2) Bu test için ayrılan süre: 90 dakikadır
1) Bu testte 80 Soru Vardır
1) Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi
3)
Arap yarımadasının durumu ile ilgili yanlış
Putperestler,
bir ifadedir?
Mecusiler ve az sayıda da olsa Hz
A) Araplar henüz bir millet haline
gelmemişlerdi
B) Kabile Başkanına “Şeyh”
İslam
öncesi
Arap
yarımadasında
Hristiyanlar,
Yahudiler,
İbrahim’in dinine uyan tek tanrı inancında
olan Hanif’ler yaşamaktaydı.
Aşağıdakilerden
hangisi
tek
tanrı
inancında olan Hanif’lerden biridir?
deniliyordu
C) Mekke’de Sakif kabilesi
A) Ebu Süfyan
yaşamaktaydı
B) Ömer bin Hattab
D) Genellikle çöllerde çadır ve
C) Varaka bin Nevfel
göçebe hayatı hakimdi
D) Abbas bin Abdulmüttalib
2) İslam öncesi Arap yarımadasında kan
4) Arap yarımadasında savaş zamanında
davası ve sınır anlaşmazlıkları yüzünden
sancağı taşıma görevine ne ad verilirdi?
yılın dört ayı hariç savaş eksik olmazdı.
Hangisi savaşın yapılmadığı aylardan biri
değildir?
A) Kıyâde
B) Livâ
A) Ramazan
C) Rifade
B) Recep
D) Sefâre
C) Muharrem
D) Zilhicce
1
5) Peygamber Efendimizin (s.a.s) babası
8) Ele geçirilen esirlerin 10 Müslüman
Abdullah nerede vefat etmiştir?
çocuğuna okuma yazma öğretmek şartıyla
serbest bırakılmaları hangi savaştan sonra
A) Taif
B) Mekke
C ) Suriye
D) Yesrib
gerçekleşmiştir?
A) Bedir
B) Uhud
6) Peygamber Efendimiz (s.a.s) doğumunun
C) Hendek
ardından 3 veya 7 gün annesi tarafından
emzirildi, daha sonra amcası Ebu Leheb’in
D) Mute
azadlı cariyesi tarafından emzirildi. Bu
cariyenin adı nedir?
A) Halime
B) Süveybe
C) Ümmü Eymen
9)
I – 611 yılında
II – Ramazan Ayında
III – Hira dağında
D) Bereke
IV – Kabe’de
7) “Her yeni eskiyecek, her fani yok olup
gidecek, Ben de öleceğim fakat buna gam
yemem, Namımı ebedi kılacak hayırlı bir
İlk Vahiy ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri YANLIŞTIR?
A) II -IV
halef bırakıyorum” Sözü kime aittir?
B) I - III
A) Abdullah
C) I - IV
B) Abdulmüttalib
D) I – II – III - IV
C) Amine
D) Ebu Talib
2
10) İlk Vahiyden sonra kısa bir süre vahyin
13) Hangisi daha önce Müslüman olmuştur?
arkası kesildi. Üç ay sonra vahiy tekrar
gelmeye başladı. İkinci vahiy ile inen ayetler
hangi sürede yer almaktadır.
A) İkrime
B) Hz Ömer
C) Hz Hamza
D) Ebu Süfyan
A) Alak Suresi
B) Müddessir Suresi
14) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
C) Bakara Suresi
A) Hz Hamza ve Hz Ömer’in
Müslüman olmaları ile İslam’ın yayılması
D) Al-i İmran Suresi
hız kazandı
B) Hz Hatice ve Ebu Talib’in vefat
11) Hz Muhammed (s.a.s) ilk 3 yıl halkı
ettikleri yıla hüzün yılı denildi
gizlice İslam’a davet etti. Peygamberliğin 4.
Yılında
İslam’ı
açıktan
tebliğ
etmesi
emrolundu. İslam’ın gizliden anlatıldığı ilk 3
C) İkinci Habeşistan hicretinde 90
kişi vardı
yılda Müslümanların sayısı kaçtı?
