İKTİSAT/KPSS
MAKRO İKTİSAT SORULARI- I
Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün
nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad
verilir?
A) Gayri Safi Milli Hasıla
B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
C) Safi Milli Hasıla
D) Milli Gelir
E) Harcanabilir Gelir
1.
Belli bir dönem içinde ülkenin sahip olduğu üretim
faktörleri yardımıyla elde edilen nihai mal ve
hizmetlerin değerine ne ad verilir?
A) HG
B) KG
C) MG
D) SMH
E) GSMH
2.
3.
A)
B)
C)
D)
E)
Toplumdaki kişi başına düşen reel gelirin her yıl
bir önceki yıla göre artış oranına ne ad verilir?
Büyüme hızı
Çarpan katsayısı
Etkililik hızı
Gelir katsayısı
Hızlandıran katsayısı
4.
Gayri Safi Milli Hasıla aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
A)
B)
C)
D)
E)
GSYH + dış alem net faktör geliri
GSYH - dış alem net yatırım geliri
GSYH + yıpranma
GSYH + dış alem net yatırım geliri
GSYH + net sermaye girişi
Belli bir yıldaki nominal GSMH'nın o yılın reel
GSMH'na oranına ne ad verilir?
A) Tüketici Fiyatları Endeksi
B) Toptan Eşya Fiyat Endeksi
C) Ekonominin Büyüme Hızı
D) İşsizlik Oranı
E) GSMH Deflatörü
5.
Bir ekonominin sahip olduğu üretim faktörlerini
tam olarak istihdam etmeden üreteceği çıktıya ne
ad verilir?
A) Nominal GSMH
B) Fiili GSMH
,
C) Potansiyel GSMH
D) GSYİH
E) GSMH Deflatörü
6.
7.
Milli gelir = 5 000
Dolaylı Vergiler = 300
Amortismanlar = 350
olduğuna göre GSMH kaçtır?
A) 2750
D) 5650
8.
B) 5300
E) 4450
C) 4700
2000 yılında reel GSMH 120 ve nominal GSMH 360
katrilyon ise fiyat indeksi kaçtır?
A) 100
B) 150
C) 200
D) 240
GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A) SMH net iktisadi başarıyı gösterir.
B) SMH, GSMH'dan aşınma payları ile ayrılır.
C) Net iktisadi başarıya amortisman paylarının eklenmesi
GSMH'yı verir.
D) Üretim faktörleri gelirlerinin toplamı gelir yaklaşımı ile
GSMH'yı verir.
E) SMH fert başına satın alma gücünü gösterir.
9.
E) 300
10. Aşağıdakilerden hangisi dışa açık bir ekonomide
toplam arz, efektif talep eşitliğini gösterir?
A) Y = C + I
B) Y = C + I + X
C) Y = C + I+X-M
E) Y = C + S + X
D) Y = C + S
11. Bir ekonomide gayri safi milli hasıla 450 milyar TL,
safi milli hasıla 395 milyar TL 'dir. Bu ekonomide
gayri safi yatırım 80 milyar TL ise, net yatırım kaç
’
milyar TL dir?
A)
25
B) 55
C) 75
D) 235
E) 272
12. Bir ekonomide amortismanlar, gayri safi yatırımlardan büyükse aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Net dışsatım eksidir.
B) Katma değer, üretim değerini aşmaktadır.
C) Ülkenin sermaye stoku artar.
D) Net yatırım eksidir.
E) Üretime hem ara malları ve hem de nihai mallar
eklenmiştir.
13.
A)
B)
C)
D)
E)
Sabit fiyatlarla GSMH nasıl bulunur?
Nominal GSMH'nın fiyat indeksiyle çarparak
Nominal GSMH'nın fiyat deflatörüne bölünmesiyle
Mal ve hizmetleri satın almak için varolan para
miktarını sınırlayarak
Mal ve hizmet miktarını 6 yılki cari fiyatlarla çarparak
Nominal GSMH'yı reel GSMH'ya bölerek
14. Kişisel gelir 600, kişisel gelir vergisi 120, tüketim
harcamaları 450, toplam faiz ödemeleri 50 ve kişisel tasarruf 60 birim olursa, harcanabilir gelir kaç
birimdir?
