EYLÜL EKĠM AYI ÖĞRENDĠKLERĠMĠZ
Kavramlar
Renk:Kırmızı,sarı
Geometrik Ģekil:Daire
Boyut:Uzun ,kısa
Miktar:Az,çok
Yön mekanda konum:Yukarı aĢağı-iç,dıĢ,uzak,yakın
Sayı kavramı:1,2
Duyu:Sıcak ,soğuk,ılık
Duygu:Mutlu,üzgün,kızgın korkmuĢ,ĢaĢkın,
Çizgi çalıĢmaları,ritmik sayma oyunları,nesne ile sayma çalıĢmaları ,örüntü
oluĢturma çalıĢmaları,labirent çözme ,mandala yapma
Okulumuza baĢladık,kendi isimlerimizi söyleyerek diğer arkadaĢlarımızla
tanıĢtık,okulumuzda niçin geldiğimizi okulumuzda neler yapacağımızı
öğrendik.Sınıfta ve okulda nasıl davranacağımız konusunda hep birlikte kararlar
verdik.
Sonbahar mevsiminin özelliklerini öğrendik.Sonbahar mevsiminde havadaki
değiĢiklikleri gözlemledik. Sonbaharda ağaçlardaki değiĢiklikleri gözlemledik.
Sonbahar mevsimindeki yaprakları inceledik.
Cumhuriyet Bayramının anlamını öğrendik.Atatürk’ün Türk Ulusu için neler
yaptığını resimlerle inceledik.Mustafa Kemal ATATÜRK ’ün Ailesini tanıdık.
Mustafa Kemal ATATÜRK ’ün çocuk sevgisini anlatan resimlerini inceledik ve ona
söylemek istediklerimizi ifade ettik.Cumhuriyet YürüyüĢü yaptık.
Değerler eğitimi:Sevgi ve saygı(kendini sevebilme,ailesini arkadaĢlarını sevme ve
saygı duyma,vatanseverlik-Ataya saygı duyma)
SERBEST ZAMAN ETKĠNLĠKLERĠ (ĠLGĠ KÖġELERĠNDE OYUN )
Serbest zaman etkinlikleri çocuğun yaratıcılığını geliĢtirme, kendini ifade
etmesini sağlama, yardımlaĢma, paylaĢma, iĢbirliği, baĢladığı iĢi sonuçlandırma
konusunda kararlı olma, sorumluluk alma, problem çözme, neden-sonuç iliĢkisi
kurma açısından çok önemlidir.
Projelerimizin amacına uygun malzemelerle zenginleĢtirilmiĢ ilgi köĢelerinde
( Blok, Evcilik, Eğitici Masa Oyuncakları, Kitap, Fen ve Matematik KöĢelerinde)
kendi seçimleri doğrultusunda çalıĢmalarımızı sürdürdük.
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠKLERĠ-MÜZĠK ETKĠNLĠKLERĠ-DRAMA-OYUN
Sihirli kelimeleri (günaydın,teĢekkür ederim,lütfen ) öğrenerek kullanmaya
baĢladık.Bayramlarımızı öğrendik,duygularımızı tanıyarak isimlendirdik dostluğu
arkadaĢlığı paylaĢmayı öğrenmeye baĢladık. Hergüne bir masal dinledik
dinlediğimiz masalları ya canlandırdık ya da sonunu biz tamamladık drama
çalıĢmlarıyla kendimizi daha iyi ifade etmenin yollarını bulmaya çalıĢtık.
Sınıfta öğrendiklerimizden örnekler
Okul (Parmak Oyunu )
ĠĢte benim okulum (iki el birleĢtirilerek baĢ üzerinde daire yapılır)
Bölüm bölüm sınıflar ( eller bele konularak daire yapılır)
Ġçinde çocuklar var (parmaklar oynatılır)
Öğretmenim hikaye anlatır(iki el ile hikaye anlatma hareketi yapılır)
Sevgi ile bizi donatır(iki el bedene sarılır)
Eğlence, oyun burda (iki el önde avuçlar yukarı doğru açılır)
Mutluyum okulumda (iki el bedene sarılır)
OKULUM BAġLADI(ġarkı)
Okulum baĢladı
Erkenden yatmalı erkenden kalkmalı
Hop kalkmalı
ġap Ģap yıka yüzünü uykun açılsın
Kahvaltını yapınca diĢ fırçalansın
Elbiselerini giy saçları tara
Her Ģey tamam oldu iĢte
Okul baĢlasın.
BĠLMECELER
-Hem annemiz gibi sıcak. Açtı bize hemen kucak (öğretmen)
-Kitabı defteri koyarım. Her gün okula taĢırım. (çanta)
-Bir kovanda bin arı. Balları baldan tatlı, canları candan tatlı. (okul ve çocuklar)
-Her yeri görür kendini görmez.(göz)
-Yedi delikli tokmak, bilmiyorsan aynaya bak.(baĢ)
-Kökü yukarı, dalları aĢağı(saçlar)
-Ġki pencerem var, etrafı etten duvar. Sabahları açarım, geceleri kaparım.(göz)
-Yarım kaĢık, duvara yapıĢık.(kulak)
OKULUM (Parmak Oyunu)
Bu okulumun çatısı(el baĢın üzerinde üçgen yapılır)
Bunlar pencereleri(iki el gözde yuvarlak yapılır)
Bu bacası(iĢaret parmakla burun gösterilir)
Bu bahçesi(iki el yan ayana birleĢtirilir)
Bunlar da bahçesindeki salıncaklar(iki el yan yana birleĢik durumdayken sağa sola
sallanır.)
Oynarız, eğleniriz(eller birbirinin etrafında döndürülür)
NeĢeliyiz, sevinçliyiz(AlkıĢlanır)
MĠNĠK KUġ (ġarkı)
Mini mini bir kuĢ konmuĢtu
Pencereme konmuĢtu
Aldım onu içeriye
Cik cik cik ötsün diye
Pır pır ederken canlandı
Ellerim bak boĢ kaldı
ROND
Miço nerden geliyor?
Harmanlıktan aĢağı
Oyna da Miço oyna
Zıpla da Miço zıpla
Miço gözlerdin nerde?
Fıldır fıldır yerlerde
Oyna da Miço oyna
Zıpla da Miço zıpla
Miço ellerin nerde?
Kıvrım kıvrım bellerde
Oyna da Miço oyna
Zıpla da Miço zıpla
ġARKI
Annem babam kardeĢim
Güzel Ģirin evim var
Bahçesinde oynarım
Renkli renkli topum var
Hop hop oynarım
Zıp zıp oynarım
Bir de ton ton dedem var
Kocamandır gözlüğü
Büyükannem sevimli
Pamuk gibi elleri
Ton ton dedem ton ton
Büüyükannem pon pon
SO so soğudu hava soğudu
Kazağımı giymedim bak neler oldu
Burnum kızardı
Uff ateĢim çıktı
Ha ha hapĢuuu hemen yatmalı
Ha ha ha hapĢu çok uyumalı
BĠLMECELER
Evlerde bulunur, açık ve kapalı durur (pencere)
Tuğladan yapısı, çamdandır kapısı(ev)
Minicik doğar, anne sütüyle doyar.(bebek)
PARMAK OYUNU
Sar Makarayı
Sar sar sar makarayı
Çöz çöz çöz makarayı
ġöyle de böyle Ģap Ģap Ģap
ġöyle de böyle Ģap Ģap Ģap
ġĠĠR
ATATÜRK ÇĠÇEKLERĠ
Çocukları severdin
Bize çiçekler verdin
Yurdu, Cumhuriyeti
Bize armağan ettin
Her bayramda süsleriz
Senin güzel resmini
Her zaman özleyerek
Anıyoruz ismini
ġARKI
SONBAHAR
Sarı sarı yapraklar sallanıyor
Rüzgar esiyor hepsi düĢüyor
Uç yaprak uç yaprak
Süzülerek uç
Sonbahar geldi bak
Hava soğumuĢ
ROND
Ġki elim iki kolum bacaklarım var
Her insanda bir burun
Bir de ağız var
Sen hiç gördün mü ?
Üç kulaklı bir adam
Ha haa hahaaaa
Olur mu hiç üç kulak
Dön de aynaya bak
Heyyyyyy
FEN VE DOĞA ETKĠNLĠKLERĠ
Parmak Ġzleri Aynı Mı?
Kokular Hareket Eder Mi?
Tükürüğümüz Olmadan Tat Alabilir biyiz?
SANAT ETKINLIKLERI
Yırtma çalısmaları
Oyun hamuru ile model olusturma
Artık materyallerle yaratıcı çalısma
Resim çerçevesi yapımı
Bayram kartı hazırlama
Parmak baskısı
Serbest resim çalısması
Sınırlı boyama çalısması
Kolaj çalıĢmaları
Suluboya çalıĢmaları
Download

EYLÜL EKĠM AYI ÖĞRENDĠKLERĠMĠZ Kavramlar Renk:Kırmızı