KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
TG – 5
ÖABT – DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
ÖĞRETMENLİĞİ
2015 – ÖABT / DKAB
1.
Bedevî, çöllerde yaşayan Araplara verilen
isimdir. Hadarî, şehirde yaşayan Araplara
denir. Îlaf, eski Araplarda ticaretle ilgili dışa
açılımı ifade eden bir kavramdır. Eman,
belli bir konuda güvence vermektir. Arafet,
gelecekten haber vermedir. Kıyafet, ayak
izlerinden kişiyi tanıma sanatıdır. Mele,
eski Araplarda bir tür meclistir. Muahat,
kardeşleştirme anlayışıdır. Hilf, bir kabileden başka kabileye sığınan kişidir. Carr,
resmî koruma altında olan kişidir.
4.
A B C D E
Sevik Gazvesi, Bedir yenilgisinden sonra
Ebu Süfyan komutasındaki müşrik ordusunun, Müslümanlardan bir nevi intikam
amaçlı düzenlediği seferdir. Beni Kaynuka Gazvesi, çarşıda Müslüman bir kadını
taciz eden ve bu duruma müdahale eden
bir Müslüman’ın öldürülmesi üzerine Hz.
Peygamber’in onlara sefer düzenleyerek
Medine’den sürdüğü gazvedir. Ebva Gazvesi, Hz. Peygamber’in Kureyşli müşriklere düzenlediği ilk gazvedir. Beni Müstalik
Gazvesi, bu kabile müşriklerin yanında
yer alıp İslam’a zarar verdikleri için Hz.
Peygamber 700 kişilik orduyla üstlerine
giderek onları yenmiştir. Hamraül Esed
Gazvesi, Uhud Savaşı’ndan sonra düşmandan gelebilecek herhangi bir saldırı ve
tehlike üzerine Peygamberimiz 500 kişilik
ordusuyla yapmıştır.
TG – 5
7.
Sema: Rivayeti hadis şeyhinden işiterek
ve dinleyerek başkalarına aktarma demektir. Kıraat: Ravinin şeyhe hadisleri okumasıdır. Vicade: Bir kimsenin herhangi bir
hadis âliminin kitabını bulup aktarmasıdır.
Münavele: Hocanın talebesine kitap miras
bırakması ve rivayet etmesini istemesidir.
Sûu’l-hıfz, râvîde aranan özelliklerden
olup râvînin hafızasının iyi olması anlamına gelir.
A B C D E
A B C D E
8.
2.
Ficar savaşları, haram aylarda yapılan
savaşlara denirdi. Diğer öncüllerde bahsedilen savaşlar, Araplar arasında yapılan savaşlardan değildir. Araplar arasında
yapılan savaşların genel ismi, “Eyyâmü’l-Arap”tır.
5.
A B C D E
Hadislerin yazılması ve kitap hâline getirilmesi aşaması Hz. Peygamber’in vefatından sonra gerçekleşmiştir. Peygamberimiz
hayattayken hadislerin yazılmamasına
özen gösterilmiş ve Kur’an ayetleriyle karışması önlenmiştir. Ancak Emevi halifelerinden Ömer bin Abdülaziz zamanında,
kendisi tarafından ilk defa hadislerin toplanması ve tasnifi devlet eliyle gerçekleşmiştir.
Mürsel, tabiûnun sahabe atlayarak doğrudan Hz. Peygamber’den aktardığı hadistir.
Hasen, sahih hadisin bütün özelliklerini taşımasına rağmen ravilerinden birinin veya
birkaçının zabt sıfatının eksik olmasıdır.
Maktû, tabiûndan birine ait olduğu söylenen hadise denir. Mevkûf, bir sahabiye ait
olduğu söylenen hadise denir. Merfû, Hz.
Peygamber’e ait olduğu söylenen söz, iş
veya herhangi bir durumla ilgili hadis demektir. Mu’dal, senedinde birbiri ardına iki
veya daha fazla ravi düşen hadistir. Munkatı, sözlükte “kopuk, kesik” manasına gelir. Senedinde bir veya birden fazla ravinin
atlandığı hadistir.
