ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
Günü: 16/04/2014
SIRA DOSYA
İLGİLİ
NO
NO
1
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BAŞKANLIĞI
2
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
KONU
KARAR
ÖZETİ
Türkiye Barolar Birliği
………………….. tarafından Baro levhasına yazılma isteminin
Başkanlığı'nın, ………………….. ’nın
reddine ilişkin TBB Yönetim Kurulu kararının iptali istemiyle
Baromuz levhasına yeniden
Ankara ………………….. . İdare Mahkemesine açtığı davada
yazılmasına ilişkin 04.04.2014 gün verilen red kararının, karar düzeltme aşamasında Danıştay …..
ve ………………….. sayılı kararını
Dairesi'nin ………………….. sayılı kararı ile bozulmuş olması
bildiren yazısının
görülmekle birlikte, henüz İdare Mahkemesi tarafından verilmiş
değerlendirilmesi.
bir iptal kararı olmaması ve ilgilinin aynı içerikte yaptığı
başvurunun Yönetim Kurulu'nun ………………….. tarih ve
………………….. kararı sayılı kararı ile reddedilmiş olması ve
bu karara bir itiraz olmaması da gözetilerek işlem yapılmasına yer
olmadığına,
Hukuk Müşavirliği'nin, Baromuz Hukuk Müşavirliği'nin görüşü de dikkate alınarak, Avukat
eski üyesi ………………….. hakkında ………………….. 'nın Baromuz levhasına yeniden yazılma
Avukatlık Kanunu'nun 72/2.
istemi söz konusun olduğu takdirde Avukatlık Kanunu'nun 72/2
maddesi doğrultusunda işlem
maddesi ve fıkrasının dikkate alınarak uygulanmasına, bu aşamada
yapılması hususunda hazırlamış yapılacak bir işlem olmadığına, kararın bir örneğinin ilgiliye
olduğu raporun değerlendirilmesi. tebliğine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
3
Günü: 16/04/2014
…………………..
………………….. staj sicil
numaralı …………………..
dosyasının incelenmesi, gereğinin
düşünülmesi.
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,
Avukat …….. hakkında re'sen
açılan soruşturma ile ilgili olarak
Bilgi edinildi,
verilen …….. gün, …….. Esas,
…….. Karar sayılı kararı bildiren
yazısının değerlendirilmesi
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,
Avukat …….. hakkında re'sen
açılan soruşturma ile ilgili olarak
Bilgi edinildi,
verilen …….. gün, …….. Esas,
…….. Karar sayılı kararı bildiren
yazısının değerlendirilmesi
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,
Avukat …….. hakkında re'sen
açılan soruşturma ile ilgili olarak
Bilgi edinildi,
verilen …….. gün, …….. Esas,
…….. Karar sayılı kararı bildiren
yazısının değerlendirilmesi
4
……..
DİSİPLİN KURULU
BAŞKANLIĞI
5
……..
DİSİPLİN KURULU
BAŞKANLIĞI
6
……..
DİSİPLİN KURULU
BAŞKANLIĞI
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
…….. staj sicil numaralı …….. 'ın staja başlarken sunmuş olduğu
mezuniyet belgesindeki tarihin 29.08.2013 olduğu, ancak daha
sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından mezuniyet
belgesindeki tarihin 18.11.2013 olarak düzeltildiği, buna ilişkin
olarak Hukuk Fakültesi Dekanlığı'na yapmış olduğu itirazın
reddedildiği anlaşılmakla, …….. 'ın staj listesinden silinmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
7
……..
Günü: 16/04/2014
DİSİPLİN KURULU
BAŞKANLIĞI
8
54595
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BAŞKANLIĞI
9
54390
AVUKAT MEHMET İLKER
ÖZKURT
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,
Avukat …….. hakkında re'sen
açılan soruşturma ile ilgili olarak
verilen …….. gün, …….. Esas,
…….. Karar sayılı kararı bildiren
yazısının değerlendirilmesi
Türkiye Barolar Birliği
Başkanlığı'nın, Türkiye Avukat
Stajyerleri Kurgusal Duruşma
Yarışması konulu yazısının
değerlendirilmesi.
Bilgi edinildi,
Türkiye Barolar Birliği'nin 14.04.2014 tarihli yazısı
doğrultusunda, İç Anadolu bölgesinde yapılacak bölge elemesinin
Ankara Barosu ev sahipliğinde yapılmasının Türkiye Barolar
Birliği'ne cevaben önerilmesine, kurgusal duruşma yarışması ile
ilgili olarak Avukat Mengü Gökçe'nin görevlendirilmesine,
Türkiye Barolar Birliği'nden gelen 2014/37 sayılı duyurunun web
sayfasında yayınlanmasına,
CMK Uygulama Merkezi'nin,
Avukat Jülide Soybaş'ın zorunlu
müdafiilik kapsamında yapılan
savcılık ödemelerinde vergi
problemlerine ilişkin dilekçesini
içeren yazısının değerlendirilmesi.
