Vážení spoluobčané,
chystám se ke svému prvnímu úvodníku a jako
obvykle nevím, kde začít. Možná bude nejlepší tam, kde
jsem posledně skončil. V závěru jsem vyslovil přání, aby
po volbách v zastupitelstvu usedli pracovití lidé, kteří
jsou schopni se dohodnout, a aby si zvolili spolehlivého
a poctivého starostu. První a druhé se myslím podařilo
splnit, to třetí a čtvrté zhodnotíte po několika měsících
či spíše letech sami. Byl jsem zvolen starostou, a ač jsem
se netěšil při volbě tak jednotné podpoře jako předchozí
starosta, pevně doufám, že při práci zastupitelstva to
nebude znát.
Na začátku bych se rád představil těm, kteří mě neznají.
Jmenuji se Martin Toman, je mi 33 let, jsem ženatý, mám
dvě malé uličnice a bydlím v tom bílém domku u hřiště.
Dosud mne živila informatika a poslední čtyři roky jsem
také vykonával funkci zástupce starosty. Mám rád sport,
auta, humor, a především svou rodinu. Preferuji přesnost
a preciznost a jasné a úplné informace (přece jen jsem z těch
počítačů zvyklý na nuly a jedničky…). O post starosty jsem
se ucházel proto, že jsem přesvědčen, že Brloh potřeboval
změnu ve vedení obce a že moje zkušenosti a schopnosti
budou Brlohu prospěšné. Ač se možná některým z Vás zdá,
že se tolik nezměnilo, že došlo pouze k jakémusi „kulovému
blesku na radnici“, ujišťuji Vás, že tomu tak není a má práce
toho bude jasným důkazem. Nemám v plánu v prvních
měsících dělat nějaké personální změny, ale nespokojím
se s lajdáctvím a budu objektivně a bez rozdílu postihovat
špatné pracovní výsledky.
Myslím si, že bych nyní mohl konkrétněji přejít k tomu,
co Obec Brloh pod mým vedením plánuje pro příští rok.
Jen několik slov k uplynulému roku.
Můj předchůdce započal několik akcí, z nichž některé se
nepodařilo dokončit letos (uvedu dvě nejnákladnější – např.
neuspěli jsme ve dvou kolech žádostí o grant na zateplení
školy, potažmo výměnu topného systému, a nebyl vyhlášen
vhodný dotační titul k realizaci kanalizace v Jaroníně
a Sedmi Chalupách) a my chceme dál směřovat k jejich
úspěšnému dokončení. Já osobně bych rád spojil realizaci
kanalizace v Sedmi Chalupách s rekonstrukcí vodovodu
tamtéž. Opět zde narážíme na nedostatek finančních
prostředků, a tak budeme hledat zdroje v grantech. Pro
příští rok máme naplánováno několik akcí, z nichž vybírám:
rekonstrukce komunikací (např. od pošty k hasičárně
včetně krajnic a chodníku, prostor u MŠ – křižovatka a vjezd
k MŠ, cesta k „Pohodníkům“, ke kamenictví Urban, aj.), dále
Z jednání zastupitelstva obce
Minulé čtvrtletí bylo volební, takže se většina občanů
s volebním právem dostavila k urnám, následovaly schůzky
úspěšných novopečených zastupitelů, které ukončila
ustavující schůze. Proto jsme se mohli dočkat pouze jednoho
řádného zasedání, zato ovšem s nabitým programem.
strana 2
nákup novějšího traktorbagru pro obecní služby, rovněž
bychom rádi pořídili novou techniku pro komunální úklid
(stávající M25 již má své roky a mth) tedy stroj s pohonem
všech kol pro zimní i letní údržbu komunikací. Dále bychom
rádi zrekonstruovali z dotačních prostředků (o které dříve
požádal Libor Lev) místní autobusovou čekárnu, opravili
střechu a okapy na DPS i na školní jídelně, bytu a spojovací
chodbě do MŠ a v neposlední řadě dokončili rekonstrukci
obecního rozhlasu v obci. Zapomněl jsem ještě na chodník
od školy na náves. To je jen několik nejpalčivějších problémů
a nedělám si iluze, že všechny se podaří následující rok vyřešit.
Některé akce jsou plně financovány rozpočtem obce, na jiné
budeme žádat příspěvek od kraje, státu či např. MASky.
Neodpustím si několik slov k zasedáním zastupitelstva.
Jsem upřímně velmi rád, že se konečně našlo více zájemců
o dění v obci a že také našli čas a cestu na zasedání ZO. Sice
mne trochu mrzí, že to bylo takové „jednobarevné“, ale nějak
se začít musí . Co třeba ve volbách neúspěšní kandidáti,
nechtěli by se více zajímat o dění v obci? Rozhodně mě
jejich názor zajímá, protože si myslím, že v řadě případů
mají obci co dát. Další zasedání zastupitelstva bude
20. prosince netradičně od 20 hodin (alespoň se to bude
dobře pamatovat) a podle Vašeho zájmu buď v mé kanceláři,
nebo obřadní síni obce. Nalákat Vás chci na projednávání
rozpočtu nadcházejícího roku a hlavně na… ale jen přijďte
a uvidíte.
Na závěr bych rád uvedl, že se v zastupitelstvu objevil
návrh na slavnostní rozsvícení vánočního stromu u Jednoty
o první neděli adventní, ale vzhledem k absenci času na
přípravu akce a pozvání jsem rád, že se vůbec podařilo
zajistit nové osvětlení a osadit stromečky v Rojšíně i Brloze
a rozsvítit je včas. Příští rok tento dobrý návrh zrealizujeme.
Pokud by Jaronínští občané také chtěli zpestřit prostor jejich
osady, nevidím v tom nejmenší problém. Omezující je pouze
výška stromu (v Rojšíně již nedosáhneme naší technikou na
špičku) a možnost bezpečného napájení.
Na úplný závěr Vám chci poděkovat za podporu a chtěl
bych Vás zároveň požádat o jakousi shovívavost při mých
prvních měsících v nové funkci. Ale předně Vám chci popřát
krásné svátky, mnoho zdraví a štěstí a úspěšné vykročení do
nového roku.
ŠŤASTNÉ A VESELÉ!
Martin Toman
starosta
Předsedající starosta navrhl jednání o čtrnácti bodech!!
Zasedání navštívilo také přes deset občanů, takže se
zasedání přesunulo do obřadní síně, kde je více místa.
O čem se jednalo. Seznámení s jednacím řádem a jeho
drobné úpravy. Protože je třeba přesněji formulovat
některá navrhovaná ustanovení, bude jeho definitivní
podoba schválena na dalším zasedání a prozatím platí
BRLOH 2010
dosavadní jednací řád. Žádné zásadní změny však v novém
neočekávejme. Následovaly koncem roku oblíbené změny
rozpočtu č. 7 a 8, tedy sedmička na vědomí zastupitelstvu
o drobných přesunech mezi položkami a osmička
zásadnější o úpravách jednotlivých závazných ukazatelů.
Ve čtvrtém bodě jednání seznámil starosta zastupitele
s dílčím auditem. Pokud auditor shledává, že například
změna vlastnictví pozemku se nezapíše okamžitě při
podání návrhu na vklad, chraň nás pánbů většího neštěstí.
Zkrátka byrokracie vládne a ve státní správě obzvlášť.
Následovaly dva body podstatnějšího charakteru, a to
diskuse nad budoucím nájemným v obecních bytech po
uvolnění deregulace a žádost o pronájem ubytovacích
a hostinských prostor v KD. S nájemným bylo navrženo
počkat na metodiku ministerstva pro místní rozvoj. Kolem
KD byla obsáhlá diskuse, do které se zapojili i přítomní
občané. Zatím jediným výsledkem bylo, že starosta bude
jednat se zájemkyní, aby upřesnila svůj záměr. Dalším
bodem bylo ustavení inventárních komisí a následovaly
volby členů výborů a ustavení komisí. Za členy finančního
výboru byli zvoleni Jan Klement a Jana Kukačová a za členy
kontrolního výboru Anežka Janoušková a Jindřich Fučík.
Komise byly ustaveny tři, místo dosavadních dvou. Sociální
komisi povede Stanislava Hlaváčková se členkou Zdeňkou
Švarcovou. Přestupkovou komisi povede Libor Lev se členy
Janem Pechou a Jindřichem Fučíkem. Nově vytvořená
kulturní komise bude pracovat ve složení: Předseda Jan
Klement, členové Tomáš Jungwirth, Libor Lev a Dana
Sklářová. V bodě deset byli zastupitelé seznámeni se žádostí
o koupi pozemku v Rojšíně a v bodě jedenáct byly schváleny
odměny neuvolněným zastupitelům. Ve dvanáctém bodě
se nakousl problém ekonomiky lyžařského vleku a ve
třináctém se starosta zajímal, zda by někdo z ostatních
zastupitelů neměl zájem být oddávajícím úředníkem jako
starosta a místostarosta. Neměl. V posledním bodě různé
nás starosta seznámil s několika drobnostmi a záměry
a odpovídala se řada dotazů. Zasedání skončilo někdy
po desáté hodině a je obdivuhodné, že do konce vydrželi
nejen zastupitelé, ale i přítomní občané.
Libor Lev
místostarosta
Nové zastupitelstvo
zleva 1. řada: Jan Pecha, Tomáš Jungwirth, Martin Toman, Jan Klement, Jindřich Fučík
2. řada: Libor Lev, Oldřich Matějíček, Zdeňka Švarcová, Stanislava Hlaváčková
BRLOH 2010
strana 3
Jak jsme volili?
Počet oprávněných voličů:
Počet vydaných obálek:
Volební účast:
Počet platných hlasů:
823
530
64,40 %
4 447
Jungwirth Tomáš Toman Martin Lev Libor
Klement Jan Matějíček Oldřich Fučík Jindřich Tykalová Jarmila Mgr. Valešová Renata Hlaváčková Stanislava PaedDr. Halgaš Pavel Borovka Milan Vyžral Marcel Pecha Jan Ing. Sklářová Jana Sixl Zdeněk Ing. Anderlová Hana Zahradníková Anna Kukačová Jana Bc. Pecha Václav Klement Jan Anderle Libor Švarcová Zdeňka Mgr. Jungwirth Václav Ing. Mikuška Jaroslav Ing. Masáčková Jana Janoušková Anežka Němec Ladislav Švarc Jan Švarc Jaromír Veber Petr Klaschka Julius Šimečková Jitka Říhová Miloslava Jakešová Marie Ing. Šafář Josef Jakešová Ludmila Macháčková Věra Ing. Prener Jiří Švarc Václav Pöschlová Růžena Sixl Jan
Hlaváček Miroslav Jaklová Růžena Andrle Vladimír Pavlík Karel strana 4
240
220
199
186
181
178
173
154
147
131
119
117
115
114
113
107
107
106
106
105
104
103
92
84
83
81
79
75
72
72
72
71
66
61
52
52
41
37
37
36
35
34
32
30
28
Zvolení kandidáti si na ustavující schůzi a prvním zasedání mezi sebou zvolili
starostu, místostarostu i osazenstva výborů a komisí:
Kdo je kdo:
starosta místostarosta členové zastupitelstva
- Martin Toman
- Libor Lev
- Jindřich Fučík, PeadDr. Stanislava
Hlaváčková, Tomáš Jungwirth,
Jan Klement, Oldřich Matějíček,
Ing. Jan Pecha, Mgr. Zdeňka Švarcová
finanční výbor - předseda: - Oldřich Matějíček
členové:
- Bc. Jana Kukačová, Jan Klement
kontrolní výbor - předseda:
- Tomáš Jungwirth
členové:
- Jindřich Fučík, Anežka Janoušková
sociální komise - předseda: - PaedDr. Stanislava Hlaváčková
členové:
- Mgr. Zdeňka Švarcová, Marta Tomanová
přestupková komise - předseda: - Libor Lev
členové:
- Ing. Jan Pecha, Jindřich Fučík
kulturní komise - předseda: - Jan Klement
členové:
- Tomáš Jungwirth, Libor Lev, Dana Sklářová
Senátní volby 2010
1. kolo – volební účast 47,27%
2. kolo – volební účast 20,32%
číslo
Kandidát
příjmení, jméno,
Volební
strana
Voliči
v seznamu
Platné
hlasy
% platných
hlasů
823
377
97,16
822
167
100
Počty hlasů
% hlasů
1. kolo
2. kolo
1. kolo
2. kolo
1
Dvořák Luboš JUDr.
KSČM
35
X
9,28
X
2
Špidla Vladimír PhDr. ČSSD
71
76
18,83
45,5
3
Jirsa Tomáš Ing.
ODS
121
91
32,09
54,49
4
Bureš Roman Ing.
Suveren.
8
X
2,12
X
5
Bezemek Bohumil
JUDr.
SPOZ
4
X
1,06
X
6
Troup Zdeněk PhDr.
TOP 09
102
X
27,05
X
7
Zasadil Jan Ing.
KDU-ČSL
36
X
9,54
X
BRLOH 2010
Kluziště a hřiště
Obec ve spolupráci s panem Kukačem (za což mu
děkuji, protože to dělá zdarma) připravuje na
hřišti veřejné kluziště.
