ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
Günü: 12/02/2014
SIRA DOSYA
İLGİLİ
NO
NO
1
AV. ……………..
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
KONU
Dosyasının incelenmesi, gereğinin
düşünülmesi.
KARAR
ÖZETİ
Avukat ……………..in 1999 yılı 1. taksitten itibaren, 2014 yılı 1. taksite
kadar aradaki hiçbir Baro keseneğini ödemediği, ilgilinin kesenek
borcunun iptal edilmesine ilişkin 13.03.2013 tarihli talebinin 27.03.2013
tarihli 28/161 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile reddedildiği anlaşılmakla;
Avukat ……………..'in 1136 sayılı yasanın 72/d maddesi uyarınca
Baromuz levhasından silinmesi ihtimaline binaen, aynı kanunun 71.
maddesi uyarınca dinlenmek ve yazılı cevabı istenmek üzere 19.03.2014
tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu toplantısına saat 16:00'a
çağrılmasına, tebligatın Avukat ……………..'in Baromuz kayıtlarındaki
büro adresine çıkarılmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
2
Günü: 12/02/2014
AV. ……………..
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Avukat ……………..hakkında,
1 – Avukat …………….. 15.01.2014 tarih 68/15 sayılı Yönetim Kurulu
……………..vekili Avukat
kararı uyarınca gönderilen tebligatın "……………../ Ankara" adresinden
……………..tarafından Ankara
"ismen tanınmadığı ve muhtarlık kaydının bulunmadığı " gerekçesi ile
……………... İcra Müdürlüğü'nün bila tebliğ iade edildiği, ilgilinin Baromuz kayıtlarındaki aynı adresinde
…………….. Esas sayılı dosyasında 06.02.2014 tarihinde Baro personeli tarafından tutanak tanzim edildiği,
hakkında alınan Borç Ödemekten
belirtilen adreste Avukat ……………..'nun bulunmadığı,
Aciz Vesikası doğrultusunda
……………..İnşaat isimli bir firmanın bulunduğu anlaşılmakla,
hakkında yapılacak işlemler sebebiyle 2 - Avukat …………….. hakkında Ankara ……………... İcra
gönderilen tebligatlar ilgilisine
Müdürlüğü'nün …………….. sayılı dosyası üzerinden düzenlenen
ulaşmadığından, 22.01.2014 gün ve 06.12.2013 tarihli Borç Ödemeden Aciz Vesikası nedeniyle Baro
69/129 sayılı Yönetim Kurulu kararı levhasından kaydının silinmesi ihtimaline binaen Avukatlık Kanunu'nun
doğrultusunda kayıtlarımızda bulunan 71. maddesine göre çıkarılan tebligatın Baromuz kayıtlarındaki büro
adresinde Baro personeli tarafından adresi olduğu, ilgilinin bu adresi Baromuza bilgi vermeden terk ettiği
tutulan tutanağın ve Avukat
anlaşılmakla Avukatlık Kanunu'nun 72/son maddesi uyarınca Avukat
……………..'nun sicil dosyasının
……………..'nun dinlenmesinden vazgeçilmesine,
incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. 3 - 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 5/g, 72/a maddeleri uyarınca ilgili
hakkında düzenlenmiş olan Borç Ödemeden Aciz Vesikasının
kaldırılmamış olması, aynı kanunun 72/c maddesi uyarınca ilgilinin
bürosunu kapattığı halde Baromuza bilgi vermemiş olması nedenleri ile
ilgilinin Ankara Barosu levhasından silinmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
3
Günü: 12/02/2014
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Avukat ……………… tarafından
Avukat ………………'in 18.04.2013 tarihinde vefat ettiği, bugüne kadar
sunulan, vefat eden merhum Avukat Başkanlığımıza Avukatlık Kanunu'nun 42. maddesine uygun bir
………………'in devam etmekte olan başvuruda bulunulmadığı, Avukat ………………'ın 03.02.2014 tarih
dosyaları için Avukatlık Kanunu'nun ………………gelen evrak sayılı dilekçesi ile karşı yan vekili sıfatıyla
42. maddesi uyarınca görevlendirme başvuruda bulunduğu anlaşılmakla, Baromuz CMK Merkezi, Adli
talep eden dilekçe doğrultusunda
Yardım Merkezi ve Avukat Hakları Merkezi üyesi birer avukat tespit
hazırlanan Hukuk Müşavirliği
edilerek üç kişilik bir heyet oluşturulmasına, bu heyet tarafından
raporunun değerlendirilmesi.
merhum Avukat ………………'in yakınları ile irtibata geçilerek derdest
dosyaların teslim alınmasına, dosyalar teslim alındıktan sonra mevcut
durumlarının raporlanmasına, tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra
konunun yeniden Yönetim Kurulu gündemine alınarak, Avukatlık
Kanunu'nun 42. maddesine göre işlem yapılmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
4
Günü: 12/02/2014
AV. ………………
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,
Avukat ……………… hakkında ……………… Mahkemesi'nin
……………… Esas sayılı
……………… gün ve ……………… Esas ve ……………… Karar
dosyalarına ulaşan Av.
