
yazısının değerlendirilmesi.
Ankara ......... İcra Dairesi
Müdürlüğü'nün, Avukat ........
Ankara ......... İcra Dairesi'nden gelen 01.10.2014 tarihli yazı ile
hakkında tutulan 30.09.2014 tarihli
ilgili olarak Avukat ........'ın yazılı bilgisine başvurulmasına,
tutanağı içeren yazısının
değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
10
Günü: 08/10/2014
AV. ........
11
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ
12
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat ........'in, CMK Kurulu
tarafından verilen 28.05.2014
tarihli "uyarma" cezasına itirazı
doğrultusunda, CMK Merkezi
tarafından hazırlanan raporun
değerlendirilmesi.
Avukat ........'in, Yargıtay Binası
girişinde avukatların üzerinin
aranmasına yönelik uygulama
hakkındaki başvurusu
doğrultusunda hazırlanan Avukat
Hakları Merkezi raporunun
değerlendirilmesi.
CMK Merkezi tarafından hazırlanan ve itiraza konu güne ilişkin
telefon kayıtları incelemesine dayalı raporda Avukat ........
tarafından CMK Merkezindeki telefonların aranmadığı, bu şekilde
gittiği görev yerinde yapmış olduğu ek görev hakkında CMK
Merkezi’ne bilgi vermediği anlaşılmakla ilgilinin itirazın reddine,
Yargıtay binası girişlerine avukat geçiş turnikesi konulması ve bu
şekilde avukatların x-ray cihazına girmeden Yargıtay binalarına
girişinin sağlanması için Yargıtay Genel Sekreterliği ile Türkiye
Barolar Birliği Başkanlığı'na yazılı bildirimde bulunulmasına,
Avukat Hakları Merkezi tarafından meslektaşlarımızdan konuya
Avukat ........'nin, Ankara ......... İş ilişkin gelen şikayetler de eklenmek suretiyle, Ankara ......... İş
Mahkemesi Hakim ve personeli Mahkemesi Hakimi ........ hakkında HSYK ve Adli Yargı İlk
hakkında yapmış olduğu başvuru Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na yazılı
doğrultusunda hazırlanan Avukat başvuruda bulunulmasına, yine dilekçedeki talep doğrultusunda
Hakları Merkezi raporunun
Ankara ......... İş Mahkemesi Mübaşiri hakkında Adli Yargı İlk
değerlendirilmesi.
Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na yazılı
başvuruda bulunulmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 08/10/2014
13
ANKARA CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞI
14
ANKARA CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞI
15
AV. NEŞEN ÇELİK KALELİ
16
........
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Ankara Cumhuriyet
........ Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Hükümlüsü ........
Başsavcılığı'nın, ........ Tipi Kapalı
29.09.2014 tarihli dilekçesi doğrultusunda Avukat ........ yazılı
Ceza İnfaz Kurumu Hükümlüsü
bilgi istenmesine, konuya ilişkin bilgi istenildiği hususunun da
........ 29.09.2014 tarihli dilekçesini
hükümlü ........ bildirilmesine,
içeren yazısının değerlendirilmesi.
Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı'nın, ........ Kapalı Ceza
........ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tutuklusu ........ 26.09.2014 tarihli
İnfaz Kurumu tutuklusu ........
dilekçesi doğrultusunda Avukat ........ yazılı bilgi istenmesine,
26.09.2014 tarihli dilekçesini
içeren yazısının değerlendirilmesi.
Avukat Neşen Çelik Kaleli'nin başvuru yaptığı 30 Mayıs - 1
Avukat Neşen Çelik Kaleli'nin,
Haziran 2014 tarihlerinde düzenleneceği duyurulan CMK Eğitim
iptal edilen CMK eğitim semineri
Semineri yeterli katılım olmadığı için ertelendiğinden, ilgilinin
için yatırmış olduğu bedelin
ödemiş olduğu 180,00.TL'nin bildirdiği banka hesabına iadesine,
iadesini talep eden dilekçesinin
bu nedenle Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki
değerlendirilmesi.