A) 500
D) 440
B) 480
E) 100
C)470
15. Tüketim harcamalarını belirleyen en
unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Para arzı
B) Reel faiz oranları
C) Hane halkı yaş ortalaması
D) Harcanabilir gelir
E) Gelecekte beklenen gelir
önemli
16. Reel GSMH artarsa aşağıdakilerden
gerçekleşmez?
A) Üretim artar ve fiyatlar azalır.
B) Nominal GSMH artar ve fiyatlar azalır.
C) Nominal GSMH aynı kalır ve fiyatlar azalır.
D) Üretim aynı kalır ve fiyatlar artar.
E) Üretim fiyatlardan daha az artar.
hangisi
İKTİSAT/KPSS
17. Aşağıdakilerden hangisi GSMH defiatörü ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için doğru değildir?
TÜFE yalnızca tüketiciler tarafından satın alınan mal
ve hizmetleri ölçer.
B) GSMH deflatörüne ithal edilen mallarda girer.
C) TÜFE sabit bir mal sepetine göre ölçülür.
D) Deflatör, TÜFE' ye göre daha geniş bir mal grubunun
fiyatlarını ölçer.
E) TÜFE perakende fiyatlardaki değişiklikleri yansıtır.
A)
25. Ekonomide mevcut işyerleri için aranan nitelikler
ile işsiz bulunanların nitelikleri arasındaki
uyumsuzluktan
kaynaklanan
işsizlik
türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arızi işsizlik
B) Yapısal işsizlik
C) Friksiyonel işsizlik
D) Reel ücret işsizliği
E) Gizli işsizlik
26.
18. Enflasyon oranıyla işsizlik oranının toplamına eşit
olan makroekonomik performans endeksi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Mutsuzluk endeksi
Tüketici fiyat endeksi
Zımni fiyat deflatörü
Gerçek işgücü oranı
Toptan eşya fiyat endeksi
19. Kamuoyunda enflasyon oranı ile ilgili olarak
yorumların yapıldığı endeks aşağıdakilerden
hangisidir?
A) GSMH deflatörü
B) Mutsuzluk endeksi
C) Tüketici fiyat endeksi
D) Üretici fiyat endeksi
E) Satınalma gücü endeksi
20. Hangi yaklaşıma göre GSMH, ücret, faiz, rant, kâr
ve dolaylı veriler toplamından oluşur?
A) Üretim yaklaşımı
B) Harcama yaklaşımı
C) Gelir yaklaşımı
D) Faktör yaklaşımı
E) Servet yaklaşımı
21. Aşağıdakilerden hangisi ekonomi politikasının
başlıca araçlarından biri değildir?
A) Gelirler politikası
B) Dış ekonomi politikası
C) Maliye politikası
D) Para politikası
E) Vergi politikası
22.
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdakilerden hangisi bir akım değişken değildir?
Gelir
Üretim
Yatırım
Servet
İthalat
23. Klasik iktisatçıların üzerinde en çok durdukları
işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gizli işsizlik
B) Friksiyonel işsizlik
C) İradi işsizlik
D) Açık işsizlik
E) Devrevi işsizlik
24. Toplam talepteki yetersizliğe bağlı olarak ortaya
çıkan işsizliğe ne ad verilir?
A) Yapısal işsizlik
B) Konjonktürel işsizlik
C) Friksiyonel işsizlik
D) Mevsimlik işsizlik
E) Doğal işsizlik
A)
B)
C)
D)
E)
I. Mahreçler yasası
II. Faiz teorisi
III. Ücret teorisi
Klasik iktisatçıların genel işsizliği ve üretim krizini
olanaksız kılan teorileri temelde yukarıdakilerden
hangisine dayanmaktadır?
Yalnız I
I ve II
I, II ve III
I ve III
II ve III
27. Aşağıdakilerden hangisi "Modern İstihdam Teorisi" nin
dayandığı modelin varsayımlarından biri değildir?
A) Üretim ve istihdam aynı yönde değişmektedir.
B) Ekonomide sermaye stoku veri olarak kabul edilmiştir.
C) Üreticiler kârlarını maksimuma çıkarma çabasındadırlar.
D) Mal ve hizmet piyasalarında tam rekabet koşulları
geçerlidir.
E) Tam istihdamın sağlanmasına olanak veren mekanizma
vardır.
