ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Başkan Yrd.
Av. Sema
AKSOY
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :70
Günü: 29/01/2014
SIRA DOSYA
NO
NO
İLGİLİ
KONU
1
45978
2
…………ANKARA ………… MAHKEMESİ
3
…………ANKARA ………… MAHKEMESİ
4
45499
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazeretli)
ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI
SONER TAŞLITEPE
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
KARAR
ÖZETİ
Adana Barosu Başkanlığı'nın, 15-16 Talebin kabulü ile Adana Barosu bünyesinde yapılacağı belirtilen
Şubat 2014 tarihlerinde CMK Eğitimi eğitime Baromuz CMK kurulu tarafından eğitimci desteği sağlanmasına,
düzenlenmesi talepli yazısının
bu konuda Av. Orhan Şimşek'e yetki verilmesine, uygun olan Yönetim
değerlendirilmesi.
Kurulu üyelerinin 15-16 Şubat 2014 tarihlerinde Adana'da yapılacak
olan eğitime Baromuz adına katılmalarına,
Ankara …………. Mahkemesi'nin,
Av. …………. hakkında tutulan
Konunun Av. Sema Güleç Uçakhan tarafından incelenerek, taraflar
21.01.2014 tarihli tutanağı içeren
arasında uzlaşma sağlanması konusunda yetki verilmesine,
yazısının değerlendirilmesi.
Ankara …………. Mahkemesi'nin,
Av. …………. hakkında tutulan
Konunun Av. Sema Güleç Uçakhan tarafından incelenerek, taraflar
06.01.2014 tarihli tutanağı içeren
arasında uzlaşma sağlanması konusunda yetki verilmesine,
yazısının değerlendirilmesi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar
Platformu'nun, emeklilikte yaşa
takılan mağdurların mağduriyetlerinin 03.02.2014 tarihinde Baromuz tarafından düzenlenen konuya ilişkin
giderilebilmesi amacıyla Baromuzca çalıştayın başvuru sahibine bildirilmesine,
çalışma yapılması talepli dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :70
Günü: 29/01/2014
5
45416
………….
6
45777
………….
7
45550
AV. KAYA YELEK
8
45549
AV. KAYA YELEK
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
CAT Güvenlik Hizmetleri Ltd.
Av. ………….'e ait barokartını kullanan ve baroda kayıtlı bir katip
Şti.'nin, Av. ………….'ün Barokartı
………….'ın Baromuz katiplik kütüğüne kayıtlı olduğu, Av. ………….
ile adliye binasına giriş yapan
hakkında resen disiplin soruşturması açılmasına, ayrıca avukat katibi
…………. hakkındaki 20.01.2014
…………. hakkında soruşturma açılmasına, avukat katibi hakkındaki
tarihli tutanağı içeren yazısının
soruşturmaya ilişkin olarak İcra Hukuku Kurulu’ndan görüş alınmasına
değerlendirilmesi.
CAT Güvenlik Hizmetleri Ltd.
Şti.'nin, Av. ………….ın Barokartı ile Av. …………. 'a ait baro kartını kullanan ve baroda kayıtlı bir katip
adliye binasına giriş yapan …………. olmadığı tespit edilen ………….’in durumu gözetilerek , Av.
hakkındaki 22.01.2014 tarihli tutanağı ………….hakkında resen disiplin soruşturması açılmasına,
içeren yazısının değerlendirilmesi.
Avukat Hakları Merkezi'nin, Antalya
Barosu Üyesi Av. ………….'ın
Avukat Hakları Merkezi'nin görüşü benimsenerek Av. ………….
Baromuz Üyesi Av. ………….
hakkında meslek kuralları gereğince hakkında her hangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına, durumun
işlem yapılması talepli dilekçesi
ilgililere yazılı olarak tebliğine,
doğrultusunda hazırlamış olduğu
raporun değerlendirilmesi.
Avukat Hakları Merkezi'nin, Av.
…………. 'un başvurusu
Konunun Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Ankara
doğrultusunda, Cumhuriyet Savcısı
Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde çözümlenmesi için Av. Orhan
…………. 'ın vekaletname olmaksızın
Şimşek , Av. Hüseyin Mehan, Av. İbrahim Löklüoğlu ve Av. Hakan
dosya inceletmemesine yönelik
Bezginli'ye yetki verilmesine,
uygulaması hakkında hazırlamış
olduğu raporun değerlendirilmesi.
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :70
9
10
45452
46314
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Günü: 29/01/2014
Avukat Hakları Merkezi'nin,
Ankara…………. Mahkemesi
Hakimliği'nin duruşma salonunda cep
telefonu ile görüşen avukatlar
hakkındaki yazısı doğrultusunda
hazırlamış olduğu raporun
değerlendirilmesi.
