REİS
C: 2
3 0 K â n u n u s a n i 1325
1 : 39
Bu m a d d e y e itiraz eden v a r mı? ( Y o k I çalıyorsun diyecek; o n u n için bir m ü n a z a a çıkacak­
tır. H e r halde b u m ü n a z a a n ı n r e f i için b u n u n kal­
sadaları). B u m a d d e d e k a b u l olundu.
E M R U L L A H E F E N D İ (Maarif Nazırı) (Kırkki­
ması lâzım gelir.
A R T A S Y O R G A K İ E F E N D İ (Selanik)
lise) — B u r a d a yalnız bir şey teklif edeceğim. Bazı
âsârı edebiyye v a r ki, müellif kendi n â m ı n ı zikretmez.
memnu'
olan şeylerden
K i m i n olduğu belli değil. Şu halde böyle n â m ı zikro-
vaz olanlardan
- Tabı
bahsolunuyor. T a b ' ı n d a ce­
bahsolunmaz. Eğer cevazından b a h -
telifin i sedecek olursak nice şeyler d a h a v a r ki cevaz veri
•
kime ait olacağını d ü ş ü n m e k
lâzım gelir. B u h a k , i melıyız.
REİS
O halde tayyını k a b u l ediyor musunuz?
mümessiline aittir. Mümessili, müellif h u k u k u n a m â ­
ARTAS Y O R G A K İ E F E N D İ (Selanik) — K a b u l
lik olur.
l u n m a y a n ve kimin olduğu bilinmeyen h a k k ı
Bendenizin b u n a dair bir teklifim vardır. İleride J ediyorum.
R E İ S — O halde b u m a d d e tayyedildi. Onikinci
bir mesele ç ı k a r m a m a k için böyle, müellifin n â m ı zik-
r o l u n m a y a n âsârın mümessili, müellif h u k u k u n a m â ­
m a d d e tayyediidiği cihetle o n ü ç ü n c ü onikinci oldu.
liktir. Şu kaydı ilâve edersek muvafık olur.
H Ü S E Y İ N C A H İ T B E Y (İstanbul) -
ON Ü Ç Ü N C Ü
Bu m a d ­
dei m u n z a m m e E n c ü m e n e gelsin de m ü z a k e r e ede­
lim. Sonra, yalnız bu maddei m u n z a m m e y i m ü z a k e ­
re edelim.
M A D D E — Âsârı edebiyye ve il-
miyye ile mekteplere m a h s u s kitaplarda ve intikadatta müellifin ismi tasrih o l u n m a k şartıyla bir eserin
bazı parçaları bir fayda
ve zarurete mebnî
alınabi­
lir.
R E İ S — Maarif
Nazırının teklifi veçhile E n c ü ­
m e n e gitmesini kabul
ediyor musunuz?
( K a b u l sa­
REİS — Bu m a d d e y i de kabul ediyor m u s u n u z ?
(Evet sadaları). K a b u l o l u n d u efendim.
daları). K a b u l olundu.
ONDÖRDÜNCÜ
S E K İ Z İ N C İ M A D D E — K a v â n î n ve n i z â m â t ve
evâmir ve talimatı resmiyye ve ilânâtı ticariyye ve sı­
na iyye üzerinde
hakkı
telif yoktur.
Yalnız
bunları
tahşiye ve şerh eyleyerek bastıranların haşiye v e şerh­
leri üzerindeki h u k u k u mahfuzdur.
R E İ S — T a d i l a t y o k t u r efendim. ( K a b u l sadala­
Mektup
şeklin­
fatından sonra ailesinden istihsali r u h s a t
olunmadık­
ça neşredilemez.
Ondördüncü
Madde
(Muaddeli) — Bir
kimse-
fatından sonra ailesinden ruhsat istihsal edilmeksizin
neşrolunamaz. Neşredenler h a k k ı n d a emniyeti
DOKUZUNCU
M A D D E — M u h a r r i r i n hâli h a
yatında neşredilmeyen âsârı üzerinde h a k k ı telif m ü d ­
deti tarihi neşrinden itibaren b e d ' eder. (Doğru sada­
ları).
sadaları). Bu d a k a b u l olundu.
A H M E T M A H İ R E F E N D İ (Kastamonu)
O N U N C U M A D D E — A l e l u m u m tiyatro piyes­
kamilen
veya kısmen tiyatrolarda o y n a n a m a z ve bunların t a b '
ve neşri h a k k ı , mevkii temaşaya vaz'ı hakkını tazam-
ten tay yolundu idi.
M Ü F İ T B E Y (İzmit) — Bu m a d d e n i n
aslı ile m u a d d e l i E n c ü m e n e gitmişti. İkinci m ü z a k e ­
lemişti. E n c ü m e n , m u a d d e l olan m a d d e n i n
söy­
ipkasını
yine muvafık görerek, b u defa Meclise o yolda tek­
lifine k a r a r verdi.
ARİSTİDİ
PAŞA
(İzmir) — Z a n n e d e r i m
evvel­
ce bu m a d d e n i n tayyına k a r a r verilmişti.
m u n etmez. ( K a b u l sadaları).
o l u n d u efen­
A H M E T M Ü F İ T B E Y (İzmit) — Efendim, tay­
yı hakkındaki
dim.
M A D D E — Âsârı
Za­
rede ipkası için teklifte bulunacağını E n c ü m e n
leri ve operalar, müellifin izni olmadıkça
R E İ S — O n u n c u m a d d e d e kabul
suiis­
timal edenler misillü m u a m e l e olunur.
AHMET
Söyliyeceğiniz bir şey v a r mıdır? (Hayır
ONBİRİNCl
—
nenin m e k t u p l a r ı , hâli hayatında kendisinden ve ve­
rı). K a b u l olundu.
REİS
MADDE
deki âsâr sahibinin hâli hayatında kendisinden ve ve­
mûsikiyyenin
âlâtı musikiyye ve fanoğraf gibi âlât ile çalınması ca­
m ü z a k e r e n i n kifayetine
karar
veril­
miş.
E M R U L L A H E F E N D İ (Maarif Nazırı) (Kırkki­
lise) — Bendeniz o vakit da arzetmiştim ki, bazı âsâ­
izdir. (Tayyedilsin sadaları).
R E İ S — E n c ü m e n de b u n u n tayyını k a b u l ediyor
rı edebiyyeye de m e k t u p şekü veriliyor ki b u n l a r h a kikatan âsârı edebiyyeden birer eserdir. O n u n
mu? (Evet sadaları).
için,
E F E N D İ ( K a s t a m o n u ) — Bu­
b u r a d a k i m a k s a t , m e k t u p şeklinde olan sırf bir eseri
teklif ediyorum. Biri, diğeri­
edebî demektir. Bunların h e r halde hakkı telife tâbi
nin birşeyini çalacak, sonra sen benim şeyimi niçin
tutulması lâzımdır. Bunlar hususî teati olunan m e k -
İSMAİL M A H İ R
nun tayyolunmamasını
— 283
TBMM
KÜTÜPHANESİ
Download

1: 39 30 Kânunusani 1325 REİS Bu maddeye itiraz eden var mı