Vzhledem k tomu, že nemáme prostředky na umělé chlazení,
musíme si vystačit s chlazením přírodním. Proto Vás žádám,
abyste nepoužívali kluziště dříve, než se stačí udělat pořádný
led. Zejména apeluji na rodiče, aby svým dětem vysvětlili, že
byť i jedním výletem po nedokonale zamrzlé ledové ploše ji
dokážete znehodnotit pro všechny na delší dobu. S tím souvisí
i zákaz vstupu na travnatou hrací plochu hřiště zejména v období
oblevy a tání. Letos se nám za nemalé prostředky podařilo
dokončit rekonstrukci tohoto víceúčelového hřiště, jemuž téměř
Z historie
naší obce
Na závěr roku jsem vybrala z farní kroniky dvě události, které zapsal v roce
1910 místní farář Jan Novák. Svědčí o tom, že před 100 lety to neměli lidé
lehké ani s radostnou událostí, ani s tou nesmutnější a snad si alespoň na chvíli
uvědomíme, jak se dnes máme dobře. Svatbu můžeme mít bez problémů třeba
na druhém konci republiky, a že by k raněnému nevyjela okamžitě záchranka, si
nedovedeme ani představit.
V
době, když jsem byl v nemocnici v Prachaticích, ustanoven
byl za revírníka v Jaroníně, po panu nadlesním Josefovi Koydl,
který se odebral na odpočinek do Budějovic, pan Alois Sobotka,
lesní správce, který byl v lesním úřadě na Hluboké zaměstnán,
narozený v Klučově okres Třebíč na Moravě.
Poněvadž tento nový pan lesní správce byl dosud svobodný, hodlal
se oženit, aby po nastoupení v Jaroníně svoji domácnost měl.
Nevěstou jeho byla sl. Anna Zborníková, narozená v Albrechticích
č. 87 okres Vltavotýn, fara Albrechtice. Poněvadž tito snoubenci
chtěli míti oddavky ve zdejším chrámu Páně, tázal se zdejší farní
úřad dopisem pana faráře v Albrechticích, zda-li by byl ochoten
zmíněné snoubence ke kopulaci propustiti a zdejšímu faráři
delegaci k oddavkám dáti? Na tuto žádost došla dne 11. července
1910 z farního úřadu v Albrechticích tato odpověď:
Důstojnému farnímu úřadu v Brloze!
Z důst. farního úřadu v Hluboké byl v úctě psanému zaslán
protokol snubní zavedený 26. 6. s panem Aloisem Sobotkou, lesním
správcem v Hluboké č. 80, bych doplnil v něm data s nevěstou
Annou Zborníkovou, která se zdržovala v Praze. Dne 2. 7. dostavil se
pan ženich s nevěstou a 2 svědky o 11 h v noci, já i v tu neobvyklou
hodinu vstal, protokol doplnil, a když jsem činil námitku, že
nevěsta v Praze má býti prohlášena, bylo řečeno, že v Praze byla
jen návštěvou, a že žádá prohlášena býti v Albrechticích. Nevěsta
se zdržovala, vyjma poslední dobu, stále v Albrechticích, jsem ten
její parochus proprius (vlastní farář), mně patřící svatba a štola.
Poněvadž v protokolu z Hluboké stojí, že pan ženich chce míti
svatbu v Brloze, tu připomínám, že vysvědčení prohlášek a delegaci
dříve neodešlu, pokud se pan ženich nevyrovná v Albrechticích na
BRLOH 2010
k dokonalosti schází jedno, a to dostatečně zakořeněný trávník.
Pokud nebudeme respektovat jeho vegetační klid, nemůžeme
na jaře a hlavně v létě počítat s perfektním výsledkem. Pevně
doufám, že správně pochopíte mou upřímně míněnou prosbu,
a že to nebudete považovat za projev nemístným zákazů či
snad dokonce šikany. Obdobné je to i s dětským hřištěm. Pokud
se k němu budeme chovat ohleduplně, vydrží několik let pro
potěchu našich dětí. Na jaře se zde objeví provozní řády obou
hřišť. Vstup na hřiště od křižovatky u Jáníčka bude otevřen po
dostatečném zamrznutí kluziště. Buďte ohleduplní k ostatním
a své psí miláčky nechte, prosím, při návštěvě hřiště doma.
Martin Toman
farním úřadě. Tolik račiš důst. far. úřad v Brloze vzíti na laskavou
vědomost a p. ženicha informovati, v úctě psanému jest adresa
téhož pána neznáma.
Farní úřad v Albrechticích 9. 7. 1910
Fr. Toušek os. děkan
Tento dopis přečetl jsem panu lesnímu správci, který s udivením
naslouchal a pravil: „Že jsme přišli v 11 h v noci do fary, nebylo naší
vinou. Pan farář seděl v hostinci otce mé nevěsty a nechtěl domů
jíti, a poněvadž domů nešel, museli jsme čekat, až domů půjde, a to
bylo k 11 h v noci. Co se týče poplatků štolových, nezdráhám se
zaplatit to, co p. děkan žádati bude, jen ať mně oznámí mnoho-li
žádá, a já mu peníze zašlu“. Tato odpověď sdělena byla far. úřadu
v Albrechticích, který pak dne 17. července 1910 delegaci zdejšímu
faráři zaslal. Poněvadž farář v nemocnici byl, vykonal oddavky dne
21. července 1910 P. Jan Mojžíš.
D
ne 16. července 1910 doručen byl zdejšímu farnímu úřadu
dotaz c. k. okres. hejtmanství v Krumlově ze dne 14. 7. t. r. proč
pohřbení zemřelého majitele hospodářství v Brloze, Felixe Foltína
proti platným předpisům o prohlídce mrtvol se stalo?
Považuji za vhodno o této záležitosti se zmíniti. Felix Foltín jel dne
8. června t. r. na návštěvu ku svému bratru Františkovi Foltínovi,
učiteli na měšťance v Lišově. Tam se zdržel přes noc a dne 9. června
t. r. jel zpět domů kolem (velociped). Na této zpáteční cestě spadl
ale z kola, při jízdě z toho kopečku před Hamerským mlýnem,
a zůstal poraněn na hlavě ležeti na silnici. První ku pomoci mu
přispěchali z nedalekého domku u „Draxlířů“ (Adolf Stanko), kteří
ho do domu donesli. Syn Draxlířů sedl ihned na kolo Felixovo a pro
pana Dr (doktora) do Křemže dojel. Tam mu ale hospodyně pana
Dr, paní Vanderková, řekla, že pan Dr doma není. Draxlířů vzkázali
ihned do Brloha Birtovům, co Felixe stihlo. Uvědoměli také pana
Šafránka, řídícího ze Chmelné, o tomto neštěstí a řekli jemu, že pan
Dr doma není. Tento telegrafoval do Lišova Františkovi, který sem
poslal pana Dr Špatnýho z Budějovic. Tento přijel teprve v noci,
ošetřil zraněného, rány mu sešil a vrátil se v noci 9. června domů.
Poněvadž zraněný k vědomí nepřicházel a stav jeho se zhoršil, dali
ho domácí dne 11. června zaopatřit. A poněvadž křemežský pan
Dr k nemocnému po tu dobu se nedostavil, poslali Birtů pro pana
MUDr Traxlera do Netolic, který v neděli ráno 12. června mezi ranní
mší sv. přijel a nemocného ošetřil. Stav zraněného se nezlepšil
a tento navečer v neděli zranění podlehl.
strana 5
Před pohřbem poslali Birtů k panu Dr do Křemže pro ohledací
lístek a pan Dr jim vzkázal, že musí přijít někdo z rodiny. Poslána
tam byla tedy sestra zemřelého Kristýna, té ale pan Dr lístek také
nevydal a mrtvolu přehlédnout nepřišel. Nastal den pohřbu
14. června. Účastníci byli již shromážděni, vše k pohřbu připraveno,
ale lístek ohledací nebyl. Aby pohřeb vykonán býti mohl, řekl
farář Birtovům, aby požádali o vydání ohledacího lístku Jana
Loško, který byl ohledačem mrtvol pro obec Johannesthal úředně
ustanoven. Tento ohledací lístek napsal a na základě tohoto lístku
pohřeb vykonán byl.
Když přišlo výše zmíněné vyzvání od c. k. okres. hejmanství, aby se
farář ospravedlnil, zavolal jsem si matku zemřelého, s ní protokol
o této události sepsal, a v něm důvody výše zmíněné uvedl
v protokol, že pan Dr mrtvolu prohlédnouti nepřišel, vzdor tomu,
že o úmrtí věděl. Tento protokol odeslán byl c. k. okres. hejtmanství
a brzo na to pan MUDr Petr farnímu úřadu zdejšímu ohledací lístek
sám zaslal.
Marta Tomanová
Chcete vědět, kdo bydlel
v Brloze před 350 lety?
První matriky se začaly psát v roce 1660. Při jejich čtení (spíš luštění – kurent
mi ještě moc nejde) jsem vypsala několik jmen z oddací matriky a z matriky
narozených. Tato jména jsou přiřazena k popisným číslům tak, jak bylo
v některých zápisech uvedeno. Z předešlého vyplývá, že přiložený seznam
nemůže být úplný. Seznam je vytvořen podle starých čísel popisných, některá
čísla neodpovídají současným. Např. č. 30 bylo v té době tam, co je dnes č. 87…
Poznámka u jména před rokem 1660 znamená, že se o této
osobě psalo jako o již zemřelé.
Tato jména se objevují v matrikách kolem roku 1660:
č.p. 3
- Jiří Dudek a Alena Dudek
- Jiří Dudek a Kristýna Dudek
- Ondřej Dudek a Rozina Dudek
- Matěj Dudek a Dorota Dudek
č.p. 5
- Jiří Borovka a Kateřina Borovka
- Jiří Borovka a Anežka Borovka
č.p. 9
- Tomáš Hošna a Ludmila Hošna
- Řehoř Hošna a Eva Hošna
č.p. 11
- Jiljí Jindra před r. 1660
- Ondřej Jindra kolem r. 1660
- Pavel Jindra
- Řehoř Jindra a Zuzana Jindra
č.p. 12
- „stará“Šafářka
- Vít Řehoř v Šafářově chalupě
- Mikoláš Serauer horní pekař a sedlák
č.p. 15
- Vavřina Hrubeš a Mariana Hrubeš
č.p. 16
- Josef Caba řečený Hrubeš
- Matouš Hrubeš řečený Caba a Kateřina manželka
č.p. 17 a 19 - Blažej Hrubeš a Mariana Hrubeš
- Vít Hrubeš na živnost Kučoubar a Mariana
Hrubeš
č.p. 20
- Šebastian Jungwirt chalupník
č.p. 24
- Matěj Hisl Jany hajný a Anežka Hisl Jany
č.p. 25
- Pejcha Šimon a Ludmila Pejcha
- Stieraugel a Žofie Stieraugel rozená Pejcha
strana 6
č.p. 26
č.p. 27
č.p. 30
č.p. 33
č.p. 34
- Linhart Bich kostelník
- Filip Bich a Kateřina Bich
- Jan Halek před r. 1660
- Šimon Halek a Voršila Halek
- Jiří Pecha před r. 1660
- Matěj Pecha a Sofie Pecha
- Vít Jakeš na živnosti Pecha a Voršila Jakeš
- Eva Soukup
- Matěj Soukup a Maria Soukup
- Matouš Soukup a Keruše Soukup
- Vít Thome (Tomeš) mlynář a( asi Lidmila)
- Ondřej Tomeš a Alžběta Tomeš
- Ondřej Tomeš a Juliana Tomeš
- Martin Chrášťanský mlynář a Justina
Chrášťanský
č.p. 38 a 39 - Jilek Říha a Mariana Říha
- Jilek Tomeš a Eva Tomeš roz. Říha
- Jiří Tomeš a Mariana Tomeš roz. Halek
č.p. 40
- Řehoř Ráble a Ludmila Ráble
- Vít Ráble a Žofie Ráble
- Tomáš Ráble koželuh a Kateřina Ráble
č.p. 42
- Melichar Vrba krčmář a sedlák a Alžběta Vrba
- Matěj Zajíc podruh
č.p. 43
- Jakub Hrubeš na živnost Fojtín a Mandalena
Fojtín
- Ondřej Fojtín
č.p. 44
- Jan Paule a Anna Paule
- Ambrož Paule a Mariana Paule
- Vavřinec Paule a Žofie Paule
č.p. 46
- Martin Pašek a Markýta Pašek
- Ondřej Pašek a Juliana
č.p. 47
- Mikoláš Pekař Simandlů a Mariana
č.p. 48
- Zikmund Simandl před r. 1660
- Pavel Simandl a Mariana Simandl
- Blažek Simandl a Kateřina Simandl roz. Dudek
č.p. 49
- Noháčů Švec
č.p. 50
- Žofie Mikeš
- Řehoř Mikeš na živnost Noháč
- Šimon Mikeš a Markýta Mikeš
č.p. 59
- Jakub Cvrček a Markýta Cvrček
- Mikoláš Cvrček
- Pavel Cvrček a Dorota Cvrček
farář
- František Neuhoffer
- Lukáš Foitl
- Johanes Augustin Rohoušek
kantor - Jan Rozemfelder a Apolena Rozemfelder
kovář
- Ambrož Brener
krčmář
- Melichar Korbelíř a Alžběta Korbelíř
kramář
- Václav Fišer a Mariana Fišer
Jakub Kopáč a Markýta Kopáč
Kromě strohých dat, která se běžně v matrikách uvádí, občas
matrikář vepsal i zajímavé poznámky. Tak například u jména
Benedikt Sova dopsal cit.: „Tento Sova si později postavil nad
Rojšínem, a protože se mu říkalo Benda, říká se tam dodnes
u Bendů.“
Pokud vás článek inspiroval k nakouknutí do starých matrik,
přeji příjemné počtení. A kdo ještě neví kde hledat, tady je
internetová adresa: http://digi.ceskearchivy.cz
Stanislava Hlaváčková
BRLOH 2010
Jak se v Brloze žilo vedoucí prodejny…
Jak jste si už možná všimli, k 1. prosinci skončily v místní prodejně COOP dvě
dlouholeté spolupracovnice a kamarádky paní Helena Borovková a paní Marie
Anderlová. Hezkých pár let se snažily vyhovět zákazníkům hlavně v Nové Vsi
a pak i v Brloze. Proto jsem o rozhovor požádala vedoucí prodejny Helenku. Je jí
57 let, bydlí v Nové Vsi a je už 38 let vdaná za Václava Borovku, má dvě dospělé
dcery a čtyři vnoučata.
