GAZİ ANADOLU LİSESİ 11.SINIFLAR T.C İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1.DÖNEM 1.SINAV SORULARI (B)
11/11/2014
ADI SOYADI:
SINIFI NUMARASI:
A) Aşağıdaki ifadelerin boş kısmına doğruysa "D",
yanlışsa "Y" yazınız.(10 PUAN)
1)( ) Mustafa Kemal ,İstanbul Harp Akademisi’nde öğrenciyken
Balkan Savaşlarına katılmıştır.
2)( ) Mustafa Kemal’in siyasi düşünceleri askeri okullarda
şekillenmeye başlamıştır.
3)( )İngiltere,Çarlık Rusyası’na yardım götürmek ve Osmanlı
Devleti’ni savaş dışı bırakmak için Çanakkale Cephesi’ni açmıştır.
4)( )Pontus Cemiyeti’nin amacı Ege Bölgesi’nde bir Rum
Devleti kurmaktır.
5)( )Kilikyalılar Cemiyeti Doğu Anadolu’daki Ermeni çetelerine
karşı kurulmuştur.
B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz
(15 puan)
1) Mustafa Kemal’in 1.Dünya Savaşında mücadele ettiği son
cephe,………………………………..Cephesi’dir.
2) Mustafa Kemal,Manastır Askeri İdadisi’ni bitirdikten
sonra…………………………….’na başladı.
3) XX.yüzyılda Osmanlı Devleti’nin siyasi yapısında meydana
gelen değişimler sonucu yönetimde …………………….Rartisi’nin
etkinliği artmıştır.
4) Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım için………………,…………..
ve ………………cephelerine asker göndermiştir.
5) ABD’nin savaşa girmesi ile yayınlanan……………................’ne
güvenen İttifak Devletleri barış istemiştir.
C)Aşagıdaki soruları cevaplayınız(15 PUAN)
1) Atatürk’ü etkileyen Türk yazarlarının isimlerini yazınız.
2) XX.yüzyılda Osmanlı Devletinin yaptığı savaşları yazınız.
3) Birinci Dünya Savaşında sonunda imzalanan antlaşmaları
yazınız.
D)Aşagıdaki kişi,kurum ve kavramları açıklayınız(20 PUAN)
1) Yüzbaşı Mustafa Efendi
2) Hareket Ordusu
3) Tehcir
4) Cemiyeti Akvam
E)Aşağıdaki sorularda doğru şıkkı
işaretleyiniz.(20Puan)
1) Osmanlı Devleti’nin de içinde bulunduğu İttifak
Devletlerinin1.Dünya Savaşında ateşkes istemesinde,
I.Pek çok cephede savaşın kaybedilmesi
II.Wilson İlkelerinin yayınlanması
III.Maddi ve manevi güç kaybı yaşanması
Gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?
B)Yalnız II
D)I ve II
A)Pontus Rum
B)Mavri Mira
C)Kilikyalılar
C)Taşnak Hınçak
E)Yunan Komitesi
3) Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’da
başlayan işgallere karşı bir tepki olarak doğan Müdafa-i
Hukuk Cemiyetleri,bulundukları bölgelerin güvenliğini
sağlama amacı ile Kuva-i Milliye Birlikleri
oluşturmuşlardır.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı
savunulabilir?
A-İstanbul Hükümeti’nin işgal kuvvetlerine karşı fiili tavır
almasını
B-Anadoluda’ki işgallerin yaygınlaşmasını
C-Türk halkının bağımsızlık hedefi doğrultusunda birleşmesini
D-İstanbul Hükümeti’nin Anadolu halkına destek vermesi
E-Saltanat ve hilafete olan bağlılğın artması
4) Birinci Dünya Savaşı başlar başlamaz Osmanlı Devleti
tarafsızlığını ilan etmiştir.İtilaf Devletleri Osmanlı
Devleti’ne,bu konumunu koruması halinde toprak
bütünlüğünün korunacağı garantisini vermiştir.
İtilaf Devletlerinin bu garantiyi vererek ulaşmak istedikleri
amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Devleti’ni kendi taraflarında savaşa sokmak
B)Savaş alanının genişlemesine engel olmak
C)Devletlerin bağımsızlık ilkesini güçlendirmek
D)Devletler arası bloklaşma sürecine son vermek
E)Hammadde ve Pazar alanlarını daraltmak
5) XX. Yüzyılın başlarında Avrupa, bir yandan uluslararası
pazarlara hakim olma amacı yüzünden İngiltere ve Almanya
arasında sömürgecilik yarışına, diğer yandan da Balkanlara
egemen olma amacı yüzünden Avusturya ve Rusya arasında
ulusçuluk çatışmalarına sahne olmuştur. Bu çatışmalar, I.Dünya
Savaşı ile sonuçlanmıştır.
Buna göre , I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında,
I. Etnik,
II. siyasi
III. ekonomik
Alanların hangilerinde yaşanan çatışmaların etkili olduğu
savunulabilir?
A)Yalnız I
5) Kurmay Albay Fethi Bey
A)Yalnız I
2)Aşagıdakilerden hangisi,azınlıklar tarafından kurulan
ve Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra
faaliyetlerini yoğunlaştıran cemiyetlerden değildir?
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
F)Aşağıdaki soruyu cevaplayınız.(15 PUAN)
1) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilgili okuduğunuz
kitaplardan birinin adını,yazarının adını soyadını ve T.C. İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilgili size kazandırdığı bilgileri
kısaca yazınız.
C)Yalnız III
E)I,II ve III
NOT:Yazım ve noktalama kurallarına uyum(5 PUAN)
GAZİ ANADOLU LİSESİ 11.SINIFLAR T.C İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1.DÖNEM 1.SINAV SORULARI (B)
11/11/2014
Download

b - Eba