ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
SIRA DOSYA
İLGİLİ
NO
NO
1
AVUKAT …………….
2
KARAR
KONU
ÖZETİ
Avukat……………. , Baromuz
Avukat ……………. 02.07.2014 tarihinde kayda giren dilekçesinin
levhasından silinmesine yönelik
Ankara Barosu Yönetim Kurulu'nun ……………. tarih ve …………….
olarak hakkında verilen ………….
sayılı kararına itiraz mahiyetinde olduğu ve itirazı incelemeye
tarih ve ……………. sayılı Yönetim Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yetkili olduğu dikkate alınarak,
Kurulu kararına itirazını içeren
dilekçenin itirazı incelenmek üzere Türkiye Barolar Birliği
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Başkanlığı’na gönderilmesine,
Avukat …………….'ın, halen yedek
subay olarak görev yapmakta olması
sebebiyle 2014 yılı Ankara Barosu
İlgilinin mazeret dilekçesi alınmış olup, yasal yükümlülüklerinin devam
Olağan Genel Kurulu'nda oy
ettiğine dair bildirimde bulunulmasına,
kullanamayacağını bildiren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Adli Yardım Merkezi'nce
görevlendirilen Avukat
…………….'ın Adli Yardım
Merkezi'nin 2013/861 sayılı
Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda, Avukat …………….
dosyasının disiplin işlemleri yönünden hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
değerlendirilmesi hakkındaki Hukuk
Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
AVUKAT …………….
3
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
4
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
5
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
6
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
7
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
8
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Adli Yardım İstemcisi Z.Y.(B.) ile Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda, Adli Yardım İstemcisi
yeni bir taahhütname yapılması
Z.Y.(B.) ile "taahhüdün ihlali halinde alacağın tamamının muaccel hale
hakkındaki Hukuk Müşavirliği
getirileceği ve takibe geçileceği" kaydı konularak yeni bir taahhütname
raporunun değerlendirilmesi.
ve ödeme planı düzenlenmesine,
Adli Yardım İstemcisi D.Ö. ile yeni Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda, Adli Yardım İstemcisi
bir taahhütname yapılması hakkındaki D.Ö. ile "taahhüdün ihlali halinde alacağın tamamının muaccel hale
Hukuk Müşavirliği raporunun
getirileceği ve takibe geçileceği " kaydı konularak yeni bir taahhütname
değerlendirilmesi.
ve ödeme planı düzenlenmesine,
Adli Yardım İstemcisi B.D. ile yeni Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda, Adli Yardım İstemcisi
bir taahhütname yapılması hakkındaki B.D. ile "taahhüdün ihlali halinde alacağın tamamının muaccel hale
Hukuk Müşavirliği raporunun
getirileceği ve takibe geçileceği " kaydı konularak yeni bir taahhütname
değerlendirilmesi.
ve ödeme planı düzenlenmesine,
………………, ………………ve
……………… 23.11.2013 tarihli
Avukat ……………… hakkındaki Dosyanın başta şikayet avansı olmak üzere eksikliklerinin giderilmesi
dilekçeleri doğrultusunda hazırlanan için soruşturma bürosuna tevdiine,
Hukuk Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
Adli Yardım Merkezi'nce
görevlendirilen Avukat
Avukat ……………… dosyasının incelenmesinde 27.05.2014 tarihli
……………… Adli Yardım
Baromuza vermiş olduğu dilekçede büro adresinin ……………… olarak
Merkezi'nin 2013/1595 sayılı
bildirmiş olduğu görüldüğünden, Adli Yardım talepçisinin ilgili
dosyasının disiplin işlemleri
başvurusunun Avukat ……………… bildirilerek, konu hakkında
yönünden değerlendirilmesi
bilgisinin istenmesine,
hakkındaki Hukuk Müşavirliği
raporunun değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
9
SEMBOLİFT ASANSÖR
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
10
………………
11
62281
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
AVUKAT NEHİR MİRAY BEDÜK
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sembolift Asansör San. Tic. Ltd. Şti. 1 - Ankara Barosu Binası'na tesis edilen yeni asansörün aylık bakım
ile imzalanacak olan asansör bakım işinin Sembolift Asansör San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aylık
sözleşmesinin değerlendirilmesi.
130,00.TL+KDV birim fiyat üzerinden ve belirlenen koşullarda
yapılmasına,
2 – Aylık bakım sözleşmesinin incelenmek üzere Hukuk Müşavirliği’ne
gönderilmesine,
3 – Olumlu görüş alındıktan sonra, sözleşmenin imzalanması için
Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
………………'in, Avukat
……………… hakkındaki şikayeti
doğrultusunda verilen ……………. Dosyanın başta şikayet avansı olmak üzere eksikliklerinin giderilmesi
tarih ve ……………. sayılı Yönetim için soruşturma bürosuna tevdiine,
Kurulu kararına itirazını içeren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Tüketici Hakları Kurulu Başkanı
Sincan Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti asil üyeliğine
Avukat Nehir Miray Bedük'ün,
Baromuzu temsilen Avukat Buğcan Çankaya’nın, yedek üyeliğine
Sincan Kaymakamlığı Tüketici
Avukat Berrin Öztürk’ün atanmalarına, atanma kararının
Hakem Heyeti görevlendirmesi
Kaymakamlığa ve ilgili avukatlara tebliğine,
hakkındaki dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
12
62859
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Günü: 09/07/2014
AVUKAT NEHİR MİRAY BEDÜK
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Görev süreleri dolan hakem heyeti
üyelerinin atanması hususunun
görüşülmesi.
