0
Varlıkların
0
Akciğerlerimiz
• ışığını,
solunum sistemi
* harekelini
orgammızdır
algılamamızı sağlayan duyu organı­
1. Deri
mız aşağıdakilerden hangisdir?
/ M
(
[
\
]
1
ß
A
l j j
II. GÖZ
III. Kulak
B
Burç»
B)
IV. Dil
Yukaridakilerden hangisi solunuma
yardımcı organdır?
lı i*
A) 1
G) III
C) ıv
0
0
Aşağıdak öğrencilerden hangisinin
duyu organlarımızla ilgili verdiği bilg.
Yukarıdaki sepete derinin görevle­
rini belirten meyveler konacakbr.
yanlıştır?
c
n
: Sıcağı-soğuğu algılar.
Bununuz koklamadaetldkir
Nü
B|
'
; Besınlsnn tadını almamızı
sağlar.
%
■ ■ : Vucut sıcaklığını düzenler.
Besilerin tadın
derimizle algıla ız
DU
' ‘
fnjj
^
Buna göre sepete hangi meyve ya
ds meyveler konulabilir?
Burnumuz ve dıimız
Iszzet duyumuzu
oluşturur.
A) ^
%
E * •
*
L
%
* *
0
Resimdeki organımız:
O
I. işitme,
I
II. Görme.
*
M
III. Dokunma
duyularında ı hangisinde elkUidir?
A) I
B) II
C) III
m
- : Sepette kırmızı, pembe
1ve beyaz çiçekler var
Meüı
---------------------------Çok güzel
kokuyorlar,
Melih ve Ayşe'nin sozlen hangi duyu
O
organları ile tgüıdt?
Duyu Organbnma
1)
m
&
2)
3)
S
4)
A)
Der
Göz
5)
B)
Dil
Burun
C) Göz
Burun
Öğretmen tahtaya yukarıdaki konu
başlığını yazmıştır
o
Buna göre yukarıdaki başlık altında
yapılacak listeye aşağıdakılerden
hangisi yazılamaz?
19 m
ı
Yol işçisi Ahmet Bey yüksek şid­
dette ses bulunan ortamda çalış­
Um
M im
c,
maktadır.
Bu durumdan Ahmet Bey m hangi
organı zarar görebilir?
G*
r
r
Dm
K
Kul*
Dil
ü t
liri
«Hm
< V ıja jfc jd ış etkilerden
£
Jkoryt
f i l i n -------------------------
M im
i
\
u
_ - Tellemeyle boşaltıma
yardımcı olur
Selin
1
J riııın ıtu
i
■
Pelin ve Selin derinin görevleriyle
T
tîtrr u
Ȕ ^ ih e
t fju
\
i
\
•
A
*
Resimleri verilen organlar grevleri
ilgili yukarıdaki bilgieıi verrnişlerd r
Buna göre Pel n ve Selinin söyle­
dikleriyle ilgili aşağıdakilerden han­
gisi söylenebilir?
yönünde izlendiğinde hangi sem-
|W
• ..*
A}
Dcğıu
Doğru
B}
Doğu
Yanlış
C)
Yanlış
Yanlış
T
bds ulaşıl lı?
A)
B) A
C) *
■
: Dokunmada etkı'ıdır
#
■Görmede etkilidir.
'
B ve® sembolleriyle veriler organ­
ların görevler yukarıdaki gıbjjır
Buna göre görevleri verilen organlar O
AşağıdaHerden hangisi gözü koni-
aşağıdakılerdr’i hangileri olabilir?
yan yapılardan biridir?
B)
C)
■
El u
m t'-il
0
2J
il
havuç
3
ve.
dir.
4|
patates
Besinlerin lezzetini fark etmemizi
sağlayan organlanmız
balık
makama
Tablodakilerden hangııeı. goz sağ­
lığını olumlu etkileyen besinler­
Buna göre
vı
3 sembolle­
riyle verilen organlar aşağıdakilerden hangilen olabilir?
dendir?
A) 1 ve 2
O
B) 1 ve3
C)3ve4
A)
Burun
Dil
B)
Göz
Den
C)
Burun
Kulak
Aşağıdakllerden hangisi besinlerin
tadını almamızı sağlayan oroar
A) Kulak
B) Goz
C) CM
K um aşı d a (o k
P e rd B n r ra n g
yum uşak.