Avukat Jülide Soybaş'ın talebi doğrultusunda, zorunlu müdafiilik
kapsamında yapılan ödemelerle ilgili vergi sorunlarının çözümleri
için Gelir İdaresi Başkanlığı, Defterdarlık ve Savcılık nezdinde
gerekli yazışma ve işlemlerin yapılması için Başkanlık Divanı'na
yetki verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
Günü: 16/04/2014
10
54722
AVUKAT SAKİNE AKBULUT
Danıştay binası içerisinde, kalem Başvurucu meslektaşlarımıza; önbüro uygulaması konusunda Baro
AVUKAT ELA KAZANCI
müdürlüklerine avukatların
Başkanımız başkanlığındaki bir heyetin Danıştay Başkanı ile
AVUKAT DUYGU KILIÇ ÇAYLI alınmamasına yönelik uygulamaya görüşme yaptığı, bu görüşmede önbüro uygulaması ile ilgili
ilişkin yakınmalarını bildiren
eksiklik ve hataların iletildiği ve sonucunda varılan mutabakat
dilekçelerinin değerlendirilmesi. çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yapılmakta olduğu,
uygulamanın Baromuz tarafından takip edilmekte olduğunun
yazılı olarak bildirilmesine,
11
54421
AVUKAT SERKAN AĞAR
12
.......
AVUKAT ...............
13
54409
HAYAT SENDE GENÇLİK
AKADEMİSİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Vergi ve İdare Hukuku
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu'nun yazısı doğrultusunda,
Kurulu'nun, Avukatların
Avukatların Danıştay'da dosya sorgulamalarına getirilen idari
Danıştay'da dosya sorgulamalarına sınırlama ve önbüro uygulaması hakkında bilgi edinildi, Danıştay
getirilen idari sınırlama ve önbüro Başkanı ile yapılan görüşme sonrasında önbüro uygulamasının
uygulaması hakkındaki yazısının akıbeti hakkında Yönetim Kurulunun Vergi ve İdare Hukuku
değerlendirilmesi.
Kurulu tarafından bilgilendirilmesine,
Avukat ...............'ün, CMK
sertifikası almaksızın CMK görev
Avukat ...............'ün talebinin reddine,
listesine kaydının yapılması talepli
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Hayat Sende Gençlik Akademisi
Derneği'nin, 03.05.2014 tarihinde Çalıştaya katılım ile ilgili olarak isim belirlenmesi için
başvurunun Çocuk Hakları Merkezi'ne iletilmesine, 03.05.2014
düzenlenecek olan Kurum
Bakımından Topluma Geçişte
tarihi gözetilerek, Yönetim Kurulu'nun makul bir süre içerisinde
bilgilendirilmesinin istenmesine,
Gençler Çalıştayı hakkındaki
yazısının değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
14
Günü: 16/04/2014
İSTANBUL TİCARET ODASI
15
54373
AVUKAT HALİL ÇOLAK
16
54061
EĞİTİMİŞ ANKARA 1. NOLU
ŞUBE
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
İstanbul Ticaret Odası'nın,
İstanbul Ticaret Odası tarafından, 24.04.2014 tarihinde
24.04.2014 tarihinde düzenlenecek düzenlenecek olan Elektronik İletiler Sözleşmesi 2. Konferansı'na
olan Elektronik İletiler Sözleşmesi Baromuzu temsilen Avukat Gökhan Candoğan'ın katılmasına, yol
2. Konferansı hakkındaki yazısının ve konaklama giderlerinin Baromuzca karşılanmasına, mali
değerlendirilmesi.
konularda Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki
verilmesine,
Baromuz üyesi iken İzmir
Barosu'na nakil giden Avukat
Halil Çolak'ın, askerlik yaptığı
Avukat Halil Çolak'ın talebinin kabulü ile, seçim cezası olarak
döneme ilişkin olarak tahakkuk
tahsil edilen tutarın ilgili tarafından bildirilen hesap numarasına
ettirilen ve ödemiş olduğu seçim ödenmesine, bu konuda Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a
cezası bedelinin iadesini talep
yetki verilmesine,
eden dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Eğitim ve Bilim İşgörenleri
Sendikası Ankara 1. No'lu
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Ankara 1. no'lu şubesi
Şubesi'nin, 25.05.2014 tarihinde tarafından 25.05.2014 tarihinde yapılacak olan 4. Olağan Genel
yapılacak olan 4. Olağan Genel
Kurul için ABEM konferans salonunun 1.000,00.TL+KDV bedel
Kurulları için ABEM konferans karşılığında tahsisine, sözleşme imzalanması konusunda
salonunun tahsisini talep eden
Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
yazısının değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
17
Günü: 16/04/2014
YASA İZLEME ENSTİTÜSÜ
18
54526
AVUKAT MERAL ERDOĞAN
19
54529
AVUKAT MERAL ERDOĞAN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Yasa İzleme Enstitüsü tarafından Yasa İzleme Enstitüsü tarafından 22.04.2014 tarihinde ABEM'de
22.04.2014 tarihinde ABEM'de
düzenlenecek olan Basın İş Kanunu Tasarısı'nın Getirdiği
düzenlenecek olan Basın İş
Düzenlemeler konulu panele şehir dışından panelist katılacak olan
Kanunu Tasarısı'nın Getirdiği
Faruk Eren'in ulaşım ve konaklama giderlerinin Baromuzca
Düzenlemeler konulu panel
karşılanmasına, Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki
hakkında
verilmesine,
Gelincik Merkezi'nin, Cebeci Kız
Meslek
Lisesi
tarafından Cebeci Kız Meslek Lisesi tarafından 12.05.2014 tarihinde
12.05.2014 tarihinde düzenlenecek düzenlenecek olan "Aile İçi Şiddet" konulu seminere katılmak
olan "Aile İçi Şiddet" konulu üzere Avukat Değer Güngör'ün görevlendirilmesine,
seminer
hakkındaki
yazısının görevlendirmenin ilgili okula ve avukatımıza bildirilmesine,
değerlendirilmesi.