28. Tüketim harcamalarında meydana gelen değişmelerin
yatırımlar üzerinde meydana getireceği etkiye ne ad
verilir?
A) Çarpan
B) Hızlandıran
C) İkame
D) Gelir
E) Fiyat
29. Ekonomide belli harcama kalemlerinde meydana
gelecek değişmelerin gelirde meydana getireceği
değişmeleri gösteren etkiye ne ad verilir?
A) Çarpan
B) Hızlandıran
C) İkame
D) Fiyat
E) Gelir
30. Gelirden bağımsız olarak yapılan tüketime ne ad
verilir?
A) Ortalama tüketim eğilimi
B) Marjinal tüketim eğilimi
C) Otonom tüketim
D) Uyarılmış tüketim
E) Efektif tüketim
31. Otonom tüketim harcaması 100 birim, otonom
yatırım harcaması 60 birim ve marjinal tüketim
eğilimi %80 ise gelir (Y) kaç olur?
A)
200
B) 800
C) 600
D) 450
E) 500
32. Yukarıdaki örnekte otonom yatırım harcamalarındaki 10 birimlik bir artış, geliri kaç birim
artırır?
A)
125
B) 100
C) 50
D) 25
E) 140
İKTİSAT/KPSS
33. Otonom tüketim harcaması 100 birim, otonom
yatırım harcaması 50 birim ve marjinal tüketim
eğilimi 0,50 marjinal yatırım eğilimi 0,25 ise gelir
düzeyi kaç olur?
A)
600
B)700
C)500
D) 450
E) 650
34. Gelir düzeyinde bir artış aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Ortalama tüketim eğilimi artar.
B) Marjinal tüketim eğilimi artar.
C) Ortalama tasarruf eğilimi azalır.
D) Ortalama tüketim eğilimi azalır.
E) Marjinal tasarruf eğilimi azalır
35. Tam istihdam milli gelir 250 milyar TL / olan bir
ekonominin cari milli geliri 200 milyar TL ve toplumun marjinal tüketim eğilimi 0,80'dir. Tam istihdam milli gelir düzeyini sağlamak için toplam
talebin TL kaç TL arttırılması gerekir?
A) 10
B)15
C)20
D) 40
E) 100
36. Marjinal tüketim eğilimi 0,80 ise çarpanın değeri
kaçtır?
A)
6
B)5
C)4
D)-4
E)-5
37. Marjinal tüketim eğiliminin 0,8 olduğu bir ekonomide
otonom yatırımlardaki 100 milyar TL'lik bir artış geliri
kaç milyar TL arttırır?
A)
500
B) 450
C) 400
D) 350
E) 300
38. Vergi çarpanı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
1
A)
1-c
B)
1-c
1-c
c
D)
-c
C)
s
1
E) -
s
s+m
42. Sermayenin belirli bir dönem sonunda girişimciye
sağladığı gelirin yatırım tutarına oranına ne denir?
A) Reel faiz oranı
B) Sermayenin marjinal etkinliği
C) Fırsat maliyeti
D) Uyarılmış yatırım
E) Marjinal yatırım eğilimi
43.
Arzulanan
Harcamalar
Yukarıda toplam harcama fonksiyonu verilmiştir. Buna
göre aşagıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 45° doğru gelirle harcamaların eşit olduğu noktaları
göstermektedir.
B) Y0 , milli gelir denge düzeyini gösterir.
C) Yı'de harcamalar gelirleri aşmaktadır.
D) Y2'de harcamalar gelirin altında kalmaktadır.
E) Ekonomi Y0 gelir düzeyinin dışında da dengeye
ulaşabilmektedir.
44. J.M.Keynes'e göre, milli gelir denge düzeyi aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?
A) Toplam arza
B) Efektif talebe
C) Para arzına
D) Para talebine
E) Gerçekleşen harcamalara
45. Aşağıdakilerden hangisi iki kesimli bir ekonomide
denge koşuludur?
A) S = C + I
B) S = I
C) S = C
D) G = I
E) C + I = S
39. Harcanabilir gelir 100 ve tüketim 80 ise ortalama
tasarruf eğilimi kaç olur?
46. Bir ekonomide tüketim fonksiyonu,
C = 800 + 0,6Y'dir.
Bu ekonomide otonom yatırımlar 1200 birim ise
denge gelir düzeyi kaçtır?