Začneme pěkně popořádku. Odkud pocházíš? Z Chvalšin.
Tam jsi chodila i do školy? Ano, celých devět let. Pak jsem se šla
v roce 1968 učit na prodavačku pro Jednotu Kaplice, dokonce
sem do Brloha k Tomáši Zwiefelhoferovi (Pošarovi). Byla jsem
tady celé tři roky učení, dva a půl roku v té první samoobsluze
(jak nahoře byly švadleny a holič) a půl roku v textilu. Pak jsem
nastoupila do Krumlova, po půl roce mě dali do Kájova, jako
zástupce vedoucího. V září roku 1972 jsem se vdala a přišla do
Nové Vsi, zase k panu Zwiefelfoferovi. Po první mateřské v roce
1974 jsem v novoveské prodejně začala prodávat s Maruškou
Anderlů a od té doby jsme až do dneška (každá s přestávkou
jedné roční mateřské) pracovaly spolu.
Dům s původní „sámoškou“ i ten vedlejší se časem zbouraly
a vyrostla tam opět prodejna. To je pravda. Změnil se akorát
název, z Jednoty je COOP. Takže se dá vlastně říct, že jsem na
stejném místě začala a po 42 letech i skončila.
Prodávat byl tvůj sen od dětství, nebo co tě k tomu přivedlo?
Ne nebyl. Dělala jsem zkoušky na ekonomickou školu v Nových
Hradech a byla jsem přijatá. Ale pak došlo ve škole k nějaké
neshodě s učitelkou, bylo v tom taky trochu furiantství i euforie
toho bouřlivého roku. Tři kamarádky jsme se domluvily, že na
žádnou ekonomku nepůjdem. Doma bylo zle, táta nadával
a babička, vyučená obchodnice, povídala: „Holka, jdi na
prodavačku, mně se to tak líbilo, já bych to dělala celej život.“
A tak jsem se dostala sem k Pošarovi a jemu vlastně děkuju, že
mě všechno naučil.
Manžel si tě vyhlédl už tenkrát tady v Brloze? Ne, seznámili
jsme se u muziky. Potom, když jsme se vzali, ptal se mě děda,
jako tchán, jestli si pamatuju, jak jsem jako hůdě chodila tátovi
do hospody pro cigarety a on mi jednou povídal: „Holka, ty se mi
tak líbíš, já mám syna a až vyrosteš, tak ti ho dám za muže.“ A já
hubatá mu odpověděla: „Dobře, až bude mít auto a barák, tak si
ho vezmu.“ Asi mi byl souzený.
Dělala jsi v životě ještě nějaké jiné zaměstnání, nebo jsi byla
opravdu celou dobu věrná jenom Spotřebnímu družstvu
Jednota? Ano, celou dobu jsem byla jen v Jednotě.
V Nové Vsi jsi pracovala dlouho? 37 let.
A proč jste s Maruškou přešly sem? Jednota mi to tady nabízela
už dávno, ještě než sem přišla Blanka Klímů, ale já jsem nikdy
nechtěla. Mně se v Nové Vsi strašně líbilo, hodný lidi, s Maruškou
se mi pracovalo perfektně (jsme narozené jeden rok i stejný
měsíc, dokonce jsme se spolu učily a obě máme dvě děti). Nebýt
toho, že nám zkrátili úvazek na šest hodin a my měly jen pár let
do důchodu, tak jsme ani neodešly.
Technika prodeje prodělala za ty roky, cos byla v obchodě,
velké změny. To máš pravdu. Účtenka, tužka a šuplík na peníze
BRLOH 2010
bylo běžné vybavení prodejny. Počítalo se pěkně z hlavy
a spousta zboží se rozvažovalo z pytlů. Ceny se neměnily a člověk
je měl tak zafixované, že si je pamatuju do dneška. Markovací
pokladna byla už pokrok. Dneska jsou samozřejmostí digitální
váhy, každé zboží má svůj kód, všechno jde přes počítač.
Co zákazníci, také se za tu dobu změnili? Změnili. Hodně se
změnili. Dřív nebyl zdaleka tak velký výběr zboží, přesto byli lidi
takoví lidštější, jak bych to řekla, takoví vděčnější. Dneska jsou
hodně vybíraví a někteří se chovají i nadřazeně. Samozřejmě, že
ne všichni. Většinou ti starší bývají skromnější.
Ztratilo se vám tady na prodejně nějaké zboží, prostě krade
se ještě? Je to smutné, ale jo. V poslední době někomu zachutnala
rybí konzerva Rio Mare. Je drahá, tak jich moc neobjednáváme,
měli jsme v regále tři kusy (jeden stojí kolem 70,- Kč), během
dvou dnů je někdo všechny vzal. Tak jsme objednali jen jeden
kus a i ten někdo ukradl. Dnes se to dá zjistit v počítači, jestli
zmizel, nebo byl prodaný. Ztratily se i parfémy, káva za 253,- Kč
a další. Zloději asi neví (nebo spíš je jim to jedno), že máme na
prodejně všichni hmotnou zodpovědnost a tudíž vzniklé manko
musíme sami zaplatit.
Strategie prodeje podniku Jednota ti vyhovovala? Brala
jsem to jako samozřejmost. Ze začátku, po revoluci, ještě šlo si
vzít zboží, od koho jsi chtěla. Dnes jen od toho dodavatele, se
kterým má COOP smlouvu. Je to opatření kvůli platbám, atd.
Těší tě, že jde dcera Naďa ve tvých šlépějích? Docela jo. Teď
prodává v Nové Vsi.
Manžel hraje v Malé novoveské muzice, jezdíš s ním, nebo
jsi radši doma. Nejezdím, jsem doma. Protože je muzikant, tak
jsem si stejně nikdy moc nezatancovala.
strana 7
A zazpíváte si doma občas spolu? Ne, jenom s dětmi –
vnoučaty.
Jaké máš záliby, koníčky? Ráda pletu, pak čtu, dřív jsem dost
vyšívala, teď už moc ne. Kolem chalupy je práce pořád dost
a chodíme s mužem na pěší túry, i teď v zimě.
Těšíš se do důchodu? Nejdřív ne, dva dny jsem to obrečela. Je
to hrozný nezvyk. Člověk je celý život v zápřahu, pořád má před
sebou fůru povinností a najednou nic. Ale teď už se těším, už
vidím, že si zvyknu lehce.
I když jsi z Nové Vsi, můžeš říct, co se ti v Brloze líbí a naopak?
Okolní příroda je tady krásná jako u nás a na nějaké okukování
po vsi čas nebyl. Nelíbilo se mi, že musím dojíždět, ale na druhou
stranu mě velmi potěšilo, že lidé, hlavně ti starší, nezapomněli,
že jsem tady před čtyřiceti lety byla. Říkali, že si mě pamatují,
že jsou rádi, že jsem se vrátila, to bylo milé. Nelíbilo se mi, když
jsem v zimním období vyšla večer z krámu a nemohla se pro
kouř ani pořádně nadejchnout.
Máš nějaké plány do budoucna? Ne, já si plány nedělám, beru
život tak, jak přijde.
A přání na závěr? Zdraví, nic víc.
Děkuji Ti za rozhovor. Do dalších let Ti přeji hodně štěstí a životního
elánu, pevné zdraví, stálý úsměv na rtech a samou radost
s vnoučaty.
MT
Pozvání
do knihovny
Nové knihy
Poslední letošní nadílka přírůstků do našeho knižního fondu
je opravdu bohatá a rozmanitá, a to ještě zde není všechno.
Protože doháním ten půlroční výpadek a nestihla jsem všechno
založit, tak něco bude až v příštím Zpravodaji.
Pro děti máme čtyři knížky, ze kterých se pomocí obrázků
a říkadel snadno naučí písmenka: ABECEDA SE ZVÍŘÁTKY,
ABECEDA CHYTRÝCH DĚTÍ, KRÁKORČINA ABECEDA a VESELÍ
PRVŇÁČCI. Pohádkové příběhy naleznou v druhém souboru
čtyř knih: O BERUŠKÁCH A BROUČCÍCH, POHÁDKOVÝ DĚDEČEK,
3MINUTOVÉ PŘÍBĚHY O ZVÍŘÁTKÁCH a ZKŘÍŽENÉ MEČE. Další
čtveřici tvoří oblíbené tzv. „vyhledávací knížky“: HLEDEJ NA
STŘEDOVĚKÉM HRADĚ, HLEDEJ BOJOVNÍKY, HLEDEJ ZVÍŘATA
NA STATKU a HLEDEJ HASIČE. Spoustu čtení máme tentokrát
i pro dívky: HEDVIKA a DENÍK ČÍNSKÉ ŠKOLAČKY, z vyhledávané
edice „Alice a…“: DÓÓÓST DOBRÁ SCHÍZA, DÓÓÓST DOBRÝ
LOVE STORY, DÓÓÓST DOBRÝ ZMATKY, DÓÓÓST DOBRÁ
PARTIČKA, DÓÓÓST DOBRÝ VÁNOCE, z edice „Stella a...“: ŠÍLENĚ
NUDNÝ ZAPADÁKOV a ŠÍLENĚ NADUTÁ RÁCHEL. Edice „W.i.t.c.h.
story“ seznamuje čtenářky s dobrodružstvím a tajnostmi pěti
kamarádek: JAKÁ JE WILL, JAKÁ JE IRMA, JAKÁ JE TARANEE,
JAKÁ JE HAY LIN a název edice „Čarodějky W.i.t.c.h.“ napovídá, že
půjde o fantasy příběhy: PLAMEN MOŘE, EBENOVÁ PYRAMIDA,
STUDNA PÁNA MLH, ZLATÝ PRAMEN, BOUŘE VĚTROMORU
a DOTEK HVĚZDY.
V oddělení naučné literatury pro mládež nám přibyly tři krásné
strana 8
ilustrované encyklopedie: DINOSAUŘI A PRAVĚK, ZEMĚDĚLSTVÍ
a LIDSKÉ TĚLO, dvě inspirace k zabavení dětí: KNÍŽKA PLNÁ
HER a 300 HER PRO DĚTI KAŽDÉHO VĚKU, jedna publikace
pro malé kuchařinky BABY KUCHAŘKA, jedny OSOBNOSTI
DUCHA ČESKÝCH DĚJIN a jedna publikace z malé dětské dílny
LOUTKY- jak se tvoří a hraje s nimi divadlo. Školáky jsou velice
oblíbené i knihy z edice „Děsivé dějiny“ s podtitulem „o čem se
vám učitelé neodvažují říct“: RAUBÍŘSKÉ REVOLUCE, TRAPNÉ
BRITSKÉ IMPÉRIUM, DIVOCÍ ANGLOSASOVÉ, BOMBARDOVANÍ
BRITOVÉ, ZPROPADENÉ SKOTSKO, FRANCIE, OHAVNÝ LONDÝN,
PYSKATÍ HABSBURKOVÉ, ZAPÁLENÍ JEZUITÉ a DĚSIVĚ PRAVDIVÉ
ŠPIONÁŽNÍ PŘÍBĚHY.
V beletrii pro dospělé najdete pět skutečných, většinou
autobiografických, příběhů: ŽE BY FAKT ZÁZRAKY?, BEZBRANNÁ,
DRUHÁ ŠANCE, JAK CHUTNÁ BOLEST a HON NA ČARODĚJE.