verilmesine,
........ , Milli Eğitim Bakanlığı'na
Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından daha önce benzer
bağlı olarak çalışmakta iken
taleplere ilişkin verilen kararlar dikkate alınarak, ilgiliye ücretsiz
ücretsiz izin aldığı süre içerisinde
izin aldığı süre içerisinde Avukatlık yapabileceğine dair görüş
Avukatlık Stajını yapıp
bildirilmesine,
yapamayacağına ilişkin görüş
(Avukat Orhan Şimşek, Avukat Hüseyin Mehan ve Avukat Sami
bildirilmesini talep eden
Saygın Yazıcıoğlu'nun karşı oyuyla, oy çokluğuyla, )
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
17
Günü: 08/10/2014
Ipsos Sosyal Araştırmalar
Enstitüsü'nün, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı adına
yürütülen "Türkiye'de Boşanma
Nedenleri Araştırması ve İleri
İstatistik Analizi Araştırması"
kapsamında Baromuz üyesi iki
avukat ile görüşme talepli
yazısının değerlendirilmesi.
BAHAR KABAOĞLU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tülay Çelikyürek ile
Gelincik Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Meral Erdoğan'ın
görevlendirilmesine, kararın ilgililere tebliğine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 08/10/2014
Avukat Yaşar Çatak'ın dilekçesi değerlendirildi; başvuru konusu
ile ilgili olarak Yönetim Kurulu 10.09.2014 tarihinde, 102/29 sayı
ile karar alınmış olduğu görüldü. Alınan bu karar doğrultusunda
yeniden karar alınmasına yer olmadığına karar verildi
(Avukat Hakan Bezginli, Avukat İbrahim Löklüoğlu, Avukat
Hüseyin Mehan ve Avukat Beyza Elif Cabbar'ın karşı oyuyla oy
çokluğuyla)
18
70540
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
KARŞI OY Avukat Yaşar Çatak'ın
Demokratik Sol Avukatlar adının 08.10.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında DSA
başka bir grup tarafından
Demokratik Sol Avukatlar Seçim Yürütme Kurulu Başkanı Av. Yaşar kullanılmasına olan sağlanmasına
ÇATAK imzası ile Ankara Barosu Başkanlığına hitaben verilen dilekçe ile yönelik uygulamanın iptali talepli
Ankara Barosu panolarında ve web sayfasında DSA Taban hareketi olarak dilekçesinin değerlendirilmesi.
düzenlenen tanıtım elemanlarından “DSA” adının çıkartılarak
yayınlanmasının sağlanması bu bağlamda gruplarına yönelik haksızlığın giderilmesi için gereğin ivedi olarak yapılması talep edilmiştir. Yukarıda belirtilen talep, Yönetim Kurulu gündemine alınılmış ve daha evvel alınan karar doğrultusunda olmak üzere verilen Yönetim Kurulu kararı paralelinde yeni bir karar alınılmasına yer olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir. AV. YAŞAR ÇATAK
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 08/10/2014
Daha evvel 10.09.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda
alınan Yönetim Kurulu kararında DSA taban hareketi adlı grubun talebi ise, Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile kabul edilmiş tarafımızdan ise bu yöndeki karar kabul edilmemiş ve 17.09.2014 tarihinde yazılı olarak
muhalefet şerhi verilmiştir. 08.10.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Yönetim Kurulu tarafından oy çokluğu ile alınan karar aynı şekilde yine tarafımızdan kabul edilmemiş olup, gerekçelerimiz aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. Öncelikle 17.09.2014 tarihinde tarafımızdan verilen muhalefet
şerhini aşağıdaki şekilde bir kez daha yenilemek bize göre önemli bir zarurettir. ‐ Ankara Barosu Yönetimi olarak seçim sürecinde seçime katılan
bütün gruplara karşı eşit mesafede yakın, etik, adil ve tarafsız bir duruş içinde olmamız, Baromuz mensubu tüm Avukat meslektaşlarımıza karşı