CMK Merkezi tarafından, stajyer
avukatlara yönelik olarak CMK
eğitimi verilmesi hususunda görüş
bildiren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
AV. KAYA YELEK
AV. DOĞAN ERKAN
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Konu Yönetim Kurulunda değerlendirilmiş olup, bu ve benzer
sorunların çözümlenmesi ve bir daha yaşanmaması için Ankara Adli
Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı ile görüşme ve yazışma
yapılabilmesi için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
1- Baromuz CMK eğitimlerinin yasal zorunluluk da göz önünde
bundan sonra sadece Baromuza kayıtlı avukatlara ve talep halinde diğer
barolara kayıtlı avukatlara yönelik düzenlenmesine,
2 - CMK merkezi tarafından planlanan eğitimlerin 11-12-13 Nisan 2014,
30-31 Mayıs - 01 Haziran 2014 , 4-5-6 Temmuz 2014, 19-20-21 Eylül
2014 tarihinde Baromuza kayıtlı avukatlar için düzenlenmesine ,
3 - Bu eğitimlerin yapılacağı göz önünde bulundurularak, stajyer
avukatların ruhsat alarak Baromuza kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren
Adli tatil hariç eğitim bekleme sürelerinin iki aydan az olduğunun Staj
Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesine,
4 - Bu konudaki Yönetim Kurulu açıklamasının tüm stajyerlere
duyurulması için Staj Kurulu Üyesi gözetmenlere yazılı olarak tebliğ
edilmesine,
5 - Yapılmasına karar verilen ve ikinci maddede belirtilen tüm
eğitimlere katılımcı sayısının her bir eğitim başına 180 kişi, başvuru
ücretinin kişi başı KDV dahil 180,00.TL olarak belirlenmesine,
6 - Eğitimlerin düzenlenmesine ilişkin tüm konularda Av. Orhan
Şimşek'e yetki verilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :70
Günü: 29/01/2014
11
45498
AV. SADIK ONUR GELBAL
12
45498
AV. SADIK ONUR GELBAL
13
45721
İSMAİL KAYGUSUZ
DEVRİM KAHRAMAN
14
46026
AV. BÜLENT ERYİĞİT
15
45911
AV. S. AHMET ÖZTÜRK
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Adli Yardım Kurulu'nun, Av. Şuayip
Bolat'ın 01 -02 Şubat 2014 tarihinde
yapılacak olan Adli Yardım Eğitim
Seminerine katılması talepli
dilekçesini sunan yazısının
değerlendirilmesi.
Adli Yardım Kurulu'nun, Av. Bayram
Özkan ve Av. Nurullah Kaya'nın Adli
Yardım Büro kesintisine dair
itirazlarını içeren dilekçesini içeren
yazısının değerlendirilmesi.
Tüm Belediye ve Yerel Yönetim
Hizmetleri Emekçileri Sendikası'nın,
16.02.2014 tarihinde düzenlenecek
olan genel kurulları için ABEM
konferans salonunun tahsisini talep
eden yazısının değerlendirilmesi.
Spor Hukuku Sertifika Programı'na
katılamayacak olması sebebiyle,
başvuru esnasında yatırmış olduğu
bedelin iadesini talep eden
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Barokartına yatırmış olduğu ve
kullanmayacak olduğu mevcut
bakiyenin tarafına iadesini talep eden
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Av. Şuayip Bolat'ın mazeretinin değerlendirilmesi neticesinde, talebin
kabulüne, seminere katılımcı olarak kaydının yapılmasına,
Konunun incelenerek Yönetim Kurulu'na raporlanması için Av. Hatice
Korkmaz'a yetki verilmesine,
Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası
tarafından 16.02.2014 tarihinde düzenlenecek olan genel kurulları için
ABEM konferans salonunun 1.000,00.TL+KDV bedel ile tahsisine,
sözleşme imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
kararın ilgiliye tebliğine,
Sertifika programının Baromuz binasında yapıldığı ve Spor Hukuku
Kurulu'nun olumlu görüşü göz önünde bulundurularak, talebin kabulüne,
yatırmış olduğu bedelin iadesi için Sayman Av. Sema Güleç Uçakhan'a
yetki verilmesine,
Talebin kabulü ile, ilgilinin Barokartında belirtmiş olduğu miktar var ise
tespiti ve iadesi için Sayman Av. Sema Güleç Uçakhan'a yetki
verilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :70
Günü: 29/01/2014
16
46142
CANAN SARA
17
46349
AV. NEHİR MİRAY BEDÜK
18
43348
AV. NEHİR MİRAY BEDÜK
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Etimesgut Özel Altın Eğitim Anadolu Etimesgut Özel Altın Eğitim Anadolu Lisesi Müdürlüğü'ne Bilişim
Lisesi Müdürlüğü'nün, bilişim suçları Suçları konusunda konferans vermek üzere Baromuza kayıtlı bir avukat
ile ilgili konferans talep eden
görevlendirmek ve bildirmek üzere Av. Gökhan Candoğan'a yetki
yazısının değerlendirilmesi.