Čtyři válečné romány OHEŇ NA ZÁPADĚ, ÚNIK DO ŘÍŠE, PÍSEČNÍ
PANTEŘI, MONTYHO UTAJENÉ VÍTĚZSTVÍ a cestopis ESKYMO
WELZL – paměti českého polárního lovce a zlatokopa. Milovníky
napětí potěší detektivky: SMRT KMOTŘIČKA, KDYŽ SE TAHÁ
REVOLVER, SEAN NA MUŠCE, a hlavně ty z edice „původní česká
detektivka“: SMRT POD SEDMÝM GRÝNEM, JAK SI VOSA STAVÍ
HNÍZDO, VRAŽDA V LÁZNÍCH TŘEBONI, SMRT VE VAVŘÍNOVÉM
LESE, POSLEDNÍ PÁD MISTRA MATERNY, VRAŽDY V ZÁKULISÍ,
MALÉR PANA MAHLERA, NA MRTVÉ JE SPOLEHNUTÍ, BOTA
V PÍSKU, RIZIKO POVOLÁNÍ, SEBRANKA, NA DOSAH RUKY,
LEOPARD NEMĚNÍ SRVRNY a KONEC ROMANTIKŮ. Nejčtenější,
tudíž i nejpočetněji zastoupené, jsou historickoromantické
romány pro ženy: LETNÍ HLASY, VÍC NEŽ POKUŠENÍ, VÉVODKYNĚ,
ZLATÉ DNY, ČARODĚJKA Z BELMAIRU, ROZHODNUTÍ SRDCE,
NEPRAVÝ GENTLEMAN, MARKÝZINA NETEŘ, MŮŽE BÝT LÁSKA
HŘÍCH?, HRDÁ ELEONORA, POSEDLOST, SAMETOVÁ KRÁSKA,
TILLY TROTTEROVÁ, DIVOKÝ TYMIÁN, NAVŽDYCKY A VĚRNĚ,
BRLOH 2010
STÁLE…, ALLISON, TAJEMSTVÍ RŮŽE a sedm je jich z pera známé
Barbary Cartlandové: VE VÍRU LÁSKY, VÉVODA V PASTI, HOLUBICE
LÁSKY, KVĚTY VÁŠNĚ, LÁSKA NA ÚTĚKU, RÁJ NA ZEMI a ÚTĚK
OBLOHOU. Pro čtenářky, které mají raději příběhy ze současnosti,
jsou připraveny: DOBRÉ ÚMYSLY, BOREC, ČAROVNÉ VÁNOCE,
PANDORA, DÍVKY ZE ŠANGHAJE, NÁHODNÝ DOTEK, DÍVKA BEZ
MINULOSTI, dvě povídkové: KDYŽ ŽENY MAJÍ SVÉ DNY, OSM
SMRTELNIC POSEDLÝCH a jedna humorná: TO CHCE JEN KLID
A ZHLUBOKA DÝCHAT. Koho zajímá historie, jistě nepřehlédne:
ČESKÉ TYPY, JMÉNEM KRÁLE, KREV NA LOPUCHU, HVĚZDA
LANCASTERŮ, 50 NEJVĚTŠÍCH LŽÍ A LEGEND SVĚTOVÝCH DĚJIN,
nebo ČARODĚJNICE, HVĚZDÁŘI A ZLATODĚJOVÉ, či LOTRASOVÉ,
CHMATÁCI A DALŠÍ DAREBÁCI. Z nakladatelství Eroika jsme
dostali darem devět převážně psychologických románů: JEPIČÍ
HVĚZDY, MILOSTNÝ ŽIVOT, MAGORIE, ČTVRTEK ODPOLEDNE
- PŮL PÁTÉ, TÓNY V TRNÍ, POMÍJIVOST SVĚTLA, POSTEL NA
NEBESÍCH, TAKOVÍ JSME BLÁZNI a OBCOVÁNÍ MUZEJNÍHO
ZNALCE. Nakladatelství Prostor nám darovalo cestopis HLASY
MARRÁKEŠE, válečný román POVINNOST, dále ZÁSLUHY ŽEN
– svědectví o renesanční ženě odhalující její společenskou
i soukromou životní roli a KAREL BOVARY, VENKOVSKÝ LÉKAŘ
– což je vášnivá polemika s autorem Paní Bovaryové Gustavem
Flaubertem, ve které autor obhajuje jejího vysmívaného
a podváděného manžela.
V naučné literatuře pro dospělé na vás čeká pět publikací
z edice „Pro rodiče“: POHYB S ŘÍKADLY PRO NEJMENŠÍ,
NOVINKY z domu
pečovatelské služby
Dne 18. srpna 2010 pořádala Obec Brloh zájezd pro seniory do Nových Hradů.
Výlet byl spojen s prohlídkou gotického hradu, kovárny z 18. století, Terčina
údolí a Buškova hamru. Zájezdu se zúčastnilo 37 seniorů z naší obce. Myslím si,
že i přes menší nepřízeň počasí se výlet vydařil.
PRŮVODCE DĚTSKÝM SVĚTEM, KDYŽ DÍTĚ LŽE, PRVNÍ TŘÍDOU
BEZ PLÁČE a aby to dětem dobře mluvilo - MAŘENKO, ŘEKNI Ř.
Kdo se chce dozvědět něco o řízeném dýchání a osvětlit si jeho
význam pro tělo a duši, jistě si půjčí knihu LÉČIVÁ SÍLA DÝCHÁNÍ,
kuchařinky nepřehlédnou ilustrovanou encyklopedii PEČEME
a „koumáky“ zaujmou HLAVOLAMY – jak je vyrobit a vyřešit. Pro
tvořivé duše máme ještě PROSTOROVÉ OBRÁZKY TECHNIKOU
3D DECOUPAGE a HÁČKOVÁNÍ. Na otázky jak poznat, co nabízejí,
lze se jim bránit, v čem spočívá nebezpečnost náboženských
sekt i hnutí, odpovídá útlá knížečka HAD LEZE Z VÍRY. V knize
KRUTÉ PŘÍBĚHY Z ČESKÉ HISTORIE ožívají mnohé z dávno
již zapomenutých příběhů, uchovaných pouze na stránkách
černých neboli smolných knih a starých kronik. Nakladatelství
Prostor nám ještě věnovalo: dva svazky MIROSLAV ANTL
RADÍ JAK NA GAUNERY s tématy: domácí násilí, týrání dětí,
vyhrožování, zneužívání, výživné, majetkové zločiny, nezletilí
zločinci, útoky na seniory, drogy a jejich distribuce, vraždy,
alkohol a mladiství, MEZI BERLÍNEM A PRAHOU – pohled na
dramatické události před druhou světovou válkou a po ní, očima
čínského historika, který zde žil v té době jako syn diplomata,
RADIKÁLNÍ PRAVICE V NĚMECKU – od roku 1870 po současnost
a ANATOMII MELANCHOLIE.
Věřím, že vás alespoň některá z té várky nových knih natolik
zaujala, že si najdete čas a sílu vyšlápnout ty protivné schody
a do knihovny zajdete.
Těší se na vás knihovnice
Marta Tomanová.
svoji rezidenční úlohu a byl v tomto období využíván pro bydlení
panských úředníků, jako lesní správa a k dalším hospodářským
účelům. Na konci druhé světové války si na hradě zřídila
velitelství Rudá armáda. Po kolaboraci posledního majitele z řad
Buquoyů bylo panství zkonfiskováno a předáno do péče státu.
V padesátých letech 20. století byla v části hradu zřízena expozice
převážně hyalitového skla. Zbytek sloužil nadále jako byty
a později část také jako lidová škola umění a kulturní středisko.
V osmdesátých letech prošel hrad rozsáhlou rekonstrukcí. V roce
2000 byla vybudována nová expozice a v roce 2002 přešel hrad
do tehdejší správy Státního památkového ústavu.
A co jsme se na našich toulkách
dozvěděli zajímavého?
...že hrad Nové Hrady byl postaven na
ostrohu obtékaném říčkou Stropnicí
a Novohradským potokem. První
písemná zmínka pochází z roku 1279,
kdy byl hrad majetkem Vítkovce Ojíře.
Roku 1359 pak hrad koupili bratři Jan,
Petr, Jošt a Oldřich z Rožmberka. Smrtí
posledního Rožmberka Petra Voka
v roce 1611 přešlo panství na základě
dědické smlouvy do majetku pánů ze
Švamberka. Listinou ze 6. února 1620
získal hrad Karel Bonaventura Buquoy.
Zde Buquové sídlili až do počátku
19. století, kdy byl postaven nový
empírový zámek na severní straně
města. Novohradský hrad tak ztratil
BRLOH 2010
strana 9
...že se uprostřed Nových Hradů, na trase z náměstí na hrad, krčí
kulturní památka – Novohradská kovárna. Ta představuje velmi
cenný příklad kovářské živnosti, založené v roce 1719 kovářem
Ferdinandem Grössingerem. V roce 2000 ji koupilo Město Nové
Hrady a provedlo její celkovou rekonstrukci. Od roku 2002 ji má
v pronájmu p. Daniel Černý, který zde pořádá různé akce pro
veřejnost. My jsme zde pozorovali ukázku kováře při práci.
...že Terčino údolí je přírodně krajinářský romantický park,
který se rozkládá na ploše 138,3 ha. Byl založený jako šlechtický
park hrabětem Janem Buquoem zřejmě roku 1756 na podnět
hraběnky Terezie (odtud název Tereziino údolí) v údolí řeky
Stropnice. Dodnes můžeme obdivovat vstupní bránu z roku
1797, empírový lázeňský dům Václavovy lázně (tzv. Lázničky)
z let 1788 – 1797, klasicistní tzv. Modrý dům z roku 1803
(poškozen povodní v roce 1936, dnes pouze zřícenina). Dále
Švýcarský dům, zachovalý a upravený hamerský mlýn (dnes
penzion) z 18. století, tvrz Cuknštejn, 500 let starý památný
dub a především pak umělý vodopád z roku 1817 napájený
náhonem z říčky Stropnice. Vše spojuje 5 km dlouhá okružní
naučná stezka. Terčino údolí je od roku 1949 chráněnou národní
přírodní památkou.
...že Buškův hamr (kovárna na vodní pohon) se nalézá
v blízkosti městečka Trhové Sviny. Je to nejdéle provozovaný
hamr a jeden ze tří zachovalých funkčních hamrů na území
ČR. Rodina posledního zdejšího hamerníka v obytném stavení
u hamru žila ještě koncem 70. let 20. století. Technická část
hamru je plně funkční a při návštěvě je možné spatřit v chodu
jak buchar, tak i výheň s dmychadly a brus. Celé zařízení je
poháněno třemi vodními koly, jež uvádějí do chodu buchar,
brus a dmychadla. K přívodu vody na kola slouží hamru uměle
vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou. Buškův
hamr je funkční technickou památkou. Unikátní dubový buchar
s názvem kobyla, jímž hamerníci opracovávali železné výkovky,
je se svou hmotností kolem 300 kg v republice největší. Dokáže
kovat rychlostí až 150 úderů za minutu. Je zde stálá muzejní
expozice hamernictví s kolekcí nářadí hamerníka.
To je vše z putování po
stopách našich předků.
Všem doporučuji tato
místa navštívit. Děkujeme
cestovní kanceláři Saturn
za nádherný tip na
výlet a naší průvodkyni
Janě
Masáčkové
za
vyčerpávající informace
o kulturních památkách,
které
jsme
cestou
míjeli. A řidiči Martinu
Masáčkovi za pohodovou
jízdu.
Případní zájemci o fotografie nechť se přihlásí v Domě s pečovatelskou službou (DPS)
u p. Sixlové či na telefonu
607 185 570.
strana 10
Jeden z grantů Jihočeského kraje bylo pohybové cvičení
a trénink paměti. Toto probíhalo současně každou středu po
dobu šesti týdnů. Nejdříve jsme si protáhli těla a pak jsme se
pustili do tréninku paměti. Paměť jsme si tužili při skládání
puzzlí, různých testech paměti, skrýváním předmětů. Také jsme
si zahráli pantomimu při hádání různých povolání. Jak pohybové
cvičení, tak trénování paměti šlo všem účastníkům velmi dobře.
Vše bravurně zvládali na jedničku.
Druhý z grantů byla jízda na rotopedu. Zde jsme si stanovili za
cíl „objetí“ hranice našich krásných jižních Čech. Ta činí přibližně
750 km. Tyto kilometry jsme našlapali za pouhé tři týdny. To nás
povzbudilo k další jízdě, a to po hranici České republiky, která
činí přibližně 2 290 km. Ke dni 3. 12. máme opět našlapáno, ale
nebudeme zahálet a další cíl bude „objetí“ hranic všech krajů
v ČR. Myslím si, že až i toto našlapeme, tak nenecháme rotoped
vychladnout a vymyslíme zase nějaký jiný cíl naší rotopedové
cesty. Tímto zvu i ostatní seniory Brloha k nám do DPS, aby nám
přišli pomoci nějaký kilometr našlapat.
Dana Sixlová
Více fotografií najdete na www.dps.estranky.cz
Vánoční tradice
Paní Vlasta Vacková byla tak hodná a podělila se s námi
o recept, který se u nich v rodině předává z generace na
generaci nejméně 100 let. Jedná se o jídlo, které mívají
na Štědrý den k obědu. Vánoce jsou za dveřmi, tak
vyzkoušejte a třeba se stane tradičním pokrmem i u vás.
Burášky
Zaděláme si těsto jako na koblihy. Z vykynutého tvoříme
malé kuličky, velké jen jako nehet u palce a smažíme.
Hotové dáváme do kastrolu a přiklápíme pokličkou, aby
zůstaly teplé (výborná je termonádoba). Pak je všechny
zastříkneme rumem, potom pokapeme medem a nakonec
posypeme mletým mákem s cukrem. Protřepeme a můžeme
jíst. Podáváme s čajem.
Dobrou chuť!
BRLOH 2010
ZŠ a MŠ Brloh
Projektový den LES
U paní kronikářky
Byli jsme navštívit paní Tomanovou, kronikářku obce. Paní
kronikářka nám v obřadní síni vyprávěla o kronikách. Víme už,
že kronika se píše proto, aby lidé věděli, co se stalo v minulé
době. V kronice jsou i fotografie.
O paní Tomanové jsme se dozvěděli ….