en önemli sorumluluğumuz ve görevimizdir. ‐ Baromuzun geçmiş tüm seçimlerde yaşadığı seçim süreçleri ve
bu süreçlerde geçmiş Baro yönetimleri tarafından alınan kararlar birlikte ve bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 08/10/2014
‐ Baro Yönetimi olarak aldığımız kararlar münferit olarak hiçbir
grubun ayrıcalıklı ve baro yönetimi tarafından özel anlamda
değerlendirildiğini düşündürecek bir şekilde olmamalıdır. Yukarda belirtilen kriterler paralelinde olmak üzere; Baromuzda mevcut gruplardan olan Demokratik Sol Avukatlar
Grubu’nun yaptığı önseçimden önce hiçbir şekilde var olmayan, Baro
seçimlerine gireceğini beyan etmeyen, D.S.A.’nın önseçimi sürecinde bu grup içinde yer alan ve seçime giren başkan adaylarından herhangi birini
destekleyen meslektaşlarımızın seçim sonuçlarında olmak üzere Baro
seçimlerine girmek anlamında bir grup adı altında oluşum içerisinde
böyle bir talepte bulunması ve “ Biz ayrı bir grubuz” şeklinde açıklama yapması fiili gerçeklerle hiçbir şekilde örtüşmemiştir. Başkan adayının önseçime katılan başkan adaylarından birinin listesinde
yer aldığı bir grubun “Biz ayrı bir grubuz” şeklinde açıklama yapması
kendi içinde bir tezatın da açık ispatıdır. Bu yönüyle demokratik bir iradeninde inkarıdır. Zira başkan adayı, önseçime katılan başkan
adaylarından birinin listesinde olan bir grubun “Biz ayrı bir grubuz”
demesi, grup içinde grup anlamında maddi anlamda mümkün olmayacak
bir gerekçeyi ileri sürmekten başka bir şey değildir. DSA Taban Hareketinin başkan adayının içinde bulunduğu listenin önseçimi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 08/10/2014
kazanması halinde böyle bir grubun var olmayacağı gerçeği de açık ve
inkar edilmez bir hakikatten başka bir şey değildir. Geçmiş seçimlerde “Demokratik Sol Avukat” tabirini kullanan ve
Baromuz seçimlerine önseçimler yapıldıktan sonra katılma talebinde
bulunan gruplara yönelik olarak bizzat bugün görevde olan Baro Yönetim
Kurulu üyelerinin içinde bulunduğu yönetimlerin aldığı kararlar göz önünde bulundurulduğunda o gün alınan kararlar ile 10.09.2014
tarihinde verilen dilekçede yer alan “D.S.A. tabiri hiç kimsenin babasının
malı değildir” şeklindeki beyanın ne kadar bir birbirine taban tabana zıt
görüşler ve kararlar olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Ayrıca o kararların alındığı Baronun Yönetiminde yer alan ve bugünde halen Baronun
yönetiminde bulunan aynı Yönetim Kurulu üyelerinin o gün aldıkları
kararlar karşısında bugün aldıkları kararlar açık bir çelişkiyi net olarak
ispat etmektedir. Konu bu yönüyle Ankara Barosu Başkanı’nın da girdiği
önseçimde başkan adayının listesinde yer alan bir meslektaşımızın
başkan adayı olduğu bir grubun talebini yerine getirmek anlamında bir
görüntü vermekle Baro Yönetimi’nin tüm meslektaşlarımıza ve seçime giren tüm gruplara karşı eşit mesafede yakın olmak anlamında tarafsız ve
adil bir yönetim anlayışına da uygun değildir. Zira bu anlamdaki talep belli
bir gruba maksatlı bir mesaj vermek iradesinden ibarettir. Geçmişte Ankara Barosu yönetimi tarafından yapılan uygulamanın düzeltilmesi gereği ancak bu uygulamalara taraf olmayan
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 08/10/2014
yönetimlerin iradesi ve kararı ile etik ve adil olabilir. Yoksa mevcut
yönetim anlamında gene mevcut yönetimden üyelerin bulunduğu
geçmiş yönetim kararlarına yönelik farklı kararlar, duruma göre karar vermek görüntüsü ifade eder ki buda tutarlı ve inandırıcı olmak
