Sivas İl Müftülüğü
Siyer Okuma Yarışması
SİVAS İL
MÜFTÜLÜĞÜ SİYER
OKUMA YARIŞMASI
-Din Görevlileri KategorisiHATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE
HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU
1
Sivas İl Müftülüğü
Siyer Okuma Yarışması
SİYER SORULARI - 3.Kategori HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE
HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU
1-Darun Nedve kim tarafından inşa edilmiştir?
A) Kusay Bin Kilab
B) Abdülmuttalip
C) Abdullah
D) Hz. İsmail
2-Kâbe’nin perdedarlığı, bakımı
muhafazası görevine ne ad verilir?
A) Sikaye
B) Rifade
C) Liva
D) Hicabe (Sidane)
ve
anahtarının
3-Mekke’nin ve Kureyş Kabilesinin siyasi tarihinde
önemli yer tutan ve Hz. Muhammed’in de katıldığı
haram aylarda yapılan savaşın adı nedir?
A) Ficar Savaşı
B) Buas Savaşı
C) Fil Vakası
D) Zu-kar savaşı
4- Hz. Peygamberin kendisine peygamberlik gelmeden
önce katıldığı ve bugün de böyle bir sözleşmeyi kabule
davet olunsam, onu hiç tereddüt etmeden kabul
ederim dediği Hılfü’l-Fudul anlaşmasını aşağıdaki
ifadelerden hangisi en iyi açıklar?
A) Zemzem kuyusunun nasıl temizleneceğini düzenler.
B) Haceru’l Esved’in yerine nasıl konulacağını düzenler.
C) Mekke’deki ticaret işlemlerinde adaleti sağlamayı
amaçlar.
D) Mekke kabilelerinin zulme karşı yaptıkları işbirliğini
düzenler.
5-Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ilk döneminde
Müslüman olanlardan biri değildir?
A) Hatice binti Huveylid
B) Ebu Talip
C) Ebu Bekir
D) Zeyd b harise
6Aşağıdakilerden
hangisi
İslam’ın
ilk
döneminde Hz. Peygamberin ibadet ve tebliğ için
uygun gördüğü ve ilk Müslümanların gizlice ibadet
ettikleri yerdir?
A) Darul Erkam
B) Darun Nedve
C) Darul Ridde
D) Ebubekir’in Evi
2
7-Hz.Peygamber
hangi
sahabenin
Müslüman
olmasıyla Darül Erkam’dan ayrılarak açıktan ibadete
ve tebliğe başlamıştır?
A) Hz. Ali
B) Hz. Osman
C) Hz. Ömer
D) Hz. Ebu Bekir
8-Hz. Peygamber açıktan yakın akrabalarını davet
ettiğinde hangi amcasından en büyük tepkiyi
görmüştür?
A) Hamza
B) Zübeyr
C) Ebu Talip
D) Ebu Leheb
9-Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ilk döneminde
büyük zulüm gören Müslüman kölelerden değildir?
A) Utbe b. Rebia
B) Habbab b. Eret
C) Ammar b. Yasir
D) Bilali Habeşi
10-Hudeybiye anlaşmasının şartlarından biri de
“Mekkelilerden biri Müslüman olsa bile, eğer
Müslümanlara sığınırsa geri teslim edilecek,
Mekkelilere biri sığınırsa geri verilmeyecektir.” Daha
anlaşmanın mürekkebi kurumadan Mekkelilerin
elinden kaçan ve Peygamberimizin “Sen sabırlı ol.
Allah sana kurtuluş yolu açacaktır.” Dediği sahabi
kimdir?
a)Bilal bin Rabah
b)Ebu Cendel
c)Said b. Zeyd
d)Süheyl b. Amr
11-Hz. Peygamber hangi ayetlerle açıktan yakın
akrabalarını davete başlamıştır?
A) Müddesir Suresi 1-5. Ayetler
B) Maide Suresi 1-7. Ayetler
C) Alak Suresi 1-5. Ayetler
D) Şuara Suresi 214. Ayet
12-Köle iken Müslüman olan, Efendisi Ümeyye
tarafından pek çok işkenceye maruz bırakılan, ilk
müezzinimiz kimdir?
A) Ebu Fükeyhe
B) Habbab b. Eret
C) Ammar b. Yasir
D) Bilal-i Habeşi
Sivas İl Müftülüğü
Siyer Okuma Yarışması
20- Peygamberimiz (sas)’in, Uhud Savaşı’ndan hemen
sonra, Mekke ordusunun geriye dönüp tekrar Medine
üzerine gelebileceğini düşünerek onları takip ettiği ve
Medine’ye 16 km uzaklıktaki bir vadide yaklaşık 5000
ateş yaktırarak geriye dönme niyetindeki düşmana göz
dağı verdiği gazvenin adı nedir?