sayılı kararı ile, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik"
………………hakkında verilen
suçlarından mahkumiyetine karar verildiği, verilen cezanın
……………….…Mahkemesi'nin
ertelenmediği ve Yargıtay ……………… Dairesi'nin ………………
………………gün ve ……………… günlü ……………… Esas ve ……………… Karar sayılı ilamı ile
Esas ve ………………Karar sayılı onanarak kesinleştiği anlaşılmakla,
kararın kesinleşme şerhli fotokopisi 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 5/a maddesi dolandırıcılık ve
ile Yargıtay ………………
sahtecilik suçlarından mahkum olmuş olanları avukatlığa kabulde engel
Dairesi'nin ………………günlü,
kabul ettiği için, Avukat ………………'un Avukatlık Kanunu'nun 72/a
………………Esas ve ……………… ve 74. maddeleri uyarınca Baromuz levhasından silinerek ruhsatının bir
Karar sayılı ilamının fotokopisini
daha verilmemek üzere iptal edilmesi ihtimaline binaen, aynı kanunun
sunan yazısının değerlendirilmesi.
71. maddesi uyarınca dinlenmek ve yazılı cevabı istenmek üzere
19.03.2014 tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu toplantısına saat 16:30'a
çağrılmasına, tebligatın Avukat ……………… 'un Baromuz
kayıtlarındaki büro adresine çıkarılmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
5
47499
Günü: 12/02/2014
AV. ………………
6
AV. EDA AYŞEGÜL AKYOL
7
AV. GÜLŞAH YILDIRIM
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
İlgilinin sicil dosyası ile dosya
Avukat ……………… hakkında ……………… Mahkemesi'nin
içerisinde bulunan Adalet Bakanlığı ……………… tarih, ……………… Esas ……………… Karar sayılı
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün ilamı ile Türk Ceza Kanunu'nun 188/3 ,44, 297/1, 62, 52/2 maddeleri
……………… tarih ……………… uyarınca altı yıl üç ay hapis cezası ile cezalandırıldığı ve kararın
sayılı yazısı ile ………………Barosu kesinleştiği Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün
Başkanlığı'nın ……………… tarih ……………… tarih ………………sayılı yazısından anlaşılmıştır.
……………… sayılı yazısının
Avukatlık Kanunu'nun 5/a maddesi uyarınca kasten işlenen bir suçtan
görüşülmesi.
dolayı iki yıldan fazla mahkumiyet almış olmak avukatlığa kabule engel
kabul edildiğinden ilgilinin Avukatlık Kanunu 5/a, 72/a ve 74. maddeleri
uyarınca Baromuz levhasından bir daha yazılmamak üzere silinme ve
ruhsatnamesinin geri alınması ihtimaline binaen, aynı kanunun 71.
maddesi uyarınca dinlenmek ve yazılı cevabı istenmek üzere 19.03.2014
tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu toplantısına saat 17:00'a
çağrılmasına, tebligatın Avukat ………………'nun Baromuz
kayıtlarındaki büro adresine çıkarılmasına, ilgili halen Baromuz
levhasında kayıtlı değil ise de avukatlık ruhsatnamesinin geri alınması
söz konusu olduğundan bir daha yazılmamak üzere silinme işlemine
uygun tüm yasal işlemlerin yapılmasına,
Avukat Eda Ayşegül Akyol'un
Avukat Eda Ayşegül Akyol'un (Baro Sicil : 25116) Avukat Hakları
Avukat Hakları Merkezi'nde görev Merkezi üyeliğine atanmasına, kararın ilgili avukata ve merkeze
alma talebinin değerlendirilmesi.
bildirilmesine,
Avukat Gülşah Yıldırım'ın Avukat
Avukat Gülşah Yıldırım'ın (Baro Sicil : 24584) Avukat Hakları Merkezi
Hakları Merkezi'nde görev alma
üyeliğine atanmasına, kararın ilgili avukata ve merkeze bildirilmesine,
talebinin değerlendirilmesi.
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
8
46950
9
10
47822
11
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Günü: 12/02/2014
………………
Stajının kalan bölümüne Çanakkale
Barosu'nda devam edecek olması
sebebiyle, yatırmış olduğu staj
kaydiyesi bedelinin iadesini talep
eden dilekçesinin değerlendirilmesi.
AV. MEHMET ABDULLAH TOKER Staj Kurulu'nun Stajyer Avukat
………………'in staj yaptığı grubun
değiştirilmesi talepli dilekçesi
hakkında hazırlamış olduğu yazılı
görüşün değerlendirilmesi
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
SDD Bilgisayar Yazılım Hizmetleri
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin,
2014 yılı SDD Baro programının
yıllık bakım ve destek sözleşmesine
ilişkin yazısı hakkında hazırlanan
Hukuk Müşavirliği raporunun
değerlendirilmesi.