A) 10
B) 17
C) 28
D) 30
D) Hz Peygamber (s.a.s) Mekke
Devrinin 8. Yılında Taif’e gitti
15) Peygamber Efendimiz (s.a.s) İkinci
Akabe
12) Müslümanlar Habeşistan’a iki defa
hicret ettiler. İlk olarak …….… kişi Mekke
Devrinin 5. Yılında kiraladıkları bir gemi ile
gizlice Habeşistan’a hicret ettiler…
Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
A) 8 (Kişi)
B) 12 (Kişi)
C) 16 (Kişi)
D) 20 (Kişi)
toplantısına
kiminle
beraber
gitmiştir?
A) Amcası Abbas ile
B) Arkadaşı Hz Ebubekir ile
C) Zeyd bin Harise ile
D) Musab bin Umeyr ile
3
18)
16) Medine’ye hicret ettikten sonra da baskı
ve
saldırılarına
devam
eden
Peygamber
Medine’ye
hicret
Efendimiz’in
etmesi
(s.a.s)
ile
ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Mekkeli
müşriklere karşı Allah’ın Müslümanlara
kendilerini savunma amacıyla savaşma izni
A) Deve yürüyüşü ile 13 günlük
olan Medine’ye 8 günde vardılar
verdiği ayetler aşağıdakilerden hangisidir?
B)
A) Hacc Suresi, 39-40. ayetler
Peygamberimiz
(sas)
Mülk
Sûresini okuyarak müşriklerin arasından
geçti
B) Hicr Suresi, 21 - 22. ayetler
C) Al-i İmran Suresi,122 - 123. ayetler
D) Bakara Suresi,153 - 154. Ayetler
C) Peygamberimiz (sas) Zeyd bin
Harise ile Medine’ye hicret etti
D) Mekke’den Medine’ye giderken
Sevr mağarasında bir hafta kaldılar
19) Miraç olayından önce Müslümanlar kaç
vakit namaz kılardı?
17) Darun Nedve’de toplanan müşrikler Hz
Muhammed’i (s.a.s) öldürme kararı aldılar.
“Her kabileden birer temsilci seçelim ve
Muhammed’i aynı anda öldürsünler,
kimin öldürdüğü belli olmasın” fikrini
A) Namaz Kılmazlardı
B) 2 Vakit
C) 3 Vakit
ortaya atan müşrik kimdir?
D) 5 Vakit
A) Ebu Süfyan
B) Ebul Bahteri
C) Ebu Leheb
20) Mekke’den Medine’ye hicret eden
muhacirlerin yerleştirildiği köylere ne ad
verilirdi?
D) Ebu Cehil
A) Yesrib
B) Avali
C) Ranuna
D) Kuba
4
21) Hz. Muhammed’in (s.a.s) kendisine
23) Müslümanlara kendilerini savunmak
peygamberlik
gelmeden
üzere ne zaman savaş izni verildi?
Hılfü’l-Fudul
aşağıdakilerden
önce
katıldığı
hangisini
amaçlamıştır?
A) Zemzem kuyusu temizlenirken
işbirliği yapmayı
B) Hacerü’l Esved’i mutabakatla
yerine koymayı
A) Mekke’de Müslümanlara yapılan
işkenceler artınca
B) Hicretin 1. yılında
C) Hicretin 2. yılında
D) Hicretin 5. yılında
C) Mekke’deki panayırların düzenini
sağlamayı
D) Mekke’deki bazı zulümleri
önlemek için işbirliği yapmayı
24) Resulullah’ın başında olduğu ilk Gazve
hangisidir?
22) Gazvelerin sayısı kaçtır?
A) Bedir Gazvesi
A) 7
B) Hayber Gazvesi
B) 13
C) Uhud Gazvesi
C) 15
D)
D) 19
Ebva
köyüne
yapılan
Gazve
5
25) Bedir gazvesine giderken Resulullah
28) Beni Kaynuka yahudileri Hicretin
(s.a.s)
kaçıncı yılında Medine’den çıkarılmışlardır?
yolda Ensardan hangi sahabeyi
Medine’ye
muhafız
tayin
ederek
geri
gönderdi.