Gelincik Merkezi'nin, 9-10-11
Yönetim Kurulu'nun 26.02.2014 gün ve 75/151 sayılı kararı
Mayıs 2014 tarihlerinde yapılması doğrultusunda 9-10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde Gelincik Merkezi
planlanan gönüllü avukatlar
Gönüllü Avukat Eğitimi yapılmasına, yapılacak olan eğitimin
eğitimi hakkındaki yazısının
Baromuz web sayfasında duyurulmasına, gelecek talebe göre
değerlendirilmesi.
eğitim programının belirlenmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
Günü: 16/04/2014
20
53870
AVUKAT ABDULLAH EGELİ
21
53930
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
22
AVUKAT GÖKHAN
CANDOĞAN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
FMR Hukuku Kurulu'nun,
02.05.2014 tarihinde Umumi
Mahallerde Eser, İcra, Fonogram
ve Yapımların Kullanılması
konulu seminer, 30.05.2014
tarihinde Fikir ve Sanat
Eserlerinin Dijital Kullanımı
konulu sempozyumu ABEM'de
düzenlenmesi talepli dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Anadolu Üniversitesi
Rektörlüğü'nün, 26.09.2014
tarihinde düzenlenecek olan
Hukuk Klinikleri Ulusal Çalıştayı
konulu yazısının
değerlendirilmesi.
6458 sayılı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu
çerçevesinde sunulacak adli
yardım hizmetleri ile ilgili olarak
Uluslararası Göç Örgütü ile
birlikte eğitim düzenlenmesi
hususunun görüşülmesi.
FMR Hukuku Kurulu Başkanı Avukat Abdullah Egeli'nin talebi
doğrultusunda;
1 - 02.05.2014 Cuma günü saat 14:00'de Fethi Merdivan'ın
konuşmacı olarak katılacağı "Umumi Mahallerde Eser, İcra,
Fonogram ve Yapımların Kullanılması" konulu seminerin
yapılmasına,
2- 30.05.2014 tarihinde "Fikir ve Sanat Eserlerinin Dijital
Kullanımı" konulu sempozyumun ABEM konferans salonunda
yapılmasına, mali konularda Sayman Avukat Sema Güleç
Uçakhan'a yetki verilmesine,
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Fakültesi Dekanlığı'na
bir yazı yazılarak Hukuk Klinikleri Ulusal Çalıştayı'nın içeriği ve
konu başlıkları, Hukuk Kliniği'nin ne anlamda kullanıldığına
ilişkin bilgi istenilmesine, bu konuda rapor hazırlamak üzere
Yönetim Kurulu Üyeleri Avukat Sema Güleç Uçakhan ve Avukat
Hüseyin Mehan'ın görevlendirilmelerine,
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
çerçevesinde sunulacak adli yardım hizmetleri ile ilgili olarak
Uluslararası Göç Örgütü ile birlikte 26-27 Nisan 2014 tarihlerinde
eğitim düzenlenmesine, eğitime katılım için Adli Yardım gönüllü
avukatlarına duyuru yapılmasına, gerekli işlemlerin
koordinasyonu konusunda Avukat Gökhan Candoğan'a yetki
verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
23
24
Günü: 16/04/2014
AVUKAT GÖKHAN
CANDOĞAN
58840
25
AVUKAT MERAL ERDOĞAN
RE'SEN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
ÖSYM tarafından YGS sorularının
açıklanmamasına yönelik verilen
ÖSYM tarafından YGS sorularının açıklanmamasına yönelik
Yönetim Kurulu kararının iptali
verilen Yönetim Kurulu kararının iptali için dava açılmasına,
için dava açılması hususunun
görüşülmesi.
