ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
Günü: 26/02/2014
SIRA DOSYA
İLGİLİ
NO
NO
1
AV. ……………..
2
KONU
ANKARA …………. MAHKEMESİ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
KARAR
ÖZETİ
………….. vekili …………..
Avukat ………… hakkında …………. İcra Müdürlüğü'nün …………
tarafından, Avukat …………..
Esas sayılı dosyası üzerinden düzenlenen ………….. tarihli Borç
hakkında ……….. . İcra
Ödemeden Aciz Vesikası ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun
Müdürlüğü'nün ……….. Esas sayılı 15.01.2014 tarih, 68/2 sayılı kararı ile ilgili avukata aciz belgesini
dosyası ile başlatılan icra takibi
kaldırmak ve buna ilişkin belgeleri sunmak üzere 26.02.2014 tarihine
neticesinde alınan Borç Ödemekten kadar süre verilmesine rağmen ilgilinin aciz vesikasının kaldırıldığına
Aciz Belgesinin kaldırıldığına dair
dair her hangi bir belge sunmadığı anlaşılmakla, Avukatlık Kanunu'nun
belge sunmak üzere Avukat
5/g ve 72. maddeleri uyarınca Avukat …………..'in Baromuz
………….. 'e 26.02.2014 tarihine
levhasından silinme ihtimaline binaen, aynı kanunun 71. maddesine göre
kadar süre verilmiş olup, gereğinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklamaları dinlenmek üzere
düşünülmesi.
26.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu toplantısına saat 17:00'a
davet edilmesine, tebligatın ilgilinin Baromuz kayıtlarındaki büro
adresine yapılmasına,
Ankara ………… Mahkemesi'nin,
Ankara ………… Mahkemesi'nin yazısının incelenmesi sonucu,
Avukat ……………'in şehir dışına …………… T.C. Kimlik Numaralı Avukat ……………..'in Baromuz
taşınmış olması sebebiyle, kendisine kayıtlarındaki "……………………….." adresindeki bürosuna tebligat
tebligat yapılamadığı hakkında bilgi yapılamadığı belirtildiğinden, ilgilinin Baromuz kayıtlarındaki adresinde
veren yazısının değerlendirilmesi.
bulunup bulunmadığına dair detaylı tutanak düzenlenmek üzere Baro
Müdürü'ne görev verilmesine, ayrıca ilgilinin büro ve ikametgah
adreslerine tebligat çıkarılmasına, ilgilinin Baromuz kayıtlarındaki tüm
telefonlarından aranarak bu aramaların da tutanağa bağlanmasına, tüm
bu işlemler yapıldıktan sonra sicil dosyası ile birlikte tüm tutanakların
yeniden Yönetim Kurulu gündemine alınmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
3
Günü: 26/02/2014
…………………………
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
,,,,,,,,,,,,,'ın Baromuz levhasına
yeniden yazılma talebinin
değerlendirilmesi.
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün ……………..
tarihli yazısında belirtilen ve …………….. hakkında verilen ;
1-…………….. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ………………. tarih,
……………… Esas, …………………. Karar sayılı kararın kesinleşme
şerhine havi onaylı bir örneğinin ilgili mahkemeden istenmesine,
2- …………… Ağır Ceza Mahkemesi'nin ………….. tarih,
……………. Esas, ……………….. Karar sayılı kararın kesinleşme
şerhine havi onaylı bir örneğinin ilgili mahkemeden istenmesine,
3 - ……………….Birliği Disiplin Kurulu'ndan ……………. tarih,
……………. sayılı uyarma cezasına ilişkin kararın onaylı bir örneğinin
istenmesine,
4 - ……………..Birliği Disiplin Kurulu'ndan …………… tarih,
………………….. sayılı uyarma cezasına ilişkin kararın onaylı bir
örneğinin istenmesine,
5 - …………….. Birliği Disiplin Kurulu'ndan …………….tarih,
……………..sayılı kınama cezasına ilişkin kararın onaylı bir örneğinin
istenmesine,
6 - …………….. Birliği Disiplin Kurulu'ndan ……………. tarih,
…………….. sayılı "takdiren bir ay süreyle geçici işten çıkarma"
cezasına ilişkin kararın onaylı bir örneğinin istenmesine,
7 - Tüm bu belgeler toplandıktan sonra Baromuz levhasına yazılma
talebinin yeniden değerlendirilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
Günü: 26/02/2014
4
48768 AV. MEHMET A. TOKER
5
48767 AV. MEHMET A. TOKER
6
48878 AV. MEHMET A. TOKER
7
48947 AV. MEHMET NALÇAKAR
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Staj Kurulu'nun, Stj. Av. Vedat
Saba'dan alınan, stajyer avukatların
yasa gereği Baroya sunması gereken Konuya ilişkin olarak inceleme yapmak ve Yönetim Kurulu'na bilgi
evrakların E-Devlet sistemi üzerinden sunmak üzere Avukat Gökhan Candoğan ve Avukat Sami Saygın
sunulabilmesine ilişkin girişimlerde Yazıcıoğlu'na görev verilmesine,
bulunulması talepli dilekçesini içeren
yazısının değerlendirilmesi.
Staj Kurulu'nun, Grup Sözcüleri Alt
1 - İlgiliye yanıt verilmesi için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
Kurulu adına Stj. Av. Eda Çelik
2 - Staj kaydiyesi ile ilgili olarak tüm stajyer avukatların detaylı olarak
tarafından sunulan, staj kaydiyesi
bilgilendirilmesi için Staj Kuruluna görev verilmesine,
bedeline ilişkin dilekçeyi içeren
3 - Kararın tüm gözetmenlere yazılı olarak tebliğine,
yazısının değerlendirilmesi.
