Z PR AVODAJ
obce Brloh
Vážení spoluobčané,
v následujících řádcích se Vám budu snažit přiblížit
dění na úřadě, abyste měli ucelenější informace o naší
práci. Mnoho informací o plánech na letošní rok jsem
napsal již v minulém Zpravodaji, víceméně vše běží
v nastavených kolejích. Pár změn se však skutečně najde.
Začaly přípravné práce na zateplení a výměně oken
školy (školní provoz to prakticky neovlivní), začaly práce na
opravě vodojemu pro Rychtářov a vodovodu tamtéž, máme
rozpočty prakticky ke všem opravám komunikací. Rozběhli
jsme úpravu místního značení v Brloze a v osadách (Rojšín,
Rychtářov) a rozjednali i odkup klíčových pozemků pro výstavbu pro bydlení v Brloze. Zastupitelstvo zrušilo záměr
opravy cesty k Pohodníkům, kterou shledalo v poměrně
dobrém stavu na to, aby se opravovala a stejně neobstála
varianta opravy a rozšíření chodníku ke škole (od křižovatky
u hřiště). I když mne toto naše rozhodnutí příliš netěší,
respektuji jej. Naopak zastupitelé podpořili opravu místních
komunikací na Rohách, která původně v plánu nebyla a též
opravu chodníku okolo hřiště. Celkem tedy na komunikace
v letošním roce půjde cca 2,2 milionu korun. I když stále
nemáme Rozhodnutí ministerstva životního prostředí
o přidělení dotace, již dnes víme, že se nám podařilo získat
grant na pořízení mobilní kompostárny a svozové techniky
na hospodaření s biologicky rozložitelným odpadem. To
bude mít vliv i na Vás, občany naší obce, protože se tím
otevřou nové možnosti likvidace, pro někoho obtížně se
zbavitelného, odpadu. Ale o tom více příště. Z oblasti
odpadového hospodářství možná dojde ještě k jedné změně,
která Vás zřejmě potěší, ovšem bude plně záviset na rozhodnutí zastupitelů a já nechci více předbíhat a seznámím Vás
s naším rozhodnutím též příště.
Protože jsme do letošního obecního rozpočtu zakomponovali veškeré známé výdaje (krom kompostárny), mohli
jste si všimnout zásadního schodku hospodaření ve výši cca
10 mil. korun. Ten je kryt zůstatkem na běžném účtu, který
jsme za uplynulé tři roky navýšili a ke konci roku 2013 činil
více než 12 milionů korun. Budeme se snažit hospodařit
s těmito prostředky tak, abychom například nemuseli využít
překlenovacího úvěru při financování oné velké akce – zateplení školy. Zbylé naplánované akce zůstávají prakticky
beze změn.
Rušení malých pošt
2
Myslím, že následující informace potěší všechny,
kterým není lhostejný osud malých pošt, potažmo malých
obcí. Dle slov 1. náměstka ministra vnitra Mgr. Jana Sixty,
která zazněla na společném jednání se zástupci Svazu měst
a obcí České republiky a Sdružení místních samospráv
a dalšími se zastavuje privatizace České pošty s.p. a tím
i rušení poboček na menších obcích. Je to dobrá zpráva,
která dává trochu více času najít řešení na situaci, která
není dobrá. Dle slov nového generálního poštovního
ředitele by bylo dobré, aby se pošta stala moderní organizací, a dojde zřejmě i k navýšení služeb ve formě např.
bankomatu na pobočce. Uvidíme, jestli pan ředitel najde
dost sil, aby změnil zaběhlé systémy největšího tuzemského
zaměstnavatele.
Odpady a zase odpady…
„Jednou nás ten odpad všechny zavalí“ řekl jednou kdysi
můj známý v diskusi nad produkcí a tříděním odpadu. Nemyslím si, že to bude tak hrozné, ale produkce odpadu v ORP Český
Krumlov nemá trend, který by mít měla – tedy neklesá. Na
skládky se loni uložilo více odpadu než v roce 2012. V rámci
meziobecní spolupráce se snažíme najít způsob snižovat objem
ukládaného odpadu. Jde to pomalu, ale je to na dobré cestě.
Uvádím zde jednu zprávu Svazu měst a obcí, který „kope“ za
naše zájmy na vyšších místech nejen v oblasti odpadů.
Jak jste asi zaznamenali z médií, v současné době je projednávána novela zákona o odpadech (sněmovní tisk č. 172).
Tato původně tzv. elektronovela zákona o odpadech obsahující
transpozici směrnice EU byla po 1. čtení v rámci projednávání
ve výborech doplněna o pozměňovací návrh, který předložil
pan poslanec Okleštěk, stanovující obcím povinnost třídit kovy
a veškerý biologický odpad, zákaz skládkování směsného komunálního odpadu a úpravu (zvýšení) skládkovacího poplatku.
Svaz se domnívá, že v případě přijetí tohoto pozměňovacího
návrhu by se postavení měst a obcí výrazně zhoršilo
a především by se odpadového hospodářství pro ně stalo ještě
neodůvodněně ekonomicky nákladnější.
V první fázi se tedy SMOČR některé pasáže pokusil
prodiskutovat s Ministerstvem životního prostředí, které
se oficiálně přihlásilo k autorství tohoto pozměňovacího
návrhu, aby byl upraven dle reálných možností měst a obcí.
I přes veškerá vysvětlení, že tento návrh pana poslance
Okleštěka znamená v některých svých částech výrazně negativní koncepční změny pro města a obce, neakceptovalo MŽP
požadavky SMO ČR na úpravy.
Následně proběhla komunikace s několika poslanci napříč
politickým spektrem, při které SMO ČR vysvětloval negativní
dopady přijetí pozměňovacího návrhu. Dle závěrů z včerejšího
2. čtení uvedené novely zákona o odpadech je zřejmé, že obavy
SMO ČR nebyly dostatečně pochopeny, neboť poslanci nejen
že schválili do 3. čtení pozměňovací návrh pana poslance
Okleštěka, ale nadto pan poslanec Böhnisch načetl další
pozměňovací návrh z pera Hnutí Duha. V tomto pozměňovacím
návrhu jsou stanoveny kvóty množství směsného komunálního
odpadu na občana v dané obci a při jejichž nedodržení se „prodraží“ nakládání s odpady v dané obci o stovky korun vyšším
skládkovacím poplatkem na každé tuně odpadu, ačkoliv jiné,
běžně dostupné a rozvinuté alternativy nakládání s komunálním odpadem (např. energetické využití odpadů), než je skládkování, v ČR zatím neexistují.
Co říci více, snad jen, že musíme více kontaktovat naše
poslance a vysvětlovat jim, že život na obcích má jiná pravidla
než život ve městech a že ceny v místě obvyklé (mzdy i výdaje
domácností) se tudíž značně liší. Musíme však začít i sami
u sebe a pokusit se snížit produkci odpadu alespoň kvalitním
tříděním. Dnes jsem se zúčastnil jednání valné hromady regionálního svazku obcí Vltava, kterého jsme členem a tam jsme
se dozvěděli, že aktuálně jsme schopni prodat k dalšímu zpracování cca 90% papíru a skla a asi 21% plastů. Zbytek jde na
uložení na skládku. Je to i tím, že do žlutých kontejnerů dáváme
špinavé obaly od potravin (např. kelímky od jogurtů atp.) nebo
směsný odpad nebo plast, který prodat nelze. O druzích plastů,
které mají přijít do žlutých kontejnerů, jsem psal v jednom
z minulých vydání.
Ještě poznámku k provozu sběrny velkoobjemového,
nebezpečného a elektroodpadu, byť ji uvádím prakticky
v každém vydání Zpravodaje. Do kontejneru může každý
občan, mající vyřešeny všechny své závazky s Obcí Brloh, uložit
zdarma odpad. Do velkoobjemového kontejneru odpad
velkoobjemový, který se svým charakterem nevejde do popelnice a není nebezpečným odpadem. Pokud se odpad vejde do
popelnice a přesto ho chce občan uložit do velkoobjemového
kontejneru, musí zaplatit 5 Kč za 1 kilogram ukládaného
odpadu, což jsou náklady na standardní uložení odpadu vč. dopravy. Obsluha tuto možnost občanům nabídne. Nelze zdarma
uložit stavební suť nebo odpad stavebního charakteru
(vyměněná okna, atd.). Obsluha vás bude motivovat, abyste
např. dřevěné věci (skříně apod.) neskládkovali a pokud možno
jinak zlikvidovali (spálili, rozdrtili atp.). Ne všichni však tuto
možnost máte a pak tedy lze samozřejmě takový odpad
ve sběrně zanechat. Elektroodpad lze též uložit bezplatně,
a to pokud možno v kompletním stavu (zejména chladničky).
To neni z důvodu, že bychom si chtěli založit bazar, ale aby
neunikaly chladící náplně těchto spotřebičů. Děkuji.
Hurá na prázdniny!
Půl roku 2014 máme za námi, léto už začalo a za pár dní
začnou dětem prázdniny a některým z Vás dovolené. Já Vám
přeji, abyste si řádně odpočinuli a načerpali sil, základním,
středním, vyšším i vysokým školákům i těm starším přeji dlouhé
a hodnotné prázdniny a všem hodně zdraví a šťastný návrat
z rekreací. A deváťákům a malým předškolákům přeji, aby pro
ně vstup do další důležité životní etapy byl co nejhladší
a nejpříjemnější.
Martin Toman, starosta obce
Jak jsme volili u nás?
Volby do Evropského parlamentu 23. 5. – 24. 5. 2014
Voliči v seznamu
841
Platné hlasy
120
Volební účast v %
14,27
Strana
číslo
název
Platné hlasy
celkem
v%
28
23,33
5
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
6
Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO 2
1,66
Slunce, seno, sečení…
7
Koalice TOP 09 a STAN
19
15,83
Jako každý rok i letos kupodivu roste tráva, a to
v množství větším než malém. Jako každý rok s tím kromě
použití přípravku „randap“ (záměrně neuvádím obchodní
název), přípravku kosa či srp, nebo přípravku motorová
sekačka či živá sekačka (ovce, koza, skot), nic neuděláme.
Ještě mě napadá přípravek beton třídy 10 a asfaltobeton
ACO11 tloušťky 5 cm, ale to je řešení nastalé situace fatální,
mnohdy nevratné. Zkrátka tráva roste a krotit se musí. Já bych
chtěl požádat všechny ty, kteří dostali doma důvěru a vlastní
oprávnění na používání sekaček, cirkulárek a jiných hlučných
strojů, aby jejich používání omezili na všední dny a neděli
nechali na klidný odpočinek sobě i sousedům v širokém okolí.
Budete mít můj dík a jsem přesvědčen, že nejen můj. Chápu,
že zaměstnání a že dojíždění a že čas jindy není, ale… když to
jen trošku půjde – děkuji.
9
LEV 21-Národní socialisté
3
2,50
10
Komunistická str.Čech a Moravy
13
10,83
14
Česká str.sociálně demokrat.
11
9,16
16
ANO 2011
5
4,16
19
Česká strana regionů
1
0,83
20
Občanská demokratická strana
20
16,66
22
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
2
1,66
23
Strana zelených
4
3,33
24
Strana svobodných občanů
2
1,66
27
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
2
1,66
31
Republika
2
1,66
32
Česká pirátská strana
6
5,00
Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo se od minulého vydání Zpravodaje sešlo
dvakrát na veřejném zasedání a to 14. dubna a 2. června.
Zasedání 14. dubna nebylo zahájeno, jak bývá zvykem,
rozpočtovou změnou, ale určením zodpovědné osoby
za projednání změny územního plánu. Zatímco dříve automaticky za provedení změny bylo zodpovědné vedení obce,
potažmo starosta, automaticky v rámci výkonu své funkce,
podle novely územního zákona teď musí zodpovědnou
osobu určit zastupitelstvo. Světe, div se, zodpovědnou
osobou byl určen starosta. Inu, kam bychom se dostali bez
neustále se upřesňujících zákonů. V dalším bodě byly
schváleny příspěvky místním sdružením, fotbalistům, SDH
a včelařům. Třetím bodem byl nákup pozemku. Jeho koupí
přejde do majetku obce větší část prostor za Dolánkem a je
to další krok k tomu, aby se zde mohly vybudovat stavební
parcely. Čtvrtým bodem byla obvyklá změna rozpočtu.
Koupí pozemku a zařazením dalších akcí se tak rozpočet
dostává do mínusu o více jak dva miliony korun. Schodek
bude vyrovnán přebytky z hospodaření minulých let.
Dalším bodem byl převod zlepšeného hospodářského
výsledku školy do fondů školy. V následující části jednání
se projednávaly žádosti o prodej obecních pozemků. V jednom případě nebyl prodej schválen, druhá žádost bude ještě
jednou prověřena a bude o ní rozhodnuto na příštím
zasedání. V různém se pak projednávaly možnosti dalších
akcí. Oprava komunikace na Rohách, rekonstrukce střechy
a odstranění plastiky před obchodem z důvodu rozšíření
parkování. O plastice byla delší nejednoznačná diskuse.
Nakonec těsně zvítězil názor na její odstranění. V zápise se
dočteme, že nemá prakticky žádné využití a že se jedná
pouze o dobovou plastiku. Prakticky žádné využití... krásný
argument, když mluvíme o plastice. Dále zastupitelstvo
schválilo výjimku z počtu žáků ve škole. Je potěšující,
že bylo nutno i navýšit povolený počet dětí v mateřské
školce. Znamená to, že časem bude i dost dětí v základní
škole. Na závěr pak bylo zastupitelstvo informováno o jednání
3
s památkovým ústavem o možnosti opravy kapličky
v Rojšíně.