Sayman
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
11.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 01.09.2014 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere atamaları yapılan aşağıdaki hakem heyetlerine 6502 Sayılı
Kanun ile değiştirilen Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun içeriğindeki
değişiklikler, iş yoğunluğu ve hakem heyetlerinde görevli üyelerimizin
tecrübeleri dikkate alınarak ;
- Altındağ Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti asil üyeliğine
Baromuzu temsilen Avukat Berrin Yaşin Altınel’in, yedek üyeliğine
Avukat Nilgün Demirkale’nin,
- Çankaya Kaymakamlığı 1 Nolu Tüketici Sorunları Hakem Heyeti asil
üyeliğine Baromuzu temsilen Avukat Erkal Hilmi Kart’ın, yedek üyeliğine
Avukat Özge Pınar Çölaşan’ın,
- Çankaya Kaymakamlığı 2 Nolu Tüketici Sorunları Hakem Heyeti asil
üyeliğine Baromuzu temsilen Avukat Banu Ertuğrul, yedek üyeliğine
Avukat İsmail Akkaya’nın,
- Keçiören Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti asil üyeliğine
Baromuzu temsilen Avukat Murat Çördük’ün, yedek üyeliğine Avukat
Mustafa Kemal Karahan’ın,
- Mamak Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti asil üyeliğine
Baromuzu temsilen Avukat İdil Kayahan Çavdar’ın, yedek üyeliğine
Avukat Osman Emre Tekin’in,
- Pursaklar Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti asil üyeliğine
Baromuzu temsilen Avukat Aylin Özdemir’in, yedek üyeliğine Avukat
Volkan Yıldız’ın,
- Yenimahalle Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti asil
üyeliğine Baromuzu temsilen Avukat İlknur Küçükceylan’ın, yedek
üyeliğine Avukat Özlem Kızılyazı’nın,
- Gölbaşı Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti asil üyeliğine
Baromuzu temsilen Avukat Turgut Yaprakdal’ın, yedek üyeliğine Avukat
Oben Ekmekçi’nin atanmalarına, atanma kararının Kaymakamlığa ve ilgili
tebliğine,
Üye avukatlara Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
13
62860
Günü: 09/07/2014
AVUKAT NEHİR MİRAY BEDÜK
14
…………….
15
AVUKAT …………….
VE ARKADAŞLARI
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Tüketici Hakları Kurulu Başkanı
Avukat Nehir Miray Bedük'ün,
Hakem Heyetlerinde Görevlendirilen
Talep edilen yönerge değişikliği hakkında değerlendirme yapmak üzere
Baro Temsilcilerinin Görev, Çalışma,
başvurunun Avukat Sema Güleç Uçakhan'a tevdiine,
Usul ve Esasları Hakkındaki
Yönetmelik'te ekleme yapılması
talepli dilekçesinin değerlendirilmesi.
Avukat …………….
ve Avukat …………….
Başvurucu Avukat …………….'a şikayet konusu …………….
'in …………….
Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinde yaşanan sorunun
Kaymakamlığı Tüketici Sorunları
giderildiğine dair yazılı bildirimde bulunulmasına, yazının hazırlanması
Hakem Heyeti hakkındaki dilekçeleri
konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
doğrultusunda sunmuş olduğu
raporun değerlendirilmesi.
Avukat……………., Avukat
……………., Avukat …………….
Avukat……………., Avukat……………., Avukat……………. ve
ve Avukat …………….'un
Avukat…………….hakkında …………….tarafından yapılan şikayetle
……………'den alınan 02.06.2014
ilgili olarak ilgili avukatlarımız tarafından yapılan açıklamalar
tarihli dilekçe doğrultusunda sunmuş
doğrultusunda işlem yapılmasına yer olmadığına,
oldukları beyanları içeren
dilekçelerinin değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
16
AVUKAT SEVAL ÖSÜM
17
STJ. AVUKAT MEHMET AYKAN
18
62238
STJ. A. MERVE UZUNOĞLU
19
62799
AVUKAT HATİCE KÜRBA
YURDAKUL
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat Seval Ösüm’ün, annesinin
vefatı nedeniyle 04-06 Temmuz 2014
Avukat Seval Ösüm’ün kişisel mazeretinin kabulü ile yatırmış olduğu
tarihli Gelincik Merkezi Gönüllü
bedelin ilgilinin banka hesabına iadesi konusunda Sayman Avukat Sema
Avukat Eğitimi'ne katılamadığını
Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
bildiren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Stajyer Avukat Mehmet Aykan'ın,
stajının kalan bölümüne Antalya
Barosu'nda devam edecek olmasından Var ise iadesi gereken miktarın hesaplanarak ödenmesi konusunda
ötürü staj kaydiyesi olarak yatırdığı Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
bedelden kalan kısmın iadesini talep
eden dilekçesinin değerlendirilmesi.
Stajyer Avukat Merve Uzunoğlu'nun,
stajının kalan bölümüne Antalya
Barosu'nda devam edecek olmasından Var ise iadesi gereken miktarın hesaplanarak ödenmesi konusunda
ötürü staj kaydiyesi olarak yatırdığı Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
bedelden kalan kısmın iadesini talep
eden dilekçesinin değerlendirilmesi.
Avukat Hatice Kübra Yurdakul'un, Danıştay 8. Dairesi’nin 19.02.2014 tarihli, 2011/5035 Esas, 2014/1153
06.07.2014 tarihli KPSS sınavında Karar sayılı kararı gereği ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda
Avukatlık kimlik kartının kabul Avukatlık kimliğinin resmi belge olarak kabulü gerekirken, aksi yöndeki
edilmediği hakkında bilgi veren uygulamayı halen devam ettirdiği görülen ÖSYM yetkilileri hakkında
dilekçesinin değerlendirilmesi.
suç duyurusu dahil olmak üzere yasal işlemlerin tesisi amacıyla
dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
20
62805
Günü: 09/07/2014
ADALET KOMİSYONU
BAŞKANLIĞI
21
K.Ü.