A) Abdullah bin Ümmi Mektum
B) Ebu Lübabe
C) Sad bin Muaz
A) Hicretin 3. yılında
B) Hicretin 1. yılında
C) Hicretin 2. yılında
D) Hicretin 4. yılında
D) Abdullah bin Cahş
29) Hangisi Uhud Savaşının sonuçları
26) Hangi mescid namaz esnasında kıblenin
arasında yer almaz?
değişmesi ile Mescid-i Kıbleteyn (İki Kıbleli
Mescid) olarak adlandırılmıştır?
A) Selemeoğulları Mescidi
B) Kuba Mescidi
C) Mescidi Haram
D) Mescidi Nebevi
A) Hz Hamza şehid oldu
B) Müslümanlar 70 şehid verdi
C)
Uhud
Şehidlerinin
cenaze
namazları 8 yıl sonra kılındı
D) Peygamber Efendimizin
katıldığı son savaştır
27) Mekke’li müşriklerden hangisi Bedir
30) Habeşistan’a ikinci hicret Miladi hangi
savaşına katılmamıştır?
tarihte olmuştur?
A) Ebu Cehil
A) Miladi 612
B) Utbe bin Rabia
B) Miladi 614
C) Ebu Leheb
C) Miladi 615
D) Şeybe bin Rabia
D) Miladi 616
6
31) Hz Peygamber (s.a.s) ile evlendikten
34) Hendek Savaşında Medine’de yaşayıp
sonra ashab tarafından kavminin bütün
İslam Devletine ihanet eden yahudi kabilesi
esirleri serbest bırakılan peygamber eşi
hangisidir?
hangisidir?
A) Beni Kaynuka
A) Cüveyriye binti Haris
B) Beni Nadr
B) Zeyneb binti Huzeyme
C) Beni Kurayza
C) Habibe binti Cahş
D) Beni Neccar
D) Safiye binti huyey
35)
32) Teyemmüm hangi olay sonrası meşru
kılındı?
A) Bedir Savaşı
B) Hendek Savaşı
C) Beni Mustalık Gazası
D) Mureysi Gazası
Hangisi
Hudeybiye
anlaşmasının
şartlarından biri değildir?
A) Anlaşma süresince iki taraf
arasında savaş olmayacak
B)
Müslümanlar
Mekke’de
bulunduğu günlerde Kureyşliler Mekke
dışına çıkacak
C) Müslümanlar bu yıl Kabeyi
ziyaret etmeden dönecek 1 yıl sonra ziyaret
33) Mute savaşında sancağı düşürmemek
için iki elini feda edip şehit olduğu için,
peygamberimizin “ona kanat takılıp şu an
edecekler
D) Anlaşma 5 yıl geçerli olacak
meleklerle beraber uçuyor” dediği sahabe
kimdir?
36) Fetih Süresi ne zaman indirilmiştir?
A) Nadr b. Haris
A) Hendek Savaşında
B) Zübeyir b. Avvam
B) Hudeybiye Dönüşünde
C) Cafer b. Ebi Talib
C) Mekke’nin Fethinde
D) Zeyd b. Haris
D) Bedir Savaşında
7
37) Peygamber Efendimizin (s.a.s) amcası
40) Peygamber Efendimizin ilk eşi Hz.
Abbas
Hatice annemizin nikâhı aşağıdakilerden
hangi
olay
sonrası
Müslüman
olmuştur?
hangisi tarafından kıyılmıştır?
A) Hicretten Hemen Sonra
A) Ebu Talib
B) Mekke’nin Fethinden Sonra
B) Rahip Bahira
C) Bedir’de esir düştükten sonra
C) Abdulmüttalib
D) Peygamber Efendimiz (s.a.s)
D) Varaka oğlu Nevfel
vefat ettikten sonra
41)
Hayber
Yahudileri
38) İslam da Allah yolunda atılan ilk ok kim
Müslümanlara
tarafından atılmıştır?
cezalandırıldılar?