V úterý 26. září jsme ve škole věnovali celý den tématu les.
Učitelé si pro děti připravili různé úkoly s lesní tématikou. Děti
si mohly vybrat téma, které je nejvíc zaujalo. V průběhu celého
dne vytvářely plakáty, vyráběly pomůcky, skládaly básničky.
Na závěr svoji celodenní práci prezentovaly na celoškolní
konferenci. Jejich práce si můžete prohlédnout ve škole na
nástěnce.
Naše návštěva Planetária
v Českých Budějovicích
Na pondělí 18. října 2010 jsme se velice těšili. Jako doplnění
učiva o planetách a vesmíru jsme měli slíbenou návštěvu
hvězdárny a planetária. Ani jsme si nedovedli představit, co
všechno nás tam čeká a co tam uvidíme. Zhlédli jsme nejprve
několik krátkých filmů o celém vesmíru a o vesmírných tělesech.
Nové věci jsme se dověděli o Mléčné dráze a o trpasličích
planetách, galaxii a o meteoritech. Pak jsme přešli do kruhového
sálu, kde byla tma a nad hlavou se nám rozsvítila celá noční
podzimní obloha. Pozorovali jsme a poznávali různé hvězdy i celá
souhvězdí. Zdálo se nám, že se na obloze dost vyznáme, ale když
jsme se doma chtěli ve hvězdách vyznat, nějak se to nedařilo.
V planetáriu jsme si mohli koupit i různé suvenýry s hvězdnou
a vesmírnou tématikou – pravítka, pohledy, kalendáře a různé
obrázky planet. To vše se nám hodí při orientaci na hvězdné
obloze. Hodně jsme se poučili a zažili jsme i dost legrace.
Žáci 5.třídy
Toulavá kytara
Ve čtvrtek 25. listopadu žáci celé školy navštívili brložské kino,
kde nám hrála Toulavá kytara. Všem se nám to líbilo. Dokonce
jsme si mohli zatančit na pódiu a také si společně zazpívat.
9. třída
BRLOH 2010
Plaveme v Prachaticích
V listopadu zahájili žáci 1. - 4. třídy naší školy plavecký výcvik
v Prachaticích.
strana 11
24. listopadu 2010 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili krajského
kola ve futsalu ve Vimperku. Přestože byli v několika směrech
v nevýhodě (malý počet, nezvykle velká tělocvična, nízké
postavy), bojovali jako lvi. Obecnímu úřadu a panu Mrkáčkovi
děkujeme za odvoz.
Podzimní fotografování
Žáci základní školy fotí podzimní přírodu. Nabízíme vám ukázky
některých fotografií.
Učím už hodně dlouho, ale chvíle takové pohody jsem ve
školních zdech často nezažívala.
Výrobky dětských rukou mizely ze stolků mladých prodavačů
stejně rychle jako zásoby sladkých dobrot z vánoční kavárny
nejstarších žáků školy.
Děti potěšilo, že se my dospělci zajímáme o jejich práci
a oceňujeme ji. Bylo to znát i na naplněných třídních
pokladničkách.
Jejich obsah však nepřinese radost jen našim žákům. Ti se právě
teď rozhodují, komu pomohou částí peněz, které získali vlastním
přičiněním. Některé třídy chtějí přispět na konto adventních
koncertů, jiné raději pomohou pacientům oddělení dětské
onkologie.
Děkujeme všem, kteří zakoupením třeba toho nejmenšího
andělíčka nebo sněhuláčka dali našim žákům možnost zjistit,
jaký krásný pocit je pomoci někomu jinému opravdu vlastními
silami.
Helena Kratochvílová + 9. třída
Vánoční jarmark
Začínající adventní čas obestřel naši školu tou pravou vánoční
atmosférou. Chodbami školy se rozezněly vánoční koledy,
z kuchyňky zavonělo cukroví a vyzdobené třídy oživly pracovním
ruchem - děti se pustily do výroby adventních věnců, svícnů,
lucerniček a dalších překvapení určených pro vánoční jarmark.
Ten se konal 1. prosince odpoledne v prostorách školní jídelny.
Jsme velice rádi, že i přes nepřízeň počasí přišlo větší množství
návštěvníků než v roce minulém. Zvláště oceňujeme sportovní
výkon maminek, které doklouzaly i s miminky v kočárcích,
a starších paní, vzdorujících sněhu a větru s holí v ruce. S každým
dalším příchozím bylo více a více cítit, že škola je srdcem obce.
strana 12
BRLOH 2010
Mikuláš
Na páteční dopoledne připravili deváťáci svým spolužákům již
tradiční Mikulášskou nadílku.
Srdečně Vás zveme
na
vánoční besídku,
která se koná
20. 12. 2010 od 18. 00 hodin
BRLOH 2010
v tělocvičně ve škole.
strana 13
Český červený kříž
Však jí byl také právem od dětí udělen a předán Řád zlaté vařečky. A krom chutných jídel jsme měli i dostatek ovoce a zeleniny,
která nám pěkně nazdobená všem chutnala.
Slavnostní večer – oceňování
dárců krve
Počasí nám rovněž přálo, proto jsme mohli mnoho času trávit
v malebné vesničce v prostoru kolem hasičárny a také v brložské
přírodě, kde jsme se nejen procházeli, ale také v lese hledali
raněné, na lukách jsme se obvazovali, transportovali.
Předávání medailí prof. MUDr. Jana Janského se uskutečnilo
v sále Zámecké jízdárny Státního zámku Český Krumlov v pátek
5. listopadu 2010.
Sešli se zde bezplatní dárci krve se svými rodinnými příslušníky
a přáteli, aby zde slavnostně převzali medaile a zlaté kříže
i drobné dárky za svou darovanou krev. Večer moderovali Ivo
Janoušek a Jan Palkovič, k tanci a poslechu hrála, po oficiální části
večera, kapela Situace. V programu vystoupily mažoretky, dětský
taneční soubor a studio orientálních tanců Farha. Pro přítomné
byla připravena bohatá tombola zásluhou sponzorských darů.
Největším potleskem byl oceněn dárce, který daroval svou krev
120 krát.
Z naší obce přispěli tito sponzoři: pánové: Pokorný Sítě, Jan Sixl,
Libor Lev, Jiří Hrubeš, Josef Fučík, Stanislav Zwiefelhoffer,
Zdeněk Cába, Milan Šusta.
Mnohé z těchto sponzorů oslovuji pravidelně každý rok a jsem
moc ráda, že vždy na tuto akci přispějí. Mnohokrát děkuji.
Z naší obce byli mezi oceněnými dárci tito naši spoluobčané:
Cábová Dana
za 10 odběrů
Mikeš Michal
za 20 odběrů
Vacko Stanislav za 20 odběrů
bronzová medaile
stříbrná medaile
stříbrná medaile
Děkujeme za Váš dar, dar nejcennější.
Blahopřeji k Vašemu ocenění.
Zkrátka kulturní dům a Brloh nám poskytl nepřeberné množství
možností pro naše aktivity ve dne i v noci, a tak si děti užily
nejen odborně zaměřený program, ale i spoustu her, zábavy
a také si při návštěvě místní Hasičské stanice vyzkoušely
v praxi něco z „hasičiny“. Za program připravený v hasičárně
děkujeme paní Jarmile Tykalové. Rovněž naše poděkování patří
tehdejšímu starostovi obce Liboru Lvovi za umožnění konání
akce a za zajištění přípravy prostor. Dále děkujeme pracovnicím
školní kuchyně v Brloze za zapůjčení talířů, příborů a skleniček
a Ignáců pekařství za výborné makovky k snídani. V neposlední
řadě patří naše poděkování klukům Liborovi a Pepčovi Anderlů
a členům zdravotnického kroužku paní učitelky Anderlové, kteří
se nejen účastnili akce, ale především se perfektně zhostili úkolu
figurantů raněných při našich praktických cvičeních.
Byla to skvělá akce a já jsem ráda, že ji pracovnice prachatického
ČČK za podpory a spolupráce obce Brloh a pí. Anderlové
uspořádaly právě v naší obci a ještě raději jsem za to, že se akce
mohla konat právě v prostorách kulturního domu. Snad nás
budou následovat další organizace a akce a místní kulturní dům
najde své využití.
Za organizátory Králová Petra
Při výpisu dárců v loňském roce došlo k omylu, za který se
omlouvám. Paní Jarmila Tykalová převzala loni zlatou medaili
prof. MUDr. J. Janského za 40 bezplatných odběrů /bylo uvedeno - 20 odběrů – stříbrná medaile/. Osobně jsem se omluvila
hned po vydání Zpravodaje, to na vysvětlenou, aby si někdo nemyslel, že s omluvou jsem čekala celý rok.
Z kroužku mladých zdravotníků při ZŠ Brloh se účastnily:
Alena Zikmundová, Nikola Vrbková, Barbora Foltinová, Jana
Chudá, Michaela Šustová, Kristýna Jakešová,
Markéta Kukačová, Klára Švarcová a Lenka Hrubešová.
Marie Anderlová
Prachatické Oblastní studijní
středisko v Brloze
Ve dnech 22. 10. - 27. 10. 2010 pořádal Oblastní spolek Českého
červeného kříže Prachatice v prostorách ubytovacího zařízení kulturního domu Brloh Oblastní studijní středisko – akci
určenou dětem a zaměřenou na výuku první pomoci.
Na dvacet dětských účastníků z prachatického a českokrumlovského okresu strávilo 6 dní v čistých a dobře připravených
prostorách brložské ubytovny, která nám poskytla zázemí pro
konání akce. Spali jsme a odpočívali mimo jiné v příjemně vytopených pokojích, učili, bavili se i jedli na balkoně sálu. Ve stávajícím zařízení kuchyně nám skvělou stravu v podobě řízků,
kuřecích rolád, palačinek máčených ve fontánce s čokoládou,
chutných a zdobených pomazánek a jiných dobrot připravovala vynikající kuchařka – předsedkyně OS ČČK Prachatice.
strana 14
BRLOH 2010
Adventní posezení
V pondělí 6. prosince pořádala MS ČČK
v Brloze podvečerní adventní posezení
pro své členky a obyvatele domu
s pečovatelskou službou. Tato akce
má již svou tradici a letos byla výroční,
pořádáme ji už pět let. V prvních letech
jsme si zvali děti ze školy, aby akci oživily vánočním programem.
V současnosti nás navštěvuje Mikuláš s čertem. Jejich příchod
je vždy očekávaný a svou vtipností dobře všechny pobaví.
Rozdávají vánoční balíčky, ale ty nejsou zadarmo. Hříšníci se
musí vykoupit básničkou nebo písničkou. Na leckoho také ví
nějaký ten hříšek a pak není o veselí nouze. Letos nás Mikuláš
překvapil neočekávaným dárkem. Přivedl mezi nás harmonikáře
pana Pavla Losenického z Českého Krumlova. To se nám to pak
zpívalo! Hezkou atmosféru našeho setkání umocnila i přítomnost
starosty obce pana Martina Tomana a místostarosty pana Libora
Lva a jejich hezké básničky, které jim samozřejmě Mikuláš
s čertem neodpustili. Balíčky byli podarováni i někteří další
obyvatelé domu, kteří se pro nemoc nemohli našeho setkání
zúčastnit. Celkem se nás sešlo třicet šest. Tak pěkná účast nás
potěšila, protože nebylo pěkné počasí. Některé naše členky
obohatily občerstvení svými dobrotami. Setkání jsme využili
i k tomu, abychom popřáli paní Marii Zdychyncové k jejím
narozeninám.
Naše poděkování za spolupráci při organizaci tohoto setkání si
zaslouží Petra Králová, Karolínka Gondeková (nikdy nezklamou
naše očekávání), pan Losenický (hrál zdarma a za cestu k nám
také nepředložil účet), pracovníci obecního úřadu (postarali se
o to, aby bylo dostatek míst k sezení), pečovatelka paní Dana
Sixlová, starosta a místostarosta (za finanční podporu) a všechny
členky výboru ČČK.
Protože se blíží konec roku, dovolte mi, abych vám všem popřála
pevné zdraví, osobní i pracovní úspěchy, spokojenost, klid
a šťastný život uprostřed vašich rodin.
Marie Anderlová
POPLATKY A ÚHRADY
Pro informaci uvádíme splatnost poplatků
a úhrad.
Poplatek za psa
je splatný od 3. 1. 2011 do 15. 6. 2011. Roční
poplatek činí 200,- Kč (každý další pes 300,Kč). Platí se od tří měsíců věku psa.
Splatnost vodného a stočného
je od 3. 1. 2011 do 31. 5. 2011
Splatnost úhrady za tříděný odpad
je od 3. 1. 2011 do 28. 2. 2011
Poplatky a úhrady se vybírají na obecním
úřadě u paní Bombalové v úřední dny:
Pondělí, středa: 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00 hod.
Pátek :
8.30 – 11.30 hod.
Při platbě převodem z účtu či složenkou je nutno
se předem domluvit s paní Bombalovou na
tel. č. 380 745 066, e-mail: [email protected]
Předvánoční pracovní doba
na Obecním úřadě a mandlu v Brloze
20. 12. 2010
7.30 – 11.30 hod. 12.00 – 17.00 hod.
21. 12. 2010
7.30. - 11.30. hod.
22. 12. 2010
7.30 – 11.30. hod. 12.00 – 17.00 hod.
Z důvodu dovolené bude ve dnech 23. 12. 2010 až
2. 1. 2011 uzavřen celý obecní úřad.
To znamená, že v týdnu mezi svátky nebude
v provozu ani knihovna.
Žádáme proto občany, aby si hlavně
žetony na popelnice nakoupili včas.
BRLOH 2010
strana 15
Pracovní doba o svátcích
ve vybraných zařízeních v obci
Prodejna Jednoty
pátek
sobota
neděle
po – čt
pátek
sobota
neděle
24. prosince
25. prosince
26. prosince
27. – 30. prosince
31. prosince
1. ledna
2. ledna
7.°° - 10.°°
zavřeno
zavřeno
7.°° - 17.°°
7.°° - 14.°°
zavřeno
zavřeno
Prodavačky Jednoty děkují
zákazníkům, kteří jim zachovali
v letošním roce svou přízeň a přejí
všem příjemné prožití Vánoc a hodně
zdraví a štěstí v novém roce 2011.
Kominík
Oznamujeme občanům, že stejně jako loni,
nabídl obci kominické služby pan Kubata.
Upozornil nás, že podle Sb. zák. č. 91/2010 nařízením
vlády ze dne 1. 3. 2010 „O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv“
je třeba mít každý rok revizi komínu. Komín prý může vyčistit kdokoliv, ale revizi může provést jen kominík, který
vám vystaví a potvrdí revizní zprávu. Tento pán požaduje za revizi 500,- Kč a za vyčištění komína 150,- Kč. Každého zákazníka si zavede do registru a další roky bude
prý revize levnější. Kdo má zájem, může se přihlásit během prosince na obecním úřadě: telefon 380 745 126,
e-mail: [email protected], osobně, nebo vložením lístku se jménem, číslem popisným a číslem telefonu do schránky na budově obecního úřadu. Čištění
bude prováděno v průběhu měsíce ledna. Přesný datum
bude zveřejněn na úřední desce, nebo si návštěvu telefonicky upřesní pan Kubata sám.
strana 16
Praktický lékař
– normální provoz,
pouze 31. prosince se neordinuje!
Zubní lékař
– ve čtvrtek 23. prosince
se neordinuje a v týdnu mezi svátky bude
ordinace pouze ve Chvalšinách,
a to od 8.°° do 10.°° hodin.
Pošta
– normální provoz, ale 31. prosince bude
otevřeno pouze do 11.00 hodin.
Nebo si můžete kominíka objednat sami,
zde jsme našli několik adres:
Jiří Schönbauer - kominické služby
U Rybníka 346
382 03 Křemže
Mobil: +420 777 346 971
Telefon: +420 380 741 629
E-mail: [email protected]
Pavel Mondek - KOMINICTVÍ
Strmá 179
381 01 Český Krumlov-Plešivec
Telefon: +420 380 728 695
Fax: +420 380 728 695
E-mail: [email protected]
Patrik Schönbauer
U Rybníka 346
382 03, Křemže
Mobil: +420 775 985 666
E-mail: [email protected]
Kominictví, Prachatice
Roman Paule
Skalka 696
383 01, Prachatice
Tel.: +420 775 316 027
Email: [email protected]
a dále také v Českých Budějovicích
http://www.firmy.cz/remesla-a-sluzby/remesla/kominictvi/
reg/ceske-budejovice
BRLOH 2010
Leden 2011:
Dufková Božena
Mikešová Marie
Únor:
Zicháčková Anežka
Hanzalová Růžena
Mach Jaroslav
Březen:
Tancer Vojtěch
Filipová Marie
Honnerová Hana
Brloh
Brloh
75 let
87 let
Brloh
Brloh
Brloh
86 let
86 let
65 let
Brloh
Brloh
Brloh
75 let
86 let
75 let
Adam Houška
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme
a přejeme do dalších let hodně štěstí
a spokojenosti. Ať prožijete další léta ve
zdraví, s úsměvem na tváři a v pohodě
v blízkosti svých příbuzných,
přátel a známých.
Vojtěch Klement
Vítání občánků
V úterý 23. listopadu jsme slavnostně uvítali do naší obce nové
občánky, pět kluků a dvě děvčátka. V úvodu obřadu vystoupily
děti z mateřské školy. Jako vždy se jim vystoupení vydařilo a moc
se nám líbilo. Tady je máme:
Milan Vávra
BRLOH 2010
Helena Brabcová
Lucie Tomanová
strana 17
Jan Štindl
Václav Macháček
Hasičská soutěž „O POHÁR STAROSTY OBCE BRLOH“
Dne 16. října 2010 se konal již druhý ročník soutěže, která se díky
rekonstrukci hřiště uskutečnila na louce „U BRODU“. I když jsme
měli objednané krásné počasí, tak zřejmě z nějakého vyššího
zájmu, začalo přibližně v polovině soutěže pršet. Nicméně
správnému hasiči voda nevadí, obzvláště když ve stánku
s občerstvením nechybělo něco na zahřátí.
Naše soutěž se liší tím, že si jednotliví závodníci losují pozici,
kterou budou vykonávat. Kdokoliv si tedy může vylosovat
post, který dělá třeba poprvé v životě. Všichni nemohou
být s výsledkem spokojeni. Podle mého názoru při tomto
systému udělá každý tým z deseti pokusů deset jiných časů,
a to jak horších tak samozřejmě i lepších. Celkem se zúčastnilo
9 družstev mužů a 5 družstev žen.
strana 18
MUŽI:
1. Velešín 24,44 s
2. Chlum 25,14 s
3. Brloh 25,44 s
ŽENY:
1. Brloh 32,60 s
2. Velešín 39,05 s
3. Chmelná 49,11 s
Především bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu v Brloze,
Zemědělskému družstvu Brloh a všem, kteří se na přípravě či
průběhu soutěže podíleli. Již nyní se těšíme na další, tentokrát
už 3. ročník.
Kompletní výsledky, včetně fotogalerie naleznete na
www.hasicibrloh.eu
Tomáš Jungwirth
BRLOH 2010
Info zprávy z Obecního úřadu Brloh
Vážení spoluobčané, na zasedání zastupitelstva jsem nadnesl a nyní bych rád přenesl do praxe rozesílání krátkých
informativních zpráv z našeho úřadu. Bude se jednat o zprávy z oblasti místní samosprávy – delší nepřítomnosti úředníků
ať již z důvodu dovolené případně nemoci, konání zastupitelstva a pokud se o tom dozvíme, tak i uzavření pošty, obchodu,
nepřítomnost některých lékařů atp. Dále pak samozřejmě aktuální nebo změněné zprávy, týkající např. svozu odpadů
a v neposlední řadě také uzavírání vody (z důvodů poruch) v různých částech obce i osad.
Další skupinou zpráv může být kultura – tedy pozvánky či připomenutí konání pokud možno všech kulturních akcí v naší
oblasti, nevyjímaje např. provoz vleku na Rohách.
Poslední skupinu můžeme pojmenovat komerční a z těchto zpráv by se měli obyvatele dozvědět o pořádání různých
prodejních akcí. Toto se bude rozesílat pouze pokud o to ten či onen prodejce projeví zájem a bude to drobně
zpoplatněno.
Rádi bychom informace rozesílali jak e-mailem tak pomocí SMS na mobilní telefon, takže Vám nabízíme možnost „registrace“
do všech tří zmíněných oblastí. Pokud tedy budete chtít dostávat tyto zprávy, zajděte nebo zatelefonujte na Obecní úřad
a pracovnice si Vaši žádost zapíší, nebo nám napište mail na [email protected], do pole SUBJECT neboli PŘEDMĚT
napište REGISTRACE-INFO (ať hned víme, co Váš mail obsahuje) a uvnitř uveďte, o jakou oblast zpráv máte zájem (obec,
kultura, prodej). Samozřejmě nezapomeňte uvést Vaše jméno a telefonní číslo či e-mailovou adresu, kam Vám budou chodit
info zprávy. Před rozběhem projektu (zřejmě v průběhu ledna) budeme provádět ověření žadatele (že si někdo neudělal
legraci na cizí účet) a poté spustíme zkušební provoz.
Věřím, že tato pro občany bezplatná služba společně s lepší aktualizací webových stránek obce a s dokončením rekonstrukce
rozhlasu přispěje k lepší informovanosti o dění v naší obci i osadách.
Martin Toman
Daň z nemovitostí na rok 2011
Přiznání k dani z nemovitostí je poplatník povinen podat finančnímu úřadu do 31. ledna 2011. Přiznání se podává v případě
změn, a to podle stavu k 1. 1. 2011. Za pozdní podání nebo nepodání daňového přiznání bude poplatníkovi vyměřena pokuta
v minimální výši 500 Kč. Přiznání je nutno podat i v případě pozemkové úpravy a digitalizace katastrálních map provedených
v roce 2010, a to také do 31. 1. 2011.
Pro bližší informace se můžete obrátit na Finanční úřad v Českém Krumlově, tel.č. 380 760 378, příp. se dostavit osobně na
FÚ v Č. Krumlově, Vyšehrad 169, a to během ledna každý pracovní den:
pondělí, středa 7:30 – 17:00
úterý
7:00 – 15:30
čtvrtek, pátek 7:00 – 14:30
Formuláře přiznání k dani z nemovitostí jsou k dispozici na FÚ v Č. Krumlově, v omezeném množství též na obecním (městském)
úřadě. Přiznání lze podat také elektronicky https://adisepo.mfcr.cz/ (je možné zde formulář také vyplnit, vytisknout a doručit
FÚ) nebo lze formulář vytisknout na adrese: http://cds.mfcr.cz v nabídce Daňové tiskopisy.
Omluva
Vážení spoluobčané,
v minulých dnech došlo v některých částech obce
k výpadkům v dodávce pitné vody. Tyto bohužel nebyly
krátké a rozhodně jsme je neplánovali. Vlivem poruchy
na vodovodním řadu docházelo ke skutečně velkému
úniku vody z potrubí a i přes velké úsilí se nám nepodařilo
poruchu nalézt ihned. Aby nedošlo k vyprázdnění obou
vodojemů, museli jsme zavírat vodu na téměř celý den.
V budoucnu budete informování o těchto výpadcích
prostřednictvím SMS či e-mailu, na webových stránkách
obce a samozřejmě obecním rozhlasem. Pokud v obci
máme takto velkou poruchu, snažíme se vodu pouštět
alespoň ráno od zhruba 6 hodin do 7:30 a pak večer od
18 do 20 hodin (pokud to podmínky dovolí).
Upřímně se omlouváme za komplikace a v případě
potřeby přes den jsme schopni zajistit možnost
načerpání vody do nádob. Bližší informace Vám
poskytnu já nebo pracovníci Obce Brloh. Děkuji za
pochopení.
Martin Toman
BRLOH 2010
Všímálek
Všimli jste si v poslední době nepořádku kolem
popelnice umístěné před prodejnou COOP
a u hřbitova??
Někteří spoluobčané a uživatelé rekreačních
chalup je totiž využívají jako domovní popelnici.
Každá domácnost má mít svoji popelnici a odpad
ukládat tam. Domácnosti a uživatelé rekreačních
chalup, kteří popelnici nemají, si musí svůj
domovní odpad odvést do místa bydliště, nebo
do sběrného dvora v Brloze, kde zaplatí za
1 kilogram odpadu 5,- Kč.
strana 19
Okénko
lékaře
Enuréza
Pomočování se je pro člověka vážný problém. V dětském věku
bývají na vině často rodičové, kteří příliš spěchají na čistotnost
svého potomka. Často se s čistotností svého dítěte chlubí
tak, že mám pocit, že je to pro ně předzvěst budoucích jeho
schopností.
Někteří z vás si hledají informace na internetu, aby s lékařem
hovořili na úrovni. Pro ně si zopakujeme, že vědomé spouštění
močení se děje z centra ve spánkové oblasti, které je propojeno
s močovým měchýřem. Ten je dále nervově propojen
s vegetativním centrem v prodloužené míše a s vegetativním
centrem míchy v oblasti dolní hrudní páteře.
Všichni dobře víme, že močový měchýř normálně funguje tak, že
dobře vnímáme jeho naplnění, a že dokážeme i delší čas oddálit
močení, až najdeme vhodné podmínky pro jeho vyprázdnění.
Pocit naplnění močového měchýře je dán vnímáním tlaku
v močovém měchýři. To může být způsobeno i zvýšením napětí
svaloviny stěny močového měchýře při prochlazení nebo při
zánětu v močovém měchýři. To oboje nás nutí k močení i po
několika minutách.
Vývoj čistotnosti dítěte v oblasti močení probíhá v několika
etapách a do tří až pěti let bývá ukončen. Používání plenkových
Příspěvky
čtenářů Zpravodaje
Od včelařů jsme dostali opět pár skvělých medových tipů,
tentokrát:
Med jako krášlící prostředek.
O svátcích vám jistě chvilka času vybude, tak je
hned můžete vyzkoušet.
Pleťová maska
Rozmícháme půl žloutku, lžičku medu a několik kapek šťávy
z citronu. Směs natřeme na obličej a necháme 1 hodinu působit,
pak smyjeme teplou vodou.
Tvarohová pleťová maska
2 lžičky tekutého medu, 15 dkg čerstvého tvarohu a 1 žloutek
vymícháme do pěny a naneseme na obličej. Necháme působit
asi půl hodiny, pak smyjeme vlažnou vodou.