Avukat Ceren Tülin Aydın'ın
Avukat Ceren Tülin Aydın'ın itirazının; rehber avukatlık eğitimine
Gelincik Merkezi'nde rehber
katılmış ve belgesini almış olması, KOZA'daki görevlendirmelerin
avukat olarak görevlendirilme
durdurulması nedeniyle görev yapamıyor olması gözetilerek
talebinin reddi doğrultusunda,
kabulüne, aynı durumda olan ve rehber avukat eğitimine katılmış
Gelincik Merkezi'nden alınan
olup, görevlendirilmiş diğer meslektaşlarımızın da talep etmeleri
raporun değerlendirilmesi.
halinde merkezde rehber avukat olarak görevlendirilmelerine,
kararının ilgiliye ve Gelincik Merkezi'ne bildirilmesine,
Kamuoyunda Pozantı Çocukları
Davası olarak bilinen, Ankara 1. Çocuk Hakları Merkezi üyeleri Avukat Yılmaz Patlar, Avukat Eda
Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ayşegül Akyol, Avukat Büşra Çakmak ve CMK Yürütme Kurulu
2012/210 Esas sayılı dosyasının Üyeleri Avukat Doğan Erkan ve Avukat İhsan Şahabettin Örsal'ın
Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2012/210 Esas sayılı
17.04.2014 tarihli duruşmasına
katılmak üzere gözlemci
dosyasının duruşmalarına gözlemci olarak katılmak üzere
görevlendirilmesi hususunun
görevlendirilmelerine,
görüşülmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
Günü: 16/04/2014
26
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
27
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
28
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
29
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
30
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
31
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
…….. vekili Avukat …….. 'ın
Avukat …….., Avukat ……..,
Avukat …….. , Avukat…….. , Avukat …….. ve Avukat ……..
Avukat …….. ve Avukat ……..
haklarında ayrı ayrı disiplin soruşturması açılmasına,
hakkındaki dilekçesinin
görüşülmesi
Avukat …….. 'nun Avukat ……..
hakkındaki
dilekçesinin Avukat …….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
görüşülmesi
Avukat …….. 'ın Avukat ……..
Avukat …….. ve Avukat …….. haklarında ayrı ayrı disiplin
ve Avukat …….. hakkındaki
soruşturması açılmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
…….. 'nin Avukat ……..
hakkındaki dilekçesinin
Avukat …….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
görüşülmesi
…….. 'nın Avukat ……..
(Avukat Erol Yılmaz Aras görüşmeye ve oylamaya katılmadı)
hakkındaki dilekçesinin
Avukat …….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
görüşülmesi
Avukat …….. 'ın Avukat ……..
hakkındaki dilekçesinin
Avukat …….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
Günü: 16/04/2014
32
112-İşl.13-289
33
112-İşl.13-471
34
112-İşl.14-41
35
112-İşl.14-61
36
ADLİ YARDIM
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Avukat ve Noter Suçları
Bürosunun …….. Hukuk (…….. ) Avukat …….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
sayılı Avukat …….. hakkındaki
yazısının görüşülmesi
Avukat …….. 'nın Avukat …….. Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
ve Avukat …….. hakkındaki
yatırılmadığından Avukat …….. ve Avukat …….. hakkında ayrı
dilekçesinin görüşülmesi
ayrı işlem yapılmasına yer olmadığına,
…….. 'nin Avukat ……..
(Avukat Erol Yılmaz Aras görüşmeye ve oylamaya katılmadı)
hakkındaki dilekçesinin
Avukat …….. hakkında re'sen disiplin soruşturması açılmasına,
görüşülmesi
…….. vekili Avukat …….. ve
Avukat …….. nun Avukat ……..
Avukat …….. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
hakkındaki dilekçesinin
görüşülmesi
Adli
Yardım
Merkezinin
2013/3044
sayılı
dosyasında Avukat …….. tarafından Ankara ……... Aile Mahkemesi'nin
görevlendirilen Av. ……..
'in …….. Esas sayılı dosyası ile ilgili olarak Avukat …….. 'e verilen
icazet
verilmesi
talebinin yetki belgesinin onaylanmasına,
görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
Günü: 16/04/2014
37
ADLİ YARDIM
38
ADLİ YARDIM
39
ADLİ YARDIM
40
ADLİ YARDIM
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Adli Yardım Merkezinin 2014/715
Adli Yardım Merkezinin 2014/715 sayılı dosyasında talepçi
sayılı dosyasında talepçi N.T.’in
N.T.’in Adli Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar
Adli Yardım Kurulu kararına
yokluğundan istişaren reddine,
itirazı hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/726 Adli Yardım Merkezinin 2014/726 sayılı dosyasında talepçi
sayılı dosyasında talepçi Ö.D.’in Ö.D.’in Adli Yardım Kurulu kararına itirazının, kendisine verilen
Adli Yardım Kurulu kararına
süreye rağmen vekaletname çıkartmaması ve Adli Yardım
itirazı hususunun görüşülmesi
Taahhütnamesi'ni kabul etmeyerek imzalamaması nedeniyle
istişaren reddine,
Adli Yardım Merkezinin
Adli Yardım Merkezinin 2013/2903 sayılı dosyasında talepçi Y.Ç.
2013/2903 sayılı dosyasında
hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine,
talepçi Y.Ç. hakkında Adli
taahhütnamenin işletilmesi konusunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki
Yardım Taahhütnamesinin
verilmesine,
işletilmesi hususunun görüşülmesi
Adli
Yardım
Merkezinin
2013/1595
sayılı
dosyasında
Adli Yardım Merkezinin 2013/1595 sayılı dosyanın disiplin
görevlendirilen
Av.