A B C D E
A B C D E
9.
3.
Hicretle beraber İslam Devleti kuruldu ve
İslam, daha geniş alanlara yayıldı. Hicret
eden Müslümanlar, Mekkeli müşriklerin
baskı ve zulmünden kurtuldular. Muhacir
ve ensar arasında kardeşlik ve paylaşma
duygusu gelişti. Ancak herhangi bir uyum
probleminden söz etmek mümkün değildir.
6.
Câmiu’s-Sahih-Müslim, Sünen-Ebû Dâvud, Muvattâ-İmam Malik, Müsned-Ebû
Dâvut et-Tayâlisi’nin eseridir. Ancak Dârimî’nin eseri Müsned değil, Sünen’dir.
Sünen-i Dârimî orijinal ismidir. Müsned,
Ahmed bin Hanbel’ in eseridir.
A B C D E
A B C D E
Kur’an’ın anlaşılmaz ve kapalı bir üslubundan söz etmek mümkün değildir.
Kur’an, her insana hitap eder ve evrenseldir. Kur’an’ın indiği çağda edebiyatın
gelişmesi, tefsire doğrudan etki etmemiştir.
Hadislerin Kur’an ayetleriyle karışmaması
için alınan önlemler, Hz. Peygamber Dönemi’ne dayanır ve bu dönemde tefsir çalışması olmamıştır. Lakin Kur’an’ın kapsamlı,
geniş anlamlar içermesi ve çok yönlü bir
kitap olması tefsire ihtiyacı doğurmuştur.
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / DKAB
10.
TG – 5
Tercüme, bire bir kelime çevirisidir. Manevî
tefsir, âyetin kastettiği asıl anlamdır. Meal,
âyetin kastetmek istediği manaya en yakın
anlamdır. Tertîl, hakkını vererek Kur’an
okuma şeklidir.
13.
Müzzemmil “örtünüp bürünen”, Ğaşiye
“her tarafı kuşatan”, Mümtehine “imtihan”,
Tahrim “haram kılmak”, Hadid “demir” anlamındadır.
16.
A B C D E
A B C D E
İmkân delili, varlıkları zorunlu (vâcib)- zorunsuz (mümkün) diye ayırır. Kâinatı oluşturan canlılar sonradan yaratıldıkları için
mümkün varlıklardır. Bu yüzden Allah zorunlu varlıktır ve kimseye muhtaç değildir.
Hudus delili, kâinatın yaratılmış olduğunu
ve her yaratılanın bir yaratıcıya muhtaç olduğunu savunur. Temanu delili, birden fazla yaratıcı olsaydı kâinatta bir düzensizlik
olurdu, fikrinden hareketle yaratıcının tek
olduğunu savunur. Gaye ve nizam delili,
her şeyin bir gaye ve nizama göre yaratıldığını savunur. Bu düzen kendiliğinden
meydana gelemez dolayısıyla bu düzenin
bir yaratıcısı vardır, görüşünü savunur.
İmkân delili, yaratılışın kusursuzluğunu ve
belli hikmetlerle var olduğunu savunur.
A B C D E
11.
İtikâd, inanç esaslarını içeren Kur’an bölümüdür. Muamelat, ibadet ve amellerle
ilgili bölümdür. Ahlak, ahlaki değerlerin
ve adapların işlendiği bölümdür. Ukûbât,
ceza hukuku ile ilgili bölümdür. Esbâb-ı
nuzül, âyetlerin iniş sebeplerini ve hangi
olay üzerine indirildiğini, ayetin asıl mesajının ne olduğunu inceler. Bu yönüyle
Kur’an-ı Kerim’in ana konuları arasında
yer almaz.
14.