AV. İBRAHİM AKIN
Avukat İbrahim Akın ve Tansu Akın
tarafından hazırlanmış olan "Yargı
Etiği" başlıklı kitabın basımı
hakkındaki dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
İade edilecek staj kaydiyesi miktarı var ise hesaplanarak iadesi için
Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
Stajyer Avukat ……………… 'in talebinin Staj Kurulu kararı
çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda reddine,
SDD Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi'nin 2014 yılı SDD Baro programının yıllık bakım ve destek
sözleşmesinin imzalanmasına, bu konuda Başkanlık Divanı'na yetki
verilmesine,
1 - Avukat İbrahim Akın ve Tansu Akın'dan "Yargı Etiği" isimli kitabın
tüm telif haklarının bila bedel Baromuza devri için Hukuk Müşavirliği
tarafından sözleşme hazırlanmasına,
2 - Bu sözleşmenin imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki
verilmesine,
3 - Sözleşme imzalandıktan sonra söz konusu kitaptan 500 adet
basılmasına,tüm işlemler tamamlandıktan sonra basım için ihale
açılmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
Günü: 12/02/2014
12
47872
AV. NEHİR MİRAY BEDÜK
13
46883
AV. MEHDİ BEKTAŞ
14
46315
AV. ………………
STJ. AV. ………………
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Tüketici Hakları Kurulu'nun, 15 Mart
Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla
düzenleyecekleri etkinlikler için
04.03.2014 , 10.03.2014, 11.03.2014,
13.03.2014, 18.03.2014 ve
21.03.2014 tarihlerinde ABEM
konferans salonunun tahsisini talep
eden; ……………… Kaymakamlığı
Tüketici Hakem Heyeti'nin hakem
heyeti kararlarına dair yanlış
uygulaması hakkında bilgi veren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
İnsan Hakları Merkezi'nin,
cezaevlerinde yaşanan sorunlar
hakkında bilgi veren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
CAT Güvenlik Hizmetleri Limited
Şirketi tarafından Avukat
………………'nın stajyer avukat
kimliği ile adliye binasına giriş
yapmaya çalışan Stajyer Avukat
……………… hakkında tutulan
tutanak ile ilgili yanıtlarını bildiren
dilekçelerinin değerlendirilmesi.
1 - 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle Tüketici Hakları Kurulu
tarafından düzenlenmesi planlanan etkinlikler için ABEM konferans
salonunun 04.03.2014 , 10.03.2014, 11.03.2014, 13.03.2014, 18.03.2014
ve 21.03.2014 tarihlerinde ücretsiz olarak tahsisine, diğer konularda
Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
2 - ……………… Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti'nde alınan
kararlara ilişkin bildirilen aksaklıkların ve çözümlerinin belirlenmesi
için Avukat Sema Güleç Uçakhan ve Avukat Nehir Miray Bedük'e yetki
verilmesine,
3 - Tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için gerektiğinde Keçiören
Kaymakamlığı ile görüşme ve yazışma yapmak üzere Başkanlık
Divanı'na yetki verilmesine,
Avukat Mehdi Bektaş'ın dilekçesindeki talepleri değerlendirmek üzere
Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Gökhan Candoğan'a yetki
verilmesine,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……………… ve
Stajyer Avukat ……………… hakkında işlem yapılmasına yer
olmadığına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
15
47474
16
17
18
47697
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Günü: 12/02/2014
T.C.
T.C. ……………… Kaymakamlığı
………………
KAYMAKAMLIĞI İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
İLÇE
TÜKETİCİ
SORUNLARI Başkanlığı'nın, Avukat
Dilekçe ve ekindeki tutanakta belirtilen iddialar nedeni ile Avukat
HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI
………………, Avukat
………………, Avukat ……………… ve Avukat ………………
……………… ve Avukat
haklarında re'sen disiplin soruşturması açılmasına,
……………… hakkında tutulan
30.01.2014 tarihli tutanağı içeren
yazısının değerlendirilmesi.
ANAÇEV
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı'nın
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı'nın 12.04.2014 tarihinde yapmayı
12.04.2014 tarihinde yapmayı
planladıkları Orhan Kemal ve Orhan Veli Kanık'ı anma günü etkinliği
planladıkları Orhan Kemal ve Orhan için ABEM konferans salonun ücretsiz tahsisinin mümkün olmadığına,
Veli Kanık'ı anma günü etkinliği için talep edilen süre yarım günden kısa olduğu için 250,00.TL+KDV bedel
ABEM konferans salonunun tahsisini ile ABEM konferans salonunun tahsisine, başvuru sahibi kabul ettiği
talep eden dilekçesinin
takdirde sözleşme imzalanmak üzere Başkanlık Divanı'na yetki
değerlendirilmesi.
verilmesine,
AV. EMİNE BİLGE AKKAYAGİL
Keçiören Kaymakamlığı Tüketici
Avukat Emine Bilge Akkayagil'in istifası ile boşalan Keçiören
Hakem Heyetinde sürdürmekte
Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti baromuz temsilcisi üyeliğine
olduğu görevinden istifa ettiğini
Avukat Murat Çördük'ün (Baro Sicil : 21139) atanmasına, kararın ilgili
bildiren dilekçesinin
avukata ve Keçiören Kaymakamlığı'na bildirilmesine,
değerlendirilmesi
AV. PELİN HİSARCIKLIOĞLU
Avukat Pelin Hisarcıklıoğlu'nun
Avukat Pelin Hisarcıklıoğlu'nun halen Adli Yardım Merkezi kurul üyesi
Gelincik Merkezi üyesi olarak görev
olduğundan, aynı anda iki merkezde birden görev alınması mümkün
alma talebini içeren dilekçesinin
olmadığından Gelincik Merkezi üyesi olarak atanma talebinin reddine,
değerlendirilmesi.
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
Günü: 12/02/2014
19
47209
………………
20
47661
T.B.M.M.
İNSAN HAKLARINI
KOMİSYONU
21
DİSİPLİN KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
………………
'nin
Avukat ……………… 'nin Avukat ……………… hakkında vermiş olduğu
………………
hakkında dilekçenin şikayet mahiyetinde olduğu anlaşılmakla, şikayet avansı ve
yakınmalarını içeren dilekçesinin diğer eksikliklerin tamamlattırılması için dilekçenin soruşturma
değerlendirilmesi.
bürosuna tevdiine,
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan
İNCELEME Haklarını İnceleme Komisyonu'nun,
Yönetim Kurulu üyeleri ile Gelincik ve CMK Merkezi tarafından
mağdur hakları konusunda çalışmalar
bildirilecek isimlerin T.B.M.M. İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı'na
yapmak amacıyla oluşturulan alt
bildirilmesine,
komisyon hakkındaki yazısının
değerlendirilmesi.
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın
Avukat ……………… hakkında
re'sen açılan soruşturma ile ilgili
olarak verilen ……………… gün,
Bilgi edinildi,
……………… Esas ve
……………… Karar sayılı karar
örneğini sunan yazısının
değerlendirilmesi.
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
22
Günü: 12/02/2014
DİSİPLİN KURULU
23
AV. ……………..
24
…………….. MAHKEMESİ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın
Avukat ……………… ve Avukat
haklarında re'sen açılan soruşturma
ile ilgili olarak verilen
……………… gün, ………………
Esas ve ……………… Karar sayılı
karar örneğini sunan yazısının
değerlendirilmesi.
Avukat ……………..ın 08.02.2014
tarihinden itibaren bir yıl süreyle
yurtdışı dil eğitimine gideceğini
bildiren dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Bilgi edinildi,
Avukat …………….. ve benzer durumda olup da üç aydan uzun süre
bürosundan ayrılacağını yazılı olarak bildiren avukatlara, Avukatlık
Kanunu'ndan kaynaklanan tüm yükümlülüklerin devam ettiğini ve kısa
süreli baro kaydının sildirilmesinin mümkün olduğunu belirtecek şekilde
bir yazı hazırlanmasına, yazının yukarıda çerçevesi çizilen içeriği
konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
…………….. Mahkemesi'nin Avukat Daha önce aynı konuda Avukat. ……………..’ın Avukat Hakları
…………….. hakkındaki
Merkezi'ne başvurduğu anlaşılmakla, ……………..Mahkemesi'nin
…………….. Esas sayılı,
yazısı ve tutanağının da aynı konuda olması nedeniyle Avukat Hakları
…………….. tarihli yazısının
Merkezi'ne gönderilmesine, hazırlanacak raporda mahkeme hakimi
değerlendirilmesi.
tarafından gönderilen duruşma tutanağının da dikkate alınmasının
istenmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
25
Günü: 12/02/2014
ANKARA …………….. TİCARET
MAHKEMESİ
26
47885
27
47726
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Ankara …………….. Ticaret
Mahkemesi'nin, mahkemelerinde
görülmekte olan …………….. Esas
Konuya ilişkin Baromuza kayıtlı tüm avukatlara ilan yapılmasına, ilan
sayılı dosyaları için şirketi temsil
metninin Av. Gökhan Candoğan tarafından hazırlanmasına,
kayyumu olarak görev yapabilecek üç
avukatın isminin bildirilmesi talepli
yazısının değerlendirilmesi.
AV. ASAF FEVZİ ÜLKER
Av. Asaf Fevzi Ülker'in, Baromuzca
düzenlenen Sosyal Güvenlik
Av. Asaf Fevzi Ülker'in ilgili sertifika programında verdiği ders
Mevzuatında Bilirkişilik" konulu
ücretinin saatlik 60,00.TL olarak belirlenmesine, buna göre ödeme
sertifika programında eğitmen olarak
yapılması konusunda Sayman Av. Sema Güleç Uçakhan'a yetki
görev alması sebebiyle, tarafına ders
verilmesine,
ücreti ödenmesi talepli dilekçesinin
değerlendirilmesi.
İSTANBUL YÜKSEK TİCARET VE İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İİBF Üniversitesi İİBF Mezunları
İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İİBF Mezunları
MEZUNLARI DERNEĞİ
Derneği'nin, 28.02.2014 tarihinde
Derneği ile 28.02.2014 tarihinde "Türkiye'nin İdari Yapısı ve Seçim
yapmayı planladıkları "Türkiye'nin Yasası" konulu panelin Baromuz ile ortak düzenlenmesine, belirtilen
İdari Yapısı ve Seçim Yasası" başlıklı tarihte ABEM konferans salonunun bu panel için ücretsiz olarak
panel için ABEM konferans
tahsisine, uygun olan bir Yönetim Kurulu Üyesinin panelist olarak
salonunun tahsisini talep eden
görevlendirilmesine,
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
28
Günü: 12/02/2014
……………..