çokg^lmi!
O
£
I
II
İli
Yukarıda bazı organların resimleri
verimiştir
Buna göre aşağıdaki öğrencilerin
verdikler bılgılerieı hangs yanlıştır?
Aı
m
Murat
i resimdeki duyu orga­
nı solunuma yardımcı
olur
Serpil ve Sinan annelerinin yeni
aldığı perdeyle ilgili görüşlerim bildrmişlerdir
Buna göre Serpil ve Sinan gözlem­
lerini hangi duyu organlarıyla yap­
mışlardır0
b fp R )
’ :
iı resimdek i luyuor
gam dengede etkilidir
Sedef
^
âezgin
Serpil
Kulak
Den
B)
Göz
Deri
C)
Burun
Göz
A)
ııı resimdeki duyu
organı işitmede
ıort.naır.
Sınan
*
3) Aşağıdaki varlıklardan hareketli
olanların yanına X işa reti ko­
A
yunuz.
ÖRNEK
| X | Virajı dönen araç
d
e
r
Televizyon izleyen çocuk
Yukarıda resimleri verilen varlık-
.
landan;
i
♦ ...............hareketli varlıklardır?
Yazı yazan öğretmen
Futbd oynayan çocuklar
"
♦ _______ hareketsiz varlıklardır?
Part< etmiş araba
Salıncakla sallanan çocuk
l
2)
1
2
f
30 dk.
'
Wı
I
3. ™
1 saat
2Û dk,
f
Aynı apartmanda oturan Selin,
Mert ve Sıla evlerinden aynı saat­
Resimdeki üç sporcu yaptıkları
koşuyu belirtilen sürelerde bitir
nişlerdir.
Buna göre;
te okula doğru hareket etm iş­
lerdir. Üç arkadaşın yolda geçir­
dikleri sur°!er yukarıda verilmiştir,
Buna göre;
•
Enhıziı........................... 'dir.
•
En yavaş,,,........................'dır.
4 ..... numaralı sporcu en hızlıdır
•
numaralı sporcu en yavaştır,
c Hızlanma
6) a Sallanma
i
Dönme
d Yavaşlama
Yukarıdaki hareket türlerinin harf­
lerini aşağıdaki durumlardan uy­
gun olanın kutucuğunayazınız.
—
-
»
ÖRNEK
Resimleri verilen varlıkların nu­
maralarını aşağıdaki uygun soru­
|~b] Ayçiçeğinin güneşe yönel
mesı
nun altına yazınız.
I
ÖRNEK
♦ Hızlanma hareketi yapan var­
lıklar hangilere! İr?
3. S
' Saatin akrebinin hareketi
■
Piste İnen uçak
L J İstasyondan ayrılan tren
'
Rüzgârda hareket eden ça­
maşır
♦ Yavaşlama harekeli yapan var­
lıklar hangilerdir?
♦ Dönme harekeli yapan varlıklar
hangilerdir?
i
Koşuya başlayan sporcular
7) Aşağıdaki durumlardan itme kuv­
veti olanların yanına İ. çekme
kuvveti olanların yanına Ç ya­
zınız.
♦ Yön değiştirme hareketi yapan
varlıklar hangileridir?
Mı
♦ Sallanma hareket yapan varlık­
lar hangileridir?
■
11) Aşağıdaki şekillerle ilgili bilgiler-
12) Aşağıdaki durumlardan itme olan-
den doğru olanların yanına D,
ların yanına itme, çekme olanla-
yanlış olanlann yanına Y yazınız.
rın yanına çekme yazınız.
ÖRNEK
Cisme itme kuvW ^ Ü B i S J vetı uygulanmıştır.
$ Si
•
Osm hızlanır
Cisme çekme kuvvet uygulanmıştır.
O m i
O
H
■
O t
___
JL
i i
1 yönünde itme
kuvveti uygulanmıştır
J * 2 yönünde çekme
kuvveti uygulan­
mıştır.
«VIrı
Cisme ‘me kuvvetı uygıianmıştır.