22
AVUKAT ……
23
AVUKAT ……
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın,
Ankara 1.,2.,3. ve 4. Fikri ve Sınai Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın, Ankara 1.,2.,3. ve 4. Fikri ve Sınai
Haklar Hukuk Mahkemesi'nin tevzi Haklar Hukuk Mahkemesi'nin tevzi işlemlerinin Ankara İcra
işlemlerinin Ankara İcra Mahkemeleri Mahkemeleri tevzi bürosunca yapılmasına dair kararının web sayfasında
tevzi bürosunca yapılmasına ilişkin duyurularak, meslektaşlarımızın bu konuya ilişkin görüş ve önerilerinin
03.07.2014 tarih ve 882 sayılı kararıalınmasına,
bildiren yazısının değerlendirilmesi.
Adli Yardım İstemcisi K.Ü'ün,
Adli Yardım Talepçisi K.Ü'ün Avukat …… hakkındaki şikayet
Avukat ………… hakkındaki
dilekçesinin, Adli Yardım dosyasında yer alan bütün belge ve bilgiler
01.07.2014 tarihli dilekçesinin
gözetilerek değerlendirilmek ve Yönetim Kurulu'na rapor sunmak üzere
değerlendirilmesi.
Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine,
Avukat ……'ın, …… Barosu
1 - …… Barosu Başkanlığı'ndan gelen yazı üzerine Avukat …… 'ın
Başkanlığı'ndan alınan 23.05.2014 sunduğu yazılı açıklamalar doğrultusunda işlem yapılmasına yer
tarihli yazı doğrultusunda sunmuş
olmadığına,
olduğu beyanlarını içeren dilekçesinin 2 - …… tarihli, …… sayılı Yönetim Kurulu kararı ile …… Barosu
değerlendirilmesi.
Başkanlığı'ndan alınan yazı doğrultusunda ilgili avukatların aynı konu
ile ilgili bilgisine başvurulmasına karar verilmiş ise de, Yönetim
Kurulu'nun …… tarihli kararının kaldırılarak, işlem yapılmasına yer
olmadığına,
Avukat ……'nın, Avukat ……
Başvuru sahibi Avukat ……'nın dilekçesi doğrultusunda değerlendirme
hakkındaki 02.07.2014 tarihli
yapmak üzere, dosyanın Avukat Hakları Merkezi'ne tevdiine,
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
24
62508
AVUKAT BURCU BAYSAL
DEĞİRMENCİ
25
62621
AVUKAT ERDEM BİRSEN
26
AVUKAT ……
27
T.C.
ANKARA CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞI
MUHABERE BÜROSU
28
61372
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
T.C. POSTA VE TELGRAF
TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat Burcu Baysal Değirmenci'nin,
04-06 Temmuz 2014 tarihli Gelincik
Avukat Burcu Baysal Değirmenci'nin talebinin kabulü ile yatırmış
Merkezi Gönüllü Avukat Eğitimi'ne
olduğu seminer bedelinin ilgilinin banka hesabına iadesi konusunda
katılmaması sebebiyle ödemiş olduğu
Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
bedelin iadesini talep eden
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Avukat Erdem Birsen'in staj kurulu
üyesi olarak sürdürmekte olduğu
Bilgi edinildi,
görevinden
istifasını
bildiren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Baromuz Hukuk Müşavirliği'nde Baromuz Hukuk Müşavirliği'nde çalışmakta olan Avukat ……'ın
çalışmakta olan Avukat ……'ın işten iş akdinin ikale anlaşması ile karşılıklı olarak 09.07.2014 tarihi itibariyle
ayrılması hakkında
sonlandırılmasına, ikale anlaşması çerçevesinde yasal haklarının
ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesine,
T.C. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Muhabere Bürosu'nun Ankara 2 Nolu
L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
…… tarafından Avukat ……'e yönelik iddiaları içeren başvurunun
hükümlüsü ……'ın 02.07.2014 tarihli soruşturma bürosuna gönderilmesine,
dilekçesini içeren yazısının
değerlendirilmesi.
T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı
Anonim Şirketi'nin, KEP hesap adresi
Bilgi edinildi,
konulu 16.06.2014 tarihli yazısının
değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
29
62684
DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI
30
62671
DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,
Avukat …… hakkında verilen ……
gün ve …… Esas, …… Karar sayılı
kararı bildiren yazısının
değerlendirilmesi.
Ankara Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Avukat …… hakkında
vermiş olduğu …… Esas, …… Karar sayılı …… tarihli "meslekten
çıkarma" cezasının itiraz edilmeden 19.05.2014 tarihinde kesinleştiği
anlaşılmakla, ilgili hakkında her ne kadar Avukatlık Kanunu'nun 74.
maddesine göre işlem yapılması gerekiyor ise de, Avukat …… hakkında
Yönetim Kurulumuzun…… tarih, …… sayılı kararı ile Avukatlık
Kanunu'nun 74. maddesine göre Baromuz levhasından bir daha
yazılmamak üzere silinmesine ve Avukatlık ruhsatnamesinin geri
alınarak iptal edilmesine karar verildiğinden yukarıda açıklanan Disiplin
Kurulu kararı ile ilgili olarak her hangi bir işlem yapılması olanağı
bulunmadığına, kararın ilgilinin sicil dosyasında muhafazasına ,
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,
Ankara Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Avukat …… hakkında
Avukat …… hakkında verilen …… vermiş olduğu …… Esas, …… Karar sayılı …… tarihli 3 ay süre ile
gün ve …… Esas, …… Karar sayılı işten çıkarma cezasının itiraz edilmeden 15.05.2014 tarihinde
kararı bildiren yazısının
kesinleştiği anlaşılmakla Avukatlık Kanunu'nun 153. ve devamı
değerlendirilmesi.