A) el-Vadi Gazvesi
B) Ayneyn Gazvesi
C) Hamrâü’l-Esed Gazvesi
D) Benî Mustalîk Gazvesi
13-Hacıların su ihtiyacının karşılanması hizmetine ne
ad verilir?
A) Rifade
B) Sidane
C) Einne
D) Sikaye
14-Hz. İbrahim’in yolundan yürüyen ve putlara
tapmayan kimselere ne ad verilir?
A) Muhadram
B) Hanif
C) Sabii
D) Müşrik
21- “Birinci Akabe Biatı” ile ilgili olarak aşağıdaki
cümlelerden hangisi doğrudur?
A) Medineli 12 Müslümanın, Bi’setin 11. yılında Mina
hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine Birinci
Akabe Biatı denir.
B) Medineli 6 Müslümanın, Bi’setin 12. yılında Mina
hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine Birinci
Akabe Biatı denir.
C) Medineli 12 Müslümanın Bi’setin 12. yılında Mina
hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine Birinci
Akabe Biatı denir.
D) Medineli 6 Müslümanın, Bi’setin 11. yılında Mina
hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine Birinci
Akabe Biatı denir.
15. Peygamberimize hakaretler eden Ebu Cehil’i
cezalandıran ve Müslüman olan, Efendimizin
amcasının adı nedir?
A) Hz. Hamza
B) Ebu Talip
C) Haris b. Abdül Muttalip
D) Hz. Abbas
16-Necaşi’nin
huzurunda
İslamı
anlatan
müslümanlara sözcülük eden sahabi kimdir?
A) Osman b. Mazun
B) Cafer b. Ebi Talip
C) Ubeyde b. Haris
D) Üsame b. Zeyd
ve
22-"Ey Kureyşliler! Şu yaptığınız şey insanlığa
yakışmaz! Biz her imkândan yararlanırken, bizim
kabilemizin bir kolu olan Haşimoğulları’nın aç
bırakılması insafla bağdaşmaz! Bu kararın bozulması
gerekir." Kendisi Müslüman olmadığı halde
yukarıdaki sözleriyle Müslümanlara uygulanan
boykotun bozulmasını sağlayan insaflı müşrik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Züheyr b. Ebî Ümeyye
B) Adıy b. Kays
C) Ebu Leheb
D) Ebu Sufyan
17-Haram aylar hangileridir?
A) Recep, Şaban, Ramazan, Zilhicce
B) Recep, Şaban, Zilkade, Zilhicce
C) Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep
D) Zilkade, Zilhicce, Recep, Ramazan
18- Aşağıdakilerden hangisi Habeşistan’a hicret eden
ilk kafileden değildir?
A) Zübeyr b. Avvam
B) Cafer b. Ebu Talib
C) Hz.Osman
D) Mus’ab b. Umeyr
19- Efendimiz Taif ahalisini İslam’a davete kiminle
beraber gitmiştir?
A) Hz. Hamza
B) Zeyd b. Harise
C) Abdurrahman b. Avf
D) Bilal-i Habeşi
3
Sivas İl Müftülüğü
Siyer Okuma Yarışması
23. İkinci Akabe biat’ından hemen sonra
Resulullah(sav) “Seni hak dinle gönderen Allah (c.c)a
yemin ederim ki; sen istediğin takdirde yarın sabah
Mina’da bulunan halkın üzerine kılıçlarımızla saldırıp
onları kılıçtan geçiririz” diyen Medineli müslüman
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kab Bin Malik
B) Abbas bin Ubade
C) Bera Bin Marur
D) Sad Bin Muaz
26. İkinci Akabe biatını duyan Mekkeli müşrikler
Medine’ye doğru yola çıkan Müslümanların peşine
düştüler. Yolda yakaladıklarından birini ancak
Mekke’ye getirebildiler. Yolda yakalayarak Mekke’ye
getirip işkence ettikleri Medineli sahabe
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sad Bin Ubade
B) Cübeyir bin Mut’im
C) Bera Bin Ma’rur
D) Haris bin Ümeyye
24. Resullulah Medine’ye hicreti esnasında Kuba’dan
Medine’ye doğru giderken Beni Salim yurdunda ilk
cuma namazını kıldı. Burada ilk hutbesini verdi.