A B C D E
İcmâlî iman, imanın en kısa ve öz yapılanına denir. İnanılması gerekenlere toptan
iman etmek anlamı taşır. Tahkîkî iman,
kişinin inanmak istediği şeylere, araştırıp
inceleyip iman etmesidir. Tafsîlî iman,
inanılması gerekenlere her birine ayrıntılı
bir şekilde iman etmek demektir. Tevhîdî
iman, Allah’ın varlığına ve birliğine iman
demektir. Taklîdî iman, başkasından görüp duyarak ve taklit ederek yapılan imandır.
17.
Vahiy, Allah tarafından korunur ve elçilere
Cebrail (a.s) vasıtasıyla iletilir. Vahiy bilgileri nettir ve birbiriyle çelişmez. Miraç Hadisesi’nde perde arkasında alınan mesajlar
vahiy kabul edilmiştir fakat Hz. Peygamber
vahyi sadece uyanıkken değil uyku hâlinde
de almıştır.
A B C D E
A B C D E
12.
Müşkilü’l-Kur’an, aralarında zıtlık ve ihtilaf olduğu zannedilen ayetleri inceleyip
bağlantıyı kuran ilimdir. Vücuh, Kur’an’da
geçen eş sesli kelimeleri; Nezair, eş anlamlı kelimeleri incaler. Nasih - mensuh,
nassla gelen bir hükmü sonradan başka
bir ayetle kaldırmak anlamı taşır. Mensuh
hükmü kaldırılan, nasih hükmü kaldıran
demektir. Mübhemâtü’l Kur’an, ayetlerin
sadece kapalı yönünü açıklar fakat Muhkem - müteşabih, ayetlerin birçok manaya
gelebilecek yönlerini ortaya koyarak kapalı
yönlerini açıklığa kavuşturup bize en iyi
açıklayan Kur’an ilmidir.
18.
15.
İrade, Tekvin, İlim, Basar Allah’ın subutî
sıfatlarından olup Kıdem, “Allahın varlığının başlangıcı yoktur.” anlamı taşır ve zati
sıfatlar arasında yer alır.
A B C D E
Sadakay-ı cariye, fakirlere verilir ancak
toplumdaki ekonomik dengeye çok etki
etmez. Oruç ve kurban ibadetleri topluma
dolaylı olarak katkı sağlar, ancak zekât
toplumsal ekonomik dengeyi sağlayan ve
fakirleri topluma kazandırmada en önemli
farz ibadetlerden birisidir.
A B C D E
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / DKAB
19.
TG – 5
İstishan, müçtehidin birbirine benzeyen iki
mesele hakkında verilen genel hükmü bırakıp daha kuvvetli bir delilden dolayı başka bir hükmü kullanmasıdır. İstishab, daha
önce varlığı bilinen bir durumun aksine bir
delil bulunmadıkça hükmünün korunduğunu ifade eder. Maslahat-ı mürsele, geçerli
veya geçersiz olduğuna dair bir fıkhi delil
bulunmayan maslahatlardır. Azimet, fıkıh
usulünde ilk konulan hükme denir. Kıyas,
müctehid âlimlerin olayları karşılaştırarak
yeni hüküm vermeleridir.
22.
Haccın farzları: Arafat’ta vakfe yapmak,
ziyaret tavafı yapmak, ihrama girmektir. Niyet etmek sünnettir lakin Müslüman olmak
farz olmanın şartlarındandır.
25.
Samarra Ulu Cami, Ukheydir Sarayı ve
Balkavara Sarayı Abbasi Dönemi İslam mimarisine örnektir.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
23.
20.
Lahik, kişinin imamla birlikte namaza başlamasına rağmen başına gelen herhangi
bir durum yüzünden namazı terk etmek
zorunda kalmasıdır. Mesbuk, namazda
imama birinci rekâtında değil diğer rekâtlarda yetişen kimseye denir. Müdrik, namazın tamamını imamla birlikte kılan kişiye
denir. Münferid, tek başına namaz kılmak
demektir. Mukim, bir yerde ikamet eden
anlamı taşır.
