Sivas İl Müftülüğü
Siyer Okuma Yarışması
SİVAS İL
MÜFTÜLÜĞÜ SİYER
OKUMA YARIŞMASI
-Yetişkinler KategorisiHz Muhammed’in Hayatı- Martin LİNGS
1
Sivas İl Müftülüğü
Siyer Okuma Yarışması
SİYER YARIŞMASI 2. KATEGORİ
6-İslam’ın ilk yıllarında Kureyşliler yeni dine hoşgörü
gösteriyorlardı. Bu hoşgörü ne zaman sona ermiştir?
A)Açıktan davet yapılana kadar
B)Yeni dinin kendi tanrılarına geleneklerine karşı
çıktığını fark edinceye kadar
C)Hz. Ömer Müslüman oluncaya kadar
D)Habeşistan’a hicret edinceye kadar
HZ. MUHAMMED(sav)’İN HAYATI MARTİN
LİNGS
1-Abdu’l-Muttalib’e rüyasında “Saklanmış hazineleri
kaz.” dendi. Saklanmış hazineler nedir?
A)Cürhümiler’in gömdüğü hazineler
B)Kâbe’ye ait olan hazineler
C)Zemzem
D)Hepsi
7-“Allah’a andolsun ki, benim bu yolu bırakmam için
güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler, Allah dinini
zafere ulaştırmadıkça veya ben bu yolda harap
olmadıkça bırakmam. ”demesi Peygamberimiz’in
hangi özelliğini gösterir?
A)Kararlılığı
B)Merhameti
C)Sabırlılığı
D)Affediciliği
.
2-Putperestliğin yaygın olduğu Mekke’de İbrahim’in
dinini tam anlamıyla sürdüren birkaç kişi vardı.
Bunlar kimlerdir?
A)Bir grup Yahudi âlim
B)Hanifler
C)Muhadramlar
D)Sabiiler
8-İslam’ın en kötü düşmanlarından biri olan Ebu
Cehil’in Peygamberimize hakaret etmesi üzerine
Müslüman olan sahabe kimdir?
A)Hz. Ömer
B)Hz. Osman
C)Hz. Abbas
D)Hz. Hamza
3-Savaşılması yasak olan haram aylarda yapılan
savaşlara ne ad verilir?
A)Ölüm Savaşları
B)Ficar Savaşları
C)Kabile savaşları
D)Seriyye Savaşları
4-Aşağıdakilerden hangisi İslam’ı ilk kabul
edenlerden değildir?
A)Hz. Hatice
B)Hz. Ali
C)Hz. Ebu Bekir
D)Hz. Ömer
9-İslam’ın ilk yıllarında Müslümanların dinlerini
öğrenip birlikte ibadet edebildikleri İslam’ın
hizmetine sunulan merkezi yer neresidir?
A)Daru’l Ekrem
B)Daru’l Erkam
C)Daru’l Hikme
D)Daru’l Ulema
5-İslam’da ilk kan dökme olayı ne zaman
gerçekleşmiştir?
A)Hz. Sümeyye’nin şehit edildiği zaman
B)Bedir Savaşı sırasında
C)Ficar Savaşları sırasında
D)Müslümanlar namaz kılarken putperestlerin onlarla
alay etmesi üzerine
10-Peygamberimizin İslam’ın güçlenmesi için
Müslüman olmasını istediği ve duasının neticesinde
Müslüman olan sahabe kimdir?
A)Hz. Ebu Bekir
B)Hz. Ömer
C)Hz. Osman
D)Hz. Ali
2
Sivas İl Müftülüğü
Siyer Okuma Yarışması
11-Müslümanların ilk hicret ettikleri yer neresidir?
A)Habeşistan
B)Medine
C)Yemen
D)Taif
16-I. Akabe biatından sonra Hz Peygamber’in
Medinelilere Kur’an okuması ve dini bilgileri
öğretmesi için gönderdiği sahabe kimdir?