maddelerinde işten yasaklama kararının verildiği tarihte yürürlüğe
gireceği hüküm altına alınmış ise de tebligat süresi gözetilerek kararın
30.07.2014 tarihinden itibaren infazına, infaza başlanacağının ilgiliye,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, yargı organları ve sair merciilere
tebliğine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
31
DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI
32
DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI
33
62673
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Disiplin
Kurulu
Başkanlığı'nın,
Avukat …… hakkında verilen …… Ankara Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Avukat …………
gün ve …… Esas, …… Karar sayılı, hakkında vermiş olduğu …… Esas, …… Karar sayılı
Türkiye Barolar Birliği Disiplin …… tarihli 214,00.TL para cezasının TBB Disiplin Kurulu tarafından
Kurulu'nun …… gün ve …… Esas, onanarak …… tarihinde kesinleştiği anlaşılmakla
…… Karar sayılı kararı ile onanarakAvukatlık Kanunu'nun 162. maddesi uyarınca para cezasının tahsili için
kesinleşen kararını bildiren yazısının Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
değerlendirilmesi.
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,
Ankara Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın Avukat …… hakkında
Avukat …… hakkında verilen …… vermiş olduğu …… Esas, ……. Karar sayılı ……. tarihli "meslekten
gün ve …… Esas, ……… Karar
çıkarma" cezasının itiraz edilmeden 16.05.2014 tarihinde kesinleştiği
sayılı kararı bildiren yazısının
anlaşılmakla, ilgili hakkında her ne kadar Avukatlık Kanunu'nun 74.
değerlendirilmesi.
maddesine göre işlem yapılması gerekiyor ise de, Avukat …….
hakkında Yönetim Kurulumuzun ……. tarih, ……. sayılı kararı ile
Avukatlık Kanunu'nun 74. maddesine göre Baromuz levhasından bir
daha yazılmamak üzere silinmesine ve Avukatlık ruhsatnamesinin geri
alınarak iptal edilmesine karar verildiğinden yukarıda açıklanan Disiplin
Kurulu kararı ile ilgili olarak her hangi bir işlem yapılması olanağı
bulunmadığına, kararın ilgilinin sicil dosyasında muhafazasına,
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,
03.07.2014 tarihli toplantı tutanağını Bilgi edinildi,
içeren yazısının değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
34
Günü: 09/07/2014
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BAŞKANLIĞI
35
62184
KENAN ŞAHBUDAK
36
62249
AVUKAT YILMAZ PATLAR
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanlığı'nın, …….'nun Baromuz
…….'nun Avukat ……. hakkındaki yakınmalarının, aynı kişiler
üyesi Avukat ……. hakkında
arasındaki Yönetim Kurulu'nun ……. tarih ……. sayılı kararı da
yakınmalarını içeren 09.06.2014
gözetilerek değerlendirilmek üzere Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine,
tarihli dilekçesini sunan yazısının
değerlendirilmesi.
Kenan Şahbudak'ın, 18.07.2014
tarihinde Devlet Resim Heykel
1 - Ankara Barosu Halk Müziği Korosu'nun 18.07.2014 tarihinde Devlet
Müzesi Konser Salonunda yapılması Resim Heykel Müzesi Konser Salonunda yapacakları konser için
düşünülen Ankara Barosu Halk
dilekçede yazılı taleplerinin kabulüne, Sayman Avukat Sema Güleç
Müziği Korosu konseri ile 15.07.2014 Uçakhan'a yetki verilmesine,
tarihinde ABEM'de yapılacak Ankara 2 - Ankara Barosu Türk Sanat Müziği Korosu'nun 15.07.2014 tarihinde
Barosu Türk Sanat Müziği Korosu
ABEM'de yapacakları konser için dilekçede yazılı taleplerinin kabulüne,
konseri ile ilgili ihtiyaçları bildiren Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
dilekçelerinin değerlendirilmesi.
Avukat Yılmaz Patlar'ın, çocuk
istismarına dikkat çekmek amacıyla
sahnelenmesi planlanan "Pencere"
Talebin kabulü ile parasal konularda Sayman Avukat Sema Güleç
isimli tiyatro oyunu kapsamında,
Uçakhan'a yetki verilmesine,
sahne dekorunun nakil masrafı ve
tiyatro grubunun ücretinin Baromuzca
karşılanması talepli dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
37
61557
AVUKAT …….
38
61545
AVUKAT ……. VE
ARKADAŞLARI
39
62200
AVUKAT …….
40
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
41
AVUKAT BEYZA ELİF CABBAR
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat …….'ın, …….'in Baromuz
levhasına yazılmasına ilişkin
Avukat …….'ın başvurusu doğrultusunda …….'in işlem dosyasının
itirazlarını bildiren dilekçesinin
değerlendirilmek üzere Avukat Hakları Merkezi'ne gönderilmesine,
değerlendirilmesi.
Avukat ……. ve arkadaşlarının,
Başvurucuların dilekçesi doğrultusunda, …….'in işlem dosyasının
………..'in Baromuz levhasına
yazılmasına ilişkin itirazlarını bildiren değerlendirilmek üzere Avukat Hakları Merkezi'ne gönderilmesine,
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Avukat …….'ın, …….'in Baromuz
levhasına yazılmasına ilişkin
Bilgi edinildi,
itirazlarını bildiren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
CMK Uygulama Merkezi'nden
alınan, Ankara …….. Sulh Ceza
Mahkemesi Hakiminin……. esas
sayılı davanın ……. tarihli
Hukuk Müşavirliği'nin görüşü, CMK Uygulama Merkezi'nin yazısı
duruşmasında 10 yaşındaki
çerçevesinde işlemin değerlendirilmesi için Başkan Yardımcısı Avukat
mağdurunu vekili bulunmaksızın
Orhan Şimşek'in muhakkik olarak atanmasına,
ifadesinin alınmasına ilişkin bilgi
veren yazısı hakkında hazırlanan
Hukuk Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
09.07.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısına katılamayacağına ilişkin Mazeretin kabulüne,
mazeretinin değerlendirilmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
42
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
43
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
44
STJ.AVUKAT …….