—
O
h h
1
Duran cisim
hareket eder.
*
O
• •
Duran dsim
hareket eder.
•t
13) ■ hızlı
■ çekme
itme
• kuvvet
• yavaş
dönme
Q Kaplumbağa
tavşandan
ı hareket
daha
sallanma
................i r i
Aşağıdaki cümleleri yukarıdaki
kelimelerden uygun olanıyla ta­
mamlayınız.
O
ÖRNEK
•
e
Çamaşırlar
Aynı mesafeyi daha Kisa
sünede alan araç diğerine
hareke1
göre daha... Im
yapmaktadır.
L ......dır.
Kapıyı dışarıya doğru açmak
................. kuvvetidr.
O
o
Mert, oyuncağına
kuvveti
m
uygulamaktadır
) 4
t i
Evin durumuna göre Ayşe
.................... etmiştir
14)
■
Yukarıda, duran bir cisme uygula­
nan kuvvetler num aralandırıl­
mıştır.
Halat çekme oyunu oynayan
çocuklar birbirlerine................
Buna göre;
uygulamışlardır.
♦ Hangi numaralı oklar itme kuvve­
tim postermekted"'’
♦ Hangi numaralı oklar çeteme kuv­
Dönme dolabın harekeli
................'ıareketidr
vetidir?
0
Aşağıdaki durumlardan hangisinde
hareketsiz bir çocuk vard ır?
O
J 4
11
—2
Durmakta olan bir cisme etki eden
kuvvetler yukarıda gösterilmiştir.
Bıına göre kuvvetlerden itme ve çek­
me olanlar hangi seçenekte doğru
verilmiştir?
İlme
>
13
*
I
Çekme
A)
1,3
2,4
B)
1,4
2,3
C)
2,4
1,3
0
Kuvvetin asımier üzen nde;
■
hareket ettirme.
Tablodak. varlıklardan hang tefi ha-
A
dudurma.
rekeUldir?
#
A) 1 ve 2
B) 1 ve4
şeklim değişime
etkilerinden hangien vardır?
C )2ve3
A) ■ ve A B) A ve •
0
Aylin ve Semih aynı apartmanda
oturmaktadır. Okula gitmek üzere
aynı saatte yda çıkmışlardır. Aylin,
Serrh'ten daha kısa sürede okula
C )B ,A
0
Aşağıdaki durumlardan hangisinde
çekme kuvveti uygulanmaktadır?
varmıştır.
Aylin ve Semih aynı okulda okuduk­
A) —
larına göre hızlarının karşılaştırması
hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) ikisinin hızı da eşittir.
B)
=
B) Aylin, Semih'ten hızlıdır.
C} Semih. Aylin'den hızlıdır
•
C) ’
Û Aracın kırmızı ışık yandığındakı hareketi
^Aşağıdakiöğrencilerden hangisinin
söylediği bilgi yanlıştır?
V Aracın yeşil ışık yandığında­
ki hareket
A)
Í itme vc çekme
kuvvettir
Yukarıdaki 6 v e ^ sembolleriyle gös­
teriler araçlardaki hareketler han­
Seto
gisinde aoçpıı verilmişti?
¥
ft
A) Hızlanma
Yavaşlama
B) Yavaşlama
Hızlanma
C) Yavaşlama
Salarıma
01
Fjrpl1
‘ Masayı hareket ettiren
' ( çocuk kıwvet uyguI iamıştır.
jt r
Q
Çocuklar dönme
^
• ı '
%
Nfal
hareketine omek
verebilir mısınız?
ı ___________________________________________Ayşe deftenne itme, Zeynep çekme
Öğretmenin senisuna hangi öğretici
0
yanlış cevap vermiştir?
Z, Salıncaktaki çocuğun
A)
ı hare
iareket
Bı
kuvvetim gösteren şekiller çizecektir.
Buna göre Ayşe ve Zeynep aşağıdakilerden hangilerini çizerlerse doğru
yapmış oturlar?
M;r
' Dünyanınharpttdı
Funia
Û
1hareket
Selin
0
Saçlaı rüzgarda saifrulan çocuğa rüzgar
çekır<e kuweti uygular,
• .--------- ——
—
j|
J
A)
Ayşe
Zeynep
■
■
■
M
Ataşların miknalisg yapışmasında
kuvvetin yaptığı etki aşağıdakller-
S)
den hangiüdr?