A)İbn Muaz
B)Amr
12-Hz Peygamber’in Taif dönüşü bir üzüm bağına
sığındığında karşılaştığı ve Hz Peygamberin besmele
ile ikram edilen üzümü yediğini duyduğunda
Müslüman olan köle kimdir?
A)Ninovalı Addas
C)Abdullah
D)Mus’ab
B)Zeyd b. Harise
17-Mekkeli Müslümanların Medine’ye hicretleri ne
zaman başlamıştır?
C)Bilal-i Habeşi
A) Habeş kralı Necaşi’nin Müslüman olmasından sonra
D)Ümmü Eymen
B)Miraç hadisesinden sonra
C)II. akabe biatından sonra
13-Taif dönüşü Nahle Vadisinde Hz Peygamberin
namazda okuduğu Kur’an’ı duyarak kimler
Müslüman olmuştur?
D)Yasir ve Sümeyye’nin şehi edilmesinden sonra
B) Cin taifesinden bir grup
18- Hz Peygamberin “acele etme, belki Allah sana bir
arkadaş verir” diyerek hicrette geri bıraktığı sahabe
kimdir?
C)Yesrib’ten bir grup
A)Hz. Ömer
D)Taif’li bir grup
B)Hz. Osman
A)Nahle sakinleri
C)Hz. Ali
14- Hz Peygamber’in Taif dönüşünde bir gece Burak
adlı binitle yaptığı yolculuk nedir?
D)Hz. Ebu Bekir.
A)Miraç
B) Hicret
19-Ebu Cehil’in Hz Peygamber’in hicretini
engellemek için yaptığı plan nedir?
C) Biat
A)Hz. Peygambere para teklif edilmesi
D)seriye
B)Her kabilenin güçlü gençlerinin seçilerek aynı anda Hz
Peygambere saldırılması
15-Miraç hediyeleri nelerdir?
C)Medinelilerle görüşülerek Hz. Peygamber’in
korunaksız bırakılması
A)Beş vakit namaz ve Amene’r-Rasulü
D)Hz. Peygamber ve inananların abluka altında tutulması
B)Ramazan orucu ve Ayete’l-kürsi
C)Zekât ve Haşr suresi son üç ayet
D)Hac ve Bakara suresi ilk 5 ayet
3
Sivas İl Müftülüğü
Siyer Okuma Yarışması
24-“İki kuşaklı” lakabı kime verilmiştir?
20- Hz Ebu Bekir’i sevinçten ağlatan olay nedir?
A)Hz. Osman
A)Hz. Peygambere kayınpeder olması
B)Hanzala
B)Miracı tereddütsüz doğruladığı için es-sıddık lakabını
alması
C)Mus’ab b. Umeyr
C)Hz. Peygamberin kendisinden deve alması
D)Hz Ebu Bekir’in kızı Esma
D)Hz Peygamberin beraber hicret edeceklerini söylemesi
25- İlk Cuma namazı ne zaman ve nerede kılındı?
A)Hicret esnasında Ranuna vadisinde
21- Hz Peygamberin hicret esnasında yerine Hz. Ali’yi
bıraktığında okuduğu ayetler hangileridir?
B)Miraçtan sonra Kâbe’de
C)Taif dönüşü Batn-ı Nahle’de
A)Bakara 1-5
D)Uhud savaşı esnasında Uhud eteklerinde
B)İsra 1-9
C)Yasin 1-9
26- Hz Peygamberin hicretin ilk dönemlerinde mescidi
nebevinin inşası tamamlanana kadar evinde misafir
olduğu sahabe kimdir?
D)Alak 1-5
22-Hicret esnasında Hz Peygamber ve Hz. Ebu
Bekir’in sığındıkları mağaranın adı nedir?
A)Ebu Eyyub el-Ensari
A)Hira
B)Selman-ı Farisi
B)Uhud
C)Bilal-i Habeşi
C)Sevr
D)Zeyd b. Harise
D)Ebu Kubeys
23- Üçüncüleri Allah olan iki kişi kimlerdir?
27- Hz Peygamber Medineli Müslümanlara
yardımcılar anlamında……………., yurdunu bırakıp
göç edenlere ………………. adını verdi.
A)Hz Peygamber ve Hz Ebu Bekir
A)Muhadram-Haşimi
B)Hz Peygamber ve Hz Hatice
B)Ensar- Muhacir
C)Hz. Osman ve Hz. Ömer
C)Sahabe-Eshab
D)Hz. Ali ve Hz. Fatıma
D)Mü’min-Müslüman
4
Sivas İl Müftülüğü
Siyer Okuma Yarışması
28-Ensar ile Muhacir arasında tesis edilen kardeşlikte
Hz Peygamberin kardeşi kimdir?
32-Eğer su bulamamışsanız, bu durumda, temiz bir
toprakla teyemmüm edin…(Nisa/43) Ayetinin nazil
olmasına sebep olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ebu Eyyub el-Ensari
A)Hz. Ebu Bekir
B)Abdullah b. Abbas
B)Hz. Aişe
C)Hz. Ali
C)Hz. Osman
D)Hz. Ebu Bekir
D)Hz. Hatice
29- Müslümanların namaz davetinin ezan olacağını
rüyasında görüp Hz Peygambere anlatan sahabe
kimdir?
33- Hz. Ebu Bekir Mistah adlı zata bir miktar maaş
bağlamıştı. Daha sonra Mistah ne yapmıştı da Hz. Ebu
Bekir bu yardımdan vazgeçmiş, ancak Allah
tarafından yardıma devam etmesi konusunda
uyarılmıştı?
A)Bilal-i Habeşi
B)Hüseyin İbn Selam
A)Dinden dönmüş
C)Abdullah İbn Revaha
B)Adam öldürmüş
D)Abdullah b. Zeyd
C)Zina etmiş
D)Hz. Aişe’ye iftira atmış
30- Hz Peygamberin Bedir’de ve Uhud’da savaşa
giderken, Medine’de namazları kıldırmak için
görevlendirdiği sahabe kimdir?
34- Hz. Peygamber’in aşağıdaki eşlerinden hangisi
Yahudi asıllı olup Efendimiz(s.a.s)’le Hayber dönüşü
evlenmiştir?
A)Zeyd b. Harise
B)İbn Ümmü Mektum
A)Hz. Zeynep
C)Amr b. As
B)Hz. Hatice
D)Muaz b. Cebel
C)Hz. Safiye
D)Hz. Aişe
31- Uhud Savaşında okçular tepesinin arkasından
harekete geçen müşriklerin komutanı kimdir?
35- Efendimiz’e, eşlerinden hangisinin yanındayken
vahiy gelmiştir?
A)Halid b. Velid
B)Ebu Süfyan
A)Hz.Aişe
C)Ebu Cehil
B)Hz. Hatice
D)Varaka b. Nevfel
C)Hz. Sevde
D)Hz. Safiye
5
Sivas İl Müftülüğü
Siyer Okuma Yarışması
36- Efendimiz; “Ey …………..!Eğer Şeytan senin bir
yoldan gittiğini fark etse,mutlaka o yoldan başka yol
seçer.’’İfadelerini hangi sahabe için kullanmıştır?
40- Bir defasında Cebrail Efendimize gelerek: Ey
Muhammed! İhsan nedir? diye sorunca Efendimiz ne
cevap vermiştir?
A)Hz Ali
A)Allah’ı görüyormuş gibi ibadet etmendir…..
B)Hz. Ömer
B)Allah’tan başka ilah olmadığına inanmandır
C)Hz. Ebu Bekir
C)Kâbe’yi tavaf etmendir
D)Halid b. Velid
D)Hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmandır
37- Kâbe’nin kapısı ile Haceru’l-Esved arasındaki
bölüme ne ad verilir?
41- Peygamberimiz(s.a.s)’in Ramazan ayının
ortalarında mescitte on günlük bir inzivaya
çekilmesine ne ad verilir?
A)Makam-İbrahim
A)İhtikâr
B)Altın Oluk
B)İntizar
C)Ravza
C)İtikâf
D)Mültezem
D)İhtiram
38- Hz. Peygamber, Müslüman olduğu halde
karşısındaki kişiye: Yazıklar olsun, yüzünü benden
uzak tut. Bırak da sana bir daha bakmayayım, dediği
kişi kimdir?
42- Efendimize eşleri; Sen öldükten sonra sana ilk
kavuşacak olan kimdir? diye sorduklarında,
Efendimiz: Eli en uzağa erişebilen bana ilk önce
kavuşacak, buyurmuştur. Efendimiz ‘eli en uzağa
erişebilen’ tabiriyle neyi kastetmiştir?
A)Ebu Cehil
B)Ebu Leheb
A)En yaşlı olanı
C)Vahşi
B)Kolu en uzun olanı
D)Ebu Süfan
C)En güzel olanı
D)En cömert olanı
39- Efendimiz(s.a.s) Mekke’nin Fethi ve Huneyn
zaferleri sonrasında ashabına şöyle buyurmuştur:
Küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz.
Efendimiz’in büyük cihattan kastı neydi?
43- Hz. Aişe’ye iftira atıldığında O’nun masumiyeti ne
ile kesinleşti?
A)Kâfirlere karşı cihat
A)Ayetle
B)Nefse karşı cihat
B)Sünnetle
C)Münafıklara karşı cihat
C)Ashabın yeminleriyle
D)Yahudilere karşı cihat
D)Hz. Ebu Bekir’in şahadetiyle
6
Sivas İl Müftülüğü
Siyer Okuma Yarışması
44- Hz. Peygamber’in, Hz. Hatice haricinde yalnız bir
eşinden çocuğu olmuştur. O eşi hangisidir?
48-Peygamberimize ilk vahiy kaç yaşında ne zaman
gelmiştir?
A)35 yaşında Rebiülevvel ayında
B)40 yaşında Rebiülevvel ayında
C)35 yaşında Ramazan ayında
D)40 yaşında Ramazan ayında
A)Mariye
B)Reyhane
C)Ümmü Habibe
49- İslam’ı kabul etmeyen Kureyşliler hac için
Mekke’ye gelecek diğer Arap kabilelerinin İslam’la
tanışmasını engellemek için Mekke’ye ulaşan tüm
yolları kesip çalışmalar yaptılar. Çalışmaları nasıl bir
sonuç vermiştir?
D)Meymune
45- Hz. Peygamber hangi sefer dönüşünde
zehirlenmek istenmiştir?
A)Diğer Araplar İslam’ı kabul etmemiştir.
B)İslam daha çok yayılmıştır.
C)Kabile Savaşları çıkmıştır.
D)Kureyşin saygınlığı artmıştır.
A)Mute
B)Tebük
C)Huneyn
50-Hicret hangi yıl gerçekleşmiştir?
D)Hayber
A)632
46- Şeyma’nın Efendimiz’e yakınlık derecesi nedir?
B)622
A)Halasıdır
C)571
B)Teyzesidir
D)628
C)Sütannesidir
D)Sütkardeşidir
47-Peygamberimiz sütannesinin yanındayken
sütannesi Halime ve Halime’nin eşi Haris’in
etkilenerek O’nu annesine teslim etmeye karar
verdikleri olay hangisidir?
A)Göğsünün yarılması hadisesi
B)Diğer çocukların hiçbirinin büyümede ona
yetişememesi
C)Koyunların sütünün artması
D) Sırtındaki Peygamberlik mührünü görmeleri
7
Sivas İl Müftülüğü
Siyer Okuma Yarışması
________________TEST BİTTİ________________
8
Download

2.kategori kitapcığı