39)
ihanet
hangi
ettikleri
A) Sa’d b. Ebi Vakkas
A) Uhud Savaşı
B) Ebu Ubeyde
B) Mute Savaşı
C) Cafer-i Tayyar
C) Beni Kureyza Gazası
D) Sad bin Muaz
D) Hendek Savaşı
Resulullah’ın
gönderdiği
Davet
mektubuna, “Beni Davet ettiğin din çok
savaşta
için
42) Ganimet mallarının kaçta kaçı savaşa
katılan mucahidlere paylaştırılır?
güzel, beni Veliaht yaparsan sana tabi
olurum” diyen hükümdar hangisidir?
A) Beşte dördü
A) Gassan Emiri Haris
B) Beşte üçü
B) Yemame Emiri Hevze
C) Beşte biri
C) Mısır Meliki Mukavkıs
D) Tamamı
D) İran Kisrası
8
46) Hangi Savaşın sebebi Resulullah’ın
43) Düşmandan savaşmadan anlaşma yolu
davet
ile elde edilen mallara ne ad verilir?
öldürülmesidir?
için
gönderdiği
A) Ganimet
A) Bedir Savaşı
B) Beytul Mal
B) Hayber Savaşı
C) Fey
C) Mekke Savaşı
D) Fedek
D) Mute Savaşı
44) Uhud Savaşı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
47)
Aşağıdakilerden
hangisi
elçinin
Miraç’ta
Peygamber Efendimize verilen üç şeyden
biridir?
A) Peygamberimiz Hz. Muhammed
(sas)’in dişi kırıldı
B) Peygamberimiz Hz. Muhammed
(sas)’in amcası Hz. Hamza (ra) şehit oldu
C) Savaş sonunda Hudeybiye
Antlaşması yapıldı
A) Mekke’nin fethedileceği müjdesi
B) Bakara Süresinin son iki
ayeti
C) İran ve Mısır’ın fethedileceği
müjdesi
D) Ramazan Orucu
D) Peygamberimiz Hz. Muhammed
(sas)’in öldürüldüğü yalanı yayıldı
48) Mute Savaşı kimler arasında yapıldı?
45) Habeşistan’a hicret eden Müslümanların
son kafilesi hangi olay sırasında döndüler?
A) Mekke’nin Fethi
B) Hayber’in Fethi
C) Resulullah vefat ettikten sonrası
D) Hudeybiye Barış anlaşması
A)
Müslümanlar
ve
Mekke
müşrikleri arasında
B)
Müslümanlar
ve
Yahudiler
arasında
C) Müslümanlar ve Hristiyanlar
arasında
D)
Müslümanlar
ve
Habeşistan
arasında
9
49) Müslümanlar Mancınık ve Debbabe
52)
Resulullah
denilen savaş aletlerini ilk olarak hangi
müjdelendiğinde
savaşta kullanmışlardır?
kısmındaydı?
(s.a.s)
Miraç
Kabe’nin
A) Huneyn Gazvesi
A) Hacerul Esved
B) Taif Muhasarası
B) Hatim
C) Mute Savaşı
C) Mültezem
D) Hayberin Fethi
D) Makam-ı İbrahim
ile
hangi
50) Mekke Devrinin 7. Yılında Ebu Cehil
53) Halid bin Velid’e Seyfullah (Allah’ın
başkanlığında
Kılıcı) ünvanı hangi savaştan sonra verildi?
40
kişi
toplanarak
Haşimoğullarına ambargo uygulama kararı
aldılar?
Hangisi
aldıkları
ambargo
kurallarından biri değildir?
A) Uhud Savaşı
B) Hayberin Fethi
A) Ebu Talib ile konuşulmayacak
C) Mekke’nin Fethi
B) Haşimoğullarıyla alış - veriş
D) Mute Savaşı
yapılmayacak
C) Kız alıp verilmeyecek
54) Hangi Hanım sahabeye Zatü’n D) Ekonomik – Sosyal her türlü ilişki
nitakayn (iki kemerli) ünvanı verilmiştir?
kesilecek
A) Esma binti Ebubekir
51) Akabe görüşmelerinin sayısı kaçtır?
B) Halide binti Esved
C) Hafsa binti Ömer
A) 2
B) 3
C) 4
D) 1
D) Safiye binti Hayy
10
Uhud
Savaşı
ile
ilgili
55) Peygamber Efendimiz (s.a.s) Medine’ye
58)
hicret ettikten sonra kimin evinde 7 ay
ifadelerden hangisi yanlıştır?
misafir olarak kalmıştır?