İsar, soruda belirtilen cömertliğin bir üst
derecesi yani diğerkâmlıktır. Nefsi meleki,
melekleşmiş elini dünyadan ve günahtan
çekmiş nefis demektir. Adab-ı muaşeret,
İslam’da görgü kuralları demektir. Vefa, sözünde durmak ve bağlılık demektir. Merhamet ise acıma duygusunu kapsar.
26.
İslam-Türk sanat tarihinde bilinen ilk türbe
“Kubbetül Süleybiye” türbesidir.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
27.
21.
Zekât’ın farz olma şartları: Akıl sağlığı
yerinde olmak, ergenlik çağına erişmiş
olmak, hür olmak, mükellef olmak, nisap miktarı mala sahip olmak, borçlu
olmamaktır. Malın açıkta olması zekâtın
farz olma şartlarından değildir.
A B C D E
24.
Deffe, kitap ciltlerinin her bir kapağına
verilen isimdir. Kürrase, yazma kitapların
sekiz sayfadan oluşan bölümüdür. Cender,
dikildikten sonra kitabın altını yapıştırmak
için kullanılan alettir. Şemse, Osmanlı deri
cilt kitaplarında iki sivri uçlu madalyona
benzeyen alettir. Akkase, sayfa renklerini
ayrı ortasını ayrı renklerle renklendirme
tekniğidir.
A B C D E
5
Nesih, sülüsün üçte birine denk gelen
yazıdır. Ahar, hattatların kâğıdı cilalamak
için kullandıkları malzemedir. Mühre, kağıda sürülmüş yazıdaki pürüzleri gidermek
için kullanılan cam veya çakmak taşından
yapılan alettir. Halkari, tezhip sanatında
kullanılan altınla yaldızlama ve süsleme
aletidir. Mıstar, yazılacak sayfanın altına
konulup düzgün yazı yazmaya yardımcı
alettir. Buna göre nesih, ahar, mühre ve
mıstar hat sanatıyla ilgilidir. Halkari ise
tezhip (süsleme) sanatıyla ilgilidir.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / DKAB
28.
TG – 5
Tac Mahal, Babür Devleti’nden kalma bir
eserdir. el-Hamra Sarayı İspanya Mağrip
sanatı eseridir. Zafer Kuleleri Gaznelilerden günümüze kalan en önemli eserdir.
Amr b. As Camisi, Afrika’da bilinen ilk
camidir. II. Mahmut Türbesi, Osmanlı Dönemi’ne aittir.
31.
A B C D E
Selefiye, ilk dönem İslam’ı anlama ve yorumlamada sahabe, tabiun ve tebe-i tabiun dönemidir. Maturidiyye ve Eş’ariyye
itikadi mezheplerdir. Mürcie, Harici fırkasına alternatif olarak doğmuş bir mezheptir. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat ise soruda
belirtildiği üzere Allah ve Resulü’nü takip
eden ve bu konuda sahabeyi örnek alan
en kapsamlı grubun ismidir.
34.
Türkiye’de sosyoloji adı altında basılan ve
adı “Dinî Sosyoloji” olarak geçen ilk eser
Hilmi Ziya Ülken’e aittir.
A B C D E
A B C D E
32.
29.
Mutezile Abbasiler Dönemi’nde en parlak
günlerini yaşamış; halifelerden Me’mun,
Mu’tasım ve Vasıl zamanında devletin resmi mezhebi konumuna yükselmiştir.
A B C D E
Yezidilik, Ortadoğu kökenli olup Şeyh Adî
tarafından kurulmuş şeytana tapan sapkın
bir dindir. Kadıyanilik, Mirza Gulam Ahmed tarafından kurulan İslam dışı bir dindir. Bahalik, 1800’lerde İran’da Mehdilik
inancının bir uzantısı olarak kurulan dindir.