A)
D)
A) 5000
D) 8000
0,80
0,25
B) 0,75
E) 0,20
C)0,50
40. Bir ülkede milli gelir 400 milyon dolar art tığında
ithalat 20 milyon dolar artıyorsa ve otonom ithalat
40 milyon dolar ise ithalat fonksiyonu aşağıdakilerden hangi sidir?
A) M = 40 +0,10 Y
B) M = 40 +0,05 Y
C) M = 50 +0,05 Y
D) M = 50 +0,30 Y
E) M =40+ 0,5 Y
41. I. Yatırımın marjinal verimliliğine
,
II. Yatırılabilir fonların faiz maliyetine
III. Sermaye stokuna yapılan ilavelerden beklenen
getirilere
Yatırım harcamaları yukarıdakilerden hangisine
(ya da hangilerine) bağlıdır?
A) I, II ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) Yalnız
B) 6000
E) 9000
C) 7000
47. Bir ekonomide S=-5 + 0,2Y ve 1=5 + 0,1 Y ise bu
ekonominin denge gelir seviyesi nedir?
A) 10
B) 50
C) 70
D) 100
E) 130
48. Aşağıdakilerden hangisi basit yatırım çarpımını
gösterir?
1
c
-c
A)
B)
C)
1-c
1-c
s
1-c
D)
1
E) -
1-c
1-c+m
İKTİSAT/KPSS
49. Marjinal tüketim eğilimi (c) 0,80 olan bir ekonomide transfer harcamaları 200 milyon dolar azalırsa milli gelir seviyesi hangi yönde ve ne kadar
değişir?
A) 600 milyon dolar artar.
B) 600 milyon dolar azalır.
C) 800 milyon dolar artar.
D) 800 milyon dolar azalır.
E) Değişmez.
50. Bir ekonomide gelirdeki 200 birimlik artış yatırımlarda 500 birimlik artış yaratıyorsa hızlandıran
katsayısı kaçtır?
A) 0,0 75
D) 1
B) 0,50
E) 1,50
C)
2,5
51. Aşağıdakilerden hangisi tüketim harcamalarında değişmeye neden olmaz?
A) Vergilerdeki artış
B) Beklentiler
C) Borç durumu
D) Servet
E) Kaynakların maliyeti
52. Aşağıdakilerden hangisi yatırım
değişmeye yol açmaz?
A) Dış ülkelerin milli gelir düzeyi
B) Teknoloji
C) Kurumlar vergisi
D) Yatırımlardan beklenen kârlar.
E) Faiz oranları
harcamalarında
53. Klasik sistemde faiz oranını aşağıdakilerden hangisi
belirler?
A) Tüketim ve tasarruf
B) Ödünç verilebilir fon miktarı
C) Tasarruf ve yatı rı m
D) Vergiler ve devlet harcamaları
E) Para arzı ve talebi
57. Bireylerin ve kurumların ellerinde para bulundurma arzusuna ne ad verilir?
A) Talep edilen para
B) Para talebi
C) Likidite ihtiyacı
D) Dolaylı fayda
E) Spekülatif para talebi
58. İşlem amaçlı para talebi paranın hangi fonksiyonu
ile ilgilidir?
A) Değer saklama
B) Ortak değer ölçüşü olma
C) Değişim aracı olma
D) İktisat politikası aracı olma
E) Servet aracı olma
59. Aşağıdakilerden hangisi işlem amaçlı para talebini
arttıran bir unsurdur?
A) Gelirin düşmesi
.B) Gelirin artması
C) Firmaların dikey bütünleşmesi
D) Kredi kullanımının yaygınlaşması
E) Trampanın yaygınlaşması
60. Spekülatif amaçlı para talebi aşağıdaki değişkenlerden hangisine bağlı olarak değişir?
A) İşlem hacmine
B) Nominal GSM H
C) Faiz oranına
D) Reel GSMH'ya
E) Senet Stokuna
61. Parayı elde tutmanın fırsat maliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Faiz oranı ile hiçbir ilişkisi yoktur.
B) Para ekonomik bir kaynak olmadığı için sıfırdır.
C) Faiz oranı ile ters yönlü ilişkilidir.
D) Ekonomik faaliyet düzeyi ile ters yönlü ilişkilidir.
E) Faiz oranı ile doğrudan ilişkilidir.
62. Para arzının sadece Merkez Bankası tarafından
belirlendiğini varsayarsak, para arzının faiz esnekliği kaç
olur?
A) e = >
B) e = 1
C)e = 0
D) e = %
E) 0<e<1
54.
63. Tasarruflara verilen faiz oranı %10 ve enflasyon
oranı da %7 ise, reel faiz oranı % kaçtır?
A) -3
Yukarıdaki şekilde hangisi otonom tüketimi verir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
55. Aşağıdâkilerden hangisi Milli gelirin bir
değildir?
A) Tüketim harcamaları
B) Yatırım harcamaları
C) Faiz oranları
D) Kamu harcamaları
E) Net ihracat
unsuru
56. Yatırım harcamalarındaki değişikliğin gelir üzerindeki etkisi genel olarak nasıldır?
A) Marjinal tasarruf eğilimi küçüldüğünde, daha büyüktür.
B) Ortalama tüketim
eğilimi
küçüldüğünde, daha
büyüktür.
C) Marjinal tüketim eğilimi küçüldüğünde, daha büyüktür.
D) Marjinal tasarruf eğilimi büyüdüğünde, daha büyüktür.
E) Ortalama tasarruf eğilimi
büyüdüğünde, daha
büyüktür.
B) 0,7
C) 1,2
D) 3
E) 4,3
64. Keynesyen okula göre faizin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüketimden vazgeçmenin bedelidir.
B) Gömülemeden vazgeçmenin bedelidir.
C) Kamu harcamalarını artırmanın bedelidir.
D) Yatırımdan vazgeçmenin bedelidir.
E) Likiditeden vazgeçmenin bedelidir
65. Toplam Gelir-Toplam Harcama modelinde toplam
gelir eğrisi nasıldır?
A) Yataydır
B) Dikeydir
C) Negatif eğimlidir
D) 45°'lik bir doğrudur
E) Orijine göre dışbükeydir
İKTİSAT/KPSS
66. Keynesyen Modelde denge faiz oranının temel
belirleyicisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tasarruf fonksiyonu
B) Toplam talep
C) Toplam arz
D) Toplam tüketim
E) Bireylerin portföy kararları
74. Aşağıdakilerden hangisi toplam talep
yukarıya doğru kaymasına neden olmaz?
A) Vergi oranlarındaki bir azalma
B) Devlet harcamalarındaki bir artış
C) İhracatta meydana gelen bir artış
D) İthalatta meydana gelen bir azalma
E) Fiyat düzeyinin artması
67. Yatırımların faize duyarlılığının yüksek olması aşağıdakllerden hangisine neden olur?
A) IS eğrisinin göreli olarak dik olmasına
B) IS eğrisinin göreli olarak yatık olmasına
C) LM eğrisinin göreli olarak dik olmasına
D) LM eğrisinin göreli olarak yatık olmasına
E) LM eğrisinin göreli olarak yatık ve IS eğrisinin göreli olarak
dik olmasına
75. Keynesyen likidite tuzağının gerçekleşebilmesi için
aşağıdakilerden hangisi gerekir?
A) LM eğrisinin dikey eksene paralel olması
B) LM eğrisinin yatay eksene paralel olması
C) IS eğrisinin yatay eksene paralel olması
D) IS eğrisinin dikey eksene paralel olması
E) LM eğrisinin negatif eğimli IS eğrisini ise pozitif eğimli
olması
68. Genişletici mali politika aşağıdakilerden hangisine yol
açar?
A) Sadece tüketimi azaltır.
B) Sadece yatırımı arttırır.
C) Tüketimi ve yatırımı azaltır.
D) Tüketimi arttırır ve yatırımı azaltır.
E) Tüketimi ve yatırımı arttırır
76. Diğer faktörler sabitken, ihracattaki bir artış aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) IS'nin sağa, LM'in sola kayması
B) Yalnız LM'in sağa kayması
C) LM'in sağa, IS'nin sola kayması
D) Yalnız IS'nin sola kayması
E) Yalnız IS'nin sağa kayması
69. Dışa kapalı bir ekonomide "S" ile tasarruflar, "B"
ile bütçe açığı, I ile planlanan yatırımlar, "G" ile
devlet harcamaları, T ile de vergiler ifade edilirse,
dengenin sağlanabilmesi için aşağıdaki eşitliklerden hangisi gerçekleşir?
77. Aşağıdaki durumların hangisinde LM eğrisi daha dik hale
gelir?
A) Para talebinin faiz oranına daha duyarlı hale gelmesi
B) Para talebinin faiz oranına daha az duyarlı hale gelmesi
C) Yatırımların faiz oranına daha duyarlı hale gelmesi
D) Yatırımların faiz oranına daha az duyarlı hale gelmesi
E) Marjinal tasarruf eğiliminin düşmesi
A) S = I-B
C) S = I-G-T
E) S = I + T
B) S = I + B
D) S = I-G + T
70. Gelir vergisi oranında bir artış meydana gelirse, IS
eğrisi nasıl değişir?
A) Yaklaşır ve sağa kayar,
B) Paralel sola kayar.
C) Dikleşir ve sağa kayar.
D) Paralel olarak sağa kayar.
E) Dikleşir ve sola kayar.
71. Yatırımların faize duyarlılığının düşük olmasının
anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
IS eğrisinin göreli olarak dik olması
IS eğrisinin göreli olarak yatık olması
LM eğrisinin göreli olarak dik olması
LM eğrisinin göreli olarak yatık olması
LM eğrisinin sonsuz eğimli olması
72. Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisinin sağa veya sola
doğru kaymasına yol açmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Faiz oranlarının düşmesi
Otonom tüketim harcamalarının artması
Devlet harcamalarının artması
Otonom tüketim harcamalarının azalması
Devlet harcamalarının azalması
73. Kamu borçlanma gereksinimini azaltan daraltıcı maliye
politikası aşağıdakilerden hangisine yol açma eğilimindedir?
A) Tüketimlerin azalması ve yatırımların artmasına
B) Tüketimin artması ve yatırımın azalmasına
C) Tüketimin ve yatırımın artmasına
D) Tüketimin ve yatırımın azalmasına
E) Yatırımın azalmasına
eğrisinin
78. Gelir vergisi oranında bir azalış meydana gelirse IS eğrisi
nasıl değişir?
A) Yatıklaşır ve sağa kayar.
B) Paralel sola kayar.
C) Dikleşir ve sağa kayar.
D) Paralel olarak sağa kayar.
E) Dikleşir ve sola kayar.
79. Keynesyen modelde otonom tüketim harcamalarının artması sonucunda toplam talep fonksiyonu
ve IS eğrisi nasıl değişir?
Toplam Talep
A)
B)
C)
D)
E)
Fonksiyonu
IS Eğrisi
Yukarı kayar
Yukarı kayar
Aşağı kayar
Aşağı kayar
Yukarı kayar
Sağa kayar
Sola kayar
Sağa kayar
Sola kayar
Değişmez
80. Aşağıdakilerden hangisi mal piyasası dengesini
gösterir?
A) Tasarruf = Yatırım
B) Para arzı = Para talebi
C) Yatırım-Faiz oranı
D) Yatırım > Tasarruf
E) Para arzı > Para talebi
81. Para piyasası dengesini aşağıdakilerden hangisi
verir?
A) l = S
B) M = L
C) L=Lt + Lp + Ls
D) S(Y) = l(r)
E) Y = C + I + G
İKTİSAT/KPSS
82. Aşağıdakilerden hangisine göre para arzındaki bir artış
faizleri düşürür bunun sonucunda yatırımlar artar ve
dolayısıyla milli gelir artar?
A)
Keynes etkisi
B)
Pigou etkisi
C)
Bekleyiş etkisi
D)
Dışlama etkisi
E)
Yeniden dağıtım etkisi
83. IS eğrisi aşağıdakilerden hangisini belirler?
A) Faiz oranı ile milli gelir düzeyi arasındaki ilişki
B) Faiz oranıyla milli gelir düzeyi arasındaki negatif
ilişkiyi
C) Faiz oranıyla yatırım arasındaki pozitif ilişkiyi
D) Faiz oranıyla yatırım arasındaki negatif ilişkiyi
E) Faiz oranıyla vergiler arasındaki negatif ilişkiyi
84. Aşağıdakilerden hangisi İS eğrisinin kaymasına
neden olmaz?
A) Kamu harcamalarındaki artış
B) Kamu harcamalarındaki azalış
C) Vergi oranlarındaki artış
D) Vergi oranlarındaki azalış
E) Para arzındaki artış
85. LM eğrisinin hangi bölgesinde para politikası
etkendir?
A) Klasik aralık
B) Ara aralık
C) Keynesgil aralık
D) Klasik ve ara aralık
E) Keynesgil ve ara aralık
86. Fiyat düzeyi düştüğünde LM eğrisi nasıl değişir ve
bunun sonucunda ne söylenebilir?
A) Sağa kayar, faiz oranı yükselir.
B) Sola kayar, faiz oranı düşer.
C) Sağa kayar, faiz oranı düşer.
D) Sola kayar, faiz oranı yükselir.
E) LM eğrisinin hareketi fiyattan bağımsızdır.
87. Aşağıdakilerden hangisi İS eğrisini sola kaydırır?
A)
B)
C)
D)
E)
Vergilerdeki artış
Para arzındaki artış
Kamu harcamalarındaki artış
Fiyat düzeyindeki azalış
Denk bütçe
88. Üzerindeki her noktada para arzı ile para talebinin
eşit olduğu eğri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
LM eğrisi
IS eğrisi
Toplam arz eğrisi
Toplam talep eğrisi
Likidite tercihi eğrisi
89. Genel denge modeline kamu harcamaları ve vergi
giderleri eklendiğinde, mal ve hizmet piyasasında
denge koşulu hangi şekli alır?
A) S = l
B) S+T = l + G
C) S + I = C + G
D) Y = S + T
E) S-T = l-G
90. Ekonomide fiyatlar genel düzeyinin ve maliyetlerin
yükselmesine ne ad verilir?
A) Enflasyon
B) Deflasyon
C) Stagflasyon
D) Revalüasyon
E) Develüasyon
91. Fiyatlar genel düzeyinin genel olarak
durumuna ne ad verilir?
A) Enflasyon
B) Deflasyon
C) Stagflasyon
D) Develüasyon
E) Revelüasyon
düşmesi
92. Fiyatlar genel düzeyinin yavaşça yükseldiği
zaman hangi tür enflasyon söz konusu olur?
A) Sürünen enflasyon
B) Latin enflasyonu
C) Talep enflasyonu
D) Maliyet enflasyonu
E) Yüksek oranlı enflasyon
93. Bir ülkede enflasyon oranı %8 ise nasıl bir
enflasyondan söz edilebilir?
A) Ilımlı enflasyon
B) Latin enflasyonu
C) Hiper enflasyon
D) Talep enflasyonu
E) Düşük oranlı enflasyon
94.
A)
B)
C)
D)
E)
Philip Cagon'a göre hiperenflasyon nasıldır?
Yıllık %200 artış
Yıllık %400 artış
Yıllık %600 artış
Aylık %50 artış
Aylık %100 artış
95. Bir ülkede hem fiyat artışları hem de işsizlik söz konusu
ise buna ne ad verilir?
A) Deflasyon
B) Enflasyon
C) Stagflasyon
D) Revelüasyon
E) Resesyen
96. Emek ve mal piyasalarının dengede olduğu işsizlik
oranına ne ad verilir?
A) Doğal işsizlik oranı
B) Teknolojik işsizlik
C) Konjonktürel işsizlik
D) Friksiyonel işsizlik
E) Açık işsizlik
97. Aşağıdakilerden hangisi doğal işsizlik oranını
azaltmaz?
A) Emek piyasası ile ilgili enformasyonu iyileştirmek
B)
Eğitim programları düzenlemek
C) Çalışanları kamusal programlarla desteklemek
D)
Kolay iş bulunmasını sağlayıcı düzenlemeler yapmak
E)
Devletin
iş
arayana
işveren
bir
kaynak
olmasını sağlamak
98.
A)
B)
C)
D)
E)
IS fonksiyonunun esnekliğini belirleyen temel faktör
aşağıdakilerden hangisidir?
Yatırımların faiz esnekliği
Yatırımların gelir esnekliği
Milli gelir
Kişisel gelir
Marjinal tasarruf eğilimi
İKTİSAT/KPSS
99. Para ve maliye politikalarının etkinliği aşağıda
kilerden hangisine bağlıdır?
A) Para talebine
B)
LM'in eğimine
C) IS'in faiz esnekliğine
D) IS ve LM'in gelir esnekliğine
E) LM'in gelir esnekliğine
100. Bir ülke vatandaşlarının dünyanın diğer kısmıyla
ilişkilerinin sonucunu ne gösterir?