29
47804
AV. CENGİZ DAĞDELEN
30
47157
AV. ADEM KOÇ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
…………….. 'nin, Baromuz staj
listesine yazılma talebinin reddine
ilişkin 05.10.2011 gün ve 59/242
sayılı Yönetim Kurulu kararı
doğrultusunda açmış olduğu dava
sonucunda, ……………... İdare
Mahkemesi'nin …………….. Esas,
…………….. Karar sayılı kararı ile
davanın reddine karar verildiğinden,
ödemesi gereken 660,00.TL vekalet
ücretinin bir kısmının staj kaydiyesi
olarak yatırdığı bedelden mahsup
edilmesi ve başvuru esnasında
sunmuş olduğu belgelerin tarafına
iade edilmesi talebini içeren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Av. Cengiz Dağdelen'in Baromuz
vasi kütüğünde görev alma talebini
içeren dilekçesinin değerlendirilmesi.
Doğa Sporları ve Dağcılık
Kulübü'nün, 5 Nisan Avukatlar Günü
etkinlikleri kapsamında gösterime
koyacakları Erciyes Tırmanış
Belgeseli'ne ilişkin taleplerini içeren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
…………….. 'nin staj başvurusu sırasında teslim ettiği evrakların birer
suretlerinin alınarak asıllarının tutanak ile ilgiliye iadesine,
Staj başvurusu esnasında yatırmış olduğu staj kaydiyesinden iadesi
gereken miktar var ise bu miktarın hesaplanarak Baromuz lehine
hükmedilen vekalet ücretinin bu şekilde tahsil edilmesine, bakiye kalan
avukatlık ücretinin banka hesap numarası ile birlikte ilgiliye
bildirilmesine,
Talebin kabulüne, Av. Cengiz Dağdelen'in isminin Baromuz vasi
kütüğüne eklenmesine,
Konu hakkında gerekli incelemeleri yapmak ve Yönetim Kurulunu
bilgilendirmek üzere Av. Gökhan Candoğan'a yetki verilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
31
47156
32
Günü: 12/02/2014
AV. ADEM KOÇ
Doğa Sporları ve Dağcılık Kulübü
tarafından düzenlenmesi planlanan
eğitimlere ilişkin taleplerini içeren
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Gölbaşı Sosyal Tesisi'nin genel
tamirat işlerine ilişkin bilgi notunun
değerlendirilmesi.
Düzenlemeyi planladığı resim sergisi
için 01-14 Aralık 2014 tarihleri
arasında ABEM sergi salonunun
tahsisini talep eden dilekçesinin
değerlendirilmesi.
RE'SEN
33
47257
34
47155
35
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
AV. FULYA UZER
Talebin reddine,
Konuya ilişkin inceleme yaparak acil tamiratların tespit edilerek
Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere Av. Beyza Elif Cabbar ve Av. Sami
Saygın Yazıcıoğlu'na görev verilmesine,
Başvuru sahibinin avukat olması da gözetilerek, Av. Fulya Uzer
tarafından düzenlenecek olan resim sergisi için 01-14 Aralık 2014
tarihleri arasında ABEM sergi salonunun Baromuzca seçilecek 4 adet
eser karşılığında tahsisine, eser seçimi konusunda Avukat Sema Güleç
Uçakhan'a , sözleşme imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki
verilmesine,
AV. MEHMET ABDULLAH TOKER Staj Kurulu'nun, Staj Kurulu Grup
Sözcüleri Alt Kurulu'nun "Hukuk ve
Konu hakkında Av. Gökhan Candoğan ve Av. Sema Güleç Uçakhan'a
Dış Ticaret Semineri" düzenlenmesi
yetki verilmesine,
talepli başvurusunu içeren yazısının
değerlendirilmesi.
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
…………….. Vekili Avukat
…………….. , Avukat ……………..
Avukat …………….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
'ün Avukat …………….. hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
Günü: 12/02/2014
36
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
37
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
38
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
39
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
40
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
41
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
42
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
…………….. Tic.Ltd. Şti. ve
…………….. Vekili Avukat
…………….. 'in Avukat
Avukat …………….. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
…………….. hakkındaki dilekçesinin
görüşülmesi
…………….. Vekili Avukat
…………….. in Avukat
Avukat …………….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
…………….. hakkındaki dilekçesinin
görüşülmesi
…………….. 'in Avukat
…………….. hakkındaki
Avukat …………….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
Avukat …………….. 'ın Avukat
Avukat …………….. ve Avukat …………….. haklarında ayrı ayrı
…………….. , Avukat ……………..
işlem yapılmasına yer olmadığına,
hakkındaki dilekçesinin görüşülmesi
Avukat …………….. 'ın Avukat
Avukat …………….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
…………….. hakkındaki
Avukat Beyza Elif Cabbar'ın muhakkik üye olarak atanmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
……………..
Mahkemesi'nin
……………..
E.
(Avukat
Avukat …………….. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
…………….. ) hakkındaki yazısının
görüşülmesi
…………….. 'nun Avukat
…………….. hakkındaki dilekçesinin Avukat …………….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
görüşülmesi
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
Günü: 12/02/2014
43
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
44
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
45
112-İşl-13-355
46
112-İşl-13-373
47
112-İşl-13-481
48
112-İşl-13-483
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Avukat …………….. 'in Avukat
Avukat …………….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına, Avukat
…………….. hakkındaki
İbrahim Löklüoğlu'nun muhakkik üye olarak atanmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
…………….. Cumhuriyet
Başsavcılığı Hazırlık Bürosu'nun
…………….. (…………….. ) sayılı Avukat …………….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat ……………..hakkındaki
yazısının görüşülmesi
……………..