Krém na rozpukané ruce
Na rozpukané ruce a pro osvěžení pleti připravíme krém z jedné
lžíce medu, lžíce glycerinu, 1 lžíce citronové šťávy a několika
kapek kolínské vody. Vše dobře umícháme a dáme do kelímků.
Směsí natíráme pleť i ruce po umytí v teplé vodě.
strana 20
kalhotek může tento vývoj zpomalovat.
Již v prvních týdnech života kojenec jen několik vteřin před
močením vydává signál zvukem či neklidem, což většinou
nemáme šanci včas zareagovat. Pak následuje období, kdy dítko
hlásí, že je pomočené, tedy až po aktu. V dalším období již dítko
dokáže krátce oddálit močení nečastěji tím, že si tiskne nožičky
k sobě. V tomto období se můžeme pokusit nabídnout dítěti
včas nočník. Některé děti to přijmou, jiné jen dočasně a jiné
to nepřijmou zatím vůbec. Pak je třeba rodičovská trpělivost
v nenuceném nabízení nočníčku. Dítko postupně dobře vnímá
naplněný močový měchýř, někdy si stačí i sundat kalhotky, ale
oddálit močení zatím na dlouho nedokáže.
V další fázi se může dítko vymočit, i když nemá naplněn močový
měchýř. Někdy si o to dítko řekne samo, někdy mu to můžeme
před odchodem z domova nabídnout. Neboť po naplnění
močového měchýře dokáže močení jen krátce oddálit. Když včas
na jeho signály nereagujeme, pomočí se. A teprve postupně
dokáže své močení oddálit do chvíle, než má podmínky
k močení.
Později dochází k pomočení ještě v noci, proto dítko vybízíme,
aby se na noc vymočilo. Přesto zpočátku může dojít k pomočení,
i když dítko nemá naplněný močový měchýř. Pokud jsou rodičové
netrpěliví a své dítě za pomočení peskují, budí ho v noci ze spánku
k preventivnímu vymočení, nebo mu dají nočník a přísně hlídají
jeho akt močení, může se prodloužit enuréza až do školních let
a eventuelně přetrvávání nejrůznějších problémů s močení do
dospělého věku.
MUDr. Bohumír Šimek
Vánoce, vánoce přicházejí…
Svátky pohody, míru, lásky, rodiny… Místo adventního
rozjímání předchází adventní šílení po obchodech.
A jsou tu Vánoce. Ještě rychle předvánoční úklid,
příprava večeře a můžeme slavit… Po opulentní večeři
ještě trocha alkoholu, rozsvítíme stromek, zazpíváme si
pár koled a mohou se rozdávat dárky. Pokud jsou děti,
trvá rozdávání déle. Dárky jsou prý měkké (ponožky,
košile…) a tvrdé, hračky. Nejhorším dárkem jsou obálky
s penězi. Jako by říkaly: Nemám na tebe čas, něco si kup!
Přiznání nedostatku lásky. A zrovna o Vánocích?
Ale nejen děti vnímají rozdílnost dárků. Je dárek a dárek.
Nejen měkký a tvrdý. Rozbalit dárek, po kterém toužím,
to je lásky, to je pus… Ale mohu také dostat dárek, který
nechci. To vyžaduje lásky mnohem víc. Musím se zkrotit
a nedat najevo zklamání. Pomůže ti, když nepochybuješ,
že tě obdarovávající má rád. Nepochybuj o jeho lásce!
Možná, že tě to stojí námahu. Stojí to oběť. A v té oběti
možná si změříš svoji lásku. Ježíš ve třiatřiceti letech
obětoval člověku celý svůj život, aby člověk mohl opět
žít v Božím království Lásky. A tak ve jménu Ježíška si
snažme udržet království Boží lásky i pod stromečkem.
Vždyť Vánoce jsou svátky Lásky…
MUDr. Bohumír Šimek
BRLOH 2010
Setkání s důchodci
Je tu konec roku, předvánoční čas, a s tím přichází i setkání
s důchodci. Letos se uskutečnilo v neděli 12. prosince. Vystoupili
žáci základní školy, žáci hudební školy, nový pan starosta
pozdravil všechny přítomné, nechyběl slavnostní přípitek a přání
do nového roku. Zatančit a zazpívat si všichni mohli s Malou
novoveskou muzikou. Myslíme si, že se toto setkání vydařilo
a těšíme se na Vás všechny při setkání v roce 2011.
BRLOH 2010
strana 21
Dnes jsem o recept na štrúdl požádala paní Annu Brožovou, na chřupinky chalupářku
Hanku Jirsovou, předpisy na sladké řezy a ty slané recepty mi poslaly Dana Sixlů
a Maruška Polášků a Brusel jsem vymámila na Bože Ernekrů (má ho vždycky božsky
dobrý). Všem pěti moc a moc děkuji. Vše je bez následků otestováno na vlastní rodině (dokonce i na slovo
skoupý manžel občas zapěl chválu), takže bez obav vyzkoušejte i vy.
Jablečný štrúdl
35 dkg hladké mouky, 1ks (25 dkg) 100% tuku nastrouhat, 10 lžic
studené vody, 2 žloutky, špetka soli, nakrájená nakyslá jablka,
osmažená strouhanka oslazená krupicovým cukrem, skořice, vanilka,
rozinky (nejlépe namočené v rumu) a ořechy dle vlastní chuti
Z mouky, tuku, vody, žloutků a soli zaděláme těsto, rozdělíme na
4 díly, vyválíme obdélníky, středy posypeme strouhankou, dáme
jablka, skořici, vanilku, zase strouhanku, ořechy a rozinky. Těsto
za stran přehodíme přes sebe (nebo strany nařízneme rádýlkem
na proužky a ty střídavě překládáme). Povrch můžeme pomazat
vajíčkem a upečeme.
Pozn.: S tímto štrúdlem vyhrála Anča Vrbů „Jablečný festival“ v kulturáku. Je fakt
dobrý.
Vánoční chřupinky
4 bílky, 10 dkg cukru moučka, 10 dkg hladké mouky, 20 dkg celých
ořechů a mandlí (vlašské, lískové, mandle neloupat)
Z bílků a cukru ušleháme velmi tuhý sníh, opatrně po částech
přidáme mouku a nakonec ořechy a mandle. Směs nalijeme
do vymazaných a vysypaných chlebíčkových forem (ne moc
vysoko, cca jen 3 cm). Pečeme pomalu při 170° C, ale nenecháme
vyschnout (při krájení by se to drolilo), spíš necháme těsto
hodně ztuhnout (pokud by po zkoušce bylo málo upečené,
můžeme je klidně ještě znovu dopéci). Vychladlé vyklopíme,
necháme do druhého dne řádně vystydnout a pak nakrájíme
velmi ostrým nožem na tenoulinké plátky, které rozložíme na
plech a dopečeme v troubě dorůžova.
Pozn.: Jsou to výtečné suchárky s úžasnou mozaikou ořechů a mandlí. Dělám je
z dvojité dávky.
Osvěžující KINDER mléčný řez
Těsto: 6 vajec, 8 lžic cukru, 3-4 lžíce kakaa, 2 lžíce oleje, 10 lžic pol.
mouky, 1 lžička prášku do pečiva
krém: 2 tvarohy, 1vanikový cukr, 1 zakysaná smetana, 4 lžíce medu
– vše vyšleháme
Z uvedených surovin si vyšleháme těsto, rozdělíme ho na dva
plechy (na pečící papír potřený olejem) a pečeme na 160° C asi
8 minut. Necháme vychladnout na papíře, díky oleji jdou pak
krásně stáhnout. Na jeden plát rozetřeme krém, přiklopíme
druhým plátem a zlehka přitlačíme. Můžeme polít čokoládou.
Pozn.: Docela rychlý a dobrý moučník. Není moc vysoký. K polití jsem použila jednu
čokoládu na vaření a přilila do ní trochu smetany ke šlehání. Poleva byla vláčná,
nelámala se.
KINDER bueno
Těsto: 6 bílků, 6 lžic cukru, 2 lžíce hl. mouky, ½ prášku do pečiva,
2 lžíce sladké strouhanky (mleté piškoty), 1 lžíce oleje,
mezi:15 dkg sekaných ořechů, ½ nutelly, 1 ½ balíčku BEBE sušenek
krém: 6 žloutků, 10 dkg kryst.cukru, 1 vanilkový pudink, 3 lžíce pol.
mouky, 10 dkg čokolády na vaření, 25 dkg másla
navrch: 2 dl šlehačky, ztužovač
strana 22
Z bílků a cukru ušleháme tuhý sníh, opatrně přidáme smíchanou
mouku s práškem i strouhankou a olej. Těsto rozetřeme na
vymazaný a vysypaný plech, posypeme sekanými ořechy
a upečeme. Ještě teplé těsto potřeme nutellou a necháme
vychladnout. Z mléka, mouky, pudinku a cukru uvaříme (nejlépe
v pískáčku) hustou kaši a do vařicí ihned vešleháme žloutky.
Polovinu hmoty si odebereme do jiné nádoby a do zbylé
poloviny nalámeme čokoládu, aby se rozehřála. Obě mícháme
do zchladnutí. Pak do každé přidáme půlku změklého másla
a vyšleháme krémy. Na těsto s nutellou rozetřeme vanilkový
krém, poklademe sušenkami, pokropíme mlékem a naneseme
čokoládový krém. Povrch potřeme vyšlehanou šlehačkou se
ztužovačem.
Pozn.: Nutellu jsem si ještě mírně nahřála v mikrovlnce, šla pak dobře roztírat.
A ty 2 dl šlehačky je strašně málo, příště je rozetřu jen na polovinu plechu a druhý
den ušlehám na druhou půlku čerstvou (stejně se celý plech za jeden den nesní).
Když jsem se s tímhle receptem patlala, řekla jsem si: „Už nikdy více!” Ale výsledek
předčil všechna moje očekávání, prostě ňamka. Výtečná chuť opravdu stála za
vynaloženou práci.
Povidloň
3 balíčky BEBE sušenek, 2 tvarohy, 1 zakysaná smetana, 1 smetana
ke šlehání, 1 ztužovač šlehačky, trochu cukru, povidla.
Vyšleháme si tvaroh s cukrem a zakysanou smetanou. Zvlášť
si ušleháme smetanu se ztužovačem a opatrně ji přimícháme
k tvarohovému krému.
Na plech dáme pečící papír (můžeme ho trochu namočit,
aby nám při nanášení krému sušenky necestovaly), na něj
vyskládáme vedle sebe sušenky, které hodně pomažme povidly
(lepší je namazat každou zvlášť a teprve potom dát na plech).
Povidla uhladíme, rozetřeme na ně krém a opět zakryjeme
sušenkami. Povrch můžeme polít čokoládou. Necháme v chladu
pár hodin rozležet, sušenky krásně změknou.
Pozn.: Bezva řezy bez pečení. Obě vrstvy sušenek jsem ještě pokapala rumem
(rychleji se rozleží).
Až se po Vánocích nebudete moct na sladké ani podívat, můžete
vyzkoušet následující dva recepty:
„Bramboráky“ ze suchého chleba
I. varianta
Do vody si namočíme starý chleba, když se rozmočí, vymačkáme
z něj přebytečnou vodu, přidáme vajíčko, vegetu (místo soli),
kmín, majoránku, pepř, česneku tolik, jako do bramboráku, taky
cibuli, je v těchto plackách moc dobrá a trochu hladké mouky.
Zamícháme a smažíme placky.
II. varianta
Starší chleba rozdrobíme, jak nejlépe umíme a zalijeme vlažným
mlékem jen tak, aby se chleba namočil. Do vzniknuvší husté
hmoty přidáme prolisovaný česnek, vejce, usmaženou slaninu,
BRLOH 2010
orestovanou cibulku, sůl, pepř, oregano a promícháme. Pak na
pánvi smažíme placky. Je to dobrá svačina nebo i rychlá večeře.
Pozn.: Je to další možnost, jak upotřebit starý chléb (nemáte-li králíky nebo slepice).
Zkoušela jsem první variantu, není to špatné, ale manžel si po ochutnání radši vzal
na prkýnko kousek prorostlého špíčku od Stáni.
Bramborizza
4 středně velké brambory, sůl, 1 menší cibule, 1 rajče, 1 menší
paprika, 1 kyselá okurka, salám, 1 vejce, strouhaný sýr, provensálské
koření
Brambory nastrouháme na hrubším struhadle a vymačkáme
z nich přebytečnou vodu. Dáme smažit hrubší vrstvu brambor na
pánev, posolíme, opečeme, převrátíme na druhou stranu a opět
posolíme, poklademe plátky salámu, rajčete, papriky, kyselé
okurky, cibule a zalijeme rozmíchaným vejcem, přikryjeme
poklicí a necháme smažit. Až začne vonět a brambory budou
zespodu upečené, zasypeme strouhaným sýrem a dochutíme
provensálským kořením. Ještě na chvíli přikryjeme a necháme
1 minutu zapéct sýr. Podáváme s kečupem a tatarskou omáčkou
nebo jen tak. Lze přidat i další suroviny podle toho, co zrovna
máte doma. Je to dobrota, něco mezi bramborákem a pizzou.
Pozn.: Tohle mi fakt chutnalo, dokonce to snědl i můj mlsný choť.
A Nový rok si opět můžete osladit:
Dort Brussel
korpus: 4 vejce, 4 vrchovaté lžíce cukru a stejně polohrubé mouky
krém: 6 dl mléka, 2 ½ vanilkového pudinku, 5 lžic cukru, 1 vanilka,
20 dkg másla + cukr podle chuti
navrch: 3 šlehačky, 3 ztužovače šlehačky, strouhaná čokoláda,
mandarinky
Z ingrediencí na korpus si v dortové formě pečeme piškot, upečený vyklopíme z formy, necháme vychladnout a vrátíme ho
zpátky (měl by sahat do výšky 2/3 formy). Na něj natřeme krém,
urovnáme a necháme hodně ztuhnout, nejlépe do rána. Pak formu opatrně sundáme, případně krém okolo uhladíme a navrch
natřeme tuhou vyšlehanou šlehačku se ztužovačem. Trochu šlehačky si dáme stranou na zdobení. Povrch dortu postrouháme
čokoládou, vroubkovanou trubičkou nastříkáme po okraji šlehačkové kopečky a doplníme měsíčky mandarinek.
Příprava krému: Z mléka, pudinků, vanilky a cukru uvaříme
hustý pudink a mícháme, až zchladne. Vyšleháme si máslo s trochou cukru do pěny a po částech zašleháme uvařený pudink.
Pozn.: Boža mi ještě dodatečně řekla, že v receptu, který původně dostala od Ančí
Hrubešů (Hentů), byly napsané šlehačky jen dvě. Já dala taky tři, ale zapomněla jsem
si koupit ztužovače, a tak jsem použila želatinový ztužovač zastudena. Nedělejte to!
Dort byl výborný, ale s normálním ztužovačem je šlehačka krásně nadýchaná, tohle
jakoby víc ztuhlo.
Dobrou chuť, pohodové Vánoce, hodně štěstí
a pevné zdraví v novém roce
přeje Marta Tomanová.
Ohlédnutí za kulturními akcemi
V sobotu 6. listopadu vystoupil v místním kině ochotnický soubor Kajetán z Třeboně se svou hrou „Amant“. Téměř šedesát
diváků se odpočinkově pobavilo při klasické frašce od českého
amatérského autora.
BRLOH 2010
20. listopadu navštívila Brloh již nám známá bluegrassová skupina „Monogram“. Padesátce návštěvníků zahrála své nové
i klasické skladby, spojené s humorným vyprávěním. Koncert po
oficiálním konci pokračoval společným hraním se svými hostiteli, místní skupinou „Nočník“.
strana 23
Muzikantské vícežánrové setkání
Tento večer byl určen pro všechny věkové skupiny milovníků
hudby bez rozdílů žánru a zkušeností s vystupováním před obecenstvem. Došlo zřejmě k nedorozumění nebo spíš nepochopení, že to není akce jen pro muzikanty, ale i pro posluchače,
kterých přišlo málo.
Každý účinkující dostal prostor předvést své schopnosti na
ozvučeném podiu bez ohledu na časový limit. Ladné tóny mnoha hudebních nástrojů, zpěv a dobrá nálada panovaly až do
pozdních hodin.
Toto setkání se určitě dočká svého opakování a věřím, že se zúčastní více neznámých muzikantů a diváků.
9. října uspořádal v kulturním domě Honza s Veronikou
z „Malé farmy“ JABLEČNÝ FESTIVAL a pozval na něj všechny
naše občany. Kdo chtěl, přinesl své výrobky z jablek. Byly dvě
kategorie: štrúdly či záviny a ostatní výrobky z jablek. Degustací
vše hodnotila tříčlenná porota. V první kategorii zvítězila paní
Anna Brožová a ve druhé (s jablky v županu) paní Romana
Klauserová. Výherci na prvních třech místech si odnesli pěkné
ceny. Nakonec si všechny ty „ňaminy“ mohli ochutnat i všichni
přítomní. Recept na vítězný štrúdl najdete v rubrice …a teď
něco na zub. Byli bychom rádi, aby se i ostatní účastníci podělili
s námi o své recepty, protože všechny ty dobroty byly bezvadné,
ale všechny zvítězit nemohly. Děkujeme všem, kteří se nebáli
prezentovat své výrobky i těm, kteří je přišli podpořit, neboť
tímto příjemným setkáním zase o krůček přispěli k soudržnosti
obyvatel obce.
V úterý 16. listopadu jste se
mohli přijít podívat do sálu
radnice ve Křemži na slavnostní vernisáž společné
výstavy obrazů sedmi autorů, mezi nimiž nechyběla naše Milada Anderlová.
Účast návštěvníků na vernisáži byla veliká. Výstava
se vydařila a trvala až do
21. listopadu. Některé obrazy si bylo možno i zakoupit.
Luštění s medvědem
V každém čísle Zpravodaje Vám přinášíme jeden obrázek
(uprostřed křížovky) z našeho brložského regionu a Vaším
úkolem je určit, kde se nachází.
K tomu si ještě vyluštíte křížovku, jejíž tajenka se též váže
k naší obci. Pak stačí vše napsat a přinést do knihovny,
vhodit do schránky na OÚ nebo poslat poštou či e-mailem
[email protected], a to do konce února. Nezapomeňte na
zpáteční adresu.
Před 55 lety byla na prostranství za Tesařů postavena (1. tajenka).
U ní byla umístěna (2. tajenka), zapůjčená z Jánského Údolí. Jednou
za čtrnáct dní se tam konal (3. tajenka) z Brloha a okolí. Tři úspěšní
vylosovaní dostanou pěknou knižní cenu.
strana 24
Jak dopadlo luštění z minulého čísla?
Správná odpověď: na obrázku je ZADNÍ
VCHOD DO KOSTELA
Tajenka z křížovky zněla:
1. K ZALOŽENÍ JZD
2. ROZORALI MEZE A ODHODLALI SE
3. K STAVBĚ SPOLEČNÉHO KRAVÍNA
Tentokrát jsme od vás dostali
10 odpovědí, jedna byla chybná.
Dnes losoval starosta Martin Toman a tady jsou výherci:
Marie Anderlová, Marie Machová a Jan Baier.
Srdečně blahopřejeme! Výhra, v podobě
hodnotné knihy,
je pro Vás připravena v knihovně.
BRLOH 2010
Křížovka byla vytvořena v programu Crosswords - ITPro CZ -http://crosswords.itpro.cz
Na konec roku něco
úsměvného , co přišlo
e-poštou:
Pro ty z nás, kteří máme okolo sebe děti – ať už vlastní, nebo vnoučata,
neteře, synovce, nebo studenty…
Pokud se trvale a láskyplně snažíte předávat svým dětem
moudrost a oni ji odmítají, nebuďte k sobě tak přísní.
Kdo řekl, že byste to měli mít vy snadné, pokud i Bůh měl
problémy. Poté, co utvořil nebesa a zemi, zvířata… stvořil
Bůh Adama a Evu. Mezi prvními věcmi jim mimo jiné také
řekl: „Nesmíte jíst zakázané ovoce!“ Neuposlechli. Sám si
říkal, proč neskončil s tvořením světa hned poté, co udělal
slony. Když mu došla trpělivost, potrestal je tím, že budou
mít vlastní děti.
Tímto momentem se stalo něco, co se dodnes
nezměnilo.
Pravda pravdoucí:
 První dva roky jeho života učíte své dítě chodit
a mluvit. Pak strávíte dalších šestnáct let tím, že jim
říkáte, ať si sednou a mlčí.
 Vnoučata jsou Boží odměnou za to, že jste
nezamordovali své vlastní děti.
 Matky „puberťáků“ ví, proč některá zvířata pojídají
své mladé.
 Děti se málokdy spletou, když vás citují. Ve
skutečnosti zopakují každičké slovo, které jste
neměli vyslovit.
 Hlavní důvod pořádání oslav narozenin vašich
ratolestí je ujištění se o tom, že vlastně existují ještě
horší děti, než jsou ty vaše.
Rada na závěr:
Buďte hodní na své děti, jednou vám budou vybírat
domov důchodců!
Víte proč se snubní prsten nosí na čtvrtém
prstu?
Velmi přesvědčivě to vysvětluje jedna čínská legenda. Kdo
nevěří, může vyzkoušet.
Dejte dlaně k sobě, nechte prsty spojené u sebe, jen
prostředníčky ohněte kloub na kloub, jak je uvedeno na
obrázku ....
Nyní zkuste samostatně pohybovat palci (zastupují rodiče).
Všimněte si, že jdou oddělit od sebe, protože rodiče nejsou
předurčeni žít s vámi až do smrti.
Nyní zkuste oddělit ukazováčky (zastupující vaše
sourozence a přátele). Také si všimnete, že se dají rozevřít,
protože i ti mají různé cíle.
Nyní se snažte oddělit malíčky (zastupující vaše děti).
Tyto jdou také otevřít, protože vaše děti rostou a jsou
předurčeni opustit rodné hnízdo, proto jsou volní.
Konečně zkuste oddělit prsteníčky (čtvrtý prst představuje
vašeho partnera) a budete překvapeni, že je prostě nelze
oddělit. To proto, že pár je předurčen k tomu být jednotní
až do posledního dne svého života. A to je prý důvod, proč
se prsten nosí právě na prsteníčku.
Country skupina FAJN
přeje všem příjemné prožití Vánoc a hodně zdraví
a štěstí v novém roce 2011.
strana 26
BRLOH 2010
Vánoce jsou tím nejpodivuhodnějším svátkem, který existuje.
Jsou překvapením, které Bůh připravil lidem.
(Podle bratra Efraima)
Vánoční bohoslužby v kostele
sv. Šimona a Judy v Brloze
P. Andrzej Urbisz
24. 12. – 22.00 hod.
25. 12. – 11.00 hod.
26. 12. – 11.00 hod.
1. 1. – 11.00 hod.
2. 1. – 11.00 hod.
9. 1. – 11.00 hod. - končí doba vánoční
Kdo Ježíše pozve a přijme do srdce,
nikdy není sám.
Zveme Vás na Živý Betlém
dne 22. 12. 2010 od 17.00 hodin
ve zdejším kostele.
V předminulém Zpravodaji chybělo foto
ze svatého přijímání. Proto vše dnes
napravujeme.
Denisa Švarcová, Filip Švarc, Alessandro Iza Varon,
Eliška Salzerová a Jakub Veber
Požehnaný čas adventní přeje Marie Marková
BRLOH 2010
strana 27
poĜádají pĜednáškový cyklus na rĤzná témata, který se koná
vždy 2. þtvrtek v mČsíci v prostorách Infocentra v HolubovČ
v 18:00 hod
13. 1. 2011
OndĜej Meloun: Ekologická architektura nejen v CHKO Blanský les
10. 2. 2011
Jana a Miloš Tichý: HvČzdáĜské téma
10. 3. 2011
Jan a Miroslav Šamatovi: Island – mČsíc poté
ZmČna programu vyhražena. Aktuální informace: www.blanskyles.nature.cz
VÁNOČNÍ
PRODEJ KAPRŮ
v Brloze u Šafářů
ve středu 22. 12. 2010
od 10.00 hodin
objednávky: p. Veverka
tel. 602 746 246
VÁNOČNÍ
PRODEJ KAPRŮ
v Nové Vsi
v areálu čističky
úterý 22. 12. 2010
od 10.00 – 16.00 hodin
cena 65,- Kč za 1 kg
Správa CHKO Blanský les
oznamuje obnovu provozu detašovaného pracovištČ
Ing. arch. Kamily Žifþákové
(stavební problematika)
kde: Informaþní centrum Holubov
kdy: vždy 2. þtvrtek v mČsíci od 8:00 do 14:00 od 14. Ĝíjna 2010
Správa CHKO Blanský les a Obec Holubov
poĜádají pĜednáškový cyklus na rĤzná témata, který se koná
vždy 2. þtvrtek v mČsíci v prostorách Infocentra v HolubovČ
v 18:00 hod
13. 1. 2011
OndĜej Meloun: Ekologická architektura nejen v CHKO Blanský les
10. 2. 2011
Jana a Miloš Tichý: HvČzdáĜské téma
10. 3. 2011
Jan a Miroslav Šamatovi: Island – mČsíc poté
ZmČna programu vyhražena. Aktuální informace: www.blanskyles.nature.cz
strana 28
BRLOH 2010
KADEŘNICTVÍ
Dagmar Šimková
zahájila opět
v budově Obecního úřadu Brloh
provoz kadeřnických služeb
pro dámy, pány i děti
úterý 13.°° - 17.°° pro pány a děti
středa 8.°° - 12.°°
Na ostatní dny se můžete domluvit
nebo telefonicky objednat na čísle:
606 503 492
BRLOH 2010
strana 29
Plesová sezóna
v sále kulturního domu
Zapište si do diáře, notýsku či kalendáře:
8. ledna 2011 ples SDH Chlum
22. ledna 2011 OCHOTNICKÝ PLES
19. února MAŠKARNÍ PLES
26. února se můžete těšit na MAŠKARNÍ PRŮVOD
Ochotnická jednota Brloh
Vás zve na premiéru hry
AUDIENCE
od Václava Havla, kterou můžete shlédnout 18. února od 19.00 hodin
v místním kině.
Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v roce 2011
Vám přejí
pracovníci obecního úřadu
a zastupitelé obce Brloh
strana 30
BRLOH 2010
Download

VÁNOČNÍ PRODeJ KAPRŮ