01.07.2013
PTT Elektronik Hizmetler Daire
Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182
gelen evrak sayılı, baroların KEP Hesap
Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi.
Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen
evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları
hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi.
Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin
katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri
konular hakkında Yönetim Kurulu'nu
bilgilendirmesi.
Av.İ. E.'nun 30.06.2014 tarih ve 17590 gelen
evrak sayılı, İzmir 5. İş Mahkemesinin
2014/137 E. sayılı dosyası ile ilgili
duruşmada yaşanan sıkıntılar hakkındaki
dilekçesi.
PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014
tarih ve 17182 gelen evrak sayılı,baroların KEP Hesap Adresi
alması hakkındaki yazısının bildirimi okundu, bilgi alındı.
Kep yükümlülüğü konusunda Hukuk İşleri Birimince
araştırma yapılarak, gelecek rapor doğrultusunda yeniden
değerlendirilmesine, O.B.K.V
Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M.
B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir
dilekçesi okundu.
Av.M. B.'nın Baromuz kayıtlarındaki adres araştırmasının
yapılarak bir sonraki Yönetim Kurulu gündeminde
görüşülmesine, O.B.K.V
Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.
Av.İ. E.'nun 30.06.2014 tarih ve 17590 gelen evrak sayılı,
İzmir 5. İş Mahkemesinin 2014/137 E. sayılı dosyası ile ilgili
duruşmada yaşanan sıkıntılar hakkındaki dilekçesi okundu,
bilgi alındı.
Başkanlıkça ilgili hakimle görüşme yapılmasına, O.B.K.V
Av.O. S.'nın 30.06.2014 tarih ve 17664 gelen evrak sayılı,
İzmir 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/401 E. sayılı
dosyasının 04.07.2014 tarih ve 09:30'da yapılacak
Av.O. S.'nın 30.06.2014 tarih ve 17664 gelen duruşmasına gözlemci avukat görevlendirilmesi talebini
evrak sayılı, İzmir 4. Asliye Ceza
içerir dilekçesi okundu, bilgi alındı.
Mahkemesinin 2014/401 E. sayılı dosyasının
04.07.2014 tarih ve 09:30'da yapılacak
İzmir 4.Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/401 E. sayılı
duruşmasına gözlemci avukat
dosyasının 04.07.2014 tarihli saat:09:30'da yapılacak olan
görevlendirilmesi talebini içerir dilekçesi.
duruşmaya gözlemci olarak Yönetim Kurulu üyesi Av.Ümit
Görgülü'nün görevlendirilmesine, O.B.K.V
26.06.2014 tarihinde İzmir Barosu Adliye Birimi giriş
panosuna habersiz olarak "M. Ö. Serbest İcra Takipçisi" yazılı
kartvizit hakkında tutulan tutanağın bildirimi okundu.
1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği
26.06.2014 tarihinde İzmir Barosu Adliye
Birimi giriş panosuna habersiz olarak "M. Ö. için Hukuk İşleri Birimine tevdiine,
Serbest İcra Takipçisi" yazılı kartvizit
2-Baromuzca verilen yardımcı personel kartının iptali ile
hakkında tutulan tutanağın bildirimi.
C.Başsavcılığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığına gerekli
bildirimlerin yapılmasına, gereği için Yazı İşleri Birimine
tevdiine, O.B.K.V
Bergama Baro Temsilcisi Av.Mehmet Nuri
TOKER'in 27.06.2014 tarih ve 17457 gelen
evrak sayılı, Bergama Adliyesi içinde
avukatlar odasının iyileştirilmesi amacıyla
ihtiyaç olan masa ve dolap yaptırılması
hakkındaki dilekçesi.
Bergama Baro Temsilcisi Av.Mehmet Nuri TOKER'in
27.06.2014 tarih ve 17457 gelen evrak sayılı, Bergama
Adliyesi içinde avukatlar odasının iyileştirilmesi amacıyla
ihtiyaç olan masa ve dolap yaptırılması hakkındaki dilekçesi
okundu, bilgi alındı.
Sarfına, gereği için Muhasebe Servisine tevdiine, O.B.K.V
Tunceli Baro Başkanlığı'nın 26.06.2014 tarih
ve 17287 gelen evrak sayılı, baro başkanının
istifası nedeniyle 28.06.2014 tarihinde
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı
yapılmasına karar verildiğinin bildirimine
ilişkin yazısı.
Tunceli Baro Başkanlığı'nın 26.06.2014 tarih ve 17287 gelen
evrak sayılı, baro başkanının istifası nedeniyle 28.06.2014
tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına
karar verildiğinin bildirimine ilişkin yazısı okundu, bilgi
alındı.
P. T.'nin 25.06.2014 tarihli 17285 gelen
evrak sayılı, Ş. Avukatlık Bürosu hakkındaki
yakınmasını içerir yazısı.
P. T.'nin 25.06.2014 tarihli 17285 gelen evrak sayılı, Ş.
Avukatlık Bürosu hakkındaki yakınmasını içerir yazısı
okundu, bilgi alındı.
Kınık Asliye Ceza Mahkemesi'nin 26.06.2014 tarihli 17298
gelen evrak sayılı, 2014/56 E. sayılı dosyanın 28.05.2014
tarihli duruşmasında sanık Y. Y. müdafii Av.O. T.'nın CMK
Kınık Asliye Ceza Mahkemesi'nin
26.06.2014 tarihli 17298 gelen evrak sayılı, 59,201,203,216 maddelerine aykırı davrandığını bildirimi ve
2014/56 E. sayılı dosyanın 28.05.2014 tarihli gerekli işlemlerini yapılması talebini içerir yazısı okundu,
duruşmasında sanık Y. Y. müdafii Av.O. T.'nın bilgi alındı.