Vehhabilik, Kur’an ve sünnette olmayan
her şeye bid’at diyen 18. yüzyılda Muhammed bin Abdülvehhab tarafından kurulmuş
bir fırkadır. Dürzîlik, vahye inanmayan,
herhangi bir mezhep veya din statüsünde
kabul edilmeyen, bünyesinde Zerdüştlük,
Maniheizm ve Eflatunculuk gibi düşüncelerle Hıristiyan mezheplerin düşüncelerini
kaynaştırıp aşırı Şii fırkalarına benzeyen
inanç sistemidir.
35.
Dindarlığın insan ruh sağlığına etkisi tartışılmazdır. Çünkü kul Yaradan’a yaklaştıkça
huzura erer, Rabb’inin onu yalnız bırakmayacağını bilir, tevekkül eder ve bir dayanma noktası bulur. Dindarlık, çağımızın vebası depresyon hastalıklarına karşı bir nevi
koruyuculuk yapabilir ancak imtihan gereği
dindar insanların da ruh sağlığı her zaman
iyi olmayabilir, bozulabilir.
A B C D E
A B C D E
30.
İmamiye Şiası’na göre tevhid, Allah’ın bir
ve eşsiz olmasıdır. Nübüvvet, Allah insanların hidayeti için peygamber göndermiştir,
ilki Hz. Adem sonuncusu da Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir. Adalet, Allah her türlü kötülükten münezzehtir. İmamet farzdır, her
zaman bir imamın olması farzdır. Musahiplik, İmamiye Şiası’nın itikadi görüşleri arasında yer almaz. Alevilik düşüncesinde yol
kardeşliği demektir.
A B C D E
33.
Din psikolojisi, dinî inanç ve uygulamaları
psikolojik olarak inceler. Din fenomonolojisi, özlerin araştırılması konusunu inceler.
Din sosyolojisi, dinî inanç ve uygulamaları sosyolojik açıdan inceler. İslam felsefesi,
İslam dininin temel esaslarını akli ilimlerle
incelemeye çalışır. Din felsefesi yapmak
ise, dinin temel iddiaları hakkında rasyonel
(akılcı), objektif (nesnel), kapsamlı ve tutarlı bir biçimde düşünmek ve konuşmaktır.
Bu yönüyle kelam ilmine çok benzer.
36.
“Om” sembolü Budizm, Sihizm, Caynizm
ve Şintoizm’de yoktur, sadece Hinduizm’de
bir ibadet sembolüdür.
A B C D E
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / DKAB
37.
TG – 5
Hanuka, İbranî takvimine göre ayın
25’inde başlayıp 8 gün devam eden bayramdır. Buna “Işık Bayramı” da denir. Purim, Yahudilerin neşe ve eğlence bayramıdır. Fısıh, Yahudilerin özgürlük bayramıdır.
Roş Haşana, Yahudi tarihinde birçok olayın
aynı günde yaşandığı günün adıdır. Yahudilerin oruç tuttukları en kutsal güne verilen
ad “Kefaret” tir.
40.
Müderris, medresede ders veren görevlidir. Muallim, müderrisle yakın anlamlı olup
ders veren ve öğreten manasındadır. Müeddib, devlet adamlarının çocuklarına özel
ders veren hocalara denir. Dersiam, halka
açık yerlerde ders veren eğitim görevlisine
denir. Muid, müderris yardımcısıdır.
43.
A B C D E
Ailede din eğitimi çok önemlidir ve insanın
temel bilgilerinin oturması için gereklidir.
Çocuğa iyi model olma, dengeli eğitim ve
disiplin sağlama, hikâye-masal vb. öğretici unsurlardan faydalanma gibi unsurlar
kullanılmalıdır ancak çocuğun seviyesi
bakımından bilgiler ayrıntılı ve toptan öğretilemez.
A B C D E
A B C D E
38.
Konfirmasyon, iman eden Hristiyanların
imanlarını ilan etmeleridir. Ruhbanlık, bir
çeşit kendini dine adama ve dünya işleriyle
uğraşmamaktır. Endüljans, kilise aracılığıyla para karşılığı günah çıkarma işlemidir. Evharistiya, İsa Peygamber’in çarmıha
gerilmeden önce düzenlediği son akşam
yemeğidir. Paskalya ise en büyük Hristiyan
bayramıdır.