Zasedání 2. června se konalo na obecním úřadě v kanceláři starosty. Nejprve se projednávaly žádosti o prodeje
pozemků, jedna žádost nebyla schválena, jedna bude realizována. U třetí je třeba vyjasnit dosud panující nejasnosti,
a proto byla odložena. Zastupitelstvo také schválilo přijetí
dotace od SFŽP na zateplení školy. Hlavním a nejdelším
bodem zasedání zastupitelstva byla změna rozpočtu. Důvodů
bylo několik. Jedním z nich byla rekonstrukce chodníku ke
škole. Po dlouhé diskusi o možnostech rozšíření tohoto chodníku se dospělo k závěru, že později bude k tomu vhodnější
situace a jako náhradou bude rekonstruován chodník kolem
hřiště. Dále se diskutovalo zařazení dalších akcí do letošního
rozpočtu. Tím se ovšem letošní schodek navyšuje na více jak
tři miliony. Námitka, že by se do takového schodku nemělo jít,
byla odmítnuta, protože v pokladně je přebytků z minulých
rozpočtů dost. No a třetím bodem diskuse nad rozpočtem byl
fakt, že v rozpočtu není uvedeno zateplení školy a právě
schválená dotace na realizaci této akce. Přes námitku, že tyto
položky nelze zařadit do rozpočtu, protože se očekávají vícepráce, byl nakonec návrh na zařazení schválen. Definitivní
rozpočet pro tuto chvíli je tedy na částce kolem třiceti dvou
milionů korun a schodek činí kolem osmi milionů.
Proběhly volby do evropského parlamentu. Nejen v naší
republice, ale i v celé Evropě byly poznamenány velmi
malou účastí. Velkého sluchu dosáhli ti, kteří společnou
Evropu nechtějí. A často, pokud jste se důkladně podívali na
jejich argumenty, byste zjistili, že dotyční nemají ponětí
o tom, o čem evropský parlament rozhoduje, či jak
v předmětné kauze rozhodl. Proč si dotyční chtějí posvítit na
věci, které evropská komise zamítla právě z důvodu jejich
problematického smyslu? Proč si raději nechtějí posvítit na
naše zákonodárce a úředníky, kteří nezávazné doporučení
přetvoří do zákonů a předpisů a ještě je zpřísní? Dokáží vzít
v úvahu ekonomicky vyčíslitelné efekty společného fungování? Uvědomují si, že pokud se nedokážeme dohodnout
a budeme pořád bojovat jen o ten svůj malý píseček,
převálcují nás ekonomiky z jiných kontinentů? Ano, je třeba
hlídat, aby nevznikaly nesmyslné předpisy a úřednické komplikace. Koneckonců historie nám ukazuje, že přebujení
administrativního aparátu, který nakonec funguje sám pro
sebe, nikoli pro efektivní řízení státu byl téměř vždy jedním
z příznaků zhroucení dané civilizace. Na druhé straně rozvoj
byl vždy podmíněn rozsáhlou spoluprací.
Na závěr přeji všem pěkné prožití léta a dovolené bez
komplikací.
Libor Lev, místostarosta
Pochvala
Jistě jste si všimli kvetoucího záhonu okolo hřiště. Největší zásluhu na něm má paní Jana Postlová. To ona přišla loni s nápadem a také se pustila do jeho realizace. Vyrobila letáčky (aby přišli ti, co mají nějaké trvalky, anebo alespoň chuť pomoct) a roznesla je do schránek. Sešlo se nás asi osm a kytiček spousta. Posázeli jsme skoro celý kus a dobré duše dosadily dodatečně zbytek.
Zjara při prvním pletí jsem nadávala jako špaček. Ne na plevel a kamení, ale na neřády, co si na záhonu venčili psy, odhazovaly
nedopalky cigaret i rozbili skleněnou lahev. Obecní pracovníci pak srovnali a zaseli prostranství za plotem na hřišti a celý prostor
zkrásněl. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nezištně přiloží ruku k dílu, aby byla naše obec čím dál hezčí a lépe se tu žilo. Vždyť
je radost podívat se na kvetoucí prostranství nejen u hřiště, ale třeba na to léta pečlivě udržované u Běrtů, nebo u hřbitova s obnoveným křížkem, což je zásluha paní Mikešové a Trůblové. Na snímku jsem při pletí zachytila tři děvčata z družiny - Vanesku,
Janičku, Terezku, a dokonce jim sám od sebe pomáhal šesťák Filip Švarců. Všichni mi řekli, že to dělají rádi a baví je to. Nejlepší
je asi osobní příklad dospělých, družinářka Jana mi ze záběru utekla. Ještě jednou díky i všem nejmenovaným dobrým lidem, kteří
vidí dál, než k hranicím svého plotu. A ty ostatní prosím: „Alespoň neničte!“
4
Z historie naší obce
FARNÍ OSADA BRLOH (3. část)
od místního učitele Jana Eliase z roku 1894
Posloupnosť duchovních správců v Brloze.
Pokud matriky farní, které r. 1660 začínají, nám
vykazují, možno určiti posloupnosť duchovních správců
v Brloze dosti přesně a nepřetržitě. Ze starších dob ale
toliko připomíná se v letech 1393 a 1394 farář v Engelwerthu pod čímž vyrozumívá se fara zdejší. Název tento
upomíná německý název vesnice Brlohu v obecné mluvě:
„Wertlin“.
Rok 1402 připomíná se Mikuláš, biskup Salubrienský,
bývalý farář v Brloze, kdy potvrzen pro faru Boršovskou,
nyní klášteru Vyš. Brodskému náležející.
Od r. 1644 do 1650 byl zde farářem Alexander Václav
Bartolomides Blovský z Blovic, jak vidíme z listin, jež podepisuje „třesoucí se rukou“ v letech dotýčných, kdy bral
z Kuglveitu 5 kop grošů. Nejspíše sem ale přišel dotýčný
duchovní správce již r. 1641, protože téhož roku fara zdejší
posledně osazována byla. Zároveň ale musel administrovati
faru Křemežskou, snad z nedostatku katolických kněží, snad
i pro malý počet katolíku věřících v Křemži, kde dříve husitství, nyní protestantismus hojně přívrženců nacházel.
Roku 1660 uvádí se již v nových matrikách Jakub Ferdinand Zralík, jenž také obě fary spravoval až do své smrti
r. 1683.
Osiřelé farnosti po 13 měsíců řídil františkán P. Hynek
Antonín Müller, který r. 1684 předal správu duchovní
novému faráři Františku Neuhofferovi z Nového Dvoru,
který ještě až do své smrti r. 1687 řídil faru Brložskou
i Křemežskou, kterážto druhá hned po smrti jeho osazena
byla samostatným správcem duchovním. Na místo faráře
Brložského dosazen ihned v květnu 1687 Lukáš Foytl, jemuž
pod správu dána fara Čakovská, která doposud ku
Lhenicům patřila. Po tříletém řízení osady zdejší povolán
jest na věčnosť dne 22. června 1690 ve stáří 39 let.
Nástupcem jeho stal se Jan Hynek Rohoušek, který zde
pobyl až do r. 1706. Za něho úplně znovu zřízen byl kostel
zdejší a dne 11. září 1704 od kardinála Leopolda
z Kolloničů slavnostně vysvěcen.
Po něm vedl duchovní správu Filip Marianus Rabl,
rodák Brložský až do své smrti dne 11. května 1715. Farář
tento opravil a zříditi dal sochu sv. Jana Nepomuckého „na
písku“ stojící a položil jedno sto zlatých, aby za úroky z peněz těch učitel, tou dobou spolu i kostelník, u sochy té
v každou sobotu se modlil a zpíval- pobožnosť tu koná
kostelník v době letní každého svátku. –Mimoto koupil od
Jasného patrona ku faře pole „Rejty“ řečené za 300 zl.,
aby za něho mše svaté ročně čteny byly. Dle vůle jeho
náleželo pole to patronovi, ale farář Brložský jej vždy užívati měl proti pouhému placení zeměpanských daní a vojenských přirážek.
V letech 1715-1727 byl farářem Brložským i Čakovským Adam Soltzner, za něhož přestavěn farní dvůr ku
nařízení kněžny Marie Arnošty z Eggenberku r. 1716.
Nástupcem jeho stal se r. 1727 Josef Schnelzer, který
zde jenom 4 roky pobyl, načež se r. 1731 stal farářem
v blízkém Pištíně, kde život svůj dokonal.
Na osiřelý stolec dosazen Jáchym Šťastný, který po
dvouletém pobytu na osadě zdejší r. 1733 přesazen jest do
Bílé Hůrky u Vltavského Týnu, kdež pak co čestný děkan
život svůj dokončil.
V letech 1733-1744 byl zdejším farářem Bartoloměj
Hlava, jenž ještě faru Čakovsku na starosti měl. V dobách
těchto opraven a posvěcen hlavní oltář dne 3. dubna 1734 od
světícího biskupa Pražského Rudolfa šlechtice ze Šporků. Po
jedenáctileté práci na osadě zdejší, odebral se r. 1744 na faru
do Mirotic na Písecku, odkudž pak do Chýnova na Táborsku
se dostal, kdež co děkan život svůj koncem r. 1753 dokonal.
V letech pak 1744 až 1754 osadu zdejší řídil Jiří Haydler, jenž po smrti předchůdce svého stal se děkanem
Chýnovským, kdež život svůj dokonal. Za tohoto faráře
neopatrností služky, vyhořela r. 1751 nově postavená fara.
Vyhořely totiž stáje, v nichž několik kusů dobytka uhořelo,
krytba, veškerá píce, až na sýpku, která ochráněna byla.
Škody měl farář sám přes 700 zlatých. S farou zároveň
vyhořela stavení Hajný č. 24 a Máče dříve Pejcha č. 25.
V letech 1754 až 1759 nástupcem jeho byl Matěj Svoboda, který všemožně staral se o zvelebení svatyně zdejší.
Všechny tři oltáře jsou obnoveny, nový stříbrný kalich zakoupen, alba a dalmatiky pořízeny. Po pětiletém zde působení
přesazen jest do Bílé Hůrky, kdež život svůj dokončil.
Od r. 1759 až 1778 působil zde co farář Brložský František Moučka, jenž dříve po 17 let kaplanem v Protivíně, na
to 13½ roku v Netolicích, načež zdejším farářem se stal.
Hned na počátku působnosti na osadě zdejší dostalo se jemu
té cti, že mohl vyhlásiti osadníkům zdejším odpustky 7 let
udělené pro oltář sv. Barbory bullou papeže Klementa XIII.
Roku 1762 dal postaviti varhany, které dříve u okna stávaly,
postaviti do středu choru. V letech 1766 a 1767 kostel farní
úplně vybílen jest, kameny tesanými vydlážděn a věž znovu
pokryta. Roku 1770 dne 29. července vysitován kanonicky
od světícího biskupa Pražského Jana Ondřeje Kaysera,
přičemž mnoho věřících sv. biřmování dosáhlo. V době té
darovány Jasným patronem věžní hodiny z Červeného
Dvoru a upraveny od Šimona Pekaře, krejčího z Brloha.
V letech 1778 až 1788 osadu farní Brložskou a ještě po
tři léta, jako jeho předchůdci faru Čakovskou řídil farář Antonín Kerner. Roku 1781 totiž zřízena a osazena fara v Čakově
patentem císaře Josefa II. V náhradu zkrácené štoly bral zdejší farář 50 zl. z Čakova. Roku 1785 zřízeno nové biskupství
v Č. Budějovicích a zdejší fara mu přidělena byla. Na válečné
útraty povstalé slezskými a tureckými válkami musel zdejší
farář platiti 7,3% přirážky, což ve třech lhůtách zaplatiti měl.
Na zdejší faru vypadlo 56 zl. 10 kr., z čehož dvě dávky zaplaceny byly. Třetí část ale pro obtížnost a chudobu zdejší fary
r. 1790 nástupci odpuštěna byla. Duchovní tento správce byl
v posledních letech věku svého nemocen, takže nucen byl
držeti si osobního kaplana Františka Krňovského, jak vidíme
z kněžského directoria z r. 1786. Tento duchovní správce
a farář zemřel po dlouhé nemoci konečně dne 25. září 1788.
Nástupcem jeho stal se Jan Bartoloměj Staně, rodák
Strakonický, který řídil osadu zdejší od 6. listopadu 1788
do 22. dubna 1798, kterýžto den povolán byl na věčnosť.
Farář tento býval dříve kaplanem ve Vacově u Vimperka,
5
6
potom v Bavorově, načež stal se sídelním kaplanem
v Heřmani u Protivína, odkudž povolán jest do Brloha. Za
něho dekretem císaře Leopolda II. ze dne 26. prosince 1789
ustanoveno bylo, aby náhrada za odpadlou filiálku
Čakovskou ročních 59 zl. 35 kr. napříště vyplácela se z nově
zařízeného náboženského fondu proti čtvrtletním kvitancím.
Po smrti jeho administroval faru zdejší kaplan František
Krňovský, bývalý osobní kaplan faráře Kernera. Když ale
administartor tento přesazen do Veselí, ustanoven
zástupcem jeho kaplan Kašpar Drška, Lišovský rodák.
Dnem 12. června 1798 potvrzen byl za faráře zdejšího
Karel Raab, rodák písecký, který zde až do r. 1803 působil.
Pán tento býval kaplanem v Kašperských Horách, Nezamyslicích u Horažďovic, Kušvartě, Ševětíně a konečně v Netolicích, celkem po devatenáct let. Za něho přelit jest veliký
zvon zdejší u zvonaře Josefa Pernera z Č. Budějovic; váží
618 liber a náklad za práci tu obnášel 206 zl. 58 kr.
Koupeno jest také nové ciborium a nový kalich, protože dva
kalichy a ciborium byly kostelu právě ukradeny. Pro chabé
zdraví uchýlil se farář tento na odpočinek do Broumova na
pruských hranicích, kdež z pense ročních 300 zl., jež mu dva
nástupcové Brložští vypláceti museli, živ byl, až jej dne
23. dubna 1819 neúprosná smrť zachvátila.
Za administratora „in realibus et spiritualibus“
dosazen byl r. 1803 Karel Bor. Pelzeter, Čech z Č. Budějovic.
Faru zdejší řídil po 10 let do r. 1813. Za něho udály
se důkladné opravy jak na kostele, tak i ve faře, což vše r. 1805
dokončeno bylo. Za něho konečně bylo zřízeno kaplanské
místo při faře zdejší. Když ale tento administrator r. 1813
farářem v Doudlebech se stal, jmenován administrátorem
„in spiritualibus et realibus“ dnem 1. července 1813 Jan
Nep. Spievák, rodák z Lomnice, bývalý lokalista v Heřmani
u Protivína. Po úmrtí faráře Raaba v Broumově dne 23. dubna
1819 jmenován jest farářem skutečným. Když ale r. 1826 pán
tento přesazen jest za faráře do Blíska, kdež co biskupský
vikář život svůj dokonal, jmenován byl nástupcem jeho František Šindelář, rodák ze Sedlíkovic u Strakonic. Býval
kaplanem v Křešťovicích u Písku, zámeckým kaplanem
v Heřmani, načež dne 22. října 1826 na zdejší faru presentován a dne 13. května 1827 slavnostně instalován. Za něho
dály se rozličné opravy. Působil na osadě zdejší až do své
smrti, která jej 27. února 1840 zastihla.
