Vážení spoluobčané
Co nás čeká v roce 2013
Vážení spoluobčané, pokud se nestane to, co již několik
měsíců řeší řetězové maily a různé jiné materiály, odkazující
na kalendář starých Mayů a další předpovědi, normálně
se 22. 12. probudíme, za dva dny pak večer zazvoní Ježíšek
a ve všech dětských očích se rozzáří ten plamínek radosti
a vzrušení. Jednou, když jsem byl malý, přemýšlel jsem, kde
má všechny ty dárky schované a podle jakého klíče je
rozděluje dětem. Rodiče mi tehdy řekli, že je má v nebi a že
ten „rozdělovník“ je podle toho, jak je které dítě hodné,
jestli se dobře učí a jak se chová k ostatním. Jaká škoda,
že v dospělém životě je tomu poněkud jinak... Ale zanechme
sentimentu, pojďme k plánům na příští rok.
V příštím roce nás čeká spousta práce. Ne, že by se jí letos
neudělalo dost (komunikace, chodníky, hřiště, vodovody, atd.),
ale nikdy nepřekročily náklady u jedné akce milion a půl
korun. To by se mělo v následujícím roce změnit. Na jaře
dokončíme nové dětské hřiště u Pastoušky položením travních
koberců (pokud bychom seli trávu, na zakořenění by potřebovala další tři měsíce a to by bylo příliš), osázením živého plotu
a výsadbou ovocných stromů v okolí. Pustit bychom se měli
i do rekonstrukce vodovodu v Rychtářově a v Sedmi Chalupách
do druhé etapy obnovy vodovodu a části kanalizace. Též nás
čeká oprava schodiště ke kostelu a to metodou částečné rekonstrukce. S největší pravděpodobností vlastními silami opravíme přední stranu hřbitovní zdi a zrekonstruujeme přední část
oplocení okolo fotbalového hřiště. Na posledně jmenovanou
akci jsme požádali o grant v MAS Blanský les – Netolicko, byli
jsme úspěšní a získali asi 130 tis. korun. U některých jmenovaných akcí se budeme ucházet o získání grantu, ať již z krajských financí nebo např. ministerských dotací, jako tomu bude
u plánované opravy památkově chráněné rojšínské kapličky.
Opravy fasády se dočká i ta jaronínská, a to zejména ve
spolupráci s místními občany. Jejich zapojení do místních
událostí je příkladné a děkuji jim za to. V neposlední řadě nás
čekají tentokrát drobnější opravy povrchů komunikací v Brloze
i mimo něj. A konečně se dostanu i k té avizované nákladné
stavbě a tou bude zateplení školy, spojené s výměnou oken
a dveří na všech budovách. Plánované náklady očekáváme
vyšší než 10 mil. korun.
Též nám zbyde jedna nedokončená rozpracovaná akce
a tou je položení asfaltových povrchů na nově rozšířené
místní komunikaci okolo nového chodníku k mateřské
školce. Počasí nám překazilo záměr dokončit celou stavbu
ještě letos.
Rok 2013 a peníze
1. vodné a stočné
O zvýšení ceny rozhodla kalkulace (výsledek hospodaření v oblasti vodovodů a kanalizací za loňský rok) a proti
záměru zvýšit vodné a stočné nemělo zastupitelstvo námitek.
Vše bylo řádně a včas projednáno a výsledkem tedy bude
zvýšení cen na 21,50 Kč/m3 za vodné a 18,50 Kč/m3
za stočné. Poměrně detailně jsem se tomuto tématu věnoval
v letním vydání, takže nemá cenu se již opakovat.
2. odpady
Jistě Vám neuniklo, že v příštím roce řada obcí a měst
zvýší poplatky za sběr odpadu, někdy o 500 Kč za osobu
a rok. U nás je systém plateb jiný než ve většině obcí, jsem
přesvědčen, že i spravedlivější a pro ty z vás, kterým není
lhostejná naše příroda a pečlivě třídíte odpad je i výhodnější. Aby toho zdražování nebylo moc, pro příští rok zůstanou platby za tříděný odpad na stejné výši jako letos. Je
však možné, že se zastupitelstvo na svém posledním letošním
jednání 19. prosince rozhodne pro kosmetické zvýšení ceny
žetonu o 2,- koruny, neboť pro nás se průměrně o tuto částku
zvýšily náklady na vývoz popelnic. Stále trvá nabídka pro
skupinky lidí, kteří by se rádi podívali na to co se děje
s odpadem po odvozu popelnic a kontejnerů (třídící linku,
uložení na skládku), ozvěte se mi a na jaře uděláme exkurzi
do Českého Krumlova.
3. ostatní služby
S navýšení cen dalších služeb (např. hodinové sazby za
práci zaměstnanců, plyn, broušení pil apod.) pro příští rok
i přes zvýšení cen vstupů nepočítáme. Změna patrně nastane
v distribuci plynových bomb, kde nechceme konkurovat
soukromému sektoru, postupně doprodáme zásoby a další
plyn prodávat nebudeme. Jen doufám, že toto bude mít delší
trvání než minulé spolehnutí se na cizokrajného prodejce,
který za pár měsíců ukončil svou činnost v Brloze.
Územní plán obce Brloh
V minulém vydání jsem vyzval všechny občany
k podání podnětů do plánovaného projednání nového územního plánu, který měl být dle tehdejších předpisů hotov do
konce roku 2015. Protože však velká novela Stavebního
zákona (která vstoupí v platnost 1.1.2013) změnila tento termín na 31.12.2020, je pravděpodobné, že se zastupitelé
vyjádří (já to podpořím) k posunu tvorby nového územního
plánu na pozdější roky. Do té doby budeme samozřejmě
přijímat žádosti o změnu stávajícího územního plánu obce.
I těch je však prozatím minimum.
Chtěl bych Vám na závěr popřát klidné a spokojené
Vánoce bez nervů, mír ve světě i na naší politické scéně,
hodně zdraví a štěstí v novém roce 2013 a též šťastnou ruku
při první přímé volbě prezidenta. Sobě bych si taky mohl
něco popřát. Třeba méně sousedských sporů řešených
prostřednictvím úřadů, méně vodovodních poruch a více životní i pracovní energie pro mne a též mé kolegyně a kolegy.
Krásné svátky všem.
Martin Toman, starosta obce
Z jednání zastupitelstva obce
2
Zastupitelstvo se kromě pracovních schůzek sešlo na
řádném zasedání dne 29. 10. 2012. Prvním bodem programu
byla obligátně změna rozpočtu. Byla navýšena položka na
opravy komunikací zhruba o částku, která byla navrhována
už na minulém zasedání. Tentokrát se však našly rezervy
v podobě zvýšeného příjmu sdílených daní a zrušením
některých akcí, které se stejně do konce roku nestihnou,
takže výsledný rozpočet byl opět vyrovnaný s rezervou
necelých sto padesát tisíc korun.
Ve druhém bodě se projednávaly ceny pečovatelských
služeb na příští rok podle nového výnosu. Tak jako vždy
byly ceny za služby navrženy a schváleny v maximální výši.
Přesto jsou tyto ceny stále mnohem nižší, než skutečné
náklady obce na pečovatelskou službu. Rozdíl mezi
vybranými penězi za pečovatelskou práci a skutečnými
náklady byly v minulosti z větší části hrazeny z dotací
ministerstva a kraje, tyto instituce však neustále rozdělují
méně a méně peněz, takže hlavní tíhu nese obec.
Třetí bod byl krátký. Žadatel požádal o změnu územního plánu, a protože proti jeho úmyslu nebyly vzneseny
žádné námitky, byl záměr změny jednomyslně schválen.
Trochu větší diskuse se odehrála nad žádostí místních
fotbalistů o příspěvek na činnost. Nikoli nad výší příspěvku,
ale nad účelem jeho použití. Nakonec zvítězil návrh, kdy
větší část příspěvku byla určena pro žáky a přípravku
a menší část pro dospělé fotbalisty.
Na závěr bylo opraveno znění v jednom z minulých
zápisů, které bylo nepřesné. Starosta oznámil, že žádost
o dotaci na zateplení školy prošla finálním schvalováním.
V příštím roce se bude moci začít s pracemi.
Poslední pracovní schůzka se zabývala především
rozpočtem na rok 2013. Větší část výdajů i příjmů se
navrhla podle reality z loňských let. Proti minulým letům je
zde však jedna neznámá. A můžeme říci příjemná
neznámá. V platnosti je totiž novelizovaný zákon o rozpočtovém určení daní, tedy zákon, který říká, kolik a jaký podíl
by měly jednotlivé obce dostat od státu. Podle propočtů bychom si měli značně polepšit, údajně skoro o tři miliony.
Což by v podstatě znamenalo téměř zdvojnásobení
prostředků, které budeme moci použít na velké opravy
a investice. Naše výhledy jsou však opatrnější. Nevíme,
jaký bude celkový výběr daní a navíc je v této částce
zohledněno i financování základní školy, a tím pádem Nová
Ves nebude povinna nám dávat příspěvek ze svého
rozpočtu. A to je tři sta tisíc. Proto je rozpočet stavěn na
letošních skutečnostech a podle faktického stavu se bude
v průběhu příštího roku upravovat.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát hezké prožití
vánočních svátků a odpočinek od denního shonu. Mějme na
paměti, že klid a pohoda v rodinném kruhu je nad všechny
dárky.
Libor Lev, místostarosta
Jak to vlastně doopravdy je?
Pokud píšeme o dějinách nějaké obce, začínáme
obvykle první písemnou zmínkou. Pak se sice vracíme
k archeologickým nálezům, které dokazují větší stáří obce,
ale většinou začínáme větou „První písemná zmínka je
z roku xxxx“. V případě Brloha v tom ovšem máme trochu
guláš. Když jsem se začal zajímat o dějiny Brloha a sbírat
materiály, dozvěděl jsem se, že první písemná zmínka je
roku 1347, kdy v kšaftě Petra I. z Rožmberka se uvádí, že
„dal v Brloze postavit kostel ke cti Sv. Máří Magdalény“.
Jeho novodobý přepis si můžete přečíst ve školní kronice
brložské školy na digitalizovaných stránkách třeboňského
archivu. A komentář dodává, že kostel byl patrně postaven
kolem roku 1340. Na obecních stránkách a v jiných současných tiskovinách se ale poslední dobou dočítáme datum
1310, což byl rok, kdy se Petr I. z Rožmberka ujal vlády
nad Rožmberským panstvím. Zastánce roku 1310 sice může
namítat, že tento údaj se objevuje mnohem častěji, ale
prostým srovnáním můžeme zjistit, že se jedná o nekritické
přebírání stále stejného textu, včetně sebe litujícího
odstavce, že místní obyvatelstvo značně trpělo v patnáctém
století průchody vojsk zvláště Pasovských a Švédů. Nikde
jsem se ale nedopátral, co vlastně ti Brložští Pasovským
a Švédům provedli, že se přihrnuli je trápit zhruba o dvě stě
let dříve, než ostatní vesnice a města v Českém království
(vpád Pasovských 1611, Švédi se nám tu toulali v druhé
polovině třicetileté války, tj. někdy mezi 1630 a 1650).
V patnáctém století se tu mlátili husité a křižáci. Ale to není
podstatné pro náš problém. Nedověděl jsem se, jaká že to
listina z roku 1310 Brloh zmiňuje. Proto mám k lidem, kteří
se o historii Brloha také zajímají, prosbu. Která to listina
z roku 1310 je a která další listina tak přesně dává datum
postavení kostela. Domnívám se, že bychom u takovýchto
údajů měli buďto uvést přesný a pravdivý pramen (a možná
se i z archivu pokusit získat kopii nebo opis takového dokumentu), nebo se pokorně vrátit k roku 1347. Mimochodem,
pokud je rok 1347 ten pravý, máme příští rok 666. výročí.
Hezky kulaté, že?
Libor Lev
Z historie naší obce
podle trestního zákona a jest zaň zodpovědným tamní úřad,
bude příště postupováno podle platných předpisů. Současně
bylo zjištěno, že velká část hřbitova jest zavodněna a vlastně
nevhodná ku zetlení mrtvol. Ukládám tamnímu úřadu, aby
v době nejkratší svolal hřbitovní výbor, dal usnésti se na
tom, že hřbitovní parcely hned zjara, jakmile tomu počasí
dovolí, budou řádně odvodněny a opis tohoto protokolu sem
zaslal, nebude-li odvodnění odhlasováno a termín jeho
provedení ustanoven, bude hřbitov částečně, z moci úřední,
uzavřen.“
Za okresní hejtmanství vrchní zdravotní komisař
Dr. Urbach v.r.
Dle tohoto úředního nařízení, svolán byl hřbitovní
výbor na neděli 13. března a nařízení toto jemu přečteno
Dnes jsem vybrala 80 let starý zápis o tom, jakou další
zapeklitou věc musela obec a farní úřad řešit. I když se náš
hřbitov, tak jako skoro všechna místa posledního odpočinku,
nachází na kopci, přesto tu byly problémy s nadbytkem vody.
Dne 3. března 1932 doručen byl farnímu úřadu přípis
okresního úřadu v Č. Krumlově ze dne 9. února t.r. tohoto
znění:
„Při převozu zemřelé Terezie Peckové ze Chmelné
(zemřelé v nemocnici v Č. Budějovicích) do Brloha dne
8. února 1932 konaném, bylo zdravotním referentem okresním zjištěno, že byl vykopán hrob před uplynutím tlecí doby,
s vědomím tamního úřadu. Ježto přestupek tento jest trestný,
3
bylo. Dle usnesení hřbitovního výboru byla okresnímu úřadu
dána tato odpověď: „Zdejší hřbitov byl již od doby jeho
otevření dvakráte překopán a nyní potřetí mrtvoly do něho
ukládány jsou. Po celou tu dobu nebylo ale nikdy shledáno,
že by při otevření hrobu některé mrtvoly nebyly úplně zetlelé.
Ve zmíněném úředním vyzvání poukazuje pan okres. referent
na to, že v den převozu zemřelé Terezie Peckové, současně
bylo zjištěno, že velká část hřbitova jest zavodněna
a nevhodná ku zetlení mrtvol. Hřbitovní výbor a s ním všichni
účastníci pohřbu, mohou dosvědčiti, že tento hrob v onen
den, kdy do něho zemřelá uložena byla, zcela úplně suchý
byl. Poněvadž půda hřbitovní propustná jest, stává se v době
jarní při tání sněhu nebo v době letních a podzimních dešťů,
že málo vody v otevřeném hrobě se objeví, která se ale
v brzké době zase ztratí. Tento úkaz vody pozorován byl
v severozápadní části zdejšího hřbitova, a proto dal hřbitovní
výbor tuto část hřbitova v roce 1929 odvodniti a v rohu
hřbitova vykopána byla studna, do které spodní voda
sváděna býti měla. Toto odvodnění vyžádalo se nákladu
3159 Kč a 45 h. K náhledu, že velká část zdejšího hřbitova
zavodněna jest, dospěl pan okresní zdravotní referent snad
při té příležitosti, kdy tělo zemřelé Anežky Sponarové z Rojšína
v jeho přítomnosti vykopáno a do jiného hrobu uloženo bylo.
Byla li v tomto hrobě tehdy voda, byl to zjev pouze přechodný, který se objevuje při deštivém počasí. Že tento hrob
trvale mokrý nebyl, dosvědčuje ta skutečnost, že když Anežka
Sponarová zemřela a dne 24. srpna 1929 do hrobu ukládána
byla, tento hrob úplně suchý byl. Poněvadž ale slavný okresní
úřad ukládá zdejšímu hřbitovnímu výboru, aby se o odvodnění postaral, žádá tento výbor o sdělení, jakým způsobem by
hřbitov odvodněn býti měl a která jeho část? Hřbitovní výbor
dovoluje si podotknouti, že i v případě, kdy by kanalizace
na celém hřbitově provedena byla, nebude zabráněno
prosakování dešťové nebo sněhové vody do hrobů.
Skončeno a podepsáno: Josef Tancer - starosta, Jan
Novák - děkan, Josef Zeman - starosta Nová Ves, Josef
Hamerník - místostarosta Rojšína, Vojtěch Hamberger místostarosta Chmelná, Johann Grüber za Johannesthal,
Johann Kaspar za Jaronín. Zapisovatel: Matěj Vacko.
Tento protokol zaslán byl okresnímu úřadu v Č. Krumlově, kterýž výměrem ze dne 29. března nařídil, aby podél
zdi za umrlčí komorou k lesu, vykopán byl kanál. Toto
nařízení projednáno bylo dne 18. září při schůzi hřbitovního
výboru. Jednohlasně bylo usneseno vykopati kanál podél zdi
u umrlčí komory v délce 46 metrů, do hloubky 1,6 až 2 metry
a v šířce 50 centimetrů. Tato vykopávka se zadá od metru,
a to za 3 až 4 Kč běžného metru. Na dno kanálu se dají
drenážní trubky, na které se nasype drobný kámen ve výši
50 centimetrů. Obstarání kamene a přívozu, přenechává se
starostovi obce Brloha. Peníze na výplatu dělníků se vezmou
z knížky hřbitova a po ukončení práce bude tato vyúčtována
a na jednotlivé obce rozvržena. Skončeno a podepsáno.
Celkové náklady dosáhly 1329 Kč a byly rozpočítány
podle daňové základny na přifařené obce: Brloh, Nová Ves,
Jaronín, Janské Údolí, Rojšín a Chmelná.
Marta Tomanová
A ještě jednou zabrousíme trochu do historie, i když ne tak vzdálené. Minule jsme se dozvěděli o počátcích volejbalu
v Brloze. Tentokrát si přečteme další článek, který vyšel v novinách v roce 1980. Podklady mi poskytuje pan František Ondřich.
Mladá odbíjená v Brloze
4
Mladí odbíjenkáři TJ Sokola Brloh se opravdu činí. Ve
své věkové kategorii mladšího dorostu hrají oblastní přebor II.
třídy, a přestože soupeří s družstvy daleko zvučnějších jmen
a měst nežli je středisková obec Brloh, vedou si velmi dobře.
Abychom mohli plně zhodnotit jejich práci, musíme
se vrátit o několik roků zpět. Už jako starší žáci kralovali
v okresní soutěži a po dvě sezóny tuto soutěž vyhráli. Ani
v krajském přeboru starších žáků se za své umístění nemusí
hanbit. Z dalšího výčtu jejich úspěchů: dvakrát reprezentovali
okres Č. Krumlov v pionýrské lize a z osmi účastníků okresu
Jihočeského kraje skončili jednou na 4. a jednou na 3. místě.
V loňském roce dosáhli velmi pěkného úspěchu, když v kategorii mladších dorostenců skončili na druhém místě
o pouhý bod za Strakonicemi před Jitexem Písek, Jindřichovým
Hradcem a Loko Č. Budějovice. To jenom proto, že prohráli
poslední zápas s Jitexem Písek, přestože v posledním setu
měli dva setboly. Jejich umístění je i přes tento neúspěch
vynikající. Nelze opomenout ani práci jejich trenéra Františka
Ondřicha, který s nimi pracuje od žákovských let. Věříme,
že tento článek bude pro ně pobídkou, aby ještě cílevědoměji
trénovali a připravili se tak co nejlépe do nastávající sezóny.
V loňském roce uzavřeli na výroční členské schůzi závazek,
že se zapojí do soutěže o titul „vzorný kolektiv mládeže“.
Do další sportovní činnosti jim TJ a všichni příznivci této
krásné kolektivní hry přejí hodně úspěchů.
Tato fotografie, družstvo žáků, je asi z roku 1970.
Zleva horní řada: trenér František Ondřich, Jan Trousil,
Jiří Jungwirth a Václav Binder.
Dole klečí: Miroslav Honner, Jan Máče a Vlasta Vacek.
Volejbal žije
V sobotu 8. prosince se brložští volejbalisté zúčastnili ve Chvalšinách turnaje „O vánočního kapra“. Ve smíšené sestavě,
tři ženy a tři muži, se z deseti družstev umístili na první příčce.
Gratulujeme!!!
zleva stojí: Alena Pulkertová, Václav Pecha, Anna Tomanová a Vladimír Čeloud
klečí: Michal Kadlec s kaprem a Veronika Demčáková
Jak se v Brloze žije Mikulášovi…
Tentokrát jsem o rozhovor požádala našeho skvělého
souseda, který se každý rok proměňuje v hodného Mikuláše
a rozdává dětem nadílku i radost. Je to krásná tradice a je
moc dobře, že se v naší obci stále zachovává. Nedávno
oslavil 53. narozeniny, je ženatý, má dvě dospělé děti
a jednu vnučku.
Jak dlouho se věnuješ tomuto mikulášskému poslání
a co tě k tomu přivedlo? Nevím přesně jak dlouho, asi deset
let. Přišel jsem k tomu úplně náhodou. Tehdejší Mikuláš
ochořel a narychlo se sháněl jiný. Ten rok se toho ujala dcera
a od dalšího roku to dělám já a ona zastává funkci anděla.
Mikuláš nechodí sám, kdo ti pomáhá? Jak jsem říkal,
andělské stvoření je Anička. Čertů se vystřídalo několik, ale
poslední roky chodí tři pekelní kamarádi Míra, Vašek a Tomáš.
Kde jsi pořídil ten pěkný mikulášský šat? To je práce
mojí manželky.
Chodíte jenom po Brloze, anebo zavítáte i dál?
Většinou jenom po Brloze, na požádání jsme byli v Rojšíně
a letos i v Sedmi Chalupách.
A kolik tak domácností navštívíte? Kolem dvaceti.
To určitě u toho zažiješ spoustu dětských reakcí
a hlášek. Můžeš se s námi o nějakou veselou podělit? Letos
byly všechny děti hodné, takže to bylo bez nějakých velkých
emocí. Akorát malý Honzík nás pobavil hláškou, že mu
nevadí, když dostane uhlí, že ho použije v kotelně, a kdyby
dostal brambory, že je dá mamince a ona mu uvaří nějakou
dobrůtku, mňam, mňam. Každoročně si vzpomeneme na
kluka, který vždycky říkal: „Mikuláši, dejte mi poslední
šanci, poslední šanci a já už přestanu zlobit.“ A příští rok to
bylo zase tak. Teď už tam nechodíme, ale věřím, že z něj
vyrostl správný kluk. Jednou se nám stalo, tedy už po
nadílce, když jsme dostali panáka na zahřátí, vypiju a cítím
něco v puse, byly to náušnice :-). Lidi jsou asi zvyklí si
dávat do málo používaných hrnečků a skleniček různé drobnosti. Pamatuju si, že náš děda jednou takhle dostal na
návštěvě u švagrové kafe, a když ho vypil, byl na dně hrnku
růženec.
Já se jako malá čertů hrozně bála, co dnešní děti, jsou
na tom lépe? No, jak které. Některé se bojí a mlčí, někdy je
to i se slzičkami a ty odvážnější mají připravené říkanky
a básničky.
Setkal ses někdy s tím, že by dítě před Mikulášem
nemělo respekt? Byl to ojedinělý případ. Jeden chlapec mi
na otázku proč tak usilovně zlobí, odpověděl: „Protože
5
zlobení je můj život, já tím žiju!“ Tady se těžko napravuje.
Když jsi byl ty malý, chodil k vám Mikuláš a čerti,
bál ses jich? Když jsem byl malý, bydleli jsme na samotě,
takže k nám Mikuláš nepřišel. A když jsem chodil do školy
a bydlel už ve vsi, tak jsme spíš s ostatními kluky běhali
večer za čertama sami.
Je rozdíl mezi nadělováním dříve a nyní? Asi to bývalo skromnější. Dnes děti dostávají nadílku opravdu bohatou. Myslím si, že rodiče na svých ratolestech nešetří.
Mívají děti stejné říkanky? Říkávají básničky, které
se naučily ve školce, ale rozhodně nejčastější je „Mikuláš
ztratil plášť“.
A už jsi někdy ztratil plášť? Zaplať pánbůh, ještě ne.
Umí se děti ještě dneska modlit? Už se s tím nesetkáváme.
Loni jsme psali, že finanční odměnu od hodných
lidiček jste věnovali na opravu kostela. Platí to i letos?
Samozřejmě. Vevnitř už je kostel čistý, ale zvenku si opravu
zaslouží. Vždyť je to dominanta obce.
6
Má tato činnost i nějaká úskalí? Tím myslím, jestli
vás třeba výrostci venku neohrožují petardami a tak
podobně. V naší vsi a okolí, kde se pohybujeme, se s ničím
takovým nesetkáváme.
Baví tě tato práce? Baví. A myslím, že můžu mluvit i za
ostatní členy mikulášské družiny, my se na to doslova těšíme.
K nám kdysi chodíval Mikuláš a prý byl z Chrobol,
odkud pocházíš ty? Já jsem kousek stranou od Chrobol,
z Dobčic.
Co jinak děláš kromě toho 5. prosince? Jsem dlouholetým zaměstnancem Lesní školky v Červeném Dvoře.
Kam jsi chodil do školy a máš nějaké sourozence?
Mám mladší sestru a do školy jsem chodil ve Strýčicích.
Pak jsem šel do lesnického učiliště do Vimperku. Po škole
jsem začal dělat v lese, pak dva roky vojna. Mám rád
přírodu, celý život se vlastně stále pohybuju v lesním
hospodářství.
Co se ti v Brloze líbí a naopak, co bys změnil? Do
Brloha jsem se přiženil, příští rok to bude už 30 let,
postavili jsme si chalupu a jsem tu spokojen. Nemůžu říct,
že by se mi tu vyloženě něco nelíbilo. Nelíbí se mi to, co
s sebou nese doba, že některá mládež ničí pěkné věci,
prostě vandalismus.
Jaké máš zájmy a koníčky? Trochu se zabývám chovatelstvím domácích zvířat a myslivostí, ale na tu nezbývá
moc času. V zimě, když jsou dlouhé večery, tak si rád něco
přečtu. Především z historie o válečné a poválečné době.
Zajímá mě, proč ke konfliktu došlo, takže když mám
možnost, snažím se do téhle tématiky trochu proniknout.
Umíš vařit? Řeknu to asi takhle, když bych musel, tak
bych hlady neumřel.
Co máš nejradši, co ti chutná? V jídle nejsem vy-
bíravý, sním, co je. Určitě preferuju klasickou kuchyni.
Taky mám rád sladké, rád si dám i pivo.
Sportuješ? Ne. Maximálně chůzí.
Máš nějaké plány do budoucna? No chtěl bych se
ještě zlepšit, ale na to už je pozdě. Jak se říká: „Starýho psa
novým kouskům nenaučíš“.
Přání na závěr? Jít včas do penze. A až budu v tom
důchodu, abych byl zdráv, abych si to užil. A ještě zdárně se
synem dokončit rekonstrukci chalupy.
Moc Ti děkuji za rozhovor. Přeji ještě spoustu let
v aktivní mikulášské činnosti, hodně štěstí a spokojenosti
v osobním životě a hlavně pevné zdraví celé rodině.
MT
Pozvání do knihovny
Nové knihy
Pro dětské čtenáře máme čtyři
knížky pohádek: RYBÍ SLIBY, POHÁDKY O MALÉ TLUSTÉ VÍLE,
STRAŠIDELNÉ POHÁDKY a POHÁDKY od Miloše
Macourka. Dále půvabné veršíky CO TU KVETE, SVÍTÍ,
LÉTÁ?, malé povídání o jedné rodince Z DOMU
A ZAHRADY a krásný příběh holčičky a malého žlutého
ptáčka NATÁLČIN ANDULÁK. Knížka PŘÍHODY
A PŘÍPADY CHŘESTÝŠE 23 je zajímavá už tím, že ji napsala
žákyně 6. třídy a ilustrovala její spolužačka, součástí jsou
různé úkoly a hry. Z edice „Duhová kouzla“ přibyly pro malé
slečny tři nové příběhy o vílách EMÍLIE, LUCIE
a SLÁVKA. Životní dětské peripetie, ale i dobrodružství obsahuje NEJHORŠÍ DEN V ŽIVOTĚ TŘEŤÁKA FILIPA L.,
DOMOV PRO MARŤANY, DRAČÍ POLÉVKA a TYGŘÍ
TRÁPENÍ. Odpovědi na spoustu otázek vám dá POETICKÝ
SLOVNÍČEK DĚTEM V PŘÍKLADECH a JAK DALEKO
JE SLUNCE. O tom, že problémy s dospíváním mají
i v odlehlé horské oblasti, se dočtete v knize UZLY
A POMERANČE a kreslený biografický román vycházející
ze skutečných událostí nabízí komiks DIVOŠI. Co pěkného
a poučného vzniklo spoluprací ZŠ a PŠ Omlenická, Městské
knihovny a Města Kaplice se můžete přesvědčit ve třech
dvojjazyčných publikacích PUTOVÁNÍ ZA DUHOU, CESTOU NECESTOU a ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA.
V naučné literatuře pro mládež můžete s knihami
PRAVĚCÍ SAVCI a ZÁHADY PRAVĚKU nahlédnout do
doby o mnoho milionů let zpátky, nebo procvičit mozek pomocí 365 HLAVOLAMŮ, dozvědět se něco o naší řeči
PROČ MLUVÍME ČESKY, či aktuálně si připomenout
původ, zvyky, koledy, hry a náměty s brožurou VÁNOCE.
Z nové beletrie pro dospělé si vybere snad každý. Jsou
tu troje povídky ŠATY Z IGELITU, ČÍŇANOVA PĚNA
a soubor textů otce Arnošta a dcery Evy Lustigových s názvem
POVÍDKY. Detektivní žánr zastupují DR. SHERLOCK
HOLMES V ČECHÁCH a FALZUM. Válečnou tématiku
SMRT WEHRMACHTU a BEZ ŠTĚSTÍ NEPŘEŽIJEŠ.
Komiksy třináct příběhů skutečných lidí JEŠTĚ JSME VE
VÁLCE. Scénáře na hry ABY SE ČECHŮM OVARY
ZACHVĚLY a NEVĚSTA. Zfilmovanou tvorbu dva svazky
SOUKROMÉ PASTI. Historii STŘEDOVĚKÉ LEGENDY
O ČESKÝCH SVĚTCÍCH. Skutečné příběhy NIKDY
O TOM NEMLUV, ODSOUZENÁ, ANNE FRANKOVÁ –
DENÍK a příběh moci bezmocných SVĚT BÍLÉHO BOHA.
Novely MRTVÝ MUŽ a ROMÁNY A NOVELY Jana
Balabána. Samostatné romány jsou zastoupeny nejvíce.
ZTRACENÉ DÍTĚ vypráví o rodičovské lásce, bezmoci
a pomíjivosti života. PLETKY S OSUDEM je další knížka
Simony Monyové. TŘETÍ POLOČAS je příběh jedné lásky
a smutného odcházení, pokračuje druhým dílem TIME OUT
o hledání nového smyslu života. O nesmrtelných sestrách
Bronteových se dočtete v knize CHUŤ SOUŽENÍ. Poutavý
příběh tří kamarádek z malé vesnice skrývá RYBÍ KREV.
Ke starým příběhům z pohraničí vás zavede SMRT KRÁLE
ŠUMAVY a k dramatickým událostem Slezanů SLEZSKÝ
ROMÁN. Klikaté dějiny od konce války do normalizačních
let s hravým nadhledem zachycuje román SCHWEIK IT
EASY. Pokračování seznamovacího thrilleru „Hledám
štíhlou ženu!“ najdete pod názvem JAK JSEM (NE)NAŠEL
ŽENU. Nejnovější román úspěšného českého spisovatele
Miloše Urbana BOLETUS ARCANUS si pohrává s klasickou českou vášní – houbařením a poslední novinkou
v beletrii je sborník příkladů záslužné práce lidí DOBROVOLNÍCI MĚNÍ SVĚT.
V naučné literatuře pro dospělé převažuje historie.
Je tady IX. svazek souboru VELKÉ DĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ mapuje období let 1683 – 1740, Kosmova
KRONIKA ČECHŮ, Petra Chelčického SÍŤ VÍRY, Václava
Krolmuse STAROČESKÉ POVĚSTI, ZPĚVY, HRY,
OBYČEJE, SLAVNOSTI A NÁPĚVY, dobrodružný příběh
100 let českého skautingu SKAUTSKÉ STOLETÍ a deník
zpovědí válečného zločince Jürgena Stroopa ROZHOVORY S KATEM. Velice čtivé jsou paměti MUDr. Ctibora
Bezděka JAK RÁD JSEM ŽIL… Další dvě knihy jsou
určeny ku pomoci při výchově dětí RESPEKTOVAT A BÝT
RESPEKTOVÁN a TÁTOLOGIE, což jsou rady pro
začínající tatínky, kteří nechtějí brzy skončit. A poslední dvě
jsou zajímavé cestopisy Jiřího Máry VE STOPÁCH
VIKINGŮ a TAJUPLNÁ AFRIKA.
Věřím, že vás dnešní bohatá nabídka nových knih
zaujala a přijdete si vybrat čtivo pro dlouhé zimní večery.
Samozřejmě, že nechybí další výměnný soubor z Českého
Krumlova a spousta časopisů i brožur.
Pohodové Vánoce, hodně štěstí a pevné zdraví v roce
2013 přeje
knihovnice Marta Tomanová.
7
Základní a Mateřská škola Brloh
Advent v naší škole
4. prosince si připomínáme svátek Barborky a malou
barborkou zdobíme i své stoly.
5. prosince prochází školou Mikuláš, andělé i čerti. O to
se postarají žáci deváté třídy, kteří by uvítali zavedení knih
hříchů do jednotlivých tříd, aby měli čerti postaráno o práci.
Dne 20. prosince bude základní škola v Brloze pořádat
již tradiční vánoční besídku pro rodiče, prarodiče a vůbec
všechny přátele školy. Již od počátku prosince se malí i větší
žáci s nadšením na svá vystoupení připravují. Ti, kdo se na
besídku přijdou podívat, uslyší nejen klasické vánoční koledy,
ale uvidí také Šmoulí pohádku, Sněhurku a pásmo vánočních
scének – děti budou recitovat, tančit, vyprávět i zpívat.
Přejeme všem obyvatelům Brloha a jeho okolí krásný
adventní čas a příjemně prožité svátky v rodinném kruhu!
Malá kopaná
Ve středu 26. září reprezentovali hoši 8. a 9. ročníku naši školu v malé kopané na SOŠ ve Velešíně. Žáci se zároveň
mohli po škole porozhlédnout, zda by se jim tam nelíbilo pro daší studium.
CASSIOPEIA
Lektorky centra Cassiopeia připravily dne 19. října pro žáky prvního stupně výukové programy. Děti 1. třídy a 2. třídy
se proměnily v mravenečky, hrály si a dozvěděly se mnoho nového ze života mravenců.
8
Žáci 3. třídy - 5. třídy se učili spolupracovat v programu Jeden za všechny, všichni za jednoho.
Více zde: http://skolabrloh.webnode.cz/news/cassiopeia/
Bulový vrch
Dne 20. října byl pro žáky naplánován dopolední výlet
do přírody spojený s procvičením zásad BOZP. Akce se
zúčastnili žáci II. stupně se svými třídními učiteli, jako další
dozor se aktivně zapojil Mgr. Říha.
Po cestě bylo zopakováno:
1. Volání na tísňové linky
2. Chování v případech ohrožení
3. Bezpečný pohyb na silnici
4. Práce s mapou
5. První pomoc – krvácení, šok, poranění páteře, otrava
houbami, poranění očí, zlomeniny
Desatero chování v lese
Během pochodu se žáci seznámili s rostlinami naší
chráněné krajinné oblasti, s různými druhy hub a s lokalitami, v nichž se vyskytují chránění živočichové. Po cca
dvanáctikilometrovém pochodu se žáci dle plánu vrátili na
oběd do školy, kde byla celá akce vyhodnocena.
Počasí nám přálo a moc nás to bavilo. Už teď se těšíme
na konec školního roku, že si své výkony budeme moci
zlepšit a tím překonat sami sebe. Což je účelem této soutěže.
6.
Florbalový turnaj
Ve čtvrtek 15. listopadu se hoši ze 6. a 7. třídy zúčastnili
florbalového turnaje Orion cup v Českém Krumlově. Ačkoli
hráli celý turnaj v oslabení, podali krásné výsledky.
Do skupiny byli nalosováni s Chvalšinami, Horní Planou
a TGM Český Krumlov. Řekla bych silní soupeři v plném
počtu (dokonce měli kluky i na střídání) a my jen ve 4 +
brankář. Ale kluci bojovali a „prali se“ jako lvi.
A výsledky? Chvalšiny nás porazili 2:1, TGM nás
porazilo 2:1, ale pozor Horní Planou jsme porazili my 2:0.
Bohužel z každé skupiny postupovali jen 2 do dalších bojů,
čímž pro nás turnaj skončil. Ale kluci byli opravdu skvělí.
Ještě jednou jim děkuji.
Třídění a sběr odpadů na naší škole
Žáci naší školy již tradičně odpad nejen třídí, ale i
shromažďují a posílají do sběrny. Sbíráme starý papír, hliník
(řádně očištěný od zbytků jídla a etiket) a také nově pet
víčka – díky jejich sběru budeme moci přispět postižené
holčičce na nákup nového invalidního vozíku. Je hezké, že
teď, v předvánoční době, nemyslíme jen na sebe!
Peníze získané sběrem odpadových surovin škola
rozdělila do fondů jednotlivých tříd a třídní učitelé se svými
žáky a parlamentem školy pak rozhodli o jejich využití.
Děkujeme všem rodičům i prarodičům našich žáků
za to, že jim se sběrem pomáhají a jsou jim tak dobrým
příkladem.
Pozvánka k zápisu dětí do první třídy.
Srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na zápis do první třídy.
Těšíme se na Vás dne 24. ledna 2013 od 13 hodin ve škole.
9
Podzimní zprávičky
10
Podzimní čas se chýlí ke konci a my se Vám znovu
ozýváme s malým nahlédnutím do společných činností dětí
ve školce i venku.
První říjnové dny nám zpříjemnilo divadlo Máma a táta
s pohádkou „Kocour v botách“. Dále pak divadlo Kašpárek
s pohádkou „Křemílek a Vochomůrka“, divadlo Pan Pohoda
s pohádkou „Vodník Vrbička a žabák Kvak“ a divadlo Kos
s pohádkou „Poslední loupežník“...
V tomto duchu jsme pokračovali s naší podzimní
dramatizací písničky „Měla babka čtyři jabka“, kde se děti
setkaly se skutečnými postavami. Přivítaly dědka Josífka
a babku Rozárku, pozdravily je a čekaly, co jim budou
povídat. Ti jim zatancovali mazurku, nechali děti nahlédnout do svých košíků. Kamarádi jim společně pomáhali
spočítat jablka, zjistili, kdo jich má víc a spravedlivě je
rozdělili... Tím pochopili, že v životě je d ů l e ž i t é se
dělit. Tak jako na začátku i na konci zazněla písnička:
„Měla babka...“.
Při pobytu venku jsme si všímali změn podzimní krajiny, našeho STARÉHO DUBU, proměn počasí a reakce
přírody na blížící se zimu. Při několika návštěvách lesa jsme
si všimli těžby dřeva, která děti velmi zaujala. Nejdříve jen
změnou hustoty porostu a pak i viditelným úbytkem stromů.
V dalších dnech již samotným odvozem klád. V lese jsme
si hráli s přírodním materiálem a pozorovali zvířata
v ohradách.
S písní „Přiblížil se zimní čas“ a pohádkou „Jak čert
psal vánoční přání“ k nám zavítalo divadlo Máma a táta.
Uvědomili jsme si, že zima i čerti ťukají na vrátka. I čertík
Vašík se těšil na Vánoce, chtěl hodně dárků, i když neuměl
správně o dárky požádat. Nevěděl, jak se prosí a děkuje.
Děti mu pomáhaly, jak správně vánoční přání napsat. Učily
ho pozdravit, poprosit, ale i kamarádskému chování. U dětí
sklidil čertík Vašík veliký úspěch, taktéž i herci.
11
Tímto tématem bylo motivováno i výtvarné odpoledne, kde děti vyráběly s pomocí paní učitelek nádherné čertovské
metličky.
Pátého prosince do naší mateřské školy zavítal Mikuláš
s čerty a andělem. Děti se na tuto návštěvu těšily, ale i obávaly. Nejvíce možná ti největší zlobilové a neposluchové.
Souhlasíte? O jejich názorech na zlobení se můžete dočíst
v anketní otázce:
ZLOBENÍ JE, KDYŽ:
• Když někoho boucháme a štípáme.
• Že někdo třeba zlobí mamku, nebo když něco ničí a dělá
jí tam bordel.
• Když někdo někoho bouchá a nechce mu půjčit hračku,
12
a tak sedí.
Když se pereme, kousáme a taháme za vlasy.
Když někdo ubližuje kamarádům, štípe, kouše nebo ho
shodí a jeho to bolí.
• Provádíme lumpárny, jsme zlí a boucháme kamarády
nebo křičíme v jídelně.
• Když si děti nadávají.
• Když někdo někomu něco provede.
• Že rozházíme všechny hračky.
HLAVNĚ, ŽE VÍME, CO JE ZLOBENÍ!
•
•
Děkujeme žákům deváté třídy za pomoc při přípravě adventní atmosféry a udržení krásné české tradice.
Na co se ještě můžeme těšit? Přece na tradiční vánoční tvoření s rodiči a dětmi v naší školce! A pak? I k nám zavítá
Ježíšek se stromečkem a dárky, zazní vánoční koledy a bude nám prostě fajn!
Vám všem přejeme pohodové prožití svátků vánočních a po celý rok 2013 hodně zdraví a jen to dobré.
Vaše š k o l i č k a
Český červený kříž
Adventní posezení
Na letošní adventní setkání seniorů z domu pečovatelské
služby a členek ČČK se Mikuláš s čertem dostavil s menším
předstihem už 3. prosince. Toto setkání je dlouholetou tradicí,
je to velice milé setkání, na které se těší senioři i pořadatelky
z výboru MS ČČK. Letos jsme si připravili i něco z lidových
moudrostí o peklech a čertech. A víte, že jsme jich dali dohromady více jak padesát? Např. Čiň čertu dobře, peklem se ti
odmění nebo Co je šeptem, to je čertem. Největší rozruch
však vždy nastane s příchodem Mikuláše a čerta. Nikdo od
nich nedostane dárek zadarmo, a tak nastává čas zpívání
koled, lidových písní, žertování a vypravování. Čas nám při
něm velmi rychle utíká, neradi se loučíme a při odchodu už
se zase těšíme na setkání v příštím roce.
Děkuji všem, kteří se na organizaci tohoto setkání podíleli.
Obecnímu úřadu, p. Sixlové, členkám výboru ČČK, p. Králové
a Gondekové i všem seniorkám, které k připravenému
občerstvení přidaly své velice chutné domácí výrobky.
Marie Anderlová
Večerní výlet do Českého Krumlova
Místní skupina Českého červeného kříže již delší dobu
plánovala výlet do Českého Krumlova. Konečně bylo
všechno dohodnuté a výlet se mohl 27. září uskutečnit. Celý
den jsem sledovala oblohu a předpovědi počasí, protože
špatné počasí by nám večer pěkně pokazilo. Také jsem měla
obavy, kolik se nás u hotelu Růže sejde, protože každý si
musel dopravu zajistit sám. Počasí se vydařilo a účast byla
také pěkná. Sešlo se nás 36. Krumlovem nás provázela paní
Bohdalová. Seznámila nás s historií Č. Krumlova a pak jsme
se vydali na cestu osvětlenými ulicemi. Kolem nás ožívaly
dávné pověsti a tajuplné postavy skřítků, kteří se pletou pod
nohy a rozdávají zlato, mnichů i dobrých čarodějnic
a dalších. Zcela jsme se ponořili do příběhů doprovázených
i zvukovými efekty a středověkými písněmi, které hrály dvě
dvorní dámy na flétny. Byl to krásný zážitek. Škoda, že se
některé členky večera neúčastnily, protože se předešlý den
unavily na zájezdu do Třeboně, který pořádal obecní úřad.
Oblastní spolek Českého červeného kříže oceňoval
Oceňování bezpříspěvkových dárců krve
v letošním roce dárce krve 9. listopadu v hotelu Růže,
v krásném Jezuitském sále. V oceňování byla velká změna,
protože v minulých letech slavnost probíhala v zámecké
Jízdárně a následoval pak ples. Letos po oficiální části a kulturním programu dobových tanců, následovala společná
večeře. Pro dárce byla připravena bohatá tombola, kterou
zabezpečili naši sponzoři. Ti přispěli i na nájem za Jezuitský
sál a techniku pro jeho ozvučení.
Z naší obce byli medailemi oceněni:
bronzovou za 10 odběrů Cábová Miluše Brloh 21
Jakeš Jan Brloh 196
stříbrnou za 20 odběrů Borovka Tomáš Brloh 187
zlatou za 40 odběrů Borovka Josef Brloh 187
Milí dárci, děkujeme za Váš dar krve a srdečně
blahopřejeme k ocenění.
13
Sponzoři z naší obce, kteří na tento slavnostní večer přispěli
Páni: S. Zwiefelhoffer, Z. Cába, L. Lev, J. Jakeš, K. Trůbl
Lesy ČR, P. Pokorný – Sítě, F. Rotschedl COOP Český
Krumlov, J. Sixl, J. Šusta, J. Fučík.
Paní: L. Gonzálesová Nová Ves, M. Havránková kadeřnictví
Křemže.
Všem těmto dárcům peněz nebo věcných darů
srdečně děkuji, protože právě s jejich příspěvkem mohl být
večer opravdu slavnostní a v dárcích krve zanechal jistě
nezapomenutelné krásné dojmy. Velice si vážím hlavně
toho, že za stejnými sponzory chodím každý rok a vždy se
setkám s pochopením. Vím, že v dnešní době se každý
musí ohánět, jak může, že peněz v podnikání není mnoho,
proto velké díky.
Krev mohu darovat, pokud:
• je mi 18 - 65 let
• vážím alespoň 50 kg
• netrpím vážnější alergií
• neprodělal jsem zánět jater, nebo jiné onemocnění jater
• neprodělal jsem zánět ledvin, netrpím chronickým
onemocněním ledvin
• neměl jsem toxoplazmozu, tularemii, brucelozu
• netrpím onemocněním srdce a cév (infarkt, srdeční vada,
vysoký krevní tlak)
• netrpím vážným kožním onemocněním
• neměl jsem malárii ani jinou tropickou nemoc
• neprodělal jsem pohlavní nemoc (kapavka, syfilis)
• neprodělal jsem TBC
• netrpím vředovou nemocí žaludku, ani onemocněním
žlučníku či slinivky
• neměl jsem tyfus, paratyfus
• netrpím revmatickým onemocněním
• netrpím zvýšenou krvácivostí (z nosu, dásní)
• nemám onemocnění nervového systému (epilepsie,
roztroušené skleróza)
• v pokrevním příbuzenstvu nemám výskyt CreutzfeldtJacobovy nemoci
• neprodělal jsem žádnou transplantaci orgánů
• nejsem alkoholik
• v letech 1980 - 1996 jsem nebyl déle než půl roku
v Anglii či Francii
• nejsem HIV - pozitivní, ani nepatřím do tzv. rizikových
skupin (promiskuitní způsob života, nitrožilní narkomani, pohlavní styk mezi muži)
Dále musím splňovat tyto podmínky:
• nejsem právě nemocen
• v posledním půl roce jsem nebyl v kontaktu s vážnou
nakažlivou nemocí (žloutenka, TBC, pohlavní nemoci,
malárie)
• v posledním půl roce jsem nebyl na operaci
• v posledním roce jsem neabsolvoval mimo zdravotnické
zařízení akupunkturu, piercing nebo tetováž
• v posledním měsíci jsem neužíval antibiotika
• v posledním měsíci jsem neměl přisáté klíště
• v posledním týdnu mi nebyl trhán zub
• u žen: nemám právě menses, od posledního porodu
uplynulo aspoň půl roku
• nejedl jsem v posledních 14 hodinách žádné jídlo
obsahující tuk (není však vhodné hladovět, jezte jídla
bez tuku, pijte dostatek nealkoholických nápojů)
Uvedené podmínky platí „v zásadě“. Vhodnost
konkrétního člověka pro darování krve posoudí individuálně
lékař na transfúzní stanici.
Více zde: http://www.cckck.cz/darovani-krve/
Informace obecního úřadu
14
Splatnost poplatků v roce 2013
Poplatek ze psů: splatnost do 29. 3. 2013
Držitel psa je povinen ohlásit vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců,
nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným
způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti, nebo změnu. Je nutné, aby každý pes měl na
obojku evidenční známku, tedy i ten, který se pohybuje jen
v okolí vašeho domu. V případě, že se pes zaběhne, podle
evidenční známky je tak snadno vrácen majiteli.
Úhrada za tříděný odpad je splatná do 28. 2. 2013
Vodné a stočné za rok 2012: splatnost do 31. 5. 2013
Cena vodného na rok 2013 je 21,50 Kč a cena stočného
18,50 Kč.
Ceny jsou s 14% daní z přidané hodnoty. Pokud dojde
k navýšení sazby DPH, bude zvýšené procento připočítáno
k této ceně.
V případě zájmu o placení vodného a stočného na rok 2013
formou měsíčních, čtvrtletních či pololetních záloh je
možné se domluvit s p. Bombalovou osobně, telefonicky na
čísle 380 745 066, nebo e-mailem [email protected]
Veškeré platby lze po domluvě provádět také bezhotovostním převodem.
Poplatky za psy, vodné a stočné a úhrada za tříděný odpad
se vybírají na obecním úřadě v Brloze u p. Bombalové
v těchto úředních hodinách:
pondělí a středa 8:30 – 11:30
12:00 – 17:00
pátek
8:30 – 11:30
I v příštím roce bude probíhat výměna starších vodoměrů.
Výměnu provádějí pánové Bartoš a Salon. Jelikož se při
výměně setkali s problémem nepřístupu k vodoměru,
žádáme občany, aby byl vodoměr přístupný v kteroukoliv
dobu, tedy nejen při odečtu a nekomplikovali práci těmto
pracovníkům.
Svoz popelnic o Vánocích bude probíhat bez omezení, to znamená, že Technické služby pojedou i ve svátek 26. prosince.
Pracovní doba o svátcích ve vybraných zařízeních v obci
Prodejna Jednoty
pátek
21. prosince
7.°° - 17.°°
sobota
22. prosince
7.°° - 14.°°
neděle
23. prosince
7.°° - 14.°°
pondělí
24. prosince
7.°° - 10.°°
úterý
25. prosince
zavřeno
středa
26. prosince
zavřeno
čtvrtek
27. prosince
7.°° - 17.°°
pátek
28. prosince
7.°° - 17.°°
sobota
29. prosince
7.°° - 10.°°
neděle
30. prosince
zavřeno
pondělí
31. prosince
7.°° - 14.°°
úterý
1. ledna
zavřeno
Pošta – normální provoz, ale 31. prosince bude otevřeno
pouze do 11.30 hodin.
Zubní lékař – ve čtvrtek 27., v pátek 28. a v pondělí
31. prosince se neordinuje, ani ve Chvalšinách.
Společenská kronika
Blahopřání jubilantům.
Leden 2013:
91 let
89 let
81 let
75 let
Únor 2013:
Anežka Zicháčková
88 let
Růžena Hanzalová
88 let
Marie Vacková
81 let
Marie Ševčíková
81 let
Vlasta Vacková
80 let
Březen 2013:
Marie Filipová
88 let
Karel Prüher
Marie Mikešová
Milada Vacková
Josef Jungwirth
Sedm Chalup
Brloh
Brloh
Brloh
Praktický lékař – běžné ordinační hodiny bez omezení
Od 27. 12. 2012 do 1. 1. 2013 bude celý obecní úřad
i s knihovnou uzavřen.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme
a přejeme do dalších let hodně štěstí a spokojenosti. Ať prožijete další léta ve zdraví, s úsměvem
na tváři a v pohodě, v blízkosti svých příbuzných,
přátel a známých.
Brloh
Brloh
Brloh
Brloh
Brloh
Brloh
Poděkování
Děkujeme všem přátelům, známým a bývalým spolupracovníkům, kteří se přišli 27. listopadu naposledy
rozloučit s panem Václavem Zdychyncem.
rodina Zdychyncova a Filipova
Vítání občánků
Dne 18. října jsme slavnostně přivítali na Obecním
úřadě 5 chlapečků a 1 holčičku. O pěkné zahájení obřadu
se postarala Klára Remsová se sedmi dětmi z pěveckého
kroužku, který vede. Každý nový občánek dostal kromě
knižního alba publikaci „Moje první říkadla“ a kvalitní
dětskou deku z mikrovlákna. Maminky navíc hezkou květinu.
15
16
Václava Zwiefelhoferová
Adam Hrubeš
Jan Zeman
David Fryč
Patrik Domin
Daniel Šourek
Setkání s důchodci
Letošní každoroční setkání s našimi seniory se uskutečnilo v sobotu 24. listopadu v sálu Kulturního domu. Tentokrát byla účast opravdu hojná, což nás velice těší. Po
úvodním slovu a společném přípitku starosty obce Martina
Tomana vystoupily malé mažoretky pod vedením Kateřiny
Stropkové. Pak následovalo kulturní pásmo, kde vystoupily
děti ze ZUŠ se svými učiteli a dětský pěvecký kroužek Kláry
Remsové, která i sama zazpívala. Všem učinkujícím velice
děkujeme za příjemné zpestření celého setkání. Také občerstvení
se setkalo s kladnou odezvou, obzvlášť byl chválen malinový
dort. K poslechu i tanci hrála „Malá novoveská kapela. Děti
z výtvarného kroužku Jany Kukačové a Boženy Němcové
obdarovaly přítomné pěknými dárky v podobě obrázků na zeď
a praktických tašek, které samy vyrobily. Navíc děti rozdaly
i perníčky, upečené a ozdobené dětmi z družiny a školy. Věříme,
že se setkání všem líbilo a těšíme se na shledání v roce 2013.
17
18
19
Svatby
V sobotu 27. října si v monumentálních
zdech kláštera na Kuklově řekli své ANO
snoubenci Marek Baier z Brloha a Eva
Marešová z Českých Budějovic, která je
vlastně prakticky také brlošťanda. Počasí
svatebnímu obřadu sice nepřálo, ale my
novomanželům přejeme společný život plný
sluníčka a lásky, bez přeháněk a bouřek.
V sobotu 3. listopadu, v obřadní síni obecního úřadu, zpečetili sňatkem svůj společný
život Lubomír a Michaela Steinbauerovi
z Brloha. Také jim přejeme hodně štěstí
a manželství bez mráčků. Je vidět, že tu
láska nechybí a dokonce už vykvetla do
dvou krásných poupátek.
Okénko lékaře
Pacient a klient
20
Desetiletí, staletí za námi lékaři přicházeli trpící
pacienti, aby se zbavili svých nemocí, a my jsme jim
pomáhali podle svých znalostí a dovedností zbavit je
jejich potíží. Pacienti svým lékařům nejrůznějším
způsobem projevovali svoji vděčnost. Většinou za
práci lékaři zaplatili, někdy zůstalo jen u slůvka „děkuji“,
ale znal jsem i lékaře, který před druhou světovou válkou od
svého pacienta dostal za vyléčení auto.
Dnes nám naši politici zákonem proměnili trpícího pacienta v klienta. A naši klienti se v zásadě dělí do dvou
skupin, z nichž ani jedna nemá zájem o skutečné svoje
nemoci.
Do první skupiny bych zařadil ty klienty, kteří si neléčí
nemoci, ale jen příznaky. Mám bolest, vezmu si ibalgin.
Mám kašel, vezmu si tabletku, abych nekašlal. Bolí mne
žaludek, vezmu si ranitidin, omeprazol nebo dokonce antirevmatikum. A klient laik nevnímá riziko a zhoubnost svého
počínání, pokud léčí jen příznaky chorob.
Do druhé skupiny patří klienti, kteří se rádi vyšetřují.
Píchne je v podbřišku a požadují sono břicha, CT nebo magnetickou resonanci. Druhý den je již nemusí nic bolest, ale
za týden jedou zcela zdraví na sono břicha, za měsíc jedou
na CT a do několika měsíců jedou na MR břicha. Co kdyby
náhodou... A ono „náhodou“ tam nic není. Tato medicína
„co kdyby náhodou“ je také zhoubný přístup, zhoubný
především zbytečnými náklady na zdravotní péči.
Pacienti se dožadují, ale i někteří lékaři to tak z forensního strachu dělají, že klient je všemožně vyšetřován, a to
by v tom byl čert, aby se v nějakém laboratorním parametru
nepřelezlo za hranici statistické normy. A důsledek? Klient
se léčí pro nemoc, kterou vůbec netrpí.
Jak jsme do tohoto stavu dospěli? Naše polistopadové
„svobodné“ vlády naše lékaře zaprodaly do rukou cizího
kapitálu a do rukou našich rychlomiliardářů. Rozvrátily
staletí utvářené přirozené vztahy mezi lékaři a pacienty
zavedením systému financování zdravotnictví cestou veřejnoprávního pseudopojištění, čímž znemožnily lékaři léčbu
podle potřeb pacienta, a rozvrat završily tím, že vzaly pacientovi odpovědnost za proplacení zdravotní péče. Dodnes
nikoho nezajímá, že tento systém ústí do nedostupnosti
kvalitní zdravotní péče bez korupce či protekce. Je mi to
srozumitelné, že tento nepřirozený sytém, rádoby sociální,
ale ve skutečnosti socialistický, prosazují socialisté a komunisté. Ale že tento socialistický, konstruktivistický a
nepři-rozený systém prosazují i tak zvané „pravicové“
strany, je spíše svědectvím o absenci politické pravice u nás.
To, co dnes předvádějí naši politici se zdravotnictvím,
nevnímám jako smysluplnou reformu, ale jako totální
rozvrat zdravotnictví ve službách kapitálu bez ohledu na
lékaře, bez ohledu na pacienty a bez ohledu na normální
mezilidské vztahy.
A kde to skončí? Trpící pacient je úředně vygumován.
Zůstal klient s iluzí svobody, s iluzí dostupnosti kvalitní
zdravotní péče a s iluzí sociálního zajištění chudých. Kvalitní lékaře si naši politici pauperizací a dehonestací vyhánějí
ze země, jako to nedávno dělali vládnoucí komunisti.
MUDr. Bohumír Šimek
SDH BRLOH
Místní hasiči se celý rok nenudí. Začínáme pořádáním
průvodu masek a oblíbeným maškarním bálem. O Velikonocích pořádáme již řadu let turnaj ve florbalu,
30. dubna stavíme májku a od května až do října nám trvá
soutěžní sezona. V letošním roce jsme se zúčastnili více jak
deseti soutěží. Máme dvě družstva mužů a jedno žen.
Výsledky sice nebyly dle našich představ, přesto nás
soutěživé nadšení neopustí. Jsme prostě dobrá parta.
Již čtvrtým rokem pořádáme na konci hasičské sezony
soutěž mužů a žen v netradičním požárním útoku. Pravidla
se odlišují tím, že si každý člen družstva kromě strojníka
svůj post vylosuje. Mnohdy jsme svědky kuriózních
výkonů. Díky pohodové náladě, která celé klání provází, se
každým rokem zúčastňuje více družstev i z okolních okresů.
Naše ženy, které letos měly už devět soupeřů, dokázaly opět
po čtvrté obhájit putovní pohár. Mužskou kategorii vyhrálo
družstvo ze Zlivi.
za SDH Brloh Tomáš Jungwirth
Mladí hasiči
Jako každý rok tak i letos jsme měli v lednu prázdniny.
Trénovat jsme začali od února. 4. března jsme s rodiči
vyrazili na Kleť.
Hasičská sezona nám začala 21. dubna první soutěží
okresního poháru v požárním útoku. Konala se v Omlenicích a Brloh reprezentovala dvě družstva:
mladší žáci – 6. místo, čas 21:88
starší žáci - 6. místo, čas 19:16.
Druhou letošní soutěží byl okrsek konaný u nás
v Brloze. Zde mladší i starší žáci získali 1. místo.
Druhou soutěží okresního poháru byla soutěž v Netřebicích, která se konala 5. května. Zde mladší žáci vybojovali
13. místo s časem 27:06, starší žáci – 8. místo s časem 34:80.
19. května se konalo v Kaplici jarní kolo hry Plamen.
Do celkového pořadí se počítají výsledky z přespolního
běhu, štafety 4x60 metrů, štafety dvojic, požárního útoku
a u starších žáků ještě štafety CTIF a útoku CTIF. Mladší se
umístili na 2. místě a starší žáci na 4. místě.
Poslední soutěží před prázdninami byla soutěž
9. června ve Chlumě. Mladší žáci - 8. místo s časem 24:31s
a starší žáci - 7. místo s časem21:47s.
O prázdninách jsme vyrazili na letní soustředění na Hamr
pod Dívčím Kamenem. Soustředění se konalo od 16. do
20. července. Zde jsme trénovali značky, uzle, útok ale měli
jsme tu i Mikuláše, Vánoce, heloween, výrobu draků, různé
výlety. V pátek večer přijeli hasiči z SDH Besednice, SDH Omlenice a SDH Doubek a celý víkend jsme na Hamru pokračovali
setkáním hasičské mládeže. Během víkendu jsme hráli mnoho
her, podívali jsme se i na stezku v korunách stromů v Lipně nad
Vltavou, celý týden jsme zakončili velkým ohňostrojem.
25. srpna jsme sjížděli vodu z Českého Krumlova do
Zlaté Koruny.
Podzimní část soutěží začala 8. září v Dolním Dvořišti.
Zde se naši mladší žáci umístili na 7. místě s časem 20:61s
a starší žáci obsadili 7. místo časem 21:47s.
Poslední soutěž okresního poháru v požárním útoku se
konala 22. září ve Velešíně. Tady naši mladší žáci vybojovali
2. místo časem 17:65s, starší žáci A 8. místo časem 21:17s
a starší žáci B 10. místo časem 24:20.
Celkové pořadí okresního poháru:
Mladší žáci – 5. místo ze 16
Starší žáci – 7. místo ze 13
Všechny výsledky a fotky najdete na:
http://opck.sdh-velesin.net
Podzimní kolo hry Plamen se konalo u nás v Brloze
13. října. Je to přespolní běh dlouhý tři kilometry, kde si děti
21
vyzkouší značky, uzle, šplh, čím se co hasí a nehasí,
zdravovědu a střelbu. Naši mladší žáci se umístili na 6. místě
a starší žáci na 4. místě.
10. listopadu děti ukončily sezonu přespáním na
hasičárně: zde si opekly špekáčky, zahrály si několik her
a poté se vydaly na stezku odvahy. Večer jsme zakončili
ohňostrojem :)
Všem, co nám pomáhali při přípravě, konání i úklidu,
moc děkujeme!!!
Zároveň děkujeme i všem hasičům, rodičům, obci
a všem, kteří přispěli k tomu, aby děti mohly reprezentovat
naši obec.
Na hasičák přijímáme děti od 5 do 14 let,
scházíme se každý pátek od půl páté na hasičárně
(kromě ledna to máme prázdniny).
Příspěvky čtenářů Zpravodaje
Vánoce, Vánoce přicházejí…
22
A co s tím koncem světa…
A opět tu máme advent, čas přípravy na Vánoce, pachtíme
se po nákupech a těšíme se na nejkrásnější svátky v roce. Ze
všech stran na nás útočí koledy, aby povzbudily naše šílenství
po nákupech. Koledy jsou sice vánoční písně, ale překrásné adventní a rorátní písně stejně prakticky nikdo nezná. Hospodyňky
smýčí naše domovy a křesťané smýčí i svoje duše, aby se
připravili na příchod Ježíška. Zrodí se nám Spasitel...
A o Vánocích se všichni snažíme, věřící i nevěřící, abychom se k sobě chovali lépe než předtím. Aspoň u té večeře,
abychom na sebe byli hodní. Co kdyby Ježíšek nepřišel…
Ovšem přijetí té Jeho Spásy spočívá v tom, že to, jak jsme
na sebe hodní, nám vydrží déle, než jen u večeře. Někteří
z nás se snaží z té vánoční Spásy žít celý rok.
Ježíšek. Narodil se nám Kristus Pán. A my se nad ním
v Betlémě tetelíme něhou jako nad každým dítětem. Tedy
někteří se tetelí při obcházení betlémů, jiní jsou jen jako
důstojný doprovod a ty zářící oči nechávají svým ratolestem.
Z toho Betlémského Dítěte vyroste chlap Ježíš Kristus
a světu káže potřebu obnovy v Lásce, Pravdě a Svobodě.
Jenže kněžská hierarchie káže zákony, příkazy a poslušnost.
On káže o Lásce, Pravdě a Svobodě. A tak kněžská hierarchie se ho snaží zbavit. Když Ježíš dosáhne třiatřiceti let,
podaří se Ho kněžím za pomocí lůzy a zákulisních jednání
u římského místodržícího Piláta obvinit a odsoudit k potupné smrti na kříži. Ano, byla to vůle Boží, aby zemřel na
kříži. Nešlo to jinak. A Ježíš se svobodně rozhodl tuto vůli
Boží vzít na sebe, aby člověk mohl být spasen v Lásce,
Pravdě a Svobodě. Jak my lidé jsme přijali tuto šanci na
proměnu společnosti? Víme všichni.
A co říkáme konci světa? Dožijeme se vůbec letošních
Vánoc? Konec světa očekávali lidé již v apoštolské době,
přestávali pracovat a očekávali nečinně příští, že museli být
apoštoly umravňováni. O konci světa mluvila Sibyla, a mnozí
z nás mají pocit, že se její proroctví právě nyní naplňuje.
O konci světa mluvil Nostradamus, a pokud vím, tak jím vyjmenovaná řada papežů končí. Ve škole jsme se učili o konci
světa podle našich astronomů, který se nás netýkal, protože byl
od nás vzdálen na miliardy let. V padesátých letech se hodně
mluvilo o konci světa v souvislosti s tendenčním výkladem
Janova proroctví. Konec světa byl mnohokrát mnohými sektami vyhlášen, ale nedočkali jsme se ho. Letos se bojí lidé konce
světa předpovězeného v Mayském kalendáři na letošní
předvánoční dobu. Druhý příchod Ježíše Krista ohlašuje Písmo
na konci světa a příznaky zde uváděné jsme vnímali již v
padesátých letech a vnímáme je i dnes. Množí se maily obsahující nejrůznější proroctví o konci světa podle vzdělání jednotlivých současných proroků. Podobná aktuální proroctví jsme
četli v éře komunismu. Sionské protokoly z konce devatenác-
tého století popisující vývoj společnosti, prorokovaly židovský
holocaust, a končí zvláštním předáním moci, kterému budou
předcházet rebelie lidí, které vlády nebudou schopny zvládat.
Od dětství si uvědomuji riziko demokracie, že se vlády mohou
chopit gauneři a obyčejní, normální lidé mají vymalováno na
stovky let. Zažili jsme to po druhé světové válce a náznak zažíváme i dnes.
Jako by mnohá ta proroctví směřovala ke konci světa. Ti
z nás, co se vyšvihli mezi nejbohatší lidi světa, se asi konce světa
bojí. To tak bývá. My obyčejní o tolik nepřijdeme. A křesťané
v tom mají většinou jasno: „Já jsem s vámi až do skonání věků“,
řekl Ježíš Kristus apoštolům. A spravedliví křesťané mají po
smrti přichystán příbytek úplně někde jinde. Všetečkové se ptají,
jestli tam bude dost krásných děvčat, a gurmáni se ptají, jestli
tam bude dost bašty. My obyčejní se tomu smějeme.
Tak jakž? Budou Vánoce? Budou!
Radostné Vánoce věřícím, nevěřícím i pochybujícím přeje
MUDr. Bohumír Šimek
Jak jsem potkala brockenské strašidlo
v Brloze
Nemyslete si, že věřím v nadpřirozené bytosti. Některá
strašidla nás mohou zaskočit i v naší osvícené době. Např.
berňák, srážka s blbcem, úřední šiml, nemoc, bolest, krize a
ztráty všeho druhu. Také prý občas se někde mihnou podivné stíny, zjevují se průhledné postavy, předměty se samy
pohybují... Sama jsem nic takového nezažila, asi se přízraky
objevují jindy a na jiných místech než já, anebo přírodní
vědy pomohou vše vysvětlit.
Proto žádný strach ze strašidel. Takzvané brockenské
strašidlo je totiž snadno vysvětlitelný optický jev, nevinný
tak jako třeba duha. Mně se to přihodilo jednoho zimního
mlhavého rána, když jsem šla od autobusu přes most.
Povšimla jsem si pohybující se stínové postavy na osvětlené
kostelní věži. Zvedla jsem ruku a stín na mne mávnul.
Uvědomila jsem si, že pouliční osvětlení, které bývalo na
návsi u Janečků-Stanků, mě zezadu osvětluje a zvětšeně
a zkresleně promítá na mlhu proti zdi věže.
Tento jev, jeden z tzv. fotometeorů, byl nazván podle
města Brocken v německém pohoří Harz, kde byl poprvé
zmíněn a popsán. Funguje to tak, že zapadající slunce projektuje stín postavy stojící na hřebeni hory do mlhy v údolí.
Pozorovatelův stín je tak obrovsky zvětšený, mnohdy i
s duhovou aureolou kolem hlavy. Tenkrát byly světelné podmínky podobné pro vytvoření optického jevu (pouliční
světlo jako slunce, věž kostela v mlze jako hustá mlhová
stěna). Možná se vám podařilo zpozorovat tento jev i jinde,
záleží na povětrnostních podmínkách a vhodném osvětlení.
Všem krásné Vánoce a příští rok bez strašidel výše uvedených přeje Ing. Marie Jurášová
Ohlédnutí za kulturními akcemi
Koncerty, které pořádá pan Rozner, se v podzimním čase uskutečnily celkem tři. 2. listopadu to byla Tublatanka, 16.
listopadu Arakain a 7. prosince Harlej. O všechny byl velký zájem, hlavně Tublatanka trhala rekordy v návštěvnosti.
3. listopadu k nám přijela na koncert brložskému obecenstvu již známá skupina VOTVÍRÁCI. Zahráli nám vedle
tradičních trampských písniček i řadu vlastních z pera hlavního textaře a zároveň vedoucího kapely Petra Nováka.
Posluchače si získali hlavně svým osobitým humorem, jak mluveným slovem, tak texty písní.
V neděli 25. listopadu potěšili hlavně děti ochotníci z Hořic na Šumavě s pohádkou ČESKÝ HONZA. Originální
příběh zaujal více jak 90 diváků. Děti spontánně reagovaly a spolupracovaly s herci. Snad se můžeme těšit na další pohádku,
neboť Hořičtí už připravují novou.
Již podruhé, na první adventní neděli, byl na návsi slavnostně rozsvícen vánoční strom. O příjemnou sváteční atmosféru se postarala opět Klára Remsová se svým početným sborem pětadvaceti malých zpěváčků. Na klávesy je doprovázel Jan Čížek, který s kolegou zahrál i na trubku. Pro zahřátí všech přítomných se podával horký punč, dětem ovocný
a nechyběly ani medové perníčky. O tom, že se tato akce lidem líbí, svědčí hojná návštěvnost. Všem, kteří se na pěkném
společném večeru podíleli, velice děkujeme.
23
…a teď něco na zub
Dnešní recepty jsem dostala e-mailovou poštou a pečivo je z kuchařky z knihovny. Všechny,
kromě svařáku, jsem vyzkoušela a mohu doporučit. Pečeně byla opravdu měkoučká a šťavnatá,
řezy nadýchané, vdolky, ač jsem receptu moc nedůvěřovala, neměly chybu. Ani nevím, jak by
chutnaly druhý den, protože nezbyly. Rohlíky není dobře dělat moc malé, aby nebyly vysušené.
A svařák si musíte vyzkoušet sami. 
Živáňská pečeně
(lahůdka pečená v alobalu)
4 plátky vepřové krkovice, 2 klobásy, 3 cibule, 8 středně
velkých brambor, 8 plátků anglické slaniny, sůl, sladkou
papriku, pepř, drcený kmín a trochu oleje.
Brambory oškrábeme a nakrájíme na plátky, klobásu na
podélné čtvrtiny a cibuli na kolečka. Připravíme si čtyři
kusy alobalu (lepší je dvojitý) a potřeme kapkou oleje.
Všechny suroviny rozdělíme na čtvrtiny. Doprostřed
alobalu dáme brambory, osolíme, okmínujeme, na ně
položíme osolené a opepřené maso, na něj přijde cibule,
klobása a navrch 2 plátky slaniny. Nakonec zaprášíme
špetkou mleté papriky a zabalíme do balíčku, aby
během pečení nemohla šťáva vytéct. Dáme na plech,
vložíme do trouby vyhřáté na 200°C a pečeme asi
50 - 60 minut. Podáváme s čerstvou zeleninou nebo
salátem. Maso je díky uzavření v alobalu krásně měkké
a šťavnaté.
Diplomatické řezy
6 vajec, 180 g moučkového cukru, 3 balíčky vanilkového
pudinkového prášku, ¼ balíčku prášku do pečiva
zavařenina, 2 balíčky dětských piškotů, ¼ l silné černé kávy,
¼ l rumu, čokoládová poleva
Krém: 280 g másla, 30 g hladké mouky, ¼ l mléka, 150 g
moučkového cukru
Z 30 g másla a hladké mouky uděláme světlou jíšku,
přilijeme mléko a provaříme na hladkou kaši. Zbylé máslo
utřeme s cukrem a pak zašleháme zchladlou kaši.
Na těsto si utřeme žloutky s cukrem, přidáme pudinkové
prášky smíchané s práškem do pečiva a nakonec vmícháme
tuhý sníh z bílků, těsto rozetřeme na plech a upečeme. Studené potřeme zavařeninou a poklademe piškoty máčenými
v kávě s rumem. Na ně rozetřeme krém a vychlazený
moučník polijeme čokoládovou polevou.
24
Vdolky z hájovny
1 kg hladké mouky, sůl, 1 kostička droždí a mléko
Do těsta nesmí přijít ani vejce, ani tuk. Jen osolená
mouka, kvásek se špetkou cukru a tolik mléka, aby to
robot zpracoval na pěkné, hladké, ne příliš tuhé těsto.
Dobře vykynuté těsto zpracujeme na malé, stejnoměrné
bochánky a klademe na pomaštěný plech (nejlepší je
použít pečící papír) dál od sebe, maličko dlaní
přimáčkneme a poměrně bohatě je mašlovačkou pomažeme máslem (herou). V troubě se musí dost rychle do
růžova upéct a ještě jednou je ihned na plechu pomastíme
jen máslem. Část vdolků můžeme udělat tak, že hned po
prvním omaštění natřeme vdolky rozšlehaným vajíčkem
a posypeme solí s kmínem či mákem. Po upečení je omastíme jako ty druhé.
Rohlíky
Je to stejné těsto opět z hladké mouky, soli, mléka s kvasnicemi (zas ta špetka cukru), ale tentokrát s poměrně
větším množstvím rozpuštěného tuku. Může to být i
sádlo, ba i husí, prostě těsto sice bez vajec, ale tučné.
Robot ho zpracovává snáze, nelepí se po stěnách a zase ho
necháme řádně vykynout. Pak opět zpracujeme bochánky
na vál, a když nakynou, rozvalujeme jedním směrem oválnou elipsu. Placičku srolujeme, ohneme do tvaru rohlíku
a pokládáme na plech. Potřeme vajíčkem a posypeme
mákem nebo kmínem se solí. Rychle to v troubě upečeme
do zlatova. Místo rohlíků lze dělat šneky, houstičky nebo
uzlíky.
Svařák - příjemná prevence proti nachlazení
Že svařené víno pěkně zahřeje, není žádná novinka. Ale prý
má i skutečné zdravotní účinky. A jak se vůbec správný
svařák připravuje? Pro nápoj zvaný „svařené víno“
používáme nejčastěji víno červené, na odrůdě v tomto
případě moc nezáleží. Červené víno, ať svařené, nebo „syrové“, má mnoho prospěšných účinků, které jsou obecně
známé: čistí cévy, je prevencí chudokrevnosti, zlepšuje
trávení, pomáhá při hubnutí. Méně známé už ale je, že
červené víno je velice prospěšné také v chřipkovém období.
Má totiž takzvané antivirální a antibakteriální účinky, to
znamená, že ničí bakterie (a tedy i streptokoky, původce
angíny) a viry (původce chřipek, rým a jiných, zejména
sezónních viróz). Že alkohol v těle oslabuje imunitní
systém? Některý možná, ale u vína se žádné podobné
účinky neprokázaly. Naopak, díky obsahu tříslovin je
funkce imunitního systému přímo podporována. Poslední
výzkumy prý ukazují, že vínem se lze preventivně chránit
před virovým onemocněním chřipkou.
A teď ještě ten "recept" na správně připravený svařák:
Potřebujete červené víno, samozřejmě. Také koření:
hřebíček, skořici, citrónovou kůru (nemusí být). A teď
dejte vařit vodu… Ano, vidíte správně, VODU. Vždy
použijte přibližně desetinu objemu vína. Do vody vložte
koření, řekněme dva dvoucentimetrové kousky skořicové
kůry a 6 - 8 hřebíčků, případně trochu té zmíněné citrónové kůry. Když tuto směs důkladně povaříte, získáte
zlatavou vonnou esenci. Do ní nalijte připravené víno,
důkladně ho oslaďte, ale NEVAŘTE. Jenom je to třeba
pěkně zahřát, maximálně však na 80 °C. To je teplota, při
které by vám z vína začal nenávratně mizet alkohol. A to
by byla určitě škoda!
Lékaři, lékárníci i hygienici v těchto dnech bijí na poplach,
že chřipkové období je tu, že je třeba imunizovat. Tak imunizujte!
Dobrou chuť a sváteční pohodu
přeje Marta Tomanová.
Křížovka byla vytvořena v programu Crosswords - ITPro CZ -http://crosswords.itpro.cz
Luštění s medvědem
V každém čísle Zpravodaje Vám přinášíme jeden obrázek (uprostřed křížovky) z našeho
brložského regionu a Vaším úkolem je určit, kde se nachází.
K tomu si ještě vyluštíte křížovku, jejíž tajenka se též váže k naší obci. Pak stačí vše napsat
a přinést do knihovny, vhodit do schránky na OÚ nebo poslat poštou či e-mailem
[email protected], a to do konce února. Nezapomeňte na zpáteční adresu.
Dnes se po vyluštění křížovky dozvíte, že před 80 lety, 3. dubna 1932 (1. tajenka) v obecním domě č. 68 (2. tajenka), a
protože budova byla dřevěná a krytá slámou (3. tajenka). Tři úspěšní vylosovaní dostanou dvě keramické misky.
Jak dopadlo luštění z minulého čísla?
Správná odpověď: na obrázku je KŘÍŽEK U ZÁSADNICE (V ZATÁČCE NA JARONÍN)
Tajenka z křížovky zněla: 1. HASIČŮ SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA
2. POŽÁRNÍ ZBROJNICE
3. FRANTIŠEK STROPEK
Tentokrát jsme od vás dostali 7 odpovědí, všechny správné. Dnes losovala paní Alena Pulkertová a tady jsou tři
výherkyně: Růžena Máčová, Anna Sixlová a Božena Ernekerová, všechny z Brloha. Srdečně blahopřejeme!
Avizovaná výhra v podobě polštáře je pro Vás připravena v knihovně.
Vánoční bohoslužby v kostele sv. Šimona a Judy v Brloze
24. 12. – 22.00 hod.
25. 12. – 11.00 hod.
26. 12. – 11.00 hod.
30. 12. – 11.00 hod.
31. 12. – 15.00 hod.
1. 1. 2013 – 11.00 hod.
26
Zveme Vás na ŽIVÝ BETLÉM
dne 24. prosince od 14 hodin
v kostele sv. Šimona a Judy v Brloze.
Nechť vánoční svátky naplní srdce všech pokojem a mírem.
( Z knihy 365 dní s Benediktem XVI. )
VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ
v Brloze u Šafářů
v sobotu 22. 12. 2012
od 10.00 hodin
objednávky:
Jiří Veverka - tel. 602 746 246
Jaromír Šafář – tel. 728 427 478
Vedení daňové evidence, účetnictví, daňová přiznání
Pojištění
Ing. Anna Hampelová, tel: 725 031 412
e-mail: [email protected]
KULTURNÍ AKCE NA ZIMU
Plesová sezóna v sále kulturního domu:
12. ledna ples SDH Chlum
19. ledna OCHOTNICKÝ PLES
9. února MAŠKARNÍ PRŮVOD
16. února MAŠKARNÍ PLES
2. března
premiéra divadelního zpracování
MARKÉTA LAZAROVÁ
V březnu se mohou děti těšit na dětský karneval.
Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2013
Vám přejí
pracovníci obecního úřadu a zastupitelé Obce Brloh.
Vydavetel: obec Brloh, 382 06 Brloh, tel.: +420 380 745 119, www.obecbrloh.cz, evid. číslo: 10-403/16-38, IČO: 00245801,
redakce: Marta Tomanová, e-mail: [email protected]
Download

Zpravodaj Obce Brloh 2012/4