NENE HATUN ANAOKULU EYLÜL-EKĠM AYI BÜLTEN
KAVRAMLAR
Ön-arka,uzak-yakın,1,2,3,4 sayıları,tatlı-tuzlu-ekĢi-acı,kokulu-kokusuz,ince –
kalın,sıcak-ılık-soğuk,ıslak-kuru,içeri-dıĢarıda ,kırmızı-mavi-sarıturuncu,,kenar,köĢe,sesli-sessiz,mutlu-üzgün-kızgın-korkmuĢ,aynı-benzerfarklı,açık –kapalı,kirli-temiz,yaĢlı-genç,düzenli-dağınık,kare,üçgen daire,kare
TEMALAR ve Okuma Yazmaya Hazırlık ÇalıĢmaları
Ben kimim,Okulum,ailem,sonbahar,Cumhuriyet,sağlığımız
Çarpı iĢareti, düz çizgi,dik çizgi,yatay çizgi,sayı yazma,yuvarlak çizgi
Değerler eğitimi
Saygı,hoĢgörü,paylaĢma,sevgi
Kutladığımız belirli günler ve haftalar
Hayvanları koruma günü ,29 Ekim Cumhuriyet bayramı ,kurban bayramı
,Dünya çocukları günü,YaĢlılar haftası,Eylül ve Ekim ayında doğanlar partisi,
ġĠĠRLER
OKULUMUZ
Her yerden daha güzel,
Bizim için burası,
Okul, sevgili okul,
NeĢe, bilgi yuvası!
Güzel kitaplar burda,
Birçok arkadaĢ burda,
Ġnsan nasıl sevinmez,
Henüz ana kucağı.
Böyle yerde okur da?
Senin çatın altına,
Girmez kötü duygular.
Bilgi veren yerlerde,
Kalmaz artık kaygılar, C. IRMAK
EVĠMĠZ BĠZ
ġipĢirindir evimiz, Annem, babam, ben,
Ġçi dıĢı tertemiz. Küçücük bir aileyiz.
Siz de gelip görseniz Sevdikçe azalmaz ki
Onu çok seversiniz. Hep çoğalır sevgimiz.
M. N. ÖNGAY A. SĠVASLIOĞLU
TEKERLEMELER
GÜNAYDIN ÖĞRETMENĠM
Sınıfın önünde durdum,
Usulca kapıyı vurdum.
Öğretmene dedim:
“Günaydın efendim,
Ben geldim.”
OKUL
Mini mini birler,
ÇalıĢkandır ikiler,
Mavi gözlü üçler,
Sevimlidir dörtler,
Misafirdir beĢler,
Altılar, akıllıdırlar,
Yediler, yemeklerini yediler,
Sekizler, zekidirler,
Dokuzlar, doktor oldular,
Onlar bizi okuttular.
KÜÇÜK DOSTUM
Küçük dostum gelsene,
Ellerini versene,
Ellerimizle Ģap Ģap!
Ayaklarımızla rap rap!
Bir Ģöyle, bir böyle
Dans edelim seninle.
Bir böyle, bir Ģöyle
Dans edelim seninle.
UÇAN DAĠRE
Uçan daireyim ben, Ne üçgene benzerim,
Gelin gidelim göğe. Ne dikdörtgen, kareye.
Birlikte döne döne, Sivri köĢem yok benim,
Ġnelim artık yere. Öğrendin mi adım ne?
Daire…
BĠLMECELER
Bir küçücük kumbara, Ekin taĢır ambara. (KaĢık)
Dolu gider, boĢ gelir, Ağzımıza hoĢ gelir. (KaĢık)
Sapı uzun, beli ince, Beden Ģifa bulur ağza girince. (KaĢık)
Aç durur, susuz durmaz. (Bardak)
Ekmeği de keserim meyveyi de, çok dikkat etmek gerekir ucumun
sivrisine. (Bıçak)
Üç tane ucum var, demirden yapılırım. Plastikten de olurum, salataya
bayılırım. (Çatal)
Annemin dört çocuğu var, dördününde boyu aynı. El ele tutuĢunca,
dördü olur dört köĢe. (Kare)
Suyla beraber köpürür, bütün kirleri alıp, götürür. (Sabun)
Kirlenirsem sokakta, yıkanırım orada (Banyo)
Göz ile görülmez, el ile tutulmaz, ondan uzak duranlar, sağlamdır
hasta olmaz. (Mikrop)
ÇarĢıdan alınmaz, mendile konulmaz. Ondan tatlı, Hiçbir Ģey olmaz.
(Uyku)
BaĢın altına konulur, mıĢıl mıĢıl uyunur. (Yastık)
Yatarken giyilir, kalkınca çıkarılır. (Pijama)
PARMAK OYUNLARI
OKULUM
Bu okulumun çatısı, (El baĢın üzerinde üçgen yapılır.)
Bunlar pencereleri, (Ġki el gözde yuvarlak yapılır.)
Bu bacası, (ĠĢaret parmakla burun gösterilir.)
Bu bahçesi. (Ġki el yan yana birleĢtirilir.)
Bunlar da bahçedeki salıncaklar, (Ġki el yan yana birleĢik durumdayken
sağa sola sallanılır.)
Bunlar da arkadaĢlarım. (On parmak açılır, sallanılır.)
Oynarız, eğleniriz. (Eller birbiri etrafında döndürülür.)
NeĢeliyiz, sevinçliyiz. (AlkıĢlanır.)
AĠLEM
Annem yemek yapar, (Yemek karıĢtırma hareketi yapılır.)
ÇamaĢır yıkar. (Elde çamaĢır yıkama, mandalla asma hareketi yapılır.)
Babam iĢe gider, (Parmaklar yürütülür.)
AlıĢveriĢ yapar. (PoĢet taĢıma hareketi yapılır.)
Ablam ders çalıĢır. (Yazı yazma hareketi yapılır.)
Abim kitap okur. (Ġki el açılıp, kitap okuma, sayfa çevirme hareketi
yapılır.)
KardeĢim çıngırak sallar. (Hareketi yapılır.)
Ben de oyun oynarım. (Parmakların hepsi oynatılır.)
N.ÖZATAĞAN
BEġ DUYUMUZ
Ġki gözüm var benim. (Ġki elle gösterilir.)
Ġki kulağım var. (Ġki elle gösterilir.)
Bir tane burnum var, iki delikli. (Elle gösterilir.)
Bir tane ağzım var. (Elle gösterilir.)
Bunlar da dudaklarım en dıdĢadır. (Dudaklar öne doğru uzatılır.)
Gülünce görünür diĢlerim. (DiĢler gösterilir, gülümsenir.)
Ağzımı açınca görürsünüz dilimi, (Dil gösterilir.)
Yemeğin tadını dilimle anlarım.
Tatlı yerken yüzüm güler. (Tatlı yeme öykünmesi yapılır.)
EkĢi yerken buruĢur. (EkĢi limon yeme öykünmesi yapılır.)
Ağzımı kapatsam dilim görünmez. (Ağız kapatılır ve dil saklanır.)
Ağzımı açarım ben. (Ağız açılır.)
Yemek yemek, su içmek. (Yemek yeme, su içme öykünmesi yapılır.)
Bir de konuĢmak için. (KonuĢma öykünmesi yapılır.)
Ya da Ģarkı söylemek için!...
ĠĢte en güzeli bu,
Gel Ģarkı söyleyelim. (Oyunun sonunda istenilen bir Ģarkı söylenebilir
ĠÇĠMDE TIK TIK BĠR SES VAR
Ġçimde tık tık bir ses var. (Eller yana açılarak soru sorma hareketi
yapılır.)
Ġçimde hangi organ var? (El, kalbin üstüne konur.)
Tık tık, tık tık tık tık! Kalp var. (Tık tık tık diye ses çıkarılır.)
Ġçimde gar gur bir ses var. (Eller yana açılarak soru sorma hareketi
yapılır)
Ġçimde hangi organ var? (El, mide üzerine konur.)
DıĢımda Ģap Ģap bir ses var. (ġap Ģapta eller vurulur.)
DıĢımda hangi organ var? (El ile tüm beden gösterilir.)
ġap, Ģap, Ģap , Ģap, Ģap, Ģap! Eller var. (Eller ile alkıĢ yapılır.)
DıĢımda rap rap bir ses var. (Rap rapta ayaklar vurulur.)
DıĢımda hangi organ var? (Eller ile bacaklar gösterilir.)
Rap rap rap rap rap rap! Ayaklar var. (Rap rapta ayaklar vurulur.)
TEMĠZ ÇOCUK
Ben bir temiz çocuğum. (Kendisi gösterilir.)
Sabah erken kalkarım, (Uyanma hareketi yapılır.)
Ellerimi yıkarım. (Eller yıkama hareketi yapılır.)
Her sabah yüzümü yıkarım. (Yüz yıkama hareketi yapılır.)
DiĢlerimi fırçalarım. (DiĢ fırçalama hareketi yapılır.)
Okuluma giderken (Yürüme hareketi yapılır.)
ġARKILAR
CUMHURĠYET
Cumhuriyet hürriyet demek
Cumhuriyet özgürlük demek
Uygarlığa çağdaĢlığa durmadan yılmadan koĢmak demek
Cumhuriyet mutluluk demek
Cumhuriyet kol kola yürümek
Uygarlığa çağdaĢlığa durmadan yılmadan koĢmak demek
KIRMIZI BALIK
Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor
Balıkçı Hasan geliyor oltasını atıyor
Kırmızı balık dinle sakın yemi yeme
Balıkçı seni tutacak sepetine atacak
Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç
YAġASIN OKULUMUZ
Daha dün annemizin
Kollarında yaĢarken
Çiçekli bahçemizin
Yollarında koĢarken
ġimdi okullu olduk
Sınıfları doldurduk
Sevinçliyiz hepimiz
YaĢasın okulumuz.
Ellerim tombik tombik
Kirlenince çok komik
Kirli yüzler sevilmez
Güzeliği görülmez
Saçlarım bakım ister
Hele diĢler hele diĢler
Kirlenmesin kulaklar
Uzamasın tırnaklar
Sonra bize pis derler pis derler
Sonbahar
Sarı sarı yapraklar sallanıyor
Rüzgar esiyor hepsi düĢüyor
Uç yaprak uç yaprak süzülerek uç
Sonbahar geldi bak hava soğumuĢ
Ceviz adam
Ceviz adam Ģip Ģap Ģup
Saçı rüzgar vu vu vu
KaĢı keman gıy gıy gıy
Burnu uzun lü lü lü
Karnı davul güm güm güm
Bize güler hah hah hah
Hah hah haaa.
DENEYLER:Parmak izi deneyi,acı-tatlı-ekĢi-tuzlu deneyi,kokulu kokusuz
deneyi ,sıcak-ılık-soğuk deneyi,turuncu ve mavi renk deneyi
Download

Ay - Bulut Sınıfı Eylül Ekim Ayı Bülteni