verilmesine,
Tüketici Hakları Kurulu'nun, Türkiye
Barolar Birliği 2014 yılı Avukatlık
Türkiye Barolar Birliği 2014 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin
Asgari Ücret Tarifesi'nin
Kaymakamlık Tüketici Sorunları
Kaymakamlık Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri tarafından
Hakem Heyetleri tarafından henüz
uygulanmaması ve benzer sorunların çözümü için girişimde bulunmak
uygulanmaya başlamaması sebebiyle, ve Yönetim Kurulu'na rapor hazırlamak üzere Av. Sema Güleç
Baromuzca gerekli merciiler nezdinde Uçakhan'a yetki verilmesine,
girişimlerde bulunulması talepli
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Tüketici Hakları Kurulu'nun, 2014 yılı
T.B.B. Avukatlık Asgari Ücret
Tarifesi'nde hüküm altına alınan,
hakem heyetlerinde vekil ile yapılan Konuya ilişkin olarak başvuru yapılacak merciilerin ve yazı içeriklerinin
başvurularda ödenmesi gereken
belirlenmesi ile Yönetim Kurulu'na sunulması için Av. Sema Güleç
vekalet ücreti hakkında ilgili
Uçakhan'a yetki verilmesine,
merciilere bilgilendirme yapılması
önerisini içeren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :70
19
20
46365
………
21
Günü: 29/01/2014
Gelincik Merkezi'nin, 15-16 Mart
2014 tarihlerinde düzenlenmesi
planlanan gönüllü avukat eğitimi
hakkındaki yazısının
değerlendirilmesi.
AV. MERAL ERDOĞAN
Ankara …………. İcra
Müdürlüğü'nün Av. ………….
hakkında tutulan 20.01.2014 tarihli
tutanağı içeren yazısının
değerlendirilmesi
Baromuz Denetleme Kurulu'nun
02.01.2014 tarihli, 2013/6 sayılı
raporunun değerlendirilmesi.
Hukuk Müşavirliği'nin, Adli Yardım
İstemcisi A.A. ile yeni bir
taahhütname yapılması hakkındaki
raporunun değerlendirilmesi.
Hukuk Müşavirliği'nin, Adli Yardım
Taahhütnamesini ihlal ettiği gerekçesi
ile hakkında taahhütname
işletilmesine karar verilen Adli
Yardım İstemcisi F.D. tarafından
yapılan itiraz hakkındaki raporunun
değerlendirilmesi.
ANKARA …………. İCRA
MÜDÜRLÜĞÜ
DENETLEME KURULU
22
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
23
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Gelincik Merkezi'nde görev almak isteyen avukatlara yönelik 15-16
Mart 2014 tarihlerinde 90 kişilik kontenjan ile sınırlı olarak eğitim
düzenlenmesine, eğitim katılım bedelinin KDV dahil 50,00.TL olarak
belirlenmesine, eğitim tamamlanmasını müteakip 21 Mart 2014 günü
saat 18:00'de tüm programa eksiksiz katılmış olan katılımcı avukatların
değerlendirmeye alınmasına, eğitimin Av. Hatice Korkmaz ve Av.
Beyza Elif Cabbar'ın koordinasyonlarında yapılmasına,
Konunun araştırılıp rapor hazırlanması için Ankara…………. İcra
Müdürlüğü yazısının bir örneğinin Avukat Hakları Merkezi'ne
gönderilmesine,
Bilgi edinildi,
Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda, Adli Yardım İstemcisi
A.A. ile bir önceki taahhütnameye göre maddi kayıp olmaksızın
taahhütname gereğince işletilen taksitin dört eşit taksitle tahsiline
yönelik olarak yeni bir taahhütname yapılmasına,
Hukuk Müşavirliği'nin raporu doğrultusunda, Adli Yardım
Taahhütnamesini ihlal ettiği gerekçesi ile hakkında taahhütname
işletilmesine karar verilen Adli Yardım İstemcisi F.D. tarafından yapılan
itirazın reddine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :70
24
Günü: 29/01/2014
Hukuk Müşavirliği'nin, Baromuz
üyesi Av. ………….'den alınan,
…………. tarafından kendisi
hakkında Başkanlığımıza yapılan
başvuruya ilişkin bilgi veren dilekçesi
hakkında hazırlamış olduğu raporun
değerlendirilmesi.
Hukuk Müşavirliği'nin, ………….