Staj Kurulu'nun, stajyer avukatlar için
Sincan Cezaevine mesleki eğitim Talebin kabulü ile ilgili yerlerden izin alınmak üzere yazıların yazılması
düzenlenmesi
talepli
yazısının için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
değerlendirilmesi.
İcra Hukuku Kurulu'nun, adliye
binasına avukat kartı ile girmeye
Baromuza kayıtlı avukat katipleri ………. ve …………. hakkında ayrı
çalışan avukat katipleri ………… ve
ayrı disiplin soruşturması açılmasına, her iki soruşturma dosyasına
………….. hakkında yapılacak
muhakkik olarak Avukat Beyza Elif Cabbar'ın atanmasına,
işlemlere ilişkin görüşünün
değerlendirilmesi.
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
8
Günü: 26/02/2014
48916 AV. KAYA YELEK
9
48783
…….. ASLİYE TİCARET
MAHKEMESİ
10
49339
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
11
49340
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Başsavcılık sorgu bürosunda
sorgulama yapmak isteyen
avukatlardan vekaletname istenmesi
Web sayfasında ve panolarda konunun meslektaşlarımıza
yönündeki uygulamanın
duyurulmasına,
sonlandırıldığı hakkında bilgi veren
Avukat Hakları Merkezi raporunun
değerlendirilmesi.
…………
Asliye
Ticaret
Mahkemesi'nin,
Stajyer
Avukat Yazı ve ekindeki tutanaktaki iddialar araştırılmak, gerektiğinde
………….. hakkındaki 19.02.2014 ilgililerin ifadesine başvurmak üzere Avukat Sami Saygın Yazıcıoğlu'na
kayıt
tarihli
yazısının konuya ilişkin yetki verilmesine,
değerlendirilmesi.
…………..'in Baromuz staj listesine
Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda Türk Soylu Yabancılar
yazılma talebi doğrultusunda
Kütüğü'ne kayıtlı olan ve diğer yasal şartları taşıdığı görülen ………….
hazırlanan Hukuk Müşavirliği
'in Baromuz staj listesine yazılmasına,
raporunun değerlendirilmesi.
………….’in Baromuz staj listesine
yazılma talebi doğrultusunda
Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda ……………….'in
hazırlanan Hukuk Müşavirliği
Baromuz staj listesine yazılmasına,
raporunun değerlendirilmesi.
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
12
Günü: 26/02/2014
AV. ………………
ANKARA ………….. HUKUK
MAHKEMESİ
13
49253
AV. MUSTAFA GÜLER
14
49368
AV. YELDA GİZEM ÜNAL
15
……………….
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Avukat Hakları Merkezi'nin, Avukat
………………'ın başvurusu
doğrultusunda hazırlamış olduğu
raporun ve aynı konu hakkında
Tutanaklar arasında farklılık bulunduğu belirtildiğinden konunun detaylı
Ankara ………… Hukuk Mahkemesi biçimde incelenmesi ve çözümlenmesi için Avukat Beyza Elif Cabbar'a
kanalıyla Baromuza ulaşan, Ankara yetki verilmesine,
……….. İcra Müdürlüğü'nün
tutanağını içeren yazısının
değerlendirilmesi.
Avukat Mustafa Güler'in, Baromuz
bünyesinde İstihbarat Hukuku Kurulu Baromuz bünyesinde bu konuda mesleki bir ihtiyaç bulunmadığından
kurulması talepli dilekçesinin
talebin reddine,
değerlendirilmesi.
Elektronik Haberleşme Hukuku
Elektronik Haberleşme Hukuku Kurulu Başkanlığı'na Avukat Yelda
Kurulu'nun 25.02.2014 tarihinde
Gizem Ünal, Başkan Yardımcılıklarına Avukat Gülşah Yıldırım ve
düzenlenen seçimli toplantısı
neticesinde oluşan kurul divanını
Avukat Serkan Ünal, Kurul Yazmanlığı'na Avukat Ercan Karadavut'un
seçildiklerinin onaylanmasına, kurulun web sayfasında duyurulmasına,
bildiren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
……………..'ın
İlgilinin dilekçesinde belirttiği www.hukukeksper.com adresinde
www.hukukeksper.com adresli web avukatlara ait bilgilerin izinsiz olarak yayınlandığı anlaşılmakla, izinsiz
sitesi hakkındaki başvurusunun
olarak avukatlara ait bilgileri yayınlayan bu internet sitesine ilişkin her
değerlendirilmesi.
türlü idari ve adli başvuruda bulunmak üzere Hukuk Müşavirliği'ne yetki
verilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
16
49383
17
Günü: 26/02/2014
FURKAN USTOĞLU
Furkan
Ustaoğlu'nun,
Ankara
Üniversitesi
Hukuk
Fakültesi'ni
Furkan Ustaoğlu'nun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni temsilen
temsilen katılacakları "Willem C. Vis
katılacakları "Willem C. Vis Moot Court" isimli uluslararası hukuk
Moot Court" isimli uluslararası hukuk
yarışması için talep ettiği destek konusunda Sayman Avukat Sema
yarışması için Baromuzdan destek
Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
talep
eden
dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Yasa İzleme Enstitüsü tarafından
27.02.2014
tarihinde
ABEM’de Yasa İzleme Enstitüsü tarafından 27.02.2014 tarihinde ABEM’de "Yargı
"Yargı
Etiği"
konulu
panel Etiği" konulu panel düzenlenmesine, etkinliğin düzenlenmesi konusunda
düzenlenmesi
hususunun Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
değerlendirilmesi.
Ofisinde çalışmakta olan Ali
Talep incelendi;
Göksülük için, düzenlenecek olan
1 - Baromuz bünyesinde en geç üçer aylık dönemlerde katiplik sertifika
katiplik eğitimi tarihinin belli
eğitimi düzenlenmesine, bu konuya ilişkin Avukat Beyza Elif Cabbar'a
olmaması nedeniyle geçici kimlik
yetki verilmesine,
kartı düzenlenmesini talep eden
2 - Eğitim düzenlenene kadar, katibi için kimlik başvurusu yapan
dilekçesinin değerlendirilmesi.
avukatlardan taahhüt alınarak geçici avukatlık katip belgesi verilmesine,
Fil Turizm Danışmanlık firmasının,
Dünya Kadınlar Günü kapsamında,
Fil Danışmanlık firmasınca talep edilen tarihlerde Baromuz Kadın
Baromuz ortaklığında düzenlemeyi
Hakları Merkezi'nce düzenlenecek etkinlikler olduğundan, talebin bu
planladıkları etkinliklere ilişkin
aşamada kabulünün mümkün olmadığına,
taleplerini içeren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
AV. M. SAVAŞ ÖZDAĞ
18
49400
AV. KEMAL DORUK TEKİN
19
49394
EMİNE SARIKAYA
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
Günü: 26/02/2014
20
STJ. AV……………………
…………. staj sicil sayılı Stj.
Av……………….. dosyasının
incelenmesi.
21
STJ. AV……………………
…………. staj sicil sayılı Stj.
Av……………….. dosyasının
incelenmesi.
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Stajyer Avukat ……………….'e usulüne uygun tebligat yapılarak, staj
dosyasındaki ve stajındaki eksikliklerin giderilmesinin istendiği, verilen
süreye rağmen bu eksikliklerin giderilmediği, bu nedenle stajın kesintiye
uğramış olduğu anlaşıldığından ilgilinin TBB Avukatlık Staj
Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinme
ihtimaline binaen aynı Yönetmeliğin 32. ve Avukatlık Kanunu'nun 71.
maddesi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklaması
dinlenmek üzere 26.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına saat 16:30’a davet edilmesine,
Stajyer Avukat ……………….'a usulüne uygun tebligat yapılarak, staj
dosyasındaki ve stajındaki eksikliklerin giderilmesinin istendiği, verilen
süreye rağmen bu eksikliklerin giderilmediği, bu nedenle stajın kesintiye
uğramış olduğu anlaşıldığından ilgilinin TBB Avukatlık Staj
Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinme
ihtimaline binaen aynı Yönetmeliğin 32. ve Avukatlık Kanunu'nun 71.
maddesi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklaması
dinlenmek üzere 26.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına saat 16:30’a davet edilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
Günü: 26/02/2014
22
STJ. AV……………………
…………. staj sicil sayılı Stj.
Av……………….. dosyasının
incelenmesi.
23
STJ. AV……………………
…………. staj sicil sayılı Stj.
Av……………….. dosyasının
incelenmesi.
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Stajyer Avukat ……………….'a usulüne uygun tebligat yapılarak, staj
dosyasındaki ve stajındaki eksikliklerin giderilmesinin istendiği, verilen
süreye rağmen bu eksikliklerin giderilmediği, bu nedenle stajın kesintiye
uğramış olduğu anlaşıldığından ilgilinin TBB Avukatlık Staj
Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinme
ihtimaline binaen aynı Yönetmeliğin 32. ve Avukatlık Kanunu'nun 71.
maddesi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklaması
dinlenmek üzere 26.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına saat 16:30’a davet edilmesine,
Stajyer Avukat ……………….’a usulüne uygun tebligat yapılarak, staj
dosyasındaki ve stajındaki eksikliklerin giderilmesinin istendiği, verilen
süreye rağmen bu eksikliklerin giderilmediği, bu nedenle stajın kesintiye
uğramış olduğu anlaşıldığından ilgilinin TBB Avukatlık Staj
Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinme
ihtimaline binaen aynı Yönetmeliğin 32. ve Avukatlık Kanunu'nun 71.
maddesi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklaması
dinlenmek üzere 26.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına saat 16:30’a davet edilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
Günü: 26/02/2014
24
STJ. AV……………………
…………. staj sicil sayılı Stj.
Av……………….. dosyasının
incelenmesi.
25
STJ. AV……………………
…………. staj sicil sayılı Stj.
Av……………….. dosyasının
incelenmesi.
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Stajyer Avukat ………….'a usulüne uygun tebligat yapılarak, staj
dosyasındaki ve stajındaki eksikliklerin giderilmesinin istendiği, verilen
süreye rağmen bu eksikliklerin giderilmediği, bu nedenle stajın kesintiye
uğramış olduğu anlaşıldığından ilgilinin TBB Avukatlık Staj
Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinme
ihtimaline binaen aynı Yönetmeliğin 32. ve Avukatlık Kanunu'nun 71.
maddesi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklaması
dinlenmek üzere 26.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına saat 16:30’a davet edilmesine,
Stajyer Avukat …………….'e usulüne uygun tebligat yapılarak, staj
dosyasındaki ve stajındaki eksikliklerin giderilmesinin istendiği, verilen
süreye rağmen bu eksikliklerin giderilmediği, bu nedenle stajın kesintiye
uğramış olduğu anlaşıldığından ilgilinin TBB Avukatlık Staj
Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinme
ihtimaline binaen aynı Yönetmeliğin 32. ve Avukatlık Kanunu'nun 71.
maddesi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklaması
dinlenmek üzere 26.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına saat 16:30’a davet edilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
Günü: 26/02/2014
26
STJ. AV……………………
…………. staj sicil sayılı Stj.
Av……………….. dosyasının
incelenmesi.
27
STJ. AV……………………
…………. staj sicil sayılı Stj.
Av……………….. dosyasının
incelenmesi.
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Stajyer Avukat …………………'e usulüne uygun tebligat yapılarak, staj
dosyasındaki ve stajındaki eksikliklerin giderilmesinin istendiği, verilen
süreye rağmen bu eksikliklerin giderilmediği, bu nedenle stajın kesintiye
uğramış olduğu anlaşıldığından ilgilinin TBB Avukatlık Staj
Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinme
ihtimaline binaen aynı Yönetmeliğin 32. ve Avukatlık Kanunu'nun 71.
maddesi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklaması
dinlenmek üzere 26.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına saat 16:30’a davet edilmesine,
Stajyer Avukat …………………'e usulüne uygun tebligat yapılarak, staj
dosyasındaki ve stajındaki eksikliklerin giderilmesinin istendiği, verilen
süreye rağmen bu eksikliklerin giderilmediği, bu nedenle stajın kesintiye
uğramış olduğu anlaşıldığından ilgilinin TBB Avukatlık Staj
Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinme
ihtimaline binaen aynı Yönetmeliğin 32. ve Avukatlık Kanunu'nun 71.
maddesi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklaması
dinlenmek üzere 26.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına saat 16:30’a davet edilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
Günü: 26/02/2014
28
STJ. AV……………………
…………. staj sicil sayılı Stj.
Av……………….. dosyasının
incelenmesi.
29
STJ. AV……………………
…………. staj sicil sayılı Stj.
Av……………….. dosyasının
incelenmesi.
30
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Stajyer Avukat …………………'ya usulüne uygun tebligat yapılarak,
staj dosyasındaki ve stajındaki eksikliklerin giderilmesinin istendiği,
verilen süreye rağmen bu eksikliklerin giderilmediği, bu nedenle stajın
kesintiye uğramış olduğu anlaşıldığından ilgilinin TBB Avukatlık Staj
Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinme
ihtimaline binaen aynı Yönetmeliğin 32. ve Avukatlık Kanunu'nun 71.
maddesi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklaması
dinlenmek üzere 26.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına saat 16:30’a davet edilmesine,
Stajyer Avukat …………………'ya usulüne uygun tebligat yapılarak,
staj dosyasındaki ve stajındaki eksikliklerin giderilmesinin istendiği,
verilen süreye rağmen bu eksikliklerin giderilmediği, bu nedenle stajın
kesintiye uğramış olduğu anlaşıldığından ilgilinin TBB Avukatlık Staj
Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinme
ihtimaline binaen aynı Yönetmeliğin 32. ve Avukatlık Kanunu'nun 71.
maddesi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklaması
dinlenmek üzere 26.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına saat 16:30’a davet edilmesine,
Adli Yardım Taahhütnamesini ihlal
ettiği gerekçesi ile hakkında
taahhütname işletilmesine karar
verilen Adli Yardım İstemcisi T.G.
tarafından yapılan itiraz hakkındaki
Hukuk Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
T.G.'in Adli Yardım Taahhütnamesini ihlal ettiği anlaşıldığından itirazın
reddine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
Günü: 26/02/2014
31
ADLİ YARDIM
32
ADLİ YARDIM
33
ADLİ YARDIM
34
ADLİ YARDIM
35
ADLİ YARDIM
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Adli Yardım Merkezinin 2014/310
sayılı dosyasında talepçi N.Ç.'in
Avukat …………………'ın talebinin kabulü ile talepçinin vekaletname
vekaletname masrafının Adli Yardım
masrafının Adli Yardım fonundan karşılanmasına,
Fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2013/2608
sayılı dosyasında talepçi A.Ç.
Adli Yardım Merkezinin 2013/2608 sayılı dosyasında talepçi A.Ç.
hakkında Adli Yardım
hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütnamenin
Taahhütnamesinin işletilmesi
işletilmesi konusunda Hukuk Müşavirliği’ne yetki verilmesine,
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2012/2388
sayılı dosyasında görevlendirilen Av. Adli Yardım Merkezinin 2012/2388 sayılı dosyasında görevlendirilen
……………………..'ün Adli Yardım Av. ……………………..'ün Adli Yardım Kurulu kararına itirazının
Kurulu kararına itirazı hususunun
istişaren kabulü ile talepçi S.A.'a yeniden avukat atanmasına,
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2013/1226
Avukat ……………….. tarafından Ankara
sayılı dosyasında görevlendirilen Av.
……………….Mahkemesi'nin ……………….Esas sayılı dosyası için
……………………..'ün tevkil yetkisi
Avukat ……………………..'e verilen yetki belgesinin onaylanmasına,
talebinin görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/242
Adli Yardım Merkezinin 2014/242 sayılı dosyasında talepçi A.K.'ın Adli
sayılı dosyasında talepçi A.K.'ın Adli
Yardım Kurulu kararına itirazının hukuki yarar yokluğundan istişaren
Yardım Kurulu kararına itirazı
reddine,
hususunun görüşülmesi
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
36
Günü: 26/02/2014
ADLİ YARDIM
37
38752
112-İŞL-13-400
38
41533
112-İşl-13-456
39
41493
112-İşl-13-464
40
42225
112-İşl-13-476
41
41972
112-İşl-13-466
42
42226
112-İşl-13-474
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Adli Yardım Merkezinin 2014/270 Adli Yardım Merkezinin 2014/270 sayılı dosyasında talepçi H.K.'ın
sayılı dosyasında talepçi H.K.'ın Adli vasisi A.K.’ın Adli Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar
Yardım Kurulu kararına itirazı
yokluğundan istişaren reddine,
hususunun görüşülmesi
………………….. 'nun
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans yatırılmadığından
Avukat………………….. hakkındaki ve Re'sen araştırılacak bir husus da bulunulmadığından
dilekçesinin görüşülmesi
Avukat…………….. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
………………….. 'nin
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans yatırılmadığından
Avukat………………….. hakkındaki ve Re'sen araştırılacak bir husus da bulunulmadığından
dilekçesinin görüşülmesi
Avukat…………….. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
………………….. 'ın
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans yatırılmadığından
Avukat………………….. hakkındaki ve Re'sen araştırılacak bir husus da bulunulmadığından
dilekçesinin görüşülmesi
Avukat…………….. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
…………………..’in
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans yatırılmadığından
Avukat………………….. hakkındaki ve Re'sen araştırılacak bir husus da bulunulmadığından
dilekçesinin görüşülmesi
Avukat…………….. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
………………….. 'nun
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans yatırılmadığından
Avukat………………….. hakkındaki ve Re'sen araştırılacak bir husus da bulunulmadığından
dilekçesinin görüşülmesi
Avukat…………….. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
………………….. 'ün
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans yatırılmadığından
Avukat………………….. hakkındaki ve Re'sen araştırılacak bir husus da bulunulmadığından
dilekçesinin görüşülmesi
Avukat…………….. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
Günü: 26/02/2014
43
47382
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
44
40921
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
45
48726
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
46
48712
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
47
48944
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
48
47550
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
49
47154
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
…………….. ve Diğerlerinin Vekili
Avukat …………….. 'nın Avukat
Avukat …………….. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
…………….. hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
……………..
'in
Avukat
……………..
hakkındaki Avukat …………….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
……………..
'nun
Avukat
……………..
hakkındaki Avukat …………….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
…………….. Avukat ……………..
Avukat …………….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
……………..
'in
Avukat……………..,
Avukat Avukat …………….. ve Avukat …………….. haklarında ayrı ayrı
……………..
hakkındaki işlem yapılmasına yer olmadığına,
dilekçesinin görüşülmesi
…………….. 'nin Avukat
…………….. hakkındaki
Avukat …………….. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
dilekçesinin görüşülmesi
…………….. 'ün Avukat
(Avukat Erol Yılmaz Aras ve Avukat Orhan Şimşek görüşmeye ve
…………….. hakkındaki
oylamaya katılmadı)
dilekçesinin görüşülmesi
Avukat …………….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
Günü: 26/02/2014
50
48794
51
19923
112-İşl-13-360
52
20028
112-İşl.13-180
53
27868
112-İşl.13-290
54
48354
55
43312
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Ankara ……………..
Mahkemesi'nin …………….. E.
Avukat …………… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
sayılı Avukat ……………..
hakkındaki yazısının görüşülmesi
…………… nun …………… Hukuk
(……………) sayılı Avukat
Avukat …………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
…………… hakkındaki yazsının
görüşülmesi
…………… nun …………… Hukuk
(……………) sayılı Avukat
Avukat …………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
…………… hakkındaki yazısının
görüşülmesi
…………… nun…………… Hukuk
(……………) sayılı Avukat
(Avukat Erol Yılmaz Aras görüşmeye ve oylamaya katılmadı)
…………… hakkındaki yazısının
Avukat …………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
görüşülmesi
…………… Bürosunun ……………
(…………… , ……………,
Avukat …………… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
……………) sayılı Avukat
…………… hakkındaki yazısının
görüşülmesi
…………… Bürosunun BM
…………… Hukuk (…………… )
Avukat …………… ve Avukat …………… haklarında ayrı ayrı
sayılı Avukat …………… ve
işlem yapılmasına yer olmadığına,
Avukat …………… hakkındaki
yazısının görüşülmesi
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
112-İşl.13-492
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
Günü: 26/02/2014
56
24981
112-İşl.13-250
57
41037
112-İşl.13-446
58
46976
112-İşl.14-36
59
…………… Bürosunun
…………… Hukuk (…………… )
Avukat …………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
sayılı Avukat ……………
hakkındaki yazısının görüşülmesi
…………… Bürosunun BM
…………… Hukuk (………… )
Avukat …………… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
sayılı Avukat ……………
hakkındaki yazısının görüşülmesi
…………… Mahkemesinin
…………… gün, ……………
Esas (…………… vekili
Avukat …………… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Avukat…………… ) sayılı Avukat
…………… hakkındaki yazısının
görüşülmesi
Multinet Kurumsal Hizmetler
Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.'nin 043778 seri numaralı,
A.Ş.'nin 043778 seri numaralı,
03.02.2014 tarihli, personel yemek bedeli karşılığı KDV dahil 5.997,61
03.02.2014 tarihli, personel yemek
.TL. tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. Multinet
bedeli karşılığı KDV dahil 5.997,61 Kurumsal Hizmetler A.Ş.'nin 043778 seri numaralı, 03.02.2014 tarihli,
.TL. tutarındaki faturasının ödenmesi personel yemek bedeli karşılığı KDV dahil 5.997,61 .TL. tutarındaki
hususunun görüşülmesi.
faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki
verilmesine,
MUHASEBE
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
60
Günü: 26/02/2014
MUHASEBE
61
49389
SEDA GÜNEŞ
Barış Güvenlik Hizmet ve Eğitim
Kurumları Ltd. Şti.'nin, 17.02.2014
günlü, 798184 seri numaralı, OcakŞubat ayları özel güvenlik hizmeti
ücreti bedeli karşılığı KDV dahil
3.780,48.TL. tutarındaki faturasının
ödenmesi hususunun görüşülmesi.
Baro Levhası'ndan silinme istemi
62
49133
CAFİYE ÇAY
Baro Levhası'ndan silinme istemi
63
49171
BAHADIR KORHAN
64
49414
FATIMA GÜLPER ÖZDEMİR
65
7659
GÜLÜMSER ÇAKIR
66
6490
DUYGU ÖZGE OĞUZ
67
4892
MUZAFFER LEKESİZ
68
9808
MUHAMMED FATİH TOPRAK
69
6566
70
47242
MUHAMMED TARIK
GÜNDOĞMUŞ
CİHAN TÜRKAN
Mardin Barosu'nun Nakil suretiyle
Levha'ya yazma kararı
Konya Barosu'nun Nakil suretiyle
Levha'ya yazma kararı
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Barış Güvenlik Hizmet ve Eğitim Kurumları Ltd. Şti.'nin, 17.02.2014
günlü, 798184 seri numaralı, Ocak- Şubat ayları özel güvenlik hizmeti
ücreti bedeli karşılığı KDV dahil 3.780,48.TL. tutarındaki faturasının
ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Mardin Barosu'na
gönderilmesine,
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Konya Barosu'na
gönderilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
Günü: 26/02/2014
71
47715
GÜLŞAH DİLEK KILIÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
72
47489
NİHAL EKEMEN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
73
47333
AHMET DERECİ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
74
47942
ZEYNEP BUSE KARAYILMAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
75
46884
MİLAN EKMEKÇİ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
76
47909
BEHİCE KIRLI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
77
47918
HALİL İBRAHİM BULUT
Staj Listesi'ne yazılma istemi
78
47728
ESRA YANMAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
79
46508
ZEKİ MURTEZA ALBAYRAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
80
47900
ESME SÜNGÜ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
81
47996
BEKİR ŞEN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
82
47954
HAKAN TÜRKEN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
83
46495
PINAR SELİN YANIK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
84
46483
FURKAN YILMAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
85
47241
HÜSEYİN TAHA AKGÜL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
86
47536
AYDIN EREN SEYHUN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
87
47485
ÜMMÜGÜLSÜM ÇETİNKAYA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
88
47400
ŞEYMA SARI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
89
44890
RIDVAN GÜL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
Günü: 26/02/2014
90
48415
HAYRULLAH EKİZ
91
49366
SEDEF KARAN
92
41727
AHMET NEŞET UNCU
93
47738
ŞAKİR KÜÇÜK
94
48847
AYŞE İREM YILMAZ
95
46676
…………………..
96
47657
İRFAN TÜRKER
97
48865
AFİFE ERTEN
98
48131
ALİ KAYA
99
47914
NİHAL KONAN
100
48839
ŞERİFE SEVİM AGAN
101
49238
SERHAT SUMRU ALTINOK
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Baromuzdan İstanbul Barosu'na nakil Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının İstanbul Barosu'na
gitme istemi.
gönderilmesine,
SEDEF KARAN,
Eski: M.EMİN SEÇKİN ARIKAN
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin
(11431),
kabulüne,
Yeni: FATMA GÜLAY GÜNER
(13944)
Hakimlikten
Baromuz
levhasına
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
yazılma talebi
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Baro
Levhası'na
yazılmaksızın Başvuru doğrultusunda gerekli incelemenin yapılması ve Yönetim
ruhsatname verilmesi istemi
Kurulu'na rapor sunmak üzere dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine,
Baro Levhası'na yeniden yazılma
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
istemi
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
102
47539
103
49013
104
49336
105
48681
106
48958
107
49294
108
49044
109
110
111
112
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Günü: 26/02/2014
EDANUR KÜÇÜKÖNER
Bingöl Barosu'ndan naklen Baromuz
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Levhası'na yazılma istemi
EMRİYE ÖZLEM ŞEKER
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi.
OĞUZ ŞÜKRÜ ENER
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi.
MENEVŞE UYAR
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi.
YASEMİN EJDER
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi.
NURAYÇAYÖNÜ
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi.
ESRA İNAL (SIVIŞOĞLU)
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi.
RE'SEN (…………… VEKİLİ AV. 2013/Ş.216 sayılı disiplin
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……………
…………… )
soruşturmasının görüşülmesi
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Av. ……………
2014/Ş.38 sayılı disiplin
Türkiye Barolar Birliği Yönetin Kurulu'nun…………… tarihli,
……………
Av. ……………
soruşturmasının görüşülmesi
…………… Esas, …………… karar sayılı kararı doğrultusunda
Avukat …………… hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
RE'SEN (…………… )
2013/Ş.352 sayılı disiplin
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……………
Av. ……………
soruşturmasının görüşülmesi
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
RE'SEN (…………… )
2013/Ş.124 sayılı disiplin
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……………
soruşturmasının görüşülmesi
Av. ……………
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
113
Günü: 26/02/2014
RE'SEN
Av. ……………
RE'SEN (…………… )
Av. ……………
RE'SEN(AV. …………… )
Av. ……………
……………
Av. ……………
RE'SEN (…………… )
Av. ……………
2014/Ş.46 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.2 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.350 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.354 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.382 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
118
RE'SEN (…………… )
Av. ……………
2013/Ş.412 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
119
RESEN (…………… )
Av. ……………
2014/Ş.16 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
114
115
116
117
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……………
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……………
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat……………
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……………
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Avukat …………… hakkında daha önce aynı eylem ve aynı konu ile
ilgili olarak disiplin kovuşturması açılmasına karar verildiğinden, bu
dosya ile ilgili olarak yeniden karar verilmesine yer olmadığına, bu
dosyanın halen Disiplin Kurulu'nda derdest olan 2013/246 kovuşturma
esas sayılı dosyasına gönderilmesine,
Avukat …………… hakkında daha önce aynı eylem ve aynı konu ile
ilgili olarak disiplin kovuşturması açılmasına karar verildiğinden, bu
dosya ile ilgili olarak yeniden karar verilmesine yer olmadığına, bu
dosyanın halen Disiplin Kurulu'nda derdest olan 2013/49 kovuşturma
esas sayılı dosyasına gönderilmesine,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……………
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
Günü: 26/02/2014
120
İKTİSADİ İŞLETME
121
MUSA İMDAT
122
49127
AV. DEMİR AKAN
123
47024
AV. FATMA ÖNAL
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Baro personelinin düğün, nişan ve 1 - Baromuz İktisadi İşletmesi bünyesinde yapılacak düğün, nişan ve
benzeri kutlamalarının Gölbaşı Sosyal benzeri organizasyonlar için en az beş ayrı menü ve fiyatlarının
Tesisleri'nde yapılması hususunun belirlenmesine,
görüşülmesi.
2 - Bu düzenleme yapılırken Avukat, ABAYS üyesi Avukat, Baro
personeli ve misafir olarak her menü için dört ayrı fiyat ve indirim oranı
belirlenmesine,
3 - Bu konuda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak
üzere Avukat Sami Saygın Yazıcıoğlu'na görev ve yetki verilmesine,
Gölbaşı Sosyal Tesisleri'nde stajyer T.C. Kimlik No : …………… Kübra Karakale,
öğrenci
istihdamı
hususunun T.C. Kimlik No: …………… Mahmut Efekan Topsakal,
değerlendirilmesi.
T.C. Kimlik No: …………… Nazlı Aldaş,
T.C. Kimlik No: …………… Ramazan Anıl Müfreze,
T.C. Kimlik No: …………… Gökçe Yücesoy’un Baromuz İktisadi
İşletmesi bünyesinde stajyer öğrenci olarak istihdam edilmesine, bu
konuda gerekli işlemler ve yazışmaların yapılması için Başkanlık
Divanı'na yetki verilmesine,
Av. Demir Akan'ın Staj Kurulu
Başkan Yardımcılığı görevinden istifa
Bilgi edinildi,
ettiğini bildiren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Avukat Fatma Önal'ın Staj Kurulu
Başkan Yardımcılığı görevinden istifa
Bilgi edinildi,
ettiğini
bildiren
dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
124
48666
Günü: 26/02/2014
AV. SÜLEYMAN SIRRI KUŞ
125
49417
AV. İBRAHİM ÇAĞDAN ÜNLÜ
126
49446
AV. CEMAL EMİR
127
STJ. AV. ……………
128
İNCİ AKINCI
129
ALİ DURSUN ULUSOY
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Avukat Süleyman Sırrı Kuş'un Staj
Kurulu Üyeliği görevinden istifa
ettiğini bildiren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Avukat İbrahim Çağdan Ünlü'nün
Staj Kurulu Üyesi olarak görev alma
talebinin değerlendirilmesi.
Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu
tarafından 09.03.2014 tarihinde
düzenlenecek olan Mali Genel Kurul
için ABEM konferans salonunun
tahsisini talep eden dilekçesinin
değerlendirilmesi.
…………… staj sicil sayılı Stj. Av.
…………… 'in dosyasının
incelenmesi.
Bilgi edinildi,
Talebin kabulü ile, Avukat İbrahim Çağdan Ünlü'nün (Baro Sicil
:15866) Staj Kurulu Üyesi olarak atanmasına, atama kararının Staj
Kuruluna ve ilgili avukata yazılı olarak bildirilmesine,
Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu tarafından 09.03.2014 tarihinde
düzenlenecek olan Mali Genel Kurul için ABEM konferans salonunun
500,00.TL+KDV bedel karşılığında tahsisine, sözleşme imzalanması
konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
Stajyer Avukat …………… 'e usulüne uygun tebligat yapılarak, staj
dosyasındaki ve stajındaki eksikliklerin giderilmesinin istendiği, verilen
süreye rağmen bu eksikliklerin giderilmediği, bu nedenle stajın
kesintiye uğramış olduğu anlaşıldığından ilgilinin TBB Avukatlık Staj
Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca Baromuz staj listesinden silinme
ihtimaline binaen aynı Yönetmeliğin 32. ve Avukatlık Kanunu'nun 71.
maddesi uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklaması
dinlenmek üzere 26.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına saat 16:30’a davet edilmesine,
Baro Levhası'na yeniden yazılma
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
istemi
Hakimlikten
Baromuz
levhasına
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
yazılma talebi
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
Günü: 26/02/2014
……………
Staj Sicil sayılı Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, …………… Staj Sicil sayılı
……………
'in stajının ABEM …………… 'in stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 1
bölümünün devamsızlık nedeniyle 1 hafta uzatılmasına, uzama süresi tamamlandıktan sonra ilgilinin yeniden
hafta uzaması konusunun görüşülmesi görüşmeye alınmasına,
STAJ KURULU
……………
Staj Sicil sayılı
Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, …………… Staj Sicil sayılı
……………
'ın stajının ABEM
…………… 'ın stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 5
bölümünün devamsızlık nedeniyle
hafta uzatılmasına, uzama süresi tamamlandıktan sonra ilgilinin yeniden
5
hafta
uzaması
konusunun
görüşmeye alınmasına,
görüşülmesi
CORPUS MEVZUAT İÇTİHAT ÇED 25.02.2014 tarih 49447 gelen evrak
DAĞITIM VE YAZILIM LTD. ŞTİ.
sayılı dilekçesi ile Baromuza kayıtlı
Talebin reddine,
avukatların iletişim bilgilerini talep
eden dilekçesinin görüşülmesi
CORPUS MEVZUAT İÇTİHAT ÇED 25.02.0214 tarih 49448 gelen evrak Talebin kabulü ile , Baromuz bünyesinde açılacak her bir stand için
DAĞITIM VE YAZILIM LTD. ŞTİ.
sayılı
dilekçesi
ile
Baromuz haftalık 2.000,00.TL+KDV bedel belirlenmesine, ilgili şirket stand
bünyesinde tanıtım standı açma süresi konusunda yazılı başvuruda bulunduğunda bu karara uygun
talebinin görüşülmesi
sözleşme yapmak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
130
STAJ KURULU
131
132
133
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
Günü: 26/02/2014
134
RE'SEN
135
RE'SEN
136
OPR. DR. BURCU SAYGAN
KARAMÜRSEL
137
RE'SEN
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Baromuz adliye binasına alınan Adliyedeki Baro birimleri tarafından kullanılmakta olan internetin
internet
hizmetinin
kesilmesi Adalet Bakanlığı ve internet servis hizmeti sağlayıcısı TT Net firması
hususunun görüşülmesi
tarafından bilgimiz olmadan kesilmesi, Baromuzun internete erişiminin
engellenmesi nedeniyle;
1 - Yukarıda belirtilen internete ilişkin sorun kalıcı olarak çözülene
kadar ve durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak Baromuz
birimlerinde kullanılmak üzere uydu internet hizmeti alınmasına,
2 - TT Net firmasına en hızlı biçimde ihtarname keşide edilerek internet
hizmetinin verilmesinin sağlanmasına,
3 - Konuya ilişkin Başsavcılık bünyesinde girişimde bulunulmasına,
4 - Tüm bu iş ve işlemlere ilişkin olarak Başkanlık Divanı'na yetki
verilmesine,
İstifa nedeni ile boşalan Staj Kurulu İstifa nedeni ile boşalan Staj Kurulu Başkan Yardımcılıklarına Avukat
Başkan
Yardımcılıklarına
atama Fatih Deniz Alaeddinoğlu (Baro Sicil : 9704), Avukat Mehmet Murat
yapılması hususunun görüşülmesi
Farsakoğlu (Baro Sicil : 9324) ve Avukat Hacı Halil Sert'in (Baro Sicil :
15096) atanmalarına , atama kararının Staj Kuruluna ve ilgili avukatlara
yazılı olarak bildirilmesine,
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Burcu Saygan
Opr. Dr. Burcu Saygan Karamürsel'in
Karamürsel'in Türk Tabipler Birliği fiyatları üzerinden Baromuz
Baromuz
mensuplarına
yönelik
mensuplarına iki yıl süre ile %20 oranında indirim uygulayacağının,
indirim
taahhüdünde
bulunan
Baromuz web sayfasının anlaşmalı kurumlar kısmında yayınlanmasına,
26.02.2014 tarih ve 49577 gelen evrak
talebin kabul edildiğinin ilgiliye bildirildiğine,
sayılı dilekçesinin görüşülmesi
Stj. Av. Nihan Yıldırım Selvi'nin
yayın kurulu üyesi olarak atanması Stj. Av. Nihan Yıldırım Selvi'nin yayın kurulu üyesi olarak atanmasına,
hususunun görüşülmesi
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
Günü: 26/02/2014
138
RE'SEN
139
RE'SEN
140
RE'SEN
141
CEREN AVŞAR
142
METİN BAKIR
143
BİLAL BARIŞ
144
EMİNE ESRA KAHRAMAN
145
MEHMET SABRİ BİLGİÇ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Avukat Yiğit Ersoy'un Staj Kurulu Avukat Yiğit Ersoy'un (Baro Sicil : 14797) Staj Kurulu üyesi olarak
üyesi olarak atanması hususunun atanmasına, atama kararının Staj Kuruluna ve ilgili avukata yazılı olarak
görüşülmesi
bildirilmesine,
İstanbul Barosu tarafından düzenlenen İstanbul Barosu tarafından 10-11 Mart 2014 tarihlerinde düzenlenecek
Farazi Dava Yarışması'na katılım olan Farazi Dava Yarışması'na katılım sağlamak üzere Baromuza ulaşan
sağlanması hususunun görüşülmesi
başvuruları değerlendirilerek, yarışmaya katılacak olan iki takımın
oluşturulması ve İstanbul Barosu'na bildirilmesi hususlarında Başkanlık
Divanı'na yetki verilmesine,
Necatibey Caddesi 51 numarada 1 - TBB ile koordineli hareket edilerek, binada bulunan kiracıların
bulunan ve mülkiyeti Baromuz ile tahliyesi için yasal sürecin başlatılmasına, bu konuda Hukuk
TBB'ye ait olan binanın durumunun Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
görüşülmesi
2 - Binada bulunan güvenlik şirketinin hizmet sözleşmesinin
feshedilmesi için yasal sürecin başlatılmasına, bu konuda Hukuk
Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
3 - Binaya ilişkin başkaca çıkabilecek sorunların çözümlenmesi ve
yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin yapılması için Başkanlık Divanı'na
yetki verilmesine,
Staj Bitim verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Staj listesine yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Baromuzdan İstanbul Barosu'na nakil
gitme istemi.
Baromuzdan İstanbul Barosu'na nakil
gitme istemi.
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının İstanbul Barosu'na
gönderilmesine,
Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının İstanbul Barosu'na
gönderilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
Günü: 26/02/2014
146
TUĞÇE TÜRKSEN ÇERÇİ
147
SELÇUK ULUS
148
ARZU YILMAZ
149
AV. HÜSEYİN MEHAN
150
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
26.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısına katılamayacağına ilişkin
mazeretini sunan dilekçesinin
değerlendirilmesi
26.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısına katılamayacağına ilişkin
mazeretini sunan dilekçesinin
değerlendirilmesi
AV. HAKAN BEZGİNLİ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Mazeretin kabulüne,
Mazeretin kabulüne,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :75
151
Günü: 26/02/2014
RE'SEN
Gelincik Merkezi gönüllü avukat
eğitiminin tekrarlanması hususunun
görüşülmesi
1- Avukat Ferah Öznur Kutluğ, Avukat Aydan Zümral Çankaya, Avukat
Selma Saliha Ergin, Avukat Emine Koçyiğit ve Avukat Selma Saliha
Ergin'in yazılı talepleri dikkate alınarak Nisan ayı içinde Gelincik
Merkezi gönüllü avukat eğitimi düzenlenmesine,
2- Gelecek talebe göre bu eğitimlerin üçer aylık periyotlarla
düzenlenmesine,
3 - Bu eğitimlerin Avukat Hatice Korkmaz koordinasyonunda Gelincik
Merkezi tarafından planlanmasına,
4 - Planlanan eğitimlerin Baromuz web sayfası ve panolarda
duyurulmasına,
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
(Mazeretli)
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
Download

26 şubat 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu