Vážení spoluobčané,
2
obyčejně věnuji tyto řádky v posledním vydání Zpravodaje bilancování uplynulého roku a plánům do roku nadcházejícího.
Ke každému Zpravodaji dostáváte zdarma stolní
kalendář, který je společný pro celý svazek obcí Podkletí,
jehož jsme jeden za zakládajících členů. Dnes má deset
členů – Brloh, Nová Ves, Křemže, Holubov, Zlatá Koruna,
Srnín, Mojné, Přísečná, Kájov a Chvalšiny. Pravidelně se
každý rok ucházíme o několik dotačních titulů a konkrétně
tyto kalendáře jsou jedním ze společných produktů,
podpořených Jihočeským krajem a jeho Programem obnovy venkova. Věříme, že se Vám bude líbit a pokud byste
měli zájem o kalendář i pro Vaše příbuzné či známé,
můžete jej zakoupit na Obecním úřadu za třicet korun.
Z dalších letošních projektů vyzdvihnu jen ty větší –
bezpečnostní a zdravotní prořezy stromů na obecních
pozemcích v intravilánu obce i osad, nový chodník v uličce
u Šebelků, dokončení komunikace k mateřské školce včetně
terénních a sadových úprav, okolí, dokončení dětského
hřiště u Pastoušky vč. přístupového chodníčku a terénních
úprav, chodníček v uličce mezi domy č.p. 109, 110 a 126,
nový plot s opěrnou zdí na hřišti směrem k hlavní silnici,
oprava mostu „Nuselák“, lokální opravy komunikací
(výtluků a asfaltování po opravách všeho druhu), kompletní oprava schodiště ke kostelu, oprava části hřbitovní
zdi a další akce. Nejdražší akcí rozhodně jsou opravy
popovodňových škod (obecní komunikace, mostek, břeh
potoka), o kterých jsem více psal minule, a které vyšly na
bezmála 2 mil. Kč. Jsou též věci, které se nám nepodařilo
dokončit. V plánu byly rekonstrukce vodovodů na osadách,
na které jsme nedostali grant a určitě též zateplení
a výměna oken ve škole, kde se termín zpozdil nejprve
problémy s dokončením projektu a nyní se ještě vleče
výběrové řízení, s jehož výsledkem nebyl spokojen uchazeč
Asarko s.r.o. a podal námitku. Jsme přesvědčeni (i po
konzultaci s právníky), že se snaží pouze házet klacky pod
nohy zadavateli (Obci Brloh) a zdržovat celý proces
a docílit tím nevyplacení již přiznané dotace ze Státního
fondu životního prostředí. Chyby v jejich nabídce jsou
neoddiskutovatelné, a pokud bychom postupovali jinak
(a např. je nevyřadili), postupovali bychom v rozporu se
zákonem. Já však věřím, že situaci brzy rozsoudí Úřad na
ochranu hospodářské soutěže v náš prospěch a my budeme
moci uzavřít smlouvu o dílo s druhým v pořadí. Ona
takováhle reklama je taky reklama…
Z aktivit příštího roku jmenuji již zmíněné vodovody na
osadách, dokončení opravy kapličky v Jaroníně, další etapu
opravy hřbitovní zdi, opravy komunikací na Rohách, na
Lazích a další část lokálních výsprav, odbahnění rybníka
v Jaroníně a pochopitelně ono zateplení na školních budovách. Rádi bychom ještě přidali nějakou část chodníku,
cvičební prvky pro dospělé a seniory a pořídili část
venkovního mobiliáře (koše, lavičky). K již existujícímu turistickému posezení nad Kopáčů přibude jedno podobné
v Jaroníně u kapličky. Budeme se ucházet o grant na větší
rekonstrukci kurtů, na obnovu podlahy v KD na povrch
vhodný na sportování i společenský život a zastupitelé na
našem posledním letošním zasedání jistě připraví další akce
k realizaci. Mírnou obměnu zažije i vozový park v podobě
novější dodávky. Už Vás ale dál nebudu unavovat plány, ale
neodpustím si ještě poznámku k pořádku na obci. Zdá se mi,
že se pomalu zlepšuje přístup nás všech k věcem veřejným
a že se blýská na lepší časy. Snad to tak vydrží i dále.
Peníze jsou až na prvním místě…
říká jedno pořekadlo, které nemám rád, ale bez nich to
nejde. Tak tedy něco málo k rozpočtu letošního roku:
hospodaření skončíme zřejmě s kladným výsledkem
(přebytkem), do příjmů letos přiteklo opravdu více peněz
než v loni a to asi o 2,5 mil. korun (přesná čísla se dozvíte
v příštím vydání). Bylo to způsobeno změnou zákona
o rozpočtovém určení daní, o kterou se postarala ještě vláda
Petra Nečase.
Hospodaření s odpady dopadlo i letos dobře, a tak se
ani příští rok nemusíte obávat žádného zdražení žetonů nebo
poplatku za tříděný a velkoobjemový odpad.
Vodné a stočné prošlo změnou na konci loňského roku
a tak ani zde nedojde k žádné změně. Po kalkulaci, kterou
připravíme s paní hospodářkou, seznámím zastupitele i vás
s ekonomikou oblasti pitné vody a kanalizace a čištění.
Jinými slovy, nepočítáme se zdražením prakticky žádných
služeb, poskytovaných obcí.
Kamenný titul opět v Brloze
Smíšené družstvo volejbalu složené převážně z brložských hráčů a hráček se druhého prosince zúčastnilo již
třetího ročníku velmi dobře obsazeného turnaje v Českém
Krumlově v teniscentru, který pořádá firma Kámen a písek,
s.r.o. I přes vyšší startovné jsme opět rádi přijali pozvání
a mohli se těšit na vynikající zázemí a příjemné, i když
netradiční kurty z umělé trávy se zásypem z gumové drtě.
Do turnaje se přihlásilo devět týmů, hrálo se na dvě skupiny
a my jako předloňští vítězové jsme byli nasazeni do první
skupiny spolu s dalšími čtyřmi týmy. Podařilo se nám hned
první zápas udolat mladé a velmi šikovné a pohyblivé volejbalisty a stejným způsobem jsme se prokousávali až do
semifinále, kde jsme narazili na velmi odolný tým Colas
a finále bylo vlastně opakováním prvního zápasu se
Študáky. Díky výhrám 2:0 v každém zápase jsme šetřili síly
a kolektivním výkonem s minimem chyb se podařilo dojít až
do konce a finále zakončit dokonce esem. Pokud zdraví dovolí a pozvánka přijde i příští rok, rádi se opět zúčastníme
a budeme šířit dobré jméno brložského volejbalu.
Vánoční strom
Letos jste již potřetí mohli zažít sváteční atmosféru
při rozsvícení vánočního stromu v Brloze u prodejny Jednoty COOP. Kdo přišel, slyšel a viděl vystoupení malých
Zpěváčků z Brloha pod vedením Kláry Remsové a sólové
vystoupení Adélky Valešové i samotné Kláry Remsové. To
vše s vůní podávaného punče a perníčků s ořechovým
posypem. Věřím, že to bylo pro přítomné příjemné
zklidnění v této uspěchané době a jsem za tyto akce osobně
moc rád. Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě tohoto
večera – vystupujícím, zaměstnancům obce, zastupitelům
a to nejen za tuto událost, ale za každou nekomerčně
pořádanou, ať již se jedná o dětský den či podzimní setkání
se seniory a další.
3
Vánoční přání
Všem čtenářům Zpravodaje
a jejich rodinám děkuji
za přízeň a přeji spolu
se zaměstnanci Obce Brloh
a zastupiteli
hodně zdraví
a životní energie
do příštího roku.
Rovněž příjemné prožití
vánočních svátků
a vůbec hodně štěstí.
Martin Toman,
starosta obce
Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Brloh, se sešlo v minulém období
kromě pracovních schůzek jednou na oficiálním veřejném
zasedání dne 11. listopadu. Po obvyklém zahájení,
tj. změnou rozpočtu se přikročilo k jednání o koupi, či
prodeji pozemků. Obec bude kupovat pozemek v Jánském
Údolí, kde se nachází prameny pro obecní vodovod
a kolekci pozemků pod lokalitou Zásadnice. Prodeje
pozemků se týkaly především věcí, kde se narovnávaly nesrovnalosti mezi vlastnictvím a faktickým užíváním.
Dále se schvaloval rozpočtový výhled na příští léta.
Rozpočtový výhled dává možnost hrubého plánování na
nejbližších pět let. Je v něm představa, jaké budou potřebné
výdaje na chod obce, s jakými příjmy se dá počítat a jaké investice a generální opravy bude možné udělat.
Je závěr roku a to je doba inventur. Tak si zastupitelé
rozdělili jednotlivé úseky, kde budou provádět inventury.
V různém se projednávala akce, na kterou požádá obec
o dotaci v rámci programu POV. Nakonec zvítězil návrh na
opravu některých obecních cest. Dále starosta informoval
o tom, že firma ASARKO se odvolala proti rozhodnutí
výběrové komise. Nyní čekáme na rozhodnutí UHOS.
Dále informoval o jednání s obcí Nová Ves o financování
Mateřské školky v Nové Vsi. Po dalších drobných bodech
se zastupitelstvo rozešlo.
Podíváte-li se na zápisy zastupitelstva, vynikne zvláště
v tom posledním jeden nesmyslný předpis. To je ten, že
v zápise se sice uvádějí jména aktérů, ale v případě, že je
zápis vyvěšen a zveřejněn, musí být jména v něm začerněna.
Prý kvůli ochraně osobnosti. A tak se zápis, kde se jedná
o pozemcích, jen hemží černými obdélníky. Přitom není
problém zajít na obec a do zápisu nahlédnout, což je právo
každého občana nebo se jen podívat na veřejnou evidenci
katastru a tam si podle čísla pozemku ona jména odvodit.
Ještě absurdnější je to v případě zápisu diskuse zastupitelstva. Tam je také jméno diskutujícího nebo navrhujícího
zastupitele začerněno, případně je začerněno i jméno
zaměstnance úřadu, který v rámci jednání dostává nějaké
úkoly, či pokyny. Zkrátka opět přehnané předpisy.
Ale protože máme před sebou vánoční svátky a Nový
rok, nebudu zdržovat a přeji všem klidné prožití svátků
a volna, a přeji hodně štěstí, zdraví a úspěchů v příštím roce.
Jen těm byrokratům úspěch nepřeji.
Libor Lev, místostarosta
Z historie naší obce
Doteď jsem čerpala informace o historii naší obce
převážně z farní kroniky, především ze zápisů pana faráře
Jana Nováka. Nedávno mi náš pan kostelník, František
Smetana, laskavě zapůjčil knížečku FARNÍ OSADA
BRLOH, kterou před 120 lety sepsal místní učitel Jan Elias.
Možná ji někdo také vlastní, ale většina z nás tyto
podrobnější informace nezná. Proto bych vás s nimi ráda po
částech seznámila. Je to zajímavé čtení, i školní děti občas
shánějí něco o historii naší obce. Už Marcus Tullius Cicero
prohlásil: „Historie je učitelkou života“.
4
Předmluva
Odevzdávaje veřejnosti spisek tento pod názvem:
„Farní osada Brloh“ za slušné uznávám, hned na začátku
připomenouti, že se tu nevypravují úplné a podrobné děje,
nýbrž jen tolik z nich, co ze skrovných po ruce písateli se
nalézajících pramenů lze bylo vyčerpati. Než předobře vím,
že věk náš v posvátné úctě má vše, co památnějšího z dávné
minulosti na nás ještě se dostalo, a že tedy i nepatrným
památkám pozornost svou věnuje. A protož neostýchám se,
upozorniti širší obecenstvo na bývalý klášter na Kuglveitě,
tento staletý pomník zbožného ducha a velikomyslné
štědrosti. Upozorniti chci dále i na farní kostel, spolu i na
ostatní kaple, které vesměs nejlepší svědectví podávají
o zbožnosti našich předků. A jestliže za pluhem kráčející rolník bez povšímnutí nemine kousek vyoraného železa, jež
dávná byla zasela doba, pakliže dělník, jenž lopotně nástrojem zemi rozrývá, dychtivě zdvihá nalezený penízek, a nápis
i letopočet jeho vyčísti chce; tož myslím, že nikomu nebude
nemilým zvěděti: kdo zbudoval velké ty svatyně, kdo povolal
první klášterníky na Kuglveit, kteří zde tak blahodárně
působili, jaký byl jejich osud a kdo zničil svatyni tu? Není to
pouhou zvědavostí, ale výronem světějších zájmů, jež nás
k svatyním těm poutají. Jako všecky kláštery, tak i Kuglveitský
i Brložský farní kostel byly povždy duchovní matkou celého
okolí; velební řeholníci i duchovní správcové byli pěstouny
a učiteli našich praotců, oni střežili a chránili jim ten nejdražší poklad sv. katolické víry a hájili zájmy jejich
nejsvětější v dobách nejbouřlivějších. Ale s dějinami těchto
svatyň úzce souvisejí i děje osad přifařených. A proto právě
připojeny jsou popis i dějiny vesnic přifařených, pokud toho
sporé pomůcky dovolovaly. Mimo prameny připomenuté
v dalším spise, užito bylo hlavně farní pamětní knihy, jakož
i farních matrik, z nichž zvláště posloupnost velebných
duchovních správců, farních, jakož i zde působícího
učitelstva čerpána byla.
Ku konci srdečné: „Zaplať Pán Bůh“ vzdávám všem
pánům, kteří radou i obstaráním pramenů potřebných ku
sepsání dílka toho přispěli, zvláště ale velebným pánům
Jakubu Kocábkovi, faráři Brložskému, a Václavu Klimešovi,
kaplanu jeho, kteří podnět dali ku sepsání spisku tohoto,
a obtížnou revisi jeho na se přijali.
Čeho však by se nedostávalo dílu tomuto, omluveno
budiž jednak omezeným časem, jenž písateli zbývá, jednak
i nedostatkem pramenů četných. Odevzdávaje dílo toto
veřejnosti, chová pisatel jen jedno přání, by osadníci stále
osvědčovali, že i je oživuje víra zbožných našich předků,
kteří tyto svatyně postavili. Tím nejlépe se jim zavděčí
a přispějí ku oslavě Pána Boha Nejvyššího.
V Brloze, v den sv. Havla 1894
Jan Elias.
Poloha farní osady Brložské.
Na severním svahu Blánského lesa kolem středního
toku potoku Brložského a přítoků jeho, rozložena jest farní
osada Brložská, ohraničena jsouc na severu pahorkatinou
Prachaticko-Lhenickou, na východě pak Haberskou
vyvýšeninou, na ostatních pak stranách Blánským lesem.
Osada tato náležejíc ku vikariatu Č. Krumlovskému a s ním
ku biskupství Č. Budějovickému, nalézá se ve středu mezi
městy Č. Budějovicemi a Prachaticemi, Č. Krumlovem
a Netolicemi. Na všechny ty strany spojena jest okresními
silnicemi. Rozprostírajíc se po svazích okolních pahorkatin,
jest dosti neschůdnou, zvláště v čase zimním a v době dešťů
jarních a podzimních velmi obtížnou. Osady přifařené
v kruhu kolem farního sídla, rozložené, patří ku pol. okresu
Č. Krumlovskému, k soudním ale okresům z části do
Č. Krumlova, z části ku Chvalšinám. Osadu farní Brložskou
tvoří místní obce Brloh, Nová Ves s Čes. Chalupami (Horní
Novou Vsí), dále místní obec Janovo Údolí, kterou tvoří
německé osady, po většině samoty a sice Rohy, Strouha,
Rychtářov, Kovářov, Kuglveit, Jaroním a Sedmichalupy;
dále místní obec Rojšín s Chmelnou a Vinou – obec Stupná
k téže obci náležející přifařena jest do Křemže – místní obce
Brloh, Nová Ves a Janovo Údolí patří ku soudnímu okresu
ve Chvalšinách, kdežto místní obec Rojšín ku Č. Krumlovu
náleží. Farní osada Brložská jazykem smíšená chová v sobě
2831 obyvatelstva vesměs katolického, až na jedinou osobu
ženskou židovského náboženství.
Osada tato náležejíc většinou ku panství pánů z Rožmberku, rozhodných to většinou katolíků, později ve středu
svém majíc klášter Paulanský na Kuglveitě, zůstala vždy
věrnou svaté víře katolické, nedadouc se svésti bludným
učením ni Viclefa ni Luthera. Část východní zdejší farní
osady a sice místní obec Rojšínská již od 14. století náležela
ku faře – nyní prelatuře – Č. Krumlovské; i zde nemohla
nevěra své zhoubné kořeny nikterak zapustiti, hned
v zárodku svém utlumena byvši od pečlivých zdejších
duchovních správců. V nejstarších dobách náležela fara
zdejší ku dekanatu Doudlebskému a s ním ku archidekanatu
Bechyňskému, kterýž podléhal právomocnosti arcibiskupa
Pražského. V století 16. a 17. náležela krajina zdejší ku
vikariatu Č. Krumlovskému čili Č. Budějovickému. Když
pak bullou papeže Pia VI. ze dne 28. září 1785 zřízena
biskupská stolice v Č. Budějovicích a nařízeno nové
rozdělení vikariatů, zůstala zdejší farní osada neustále
vzdor některým přeměnám hranic vikariátních, vždy až do
nynější doby při vikariatu Č. Krumlovském, ležíc
nejseverněji od sídla vikariátního.
Životnosti na osadě Brložské.
Lid na osadě farní Brložské jak český, tak německý
snáší se dosti dobře s druhou národností a většinou i mocen
jest druhého jazyku zemského. Nářečí německé, v celém
Pošumaví rozšířené, blízké jest nářečí Bavorskému. Lid zdejší
jest ryze katolický a konservativní, zachovávaje zvyky
a obyčeje po předcích zděděné. Teprve poslední dobou jeví
se zde rozličné změny jak ve způsobě žití, tak i ve smýšlení,
které nejvíce přineseno jest dělnickou třídou z ciziny. Lid
domácí hledá výživu svou v polním hospodářství, které zde
poměrně dosti výnosné jest. Nepanujeť zde nikdo přílišné
sucho, protože okolní veliké lesy dostatečné množství vodních par vypouštějí a tím i vzduch vlhkým udržují. Zároveň
i krupobití zhoubné neřádívá po polích zdejších tak často,
jako v krajích požehnané naší vlasti. Lesy okolní náležejí
většinou velkostatku Č. Krumlovskému, a proto i pro
budoucnosť úrodu v místech okolních zabezpečují, jsouce
jen dle určité míry káceny, ale zase hned znovu vysazovány.
V půdě zdejší daří se výborně žito, ale také i ječmen, ano
někde i pšenice. Četné louky hojně vodou zavlažované
poskytují hojné výživy pro dobytek, který valně podporuje
blahobyt občanů zdejších. V některých místech, zvláště
u Chmelné pěstuje se s dobrým prospěchem zelí, které
v blízkých městech bobře na odbyt jde. Chudší pak lid po
celý rok dělá obuv ze dříví bukového, jehož hojnosť ještě
nalézá se v lesích po blízkých návrších. V každém stavení
vyrábí se tato obuv, která dosti velice podporuje blahobyt
chudších rodin nejen v okolí, ale i po celém svahu Blánského lesa. Někteří dřevěnkáři nabyli již takové zručnosti,
že denně i 12 párů dřevěnků vyrobí, čímž povstalo přísloví,
„že dřevěnky zde po stromech rostou“. Ku výrobě obuvi té
mají lidé ti mimo stolici zvlášť k tomu připravenou i různé
nádobí, jako testík, skobičku, paták, nebozez a. j. Obuv ta
vyrábí se v trojí velikosti. Úplně hotová obuv dává se do
komínu, v němž se „koptí“, načež se dle velikosti rozděluje
a do párů svazuje. Svázané dřevěnky počítají se na kopy
a sice velkých 60, prostředních „trojáků“ 90 a malých 120
párů na jednu kopu. Zboží to skoupí obchodníci, kteří je až
5
ku Praž. Benešovu po celém pravém Povltaví rozvážejí.
Mimo dřevěnky dělají se zde hrábě, lopaty dřevěné, které
s dřevěnky do obchodu přicházejí. Proto také zdejší chudší
lid neubírá se tak hojně za výdělkem do ciziny, jako v jiných
krajinách. Zvláštního ale rázu zdejší osadě dodávají četná
bělidla kolem potoků. V každém totiž hospodářství seje se
len nejen pro potřebu domácí, ale i každý čeledín si jej seje.
Len pak zimní dobou se přede, když se dříve v četných
pazdernách byl očistil. Tkalci pak, jichž dosti v každém
místě po celém okolí se nalézá, dělají plátna a „šerky“,
z nichž první po celé léto na bidlech u potoků se bílí.
Druhá várka citátů z „Památní knihy obce Roušínské“
z roku 1845:
Hodné, mravné dítky - pěkné, vzácné kvítky;
rozpustilé děti - ošklivé co smetí.
Žádný neví, v kterou dobu, ponesou ho lidé k hrobu.
Každé starších obelhání - zasluhuje potrestání.
Praví se, že každý lhář,
zloděj jest a partykář;
kdo se za ta jména stydíš
hleď, až vždycky pravdu mluvíš!
Hleďte vždycky dítky, na paměti míti:
že jest věc nemožná před Bohem se skrýti.
Zřídka náhlé štěstí - umí člověk snésti.
Lepší vlídné odepření - než mrzuté udělení.
Co se stává od zlých lidí, světu tajno - Bůh to vidí.
Koho nemravnosti zohyzďují, toho špatné šaty ozdobují.
Marta Tomanová
Jak se v Rychtářově žije farmáři…
6
Tentokrát jsem si k rozhovoru pozvala soukromého
zemědělce Jana Konzala z osady Rychtářov. Na jaře mu bude
65 let, je ženatý má pět dětí a tři vnoučata.
Jsi zdejší rodák? Jo, narodil jsem se v Rychtářově,
doma v kuchyni a tam taky umřu.
Kolik máš sourozenců? Dvě sestry, starší Marie je
v Krasejovce a Mladší Bohumila ve Skřidlech u Velešína.
Víš, že si vůbec nepamatuji tvého otce? To ani
nemůžeš. Táta umřel, když mi bylo asi dva a půl roku, zabila
ho cirkulárka a mladší sestra se narodila až po jeho smrti.
Do školy jsi tedy chodil tady v Brloze. Samozřejmě.
Vzpomeneš si na nějakého učitele? Na všechny!
A cos dělal potom? Vyučil jsem se v Hněvkovicích
kovářem. Pak jsem dělal asi deset let tady v JZD a potom
odešel k podniku Stavby silnic a železnic, kde jsem jezdil
s finišerem a tam zůstal až do roku 1992.
Co tě přivedlo k soukromničení? Nejistá situace po
revoluci, každou chvíli nebyla práce. Co dělat dál? Máma
měla pět hektarů, tak že zkusím hospodařit. Začínal jsem od
nuly, postupně nakupoval dobytek a samozřejmě k tomu
musely být i pozemky.
A jak jsi na tom teď, po téměř dvaadvaceti letech?
Dneska pracujeme na sto hektarech, z toho máme sedmdesát
vlastních, které jsme postupem času nakoupili.
Já tomu moc nerozumím, ale zdá se mi, že jste se
vypracovali na obrovskou farmu? Kdepak, tohle se bere
jako malá rodinná farma. Třicet hektarů tě neuživí, to bys
musela k tomu dělat ještě něco jinýho. Když se řekne sto,
zdá se to hodně, většina jsou pastviny, ale abych si mohl
pořídit jednoho stálého zaměstnance, chtělo by to tak sto
padesát hektarů.
Takže to děláte sami? Manželka Marta dělá papíry, zeť
Jirka Demčák spravuje na Ktišsku asi o polovinu rozlohy
pozemků míň, než my tady, takže to děláme spolu. Akorát
v létě si beru dva měsíce pomocníka na sena, aby jezdil
s traktorem.
Tvou manželku pravidelně vídávám, jak vozí děti do
hudebky. No jo, má práce nad hlavu. Jen kolem těch dětiček,
co je dneska starostí. Když to tak vezmu zpětně, my rostli
jako dříví v lese. Mámu jsme viděli až večer, když přišla od
dobytka, protože ráno než jsme šli do školy, už byla
v kravíně. Dneska mají děti úplně jiný život, je to dobře.
Kdy ses oženil? To nevím, tyhle věci jdou mimo mě.
Vím, že to bylo dvakrát. Vždycky mě překvapí i vlastní
narozeniny. Na tohle mají hlavu ženský.
Zapojoval ses dříve nějak do dění v obci? Honem mě
nic nenapadá. Třeba jsme každoročně dělali masopust. Nebo
jsme stříleli, tady byl Svazarm, jezdili jsme různě po
soutěžích. A pak jsem vedl ve škole několik let střelecký
kroužek.
Setkáváš se ještě se spolužáky? Jistě, máme sraz
každých pět let.
A s kamarády? Z bývalých členů Svazarmu
a kamarádů se utvořila skupinka asi patnácti lidí, scházeli
jsme se v chatě ve Strouze, hráli na kytary a tak. Většinou
Harward (Pepík Gažáků) vymyslel nějaký důvod k setkání.
Třeba vyhlásil, že musíme nakoupit pivo a sejít se protože
napadl první sníh a objevila se záhadná stopa Yetyho. Nebo
na podzim to bylo u příležitosti prvního spadlého listu
a podobné recese. Vydrželo nám to asi třicet let.
Jak vzniklo pojmenování JAKON? Já bejval v mládí
takovej vzpurnej proti násilí a nařizování, dost jsem chodil
na čundry a jednou ročně jsme pořádali u nás americký dny.
Kolikrát se i policajti přijeli podívat, co se tam děje! Akorát mě mrzelo, že jsem tehdy nesehnal americkou vlajku.
Ale na druhou stranu zaplaťpánbůh, kdovíkde bych byl
skončil. No a kvůli tomu bylo potřeba nějak nazvat osadu,
tak z mýho jména vznikl JAKON.
Zajdeš si někdy do Brloha na pivo nebo do kostela?
Do kostela jsem musel chodit do patnácti let, protože máma
byla silně věřící a vedla nás k tomu, sestry chodí dodnes.
Na pivo jsem chodil rád, ale teď nejdu nikam, protože těžko
chodím a namazanej jezdit nemůžu.
Sportoval jsi? Jo, a celkem dost. Ve škole jsme měli
družstvo, kde byl třeba Pepík Hajduchů, Sláva Baurů nebo
Jirka Smetanů a s učitelem Červinkou jsme jezdili po okresních soutěžích. Pak jsme hrávali volejbal, zkusil jsem
i parašutismus a hlavně střelbu.
Umíš vařit? Umím. Vaříval jsem už jako kluk, hlavně
z masa, ale teď už se k plotně nehrnu.
Jaké jídlo ti nejvíc chutná? Nejradši mám vepřový.
Tedy žádný sulc nebo chrupavky, ale na pěkným masíčku
z prasete, to si pochutnám. Sladký nejím vůbec.
Krmíš si vlastního čuníka? Ne, ani nic jinýho. Máme
jen dobytek. Teď je to jednoduchý, zavolám Mordasovi
(kdo neví, to je pan Fučík – farma Smědeč) a na smluvený
den mám prase připravený, pověšený, rozebraný, jen si to
odvezu.
Jedno období bylo pro vás velmi náročné, tys měl těžký
úraz a babička byla vážně nemocná. Jak jste to zvládali?
Když se nad tím zamyslím, musím říct, že docela dobře. Myslím si totiž, že dost lidí by to v takovej kritickej chvíli vzdalo.
Nebylo to vůbec lehký, ale díky rodině jsme to zvládli.
Dobytek obstarával Jirka Demčák, o babičku se starala Marta.
Už jen to, zvedat ji několikrát za den z postele na vozík, vozit
ji po doktorech, k tomu domácnost, děti a já lazar...
Teď něco veselejšího. Jak trávíte na JAKONU
Vánoce? Asi jako každej jinej. Stromeček, kopice dárků,
bramborovej salát a k němu, jak já říkám, nejlepší kapr, to
znamená vepřovej řízek. A taky návštěvy a zase dárky…
Co se ti tady líbí a naopak? Mně se tady líbí všechno.
Některý věci se mi zdály zbytečný, jako třeba ta rozsáhlá
rekonstrukce hřiště, jako kdyby se tady hrála první liga.
Nesouhlasím s Evropskou unií a taky jsem při referendu
hlasitě vykřikoval svý rezolutní NE. Napřed nám diktoval
Rus, teď Němec s Francouzem. Copak můžou vidět, co
potřebujem až tady, v těch posledních regionech? Podle
toho vypadají ty dotace. Na blbosti se peníze dostanou
snadno, ale u prospěšných věcí to většinou zkrachuje na
slovíčkaření už v žádosti. A pak v zimě, když kouknu
z kopce do údolí, je mi vás až líto. Stačí, že začoudí jen dva
komíny a udělá to velkej oblak nad celým Brlohem. Taky
mě štve, jak dopadla chata ve Strouze.
Jaké máš koníčky a zájmy? Bylo toho víc, třeba kdysi
jsem bejval u hasičů v Rojšíně, rád jsem četl, ale do teď mi
zůstalo už jen to střílení, nějaká ta televize, což je
nejpohodlnější, a ačkoliv jsem byl odkojenej dechovkou,
mám moc rád country muziku. A celej život jsem miloval
koně a taky jsem je měl, i za komunismu. Sice to bylo považovaný za vnášení americký kultury, ale jeden čas bylo
u nás i dvanáct koní. A pak mě zase o ně připravila EU. Vydala nařízení o snížení zatížení dobytčí jednotky na hektar.
Najednou jsme měli na náš dobytek málo hektarů. První
museli jít pryč koně. Po nich mladej dobytek, který jsme
nedlouho před tím nakoupili, ztráta sedmdesát tisíc.
Říkal jsi mi, že máš pět dětí? Jo. Tři dospělý holky
Moniku, Veroniku a Evu. Pak ty malý Janičku, ta chodí do
čtvrtý třídy a Honzíka, ten chodí do třetí. Vlastní - nevlastní,
všechny beru za svý. Vnuk Filípek už je taky ve škole,
v první třídě a Mareček s Petruškou chodí do školky.
Jak se ti daří skloubit otcovské povinnosti s těmi
dědečkovskými? Velice dobře. Vnoučatům vyhovuje, že
strejda s tetou mají spoustu hraček, a tak k nám rádi jezdí
a děti mají alespoň kamarády do party ke hrám, protože tady
okolo žádné vrstevníky nemají.
A máš nějaké plány nebo přání na závěr? To je
záludná otázka. Zdraví, pohodu, vychovat děti, co víc?
Moc Ti děkuji za rozhovor. Přeji Ti hodně štěstí, spokojenosti a hlavně pevné zdraví celé Tvé rodině.
MT
Pozvání do knihovny
Cesta ke kořenům
Nové knihy
Městská knihovna Český Krumlov nám nabízí seminář
na vytvoření vlastního rodokmenu. Českokrumlovská sympatická a hlavně fundovaná kolegyně Mgr. Vladimíra Podaná,
která vystudovala historii, nám poradí, jak začít a kde všude
se dají vyhledat potřebné prameny a informace. Kurz by
probíhal tady v Brloze, nejspíš v knihovně a je bezplatný.
V případě zájmu můžeme uspořádat i jeho pokračování. Akorát je třeba, aby se zájemci do poloviny ledna přihlásili u mne
v knihovně, a po domluvě vám sdělím „kdy, kde a v kolik“.
Tel.: 380 745 065, e-mail [email protected]
Pro nejmenší čtenáře máme
knížku pro dětské tlapičky JAK SE
MEDVÍDKOVI NECHTĚLO DO
POSTÝLKY, obrázkový den 12 HODIN S OSKAREM,
malovaná písmenka KAMARÁDI Z ABECEDY, příběh ze
školky KOSPRD A TELECÍ, toužebné přání CHCI BÝT
DOSPĚLÝ a příběhy dvojčat a jejich šílené sestřenice
MAKEJ MAKAKU!. Samozřejmě, že nechybí pohádky:
KOKRHACÍ HODINY, LOGOPEDICKÉ POHÁDKY
(příběhy k procvičování výslovnosti), O SMUTNÉM
7
8
TYGROVI, POHÁDKY VÁNOČNÍHO ZVONKU, O
BÍLÉ KAROLÍNĚ A ČERNÉ KAROLÍNĚ, POHÁDKOVÝ LUNAPARK, POHÁDKA O SMUTNÉ
TOVÁRNĚ, DAREBÁCKÉ ZKAZKY a O ZEMI TAM A
JINDE. Pro první čtení máme KUBA NECHCE ČÍST a
bláznivé básničky PES NÁM SPADLA. Pro malé
koumáky je tady 111 PŘÍBĚHŮ S HÁDANKOU, CO BY
SE STALO KDYBY…, dvě dobrodružná bludiště PIRÁTSKÝ POKLAD a TAJEMSTVÍ PYRAMID, čtyři knížky z
edice „Hledej a objevuj“ DINOSAUŘI, ČAROVNÉ
VÁNOCE, VLAKY A ŽELEZNICE a ZÁVODNÍCI a
několik příběhů s hádankou MRKEV HO VCUCLA POD
ZEM. Další zábavu i poučení přináší opět čtyři svazky,
tentokrát z edice „Davidův dům“ LIDSKÉ TĚLO, RYTÍŘI
A HRADY, HAVĚŤ a DINOSAUŘI. Arnošt Goldflam
sepsal pro děti SNY NA DOBROU NOC a Tereza
Říčanová VELIKONOČNÍ KNÍŽKU, která objasňuje,
proč se tyto svátky slaví. Školáky potěší a možná některým
i pomůže sedm dílů světového bestselleru DENÍK
MALÉHO POSEROUTKY, zaujmou snad i MRAKODRAPY, PLECHOVÁ MÍNA či HURÁ NA KAJAK!.
Zkrátka nepřijdou ani mladé slečny, pro které je tu
TŘINÁCTÁ KOMNATA od Lenky Lanczové, KONEC
SNĚNÍ a ZLATÉ SRDCE TRACY BEAKEROVÉ od
Jacqueline Wilsonové, druhý díl SÁRA od E. a J. Hiks a
jednu prázdninovou vzpomínku LÉTO NA DRUHOU od
Britty Keilové.
V naučné literatuře pro mládež najdete ROSTLINOPIS - podivuhodné pravdy a výmysly ze zeleného
světa, nebo se můžete vydat po stopách savců, ptáků, plazů
a hmyzu CO V PŘÍRODĚ NEVIDÍME. Historickou dobu
nejslavnějších Přemyslovců si mohou děti přiblížit s knihou
LUDMILA, VÁCLAV A BOLESLAV. Ladislav Špaček
připravil etiketu pro kluky a holčičky od 3 let pod názvem
DĚDEČKU VYPRÁVĚJ. Šikulkové si určitě půjčí
JEDNODUCHÉ OZDOBY PRO TVOŘIVÉ DĚTI, nebo
COPÁNKY A NÁRAMKY, či HRY V MÍSTNOSTI PRO
MALÉ I VELKÉ.
Beletrie pro dospělé se rozrostla o tři knihy s mysliveckou tématikou: ŠŤASTNÝ LOVEC, PLNÝ BATOH
PYTLÁCKÝCH PŘÍBĚHŮ II a III. Dále o romány
s válečnou tématikou: VLÁDA PEKEL, KRVAVÁ CESTA
NA SMRT, KOLA HRŮZY, KRVAVÝ BATALION, LET
OSAMĚLÉHO PTÁKA, SBOHEM MOŘE-SBOHEM
OCEÁNY a NĚMCI. Milovníky historie potěší třetí
a čtvrtý díl Vlastimila Vondrušky PŘEMYSLOVSKÁ
EPOPEJ, Anny Březinové PROKLETÍ HARÉMU, Evy
Rolečkové SNY STŘÍBRNÉ LABUTĚ, Věry Fojtové
PROKLETÍ LIPOVSKÉHO DVORA, dva romány Jaen
Plaidy z řady Isabela a Ferdinand ŠPANĚLSKO
PANOVNÍKŮM a DCERY ŠPANĚLSKA, DENÍKY
EDVARDA A HANY BENEŠOVÝCH Z OBDOBÍ PRVNÍ
SVĚTOVÉ VÁLKY a JEDNOHUBKY Z HISTORIE.
Ženy rády sáhnou po oblíbených historických romancích:
KNĚŽNA, FANTOM V MONTE CARLU, VYVOLENÉ
SRDCE, HLAVOLAM LÁSKY i románech ze současnosti:
JSEM STATEČNÁ ŽENA, NEVĚRNĚ TVÁ,
ČARODĚJKA a OTROKYNĚ LÁSKY. Jako obvykle
nechybí ani něco napínavého NIKDO ANI HNOUT a 3 x
NADPORUČÍK ŽILKA. Bez povšimnutí určitě nezůstane:
krásný, humorně laděný cestopis HIMALÁJE A NEJEN
HIMALÁJE ANEB S TŘEMI DŮCHODCI K EVERESTU, nebo vyprávění Zdeňka Svěráka PO STRNIŠTI
BOS, zpověď Michala Viewegha MŮJ ŽIVOT PO
ŽIVOTĚ, krutý osud Češky, která zažila 18 let ponížení
v ruských gulazích KRVAVÉ JAHODY, či cesta od nemoci
k opravdovému uzdravení MUSELA JSEM ZEMŘÍT. Ještě
je tu klasické dílo české literatury ARABESKY
A POVÍDKY MALOSTRANSKÉ od Jana Nerudy,
dvojjazyčná KTRISTIANOVA LEGENDA o životě
a umučení sv. Václava a sv. Ludmily a romány: MUŽ,
KTERÝ POLYKAL VÍTR, ALBATROS, TANGO MORTALE a PRAGA PICCOLA. V beletrii najdete i osm dílů
krvelačné love story UPÍŘÍ DENÍKY a romantické příběhy
se silným nábojem erotiky: třídílnou sérii Crossfire – OBNAŽENÁ, SPOUTANÁ a NEZKROTNÁ a poslední díl
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY.
Naučná literatura pro dospělé vám rozšíří obzory
v oblasti lingvistiky: JSME V ČEŠTINĚ DOMA?, dvěma
svazky sbírky přísloví a pořekadel lidu českého v Čechách,
na Moravě a v Slezsku ČESKÁ PŘÍSLOVÍ, texty
Radovana Lukavského o umění přednesu SLÁVA SLOVA,
monografií FRANTIŠEK HRUBÍN i dalšími dvěma
svazky PO STOPÁCH KRESLENÝCH SERIÁLŮ.
V oblasti zdravého životního stylu publikace: ŽIVOT BEZ
PŠENICE, LÉKY Z PŘÍRODY – ECHINACEA, LÉČENÍ
- ZÁZRAK V NÁS a MENTAL HEALING - TAJEMSTVÍ
SEBELÉČENÍ A UZDRAVENÍ. V oblasti historie se
můžete vypravit na cestu pražským židovským muzeem:
ARCHA PAMĚTI a podrobně se seznámit s nedalekou
obcí: 750 LET KÁJOVA. Kdo nestihl Zemskou výstavu
jižní Čechy – Horní Rakousko má možnost nahlédnout do
katalogu: DÁVNÉ STOPY – NOVÉ CESTY a publikace:
ZÁVIŠŮV KŘÍŽ. U příležitosti 1150. výročí příchodu
věrozvěstů Slovanů vyšla knížka od známého českého
byzantologa Vladimíra Vavřinka CYRIL A METODĚJ
a po stopách třetího odboje se můžete vydat s knihou
VOLAVČÍ SÍTĚ. Navštívit lze i KNÍŽECÍ STOLEC TAJUPLNÁ HORA od Jiřího Bárty, který napsal i knihu o
Kleti (Knížecí stolec jsem nemohla nikde sehnat, a tak ho
pan Bárta naší knihovně věnoval, za což mu velice děkuji).
Utajena vám nemusí zůstat ani UTAJENÁ OBRANA
ŽELEZNÉ OPONY- československé opevnění z let 1945
– 1964 a na ni volně navazující UTAJENÁ OBRANA ŠUMAVY – lehké opevnění jihozápadních hranic
Československa od Mnichova po současnost. Václav Cílek
s řadou českých odborníků vám pod názvem TŘI SVÍCE
ZA BUDOUCNOST předkládá návody a nápady, jak
přežít konec světa. Pro správné tatínky máme druhý díl
TÁTOLOGIE 2 aneb nefňukejte a pochlapte se.
Věřím, že vás dnešní bohatá nabídka téměř 130 nových
knih zaujala a přijdete si vybrat čtení pro dlouhé zimní
večery. Samozřejmě, že nechybí další výměnný soubor
z Českého Krumlova, který tentokrát obsahuje i několik
zvukových knih na CD a spousta časopisů i brožur. A stále
je tady ještě vystaven krásný model Brloha.
Pohodové Vánoce, hodně štěstí a pevné zdraví v roce
2014 přeje
knihovnice Marta Tomanová.
Základní a Mateřská škola Brloh
Zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na zápis do školy.
Zápis proběhne ve čtvrtek 23. ledna 2014 od 13 hodin v budově školy.
Den plný prevence 2013
Ve čtvrtek 3. října proběhl 12. ročník soutěže DEN
PLNÝ PREVENCE, kterého se zúčastnili vybraní žáci
zdejší školy. Tradičním místem soutěžního klání byla
Střelnice Policie ČR v Českém Krumlově a okolní terén.
Každou zúčastněnou školu mohly prezentovat maximálně
dvě pětičlenná družstva. Soutěžní disciplíny se odehrávaly
na cca 10-ti stanovištích. Žáci se setkali s rozličnými disciplínami - hodem granátu na vytyčenou plochu, testem z dopravní výchovy, poskytováním první pomoci u různých
zranění, určením typů hasicích přístrojů, záchranou tonoucího, odhadem vzdáleností v terénu, znalostmi z přírody
kolem nás, střelbou ze vzduchovky, se znalostmi kartografie
a dopravní výchovy.
Složení soutěžních družstev:
I. stupeň
II. stupeň
Tereza Žofčáková
Michaela Šustová
Matyáš Foltin
Kristýna Jakešová
Karel Pavlík
Eva Chudá
Tereza Hošnová
Eliška Salzerová
Kateřina Urbanová
Jakub Veber
Soutěžící z prvního stupně se umístili na 6. místě.
Vyhráli drobné upomínkové předměty a něco dobrého na
zub. Starších žáci obsadili stříbrné 2. místo. Přivezli
diplomy, medaile a získali velký koláč, na kterém si všichni
společně pochutnali. Všem zúčastněným se den líbil,
odnesli si mnoho cenných zážitků a zkušeností.
9
Wild Sticks
V úterý 1. 10. 2013 jsme šli na hudební představení kapely Wild Sticks, které se konalo v místním kině. Pohodlně
jsme se usadili a muzikanti nám začali povídat o různých nástrojích (např. bass kytaře, bubnech, činelech či vibrafonu). Vše
doplnili hudebními ukázkami. Představení se nám velmi líbilo.
6. třída
Stezka odvahy
Dne 14. 11. 2013 se pod záštitou sedmé třídy jejich
třídního učitele a pedagogického sboru uskutečnila mimoškolní podvečerní akce – Překonej svůj strach, stezka
odvahy se světýlkem. Shromaždiště rodičů s dětmi bylo
před starou obecní stodolou. V doprovodu rodičů se zde
v 17 hodin sešli žáci 1. až 3. třídy. V 17:30 hodin žáci 4. až
6 třídy. Žáci vyráželi v doprovodu jednoho až dvou rodičů
v počtu maximálně čtyř ve skupině. Ze startu k cíli vyrazilo
celkem 49 dětí. Na jednotlivých stanovištích potkávali
roztodivná strašidla.
V cíli stezky, který se nacházel u zdi místního hřbitova,
byl pro každého z dětí připraven účastnický diplom a sladká
10
odměna v podobě balíčku. Odměnu předávali mnich
v tmavohnědé kápi a stařenka s proutěným košíkem. Stezka
byla symbolem odvahy dětí, které společně dokázali svoji
statečnost.
Stezka rodičů, kteří se s dětmi zúčastnili.
Stezka svobody a demokracie, na kterou se vydali
mladí lidé 17. listopadu 1989.
Den tohoto data by neměl být nikdy zapomenut.
A na závěr? Účastníkům, strašidlům i učitelům se
stezka líbila.
Kdo ví, třeba se za rok brložská strašidla zase objeví.
Lukáš Hilman
EKO pohádka O Balynce
Putovní divadelní představení O Balynce dobrém štěněti,
dorazilo do jižních Čech. Ty jsou předposledním krajem na
letošní pouti souboru Karlovarského hudebního divadla
Libora Baláka, který se snaží svou hudební EKO pohádkou
potěšit děti z celé České republiky. Za čtyřleté putování
tohoto představení se stihla Balynka představit na 450
představeních již více než 150 tisícům diváků, a to zejména
těm nejmenším. Jejím cílem není děti jen pobavit poutavým
příběhem, ale také se je snaží nenásilnou formou naučit třídit
odpad. Aby mohlo představení zhlédnout co nejvíce dětí, snaží
se soubor hru každý rok uvádět na nových místech, a tak se
Balynky mohou dočkat malí diváci nejen z měst, ale také
z menších obcí. V letošním roce za nimi najezdila Balynka již
úctyhodných 26 tisíc kilometrů, a ani v roce 2014 nebude zahálet, připravuje se na cestu dlouhou 34 tisíc kilometrů.
Díky velkému zájmu mateřských škol a prvních tříd,
jsou tato představení beznadějně plná. Zájem byl vidět
především u nejmenších diváků. V jihočeském kraji se mezi
18. a 23. listopadem představila divadelní hra v Dříteni, Zahájí, Hosíně, Borku, Holubově, Křemži, Kamenném
Újezdu, Boršově, Brloze a Nové Vsi.
Samotná hra však není jediné, co si mohou diváci užít,
součástí programu je i putovní výstava Brána recyklace,
která mapuje koloběh odpadů od jejich vzniku přes
recyklaci až po nové využití. Tato výstava atraktivní formou
ukazuje, co vše z běžných předmětů kolem nás je z recyklovaných materiálů.
Partnerem divadelního projektu je nezisková
společnost EKO-KOM, která zajišťuje systém třídění
a recyklace obalového odpadu v ČR. Více informací
o třídění a recyklaci se dozvíte na těchto
stránkách: www.jaktridit.cz, www.branarecyklace.cz,
www.tonda-obal.cz.
Jana Kaiserová
Školní soutěže
V měsíci listopadu proběhlo školní kolo dějepisné
olympiády. Zúčastnili se ho žáci osmé třídy. První místo
obsadil Jan Jungwirth, druhý byl Martin Jakeš a třetí
Kristina Jakešová. Tito tři dosáhli počtu bodů, který je
opravňuje k postupu do okresního kola.
V současné době probíhá také školní kolo olympiády
z českého jazyka. Slohová část byla zadána žákům osmé
a deváté třídy, část mluvnickou budou – vzhledem nižšímu
bodovému hodnocení slohové části u žáků deváté třídy –
vypracovávat jen žáci třídy osmé.
Držíme jim palce!
Helena Kratochvílová
HALOVÁ KOPANÁ
Dne 13. listopadu jsme byli na fotbalovém turnaji
ve Větřní. Hráli jsme proti: Větřní, Frymburku
a Chvalšinám. Měli jsme smůlu, nevyhráli jsme ani jeden
zápas. Branky: Veber 2, Zwiefelhofer 1, Kellner 1. Tam nás
odvážel pan starosta a pan Jakeš - moc děkujeme. Domů
jsme odjížděli kolem 12:15. Celkem nás to bavilo. S námi
jeli: Josef Fučík, Jakub Veber, Tomáš Jakeš, Filip Švarc,
Filip Mařík, Robin Kellner, Václav Zwiefelhofer, Lukáš
Valenta, Josef Hlaváček.
Fučík, Veber
11
Žlutý minivolejbal
Ve čtvrtek 21. 11. jsme mohli poprvé předvést, co jsme
se od začátku školního roku naučili. Na turnaji bylo
12 družstev žluté barvy. Také zde bojovaly děti v barvě
oranžové a červené, ale to se nás zatím netýká. Myslím, že
jsme předvedli skvělé výsledky. My dali dohromady
3 družstva. Medvědi I, Medvědi II a Medvědi III. Bojovali
jsme všichni statečně. A jak jsme dopadli? Nejvíce nás
potěšilo absolutní vítězství Medvědů I. Medvědi II skončili
na celkovém 11 místě (ve skupině třetí) a Medvědi III
skončili na celkovém 8. místě (ve skupině čtvrtí). Každý
dostal diplom a sladkou odměnu. Kromě tohoto turnaje
se děti vyřádily ve vedlejší tělocvičně, kde bylo 5 sportovních stanovišť. Kdyby zde rodiče viděli své děti, jistě by
nevěřili, co dokáží. Hlavním úkolem, zde bylo překonat
strach z pohybu, z výšky, ze skoku, z míče apod. Všem
dětičkám (Medvědům) děkuji za krásné odpoledne. Děkuji
i asistentkám Kristýně Jakešové a Míše Šustové za pomoc při
přepravě autobusem a při organizačních věcech kolem turnaje. A také děkuji maminkám, které nás přivezly zpět domů.
Alena Pulkertová - vedoucí minivolejbalu
Poděkování
Naši žlutí medvědi vyrobili dárečky těm, kteří nám
pomáhají. Osobně byli předat poděkování panu Pokornému za síť a panu starostovi, jako zástupci obce, za menší
úpravy v tělocvičně.
Florbal
Žáci páté třídy (Karel Pavlík, Marek Říha, Matyáš Foltýn, Marek Kocián, Jan Rusinko, Václav Hrubeš) a čtvrté třídy
(Václav Plánský) reprezentovali naši školu ve florbalovém turnaji „Školský pohár České pojišťovny“. Okresní kolo turnaje
se konalo v Kaplici 21. listopadu. Žáci hráli s velkým nadšením a pro ostatní týmy se stali skutečným soupeřem.
I u nás ve škole chodil Mikuláš
Ve čtvrtek 5. prosince přišli do školy i školky Mikuláš, čerti a andělé. O mikulášskou nadílku se postarala devátá třída
v čele s Mikulášem Aťou Perníkem. Děti řekly Mikuláši básničku, čertům slíbili, že nebudou zlobit a za to od andělů dostali
sladkou odměnu.
Dárky pro důchodce
12
Koncem září a v měsíci říjnu se žáci naší školy dali do přípravy dárečků pro naše dědečky a babičky. Podle termínu
setkání s důchodci dostali senioři v Nové Vsi podzimní výrobky a v Brloze už byly připraveny adventní dárečky. Děti příprava
dárků těšila a doufáme, že jsme všem udělali radost.
Supermarket Svět
Od 2. do 13. prosince jsme všichni měli možnost
navštívit výstavu v prostorách školy s názvem Supermarket
svět. Zvláštní název se zajímavým obsahem. Výstava byla interaktivní, což určitě plno návštěvníků zaujalo. Dozvídali jsme
se zajímavé někdy až zarážející informace ze světa globalizace, reklamy, výroby bavlněných oděvů, čokolády a mobilů.
Co má společného náš nový mobil s válkou v Kongu? Kolik
procent z ceny kalhot (rifle) je na reklamu a kolik pro toho,
kdo je ušil? Kolik peněz získají pěstitelé kakaových bobů při
výrobě tradiční čokolády a kolik při výrobě tzv. Fair trade
čokolády? Na tyto a plno dalších otázek nám výstava dala
odpověď. A protože se zúčastnili i školní děti, zde jsou jejich
postřehy: „Zaujal mě mobil, mohli jsme vidět dovnitř a mohli
jsme ho také rozebrat. Zaujalo mě, že jsme se nemuseli učit.
Mobil je dobrej, že je tam tolik součástek. Dobré bylo, že jsme
se mohli rozdělit do skupin, jak jsme chtěli. Bylo dobré si na
to všechno sáhnout. Zaujali mě váhy, že 1 kg oblečení je
10 000 litrů. Nejvíc mě zaujaly ty kuličky, jak děti dostávaly
peníze. Zjistila jsem, že lidé když pracují v továrně na rifle, tak
můžou i umřít, protože se tam pískuje. Zaujal mě ten mobil,
jak jsme tam museli zjistit ten kód. Zaujalo mě jezero, které
kvůli lidstvu vyschlo a zůstaly tam rezavé lodě. Cola zabíjí
a ubírá Indii vodu. Otroctví bylo kdysi, ale je i teď.
Alena Pulkertová a 5. třída
Zimní zprávičky z naší školičky
Podzim utekl jako voda a pomalu se začínáme loučit s rokem 2013. Ve školce jsme si krásy podzimu užívali plnými
doušky při povídání, vyrábění, zpívání, ale i při pobytu venku objevováním podzimních změn v přírodě nebo skotačením
při pouštění draka.
13
Skoro každý školkový den byl jiný. Přirovnali bychom to
k proměnlivému podzimnímu počasí – někdy jasno, polojasno, ale i deštivo a zataženo. Někdy se ozýval pláč, vzdor,
jindy obrovská radost i „nakažlivý“ smích. A právě
smíchem, úsměvem bychom Vám chtěli zpříjemnit poslední
dny tohoto roku. Máme pro Vás připraveny školkové
perličky. Snad se budou líbit a po jejich přečtení vykouzlí na
Vašich tvářích úsměv, který si ponecháte do NOVÉHO
ROKU 2014.
Terezka: „Paní učitelko, kdy si zase zahrajeme vysvobozovací honičku?“
Paní učitelka: „Příští týden v úterý.“
Terezka: „A to je za kolik let?“
Lukášek: „Já vím, co je dneska za den.“
Paní učitelka: „Děti, dneska nám řekne Luky, jaký máme
den.“
Lukášek: „Dneska je zejtra.“
Martínek: „Ta malá ručička je pěkně lenivá. Ona jde jenom
od čísla k číslu a ta velká musí oběhnout celé kolo.“
Karolínka: „Petruš, víš o tom, že můj taťka má hrozně velký
kapesníky?“
Petruška: „A proč?“
Karolínka: „Protože má strašně velkej nos.“
Petruška: „To má můj taťka taky.“
Ráno jsme hezky cvičili (byl zamračený den – pršelo).
Cvičili jsme „zahradníka“. Docvičili jsme a svítilo na nás
do třídy sluníčko.
Luky: „A sluníčkovi se to líbilo.“
Adélka: „V zoubcích bydlí bakterie, který je dělají černý.
Když se nevyčistí a nevypláchnou, aby ty bakterie
odplavaly.“
Rozárka: „Byli jsme u doktory a pak u babičky Alenky
a Lukášek dostal k svátku obvazy na nohy (= chrániče na
fotbal).“
Matěj se koukne na paní učitelku a řekne: „Vypadáš jak
Racochejl.“ Paní učitelka brání svůj účes: „Ne, ne.“
Matěj: „Jo, máš to nějak rozlítaný – ty vlasy.“
Anička (květen 2012): „Můj Vítek (brácha 3. třída) má
nemocný oči a nevím, jestli se mu uzdraví“.
Paní učitelka: „Tak bude nosit brýle a bude lépe vidět.“
Anička: „No nevím, je ještě mladej, ale Mikuláš (bráška,
4. třída) už je starej – ten už brýle nosí.“
Paní učitelka: „Je u nás v Brloze nějaká pila (na zpracování dřeva)?“
Děti volají: „Ano, tam vzadu.“
Paní učitelka: „Ano, za koupalištěm u Cvrčků. Tam se zpracovává dřevo dovezené z lesa.“
Lukášek za hodnou chvíli se smutným pohledem: „Ale já tu
žádný cvrčky nevidím!“
Adélka při povídání o Cole: „Já ji nemám ráda, ale chutná
mi.“
14
Venku pozorujeme housenku a Váša říká: „VYKUKLALA SE!“
Kája dodává: „Je to doopravdy pravda.“
Luky: „Jak mě štípla vosa, tak mi v hlavě nechala zadek.“
Tříletý Honzík vozí kočárek. Paní učitelka se ho zeptá:
„Honzíku, vozíš miminko?“
Honzík: „Ne (velmi rázně)!“
Paní učitelka se podívá do kočárku a miminko tam opravdu
není. Zeptá se: „Kde máš miminko?“
Honzík: „Oni mi ho unesli!“
Paní učitelka se ptá: „Kdo?“
Honzík odpoví: „Přece Anežka.“ (nejklidnější holčička
ve školce)
Paní učitelka měla v uších skleněné barevné náušnice
ve tvaru válečku. Petřík jí chvíli pozoruje a pak se jí zeptá:
„Proč máš v uších bonbónky? Já bych si jeden dal.“
I paní učitelky někdy chrlí perličky. Hodnotili jsme zimní
měsíce a jedna paní učitelka řekla: „Až bude 31. února,
tak….“ (ten únor se ale protáhl)
Ve školce jsme zavedli „nespavou středu“ pro nejstarší
věkovou skupinu. Tento den si děti chvilku odpočinou na
postýlce a pak dělají různé výtvarné i pracovní činnosti
u stolečků. Při jedné nespavé prosincové středě jedna paní
učitelka řekla: „ Děti, dnes máme úterý a za dva dny už
přijde Mikuláš.“ ONO SE OZVALO A ŘEKLO: „Paní
učitelko, dnes nemůže být úterý, když máme nespavou
středu.“ (Tak to vidíte, žádný učený z nebe nespad. Co
následovalo? Obrovský výbuch smíchu.)
Líbilo? Tak ještě jednu perličku přidáme.
Děti se vracejí z kuchyně a volají, co máme k obědu:
„Máme kachnu s masem.“ Co bylo v reálu? VEPŘOVÉ
V KAPUSTĚ.
Přejeme Vám pohodové svátky vánoční a po celý rok 2014
hodně zdraví, štěstí a úsměv.
Vaše školička
....to jsou naši čertíci
Český červený kříž
Oceňování bezpříspěvkových dárců krve
Slavnostní předávání medailí profesora MUDr. Jana Janského
Slavnostní večer věnovaný bezplatným dárcům krve pořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže v Českém
Krumlově v Jezuitském sále hotelu Růže v pátek 8. listopadu. Se svým programem zde vystoupil soubor renesančních tanců
Fioretto Český Krumlov. Partnery večera byly Krajský úřad Jihočeského kraje, Město Český Krumlov, Kaplice, Větřní, Lesy
ČR a další.
Z naší obce byli pozváni a oceňováni:
Hana Tykalová
za dvacet odběrů stříbrná Janského plaketa
Václav Vácha
třicet odběrů
Jiří Nýdl z Jaronína osmdesát odběrů Zlatý kříž ČČK třetí třídy
Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Uděluje se za 20 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění.
Zlatý kříž ČČK 3. třídy
Uděluje se za 80 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění (v roce následujícím po dovršení).
Průměr odznaků je 21 mm.
Po oceňování byla připravena pro dárce a jejich rodinné příslušníky tombola a společná večeře. Blahopřeji oceňovaným
k získání medailí a děkuji jim za dar nejcennější – dar krve.
Každý rok oslovuji podnikatele v naší obci, kteří přispívají penězi či věcným darem na tento slavnostní večer. Letos
přispěli paní: M. Fučíková, L. Gonzálesová – keramika Nová Ves a pánové: J. Veverka, Z. Cába - Energofest s.r.o., J. Jakeš
- klempířství, J. Jakeš - pila, P. Pokorný – sítě, L. Lev, S. Zwiefelhofer - Maspol s.r.o., J. Sixl, J. Klement – kovárna,
J. Konzal, F. Rotschedl.
Vám všem patří mé velké poděkování za to, že jste ochotni každoročně přispívat na tuto akci, že mě vlídně přijímáte
a že si ceníte lidí, kteří mají dárcovství krve jako morální povinnost.
Marie Anderlová
15
Informace obecního úřadu
Splatnost poplatků v roce 2014
Poplatek ze psa: je splatný od 6. 1. 2014 do 31. 3.2014
Úhrada za tříděný odpad činí 212,- Kč za osobu na rok,
262,- Kč za rekreační objekt a 252,- Kč za organizaci
a firmu. Splatnost od 6. 1. 2014 do 28. 2. 2014
Vodné a stočné za rok 2013 činí:
vodné – 21,70 Kč
stočné – 18,70 Kč
celkem – 40,40 Kč
Splatnost je od 3. 2. 2014 do 30. 5. 2014
Vodné a stočné za rok 2013 je možné po domluvě zaplatit
více částkami (tzv. částečnými úhradami) tak, aby poslední
částka vodného a stočného byla zaplacena do 30. 5. 2014.
Zálohy na vodné a stočné na rok 2014 se vybírají celý aktuální rok. Pro platby převodem z účtu informujte p. Bombalovou, která Vám sdělí číslo účtu obce a variabilní symbol.
Poplatky za psy, vodné a stočné a úhrada za tříděný odpad
se vybírají na Obecním úřadě v Brloze u p. Bombalové
v úředních hodinách
pondělí, středa: 8:30 – 11:30 12:00 – 17:00 hod.
pátek:
8:30 – 11:30
V případě zájmu o placení poplatků bezhotovostním
převodem z účtu je možné se dohodnout s p. Bombalovou,
na č. tel. 380 745 066, e-mailem [email protected]
V průběhu měsíce prosince bude p. Jan Trousil provádět
odečty spotřeby vody, žádáme občany, aby umožnili
přístup k vodoměrům.
Svoz popelnic o Vánocích bude probíhat beze změny,
popeláři budou tedy jezdit i ve svátek 25. prosince 2013
a 1. ledna 2014.
Společenská kronika
Blahopřání jubilantům.
16
Leden 2014:
Prüher Karel
92 let
Mikešová Marie
90 let
Vacková Milada
82 let
Tancerová Růžena
80 let
Únor 2014:
Hanzalová Růžena
89 let
Vacková Marie
82 let
Vacková Vlasta
81 let
Salzer Jan
75 let
Binderová Růžena
65 let
Březen 2014:
Filipová Marie
89 let
Jakešová Vlasta
75 let
Borovková Vlasta
70 let
Konzal Jan
65 let
Sedm Chalup
Brloh
Brloh
Brloh
Brloh
Brloh
Brloh
Brloh
Brloh
Brloh
Brloh
Brloh
Rychtářov
Sběrný dvůr velkoobjemového odpadu bude od 20. prosince 2013 do 3. ledna 2014 uzavřen.
Obecní úřad včetně knihovny bude od 23. prosince 2013
do 1. ledna 2014 uzavřen. Kupte si včas žetony.
Pracovní doba o svátcích ve vybraných
zařízeních v obci
Prodejna Jednoty
neděle
22. prosince
pondělí
23. prosince
úterý
24. prosince
středa
25. prosince
čtvrtek
26. prosince
pátek
27. prosince
sobota
28. prosince
neděle
29. prosince
pondělí
30. prosince
úterý
31. prosince
středa
1. ledna
zavřeno
7.°° - 17.°°
7.°° - 10.°°
zavřeno
zavřeno
7.°° - 17.°°
7.°° - 10.°°
zavřeno
7.°° - 17.°°
7.°° - 14.°°
zavřeno
Pošta – normální provoz
Zubní lékař – pracovní doba bude vyvěšena na dveřích
ordinace.
Praktický lékař – od 23. do 27. prosince – dovolená
akutní stavy ošetří lékařská pohotovost Český Krumlov, a to
ve dnech: v pondělí 23. a v pátek 27. prosince v době
od 18:00 do 21:00 hodin
o svátcích 24., 25., a 26. prosince v době
od 9:00 do 19:00 hodin
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a
přejeme do dalších let hodně štěstí a spokojenosti.
Ať prožijete další léta ve zdraví, s úsměvem na
tváři a v pohodě, v blízkosti svých příbuzných,
přátel a známých.
Jaký byl rok 2013 u naší přípravky
Blíží se konec roku a to je čas, kdy se hodnotí uplynulý
rok, to co se nám povedlo, co bychom mohli zlepšovat,
komu poděkovat atd. Tak i naši malí fotbalisté mohou
bilancovat. Nebudeme hodnotit fotbalovou sezonu (jaro +
podzim), ale vezmeme rok 2013 jako celek.
Tak jak to celé začalo. V lednu jsme plni přetrvávající
radosti z vánočních dárků začali trénovat, abychom byli
připraveni na jarní zápasy. Utužovali jsme fyzičku, zpracování míče, pravidla fotbalu. Na závěr došlo i na hru fotbalu nebo florbalu, který nás taky moc baví. Tréninky se
konaly každý čtvrtek v tělocvičně naší školy. Co jsme natrénovali, se mělo ukázat v jarních mistrovských zápasech.
Vstup nebyl úplně úspěšný, ale pokroky tam byly
a odměnou se staly první získané 3 body. Dokonce jsme byli
pozváni na turnaj do Vyššího Brodu, kde se nám podařilo
z pěti zápasů 1x vyhrát a 1x remízovat, ale už se objevila
první vlaštovka toho, že to bude lepší. Jarní sezona skončila
– hurá na prázdniny.
Hned na jejich začátku pro nás tety Šárka, Ája a Jana
uspořádaly u příležitosti novoveské pouti 1. Pouťový turnaj
přípravek. Zúčastnily se ho družstva Vyššího Brodu, Frymburku a vzhledem k tomu, že nás stále přibývá a přicházejí
i mladší děti 3 – 5 leté, postavili jsme dvě družstva
domácích. Tým „A“ složený z hráčů, kteří hrají zápasy
a tým „B“, jak my říkáme Píďata, složený z hráčů, kteří
začínají. A tady se nám to konečně povedlo, vyhráli jsme
1. místo a velká pochvala patří i Píďatům, která přesto, že
hrála svůj první skutečný zápas, zabojovala a jednou remí-
zovala. Nakonec si s námi zahrály naše maminky a ty jsme
opravdu nešetřili, ale ony nám také nedaly nic zadarmo. Pak
přišel čas odpočinku.
V srpnu pro nás naši trenéři Vašek Sklář a Jirka Hrubeš
se strejdou Alešem Kocianem připravili v pořadí již druhé
letní soustředění na Myslivecké chatě. Opět jako vloni
se vydařilo. Počasí nám přálo. O snídaně se postaraly
maminky, které napekly plechy koláčů, po kterých se jen
zaprášilo, obědy nám výborně uvařili v Hostinci na hřišti
a večeře připravoval strejda Hrubešů - naše kuchařka.
O sportovní vyžití se postaral strejda Sklářů a zdravotníkem
byl strejda Kocian. Poslední večer za námi přijeli rodiče
a u táboráku jsme si opekli buřty, udělali hamburgery
a opekli masíčko. Byl to super týden – děkujeme.
Prázdniny skončily, začala škola a také nová sezona.
Tam se už konečně zúročila naše práce, úsilí a trpělivost
našich trenérů. Podařilo se nám pár zápasů vyhrát, i pohled
na tabulku je uspokojivý, 6. místo z 11 je krásné. Na konci
fotbalové sezony bývá dokopná. I my jsme ji měli.
Maminky opět napekly buchty, na rožni se opeklo prasátko,
na kterém jsme si všichni moc pochutnali. To byla opravdová tečka za podzimní sezonou.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se nám
věnují a umožňují dělat, to co nás baví. Dík patří rodičům,
trenérům, starostům obou obcí, škole a v neposlední řadě
také manželům Borovkovým, kteří nás nejen o prázdninách
dobře nakrmili, ale půjčují nám i své prostory.
Děkujeme Vám všem, vaši malí fotbalisté.
17
Fotbal - starší žáci Nová Ves / Brloh
Tuto sezonu hrajeme kategorii menšího fotbalu 7+1.
Podzimní část byla oproti předešlým sezonám úspěšnější,
přesto naše výsledky jsou jako na houpačce, jednou jsme
vyhráli rozdílem 10 gólů a podruhé rozdílem 10 gólů
prohráli. Umístili jsme se v polovině tabulky a to na
4. místě, se ziskem 12 bodů a skórem 64:43.
Velký podíl na našich výhrách má Martin Hüttner,
který opět zavítal do našeho týmu, kde dříve již hrál. Na hře
mají samozřejmě podíl i ostatní hráči (Martin Švarc brankář, Lubomír Tancer, Marek Kellner, Jakub Veber,
Václav Zwiefelhofer, Matyáš Foltin, Arnošt Perník
a Michaela Šustová). Od ledna nám znovu začínají tréninky
a chtěli bysme, aby jarní část sezóny dopadla ještě lépe než
podzimní. Za všechny hráče děkuji naším trenérům Milanu
Šustovi a Pavlovi Mrkáčkovi staršímu.
Výsledky:
1. FK N. Ves-Brloh
FK Slavoj Č.K. B
0:13
2. FK N. Ves-Brloh
FC Frymburk
13:1
(Hüttner 9, Perník 2, Šustová, Kellner M.)
3. FK N. Ves-Brloh
So H. Dvořiště 2:11
(Hüttner, Zweifelhofer)
4. FK N. Ves-Brloh
So Křemže
13:0
(Hüttner 9, Kellner R., Kellner M., Zweifelhofer,
Tancer)
5. FK N. Ves-Brloh
SK Z. Koruna
0:13
6. FK N. Ves-Brloh
FK Dy V. Brod 14:3
(Hüttner 9, Perník 2, Veber, Zweifelhofer, Tancer)
7. FK N. Ves-Brloh
Rožmitál
22:2
(Hüttner 9, Šustová 4, Veber 3, Zweifelhofer 3,
Tancer, Kellner, Foltin)
Michaela Šustová
Činnost mladých hasičů za rok 2013
18
- 16. března – jsme, jako již tradičně každý rok, připravili
dětský maškarní karneval. Zde proběhla sbírka na zakoupení kozy pro chudé rodiny v Africe. Podařilo se vybrat
částku na zakoupení 2 koz. Všem, kdo přispěli, moc
děkujeme.
- 13. dubna - jsme byli na bowlingu v Kájově.
- 7. června - jsme si u příležitosti dětského dne zaběhli na
hřišti požární útok, kde si každý z nás mohl zkusit co
normálně necvičí a poté jsme si opekli vuřty na hasičárně.
- 13. - 17. července - proběhlo soustředění mladých hasičů
na Hamru u Třísova s pestrou činností: sjíždění Vltavy na
raftech, jízda na kolečkových bruslích kolem Lipna,
návštěva pohádkové restaurace, koupání v Lipně a různé
hry v duchu indiánských zvyků.
- 16. - 18. srpna - bylo setkání mladých hasičů v ZŠ Brloh.
Byly zde mladí hasiči z Besednice, Omlenice, Doubku
u Říčan a Brloha. Hráli jsme hry na hřišti, koupali se a dělali
různé soutěže s hasičskou tématikou.
PŘEHLED SOUTĚŽÍ
Okresní pohár
Omlenice 27. 4.
Přídolí 11. 5.
Besednice 14. 9.
Holubov 28. 9.
Celkové umístění
mladší žáci
7. místo
11. místo
1. místo
5. místo
5. místo
starší žáci
9. místo
8. místo
4. místo
10. místo
9. místo
Okresní kolo hry Plamen
jarní kolo
Kaplice 18. 5.
podzimní kolo
Benešov nad Černou 12. 10.
mladší žáci
starší žáci
6. místo
3. místo
9. místo
3. a 8. místo
Pohárová soutěž
Benešov nad Černou 22. 6.
mladší žáci
3. místo
starší žáci
2. místo
Soutěž Benešov nad Černou
Letní soustředění
19
Netradiční soutěž v požárním útoku
o putovní pohár mužů a žen
- patří již několik let k oblíbeným soutěžím konajících
se na závěr sezóny. V letošním roce se zúčastnilo devět ženských družstev, našim ženám se bohužel nepodařilo obhájit
po čtvrté za sebou první místo. Porazily je ženy z Mydlovar,
ale i druhé místo je krásné.
Mužských družstev dorazilo celkem osmnáct.
Největším překvapením pro nás byla účast našich
20
kamarádů ze Škodějova, okres Semily, kam jezdíme
soutěžit už dvě desítky let. Putovní pohár mužů si letos
odvezli sousedé z Chlumu. Naši se umístili na druhém
a osmém místě. Po celé odpoledne panovalo krásné slunné
počasí, nechyběla ani přátelská atmosféra, která u této
soutěže nesmí chybět.
Za SDH Tomáš Jungwirth
Rekapitulace roku 2013 u JSDHO BRLOH
Naše jednotka, zařazená do kategorie JPO III, měla
letos celkem 12 zásahů. Jednalo se o 8 požárů, 3 technické
pomoci a 1 živelnou pohromu, tedy povodně. Když
přihlédnu k tomu, že hlavní výjezdové vozidlo Tatra 148 –
CAS 32 bylo téměř 3 měsíce mimo provoz z důvodu oprav,
jedná se o lehce nadprůměrný rok. Největší letošní zásah
byly povodně, o kterých již psal pan starosta v jednom
z minulých čísel zpravodaje. U požárů se jednalo tradičně
o komínová tělesa, dále kontejnery, dva automobily
a především požár hospodářské usedlosti v obci Leptač.
Další nedílnou součástí práce jednotky jsou technické
zásahy. Tento rok se jednalo o úklid spadlých stromů z vo-
zovky, asistenci u pálení větví a proplachování kanalizace.
Osobně jsem rád, že se podařilo získat alespoň
částečnou dotaci na opravu Tatry, na které se provedly
nejakutnější opravy. Doufám, že i v následujícím roce
nalezneme nějakou finanční rezervu a prodloužíme životnost vozidla zase o pár let . Závěrem bych chtěl poděkovat
všem členům jednotky za jejich činnost a nadšení, panu
starostovi za spolupráci a vlastně všem, kteří se nějak podílí
na chodu jednotky. Ne vždy je totiž vše jednoduché a pořád
máme v názvu slovo „DOBROVOLNÝCH“, proto je
potřeba si cenit sebemenší práce.
Václav Pecha ml.
21
Výlet
Jako ocenění za péči o veřejné prostranství mi byl
starostou obce nabídnut výlet do Českého Krumlova
a Vyššího Brodu. Samozřejmě jsem souhlasila a nabídku
s radostí přijala. Snadno jsem také odhadla, kdo budou další
účastníci.
29. října se nás sešlo osm u autobusové zastávky a nastoupili jsme obecního auta. Řidiče a průvodce nám dělal pan
starosta Martin Toman. V Českém Krumlově jsme navštívili
muzeum (zkusili jsme si zde postavit maketu kláštera na
Kuklově – taky nedostavěli) a synagogu, kde se konala
Zemská výstava jižní Čechy – Horní Rakousko 2013
„Dávné stopy – nové cesty“. Ve Vyšším Brodu jsme si
prohlédli cisterciátský klášter a světový unikát a národní
památku České republiky - Závišův kříž. Je to nejcennější
poklad Cisterciátského opatství, který svým náročným
provedením náleží k nejpřednějším skvostům zlatnického
umění, které se dochovaly na evropské půdě.
Jménem všech zúčastněných děkuji obecnímu úřadu
a panu starostovi za tento krásný výlet i za to, jak se o nás
pečlivě celý den staral a byl nám dobrým průvodcem.
Upozorňoval nás na zajímavé věci, které bychom možná
přehlédli, a svými znalostmi rozšířil naše poznatky.
Nemohu si odpustit, abych zde netlumočila povzdech
pana starosty. „Rád bych takovýto zájezd uskutečnil pro
celý autobus lidí, kteří by pečovali o veřejné prostranství
tak jako vy“.
Za všechny zúčastněné Marie Anderlová
Příspěvky čtenářů Zpravodaje
Znáte kočku pana Schrödingera?
22
Když jsem tuto otázku položila náhodným občanům,
dostalo se mi zajímavých odpovědí:
1. Nesnáším kočky, jsou to proradné bestie.
2. Ten Šrédynger, nepřistěhoval se nedávno do bytovky?
3. Nebyla to nějaká výstava koček na Kuklově?
Anebo
4. Chystáte se na výstavu na Kuklov? Myslíte na toho „kocoura“? Ano, Schrödingerova kocoura – a máte s sebou
krabici, cesium a kyanid? Proč takové nesmysly? Přece
na experiment. ????
Jak jste se možná dočetli v minulém Zpravodaji anebo
jste se dokonce zúčastnili, víte, že se koncem srpna se konala stejnojmenná výstava uměleckých objektů v prostorách
kláštera na Kuklově. Těžko říct, co má společného kvantová fyzika s uměním, to nechám na posouzení opravdovým
znalcům. Sám pojem Schrödingerův kocour (zásadně
se uvádí Sch. kočka) se stal fenoménem už v roce 1935.
Jistý rakouský fyzik, Ervín Schrödinger (1887-1961) chtěl
pomocí pokusu dokázat nekompletnost teorie kvantové
mechaniky. Jako profesor na několika univerzitách,
spolupracovník Alberta Einsteina a nositel Nobelovy ceny,
věděl, o čem mluví. Sám pokus je poněkud bizarní, ale
žádná kočka ani vědec přitom nepřišli o život. Jak to funguje? Imaginární kočku zavřeme do neprůhledné a neprodyšné krabice zároveň s radioaktivním nuklidem cesia
a nádobkou s kyanidem. Může se stát s pravděpodobností 50
%, že přístroj detekující únik cesia rozbije nádobku s kyanidem a ten otráví kočku. Po hodině, když vědci krabici
otevřou, může být kočka buď mrtvá, nebo živá, nic mezi
tím. Dalo by se říci, že mikročástice se chovají jinak než
makrosvět. Mají kvantovou a vlnovou povahu a závisí na
tom, jak pozorovatel nahlíží na soustavu při měření.
Mikrosvět představuje nuklid cesia, u kterého nepoznáme,
zda je rozpadlý či nikoliv a makrosvět kočka, která by měla
být mrtvá i živá zároveň, což nelze. Na tento experiment
existuje také bezpočet vtípků a parodií. Zpravidla je ocení
jen kvantoví fyzikové a experimentální matematikové...
Zmínky o Sch. kočce jsou i v seriálech Teorie velkého
třesku nebo Futurama, kdy experiment je popisován velice
svérázně... Terry Pratchett ve své knize Nefalšovaná kočka
popisuje, že vědci otevřou po hodině krabici a najdou ji
prázdnou, protože kočka dávno uprchla. Pratchett také
tvrdí, že všechny kočky jsou schrödingerovské a umějí žít
v jiných dimenzích. Stanou se dvojrozměrnými a vsunou
se třeba pod koberec a vy je nenajdete anebo naopak
čtyřrozměrnými a páníček je svým 3D smysly nevidí... Mně
se často stává, že zakopnu o rezatého kocoura na dřevěných
schodech, sednu na černého na černé židli a šlápnu na bílého
na bílém koberci. Přísahala bych, že tam nebyli, protože
takové obry není možno přehlédnout. Taky se stane, že vlezou do neuvěřitelně malého prostoru nebo neumějí vylézt
z místa, odkud by snadno vylezl větší pes.
Kočkami jsme začali a tak jimi i skončíme.
Vzpomínám si jednu říkanku – hádanku z časopisu
Mateřídouška, kterou si pamatuji ještě z dětství, kdy bylo
všechno malebné a bezstarostné. A když napadne první sníh,
vždy si ji připomenu: Bílá zima, bílý sníh, bílá kočka jde
v závějích. Ale proč nechává ve sněhu černé šlápoty??
(Dětem je to jasné, ale dospělí by o tom mohli vytvořit
nějakou šílenou teorii...)
Ať je tedy i vaše zima bílá a jiskřivá jako kožíšek
nejčistších bílých koček. Veselé Vánoce a hodně lepší další
nový rok přeje
Ing. Marie Jurášová
BESEDA S DŮCHODCI
Rok utekl jako voda a my jsme se opět setkali v kulturním domě se seniory z naší obce. Klára Remsová se svými
Zpěváčky z Brloha setkání zahájila. Starosta seznámil přítomné s akcemi obce, které již proběhly nebo nás v příštím roce
čekají. Nechyběl ani společný přípitek a občerstvení s kávou.
Tentokrát jsme pozvali dechovou hudbu Šumavanku, která určitě nikoho nezklamala a zahrála a zazpívala mnoho krásných písniček. Podle úsměvů na tvářích seniorů jsme usoudili, že se setkání líbilo a sejdeme se zase na podzim v roce 2014.
23
24
25
26
…a teď něco na zub
Jak jsem slíbila v minulém Zpravodaji, mám pro vás další dva recepty z podzimního semináře
malých knihoven ve Vavřinci na Moravě. První na perníková kolečka, ty jste mohli ochutnat
u slavnostního rozsvícení vánočního stromu. Tímto bych chtěla poděkovat naší sousedce Markétě,
která mi přišla s pečením pomoct. A druhý na výborné kuličky, na Moravě to jsou prý tradiční
svatební koláčky. Pak ještě jeden svátečnější koláč, který jsem sama ještě nedělala, ale ochutnala
ho v Holubově, neměl chybu. Dále nabízím dva recepty na bezmasé pokrmy, snad po vánočním
hodování přijdou vhod.
Medová perníková kolečka
5 vajec, ½ kg cukru moučka, 8 lžic vlahého medu, zarovnaná
lžička mletého anýzu a hřebíčku, vrchovatá lžička skořice
a jedlé sody, 70 - 80 dkg hladké mouky
Vejce, cukru, med, koření a jedlou sodu šleháme a pak postupně
zapracujeme hladkou mouku. Těsto necháme přikryté v chladu
alespoň den odležet. Vyvalujeme na sílu 3 mm, vykrajujeme
kolečka - polovinu plných a polovinu s dírkou uprostřed. Ty
s dírkou si položíme na dlaň, pomažeme žloutkem
xrozmíchaným s troškou vody, převrátíme do talíře s mletými
ořechy a rozložíme na plech s pečícím papírem (ořechy nahoru).
Ty plné dáváme na papír rovnou a mažeme je tím žloutkem
ihned po vyndání z trouby. Pečeme na 160 – 180º C asi
6 - 8 minut. Vychladlé odloupneme z papírů a spojujeme
marmeládou nebo povidly.
Pozn.: Těsto se trochu lepí, ale stačí podmoučit nebo vyvalovat mezi
folií. Slepovala jsem meruňkovými povidly, ale použít můžete jakýkoliv druh ovocné náplně (na veškeré promazávání, ať krémy nebo
marmeládou, používám igelitové pytlíky na zdobení, je to rychlá a čistá
práce). Paní knihovnice, jejíž dcera peče tuto tamní krajovou specialitu i na prodej, mi poradila fígl na vyvalování těsta. Stačí dva kousky
dřeva 3 x 25 x 300 – 400 mm (jakoby dvě pravítka), které položíte na
vál, mezi ně dáte těsto a válečkem jezdíte po dřívkách, tudíž vyválený
plát máte všude stejně silný. Je to bezvadné na všechno vyvalované
cukroví. Perníčky se nemusí nechávat odležet, změkly do druhého dne,
určitě stojí za vyzkoušení. Povedly se mi i z bezlepkové mouky.
Recept na „svatební“ koláčky z Vavřince
těsto: 1 kg hladké mouky, 100 g cukru moučka, 2 sklenice
(o objemu 0,2 l) oleje, 6 žloutků, lžička soli, kvasnice a necelý
½ litru mléka
náplň: tvaroh (nejlépe v kostce) se připraví tak, že se dá
do utěrky, aby se z něho odstranilo co nejvíce vody, přidají
se 2 celá vejce a cukr, rozinky namočené v rumu se vkládají
do tvarohu samostatně.
navrch: drobenka se připraví z polohrubé mouky, cukru
a másla
Z kvásku a dalších surovin zpracujeme těsto, aby se nelepilo,
a necháme vykynout. Pak z něj lžící odkrajujeme stejně velké
kousky (má jich být 200), trochu roztáhneme, dáme tvaroh,
několik rozinek, zabalíme do kulaté buchtičky, dáme na plech,
potřeme rozmíchaným vajíčkem, posypeme drobenkou
a upečeme. Po vychladnutí koláčky namáčíme v rozpuštěném
másle s troškou rumu, necháme okapat na talíři a potom je
obalujeme ve směsi z moučkového a vanilkového cukru.
Pozn: Tyhle koláčky jsem ještě nepekla, ale jedla jsem je na
knihovnickém semináři na Moravě. Byly to úžasně dobré kuličky,
v průměru měly asi jen tak 2 – 3 cm.
Pražský koláč
těsto: 250 g polohrubé mouky, 250 g hladké mouky, 30 g
droždí, 1 vejce, sůl, 3 lžíce pískového cukru, 1 -2 dl mléka dle
potřeby, 2 dl sladké smetany
náplň: 2 šlehačky, 2 ztužovače, 2 měkké tučné tvarohy, cukr
moučka (dle chuti), vanilka
Vychlazenou smetanu (min. 30%) ušleháme se ztužovačem
a moučkovým cukrem a lehce ji vmícháme do tučného
měkkého tvarohu s vanilkou. Mouku prosejeme a uprostřed
uděláme důlek, do kterého rozdrobíme droždí. Přidáme trochu
cukru, lažného mléka a necháme vykynout. Potom vmícháme
zbylý cukr, smetanu, vejce, sůl a vypracujeme těsto, které
necháme kynout. Během kynutí těsto několikrát propracujeme.
Z vykynutého těsta vytvoříme 2 větší placky a přeneseme na
plech. Těsto můžeme též vložit do dortové nebo remoskové
formy. Necháme krátce vykynout, potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme skořicovým cukrem. Vložíme do vyhřáté
trouby a upečeme. Vychladlé placky podélně rozkrojíme, spojíme náplní a necháme řádně ztuhnout. Koláč pokrájíme na
dílky.
Pozn: Koláč se prý dá dělat na celý plech, ale těžko se prokrojí.
Zaujal mě spíš nápad dělat z těsta jednotlivé malé koláče (placky),
ty se rozkrojí snadno a pak naplní, podobně jako větrníky.
Pórkové rizoto se sýrem
1 stroužek česneku, 400 g pórku, 3 lžíce olivového oleje, 300 g
rýže, 1 l drůbežího vývaru, sůl, pepř, sladká paprika, 150 g
parmezánu, několik snítek kerblíku
Podle chuti můžete přidat cibulku, česnek, bylinky, semínka,
škvarky…
V hrnci rozehřejeme olivový olej a krátce na něm orestujeme
nakrájený česnek. Přidáme kolečka pórku a restujeme další asi
3 minuty. Přisypeme rýži, za stálého míchání přilijeme asi
třetinu vývaru, na mírném ohni vaříme, dokud rýže nenasaje
všechnu tekutinu a zbytek vývaru přiléváme postupně dle
potřeby až je rýže měkká, vždy promícháme, aby se nám
nepřichytila ke dnu. Ochutíme solí, pepřem a nepatrně paprikou. Sýr nakrájíme na malé kostičky, zamícháme do rizota,
sundáme z plotny a sýr necháme pozvolna rozpustit. Polovinu
lístků kerblíku nakrájíme najemno a vmícháme do rizota,
zbytek použijeme na ozdobení rizota na talíři.
Pozn.: Moc dobré, ani chlapi nebrblali, že tam není maso. Místo vývaru jsem použila zředěný výpek z martinské husy (ne sádlo), kerblík
jsem neměla. Důležitý je dobrý sýr (žádný eidam) parmezán nebo
podobný (v pasáži budějovického Terna kupuji bochník GRAN
MORAVIA). A přílohou nemusí být jen kyselá okurka nebo červená
řepa, nám chutná čerstvě uvařený jablečný kompot. Pro začátečníky:
Do kastrůlku s vodou dám povařit kousek celé skořice, pár hřebíčků
a vanilkový cukr, přidám oloupaná nakrájená jablka, stáhnu, aby se
nerozvařily, nechám zchladit, dochutím citronem a případně
dosladím.
Zapečené brambory
1 kg brambor vařených ve slupce, 2 lžíce másla, 3 lžíce mouky,
250 ml mléka, 200 g tučné smetany, sůl, pepř, muškátový
oříšek, pažitka, tuk na vymazání formy, 200 g plísňového sýra
Brambory oloupeme, nakrájíme na silná kolečka a dáme do vymazané zapékací mísy. Zvlášť si rozpustíme máslo, vmícháme
mouku, zalijeme mlékem a za stálého míchání vaříme asi
2 minuty, přidáme smetanu, ochutíme solí, pepřem a muškátovým oříškem. Touto omáčkou přelijeme brambory a povrch
rovnoměrně posypeme sýrem nakrájeným na malé kostičky.
Zapékáme v troubě předehřáté na 180 - 200 °C asi 15 - 20
minut. Podáváme ozdobené nakrájenou pažitkou.
Pozn.: Také bezmasé, přesto dobré, syté jídlo. A výborný k němu je
opět jablečný kompot.
Dobrou chuť a sváteční pohodu
přeje Marta Tomanová.
27
Prosba: Rádi bychom našli pár ochotných spolehlivých spoluobčanů (i z řad mladé generace), kteří by se už příští rok
spolu s námi ujali krásné mikulášské tradice. Dětí je hodně a my už nestíháme všechny obejít. Moc nás mrzí,
že musíme dalším rodičům odříkat. Spojte se s námi!
Za Mikuláše, anděla a tři čerty Tomáš Jungwirth
HŘBITOV – PIETNÍ MÍSTO
Žádáme občany, aby nevodili své psy na hřbitov. Je nedůstojné, aby psi běhali po hrobech a pomnících a znečišťovali je.
Děkujeme.
Ohlédnutí za kulturními akcemi
Koncert skupiny VABANK UNIT
Před zaplněným kinosálem jako první rozbalila své nástroje bluegrassová skupina THE GIANT MOUNTAINS BAND
a po hodině je vystřídala na podiu hlavní pozvaná kapela VABANK UNIT. Příjemný večer plný bluegrassu pokračoval
v předsálí kina až do ranních hodin. Za organizaci je třeba poděkovat členům místní kapely Nočník a všem posluchačům
za hojnou účast.
Dobroty ve sklenici
V sobotu 2. listopadu jste si mohli přijít do kina ochutnat všelijaké dobrůtky, které vyrobili naši spoluobčané, od sladkých marmelád, džemů, kompotů přes různé nakládané ovoce, sirupy, kečupy, čatní, okurky, čalamády, houby, saláty až po
něco ostřejšího na zahřátí. Tříčlenná porota neměla opravdu lehký úkol ze všech těch chutí vybrat tu nejlepší. Ale podařilo
se! Nejvyšší ohodnocení získaly hříbky Jardy Sklářů, na pomyslné druhé příčce byla rajčatová marmeláda Anny Baierové
a třetí rybíz ala brusinky od Petra Daniela mladšího ze Lhenic. Akce byla pořádána ve spolupráci Obce Brloh a Malé farmy
z Kuklova. Příjemné odpoledne hudebně zpestřilo duo AJETO.
28
Něco pro zasmání - výroky dětí
1. Strašně jsem se lekl, když maminka onemocněla, protože jsem si myslel, že nám bude vařit tatínek.
2. Na maminky se nemá křičet, protože jsou prospěšné.
3. Když se dva lidi do sebe zamilují a poprvé se políbí, hned se zhroutí a nevstanou aspoň hodinu, ale možná i dýl.
4. Sestra zase měla na vysvědčení samé jedničky. Vsadím se, že mi to dělá naschvál.
5. Babička je tlustá, protože je plná lásky.
6. Strašně bych si přála ještě bratříčka, ale máma stále používá tampón.
7. Čím je člověk starší, tím jsou jeho zuby dražší.
8. Holky neumí čůrat ve stoje, protože nevědí, co si mají držet.
9. Když babičku bolej zuby, dá je do skleničky.
10. Já už nemám babičku: zasadili jsme ji na hřbitově.
11. Aj maminky se musejí pást, aby jim z prsou teklo mléko?
12. Švýcarské krávy využívají v první řadě na výrobu čokolády.
13. Obyvatelé Sardinie se nazývají sardinky.
14. Aby to bylo dobré, sestřičky v nemocnici musejí být sterilní.
15. Lékaři říkají, že nejhorší jsou smrtelné choroby.
16. Když se mi narodil bratříček, dali ho do akumulátoru.
17. Nejužitečnější zvíře je prase. Každou jeho část můžeme zužitkovat: přední a zadní část jako maso, kůži na boty, ze srsti
kartáčky a jeho jménem můžeme dokonce i nadávat.
18. Nejsem pokřtěný, ale očkovaný jsem.
19. Nevím kolik je mi roků, protože se to stále mění.
20. V maminčině bříšku je miminko, jenom nevím, jak ho spolkla.
21. Akvárium je vlastně malé moře, ve kterém plavou domácí rybičky.
22. Výživné je plat dětí, když se otec odstěhuje z domu.
23. Každá ryba vyrábí jikry, ruské ryby i kaviár.
24. Krávy nemohou rychle běhat, aby jim z vemena nestříkalo mléko.
25. Muži u nás se můžou oženit jen s jednou ženou. Tomu se říká monotónní.
26. Nechápu, proč se mamka hněvá, že jsem rozbil vázu. Stejně byla stará a dokonce čínská, kdyby byla aspoň naše...
27. Poloostrov je takový ostrov, který úplně nedokončili.
28. Babička se odstěhovala na onen svět. Takže už i já budu mít někoho v cizině.
29
Křížovka byla vytvořena v programu Crosswords - ITPro CZ -http://crosswords.itpro.cz
Luštění s medvědem
V každém čísle Zpravodaje Vám přinášíme jeden obrázek (uprostřed křížovky) z našeho
brložského regionu a Vaším úkolem je určit, kde se nachází.
K tomu si ještě vyluštíte křížovku, jejíž tajenka se též váže k naší obci. Pak stačí vše napsat
a přinést do knihovny, vhodit do schránky na OÚ nebo poslat poštou či e-mailem
[email protected], a to do konce února. Nezapomeňte na zpáteční adresu.
Dnes se po vyluštění křížovky dozvíte, že 7. července 1850 byla (1. tajenka) + (2. tajenka).
Tři úspěšní vylosovaní dostanou digitální teploměr a pouzdra na kapesníčky.
Jak dopadlo luštění z minulého čísla?
Správná odpověď: na obrázku je ULIČKA PRO PĚŠÍ, MEZI VRBŮ A ŠEBELKŮ
Tajenka z křížovky zněla:
1. NAŠE KNIHOVNA
2. STARÉ NÁRODNÍ ŠKOLY
3. OBECNÍHO ÚŘADU
Tentokrát jsme od vás dostali 14 odpovědí, všechny správné. Dnes jsem o losování požádala paní Jaroslavu Znojovou a tady
jsou tři výherci: Helena Sýkorová a Josef Brož z Brloha a Jan Švarc z Jaronína. Srdečně blahopřejeme! Avizovaná výhra
v podobě keramického hrnku je pro Vás připravena v knihovně.
Vánoční bohoslužby v kostele sv. Šimona a Judy v Brloze
úterý 24. 12.
středa 25. 12.
čtvrtek 26. 12.
neděle 29. 12.
úterý 31. 12.
středa 1. 1. 2014
- Štědrý den
- 22:00 hod.
- Slavnost Narození Páně
- 11:00 hod.
- mše sv. není (jen ve Křemži) - 8:00 hod.
- 11:00 hod.
- Sv. Silvestra
- 15:00 hod.
- Nový rok
- 11:00 hod.
Vánoce proměňují svět
Zveme Vás na dětský
„ŽIVÝ BETLÉM“
v pátek 20. 12. 2013
od 17:00 hodin
v kostele
sv. ŠIMONA A JUDY
v Brloze.
Můžete si vzít s sebou zvoneček.
VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ
v Brloze u Šafářů
v neděli 22. 12. 2013
od 10.00 hodin
objednávky:
Jiří Veverka - tel. 602 746 246
Jaromír Šafář – tel. 728 427 478
31
KULTURNÍ AKCE NA ZIMU
v pátek 20. prosince 2013 od 17:00 hodin - kostel sv. Šimona a Judy
„ŽIVÝ BETLÉM“
neděle 22. prosince v 17:00 hodin – kostel v Brloze
VÁNOČNÍ KONCERT
pěveckého kroužku pod vedením Kláry Remsové
středa 25. prosince 2013 KD Brloh 20:00 hodin
VÁNOČNÍ ZÁBAVA se skupinou RANDÁL
Plesová sezóna v sále kulturního domu:
11. ledna 2014 PLES SDH CHLUM
25. ledna 2014 OCHOTNICKÝ PLES
15. února 2014 MAŠKARNÍ PLES
sobota 22. února 2014
MAŠKARNÍ PRŮVOD
Byli bychom velmi rádi, aby se více občanů aktivně zapojilo do masopustního průvodu.
Nebojte se přijít v masce, dobrá zábava je jistá.
sobota 15. března 2014 - 20:00 hodin - kino Brloh
koncert skupiny KVINTET PÍSEK
hrají country-bluegrass
V březnu se mohou děti těšit na dětský karneval.
Vydavetel: obec Brloh, 382 06 Brloh, tel.: +420 380 745 119, www.obecbrloh.cz, evid. číslo: 10-403/16-38, IČO: 00245801,
redakce: Marta Tomanová, e-mail: [email protected], tisk: Hořická ofsetová tiskárna s.r.o.
Download

Zpravodaj Obce Brloh 2013/4