.........
işlemleri yönünden incelenmek ve rapor hazırlanmak üzere Hukuk
dosyasının
disiplin
işlemleri
Müşavirliği'ne gönderilmesine,
yönünden
değerlendirilmesi
hususunun görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
Günü: 16/04/2014
41
MUHASEBE
42
MUHASEBE
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Emsal Güvenlik ve Otomasyon
Sistemleri Bilişim Tic. Ltd.
Şti.'nin, 07.04.2014 tarihli, 158278 Emsal Güvenlik ve Otomasyon Sistemleri Bilişim Tic. Ltd.
seri numaralı, Polatlı Adliyesi ses Şti.'nin, 07.04.2014 tarihli, 158278 seri numaralı, Polatlı Adliyesi
sistemi kurulması hizmeti ve
ses sistemi kurulması hizmeti ve malzemeleri karşılığı KDV dahil
malzemeleri karşılığı KDV dahil 10.065,40.TL tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme
10.065,40.TL tutarındaki
konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
Coren Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve
Toptan Satış A.Ş.'nin, 07.04.2014
Coren Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve Toptan Satış A.Ş.'nin,
tarihli, 252349 seri numaralı,
07.04.2014 tarihli, 252349 seri numaralı, Gölbaşı Sosyal Tesisi
Gölbaşı Sosyal Tesisi elektrik
elektrik tüketim bedeli karşılığı KDV dahil 5.699,85.TL.
tüketim bedeli karşılığı KDV dahil
tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık
5.699,85.TL. tutarındaki
Divanı'na yetki verilmesine,
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
43
Günü: 16/04/2014
MUHASEBE
44
MUHASEBE
45
MUHASEBE
46
47
48
49
54730
54636
54841
54370
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
HATİCE TEKMİLE DOĞAN
SEÇİL YALÇIN
CEREN TURGUT
KÜBRA ÖZAYDIN
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Coren Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve
Toptan Satış A.Ş.'nin, 09.04.2014
Coren Elektrik Enerjisi İth. İhr. ve Toptan Satış A.Ş.'nin,
tarihli, 860543 seri numaralı,
09.04.2014 tarihli, 860543 seri numaralı, ABEM binası elektrik
ABEM binası elektrik tüketim
tüketim bedeli karşılığı KDV dahil 13.319,98.TL. tutarındaki
bedeli karşılığı KDV dahil
faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na
13.319,98.TL.
tutarındaki
yetki verilmesine,
faturasının ödenmesi hususunun
görüşülmesi.
TBB-Litai Hotel&SPA Turizm
İşletmeleri İktisadi İşletmesi'nin
TBB-Litai Hotel&SPA Turizm İşletmeleri İktisadi İşletmesi'nin
08.04.2014 tarihli, 216585 seri
08.04.2014 tarihli, 216585 seri numaralı, Avukatlar Günü balosu
numaralı, Avukatlar Günü balosu
gala yemeği ve banket bedeli karşılığı KDV dahil 12.000,00.TL
gala yemeği ve banket bedeli
tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık
karşılığı KDV dahil 12.000,00.TL
Divanı'na yetki verilmesine,
tutarındaki faturasının ödenmesi
hususunun görüşülmesi,
CMK vadeli mevduatının
En yüksek teklifi veren Denizbank Mithatpaşa Şubesi'nde 32 gün
bağlanmasına ilişkin alınan
vadeli olarak yıllık brüt %11,85 faiz ile CMK vadeli mevduatının
tekliflerin değerlendirilmesi.
değerlendirilmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
Günü: 16/04/2014
50
51
52
54358
54830
54491
TURGUT KALPSÜZ
AYSEL YILMAZ
ONUR ÇELİK
53
54
65487
15093
VOLKAN ESEN
LEVENT ATABAY
55
11974
GİZEM YARDIMCI
56
13359
HASAN ZORBA
57
12169
EROL YAZICI
58
10809
PINAR DURDU
59
7655
ÖMER FARUK YALLI
60
51490
SEVDA BAYDAN
61
63359
SITKI ERKUL
62
15222
YALÇIN YÜREKLİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Afyon Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile sicil dosyasının Afyon Barosu'na
Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
yazılma istemi
levhasına yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
Günü: 16/04/2014
63
64
65
15094
61012
54833
İMDAT KORKMAZ
ALİ DEMİREĞEN
MEHMET YIĞRAP
66
54637
CANAN ATAK
67
54821
MUHAMMED FIRAT SELÇUK
68
54673
GİZEM GÜNDOĞDU
69
54831
70
54829
MUHAMMET SIDDIK SAMİ
KARABIYIK
FATMA BETÜL DAMAR
71
.......................
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Istanbul Barosu'ndan naklen
Nakil talebinin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine
Baromuz staj listesine yazılma
yazılmasına,
talebi
Baromuzdan Aydın Barosu'na
Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Aydın Barosu'na
nakil gitme istemi.
gönderilmesine,
Baromuzdan Çankırı Barosu'na
Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Çankırı Barosu'na
nakil gitme istemi.
gönderilmesine,
Baromuzdan Aydın Barosu'na
Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Aydın Barosu'na
nakil gitme istemi.
gönderilmesine,
Baromuzdan Konya Barosu'na
Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Konya Barosu'na
nakil gitme istemi.
gönderilmesine,
Talepten vazgeçti sebebiyle yaptığı
stajın iptali, adının staj listesinden Talepten vazgeçme nedeniyle adının staj listesinden silinmesine,
silinmesi talebi
Adalet Komisyonu Başkanlığının Adalet Komisyonu kararı doğrultusunda ilgilinin adının Baromuz
stajı hükümsüz sayması sebebiyle staj listesinden silinmesi ihtimaline binaen T.B.B. Staj
yaptığı stajın iptali, adının staj Yönetmeliği’nin 32. ve Avukatlık Kanunu’nun 71. Maddesi
listesinden silinmesi talebi
uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklamaları
dinlenmek üzere 28.05.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına saat 17:00’a çağrılmasına, tebligatın ilgilinin staj
dosyasına bildirdiği ikametgah adresine yapılmasına
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
72
Günü: 16/04/2014
.......................
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Adalet Komisyonu Başkanlığının Adalet Komisyonu kararı doğrultusunda ilgilinin adının Baromuz
stajı hükümsüz sayması sebebiyle staj listesinden silinmesi ihtimaline binaen T.B.B. Staj
yaptığı stajın iptali, adının staj Yönetmeliği’nin 32. ve Avukatlık Kanunu’nun 71. Maddesi
listesinden silinmesi talebi
uyarınca ilgilinin yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklamaları
dinlenmek üzere 28.05.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu
toplantısına saat 17:15’e çağrılmasına, tebligatın ilgilinin staj
dosyasına bildirdiği ikametgah adresine yapılmasına
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
73
Günü: 16/04/2014
.......................
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle 1 –Stajyer Avukat ....................... hakkında dosyada bulunan Halk
yaptığı stajın iptali, adının staj Bankası’nın 31.03.2014 tarih, ....................... gelen evrak sayılı
listesinden silinmesi talebi
yazısının incelenmesinden ilgilinin 01.10.2010 tarihinde Halk
Bankası’na atandığı, halen “Müfettiş Yardımcısı” ünvanı ile görev
yaptığı, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı ve maaşlarının
ödenerek, primlerinin T. Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı
Vakfı’na yatırıldığı belirtildiğinden, Staj Kurulu’nun 14.04.2014
tarihli, toplantısında alınan karara uygun olarak ilgilinin TBB Staj
Yönetmeliği’nin 32. ve Avukatlık Kanunu’nun 71. maddesi
uyarınca staj listesinden silinme ihtimaline binaen yazılı cevabı
istenmek ve sözlü açıklamaları dinlenmek üzere 28.05.2014 tarihli
Yönetim Kurulu toplantısına saat 16:45’e davet edilmesine,
2 – Dosyada bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 30.04.2013
tarihli yazısında ilgilinin 01.08.2003 tarihinde tescili bulunduğu,
06.09.2006 tarihinde işten ayrıldığı belirtildiğinden, Sosyal
Güvenlik Kurumu’nun yazısı ile Halk Bankası’nın yazısı da
eklenmek suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan iki
yazı arasındaki çelişkinin ve ayrıca ilgilinin staja başvurduğu
30.04.2013 tarihinden itibaren SGK’ya kayıtlı olarak çalışıp
çalışmadığının sorulmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
74
75
Günü: 16/04/2014
……..……..
54714
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle 1 –Stajyer Avukat …….. hakkında dosyada bulunan Halk
yaptığı stajın iptali, adının staj Bankası’nın 31.03.2014 tarih, …….. gelen evrak sayılı yazısının
listesinden silinmesi talebi
incelenmesinden ilgilinin 23.09.2007 tarihinde Halk Bankası’na
atandığı, halen “Kıdemli Müfettiş” ünvanı ile görev yaptığı,
belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı ve maaşlarının ödenerek,
primlerinin T. Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı’na
yatırıldığı belirtildiğinden, Staj Kurulu’nun 14.04.2014 tarihli,
toplantısında alınan karara uygun olarak ilgilinin TBB Staj
Yönetmeliği’nin 32. ve Avukatlık Kanunu’nun 71. maddesi
uyarınca staj listesinden silinme ihtimaline binaen yazılı cevabı
istenmek ve sözlü açıklamaları dinlenmek üzere 28.05.2014 tarihli
Yönetim Kurulu toplantısına saat 16:30’a davet edilmesine,
2 – Dosyada bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 05.02.2013
tarihli yazısında ilgilinin sigortalılık tescil kaydına rastlanmadığı,
emekli-dul-yetim aylığı alanlar arasında bulunmadığı
belirtildiğinden, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yazısı ile Halk
Bankası’nın yazısı da eklenmek suretiyle, Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığı’ndan iki yazı arasındaki çelişkinin ve ayrıca
ilgilinin staja başvurduğu 15.02.2013 tarihinden itibaren SGK’ya
kayıtlı olarak çalışıp çalışmadığının sorulmasına,
Eski: Berna Şen (18285),
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik
Yeni: Cihan Orhan (17540)
talebinin kabulüne,
MUSTAFA ÖZALP
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
Günü: 16/04/2014
76
54711
SENA SEÇİL ŞANAL
77
54700
BETÜL USTA
78
79
53624
53646
BURCU ÇAKIRTAŞ
AYNUR KALELİ
80
54185
CASİM SÖNMEZ
81
54170
FADİME SAĞLAM
82
54658
FATİH ARDIÇ
83
54647
ŞERİFE KIR ARDIÇ
84
54628
SİNAN ŞARLAYAN
85
54602
SERDAR YÜCEL
86
54347
ZİYA ERDOĞAN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Eski: Haluk Pekşen (13124),
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik
Yeni: Ergün Hakan Kelemci
talebinin kabulüne,
(9986)
Eski:Mehmet Behic Güleç
İlgilinin yanında staj yaptığı avukatın değiştirilmesine yönelik
(19829),
talebinin kabulüne,
Yeni:Mehmet Zeki Kaplan (16363)
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Baro Levhası'na yeniden yazılma Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden
istemi
yazılmasına,
Baro Levhası'na yeniden yazılma Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden
istemi
yazılmasına,
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
87
Günü: 16/04/2014
YİĞİT KAÇAR
88
54756
BEKİR KÜÇÜK
89
54781
ÖZLEM TÜRKOĞLU
90
54824
AYLİN AŞILIPINAR
91
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
2013/Ş.181 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.207 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.227 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
……..
AVUKAT ……..
……..
AVUKAT ……..
…….. 'A VEKALETEN
……..
AVUKAT ……..
……..
AVUKAT ……..
Re'sen
AVUKAT ……..
RE'SEN
(……..)
AVUKAT ……..
AVUKAT ……..
92
93
94
95
96
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
2013/Ş.233 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.391 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.445 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……..
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……..
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……..
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına ,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……..
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……..
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat …….. ve
Avukat …….. haklarında ayrı ayrı disiplin kovuşturması
açılmasına yer olmadığına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
97
Günü: 16/04/2014
…….. VK.
AVUKAT ……..
AVUKAT ……..
…….. VEKİLİ
AVUKAT ……..
AVUKAT ……..
……..
AVUKAT ……..
AVUKAT ……..
98
99
2013/Ş.449 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.11 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……..
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……..
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
2013/Ş.439 sayılı disiplin
Şikayetten vazgeçme nedeniyle Avukat …….. hakkında disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
…….. vekili Avukat ……..
tarafından, …….. . İcra
Avukat …….. 'e …….. Müdürlüğü'nün …….. Esas sayılı
Müdürlüğü'nün …….. Esas sayılı
dosyası ile başlatılan icra takibi neticesinde hakkında alınan
dosyası ile başlatılan icra takibi
"Borç Ödemeden Aciz Belgesi"nin kaldırıldığına dair belge
neticesinde hakkında alınan "Borç
sunmak üzere bir ay süre verilmesine, konunun 21.05.2014
Ödemeden Aciz Belgesi"
tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yeniden değerlendirilmesine,
hakkında sunmuş olduğu sözlü
beyanların değerlendirilmesi
AVUKAT BEYZA ELİF CABBAR Mazeretinin görüşülmesi
Mazeretin kabulüne,
AVUKAT ALİ MEHMET
Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde
KOCAOĞLU
17.04.2014 tarihinde saat 09:00'da Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde 17.04.2014 tarihinde saat 09:00'da
yapılacak mürafaaya Avukat
yapılacak mürafaaya gözlemci olarak katılmak üzere Avukat
Hakları Merkezi üyesi Avukat Dilruba Kayı'nın
Hakları Merkezi'nden
görevlendirme yapılması talepli
görevlendirilmesine,
dilekçesinin görüşülmesi
100
101
102
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
103
Günü: 16/04/2014
GAZİANTEP BAROSU
BAŞKANLIĞI
104
Gaziantep Barosu Başkanlığı'nın
19.04.2014 ile 20.04.2014
tarihlerinde Baromuz CMK
Kurulu tarafından CMK eğitimi
semineri yapılması talepli
dilekçesinin görüşülmesi
Iktisadi Işletmedeki görevinden
istifa ettiğini bildiren dilekçesinin
görüşülmesi
Baromuz Halk Müziği korosu
tarafından Hasanoğlan Köy
Enstitüsü etkinliklerine katılmak
üzere talep dilekçesinin
görüşülmesi
Denizli Barosu tarafından 25-27
Nisan 2014 tarihleri arasında
düzenlenecek olan Genç
Avukatlar Kurultayı'na katılım
sağlanmasına ilişkin dilekçesinin
değerlendirilmesi,
İş akdinin süresi dolmuş
olduğundan yeniden iş akdi
yapılıp yapılmaması hususunun
görüşülmesi
ANIL KURANEL
105
KENAN ŞAHBUDAK
106
AVUKAT KÜBRA FİGEN
107
FIRAT ÖZYÜREK
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Baromuz CMK Merkezi tarafından 19.04.2014 ile 20.04.2014
tarihlerinde Gaziantep Barosu'nda Avukat Orhan Şimşek
koordinasyonunda düzenlenmesine, eğitimcilerin yol ve
konaklama giderlerinin Gaziantep Barosu'nca karşılanmasına,
Bilgi edinildi,
Baromuz Halk Müziği Korosu'nun Hasanoğlan Köyü'ne
ulaşımının sağlanması için yeterli büyüklükte bir araç tahsis
edilmesine, mali konularda Sayman Avukat Sema Güleç
Uçakhan'a yetki verilmesine,
Denizli Barosu tarafından 25-27 Nisan 2014 tarihleri arasında
düzenlenecek olan 3. Genç Avukatlar Kurultayı'na Baromuzu
temsilen Baro Başkanımız Avukat Sema Aksoy ile birlikte
Avukat Kübra Figen, Avukat Yasemin Yardımcı, Avukat Gökçen
Karagöz ve Avukat Şule Doğanay'ın katılmasına, yol ve
konaklama giderlerinin Baromuz tarafından karşılanmasına,
Fırat Özyürek ile önceki hizmet sözleşmesinin 11 ay süre ile
yenilenmesine, Başkanlık Divanı'na sözleşme yapılması
konusunda yetki verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
Günü: 16/04/2014
108
AVUKAT ................
109
AVUKAT GÖKHAN
CANDOĞAN
110
RE'SEN
111
RE'SEN
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat ............'ın sicil dosyasının Muhakkik üye Avukat Erol Yılmaz Aras'ın sözlü raporu
incelenmesi
doğrultusunda , Avukat ................'a son kez olmak üzere Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuruya ilişkin
olarak başvurunun kabul edildiği ve kesinleşen ceza dosyasının
Yargtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildiğine ilişkin karar
getirmek üzere 23.07.2014 tarihine kadar süre verilmesine,
dosyanın belirtilen tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yeniden
değerlendirilmesine,
Lawyer a Brief 5.000 Year
Amerikan Barolar Birliği (ABA) yayını olan kitabın Türkçe'ye
History kitabının çevrilmesi
çevrilmesine, telif haklarının alınmasına, bu konuda gerekli
işlemleri hakkında
işlemler ile ilgili olarak Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
Halis Hatipoğlu ile Ömer Keleş'in
Halis Hatipoğlu ile Ömer Keleş'in İktisadi İşletmedeki özlük
Baro personeli olarak istihdamı
hakları korunarak Baro bünyesinde istihdam edilmelerine,
hususunun görüşülmesi
IBA 9. Baro Liderleri
21-22 Mayıs 2014 tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek olan IBA
Konferansı'na katılım sağlanması 9. Baro Liderleri Konferansı'na Baromuzu temsilen Avukat Sema
hususunun görüşülmesi
Aksoy, Avukat Hüseyin Mehan, Avukat İbrahim Löklüoğlu ve
Avukat Sema Güleç Uçakhan'ın katılmalarına, konferansa ilişkin
hazırlık yapmak üzere Avukat S. Saygın Yazıcıoğlu'na yetki
verilmesine, yol ve konaklama giderlerinin Baromuz tarafından
karşılanmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
112
Günü: 16/04/2014
MUHASEBE
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Ankara Adliyesi 2. katında tadil
edilerek Avukat odası olarak
Revize edilen 5.000,00.TL. bedel ile en uygun teklifi veren Ünal
kullanılacak odaya alınacak
Büro Mobilyaları San. Tic. Ltd. Şti.'den Ankara Adliyesi 2. kat
mobilyalar için sunulan tekliflerin avukat odası mobilyalarının alınmasına,
değerlendirilmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :83
113
Günü: 16/04/2014
RE'SEN
Baromuz araçlarının yenilenmesi 1 - Baromuz adına kayıtlı 06 AB 6962 plaka sayılı Wolkswagen
hususunun görüşülmesi
crafter marka, 06 AV 0452 plaka sayılı Wolkswagen caravelle
marka, 06 AH 6303 plaka sayılı Wolkswagen transporter marka,
06 BU 2707 plaka sayılı Ford Transit marka araçların eskimiş
olması ve hali hazırda caravelle marka ve transporter marka
araçların bakım maliyetlerinin çok yüksek olması dikkate alınarak
ve yeni araçlara ilişkin Wolkswagen, Mercedes ve Ford
bayiilerinden toplanan teklifler değerlendirilerek Baromuz
ihtiyacını karşılayan ve fiyat olarak en uygun olan bir adet 2014
model yeni Transit 460ED minibüs 16+1, çift arka teker , 135 ps
TDCİ Deluxe, bir adet 2014 model yeni Transit 370M minibüs
11+1, 135 ps TDCİ Deluxe, bir adet 2014 model yeni Transit
410L minibüs 14+1, 135 ps TDCİ Deluxe araçlara ilişkin ve
Baromuz adına kayıtlı araçların satımına ilişkin teklif
toplanmasına ve ihale açılmasına,
2 - Sincan Cezaevinde avukatların transferi için kullanılmak üzere
11 kişilik minibüs tarzı bir araç kiralanması için teklif
toplanmasına ve ihale açılmasına,
3 - Tüm bu işlemlerin takip edilmesi için Müdür Yardımcısı
Turgay Coşkun'a görev verilmesine,
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
Başkan
Avukat
Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
(Mazeretli)
Download

16 nisan 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu