Gölcük Ömer Seyfettin Ortaokulu
Kültür Yarışmaları-1
Siyer-i Nebi BilgiYarışması
1-Başlangıçta
Rasulüllah
(s.a.v.)’in
aleyhinde hicivler yazdı. Fakat sonra
pişman olup Medine’ye affolunmak
ümidi ile gitti. Rasulüllah (s.a.v.)’in
huzurunda müslümanlığı kabul etti ve
Rasulüllah (s.a.v.)’i öven meşhur
“Bürde” kasidesini okudu. Rasulüllah
(s.a.v.) çok memnun kaldı ve sırtından
hırkasını çıkarıp ona giydirdi. Şair olan
bu sahabe kimdi?
4-Peygamber Efendimiz vefat etmeden
önce söylediği son söz hangisidir?
A)Ey İnsanlar! Kur’an ve sünnetten
ayrılmayınız.
B)Allah’ım! Beni Rafik-i Ala’ya (en yüce
dosta) ulaştır.
C)Ya Rabbi! Beni cennetine koy!
D)Benden sonra sakın ayrılığa düşmeyiniz.
5-Bir gün, adamın biri peygamberimizi
ziyâretine geldiğinde, huzûrunda
titremişti. Ona; "Arkadaş, korkma, ben
hükümdar değilim. Ben, Kureyş'ten
kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum"
demesi peygamberimizin hangi
davranışına daha çok örnek olabilir?
A)Talha Bin Ubeydullah
B)Ali Bin Ebu Talip
C)Kab Bin Züheyr
D)Halid Bin Velid
2-Peygamberimiz (sav) Tebük
Gazvesi’ne çıktığında,
münafıkların ,müslümanları parçalamak
için Medine yakılarında inşa ettikleri
fitne yuvası mescit Kur’an-ı Kerîm’de
hangi isimle anılmaktadır?
A)Tevazu (alçakgönülülük)
B)İnfak
C)Güvenilir olmak
D)Doğruluk
A) Mescid-i Kuba
B) Mescid-i Aksa
C) Mescid-i Yesrib
D) Mescid-i Dırâr
6-Peygamberimiz evinde boş oturmazdı.
Hz. Hatice :-Ya Ebe'l-Kasım, yorulma,
deyince O'na:-Bu dünyada dört şeyden
hoşlanmam! Onlardan Allah'a sığınırım.
Peygamberimizin hoşlanmadığı dört şey
aşağıdakilerden hangisidir?
3-Aşağıdakilerden hangisi
Peygamberimiz (sas)’in “Veda
Hutbesi”nde geçen cümlelerinden biri
değildir?
A)korkaklık-çekingenlik-cimrilik-tembellik
B)korkaklık-çekingenlik-pislik-tembellik
C)korkaklık-cimrilik-tembellik-pislik
D)korkaklık-hoşgörü-cimrilik-tembellik
A) “Cahiliyet adetlerini ayağımın altına
alıp çiğniyorum”
B) “Kimin yanında bir emanet varsa onu
sahibine iade etsin.”
C) “Sizin kadınlar üzerinde haklarınız
olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde
hakları vardır.”
D) “Başınıza, kafası siyah üzüm tanesi gibi
Habeşli bir köle dahi yönetici olarak tayin
edilse yine de itaat edin.”
B KİTAPÇIĞI
7-Hz. Muhammed’in nesebi (soyu) ile
ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A)Kureyş Kabilesi’nin köklü ailelerindendir
B)Annesi Zühreoğullarından Vehb’in
kızıdır.
C)Babası Haşimoğullarından
Abdülmuttalib’in oğludur.
D)Hz. Muhammed’in soyu Hz. Evüp
peygambere dayanır.
1
Gölcük Ömer Seyfettin Ortaokulu
Kültür Yarışmaları-1
Siyer-i Nebi BilgiYarışması
8-“Umarım ki O’nu gökte Hakk (Allah),
yerde halk övecektir” diyerek Hz.
Muhammed’e “Muhammed” ismini
veren kimdir?
12- “Araplar arasında kan gütme davası
vardı. En basit bir şey yüzünden kavga
ederlerdi. Fakat 4 ay vardır ki bu
aylarda savaşmayı haram sayarlardı.”
Aşağıdakilerden hangisi bu aylardan
değildir?
A) Annesi Amine
B) Dedesi Abdülmuttalib
C) Amcası Ebû Tâlib
D)Babası Abdullah
A) Cemaziye’l-evvel
C) Zi’l-ka’de
9-İslamiyet’in kabulünden önce Kâbe,
Araplarca kutsal kabul edildiğinden
oraya dair olan çeşitli vazifeler vardı.
Bu dönemde Kâbe’ye bakma vazifesi
hangi Peygamberin soyundan gelenlere
verilmiştir?
A) Hz İsmail
C)Hz. Süleyman
13-Hz. Muhammed eşi Hz. Hatice ile
ticaret ortaklığı yaparak tanışmıştır. Hz.
Hatice’ye Hz. Muhammed’in üstün
vasıflarını anlatarak evlenmelerine
aracı olan ve Hz. Hatice’yi temsil
ederek ticaret için ona yoldaşlık eden
kölenin adı nedir?
B) Hz. İlyas
D) Hz. Eyüp
A)Bahira
B)Meysere
C)Varaka b. Nevfel
D)Enes b. Malik
10-Mekke’den Medine’ye hicret edeceği
zaman “İşte ben de Allah yolunda hicret
ediyorum. Karısını dul, çocuklarını
öksüz bırakmak isteyen varsa, şu vadide
önüme çıksın” diyerek bütün kureyşe
meydan okuyan sahabi kimdir?
A)Hz. Osman
C)Hz. Ali
14-Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Muhammed’in Hz. Hatice’den olan
çocuklarından değildir?
B)Hz. Ömer
D)Hz. Hamza
A) Abdullah
C) İbrahim
B)Fatıma
D) Kasım
15-Hz. Peygamber hicretten hemen
sonra Medine’ye vardığındanHane-i
Saadete girene kadar kimin evinde
misafir olarak kalmıştır?
11-Hz. Muhammed’in Çocukluk dönemi
ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) 4 yaşına kadar süt annesi Halime’nin
yanında kalmıştır.
B) Babası O doğmadan önce vefat
etmiştir.
C) Annesi, 6 yaşındayken Medine dönüşü
Akabe denilen yerde vefat etmiştir.
D) Dedesinin vefatı üzerine amcası Ebû
Talib’in yanında yetiştirmiştir.
B KİTAPÇIĞI
B)Muharrem
D) Zi’l-hicce
A)
B)
C)
D)
2
Sa’d bin Rabi’a
Sa’d bin Muaz
Halid Ebu Eyyub el Ensari
Ebu Hureyre
Gölcük Ömer Seyfettin Ortaokulu
Kültür Yarışmaları-1
Siyer-i Nebi BilgiYarışması
16-Medine’de Mescid-i Şerifin bir
tarafına evsiz fakirlerin barınmak için
bir gölgelik yapıldı. Burada kalanlar
daima Hz. Peygamber’in yanında
kaldıklarından Kur’an ve hadis
öğrenilerdi. Bu gruba ne denirdi?
20-Bedir Savaşı ne zaman
gerçekleşmiştir?
A) Hazrec
B) Muhacir
C) Ashab-ı Suffa
D) Evs
21- Aşağıdakilerden hangisinin İslam’a
girmesi ile Müslümanlar daha da
güçlenmiştir?
A) Hicretin
B) Hicretin
C) Hicretin
D) Hicretin
Yılı
Yılı
Yılı
Yılı
Ramazan ayı
Ramazan ayı
Recep ayı
Safer ayı
A)Hz Ebubekir ve Hz Ömer
B)Hz Ebubekir ve Hz Hamza
C)Hz Ali ve Hz Zeyd
D)Hz Hamza ve Hz Ömer
17-Mekke’den Medineye göç eden
Müslümanlara tarihte eşi benzeri
görülmemiş derecede yardım eden
Medinelilere ne denir?
22-Araplar yılın dört ayını
(Muharrem………..….. , ………..
ve…….…….) savaşılması, kan dökülmesi
haram olan hürmetli aylar kabul
ederlerdi."
Boş bırakılan yerlere uygun düşecek
aylar aşağıdaki şıkların hangisinde
birlikte verilmiştir?
A) Hazrec
B) Muhacir
C) Ashab-ı Suffa
D) Ensar
18-Aşağıdakilerden hangisi Medinede
yaşayan Yahudi gruplarından değildir?
A) Kaynuka
B) Nadir
C) Kurayzaoğulları
D) Evs
A)
B)
C)
D)
19-"Ey Kureyşliler! Şu yaptığınız şey
insanlığa yakışmaz! Biz her imkandan
yararlanırken, bizim kabilemizin bir
kolu olan Haşimoğullarının aç
bırakılması insafla bağdaşmaz! Bu
kararın bozulması gerekir."
Müslüman olmadığı halde yukarıdaki
sözleriyle Müslümanlara uygulanan
boykotun bozulmasını sağlayan kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
Şaban,Muharrem, Ramazan
Recep, Zilkade, Zilhicce
Safer, Zilkade, Zilhicce
Zilhicce, Şaban, Ramazan
23-Hz. Ebu Bekir ’e Sıddık ismi hangi
olay sebebi ile verilmiştir?
A) Peygamberimiz ile beraber Medine’ye
hicret etmesi
B) Miraç mucizesinde Peygamberimizi
tereddüt etmeden doğrulaması
C) Bilal-i Habeşi işkenceden kurtarması
D) İslam uğrunda bütün malını feda
etmesi
A) Hişam b. Amr
B) Ebu Leheb
C) Ebu Sufyan
D) Züheyr b. Ebî Ümeyye
B KİTAPÇIĞI
2.
1.
3.
2.
3
Gölcük Ömer Seyfettin Ortaokulu
Kültür Yarışmaları-1
Siyer-i Nebi BilgiYarışması
24- I. Akabe Biatından sonra
Hz. Peygamber tarafından Medine’ye
gönderilen Medine’de birçok kişinin
Müslüman olmasına vesile olan sahabi
kimdir?
28-Hz. Peygamber tarafından “Fethi
Mübin”(apaçık bir fetih) olarak
adlandırılan olay hangisidir?
A)
B)
C)
D)
A) Hicret olayı
B) Hac ibadeti
C) Mekkenin fethi
D) Hudeybiye barış antlaşması
Musab b. Umeyr
Cafer b. Ebu Talib
Zeyd b. Sabit
Muaz b. Cebel
29-Hudeybiye barış antlaşması dönüş
yolunda indirilen sure hangisidir?
25- Mute savaşında, savaşın
sancaktarlarından olup 2 kolu da
kesilen, Hz. Peygamberin “onun 2
koluna karşılık 2 kanat verildi”
buyurduğu sahabe kimdir?
A) Fatiha suresi
B) Felak suresi
C) Haşr suresi
D) Fetih suresi
30- Hendek savaşında şehrin etrafına
hendek kazılarak savunma yapılması
teklifini hangi sahabe yapmıştır?
A) Cafer-i tayyar
B) Amr b. As
C) Halid b. Velid
D) Hz Hamza
A) Zeyd b. Haris
B) Hz. Ali
C) Bilali habeşi
D) Selman-ı farisi
26-Hudeybiye barış antlaşmasından
önce müslümanların Hz. Peygambere
bağlılıklarını bildirip biat etmelerine ne
denir?
31- Hayber fatihi olarak nitelenen
sahabe kimdir?
A) I. Akabe biatı
B) 2. Akabe biatı
C) Rıdvan biatı
D) Malik biatı
A) Hz. Ebubekir
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman
D) Hz. Ali
27-Hudeybiye barış antlaşmasından
önce Medineye gönderilen elçi kimdir?
32-Hz. Peygamberin “seyfullah”
(Allahın kılıcı) diye nitelendirdiği
sahabe kimdir?
A) Hz. Ebubekir
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman
D) Hz. Ali
B KİTAPÇIĞI
A) Halid b. Velid
B) Zeyd b. Haris
C) Amr b. As
D) Bilal-i habeşi
4
Gölcük Ömer Seyfettin Ortaokulu
Kültür Yarışmaları-1
Siyer-i Nebi BilgiYarışması
33-Rumlarla yapılan ilk savaş hangisidir?
38-Hangi olaydan sonra Hz. Peygamber
Bizansa, İran, Mısır, Habeşistan ve uzak
arap kabilelerine mektuplar
göndermiştir?
A) Bedir savaşı
B) Uhud savaşı
C) Mute savaşı
D) Hayber seferi
A) Mekkenin fethi
B) Hudeybiye barış ant.
C) Hicret
D) İlk vahiy
34- Hz.Peygamberin devesinin adı
nedir?
A) Kuba
B) Kasva
C) Kosova
D) Zülfikar
39-Yemenden gelip Hz. Peygamberle
görüşen ve islamiyet hakkında Hz.
Peygamberden bilgi alan heyetin ismi
nedir?
35- Mekke’den Medine’ye göç eden
Müslümanlara ne denmiştir?
A) Necran heyeti
B) Yemen heyeti
C) Mekke heyeti
D) Medine heyeti
A)Hazrec
B)Muhacir
C)Ashab-ı Suffa
D)Ensar
40- Hicretin 4. Yılında kilab kabilesinin
ihanetiyle 39 müslüman öğretmenin
şehid edildiği olaya ne denir?
36- ”Hz Muhammed’i (sav) bir gece
mescid-i haramdan, kendisine bir kısım
ayetlerimizi göstermek için etrafını
mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya
götüren Allah’ın şanı ne yücedir.”
Ayetinde hangi olay anlatılmıştır?
A) Raci olayı
B) Bi’ri Maune faciası
C) Hudeybiye olayı
D) Hayber gazası
A)Hicret olayı
B)Mekke’nin fethi
C)İsra ve Mirac olayı
D)Taif yolculuğu
41- Hz. Aişe annemize iftira atılan olaya
ne denir?
A) İfk hadisesi
B) Raci olayı
C) Hicret olayı
D) Miraç olayı
37- İslamın ilk yıllarında Hz.
Peygamber(sav)’in insanları İslam’a
davet ettiği ve yeni dini bilgiler
öğrettiği ev hangi sahabiye aittir?
A) Hz. Ebu Bekir
B) Erkam b. Ebi’l-Erkam
C) Talha b. Ubeydullah
D) Zübeyr b.n Avvam
B KİTAPÇIĞI
5
Gölcük Ömer Seyfettin Ortaokulu
Kültür Yarışmaları-1
Siyer-i Nebi BilgiYarışması
42- İslam’ın ilk mescidi nerede bina
edildi.
46-Aşağıdakilerden hangisi Miraç gecesi
Hz Peygambere verilmemiştir?
A)Kuba
B)Taif
C)Medine
D)Habeşistan
A) Zekat
B) Beş vakit namaz
C) Bakara suresinin son ayeti
D) Şirke girmeyenin bağışlanacağı müjdesi
43-Hz Muhammed’in Taif dönüşünde
Müslüman olmasına vesile olduğu köle
kimdir?
47-Hicretin 2. Yılında aşağıdakilerden
hangisi gerçekleşmemiştir ?
A)
B)
C)
D)
A) Süreka
B) Vahşi
C) Addas
D) Bilal-i Habeşi
48-Uhud Harbinden önce Mekkeli
müşriklerin Medine üzerine yürüdüğünü
bir mektup vasıtasıyla haber veren kişi
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
44-Aşağıdakilerden hangisi,
Müslümanlara uygulanan boykot
maddelerinden değildir?
A) Haşimoğulları’na hiç bir şey
satılmayacak.
B) Haşimoğulları’ndan hiç bir şey satın
alınmayacak.
C) Haşimoğulları bulundukları yerde
tutuklanıp hapse atılacak.
D) Haşimoğulları’na kız verilmeyecek,
onlardan kız alınmayacak.
A) Hz. Abbas
B) Hz. Osman
C) Habbab bin Eret
D) İkrime
49-Hz. Peygamber hicret esnasında
hangi dağdaki mağarada gizlenmiştir?
A) Sevr dağı
B) Hira dağı
C) Nur dağı
D) Safa tepesi
45-“Ey amca güneşi sağ elime, ayı da
sol elime verseler bu dini anlatmaktan
vazgeçmem” demesi peygamberimizin
hangi özelliğini vurgulamaktadır.
A) İnsan sevgisini
B) Affediciliğini
C) Merhametini
D) Cesaretini
B KİTAPÇIĞI
Oruç farz kılındı
Miraç mucizesi meydana geldi
Kabe Müslümanların kıblesi oldu
Zekat farz kılındı
6
Gölcük Ömer Seyfettin Ortaokulu
Kültür Yarışmaları-1
Siyer-i Nebi BilgiYarışması
50-Uhud Harbinde elindeki su kabını
bırakarak Müslümanları zor durumdan
kurtartmak niyetiyle eline kılınç alarak
Hz. Peygamberi korumaya çalışan
hanım sahabi aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
54-Hicret esnasında Hz. Peygamberi
takip ederken atı kuma batarak O’na
(a.s.m) zarar veremeyeceğini anlayıp
geri dönen kişi kimdir?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
Nesibe Hatun
Hind
Ümmü Hani
Ümmü gülsüm
55-Hz. Muhammed’in kızlarından
Rukiye ile evli olup, O’nun ölümünden
sonra Ümmü Gülsümle de evlenerek
“Zinnureyn” lakabını alan halife
aşağıdakilerden hangisidir?
51-Hicretin üçüncü yılında
aşağıdakilerden hangisi meydana
gelmemiştir?
A) Hz. EbûBekir
C) Hz. Ömer
A) Hz Hasan dünyaya geldi
B) Hz. Peygamber hz. Ömer’in kızı
hz.Hafsa ile evlendi
C) Bedir Savaşı meydana geldi
D) Uhud savaşı meydana geldi.
A) Ümmü Gülsüm
C) Rukiye
B)Fatıma
D) Zeynep
57-“Yaratan Rabbinin ismiyle Oku! O,
insanı bir kan pıhtısından (Alak’tan)
yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini,
kalemle yazmayı O öğretti.” Manasına
gelen ve Hz. Muhammed’in
peygamberlik görevinin başladığını ifade
eden ayetler hangi sûrede yer alır?
A) Kuba
B) Suffa
C) Darun Nedve
D) Safa Tepesi
53-Hicret esnasında Hz. Peygambere
yardım niyetiyle yol tedarikini deveye
asmak için kemerini çıkarıp ikiye bölen
ve böylece ”Zatü’n Nitakayn=Çifte
kemerli” denilen kişi kimdir?
A) Alak Sûresi
C) Mülk Sûresi
B)Nebe Sûresi
D) Yasin Sûresi
58- Aşağıdakilerden hangisi ilk dört
müslümandan değildir?
A) Hz. Hatice
C) Hz. Osman
Aişe
Ali
Fatma
Esma
B KİTAPÇIĞI
B)Hz. Ali
D) Hz. Osman
56-Hz Muhammed (sav) 7 çocuğundan
6’sı kendisinden önce vefat etmiştir.
Kendisinin ölümünden altı ay sonra
vefat eden çocuğunun ismi
aşağıdakilerden hangisidir?
52-Mekkelilerin Hz. Peygamber için
“O’nun vücudunu ortadan kaldıralım”
dediği ve hain emellerini
gerçekleştirmek için toplandıkları yer
neresidir?
A) Hz.
B) Hz.
C) Hz.
D) Hz.
Süraka
Nuaym
Kuss
Ebu’l Buhteri
7
B)Hz. Ebû Bekir
D) Zeyd B. Hârise
Gölcük Ömer Seyfettin Ortaokulu
Kültür Yarışmaları-1
Siyer-i Nebi BilgiYarışması
59- Hz. Muhammed’in İslâm’ı tebliğe
başlamasının ardından kendisine karşı
çıkanların başında gelen, her türlü
eziyet ve hakareti yapan ve hakkında
Tebbet Sûresi inen amcası
aşağıdakilerden hangisidir?
62-Kabe’nin insanlar arasında dince
kutsal sayılmasının yanında, Mekke’nin
bir ticaret merkezi olması sebebiyle
hızla gelişmeye devam etmesini
durdurmak isteyen ve bu amacını
gerçekleştirmek için San’a’da bir
tapınak yaptıran; ancak amacına
ulaşamayan ve Kabe’yi yıkma
düşüncesiyle Mekke’ye hareket ederek,
Fil Olayı’nın yaşanmasına sebep olan
Habeş valisinin adı nedir?
A) Hz. Hamza
C) Ebû Talib
B)Ebû Leheb
D) Hz. Abbas
60-Aşağıdakilerden hangisi
Peygamberimizin doğduğu gece yaşanan
olaylardan değildir?
A) Ebu Cehil
C) Ebrehe
A)İran’da Kisra’nın sarayında sütunlar
yıkıldı.
B)Mecûsilerin tapınmak için yanan ateşi
söndü
C)Sava Gölü battı.
D)Fil Olayı yaşandı.
63-Hz. Muhammed’in doğumundan
yaklaşık 52 gün önce yaşanan Kabe’yi
yıkmak üzere yola çıkan ordunun Ebabil
kuşları tarafından yok edilişinin
anlatıldığı kıssa Kur’an’da hangi surede
anlatılmaktadır?
61-Kâbe ile ilgili yapılan görevlerle ilgili
hangi eşleştirme yanlış verilmiştir?
A) Fil Sûresi
C) Kureyş Sûresi
A) Kıyade:Kumandanlık
B) Rifade: Gelen hacıları konuklayıp
ağırlamak ve barındırmak.
C) Sikaye:Savaş zamanlarında bayrağı
taşıma görevi.
D) Nedve: Toplantılara başkanlık etme
görevi
B)Maun Sûresi
D) Tebbet Sûresi
64-Peygamberimzin hizmetinde
bulunan bir sahabe der ki:"On sene
yanında hizmetinde bulundum.Bana bir
defacık olsun: Öf aman, dediğini
işitmedim" Bu sahabe aşağıdakilerden
hangsidir?
A)Hz Ebu bekir
B)Hz Ali
C)Hz Ömer
D)Hz Enes
B KİTAPÇIĞI
B)Haris
D) Kisra
8
Gölcük Ömer Seyfettin Ortaokulu
Kültür Yarışmaları-1
Siyer-i Nebi BilgiYarışması
I. Mekke’den Medine’ye hicret
II. Habeşistan’a hicret
III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği
IV. Bedir Savaşı
65-Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak
sıralandığında aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
68-Mekke fethi ile ilgili
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir iki küçük çaptaki çatışma dışında
Mekke savaşsız fethedilmiştir.
B) Peygamber Efendimize onca zulüm
yapan insanlar Fetih sırasında affedilip
serbest bırakılmışlardır.
C)Fetih
esnasında
İslam’ı
kabul
etmeyenler öldürülmüşlerdir.
D) Kabe putlardan temizlenmiştir.
A) I, II, III, IV
B) III, II, I, IV
C) I, III, IV, II
D) II, III, IV, I
69-Tebük Savaşı'nın olduğu sene
hicazda müthiş kıtlık olmuştu. Savaş
için bir ordu hazırlanması gerekiyordu.
Kıtlık yüzündan güçlüklerle hazırlanan
bu orduya ne denir?
66-Hicretin XI. yılında vefat eden Hz.
Peygamber(sav)’in vefatı hakkındaki
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamberimiz (sas) 8 Haziran 632 ' de
vefat etti.
B) Peygamberimiz (sas) Baki mezarlığına
defnedilmiştir.
C) Peygamberimiz (sas)’in cenazesini Hz.
Ali yıkamıştır.
D) Peygamberimiz (sas), vefat ettiği yere,
Hz. Aişe’nin odasında kazılan kabre
defnedilmiştir
A) Ceyşü'l-Usre
B) Ceyşü'l-Kübra
C) Ceyşü'l-Muhammed
D) Müslüman ordusu
70-Peygamberimiz hastalandığında
cemaate imam olmasını emrettiği kişi
kimdir?
A) Hz Ebu bekir
B) Hz Hamza
C) Hz Ömer
D) Hz Osman
67-Mekke yakınlarında oturan Hevazin
kabilesi öncülüğünde müslümanlara
karşı 20 bin kişilik bir ordu toplandı.Müslümanlar,baştan biraz mağlubiyet
tattıktan sonra savaşı kazandılar.-Bu
harpte ,şimdiye kadar hiçbir harpte ele
geçmeyen ganimet alınmıştır.Yukarıda
hangi savaş hakkında bilgi verilmiştir?
A)Huneyn Savaşı
B)Uhud Savaşı
C)Hayber Fethi
D)Hendek Savaşı
B KİTAPÇIĞI
aşağıdaki
9
Download

bilgi yarışması