Na uprázdněný stolec dosedl dne 17. prosince 1840
Vojtěch Jakeš, rodák z blízkého mlýna „u Cvrčků“, který
řídil osadu zdejší až do své smrti dne 16. října 1863. Býval
dříve kaplanem v Počátkách, načež počátkem r. 1829 dostal
se za kaplana do Prachatic, kdež později katechetou
a ředitelem škol byl. Za tohoto faráře událo se mnoho oprav
jak na farní budově a chrámu Páně, tak i v hospodářství.
Mimo jiné přelit byl u zvonaře Pernera v Č. Budějovicích
veliký zvon, vážící po přelití 629 liber a nápisem: ECCe
nVnC noLa sonat-a Dore MVs (1860). Tento duchovní,
zkušený to pedagog, všemožně staral se i o školu, a k jeho
popudu vystavěna jest nová školní budova, která pak dne
2. srpna 1857 slavnostně jest posvěcena. Za něho postavena
byla kaple v Roušíně a sv. Ondřeje pod Kuglveitem. Leží
pohřben u vchodu do sakristie.
Nástupcem jeho stal se Jan Bezpalec, rodák z Volešníku
ve farnosti Zahájské a působil zde od 8. února 1864 až
do smrti své 19. října 1879. Farář tento pečoval nejen
o vykrášlení chrámu Páně, ale i zvelebení hospodářství.
Když ale nelítostná smrť pána toho zachvátila, jmenován
zdejším farářem Václav Papoušek, rodák z Markvatic u Velešína, bývalý zdejší kaplan a později farář v Křešťovicích
u Písku. I tento farář pečoval o zvelebení hospodářství při
faře zdejší, které tím rozličných změn se dočkalo. Jako farář
působil na zdejší osadě od počátku r. 1880 až do své smrti
dne 16. října 1887.
Nástupcem jeho stal se Václav Váša, rodák z Pistiny
u Jindřichova Hradce, který místo zdejší dnem 20. března
1888 nastoupil a v hodnosti té zůstal do smrti své dne
25. prosince 1891. Týž býval kaplanem v Terčí Hoře
u Nových Hradů, Volarech, Protivíně a Netolicích, konečně
sídelním kaplanem při poutnickém chrámu Páně ve Mláce
u Třeboně. V době jeho působnosti staly se četné opravy
v chrámu Páně zdejším i při farní budově. Zařízen byl také
nade vsí nový osadní hřbitov ve výměře ½ jitra.
Nástupcem jeho stal se Jakub Kocábek, rodák ze
Lhotky, bývalý kaplan Lhenický, později farář na Horách
Ratibořských u Tábora. Horlivý tento duchovní všemožně
se stará nejen o zvelebení svatyně zdejší, ale i pečuje
o blaho duší sobě svěřených. Roku 1893 odbývána byla zde
sv. Missie v obou jazycích a právě po roce odbývala
se opětně. Pán Bůh Nejvyšší račiž ho dlouhá léta zdejší
osadě zachovati a jemu věku milostivě prodloužiti.
Čtvrtá várka citátů z roku 1845
z „Památní knihy obce Roušínské“:
Kdo na otce, matku sáhne,
toho peklo k sobě stáhne.
Neštěstí jest v domě přec
každá ukradená věc.
Necháváš li ležet svoji hřivnu ladem:
zázrakem se stane, neumřeš li hladem.
Vlastního se bojí člověk stínu
má li na svědomí těžkou vinu.
Co je do tvé hlavy, máš li špatné mravy.
Jestli od zloděje kupuješ
ve zlodějský spolek vstupuješ.
Věci nalezené, ale nevrácené
- jsou co ukradené.
Slovo spěšné bývá směšné,
bývá často nebezpečné.
Neměj kostel za svou postel!
Skrývá lest svou hluboko, kdo jest přítel naoko.
Kteří na cti utrhají,
jazyky prý hadí mají,
a kteří je poslouchají,
také v zlou se pověst dají.
Marta Tomanová
Jak se žije v Rojšíně bývalému
zastupiteli…
Dnes jsem si k rozhovoru pozvala pana Jana Hrubeše
z Rojšína, který se po mnoho let aktivně podílel na chodu
obce Brloh i Rojšín. Zastupitelem sice už není, ale stále se
stará (podotýkám nezištně) o rojšínský sběrný dvůr. Letos
oslaví životní jubileum 70 let. Má dvě děti a tři vnoučata.
Kde jste se narodil? V Českých Budějovicích.
Vidíte, a já si celou dobu myslela, že pocházíte
z Chlumu u Křemže. Bydleli jsme v Budějovicích
v Pětidomí, děda vlastnil malou fabričku. Bylo to docela
blízko nádraží, a když za války začaly na město padat
bomby, odešli naši s námi na venkov. Druhý děda byl
chlumský mlynář, proto jsme šli tam. No a po roce 1948
fabričku znárodnili, a už nebylo kam se vrátit, proto jsme
zůstali v Chlumě.
Pocházíte z velké rodiny? Ani ne. Matka byla sama
a otec měl dva bratry. Já mám dvě sestry a bratra, ten už bohužel nežije.
Kam jste chodil do školy? Do Křemže.
A potom? Pak jsem se ve Strakonicích vyučil galvanizérem. Po vojně jsem nastoupil do KOH-I-NORu
v Budějovicích.
Líbila se vám vaše práce? Líbila, dělal jsem ji 42 let.
Napřed jako dělník, pak jsem si udělal večerní chemickotechnologickou průmyslovku a pracoval jako mistr a potom
až do důchodu jako vedoucí galvanovny. A stále ve stejném
podniku. Práce to byla zajímavá, obzvlášť po revoluci, když
se otevřely možnosti nákupu nových technologií.
Jak jste se dostal do Rojšína? Z Rojšína je moje
manželka. Seznámili jsme se, když jsem jezdil do práce
a ona do školy do Budějovic. No a po čase, před
sedmačtyřiceti lety, přesně 18. listopadu 1967 byla svatba.
Kdy jste se zapojil do dění v obci? Celkem hned,
tenkrát měl Rojšín ještě dostatek obyvatel, proto měl i svůj
národní výbor. Pak se okolní vesnice sloučily pod
střediskovou obec Brloh a tady jsem pracoval ve finanční
komisi. Po revoluci mi byla nabízena i funkce starosty, ale
musím říct, že jsem dal přednost stálému zaměstnání. Přijal
jsem post místostarosty, celkově asi po tři volební období
a jedno období jsem byl zastupitel.
Jak byste porovnal život v obci před a po revoluci.
Změny jsou k lepšímu, ale - co si budem nalhávat - i k horšímu. Například dřív se udělala spousta práce brigádně.
Každý se snažil, aby měl před barákem vysečeno, poklizeno
až na náves, ale dnes jsou jedinci, kteří klidně budou chodit
třeba v kopřivách. Vidí jen to své a o to za vraty ať se stará
obec!
Byl jste členem nějakého spolku? Ano. Byl jsem
u hasičů (s těmi už je to v Rojšíně horší, nejsou lidi), pak
u myslivců a včelařů. Tam jsem aktivní dodnes.
Jaké máte zájmy a koníčky? Jak jsem říkal včelaření,
myslivost, rád čtu (hlavně humorné věci a různé zajímavosti) a pak hospodaření kolem domu.
Umíte vařit? Umím.
A co rád jíte? Nejsem vybíravý, jím všechno.
Sportujete? Dřív jsem hrával míčové hry, hlavně volejbal. Teď v rámci bypassu, už nic.
Máte nějaké hospodářství, zahrádku? Akorát králíky,
slepice a včely. O zahrádku a kytky se stará moje žena, to je
její velká záliba, tam já funguji pouze jako pomocník.
Zpíval jste v kostelním sboru, zazpíváte si třeba
i doma? Doma si občas s manželkou zazpíváme, ale sbor
již neexistuje. Teď už zpívám, jenom když mi to jde.
Jak se vám v Rojšíně žije, co se vám líbí, co ne?
V Rojšíně se mi žije dobře. Vadí mi akorát, že trvá dlouho,
než se na těch osadách něco udělá. Chceme mít taky pěknou
náves. Třeba zídka kolem kaple, vyřízení opravy se táhne
už několik let. Chtělo by to zase mít nějakého Rojšíňáka
v zastupitelstvu, aby se snažil naše požadavky protlačit.
Staráte se v Rojšíně o kapli? Já nemám klíče. Když je
třeba, posečeme trávu, o úklid vnitřku (hlavně před poutí) se
postarají především ženy.
Pokud vím, děti zakotvily blízko, chodí si k vám
vnoučata pro rady či životní zkušenosti? Děti máme blízko.
Jitka je v Rojšíně a Vojta v Chlumě, ale vnoučata si pro rady
už nechodí. Všem už je přes dvacet, tak jsou chytří dost.
Máte nějaké přání na závěr? Hlavně zdraví!
Děkuji za rozhovor. Byl jste opravdu hodně stručný.
Přeji Vám krásný podzim života. Hodně elánu, životního
optimismu, veselé i zajímavé čtení a hlavně přeji pevné
zdraví Vám i celé rodině.
MT
7
Rybářské štěstí
neopustilo Michala Kadlece ani letos. 16. června chytili s kamarádem Petrem Stropkem na Lipně dva úctyhodné amury:
94 cm - 12 kg a 98 cm - 11,8 kg. Gratulujeme!
Pozvání do knihovny
Cestovatelské besedy
V polovině dubna nám vyprávěl zážitky z dvouletého působení na Sibiři pan Ondřej Meloun a na
začátku června nám povídal o Iránu – Íráku světoběžník Fanda Trapl. Obě přednášky byly velice
zajímavé a určitě mnohým z nás změnily pohled na obyvatele těchto zemí. Děkuji velice oběma
pánům i za to, že byli ochotni se zkrácenými verzemi předstoupit před žáky naší školy. Velice mě
potěšil zájem spoluobčanů, tolik lidí nepřišlo ani na leckterý koncert. A taky děkuji paní ředitelce, že nám poskytla zázemí
s potřebnou technikou. Fanda, který už procestoval asi 70 zemí světa, je nyní na Novém Zélandu. Už teď se těším, že se
s námi o nabyté nové zážitky zase někdy podělí.
Literární Šumava 2014
8
Letošní 18. ročník vzájemného setkání jihočeských a západočeských knihovníků pod názvem „LITERÁRNÍ ŠUMAVA“ se konal tentokrát ve Volarech. Ve čtvrtek 22. května se v Městské knihovně Volary sešlo asi 40 knihovnic a pouze
1 knihovník. Ubytování i veškeré přednášky probíhaly v Městském hotelu Bobík, kde nás srdečně přivítala i starostka Volar
paní Martina Pospíšilová. Hotel Bobík prošel asi před 2 roky zásadní proměnou a modernizací. Svou jedinečnost staví na
propojení výjimečnosti lázní, s vynikající hotelovou kuchyní a vlastním minipivovarem. Víte, že zdejší konopné lázně jsou
unikátním projektem v celé Evropské unii? Odpoledne nás o jejich blahodárných účincích informoval Jiří Stabla, zakladatel značky Carun a mnoha konopných lékáren u nás i v zahraničí. Více informací lze najít na internetu.
Naším hlavním tématem bylo ovšem knihovnictví a literatura. Proto večer mezi nás přišli volarští autoři Roman Kozák
a Jaroslav Pulkrábek s nakladatelem Petrem Čmerdou. Roman Kozák velmi zajímavě vyprávěl o šumavské literatuře i volarské
historii a byli jsme svědky křtu knihy Jaroslava Pulkrábka „Šumavské povídání aneb co v kronikách nenajdete“, kterou jsem
pro naši knihovnu zakoupila.
Druhý den ráno jsme navštívili Kreisbibliothek ve Freyungu, která je partnerskou knihovnou Městské knihovny
Prachatice. Paní ředitelka Nortburga Schreiner nás provedla knihovnou a seznámila s její činností. Německý spisovatel
Michael Sellner nám představil svou novou německo-českou dětskou knihu Kouzelné stromy, kterou jsme pak všichni
dostali i s česky psaným věnováním.
Ve Strážném jsme si prohlédli pěknou malou obecní knihovnu v rekonstruovaných prostorách a pokochali se stále se
zvelebující obcí (trpaslíci kvapem mizí.). Po obědě jsme si prošli naučnou stezku Soumarským rašeliništěm. V Lenoře jsme
si také prohlédli knihovnu a díky panu Egonu Urmannovi jsme se dozvěděli nejen zajímavosti z tohoto koutu Šumavy, ale
hlavně něco nového o historii česko-německých vztahů, k jejichž zlepšování se snaží neustále přispívat. Vyprávěl i řadu zajímavých příhod svých rodičů, příbuzných a sousedů z období konce války a krátce po ní. Dovedl nás k pomníku šumavské
hymny a jejího autora Andrease Hartauera. Další zastávkou byly České Žleby a hřbitov, na jehož zdi je pamětní deska Bohumila Hasila, bratra „Krále Šumavy.“ Na toto zastavení jsme večer navázali besedou s Davidem Janem Žákem, autorem
knihy Návrat Krále Šumavy (tu už taky máme ve fondu).
V sobotu se nám dostalo slavnostního přijetí starostou města Prachatice ing. Martinem Malým, a to přímo v obřadní
síni města. Při krátké prohlídce centrem Prachatic za doprovodu Mgr. Pavla Fencla, ředitele muzea, jsme se dozvěděli něco
o historii města a podívali jsme se i do muzea. Osmnáctý ročník jsme zakončili v Městské knihovně Prachatice.
Letos jsme nebyli daleko, dalo by se říct přímo za humny. Ale musím se přiznat, že téměř na všech těch zajímavých
místech jsem byla poprvé. Věřte, že opravdu stojí za to, ten krásný koutek naší země navštívit.
Pasování na čtenáře
V pátek 13. června přišli prvňáčci se svou učitelkou Boženou Němcovou na „PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE“ a s nimi
přilétlo do knihovny celé hejno motýlků. Děti mě velice překvapily svou ukázněností a kamarádským přístupem, když
držely pěstičky spolužákovi, kterému dělalo čtení trochu potíže. Pasoval je starosta Martin Toman a popřál dětem, aby
v knihách nacházely poučení i zábavu. Jako dárek dostali všichni knížku s věnováním, záložku, CD s pohádkami a na cestu
něco dobrého na zub. Věřím, že si cestu do knihovny dobře zapamatovali a brzy opět přijdou, alespoň zkontrolovat ty
motýlky, co se zabydleli na síti v dětském koutku.
9
Nové knihy
Beletrie pro děti:
David Koval – CO TO SVÍTÍ NA OBLOZE?
Marcin Przewozniak – AHOJ, MARKÉTKO!
James Herriot – VÁNOČNÍ KOŤÁTKO
Bohumír Socha – TAJEMNÝ ŽIVOT SNĚHULÁKŮ
Iva Procházková – PĚT MINUT PŘED VEČEŘÍ
Thomas Brezina – DRAČÍ MEČ (6. dílů)
leporela: ROZVERNÁ MLÁĎÁTKA
pohádky: POHÁDKY O PRINCEZNÁCH
Dušan Taragel – POHÁDKY PRO NEPOSLUŠNÉ DĚTI
verše: Antonín Šplíchal – NAUČ MĚ MLUVIT
Martina Kavková – JAK ZVÍŘÁTKA PEKLA KOLÁČE
pro mládež: David Walliams – MALÝ MILIARDÁŘ
Ilona Fišerová – NA ORLÍCH KŘÍDLECH
Melody Mayer – HOLKY NA HLÍDÁNÍ (2. díly)
Věra Řeháčková – KAMARÁD Z PLANETY MERTON,
SÁŘIN PŘÍBĚH
Naučná literatura pro děti:
Pavla Šmikmátorová – HRAJEME SI NA POHÁDKY
Jan Cézar – NĚCO NAD NÁMI JE
Lucie Dvořáková – ORIGINÁLNÍ TVOŘENÍ PRO
MALÁ I VELKÁ STVOŘENÍ
Pavel Pecina – NAUČ MĚ POZNÁVAT ZVÍŘÁTKA
Jan Michal Mleziva – VYJMENOVANÁ ČTENÍ O PŘÍRODĚ
Beletrie pro dospělé:
G. B. Shaw - PYGMALION
romány: Iveta Pačutová – VYKUPITEL DUŠÍ
Leena Parkkinenová – NA ŘADĚ JE MAX
Hana Marie Körnerová – HEŘMÁNKOVÉ ÚDOLÍ
Vlasta Javořická – ZLATÝ PTÁČEK, OHEŇ BEZ UHLÍ
romantika: Barbara Cartland – SÍLA LÁSKY
Elizabeth Lowell – NEPOKOJNÁ LÁSKA
Elizabeth Essex – CESTOU VÁŠNĚ, TUŠENÍ HŘÍCHU
Susan Johnson – DÁMA Z OBRAZU
povídky: Annie Proulx – TAKHLE JE TO DOBRÝ
Tereza Boučková – ŠÍLENĚ SMUTNÉ POVÍDKY
detektivky:
Robert Galbraith (J. K. Rowlingová) – VOLÁNÍ KUKAČKY
Jeffery Deaver – ILUZE, DÍVČÍ HROB, TANEČNÍK,
SBĚRATEL KOSTÍ
Erica Spindler – DÍVEJ SE, JAK UMÍRÁM
SVĚTOVÉ KRIMIPOVÍDKY
Jo Nesbo – ŠVÁBI, ČERVENKA, LEVHART
sci-fi:
James a Kathryn Morrow – SÍŇ SLÁVY EVROPSKÉ SF
tajemno: Amanda Quick – KLÍČ K TAJEMSTVÍ
historické: Jean Plaidy – KRÁLOVNA Z PROVENCE
David Růžička – NEJKRÁSNĚJŠÍ POVĚSTI
ze současnosti:
Karel Vlášek - VESELÉ PŘÍHODY PODIVNÉ KRÁSKY
Lenka Teremová – DENÍK PRO MÉHO PSYCHIATRA,
DUŠE V LABYRINTU,
PRSTÝNEK Z LEVANDULE
Věra Řeháčková – DŘÍV NEŽ SE ROZLOUČÍME
skutečné příběhy: Dan Svátek – HODINU NEVÍŠ
Miroslav havel – NA LOVU MEDVĚDŮ
Lenka Teremová – NĚKDO MĚ VEDE ZA RUKU
PŘÍBĚHY Z CUKRU
Naučná literatura pro dospělé:
Radka Fleková – HÁČKOVÁNÍ S KORÁLKY
Ladislav Špaček – MALÁ KNIHA ETIKETY
SOPTÍCI – Jak pomoct dětem se zvládáním zlosti
Eva Filgasová – UŽ ZASE NEVÍM, CO UVAŘIT
VAŘÍME ZDRAVĚ BEZ LEPKU
historie: Richard Overy – TŘETÍ ŘÍŠE
Patrick Hunt – DESET OBJEVŮ, KTERÉ ZMĚNILY
HISTORII
VELKÉ DĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ – čtyři svazky
zdraví a psychologie:
MUDr. Vladimír Vogeltanz – CO S DOKTOREM 2
Michail Tombak – CESTA KE ZDRAVÍ
Thorwald Dethlefsen – NEMOC JAKO CESTA
Jed Diamond – MRZUTÝ MUŽ? VÍM, JAK NA NĚJ!
HLEDÁNÍ SMYSLU V ZÁŽITCÍCH
BLÍZKOSTI SMRTI
Helena Veličková – GRAFOLOGIE – nové pohledy
Jaroslava Urbanová – SPIRÁLA MOUDROSTI
cestopisy:
Leoš Šimánek – NA KANADSKÉM SEVERU,
POBŘEŽÍ PACIFIKU
Přijďte, nabídka je bohatá. Ještě jsem vás chtěla upozornit na nový, velice kvalitní časopis VÍTANÝ HOST NA
ŠUMAVĚ A V ČESKÉM LESE. Pro děti máme nově
MÉĎA PUSÍK, ČASOSTROJ a pro mládež BRAVO. Jinak
jsou k dispozici již známé časopisy: PRAKTICKÁ ŽENA,
GLANC, NÁŠ ÚTULNÝ BYT, VÝŠIVKA, DŮM A
ZAHRADA, VLASTA, UDĚLEJ SI SÁM, TOM A JERRY,
PRAKTIK, SVĚT KUCHYNÍ, SVĚT KOUPELEN,
RECEPTÁŘ i několik dalších titulů, které dostáváme
nepravidelně zdarma.
Přijďte, těší se na vás knihovnice Marta Tomanová.
Základní a Mateřská škola Brloh
Beseda o alkoholu
10
V pátek 25. 4. se první vyučovací hodinu žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili besedy o alkoholu.
S přednášející diskutovali o projevech vlivu alkoholu na zdraví a psychiku člověka, o závislosti na
alkoholu, o zařazení alkoholu mezi návykové látky apod. Beseda byla zakončena čtyřmi kvizovými
otázkami, kde čtyři z žáků získali (za správnou odpověď k otázce) sadu čtyř samolepek, které se vázaly
k danému tématu. K zamyšlení jistě stojí zmínka, že 3 z 10 žáků mezi 15. - 16. rokem života maj
í opakovanou a pravidelnou zkušenost s alkoholem.
Zdravá pětka
V měsíci dubnu se naše děti účastnily výukového programu Zdravá pětka. V rámci této výuky se v 1. - 3. třídě seznamovaly se zdravými potravinami, poznávaly ovoce a zeleninu na obrázcích. Vyzkoušely si také poznat ovoce podle chuti.
Nakonec si zkusily z kousků zeleniny a ovoce sestavit obrázky.
Sedmička vyhrála 1. cenu
Dne 5. a 6. května se naše třída a dvě holky z osmičky vypravila na výlet na Lipno. Vyhráli jsme totiž soutěž o
nejoriginálnější fotku. Cenou byl pobyt na Lipně (Chata Lanovka). Hned jsme se ubytovali a vybalili jsme si věci. Po obědě
jsme se vypravili na procházku. A nejvíc nás zaujala vzduchová trampolína, tam jsme si to užili. Odpoledne jsme se vypravili do Aquawordu se spoustou atrakcí, např.: divoká řeka, houba, vířivka a skluzavka. Bylo to supeeeeeeeer! A k večeru jsme
šli do Chaty Lanovky, kde jsme byli ubytováni. Viděli jsme Stezku korunami stromů, jak svítila. Všichni jsme padli, jak
jsme byli unaveni. Ráno jsme si mohli vybrat snídani - housky, koblihy, ovesné vločky. Po obědě nás čekalo překvapení.
Byl tam pan fotograf a fotil nás po celou dobu. Nejdřív na lanovce. A potom hurá na Stezku korunami stromů. Byl tam krásný
výhled. A kdo chtěl, mohl sjet tobogánem dolů. A hned nás napadlo jít na Bobovou dráhu. To byla jízda! Ani jsme nechtěli
odjet, bylo to úžasné. A děkujeme za odvoz panu Kukačovi a panu Houskovi. Tak ahoj!
7. třída
11
Česko sportuje
Dne 2. 5. 2014 naše škola uspořádala sportovní dopoledne s názvem „Česko sportuje“, což je nový projekt Českého
olympijského výboru a AŠSK na podporu sportu a zdravého životního stylu. Zaměřuje se především na rozpohybování dětí
1. a 2. stupně základních škol po celé republice. Nejprve se naši "malí" sportovci shromáždili na dvoře ZŠ, kde se společně
vyfotili ve tvaru a barvách české vlajky a složili náš vlastní olympijský slib. Také si připomněli pravidla fair play. Poté se
přesunuli na jednotlivá stanoviště a sportování mohlo být zahájeno. Žáci plnili následující disciplíny: skok daleký z místa,
člunkový běh, běh na 500 m (1. stupeň) a běh na 1000 m (2. stupeň), hluboký předklon, výdrž ve shybu, hod kriketovým
míčkem. A nakonec zbyl čas i na fotbal a další hry.
Sportovnímu tématu jsme se věnovali celý předcházející týden v různých hodinách (matematika - převody jednotek, VV
- koláž, anglických jazyk - názvy sportů, český jazyk (sloh) - popis pravidel hry, jaký mám sportovní vzor, přírodopis - svalstvo, zdravý životní styl, dějepis - historie OH, apod.) Výstupy z těchto hodin jsou vystaveny ve spojovací chodbě ZŠ.
Výlet do Třeboně
V pátek 23. května odjely děti z nejnižších tříd naší školy na svůj dlouho očekávaný výlet. Cílem naší cesty bylo město
Třeboň. Na zámku jsme zhlédli pohádku O čertově pokladu. Při představení jsme se dostali do Schwarzenberského sálu
a také do zámecké konírny. Viděli jsme též zámecký park, který nás lákal k pobíhání a ke hrám. Na náměstí jsme poseděli
v cukrárně, zmrzliny nemohly chybět. Z výletu jsme se vraceli s bohatými zážitky a i s malými dárečky pro své blízké.
Potřetí a naposled
Dne 24. 5. 2014 se konal již třetí turnaj v minivolejbale. Naši medvídci soutěžili stále jen ve žlutém minivolejbale. Měli
jsme 4 družstva: Medvědi I (Matteo Turchetta, Lukáš Postl) ve své skupině na 2. místě, Medvědi II (Honza Hajduch, Kačka
Fučíková a Verunka Chromá) ve své skupině také na 2. místě, Medvědi III (Jirka Pulkert, Honza Hošna a Adam Kocian)
ve své skupině na 4. místě a Medvědi IV (Adélka Pulkertová, Milan Fiala a Tadeáš Šešina) ve své skupině na 4. místě. Dobře
jsme si zahráli a umístili jsme se na skvělých místech.
Kristýna Jakešová a Míša Šustová
Pěvecký kroužek
12
Během letošního jara jsme se s děvčaty, které navštěvují sólové
hodiny zpěvu, zúčastnily dvou pěveckých soutěží. První z nich
„Jihočeský zpěváček“ se konala v sobotu 29. března 2014 v Jezuitském sále hotelu Růže v Českém Krumlově. Pro Petrušku
Hrubešovou to byla první taková soutěž a dostala čestné uznání za
účast, Adélka Valešová se této soutěže zúčastnila podruhé a byla
oceněna uznáním druhého stupně. Dále děvčata vy-stoupila na okresním kole pěvecké soutěže „Jihočeský zvonek“, kde se k nim ještě
přidala Anežka Procházková, pro kterou byla tato soutěž úplně první.
Anežka obdržela diplom za účast, Petruška H. dostala ve své kategorii
2. místo (stříbrné pásmo) a Adélka V. si vyzpívala první místo s postupem do krajského kola. Pro nás všechny to byla velice důležitá
zkušenost a srovnání s ostatními zpěváky z okolí. Děvčatům moc
gratuluji a těším se na další jejich úspěchy.
Klára Remsová
Den Evropy
26. května byli žáci 5. a 7. třídy v Českých Budějovicích v DDM (dům dětí a mládeže). Celou akci připravilo informační
středisko Europe Direct ČB spolu s Eurocentrem ČB. Pro žáky byly připraveny hry a soutěže s tématikou Evropy (kolo štěstí,
poznávací kvízy, velkoformátové puzzle s mapou Evropy, hod míčkem na hvězdičku) a za splněné úkoly i drobné odměny a ceny.
Celý výlet pokračoval na českobudějovickém náměstí, kde jsme se odměnili ještě zmrzlinou.
Školní výlet páté třídy - ZOO JIHLAVA
Navštívili jsme ZOO Jihlava, ve které se nachází téměř 200 druhů exotických zvířat, včetně řady druhů v přírodě ohrožených
vyhubením. Příjemná, menší, ale výborně vybavená ZOO nás příjemně překvapila. Na zvířata v jejich krásných stanovištích jsme
se vydrželi dívat celý den. Mimo jiné jsme shlédli zajímavé expozice: africká vesnice Matongo, asijský parčík Hokkaido, jihoamerická Hacienda Escondido, pavilon šelem, Australská farma či Africká savana. Poznali jsme, že ZOO se specializuje
především na chov kočkovitých šelem, opic (nachází se zde největší kolekce drápkatých opic v republice) a plazů.
Írán
Dne 2. června se žáci 5. - 9. třídy v učebně 7. třídy zúčastnili přednášky o kdysi věhlasné Perské říši - dnešním Íránu.
Dozvěděli se o pohostinnosti Íránců, o nepřítomnosti alkoholových nápojů v obchodech, o odívání žen a mužů a hlavně
o odlišných morálních pravidlech v muslimském světě oproti Evropě. Přednáška byla doplněna fotografiemi. Žáci a učitelé
děkují panu Mgr. Františku Traplovi za velice poutavé povídání.
13
Škola nanečisto
Škola připravila pro budoucí prvňáčky dvouhodinový výukový program, ve kterém se děti nejen seznámily se svými
budoucími spolužáky a učitelkou, ale i s prostředím školy a vyzkoušely si opravdové vyučování.
PRVNÍ SETKÁNÍ proběhlo v pondělí 26. května v 17 hodin. Po úvodním seznámení se děti dověděly, jak se mají ve
škole chovat, a potom začaly pracovat. V první části vyučování měly český jazyk. Pracovaly s písmenky, naučily se první
básničku a vyzkoušely si, jak ohebnou ruku mají při obtahování grafických cviků. V další části hodiny byla matematika.
Děti poznávaly geometrické tvary a počítaly do 5. Všichni byli při činnostech vzorní, pozorní, šikovní a pracovití. Domů
si jistě všichni zúčastnění odnesli mnoho zážitků a budoucí žáčci i svůj první úkol.
DRUHÉ SETKÁNÍ - středa - 4. června v 17. hodin Tentokrát se budoucí prvňáčci sešli ve třídě s interaktivní tabulí.
Nejprve sledovali pohádku o Makové panence a veverce Barce, pak pracovali na tabuli. Třídili domácí a volně žijící zvířata,
povídali si o ročních obdobích. Také si zazpívali písničky o zvířátkách. Nakonec si vytvořili plakát s otisky svých dlaní. Po
skončení vyučování ocenila paní učitelka práci dětí vysvědčením ze školy NANEČISTO.
Školní výlet 4. třídy
V úterý 17. června jsme jeli linkovým autobusem do Českého Krumlova. Součástí našeho výletu byla návštěva dopravního
hřiště. Po přezkoušení z dopravních předpisů jsme skládali zkoušku z jízdy zručnosti. Ne všichni jsme jezdili bez přestupků,
a proto za každý dopravní přestupek jsme dělali dřepy. Po skončení akce jsme spojili prohlídku města s nákupem v hračkárně
a v půl dvanácté nás už čekali v muzeu loutek. Odtud naše cesta vedla k medvědům a tam nás překvapil déšť. Pěkně jsme
promokli. Přesto se nám výlet moc líbil.
14
Dětská vikariátní pouť
Pohoří na Šumavě - KOSTEL, KTERÝ VSTAL Z MRTVÝCH
Téma: POVOLÁNÍ V CÍRKVI
Kostel Sv. Panny Marie Dobré rady byl postaven v roce 1779. Dne 30. května 1999 spadl. Na chrámovou loď se zřítila
věž, zůstal jen presbytář, který slouží k bohoslužbám, koncertům,… Kostel je místem, kde se setkávají lidé česky a německy
mluvící. Opravuje se s pomocí rakouských rodáků.
Divadelní soubor „Rovnátka“ v naší škole podruhé
Křesťanský soubor pod vedením Mgr. Štěpánky Talířové nám představil velkou postavu dějin - sv. Vojtěcha
Společné setkání s otcem Ondřejem
V květnu proběhlo v naší škole společné setkání s panem farářem. Otec Ondřej byl připraven ochotně odpovídat na naše
otázky a vznikla tak velmi příjemná atmosféra. Za tuto poučnou, ale především lidsky podnětnou diskuzi otci Ondřejovi
děkujeme.
15
První sv. přijímání v naší farnosti
1. červen 2014
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné
ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic.
( J 15, 5 )
Poprvé přijali Pána Ježíše ve svátosti oltářní:
žáci 3. třídy: Tereza Farská, Jindřich Farský, Kristýna Fišerová, Magdalena Hrubešová, Petra Hrubešová, Tomáš Hütter,
Michael Krejčíř, Tereza Steinbauerová, Václav Vácha, Vojtěch Zwiefelhofer a ze 6. třídy Veronika Krejčířová. Těší nás, že
slavnost společně s námi prožívala i dívenka z chvalšinské farnosti – Sára Ráchel van Overloop.
Pohodové léto a klid v duši přeje Marie Marková.
Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše.
(Platón)
Soutěžní hudební dopoledne proběhlo v posledních dnech
školního roku. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. Nejmladšími účastníky byli předškoláčci.
První kategorie:
1. místo – Petra Hrubešová
2. místo – Tereza Steinbauerová
3. místo – Adéla Pulkertová
Druhá kategorie:
1. místo – Adéla Valešová
2. místo – Karel Pavlík
3. místo – Milan Ihnačák
16
Čtvrté místo: Pavlína Hloušková, Jan Pavlík, Veronika
Chromá, Lukáš Postl, Anežka Kapounová, Lukáš Skýpala,
Anežka Procházková, Tereza Farská, Nikola Šolcová,
Kristýna Fišerová a Tomáš Hütter.
Předškoláčci:
1. místo – Terezka Tomanová
2. místo – Michalka Jungwirthová
3. místo – Anička Hakrová.
Výhercům a všem, kteří se umístili na čtvrtém místě,
blahopřejeme.
Marie Marková
Osmáci (nikoli ti se čtyřmi tlapkami) na výletě
Z finančních důvodů jsme se letos odložili plánovaný výlet do Paříže, Itálie či Londýna na příští rok a vypravili jsme
se do Prahy. Chtěli jsme se podívat do pražské ZOO. Paní učitelka měla strach, že někteří z nás budou proti své vůli umístěni
v pavilonu primátů, ale už u vchodu nás správně zařadili k typu homo sapiens sapiens. Prošli jsme se tropickým pralesem
i údolím slonů a viděli spoustu zajímavých živočichů. Pražská ZOO je opravdu pěkná a pomáhá přežít řadě ohrožených
druhů. Pokud nevíte kam na výlet, vydejte se v našich stopách!
Vaši osmáci
P.S. Pokud tak učiníte, pozdravte velkého červeného papouška kousek od vchodu, odpoví vám!
Divadelní představení žáků nejen deváté třídy
Příprava letošního divadelního představení byla velmi náročná už proto, že žáků v deváté třídě je letos pouze sedm. Přesto
si sami vybrali poměrně náročnou pohádku O statečném kováři. Měla jsem velké obavy, že přípravu nezvládneme – bylo totiž
nutné zapojit do přípravy i žáky dalších tříd. Nu, a devítka a osmička se zrovna nemusí, podobně kluci z osmičky – zatím – nevítají přítomnost dívek se sedmičky. Jak se ale blížil termín premiéry a s tím vystoupení na prkna, která, jak praví klasik, znamenají svět, podařilo se nám všem překonat rozpory a dospět k poznání, že úspěch na jevišti není nikdy dílem jednotlivce.
V hlavních rolích jste viděli žáky deváté třídy, jim pomáhali všichni osmáci, i jako jevištní technici a nápověda, a culíkaté
služtičky byly ze sedmé třídy.
Děkuji všem, kteří se na představení přišli podívat a odměnili herce potleskem. Věřte, že na svou pohádku a euforii, jakou
přináší právě potlesk, nikdy nezapomenou.
Helena Kratochvílová
17
Letní zprávičky z naší školičky
V minulém čísle Zpravodaje jsme se s Vámi rozloučili
těšením na jaro. To jsme sportovně začali kurzem plavání,
který absolvovaly podle zájmu mladší i starší děti (Kuřátka,
Koťátka). Celkem jsme navštívili plavecký bazén v Prachaticích desetkrát. Děti si užily hodně legrace a rády vzpomínaly na hravé seznamování s vodou.
• Líbilo se mi, jak jsem skákala z toho červenýho a jak
jsem se naučila plavat bez ničeho a hračky u kafe
(automat na kávu) a vysvědčení, jak jsme skončili
(Viktorka).
• Koupání ve velkým a jak jsme se potápěli.
•
•
•
•
•
•
Jak jsme museli jezdit s panáčkama. (Patrik)
Jak tam děti křičely. (Anetka)
Líbilo se mi všechno kromě posledního plavání, jak
jsem se musela potopit celá, protože nemám ráda, když
mi nateče voda do nosu. (Terezka)
Jak byla voda ve velkým studená. (Hanička)
Jak jsem byl u velikýho bazénu a pak do malýho – tam
bylo teploučko a já jsem si to užíval a klouzačka a jak
jsem skákal na vodu. (Šimonek)
Když nás pustili do velkýho a mohli jsme plavat dál od
kraje. Líbilo se mi úplně všechno. (Honzík)
Přitom jsme ale nezapomněli na pestré jarní činnosti, výpravy za objevováním jara a velikonoční vyrábění. S koledou
a dárky jsme navštívili naše babičky a dědečky v pečovatelském domě. Za to jsme byli sladce odměněni výslužkou (napečené
cukroví, bonbóny a jiné sladkosti). Tento den byl ve znamení vzájemného obohacení.
18
Po týdnu plném Velikonoc, osévání a zdobení květináčů, malování fukanců… jsme volně přešli na přípravu
besídky pro maminky. Obě třídy si připravily pestrá pásma
básní, písní a tanečků, která nenechala některá očka suchá.
Úsměv a potlesk byl velikou odměnou pro nás všechny.
Překvapením byl naopak vlastnoručně vyrobený dáreček
od dětí.
K nadcházejícímu Dni dětí jsme objednali maňáskové
divadlo Šikula, které svým vystoupením mile potěšilo.
Na školní zahradě jsme pokračovali v hravých soutěžích.
Například ve skocích v pytlích, slalomovém běhu,
namotávání korálku, podbíhání a podlézání lana či hodu
drátěnkou do obruče. Za snahu byli všichni odměněni
pytlíčkem dobrot, který si odnesli s sebou domů.
Nezapomínáme ani na naše předškoláky a jejich důležitou úlohu, kterou mají při závěrečném loučení se školkou.
Společně s p. učitelkami pilně nacvičují pohádku z lesa Strašpytlové, na kterou jsou rodiče zváni na konci června. Snad se
nám to povede!
CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ V ČERVNU?
• Přespání odcházejících předškoláků (do základní školy) ve školce.
• Výlet za pohádkou do Českých Budějovic (Divadlo MÁMA A TÁTA).
• Objevárium v ČB – interaktivní výstava o světě mravenců.
• Závěrečná besídka 24. 6. 2014 – loučení s našimi předškoláky hravou pohádkou Strašpytlové. Rozdání medailí a dárečků
Školní rok už pomalu končí, léto je tady a naše děti
odcházejí na prázdniny. CO JSOU TO ALE VLASTNĚ
PRÁZDNINY? Zeptali jsme se na to našich nejmenších
Kuřátek.
• Kočička, pejsek. (Anežka)
• Nevím, že jezdíme na to moře. (Petruška)
• Že budeme doma. (Míša)
• Že někam pojedeme. (Evička)
• Ještě nevím, že já neznám, co to jsou prázdniny. Co jsou
to prázdniny? (Terezka)
• Nevím, mě napadá hrát si. (Petřík)
•
Jak jsme byli doma a tam něco dělali, ale nevím co.
(Janička)
• Prázdniny. (Gituška)
• Neděle, svátek. (Tonička)
• Hezký a dobře. (Ondra)
• Že jsme byli doma a taťka mi přivezl šaty a maminka
říkala, že jsem zlobila. (Helenka)
• Hory a slunce. (Anička)
• Já si vždycky hraju. (Nikolka)
Přejeme jim krásně strávené léto bez nehod a po prázdninách
AHOJ nejen ve školce, ale i ve škole.
19
Český červený kříž
Protože využíváme každou příležitost k tomu, abychom se mohli setkat, využili jsme i Den matek. 9. května jsme
připravili pro naše členky posezení v jídelně základní školy. Účast byla menší, než bývá zvykem, protože mnohé využily
dnů volna na návštěvy a rodinné oslavy. Setkání bylo srdečné a na jeho závěr dostala každá maminka kytičku s přáním od
paní předsedkyně MS ČČK Dany Jungwirthové.
Český den proti rakovině 2014 (18. ročník)
Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha
14. května 2014 se uskutečnila sbírka Ligy Proti rakovině. V letošním roce byla zaměřena na kuřáky.
Na celém světě, zejména ve vyspělých zemích, lidé už přestávají kouřit. Vědí proč! Zato Česká republika se roční
spotřebou cigaret stále ředí mezi 5 nejprokouřenějších států v Evropě. Podíl kuřáků sice zvolna klesá už i v naší zemi, ale
děje se tak pouze u starších lidí, především u mužů. Žen kuřaček naopak přibývá. V současnosti u nás kouří zhruba třetina
populace. Varovná skutečnost – jsme na jednom z předních míst v Evropě v nárůstu spotřeby cigaret u mladistvých mezi
15. – 18. rokem. V tabákovém dýmu je na 5000 chemikálií. Valná část je zdraví škodlivých. 65 z nich bylo identifikováno
jako tzv. kancerogeny, vyvolávající u člověka rakovinu.
Mladí zdravotníci se ve středu 14. května oblékli do žlutých triček a o přestávkách začali s prodejem kytiček ve škole.
O kytičky byl nebývalý zájem. Bylo deštivé počasí, a tak jsme měli obavu, že chozením po vsi moc kytiček neprodáme.
V obchodu nám nabídli, že nám nějaké prodají, podle toho, jak budou chodit zákazníci. To byla velice dobrá zkušenost,
zájem byl velký a na všechny se ani nedostalo. My jsme zatím prodávali na tradičních místech – v jídelně základní školy,
v domu s pečovatelskou službou, na obecním úřadu a v zemědělském družstvu. Do Sítí pana Pokorného už jsme bohužel
jít nemohli, protože kytičky byly vyprodány. Prodali jsme 250 kytiček. Celý Brloh krásně žlutě rozkvetl, lidé se na sebe usmívali a my jsme měli ze setkání s vámi dobrý pocit, že dobrá věc se podařila.
Děkujeme všem, kteří si zakoupili kytičku a i těm, kterým sice bylo líto, že už kytičky nejsou, ale do kasičky přispěli.
Příští rok se pokusíme prodat 300 kytiček a to už se snad dostane na každého. Tím, že jste si zakoupili kytičku, umožnili
jste „Lize proti rakovině“ plnit její poslání. Šířit nádorovou prevenci, zlepšovat kvalitu života onkologických pacientů,
podporovat onkologický výzkum a přispívat k vybavení onkologických pracovišť.
Mladí zdravotníci
20
V letošním roce navštěvovalo zdravotnický kroužek 25 dětí
od druhé do osmé třídy. Základem poskytování první pomoci je
zvládnutí obvazové techniky. Děti se učily různé druhy obvazů
- šátkových, náplasťových i obinadlových. Učily se poskytovat
první pomoc při různých poraněních, otravách, dechových
potížích, zlomeninách i oživování osob masáží srdce tzv. resuscitací. Zvládnou poskytnout pomoc při těžké alergické reakci,
astmatickém záchvatu i při záchvatu nemocných s cukrovkou.
Našim cílem je každoročně kromě zvládnutí obsáhlého
učiva i příprava na okresní soutěž. V letošním roce bylo dost
začátečníků, proto mi pomáhali ti, kteří už mají učivo zvládnuté, a to hlavně při obvazové technice. Někdy byla práce
dost složitá. Někteří přeceňovali svoje znalosti, jiní si
mysleli, že na tom, co se naučí, nezáleží. Obtížná situace
nastala, když se přiblížil termín pro odeslání přihlášky do
okresní soutěže. Jet chtěli všichni. Měli jsme možnost, letos
poprvé, poslat více hlídek v jedné kategorii. To jsem využila
a přihlásila tři hlídky, dvě opravdu soutěžní a tu třetí proto,
aby nasbírala zkušenosti.
26. května se soutěže Hlídek mladých zdravotníků
zúčastnili z prvního stupně:
získali 5. místo - na třetí místo ztráta 5 bodů
Tereza Žofčáková, Kateřina Urbanová, Tereza Hošnová,
Karel Pavlík, Karolína Polášková
Až v autobusu jsem se dověděla, že Terezka Žofčáková na
soutěž nejede, protože onemocněla. Nemohla jsem zajistit
náhradníka, a družstvo muselo tedy soutěžit jen ve čtyřech, což
byla velká nevýhoda proti ostatním. Terezka je velmi šikovná
a jistě by se za jejího vedení družstvo lépe umístnilo.
Na druhém stupni soutěžila dvě družstva:
2. místo - na první místo ztráta 3 bodů
Kristýna Jakešová, Michaela Šustová, Eva Chudá, Anežka
Váchová, Lenka Hrubešová
7. místo
Eliška Salzerová, Tomáš Jakeš, Filip Švarc, Filip Mařík,
Lukáš Valenta
Soutěž se dětem líbila a všechny si daly předsevzetí,
že příští rok nikomu nic nedarují. Tak se v září opět pustíme
do pilné práce a já věřím, že těch medailí i pohárů bude více
než letos.
Děkuji všem mladým zdravotníkům za vzorné chování
na soutěži a za reprezentaci naší školy. Děkuji i těm, kteří na
soutěž nejeli, ale pilně se po celý rok připravovali.
Poděkování si zaslouží i vedení školy, které činnost našeho
kroužku podporuje a poskytuje nám dobré zázemí. Děkuji i
pedagogickému sboru a uklízečkám za vstřícnost, pomoc a
podporu. Poslední poděkování patří MS ČČK za proplacení
jízdného na soutěž.
Marie Anderlová ZO ČČK
PRVNÍ POMOC V MOBILU
Aplikace Českého červeného kříže
Víte, jak pomoci svým blízkým při zástavě srdce nebo při běžné nehodě? Máte chytrý telefon? Stáhněte
si do něj zdarma naši novou aplikaci a budete mít návod na záchranu lidského života vždy po ruce.
Aplikace v češtině je přizpůsobena českým podmínkám pro telefony s OS Android a Apple iOS.
Aplikaci si můžete stáhnout zde:
Available on the
ANDROID APP ON
nebo
App Store
Google play
Informace obecního úřadu
Dovolená na Obecním úřadě v Brloze a v knihovně.
Od 4. do 10. srpna 2014 bude uzavřen celý obecní úřad. Doporučujeme nakoupit včas žetony a vyřídit vše potřebné.
Knihovna bude uzavřena od 4. do 17. srpna 2014.
Žádáme občany, aby k vyřizování svých záležitostí využívali pouze úředních hodin pro veřejnost.
Pondělí
8:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Středa
8:30 - 11:30 12:00 - 17:00
Pátek
8:30 - 11:30
Zbývající dva dny v týdnu potřebují pracovnice OÚ ke své práci, školení, vyřizování různých záležitostí a popř. výběru dovolené. V nutných případech se lze na návštěvě OÚ v neúřední dny (úterý, čtvrtek) domluvit telefonicky předem.
Děkujeme za pochopení.
Společenská kronika
Blahopřání jubilantům.
Červenec:
Honsová Růžena
91 let
Maurerová Anna
75 let
Srpen:
Binderová Růžena
95 let
Borovková Jiřina
89 let
Čutková Bohuslava 75 let
Září:
Vacková Růžena
89 let
Dufek Josef
83 let
Máčová Růžena
82 let
Simandlová Ludmila 80 let
Čutka Václav
80 let
Brloh
Brloh
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme
a přejeme do dalších let hodně štěstí
a spokojenosti. Ať prožijete další léta
ve zdraví, s úsměvem na tváři a v pohodě,
v blízkosti svých příbuzných, přátel
a známých.
Brloh
Brloh
Brloh
Brloh
Brloh
Brloh
Brloh
Brloh
21
Vítání občánků
15. května se uskutečnilo v tomto roce první vítání
občánků do naší obce. V obřadní místnosti jsme přivítali
8 dětí, 4 chlapečky a 4 holčičky. Obřad zahájila Klára
Remsová se svými Zpěváčky. Rodiče si odnesly pěkné
dárky pro své děti a maminky květinu. Na závěr se
všichni vyfotografovali a fotografie dostali jako dárek
zdarma
Maruška a Lojzík Zahradníkovi
Anička Pártlová
22
Julíček Klaschka
Nikolka Burdová
Mareček Baier
Anička Jungwirthová
Radeček Bartuška
23
FK Nová Ves – Brloh sezóna 2013 - 2014
Letošní rok byl pro mužstvo dospělých reprezentující náš region v krajské soutěži I. A třídy velice úspěšný. Tuto šestou
nejvyšší soutěž v republice hrajeme třetím rokem. Po úspěšném podzimu, kdy jsme uhráli 21 bodů, jsme se v jarní části ještě
o bod zlepšili. Celkový počet 43 bodů nám vynesl krásné třetí místo. S tím před sezónou nepočítal ani největší optimista.
Mužstvo po ty tři roky neprošlo žádnými velkými změnami, ale zařazením několika mladých kluků, kteří získali zkušenosti,
se mančaft stabilizoval a získal na síle. Můžu říci, že pokud nás netrápila zranění nebo jiné absence, předváděli jsme pohledný
fotbal, který fanoušci navštěvující sportovní hřiště v Nové Vsi, někdy až v počtu 100 lidí, odměňovali potleskem. Nasadili
jsme dost vysokou laťku a bude velice těžké ji pro další sezónu udržet, zvlášť když pro pracovní nebo studijní zahraniční
povinnosti hrozí oslabení kádru o dva klíčové hráče. Případné adekvátní doplnění sestavy není jednoduchá záležitost, ať už
jde o kvalitu nebo finanční stránku, ale snad se s tím nějak popereme. Za zmínku ještě stojí, že jsme z celé A. třídy nastříleli
nejvíce branek a to 75, což je 2,8 gólu na zápas. Nejvíce se na tom podíleli: Fischer 18, Ďurica 17, J. Postl 11.
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Tým
Kaplice
Hrdějovice
N.Ves-Brloh
Slavia ČB
D.Voda
Vacov
Čt.Dvory
Netolice
Vimperk
Roudné"B
Loko ČB
Borovany
Velešín
T.Sviny
Záp
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
+
17
15
13
12
12
12
12
10
10
9
10
8
5
5
TABULKA
0
4
5
2
9
4
9
6
8
5
9
4
10
4
10
6
10
5
11
6
11
3
13
4
14
7
14
4
17
Skóre
66: 39
57: 46
75: 54
49: 35
46: 44
50: 39
47: 35
38: 41
46: 44
50: 49
38: 42
45: 83
29: 50
42: 77
Body
55
47
43
42
41
40
40
36
35
33
33
28
22
19
(Prav)
( 16)
( 8)
( 4)
( 3)
( 2)
( 1)
( 1)
( -3)
( -4)
( -6)
( -6)
(-11)
(-17)
(-20)
Naše "B" mužstvo dospělých si proti minulému roku pohoršilo. Klukům se nepodařilo obhájit loňské 5. místo a skončili
osmí. Na tomto umístění se dost podepsala častá zranění, absence hráčů a v neposlední řadě krytí zápasů s "áčkem". Proto
povětšinou nastupoval "B" tým v nekompletní sestavě. Pro nás je ale důležité, že se v této soutěži udrželi a budou bojovat v
OP i příští rok. Nejlepším střelcem "béčka" se stal s 9 góly Milan Ďurica. Hned za ním mají shodně po 8 brankách Jan Pouzar
a Lukáš Veverka.
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
24
Tým
So Kájov
Hr Malonty
TJ Černá
SK Z.Koruna
FC Vltava
FC Frymburk B
So Chvalšiny
FK N.Ves-Brloh B
Smrčina H.Planá B
FK D.Dvořiště
SK Holubov
Záp
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
+
17
10
10
8
8
8
7
8
7
3
3
TABULKA
0
2
1
5
5
3
7
6
6
5
7
4
8
5
8
2
10
4
9
6
11
0
17
Skóre
61: 23
38: 29
57: 47
40: 33
42: 34
41: 47
52: 46
52: 55
40: 51
29: 42
21: 66
Body
53
35
33
30
29
28
26
26
25
15
9
(Prav)
( 23)
( 5)
( 3)
( 0)
( -1)
( -2)
( -4)
( -4)
( -5)
(-15)
(-21)
Program na léto:
Co nás čeká v letní přestávce? Již tradičně pořádáme Pouťový turnaj v Nové Vsi, který se koná 29. 6. Potom jede
převážně "béčko" na čtyřdenní zájezd do Švýcarska, kde odehraje v Wileroltigenu turnaj. Další turnaj s naší tradiční účastí
pořádá Vrábče, ten se bude konat 12. 7. Poslední velice dobře obsazený turnaj odehrajeme 2. 8. v Ševětíně. Samozřejmě nás
bude před začátkem nové sezóny čekat také pár přátelských zápasů.
Závěrem chci poděkovat fanouškům a sponzorům za jejich přízeň a podporu.
za FK Nová Ves - Brloh Jan Postl
Malí fotbalisté
Končí školní rok a s ním i fotbalová sezona naší
přípravky. Tak jaký to byl půl rok?
V lednu jsme byli pozváni na turnaj do Horní Plané.
Můžeme říci na mezinárodní, protože se ho zúčastnilo jedno
družstvo z Rakouska. Turnaj byl rozdělen na tři části. Hrálo
se jednu sobotu v lednu, únoru a březnu. Body se sčítaly
a my jsme skončili na 3. místě ze šesti. Medaile, upomínková fotografie všech účastníků, brambůrky a sušenky
byly naší odměnou. Největší radost byla z medailí. Byl to
dobrý trénink na sezonu.
Začátkem dubna to vypuklo na ostro. Střídal se úspěch
s neúspěchem, zápasy byly vyrovnané, někdy nám trochu
chybělo štěstíčko, ale žádný debakl se nekonal. Je pár týmů,
které se nám nedaří porazit, ale jeden už podlehl. V předposledním zápase jsme na domácím hřišti porazili tým
Horní Plané. Díky této výhře a i ostatním jsme skončili
v tabulce sezony 2013/2014 na krásném 5. místě z celkových
11. Mezi ostrými zápasy jsme se ještě zúčastnili turnaje ve
Vyšším Brodě. Zde hráli i naši začínající fotbalisté a nevedli
si vůbec špatně. Počasí nám přálo a 4. místo bylo ucházející.
Celý půlrok byl po fotbalové stránce docela náročný a
zakončíme ho turnajem v Nové Vsi u příležitosti Novoveské
pouti dne 28. 6. 2014, na který jste srdečně zváni. Své
dovednosti zde předvede i náš „B“ tým, který od září začne
hrát mistrovské zápasy. Bude to taková generálka. Jsou to
šikulové a věřím, že se jim bude dařit. Po ukončení turnaje
bude pro děti připravena malá dokopná, abychom konec sezony zakončili se vším všudy. Bohužel se na ní budeme
muset rozloučit se dvěma hráči, kteří už za nás nemohou
hrát, vyrostli, čas se nedá zastavit, a tak odcházejí do žáků.
Jsou to kapitán Marek Kocian a stoper Váša Hrubeš.
Do příští sezony 2014/2015 nám držte palce, ať se nám
daří, alespoň tak jako v té minulé. Chtěla bych zde
poděkovat rodičům, obci Brloh a obci Nová Ves za podporu
a pomoc při práci s dětmi.
Jana Sklářová
AJACUP 2014
Dne 21. 3. 2014 v 17:00 hodin v prostorách tělocvičny
ZŠ a MŠ Brloh se konal každoroční turnaj ve volejbalu
jménem “AJACUP“, jehož pořadatelkou byla p. Pulkertová,
která učí volejbal naše nejmenší.
Účastnily se čtyři týmy po 4 až 5 hráčích. Účastnili se:
první družstvo (Borovka T., Borovka T, p. Meloun, Sklářová
S.), druhé družstvo (Tomáš, Němec F., Kloudová H.,
Demčáková V.), třetí družstvo (Kratochvíl M., Toman M.,
Pulkertová A., Vojtko P., Němec L.), čtvrté družstvo
(Hrubeš, Litvanová A., Fučík J., Fučík st.). Přišlo mnoho
fanoušků, kteří týmy podporovali. Atmosféra byla velmi
napjatá, plná očekávání a touhy po vítězství. Všichni si hru
užívali. Každé utkání bylo velmi napínavé. A všichni bo-
jovníci to brali sportovně a s úsměvem na tváři, i když se
zápas zrovna nevyvedl. Boje byly tuhé, podobně jako naše
nohy. Jak čas ubíhal, síly slábly! Boj ale nikdo nevzdával
a nadále jsme ve hře pokračovali, protože touha po vítězství
byla velmi silná, hlavně touha po hlavní ceně. Tou byla
krásná trička s logem Ája cup 2014, která vyhrál tým „Západi“ vedený nejmladší účastnicí.
Na závěr musíme poděkovat všem sponzorům, všem
účastníkům za chuť si přijít zasportovat a hlavně paní
pořadatelce, že pro nás připravila tak příjemný podvečer.
Věřím, že i nadále bude tato roční tradice pokračovat.
Sklářová Sára
25
Závěrečný turnaj v minivolejbalu
19. června si žlutí medvědi naposledy v tomto školním
roce zahráli turnaj. Tentokrát ale jen sami mezi sebou. Poprvé
hráli na venkovním hřišti a tedy na antuce. Bylo nalosováno
5 týmů. Hrálo se systémem každý s každým. Jednotlivci si také
vyzkoušeli být rozhodčím. Zapisovatelem do tabulky byl jeden
z řad diváků – Daneček Chromý, tímto mu děkuji. A výsledky?
1. místo Milan Fiala a Adam Kocian
2. místo Honzík Hošna a Lukáš Postl
3. místo Kačenka Fučíková a Tadeáš Šešina
4. místo Verunka Chromá a Matteo Turchetta
5. místo Adélka Pulkertová a Jiřík Pulkert
Chtěla bych poděkovat všem rodičům, prarodičům
i dalším divákům za podporu a fandění. Těším se na příští
školní rok a pokračování v krásné práci s dětičkami. A protože větší medvědi už budou hrát další barvu minivolejbalu
– oranžovou, určitě budou místa pro nové sportovce.
SPORTU ZDAR A VOLEJBALU ZVLÁŠŤ.
Alena Pulkertová
Odbíjená – to je ta
hra nad vysokou sítí
Stalo už se pravidlem, že se brložský volejbal
pravidelně účastní řady turnajů a 8. května jsme hájili naše
barvy na Májovém turnaj na hřištích Meteoru v Českých
Budějovicích. Na výborně obsazeném turnaji smíšených
(ne směšných) družstev se o prvenství utkalo přes 30 týmů,
ve skupinách MIX 1 a 2 a ženy. V naší skupině 10 týmů
jsme se bili jako praví medvědi, kteří dali jméno našemu
týmu a až na jedno zaváhání ve skupině jsme porazili
všechny soupeře a zaslouženě zvítězili. Odměnou nám byla
únava, drobné ceny, půldort a láhev sektu, která zasyčela
ještě v Budějovicích.
Necelý měsíc po tomto termínu jsme se 7. června zúčastnili již v oslabenější sestavě župního přeboru smíšených družstev
ve Křemži. Opět jsme se v konkurenci 10 týmů bili jako medvědi, avšak tentokrát spíše bezzubí a tak jsme většího úspěchu
nezaznamenali.
A na závěr bych vás chtěl pozvat na tradiční pouťové turnaje a to v sobotu 2. srpna před poutí na volejbalové kurty, kde
proběhne další ročník opět obnoveného Brložského dřeváku ve volejbalu smíšených družstev (minimálně dvě ženy v týmu)
a pak i jménem fotbalistů na pouťový fotbalový o „Putovního ptáka starosty obce“, který tradičně začíná ve 13 hodin na fotbalovém hřišti. Kdo byste se chtěl zúčastnit, kontaktujte ohledně volejbalu mne a kvůli fotbalu Honzu Šustu nebo Honzu
Postla mladšího.
Děkuji Martin Toman
Příspěvky čtenářů Zpravodaje
Díky panu Traplovi.
Na konci dubna letošního roku zorganizoval pan Trapl zajímavou vycházku do našeho okolí. Po loňském úspěchu
připravil tentokrát krátké putování v okolí rozcestí zvaném „U lípy“. Cesta plná výhledů a také poznávání jarní květeny
uspokojila skupinku zájemců, kteří také poznali i záhadná místa, před lety využívaná armádou.
Na fotografii je hlavní část účastníků v diskutování o dominantách výhledu na brložsko. Tak díky panu Traplovi.
A příště zase něco zajímavého.
Zdeněk Kubeš
26
Tak vám nevím, …
Ti, kteří jste v nedávné době zavítali na obecní úřad nebo do kostela, možná jste byli příjemně překvapeni. Schodiště
do kostela vypadá lépe než nové, k tomu umělecké filigránské kovové zábradlí a nová výsadba na původním záhonu
doplňuje pocit dokonalosti. Sázení barevných kytiček byla pro nás zábavná práce s rychlým efektem, i když každý, kdo šel
kolem, měl na budoucí vzhled vlastní a nezpochybnitelný názor. Nakonec jsme nasázeli, co jsme sehnali. Ponechali jsme
i dvě původní růže – veteránky, které přežily útrapy přestavby schodiště. Záhonek nakonec vypadal naaranžován jako do
nějakého zahradnického katalogu. Ale přesto v nás vrtal červík pochybností, jak dlouho bude takhle pěkně vypadat. Ale
vždyť přece neustálým zlepšováním a dolaďováním veřejných prostranství Brložťáky vychováváme, aby se chovali
civilizovaně a neničili, co slouží všem.
S myšlenkou v dobro v duších spoluobčanů jsme se přesunuli za prací na hřiště za poštou. Tam jsme se nestačili divit:
vytrhané a polámané stromky v živém plotu (několik jsme jich už předtím dosazovali), stržený plot na několika místech,
vyházený kačírek do trávníku, odpadky na ploše, ačkoliv je na hřišti odpadkový koš... Co jsme však nepochopili, co vedlo
nenechavé ručičky, aby otrhaly všechny listy z nedávno zasazené hrušně vedle hřiště. (Jestli to stromek nezničilo, určitě jej
to řádně přibrzdilo v růstu). Takovéto věci nedělají dospělí, ti spíš vyhazují pytle odpadků, kam je napadne, stavějí svá
nepojízdná auta na veřejnou zeleň a nevzhledné hromady dřeva na obecní prostranství. Možná se vám zdá, že nějaké otrhané
lístečky (stržený plot, polámané stromky) je nepodstatná prkotina. Ale z nevycválaných dětiček vyrostou nevychovaní
dospělí a máme tu hned... autovraky, odpady a hromady čehokoliv, kam oko dohlédne. Rodiče nezasáhnou, nevědí, kde
a jak si hrají jejich ratolesti, ani škola nemá ty správné autority a páky k zjednání nápravy. Pak nudícím se dětičkám připadá
velice vtipné vydloubávat kameny ze stěn zastávky, nahrazovat je papírky a pohazovat cokoliv kamkoliv kdykoliv.
Nakonec tip pro dospělé i děti: Nedávno běžela v TV reklama nejmenovaného hobbymarketu: Udělej něco proti ošklivosti, nebo budeš sám ošklivý. Nabádala občany, aby zkrášlili a uklidili své okolí (samozřejmě nejlépe pomocí zboží
zmíněného hobbymarketu). Určitě je lepší dívat se na hezké věci, než na odpudivé. Zkuste to, stačí hrabičky, koště, lopata,
vytrhat nepatřičný plevel, popřípadě zasadit pár květin před vchod nebo okenních truhlíků a zapojit také své dětičky. Budou
si vážit vaší i své práce a nakonec se naše vesnice stane příkladně krásnou až přenádhernou... Tak vám nevím, není to utopie??
Květinové léto vám přeje
Ing. Marie Jurášová
Slavnost Těla a krve Páně ( Boží tělo )
,,Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“
( Mt 28,20 )
Marie Marková
Divadlo
Ohlédnutí za kulturními akcemi
22. března jsme měli možnost v místním kině zhlédnout představení divadelního spolku „Neodolatelné“ hru od Arnošta
Goldflama „Dámská šatna“. Byla to jejich první hra.
Pod vedením zkušeného režiséra se s ní vyrovnali se ctí. Generálka i premiéra byla hojně navštívená.
27
Dětský den
Letošní oslava MDD, kterou organizovala Obec Brloh, mohla proběhnout díky příznivému počasí na hřišti. Zúčastnilo
se jí téměř 120 dětí. Ve dvanácti disciplínách děti zdolávaly skákání v pytli, střelbu ze vzduchovky, bludiště, srážení plechovek vodou, chůzi na chůdách, ruské kuželky, šipky, plážovou hru, hod míčem na koš, bublifuk, střílení míčků a krabí
lezení. Za splnění všech úkolů dostaly opečeného buřtíka s chlebem, džus a sladkou odměnu. Podle příznivých ohlasů se
dětský den vydařil, což nás velice těší. Děkujeme všem dobrým lidem, kteří nám ochotně pomáhali.
28
Velikonoční florbalový turnaj
Letos místní hasiči zorganizovali již desátý ročník oblíbeného turnaje ve florbalu. Této sportovní akce se zúčastnilo
šest místních družstev, z nichž se na první příčce umístil STROM-TEAM, druzí byli HOSPODA JARONÍN a třetí pozici
vybojovali místní HASIČI.
Stavění máje
O tradiční stavění máje se starají hasiči. Do zdobení věnce a májky se zapojili všichni přítomní, i ti nejmenší. Ti
nejstatečnější vydrželi u ohně až do rozednění. Velice děkujeme za sponzorský dar v podobě špekáčků a klobás panu
Fučíkovi a Zwiefelhoferovi.
Nedělní odpoledne s dechovkou
1. května si přišli na své milovníci dobré dechovky. V kulturním domě hrála k poslechu i tanci MALÁ MUZIKA
NAUŠE PEPÍKA.
Poutníci
23. května zavítala do Brloha na své jihočeské cestě legendární kapela Poutníci. Milovníci Country a Bluegrassu prožili
výborný večer se známými i novými skladbami.
Koncert k zakončení školního roku
22. června jste si mohli přijít poslechnout koncert, na kterém Zpěváčci z Brloha zazpívali
i zahráli lidovépísně, písně o zvířátkách i písně z pohádek. Několik jich zazpívala i Klára Remsová. Na klavír
doprovázela Blanka Novotná a Jan Čížek. Všechny děti se snažily a nadějná Adélka Valešová své paní učitelce zdatně
sekundovala. Krásný zpěv byl v úchvatném prostředí kuklovského kláštera příjemnou tečkou k zakončení školního roku.
Na závěr dostaly děti vysvědčení a něco sladkého na cestu.
29
…a teď něco na zub
Máme tady léto, to je nejvyšší čas k uveřejnění slíbených receptů z loňského klání „Dobroty ve
sklenici“. Nejvyšší ocenění od poroty získaly nakládané hříbky od Sklářů. Jarda si dělá svůj
vlastní sladkokyselý nálev, jako na okurky, nic neváží:
Hříbečky
voda, ocet, bobkový list, celý pepř, nové koření, hořčičné
semínko, cukr, sůl
Mladé hříbky nakrájíme na kousky, povaříme 10 minut ve slané
vodě, necháme okapat a vychladnout. Naplníme do skleniček
a zalijeme přecezeným nálevem. Zavařujeme 8-10 minut (jen
aby chytlo víčko).
Druhá byla netradiční marmeláda z rajčat od Baierů.
Marmeláda
1 kg rajčat, 1 vanilkový cukr, 1 dl rumu, 1 kg cukru (lze použít
i želírovací cukr)
Rajčata rozkrájíme a rozvaříme, necháme odpařit vodu, pak
rozmixujeme, propasírujeme a přidáme ostatní přísady. Horké
plníme do sklenic, uzavřeme, obrátíme víčkem dolu a necháme
takto do druhého dne.
Třetí příčku získal rybíz od Petra Daniela.
Rybíz jako brusinky
1 kg rybízu, 70 dkg cukru, 2 rovné lžičky skořice, 2 lžičky kyseliny citronové, 2 hřebíčky, 4 lžíce rumu
Rybíz s cukrem promícháme a necháme 24 hodin stát. Pak
přidáme vše, kromě rumu a vaříme 15 minut. Přidáme rum
a ihned plníme do skleniček, zavíčkujeme a otočíme dnem
vzhůru.
Další dva recepty jsou od paní Mileny Parýskové.
Rebarborová zavařenina
Řapíky rebarbory omyjeme, oloupeme, nakrájíme na ½ cm
špalíčky. Do hrnce dáme po dně trochu vody, nakrájenou
rebarboru, cukr (dle chuti), vanilkový cukr. Promícháme
a vaříme až do zhoustnutí. Na dochucení přidáme mletou
skořici, mletý hřebíček, citron. kůru… Horké plníme do
skleniček, obrátíme dnem vzhůru, necháme dokud nevychladne.
Zavařenina je výborná, pikantní, vhodná na lívance, vdolky,
koláče i na pečivo. Lze kombinovat i s jiným ovocem.
Naložené ovoce
Do 3 l sklenice: začíná se vrstvou lesních
jahůdek (1 – 2 cm, zasypeme krystalovým cukrem a zalijeme rumem
(slivovicí), zakryjeme víčkem. V průběhu sezony přidáváme
to, co zrovna roste a co máme rádi, tj. třešně, višně (celé), rybíz,
maliny, jostu, ostružiny, hrozno, borůvky, meruňky, nektarinky
– nakrájené na kousky.
„Opilé ovoce“ vás neopije, ale během zimních dnů příjemně
zahřeje. Celoročně je vhodné ke zdobení pohárů, k výrobě
alkoholické bowle nebo jenom jako chuťovka.
A já přidám svůj oblíbený recept na okurky a kečup.
Znojemské okurky
Okurky, nové koření, bobkový list, celý pepř, hřebíček,
hořčičné semínko, mrkev, křen, cibule, kopr
Nálev: ¾ l vody, ¼ l octa, 70 g cukru, 30 g soli, 9 tablet cukerínu a špetka tymiánu - vše svaříme
Do každé sklenice dáme na dno kopr, několik koleček mrkve, křenu,
cibule, 1 bobkový list, 2 - 3 kuličky nového koření a 3 pepře,
1 hřebíček a trochu hořčičného semínka. Potom narovnáme okurky,
navrch dáme zase kopr, mrkev, křen a cibuli a zalijeme horkým
nálevem. Sterilujeme asi 15 minut při 80 - 90º C.
Domácí kečup
4 kg rajčat, 1 kg cibule, ½ kg jablek (oloupaných a vykrájených), 4 dl octa, 400 g cukru, 2 lžíce soli, 3 bobkové listy,
15 kuliček nového koření a 30 pepře, 10 hřebíčků, 2 lžíce
sladké papriky a ½ lžíce pálivé
Vše vaříme minimálně dvě hodiny odkryté (koření dávám do
síťky a cukr přidávám až později, aby se to nepřipalovalo),
občas zamícháme, rozmixujeme, propasírujeme, znovu
přivedeme k varu a hned plníme do skleniček a zavíčkujeme.
Můžeme sterilovat.
Za recepty velice děkuji. Všem přeji dobrou chuť
a pohodové léto Marta Tomanová.
Hledám pivní lahve a půllitry s nápisy: „VOJTĚCH FOLTIN BRLOH“ „VÁCLAV CAIS V BRLOZE“
Cena dohodou, možná výměna. Sběratel tel. 723 747 750
Luštění s medvědem
V každém čísle Zpravodaje Vám přinášíme jeden obrázek (uprostřed křížovky) z našeho
brložského regionu a Vaším úkolem je určit, kde se nachází.
K tomu si ještě vyluštíte křížovku, jejíž tajenka se též váže k naší obci. Pak stačí vše napsat
a přinést do knihovny, vhodit do schránky na OÚ nebo poslat poštou či e-mailem
[email protected], a to do konce května. Nezapomeňte na zpáteční adresu.
Dnes se po vyluštění křížovky dozvíte, že před 55 lety byla naše obec (1. tajenka), v roce 1959 byly totiž v Brloze (2.
tajenka). Tři úspěšní vylosovaní dostanou tentokrát digitální kuchyňskou minutku v podobě přesýpacích hodin.
30
Jak dopadlo luštění z minulého čísla?
odpověď: na obrázku je JELENÍ KÁMEN NA BULOVECH – dolní silnička
Tajenka z křížovky zněla: 1. OTEVŘENO KINO
2. ČESKOSLOVENSKÝ STÁTNÍ FILM
3. ZAŘÍZENÍ KABINY
4. KŘESEL
Tentokrát jsme od vás dostali 6 odpovědí, všechny správné. Dnes jsem o losování požádala vášnivou čtenářku paní
Helenu Borovkovou a zde jsou výherci: Martin Jakeš a Jan Baier z Brloha a Ludmila Tomešová ze Lhotky.
Srdečně blahopřejeme! Výhra (solární kapesní svítilna) je pro Vás připravena v knihovně.
FRAŠKA
1.
TAJENKA
VĚNOVAT
NEMOCNIČNÍ
ODDĚLENÍ
PLAT
SRBSKÁ
ŘEKA
POVEL
MĚSÍČNÍ
FÁZE
NEVOJÁK
ŘÍMSKY
505
KÓD
SLOVINSKA
MLÁDĚ
PRASETE
ZKR. OBČ.
FÓRA
STRAKONIC.
VELKOOB.
FIRMA
VÍŘENÍ
(TANEC)
JM. PSA
MN. ČÍSLO
MOUCHY
SAJÍCÍ
KREV
SLOVEN.
TŘÍSKA
BRUKVOV.
ZELENINA
ANGL.
MRAVENEC
ZÁPORNÁ
ELEKTRODA
ZN.
RUBIDIA
DOMÁCKY
OLGA
POUZE
(NÁŘEČ)
SPISOVÁ
ZNAČKA
SNÍŽENÝ
TÓN E
RYPEC
MEČOUNA
TMEL
PEVNÝ
PODPALOVAČ
KOSATEC
ANGL.
HRÁT
(HRA)
DO TOHO
MÍSTA
MÍSTO PRO
LOVCE NA
ČEKANÉ
PLANETKA
(BOHYNĚ
ČERVÁNKŮ)
PROSKLENÝ
OTVOR
VE ZDI
ANGL.
CESTA
JINAM
PŘE
STARÝ TYP
ŠKODY
(HOVOR.)
ČESKÝ
ZPĚVÁK
KŘESTNÍ
JMÉNO
NAŠÍ
MATRIKÁŘKY
SLOVEN.
JAK
PSOHLAVEC
CIZOKRAJNÝ
PLOD
ANGL.
PLYN
ZN.
LUTECIA
KRYT
VOJÁKA
EVROPSKÝ
STÁT
(SLOVENSKY)
VLASTNÍ
NOČNÍM
PTÁKŮM
SPZ
PARDUBIC
DRAHÝ
KOV
DVOJICE
NÁZEV
HLÁSKY
V
TEČKA
SPZ
ZVOLENA
STAROŘÍMSKÝ
ÚŘEDNÍK
PÁDOVÁ
OTÁZKA
NÁZEV
PÍSMENE
F
100 KG
BRAZIL.
FOTBALISTA
DOMÁCKY
ADOLF
KAL
TLUMIVÝ
ROZTOK
ZKR.
OBCHODNÍ
AKADEMIE
SPOJKA
DOMÁCKY
KLEOPATRA
ŘÍMSKÁ
6
ZNAČKA
TUKU
NA SMAŽ.
ČÁST
NOHY
2.
TAJENKA
HUDEBNÍ
SKUPINA
ZKR.
SOUHVĚZ.
BERANA
VRBA
PÍSM.ŘEC.
ABECEDY
JAPONSKÁ
LOVKYNĚ
PEREL
MĚSTO
V ZÁPAD.
ŠVÝCARSKU
KOMÍHÁNÍ
(MN. Č.)
RUČNÍ
VOZÍK
RUSKY
RÝŽE
ZKR. RYBONUKLEOVÉ
KYSELINY
ŘECKÝ
BŮH VÁLKY
POCHOUTKA
SBOHEM
NEOBLEČENÁ
ČESKÝ
BÁJNÝ
KNÍŽE
SPZ
TACHOV
OPONA
KOLATURA
ŽENSKÉ
JM. 24.10.
MONGOLSKÝ
PASTEVEC
ZÁMOTEK
HOUSENKY
ZN.HUDEB.
PRODUKTŮ
VYDAV. A
DISTRIB.
TISKOPISŮ
ZASEDÁNÍ
(SJEZD)
PRUDKÝ
BĚH
POSLEDNÍ
ROŽMBERK
BARVIVO
NA VEJCE
SLOVEN.
JAKÁ,
HYPNOTICKÝ
STAV
NEMOCNÝ
ČLOVĚK
ZKR.
KREVNÍHO
TLAKU
CHEMICKÝ
PRVEK
CÍL
ZNAČKY
STŘELCE
NB
ŽENSKÉ
JMÉNO
(16.4.)
CHEM.ZN.
BISMUTU
ZN. NANOSEKUNDY
TEP
PRACOVAT
NA STAVU
ČESKÝ
LYŽAŘ
(TOMÁŠ)
TÍSŇOVÉ
VOLÁNÍ
TYP MEZINÁR.
OZNAČENÍ
NÁKLADNÍCH
VAGONŮ
AUTORSKÝ
ARCH
HLAVNÍ
MĚSTO
BULHARSKA
KOREJSKÁ
DYNASTIE
NULA
INIC.ČES.
KRESLÍŘE,
KARIKATUR.
RÁNO
OKORÁVAL
NÁM
PATŘÍCÍ
MUŽSKÉ
JMÉNO
(21.6.)
NĚKDY
ZKR.
ATMOSFÉRY
(JEDNOTKY
TLAKU)
Křížovka byla vytvořena v programu Crosswords - ITPro CZ -http://crosswords.itpro.cz
ANT, ARI,
EOS, GAS,
GROCK,
IBAR,
PUFR,
ROAD,
SEVT
THON,
UDEK,
YVERDON
!
!
"#
"#$
#$%
% !
! "
"
#$%&'
# %&'(
#$
()*
()
&'(
(
( )*+!
) *
)*+
!
)
)
) ,--,
+ ,
+
,-
-
-
! "
##$% &
" '
#(%#)*+,-.
/&01.& ' 2
%345 67,! 8$%3
9:; 1,%33#
)<1
= (3&%>?&3#(361
@6$ &AB3%(&
C$%)$1
.?! =& %
1'1 & 1#
D&1
EFF2'@,B,A
?%
&,?*! DOPRAVA
ZDARMA
MACHSTAV s r.o.
KŬƌƵǎŶşϯϳϰͬϭϵ
ŽďƌŽŶşŶ͕ϱϴϴϭϮ
:ƐƚĞŵĞnjŝƚĢŵŝ͕ŬƚĞƎşƎĞƓşƉŽĚŽďŶĠƉƌŽďůĠŵLJ͍…
TráƉşǀĄƐǀLJƐŽŬĠŶĄŬůĂĚLJnjĂǀLJƚĄƉĢŶşǀĂƓĞŚŽĚŽŵƵ?
<ĚLJǎǀ njŝŵĢƉƎĞƐŶŽĐǀLJŚĂƐŶĞŬŽƚĞů͕ŵĄƚĞĚŽŵĂƌĄŶŽĐŚůĂĚŶŽ͍
ĢůĂũşƐĞǀĄŵƌĂŵƉŽƵĐŚLJŶĂŽŬĂƉĞĐŚĂǀnjůşŶĄǀŽĚĂƉŽĨĂƐĄĚĢ͍
DĄƚĞĚŽŵĂƉůşƐŶĢŶĂƐƚƌŽƉĢĂǀ ŬŽƵƚĞĐŚŶĂĚŽŬŶLJ͍
WƎĞŚƎşǀĂũşƐĞǀĄŵǀ ůĠƚĢŵşƐƚŶŽƐƚŝƉŽĚƐƚƌŽƉĞŵǀ ŚŽƌŶşĐŚƉĂƚƌĞĐŚ͍
DĄƚĞƐůĂďŽƵŶĞďŽƓƉĂƚŶĢƉŽůŽǎĞŶŽƵŝnjŽůĂēŶşǀƌƐƚǀƵ͍
,ůĞĚĄƚĞƎĞƓĞŶşũĂŬĞĨĞŬƚŝǀŶĢnjĂƚĞƉůŝƚǀĂƓşŶŽǀŽƐƚĂǀďƵ͍
\ĞƓĞŶşŵũĞnjĂƚĞƉůĞŶş– ĨŽƵŬĂŶŽƵŵŝŶĞƌĄůŶşŝnjŽůĂĐş
dĞĐŚŶŝĐŬŽŽďĐŚŽĚŶş
ƉŽƌĂĚĐĞ
Đ͘:ŝƎş,ƽnjů͕ŝ^͘
Mob: ϲϬϭϱϲϴϳϬϬ
ŝnjŽůĂĐĞΛŵĂĐŚƐƚĂǀ͘Đnj
ǁǁǁ͘ŵĂĐŚƐƚĂǀ͘Đnj
ƉŽƌĂěƚĞƐĞ
s ŽĚďŽƌŶşŬLJ͗
^ƉŽůĞēŶŽƐƚD,^dsǀĄŵ ŶĂďşnjş͙͘͘njĚĂƌŵĂ͊
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
KƐŽďŶşŶĄǀƓƚĢǀƵƚĞĐŚŶŝŬĂƐƉŽũĞŶŽƵƐ ƉƌŽŚůşĚŬŽƵŽďũĞŬƚƵ
sLJŚŽĚŶŽĐĞŶşƐƚĂǀƵnjĂƚĞƉůĞŶşŽďũĞŬƚƵ
EĄǀƌŚŶĂƎĞƓĞŶşƉƎşƉĂĚŶljĐŚƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŬljĐŚŵşƐƚ
<ĂůŬƵůĂĐŝŶĄŬůĂĚƽŶĂŽƉƌĂǀƵnjĂƚĞƉůĞŶş
Kalkulaci ŶĄǀƌĂƚŶŽƐƚŝŝŶǀĞƐƚŝĐĞ
ZĞĂůŝnjĂĐŝŽƉĂƚƎĞŶşĚŽĚĂƚĞēŶĠŚŽnjĂƚĞƉůĞŶşƐƚƌŽƉƽ
<ŽŶƚƌŽůƵƐƚĂǀƵnjĂƚĞƉůĞŶşŽďũĞŬƚƵƉŽƌĞĂůŝnjĂĐŝ - termokamera
<ǀĂůŝƚŶşŵĂƚĞƌŝĄůŽĚŶĞũǀĢƚƓşĐŚǀljƌŽďĐƽŝnjŽůĂēŶşĐŚŵĂƚĞƌŝĄůƽ
<ǀĂůŝƚŶĢŽĚǀĞĚĞŶŽƵƉƌĄĐŝnjĂƌŽnjƵŵŶŽƵĐĞŶƵ͊
Domluvte si
ďĞnjƉůĂƚŶĠƉŽƐŽƵnjĞŶş
ǀĂƓĞŚŽĚŽŵƵĐŽ
ŶĞũĚƎşǀĞ͊͊
D \E1^
WZKs1ZD
KULTURNÍ AKCE NA JARO
sobota 5. července od 13.00 hodin u hasičské zbrojnice
OSLAVY VÝROČÍ 130. LET OD ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V BRLOZE
občerstevní, hudba, slavnostní průvod, ukázky zásahů, soutěž, taneční zábava
neděle 28. července od 14.00 hodin v Jaroníně u kapličky
TRADIČNÍ ŘEZBÁŘSKÁ VERNISÁŽ
„Člověk v krajině“
sobota 2. srpna 8:30 hodin volejbalové kurty
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
O BRLOŽSKÝ DŘEVÁK
sobota 2. srpna od 20.00 hodin – KD Brloh
POUŤOVÁ ZÁBAVA, hraje KRASCH
neděle 3. srpna
POUŤ
mše sv. v kostele sv. Šimona a Judy, na návsi stánky a pouťové atrakce, na hřišti fotbal
sobota 16. srpna odpoledne na koupališti
BITVA U BRODU
setkání skupin historického šermu
Scénář je inspirován (vzdáleně) dobytím hradu Kuklov v roce 1395.
Návštěvníkům, padlým, raněným i přeživším bude hrát skupina Karob.
Vydavetel: obec Brloh, 382 06 Brloh, tel.: +420 380 745 119, www.obecbrloh.cz, evid. číslo: 10-403/16-38, IČO: 00245801,
redakce: Marta Tomanová, e-mail: [email protected], tisk: Hořická ofsetová tiskárna s.r.o.
Download

Zpravodaj Obce Brloh 2014/2