A) Sad bin Muaz
aşağıdaki
A) Hz Hamza ve Musab bin Umeyr
şehid oldular
B) Okçular görev yerlerini terk
B) Halid bin Zeyd
ettikleri için dengeler müşrikler lehine
C) Esad bin Zürare
değişti
D) Rafi bin Malik
C)
Caferi
Tayyar
Uhud
savaşında şehid oldu
56) Bedir Savaşında müşrik okuyla şehid
olan ilk sahabe kimdir?
Savaşın
D)
başlangıcında
Müslümanlar üstün durumdaydı
A) Harise bin Süraka
B) Rafi bin Mualla
C) Safvan bin Beyza
59)
I – Uhud Savaşı
II – Hamraül Esed Gazvesi
D) Mihca
III
–
Ramazan
Orucunun
farz
kılınması
57) Yahudiler ile
yapılan Vatandaşlık
Anlaşmasını bozan ilk yahudi kabilesi
hangisidir?
Yukarıdakilerden
hicretin 3. Yılında olmuştur?
A) Kaynukaoğulları
A) I – II - III
B) Kurayzaoğulları
B) I – II
C) Nadiroğulları
D) Hayber Yahudileri
hangisi/hangileri
C) II - III
D) I – III
11
60) Hangisi daha önce farz kılındı?
63) Resulullah (s.a.s) hangi savaşta “Ey
Allah’ın kulları buraya gelin, ben Allah’ın
Peygamberiyim, bunda yalan yok” diyerek
A) Hac
kaçışan
B) Zekat
askerleri
tekrar
bir
araya
toplamıştır?
C) Ramazan Orucu
A) Uhud Savaşı
D) Cuma Namazı
B) Hayber Savaşı
C) Huneyn Savaşı
61) Kabe’de 360 put vardı, müşriklerce en
büyük kabul edilen ve Kabe’nin üzerine
D) Mute Savaşı
konulan put hangisiydi?
64) Habeşistan’a ilk hicret edenler arasında
A) Lat
dört büyük halifeden hangisi yer alıyordu?
B) Uzza
A) Hz Ebubekir (ra)
C) Hubel
B) Hz Ömer (ra)
D) Menat
C) Hz Osman (ra)
D) Hz Ali (ra)
62) Hangi sahabe Resulullah’ın emriyle
Kabe’deki putları dışarı atmıştır?
A) Hz Ömer
65) Senetü’l Vüfûd ne demektir?
A) Hüzün Yılı
(ra)
B) Vefa Yılı
B) Hz Ebubekir (ra)
C) Sevinç Yılı
C) Halid bin Velid (ra)
D) Elçiler Yılı
D) Hz Ali (ra)
12
Uhud
Savaşı’nın
başlarında,
Hz.
66) Resulullah’ın (sas) Mekke’nin Fethi için
69)
Medine’den çıkışı ile Mekke’nin Fethinden
Muhammed (s.a.s)’in şehid olduğu haberi ile
sonra tekrar Medine’ye dönmesi arasında ne
panikleyerek
kadar süre geçmişti?
Müslümanlara, “Rasulullah şehid olduysa,
ümitsizliğe
kapılan
Allah bakidir. O’nun yolunda şehid
A) 6 Ay
B) 1 Yıl 10 gün
olunuz” diyerek, savaşa devam için çağrı
yapan sahabe kimdir?
A) Hz. Mus’ab b. Umeyr (ra)
C) 2 Ay 16 gün
B) Hz. Enes b. Nadr (ra)
D) 3 Ay 15 gün
C) Hz. Hamza (ra)
D) Hz. Talha b. Zübeyr (ra)
67) Hac İbadeti Hicretin kaçıncı yılında farz
kılınmıştır?
A) Hicretin 3. yılı
B) Hicretin 5. yılı
C) Hicretin 7. yılı
D) Hicretin 9. yılı
Peygamberliğin
70)
müşriklerin,
davranışları
başlamasıyla
Müslümanlara
çeşitli
aşamalar
karşı
halinde
olmuştur. Bu aşamaların ilki aşağıdakilerden
hangisidir?