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
…….. Barosu Başkanlığı'nın
Baromuz üyesi Avukat …….
Avukat …….'un istifa beyanı içerir dilekçesi ile ihtarnamedeki beyanları
hakkındaki ……. gün ve ….. A.B. değerlendirilerek, savunma hakkı çerçevesinde kaldığı, T.B.B. Meslek
sayılı yazısı hakkındaki Hukuk
Kuralları ve Avukatlık Kanunu’na aykırı bir yön bulunmadığı anlaşılan
beyanlar çerçevesinde işlem yapılmasına yer olmadığına,
Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
Baromuz üyesi Avukat ……. 'ın
……. Belediyesi Meclis Üyesi olarak
görev yaptığı dönemle ilgili olarak
müvekkilleri adına açacağı izaleyi
şüyu davalarında Avukatlık
Kanunu'nun 14. ve Belediye
Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda, Avukat ……. 'a yazılı
bilgi verilmesine,
Kanunu'nun 40. maddesindeki
kısıtlamaların uygulanıp
uygulanmayacağına ilişkin bilgi talep
eden dilekçesi doğrultusunda Hukuk
Müşavirliği tarafından hazırlanan
raporun değerlendirilmesi.
……. Staj sicil sayılı ……. 'ın stajının Staj Kurulu'nun kararı doğrultusunda 28 saat devamsızlık yaptığı
ABEM
bölümünün
devamsızlık anlaşılan Stajyer Avukat …….'ın, TBB Staj Yönetmeliği'nin 28. Ankara
nedeniyle 3 (üç) hafta uzaması Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliği'nin 18. maddesi uyarınca Avukatlık
konusunun görüşülmesi
Stajının ABEM bölümünün 3 hafta uzatılmasına, uzama süresi
tamamlandıktan sonra tekrar görüşmeye alınmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
45
STJ.AVUKAT …….
46
STJ.AVUKAT …….
47
ADLİ YARDIM
48
ADLİ YARDIM
49
ADLİ YARDIM
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
……. Staj sicil sayılı ……. 'ın
stajının ABEM bölümünün
devamsızlık nedeniyle 1 (bir) hafta
uzaması konusunun görüşülmesi
Staj Kurulu'nun kararı doğrultusunda 22 saat devamsızlık yaptığı
anlaşılan Stajyer Avukat …….'ın, TBB Staj Yönetmeliği'nin 28. Ankara
Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliği'nin 18. maddesi uyarınca Avukatlık
Stajının ABEM bölümünün 1 hafta uzatılmasına, uzama süresi
tamamlandıktan sonra tekrar görüşmeye alınmasına,
……. Staj sicil sayılı ……. 'ın
Staj Kurulu'nun kararı doğrultusunda 22 saat devamsızlık yaptığı
stajının ABEM bölümünün
anlaşılan Stajyer Avukat …….'ın, TBB Staj Yönetmeliği'nin 28. Ankara
devamsızlık nedeniyle 1 (bir) hafta Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliği'nin 18. maddesi uyarınca Avukatlık
uzaması konusunun görüşülmesi
Stajının ABEM bölümünün 1 hafta uzatılmasına, uzama süresi
tamamlandıktan sonra tekrar görüşmeye alınmasına,
Adli Yardım Merkezinin 2013/2909 Adli Yardım Merkezinin 2013/2909 sayılı dosyasında talepçi K.Ü.
sayılı dosyasında talepçi K.Ü.
hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütnamenin
hakkında Adli Yardım
işletilmesi ve Avukat …… 'in 01.07.2014 tarihli dilekçesindeki
Taahhütnamesinin işletilmesi
şikayetlerin değerlendirilmesi için dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne
hususunun görüşülmesi
tevdiine,
Adli Yardım Merkezinin 2013/961
Adli Yardım Merkezinin 2013/961 sayılı dosyasında görevlendirilen
sayılı dosyasında görevlendirilen
Avukat …….'in Ankara …….. Aile Mahkemesi'nin ……. Esas sayılı
Avukat …….'in tevkil yetkisi
dosyasında Avukat …….'e verilen yetki belgesinin onaylanmasına,
talebinin görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/529 Adli Yardım Merkezinin 2014/529 sayılı dosyasında talepçi M.P.Ü'in,
sayılı dosyasında talepçi M.P.Ü.
devam etmekte olan davasını takip etmek üzere kendisi için Adli
hakkında Adli Yardım
Yardım Merkezi'nce atanan Avukat E.Ö.’ı azlederek, davasını takip
Taahhütnamesinin işletilmesi
etmek üzere avukat tutmuş olduğu anlaşılmakla, P.Ü. hakkında Adli
hususunun görüşülmesi
Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütnamenin işletilmesi
konusunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
50
Günü: 09/07/2014
ADLİ YARDIM
51
ADLİ YARDIM
52
ADLİ YARDIM
53
ADLİ YARDIM
54
ADLİ YARDIM
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Adli Yardım Merkezinin 2009/2666
sayılı dosyasında talepçi H.G.