Avukatlık Ortaklığı'nın feshi ile ilgili
olarak Av. …………. tarafından
verilen 02.01.2014 tarihli dilekçesi
hakkında hazırlamış olduğu raporun
değerlendirilmesi.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
25
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Hukuk Müşavirliği'nin 24.01.2014 tarihli görüşü doğrultusunda Av.
…………. hakkında yapılacak bir işlem olmadığına, durumun taraflara
bildirilmesine,
Talep ve Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda; ………….
Avukatlık Ortaklığı'nın, Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Ortaklığı
Yönetmeliği uyarınca fesih işlemlerinin başlatılarak,
1 - …………. Avukatlık Ortaklığı'nın tasfiye durumun Avukat ortaklığı
siciline kaydedilmesine,
2 - Ortaklığın hal ve durumunu belirlemek ve bu konuda Baro Yönetim
Kurulu'na sunulmak üzere rapor hazırlanması konusunda Av.
………….'nin tasfiye memuru olarak görevlendirilmesine,
3 - Tasfiye memurluğu görevi için …………..TL ücretin ortaklar
tarafından payları oranında ödenmesine, bu ücretin ortakların payları
oranında Baroya ait hesaba depo edilmesi hususunun ortaklara
bildirilmesine,
4 - Tasfiye sonunda tasfiye görevlisinin bildirimi ile ortakların Baro
avukat ortaklığı sicilinden terkinin yapılmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :70
26
46080
Günü: 29/01/2014
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
27
RE'SEN
28
AV. BEYZA ELİF CABBAR
29
RE'SEN
30
RE'SEN
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Hukuk Müşavirliği'nin, Ekim 2013
Hukuk Müşavirliği'nin 23.01.2014 tarihli görüşü doğrultusunda Nusret
ayında Baromuz sergi salonunda
Dökmeci tarafından açılması planlanan resim sergisinden süresinde
yapacağı sergiden vazgeçen Nusret
vazgeçme beyanını Baromuza iletmiş olduğu görülerek, sözleşmenin
Dökmeci'nin yatırmış olduğu bedelin
4/4. maddesi gereğince yapmış olduğu 472,00.TL tutarındaki ödemenin
iadesini talep eden dilekçesi hakkında
yarısı olan 236,00.TL bedelin ilgiliye iadesine, Sayman Av. Sema Güleç
hazırlamış olduğu raporun
Uçakhan'a yetki verilmesine,
değerlendirilmesi.
Yıllık kesenek borcu olup, uyarı yazısı 1 - Aidat borcu olup da, Avukatlık Kanunu'nun 72/d maddesi
gönderilen meslektaşlarımızın
doğrultusunda kendilerine yazı tebliğ edilen avukatlara, Avukatlık
durumunun görüşülmesi.
Kanunu'nun 71. maddesine göre davet yazısı çıkarılarak 26.02.2014
tarihli Yönetim Kurulu toplantısına çağrılmasına,
2 - Aidat borcu olup da, daha önce yazılı tebligat yapılmamış olanlara
Avukatlık Kanunu'nun 72/d maddesine uygun uyarı yazısı
gönderilmesine,
3 - Tüm bu işlemlerin ve tebligatların en geç 3 gün içerisinde çıkarılması
için Baro Müdürü Erhan Fırıncı'ya görev verilmesine,
29.01.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısına katılamayacağına ilişkin Mazeretin kabulüne,
mazeretinin değerlendirilmesi
Adana Barosu ile ortak olarak,
08.02.2014 tarihinde Adana Barosu ile ortak olarak Türk Borçlar
08.02.2014 tarihinde, Adana'da Türk Kanunu Paneli'nin Adana'da düzenlenmesine, etkinliğe Baromuz
Borçlar Kanunu Paneli düzenlenmesi Yönetim Kurulu'nu temsilen katılmak üzere Av. Sami Saygın
hususunun görüşülmesi.
Yazıcıoğlu'nun görevlendirilmesine,
Türkiye Barolar Birliği'nden Adli
Türkiye Barolar Birliği'nden Adli Yardım fonu için ek ödenek olarak
Yardım fonu için ek ödenek istenmesi
900.000,00.TL talep edilmesine,
hususunun değerlendirilmesi.