Cumhuriyet
Başsavcılığı Avukat ve Noter Suçları
Bürosunun …………….. Hukuk
Avukat …………….. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
(…………….. ) sayılı Avukat
…………….. hakkındaki yazısını
görüşülmesi
…………….. in Avukat
…………….. hakkındaki dilekçesinin Avukat …………….. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
görüşülmesi
Avukat …………….. nin Avukat
…………….. hakkındaki dilekçesinin Avukat …………….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
görüşülmesi
Avukat …………….. nin Avukat
…………….. hakkındaki dilekçesinin Avukat …………….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
görüşülmesi
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
Günü: 12/02/2014
49
ADLİ YARDIM
50
ADLİ YARDIM
51
ADLİ YARDIM
52
ADLİ YARDIM
53
ADLİ YARDIM
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Adli Yardım Merkezinin 2011/987 Adli Yardım Merkezinin 2011/987 sayılı dosyasında talepçi D.Ö.'in Adli
sayılı dosyasında talepçi D.Ö.
Yardım Merkezine bilgi vermeksizin avukatını azletmesi sebebiyle Adli
hakkında Adli Yardım
Yardım Yönetmeliği'nin 6/a maddesi gereğince hakkında Adli Yardım
Taahhütnamesinin işletilmesi
Taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütnamenin işletilmesi konusunda
hususunun görüşülmesi
Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
Adli Yardım Merkezinin 2014/44
Adli Yardım Merkezinin 2014/44 sayılı dosyasında talepçi H.U.'un Adli
sayılı dosyasında talepçi H.U.'un Adli
Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar yokluğundan istişaren
Yardım Kurulu kararına itirazı
reddine,
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2013/3132
Adli Yardım Merkezinin 2013/3132 sayılı dosyasında talepçi N.T. 'ın
sayılı dosyasında talepçi N.T.
Adli Yardım Kurulu kararına itirazının ekonomik yarar yokluğundan
Adli Yardım Kurulu kararına itirazı
istişaren reddine,
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/28
Adli Yardım Merkezinin 2014/28 sayılı dosyasında talepçi Ü.P'in Adli
sayılı dosyasında talepçi Ü.P'in Adli
Yardım Kurulu kararına itirazının hukuki ve ekonomik yarar
Yardım Kurulu kararına itirazı
yokluğundan istişaren reddine,
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2013/1618
Avukat ……………. tarafından ………… Mahkemesi'nin …………
sayılı dosyasında görevlendirilen
Esas sayılı dosyası ile ilgili olarak Avukat …………'e verilen yetki
Avukat ……………ün tevkil yetkisi
belgesinin onaylanmasına,
talebinin görüşülmesi
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
54
Günü: 12/02/2014
ADLİ YARDIM
55
MUHASEBE
56
MUHASEBE
57
MUHASEBE
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Adli Yardım Merkezinin 2014/105
sayılı dosyasında talepçi S.B.’in
yargılama masraflarının Adli Yardım
Fonundan karşılanması hususunun
görüşülmesi
Polatlı Adliyesi'ne kurulacak olan ses
sistemine ilişkin tekliflerin
değerlendirilmesi.
Adli Yardım Merkezinin 2014/105 sayılı dosyasında Avukat ………’in
talebinin kabulü ile 8,00.TL. fotoğraf çekim masrafının Adli Yardım
fonundan karşılanmasına,
Polatlı Adliyesi'ne kurulacak olan ses sisteminin en uygun teklifi veren
Atsan Elektronik Ltd. Şti. firmasına 6.535,00.TL+KDV bedel ile
yaptırılmasına, yaptırılacak iş için Hukuk Müşavirliğince sözleşme
düzenlenmesine, işin teknik kısımlarının Müdür Yardımcısı Turgay
Coşkun tarafından takip edilmesine,
Ulaş Tasarım Peyzaj-Berk Ulaş'ın ,
07.02.2014 tarihli, 025720 seriUlaş Tasarım Peyzaj-Berk Ulaş'ın , 07.02.2014 tarihli, 025720 seri
numaralı, 5 adet logolu saksı bedeli numaralı, 5 adet logolu saksı bedeli olarak KDV dahil 2.596,00.TL.
olarak KDV dahil 2.596,00.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık
tutarındaki
faturasının
ödenmesi Divanına yetki verilmesine,
hususunun görüşülmesi.
Sembolift Asansör Sanayi Ticaret
Limited Şirketi'nin, 03.02.2014 tarihli, Sembolift Asansör Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin, 03.02.2014 tarihli,
061587 seri numaralı, asansör onarım 061587 seri numaralı, asansör onarım işi bedeli karşılığı KDV dahil
işi bedeli karşılığı KDV dahil 3.115,20.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda
3.115,20.TL. tutarındaki faturasının Başkanlık Divanına yetki verilmesine,
ödenmesi hususunun görüşülmesi.
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
Günü: 12/02/2014
58
MUHASEBE
59
MUHASEBE
60
MUHASEBE
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
SDD
Bilgisayar
Yazılım
Hizmetleri'nin 03.02.2014 tarihli,
909357 seri numaralı, 2014 yılı ocak SDD Bilgisayar Yazılım Hizmetleri'nin 03.02.2014 tarihli, 909357 seri
ayı SDD Baronet IVR robot kullanım numaralı, 2014 yılı ocak ayı SDD Baronet IVR robot kullanım ücreti ve
ücreti ve arama ücretleri karşılığı arama ücretleri karşılığı KDV dahil 3.598,35.TL. tutarındaki faturasının
KDV dahil 3.598,35.TL. tutarındaki ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine,
faturasının
ödenmesi
hususunun
görüşülmesi.
Forem Reklam Tanıtım HizmetleriMesut Atış'ın 10.02.2014 tarihli,
Forem Reklam Tanıtım Hizmetleri-Mesut Atış'ın 10.02.2014 tarihli,
183808 seri numaralı, VIII. Ankara
183808 seri numaralı, VIII. Ankara Barosu Uluslararası Hukuk
Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı
Kurultayı tanıtım malzemeleri karşılığı KDV dahil 38.188,15.TL.
tanıtım malzemeleri karşılığı KDV
tutarındaki faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık
dahil
38.188,15.TL.
tutarındaki
Divanına yetki verilmesine,
faturasının
ödenmesi
hususunun
görüşülmesi.
Coren Elektrik Enerjisi İthalat İhracat
ve Toptan Satış Anonim Şirketi'nin Coren Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış Anonim
14.01.2014 günlü, 196690 seriŞirketi'nin 14.01.2014 günlü, 196690 seri numaralı, Gölbaşı Sosyal
numaralı, Gölbaşı Sosyal Tesisi Tesisi elektrik tüketim bedeli karşılığı 6.114,74.TL. tutarındaki
elektrik tüketim bedeli karşılığı faturasının ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanına yetki
6.114,74.TL. tutarındaki faturasının verilmesine,
ödenmesi hususunun görüşülmesi
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
61
Günü: 12/02/2014
MUHASEBE
62
47523
TUÇE YILDIZLI
63
47672
MUSTAFA ÖZTÜRK
Mas-Deha Büro Sistemleri Bilişim
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ,
Mas-Deha Büro Sistemleri Bilişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin
31.01.2014 tarihli, 334561 seri
, 31.01.2014 tarihli, 334561 seri numaralı, muhtelif kopya bedeli
numaralı, muhtelif kopya bedeli
karşılığı KDV dahil 8.951,33.TL. tutarındaki faturasının ödenmesine,
karşılığı KDV dahil 8.951,33.TL.
ödeme konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine,
tutarındaki
faturasının
ödenmesi
hususunun görüşülmesi.
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
64
47483
PINAR ÖZKÖK
Baro Levhası'ndan silinme istemi
65
47446
SELİM KUŞ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
66
47295
BANU ALPAY
67
47397
BETÜL AKIN
68
47814
ATİLLA ŞENTÜRK
69
63995
DİDAR VARIMLI
70
478
CANSU FATMA GÜRBÜZ
71
6288
ÖZGE KARTAL
72
8359
HALİL İBRAHİM SÜRMELİ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Antalya Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Antalya Barosu'na
Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
Mersin Barosu'nun Nakil suretiyle
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Mersin Barosu'na
Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
Muş Barosu'nun Nakil suretiyle
Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının Muş Barosu'na
Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
Günü: 12/02/2014
73
55061
EMRE BURAK ONAT
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
74
65164
CELAL TOSUN
75
8388
SULTAN BURCU UĞUZ
76
8478
ÜMİT ARGUN
77
63453
ZEYNEP GÜLHAN SARICA
78
46202
79
46154
MUHAMMET SIDDIK SAMİ
KARABIYIK
YASEMİN COMART
Staj Listesi'ne yazılma istemi
80
44950
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
ÖZLEM MUSLU
Staj Listesi'ne yazılma istemi
81
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
46216
GANİCAN EMİN YILMAZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
82
46217
SEZGİN KAYA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
83
45887
MEHMET CANER GÜNGÖRDÜ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
84
46328
MEHMET AYKAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
85
43092
AYŞEGÜL GÜNGÖRLÜ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
86
44348
MESUT BALCI
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
87
45589
ÇİĞDEM KARATEKİN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
88
44925
DENİZ ERTÜRK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
Günü: 12/02/2014
89
45303
HALİM ARISTAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
90
45073
ENES DOĞAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
91
45249
KORHAN AYBERK GÜVEN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
92
44954
ALİ EMRE SULA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
93
45298
EDA KAYA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
94
45196
YASEMİN YILDIZ
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
95
44914
KÜBRA KAYA
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
96
45186
İSMAİL ARSLAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
97
46280
LATİFE SEZEN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
98
45984
TUĞBA OMAK
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
99
45119
SÜLEYMAN KARABEYESER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
100
45694
DAMLA GÜLER
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
101
45885
MERVA ÖZKAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
102
46184
Staj Listesi'ne yazılma istemi
103
45195
MUSTAFA ALPER BUĞRA
HOROZOĞLU
AYHAN BİNGÖL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
104
44961
AHMET MİKDAT CEYLAN
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
105
46208
DUYGU ÜNAL
Staj Listesi'ne yazılma istemi
106
47329
BURAK KORKMAZ
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
Burak Korkmaz, Baromuzdan Muğla Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Muğla Barosu'na
Barosu'na nakil gitme istemi.
