KARESİ MÜFTÜLÜĞÜ
2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI
‘PEYGAMBERİMİ TANIYORUM’ UMRE ÖDÜLLÜ SİYER YARIŞMASI
6-) Enbiya Suresi 107. Ayet-i kerimesinde
Peygamberimizin hangi üstün vasfı
bildirilmiştir?
1-) Peygamberimizin ‘Muhammed’ ismi
Kur’an-ı Kerimde kaçıncı sureye ad olarak
verilmiştir?
A) 40
B) 45
C) 47
D) 50
A) Yüksek ahlakı
B) Alemlere rahmet oluşu
C) Engin tevazuu
D) Cömertliği
2-) Hz. Muhammed Peygamber olmadan
önce halk arasında hangi lakapla anılırdı?
A) El-Veciz
B) El-Emin
C) El-Adil
D) Es-Sabur
7-) Resulullah(s.a.v) Medine’de evi
yapılana kadar kimin evinde misafir olarak
kalmıştır?
A) Sad Bin Numan B) Ebu Lubabe
C Halit Bin Zeyd
D) Bilal-i Habeşi
3-) Hangi Peygamber Hz.Muhammed’in
dünyaya geleceğini bildirmiş ve bu olay
Kur’an-ı Kerim’de hangi surede
zikredilmiştir?
8-) Müslümanların ilk hicret ettikleri yer
olan Habeşistan toprakları üzerinde bugün
aşağıdaki devletlerden hangisi
bulunmaktadır?
A) Hz. İsa, Saf Suresi, 6
B) Hz.Davud, Nisa Suresi,163
C) Hz. Musa, En’am Suresi, 91
D) Hz. İbrahim, Al- i İmran Suresi, 66
4-) Hz.Muhammed’in İslamı tebliğ etmek
için Mekke haricine gittiği ilk yer
neresidir?
A) Taif
B) Habeşistan
C) Medine
D) Cidde
B) Hz.Zeynep
C)Hz.Süveybe
D) Hz. Habibe
B)Sudan
C)Etiyopya
D)Yemen
9-) Aşağıdakilerden hangisinde İslam’ı
kabul eden ilk erkek, ilk kadın, ilk çocuk
ve ilk köle sırası ile doğru olarak
verilmiştir?
A) Hz. Ebubekir-Hz.Hatice-Hz.AliHz.Zeyd
5-) Uhut savaşında Peygamberimizi
fedakarca savunan ve künyesi ‘ Ümmü
Umare’ olan kadın sahabinin adı nedir?
A) Hz.Nesibe
A)Kenya
B) Hz. Ebubekir-Hz. Aişe- Hz. Ali- Bilal
Habeşi
C) Hz.Ömer- Hz. Hatice- Hz.Ali- Bilal-i
Habeşi
D) Hz.Ebubekir- Hz.Hatice- Hz.Zeyd Hz.Ali
1
10-) Aşağıdaki olaylar kronolojik olarak
sıralandığında aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
15-) Ensar ile Muhacir arasında tesis edilen
kardeşlikte Hz Peygamberin kardeşi
kimdir?
I. Mekke’den Medine’ye hicret
A)Ebu Eyyub el-Ensari B) Kab b.Malik
C)Muaz b. Cebel
D) Hz.Ebubekir
II. Habeşistan’a hicret
16-) Peygamberimiz (s.a.v.)’in iki kızı ile
evlendiğinden “Zinnureyn” lakabını alan
sahabi kimdir?
III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği
IV. Bedir Savaşı
A) I, II, III, IV
B) III, II, I, IV
A) Hz. Ebubekir B) Hz. Ali
C) I, III, IV, II
D) II, III, IV, I
C) Hz. Ömer
17-) ‘Muhammed’ isminin anlamı nedir?
A) İnsanların sevdiği
B) Güvenilen
C) Doğru sözlü
D) Yerdekilerin ve Göktekilerin Övdüğü
11-) Peygamberimizin ahlakının
sorulması üzerine “O’nun ahlakı Kur’ân
ahlakı idi” şeklinde cevap veren kimdir?