A) İlme
B) Çekme
C) Şekil değişikliği
C)
0
Sel n'ln duran
0 Aşağıdaki durumlar ve hareket türleri
cisme uyguladığı
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
kuvvet şekildeki
Durum
Hareket türü
gbMlr.
Selin'in uyguladığı kuvvet aşaoıdakb
lerden har.grsMe aynıdır?
■
yavaşlama
■
'
M B)
A)
sallanma
C)
hı^anma
O
Kuvıfit
J l_
♦
İ tin e
t1!
(i)
Kuvvetin elkilerl yıkanda gösteril­
miştir,
Buna gere I ve II numaralı yerlere
Yukarıdaki duumlarcJan hangilerinde
varlıklar hareke
harbilerinde hare­
aşağıdakllerden hangileri gelebı.J?
I
II
ketsizdir?
A)
Hareketli
Hareketsiz
%
A ft
■
B) ■
• A *
Q •
■
A
*
A) Kapıyı kendi­
mize doğru
açmak
Kitabın raftan
alınması
B) Kitabin rafa
konulması
Kitabın raftan
alınması
C) Saçın tarağa
dcğııı hareketi
İğnenin mık­
natısa yapış­
ması
o
l
1
w
3
20 dk
saat
1 saat
2 saat
Yukarıdaki araçlar İzmit'ten İstan­
ff
2
î
30 dk
m
bul’a altlarında yazılı sünelerde var­
B
İ J
mışlardır.
Büna göre araçlardan hangisi en
hızlıdır?
.
15 dk
f
•
H
O
Yukarıdaki s-poroulsr aynı anda yarı­
şa başlamışlardır. Bil^ çizgisine varış
sureleri yunandaki gt*dr
Bu durıima aşağıdaki öğrencilerden
hangisinin yaptığı yenim yanlıştır?
Ai
\
^•
*
C)
0
da çekme kuvveti öldükten yazılmıştır
Bunlardan hangisi yanlıştır?
I
2 sporcu 3.den
hızlıdır.
'JP
k İ
Sn,an
Aşağıdaki dunjmlann yanına ilme ya
i spottu 2.den
M dv
&.Sİ
B)
0
3. S p o ıa ı 1.der
hızlıdır.
A)
itme
B)
çekme
Q
itme
YcsJ ışıkta araba­
nı;! yaptığı hareket
0
9 ... dır
Aşağıdaki varlıklardan hang'sı hare­
ketti değildi"?
Öğretmenin cümlesinde# ile gös­
A)
T
C)
B)
terilen hareket aşağıda kilerden han­
gisek benzer#?
A) Gara yaklaşan tren
rr
B) Havalanan uçak
C} Dönme dolabın hareketi
0
o
Aşağıdaki kutulara uygulanan kuv­
vetlerden hangisi diğerlerinden
farklıdır?
t
Havalanan uçak
Resimden uçağın hareketi aşağıdaKİlerden hangisidir?
A) Hızlan™
B) Yavaşlama
C) Yon değişilme
O
Resimdeki halterci­
nin uyguladığı kuvvet H İ u Q j B
aşağıcfekllenjer hangsiyte benzefd r?
İ H
B
A) Mıknatısa yapışan iğne
0
Melek aşağ ıda ki durumlardan han­
B) Topa vııran çocuk
gisinde hareketlidir?
C) Kapıyı kapatma
; a
Yukarıdan aşağı bırakılan oyuncak
araba;
i, Hızlanma,
▲
II. Yavaşlama,
İli. Yon değiştirme
hareketlerinden hangisini yapar?
A) ■
B) A
C) •
A) I
B) II
C) III
Ali
Sdk.
Mert
0
rebilir. Bazen klıvvet uygulanan ci­
10 dk.
Engin
Kuwet. ctsimieıin şekillerini değişti­
sim eski şekline dönüşebilir. Bazen
■3dk
de cisim eski şekhegeri dönme­
Öğrencilerin kendi aralarında yap­
yeli Jİİr.
tı klan yarışı bitirme süreleri yukarı­
Buna göre aşağıdaki cisimlerden
daki gibidir
hangisine kuvvet uygulandığında
Bıına göre er hızlı ve en yavaş öğ­
şfcklı eski hâline dönmez?
renci, aşağıdakilerin hangisinde doğ
r j verlmışlıı?
En Hızlı
En Yavaş
A)
Mert
Ali
B)
Ali
Mert
C)
Engin
Mert
m
C)
m
Q Ö I
0
Aynı anda hareket eden araçlardan
en hızlısı san. en yavaşı mavidir
Tabladaki varlıklardan hangilerinin
Buna güre araçların bitiş çizgisine
hareketli olduğunu aşağıdaki öğ ım
varış su'eien aşağıdakilerden han­
cterden hangisi doğru söylemiştir?
gisindeki gibi olabilir?
A)
•
1.4
Dnıırt
Bl
^
-
M
saat
2 saat
3 saat
B) 3 saat
1 saat
Zsaat
C) 3 saat
2 saat
1 saat
A}
\
M
_ San
2 .3
(jttip
C>
Mavi
1
123 J
Kırmışı
Durum
9
Harekel Tlül
I. Gara yaklaşan a. Hızlanma
iren
b. Yavaşlama
Atlıkarıncanın
harekeli
c. Dönme
jffl
/
Yukarıdaki durumlar harekel türle­
riyle eşleştlrilecektlr.
Bıina göne aşağıdaki eşleştirmeler­
Resimlerdeki yarlıklarla ilgili aşağıda
den kangis doğrvdur?
I
II
A}
a
b
B)
b
c
C)
c
a
verien bilgilerden hangisi doğadır?
A) a'daki varlık hareket edemez.
B) b'deki vatlık hareket edtiı
C) c re d'deki varlıklar hareket ede­
bi!/
D
Saatin yelkovan ve akre- jr v
bnln hareketi aşağıdaki-
- AHıkanncann
yaptkjı hareket
f
Pisim
lerden;
*
^fónüne köpek
-’ iHijTin.ia -orah
TL
çıktığında
arabanın
yaptığı hareket
m
Pelin ve Metin'in söz ettikleri olaylar­
daki hareket türleri hangi seçenekte
ver İmiştir?
e
A}
Döneh
Yavaşlayan
B)
Hızlanan
Yaıvaşlayan
C)
Yavaşlayan Yön değiştiren
hangisiyle benzerdir?
A) I
B) II
C) III
•
S0h
f
A.
P
7
c—>
3A
a>
____
—
»-
e
ûfrrtaa
Çocuklar, kuvvet bazı
cisimlerde şekil dı qis»
ligine neden olablr?
Öğretmenin., ömert 1 verir misiniz?
Betil
—
H l_____
m
Mete, Salih ve Cem’in aynı anda
başladıkları yarışı bit,rme süreleri
yukarıda verilmiştir
Buna göre öğretmenin vereceği
örnek hangisi olabil r?
A) Frenine basılan araan hareket
B) Duran arabanın hareket:
C) Yere düşen vazonun kırılması
Buna göre aşağıdaki öğrencilerden
hangisinin yorumu yanlıştır?
^
~■S a t, Mete'den hızlıdır
Sallı, Cem'den hızlıdır!
C
l^
- T Cem en hızlıdır.
&
i " t
0q£r
özgür ve Yeliz okullarına gitmek
üzere aynı anda evden çıkmışlardır,
*
park
etmiş araç
*
ağaca
konmuş kuş
Aİ
dans
i.
ders
çalışan öğrenci
eden dansçı
Tablodaki durumlardan hangisi ya
da hangilerindeki varlık hareket
etmektedir?
özgür, okula Yeliz'den daha önce
varmıştır.
Buna göre;
I. Yeliz, Özgürden hızlıdır
II. Özgür, Yeliz'den hızlıdır.
İli. İkisinin hızı da eşittir,
ifadelerinden hangisi doğrudur?
A) I
B) II
C) III
A
1 saal
3 saal
0
yOi > VO
4 Saat
t
2 Saat
*
Nırn
Aynı anda A şehrinden B şehrine
Nuran, "Çamaşır makinesinin yap­
doğru yda çıkan araçların B şehnne
tığı h a r e k e t .. İle benzerdir,"
varma süreleri yukarıda vertntjtır
demiştir
Buna göre;
Buna göre Nuran'ın cümie&ndeKİ *
t en hızlı
yerine aşağıdakilerden hangisi yazı­
* en yavaş
labilir?
olan araçlar hangi seçenekte doğru
A) İpte asılı çamaşırlar
verilmiştir?
B) Dönme dolap
•
»1
a # * - »
51
^ ^ * 8
O
*
C) Salıncakta sallanan çocuk
«I ’
»
- ^
9
O
b c
Yanda, duran
i î
cisme uygJanan
kuvvetler veril­
0
Aşağıdaki durumlardan nanglsinde
varlık hareketlidir?
a *
miştir.
Bııns göre;
I. a, İtmedir.
II. b, çekmedir.
III. c, çekmedir,
IV d. itmedir.
¡İadelerinden hangileri yanlıştır?
A) İveli B) İveIII
C) IIveIV
0&
M fififf
f
il
Gül ve lale çiçekleriyle gösterilen
I ”
dunimlardaki kuvvetin etkisi aşağı­
Ali ve Ayşe ayrı anda evden yola
daki lerden hangi&.nde üoryu veril-
çıkmışlardır. Ali markete, Ayşe okula
mlştir?
5 dakikada varmıştır.
Bıı dutumla iinılı aşağıdaki öğrenci­
lerden hangisinin yaptığı yorum
doğrudur?
^
/P
mal
A i ve A/şe'nln hızlan
avnıdır.
®
W
Ayşe, Ali'den hızlıdır.
0
y
♦
A)
İtnıe
İlme
B) Çekme
Çekme
C) İtme
Çekme
m
°
%
&
Ali, Ayşe'den hızlıdır
Ewl
O
ayçiçeği
kedi
sardalye
bilgisayar
Resimdeki mıknatısın
Tablodan varlıklardan hareketli
ataşa yapliği hare­
kette;
I. Tahtaya çivi
çakmak,
u
II. Dolabın kapağını açmak,
III. Kazağı çıkarmak
duğunda tablonun son hâli hangisi
gibi duı?
X
t
X
X
örneklerinden hangileri benzerdir?
A) İv e li B) İveIII
olanların yerine X işareti konul­
C) IIveIII
X
i
Araç
: Dolabın kapağını açıya
Varış Süresi
Eme.
3 saat
. Çantayı yerden alıyor.
1 saat
Engin
Emel ve Engin'in yaptığı hareketler
yukarıda tetirtilmişlr.
*
*
5 saat
*
Buna göre Emel ve Erginir hare­
Tablodaki araçlar ayrı anda aynı
ketlerinde etkili olar kuvvetler aşağı-
yere doğru yola çıkmışlardır. Varış
dakllerden hangisinde doğru veril-
süreleri
nniştiı'?
£
#
itme
Çekme
Bl
Çekme
ilme
C)
Çekme
Çekme
b
hangisi ^öylpneblliri?
I. ifade
(Î)
I j Itmr-
Yeşil araba, maviden yavaşlır,
ifadeleriyle lig , aşağıdakilerder
®
0
yukarıda verilmiştir.
i. Mavi araba, yeşilden hızlıdır.
II
A}
© î* * ı
sl
Buna göre;
0
II İfade
A)
Doğru
Doğru
B)
Yanlış
Doğru
C)
Yanlış
Yanlış
Aşağı da k araçlardan ha ng Is ya­
vaşlama hareketi yapmaktadır?
Yukarıda, durmakta olan bir cisme
etki etlen kuvvetli,. venlriştr.
Buna göre hangi numarayla göste­
rilen Kuvveffı etkisi yanlış yazıl­
mıştır?
A)
IV
B) III ve IV
C) 1,111ve IV
Kırmızı ışıkta
durmak üzere
olan araç
Durmakta iken
harekete geçen
anaç
Yeşiı ışıkta hare­
ket eden araç
0
Örnek
Hareket Türü
Atlıkarıncanın hareket
< 2
İr. M . , A ile
f *
a. Rüzgârda
hareket eden
çamaşır
■ hızlanma
b. Pistten havalanan uçak
t
c. Saatin akrebin n hareketi
A. dönme
benzer bir örnektir.
üretmen
sallanma
Öğretmenin cümlesindeki sembol­
leri aşağıdaki öğrencilerden hang ei
doçpj açıklamıştır?
Al
W»'i
Yukarıdaki ömekleıle hareket tüllen
Hız dnna
Gjrclan uzaklaşan
tren
*1
eşleştrieoektr
(W
Buna göre aşağıdaki eşleştirmeler-
a
b
m
b
den hangisi doğrudur?
c
C )J »
A)
■
•
k
B)
k
■
■
C)
•
■
k
Dönme
*
T
bfVıjl
Ounya’nın harekeli1
A : Yavaşlama
W■
|
: Piste inen uçak
Televı r/nr1
izleyen çocuk
hareketidir
hareketsizdir
/
^
Aşağıdaki varlıklardan hangisi hare­
i
ketlidir?
B)
A)
K u io n
u ç u r lm n
ip o r f U
\
t
hareket twrekcl
lidır
siîdır
/
i
\
ll( H I
t
hirelw.t
lı'dir
\ ,/
jk
^
V
* t
\
har-ck&t
sîzdir
Verilen bilgiler ilgili oklar yönünde
¡dendiğinde hangi meyveye ulaşllıt?
V *
- f
Vkqı döner araba
O
Am
yönoejşttm e
(J
Bcyu
>< Ayçiçeğine güreşe
iv
I yûrıefrnesı dönme
H<U
Resimdeki kuvvetin etkisi aşağıdakierden hangisiyle benzendir?
ğ fft < Vurulan futbol topu:
v
|
Murat
'------------------- —
Yukarıda bazı öğrenciler hareket
Hileme «itekler vermişlerdir,
c
¿frencilerin verdikleri emeklerle ilgili
aşağıdahilerden hangisi söylene­
bilir?
Bey2 3
Hazgl
Muat
A) Doğru
Yanlış
Doğru
B) Doğru
Doğru
Yanlış
C) Yanlış
Yanlış
Doğru
Bir cisme uygulanan kuvvet;
0
Aşağıdaki örnek ve harekel lürü
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Örnek
Hareket Türt)
dönme
I. Duan cismi hareket ettirebilir.
II. Hareket eden cismi durdura­
bilir
hızlanma
III. Cisimlerde şekil değişikliğine
neden dabllir.
iadelerinden hangilen doğıudur?
sallanma
A) İve II
B) II ve III
C) 1,11v e III
D
Ginetmen
lil sen hızlanma,
ı Ahmstsen de
ı yavaşlamaya emek
jçf¥ misin?
30*
Buna göre Nilve Ahmet'in verdiği
örnekleraşağıdakilerden hangileri
olabilir?
50*
A
B
A'dan B’ye hareket eden canlıların
BVe varış süreleri yukarıda veril­
miştir
Bura göre aşağıda-- forumlar oklar
yönünde izlendiğinde hangi çıkışa
ulaşılır?
Nil
Ahmet
A) Virajı düren
araç
Yokuş aşağı
inen araç
B) Pislen
kalkan uçak
Piste inen
uçak
C) Gara giren
İren
Gardan
kalkan tren
ICfipek, tnvşöYİan
hızlıdır
!
doğru
t
Tmjan,
kcplumbûŞodon
Kufidir.
t
dcğnj
i
1. Cıkıg
yarılıp
\
2. Çihig
yanlış
V
Knfwk,
kşlmbağadûiı
hızlıdır.
dcğnj yanfı?
1
S. Cıkrç
\
kitap
olajyah çocük
spor yapan
sporcu
futbol
oynayan lutboku
Cfeti
çalışan çoouk
4.Çıkış
Tablodakllerden hareket ı olan ö r
A) 1, Çıkış B }2 çıkış C) 4. Çıkış
^onler^B. hareketsiz cla n la rH İ
le boyanacaktır.
0
Aşağıdakiduumlardan hangisinde
Buna göne tablonun doğru boyan­
cisim hareket etmez?
mış hâli hangisi gtn rtur?
Download