A) LM eğrisi
B) IS eğrisi
C) Cari İşlem hesabı
D) Ödemeler bilançosu
E) Sermaye hareketleri
107. Tüm konjonktür teorilerinin konjonktür dalgalanmalarında rol oynayan temel faktör olarak gördükleri makroekonomik büyüklük nedir?
A) Tüketim
B) Yatırım
C) Tasarruf
D) İthalat
E) İhracat
108. Aşağıdakilerden hangisi
eğimini belirler?
A) Ortalama tüketim eğilimi
B) Ortalama yatırım eğilimi
C) Ortalama tasarruf eğilimi
D) Marjinal tüketim eğilimi
E) Marjinal tasarruf eğilimi
tüketim
harcamalarının
101.
I. Cari işlemler hesabı
II. Sermaye hesabı
III. Kasa hesabı
IV. Borçlar hesabı
Yukarıdakilerden hangileri ödemeler bilançosunun
ana hesap kalemleridir?
A)
D)
I ve II
III ve IV
B) II ve III
E) II ve IV
C) I ve IV
102. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) S > I ise Ticaret dengesinde fazlalık vardır.
B) S < I ise Ticaret dengesinde açık vardır.
C) S = I ise Ticaret dengesi 0'dır.
D) S = l = NX'dir.
E) S > I ise Ticaret dengesinde açık vardır.
103. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunda
sermaye hesabı içinde yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Tahvil
Hisse senedi
Gayrimenkul alım-satımı
Borç alış—verişi
Yabancı sermaye yatırımlarının gelir ve giderleri
104. Aşağıdakilerden hangisi konjonktür döneminin
aşamalarından biri değildir?
A) Tepe
B) Daralma
C) Dip
D) Genişleme
E) Kâr
105. Bir ekonomide konjonktüre ilişkin temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Faiz oranı
109.
Reel gayri safi milli hasıla
Kişisel gelir
Sanayi üretim indeksi
Para arzı
Stoklarda değişme
106. Aşağıdaki kavramlardan hangisi çok uzun süreli ve
şiddetli daralma dönemlerini ifade eder?
A) Durgunluk
B) Resesyon
C) Bunalım
D) Genişleme
E) Enflasyon
Spekülatörlerin varlıklarını paraya çevirerek elde
para tutma eğilimlerinin en yüksek olduğu faiz
oranı hangisidir?
A)%2
B)%4
C)%6
D)%8
E) %10
110. LM doğrusu üzerinde, klasik bölgeye doğru gidildikçe
para talebinin faiz esnekliği hangi değere yaklaşır?
A)-1
B)0
C)1
D) 2
E) &
İKTİSAT CEVAP ANAHTARI
1.
6.
11.
16.
21.
26.
31.
36.
41.
46.
51.
56.
61.
66.
71.
76.
81.
86.
91.
96.
101.
106.
B
B
A
D
E
C
B
B
A
A
E
A
E
E
A
E
B
C
B
A
A
C
2.
7.
12.
17.
22.
27.
32.
37.
42.
47.
52.
57.
62.
67.
72.
77.
82.
87.
92.
97.
102.
107.
E
D
D
B
D
E
C
A
B
D
A
C
C
B
A
B
A
A
A
E
E
B
3.
8.
13.
18.
23.
28.
33.
38.
43.
48.
53.
58.
63.
68.
73.
78.
83.
88.
93.
98.
103.
108.
A
E
B
A
D
B
A
C
E
A
C
C
D
E
D
A
B
A
A
A
E
D
4.
9.
14.
19.
24.
29.
34.
39.
44.
49.
54.
59.
64.
69.
74.
79.
84.
89.
94.
99.
104.
109.
A
E
B
D
B
A
D
E
B
D
A
B
E
B
E
A
E
B
D
D
E
A
5.
10.
15.
20.
25.
30.
35.
40.
45.
50.
55.
60.
65.
70.
75.
80.
85.
90.
95.
100.
105.
110.
E
C
D
C
B
C
A
B
B
C
C
C
D
E
B
A
A
A
C
D
A
B
Hazırlayan: İbrahim DOĞAN
Download

Makro İktisat Örnek Sorular