Adli Yardım Merkezinin 2009/2666 sayılı dosyasında talepçi H.G.’ün
hakkında 1.418,67-TL Fon payının talebinin kabulü ile Adli Yardım fon payı kesintisi olan
taksitlendirilmesi hususunun
1.418,67.TL.’nin dört eşit taksitle ödenmek üzere taksitlendirilmesine,
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2013/2477
Avukat ………'ın Ankara Batı ……… Aile Mahkemesi’nin ………
sayılı dosyasında görevlendirilen
Esas sayılı dosyasında Avukat ………’a verilen yetki belgesinin
Avukat ……….'a icazet verilmesi
onaylanmasına,
talebinin görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2013/1756
sayılı dosyasında görevlendirilen
Avukat ……… vekili Avukat ……… İncelemenin devamına,
'nin Adli Yardım Kurulu kararına
itirazı hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/568
sayılı dosyasında görevlendirilen
Avukat ……… 'nın Adli Yardım
İncelemenin devamına,
Kurulu kararına itirazı hususunun
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2011/466
sayılı dosyasında görevlendirilen
Avukat ……… 'nın Adli Yardım
İncelemenin devamına,
Kurulu kararına itirazı hususunun
görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
55
ADLİ YARDIM
56
ADLİ YARDIM
57
62166
HANDAN KULULAR
58
62275
AYÇA BÜŞRA BALCIOĞLU
59
62227
MELTEM SOLAZ
60
62348
MELİHA FUNDA ÇALIŞKAN
61
62405
MUZAFFER CAN ÖZDOĞAN
62
62523
BERRİN ÖZDEMİR
63
62657
HAMZA GÜLHAN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Adli Yardım Merkezinin 2014/1584
sayılı dosyasında talepçi ………'ın
İncelemenin devamına,
Adli Yardım Kurulu kararına itirazı
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/1618
sayılı dosyasında talepçi ……… 'nın
İncelemenin devamına,
Adli Yardım Kurulu kararına itirazı
hususunun görüşülmesi
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
64
62504
ALİYE KUMAŞ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
65
62338
CEREN ADIGÜZEL
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 72/e maddesi
uyarınca ilgilinin Baromuz levhasından silinmesine,
66
62350
AYŞE NUR ÖZLÜK
Antalya Barosu'nun Nakil suretiyle
Levha'ya yazma kararı
Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Antalya Barosu’na
gönderilmesine,
67
33136
EMRAH KELEŞ
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
68
16163
TUĞBA ÇAKAR
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilerek Baromuz levhasına
yazılmasına,
69
17049
BARIŞ SAT
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
70
22090
MUSTAFA GÜVENÇ
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
71
11238
SEVİLAY YILDIRIM
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
72
61035
BURAKKARADUMAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
73
61341
CİHAT ŞEKEROĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye staj bitim belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
74
61505
HASAN BAŞTAŞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
75
61376
AYSU HEKİM
Staj Listesi'ne yazılma istemi
76
61187
EDA ŞENTÜRK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
77
61485
KADİR KAAN BERKSOY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
78
60926
ECEM PİRLER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
79
61336
ELİF DOĞRU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
80
61167
ZEYNEP YILDIRIM
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
81
61373
AHMET ERGÜN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
82
61127
SULTAN DOĞAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
83
61123
EMRE CAN ESMEROĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
84
60940
BURAK KOÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
85
61502
HAKAN ÖZDEMİR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
86
60915
CEREN ABALIOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
87
61406
BURCU ÖZDEN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
88
60974
BİLAL BERDAN DEMİR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
89
61337
TUBA KABASAKAL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
90
61345
BETÜLAYDEMİR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
91
61049
EFE BALCI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
92
61423
İLYAS ADIGÜZEL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
93
60958
MUSTAFA BURAK
DEĞİRMENCİOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
94
61370
SADETTİN KOÇAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
95
60948
GÖZDE SENA ERGİNBAY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
96
61347
DUYŞEN SELİN KUZU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
97
61089
MEHMET AYGÜNEŞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
98
60917
DİLAN SILA ASLAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
99
61053
EMRE US
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
100
60929
ENES DOĞAN ŞAHİN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
101
61379
İREM YILDIRIM
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
102
61366
NEDİME GENÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
103
61316
OĞUZHAN KOÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
104
61072
OĞULCAN KESEDAR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
105
61363
MERYEM YILMAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
106
61121
GÜLAFER SEVDE BEYDOĞAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
107
61365
MEHMET SÜLEYMAN YILMAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
108
60957
CANSU COŞKUN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
109
61219
İLKER METE ÖZSOY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
110
61443
İMGE GÜRSOY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
111
61128
ZEYNEP NAMLIKAYA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
112
61453
SAHRA KADIOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
113
61318
AHMETHAN AYAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
114
61488
EDA EROL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
115
61188
CEMRE TUĞÇE ÇINGISIZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
116
61326
İSMET ASLIHAN ALTINBAY
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
117
60941
NEHİR ARABACI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
118
60684
ANDAÇ BORA ERDOĞAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
119
61405
GİZEM DEMİRCİ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
120
60944
GÖKÇE BAHAR ÖZTÜRK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
121
61055
ÖZGÜR EMRE ATEŞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
122
61176
MANSUR MELİH DEMİR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
123
61380
MUSTAFA CANTÜRK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
124
61452
TUĞÇE KAMACI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
125
61075
ÖMER BURAK ALACAOĞULLARI Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
126
60955
MURAT ESAT KILIÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
127
61051
HAZAL ÇETİN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
128
61375
BURCU KAŞ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
129
61285
SELİN YALVAÇ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
130
60945
HANDE YERLİKAYA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
131
60927
YASİN BİLGEHAN AKALAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
132
61441
MUSTAFA TOLGA TÜMOĞLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
133
61378
ÇAĞRI ATA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
134
61284
EKİN DENİZ İLHAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
135
61369
AHMET ÇELİK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
136
62393
MERVE UZUNOĞLU
137
61994
ABDURRAHMAN DUMAN
138
62723
FERİDE CANBOLAT
139
62855
DEMET CİN
140
62009
YUSUF SELVİ
Baromuzdan Antalya Barosu'na nakil Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Antalya Barosu’na
gitme istemi.
gönderilmesine,
Araştırma görevlisi olarak göreve
başlaması nedeniyle staj listesinden Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesinden silinmesine,
silinme talebi
Eski:Kemal Cihat Binici (14690),
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin
Yeni: İbrahim Berktaş (8119)
kabulüne,
Eski: Coşkun Özgür Piroğlu (22956), İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik talebinin
Yeni: Talip Ozan Gök (16113)
kabulüne,
Baromuz levhasına yeniden yazılma
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
isteminin görüşülmesi.
141
62598
AYŞE FİLİZ ÖZER
Baromuz levhasına yeniden yazılma
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
isteminin görüşülmesi.
142
61287
AYBÜKEALKAN
Bursa Barosu'ndan naklen Baromuz
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Levhası'na yazılma istemi
EZGİ HEPGÜLERLER KOÇAK
Antalya Barosu'ndan Baromuz
levhasına naklen yazılma isteminin
görüşülmesi.
143
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
144
62111
GÖZDE DAĞLI
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
145
62463
ÖZLEM ÖZEN İMRE
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
146
62831
HATİCE (GİRGEÇ) ÖZALP
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
147
62650
MEHMET KOÇ
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
148
61712
GAMZE YILMAZ
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
149
62830
MÜMÜNE ÖZCAN BADEMCİ
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
150
56583
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları Bürosunun
B.M. ……… Hukuk (Avukat………) Avukat ……… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
sayılı Avukat ……… hakkındaki
yazısının görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
151
59893
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları Bürosunun
B.M. ……… Hukuk (……… ) sayılı
Avukat……… hakkındaki yazısının
görüşülmesi
152
60909
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
153
60964
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
154
61101
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
……… 'in Avukat ……… ve Avukat
Avukat ……… ve Avukat ……… hakkında ayrı ayrı disiplin
………
hakkındaki
dilekçesinin
soruşturması açılmasına,
görüşülmesi
Avukat ……… vekili Avukat ………
'ın Avukat ……… hakkındaki Avukat ……… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
Avukat ……… 'nin Avukat ………
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi Avukat ……… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
155
61137
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
156
60952
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
………'nun Avukat ………
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi Avukat ……… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
112-İŞL-13-478
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Şikayet konusu ve tarafları aynı olan 2010/529 soruşturma sayılı
dosyada Yönetim Kurulumuz tarafından ……… tarih, ……… karar
sayılı Avukat ……… hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer
olmadığına karar verildiği, bu kararın itiraz edilmeyerek ………
tarihinde kesinleştiği anlaşılmakla, Avukatlık Kanunu’nun 143. Maddesi
uyarınca dosyada yeni bir delil bulunmadığından Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı Avukat ve Noter Suçları Bürosunun B.M. ……… Hukuk
sayılı yazısına ilişkin olarak işlem yapılmasına yer olmadığına,
………'in Avukat ……… hakkındaki Şikayetten vazgeçme nedeniyle Avukat ……… hakkında işlem
dilekçesinin görüşülmesi
yapılmasına yer olmadığına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
157
50186
112-İşl.14-87
158
52893
112-İşl-14-115
159
56345
112-İşl-14-177
160
57666
112-İşl-14-179
Avukat ………'in Avukat ………
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi Avukat ……… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
161
58279
112-İşl-14-187
Avukat ……… 'ın Avukat ………
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi Avukat ……… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
162
59138
112-İşl-14-191
163
58658
112-İşl-14-197
……… A.Ş. yetkilisi ……… 'nün
Avukat ……… ve Avukat ………
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
……… 'in Avukat ………
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
164
59448
112-İşl-14-199
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları Bürosunun
BM ……… Hukuk (Ankara 2 Nolu L
Avukat ……… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu)
sayılı Avukat ……… hakkındaki
yazısının görüşülmesi
……… 'ın Avukat ………
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans yatırılmadığından,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi re’sen araştırılacak bir husus da bulunmadığından Avukat………
hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
………'nin (Hükümlü) Avukat …., 1 - Avukat ….. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Avukat …. ve Avukat …. hakkındaki 2 - Avukat ….. ve Avukat ….. hakkında ayrı ayrı disiplin soruşturması
dilekçesinin görüşülmesi
açılmasına,
Avukat ……… ve Avukat ……… hakkında ayrı ayrı disiplin
soruşturması açılmasına,
(Avukat Erol Yılmaz Aras görüşmeye ve oylamaya katılmadı)
Avukat ……… hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
……… un Avukat ………
Şikayet doğrultusunda Avukat ……… hakkında işlem yapılmasına yer
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi olmadığına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
165
59826
Günü: 09/07/2014
112-İşl-14-207
Avukat ………'nun Avukat ………
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi Avukat ……… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
166
RESEN (………)
AVUKAT ………
2013/Ş.241 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……… hakkında
disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
167
………
AVUKAT ………
2013/Ş.245 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……… hakkında
disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
168
AVUKAT ………
AVUKAT ………
2013/Ş.295 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ………hakkında
disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
169
………
AVUKAT ………
2013/Ş.337 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……… hakkında
disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
170
………
AVUKAT ………
2013/Ş.357 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……… hakkında
disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
171
………
AVUKAT ………
2013/Ş.361 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……. hakkında
disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
172
RE'SEN (……. VEKİLİ AVUKAT 2014/Ş.9 sayılı disiplin
……. )
soruşturmasının görüşülmesi
AVUKAT …….