anlamında, görüntüde yönetim anlamında bir zafiyet mesajı verir. 20 Eylül 2014 itibariyle Baromuz web sayfasında seçime katılan gruplardan Taban Hareketi adlı grubun unvanı talepleri doğrultusunda DSA Taban Hareketi olarak değiştirilmiştir. Bu durum başka grupların kamuoyunda önceden belirlenen ad ve simgelerini kullanmak anlamında bir durum olmakla, etik bir davranış görüntüsü vermemekle algı yönetimi yapmaya yönelik bir irade, çarpıtma görüntüsü vermektedir. Hali hazırda mevcut Baro Başkanının seçildiği grup ve önümüzdeki seçimler anlamında seçime girdiği grup göz önüne alındığında ayrıca yine mevcut Baro Başkanının delegasyon listesinde yer aldığı grup bir bütün olarak değerlendirildiğinde DSA Taban Hareketi grubunun başka bir grup mu yoksa mevcut bir grup anlamında oluşan irade hilafına tasarrufta bulunan bir grup mu olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu durum; yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere hangi grup olduğu, hangi görüşte ve düşüncede olduğu, bütün grupların kendisini ifade etmesi gerektiği düşüncelerinin kesinlikle dışında olarak Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 08/10/2014
tarafımızdan adalet ve vicdan anlamında kesinlikle kabul edilemeyecek bir durumdur. Baromuz ve meslektaşlarımız odaklı olmak üzere tarafsız, adil ve vicdani olarak yapılan değerlendirme sonucunda Yönetim Kurulunda oy
çokluğu ile alınan karara katılmadığımızı beyan ederiz. 13.10.2014 Av. Hakan BEZGİNLİ Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi 19
T.C. Ankara Valiliği tarafından
T.C. Ankara Valiliği tarafından 13.10.2014 tarihinde
13.10.2014 tarihinde düzenlenecek
düzenlenecek olan, Ankara'nın Başkent oluşunun 91. yılına ilişkin
olan, Ankara'nın Başkent oluşunun
kutlama programına katılmak üzere Avukat Erol Yılmaz Aras'ın
91. yılına ilişkin kutlama
görevlendirilmesine, görevlendirmenin yazılı olarak
programına katılım sağlanması
bildirilmesine,
hususunun görüşülmesi.
T.C. ANKARA VALİLİĞİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
20
21
71499
T-HOS HUKUK OTOMASYON
SİSTEMLER
71501
LİBERTE YAYIN GRUBU
22
23
Günü: 08/10/2014
RE'SEN
71458
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
GAMZE KARAGÖZ
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
T-Hos Hukuk Otomasyon
Sistemleri A.Ş.'nin 18-19 Ekim
Talebin kabulüne, günlük 2.000,00.TL + KDV bedel ile stand
2014 tarihlerinde yapılacak olan
açmak üzere yer tahsisine, sözleşme imzalamak üzere Başkanlık
Ankara Barosu 63. Olağan Genel
Divanı'na yetki verilmesine,
Kurulu'nda stant açma taleplerini
içeren yazısının değerlendirilmesi.
Liberte Bilimsel Araştırma
Yayıncılık A.Ş.'nin, 18-19 Ekim
Talebin kabulüne, günlük 2.000,00.TL + KDV bedel ile stand
2014 tarihlerinde yapılacak olan
açmak üzere yer tahsisine, sözleşme imzalamak üzere Başkanlık
Ankara Barosu 63. Olağan Genel
Divanı'na yetki verilmesine,
Kurulu'nda stant açma taleplerini
içeren yazısının değerlendirilmesi.
Kurul üyeliğinden istifa eden meslektaşlarımızın sundukları
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
gerekçeler ve bilgiler doğrultusunda, kurulun oluşumu ve
Akraba Dışı Canlıdan Organ Nakli çalışması ile ilgili aksaklık ve sorunların giderilmesi için Sağlık
Başvuru Değerlendirme Etik
Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulunulmasına, bu başvurudan
Komisyonu üyeliği için atama
olumlu ya da olumsuz bir sonuç alınana kadar Baromuz Sağlık
yapılması hususunun
Hukuku Kurulu'ndan talep eden bir üyenin geçici olarak
değerlendirilmesi.
komisyonda görevlendirilmesine, bu konuda kurul başkanına yazı
yazılmasına,
Talebin kabulü ile, Avukatlık Kanunu'nun 72/e maddesi
Baro Levhası'ndan silinme istemi
doğrultusunda Baromuz levhasından silinmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 08/10/2014
24
71663
BURAK BAHADIR KÖROĞLU
Talebin kabulü ile, Avukatlık Kanunu'nun 72/e maddesi
Baro Levhası'ndan silinme istemi
doğrultusunda Baromuz levhasından silinmesine,
25
70115
DERYA ÖNEMLİ
Baro levhasına yazılma istemi
26
71545
BİLAL KAYGUSUZ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
27
71337
MUSTAFA ASLANOĞLU
28
71408
ÖMER FARUK YALLI
29
71577
URHAN NARLIOĞLU
30
30339
ALİ KOÇER
31
31614
DİLARA ALTIN
32
24686
HAZAL BUĞU ALARSLAN
33
30716
MERVE EKİNCİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile, ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile, Avukatlık Kanunu'nun 72/e maddesi
doğrultusunda Baromuz levhasından silinmesine,
Talebin kabulü ile, Avukatlık Kanunu'nun 72/e maddesi
Baro Levhası'ndan silinme istemi
doğrultusunda Baromuz levhasından silinmesine,
Talebin kabulü ile, Avukatlık Kanunu'nun 72/e maddesi
Baro Levhası'ndan silinme istemi
doğrultusunda Baromuz levhasından silinmesine,
İZMİR BAROSU'nun Nakil
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının İzmir Barosu'na
suretiyle Levha'ya yazma kararı gönderilmesine,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 08/10/2014
34
30917
BADE ALAÇAM
35
31018
EMRE GİRAY YILMAZ
36
30124
ENDER GÜLMEZ
37
30311
DENİZHAN ATALAY
38
31186
İMRAN ARITI
39
28774
MURAT ÇABUK
40
30923
ALİZE KARAOĞULLAR
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
41
27566
ENES YALÇIN
42
29053
MUAMMER ELİF BARLAS
43
28155
AYŞE ERGUL
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 08/10/2014
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
44
30921
FATMA SEDA ŞENYİĞİT
45
29761
AYDIN YUREK
46
30306
FERHAT ALKAYA
47
30913
KUBRA YUCEL
48
31224
GULLU KARAKAŞ
49
32278
SAİME SERAY DURAK
50
32106
MERVE TUĞSAVUL
51
69774
CEREN DEMİR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
52
70114
YUSUF UÇAR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
53
69888
GULCE GUNDOĞDU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 08/10/2014
54
69690
AHMET MESUD BAYSAL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
55
69875
MERYEM CİNGÖZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
56
69822
ESRA YAMAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
57
69625
DİRENÇ AYHAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
58
69691
MERVE KÖSEM
Staj Listesi'ne yazılma istemi
59
69810
ELİF ESEN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
60
70123
İBRAHİM UMUT ARSLAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
61
70342
UMUR DİLHAN KARAARSLAN Staj Listesi'ne yazılma istemi
62
69726
ALİ TURKMEN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
63
69701
DURMUŞ BİLAL DEMİR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 08/10/2014
64
69981
ROŞHATKARABOĞA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
65
69887
AYSUN YILDIZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
66
70282
GÖZDE GÖĞÜSDERE
Staj Listesi'ne yazılma istemi
67
70209
YAPRAK TÜRKALP
Staj Listesi'ne yazılma istemi
68
69878
EYYÜP TIRNAKÇI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
69
70308
MÜGE DURSUN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
70
70207
İLKE MENENDİZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
71
70309
GÜLHANIM AYŞE ILGAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
72
69238
BURAK ERSUNGUR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
73
69500
AYŞE NAZ KIRCA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 08/10/2014
74
69879
HATİCE ESRA SARIOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
75
69944
ŞİLAN EREN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
76
70204
AYŞEGÜL ÇAĞATAY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
77
69885
NAİME TUĞÇE METİN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
78
68112
MUHAMMED ÇAĞRIBEY
ŞAHİN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
79
70319
BURAK ÇELİK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
80
69869
HAZAR KAAN ÖZKONAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
81
70355
İBRAHİM ETHEM YİĞİT
Staj Listesi'ne yazılma istemi
82
70353
TACETTİN DEMİR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
83
69951
TUĞBERKATAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 08/10/2014
84
70121
MEHMET KUTALMIŞ ALKAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
85
70358
KAĞAN UĞUR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
86
70017
TUĞÇE SÜNGER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
87
70219
BENGİSU KILIÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
88
69139
PELİNSU AŞICIOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
89
70133
ŞAHAP FATİH ECEMİŞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
90
70320
MEHMET KAÇMAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
91
69689
ECE BALIN YUKSEL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
92
69672
İDİL ÇIPA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
93
70486
MEDİNE UNAL
Afyon Barosu'ndan naklen
Baromuz staj listesine yazılma
talebi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine
yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 08/10/2014
İstanbul Barosu'ndan naklen
Baromuz staj listesine yazılma
talebi
Baromuzdan İstanbul Barosu'na
nakil gitme istemi.
Baromuzdan Samsun Barosu'na
nakil gitme istemi.
Baromuzdan Artvin Barosu'na
nakil gitme istemi.
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine
yazılmasına,
94
69547
HAZAL TOLU
95
71638
FİKRET GÖKBERK
OSMANAĞAOĞLU
96
68430
YASEMİN BERGE
97
71592
BUŞRA ELİF ERŞEN
98
69983
EREN MERT
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
99
70521
KUBRA ÖLMEZ
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
100 70051
HASAN HUSEYİN ALPASLAN
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
101 71697
ÇİSEM ALPARSLAN
102 47524
SERVET KOÇ
103 70031
BİLGE ÇETİNER
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
gönderilmesine,
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Samsun Barosu'na
gönderilmesine,
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Artvin Barosu'na
gönderilmesine,
Baromuz levhasına yazılma
isteminin görüşülmesi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Konya Barosu'ndan naklen
Baromuz Levhası'na yazılma
istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden
yazılmasına,
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına
yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 08/10/2014
104 71699
ALİ RIZA TEKİNKAYA
105 71698
AV. DİLEK ARAS
106 71677
AV. ARİF BURHANETTİN
KOCAMAN
107
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
108
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
109
........
AV. ........
110
RE'SEN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
İstanbul Barosu'ndan naklen
Baromuz levhasına yazılma
isteminin değerlendirilmesi.
İstanbul Barosu'ndan naklen
Baromuz levhasına yazılma
isteminin değerlendirilmesi.
İstanbul Barosu'ndan naklen
Baromuz levhasına yazılma
isteminin değerlendirilmesi.
Avukat ........ Avukat
........hakkındaki dilekçesinin
görüşülmesi
Avukat ........ Avukat ........
hakkındaki dilekçesinin
görüşülmesi
2014/Ş.176 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
ABR Dergisi'nin 2014/1 sayısının
basımı hususunun
değerlendirilmesi
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına
yazılmasına,
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına
yazılmasına,
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına
yazılmasına,
Avukat ........ hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Avukat ........ hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ........
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
ABR Dergisi'nin 2014/1 sayısından 1000 adet basılmasına, bu
konuda ihale açılmasına, Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a
yetki verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 08/10/2014
Kurban Bayramı'nın ilk günü olan
04.10.2014 tarihinde , CMK
merkezi tarafından
görevlendirilmiş olmaları
sebebiyle Nöbetçi Sulh Ceza
Hakimliği önünde saat 11:00’den
saat 16:45'e kadar beklediklerini
bildiren tutanaklarının
değerlendirilmesi
AV. ........
AV. ........
AV. ........
AV. ........
111
112
Tutuklu ........ tarafından duruşma salonunda kapalı zarf içinde
Avukat ........'a verilen mektup içeriğinin incelenmesi neticesinde
meslektaşımıza yönelik tehdit bulunduğu anlaşılmakla,
1 - Tutuklu ........ hakkında Avukat ........'ı tehditten suç
duyurusunda bulunulmasına, davanın Avukat Hakları Merkezi
........ Cezaevi Tutuklusu ........ Av. Üyeleri tarafından vekalet alınmak suretiyle takip edilmesine,
........ göndermiş olduğu mektubun 2 - Tutuklu ........'nın şikayete konu mektubu, tutuklu iken
değerlendirilmesi
cezaevinden üstünde getirerek duruşma salonunda Avukat ........'a
verdiği dikkate alınarak bu ve benzeri olayların bir daha
yaşanmaması için Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile tutuklu
bulunduğu ........Cezaevi Müdürlüğü'ne yazılı başvuruda
bulunulmasına,
3- Kararın Avukat ........’a tebliğine,
RE'SEN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Av........., Av........., Av. ........ ve Av......... tarafından düzenlenen
tutanak ve dilekçe doğrultusunda, 04.10.2014 tarihinde nöbetçi
olduğu halde görev yerine geç gelen Ankara Sulh Ceza Hakimi
........ hakkında HSYK'ya ve Ankara Adli Yargı Adalet
Komisyonu Başkanlığı’na şikayette bulunulmasına,
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 08/10/2014
113
AV. ........
114
MUHASEBE
115
MUHASEBE
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Yönetim Kurulumuzun daha önceki kararları uyarınca stant
18-19 Ekim tarihlerinde yapılacak
taleplerinden bedel talep edildiği ve bir çok meslektaşın aynı
olan Ankara Barosu 63. Olağan
şekilde basılmış olan kitapları bulunduğu dikkate alınarak, ilgiliye
Genel Kurulu'nda stant talep eden
ücretsiz stant verilmesinin mümkün olmadığına, kararın ilgiliye
dilekçesinin görüşülmesi
tebliğine,
Afşaroğlu Matbaası'nın
20.09.2014 tarihli,003892 seri
Afşaroğlu Matbaası'nın 20.09.2014 tarihli,003892 seri numaralı,
numaralı, 1000 adet Baro levhası
1000 adet Baro levhası basımı karşılığı KDV dahil 35.861,00.TL.
basımı karşılığı KDV dahil
tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık
35.861,00.TL. tutarındaki
Divanı'na yetki verilmesine,
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi
Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.'nin
08.10.2014 tarihli, 008038 seri
Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.'nin
numaralı, 1978 adet Ankara
08.10.2014 tarihli, 008038 seri numaralı, 1978 adet Ankara
Barosu 63. Olağan Genel Kurulu
Barosu 63. Olağan Genel Kurulu Faaliyet Raporu ve ABAYS 45.
Faaliyet Raporu ve ABAYS 45.
Olağan Genel Kurulu Faaliyet Raporu basımı karşılığı KDV dahil
Olağan Genel Kurulu Faaliyet
10.780,19.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme
Raporu basımı karşılığı KDV
konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
dahil 10.780,19.TL. tutarındaki
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
Günü: 08/10/2014
116
STJ. AV. ........
117
STJ. AV. ........
118
STJ. AV. ........
119
OĞUZHAN KARABULUT
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
........ Staj sicil sayılı ........in
stajının ABEM bölümünün
devamsızlık nedeniyle 4 (dört)
hafta uzatılması konusunun
görüşülmesi
Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, TBB Staj Yönetmeliği'nin
28. Ankara Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliği'nin 18. maddesi
uyarınca Stajyer Avukat ........ Avukatlık Stajının ABEM
Bölümünün devamsızlık nedeniyle 4 (dört) hafta uzatılmasına,
uzayan süre tamamlandıktan sonra yeniden görüşmeye alınmasına,
Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, TBB Staj Yönetmeliği'nin
........ Staj sicil sayılı ........ stajının
28. Ankara Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliği'nin 18. maddesi
ABEM bölümünün devamsızlık
uyarınca Stajyer Avukat ........ Stajının ABEM Bölümünün
nedeniyle 1 (bir) hafta uzatılması
devamsızlık nedeniyle 1 (bir) hafta uzatılmasına, uzayan süre
konusunun görüşülmesi
tamamlandıktan sonra yeniden görüşmeye alınmasına,
Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, TBB Staj Yönetmeliği'nin
........ Staj sicil sayılı ........'ın
28. Ankara Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliği'nin 18. maddesi
stajının ABEM bölümünün
uyarınca Stajyer Avukat ........'ın Avukatlık Stajının ABEM
devamsızlık nedeniyle 2 (iki) hafta
Bölümünün devamsızlık nedeniyle 2 (iki) hafta uzatılmasına,
uzatılması konusunun görüşülmesi
uzayan süre tamamlandıktan sonra yeniden görüşmeye alınmasına,
Baro levhasına yazılma isteminin
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
120
Günü: 08/10/2014
1 - Avukatlık Mevzuatı ve CMK'ya aykırı olarak Ankara
Cumhuriyet Savcısı ........'in Baromuz mensubu Avukat ........'ün
07.10.2014 tarihinde Ankara
ifadesinin polis tarafından alınmasına yönelik sözlü ya da yazılı
Emniyet Müdürlüğü Güvenlik
talimat verdiği, tüm taleplere rağmen bu talimatın polisler
Şube Müdürlüğü'nce gözaltına
tarafından gösterilmediği anlaşılmakla, kanuna aykırı talimat
alınan ........ sicil sayılı Avukat
veren Ankara Cumhuriyet Savcısı ........ hakkında HSYK
........'ün polis tarafından ifadesinin Başkanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na ve Ankara Cumhuriyet
alınmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunulmasına,
Savcısı ........ tarafından verilen
2 - Yazılı ya da sözlü talimatı göstermeyen Ankara Emniyet
talimat ve Avukat Orhan Şimşek Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde 07.10.2014 tarih, saat
tarafından sunulan ifade
20:20'de görevli amir ve memurlar hakkında T.C. İçişleri
tutanağının değerlendirilmesi.
Bakanlığı'na ve T.C. Ankara Valiliği'ne şikayette bulunulmasına,
3 - Tüm meslektaşların bilgilendirilmesi açısından konuya ilişkin
bir duyuru hazırlanarak, web sayfasında yayınlanmasına,
AV. ORHAN ŞİMŞEK
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
121
Günü: 08/10/2014
Baro levhasının 12.000 adet CD
olarak basımı ve meslektaşlara
dağıtımı hususunun görüşülmesi
MUHASEBE
122
........
123
İKTİSADİ İŞLETME
124
MUSTAFA BÜKME
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
1 - En uygun ve levha sorgulama yazılımının da dahil olduğu
belirtilen SDD Bilgisayar Yazılım Hizmetleri San. ve Tic. Ltd.
Şti.'nin teklifinin kabulü ile bu şirkete 12.000 adet CD Rom Baro
Levhası basımı, CD üzerine beş renk serigrafik baskı, ince CD
kutusu, CD kutusu ön yüzüne karo led ve CD içerisinde Baro
levha sorgulama yazılımı dahil olmak üzere 12.500,00.TL+KDV
bedel ile teklifte belirtildiği üzere 4 gün içerisinde CD
üretimlerinin yaptırılmasına,
2 - CD ortamında yaptırılan Baro levhasının 63. Olağan Genel
Kurul'da, Baro Kaleminde ve diğer birimlerde meslektaşlarımıza
ücretsiz olarak dağıtılmasına,
Ankara Barosu avukatı olan eşinin
Amerika Birleşik Devletleri New Konuya ilişkin yapılabilecek yardımın ve tutuklamaya konu olayın
Jersey eyaletinde tutuklanmış
araştırılarak, Yönetim Kurulu'na rapor hazırlanması için Avukat
olması nedeniyle yardım talep
Sami Saygın Yazıcıoğlu'na yetki verilmesine,
eden dilekçesinin görüşülmesi
İktisadi İşletme'ye para aktarılması İktisadi İşletme'ye ABAYS'a olan kira borcunu ve diğer borçlarını
hususunun görüşülmesi
ödemek üzere 200.000,00.TL para aktarılmasına,
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :108
125
Günü: 08/10/2014
08.10.2014 tarihli Yönetim Kurulu Mazeretin kabulüne
toplantısına katılamayacağına
ilişkin mazeretinin
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
değerlendirilmesi
AV. SEMA AKSOY
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
Download

8 ekim 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu kararları