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :70
31
45608
Günü: 29/01/2014
AV. CENGİZ DAĞDELEN
32
ADLİ YARDIM
33
ADLİ YARDIM
34
ADLİ YARDIM
35
ADLİ YARDIM
36
STJ. AV. ………………
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Baromuz kayyum kütüğünde görev
Talebin kabulü ile Baromuz kayyum kütüğüne isminin eklenmesine,
alma talebini içeren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Adli Yardım Merkezinin 2010/1738 Adli Yardım Merkezinin 2010/1738 sayılı dosyasında görevlendirilen
sayılı dosyasında görevlendirilen Av. Av. ………….ın Adli Yardım Kurulu kararına itirazının istişaren reddi
………….'ın Adli Yardım Kurulu
ile kendisine daha önceden yetkili olduğu konulara ilişkin ücretler
kararına itirazı hususunun
ödenmiş olup, ziynet eşyaları ile ilgili dava açılması hususunda ek yetki
görüşülmesi
alınmadığından bu hususa ilişkin ücret talebinin reddine,
Adli Yardım Merkezinin 2013/2998
Adli Yardım Merkezinin 2013/2998 sayılı dosyasında talepçi Y.U.'nun
sayılı dosyasında talepçi Y.U.nun Adli
Adli Yardım Kurulu kararına itirazının hukuki yarar yokluğundan
Yardım Kurulu kararına itirazı
istişaren reddine,
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/117
Adli Yardım Merkezinin 2014/117 sayılı dosyasında talepçi A.Ü.'ın Adli
sayılı dosyasında talepçi A.Ü.'ın Adli
Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar yokluğundan istişaren
Yardım Kurulu kararına itirazı
reddine,
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2013/2982
Adli Yardım Merkezinin 2013/2982 sayılı dosyasında talepçi T.T.’ın
sayılı dosyasında talepçi T.T.'ın Adli
Adli Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar yokluğundan
Yardım Kurulu kararına itirazı
istişaren reddine,
hususunun görüşülmesi
………………Staj sicil nolu
Staj Kurulu'nun raporu ve görüşü doğrultusunda, …………..Staj sicil
……………… 'ın stajının ABEM
nolu ………….‘ın stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 1
bölümünün devamsızlık nedeniyle 1 hafta uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra görüşmeye
hafta uzaması konusunun görüşülmesi alınmasına,
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :70
37
Günü: 29/01/2014
…………….. Stj.Sicil Nolu
Stj.Av……………'ün askerlik
…………… Stj.Sicil Nolu Stj.Av…………… 'ün askerlik sebebiyle
sebebiyle stajının dondurulması
stajının dondurulması talebinin kabulüne,
talebinin değerlendirilmesi
Avukat …………. 'ın Avukat
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. …………. hakkında
…………. hakkındaki dilekçesinin
işlem yapılmasına yer olmadığına,
görüşülmesi
………'un Avukat ……… hakkındaki Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. ……… hakkında
dilekçesinin görüşülmesi
işlem yapılmasına yer olmadığına
………'ün Avukat ……… hakkındaki Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. ……… hakkında
dilekçesinin görüşülmesi
işlem yapılmasına yer olmadığına
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları Bürosunun
Av. ……… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
……… Hukuk (……… ) sayılı
Avukat……… hakkındaki yazısızının
görüşülmesi
Avukat ………'ın Avukat ………
Avukat ……… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
……… Stj.Sicil nolu ………'nın
Staj Kurulu'nın raporu ve görüşü doğrultusunda ……… Stj.Sicil nolu
stajının ABEM bölümünün
………'nın stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 2 hafta
devamsızlık nedeniyle 2 hafta uzaması uzatılmasına, uzama süresinin bitiminden sonra yeniden görüşmeye
konusunun görüşülmesi
alınmasına,
STJ. AV. ………………
38
………
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
39
………
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
40
………
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
41
………
112-İşl.13-252
42
………
112-İşl.13-460
43
STJ.AV. …………….
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :70
Günü: 29/01/2014
46
46008
HAKAN YÜREKLİ
Anıl Reklam Matbaacılık Bilgisayar
ve Malzemeleri Sanayi Ticaret
Limited Şirketi'nin 22.01.2014 tarihli, Anıl Reklam Matbaacılık Bilgisayar ve Malzemeleri Sanayi Ticaret
190046 seri numaralı, VIII.
Limited Şirketi'nin 22.01.2014 tarihli, 190046 seri numaralı, VIII.
Uluslararası Hukuk Kurultayı
Uluslararası Hukuk Kurultayı program kitapçığı basımı karşılığı KDV
dahil 4.956,00.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme
program kitapçığı basımı karşılığı
KDV dahil 4.956,00.TL. tutarındaki konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
Anıl Reklam Matbaacılık Bilgisayar
ve Malzemeleri Sanayi Ticaret
Limited Şirketi'nin 23.01.2014 günlü Anıl Reklam Matbaacılık Bilgisayar ve Malzemeleri Sanayi Ticaret
Limited Şirketi'nin 23.01.2014 günlü 190047 seri numaralı VIII.
190047 seri numaralı VIII.
Uluslararası Hukuk Kurultayı kitapçık Uluslararası Hukuk Kurultayı kitapçık ve davetiyeleri basımı karşılığı
ve davetiyeleri basımı karşılığı KDV KDV dahil 4.956,00.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme
dahil 4.956,00.TL tutarındaki
konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
47
45894
AFİFE TOZAR
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
48
45905
BURÇİN ÖZÇELİK
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
49
25730
RÜSTEM TEYRAN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
50
25722
İMREN DARAKCIOĞLU
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
51
25721
NİLAY ERUN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
44
MUHASEBE
45
MUHASEBE
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :70
Günü: 29/01/2014
52
45881
NECİP KAĞAN KOCAOĞLU
Baro Levhası'ndan silinme istemi
53
46178
HALUK TUNÇ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
54
46160
İREM KILIÇ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
55
46180
TUĞBA ÖZSARI
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
56
46198
SERDAR YÜCEL
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
57
45868
AHMETTEKDAL
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
58
46169
ÖZLEM ÖZEN İMRE
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
59
46124
UMUT EMEK AŞILIPINAR
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
60
46313
HAKAN ÜSTÜNDAĞ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
61
46309
SERKAN HARMANKAYA
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
62
45912
İSMAİL HAKKI KULUĞ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
63
45879
SALİH SERHAT ÜNAL
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
64
46260
SERKAN EROĞLU
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
65
46269
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
66
46308
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
67
46301
BANU PREVEZE
HAYRİYE AYÇA BAĞCIVAN
YARKIN
CANAN ÇELİK ÇULCU
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
68
46032
HATİCE EROL GÜNEŞ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
69
45737
MURAT AKASLAN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
70
46013
BURCU YILMAZ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :70
Günü: 29/01/2014
71
46020
MELİKE KÖMÜRCÜ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
72
46024
BERNA ALTAY YİĞİTEL
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
73
46105
İBRAHİM ÜNSAL
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
74
46344
RAŞİT DURSUN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
75
46356
SÜREYYA ŞEN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
76
46050
BÜLENT KILINÇ
77
46070
İZZEDDİN UÇAN
78
46062
ASLI BİLİCİ
79
46061
MEHMET YUSUF BURAK
80
45423
YÜSRA DEDEOĞLU
81
46057
EMİN KAĞAN DORA
82
43891
MURAT KARACA
83
65356
IŞIL PALABIYIK
ŞANLIURFA BAROSU'nun Nakil
suretiyle Levha'ya yazma kararı
MERSİN BAROSU'nun Nakil
suretiyle Levha'ya yazma kararı
İSTANBUL BAROSU'nun Nakil
suretiyle Levha'ya yazma kararı
İSTANBUL BAROSU'nun Nakil
suretiyle Levha'ya yazma kararı
ŞANLIURFA BAROSU'nun Nakil
suretiyle Levha'ya yazma kararı
İSTANBUL BAROSU'nun Nakil
suretiyle Levha'ya yazma kararı
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
84
1669
İPEK İRDEM
85
920
ÖZGE GİRGİN
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Şanlıurfa Barosu'na
gönderilmesine,
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Mersin Barosu'na
gönderilmesine,
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
gönderilmesine,
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
gönderilmesine,
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Şanlıurfa Barosu'na
gönderilmesine,
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
gönderilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :70
Günü: 29/01/2014
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
86
6121
SELDA İŞLEYEN
İBRAHİM DÖNMEZ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
87
4705
SEVDA KEÇELİ
88
124
MERT MUSTAFA KALENDER
89
22634
SÜLEYMAN DEMİR
90
63591
GÜLRU İNANER
91
9244
YEŞİM YILMAZ
92
56369
AHMET EDİP ATALIK
93
2503
DİLARA YAŞAR
94
66806
ÖZGE TATLI
95
43831
96
44763
BÜŞRA NUR KADAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
97
44438
BARAN YOL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
98
44307
MERVE AKINCI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
99
43857
EYYÜP AĞAOĞULLARI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
100
43815
NAZLI BATLAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
101
44137
RUKİYE KARACAKAYA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :70
Günü: 29/01/2014
102
43708
ŞÜKRAN AYIK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
103
44404
CEYLAN ŞENER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
104
44185
RECEP SERHAT ATAMAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
105
43661
KADİR YALÇIN ÖZKUBAT
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
106
44385
İREM SEHAR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
107
44135
FATMAGÜLYÖRÜK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
108
44180
TUĞBA AYKAÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
109
43780
HATİCE DOĞAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
110
43819
MERVE TOPAÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
111
44136
MEHMET ALPEREN GÜRSOY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
112
43818
NAGİHAN SEL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
113
44495
TUÇEERDEM
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
114
44786
ZAHİT BANDEOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
115
43990
MUSTAFA ÖZEY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
116
44077
BUKET MÜZEYYEN EROL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
117
44280
RIDVAN AĞBAL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
118
43155
PELİN ÇAKAL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
119
44277
OVA BAKSİ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
120
44253
YASEMİN KARALİ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
121
44782
SERPİL POLAT
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :70
Günü: 29/01/2014
122
43797
ÜMRAN ÇETİN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
123
44470
SEDA ÜNAL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
124
43776
EMRE TÜRE
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
125
43781
MÜCELLA FİDAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
126
43836
ŞUHEDA ÜNAL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
127
43809
ESMA TÜREDİ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
128
43778
ABDURRAHİM ÖZEN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
129
44481
EMİNE ERYILMAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
130
44686
ENES ÖZTÜRK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
131
44047
ÖMER FARUKTOSUN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
132
45331
NURSEL KAPLAN
133
45082
UMUT YAKAR
134
46383
MURADİYE ÇEVİKÇELİK
135
45813
MEHMET GÜNDOĞDU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
NURSEL KAPLAN, Baromuzdan
MUĞLA BAROSU'na nakil gitme
istemi.
