ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
Günü: 05/03/2014
SIRA DOSYA
İLGİLİ
NO
NO
1
AVUKAT ORHAN ŞİMŞEK
2
KONU
Baro levhasının albüm olarak
Bilgi edinildi,
basımına ilişkin hazırlanan prova
baskısının incelenmesi.
……….. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Avukat ………… hakkında ………….. Ağır Ceza Mahkemesi'nin
…….... günlü, …………Esas ve
…………… günlü, ………… Esas ve ……….. Karar sayılı kararı ile
……….. Karar sayılı kararı ve
"hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanmak" suçundan mahkumiyet
Yargıtay ……….. Dairesi'nin
kararı verildiği, bu kararın temyizi sonucu Yargıtay …………
……….. günlü, …………….Esas ve Dairesi'nin ………. günlü, ………Esas ve ……….Karar sayılı ilamı ile
……….. Karar sayılı ilamı
süre yönünden temyiz talebinin reddedilerek kararın bu haliyle
doğrultusunda, Avukatlık Kanunu'nun kesinleştiği, Avukat ………..'nin Avukatlık Kanunu'nun 71. maddesine
5/a.,72. ve 74. maddeleri uyarınca
göre davet edildiği ve davetiyenin Baromuz kayıtlarındaki büro adresine
Baromuz levhasındaki kaydının
çıkarıldığı anlaşılmakla; Avukat ………. Avukatlık Kanunu'nun 5/a, 72.
silinmesi ihtimaline binaen
ve 74. maddesi uyarınca bir daha yazılmamak üzere Baromuz
05.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu levhasından silinmesine, ayrıca ilgilinin ruhsatının geri alınarak iptal
toplantımıza davet edilmiş olup, sicil edilmesine,
dosyasının incelenmesi.
AVUKAT …………….
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
KARAR
ÖZETİ
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
3
Günü: 05/03/2014
AVUKAT ……………………
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
…………. Ceza Mahkemesi'nin
…………. günlü, ……………Esas,
……………. Karar sayılı kararı ile
onanarak kesinleşen kararı
doğrultusunda Avukatlık Kanunu'nun
5/1a.,72. ve 74. maddeleri uyarınca
Baromuz levhasındaki kaydının
silinmesi ihtimaline binaen
05.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantımıza davet edilmiş olup, sicil
dosyasının incelenmesi.
Avukat ……………… hakkında,………….. Ağır Ceza Mahkemesi'nin
………….. günlü, ………….Esas, ……….. Karar sayılı kararı ile
"görevi ihmal ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından
mahkumiyetine karar verildiği, kararın Yargıtay ………..Dairesi'nin
…………Esas, ………….Karar sayılı ………… tarihli kararı ile
onanarak kesinleştiği; Avukat ………………Avukatlık Kanunu'nun 71.
maddesine göre davet edildiği ve davetiyenin Baromuz kayıtlarındaki
büro adresine çıkarıldığı anlaşılmakla; ilgili Yönetim Kurulu
toplantısına gelerek sözlü açıklamada bulunmuş, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı'nın ……………… tarih, ………………. sayılı Yargıtay
……………. Dairesi Başkanlığı'na yazılmış ve ilgili hakkında verilmiş
olan mahkumiyet kararının zamanaşımı nedeniyle düşürülmesi talep
edilen yazısı da dikkate alınarak, bu yazıya ilişkin Yargıtay ………..
Dairesi Başkanlığı'nın ya da Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararının
sonucunun beklenmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
Günü: 05/03/2014
4
RE'SEN
Baromuz üyesi Avukat ………..'ın
baro levhasında kayıtlı ofis adresinde
bulunmadığına ilişkin 03.03.2014
tarihli tutanağın değerlendirilmesi.
5
DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,
Avukat …………… hakkında
yürütülmekte olan kovuşturma
sebebiyle 116-2013-195 sayılı
kovuşturma dosyası kapsamında
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın yazısı doğrultusunda, masraf isteminin
incelenmesi gereken ……… Asliye kabulüne, gerekli işlemler için Disiplin Kurulu Başkanlığı'na bildirimde
Hukuk Mahkemesi'nin,…….. Esas bulunulmasına,
ve ………… Karar sayılı dosyasının
fotokopi ve posta giderlerinin
karşılanması talepli yazısının
değerlendirilmesi.
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
………….. tarafından ………… tarih, ………….gelen evrak sayılı
dilekçe ile Avukat ………….'ın büro olarak kullandığı taşınmazın sahibi
olduğunu, ilgili avukatın bu adresten ayrıldığını Başkanlığımıza
bildirdiği, bunun üzerine baro personeli tarafından 03.03.2014 tarihinde
Avukat …………………. 'ın baromuza büro adresi olarak bildirdiği
……………….. /Ankara adresine gidildiği, ilgilinin sadece bir ay bu
adresi kullandığı, altı aydan beri hiç gelmediği, han görevlisi …………..
ve orada bulunan diğer kişilerle görüşüldüğü ve buna dair tutanak
tutulduğu anlaşılmakla, Avukat ……………. hakkında Avukatlık
Kanunu'nun 72/c maddesi uyarınca işlem yapılması ihtimaline binaen,
aynı kanunun 71. maddesi uyarınca yazılı cevabı istenmek ve sözlü
açıklamaları dinlenmek üzere 02.04.2014 tarihinde yapılacak olan
Yönetim Kurulu toplantısına saat 16:00'a davet edilmesine, tebligatın
ilgili avukatın Baromuz kayıtlarındaki adresine yapılmasına, ayrıca
tebligatın ulaşmaması ihtimaline binaen Baromuz kayıtlarındaki tüm
telefonlarından aranarak kararın ilgiliye bildirilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
Günü: 05/03/2014
6
DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI
7
ANKARA 5. ASLİYE TİCARET
MAHKEMESİ
8
AVUKAT ……………
9
AVUKAT ÇAĞLAR ALTUN
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,
116-2013-81 sayılı kovuşturma
dosyalarının şikayetçisi ………….. Bilgi edinildi,
yakınmalarına ilişkin cevabi yazısının
değerlendirilmesi.
Ankara
5.
Asliye
Ticaret
Mahkemesi'nin,
mahkemelerinde 4740 sicil sayılı Avukat Hüseyin Ünal Bildirgen, 12764 sicil sayılı
görülmekte olan 2013/60 Esas sayılı Avukat Gürsel Gülden ve 21702 sicil sayılı Avukat Abdülkadir Böke'nin
dosyaları için şirket temsil kayyumu başvuru dilekçesinde belirtilen hususlar ve diğer kıstaslar çerçevesinde
olarak görev yapabilecek üç avukatın yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ankara 5. Asliye Ticaret
isminin bildirilmesi talepli yazısı Mahkemesi'nin 2013/60 Esas sayılı dosyasında şirket temsil kayyumu
doğrultusunda yapılan başvuruların olarak görevlendirilmek üzere isimlerinin bildirilmesine,
değerlendirilmesi.
Avukat …………'un, Baromuz üyesi Avukat ………………… hakkında Avukatlık Kanunu'nun 72/c maddesi
Avukat ………….'e baro levhasında uyarınca işlem yapılması ihtimaline binaen, aynı kanunun 71. maddesi
kayıtlı iletişim bilgilerinden ve
uyarınca yazılı cevabı istenmek ve sözlü açıklamaları dinlenmek üzere
adresinden ulaşamadığını bildiren
02.04.2014 tarihinde yapılacak olan Yönetim Kurulu toplantısına saat
dilekçesinin ve konuya ilişkin
16:30'a davet edilmesine, tebligatın ilgili avukatın Baromuz
26.02.2014 tarihli tutanağın
kayıtlarındaki adresine yapılmasına, ayrıca tebligatın ulaşmaması
değerlendirilmesi.
ihtimaline binaen Baromuz kayıtlarındaki tüm telefonlarından aranarak
kararın ilgiliye bildirilmesine,
Avukat Çağlar Altun'un, Havacılık
Hukuku Kurulu'nun isminin "Hava ve
Havacılık Hukuku Kurulu olarak faaliyet gösteren kurulun adının "Hava
Uzay Hukuku Kurulu" olarak
Hukuku Kurulu" olarak değiştirilmesine,
değiştirilmesi talepli dilekçesinin
değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
Günü: 05/03/2014
10
AVUKAT SERKAN AĞAR
11
AVUKAT NEHİR MİRAY BEDÜK
12
AVUKAT NEHİR MİRAY BEDÜK
13
AVUKAT NEHİR MİRAY BEDÜK
14
AVUKAT NEHİR MİRAY BEDÜK
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat Serkan Ağar'ın, hazırlamış
Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi'nin web sayfasında
olduğu Gelir Vergisi Beyannamesi yayınlanmasına,talep eden meslektaşlarımız için CD ortamında
Düzenleme Rehberi'nin basımına
çoğaltılmasına, meslektaşlarımızdan talep gelmesi halinde basımının
ilişkin taleplerini içeren dilekçesinin yapılıp yapılmayacağının değerlendirilmesi hususunda Başkanlık
değerlendirilmesi.
Divanı'na yetki verilmesine,
Tüketici Hakları Kurulu'nun, Hal
Hakem Heyeti Asil Üyeliği
Hal Hakem Heyeti Asil Üyeliği'ne Avukat Ayşegül Demir'in (Baro
hakkındaki yazısının
Sicil:15178) atanmasına, atama kararının ilgililere bildirilmesine,
değerlendirilmesi.
Tüketici Hakları Kurulu'nun, Hal
Hakem Heyeti Yedek Üyeliği
Hal Hakem Heyeti Yedek Üyeliği'ne Avukat Çiğdem Kılıç Çelebi'nin
hakkındaki yazısının
(Baro Sicil:21342) atanmasına, atama kararının ilgililere bildirilmesine,
değerlendirilmesi.
Tüketici Hakları Kurulu'nun, İl
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Asil İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Asil Üyeliğine Avukat Nehir Miray
Üyeliği
hakkındaki
yazısının Bedük'ün (Baro Sicil :19204) atanmasına,
değerlendirilmesi.
Tüketici Hakları Kurulu'nun, Türkiye
Barolar Birliği nezdinde Tüketici
Konu ile ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na öneride
Hakları Merkezi kurulması konulu
bulunulmasına,
yazısının değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
Günü: 05/03/2014
15
AVUKAT NEHİR MİRAY BEDÜK
16
AVUKAT NEHİR MİRAY BEDÜK
17
AVUKAT NEHİR MİRAY BEDÜK
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Tüketici Hakları Kurulu'nun, 15 Mart
Dünya Tüketiciler Günü etkinlikleri
1 - 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girecek 6502 Sayılı Yeni Tüketici
kapsamında, vatandaşların
bilgilendirilmesi amacıyla hazırlamış Yasası'nın tanıtımına ilişkin broşür çalışması yapılmasına,
oldukları 6502 Sayılı Yeni Tüketici 2 - Bu broşürden 1.000 adet basılmasına,
Yasası'na ilişkin broşürlerin
3 - 10.03.2014 ile 14.03.2014 tarihleri arasında Ankara Adliyesi Adli
Yardım Bürosu önünde bilgilendirme standı açılmasına, bu konuda
10.03.2014 - 14.03.2014 tarihleri
arasında Ankara Adliyesi içerisindeki gereken izinlerin alınmasına,
Adli Yardım Bürosu önünde
4- Tüketici Haftasına ilişkin yapılması planlanan basın açıklaması ile
dağıtılması ve aynı hafta içerisinde ilgili olarak Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
basın açıklaması yapılması taleplerini
içeren yazısının değerlendirilmesi.
Tüketici
Hakları
Kurulu'nun,
19.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu
kararı ile verilen görevlendirme
doğrultusunda hazırlamış olduğu, 19.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile verilen görev gereği
hakem heyetlerinin teşekkülü ve hazırlanan raporla ilgili bilgi edinildi,
Yenimahalle
Tüketici
Hakem
Heyeti'nin
toplantı
üye
sayısı
hakkındaki raporun değerlendirilmesi.
Tüketici Hakları Kurulu'nun,
hazırlamış oldukları Hakem
Heyetlerinde Görevlendirilen Baro Yönerge taslağının tüm Yönetim Kurulu Üyelerince incelenebilmesi
Temsilcilerinin Görev Çalışma Usul açısından bir sonraki yönetim kurulu toplantısında gündeme alınmasına,
ve Esasları Hakkındaki Yönergeyi
içeren yazısının değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
Günü: 05/03/2014
18
RE'SEN
19
AVUKAT M. SAVAŞ ÖZDAĞ
20
POSTA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında 5 Nisan Avukatlar Günü etkinliklerini planlamak üzere oluşturulan kurul
düzenlenecek olan etkinliklerin
tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, belirlenen konferans ve
belirlenmesi
panellerin düzenlenmesine, Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki
verilmesine,
Yasa İzleme Enstitüsü'nün,
Yasa İzleme Enstitüsü tarafından;
düzenlenecek olan çalıştaylar ile telif 1 - 11.03.2014 ve 18.03.2014 tarihlerinde "İş Hukukunda Kıdem
ücretleri ve fatura ödemelerine onay Tazminatı ve İşverenlik" konulu çalıştayların yapılmasına, çalıştaya
verilmesi hakkındaki yazısının
şehir dışından gelecek katılımcıların yol ve konaklama giderlerinin
değerlendirilmesi.
karşılanmasına,
2 - Avukat Sinem Üstün Erdoğan, Avukat Hale Yıldırım, Avukat Esra
Gelener ve Avukat Eda Ayşegül Akyol'a hazırladıkları rapor ve analizler
için telif ücreti ödenmesine,
3 - 21.02.2014 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde düzenlenen
H Sınıfı Ehliyet Alınmasında Yaşanan Sorunlar Çalıştayı için şehir
dışından gelen engelli katılımcının harcamalarının Baromuzca
karşılanmasına,
Ankara PTT Başmüdürlüğü Posta
İşletme Müdürlüğü'nün, personelleri
için düzenlemeyi planladıkları
Talebin kabulü ile, detaylar konusunda görüşme yapmak ve mali
Tebligat Hukuku ve Uygulaması
konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Avukat Sema
Eğitimi için ABEM konferans
Güleç Uçakhan'ın görevlendirilmesine,
salonunun tahsisini ve eğitimci
desteği sağlanmasını talep eden
yazısının değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
21
Günü: 05/03/2014
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya
ÇANKAYA ŞUBESİ
Şubesi'nin, 06.04.2014 tarihinde
Talep edilen tarihte Avukatlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler
düzenlemeyi planladıkları "Ermeni
olması sebebiyle konferans salonumuzun dolu olması sebebiyle, talebin
Meselesi" konulu panel için ABEM
kabulünün mümkün olmadığına,
konferans salonunun tahsisini talep
eden yazısının değerlendirilmesi.
G. DİLEK AYTEKİN
Düzenlemeyi planladıkları çini sergisi Talebin kabulüne, G. Dilek Aytekin ve arkadaşları tarafından
için Kasım 2014 ayı içerisinde
düzenlenmesi planlanan çini sergisi için 03 - 09 Kasım 2014 tarihlerinde
ABEM Av. Atila Sav Sanat
ABEM sanat galerisinin günlük 75,00.TL+KDV bedel ve Baromuzca
Galerisi'nin tahsisini talep eden
seçilecek bir adet eser karşılığında tahsisine, eser seçimi konusunda
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Avukat Sema Güleç Uçakhan'a, sözleşme imzalanması konusunda
Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine,
RE'SEN
İktisadi işletme bünyesinde garson
……………'in ABEM'de İktisadi İşletme bünyesinde garson olarak
istihdamı hususunun görüşülmesi
…………….TL. brüt ücret ile 11 aylık sözleşme yapılarak istihdam
edilmesine,
………………….
Gölbaşı Sosyal Tesisi'nde
……………..; 24.02.2014 tarihinde nöbetçi iken gerçekleşen olayla
………olarak görev yapmakta olan
ilgili savunma vermeyi reddetmesi de gözetilerek, iş akdinin haklı
…………'ın durumunun
nedene dayalı olarak bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshine,
değerlendirilmesi.
…………………….
İktisadi İşletme Personeli ………..'ın İktisadi İşletme bünyesinde çalışan ………..'ın yazılı talebi ve iktisadi
durumunun görüşülmesi
işletmeden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin görüşü doğrultusunda,
ikale sözleşmesi yapılarak …………'ın iş akdinin feshine, ilgiliye
sadece kıdem tazminatının ödenmesine,
……………………….
Gölbaşı Sosyal Tesisi'nde aşçıbaşı
…………..'ün yazılı talebi doğrultusunda emeklilik işlemlerinin
olarak görev yapan …………'ün
başlatılmasına,
emekliliği hususunun görüşülmesi.
22
23
24
25
26
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
Günü: 05/03/2014
27
RE'SEN
28
……………….
29
AVUKAT YILMAZ BÖLÜKBAŞI
30
RE'SEN
31
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Atatürk Felsefe Günleri Etkinlikleri Atatürk Felsefe Günleri Etkinlikleri'nin düzenlenmesine, etkinlikler
düzenlenmesi hususunun görüşülmesi kapsamında Atatürk-Medeni Kanun, Cumhuriyet-Medeni Kanun konulu
konferans ve makale yarışması yapılmasına, makale yarışmasında
birinci gelen yarışmacıya 3000,00.TL, ikinci gelen yarışmacıya
2.000,00.TL, üçüncü gelen yarışmacıya 1.000,00.TL ödül verilmesine,
etkinliklerin düzenlenmesi konusunda Avukat Sema Güleç Uçakhan'a
görev verilmesine,
………….'in Baromuz staj listesine Her ne kadar Baromuz Yönetim Kurulu'nun ……….. gün ve ………
yazılma talebi doğrultusunda alınan sayılı ile …………'in Baromuz staj listesine yazılmasına karar verilmiş
………… gün ve ……….. sayılı
ise de, adı geçenin dosyasında eksik olduğu tespit edilen soruşturma
Yönetim Kurulu kararının yeniden
raporunun tamamlanmasından sonra staj listesine yazılma isteminin
değerlendirilmesi.
değerlendirilmesine,
Avukat
Yılmaz
Bölükbaşı'nın,
Baromuz vasi ve kayyum kütüklerine Avukat Yılmaz Bölükbaşı'nın Baromuz vasi ve kayyum kütüklerine
kaydının yapılması talepli dilekçesinin isminin eklenmesine,
değerlendirilmesi.
15.02.2014 gün ve 28914 sayılı Resmi
Hukuk Müşavirliği'nin görüşü doğrultusunda, 15.02.2014 gün ve 28914
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Hayvan Deneyleri
giren, Hayvan Deneyleri Etik
Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik'in sokak
Kurullarının Çalışma
Usul ve
hayvanlarının deneylerde kullanılmasına ilişkin hükümlerine karşı iptal
Esaslarına Dair Yönetmelik için iptal
davası açılmasına, bu konuda Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
davası
açılması
hususunun
Ankara Veteriner Hekimler Odası'ndan teknik destek alınmasına,
görüşülmesi.
Adli Yardım İstemcisi G.D. ile yeni
bir taahhütname yapılması hakkındaki Hukuk Müşavirliği'nin raporu doğrultusunda, Adli Yardım İstemcisi
Hukuk Müşavirliği raporunun
G.D.'in itirazının reddine,
değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
Günü: 05/03/2014
32
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
33
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
34
ADLİ YARDIM
35
ADLİ YARDIM
36
ADLİ YARDIM
37
ADLİ YARDIM
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Adli Yardım İstemcisi M.Z.'in itirazı
Hukuk Müşavirliği'nin raporu doğrultusunda, Adli Yardım İstemcisi
hakkındaki Hukuk Müşavirliği
M.Z.’in itirazının reddine,
raporunun değerlendirilmesi.
Adli Yardım İstemcisi F.D. ile yeni Hukuk Müşavirliği'nin raporu doğrultusunda, Adli Yardım İstemcisi
bir taahhütname yapılması hakkındaki F.D.’in taksit talebinin kabulü ile, bir taahhütnameye göre maddi kayıp
Hukuk Müşavirliği raporunun
oluşturmaksızın, taahhütname gereğince işletilen ücretin altı eşit taksitle
değerlendirilmesi.
tahsiline yönelik yeni bir taahhütname yapılmasına,
Adli Yardım Merkezinin 2011/1733
sayılı dosyasında talepçi Ö.U.
Adli Yardım Merkezinin 2011/1733 sayılı dosyasında talepçi Ö.U.
hakkında Adli Yardım
hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, taahhütnamenin
Taahhütnamesinin işletilmesi
işletilmesi konusunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine,
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2010/1651
Avukat …………'nın Adli Yardım Kurulu'nun 28.02.2014 tarihli kararı
sayılı dosyasında görevlendirilen Av.
ile Adli Yardım Çalışma Yönergesi'nin 37/2 fıkrasına göre ikinci yazılı
……………..'nın dosyasının disiplin
önele rağmen istenilen raporu sunmadığı anlaşıldığından, sistemden
işlemleri yönünden değerlendirilmesi
kesin olarak çıkarılmasına,
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2013/864
Avukat ………….. tarafından Ankara……….. Aile
sayılı dosyasında görevlendirilen Av.
Mahkemesi'nin…………. sayılı dosyası ile ilgili olarak Avukat
………….'nun tevkil yetkisi talebinin
…………… verilen yetki belgesinin onaylanmasına,
görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/386
Adli Yardım Merkezinin 2014/386 sayılı dosyasında talepçi H.V.B.’ın
sayılı dosyasında talepçi H.V.B.’ın
Adli Yardım Kurulu kararına itirazının hukuki yarar yokluğundan
Adli Yardım Kurulu kararına itirazı
istişaren reddine,
hususunun görüşülmesi
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
38
Günü: 05/03/2014
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
39
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
40
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
41
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
42
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
43
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
44
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
45
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Avukat ………………. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Avukat ………………… hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Avukat …………………. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat ………………….hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Avukat ………………….hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Avukat ………………….hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat …………………. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat ………………….hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
46
Günü: 05/03/2014
ŞİKAYET GÖRÜŞMESİ
47
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
112-İşl-13-105
48
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
………………….
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
112-İşl-13-269
49
112-İşl-13-295
50
112-İşl-13-399
51
112-İşl-13-415
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
1 - Avukat …………………. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
2 - Şikayet CMK görevi nedeniyle yapıldığından, soruşturma
sonuçlanıncaya kadar şikayetli avukatın CMK listelerinden
çıkarılmasına, durumun CMK Merkezine bildirilmesine,
Avukat ………………….hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat
Avukat …………………. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Avukat …………………. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
yatırılmadığından ve Re'sen araştırılacak bir husus da
bulunmadığından Avukat …………………., Avukat…………..,
Avukat ………….. ve Avukat ………….. haklarında ayrı ayrı işlem
yapılmasına yer olmadığına,
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
yatırılmadığından ve Re'sen araştırılacak bir husus da
bulunmadığından Avukat ………….. hakkında işlem yapılmasına
yer olmadığına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
Günü: 05/03/2014
52
112-İşl-13-421
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
53
112-İşl-13-423
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
54
112-İşl-13-425
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
55
112-İşl-13-457
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
56
112-İşl-13-459
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
57
112-İşl-13-461
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
yatırılmadığından ve Re'sen araştırılacak bir husus da
bulunmadığından Avukat ………….. hakkında işlem yapılmasına
yer olmadığına,
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
yatırılmadığından ve Re'sen araştırılacak bir husus da
bulunmadığından Avukat ………….. hakkında işlem yapılmasına
yer olmadığına,
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
yatırılmadığından ve Re'sen araştırılacak bir husus da
bulunmadığından Avukat ………….. hakkında işlem yapılmasına
yer olmadığına,
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
yatırılmadığından ve Re'sen araştırılacak bir husus da
bulunmadığından Avukat ………….. hakkında işlem yapılmasına
yer olmadığına,
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
yatırılmadığından ve Re'sen araştırılacak bir husus da
bulunmadığından Avukat ………….. hakkında işlem yapılmasına
yer olmadığına,
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
yatırılmadığından ve Re'sen araştırılacak bir husus da
bulunmadığından Avukat ………….. hakkında işlem yapılmasına
yer olmadığına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
Günü: 05/03/2014
58
112-İşl-13-463
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
59
112-İşl-13-465
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
60
112-İşl-13-475
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
61
112-İşl-13-467
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
62
112-İşl-13-485
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
63
112-İşl-13-489
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
yatırılmadığından ve Re'sen araştırılacak bir husus da
bulunmadığından Avukat ………….. hakkında işlem yapılmasına
yer olmadığına,
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
yatırılmadığından ve Re'sen araştırılacak bir husus da
bulunmadığından Avukat ………….. hakkında işlem yapılmasına
yer olmadığına,
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
yatırılmadığından ve Re'sen araştırılacak bir husus da
bulunmadığından Avukat ………….. hakkında işlem yapılmasına
yer olmadığına,
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
yatırılmadığından ve Re'sen araştırılacak bir husus da
bulunmadığından Avukat ………….. hakkında işlem yapılmasına
yer olmadığına,
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
yatırılmadığından ve Re'sen araştırılacak bir husus da
bulunmadığından Avukat ………….. hakkında işlem yapılmasına
yer olmadığına,
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
yatırılmadığından ve Re'sen araştırılacak bir husus da
bulunmadığından Avukat ………….. hakkında işlem yapılmasına
yer olmadığına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
Günü: 05/03/2014
64
112-İşl-14-1
…………………. Avukat
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
65
112-İşl.13-491
66
112-İşl-14-35
67
112-İşl.13-479
68
STJ.AV……………..
69
STJ.AV……………..
…………………. Avukat
Avukat ………………….. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
………………….
Avukat
………………..hakkındaki
Avukat ………………….. hakkında disiplin soruşturması açılmasına,
dilekçesinin görüşülmesi
…………………. Avukat
Avukat ………………….. hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına,
………………..hakkındaki
dilekçesinin görüşülmesi
……………. Stj.sicil nolu …………. Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, TBB Staj Yönetmeliği'nin 28 ve
stajının ABEM bölümünün
Ankara Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliği'nin 18. maddesi hükümleri
devamsızlık nedeniyle 7 hafta
uyarınca ilgilinin stajının ABEM bölümünün 7 hafta uzatılmasına,
uzaması konusunun görüşülmesi
uzatılan staj süresinin tamamlanmasından sonra görüşmeye alınmasına,
……………. Stj.sicil nolu …………. Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, TBB Staj Yönetmeliği'nin 28 ve
stajının ABEM bölümünün
Ankara Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliği'nin 18. maddesi hükümleri
devamsızlık nedeniyle 19 hafta
uyarınca ilgilinin stajının ABEM bölümünün 19 hafta uzatılmasına,
uzaması konusunun görüşülmesi
uzatılan staj süresinin tamamlanmasından sonra görüşmeye alınmasına,
……………. Stj.sicil nolu …………. Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, TBB Staj Yönetmeliği'nin 28 ve
stajının ABEM bölümünün
Ankara Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliği'nin 18. maddesi hükümleri
devamsızlık nedeniyle 1 hafta
uyarınca ilgilinin stajının ABEM bölümünün 1 hafta uzatılmasına,
uzaması konusunun görüşülmesi
uzatılan staj süresinin tamamlanmasından sonra görüşmeye alınmasına,
70
STJ.AV……………..
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Verilen süreye ve tebligat yapılmasına rağmen avans
yatırılmadığından ve Re'sen araştırılacak bir husus da
bulunmadığından Avukat ………….. hakkında işlem yapılmasına
yer olmadığına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
Günü: 05/03/2014
71
STJ.AV……………..
72
STJ.AV……………..
73
STJ.AV……………..
74
MUHASEBE
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
……………. Stj.sicil nolu …………. Staj Kurulu'nun görüşü doğrultusunda, TBB Staj Yönetmeliği'nin 28 ve
stajının
ABEM
bölümünün Ankara Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliği'nin 18. maddesi hükümleri
devamsızlık nedeniyle 2 hafta uzaması uyarınca ilgilinin stajının ABEM bölümünün 2 hafta uzatılmasına,
konusunun görüşülmesi
uzatılan staj süresinin tamamlanmasından sonra görüşmeye alınmasına,
…………. Stj.sicil sayılı. …………..
TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara
………….. Stj.sicil sayılı ………….. TBB Staj Yönetmeliğinin 28,
Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin
Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün 3 hafta uzatılmasına,
hükümleri uyarınca stajının ABEM
uzatılan staj süresinin tamamlanmasından sonra görüşmeye alınmasına,
bölümünün 1 (bir) ay uzatılması
konusunun görüşülmesi.
………………..
Stj.sicil
sayılı
……………..
TBB
Staj
…………. Stj.sicil sayılı ………….. TBB Staj Yönetmeliğinin 28,
Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu
Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
Staj
İç
Yönetmeliği'nin
hükümleri yarınca stajının ABEM bölümünün 1 hafta uzatılmasına,
19,20,21,22,23
ve
24.maddeleri
uzatılan staj süresinin tamamlanmasından sonra görüşmeye alınmasına
hükümleri uyarınca stajının ABEM
gerek olmadığına,
bölümünün 2 (iki) hafta uzatılması
konusunun görüşülmesi.
ABEM binası girişine yaptırılacak ABEM binası girişindeki ışıklı isim tabelası yapım işi için en uygun
olan tabelaya ilişkin tekliflerin teklifi veren Forem Reklam - Mesut Ateş isimli şahıs şirketine
değerlendirilmesi.
4.250,00.TL+KDV bedel ile yaptırılmasına, konunun teknik açıdan
Turgay Coşkun tarafından takip edilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
75
Günü: 05/03/2014
MUHASEBE
76
HASAN ALİ ZEYTİN
TBB-SYDF Litai Otel Spa Turizm
İşletmeleri İktisadi İşletmesi'nin
25.02.2014 günlü, 215480 sayılı,
CMK Eğitimi karşılığı KDV dahil
17.901,95.TL. tutarındaki faturasının
ödenmesi hususunun görüşülmesi.
Baro Levhası'ndan silinme istemi
77
GAYE ERASLAN KURT
Baro Levhası'ndan silinme istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
78
ARZU AKYOL
Baro Levhası'ndan silinme istemi
79
DİLEK KAVRAZ
Baro Levhası'ndan silinme istemi
80
PINAR CEYLAN
81
TUĞÇE KARA
82
DİJLE ÇINAR
83
ARZU BUCAK ALGAN
84
TUĞÇE ATAR
85
ABDULSAMET NAZLI
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
1 - Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
2- Var ise 2014 Baro Yıllık Keseneğine ilişkin iadesi gereken miktarın
hesaplanarak iadesi için Sayman Avukat Sema Güleç Uçakhan'a yetki
verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
TBB-SYDF Litai Otel Spa Turizm İşletmeleri İktisadi İşletmesi'nin
25.02.2014 günlü, 215480 sayılı, CMK Eğitimi karşılığı KDV dahil
17.901,95.TL. tutarındaki faturasının eğitime katılanlardan toplanan
bedelden ödenmesine, ödeme konusunda Başkanlık Divanı'na yetki
verilmesine,
Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
Günü: 05/03/2014
86
DİDEM BERÇİN TEKİN
87
CEM GÜNDOĞDU
88
ARİF ÇEVİK
89
MUHAMMED SAİD AYÇA
90
HANDE MERT
91
ERGÜN SÜMER
92
AYKUT AKTEPE
93
ONUR KÜÇÜK
94
NURGÜLBETÜLSEZGİN
95
ÖZGENUR ELVEREN
96
HÜSEYİN ŞEN
97
AHMET SARI
98
ESRA KAPUSIZOĞLU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya
yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilmesine,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgiliye Staj Bitim Belgesi verilerek Baromuz
levhasına yazılmasına,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
Günü: 05/03/2014
99
FATİH AKYEL
100
TANJU ÇATLI
101
………………………..
102
………………………..
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle
yaptığı stajın iptali, adının staj
listesinden silinmesi talebi
103
………………………..
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle
yaptığı stajın iptali, adının staj
listesinden silinmesi talebi
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Baromuzdan Antalya Barosu'na nakil
gitme istemi.
Baromuzdan Antalya Barosu'na nakil
gitme istemi.
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle
yaptığı stajın iptali, adının staj
listesinden silinmesi talebi
Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Antalya Barosu'na
gönderilmesine,
Nakil talebinin kabulü ile staj dosyasının Antalya Barosu'na
gönderilmesine,
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 13.
maddesindeki stajın kesintisiz olarak yapılacağına dair kuralın ihlal
edildiği anlaşıldığından, ilgiliye Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 32 ve
Avukatlık Kanunu'nun 71. maddesine uygun tebligat yapıldığı, ilgilinin
tebligata rağmen Yönetim Kurulu toplantısına gelmediği ve yazılı
açıklamada bulunmadığı anlaşılmakla, Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin
32. maddesi uyarınca ilgilinin staj listesinden silinmesine,
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 13.
maddesindeki stajın kesintisiz olarak yapılacağına dair kuralın ihlal
edildiği anlaşıldığından, ilgiliye Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 32 ve
Avukatlık Kanunu'nun 71. maddesine uygun tebligat yapıldığı, ilgilinin
tebligata binaen Yönetim Kurulu toplantısına geldiği, halen
………….Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak
çalıştığını beyan ettiği anlaşılmakla, Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 32.
maddesi uyarınca ilgilinin staj listesinden silinmesine,
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 13.
maddesindeki stajın kesintisiz olarak yapılacağına dair kuralın ihlal
edildiği anlaşıldığından, ilgiliye Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 32 ve
Avukatlık Kanunu'nun 71. maddesine uygun tebligat yapılamadığı, aynı
kanunun 72/son maddesi uyarınca ilgilinin dinlenmesinden
vazgeçilmesine, Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 32. maddesi uyarınca
ilgilinin staj listesinden silinmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
Günü: 05/03/2014
104
………………………..
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle
yaptığı stajın iptali, adının staj
listesinden silinmesi talebi
105
………………………..
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle
yaptığı stajın iptali, adının staj
listesinden silinmesi talebi
106
………………………..
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle
yaptığı stajın iptali, adının staj
listesinden silinmesi talebi
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 13.
maddesindeki stajın kesintisiz olarak yapılacağına dair kuralın ihlal
edildiği anlaşıldığından, ilgiliye Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 32 ve
Avukatlık Kanunu'nun 71. maddesine uygun tebligat yapıldığı, ilgilinin
tebligata binaen Yönetim Kurulu toplantısına geldiği, İdari Yargı
Hakimi olarak şubat 2011 tarihinden bugüne çalıştığını beyan ettiği
anlaşılmakla, Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 32. maddesi uyarınca
ilgilinin staj listesinden silinmesine,
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 13.
maddesindeki stajın kesintisiz olarak yapılacağına dair kuralın ihlal
edildiği anlaşıldığından, ilgiliye Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 32 ve
Avukatlık Kanunu'nun 71. maddesine uygun tebligat yapıldığı, ilgilinin
tebligata binaen Yönetim Kurulu toplantısına geldiği, eksik olan
belgeleri tamamlamak üzere onbeş günlük süre talep ettiği anlaşılmakla,
ilgilinin daha önce kendisine tebliğ edilen yazıda belirtilen eksiklikleri
gidermesi için kendisine 24.03.2014 günü mesai bitimine kadar süre
verilmesine, bu süre tamamlandığında dosyanın yeniden Yönetim
Kurulu toplantısı gündemine alınmasına,
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 13.
maddesindeki stajın kesintisiz olarak yapılacağına dair kuralın ihlal
edildiği anlaşıldığından, ilgiliye Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 32 ve
Avukatlık Kanunu'nun 71. maddesine uygun tebligat yapıldığı, ilgilinin
tebligata rağmen Yönetim Kurulu toplantısına gelmediği ve yazılı
açıklamada bulunmadığı anlaşılmakla, Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin
32. maddesi uyarınca ilgilinin staj listesinden silinmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
Günü: 05/03/2014
107
………………………..
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle
yaptığı stajın iptali, adının staj
listesinden silinmesi talebi
108
………………………..
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle
yaptığı stajın iptali, adının staj
listesinden silinmesi talebi
109
………………………
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle
yaptığı stajın iptali, adının staj
listesinden silinmesi talebi
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 13.
maddesindeki stajın kesintisiz olarak yapılacağına dair kuralın ihlal
edildiği anlaşıldığından, ilgiliye Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 32 ve
Avukatlık Kanunu'nun 71. maddesine uygun tebligat yapıldığı, ilgilinin
tebligata binaen Yönetim Kurulu toplantısına geldiği, halen ………….
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştığını
beyan ettiği anlaşılmakla, Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 32. maddesi
uyarınca ilgilinin staj listesinden silinmesine,
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 13.
maddesindeki stajın kesintisiz olarak yapılacağına dair kuralın ihlal
edildiği anlaşıldığından, ilgiliye Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 32 ve
Avukatlık Kanunu'nun 71. maddesine uygun tebligat yapılamadığı, aynı
kanunun 72/son maddesi uyarınca ilgilinin dinlenmesinden
vazgeçilmesine, Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 32. maddesi uyarınca
ilgilinin staj listesinden silinmesine,
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 13.
maddesindeki stajın kesintisiz olarak yapılacağına dair kuralın ihlal
edildiği anlaşıldığından, ilgiliye Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 32 ve
Avukatlık Kanunu'nun 71. maddesine uygun tebligat yapıldığı, ilgilinin
tebligata rağmen Yönetim Kurulu toplantısına gelmediği ve yazılı
açıklamada bulunmadığı anlaşılmakla, Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin
32. maddesi uyarınca ilgilinin staj listesinden silinmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
Günü: 05/03/2014
110
………………………
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle
yaptığı stajın iptali, adının staj
listesinden silinmesi talebi
111
………………………
Yönetim Kurulu Kararı sebebiyle
yaptığı stajın iptali, adının staj
listesinden silinmesi talebi
112
MEHMET RUŞEN GÜLTEKİN
113
ADNAN DAYAN
Hakimlikten Baromuz levhasına
yazılma talebi
Baro Levhası'na yazılma istemi
114
RECEP CAN ÇEPNİ
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
115
RIDVAN CANBAZ
Baro Levhası'na yazılma istemi
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
116
MELEK HARMAN
117
MEHMET FATİH ALGÜL
118
KEMAL ERTÜRK
Baro Levhası'na yeniden yazılma
istemi
Kırıkkale Barosu'ndan naklen
Baromuz Levhası'na yazılma istemi
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 13.
maddesindeki stajın kesintisiz olarak yapılacağına dair kuralın ihlal
edildiği anlaşıldığından, ilgiliye Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 32 ve
Avukatlık Kanunu'nun 71. maddesine uygun tebligat yapıldığı, ilgilinin
tebligata binaen Yönetim Kurulu toplantısına geldiği, halen Milli Eğitim
Bakanlığı'nda memur olarak çalıştığını beyan ettiği anlaşılmakla,
Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 32. maddesi uyarınca ilgilinin staj
listesinden silinmesine,
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 13.
maddesindeki stajın kesintisiz olarak yapılacağına dair kuralın ihlal
edildiği anlaşıldığından, ilgiliye Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin 32 ve
Avukatlık Kanunu'nun 71. maddesine uygun tebligat yapıldığı, ilgilinin
tebligata rağmen Yönetim Kurulu toplantısına gelmediği ve yazılı
açıklamada bulunmadığı anlaşılmakla, Avukatlık Staj Yönetmeliği'nin
32. maddesi uyarınca ilgilinin staj listesinden silinmesine,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgilinin Baromuz levhasına yeniden yazılmasına,
Nakil talebinin kabulü ile, ilgilinin Baromuz levhasına yazılmasına,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
Günü: 05/03/2014
119
ELİF DEMİREL ÖZDEMİR
120
MERVE ÖZCAN SERDAROĞLU
121
KADRİYE YANIKTEPE
122
………………..
AVUKAT ………………….
123
………………..
AVUKAT ………………….
………………..
AVUKAT ………………….
………………..
AVUKAT ………………….
………………..
AVUKAT ………………….
AVUKAT ÇAĞLAR ALTUN
124
125
126
127
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
Hakkında mazbata düzenlenmesi
talebinin görüşülmesi.
2013/Ş.191 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.209 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2013/Ş.413 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.3 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
2014/Ş.7 sayılı disiplin
soruşturmasının görüşülmesi
Hava Hukuku Sertifika Programı
düzenlenmesi talepli dilekçesinin
değerlendirilmesi
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Talebin kabulü ile ilgili hakkında mazbata düzenlenmesine,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere , şikayetten vazgeçme
nedeniyle Avukat …………hakkında disiplin kovuşturması açılmasına
yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat …………….
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ………………
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat …………………
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanmak üzere Avukat ……………..
hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına,
Hava Hukuku Sertifika Programı'nın 14 Nisan 2014 tarihinde başlamak
üzere toplam 28 saat olarak düzenlenmesine, sertifika programı katılım
ücretinin avukatlar için 400,00.TL, stajyer avukatlar ve hukuk fakültesi
öğrencileri için 300,00.TL olarak belirlenmesine, kontenjanın 40
katılımcı ile sınırlandırılmasına, sertifika programının düzenlenmesine
ilişkin hususlarda Avukat Gökhan Candoğan ve Avukat Sema Güleç
Uçakhan'a yetki verilmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
Günü: 05/03/2014
128
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BAŞKANLIĞI
129
RE'SEN
130
RESEN
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanlığı'nın, 28.02.2014 tarih 2843
sayılı, Birlik bünyesinde ebru eğitimi,
Söz konusu sanatsal etkinliklerin Barolar Birliği İktisadi İşletmesi
yaratıcı drama atölyesi, fotoğrafa giriş
bünyesinde ve Ankara Barosu ile birlikte yürütülmesine, faaliyetlerin
ve işleme eğitimi, resim atölyesi,
Ankara Barosu adına koordinasyonu için Avukat Sema Güleç Uçakhan
heykel atölyesi şeklinde sanatsal
ve Çiğdem Güllü'nün görevlendirilmelerine,
etkinliklerin Ankara Barosu ile
birlikte düzenlenmesi talepli yazısının
değerlendirilmesi.
Meclis gündeminde bulunan Hayvan Meclis gündeminde bulunan Hayvan Hakları Yasası ile ilgili diğer
Hakları Yasası ile ilgili diğer
baroların Hayvan Hakları Kurullarının katılımıyla, 08.03.2014 baroların Hayvan Hakları
09.03.2014 tarihlerinde ABEM'de uygun olan bir derslikte çalıştayın
Kurullarının katılımıyla yapılacak
düzenlenmesine, yirmi kişi olarak belirlenen katılımcıların öğle
çalıştayın görüşülmesi
yemeklerinin ABEM kafeteryasından karşılanmasına, bedellerinin
Baromuz tarafından ödenmesine,
01.03.2014 tarih 28908 sayılı Adli
01.03.2014 tarih 28908 sayılı Adli Kolluk Yönetmeliğinde değişiklik
Kolluk Yönetmeliğinde değişiklik
yapılmasına dair yönetmeliğin yürütülmesinin durdurulması ve iptali
yapılmasına dair yönetmeliğin
yürütülmesinin durdurulması ve iptali için yargı yoluna başvurulmasına, dilekçenin hazırlanması konusunda
Hukuk Müşavirliğinin görevlendirilmesine,
için yargı yoluna başvurulması
hususunun görüşülmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
Günü: 05/03/2014
131
………………
Baro levhasına yazılmaksızın
ruhsatname verilmesi talebi
132
RE'SEN
Danıştay Binasında meslektaşların
yaşadığı sorunların ve gelen
şikayetlerin görüşülmesi
133
AVUKAT ERKAN ANKARA
V.World Footbal Championship
futbol oyunlarına Ankyra futbol
takımının katılımı için gereken
katılım bedeli ve konaklama
bedellerinin karşılanması talepli
dilekçesinin değerlendirilmesi
Askerden terhis olması nedeniyle
stajına kaldığı yerden devam
ettirilmesi talebinin görüşülmesi
134
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
STJ. AV. AHMET YAZICIOĞLU
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
1 - İlgili kişinin …………….Kurumu'nda Bilişim Uzman Yardımcısı
olarak görevine devam ettiği, Avukatlık Yasası'nın 11. maddesi gereği
ve koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından Baro levhasına yazılmaksızın
ruhsat verilmesi talebinin reddine,
2 - İlgili kişinin 18.02.2014 tarihinde vermiş olduğu dilekçesi ekindeki
…………. Hukuk Müşavirliği 18.02.2014 tarih, 13116 sayılı yetki
belgesinde ilgilinin kurum avukatı sıfatıyla yetkilendirildiği
görüldüğünden, ……….ya yazılacak yazı ile hangi gerekçe ile yetki
belgesinin verildiğinin ve ruhsatname olmaksızın bir personele avukat
ünvanını veremeyeceğinin yazı ile bildirilmesine, Avukat Erol Yılmaz
Aras'ın karşı oyuyla oyçokluğuyla,
Danıştay binasında kurulan ön inceleme bürosunda vekaletname
olmadan dosya inceleme işlemi yaptırılmadığı hususunda gelen
şikayetlerin değerlendirilmesine ve konuya ilişkin Danıştay Genel
Sekreterliği ile görüşme yapmak üzere Başkanlık Divanı'na görev
verilmesine,
Talebin kısmen kabulü ile, katılım bedeli olan 5.000,00.Avro'nun fatura
karşılığı ödenmesine, Avukat Orhan Şimşek'in karşı oyuyla ve
oyçokluğuyla,
Stj. Av. Ahmet Yazıcıoğlu'nun 01.02.2014 tarihli dilekçesi ekinde
sunduğu 28.02.2014 tarihli Çankaya Askerlik Şubesi Başkanlığı'nın
belgesi uyarınca 12.02.2014 tarihinde terhis olduğu, terhis tarihinden
itibaren bir ay geçmediği anlaşılmakla, ilgilinin avukatlık stajına kaldığı
yerden devam etmesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :76
Günü: 05/03/2014
135
STJ. AV. ……………..
136
RE'SEN
……………. Stj.sicil sayılı
…………… 'un TBB Staj
……………… Stj.sicil sayılı ………………..'un TBB Staj
Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu
Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin
Staj İç Yönetmeliği'nin
19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM
19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri
bölümünün 2 hafta uzatılmasına, uzatılan staj süresinin
hükümleri uyarınca stajının ABEM
tamamlanmasından sonra görüşmeye alınmasına,
bölümünün 2 (iki) hafta uzatılması
konusunun görüşülmesi.
12.02.2014 tarih 72/55 sayılı Yönetim 12.02.2014 tarih 72/55 sayılı Yönetim Kurulu kararında Polatlı
Kurulu kararının yeniden görüşülmesi Adliyesi'ne kurulacak olan ses sistemi için Atsan Elektronik Ltd. Şti.'ne
iş verilmiş ise de, sonradan yapılan incelemede bu bedele işçiliğin dahil
olmadığı, ilgili firma tarafından işçilik için ayrıca 3.500,00.TL talep
edildiği anlaşılmakla, Polatlı Adliyesi Avukat Odası ses sisteminin
Emsal Güv. Otom.Sis. Bilişim Tic. Ltd. Şti. firmasına işçilik, montaj ve
tüm ekipman dahil 8.530,00.TL+KDV bedel ile yaptırılmasına, bu
işlemlerin Avukat İzzet Taştan ve Müdür Yardımcısı Turgay Coşkun
tarafından takip edilmesine,
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
Başkan
Avukat Sema
AKSOY
Başkan Yrd.
Avukat
Orhan
ŞİMŞEK
Genel
Sekreter
Avukat
Gökhan
CANDOĞAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Sema
GÜLEÇ
UÇAKHAN
Avukat
Erol Yılmaz
ARAS
Avukat
Hakan
BEZGİNLİ
Avukat
Hatice
KORKMAZ
Avukat
İbrahim
LÖKLÜOĞLU
Avukat
Hüseyin
MEHAN
Avukat
Sami Saygın
YAZICIOĞLU
Avukat
Beyza Elif
CABBAR
Download

5 mart 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu kararları