27. Resulullah(s.a.v), Medine’de evi yapılana kadar
kimin evinde misafir kaldı?
Aşağıdakilerden hangisi burada ilk okunan hutbede
Resulullah (sav)’ın değindiği konulardan biri değildir.
A)Halit Bin Zeyd
A)Sağlıklı iken ahirete hazırlığın yapılması gerektiği.
B) Herkesin çoban olduğu ve bundan dolayı kıyamet
B) Ebu Lubabe
gününde
C) Sad Bin Numan
sorumlu
olunacağı.
C)Allah yolunda malları ve canları ile cihad edilmesi
D) Useyd Bin Hudeyr
gerektiği.
D)Yarım hurma bile olsa hayır işleyerek ateşten
korunması gerektiği.
28-Aşağıdakilerden hangisi Hayber’in fethinin
özelliklerinden değildir?
A)İlk hareket edenin Müslümanlar olması.
25. Medine’den Mescidi Nebevi’ye bitişik olarak
hurma dallarından çardak yapılmıştı. Buraya “Suffa”
burada kalanlara ise “Ashab-ı Suffa” denirdi.
B)Yahudilerin Hayber’de oturması.
C)İlayı Kelimetullah, hak ve hakikati yükseltme
Aşağıdakilerden hangisi Ashab-ı Suffa’nın
özelliklerinden değildir.
mahiyetinde olması.
A)
Allah Resulü(sav) onları Kur’an öğreticisi
olarak tayin ederdi.
olması.
D)Gayri Müslimlerin İslam idaresine girdikleri ilk harp
29-Hayberin fethi için hazırlanan orduya Hz.
Peygamber üç sancak hazırlatmıştı. Aşağıdakilerden
hangisi bu üç sancaktar üçlüsüdür?
B)
Ashabı Suffa olanlar ölünceye kadar Suffa’da
kalmaya devam ederlerdi.
A) Hubab b. munzir, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa’d b. Ubade,
C)
Ashab-ı Suffa ticaretle uğraşmaz odun toplayıp
satarak geçimlerini sağlarlardı.
B) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebi Talip, Zübeyr b. Avvam
D)
Allah Resulü (sav) bizzat onlarla ilgilenir,
ihtiyaçlarını karşılardı.
C) Ali b. Ebî Tâlib, Mus’ab b. Umeyr ve Abdullah b.
Ömer,
D) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. EbÎ Tâlib ve Zeyd b. Sabit,
4
Sivas İl Müftülüğü
Siyer Okuma Yarışması
30- Adl ve Karre kabilelerinden bir heyetin İslam’ı
öğrenmek için öğretmenler istemesi üzerine bir grup
öğretmen olarak gönderilmiştir. Bu grup Hüzeyl
kabilesinin saldırısına uğrayarak bir kısmı şehit bir
kısmı esir düşmüştür. Bu olay İslam tarihinde ne
olarak anılır?
34. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin
savaşları ile ilgili yanlış bir değerlendirmedir?
A)Mute savaşında 3.000 kişilik İslam ordusu 100.000
civarında bir orduya karşı koymuşlardır.
B) Mekke, 10.000 kişilik bir ordu ile kan dökülmeden
kalpler fethedilerek alınmıştır.
A) Raci vakası,
B) Bir i Maune ,
C) Bedir ,
D) Sevik.
C) Hendek savaşı, okçuların yerini terk etmesinden ötürü
kaybedilmiştir.
D) Uhud savaşında Müslümanlar 700 kişiydiler ve 70
şehit verilmiştir.
31-Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in “Ben
Peygamberlerin sonuncusuyum sen de muhacirlerin
sonuncususun” buyurduğu muhacir kimdir?
35- Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye antlaşması
maddelerinden değildir?
A) Osman b.Affan,
A) Bu anlaşma on yıl geçerli olacak,
B) Sad b.Muaz,
B) Taraflar Kureyş dışında kabilelerden her hangi birini
himayelerine alabilecekler,
C) Osman b.Mazun
D) Abbas b.Abdülmüttalip.
C) Müslümanlar Kâbe’yi bu yıl değil üç yıl sonra ziyaret
edecekler,
D) Mekkelilerden biri Müslümanlara sığınırsa Müslüman
bile olsa geri verilecek, fakat Müslümanlardan biri
Mekkelilere sığınırsa geri istenmeyecek.
32- Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk
bozdukları için Medine’den H. 4, M. 625 yılında
çıkarılan kabile aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaynuka oğulları,
36- Müslümanların bir ay süreyle kuşatmalarına
rağmen alamadıkları kale hangisidir?
B) Nadîr oğulları,
C) Kureyza oğulları,
A)Taif Kalesi,
D) Karra Kabilesi.
B)Kamus kalesi,
C)Hayber kalesi,
33- Aşağıdaki olaylar ve tarihleri konusunda hangisi
yanlıştır?
D)Naim kalesi.
A) Mekke’nin Fethi 630,
B) Mute harbi 629,
C) Huneyn-Evtas 630,
D) Hendek savaşı 628.
5
Sivas İl Müftülüğü
Siyer Okuma Yarışması
37- Aşağıdakilerden hangisi hicretin beşinci yılı
olaylarındandır?
41-Mekkenin fethi için hazırlanan Müslüman
ordusunu Mekkeli müşriklere haber veren Müslüman
muhacir kimdir?
A) Kâbe’yi ziyaret ve Umre kazası,
A)Sufyan b.umeyye,
B) Halit b. Velid’in Müslüman olması,
B)Hatıb ibni Ebi Beltea,
C) Hz. Peygamber’in Safiyye ve Meymune ile evlenmesi,
C)Huyey b. Ahtab,
D) Hendek savaşı.
D)Dırar b.Hattap.
38- Aşağıdakilerden hangisi Mute savaşının
nedenlerinden değildir?
42- Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesindeki
mesajlardan değildir?
A) Busra emirinin Hz. Peygamberin gönderdiği elçiyi
öldürmesi,
A- Kan davaları kalkmıştır
B) İslam’a davet için gönderilen heyetin öldürülmesi
B- Bütün insanlar eşit kabul edilmiştir
C) Hz. Peygamberin şimale doğru İslam’ı neşretme
vaktinin gelmesi.
C- Can ve mal güvenliği ihlal edilmiştir
D)Yahudilerin Müslümanlar aleyhindeki propagandaları.
D-Irkçılık ret edilmiştir
43- Peygamberimizin son seferi nereye olmuştur?
A)Tebük
B)Taif
C) İran
D) Mısır
39- I- Bedir savaşı II- Mute Savaşı III- Kuba
mescidinin yapımı IV- Akabe biati
Yukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak sıralama nasıl
olur?
A) IV,III,II,I
44- Taif muhasarasında kalenin mancınıkla delinip
gedikler açılmasını teklif eden sahabe kimdir?
B-)I,II, III, IV
C) IV, III, I,II
D)II, III, I,IV
A) Malik b Enes
B) Selman’ı Farisi
C) Bilal’i Habeşi
D) Habbab b. Eret
40- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin
eşlerinden değildir?
A)-Mariye ,
B)Zeynep binti Hafsa ,
C) Zeynep binti Cahş,
D)Cüveyriye.
6
Sivas İl Müftülüğü
Siyer Okuma Yarışması
45-Münafıklar İslam safları arasına fitne sokmak
maksadıyla kendilerine bir mescit yaptırmışlardır. Bu
mescidin adı aşağıdakilerden hangisidir?
49-Müslüman olmalarına karşılık ribanın ipkasını,
şaraba cevaz verilmesini ve zinaya müsaade edilmesini
isteyen kabile aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mescid-i Dırar,
A)Hayberliler ,
B)Mescid-i Aksa,
B)Gatafanlılar,
C)Mescidi Nebevi,
C) Taifliler,
D)Mescid Hayf.
D)Huzaaliler.
46-Hz. Peygamber Efendimizi (s.a.v.)’i vefatından
sonra hangi sahabe yıkadı?
50- Hendek Savaşında müşriklerle anlaşarak,
Müslümanlarla yaptıkları anlaşmaya ihanet eden
Yahudi kabilesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Ali,
A)Nadir oğulları
B)Kaynuka oğulları
C)Kureyza oğulları
D)Evs kabilesi
B) Hz. Ebubekir,
C) Hz. Osman,
D) Hz. Abbas.
47-Veda Hutbesi’nde en çok hangi konular üzerinde
durulmuştur?
A) Sosyal konular
B) Siyasal konular
C) İbadet konuları
D) İtikad konuları
48-Hz. Muhammed’in muvaffakiyetini gören
Araplardan bazıları yalancı peygamber olarak ortaya
çıkmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi yalancı
peygamberlik iddiasında bulunanlardan değildir?
A)Müseylemetül Kezzab
B)Dureyd b. Samme
C)Esvedül-Ansi
D)Tuleyha b. Huveylid
7
Sivas İl Müftülüğü
Siyer Okuma Yarışması
________________TEST BİTTİ________________
8
Download

3.Kategori - Sivas Müftülüğü