41.
Felsefi temel, psikolojik temel, toplumsal
temel, kültürel ve evrensel temel, din eğitimi ve öğretiminin temelleri arasındadır.
Biyolojik temel bu temellerden değildir.
44.
A B C D E
Çocuğa net ve açık cevaplar verilmeli, samimi davranmalı, soruyu sorduran sebepler araştırılmalı ve cevap verirken çocuğun
yaşına dikkat edilmelidir. Ancak çocuğun
daha sonra sorabileceği soruları tahmin
etmek ve ona göre cevap vermek sağlıklı
bir yöntem değildir.
A B C D E
A B C D E
45.
39.
Hristiyanlık tarihinde gerçekleşen ilk konsil,
“İznik Konsili”dir.
A B C D E
42.
Bireyin gelişigüzel öğrenmeleri informal,
davranışların istendik yönde kazandırılması formal, kurumlarda yapılan eğitim
örgün, okul eğitimiyle birlikte dışarıdan
yapılan eğitim yaygın eğitime girer.
A B C D E
7
Panteizm, doğa ile Tanrı’nın aynı olduğunu savunur. Panenteizm, Tanrı ile âlem
birbirinden ayrı ve bağımsızdır görüşüne
sahiptir. Politeizm, âlemde birden fazla
Tanrı vardır anlayışını savunur. Deizm,
Tanrı’ya inanıp dinleri reddeden görüştür.
Teizm ise Tanrı’ya inanma anlamı taşır.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / DKAB
46.
TG – 5
Din felsefesi tabirini tarihte ilk kullanan filozof “Hegel” dir.
49.
A B C D E
Balık kılçığı, üst tarafında olaylar, alt tarafında ise olayların nedenlerinin gösterildiği
şematik olarak balık kılçığına benzeyen
tekniktir. Hiyerarşi, kavramları önem sırasına göre sistemli bir şekilde düzenleyen,
önemli bilgiyi haritanın tepesine yerleştiren
ve sıralayan tekniktir. Sınıflama, kavramları, kendi özelliklerine göre sınıflayan ve
ayıt eden tekniktir. Sistem, sistemin içine
“girdiler” ve “çıktılar” yazarak akış şeması
çizen tekniktir. Örümcek ağı tekniği, temel bir kavramı belirlemek için haritanın
ortasına merkezî kavram yerleştirilir ve diğer kavramlar ona bağlanır.
A B C D E
47.
Büyük grup tekniği, tüm sınıfın katıldığı
tartışma tekniğidir. Beyin fırtınası, soruda
verilen bütün öncülleri kapsar. Workshop
tekniği, bireylerin ortak bir konu üzerinde
düşünmelerini ve öğrenmelerine olanak
sağlar. Altı şapkalı düşünme tekniği,
yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmede
kullanılır. Dramatizasyon, öğrencilerin rol
yaparak tiyatro oyuncusu gibi oynadığı öğrenme tekniğidir.
A B C D E
50.
Hüseyin Öğretmen deneme sınav sorularını çözerken, öğrencilere gerekli ipuçlarını
vermiş olabilir, pekiştireçler sunabilir, dikkatlerini ölçmüş olabilir, katılımı gerçekleştirmiş de olabilir ancak hocanın burada
yapmış olduğu en önemli şey öğrencilere
dönüt sağlayıp onların konuları kavrayıp
kavramadıklarını incelemesidir.
A B C D E
48.
Ders anlatırken, fiziksel şartlar ve zaman
olgusuna dikkat edilmelidir. Konunun içeriği ve özellikleri iyi bilinmeli, ekonomik ve
tasarruflu olmalıdır. Ancak sadece anlatma
yöntemi ile bilgilerin kalıcı olması söz konusu değildir. Bilgiler teknolojik araç gereçlerden faydalanarak da aktarılabilmelidir.
A B C D E
8
Download

Din Kültürü 5 - İhtiyaç Yayıncılık