A) Hz. Ali
B) Hz. Aişe
C)Hz. Hatice
D) Hz. Fatıma
D) Hz. Osman
18-) Kalem Suresi 4. Ayet-i kerimede
Peygamberimizin hangi temel özelliği
vurgulanmıştır?
12-) Peygamberimiz(s.a.s.)'ın çocukları
büyükten küçüğe doğru sıralansa,
aşağıdakilerden hangisi dördüncü sırada
yer alır?
A) Doğruluğu
B) Şefkati
C) Hz. Ömer
D) Üstün ahlakı
19-) I. Akabe biatından sonra Hz.
Peygamber’in Medinelilere Kur’an
okuması ve dini bilgileri öğretmesi için
gönderdiği sahabi kimdir?
A)-İbrahim
B)- Rukiye
C)- Ümmü Gülsüm D-Zeynep
13-) Müslümanların Kabe'de saf tutarak
ilk defa topluca namaz kılmaları aşağıdaki
olaylardan hangisinden sonra
gerçekleşmiştir?
A)-Habeşistan'a hicret
B)- Sayılarının üçyüzü geçmesi
C)-Hz. Hamza'nın Müslüman olması
D)- Hz. Ömer'in Müslüman olması
A) Muaz
B) Amr
C) Abdullah
D)Mus’ab
20-)Aşagıdakilerden hangisi
Peygamberimizin dayılarından birisidir?
A)Abbas
B)Zübeyr b.Abdulmuttalip
C) Kusem D)Abdyağus
14-) Allah Teâlâ, namazda Kâbe’ye
yönelmelerini
emretmeden
önce
Müslümanlar nereye yönelerek namaz
kılarlardı?
21-)Aşağıdakilerden hangisi Hz.
Peygamberimizin Süveybe Hatun
tarafından olan süt kardeşlerinden biri
değildir?
A) Şeyma
B)Hz.Hamza
C)Ebu Seleme
D) Mesruh
A)Mescid-i Nebevi B)Arafat dağı
C) Beyt-i Mamur
D)Beyt-i Makdis
2
22-)Hz. Peygamber İslama davet için
elçilerle davet mektupları göndermişti.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin
şehit edilen elçisi ve onu şehit eden
kişidir?
A) Haris b.Umeyr -Şurahbil b.Amr
B) Cafer-i Tayyar -Necran Valisi
C) Attab b.Esid
-Busra Valisi
D) Mugire b.Şu’be -Bizans İmparatoru
27-)Mekke’den Medine’ye ilk ve en son
hicret eden sahabiler aşağıdakilerden
hangisidir?
23-)Peygamberimizle ilgili aşağıdaki
cümlelerden hangisi yanlıştır?
28-) Aşağıdaki özelliklerden hangisi
Peygamberimiz hakkında söylenemez?
A) Ebu Seleme
- Abbas
B) Selman-ı Farisi - Bilal
C) Ebu Bekir
-Ömer
D) Osman
-Ali
A) Fahr-i kainat
C) Resulullah
A) Peygamberimize ilk olarak Hz. Hatice,
Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd iman
etmiştir.
B) Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye
hicret ederken yatağında Hz. Ali’yi
bırakmıştır.
C) Peygamberimizin İbrahim ve Kasım
dışındaki çocukları Hz.Hatice annemizden
dünyaya gelmişlerdir.
D) Peygamberimizin Bedir, Uhud, Hendek
savaşlarına ve Mekke’ nin fethine bizzat
katılmıştır.
29-) Peygamber Efendimiz (sav) “Bugün
ben size Yusuf’un kardeşlerine dediğini
diyeceğim. ‘Size bugün hiçbir başa kakma
ve ayıplama yoktur! Allah sizi bağışlasın!
O merhametlilerin en merhametlisidir.’
Gidin hepiniz salıverildiniz/bağışlandınız.”
sözünü ne zaman söylemiştir?
A) Bedir Savaşı’ndan sonra
B) Hendek Savaşı’ndan sonra
C) Mekke’nin Fethi’nde
D) Hayberin fethinde
24-)Hudeybiye Antlaşması sonrası müsait
ortamdan yararlanmak isteyen
Peygamberimiz çevre ülkelerin
hükümdarlarını İslam’a davet etmişti.
Aşağıdakilerden hangisi bu
hükümdarlardan değildir ?
30-) Peygamberimize şiddetle düşmanlık
eden amcası Ebu Leheb hakkında inen
sure hangisidir?
A) Bizans Kralı Heraklius
B) İran Kisrâsı
C) Mısır Hükümdarı
D) Necit Hükümdarı
25-)Aşağıdakilerden hangisi
müslümanların Mekkeliler’le mücadelesine
örnek olarak gösterilemez ?
A) Hayber’in fethi
C) Hendek savaşı
B) Hatemü'l-Enbiya
D) Kelimullah
A) Zuhruf
B) Tebbet
C) Nasr
D) Vakıa
31-) Allahın aslanı olarak tanınan ve
Uhud Savaşında şehid edilen, Peygamber
Efendimizin amcası kimdir?
B) Bedir savaşı
D) Uhud savaşı
A) ) Hz.Hamza B) Hz. Cafer
C) Hz.Abbas
26-)İslamiyet gelmeden önce de Mekke’de
günahlara bulaşmayan, tek olan Allah’a
inanan insanlar vardı. Aşağıdakilerden
hangisi bunlardan biri değildir?
A) Kuss b. Saide B) Varaka b. Nevfel
C) Zeyd b. Amr D) Osman b. Hüveyris
D) Hz. Ubeyde
32-) Hz.Muhammad’i çocukken ilk
himayesine alan kimdir?
A) Dedesi
C) Amcası
3
B) Babası
D) Dayısı
YARIŞMA ŞARTLARI:
1- Din görevlileri ( emekliler dahil ) ve birinci derece yakınları,
2- İlahiyat alanında ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları ile birinci derece
yakınları,
3- 10.04.2015 tarihi itibarı ile 13 yaşından gün almamış çocuklar yarışmaya katılamazlar.
4- Cevap anahtarını doldurup keserek en geç 10.04.2015 tarihine kadar elden,posta
yolu ile, ( Dumlupınar Mahallesi Dindiren Sokak No: 4 Karesi ) faksla ( 0266 244 63
69 ) veya e-posta ile ( [email protected] ) Karesi Müftülüğü’ne ulaştırılması
gerekmektedir.
5- Bütün sorulara doğru cevap verenler arasına çekilecek kura ile ilk üçü Umre ( Diyanet
İşleri Başkanlığı Organizesi- Ramazan harici Ekonomik 14 Günlük ) olmak üzere on
kişi ödüllendirilecektir.
6- Umreye gidecekler pasaportlarını kendileri alacaklardır.
7- Umreye hak kazananlar haklarını bir başkasına devredemezler.
8- Kura çekimi yer ve tarihi daha sonra duyurulacaktır.
Cevap Anahtarını Buradan Kesiniz-------------------------------------------------------------------CEVAP ANAHTARI:
A
B
C
1- O
O
O
2- O
O
3- O
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
O
9- O
O
O
O
17- O
O
O
O
25- O
O
O
O
O
O
10- O
O
O
O
18- O
O
O
O
26- O
O
O
O
O
O
O
11- O
O
O
O
19- O
O
O
O
27- O
O
O
O
4- O
O
O
O
12- O
O
O
O
20- O
O
O
O
28- O
O
O
O
5- O
O
O
O
13- O
O
O
O
21- O
O
O
O
29- O
O
O
O
6- O
O
O
O
14- O
O
O
O
22- O
O
O
O
30- O
O
O
O
7- O
O
O
O
15- O
O
O
O
23- O
O
O
O
31- O
O
O
O
8- O
O
O
O
16- O
O
O
O
24- O
O
O
O
32- O
O
O
O
YARIŞMAYA KATILAN:
Adı, Soyadı
:
Açık Adresi
:
Doğum Tarihi
:
Telefonu
:
Öğrenim Durumu :
Mesleği
BÜTÜN KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ
:
KARESİ MÜFTÜLÜĞÜ
4
Download

karesi müftülüğü sorular