CMK 59,201,203,216 maddelerine aykırı
davrandığını bildirimi ve gerekli işlemlerini Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kurallarına aykırı bir yön
yapılması talebini içerir yazısı.
bulunmadığı anlaşılmakla yapılacak bir işlem
bulunmadığına, O.B.K.V
Manisa Barosu Başkanlığının 26.06.2014
tarih 17414 gelen evrak sayılı, meslek ilke
ve kurallarına aykırı davranışlarla bulunan
Av.N. T. ile ekinde H. K. kartviziti bulunan
şahıs hakkında gereğinin ifası ile neticeden
bilgi verilmesi talepli yazısı.
Manisa Barosu Başkanlığının 26.06.2014 tarih 17414 gelen
evrak sayılı, meslek ilke ve kurallarına aykırı davranışlarla
bulunan Av.N. T. ile ekinde H. K. kartviziti bulunan şahıs
hakkında gereğinin ifası ile neticeden bilgi verilmesi talepli
yazısı okundu.
1- Av.N. T. hakkında Resen disiplin soruşturması açılmasına,
gereği için Yönetim Kurulu Disiplin İşleri Birimine tevdiine,
2- Dilekçe ekinde yer alan kartvizitte bulunan H. K. hakkında
"Avukata çıkar karşılığı iş temin etmek" suçlamasıyla suç
duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri
Birimine tevdiine, O.B.K.V
Av. A. A.'nın 26.06.2014 tarih ve 17312 gelen evrak sayılı,
İzmir Valisi ve İzmir Emniyet Müdürü hakkındaki suç
duyurusu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/48760
hazırlık soruşturmasının devam ettiğinin bildirimi ve
Baronun bu dosyası takip etmesi talebini içerir dilekçesi
okundu.
Av. A. A.'nın 26.06.2014 tarih ve 17312
gelen evrak sayılı, İzmir Valisi ve İzmir
Emniyet Müdürü hakkındaki suç duyurusu
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının
2014/48760 hazırlık soruşturmasının devam İlgi dilekçeler eklenmek suretiyle C.Başsavcılığına yazı
ettiğinin bildirimi ve Baronun bu dosyası
yazılarak soruşturma akibetinin sorulmasına, Av. A. A.'ya
takip etmesi talebini içerir dilekçesi.
konu ile ilgili bilgi verilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimine
tevdiine, O.B.K.V
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosunun
26.06.2014 tarih ve 17361 gelen evrak sayılı, Av.S. A. ve
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık
Av.A. T. hakkındaki gereğinin takdir ve ifası istemli yazısı
Bürosunun 26.06.2014 tarih ve 17361 gelen okundu.
evrak sayılı, Av.S. A. ve Av.A. T. hakkındaki
gereğinin takdir ve ifası istemli yazısı.
Yazı cevabının Av.Özkan YÜCEL tarafından hazırlanmasına,
O.B.K.V
Bergama Baro Temsilcisi Av.Mehmet Nuri
TOKER'in 01.07.2014 tarih ve 17681 gelen
evrak sayılı, Soma'da yaşanan maden
faciasında yaşamını yitiren Bergamalı
işçilerin isimleri ve ailelerine ait bilgileri
içeren listenin bildirimi.
İzmir Adliyesi B Blok girişinde bulunan ve
güvenlik gerekçesi ile kapatılan giriş
kapısının en azından avukatlara ve stajyer
avukatlara açılmasının sağlanması
hususunun değerlendirilmesi.
Bergama Baro Temsilcisi Av.Mehmet Nuri TOKER'in
01.07.2014 tarih ve 17681 gelen evrak sayılı, Soma'da
yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren Bergamalı
işçilerin isimleri ve ailelerine ait bilgileri içeren listenin
bildirimi okundu.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonuna gönderilmesine,
sorumlu yönetim kurulu üyesi Av.Anıl Güler'e e-mail
ortamında gönderilmesine, gereği için Yönetim Kurulu
Sekreteryasına tevdiine, O.B.K.V
İzmir Adliyesi B Blok girişinde bulunan ve güvenlik gerekçesi
ile kapatılan giriş kapısının en azından avukatlara ve stajyer
avukatlara açılmasının sağlanması hususunun
değerlendirilmesi hususları görüşüldü.
1-İzmir Barosu Avukat Hakları Merkezinden sorumlu
Yönetim Kurulu üyesi Av.Ümit Görgülü'nün sözkonusu
uygulamadan dönülmesi yönünde savcı E. A. ile
görüşmesinin, görüşmenin sonucunda göre HSYK ve
Başsavcılık nezdinde girişimde bulunup bulunulmayacağının
değerlendirilmesine,
2-Avukat Hakları Merkezinden sorumlu Yönetim Kurulu
üyesi Av.Ümit Görgülü ve Avukat Dayanışma Grubundan
Av.O. Ö.'nın savunman olarak görevlendirilmesine,
3-Talep konusu hakkında Avukat Hakları Merkezine yapılan
başvuruların listesinin çıkarılarak başvurucuya iletilmesine,
4-Başkanlıkça Başsavcılık nezdinde girişimlerde
bulunulmasına, O.B.K.V
Download

01 temmuz 2013