gönderilmesine,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
Günü: 12/02/2014
107
47684
GÖZDE DAĞDELEN
108
47316
SEVAL TUĞÇE KARABABA
109
46826
GİZEM YILMAZ
110
46827
ÖZGÜR ÖZEN
111
47859
ESRA GÜNGÖR
112
47529
YİĞİT CANER BAĞ
113
44904
ADEM KESKİN
114
46847
ŞADİYE KAHRAMAN
115
47189
ÖMÜR FOYA
116
47538
SERPİL (KOSTAK) ÖZGÜN
117
47496
EZGİ SEVİNÇHAN
118
47562
SERHAT AĞIR
119
………………………
Av. …………………
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Gözde Dağdelen, Baromuzdan
Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Malatya Barosu'na
Malatya Barosu'na nakil gitme istemi. gönderilmesine,
Seval Tuğçe Karababa, Baromuzdan Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının İstanbul Barosu'na
İstanbul Barosu'na nakil gitme istemi. gönderilmesine,
Gizem Yılmaz, Baromuzdan Bursa Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Bursa Barosu'na
Barosu'na nakil gitme istemi.
gönderilmesine,
Özgür Özen, Baromuzdan Bursa
Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Bursa Barosu'na
Barosu'na nakil gitme istemi.
gönderilmesine,
Esra Güngör, Baromuzdan Muş
Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Muş Barosu'na
Barosu'na nakil gitme istemi.
gönderilmesine,
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Baro Levhası'na yeniden yazılma
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
istemi
Baro Levhası'na yeniden yazılma
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
istemi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
talebinin görüşülmesi.
2013/Ş.159 sayılı disiplin
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……………
soruşturmasının görüşülmesi
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
Günü: 12/02/2014
120
………………………
Av. …………………
2013/Ş.225 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
121
………………………
Av. …………………
………………………
Av. …………………
………………………
Av. …………………
………………………
Av. …………………
2013/Ş.283 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.315 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.451 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.467 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
………………………
Av. …………………
……………
2013/Ş.269 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Stajının kalan bölümüne Aksaray
Barosu'nda devam edecek olması
İade edilecek staj kaydiyesi miktarı var ise hesaplanarak iadesi için
sebebiyle, yatırmış olduğu staj
Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki verilmesine,
kaydiyesi bedelinin iadesini talep
eden dilekçesinin değerlendirilmesi.
12.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısına mazereti nedeniyle
Mazeretin kabulüne,
katılamayacağına ilişkin dilekçesinin
görüşülmesi
122
123
124
125
126
47862
127
AV. SEMA AKSOY
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere , şikayetten vazgeçme
nedeniyle, re'sen araştırılacak başka da husus bulunmadığından Avukat
…………… hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat …………….
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat …………….
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat …………….
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere şikayetten vazgeçme
nedeniyle, re'sen araştırılacak başka da husus bulunmadığından Avukat
……………. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer
olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat …………….
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
128
Günü: 12/02/2014
AV. HÜSEYİN MEHAN
129
RE'SEN
130
……………
131
MUHAMMED KARACA
132
YUNUS KÜÇÜKÖZER
133
ERSİN YALÇIN
134
EMRE SEVGİ
135
MELİKE TAŞ
12.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısına mazereti nedeniyle
katılamayacağına ilişkin dilekçesinin
görüşülmesi
5 Nisan Avukatlar Günü
etkinliklerinin Başkanlığımız ve
Türkiye Barolar Birliği ortaklığında
yapılması hususunun görüşülmesi
İktisadi İşletme bünyesinde çalışan
……………. 'ın iş akdinin karşılıklı
anlaşma ile sona erdirilmesi
hususunun görüşülmesi
Baromuzdan Bursa Barosu'na nakil
gitme istemi.
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Staj Listesi'ne yazılma istemi
Mazeretin kabulüne,
Baromuz tarafından planlanan 5 Nisan Avukatlar Günü etkinliklerinin
Türkiye Barolar Birliği tarafından planlanan aynı güne ait etkinliklerin
birleştirilmesi ve tüm programın TBB ile ortak yapılmasına, bu konuda
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
İktisadi İşletme bünyesinde çalışan ……………. 'ın yazılı talebi ve
iktisadi işletmeden sorumlu yönetim kurulu üyesinin görüşü
doğrultusunda, ikale sözleşmesi yapılarak ……………. 'ın iş akdinin
feshine, ilgiliye sadece kıdem tazminatının ödenmesine,
Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Bursa Barosu'na
gönderilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz staj listesine yazılmasına,
İstanbul Barosu'nun Nakil suretiyle Nakil talebinin kabulü ile, sicil dosyasının İstanbul Barosu'na
Levha'ya yazma kararı
gönderilmesine,
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Av. Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :72
Başkan
Av. Sema
AKSOY
(Mazereli)
Günü: 12/02/2014
Başkan Yrd.
Av. Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Av. Gökhan
CANDOĞAN
Av. Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Av. Erol
Yılmaz ARAS
Av. Hakan
BEZGİNLİ
Av. Hatice
KORKMAZ
Av. İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Av. Hüseyin
MEHAN
(Mazeretli)
Av. Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Av. Beyza Elif
CABBAR
Download

12 şubat 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu