G
TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ
Sayı: 123, OCAK—MART 2014
İÇİNDEKİLER
Türk Farmakoloji Derneği Elektronik
Bülteni üç ayda bir yayımlanır.
Önsöz
1
Editör
Prof. Dr. Öner Süzer
Genel Kurul Tutanağı
2-5
Editör Yardımcıları
Doç. Dr. N. Tuğba Durlu Kandilci
Doç. Dr. Bilgen Hoşgör Başgut
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
6-23
Denetleme Kurulu Raporu
24-27
Adaylık Deklarasyonları
28-29
Prof. Dr. A. Tanju Özçelikay
Prof. Dr. Hakan Ergün
Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu
Doç. Dr. Hale Zerrin Toklu
Doç. Dr. Alper Okyar
Yeni Üyelerimiz
30
Klinik Farmakoloji Çalışma
Grubundan
34
Doç. Dr. Gülnur Sevin
Doç. Dr. Seyhan Şahan Fırat
Yrd. Doç. Dr. Banu Cahide Tel
Yrd. Doç. Dr. Kemal Buharalıoğlu
Yrd. Doç. Dr. Tolga Reşat Aydos
Yrd. Doç. Dr. Burak Cem Soner
Yrd. Doç. Dr. Emre Hamurtekin
Uzm. Dr. Kubilay Oransay
www.tfd.org.tr/bulten
[email protected]
Bültende yer almasını istediğiniz
yazıları-haberleri bü[email protected]
adresine gönderebilirsiniz.
ÖNSÖZ
Sayfa 1
Değerli Meslektaşlarım,
Türk Farmakoloji Derneği’nin XXX. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 110 üyenin
katılımı ile 17 Ocak 2014 Cuma günü yapıldı. Yapılan seçim sonucunda TFD’nin yeni
yönetim kurulu oluşturuldu. Yönetim kurulumuzun yeni dönem görev dağılımı da
aşağıdaki şekilde oluştu:
Prof. Dr. Öner Süzer (Yönetim kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Kevser Erol (ikinci Başkan)
Doç. Dr. N. Tuğba Durlu Kandilci (Genel Sekreter)
Prof. Dr. K. Esra Nurullahoğlu Atalık (Sayman)
Prof. Dr. Bahar Tunçtan (Üye)
Prof. Dr. Ersin Yarış (Üye)
Doç. Dr. Yusuf Cem Kaplan (Üye)
Genel Kurula katılım, bundan önce yapılan son on genel kuruldan -belki de daha
öncekilerin tümünden daha fazlaydı. Bu durumun açıklamasında yönetim kurulu üyeliği
için yarışan iki ayrı listenin varlığının ana etken olduğu kesindir. İleriki sayfalarda bu
listelerin adaylık deklarasyonlarını da bulacaksınız. Bu katılımı ve oylama sonuçlarını çok
iyi okumak gerektiğini düşünüyorum. Bültenin bir sonraki sayısına, bu sonuçların
analizini içeren ve bu durumu geçmiş dönemlerle karşılaştıran bir yazı hazırlayacağım.
Saygılarımla ve Nisan - Haziran 2014 sayısında görüşmek dileğimle.
Prof. Dr. Öner Süzer
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Sayfa 2
Türk Farmakoloji Derneği XXX. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Türk Farmakoloji Derneği’nin XXX. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, 110 üyenin
katılımı ile 17 Ocak 2014 Cuma günü saat 17:00’de Hacettepe Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Açılış ve saygı duruşunu takiben kongre divanı
seçildi. Kongre divanına, divan başkanı olarak Prof. Dr. Mehmet Melli, üye olarak Ecz.
Hande Karahan ve Ecz. Gökçen Telli seçildi. Kongre divanının oluşturulmasının ardından
maddelerin görüşülmesine geçildi.
Türk Farmakoloji Derneği XXIX. dönem çalışma raporu Genel Sekreter Doç. Dr. N. Tuğba
Durlu Kandilci tarafından, Türk Farmakoloji Derneği Çalışma Gruplarının ve Kurullarının
raporları ise temsilcileri tarafından sunuldu. Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Raporu
kurulun sekreteri Yrd. Doç. Dr. Ömer Demir tarafından, Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu
Raporu salonda grubun bir üyesi olmadığı için Genel Sekreter Doç. Dr. N. Tuğba Durlu
Kandilci tarafından, Yeterlik Kurulu Raporu ise kurulun başkanı Prof. Dr. Canan Uluoğlu
tarafından sunuldu. Akılcı İlaç Eğitimi Kurulu başkanı Prof. Dr. Ersin Yarış ise kurul
tarafından dönem içinde herhangi bir çalışma yapılmadığı için sunulacak bir rapor
olmadığını belirtti. Daha sonra, mali rapor Sayman Prof. Dr. K. Esra Nurullahoğlu Atalık
tarafından, denetleme kurulu raporu ise kurul üyesi Prof. Dr. Tanju Özçelikay tarafından
sunuldu. Sunumların ardından Yönetim Kurulu’nun ibrası görüşmeye açılarak oy birliği ile
yönetim kurulu ibra edildi.
Genel kurulda 2014-2015 yılları bütçe taslağı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Prof.
Dr. Öner Süzer’in önerisi üzerine, Yönetim Kurulu’na gerekli görüldüğü durumlarda
tahmini bütçe kalemleri arasında değişim yapma yetkisi oy birliği ile verildi. 2014-2015
yılları için giriş aidatı ve yıllık aidatları 60 TL olarak önerildi ve bu öneri oy çokluğu ile
kabul edildi.
Gündemin 8. maddesinde belirtilen, Yönetim Kurulu’na Dernek Merkezi olarak
kullanılmak üzere Ankara’da gayrimenkul satın alması için yetki verilmesi konusu
görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öner Süzer bunun gerekçelerini anlattı. Bu
konu ile ilgili olarak Uzm. Dr. İsmail Burak Bal, Prof. Dr. Eyüp Sabri Akarsu ve Prof. Dr.
Nur Banoğlu söz alarak görüşlerini dile getirdiler. Yapılan oylamada oy çokluğu ile
belirtilen amaçla ilgili olarak gayrimenkul satın alması için Yönetim Kurulu’na bir dönem
için yetki verildi.
Gündemin ilk sekiz maddesinin görüşülmesinin ardından Yeni Yönetim ve Denetleme
Kurulları’nın seçimine geçildi. Aşağıda adı belirtilen üyeler Yönetim Kurulu ve Denetleme
Kurulu için aday olarak teklif edildiler:
Yönetim Kurulu Üye Aday Listesi:
Öner Süzer
Kısmet Esra Nurullahoğlu Atalık
B.Sönmez Uydeş Doğan
Canan Uluoğlu
Nezahat Tuğba Durlu Kandilci
Yusuf Cem Kaplan
Ali Boray Başcı
Şükrü Aynacıoğlu
Mehmet Cansev
Kevser Erol
Bahar Tunçtan
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Sayfa 3
Mecit Orhan Uludağ
Levent Üstünes
Ersin Yarış
Denetleme Kurulu Üye Aday Listesi:
Tanju Özçelikay
Nurettin Abacıoğlu
Eyüp Sabri Akarsu
Ümit Yaşar
Ahmet Hacımüftüoğlu
Faruk Erden
Üyelerin belirlenmesinin ardından Yönetim ve Denetleme Kurulları için kapalı oylama
yapıldı. Oyların sayımı için Hande Karahan ve Gökçen Telli seçildi. Oyların sayımı
sonucunda 110 kişinin geçerli oy kullandığı belirlendi. Sayım sonucunda üye adaylarının
sıralaması, aldıkları oy sayısına göre aşağıda belirtilmiş olup adayların aldıkları oy sayıları
isimlerinin karşısına yazılmıştır.
Yönetim Kurulu Üye Aday Listesi:
Öner Süzer
Kevser Erol
Ersin Yarış
Bahar Tunçtan
Yusuf Cem Kaplan
Kısmet Esra Nurullahoğlu Atalık
Nezahat Tuğba Durlu Kandilci
Canan Uluoğlu
B.Sönmez Uydeş Doğan
Mecit Orhan Uludağ
Mehmet Cansev
Şükrü Aynacıoğlu
Levent Üstünes
Ali Boray Başcı
71
68
64
62
60
59
56
51
49
49
43
39
38
37
Denetleme Kurulu Aday Listesi:
Tanju Özçelikay
Nurettin Abacıoğlu
Eyüp Sabri Akarsu
Ümit Yaşar
Ahmet Hacımüftüoğlu
Faruk Erden
74
72
65
54
31
22
Aynı oyu alarak listede 9. Sırayı paylaşan Orhan Uludağ ve B. Sönmez Uydeş Doğan
arasında kura çekildi ve kura sonucuna göre B.Sönmez Uydeş Doğan 9.sırada, Orhan
Uludağ ise 10.sırada oldu.
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Sayfa 4
Türk Farmakoloji Derneği XXX. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu
ve Denetleme Kurulu aşağıdaki şekilde belirlendi;
Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri :
Öner Süzer
Kevser Erol
Ersin Yarış
Bahar Tunçtan
Yusuf Cem Kaplan
Kısmet Esra Nurullahoğlu Atalık
Nezahat Tuğba Durlu Kandilci
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Canan Uluoğlu
B.Sönmez Uydeş Doğan
Mecit Orhan Uludağ
Mehmet Cansev
Şükrü Aynacıoğlu
Levent Üstünes
Ali Boray Başcı
Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri:
Tanju Özçelikay
Nurettin Abacıoğlu
Eyüp Sabri Akarsu
Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:
Ümit Yaşar
Ahmet Hacımüftüoğlu
Faruk Erden
Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın seçilmesinin ardından Yeterlik Kurulu üyeleri açık
oylama ile belirlendi. Aşağıda adı belirtilen üyeler Yeterlik Kurulu için aday olarak teklif
edildiler:
Yeterlilik Kurulu Üye Aday Listesi:
Canan Uluoğlu
Günay Yetik Anacak
Tolga Reşat Aydos
S. Sırrı Bilge
Edibe Minareci
Mine Kadıoğlu Duman
Gönen Şarlak Sözer
Yapılan açık oylama sonucunda Yeterlik Kurulu üyeleri şu şekilde belirlendi:
Yeterlilik Kurulu Asıl Üyeleri:
Canan Uluoğlu
Günay Yetik Anacak
Tolga Reşat Aydos
S. Sırrı Bilge
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Sayfa 5
Yeterlilik Kurulu Yedek Üyeleri:
Edibe Minareci
Gönen Şarlak Sözer
Mine Kadıoğlu Duman
Yeterlik Kurulu seçiminin ardından Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm
Kurul (TTB-UDEK) temsilcilerinin seçimine geçildi. Yapılan açık oylama ile TTB-UDEK
temsilciliğine oy birliği ile Ersin Yarış ve Remzi Erdem atandı. Yedek temsilciler olarak ise
Mine Kadıoğlu Duman ve Ali Boray Başcı atandı.
Dileklerin sorulması ile Ergin Dileköz laboratuvarlarının Rektörlük tarafından taşınması
hakkında Türk Farmakoloji Derneği’nden değerlendirme istediğini belirtti. Dernek
Başkanı Prof. Dr. Öner Süzer bu konuda yazılı başvuru yapılmasını istedi.
Daha sonra, XXX. Seçimli Genel Kurul, Kongre
imzalanması yetkisi oy birliği ile verilerek kapatıldı.
Divanı’na
toplantı
tutanağının
Prof. Dr. Mehmet Melli
Divan Başkanı
Ecz. Hande Karahan
Divan Üyesi
Ecz. Gökçen Telli
Divan Üyesi
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
TFD YÖNETİM KURULU FAALİYET VE MALİ RAPORU
Sayfa 6
Türk Farmakoloji Derneği, XXIX. Dönem Yönetim Kurulu, Faaliyet Ve Mali Raporu
XXIX. Dönem Yönetim Kurulu‘muzun 23 Aralık 2011 – 17 Ocak 2014 tarihleri
arasında gerçekleĢtirdiği faaliyetler aĢağıda sunulmuĢtur.
Bilimsel etkinlikler:
Toplantıların Kronolojik Özeti
Tarih
Toplantı Adı
Sorumlusu
1.
7-9 Mart
2012
21. FEKBES ―Dr. Nejat F. EczacıbaĢı‖ toplantısı (ErciyesKayseri)
Prof. Dr. K.
Esra Nurullahoğlu Atalık
2.
11-16 Haziran
2012
4. TFD Prof. Dr. M. Oğuz Güç
Yaz Okulu (Ankara)
Doç. Dr. N.
Tuğba Durlu
Kandilci
7
3.
07 Mayıs
2012
XIX. Eğitim Sempozyumu
"Biyofarmasötikler ve Biyobenzerler" (Ege Palas-Ġzmir)
Prof. Dr. YeĢim Tunçok
162
4.
18 Temmuz
2012
EPHAR2012 Sempozyumu
"Rho/RhoKinaseSignalling in
Health and Diseases", Granada
Ġspanya
Prof. Dr. Kansu BüyükafĢar
5.
4-6 Mart
2013
22. FEKBES ―Ecz. Nezih Ulagay‖ Prof. Dr. K.
toplantısı (Uludağ-Bursa)
Esra Nurullahoğlu Atalık
6.
24-29 Haziran
2013
5. TFD Prof. Dr. M. Oğuz Güç
Yaz Okulu (Ankara)
Doç. Dr. N.
Tuğba Durlu
Kandilci
7.
24 Mayıs
2013
XX. Eğitim Sempozyumu
“Symposium on Pharmacoeconomics: Basic principles and
valuation of health states” (CerrahpaĢa Tıp Fakültesi,
Ġstanbul)
Prof. Dr. Öner
Süzer
8.
4-7 Kasım
2013
22. Ulusal Farmakoloji Kongresi Prof. Dr. B.
(Antalya)
Sönmez
UydeĢ Doğan
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
Katılım
68
70
7
81
276
TFD YÖNETİM KURULU FAALİYET VE MALİ RAPORU
Sayfa 7
FEKBES Toplantıları
―Farmakoloji Eğitiminde KuĢaklararası Bilimsel EtkileĢme Seminerleri (FEKBES)
Programı‖nın yirmibirincisi 7-9 Mart 2012 tarihleri arasında Erciyes-Kayseri‘de ―Dr.
Nejat F. EczacıbaĢı‖ adına (bu toplantıya 68 kiĢi katılmıĢtır) yapılmıĢtır. Toplantıya
konuĢmacı olarak Dr. C. Kemal Buharalıoğlu, Dr. Elif Çadırcı, Dr. H. Burak Kandilci,
Dr. Seyhan ġahan Fırat ve Dr. Hale Tufan davet edilmiĢtir.
Bu seminerlerin yirmiikincisi ise 4-6 Mart 2013 tarihleri arasında Uludağ-Bursa‘da
―Ecz. Nezih Ulagay‖ adına düzenlenmiĢtir (bu toplantıya 70 kiĢi katılmıĢtır). Toplantıya
davet edilen konuĢmacılar Dr. Abdulmecit Albayrak, Dr. Semil Selcen Göçmez, Dr.
ġahika Güner, Dr. Özgür Devrim Can ve Dr. Gülnur Sevin‘dir.
―Farmakoloji Eğitiminde KuĢaklararası Bilimsel EtkileĢme Seminerleri Programı‖nın
yirmiüçüncüsü ise 2013 yılında kaybettiğimiz Derneğimizin Kurucu Üyesi ve birçok
dönem BaĢkanlığını yapmıĢ olan ―Prof. Dr. S. OĞUZ KAYAALP‖ hocamız adına
Palandöken-Erzurum‘da 17-19 Mart 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
Yönetim Kurulu tarafından farmakoloji bilimine 40 yılı aĢkın süredir hizmet veren veya
derneğe 40 yıldır üye olan, emekli olmuĢ veya halen çalıĢan farmakolog
meslektaĢlarımıza teĢekkürümüzün bir göstergesi olarak ―plaket‘‘ verilmesine devam
edilmiĢtir. Bu plaketler Derneğimizin ―Farmakoloji Eğitiminde KuĢaklararası Bilimsel
EtkileĢme Seminerleri‖ sırasında yapılan bir tören ile verilmiĢtir.
Plaket alan üyelerimizin listesi şu şekildedir:
7-9 Mart 2012 Erciyes-Kayseri
Prof. Dr. Atilla Bozkurt (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Halil Sağduyu (Ġstanbul Üniversitesi)
4-6 Mart 2013 Uludağ-Bursa
Prof. Dr. Meral Tuncer (Hacettepe/BaĢkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Arda Bökesoy (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Serpil Önder (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Sevim Ercan (Gazi Üniversitesi)
17-19 Mart 2014 Palandöken-Erzurum toplantımızda plaket verilecek üyelerimizin
listesi şu şekildedir:
Prof. Dr. Hakan Zengil (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Yusuf Sarıoğlu (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Meral Keyer Uysal (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ece Genç (Yeditepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Necdet Doğan (Selçuk Üniversitesi)
FEKBES toplantıları hakkında detaylı bilgiler http://www.tfd.org.tr/Default.aspx?
sid=83&div=div28&lnk=lnk83 adresinde bulunmaktadır.
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
TFD YÖNETİM KURULU FAALİYET VE MALİ RAPORU
Sayfa 8
TFD Eğitim Toplantıları
Derneğimiz Yönetim Kurullarının düzenli olarak gerçekleĢtirdiği bilimsel etkinliklerden
birisi de eğitim sempozyumlarıdır. Bu kapsamda çalıĢma dönemimiz içerisinde 2
sempozyum düzenlenmiĢtir.
a. "Biyofarmasötikler ve Biyobenzerler" adı altında 07 Mayıs 2012 tarihinde Ege PalasĠzmir‘de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı‘nın
katkılarıyla gercekleĢtirilen XIX. Eğitim Sempozyumu‘nun sekreterliğini Prof. Dr.
YeĢim Tunçok yapmıĢtır ve bu toplantıya 162 kiĢi katılmıĢtır.
b. ―Symposium on Pharmacoeconomics: Basic principles and valuation of health
states‖ baĢlığıyla 24 Mayıs 2013 tarihinde Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp
Fakültesi Cem‘i Demiroğlu Oditoryumu‘nda Türk Farmakoloji Derneği ile birlikte Yunan
Farmakoloji Derneği ve CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'nın
katkılarıyla gerçekleĢtirilen XX. Eğitim Sempozyumu‘nun BaĢkanlığını ise Prof. Dr.
Öner Süzer yapmıĢtır. Bu toplantıya 81 kiĢi katılmıĢtır.
Farmakoloji eğitim toplantıları hakkında detaylı bilgiler http://www.tfd.org.tr/
Default.aspx?sid=82&div=div28&lnk=lnk82 adresinde bulunmaktadır.
TFD Ulusal Kongresi
22. Ulusal Farmakoloji Kongresi 4-7 Kasım 2013 tarihleri arasında Antalya‘da Rixos
Lares Otel‘de gerçekleĢtirilmiĢtir. Kongre Bilimsel Sekreterliğini Prof. Dr. B. Sönmez
UydeĢ Doğan‘ın yaptığı kongrede paneller ve konferansların yanında sözlü (32) ve
poster (190) Ģeklinde toplam 222 bildiri sunulmuĢtur. Bu kongreye 276 kiĢi
katılmıĢtır. 4 Kasım 2013‘de 6. Klinik Farmakoloji Sempozyumu ve 5. Klinik
Toksikoloji Sempozyumu da yapılmıĢtır.
Detaylı bilgiler www.tfd.org.tr/kongre adresinde bulunmaktadır.
TFD Prof. Dr. M. Oğuz Güç Yaz Okulu
Bu dönemde Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından ―Farmakoloji
alanında deneysel araĢtırmalarda kullanılan standart deneysel yöntemlerin ve temel
kavramların öğretimi ile farmakoloji eğitiminin ulusal standardizasyonunu sağlamak
ve farmakoloji anabilim dallarının geliĢimine katkıda‖ bulunmak amacıyla ―Türk
Farmakoloji Derneği Yaz Okulu‖ çalıĢmalarına devam edilmiĢtir.
TFD Prof. Dr. M. Oğuz Güç Yaz Okulları‘nın dördüncüsü 11-16 Haziran 2012 tarihleri
arasında Ankara‘da Hacettepe, Ankara, Gazi ve BaĢkent Üniversiteleri‘nin katkılarıyla
yapılmıĢtır. Bu kursa katılan üyelerimiz Ģu Ģekildedir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ecz. Tuğçe DemirtaĢ (Kocaeli Üniversitesi)
ArĢ. Gör. ġükriye YeĢilot (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Uzm. Ecz. Mehtap Cincioğlu (Hacettepe Üniversitesi)
Dr. Arzu Erdal (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Dr. Ġlknur Köseoğlu (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Dr. Ġhsan Bayel (Çukurova Üniversitesi)
Ecz. A. Nihal Sarı (Mersin Üniversitesi)
TFD Prof. Dr. M. Oğuz Güç Yaz Okulları‘nın beĢincisi ise 24-29 Haziran 2013 tarihleri
arasında Ankara‘da yine Hacettepe, Ankara, Gazi ve BaĢkent Üniversiteleri‘nin
katkılarıyla yapılmıĢtır. Bu kursa katılan üyelerimiz ise Ģu Ģekildedir:
1. Yrd. Doç. Dr. Ali Parlar (Adıyaman Üniversitesi)
2. Dr. Elif Onat (Fırat Üniversitesi)
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
TFD YÖNETİM KURULU FAALİYET VE MALİ RAPORU
Sayfa 9
3.
4.
5.
6.
7.
Yrd. Doç. Dr. Filiz Özyiğit (Dumlupınar Üniversitesi)
Ecz. Hande Karahan (Hacettepe Üniversitesi)
Uzm Ecz. Merve Denizaltı (Hacettepe Üniversitesi)
Dr. Ruhan Deniz Topuz (Trakya Üniversitesi)
Dr. Sait Bayram (Düzce Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Oğuz Güç Yaz Okulu hakkında detaylı bilgiler http://www.tfd.org.tr/
Default.aspx?sid=84&div=div28&lnk=lnk84 adresinde bulunmaktadır.
R. Kazım TÜRKER Genç Farmakolog Teşvik Ödülleri
Ülkemizde Farmakoloji bilimin geliĢmesine çok önemli katkılar yapan hocamız
merhum Prof. Dr. R. Kazım Türker anısına Dernek Yönetim Kurulumuz tarafından
―Genç Farmakolog TeĢvik Ödülü‖ verilmesine bu dönemde de devam edilmiĢtir.
Seçici jüri, 2011 yılında iki üyemizi ödüle layık bulmuĢtur:
Yrd. Doç. Dr. Hilmi Burak Kandilci (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim
Dalı)
Yrd. Doç. Dr. Oğuz Mutlu (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim
Dalı).
Ödül plaketleri 8 Mart 2012 tarihinde Erciyes-Kayseri‘de ―Dr. Nejat F. EczacıbaĢı‖
adına düzenlenen toplantıda verilmiĢtir.
Seçici jürimizin 2012 yılında bir üyemizi ödüle layık bulmuĢtur:
Doç. Dr. Elif Çadırcı (Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim
Dalı)
Ödül plaketi 5 Mart 2013 tarihinde Uludağ-Bursa‘da ―Ecz. Nezih Ulagay‖ toplantısında
verilmiĢtir.
2013 Ödülü için baĢvurular 3 ġubat 2014 tarihine kadar kabul edilmektedir.
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK)
Yönetim Kurulu dönemimizde TTB UDEK‘e hiç aidat ödemediğimiz saptanmıĢtır, bu
Ģekilde 2006 yılından itibaren gecikme faizi hariç 10395 TL borcumuz birikmiĢtir.
Yaptığımız pazarlıklar sonucunda borcumuz 6500 TL‘ye düĢürülmüĢ ve ödenmiĢtir.
Bundan sonra da TTB UDEK genel kurulunda alınan karar gereği sadece temsil
ettiğimiz uzmanlık alanında (yani Tıbbi Farmakoloji) asistan ya da uzman hekim
unvanına sahip, uzmanlık derneğine kayıtlı her bir üye için 3 TL üzerinden aidat
alınacaktır. Bu Ģekilde yıllık aidatımızın da düĢürülmesi sağlanmıĢtır.
Sağlık Bakanlığı ve diğer Bakanlıklar ile ilişkiler
Yönetim Kurulu dönemimizde ilgili bütün toplantılarımıza baĢta Sağlık Bakanlığı olmak
üzere devlet erkânından temsilciler ve konuĢmacılar davet edilmesine özen
gösterilmiĢtir. Bunun dıĢında mesleğimizi ilgilendiren konular için randevular alınarak
görüĢmeler yapılmıĢtır.
Bunların sonucunda Tıbbi Farmakoloji uzmanlık öğrenciliği kadrosunun yeniden
açılması sağlanmıĢ, Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği‘ne lehimize maddeler konulması
için çalıĢılmıĢtır. Son olarak da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, oluĢturduğu
Ġlaç Sanayi Teknik Komitesi‘nde Türk Farmakoloji Derneği‘nin temsili sağlanmıĢtır.
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
TFD YÖNETİM KURULU FAALİYET VE MALİ RAPORU
Sayfa 10
Bizden çok kısa bir süre önce temsilcimizin belirlenmesi istenmiĢtir. Bu konuda yetki
XXX. Dönem Yönetim Kuruluna bırakılmıĢtır.
Derneğimizin uzun soluklu çabalarıyla, Tıpta Uzmanlık Kurulu‘nda Tıp Fakültelerinde
Tıbbi Farmakoloji uzmanlık öğrencisi kadrosunun yeniden açılması kararı alınmıĢtır.
TFD’nin Uluslararası Toplantılarda Temsiliyeti
17-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında Granada-Ġspanya‘da yapılan EPHAR 2012
kongresine derneğimizi EPHAR 2012 Genel Kurulu delegeleri olarak TFD BaĢkanı Prof.
Dr. Öner Süzer ile TFD Genel Sekreteri Doç. Dr. N. Tuğba Durlu Kandilci temsil
etmiĢtir.
EPHAR 2012 bünyesinde 18 Temmuz 2012 günü yapılan EPHAR 2012 Genel
Kurulunda yönetim kurulu adayı olan TFD BaĢkanı Prof. Dr. Öner Süzer Temmuz 2012
- Temmuz 2016 tarihleri arasında görev yapmak üzere EPHAR Yönetim Kurulu’na
seçilmiĢtir.
EPHAR 2012 Genel Kurulu toplantısında TFD Genel Sekreteri Doç. Dr. N. Tuğba Durlu
Kandilci tarafından 26-30 Haziran 2016 tarihleri arasında Ġstanbul‘da düzenlenecek
olan EPHAR 2016 toplantısının organizasyon çalıĢmaları hakkında bilgi veren bir
sunum yapılmıĢtır.
Yine EPHAR 2012 Kongresi dahilinde derneğimiz tarafından "Rho/RhoKinase Signalling
in Health and Diseases" baĢlıklı bir sempozyum düzenlenmiĢtir. Bu sempozyumun
düzenlenmesini ve oturum baĢkanlığını Prof. Dr. Kansu BüyükafĢar yapmıĢtır.
Diğer Faaliyetler
1. TFD Bültenlerinin 2012 sayılarından itibaren, gerektiğinde basılabilecek bir
formatta elektronik olarak hazırlanmasına ve üyelerimize sadece e-posta ve internet
sitemiz aracılığıyla gönderilmesine karar verilmiĢtir.
TFD e-bülteni editörlüğüne Prof. Dr. Öner Süzer, TFD E-bülten editör yardımcılıklarına
Doç. Dr. Bilgen HoĢgör BaĢgut ve Doç. Dr. N. Tuğba Durlu Kandilci, TFD E-bülten
yayın kurulu üyeliklerine ise Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu, Prof. Dr. A. Tanju Özçelikay,
Prof. Dr. Hakan Ergün, Doç. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Doç. Dr. Arzu Onay BeĢikçi,
Doç. Dr. BaĢar Sırmagül, Doç. Dr. Hale Zerrin Toklu, Yrd. Doç. Dr. Banu Cahide Tel,
Yrd. Doç. Dr. Kemal Buharalıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Tolga Aydos, Yrd. Doç. Dr. Alper
Okyar, Yrd. Doç. Dr. Burak Cem Soner ve Uzm. Dr. Kubilay Oransay getirilmiĢtir.
2. Ġktisadi ĠĢletmenin oluĢmasına neden olan Türk Farmakoloji Derneği Bülteni 1
Mart 2012 tarihinde kapatılmıĢ, baskısı durdurulmuĢ ve bununla ilgili yasal iĢlemler
Dernekler Masası'na bildirilmiĢtir.
3. Yalnızca bülten basımından kaynaklanan ve kurulan Türk Farmakoloji Derneği
Ġktisadi ĠĢletmesi 8 Mart 2012 tarihinde kapatılmıĢtır.
4. Türk Farmakoloji Derneği Tüzüğünün 23.12.2011 tarihli Genel Kurulumuzda kabul
edilen tüzük değiĢiklikleri T.C. Ankara Valiliği Ġl Dernekler Müdürlüğü tarafından
14.02.2012 tarihinde aynen kabul edilmiĢtir.
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
TFD YÖNETİM KURULU FAALİYET VE MALİ RAPORU
Sayfa 11
5. TFD Özlük Hakları Komisyonu kurulmuĢ ve bu komisyonun doğal baĢkanı TFD
Yönetim Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Öner Süzer, kurucu baĢkanı Doç. Dr. Serap Annette
Akgür, eĢgüdüm üyesi Prof. Dr. YeĢim Tunçok, kurucu üyeleri ise Dr. Arzu ġakul ve
Prof. Dr. Zafer Gören olmuĢtur. Daha sonra Özlük Hakları Komisyonu‘na Doç. Dr.
Yusuf Cem Kaplan, Doç. Dr. BaĢar Sırmagül, Doç. Dr. Sinan Çavun, Doç. Dr. Mine
Kadıoğlu Duman ve Prof. Dr. Faruk Erden de eklenmiĢtir.
6. 30 Eylül 2013 tarihinde vefat eden Türk Farmakoloji Biliminin Kurucusu Prof. Dr.
Alaeddin Akcasu hocamız ve 3 Ekim 2013 tarihinde vefat eden Derneğimizin Kurucu
üyesi ve birçok dönem BaĢkanlığını yapmıĢ Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp hocamız
Antalya‘da düzenlenen 22. TFD Ulusal Farmakoloji Kongresi sırasında 5 Kasım 2013
tarihinde Derneğimizin resmi töreni ile anılmıĢtır.
7. Prof. Dr. Alaeddin Akcasu ve Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp hocalarımızın ismini ve
eserlerini bizden sonraki nesillere aktarabilmek için;
KuĢaklararası EtkileĢim Seminerlerimizin bundan sonra Prof. Dr. Alaeddin Akcasu
hocamız adına düzenlemesine,
Her sene genç bir üyemize Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp hocamız adına yurt dıĢı
bilimsel bir burs verilmesine,
Bu seneki KuĢaklararası EtkileĢim Seminerimizin Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp
hocamız adına düzenlenmesine,
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni Yayın Kurulu tarafından E-bültenimizin özel
sayısının Alaeddin Akcasu ve Oğuz Kayaalp hocalarımızın anısına hazırlanmasına karar
verilmiĢtir.
8. Türk Farmakoloji Tarihi kitabının içeriği bitirilmiĢ, yazarlara telif hakkı ve
matbaaya mizanpaj ücreti ödenmiĢtir. Sponsor görüĢmeleri sürmektedir ve sonuçlanır
sonuçlanmaz kitap basılacaktır.
9. Türk Farmakoloji Derneği, 18.07.2009 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanan ―Tıpta
ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği‖nin 13/1. fıkrası ile 27/1.
fıkrasındaki hükümlerin iptali istemi ile yürütmesinin durdurulması için DanıĢtay 8.
Daire BaĢkanlığına açılan dava sonuçlanmıĢtır. Bu yönetmelik üzerinde bir çok
mevzuat değiĢikliği olduğu için yönetmelikte yürütülmenin durdurulmasının bir önemi
kalmamıĢtır.
10. Derneğimizin internet sitesi olan www.tfd.org.tr 1000‘den fazla kez güncellenmiĢ
ve sitemizin çeĢitli tarihlere ait 30‘dan fazla back-up‘ı arĢivlenmiĢtir.
11. Dernek üyelerimize 38 kez e-posta gönderilerek bilimsel toplantılarımızın,
baĢvuruların, derneğimizle ilgili geliĢmelerin ve haberlerin hızlı bir Ģekilde duyurulması
sağlanmıĢtır.
TFD Destekleri
Bu dönemde de, üyelerimizin çeĢitli bilimsel etkinliklere katılımını kolaylaĢtırmak
amacıyla aĢağıdaki destekler üyelerimize sağlanmıĢtır:
1. 4-6 Mart 2013 tarihleri arasında Uludağ-Bursa‘da ―Ecz. Nezih Ulagay‖ adına
düzenlenen KuĢaklararası EtkileĢim Toplantısı‘na katılan araĢtırma görevlisi
üyelerimizden aidat borcu olmaması kaydı ile otobüs ile transfer ücreti ve katılım
ücreti alınmamıĢtır.
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
TFD YÖNETİM KURULU FAALİYET VE MALİ RAPORU
Sayfa 12
2. TFD 22. Ulusal Kongresi‘ne katılan 20 araĢtırma görevlisi üyemize sunumlarında
1. isim olmaları, sponsorları olmaması ve aidat borçlarının olmaması kaydı ile 200 TL
destek sağlanmıĢtır.
3. 17-19 Mart 2014 tarihleri arasında Erzurum-Palandöken‘de Polat Renaissance
Resort‘da ―Prof Dr. S. Oğuz Kayaalp‖ adına yapılacak olan KuĢaklararası EtkileĢim
Toplantısı‘na katılacak olan araĢtırma görevlisi üyelerimizden 2013 yılı dahil aidat
borcu bulunmayanlardan katılım ücreti ile havaalanından otobüs ile transfer ücretinin
alınmamasına karar verilmiĢtir.
TFD- Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu (KTÇG) çalışmaları
Türk Farmakoloji Derneği (TFD) Klinik Toksikoloji ÇalıĢma Grubu (KTÇG) Yürütme
Kurulu Ģu üyelerden oluĢmaktadır:
BaĢkan
Sekreter
Üyeler
Prof. Dr. Atila Karaalp
Yrd. Doç. Dr. Ömer Demir
Prof. Dr. Sedef Gidener
Doç. Dr. Serap Annette Akgür
Doç. Dr. Mine Kadıoğlu Duman
Grubun etkinlikleri aĢağıda özetlenmiĢtir:
1.
Klinik Toksikoloji ÇalıĢma Grubu Üyeleri arasında yapılan çevrimiçi oylama
sonucuna göre aĢağıdaki logo seçilmiĢ çalıĢma grubumuzun simgesi olarak
kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
2. Yürütme kurulu toplantılarımız 23 Mart 2012, 5 Mayıs 2012, 12 Ekim 2012, 11
Nisan 2013, 6 Kasım 2013 tarihlerinde toplam 5 defa yapılmıĢtır.
3. Klinik Toksikoloji Kurs koordinatörü olarak Prof. Dr. ġule KALKAN görevlendirilmiĢ
ve 10-12 Nisan 2013 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı‘nın
da katkılarıyla Sivas‘ta Klinik Toksikoloji Kursu düzenlenmiĢtir.
a. Bursa‘da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
ile birlikte 9-11 Nisan 2014 tarihinde Klinik Toksikoloji Kursu‘nun
yapılması planlanmıĢtır.
b. Ġzmir‘de Dokuz Eylül Üniversitesi‘nde Türkiye Acil Tıp Derneği ile birlikte
Mayıs 2014 de Klinik Toksikoloji Kursu‘nun yapılması planlanmıĢtır.
4. Teratojenite Eğitim Toplantıları Ġçin Standart ĠĢleyiĢ Yöntemi hazırlanmıĢtır.
5. ―Gebelikte Ġlaç ve Teratojenite‖ sempozyumunun ve çalıĢtayının organizasyonu
için:
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
TFD YÖNETİM KURULU FAALİYET VE MALİ RAPORU
Sayfa 13
a. Sempozyum
organizasyonu
için
Yrd.
Doç.
Dr.
Ömer
DEMĠR
görevlendirilmiĢ olup, Ege Farmakoloji Günleri kapsamında Mayıs 2014
tarihine yapılması planlanmıĢtır.
b. ÇalıĢtay
organizasyonu
için
Doç.
Dr.
Mine
Kadıoğlu
Duman
görevlendirilmiĢ olup, düzenlenecek sempozyum öncesinde yapılması
kararlaĢtırılmıĢtır.
6. Teratojenite mail grubu kurularak KTÇG üyeleri arasında bu konuda bilgi
paylaĢımı sağlanmıĢtır. Grubun mail adresi [email protected]
HaberleĢme grubu ilk mesajın gönderildiği 27 Eylül 2012 tarihinden bu yana 56
üyeye ulaĢmıĢ ve toplam 43 konu baĢlığında çok sayıda mail gönderimi olmuĢtur.
Bu grupta bireysel deneyimler ve olgular tartıĢılmakta kimi zaman da literatür
paylaĢımı
yapılmaktadır.
Böylece
teratoloji
hizmeti
veren
birimlerde
standardizasyon sağlanmaya katkı sağlanmaktadır.
7. Ocak 2012 tarihinde Klinik Toksikoloji ÇalıĢma Grubu Elektronik Bülteni (ebülten) yayın hayatına baĢlamıĢ ve ―http://www.tfd.org.tr/Default.aspx?
sid=96&div=div26&lnk=lnk96‖ adresinde çevrimiçi eriĢime açılmıĢtır. Bu güne
kadar 7 sayı yayınlanmıĢ olan e-bültende 5 ana baĢlık ve 25 alt baĢlıkta,
konularında uzman 23 akademisyenin yazıları yer almıĢtır. KTÇG e-bülteni
deneyimimiz 22. Ulusal Farmakoloji Kongresinde poster olarak sunulmuĢtur.
8. E-bültenimiz ―Archives of Clinical Toxicology‖ adı ile hakemli bir e-dergi haline
getirilmesine karar verilmiĢ ve ayrıca uluslararası bir kimliğe kavuĢması
hedeflenmiĢtir. Bu nedenle Ocak 2014‘de yayınlaması planlanan e-bültenin adı
―Archives of Clinical Toxicology‖ olarak değiĢtirilecek ve Ocak 2014 sayısı bu
derginin ilk sayısını teĢkil edecektir. Bu sayının yayımlanmasının ardından T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı‗na ISSN numarası için baĢvuru yapılacaktır.
9. Aralık 2012 de KTÇG üyeleri arasında yapılan çevrimiçi anket ile üye bilgileri
güncellenmiĢtir. Ayrıca bu dönem içinde 10 yeni üye kaydı yapılmıĢ olup, halen
toplam sayı 78‘dir. Bu dönemde grubumuzda ayrılan üye bulunmamaktadır.
10. T.C. Sağlık Bakanlığı Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğu GeliĢtirme Programı
―Zehirlenmeler‖ konulu çalıĢma grubuna TFD KTÇG üyelerinden Prof. Dr. YeĢim
Tunçok, Prof. Dr. Ġhsan Nuri Kalyoncu, Prof. Dr. Atila Karaalp, Prof. Dr. ġule
Kalkan, Doç. Dr. Serap Annette Akgür, Doç. Dr. Mine Kadıoğlu Duman ve Dr.
Ġhsan Bayel katılmıĢlardır.
11. 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi öncesi 4 Kasım 2013‘de ―Gıda Güvenliği
Açısından Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar” sempozyumu
düzenlenmiştir.
12. 19.04.2012 tarihinde ilaç ve madde analizi konusunda BATI (Madde Bağımlılığı,
Toksikoloji ve Ġlaç Bilimleri Enstitüsü)‘ da Ege Bölgesi‘nde görev yapan Türk
Farmakoloji Derneği (TFD) üyeleri tarafından yapılan toplantı da farmakologların
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
TFD YÖNETİM KURULU FAALİYET VE MALİ RAPORU
Sayfa 14
laboratuvar hizmetleri ile ilgili özlük haklarının düzenlenmesi çerçevesinde
kararlar alınmıĢtır.
13. Ülkemizde yakın tarihli olarak meydana gelen toplumsal olaylar sonucunda biber
gazı zehirlenmelerinin artması üzerine ―GÖZ YAġARTICILAR VE KORUNMA
YOLLARI‖ baĢlıklı bir broĢür hazırlanmıĢ basılı ve çevrimiçi olarak dağıtımı
sağlanmıĢtır. Bu konu ile ilgili olarak Prof. Dr. Atila Karaalp Türk Tabipler Birliği
bünyesinde Ankara‘da yapılan toplantıya TFD‘yi ve TFD-KTÇG temsilen katılmıĢtır.
Ayrıca Türk Toraks Derneğinin giriĢimiyle 20/06/2013 tarihinde Ġstanbul‘da
düzenlenen basın toplantısına TFD‘yi temsilen Prof. Dr. Atila Karaalp katılmıĢ ve
TFD ve KTÇG‘nin konu hakkındaki görüĢlerini kamuoyu ile paylaĢmıĢtır (http://
www.toraks.org.tr/news.aspx?detail=1576).
14. 2012-2013 döneminde [email protected] mail grubu aktif olarak
kullanılmıĢ ve dönem içinde 110 tane mail gönderimi gerçekleĢmiĢtir.
15. KTÇG-YK üyesi Doç. Dr. Serap Annette Akgür‘ün düzenleyicileri arasında
bulunduğu 8. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 28 Kasım – 1 Aralık 2013
tarihlerinde Ġzmir'de düzenlenmiĢtir. Bu kongreye çalıĢma grubumuzun üyeleri de
katılmıĢtır.
TFD- Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu (KFÇG) çalışmaları
Türk Farmakoloji Derneği (TFD) Klinik Farmakoloji ÇalıĢma Grubu (KFÇG) Yürütme
Kurulu Ģu üyelerden oluĢmaktadır:
BaĢkan
Sekreter
Üyeler
Prof. Dr. H. Zafer Güney
Uzm. Dr. Sedat Rahmi Altuğ
Prof. Dr. Aydın ErenmemiĢoğlu
Doç. Dr. Esra Küsdül
Yrd. Doç. Dr. Latif Özbay
Ancak, baĢkan Prof. Dr. H. Zafer Güney 6 Ocak 2014 tarihinde yürütme kurulu
üyeliğinden istifa ettiğine dair bir dilekçe yazmıĢtır.
Gruptan talep
özetlenmiĢtir:
ettiğimiz
faaliyet
raporuna
göre
grubun
etkinlikleri
aĢağıda
1. Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji ÇalıĢma Grubu‘nun yayınlamıĢ
olduğu elektronik bülten tekrar hayata geçmiĢtir ve düzenli olarak yayınlanmaktadır.
Elektronik bültenin editörlüğünü Doç. Dr. Esra Sağlam üstlenmiĢ olup yayınlandığı
tarihten itibaren grup üyelerine ulaĢımı sağlanmıĢtır. Klinik Farmakoloji ÇalıĢma
Grubu‘nun yayınlamıĢ olduğu elektronik bültene ayrıca Türk Farmakoloji Derneği‘nin
web sayfasından da ulaĢılabilir. Bundan sonra da elektronik bültenin düzenli olarak
grup üyelerine ve isteyen dernek üyelerine de ulaĢması hedeflenmektedir.
2. Çok değerli büyüğümüz Prof. Dr. M. Oğuz Güç‘ün vefatı ile 81 olan grup üye
sayısının yeni dönemde artırılması planlanmaktadır. Grup baĢkanının grup üyelerinin
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
TFD YÖNETİM KURULU FAALİYET VE MALİ RAPORU
Sayfa 15
hepsine teker teker attığı maillere yapılan geri dönüĢler sonucu tüm grup üyeleri
üyeliklerinin devamı konusunda görüĢ bildirmiĢtir.
3. Grubumuz Türk Farmakoloji Derneği‘nin 22. Ulusal Kongresi‘nde 4 Kasım 2013
tarihinde 6. Oturumunu düzenlemiĢtir. Prof. Dr. H. Zafer Güney‘in oturum
baĢkanlığını ve moderatörlüğünü yaptığı toplantıya konuĢmacı olarak 9 Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nden Prof. Dr. AyĢe Gelal ―WHO/IUPHAR/CIOMS Tarafından
Yayınlanan ―AraĢtırma, Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinde Klinik Farmakoloji‖ BaĢlıklı
Manifesto ve Ülkemizdeki Durum‖, Sağlık Bakanlığı TĠTCK BaĢkan Yardımcısı Dr.
Hakkı Gürsöz ―Sağlık Bakanlığı'nın Farmakolojiden Beklentileri‖, Lilly Ġlaç‘tan Dr.
Sedat Altuğ ―Ġlaç Sektörünün Klinik Farmakolojiden Beklentileri‖, Macaristan –
BudapeĢte Semmelweis Üniversitesi‘nden Sandor Kerpel Fronius ―Continuous
Professional Education Programs for Various Participants Cooperating in Clinical
Drug Development: The Pharma Train Educational Concept‖ ve Üsküdar Üniversitesi
NP Ġstanbul Hastanesi‘nden Doç Dr. Esra Küsdül Sağlam ―Bir Nöropsikiyatri
Uygulama ve AraĢtırma Merkezinde Klinik Farmakoloji Uygulamaları‖ baĢlıklı
konuĢmaları yapmıĢlardır.
Sempozyum bitiminde ise Türkiye‘de Tıbbi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji‘nin
sorunları tartıĢılmıĢtır.
TFD Yeterlik Kurulu çalışmaları
Türk Farmakoloji Derneği (TFD) Yeterlik Kurulu Ģu üyelerden oluĢmaktadır:
BaĢkan
Prof. Dr. Canan Uluoğlu
Sekreter Yrd. Doç. Dr. Tolga ReĢat Aydos
Üyeler
Doç. Dr. Günay Yetik Anacak
Doç. Dr. S. Sırrı Bilge
Prof. Dr. K. Esra Nurullahoğlu Atalık (EĢgüdüm Üyesi)
Kuruldan talep
özetlenmiĢtir:
ettiğimiz
faaliyet
raporuna
göre
kurulun
etkinlikleri
aĢağıda
1. TFD Yeterlik Kurulu, uzmanlık eğitimi üzerine odaklanmıĢ olan hem ulusal hem de
uluslararası birçok organizasyonun içinde yer almaktadır. Bunlar arasında, TTB
tarafından oluĢturulan Uzmanlık Dernekleri EĢgüdüm Kurulu (UDEK), Avrupa Tıp
Uzmanları Birliği (UEMS) ve Sağlık Bakanlığı tarafından oluĢturulan Tıpta Uzmanlık
Kurulu Müfredat OluĢturma Sistemi (TUKMOS) sayılabilir.
Tüm bu organizasyonlar içerisinde yer alabilmek adına TFD Yeterlik Kurulu
bünyesinde aĢağıda isimleri belirtilen ―Eğitim Alt Komisyonları‖nın oluĢturulmasına
karar verilmiĢtir. Bu komisyonlar:
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
TFD YÖNETİM KURULU FAALİYET VE MALİ RAPORU
Sayfa 16
-
Eğitim Programlarını GeliĢtirme Komisyonu
-
Eğitim Kurumlarının Akreditasyonu Komisyonu
-
Yeterlik Sınav Komisyonu
-
Yeniden Belgelendirme Komisyonudur.
Konuyla ilgili duyuru TFD internet sitesinde yayınlanmıĢ (yayınlanma tarihi:
19.03.2012), ilgi duyanların baĢvuruda bulunmaları sağlanmıĢtır.
2. TFD Yeterlik Kurulu olarak ġule Gök ve Günay Yetik Anacak, 23. 12. 2012
tarihinde ―Tıpta Uzmanlık Kurultayı Yeterlik Kurulları” paneline katılmıĢlardır. Bu
toplantıdan edinilen izlenime göre yukarıda adı geçen “Yeterlik Sınav Komisyonu‖ ve
”Eğitim Kurumlarının Akreditasyonu Komisyonu‖na Ģu an için gereksinim olmadığının
anlaĢılması üzerine yalnızca aĢağıda yer alan iki komisyonun kurulmasına karar
verilmiĢtir. Bunlar:
-
“Çekirdek Eğitim Programı Güncelleme Komisyonu” ve
-
“Eğitim Programı GeliĢtirme ve Belgelendirme Komisyonu”dur.
Söz konusu 2 komisyonun yapısı ve iĢleyiĢi ile birlikte komisyonların görevleri
konusunda bir çalıĢma yapılmıĢtır. Bu baĢlıklar altında görev alabilecek üyelerimizin
de listesini içeren bu hazırlığımıza son Ģekli verildikten sonra, 07. 02. 2013 tarihinde
TFD Yönetim Kuruluna sunulmuĢ ve görüĢleri istenmiĢtir.
3.
AĢağıda tarihleri belirtilmiĢ olan kurul toplantıları, yalnızca kurul üyelerinin
fiziki olarak bir araya gelerek yapmıĢ olduğu toplantılar olup, üzerinde çalıĢılan
konular daha çok elektronik posta aracılığı ile yürütülmüĢtür.
·
14. 04. 2012, Ankara.
Katılanlar: ġule Gök, Tolga Aydos, Canan Uluoğlu
Konu: “Eğitim Alt Komisyonları”nın oluĢturulması
·
6. 11. 2013, Antalya.
Katılanlar: Tolga Aydos, Canan Uluoğlu, Günay Yetik, Esra Nurullahoğlu Atalık
Konu: ġule Gök‘ün 30.08.2013 tarihinde Yeterlik Kurulundan ayrılmak istemesi
talebi üzerine kurul baĢkanı olarak Canan Uluoğlu‘nun seçilmesi
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
TFD YÖNETİM KURULU FAALİYET VE MALİ RAPORU
Sayfa 17
Akılcı İlaç Eğitimi Kurulu çalışmaları
Türk Farmakoloji Derneği (TFD) Akılcı Ġlaç Eğitimi Kurulu Ģu üyelerden oluĢmaktadır:
BaĢkan
Sekreter
Üyeler
Prof. Dr. Ersin YarıĢ
Doç. Dr. Aylin Arıcı
Prof. Dr. Tanju Özçelikay
Prof. Dr. Hakan Ergün
Prof. Dr. Mehmet Zafer Gören
Doç. Dr. Hale Zerrin Toklu
Yrd. Doç. Dr. Filiz Özyiğit
Kuruldan faaliyet raporu talep edilmiĢtir, ancak bir faaliyet raporu gönderilmemiĢtir.
TFD üye profili
Derneğimize bugüne kadar toplam 926 üye kaydedilmiĢtir. Bu üyelerden 718‘i aktif
aidat ödemeleri beklenmektedir. 23 Aralık 2011-17 Ocak 2014 Döneminde derneğe
44 yeni üye kaydedilmiĢtir.
Bu dönemde 6 üyemiz istifa etmiĢtir. Ġstifa eden üyelerimiz Ģu Ģekildedir:
Prof. Dr. Sadi Özdem
Dr. Meral Ülger ġimĢek
Prof. Dr. Kamil Can Akçalı
Doç. Dr. Aygül Balcıoğlu
Dr. Ersin GümüĢ
Dr. Feyza Arslan
Kaybettiklerimiz
Bu dönemde Türk Farmakoloji Biliminin Kurucusu Prof. Dr. Alaeddin Akcasu hocamızı
30.09.2013 ve Derneğimizin Kurucu üyesi ve birçok dönem BaĢkanlığını yapmıĢ olan
Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp hocamızı, 03.10.2013 tarihinde kaybettik.
2011 ve 2013 Sonu Üye Profilimiz
2011 Yılı Sonu
2012-2013 Ġstifa eden /vefat eden
2012-2013 Yeni Kayıt
2013 Yılı Sonu
Erkek
Kadın
Toplam
323
359
682
5
3
8
19
25
44
337
381
718
Aktif üyelerimizin yalnızca biri kurucu üyemizdir (Prof. Dr. Burhan Kıran).
Tüzüğümüz gereği emekli olan 41 üyemizden ve 7 fahri üyeden aidat
alınmamaktadır. Bu Ģekilde aidat ödemesi beklenen üye sayımız 667‘dir.
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
TFD YÖNETİM KURULU FAALİYET VE MALİ RAPORU
Sayfa 18
Mali Rapor
Derneğimizin 2012 ve 2013 yıllarına ait gelir ve gider durumları ile varlıklar dökümünü
gösterir tablolar aĢağıda verilmektedir. Dernek hesapları mukaveleli serbest muhasebeci
ve mali müĢavir ERTUĞRUL KILIÇ (Hatay Sokak 9/8 Ankara) tarafından elektronik
ortamda tek düzen hesap planına göre tutulmaktadır. Bütün para akıĢları 27.07.2012
tarihine kadar önceki sayman Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu ve 27.07.2012 tarihinden
itibaren de sayman Prof. Dr. K. Esra Nurullahoğlu Atalık tarafından banka üzerinden
yapılmıĢtır. Saymanın nakit olarak tahsil ettiği üyelik aidatı ve toplantı ücretleri makbuz
kesilerek banka hesabına yatırılmıĢtır. Üye aidatları ve sponsor kurumlardan gelen
bağıĢlar banka kayıtlarında ayrı ayrı görülmektedir. Dernekler kanunu hükümlerine göre
üyelerimizin bankaya doğrudan yatırdığı aidat ödemeleri için makbuz kesilmesi
gerekmemektedir. Türk Farmakoloji Derneğinin mali bilgilerini de içeren 2012 ve 2013
beyannameleri Ankara Valiliği Dernekler masası veritabanına girilmiĢtir. Bu bilançoya
esas olan hesaplamalar dernek muhasebecisi tarafından yapılmaktadır.
Mevzuat gereği bu bilgilerin internet sitemizde yayınlamamız gereken kısmı http://
www.tfd.org.tr/Default.aspx?sid=117&div=div20&lnk=lnk117
adresinde
sadece
üyelerimizin görmesine açık olarak 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren var olan verileri
içerecek Ģekilde yayınlanmaktadır.
Derneğimizin iktisadi iĢletmenin oluĢmasına neden olan Türk Farmakoloji Derneği Bülteni
1 Mart 2012 tarihinde kapatılmıĢ, baskısı durdurulmuĢ ve bununla ilgili yasal iĢlemler
Dernekler Masası'na bildirilmiĢtir. Yalnızca bülten basımından kaynaklanan ve kurulan
Türk Farmakoloji Derneği Ġktisadi ĠĢletmesi 8 Mart 2012 tarihinde kapatılmıĢtır.
23.12.2011 tarihinde yapılan Derneğimizin XXIX‘uncu Genel Kuruluna 01.12.2011
tarihine kadar yapılan iĢlemleri içeren mali raporun sunulduğu saptanmıĢtır. Bu genel
kurulda, Genel Kurul tarihleriyle, mali yıl arasında uyumsuzluk olması nedeniyle Olağan
Genel Kurullarımızın çift rakamlı takvim yıllarının Ocak ayında yapılması için tüzük
değiĢikliği yapılmıĢtır.
Bu nedenle 01.12.2011-31.12.2011 arasını içeren mali durum raporu da ayrıca
eklenmiĢtir. Bu iĢlemler XXIX Dönem Yönetim Kurulu saymanı Prof. Dr. B. Alper Ġskit
tarafından yapılmıĢtır.
Denetleme kurulumuz 31.12.2013 tarihine kadar yapılan iĢlemleri kontrol etmiĢtir.
01.01.2014 tarihinden itibaren hiçbir ödeme yapılmamıĢtır. Genel Kurul tarihine kadar
bu dönemde yatan aidat borçları ve 17.01.2014 tarihindeki banka mevduat toplamımız
Genel Kurulda sunulacaktır.
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
TFD YÖNETİM KURULU FAALİYET VE MALİ RAPORU
Sayfa 19
Banka Mevcutlarımız
(Yapı Kredi Bankası Hacettepe ġubesi)
Tarih
TL
USD
Euro
Toplam (TL)
31.12.2011
69.384,38
2971,19
4972,79
87.149,16 TL
31.12.2013
134.932,18
928,79
4033,85
148.888,71 TL
Fark:
+61.739,55 TL
Hesaplamaya esas döviz kurları
Tarih
USD
Euro
31.12.2011
1,8889
2,4438
31.12.2013
2,1660
2,9611
01.12.2011-31.12.2011 Tarihleri arasını içeren döküm
(Yapı Kredi Bankası Hacettepe ġubesi)
Tarih
Toplam (TL)
01.12.2011
93.934,87
31.12.2011
87.149,16
Fark:
-6785,71
01.12.2011-31.12.2011 tarihleri arasında derneğin gelir-gider durumu
İŞLEM TÜRÜ
AĠDAT
GELİR (TL)
GİDER (TL)
+550,00
BANKACILIK ĠġLEMLERĠ (EFT/HAVALE)
-15,00
-1.670,88
DAĞITIM BEDELĠ
HĠZMET ALIMI
-790,00
ĠLETĠġĠM-TÜRK TELEKOM
-20,00
KIRTASĠYE
-49,00
-3.419,00
MATBAA/BASKI
MUHASEBE
-600,00
TOPLANTI
-709,49
DÖVĠZ KURU FARKLARI
TOPLAM
-62,34
+550,00
-7335,71
Fark: -6.785,71 TL
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
TFD YÖNETİM KURULU FAALİYET VE MALİ RAPORU
Sayfa 20
01.01.2012-31.12.2013 tarihleri arasında derneğin gelir-gider durumu tabloda
verildiği şekildedir (+ gelirleri, - giderleri göstermektedir):
İŞLEM TÜRÜ
GELİR (TL)
GİDER (TL)
AĠDAT
+31.001,00
-6.500 TL
BAĞIġ
+149.610,43
-3.600 TL
KĠRA
BANKACILIK ĠġLEMLERĠ (EFT/
HAVALE)
-929,91
DAĞITIM BEDELĠ
-2.233,3
HĠZMET ALIMI
-6.273,39
ĠDARĠ ĠġLER
-2.321,72
ĠLETĠġĠM-TÜRK TELEKOM
-447,75
KIRTASĠYE
-2.634,23
MATBAA/BASKI
-5.015,5
MUHASEBE
-8.295
TELĠF HAKLARI
-3600
TOPLANTI
- 65.261,59
VADELĠ HESAP ĠġLEMLERĠ
+12.025,28
-2.259,09
+1.199,93
DÖVĠZ KURU FARKLARI
VERGĠ
-6.084,27
KONGRE DESTEK
-4.000
TOPLAM
+193.836,44
-119.455,75
Döviz cinsinden gelir ve giderler:
EPHAR aidat ödemesi:
2012 Yılı -1178 є; 2013 Yılı-1178 є
EPHAR 2013 Kongre desteği:
+1000 є (07.2013)
IUPHAR aidat ödemesi:
2011 ve 2012 Yılı -2.588,40 $;
2013 Yılı -1394 $
Gelir gider farkı:
+74.380,69 TL
Genel toplam:
-1356 €
(31.12.2013 Döviz kuru 1 € = 2,9611 TL ile -4015,30 TL)
-3982,40 $
(31.12.2013 Döviz kuru kuru 1 $ = 2,1660 TL ile -5524.42
TL)
+61.739,55 TL
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
TFD YÖNETİM KURULU FAALİYET VE MALİ RAPORU
Sayfa 21
31.12.2011 Banka Mevcudu:
+87.149,16 TL
31.12.2013 Banka Mevcudu:
+148.888,71 TL
Fark:
+61.739,55 TL
Daha önceki dönemlere ait olup bu dönemde yapılan ödemeler
Ödeme Tarihi
Açıklama
31.01.2012
Vergi Dairesi Haciz Bedeli
-1460,00
20.02.2012
Ankara Tıplılar Derneği
2011 kira bedeli
-1200,00
20.02.2012
Bağımlılık ÇalıĢanları Derneği Kurs Bedeli
-1700,00
20.02.2012
Ġstanbul Dağıtım Pazarlama
1936,97
21.02.2012
Dernek vergi ödemesi elden (Ulus)
-31,02
21.02.2012
Dernek vergi ödemesi elden (Kızılbey)
-46,89
21.02.2012
ĠĢletme vergi ödemesi elden (Kızılbey)
-1929,58
28.02.2012
Muhasebeci 2011 yılı ödemesi
-925,00
16.03.2012
Vergi ödemesi
-508,63
28.03.2012
Ġs-mail dağıtım eksik ödemenin tamamlanması
-276,35
24.04.2012
IUPHAR ödeme 2011 aidat
-2551,55
16.10.2012
UDEK Aidat borcu 2006
yılından bu yana
-6500,00
28.06.2012
Farmakoloji Tarihçe Kitabı
Telif Ücreti
-3600,00
23.10.2012
Farmakoloji Tarihçe Kitabı
Mizanpaj Ücreti
-3540,00
10.12.2013
Dava vekalet ücreti
TOPLAM
Bedel (TL)
-660,00
-26.865,99
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
TFD YÖNETİM KURULU FAALİYET VE MALİ RAPORU
Sayfa 22
Daha önceki dönemlere ait olup bu dönemde yapılan tahsilatlar
Ödeme Ta-
Açıklama
Bedel (TL)
10.01.2012
Plaza Turizm
+24.285,00
Fark: -2.580,99 TL
Derneğimizin önümüzdeki döneme devreden borcu veya alacağı bulunmamaktadır.
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
TFD YÖNETİM KURULU FAALİYET VE MALİ RAPORU
Sayfa 23
2014 ve 2015 Yılı Tahmini Bütçesi tabloda verildiği şekildedir
(+ gelirleri, - giderleri göstermektedir):
GELİR (TL)
GİDER (TL)
AĠDAT
40.000,00
-15.000,00
BAĞIġ
80.000,00
İŞLEM TÜRÜ
-12.000,00
DERNEK MERKEZĠ GĠDERLERĠ
-600,00
BANKACILIK ĠġLEMLERĠ (EFT/HAVALE)
-18.000,00
HĠZMET ALIMI
-2.500,00
ĠDARĠ ĠġLER
-1200,00
ĠLETĠġĠM-TÜRK TELEKOM
KIRTASĠYE
-3.000,00
MATBAA/BASKI
-3.000,00
MUHASEBE
-8.400,00
-55.000,00
TOPLANTI
VADELĠ HESAP ĠġLEMLERĠ
6.000,00
-900,00
VERGĠ
-2.000,00
MUHTELĠF GĠDER
-5.000,00
126.000,00
TOPLAM
-126.600,00
Genel Kurul‘un takdirine saygıyla sunulur.
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
DENETLEME KURULU RAPORU
Sayfa 24
TÜRK FARMAKOLOJĠ DERNEĞĠ DENETLEME KURULU RAPORU
1. Türk Farmakoloji Derneği Denetleme Kurulu 08.01.2014 tarihinde toplanarak, Türk
Farmakoloji Derneği’nin 23.12.2011’de yapılan Genel Kurul’dan 31.12.2013 tarihine
kadar olan idari ve mali tasarruflarını ilgili defter ve evrak kayıtlarından incelemiĢ ve
aĢağıdaki hususları saptamıĢtır.
2. Dernek Yönetim Kurulu Karar Defteri incelendiğinde Yönetim Kurulu’nun Ağustos
ayları dıĢında her ay muntazam olarak toplandığı, alınan kararların usulüne uygun olarak
alındığı ve karar defterine yazılan tüm toplantı tutanaklarının katılan üyelerce
imzalandığı, iĢlemlerin alınan kararlara uygun olarak takip edildiği görülmüĢtür.
3. Derneğin 01.01.2012-31.12.2013 tarihleri arasındaki gelir ve gider hesapları ile banka
mevcutları incelenmiĢ, hesapların usulüne uygun olarak mukaveleli serbest muhasebeci
ve mali müĢavir ERTUĞRUL KILIÇ (Hatay Sokak 9/8 Ankara) tarafından elektronik
ortamda tutulduğu, bütün para akıĢlarının önceki sayman Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu ve
27.07.2012 tarihinden itibaren de sayman Prof. Dr. K. Esra Nurullahoğlu Atalık
tarafından banka üzerinden yapıldığı, elden ödemeler ve derneğe yapılan bağıĢların
makbuzlarının muntazaman kesildiği saptanmıĢtır. Üye aidatları ve sponsor kurumlardan
gelen bağıĢlar banka kayıtlarında ayrı ayrı görülmektedir.
01.01.2012-31.12.2013 TARĠHLERĠ ARASINDA DERNEĞĠN GELĠR-GĠDER
DURUMU AġAĞIDAKĠ DÖKÜMLER VE TABLODA VERĠLDĠĞĠ ġEKĠLDEDĠR (+
GELĠRLERĠ, - GĠDERLERĠ GÖSTERMEKTEDĠR):
Döviz cinsinden gelir ve giderler:
EPHAR aidat ödemesi:
2012 Yılı -1178 є; 2013 Yılı-1178 є
EPHAR 2013 Kongre desteği:
+1000 є (07.2013)
IUPHAR aidat ödemesi:
2011 ve 2012 Yılı -2.588,40 $; 2013 Yılı -1394 $
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
DENETLEME KURULU RAPORU
Sayfa 25
TL cinsinden gelir ve giderler:
Aidat:
+31.001 TL: Üyelerden toplanan aidat
-6500 TL: Türk Tabipleri Birliği'ne 2006-2012 yılları için ödenen aidat
BağıĢ:
+149.610,43 TL: Üyelerden toplanan toplantı katılım bedeli + Firmaların toplantı için bağıĢları (dökümü aĢağıda ayrıca sunulmuĢtur)
Kira:
-3.600 TL Ankara Tıplılar Derneği aylık 100 TL, 1.200 TL'si 2011 borcu.
Bankacılık ĠĢlemleri:
2012 yılında -484.51 TL EFT/Havale ücreti
2013 yılı içinde -445,51 TL EFT/Havale ücreti
Dağıtım Bedeli:
-2.233,3 TL: İstanbul Dağıtım Pazarlama Şirketi'ne ödenen eski borç
Hizmet Alımı:
-472 TL: Ada-Net İnternet ödemesi
-197.39 TL: Noter ödemesi
-1700 TL: Bağımlılık Çalışanları Derneği Kurs ödemesi
-1000 TL: TTB İlan ödemesi
-2.734 TL: A.AKCASU ve O.KAYAALP vefat ilan ücreti
-30 TL: A.AKCASU çelenk ücreti
-540 TL: Kongre rehber ücreti
-600 TL: Kongre Çolakoğlu Turizm ödemesi
Ġdari ĠĢler:
-1550 TL: Noter defter onay ücreti
-121.76 TL: Makbuz kargo ücreti
-660 TL: Dava vekalet ücreti
Telefon Ödemesi:
2012 yılı -226,25 TL; 2013 yılı 576,40 TL
Kırtasiye:
-2.634,33 TL
Matbaa/Baskı:
-5015.5 TL: Alp Ofset + Sertifika basımı + Akpınar Ajans branda, plaket ödemesi.
Muhasebe:
Aylık 335 TL : -8.295 TL (925 TL'si 2011 yılı ödemesi)
Telif Hakları:
-3600 TL: Farmakoloji Tarihçe Kitabı için 1800 TLx2
Toplantı:
Gelirler bağıĢ içerisinde gösterilmiĢ olup -65.261,59 TL toplantı giderleri
Vadeli Hesap ĠĢlemle- 2012 yılı geliri +6.278,87 TL, gideri: -1.165,17 TL
ri:
2013 yılı geliri +5.746,41 TL, gideri:-1.093,92 TL
Döviz Kuru Farkları
+1.199,93: 2012 ve 2013 yılı içinde döviz hesaplarında oluĢan
kur farkıdır
Vergi:
-6.084.27 TL gelir vergisi ve kurumlar vergisi ödenmiştir.
Kongre Destek:
Ulusal Kongre’de araĢtırma görevlilerine, -4000 TL
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
DENETLEME KURULU RAPORU
Sayfa 26
ĠġLEM TÜRÜ
GELĠR (TL)
GĠDER (TL)
AĠDAT
+31.001,00
-6.500 TL
BAĞIġ
+149.610,43
-3.600 TL
KĠRA
BANKACILIK ĠġLEMLERĠ (EFT/
-929,91
DAĞITIM BEDELĠ
-2.233,3
HĠZMET ALIMI
-6.273,39
ĠDARĠ ĠġLER
-2.321,72
ĠLETĠġĠM-TÜRK TELEKOM
-447,75
KIRTASĠYE
-2.634,23
MATBAA/BASKI
-5.015,5
MUHASEBE
-8.295
TELĠF HAKLARI
-3600
TOPLANTI
- 65.261,59
VADELĠ HESAP ĠġLEMLERĠ
+12.025,28
-2.259,09
+1.199,93
DÖVĠZ KURU FARKLARI
VERGĠ
-6.084,27
KONGRE DESTEK
-4.000
TOPLAM
+193.836,44
Gelir gider farkı:
-119.455,75
+74.380,69 TL
-1356 € (31.12.2013 Döviz kuru 1 € = 2,9611 TL ile -4015,30 TL)
-3982,40 $ (31.12.2013 Döviz kuru kuru 1 $ = 2,1660 TL ile 5524.42 TL)
Genel toplam:
+61.739,55 TL
31.12.2011 Banka Mevcudu:
+87.149,16 TL
31.12.2013 Banka Mevcudu:
+148.888,71 TL
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
DENETLEME KURULU RAPORU
Sayfa 27
31 Aralık 2013 İtibariyle TFD Mali Hesap Özeti
BANKA MEVCUTLARI
: 148.888,71 TL
*TL Mevduat Hesapları
(YKB Hacettepe Şb. 71095270)
: 134.155,53 TL
TL Vadesiz Hesap
: 776,65 TL
*Döviz Hesapları
(YKB USD Hesabı)
928,79 USD Karşılığı : 2.011,75 TL
(YKB Euro Hesabı) 4.033,85 Euro Karşılığı: 11.944,78 TL
BANKA MEVDUAT TOPLAMI
: 148.888,71 TL
Prof. Dr. Mehmet MELLİ, Prof. Dr. Eyüp Sabri AKARSU, Prof. Dr. Tanju ÖZÇELİKAY
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
ADAYLIK DEKLARASYONU: ÖNER SÜZER
Sayfa 28
Değerli üyemiz,
Derneğimizin, 17 Ocak 2014 Cuma günü saat 17.00’de Hacettepe Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılacak olan, XXX. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda
yönetim kurulu üyeliği adaylığımızı, size bildirmek istiyorum.
Ülkemiz ve mesleğimiz açısından bizi zorlu günler bekliyor. Önümüzdeki dönem yönetim
kurulu, kısa bir arayla 2015 sonbaharda 23. Ulusal Farmakoloji Kongre’sini ve 26-30
Temmuz 2016 tarihlerinde de İstanbul’da EPHAR2016'yı düzenleyecektir. Tüm bu işlerin
üstesinden başarıyla gelebilmek için, dinamik bir TFD Yönetim Kurulu’nun mükemmel bir
uyumla çalışması en büyük şart. Bu nedenlerle yönetim kurulu aday listemizi akılcı ve
detaylı bir analiz sonucunda işlevleri gözeterek oluşturduk.
XXIX. dönemde, mali disipline önem vererek derneğimizin banka mevduat hesap
toplamını iki yıl içinde 87.150 TL’den, 150.000 TL’nin üzerine çıkarttık. EPHAR2016’da
üst düzey başarı gösterebilirsek hem itibarımız yükselecek hem de mali açıdan çok daha
iyi yerlere geleceğiz.
Genel Kurul’a katılmanızı, katkı sağlamanızı ve yönetim kurulu aday listemizi
desteklemenizi diliyoruz.
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Öner Süzer
XXX. Dönem Yönetim Kurulu Aday Listemiz
Prof. Dr. Öner Süzer
Prof. Dr. K. Esra Nurullahoğlu Atalık
Prof. Dr. B. Sönmez Uydeş Doğan
Prof. Dr. Canan Uluoğlu
Doç. Dr. N. Tuğba Durlu Kandilci
Doç. Dr. Yusuf Cem Kaplan
Uzm. Dr. Ali Boray Başcı
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
ADAYLIK DEKLARASYONU: ERSİN YARIŞ
Sayfa 29
Saygıdeğer meslektaşlarım,
Derneğimizin, 17 Ocak 2014 Cuma günü saat 17.00’de Hacettepe Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılacak olan XXX. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda;
Duyguları ve gelenekleri güçlendirmek amacıyla birlikte hareket ettiğimiz
arkadaşlarımla Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğumuzu
sizinle paylaşmak isterim.
Aidat borcu olan üyelerimizin oy kullanmalarının engellenmesinin, “derneğimizin
gelenekleri arasında bulunmadığını” özellikle vurgulamak istiyorum. Öte yandan, bu
konu hukuksal olarak tartışılmış ve yargı tarafından “anayasadan kaynaklanan seçme
ve seçilme hakkının bu nedenle engellenemeyeceği” karar altına alınmıştır.
Aidat borcu nedeniyle ya da başka herhangi bir nedenle oy kullanamayan her
meslektaşımızla “bir eksik kalacağız”. Katılımınızın son derece değerli olduğunu
içtenlikle vurgulamak istiyorum.
Adaylığımızı sevgi ve saygıyla dikkatinize sunuyorum.
Prof. Dr. Ersin Yarış
Yönetim Kurulu Adaylarımız:
Prof. Dr. Şükrü Aynacıoğlu (Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Doç. Dr. Mehmet Cansev (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Prof. Dr. Kevser Erol (Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Prof. Dr. Bahar Tunçtan (Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
Doç. Dr. Orhan Uludağ (Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
Prof. Dr. Levent Üstünes (Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi)
Prof. Dr. Ersin Yarış (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Not: Her meslektaşımız eşit değerde olduğu için listemiz soyadına göre, alfabetik sırayla
düzenlenmiştir.
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
YENİ ÜYELERİMİZ
Sayfa 30
Yeni Üyelerimiz
Ecz. Elif Nur GAZİOĞLU (Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji
AbD)
Vet. Hek. Çağatay OLTULU (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Birimi)
Ecz. Ahmet SARACALOĞLU (Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD)
Ecz. Mesut ÇİÇEK (Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD)
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
YENİ ÜYELERİMİZ
Sayfa 31
Uzm. Ecz. Sermin BİÇER (GePharm İlaç San. ve Ltd. Şti.)
Kim. Müh. Tuğba KARAMAHMUTOĞLU (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi
Farmakoloji AbD)
Hemşire Nurcan ÇALIMLI TOSUN (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji
AbD)
Biyolog Nadire ESER (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD)
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
YENİ ÜYELERİMİZ
Sayfa 32
Biyolog Selim KARAHAN (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD)
Ar. Gör. Dr. Mustafa SAĞIR (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD)
Ecz. Seçkin ENGİN (Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD)
Ecz. Irmak FERAH (Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD)
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
YENİ ÜYELERİMİZ
Sayfa 33
Yrd. Doç. Dr. Erol AKPINAR (Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD)
Biyolog Muhammed YAYLA (Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD)
Yrd. Doç. Dr. Emre KARAKUŞ (Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve
Toksikoloji AbD)
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
KLİNİK FARMAKOLOJİ ÇALIŞMA GRUBUNDAN
Sayfa 34
Değerli Türk Farmakoloji Derneği Üyeleri,
Bildiğiniz gibi 17 Ocak 2014 tarihinde yapılan derneğimizin XXX. Seçimli Olağan Genel
Kurul Toplantısı sonrasında yeni yönetim kurulumuz oluşmuştur. Ardından Klinik
Farmakoloji Çalışma Grubu (KFÇG) yürütme kurulu üyeleri seçilmiş ve çalışmalarına
başlamışlardır.
KFÇG yürütme kurulu üyeleri ve görev dağılımları aşağıdaki gibi oluşmuştur:
Prof. Dr. Canan Uluoğlu (Başkan)
Uzm. Dr. Sedat Rahmi Altuğ (Sekreter)
Prof. Dr. Yeşim Tunçok (Üye)
Doç. Dr. Murat Olukman (Üye)
Yrd. Doç. Cahit Nacitarhan (Üye)
Yürütme kurulumuz ayda 1 kez düzenli olarak yapmayı planladığı toplantılarının
birincisini mart ayında Ankara’da, nisan ayındaki ikinci toplantısını ise telekonferans
sistemi ile gerçekleştirmiştir.
Toplantılarımızın ana gündemi KFÇG’nun önümüzdeki 2 yıllık dönemde gerçekleştirmeyi
planladığı aktivitelerdir. Bu kapsamda sempozyumlar ve eğitim toplantıları için konu ve
tarih belirleme çalışmaları yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa ve asistanlara
yönelik olarak yürütülmesi planlanan akılcı ilaç kullanımı eğitimi konusunda toplantılar
yapılmıştır ve bu konuda çalışmalar devam etmektedir. KFÇG web sayfası güncellenmesi
üzerinde ise halen çalışılmaktadır. Üye sayımız artmış ve yeni üyelerimiz web sayfamıza
eklenmiştir. KFÇG üyeleri arasında daha rahat ve hızlı bir haberleşme sağlayabilmek için,
KFÇG üyelerinden bir “mail grubu” oluşturulmuştur. Önümüzdeki günlerde netliğe
kavuşan aktiviteler konusunda sizlere gerekli duyurular yapılacaktır.
KFÇG yürütme kurulu olarak, mail grubu aracılığı ile tüm üyelerimizle yakın iletişim
içinde olmayı arzuluyor ve hep birlikte klinik farmakolojinin gelişimine katkıda bulunmayı
diliyoruz.
Sevgi ve saygılarımla
Prof. Dr. Canan Uluoğlu
Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 123, Ocak—Mart 2014
Download

123 - Türk Farmakoloji Derneği