68) Peygamber Efendimiz (s.a.s) Tebuk
gazvesine giderken Medine’de kimi Vekil
olarak bırakmıştır?
A) Hz Ali (ra)
A) Memleketten çıkarma, öldürme
dönemi
B) Boykot Dönemi
B) Hz Ömer (ra)
C) Alay ve Hakaret Dönemi
C) Abdullah bin Mektum (ra)
D) İşkence Dönemi
D) Sad bin Muaz (ra)
13
74) Peygamber Efendimiz
71) Peygamber Efendimizin (s.a.s) doğumu
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) 12 Rebiulevvel Pazartesi günü
dünyaya gelmiştir.
(sas) yirmi
yaşlarında iken amcaları ile beraber Ficar
Savaşlarına katılmıştır. Bu savaşlara Ficar
denmesinin sebebi nedir?
A) Araplar arasında yapıldığı için
B) Ficar denilen yerde savaştıkları için
B) Fil yılında dünyaya gelmiştir
C) Babasından kendisine miras kalan
evde dünyaya gelmiştir
C) Savaş, kan dökülmesi haram
olan aylarda da devam ettiği için
D) Ficar Kabilesi ile savaşıldığı için
D) Fil Vakasından 72 gün
sonra dünyaya gelmiştir
75) Hz Peygamber ile ilk defa namaz kılan
kişi kimdir?
72) Şakkı Sadr (göğüs yarılması) mucizesi
A) Hz Ali (ra)
ne zaman meydan gelmiştir?
B) Hz Ebu Bekir (ra)
A) Peygamberimiz (s.a.s) süt
annesi Halime’nin yanındayken
B) Annesi ile Medine’ye giderken
C) Hz Hatice (r.anha)
D) Hz Fatıma (r.anha)
C) Abdulmütalib’in yanındayken
76) Hicret, Müslümanları müşriklerin zulüm
D) Ebu Talib’le ticaret kervanındayken
ve baskılarından kurtarmış, İslam’a yayılma
imkânı sağlamıştır. Bu itibarla Hicretten kaç
yıl sonra 1 Muharrem Hicri yılbaşı olarak
73) Hz Muhammed (s.a.s) rahip Bahira ile
kabul edilmiştir.
ilk karşılaştığına kaç yaşındaydı?
A) 8 Yaşında
B) 12 Yaşında
C) 18 Yaşında
D) 25 Yaşında
A) 12
B) 17
C) 25
D) 32
14
77) Cahiliye
devrinde
panayırların en
79) Buâs Harbi kimler arasında yapılmıştır?
önemlileri Mekke civarında kurulmakta olan
….…… , ……….……… ve ……………..
panayırlarıydı.
Yukarıdaki boşluklara yazılacak
üç panayır hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?
A) Ukaz – Mecenne - Zülmecaz
A) Evs ve Hazrec kabileleri
arasında
B) Müslümanlarla müşrikler arasında
C) Müslümanlarla yahudiler arasında
D) Mekkede yaşayan Arap kabileleri
arasında
B) Hubel – Ukaz – Suva
C) Hubel – Suva - Nesr
D) Mekke – Yeuk - Suva
80) Cahiliye döneminde Hicaz bölgesinde
üç önemli şehir ………. , …………….. ve
………. idi…
Yukarıdaki boşluklara yazılacak
78) Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) Miladi
632 yılında Rabbine kavuştu. Resulullah’ın
(s.a.s) vefatı sonrası verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Resulullah (sas) vefat ettiği gün
üç şehir hangi şıkta verilmiştir?
A) Şam , Taif , Mekke
B) Mekke , Yemen , Medine
C) Medine , Mekke , Şam
yerine Hz Ebubekir (ra) halife olarak seçildi
D) Mekke , Medine , Taif
B) Resulullah’ın (sas) malları
mirasçıları arasında paylaştırıldı
C) Yıkama işini Hz Ali (ra) yaptı
SINAVINIZ BİTMİŞTİR
D) Resulullah’ın kabri Ensar’dan
Ebu Talha tarafından kazıldı
KATILIMINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ
15
Download

10 mayıs