UMUT YAKAR, Baromuzdan VAN
BAROSU'na nakil gitme istemi.
MURADİYE ÇEVİKÇELİK,
Baromuzdan BURDUR BAROSU'na
nakil gitme istemi.
Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı
stajın iptali, adının staj listesinden
silinmesi talebi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Muğla Barosu'na
gönderilmesine,
Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Van Barosu'na gönderilmesine,
Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Burdur Barosu'na
gönderilmesine,
Talep doğrultusunda Baromuz staj listesinden silinmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :70
Günü: 29/01/2014
136
46143
ATANUR KARAAHMETOĞLU
137
46134
AYŞEGÜL CAN
138
41695
ERCAN ÇOBAN
139
44115
TUĞBA ERGÜL
Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı
stajın iptali, adının staj listesinden
silinmesi talebi
Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı
stajın iptali, adının staj listesinden
silinmesi talebi
Hakimlikten Baromuz levhasına
yazılma talebi
Baro Levhası'na yazılma istemi
140
45689
EMİNE CİHANBİLİR
Baro Levhası'na yazılma istemi
141
45839
MEHMET KAMİL KUTLUAY
142
44666
ASUDE KODAK
143
45018
ÖYKÜ DİDEM AYDIN
144
46122
İFFET CELAYİROĞLU
145
42805
GÜVEN KIŞLALI
146
46298
KAYAHAN ÖZDEN
147
46149
ELÇİN GAYE ÖZKILIÇ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talep doğrultusunda Baromuz staj listesinden silinmesine,
Talep doğrultusunda Baromuz staj listesinden silinmesine,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :70
Günü: 29/01/2014
148
45860
İBRAHİM FATİH YETER
149
45861
METİN UYSAL
150
25717
ASLI DEMİRBAĞ
151
46194
ZAFER GÖKDERE
152
46115
AV. UĞUR TAŞKIRAN
153
46121
FATMA AÇIKMEŞE
154
46114
UĞUR ŞANLI
155
45645
MURAT ULUSOY
156
45907
BÜLENT ÖNDER
157
158
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
2013/Ş.16 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
MURAT ÜNLÜ
45763
SAİM EKİCİ
……………..
Av. ……………..
159
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. …………… hakkında
disiplin kovuşturması açılmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :70
Günü: 29/01/2014
…………….. (ADLİ YARDIM
TALEPÇİSİ)
Av. ………………
AV…………………..
Av. ……………..
…………………..
Av. ……………..
…………………..
Av. ……………..RE'SEN
160
161
162
163
164
Av. Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. ……………. hakkında
disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
2013/Ş.98 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.296 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.372 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. ……………..hakkında
disiplin kovuşturması açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. ……………..
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Av. ……………..
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
03.02.2014 tarihinde, Kayseri 3. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde 2013/212 Esas
sayısı ile duruşması yapılacak olan Ali
1 - 03.02.2014 tarihinde, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2013/212
İsmail Korkmaz davasına ilişkin
Esas sayısı ile duruşması yapılacak olan duruşmaya Yönetim Kurulunu
olarak Başkanlığımıza ulaştırılan
temsilen Av. Sema Aksoy, Av. Erol Yılmaz Aras ve Av. Sami Saygın
- Av. Hüseyin Aslan ve Av. Ahmet
Yazıcıoğlu'nun katılmasına, yol ve konaklama giderlerinin Baromuz
Bozkurt Çağlar'ın 29.01.2014 tarihli,
tarafından karşılanmasına,
- Ankara Dayanışması Koordinasyonu
2 - Talepte bulunan ve durumu uygun olan Avukat Hakları Merkezi ve
adına İbrahim Kara'nın 28.01.2014
İnsan Hakları Merkezi üyelerinin katılmalarına, bu konuda katılım sayısı
kayıt tarihli,
göz önünde bulundurularak araç tahsis edilmesine, mali konularda
- Eskişehir Barosu İnsan Hakları
Sayman Av. Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
Komisyonu Başkanı Av. Heval Yıdız
Karasu'nun 27.01.2014 tarihli
dilekçelerinin değerlendirilmesi.
RE'SEN
Başkan
2013/Ş.28 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :70
Günü: 29/01/2014
165
RE'SEN
166
ARZUM KOCA
167
MUHASEBE
168
MUHASEBE
169
MUHASEBE
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
5 Nisan Avukatlar Günü etkinliklerini 5 Nisan Avukatlar Günü etkinliklerini düzenlemek üzere Av. Sema
düzenlemek üzere komisyon
Güleç Uçakhan, Av. Orhan Şimşek, Av. Beyza Elif Cabbar , Av.
oluşturulması konusunun görüşülmesi İbrahim Löklüoğlu, Av. Sami Saygın Yazıcıoğlu, Av. Hatice Korkmaz
ve Av. Hüseyin Mehan'dan oluşan bir komisyon oluşturulmasına,
07-09 Şubat 2014 tarihlerinde
düzenlenecek olan Model Courts of 07-09 Şubat 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan Model Courts of
Justice konferansı için sponsorluk
Justice konferansına 2.000,00.TL. tutarında sponsorluk desteği
talep eden dilekçesinin
sağlanmasına, Sayman Av. Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
değerlendirilmesi
Baromuz Adliye Sarayı bilgi işlem
biriminde bulunan Sonicwall marka 05.02.2014 tarihinde süresi dolacak olan Sonicwall marka Firewall'a
Firewall'ın (Güvenlik Duvarı)
yeniden lisans alınması için ihale açılmasına, bu konuda Sayman Av.
lisansının yenilenmesi hususunun
Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
değerlendirilmesi
Basın Konseyi yıllık katılma payı
Basın Konseyi Başkanlığı'nın 23.01.2014 tarihli yazısı doğrultusunda
bedelinin ödenmesi hususunun
3.489,00.TL+KDV tutarındaki yıllık katılma payı bedelinin ödenmesine,
görüşülmesi
Sayman Av. Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
UIA (İnternational Association of
850,00.Avro tutarındaki UIA (İnternational Association of Lawyers)
Lawyers) üyelik ücretinin ödenmesi üyelik ücretinin ödenmesine, Sayman Av. Sema Güleç Uçakhan'a yetki
hususunun görüşülmesi
verilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :70
Günü: 29/01/2014
170
MUHASEBE
171
MUHASEBE
172
AV. SEMA AKSOY
173
YILDIRIM AKBULUT
Forem Reklam Tanıtım Hizmetleri'nin
27.01.2014 tarihli, 183805 seri
Forem Reklam Tanıtım Hizmetleri'nin 27.01.2014 tarihli, 183805 seri
numaralı, VIII. Uluslararası Hukuk
numaralı, VIII. Uluslararası Hukuk Kurultayı promosyon malzemeleri
Kurultayı promosyon malzemeleri
karşılığı KDV dahil 30.368,00.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine,
karşılığı KDV dahil 30.368,00.TL.
ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
tutarındaki faturasının ödenmesi
hususunun görüşülmesi
Metro Grosmarket Alışveriş
Metro Grosmarket Alışveriş Hizmetleri'nin çay ocağı malzemesi
Hizmetleri'nin çay ocağı malzemesi
karşılığı, 25.01.2014 tarihli, toplam 27.026,84.TL. tutarındaki muhtelif
karşılığı, 25.01.2014 tarihli muhtelif
faturalarının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki
faturalarının ödenmesi hususunun
verilmesine,
görüşülmesi
29.01.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısına katılamayacağına ilişkin Mazeretin kabulüne,
mazeretinin değerlendirilmesi
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
174
ÖZGEM TUĞÇE GÜMÜŞ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
175
ARZU BALAN
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
176
SALİM ÇÖKLÜ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
177
ALİ CENGİZ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
178
SERKAN NEBİ YILDIRIM
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
179
ALİ KIRMIZIGÜL
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
180
BURAK KAYABAŞI
SİVAS BAROSU’nun nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Sivas Barosu'na
Levhaya yazma kararı
gönderilmesine,
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :70
181
Günü: 29/01/2014
GAZİANTEP BAROSU’nun nakil
suretiyle Levhaya yazma kararı
SİBEL GÜNEŞ ALTINBAŞ
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Gaziantep Barosu'na
gönderilmesine,
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazeretli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
Download

Milli Emlak Müdürlüğünden taşınmaz mal satış ihale ilanı