18 Mart Şehitler Günü anma programına
tüm halkımızı davet ediyorum.
Ahmet ZAHTEROĞULLARI
Bolu Valisi
ANMA PROGRAMI
1
18 Mart 2014 Salı
A. ŞEHİTLİKTEKİ TÖREN - Saat: 10.00
GARNĠZON KOMUTANLIĞINCA GERÇEKLEġTĠRĠLECEKTĠR
* SUNUġ
* ÇELENKLERĠN SUNULMASI
Valilik
Garnizon Komutanlığı
Belediye BaĢkanlığı
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu ġubesi
* SAYGI DURUġU
* ĠSTĠKLAL MARġI
Belediye Bandosu eĢliğinde törene katılanlarca söylenecek
* SAYGI ATIġI
AtıĢ Mangasınca yapılacak
* GÜNÜN ANLAMINI BELĠRTEN KONUġMAYI
Garnizon Komutanlığınca görevlendirilen bir subay yapacak
* ġEHĠTLĠK DEFTERĠ
Valimiz Sayın Ahmet ZAHTEROĞULLARI tarafından imzalanacak
* ġEHĠTLĠKTE DUA
Ġl Müftüsü Mehmet ġAHĠN'le birlikte yapılacaktır
B. SALON PROGRAMI - Saat: 11.00
Yer: Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu
BOLU FEN LĠSESĠ TARAFINDAN GERÇEKLEġTĠRĠLECEKTĠR
* SALON PROGRAMININ ARZEDĠLMESĠ
* SAYGI DURUġU ve ĠSTĠKLAL MARġI
* AÇILIġ KONUġMASI
Okul Müdürü Ġbrahim DOĞAN
* ġĠĠRLER
* DRAMALAR
* SĠNEVĠZYON GÖSTERĠSĠ
* TÜRKÜLER
* BUGÜNE SESLENĠġ
* 18 MART KUPASI ÖDÜL TÖRENĠ
Atletizm YarıĢması Kupası
* KAPANIġ
C. AİBÜ 18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ ANMA PROGRAMI - Saat: 14.00
Yer: Gölköy Kampüsü Mavi Salon
* SAYGI DURUġU, ĠSTĠKLAL MARġI
* GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMĠNĠ BELĠRTEN KONUġMA
Yrd. Doç. Dr. Bahattin GENCAL
AĠBÜ Öğretim Üyesi
* ÇANAKKALE SAVAġLARIYLA ĠLGĠLĠ SLAYT GÖSTERĠMĠ
* ÇANAKKALE'DE BĠR KAHRAMAN
Yrd. Doç.Dr. Levent DÜZCÜ (AĠBÜ Öğretim Üyesi)
Download

18 Mart Şehitler Günü anma programına tüm halkımızı davet