RE'SEN (……. )
2014/Ş.69 sayılı disiplin
AVUKAT …….
soruşturmasının görüşülmesi
173
174
RESEN (……. VEKİLİ
AVUKAT……. )
AVUKAT …….
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
2014/Ş.163 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……. hakkında
disiplin kovuşturması açılmasına,
(Avukat Erol Yılmaz Aras görüşmeye ve oylamaya katılmadı)
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……. hakkında
disiplin kovuşturması açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……. hakkında
disiplin kovuşturması açılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
175
…….
AVUKAT …….
2013/Ş.104 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
176
……. VEKİLİ
AVUKAT …….
AVUKAT …….
…….
AVUKAT …….
2013/Ş.228 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.416 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……. hakkında
disiplin kovuşturması açılmasına,
178
…….
AVUKAT …….
2013/Ş.440 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
İncelemenin devamına,
179
…….
(CMK TALEPÇİSİ)
AVUKAT …….
…….
AVUKAT …….
2014/Ş.94 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
RESEN
(…….)
AVUKAT …….
…….
AVUKAT …….
2014/Ş.178 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.132 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
İncelemenin devamına,
…….
AVUKAT …….
2013/Ş.320 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……. hakkında
disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
177
180
181
182
183
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
2014/Ş.132 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……. hakkında
disiplin kovuşturması açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……. hakkında
disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……. hakkında
disiplin kovuşturması açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat …….hakkında
disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
İncelemenin devamına, dosyaya muhakkik üye olarak Avukat Orhan
Şimşek’in atanmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
184
RE'SEN
AVUKAT …….
2013/Ş.278 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
185
RE'SEN - …….
AVUKAT …….
2013/Ş.272 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
(Avukat Orhan Şimşek görüşmeye ve oylamaya katılmadı)
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere, muhakkik üye Avukat
…….'ın raporu doğrultusunda Avukat ……. hakkında disiplin
kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……. hakkında
disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
186
…….
AVUKAT …….
2014/Ş.136 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……. hakkında
disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
187
…….
AVUKAT …….
AVUKAT …….
…….
AVUKAT …….
2014/Ş.184 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
188
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
2013/Ş.146 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……. ve Avukat
……. hakkında ayrı ayrı disiplin kovuşturması açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……. hakkında
disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
189
Günü: 09/07/2014
Baromuz personeli …….
tarafından yapılan usulsüzlükler
hakkında
RE'SEN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
09.07.2014 tarihinde tespit edilen husus çerçevesinde Baro çalışanı
……'ın ifadesine başvurulmuştur. İlgili ifadesinde; …… isimli avukat
katibi ile arkadaş olduğunu, …… 'nin Barokartını altı aydır kullanarak
para ve Baro pulu yüklediğini, gün sonunda yüklenen paraları iptal
ettiğini, aradaki farkı kendisine aldığını, altı ayda yaklaşık 28.500,00.TL
civarında bir para aldığını, Baroyu zarara uğrattığını ikrar etmiştir.
Bu işlem çerçevesinde;
1 - Baronun zarara uğratılmasına dair işlem hakkında soruşturma
açılmasına, bu soruşturma çerçevesinde ilgili tüm personelin ifadesinin
alınmasına, belge ve delillerin toplanmasına,
2 - İktisadi İşletme personeli ……'ın 09.07.2014 tarihli imzasını içerir
beyanında usulsüzlüğünü ikrar ve Baroyu zarar uğrattığını da kabul
ettiği gözetilerek İş Kanunu hükümleri çerçevesinde iş akdinin haklı
nedenle bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshine,
3 - Personel ……'ın Baroya verdiği zararın tahsili için yasal yollara
başvurulmasına, bu konuda Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
4 - …… ve Avukat katibi olduğu belirtilen …… hakkında Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, bu konuda
Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
5 - Barokart işlemleri ile ilgili benzeri bir olayın vuku bulmaması için
Baro Müdürü ve Baro Muhasebe servisinin aylık olarak Barokart
işlemlerini TBB ile işbirliği içerisinde denetlemesine ve rapor olarak
Yönetim Kurulu'na sunmasına, bu konuda gerekli işlemleri yapmak
üzere Baro Müdürü'ne görev verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :95
Günü: 09/07/2014
190
AVUKAT HATİCE KORKMAZ
191
RE’SEN
09.07.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısına katılamayacağına ilişkin Mazeretin kabulüne,
mazeretinin değerlendirilmesi
Baromuz 112-İŞL.14-199 sayılı
Baromuza kayıtlı …… sicil sayılı Avukat ……’ün ……Teks. …… Ltd.
dosyası içeriğinde bulunan
Şti.’nin müdürü sıfatıyla imza attığı, ……. Noterliğinin …… tarih ……
belgelerden, Baromuza kayıtlı …… yevmiye sayısı ile tanzim edilen kat karşılığı inşaat sözleşmesinde
sicil sayılı Avukat ……’ün Avukatlık müteahhit olarak taraf olduğu anlaşılmakla, Avukatlık Kanunu’nun 11.
Kanunu uyarınca avukatlıkla
Maddesine göre ilgilinin avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğraştığı tespit
edilen Avukat ……’ün Avukatlık Kanunu 72. Maddesi uyarınca
birleşmeyen bir işle uğraştığı
anlaşıldığından, bu konunun
levhadan silinmesi ihtimaline binaen, aynı kanunun 71. Maddesine göre
görüşülmesi
sözlü açıklamaları dinlenmek ve yazılı cevabı istenmek üzere ……
tarihinde saat ……’da yapılacak Yönetim Kurulu toplantısına davet
edilmesine,
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
(Mazeretli)
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
Download

9 temmuz 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu