Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás seznámit s mými plány na letošní rok. Jsem
tu zhruba ¼ roku a pomalu se dostávám čím dál hlouběji do
toho „starostování“. V minulém vydání jsem zde psal několik
řádků o sobě, co preferuji a co nesnáším a nyní se pokusím
nastínit, jak si představuji chod obce v tomto roce.
Jsem přesvědčen, že obec primárně nemá generovat zisk, ale
také by neměla být ztrátová a doplácet ze svého rozpočtu
na produkty, které poskytuje či prodává. Ono samo je to
vlastně v rozporu se zákonem, který (zjednodušeně řečeno)
praví: nikdo nesmí z veřejných prostředků zvýhodňovat své
produkty. Říká se tomu nekalá soutěž. I když je to ve sféře
komunální poměrně velmi obtížné nedělat, budeme se o to
snažit. Jako dobrý hospodář totiž musím dbát na to, jak se
hospodaří s veřejnými prostředky. Jedním z nejmarkantnějších
příkladů je např. pitná voda a její cena. Vodu samozřejmě
potřebujeme a využíváme všichni a pociťujeme velký
problém, pokud neteče. Zvykli jsme si, že otočíme kohoutkem
a teče. Já už samozřejmě nepamatuji dobu, kdy se chodilo
s kýblem či vědrem pro vodu ke studni nebo do tymence
a znám to jen z vyprávění, ale jsem rád, že doba pokročila.
A tak za to, že trubky vodovodu máme dnes každý doma,
musíme trochu zaplatit. Cena vody se rok od roku zvyšuje
a jen díky úsilí pracovníků i vedení obce v minulých letech
to zrovna v Brloze a okolí nebylo a není tak markantní jako
třeba ve městech. Voda je médium, jehož spotřebované
množství se dá velmi snadno a přesně změřit, a tak odpadá
problém s odhadováním vypitých a napuštěných kubíků.
A i proto by na ni obec neměla doplácet ze svého rozpočtu.
Letošní rok jsem se tedy rozhodl co nejpřesněji sledovat
náklady na výrobu, úpravu a distribuci vody a na konci roku
vyhodnotit výsledky, započítat do nich samozřejmě nejen
materiál, ale i práci zaměstnanců a zlomek mé práce, kterou
věnuji činnostem kolem vodovodů a kanalizace. Pak teprve
dokážeme říct, kolik obec skutečně doplácí ze svého rozpočtu
na vodu a kolik peněz by mohlo být investováno jinam, kde
prostředky zatím chybí.
Podobně jsme na tom s odpady. My jsme i v minulých letech
mírně upravovali cenu žetonů a též zvažovali, jestli náš
systém s nimi je vhodný a rentabilní či nikoliv. Je jistě velice
snadné, že by se obec mohla zříci odpovědnosti a nastartovat
zde jednodušší a zřejmě pro ni ekonomicky výhodnější
systém paušálních plateb, ale domnívám se, že tento způsob
by nemotivoval občany k práci s odpadem. Je nad slunce
jasné, že domácnost, která pečlivě třídí odpad, může v našem
systému ušetřit poměrně velkou sumu peněz, protože do své
popelnice odloží jen to, co nelze vytřídit. Problematice odpadů
však budu věnovat jiný článek v tomto čísle zpravodaje.
Další oblastí, kterou za úplatu spravujeme, jsou byty. Ač si
myslím, že pronajímat byty by měl primárně komerční subjekt
a ne obec, z minulého režimu nám zůstalo krom jiného
i několik bytů a bytových domů. Ty tedy obec pronajímá.
strana 2
Většina z Vás asi ví, že počínaje letošním rokem, skončila
regulace nájemného. Ač se i regulované nájemné téměř
každoročně zvyšovalo, rozhodně nedosahovalo tržní výše.
A nyní po skončení regulace je tedy na domluvě pronajímatele
s nájemcem, aby se dohodli na ceně nájemného ve výši, za
kterou je rentabilní a reálné udržovat byt či dům. Vzhledem
k očekávaným sporům nájemníků s pronajímateli je však na
vládě, aby dopracovala připravovanou mapu výše nájmů
v místě a době obvyklých. I tady lze však opět relativně
snadno vyčíslit náklady na provoz a údržbu a porovnat
je s vybraným nájemným. A podobně jako u vodného
a stočného budeme chtít promítnout skutečné náklady
za provoz bytů do nájemného. Tady to však bude složitější,
protože nelze brát v potaz pouze náklady jednoho roku,
ale je nutno do nich pochopitelně promítnout i plánované
dlouhodobější akce (např. výměnu oken či opravu střechy
apod.). To se samozřejmě týká i vodovodů, pochopitelně nelze
kvůli každému novému metru řadu zvyšovat cenu vody, ale je
třeba znát co nejpřesnější náklady a porovnat je s vybranou
částkou za tyto služby. A v neposlední řadě je nutná dohoda
s nájemníky. Já však věřím, že sami pochopí nutnost investic
do těchto objektů a přistoupí na dohodu s obcí.
Možná, že by se dal předchozí text shrnout do jednoho
odstavce: zřejmě dojde příští rok ke zvýšení ceny vodného
a stočného, žetonů a snad i nájmů. Pravda ovšem není tak
jednoduchá. Jsem rozhodně proti tomu, aby se zbytečně bez
ekonomické rozvahy a přesných a srozumitelných podkladů
zvyšovala cena jakýchkoli služeb obcí poskytovaných. Za rok
se tedy dozvíte, jak naše analýza nákladů dopadla a jestli se
vůbec promítne do výše cen zmíněných služeb. Myslím si, že
je lépe otevřeně a jednoduše vysvětlit důvody pro pohyb cen
před jejich aplikací do praxe. Z prostředků, kterými možná
nyní dotujeme vodu, odpady či byty, bychom mohli stavět
chodníky nebo opravovat obecní komunikace apod.
Doba, ve které nyní žijeme, nahrává šetření, a tak se i naše
obec pustila na dráhu úsporných opatření. Nesnižoval jsem
zaměstnancům mzdové prostředky, ale naše řady opustila
jedna zaměstnankyně, které ke konci roku končila pracovní
smlouva. Velmi mne to mrzí, protože to je spolehlivý
pracovník a pracovitý člověk, ale vzhledem k personálnímu
obsazení jsem byl nucen tento krok učinit. O její práci se tak
museli podělit ostatní. Věřím, že tyto a další připravované
kroky napomohou k zefektivnění práce v Obci Brloh. Dále
jsme přistoupili k centralizovaným nákupům zejména přes
internet a omezili dosavadní staré a málo používané služby,
které obec čerpala. Na větší nákupy či prodeje obec už nyní
dělá poptávková řízení a nabídky formou např. obálek.
Podařilo se tak prodat starý bagr Warinski za podle mne
zajímavou cenu.
V letošním roce bychom rádi pořídili ještě příkopovou
sekačku pro obecní traktor, abychom mohli snadněji udržovat
BRLOH 2011
obecní cesty, dále půdní pěch, používaný zejména (ale nejen)
po opravách vody a v neposlední řadě komunální techniku
pro letní a zimní údržbu obce. Na prvně jmenovanou akci
podalo žádost o grant předchozí vedení obce a nyní čekáme
na výsledek řízení. Pěch budeme pořizovat z vlastních zdrojů
a na úklidovou komunální techniku budeme žádat dotaci
z operačního fondu živ. prostředí MŽP ČR. Pokud neuspějeme,
domnívám se, že si z vlastního rozpočtu nebudeme moci
dovolit takovéto položky (cca 450 tis. Kč příkopová sekačka,
1,5 - 2,5 mil. Kč komunální technika).
Z akcí stavebního charakteru nás letos čeká kompletní
rekonstrukce autobusové čekárny u potoka, kde jsme díky
žádosti o grant, podané bývalým vedením obce získali dotaci
a v nejbližších týdnech očekávám podpis smlouvy. ZO bude
jednat o druhu stavby (dřevostavba, zděná stavba či lehká
ocelová nebo hliníková konstrukce). Svou účastí na zasedání
zastupitelstva můžete pochopitelně ovlivnit například i toto.
Dále zastupitelé jednali o vyřešení parkování před školkou,
kdy zejména při příjezdu a odjezdu rodičů s dětmi do MŠ
nastává zvláště v zimě svízelná situace. Do toho se přidávají
zásobovatelé školní jídelny a pak i na tak malé vesnici, jakou
Brloh je, vzniká velmi komplikovaná dopravní situace. Dle
názoru mého i několika dalších zastupitelů by sice rodiče
mohli využít hotového parkoviště před volejbalovými kurty
a těch 100 m dojít s dítětem pěšky, ale nečiní tak. Proto obec
uvažuje o zřízení parkoviště pro 4 vozy před zadním vjezdem
do areálu školy na pozemku parc. č. 96/6 v k.ú. Brloh pod Kletí.
Zmíněný pozemek je nyní již dlouhodobě pronajat, ale nájem
končí 1. 4. 2011, takže pak nebudeme omezeni. Mým přáním
bylo sice jiné řešení a to zlikvidovat nevzhlednou dřevěnou
zelenou boudu u školky a na jejím místě vybudovat větší
parkoviště pro cca 15 - 20 vozidel, tedy i pro zaměstnance
školy i školky, ale nesetkalo se s pochopením u všech
kolegů. Bouda, která je ještě z doby stavby školky je nyní
využívána jako sklad pomůcek pro školu (kolečka, lopaty,
hrábě apod.) pro pracovní vyučování. Pochopitelně by tato
akce byla dražší, ale bezpečnější a účelnější. Sklad nářadí
by se mohl vybudovat jinde a podstatně menší, postačující
svému účelu. Pokud uděláme parkoviště venku (za branou
školky), hrozí, že bude obsazeno jinými auty, pro něž nebylo
rozhodně plánováno a žádná dopravní značka zákaz stání
v tom nepomůže. Uvidíme, třeba se mi podaří přesvědčit
většinu zastupitelů a začneme pracovat na této variantě.
Jako nejreálnější se mi však jeví možnost zbudovat stání pro
4 vozy na pozemku č. 96/6 a po nějaké době zhodnotit, zda
slouží svému účelu dostatečně. Pokud ne, nevidím problém
ponechat jej jako parkování pro místní občany a vybudovat
ono větší uvnitř areálu školy.
S provozem školy souvisí další plánované akce a to již
rozpracované zateplení a výměna oken ve škole – zde se letos
opět budeme ucházet o grant OPŽP a pokud neuspějeme,
budu usilovat o to, aby se v příštích letech prováděly tyto akce
BRLOH 2011
po částech od nejpalčivějších problémů k méně závažným. Dle
mého soudu bychom začali výměnou oken, dále zateplením
částí, kde to je nutné a pak teprve přistoupili k rekonstrukci
kotelny. Předchozí dvě žádosti o grant byly z různých důvodů
zamítnuty.
Na budově školy, resp. školky nás trápí i zatékání do plochých
střech nad spojovací chodbou k jídelně, nad kuchyní a na
chodbě ke školce. Rovněž na tyto akce budeme žádat o grant,
ale obávám se, že podmínky krajského grantu nesplníme
(nenavyšujeme kapacitu školky).
V neposlední řadě máme opadanou omítku na tělocvičně
a také je problém s hydroizolacemi na dvoře u staré budovy.
Tyto opravy zřejmě bude škola (potažmo obec) hradit ze
svých prostředků.
Co se veřejného prostranství týče, jak jsem slíbil v zimě,
snažíme se dopropojit zbylé části obce místním rozhlasem,
který po kabelizaci nadzemního vedení oněměl. Nyní nás
čekají ještě dva překopy (resp. podvrty) komunikací a mělo
by být hotovo. To je však pouze jedna část, zbývá nám pořídit
ampliony samé a na to bych opět rád získal nějaký příspěvek
z grantů. Předpokládám, že do poloviny roku by rozhlas měl
být slyšet všude v obci.
Plánovanou akcí je i rekonstrukce svršku komunikace od
pošty k hasičárně, která je po pracích na kanalizaci v tragickém
stavu. Zde jsme již zažádali o grant a rovněž čekáme na
výsledek. Plánuji kompletní úpravu vč. obrubníků, chodníku
a vjezdů. Když už jsme u chodníků, velmi rád bych, abychom
zrekonstruovali chodník od školy až defacto k mostu u Kolářů
nebo alespoň k autobusové zastávce. Tohle se ovšem
bez grantu nepodaří zcela jistě a letos o něj žádat zřejmě
nebudeme (z důvodu nedostatku financí na spoluúčast).
Když zastupitelé řešili situaci u školky, zastavili jsme se
i u obchodu Jednoty a možnosti parkování u něho. Opět
si říkám, že by přece nebyl problém parkovat u KD, kde je
dostatečně velké a vhodné parkoviště a těch 40 m dojít pěšky.
Asi se mýlím. A tak ZO zvažuje možnost zlikvidovat zelený
pruh včetně stromu nad obchodem a parkování přesunout
těsně k opěrné zídce. Sami jistě nejlépe víte jaká situace je
v této největší křižovatce, když auta zákazníků stojí i nad
schody a brání bezpečnému průjezdu křižovatky. Ale ani
tak se nezvýší kapacita, spíše naopak, protože přemisťovat
ony pověstné sluneční hodiny rozhodně nebudeme (anebo
snad ano a konečně by se jich alespoň trochu dotkly sluneční
paprsky?). A pak bude stejně záležet na ukázněnosti řidičů,
aby nakonec nestáli ve dvou řadách ještě více do tělesa
křižovatky…
Pokud už mluvím o stání a parkování v křižovatkách, musím
upozornit (ale dobrý a přemýšlející řidič to jistě ví) na tento
strana 3
nešvar i na dalších místech obce a to na „Klondajku“ a např.
u mostu „Nuseláku“. Veřejné prostranství je pro každého stejné
a připravovaná vyhláška, která bude, jak předpokládám,
platná od 1. 4., také platí pro všechny. Jestliže se tedy situace
na komunikacích nezlepší a budou i nadále trvat stížnosti
občanů, budeme nuceni k takovýmto případům volat Policii
ČR, aby ji napravila. Týká se to jak parkování v křižovatkách,
parkování na zeleni, tak i parkování na komunikacích, kde
u jednosměrné komunikace musí zůstat průjezdný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m, u obousměrné
komunikace pak 6 m. Domnívám se, že je pro většinu občanů
reálné parkovat na svých pozemcích. Tyto problémy nejen
nám přidělávají starosti zejména při zimní i letní údržbě, ale
i ostatním ohleduplným spoluobčanům. Jedním dechem však
musím dodat, že poměry v této otázce se rozhodně zlepšily
. Pokud by někdo měl skutečně problém s parkováním na
svém pozemku, budeme se snažit mu pomoci nalézt vhodné
řešení jeho situace.
Dalším závazkem je pracovat na kanalizaci v Jaroníně
a Sedmi Chalupách. Konkrétně pro posledně zmíněnou
destinaci bych velmi rád vyřešil i nový vodovod pro všechna
stavení v osadě. To možná trochu prodlouží možnou realizaci,
ale rozhodně uspoří náklady, které bychom museli vynaložit,
pokud bychom to tvořili odděleně. Letos bohužel doposud
nebyl vyhlášen vhodný dotační titul, a tak budeme pokračovat
v započatém snažení. Rád bych s místními vyvolal jednání,
zřejmě to bude výjezdní zasedání zastupitelstva, kde bych je
seznámil s mou představou o celé záležitosti.
Trochu jsem odbočil od „zastupitelské vycházky“, která pak
končila v kulturním domě. Seznámil jsem tam mé kolegyně
a kolegy s vlastní vizí budoucnosti a využití tohoto objektu.
Toto téma je však na samostatnou kapitolu, a tak si ho nechám
na některý příští Zpravodaj. Ale těšte se, zřejmě Vás překvapí
řešení, kterému inspirován českou kinematografií pracovně
říkám „radikální řez“.
Martin Toman, starosta
Odpady
Otázku odpadů jsem načal již v předchozím článku a sliboval
jsem podrobnější rozbor této problematiky. Jsem tedy pevně
přesvědčen, že náš systém nakládání s odpady je pro občany
únosnější a pro přírodu ohleduplnější než systém paušálních
plateb za odpad.
Na setkáních se starosty okresu i kraje je tato problematika
probírána po dotacích snad nejčastěji. Každá obec má
trochu jiný přístup, někdo má barevné pytle na odpad, který
domácnost ihned třídí a sváží je, někdo paušál, někdo žetonový
systém a někdo kombinaci zmíněných. U nás se tříděný odpad
sváží na dotřizovací linku a pak separovaný „čistý“ využitelný
odpad je prodáván na trhu s odpady. Z těchto zdrojů je tedy
systém sběru a odvozu tříděného odpadu částečně financován.
Naše náklady pak tvoří: náklady na vývoz směsného odpadu
(klasické popelnice a kontejnery) a poplatek za uložení odpadu
na skládce; u tříděného pak náklady na naložení a svoz a uložení
neprodejného odpadu na skládce (minus onen zisk z prodeje
odpadů). Náklady na svoz se od loňského roku mírně zvýšily
a poplatky za uložení závisí na kapacitních možnostech té či oné
skládky a v neposlední řadě chuti majitele skládky spekulovat
v dlouhodobém výhledu s cenou za uložení. Letos tedy opět
přehodnotíme ceny za žeton a promítneme je do příštího roku.
V této souvislosti bych upozornil na jednu skutečnost. V loňském
roce byla průměrná hmotnost odpadu z jednoho vyvezeného
kontejneru na plasty 25 kg! Přesto všichni nadáváme, pokud
přijdeme ke kontejneru a on je plný. Nedivím se. Apeluji tedy
na všechny, kdo mají sílu překonat odpor plastového kelímku či
otevřené PET lahve, aby tak učinili před vhozením do kontejneru.
Děláme to pro sebe. A pak nepořádek kolem kontejnerů – to je
opět zážitek. Myslím si, že když jdete vrátit lahve do obchodu
a mají zavřeno, taky je nenecháte v tašce u dveří. Pokud je tedy
kontejner plný a nelze tam již nic dostat, pak je možné zajít
strana 4
k dalším kontejnerům nebo si to odnést zpět domů a zkusit
to příště. Odvoz plastů je vždy v úterý, pokud o to požádáme.
Je prostě nerentabilní objednat odvoz pouze jednoho plného
kontejneru, pokud jsou ostatní poloprázdné. Chtěl bych Vás
tedy velmi naléhavě poprosit o dodržování pořádku u sběrného
místa a pokud by nějaký kontejner byl plný, prosím zkuste
popojít k dalšímu nebo to zkuste za několik dnů. Také nám
velmi pomůže sdělení od Vás, že kontejner tam a tam je plný
nebo že za chvíli bude plný. Na osadách to tak již docela funguje
a věřím, že to půjde i v Brloze.
Uvádím pouze samé negativní příklady, ale těch pozitivních
je zatím málo. Jedním z těch špatných jsou krádeže žetonů
z popelnic, instalování balíčků s finančním obsahem místo
žetonu a nebo též domluva s popeláři na odvozu popelnice
zdarma. Objevily se u nás i žetony ze sousední Nové Vsi, ale
pevně věřím, že došlo k nedorozumění a již se to opakovat
nebude. Popeláři tedy vyvezou pouze popelnici, na které bude
umístěn žeton s číslem domu, u kterého je. Jestliže tomu tak
není, nevyvezou ji nebo se vystavují postihu ze strany svého
zaměstnavatele. Jak mě pan ředitel Služeb města ČK ujistil,
zájemců o tuto práci je stále dost.
Dostávám se k velkoobjemovému odpadu. Na zastupitelstvu
(vidíte, kdybyste tam byli, mohli jste to slyšet na vlastní uši )
jsem objasňoval chování zaměstnance obce, který odmítl ve
sběrném dvoře vzít do kontejneru na velkoobjemový odpad
staré ošacení a podobné věci, ač ho bylo relativně hodně. Chci
to zde uvést na pravou míru. Obec zdarma od občanů, mající
uzavřenou a uhrazenou smlouvu s obcí o odpadech a uhrazeny
veškeré poplatky v řádné době vybírá velkoobjemový odpad
k likvidaci. Za velkoobjemový odpad se považuje ten, který
se nevejde do popelnice (tedy např. křesla, sedačky, postele,
matrace apod.), rozhodně ne běžný komunální odpad, odpad
vhodný k třídění, elektroodpad, nebezpečný odpad a stavební
odpad. Za úplatu je však možné uložit i běžný odpad, kterého je
BRLOH 2011
třeba více než se vejde do popelnice. Tento poplatek činí 5,- Kč
za 1 kg a obsluha Vám tuto možnost musí nabídnout. Poplatek
pro ostatní osoby činí 12,- Kč/kg za uložení.
Ještě si neodpustím drobnou poznámku, většina postelí,
sedaček i křesel je dřevěná a jejich kostra se po rozebrání dá
spálit. Ukládat totiž na skládku dřevo je dost velký komfort.
Nehledě k tomu, že jeden gauč zabere skoro ¾ kontejneru a ten
měl při posledním vývozu pouze 250 kg. Cena dopravy tak byla
vyšší než cena za uložení odpadu.
Oklikou se dostávám k oblasti související s odpady a to
jsou poplatky a vymáhání neuhrazených. V současné době
pracujeme na nové vyhlášce o poplatcích, a možná bude
v platnosti již od 1. dubna. ZO ji bude schvalovat na zasedání
14. března. Jsou tam kosmetické úpravy kvůli změně legislativy
a také určité zvýšení některých poplatků. Úředníci dostali příkaz
vymáhat dlužné částky všemi legálními prostředky. Už tedy
nastoupily soudní platební rozkazy i exekuce majetku. Nevidím
totiž důvod, proč by měl být zvýhodňován ten, kdo neplní své
povinnosti. Trochu mne tak zaráží fakt, že občas potkávám
naše dlužníky po obci, kdy s úsměvem na rtech reagují na
přátelské upozornění na opomenutou úhradu nebo je vídám
třeba v restauračních zařízeních se slušně zaplněným lístkem.
Bohužel zákon na ochranu osobních údajů nám neumožňuje
jejich zveřejnění, což by pro většinu byl velký motivační prvek
k napravení stavu. Budeme tedy rovným způsobem přistupovat
ke každému, kdo nebude plnit povinnosti uložené mu místní
vyhláškou nebo zákonem (a to i ty, jež např. ještě po roce nemají
s obcí uzavřenou smlouvu o odpadech apod.). Pokud to bude
nutné, můžeme při neplacení vodného a stočného přistoupit
k uzavření vody a to buď hlavním uzávěrem nebo v bytě či
domě, kde to nelze jinak i mechanickým zásahem do rozvodu
vody. Já však pevně věřím, že tato opatření jsou až poslední
a že i vidina exekuce (s někdy až několikanásobným navýšením
vymožených prostředků oproti dlužné částce) je dostatečným
důvodem k urychlenému vypořádání svých závazků.
Těmito opatřeními se totiž dostáváme k dalším prostředkům,
které je možno účelněji využít pro investice do infrastruktury
obce.
Voda
Bohužel opět došlo k poruše na vodovodním řadu, dokonce
ke dvěma poruchám v poměrně rychlém sledu. Na detekci
té první jsme navíc museli povolat profesionální firmu,
zabývající se detekcí poruch, protože našimi prostředky jsme
nebyli schopni určit přesné místo poruchy.
V minulém vydání jsem se snažil nastolit nějaká pravidla
v uzavírání vody, např. pevné termíny, kdy pokud to podmínky
dovolí, budeme se snažit vodu pustit všem. Bohužel se to ani
při těchto opravách nedalo úplně dodržet, protože na začátku
plánovaného termínu spuštění dodávky vody se oprava již
chýlila ke svému závěru a pozdržením bychom omezili opět
půl Brloha na mnohem delší dobu (výkop plný vody a hlavně
mráz a tma v noci). Dal jsem tedy příkaz pokračovat v práci
i po šesté hodině a dokončit opravu ještě týž den. Shodou
okolností se to podařilo dokončit do cca 18:30, a tak pevně
věřím, že nám prominete nedodržení slíbeného termínu.
Pro zajímavost na druhé poruše byly hned tři závady na
jednom metru čtverečním a navíc šrouby příruby byly tak
zkorodované, že z osmi jich funkci plnila sotva polovina.
Vyvstává tedy otázka, jak daleko jsme od okamžiku, kdy se
rozhodneme pro kompletní rekonstrukci vodovodu v Brloze.
Vždyť ta nejstarší část byla budována (někdy poměrně
nestandardním způsobem) již před 45 lety…
Martin Toman
ŽIVÝ BETLÉM
22. prosince 2010 přišla spousta z nás
nasát pravou vánoční atmosféru
i zklidnit mysl do kostela, kde nám
děti z místní školy, pod vedením paní
učitelky Marie Markové, předvedly
příběh o narození Ježíše Krista. Všem
dětem patří poděkování za snahu a paní
učitelce za trpělivost, kterou s dětmi má.
BRLOH 2011
strana 5
Z jednání zastupitelstva obce
V minulém čtvrtletí se zastupitelstvo sešlo dvakrát.
Poprvé těsně před Vánoci, kdy nejdůležitějším bodem byl
rozpočet obce na rok 2011. Rozpočet na rok 2011 je trochu
zvláštní tím, že má nebývale vysokou rezervu. Kolem jednoho
a půl milionu korun. Je to dané ale tím, že jsou podány
a budou podávány žádosti na řadu dotačních titulů, kdy bude
potřeba pokrýt spoluúčast.
Ke schválení jednacího řádu opět nedošlo. Nebyla
zformulována přesná znění nových návrhů na změnu
původních bodů starého řádu.
Starosta přečetl zastupitelstvu dílčí zprávu auditora
o hospodaření v roce 2010. Nalezené závady se týkaly
některých administrativních nedostatků. Je občas zajímavé,
jak kontrolní a metodické orgány dokážou rozvinout prostou
větu zákona, že účetnictví musí být vedeno přehledně
a průkazně a že majetek musí být řádně evidován. A z této
prosté věty máme stohy předpisů a tisíce pracovních míst
pro kontrolory a jejich vedoucí, metodiky a kontrolory
kontrolorů.
Začínají se shromažďovat žádosti pro novou změnu územního
plánu. Jako obvykle doporučuji všem, kteří mají nějaký
záměr, aby si zkontrolovali, zda jejich plán je již v dosavadním
územním plánu a případně dali včas podnět ke změně na
obecní úřad. Pokud by se jejich změna pak musela projednávat
jako samostatná změna, ponesou všechny náklady oni.
Při schvalování daru členům výjezdové jednotky došlo
k diskusi o jeho výši. Fakt je ten, že výše stávající odměny byla
schválena již před drahnou dobou, takže její navýšení bylo na
místě.
Dále starosta seznámil zastupitelstvo s nákupem staršího
traktorbagru náhradou za dosluhujícího. Částka kolem osmi
set tisíc je slušná paleta, a tak doufejme, že nový bude sloužit
minimálně stejně dlouho jako ten starý.
V bodě různé se projednávaly hlavně příspěvky, kterými obec
podporovala aktivity, nebo o které byla požádána, nové ceny
nájmu za pronájem sálu v KD a použití fondů v hospodaření
základní školy. Zasedání se opět protáhlo do pozdních
nočních hodin.
Druhé zasedání se konalo v lednu. Program byl stručnější.
Vedle již dopracovaných návrhů na změnu jednacího řádu
to byly obligátní změny rozpočtu. Jedna změna dávala do
souladu schválený rozpočet roku 2010 se skutečností a druhá
upravovala rozpočet na rok 2011.
Ředitelka školy přednesla výsledky hospodaření školy za
loňský rok. Díky úsporným opatřením především ve spotřebě
elektrického proudu skončilo hospodaření školy s přebytkem.
Ten bude převeden zpět do rozpočtu obce.
Byla projednána i žádost o prodej pozemku v katastru
Jánské Údolí. Žádost byla zamítnuta v souladu s dosavadní
filosofií obce, že v katastrech, kde dosud nejsou provedeny
pozemkové úpravy, se obecní pozemky neprodávají.
V bodě různé se mezi jiným jednalo o situaci ve sběrném
dvoře a o autovraku zaparkovaném před bytovkami u školy,
který zde majitel po odstěhování z Brloha zanechal.
V diskusi o vybudování malého parkoviště před mateřskou
školou pak zastupitelstvo pokračovalo o několik dní
později přímo na místě. Bylo to jakési výjezdní zasedání
zastupitelstva, věnované dopravní situaci před mateřskou
školkou a budoucímu využití Kulturního domu.
Libor Lev
místostarosta
Z historie naší obce
Jaronínská myslivna
Tentokrát jsem ve farní kronice našla informaci, že letos
v březnu je to přesně 100 let, kdy se začala stavět myslivna
v Jaroníně a ještě v témže roce byla dohotovena. Pan
farář Jan Novák píše:
Dne 7. prosince 1910 byl doručen zdejšímu farnímu úřadu dopis
knížecího Schwarzenbergského stavebního úřadu v Krumlově se
žádostí, aby v kostele oznámeno bylo, že se pronajme dovážení
stavebních hmot ku stavbě nové revírny v Jaroníně, kteréž
žádosti bylo vyhověno.
strana 6
Místo pro novou myslivnu bylo vyhlédnuto severozápadně od
staré myslivny. S přípravami ke stavbě začato bylo v březnu 1911.
Tyto práce vyžadovaly více času, poněvadž toto místo muselo
býti pro stavbu připraveno. Bylo hodně odkopávek a vykopaná
zem se svážela na svah, aby docíleno bylo rovnosti. Voda pro
novou myslivnu svedena z několika pramenů nad myslivnou
a pro odpadovou vodu zřízen byl pod myslivnou rybníček.
Provedení stavby vydražil stavební inženýr František Sosna
BRLOH 2011
z Krumlova, stavba prováděna byla za dozoru knížecího
Schwarzenbergského stavitele pana Bublíka. Stavba myslivny
vydražena byla za 90 000 K, ale tento rozpočet překročen byl
o 30 000 K, takže myslivna na 120 000 K přišla. Spotřebováno bylo
na 90 soudků cementu a 60 q hadraulického vápna. Knížecí povozy
přivážely také z Krumlova stavební hmoty, vápno a jiné potřeby,
které v Krumlově na skladě měli. Stavební dříví řezáno bylo na pile
Hrubešově v Chumě, aby tesaři měli méně práce, trámy musely býti
hoblovány. Tesařskou práci vydražil zdejší tesař Tomáš Prűher, který
pracoval s 8 až 12 tesaři. Zedníků bylo ke 30, nádeníků rovněž tak.
Nádeníci měli platy od 1,60 do 2,20 Kč, zedníci a tesaři měli denního
platu 3,20 Kč.
Cihly ku stavbě potřebné vyráběli si knížecí sami ve „Špatenkově“
cihelně (Franz Winzig) na Kuglweitě. K výrobě cihel povoláni byli
Italové. Šamotové a klingrové* cihly dodány byly z knížecí továrny
ve Zlivi.
Tato stavba trvala od března až do vánoc roku 1911, as týden před
svátky byla dohotovena. Během stavby zavítal mladý kníže Jan
na Jaronín, aby stavbu prohlédl. Když slyšel mnoho-li tato stavba
bude stát, řekl prý, že za ty peníze by postavil celý zámek.
*Co jsou to klinkerové cihly?
Pokud v německém slově klinker slyšíte zvonění, tak jste na správné adrese. Naši
předkové jim ostatně říkali zvonivky, protože díky své tvrdosti vydávají zvonivý
zvuk. Klinkerové cihly se vyrábějí ze speciálních druhů hlíny, z nichž při procesu
tvarování, sušení a vypalování vzniká velmi tvrdá a odolná cihla. Cihly klinker
jsou vyráběny metodou tažení. Při tomto způsobu výroby mají cihly tři strany
pohledové a jednu technologickou. Nejčastějším použitím cihel klinker jsou
fasády domů, ploty, zídky, komíny a zahradní architektura. Úspěšně se používají
v interiérech na krby a různé zídky.
Marta Tomanová
Jak se žije v Jaroníně lesníkovi na penzi…
Do článku o historii jsem našla stoleté výročí jaronínské myslivny.
Tento objekt mám, asi jako většina z nás, spojen s rodinou
Samcovou. Vybaví se mi především paní učitelka, která nás
i na druhém stupni zdejší školy dokázala oslovovat „broučkové
moji“ a její manžel, vysoký, štíhlý gentleman v lesnické uniformě.
A právě pana ing. Jana Samce jsem dnes požádala o rozhovor.
Hlavně proto, že na myslivně už dlouhá léta bydlí a navíc také
on letos oslaví krásné jubileum. Je jen o patnáct let mladší než
myslivna. Manželé Samcovi vychovali dvě děti a radost jim
dělají dvě vnoučata.
Prozradíte nám, kde jste se narodil a odkud pocházíte?
Narodil jsem se na Podkarpatské Rusi, okresní město Rahovo.
Byla to nejvýchodnější část tehdejšího Československého státu,
u soutoku Bílé a Černé Tisy, pod nejvyšší horou Hoverla (2061m).
Dnes se nachází na území Ukrajiny a na mapě ho najdete jako
Rachiv nebo PaxiB.
Tam jste chodil i do školy? Jen první tři roky obecné školy. Byl
jsem jediný Čech v celé třídě. Ostatní děti byly Rusíni, Maďaři, Židi,
Rumuni i Cikáni. Takže z toho důvodu jsem ve školské výchově
zůstával trošku pozadu, a proto otec požádal o přeložení do Čech.
Vyřízené to nebylo hned, a tak jsem čtvrtou třídu vychodil v Táboře,
kde jsem byl sám u tety. Teprve za rok, v roce 1935, se rodiče
BRLOH 2011
strana 7
přestěhovali do Jáchymova a tam jsem dokončil školní docházku.
Čím jste chtěl být jako dítě? Tak to už si moc nepamatuji, ale
myslím si, že už tenkrát jsem trochu inklinoval k povolání otce, byl
lesník.
Kam jste chodil dál do školy? Po základní škole jsem navštěvoval
gymnázium v Karlových Varech. Potom jsme museli Jáchymov
opustit, protože území zabral Hitler a otec byl přeložen do Starých
Hamer v Beskydech. Takže jsem chodil do reálného gymnázia
ve Frýdku-Místku. Za války Němci (během jednoho dne) celé
gymnázium zavřeli. Dostali jsme tehdy ještě kvartální vysvědčení,
kde byla uvedena poznámka, že tento žák nesmí navštěvovat
v protektorátě Čechy a Morava žádnou střední školu. To byl trest,
ač nevím za co, pro všechny studenty. Tak jsem dělal na expedičním
skladu ve Starých Hamrech. Později se mi podařilo, že jsem byl přijat
na lesnickou školu do Písku a po jejím absolvování jsem se dostal na
Vysokou školu zemědělského a lesního inženýrství v Praze.
Co vás přivedlo k lesnickému povolání? Především to rodinné
prostředí a žili jsme stále v přírodě, defakto v horách, samé lesy.
Napřed to byla Podkarpatská Rus, pak Krušné hory a po odsunu
Beskydy.
Jak jste se dostal do Jaronína? Po absolvování školy jsem byl
přijat k lesní taxaci, kde jsem strávil 13 let. Byl to takzvaně „cikánský
život“. Vyjelo se v pondělí třeba na Šumavu, nebo do Novohradských
hor, atd. a návrat byl až v sobotu. Mladému svobodnému člověku
střídavé ubytování i nepravidelné stravování tolik nevadilo,
dokonce pokládal takový život za zajímavý, ale do důchodu se
tímto způsobem žít nedalo.
Promiňte, že Vám skočím do řeči, můžete mi vysvětlit, co to
je lesní taxace. Hlavní náplní je zřizování lesních hospodářských
plánů. Tyto plány se zpracovávají na dobu deseti let a podle nich
hospodaří majitelé lesů. Přísně se sleduje jejich dodržování. Jeden
z ukazatelů je například výše těžby a navazují další souvislosti.
Takže Jaronín bylo vaše první působiště? Po taxaci ano.
Zažádal jsem si o přeložení do provozu a v roce 1965 jsem se dostal
sem, jako devátý a zároveň poslední vedoucí polesí Jaronín. V roce
1973 bylo totiž zrušeno a sloučeno pod Novou Ves.
Oženil jste tady, nebo jste sem přišel už s rodinou? Až tady,
v roce 1966.
Vypadá to, že máte přírodu rád. Trávíte v ní hodně času? Ano,
mám a v přírodě jsem prakticky celý život.
Jak to děláte, že vypadáte pořád tak dobře. Prozradíte nám
recept? No, recept žádný nevím. Každý den ráno cvičím a dám si
studenou sprchu.
Kouříte? Ne.
Stravujete se nějak specielně? Syn už dříve začal dodržovat
vegetariánskou stravu, tak jsme se s manželkou částečně
přizpůsobili a snažíme se jíst zdravěji. Maso se u nás vaří o víkendu,
když přijede dcera s rodinou, a kdo chce, tak si ho vezme. Jinak
míváme bezmasá jídla a jeden den v týdnu rybu.
Věříte v sílu bylinek a používáte je? Věřím, ale nesbírám je.
Nenudíte se v penzi? Ne. (Paní Samcová na manžela prozradila,
že do 83 let pracoval a od té doby třídí, balí, vyklízí a stěhuje,
takže opravdu neví, co je nuda.) Samozřejmě, že jsem až do konce
nepracoval na plný úvazek, dělal jsem jen odborného lesního
hospodáře obecních lesů v Záboří. Každý majitel lesa musí mít
svého odborného hospodáře a ten právě zodpovídá za to, že se
hospodaří podle lesního hospodářského plánu.
Také jsem slyšela, že myslivna změnila majitele, čeká vás
stěhování, jak to vnímáte? Nevidím v tom žádnou tragédii,
opravdu ne. Stěhujeme se jen o kus dál a jistě si tam poměrně velmi
rychle zvyknu. Tady je krásný výhled do krajiny, ale tam v Lazích, je
na Jaronín ještě lepší vyhlídka. Akorát není vidět na Kleť, takže tam
možná nebude signál, ale to mi problém dělat nebude, protože
televizi nesleduji.
Zajímáte se o politiku, o život ve světě…? Ano, zajímá mě,
co se děje. Čtu noviny, poslouchám rádio, ale na televizi se vůbec
nedívám.
Jaké máte zájmy a koníčky? Ovocnářství a zahradu, květiny.
Dříve i myslivost, ale to už mě trochu opouští. Na houby také
chodím, i když ne tak intenzivně jako ostatní členové rodiny.
Co se vám tady, myslím tím v Jaroníně i v Brloze, líbí
a naopak? Především pěkná krajina, ale to ví každý. Předností
je i fakt, že tu není velký turistický ruch. Vcelku se tady dá klidně
a nerušeně žít. V Jaroníně je i čistější vzduch než v Brloze. Kdysi jsme
měli, přímo zde, asi 5 let stanici na sledování čistoty ovzduší, kde
jsem odebíral vzorky a vozil je do Budějovic. Každým rokem zjistili,
že ovzduší je tady nejméně 5 až 10 krát lepší než v Budějovicích.
Máte nějaké plány do budoucna? Plány ani ne, rád bych strávil
v klidu zbytek života.
A přání na závěr? Žádné se mi nevybavuje.
Děkuji za rozhovor.
Do dalších let přeji Vám i manželce hodně štěstí,
spoustu síly a elánu při stěhování, pěkný dlouhý
život v novém domově a hlavně pevné zdraví.
MT
strana 8
BRLOH 2011
Maškarní a závody na Rohách
V sobotu 5. února po 13. hodině se na sjezdovce sešlo
26 masek.
Všechny masky, závodníci v obřím slalomu dostaly čísla. Na čas
jelo 30 závodníků na lyžích a 6 na sáních a bobech.
Vítězové:
0 – 6 let 6 – 10 let
10 – 15 let dospělí sáně – Honzík Loos „Kissák“
– Anička Loosová „Vodník“
– Vojta Zahálka „Grimpo“
– Robert Loos „Vodník“
– Matěj a Tomáš Hajduchů
Nejhezčí masky:
Adámek Jícha „Pejsek“ - 50 bodů
Pavla Foltová „Vodnice“ a Anička Loosová „Vodník“ - 49 bodů
Tereza Hovorková „Myška“ - 47 bodů
Přes začínající oblevu proběhla celá akce v pohodě. Dík patří
všem pořadatelům, sponzorům a OÚ Brloh za příspěvek na
diplomy a pěkné ceny.
Sportu zdar
BRLOH 2011
„Zarohák“ Jiří Tancer
strana 9
Pozvání do knihovny
Nové knihy
I v letošním roce se mohou naši čtenáři těšit na nové přírůstky
v knižním fondu knihovny.
Pro malé čtenáře přibylo PRVNÍ ČTENÍ. Ti větší, kteří se rádi
ponoří do světa fantazie, určitě nepřehlédnou tři díly tajemné
země Rondo: KLÍČ, ČARODĚJ a POSLEDNÍ BITVA. Nebojácné
děti mohou navštívit „Klub záhad“, kde na ně čekají tři
napínavé příběhy se superlupou: UPÍŘÍ RAKEV, NEVIDITELNÁ
BESTIE a MĚSTO PŘÍZRAKŮ. Na slečny čeká dívčí román ÚHEL
POHLEDU.
Naučná literatura pro mládež nabízí poučení nejen pro
školáky. O tom svědčí už názvy knih: KRONIKA ČESKÝCH ZEMÍ
v sedmi dílech a KRONIKA 20. STOLETÍ v deseti dílech.
Beletrie pro dospělé má nejvíce přírůstků: dva objemné díly
špionážního románu DUCH DĚVKY, pravdivé kriminální kauzy
po „sametové revoluci“ JAK SE ZAVÍRAJÍ TUNELÁŘI, neuvěřitelné
příběhy o dravcích v právní džungli ADVOKÁT, čtyři romány
v jedné knize NEJLEPŠÍ SVĚTOVÉ ČTENÍ, děsivé příběhy HORORY
NA DOBROU NOC, mezinárodní bestseller SIBIŘSKÉ DRAMA, tři
válečné romány Leo Kesslera OHEŇ NA ZÁPADĚ, PÍSEČNÍ PANTEŘI
a ÚNIK DO ŘÍŠE. Z oblíbené edice Původní česká detektivka:
SMRT STARÉHO ZÁLETNÍKA, PŘÍLIŠ MNOHO STRAŠIDEL, DENÁR
V DÍVČÍ DLANI, POSLEDNÍ WALTZ a VLK NA VODÍTKU. Od Květy
Legátové, která proslula především povídkovou knížkou Želary,
máme nyní dvě nové: detektivní povídky NIC NENÍ TAK PROSTÉ
a brilantní rozhovory MIMO TENTO ČAS. Milovníkům historie
asi neuniknou ZLODĚJI OSTATKŮ, ZASLÍBENÉ MĚSTO či ZEMĚ
SVOBODNÝCH – DOMOV SMĚLÝCH. Zajímavá je i knížka s názvem
LÁSKA, kde autorka uvádí, že po přečtení této knihy už nikdy
nebudete stejní! Kdo má rád humor, toho potěší hned dvakrát
Ivanka Devátá JEN JEDNOU MLADÁ a LÁZEŇSKÁ KÚRA, nebo
James Herriot MOJE NEJMILEJŠÍ PSÍ HISTORKY a MOJE NEJMILEJŠÍ
KOČIČÍ HISTORKY a jistě nepohrdne ani veselou knížkou
o depresi SLUNĚNÍ V DEŠTI či SPOKOJENÁ BLBKA. Samozřejmě,
že nemohou chybět nejčtenější napínavé historickoromantické
příběhy pro ženy: TAJEMSTVÍ, TANEC STÍNŮ, NEBEZPEČNÁ HRA,
DARUJ MI ÚSMĚV, NOC NA ZÁMKU, ZNOVU ZÁŘÍ SLUNCE a třetí
i čtvrtý díl ságy Lady Jane VOLÁNÍ MINULOSTI a SOUBOJ SRDCÍ.
Na své si přijdou i čtenářky Vlasty Javořické, čekají na ně tři
nové svazky: ČÁPI a dva díly románu MATKA PANNA. Pro ty, kdo
raději sáhnou po něčem ze současnosti, máme: BIOMANŽELKA,
DRŽKOU NA ROHOŽCE, BLONĎATÁ STÍHAČKA, SOUKROMÝ RÁJ,
ŠŤASTNÉ DNY BÝVAJÍ KRÁTKÉ, ZNEUCTĚNÍ, ONDINO PROKLETÍ
a MAJÁDA, DCERA IRÁKU.
V naučné literatuře pro dospělé najdeme něco pro zdraví:
CVIČÍME V KANCELÁŘI – jednoduché cviky proti bolesti zad,
ABY NÁM BYLO FAJN – s aktive wellness cvičíme tělo i ducha,
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA – samoléčba a ŽIJEME ZDRAVĚ
– jak pečovat o své zdraví pomocí bylinek. Dále něco pro
včelaře – SILNÁ VČELSTVA PO CELÝ ROK, něco pro šikovné
ruce – MOZAIKY, něco pro začínající muzikanty – KYTARA, něco
pro inspiraci do kuchyně – CHLÉB V HLAVNÍ ROLI a něco pro
cestovatele a pro ty, kteří si o zajímavých místech nejen u nás
rádi přečtou – EVROPSKÁ MUZEA V PŘÍRODĚ, PRAHA – hledání
strana 10
ztraceného města, NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÉ ZÁHADY a nádhernou
publikaci – TAJEMSTVÍ ZEMĚ.
Dovolím si vám připomenout, že si můžete půjčovat i z 20
druhů časopisů. A stále (zatím samozřejmě) na vás čeká i další
výměnný soubor sedmdesáti knih z Českého Krumlova. Při
revizi budeme vyřazovat některé knihy, takže kdo bude mít
zájem, může si přijít vybrat.
Těší se na vás knihovnice Marta Tomanová.
Ještě bych chtěla upozornit všechny čtenáře,
že poslední týden v březnu bude knihovna
z důvodů revize uzavřena.
ZŠ a MŠ Brloh
Vánoční besídka
- obrazová vzpomínka
BRLOH 2011
Interaktivní tabule - nejen vánoční dárek
Učitelé i děti jsou nadšeni novými tabulemi.
Z fondů EVROPSKÉ UNIE jsme získali peníze na pořízení interaktivních tabulí do všech tříd druhého stupně. Tato technika
přinese mnohem více možností do výuky: v podobě nejmodernějších výukových programů, okamžité možnosti použití
internetu, přes přídavná zařízení umožní individuální práci všem žákům a zároveň okamžitou kontrolu na učitelském počítači
a spoustu dalších možností. Také umožní žákům naučit se každodenním používáním dokonale ovládat komunikační
technologie. Vánoční slavnost s motivem
vánoční spirály
V úterý 21. prosince jsme přichystali s paní učitelkou malou
vánoční slavnost. Dopoledne jsme z chvojí vytvořili na školním
dvoře velikou spirálu. Moc se nám povedla a neodolali jsme
pokušení a sami jsme se hned vydali putovat do jejího středu,
i když zatím bez světla. Původně jsme sice spirálu chtěli vyšlapat
do sněhu a osvětlit ji svíčkami, ale nenadálá obleva nám v tom
zabránila.
Ve škole jsme se znovu setkali v 15.30 a přichystali jsme vše
pro slavnost na školním dvoře. Nanosili jsme lucerničky, které
jsme vyráběli malováním barev na vitráže na různé zavařovací
sklenice. Ke sklenicím jsme pak připevnili držátka z drátků. Část
sklenic nám darovaly paní učitelky ze školky. Vyráběly je s dětmi
a moc se jim povedly, spousta dětí si vybrala právě je.
Brzy začali přicházet první příchozí. Dětem se cesta spirálou
a zažehování lucerniček v jejím středu moc líbilo. Malé děti
se vydávaly na pomyslnou cestu do svého nitra za světlem
s doprovodem maminek, ty větší šly samy.
Atmosféra na školním dvoře byla vskutku vánoční. Všichni jsme
cítili, jak velký dar je světlo. Byli jsme rádi, že jsme se mohli se
všemi setkat a připomenout si světlem Betlémskou hvězdu,
která všem oznámila narození Ježíška.
Udělalo nám obrovskou radost, že přišlo mnoho dětí a rodičů.
Moc děkujeme vám všem, kteří jste přišli, že jsme to vše
nechystali nadarmo. Ta radost malých dětí z rozsvícených
světélek, zvláště potom co se setmělo, byla odměnou pro nás
pro všechny.
Děti 7. třídy ZŠ a MŠ Brloh: Katka, Aneta, dvě
Verunky, Jirka, Dominik, Tomáš, Radek a Marek.
BRLOH 2011
Škola získala dotaci z výzvy
„Peníze školám“
Dotace bude využita na:
 individualizaci výuky pro zvýšení efektivity
rozvoje čtenářské a informační gramotnosti
žáků
individualizaci
výuky
digitálních technologií
prostřednictvím
individualizaci výuky pro zvýšení efektivity
rozvoje matematické gramotnosti žáků
inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji
finanční gramotnosti
inovace výuky prostřednictvím digitálních
technologií
Výše dotace na období 2010 – 2013
je 818 tisíc korun.
Tuto částku ušetří obecní rozpočet
na provozních nákladech na školu.
strana 11
Zápis dětí do 1. třídy
Významným dnem pro budoucí prvňáčky byl 24. leden. Spolu
s rodiči přišli k Zápisu dětí do první třídy. U vchodu je vítali
Mach a Šebestová. Do třídy je přišli povzbudit kluci a holčičky
z letošní první třídy. Mnozí tam viděli své kamarády z mateřské
školy. Všichni si společně zazpívali, tréma odezněla a budoucí
žáčci mohli předvádět dovednosti v kreslení, řečovém projevu,
poznávání geometrických tvarů a počítání. Na konci každého
úkolu je čekala milá odměna.
Budoucím prvňáčkům a jejich rodičům
Ať nadšení, s kterým jste k zápisu přišli, Vás provází i v době
školní docházky.
Těšíme se na Vás.
strana 12
Marie Marková
BRLOH 2011
Předškoláci
se seznamují
se školou
Malí předškoláci přišli navštívit školu
a ukázali dětem z výtvarného kroužku,
jak myslí na zvířátka v zimě. Při společné práci potom vytvořili
lojové koule pro ptáčky.
Děti je vyvěsí na stromy v okolí školy a budou pozorovat, jak
ptáčci mlsají.
Naše škola uspěla při podávání
žádosti o grant v programu:
Jihočeské krajské programy
podpory
práce
s dětmi
a mládeží, podprogram Podpora
pravidelné zájmové činnosti
a zájmového vzdělávání. Záměrem projektu je rozvíjení
sportovního ducha dětí, nácvik sportovních dovedností
(florbal, volejbal), upoutání pozornosti dětí jiným směrem než
k sociálně patologickým jevům. V rámci tohoto programu jsme
získali dotaci 30 000 Kč, naše škola se podílí 20%.
Lyžařský výcvik
První týden v únoru proběhl na nedaleké sjezdovce Rohy
lyžařský výcvik. Kurz byl určen pro žáky 6. a 7. třídy a probíhal
v dopoledních hodinách. Bohužel během kurzu bylo nepříznivé
počasí a ve škole řádila chřipková epidemie. I přesto se našlo
několik statečných žáků, kteří s námi lyžovali po celou dobu
kurzu. Všichni dobře zvládli základy lyžování. Pokud nám bude
přát počasí, rádi si na Rohy pojedeme znovu zalyžovat.
BRLOH 2011
Lyžařský zájezd na Lipno
Letošní únor byl pro děti příjemný. Nejprve si užily pololetní
prázdniny a po té následoval týden lyžování. Škola tak vyšla
dětem vstříc a splnila jim jejich přání jet lyžovat na Lipno.
Zúčastnit se mohli všichni žáci školy. Nejmladší účastník byl
z druhé třídy a nejstarší z deváté. Nakonec se k nám přidalo
i několik rodičů.
Byli jsme ubytováni v chatě hned pod sjezdovkou. Počasí
bylo velmi příjemné, téměř jarní. Každý den jsme lyžovali
na upravených sjezdovkách. Večery trávily děti hraním
společenských her a odpočinkem. V polovině týdne jsme si byli
uvolnit svaly v aquaparku Marina.
S průběhem lyžařského zájezdu byli všichni spokojeni a věříme,
že nikdo nelitoval, že nezůstal doma. Doufáme, že tato odměna
bude děti motivovat k dobrým výkonům ve škole, abychom
mohli na podobný zájezd vyrazit i příští rok.
strana 13
Muzeum a fotoateliér Seidel
Kdo z dnešních lidí nevlastní digitální fotoaparát? Víte však,
jak se fotilo dříve? Chcete si připomenout historii regionu? Pak
byste měli navštívit Seidlův fotoateliér v Českém Krumlově jako
žáci osmé třídy.
Nachází se zde především rozsáhlé fotografické sbírky z období
80. let 19. století až do poloviny 20. století. Otec a syn Seidlovi ve
svých dílech zmapovali dnes již zaniklou část česko-německorakouského pohraničí - památky, vesnice a sídla, která již
mnohdy neexistují. Součástí díla jsou i alba pohlednic a portrétů
s podrobnou dokumentací. V muzeu si můžete prohlédnout
nejen dobový nábytek a zařízení, ale hlavně rozsáhlé technické
vybavení, které bylo důkladně restaurováno a je tak většinou
opět funkční. Zkusíte si starým způsobem vyvolat fotografii a na
památku si odnesete vlastní dobovou fotku.
Nám se expozice velmi líbila a k návštěvě Vás zveme úvodní
větou z ateliéru:
„Vstupte a nechte se okouzlit místem, které skrývá příběh o počátcích
fotografie, pohnutý osud průkopníků tohoto řemesla i fotografickou
kroniku česko-německo-rakouského pomezí konce 19. a 1. pol.
20. století.“
http://www.seidel.cz/docs/cz/seidel_home.xml
Ke konci února jsme si povídali: „Proč je PANÍ ZIMA smutná?“
a „Zima je, když…“
„Proč je PANÍ ZIMA smutná?“
Děti dostaly na toto téma domácí úkol a zde je několik
odpovědí:
 Paní zima je smutná, protože začíná svítit sluníčko, sníh
roztává a přichází jaro.
Protože zima brzy skončí a začne kralovat jaro.
 Brzy přijde jaro.
 Protože musí k nám pustit jaro.
 Protože místo mrazu bude teplo, místo rampouchů bude téct voda a zima bude muset ulehnout.

Sundají se krmítka pro ptáčky.
 Až nebudou maškary.
 Protože už za chvíli možná nebude.
 Končí Paní zimě vláda nad počasím a bude muset celý rok
zase čekat.
 Plače, protože zapomněla nějaké kouzlo.
„Zima je, když…“
Zimní zprávičky z naší školičky
Letošní zima byla celkem dlouhá a sněhu na naše zimní
radovánky akorát. Děti si sněhové nadílky užívaly dostatečně –
kromě jízdy na lopatách stavěly sněhuláky, vyšlapávaly cestičky,
tvořily andílky, vyhledávaly stopy zvířátek a ptáčků. Právě
pro ptáčky vyrobili žáci ze ZŠ a naše děti z MŠ tuková krmítka
a pověsili je na stromy. V zimě je přece potřeba se o zvířátka
postarat.





Padá sníh, staví se sněhulák, nosí se teplé oblečení.
Je sníh a rampouchy, ptáčci létají do krmítka.
Kloužeme na lopatách, stavíme sněhuláky.
Sypeme ptáčkům do krmítka potravu.
Hodně topíme, aby nám nebyla zima – JE NÁM DOBŘE, PROTOŽE SE MÁME VŠICHNI RÁDI.
Když sníh začal pomalu mizet, napadlo nás vyrobit si sněhuláky,
kteří neroztají. Připravili jsme si PET lahve, knoflíky, papíry,
nůžky, větvičky ze stromů, lepidlo a šikovné ruce. A jak se nám
sněhuláci povedli? Posuďte sami!
strana 14
BRLOH 2011
A protože se i ve školce máme opravdu všichni rádi, připravili
jsme si ŠKOLKOVÝ KARNEVAL, který se nám 4. března bezvadně
vydařil. Pozorně se podívejte na fotografie a určitě poznáte, že
nechyběly postavy z pohádek, z filmů, z historie, z lesa a mnoha
dalších. Děti, p. učitelky, p. školnice si užily krásné páteční
dopoledne.
Ahoj na jaře, Vaše školička
Dana Hamanová
POSTNÍ DOBA (k zamyšlení)
Stůjte na cestách a vyhlížejte,
ptejte se, kde je dobrá cesta
a vydejte se po ní
a vaše duše naleznou klid.
(Jer 6, 16)
Období plesů, karnevalů a veselí skončilo. Popeleční středou
9. 3. jsme vstoupili do postní doby. Je to období přípravy na
největší křesťanské svátky - Velikonoce – Slavnost Kristova
zmrtvýchvstání. Postní snažení je pro každého z nás příležitost
přemýšlet nad tím, co je v našem životě nejdůležitější. Tak,
jako je pro tělo potřebná hygiena, stejně tak je důležitá i očista
našeho nitra.
Naslouchejme druhým, buďme trpěliví, dejme najevo svým
blízkým, že nám na nich záleží. Nezapomínejme druhé pochválit,
protože zasloužená a upřímná pochvala činí druhé lepšími.
Učme se přijímat a respektovat pocity druhého člověka, važme
si toho, že nám důvěřuje.
Ať postní snažení přispěje k živému, hlubokému a radostnému
slavení velikonočních svátků.
Marie Marková
Český červený kříž
Svoji činnost začala MS ČČK v Brloze Valnou
hromadou, která se konala 15. února 2011
Hlavní náplní schůze bylo projednání plánu
práce pro letošní rok. Protože v letošním roce
došlo k velkému zdražení členského příspěvku /stali jsme se
tak asi nejdražší příspěvkovou organizací/, chtěli bychom toto
vynahradit členům větší a zajímavější spolkovou činností. Proto
jsme do plánu, kromě tradičních činností, zařadili i návštěvu
v keramické dílně a večerní prohlídku Č. Krumlova. Věříme, že se
nám vše podaří uskutečnit ke spokojenosti naší i členů.
Hlavní květnovou akcí bude
Český den proti rakovině 2011 (15. Květinový den)
Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha
Termín pro rok 2011:
středa 11. května Hlavní téma letošní sbírky:
Každý svého zdraví strůjcem. Pomoz sám sobě
předcházet rakovině aktivním využitím preventivních
programů a zdravým životním stylem.
Kytičky pro letošní rok:
barva stužky: fialová
minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku): 20,- Kč
Cíle sbírky:

preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi
BRLOH 2011

za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat
prostředky na boj proti rakovině - na nádorovou
prevenci, zlepšení kvality života onkologických
pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center.
V tento den budete opět potkávat v obci a na vypsaných
stanovištích žlutě oblečené členy ČČK, kteří budou nabízet
k prodeji žluté kvítky měsíčku lékařského. Cena jednoho kvítku
je 20,- Kč, můžete však dát za kvítek i více peněz, podle svého
uvážení. Obdržíte také propagační letáček, který vás poučí
a doporučí různé formy preventivního vyšetření.
Kde si květinu 11. května můžete koupit:
základní škol
7,00 - 7,30 9,20 - 9,40
jídelna ZŠ
10,30 - 10,40
u obchodu
11,05 - 11,30
zemědělské družstvo 11,35
dům s peč. službou 12,00
Pokud na těchto stanovištích květiny neprodáme, navštívíme
i další pracoviště v obci. Každý rok nám někteří občané s lítostí
sdělují, že květinky nedostali. Pokud chcete tuto akci podpořit,
doporučujeme vám, abyste využili svých dětí a vnoučat a jejich
prostřednictvím zakoupili květinu ve škole.
Těšíme se na setkání s vámi a věříme, že se naši prodejci setkají
s vaším vlídným přijetím. Tato akce se v naší obci stala již tradicí
a jsme rádi, že ji naši občané podporují.
K 18. 10. 2010 bylo na účtu této sbírky 14 560 169.- Kč.
Děkujeme.
Marie Anderlová MS ČČK
strana 15
Informace obecního úřadu
Upozornění
Změna na OÚ
Obecní úřad již bezplatně nemění rozbité popelnice
za nové. Občané si je mohou na Obecním úřadě v Brloze
zakoupit. Cena za kus je 784,- Kč. Dále upozorňujeme, že
každá popelnice má být označena číslem popisným, které
musí být shodné s číslem na žetonu.
Připomínáme
Je mi potěšením představit Vám novou pracovní sílu našeho
úřadu a to paní Evu Benešovou, jež nastoupila v lednu jako
záskok za mateřskou dovolenou Aničky Hampelové. Paní
Benešová bydlí v Českém Krumlově, je vdaná a má dvě
holčičky. Byla vybrána na základě výběrového řízení před
koncem roku a jsem přesvědčen, že zvládne Aničku, která
už do zaměstnání zřejmě nenastoupí, plně zastoupit. Chci
tímto popřát oběma mnoho úspěchů v práci i osobním životě
a Aničce hlavně bezproblémový zbytek těhotenství a zdravé
a šťastné děti, které se v noci nebudí moc často .
Někteří občané nemají zaplacenu úhradu za tříděný odpad za
rok 2011. Splatnost byla do 28. 2. 2011. Dokud tato úhrada
nebude zaplacena, nebude od tohoto občana odebírán
odpad ve sběrném dvoře.
Traktorbagr
Splatnost vodného a stočného za rok 2010, je do
31. 5. 2011. Od 1. 6. 2011 je připočítáno penále 0,001% za
každý den.
Asi jste si již všimli, že obec pořídila novější traktorbagr New
Holland. Starý Warinski byl prodán. Pokud budete mít zájem,
je možno využít jeho potenciálu a pronajmout si jej (pouze)
s obsluhou. Cena činí 650,- Kč bez DPH za motohodinu, první
půlhodina se počítá celá, dále pak po 6 minutách (0,1mth).
O víkendu je cena 850,- Kč bez DPH za motohodinu.
Splatnost poplatku za psy je do 15. 6. 2011. Pokud nebude
poplatek zaplacen včas, vyměří obecní úřad poplatek
platebním výměrem, takový poplatek se může zvýšit až na
trojnásobek.
Poplatek za psy, vodné a stočné a úhrada za tříděný odpad
vybírá p. Bombalová, pouze v úředních hodinách:
pondělí, středa 8,30 - 11,30 12,00 - 17,00 hod.
pátek
8,30 - 11,30 hod.
Zde je také možné si vyzvednout sáčky na psí extrementy.
Info zprávy
Dalším slibem, který plníme je zasílání informačních e-mailů
a SMS občanům o dění v obci. Od března je již v plném
provozu tato služba pro místní občany zdarma. Bohužel zatím
se tu shromáždilo velmi málo kontaktů. Např. formou SMS se
snažíme upozorňovat na zmiňované uzavírky vody, kulturní
akce apod. Jejich nesporná výhoda je v rychlosti a dostupnosti
(mobil má dnes skoro každý u sebe). E-mail má zase možnost
sdělit více informací najednou.
strana 16
Hřiště
Konečně se nám blíží termín otevření zrekonstruovaného
hřiště. Rádi bychom (pokud to podmínky dovolí) poněkud
slavnostněji otevřeli hřiště exhibičním zápasem „starších
pánů“, konaným na Velikonoční pondělí 25. dubna. O tomto
bychom Vás ještě přesněji informovali plakátky, na internetu
či infozprávami. Předpokládáme tedy, že poté bude hřiště
již bez větších omezení přístupno veřejnosti. Aby nám však
sloužilo co nejdéle, je potřeba se k němu chovat s ohledem
na kvalitu trávníku. Zejména apeluji na děti, aby nezatěžovaly
pouze jeden prostor (např. vápno před brankami apod.),
kdy se může trávník v tomto místě poničit velmi rychle, ale
revitalizace probíhá naopak velmi pomalu. Předpokládáme,
že budou k dispozici menší mobilní branky, které je možno
přesouvat na nepříliš zatížená místa. Rovněž je třeba brát
ohled na sousedy, aby jim nebyla způsobena zbytečná škoda
(například poničená zahrádka či okna nebo střechy rozbitá
míčem). Pak už jen doplním, že kolo na toto hřiště nepatří
a pes už vůbec ne a to ani na dětské hřiště. Po dohodě
s majiteli hostince Na hřišti se zbuduje ohraničení zahrádky,
abychom neomezovali její provoz, ale zároveň zabránili
pobíhání psů i na hřiště. Pak už to bude jen o ukázněnosti
všech návštěvníků.
BRLOH 2011
Společenská
kronika
Červen:
Blahopřání jubilantům.
70 let Sedm Chalup 23
Petr Halgaš
Jakub Jungwirth
83 let Brloh 53
Duben:
Jan Samec
Kateřina Lošková
85 let Jaronín 37
91 let Brloh 24
Vladimír Uhlíř
Anastázie Klementová
83 let
75 let Brloh 17
Brloh 33
Všem jubilantům srdečně
blahopřejeme a přejeme
do dalších let hodně štěstí
a spokojenosti. Ať prožijete
další léta ve zdraví, s úsměvem
na tváři a v pohodě, v blízkosti
svých příbuzných, přátel
a známých.
Marie Boudová
70 let Brloh 159
Anežka Kafková
82 let Brloh 27
Květen:
František Švarc
83 let Brloh 165
Rádi bychom pogratulovali všem našim spoluobčanům. Bohužel, mnozí senioři
neodevzdali na obecní úřad tiskopis se souhlasem zveřejňovat jejich jména,
který je podle nového zákona k tomuto účelu nutný. Tiskopis je k dispozici
na OÚ a stačí ho vyplnit pouze jednou před 60. narozeninami. Tento souhlas
se vztahuje nejen na zveřejňování a zasílání blahopřání, ale i na předávání
dárkových balíčků od obecního úřadu k životním jubileím (od 60 do 80 po 5
letech a po 80 každý rok).
Pracovníci
obecního úřadu
a zastupitelé
obce Brloh
přejí všem
spoluobčanům
příjemné prožití
velikonočních svátků.
BRLOH 2011
Touto cestou děkujeme všem,
kteří se přišli v sobotu
18. prosince 2010 naposledy
rozloučit s panem
Františkem Tancerem.
Rodina
PŘIPOMÍNÁME
Podle zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů obec
sama nemůže zvát rodiče dětí na
vítání občánků. Pokud se chcete
této akce zúčastnit, je nutné
se na OÚ předem přihlásit.
Předpokládáme, že další letošní
vítání by se uskutečnilo v průběhu
května, ovšem pokud se rodiče
narozených dětí přihlásí do konce
dubna. Děkujeme za pochopení
a těšíme se na setkání s Vámi.
Příspěvky čtenářů Zpravodaje
Začátkem roku přišlo na obecní úřad poděkování, jak se v dopise píše:
Zástupcům obce Brloh.
Vážení přátelé,
chtěli bychom Vám za celou rodinu Severýnovu z celého srdce poděkovat za
pomoc, kterou jste naší babičce a dědovi poskytli při povodních v srpnu 2010.
Kromě jiného také za to, že jste neváhali a byli jste jedni z prvních, kteří přijeli
pomoci. Byla to pomoc nejen fyzická, ale i psychická, kdy jste je dokázali podpořit
vlídným slovem a srdečným přístupem. My všichni bydlíme na Frýdlantsku, byli
jsme tedy téměř všichni sami povodní zasaženi. Proto víme, jak moc byla v té
situaci pomoc ostatních potřebná.
Pokud byste někdy navštívili tento kraj, můžete se na nás obrátit a my vás u nás
doma rádi pohostíme a ubytujeme.
Poděkování patří jmenovitě panu: Liboru Lvovi, Pavlu Mrkáčkovi, Milanu Vávrovi,
Václavu Louckému, Josefu Tomanovi, paní: Martě Tomanové a Aleně Bombalové.
Všem vám ze srdce přejeme v novém roce hodně zdraví a štěstí.
S přátelským pozdravem
rodina Severýnova.
strana 17
Volání jara aneb
jak ti ptáčkové šveholí...
Původně jsem sice slíbila a chtěla psát o vodě, o jejích
zákonitostech a zákeřnostech, ale voda počká, neodteče,
přírodní zákony platí pořád.
Blíží se však cosi očekávaného, váhavého, nesmělého... Dotazy na
jeho příchod nás atakují ze všech stran, meteorologové a jejich
matematické modely předpovídají pravděpodobnou situaci,
pranostiky nás balamutí ve vývoji počasí... Pohled na malebně
ojíněná Bulova vyvolává vánoční náladu. Ranní šok z mrazivých
teplot nás znejišťuje, zda jsme se nějakým záhadným způsobem
neposunuli zpět v čase. V kalendáři datum 24. února, svatého
Matěje, mínusové teploty lámou rekordy (v Praze dokonce kvůli
zimě odložili Matějskou pouť). Za tenhle stav může tlakový
systém usazený na severovýchodě od naší republiky, který se
otáčí a jako lopatkami ventilátoru vhání na naše území mrazivý
a suchý vzduch. A tak Matěj by měl pohnout a něco s tou
ledárnou udělat (jak praví pranostika: Svatý Matěj ledy láme,
když nejsou, nadělá je), aby už konečně vypuklo JARO. Uvidíme
časem, třeba to nefunguje?
Povšimli jste si, že předpovědi se týkají hlavně konce zimy
a nástupu jara? Český jazyk má pro toto období i krásný název
– předjaří. Pranostiky a předpovědi vytvářeli hlavně lidé, kteří
měli blízko k přírodě. Ve městě nemusíte vůbec vylézt na vzduch
a o jaru se dozvíte maximálně ze zpráv.
Ale takoví zemědělci a zejména jejich radikální odnož –
zahrádkáři jsou v tuhle dobu celí netrpěliví. Od ledna vzdychají
nad barevnými katalogy zásilkových firem, zuří nad dobře
myšlenými radami pro zahrádkáře a dávají si předsevzetí, jak se
jim letos pěstitelská sezóna zaručeně povede. Jakmile se trochu
oteplí, vyrazí na zahrádku a pak si už nadšeně sdělují, jak zaseli
mrkev, jak mají předklíčené brambory a takovéhle tulipány...
Něco takového znám, říkám tomu „záchvat agronómie“. Třeba
nadšený zahrádkář a světový spisovatel Karel Čapek ve své
půvabné povídce popisuje, jak čekal u keře forzýthie (zlatého
deště), až se rozvine první žlutý květ jakožto posel jara a nakonec
ten moment stejně prošvihl.
Kanadský humorista Stephen Leacock – název jeho povídky
jsem si vypůjčila - se naoko rozčiluje nad milovníky přírody.
Článek jsem pro vás upravila, snad vás pobaví.
Rok co rok s bolestí pozoruji, že příchod jara vyvolává u mnoha mých
přátel svrchovaně trapné poblouznění mysli. V blízkém sousedství
mám známého, který je veliký přírodomil. Celou zimu je to celkem
tichý a přátelsky příjemný chlapík, v lidské společnosti docela
přijatelný. Občas jsem si ho, pravda všiml, jak hrabe pod sněhem.
Párkrát jsem ho pozoroval, jak láme ze stromu zmrzlou větvičku
a bedlivě ji zkoumá. Jednou se dokonce div nezhroutil, když uviděl
na větvi nějakého černého ptáka, jinak docela neškodného. Ale
většinou se v době chladnějšího počasí chová naprosto normálně.
strana 18
S jarem však okamžitě propadá bolestné duševní chorobě. Při
každém našem setkání se proměňuje v tlampač oživené přírody.
Od okamžiku, kdy začne tát sníh, mi nepřestává oznamovat, co
právě dělají rostlinky a včeličky a ptáčci. O tenhle druh informací
vůbec nestojím a nevím, co si s nimi počít. Ale musím to snášet!
Můj ctitel přírody mi každé ráno, když jde kolem, oznámí nějakou
skvělou novinku, kterou považuje za tak radostnou, že nad ní
zrovna září. „Dneska jsem viděl pěnkavu,“ sdělí mi třeba. „Vážně?“
odpovím já. „Dneska odpoledne jsem zahlédl červenku“, řekne
jindy. „Nepovídej!“ podivím se. O července jsem si myslel, že je
to nějaký nepříjemný dobytčí mor, víc o ní vědět netoužím. Když
mne můj přírodomil zahrnuje podobnými zvěstmi, nezbývá mi,
než se s tím smířit. Revanšovat se mu nijak nemohu. Pokud jde
o ornitologii, znám jenom dva ptáky, vránu a slepici. Ty poznám
okamžitě – buďto podle peří nebo podle zpěvu. O přírodě dokážu
konverzovat, jenom když jde o vránu nebo slepici, jinak ne.
Takže v takový první den jsem schopen poznamenat: „Včera
jsem viděl vránu“ nebo „Dneska jsem si všiml, jak vyšla na dvorek
slepice.“ Ale nějak rychle mi to téma ztrácí na aktuálnosti. Kdežto
můj přítel má celé týdny něco nového, probírá celou živočišnou
říši. „Tuhle jsem viděl plcha“, informuje mne, „a víš, co ten lumpík
tropil?“ Jak rád bych vybuchl a zařval: „Jdi se krucinál vycpat i s tím
svým lumpíkem!“ Jenže nemám dost odvahy nebo krutosti, abych
takového přírodomila dokázal vytrhnout z jeho vytržení. Jednou to
ale udělám a pak ať si mě nepřeje!
K obzvláštní zuřivosti mě na těchhle přátelích přírody dohání
jejich neobyčejně protivný způsob řeči, to jejich vrnění a mazlení,
jako by osobně splývali s celou přírodou. Připadají si přitom jako
ztělesněná roztomilost. Když taková podléštička vystrčí hlavinku
ze sněhu, myslí si, že to způsobili oni sami. Popisují vám něco a lísají
se při tom, jakoby žvatlali s batoletem. „Copak bys myslel, co jsem
dneska viděl?“ spustí na vás nyjící přírodomil. „Takový maloulinkatý
žlutozeleňoučký pupeneček na rudohnědém vrbovém proutečku!“
A ukazuje vám palcem a ukazováčkem, jak se ten maloulinký
pupeneček rozpupenečkovává. Pokládá se nejspíš sám za takový
pupeneček. Můj dotyčný přítel – o tom jsem přesvědčen – si o sobě
na jaře myslí, že je nějaká podléštička nebo první krokusek nebo
běložlutý okvětní plátek narcisku.
Všimněte si tak, jak mluví o barvách: žádná jim není jednoduše
černá nebo červená nebo modrá – vždycky jen rudohnědá nebo
modrozelená. Přítel se mne ptá, jestli jsem si všiml té zvláštní
žlutohnědé, jakou hraje na jaře peří vodního ptactva. Odpovídám:
“Ne, nevšiml. Neznám žádné vodní ptactvo. Žádné jsem nikdy
neviděl a neměl jsem nejmenší tušení, že mu nějak HRAJE peří.
BRLOH 2011
Pokud jde o tu žlutohnědou, žádnou takovou barvu neznám. Viděl
jsem letos modročernou vránu a všiml si indigovosepiověumbrové
slepice, ale kromě nich jsem neviděl nic, co by stálo za řeč.“
Duševní stav milovníka přírody vyvolaný jeho vztahem k ptactvu je
opravdu nejhorší ze všeho – hraničí přímo s měknutím mozku. Když
dojde řeč na ptactvo, je takový ctitel přírody úplně nahniličku. Jako
ten můj, když mi včera vykládal, jak pozoroval dvě žluvy, které si
stavějí hnízdo za jeho garáží. Prý tam potichu přiťupkal (všimněte
si, jaká slova si vymýšlejí) a zůstal nad nimi celý pryč! Jenže když už
byl jednou celý pryč, proč se proboha zase vracel??
Upozorňuji proto stručně a prostě a bez jakékoliv zlomyslnosti: jestli
někdo z mých přátel pozoroval sněženku, jak vystrkuje hlavinku
z travičky, ať mi to laskavě neříká. Jestli si všiml, jak se dubové lýko
lehce zardívá do modročervena, ať si to laskavě nechá pro sebe.
Jestli některý z mých známých uviděl dvě žluvy, jak si začínají
stavět hnízdo za jeho garáží, zůstal nad tím celý pryč a se zájmem
sledoval, jak ti roztomilí opeřenečkové třepetají křidélky, ať laskavě
celý pryč zůstane a mlčí o tom!
Jsem si vědom, že jsem ke svým přátelům přírodomilům měl takhle
promluvit už dávno. Přiznávám se však, že mám nešťastnou
a slabou povahu, která mne nutí, abych se usmíval i se záští v srdci.
Chudák soused nemá tušení, že ho chci zavraždit. Ale já chci. Snášel
jsem všechny ty červenky a žluvy, jak dlouho jsem dokázal. Už brzy
tomu bude konec. A pokud jde o ty podléšky, co vystrkují tvářinky
z hnědožlutých lístků – jen počkejte, však uvidíme! Jednoho dne,
to vím, vytáhnu revolver a zařvu: „Tak poslouchej! Už to trvalo dost
dlouho. Každé jaro jsi mne zastavoval na ulici a otravoval jsi mne
s tou svou přírodou. A já to snášel a usmíval jsem se. Vykládal jsi mi,
jak se na spodku skřivánčích křídel objevil první šedohnědý nádech,
a já tě nechal vykládat. Hučel jsi do mne, když se v podrostu pod
suchým dubovým listím ukázalo první trilium*, a já tě nechal mluvit
a nikdy jsem tě neodbyl, ačkoliv o triliumech a biliumech vím jenom
to, že mají něco společného s placením německých reparací. Ale
s tím je teď amen. Tam, kam jdeš, ti už první růžovofialový odstín
mladých rododendronů bude úplně lhostejný!!“
Toliko Stephen Leacock. Určitě to nemyslel úplně vážně. Jeho
dílo je plné humorné ironie, nadsázky a slovních hříček. Neznám
nikoho, kdo by nebyl rád, že dlouhá a stereotypní zima skončila.
Jaro obměkčí i největší tvrďáky, jen to správně podat.
Malebné ladovské jaro přeje
Marie Jurášová
PS:
nakonec ještě vysvětlivka pro upřesnění:
** Trilium, česky trojčetka je liliovitá jarní květina, roste v Kanadě
a v Severní Americe. U nás je chráněná a málo známá. Nepleťte si
s tritiem, to je izotop vodíku.
Orchideje - zelené klenoty CHKO Blanský les
Díl I.
Rozkvetlé orchideje dříve patřily k častým průvodcům jarních
luk a pastvin – vstavače a prstnatce (lidově někdy nazývané
kukačky), vemeníky, bradáčky i některé vzácnější druhy. Naše
domácí orchideje sice nemůžou soutěžit s těmi exotickými,
pokud jde o velikost květů, jsou s nimi ale plně srovnatelné,
pokud jde o jejich barevnost a tvar. Rádi bychom Vás seznámili
s nejčastějšími druhy, které můžete v Blanském lese potkat,
a podělili se o nové nálezy dnes již velmi vzácných orchidejí.
Třeba Vás příspěvek inspiruje k jarním výpravám do přírody, nebo
Vám pomůže v plánování orchidejím přátelského zemědělství.
Kromě orchidejí totiž při šetrném hospodaření vzniká prostor
pro řadu jiných drobných zvířat a rostlin, které tu po staletí byly
doma, ale v intenzivně využívané krajině těžko hledají svoji niku.
Protože zimě snad již odzvonilo, začneme s jarními „nedočkavci“
a v příštím čísle se vrátíme k těm později kvetoucím.
V květnu a červnu kvete na vlhkých loukách jedna z našich
dnes nejběžnějších orchidejí – prstnatec májový. Poznáme ho
podle tmavě nachových květů a listů zpravidla nepravidelně
pokrytých tmavými hnědofialovými skvrnami. V Blanském
lese roste roztroušeně na mokrých loukách, které jsou tradičně
obhospodařované (nepřeseté travní směsí, nehnojené, bez
meliorací, kosené až po vysemenění rostlin). Je chráněný jako
ohrožený druh. Mokré louky potřebuje k životu i mnohem
vzácnější prstnatec pleťový. Oproti předchozímu druhu nemá
BRLOH 2011
vstavač kukačka
strana 19
skvrnité listy, jeho květy jsou světlejší, růžové. Vyhledává
bazické půdy, v Blanském lese roste vzácně v Křemžské kotlině
na hadcovém podloží. V jižních Čechách se prstnatec pleťový
dále vyskytuje již jen na jediném místě na Lipensku, patří proto
mezi kriticky ohrožené druhy této oblasti a je chráněn jako silně
ohrožený.
Na sušších pastvinách a loukách dříve často rostl vstavač
kukačka. Doba se ale změnila a s nástupem intenzivního
zemědělství lučním orchidejím na většině míst naší země
odzvonilo. U kukačky došlo k velmi výraznému ústupu
z krajiny, v rozsáhlých územích úplně chybí. Vykvétá brzy na
jaře a už koncem dubna se jeho květenství růžoví a nachoví
mezi stařinou a rašící trávou. Listy má nahloučené při zemi,
nejsou skvrnité. V Blanském lese roste vzácně v okolí Brloha a je
chráněný jako silně ohrožený druh. Na podobných stanovištích
na podhorských loukách a pastvinách se dnes již jen velmi
vzácně vyskytuje prstnatec bezový. Vzhledem se podobá
prstnatci májovému, ale listy nemá nikdy skvrnité a jsou tupě
špičaté, až ve své horní polovině nejširší. Prstnatec bezový
je jednou z mála orchidejí, která má dvě varianty zbarvení
květů. Buďto jsou celé žluté, nebo celé nachové, uvnitř se žlutě
zbarvenou ploškou. Vykvétá v dubnu. V Blanském lese byl až
do loňského roku považovaný za vyhynulý, nový nález jedné
kvetoucí rostlinky z okolí Krásetína ale může znamenat, že druh
z těchto končin ještě úplně nevymizel. Je chráněný jako silně
ohrožený druh.
Další „jarní“ orchidejí, kterou lze v Blanském lese u Brloha potkat,
je vzácný návštěvník z Alp – vstavač mužský. V Blanském lese
nebyla do loňského roku známa žádná jeho lokalita a v celé jižní
části Čech jich je méně než deset. Je zde proto považován za
kriticky ohrožený druh, jako silně ohrožený druh je i chráněný.
Hojněji roste až u našich sousedů v Bavorsku a Rakousku, odkud
k nám vítr šíří jeho extrémně lehká semena. Tento vstavač má
nachové, tmavěji tečkované květy a charakteristické listy: jsou
nahloučené při zemi a při bázi velmi jemně a hustě tmavofialově
tečkované. Jako poslední zmíníme i vstavač osmahlý, který je
zajímavý například tím, že může kvést po velmi dlouhou dobu.
Poupata jsou zbarvená tmavě fialově (odtud druhový název),
rozvité květy jsou bílé s fialovými skvrnami. Dříve rostl vzácně
až roztroušeně na loukách a pastvinách, často v údolích řek.
Dnes je v jižních Čechách velmi vzácný, v Blanském lese byla po
letech pozorována jediná rostlina v národní přírodní rezervaci
Vyšenské kopce. Je chráněn jako silně ohrožený druh.
Pokud máte to štěstí, že některý z těchto zelených pokladů
kvete i u Vás, můžete pro jeho podporu uzpůsobit hospodaření
tak, aby Vám orchidejová louka dělala radost i v příštích letech.
Důležité je vyvarovat se používání průmyslových hnojiv,
v ideálním případě nehnojit vůbec, nebo jen velmi šetrně
v minimálních dávkách použít statková hnojiva. Pastva, pokud
není příliš intenzivní a probíhá až po odkvětu orchidejí, může
umožnit lepší vzcházení semenáčků. Kosení po vysemenění
rostlin je prospěšné, brání v zarůstání konkurenčně silnějšími
druhy. Víte-li o výskytu některého z uvedených druhů, botanici
Správy CHKO Blanský les budou rádi za zprávu, pro nálezceškoláky jsou připravené i malé odměny.
kam (nejen) za orchidejemi:
www.botany.cz, www.orchideje.net
kontakt: Správa CHKO Blanský les,
[email protected], tel. 380 301 031
Poděkování
Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kterým není lhostejno, jak naše obec vypadá, a začali
s úklidem veřejného prostranství sami. Obec jarní úklid komunikací a veřejného prostranství spustila
15. března. Svou prací nám šetříte čas i prostředky. Věřím, že příští zimní sezonu bude úklid snazší, neboť
doufám, že se mi podaří vyjednat alespoň částečnou výjimku pro chemickou údržbu silnic ve správě SÚS
ČK. Jednání jsou zatím na dobré cestě.
Živé ploty
Živé ploty jsou pěkné i funkční proti prachu ze silnice. Ovšem je nutné se o ně pravidelně starat a stříhat
je, především u chodníků a cest. O tomto problému jsme už psali, ale bohužel několik našich spoluobčanů
toto upozornění nevzalo na vědomí. Přerostlé keře nepřekáží pouze chodcům, ale i při údržbě a úklidu
komunikací.
Pan starosta dostal od žáků 3. třídy celou obálku rad,
jak na vandaly. Děti mají v řešení tohoto problému celkem jasno a poměrně
se v názorech shodovaly. Pět nejzajímavějších jsme vybrali k nahlédnutí i pro vás.
Každý lístek začínal:
Návrh opatření proti vandalovi:
1. požádat někoho, jestli nebude hlídat
2. dát kameru
3. někoho požádat, aby tam dal poplašné
zařízení
4. hlídací pes (vlčák)
5. kamera do koše
6. dostat veliký výprask
Klárka
strana 20
1.
2.
3.
4.
kamery
hlídače
psa
pastu na zeď, aby sprej nepůsobil
1.
2.
3.
4.
kamera
hlídač
pastičku
stroj do autobusové zastávky
5. agenta
6.hlídací pes
7. zasádrovat koše
8. kamenné jízdní řády
1. Já bych nasadil ochranku.
2. Já bych nasadil agenta.
3. Já bych to řekl mamince.
Filip
Martin
Václav
Vandal, když rozbíjí okna, autobusy, zapálí to,
co nemá, aby ten vandal, co poničil, ať si to zase
spraví, nebo ho zneškodní policie ČR.
Jana
BRLOH 2011
Zapomínáme na to, že veselá
mysl je půl zdraví
Rozhovor s MUDr. Janem Šulou z 28. 1. 2009:
Promoval v roce 1985 v Praze na LF UK. Klinickou
práci začíná v České Republice a následně
studuje ve Švýcarsku, Itálii a Německu. Po
atestaci z ortopedie v roce 1991 odchází do
Kanady a pak do USA, kde se na Floridě věnuje
studiu významu membránových receptorů
při rozvoji autoimunitních onemocnění pod
vedením Prof. Felixe Kaufmanna.
Po návratu do Evropy v roce 1993 nadále spolupracuje na
vývoji přírodních preparátů pro léčbu kloubních onemocnění
s pracovišti v Anglii a ve Švýcarsku. Za své práce je přijat v roce
1999 do Královské lékařské společnosti Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska jako první český lékař. Další rozvoj biomodulačních léčiv spojuje s univerzitami ve Skotsku a v Oxfordu.
Od roku 2007 je členem Italského řádu lékařů v Neapoli a vedoucím
imunologem italské společnosti Ischia Salus. Mezinárodně působí
jako konsultant ve 12 zemích a je členem Oxford Research Institute
of Immunology a italské psychoneuroimunologické společnosti.
Žije střídavě v Itálii a v Anglii. Proč se chřipka objevuje zejména v říjnu a listopadu
a pak v únoru a březnu? Teorií vzniku chřipky právě v tomto
období je mnoho, ale já osobně se přikláním k teorii snížení
imunity vlivem poklesu slunečního světla, tedy oslabení osy
hypotalamus hypofýza, která dává našim T-lymfocytům povel
se buď vzchopit a bojovat, nebo to nechat být, protože to
stejně nemá cenu a všichni onemocníme. Dále je to změna
stravy a určitá deprese z toho, že už je tady zase podzim.
Na jaře je to pak vyčerpání a projev únavového syndromu,
protože příroda nutí člověka odpočívat. Já osobně ale mám
za to, že pokud tedy člověk podlehne davovému šílenství,
že už to mají všichni, tak já to asi dostanu také, potom se to
skutečně stane. Při pečlivém studiu epidemiologických studií
je skutečně tato morbidita vyvolána z velké části sdělovacími
prostředky a médii, které jsou zase nástrojem výrobců vakcín
a vitaminů, kdy je nutné zvýšit prodeje a vytvořit davovou
psychózu, což se jim již několik desetiletí velmi dobře daří.
Člověk, který zdravě žije a myslí, nikdy chřipkou neonemocnění.
To je jednoznačný fakt, ale není zájem, aby lidi byli veselí
a jedli pomeranče a jablka, ale je nutné je očkovat a vytvořit
dvakrát do roka nárůst prodeje vakcín a imunomodulátorů.
Jak je to s nemocností podle krevních skupin? Jsou na tom
všechny stejně, případně, která je nejvíce ohrožena? Krevní
skupiny jsem velice pečlivě studoval jak díky dietám, tak díky
analýze nemocnosti, ale jednoznačně mohu říct, že objektivně
není přímá souvislost mezi chřipkovým onemocněním a krevní
skupinou. Spíše je tam souvislost podle znamení zvěrokruhu,
tedy podle živlové rovnováhy, ale všechny krevní skupiny mají
stejné obranné mechanismy. Rozdíl je tedy jen v tom, jak se
každá jedna z těchto krevních skupin zachová v konfrontaci
s medializací problému. Tedy jestli mu podlehne nebo ho
ignoruje. Např. skupina O, která velmi dobře asimiluje, tak je snad
náchylnější, ale velmi to závisí od typu osobnosti, respektive
znamení a ascendentu.
BRLOH 2011
Mají lidé s poruchou krvetvorby větší odolnost? Určitě
ne, protože pokud mají jakékoliv poškození, tak to znamená,
že nejsou v rovnováze a krvetvorba je jeden ze základních
pilířů obranyschopnosti, protože v kostní dřeni z ezoterického
hlediska sídlí duše neboli princip našeho bytí, respektive tvorba
kmenových buněk, které se stále obnovují. Pokud je porucha
tam, pak je latentně všude a obrana nemůže být dokonalá.
Je možné, že psychotici mají menší sklony chytit chřipku?
Jak jsem již uvedl, chřipková epidemie je vždy produktem
společnosti a pokud se psychotik zajímá více o toho, koho kdy
a kde zabije či znásilní, tak logicky nevnímá, že se zrovna nachází
v období a místě chřipkové epidemie a nemá tedy vůbec ani
pomyšlení na to, aby onemocněl, tak nemá vůbec žádný sklon
tu chřipku chytit.
Očkovat – ano, či ne? Je očkování efektivní a je možné
očkovat, když je někdo alergický? Já jsem zásadně proti
jakémukoliv očkování chřipky, protože vždy z toho někdo
umře, kdo by nemusel, kdyby se neočkoval, a pak ty vedlejší
účinky jsou brutální, např. ochrnutí, roztroušená skleróza,
lupénka, revmatická artritida či systémový lupus. Logicky jak
úmrtí, tak chronické následky se tají, o tom se nikde nedočtete
a jen musíte hledat ve specielních statistikách. Pokud je někdo
alergický, tak si tu alergii jenom zhorší, pokud náhodou nezemře
na anafylaktický šok atd. Prostě to nepřipadá v úvahu. Očkování
tedy jen pro rizikové skupiny a s vakcínou na míru individuálně
připravenou.
Jestliže člověk posiluje imunitní systém zdravou výživou,
otužováním, sportem, saunováním, jak je možné, že
onemocní? Jednoduše proto, že se věnuje tělu a ne mysli. Pouze
silná mysl a silný duch zabrání nemoci. Podívejte se na případy
v koncentračních táborech, nikdo tam nejedl řádně, ani se
nemyl, ale neonemocněli jen ti, kteří věřili, že přežijí. Harmonie
a čistota těla jsou nástrojem k harmonii mysli. Velmi přesně
je toto popsáno v knize Dr. Candance Pert Molekuly emocí,
která naprosto jasně ukázala v laboratoři, jak deprese a úzkost
snižuje imunitu. Pokud budete skvěle jíst a cvičit a budete se bát
rakoviny, pak ji stejně dostanete. S chřipkou je to stejné.
Je správné na podzim a v zimě jíst citrusové plody, které
mají velký obsah vitaminu C? Určitě ano, všechny přírodní
vitaminy mají větší biokompatibilitu a organismus si jich více
váží a spotřebuje je všechny, zatímco ty syntetické vyloučí. Jde
ale i o jiné prvky výživy jako vláknina atd. Pokud mám zácpu,
tak mohu jíst kilogramy pomerančů a je z toho menší užitek než
z půl kila jablek a správné funkce tlustého střeva.
Jakým způsobem se vy osobně bráníte proti chřipce?
Žádnou chřipku ani jiné patologie si nepřipouštím.
Denně beru česnek, zinek a selen a také betaglukany.
Dvě hodiny 5x týdně sportuji – jezdím na kole.
Denně vypiju večer 350 ml červeného vína.
Děkuji universu za to, že jsem tak zdravý a můj imunitní
systém tak silný.
Jaká je podle vašeho názoru nejúčinnější prevence?
Jednoznačně veselá mysl, půl zdraví. Víme to všichni, jen málo
se to praktikuje.
Jaroslav Kňap (foto autor)
strana 21
Ohlédnutí za kulturními akcemi
Ochotnický ples
Letos již po deváté uspořádala Ochotnická jednota Brloh ples.
Samozřejmě, že ani tentokrát nechyběla bohatá tombola, či
tradiční noční překvapení. K poslechu, k tanci i pro dobrou
náladu hrála oblíbená kapela GROCK. Ochotníci si vás již dnes
dovolují pozvat na příští ples, který bude jubilejní – desátý,
konaný dne 21. ledna 2012.
Maškarní bál
pořádali jako vždy místní hasiči. Tato akce má u občanů stále
větší oblibu, o čemž svědčí velká návštěvnost. Hlavně nás těší,
že přibývají krásné, nápadité a mnohdy velmi propracované
masky. K zábavě a vyřádění masek na parketu hrála skupina
Situace.
Masopustní průvod
se vydal na svou tradiční cestu po obci v sobotu 26. února,
jako vždy, ve 13 hodin od hasičárny. Velký dík patří třem
desítkám masek včetně muzikantů, kterým se daří zachovávat
dlouholetou masopustní tradici. V letošním roce nejspíš
ovlivnila chřipková epidemie účast přihlížejících občanů.
Proto přinášíme z této akce několik fotovzpomínek.
strana 22
BRLOH 2011
Divadlo
V únoru sehráli členové Ochotnické
jednoty
představení
AUDIENCE.
Proč zrovna tuto hru? Zkusit si také
něco jiného než komedii. Když se
blížilo desáté výročí znovuoživení
ochotnického divadla v Brloze, dohodli
jsme se, že se pokusíme nacvičit dvě
představení v roce. První s názvem
POSLEDNI DOUTNIK, které je napsáno
pro čtyři osoby a druhé, které si mladí
pánové chtěli zahrát - AUDIENCE.
Člověk míní, život mění. Zdravotní
komplikace způsobily, že se se
zpožděním hrál „Doutník“ vloni na
jaře a letos přišla na řadu „Audience“.
Představení se nad očekávání zdařilo
a výkony herců jsou srovnatelné
s profesionály. To si nevymýšlím,
tak ocenil naše představení bývalý
šéf a dramaturg divadla v Českém
Krumlově pan Pokorný. Kdo přišel,
nelitoval a byl překvapen, že je to
úplně jiné divadlo, než bylo vysíláno
před dvaceti lety v televizi. Bylo nám
doporučeno hrát a jezdit i soutěžit.
Pokusíme se.
Lubomír Hovorka
Správa CHKO Blanský les a Obec Holubov si vás dovolují pozvat na tyto
akce:
TvĤrþí dílna pod vedením paní Ivany Staré: „Jihoþeské straky“ – zdobení
velikonoþních vajec voskovou batikou.
kde: Informaþní centrum Holubov
kdy: þtvrtek 14. dubna 2011 od 17 hodin
Každý úþastník, který si bude chtít voskovou batiku
vlastnoruþnČ vyzkoušet, si musí sebou pĜinést kahánek
(viz perokresba) nebo aromalampu se svíþkou,10 vyfouklých
bílých vajec, dĜevČnou tužku a hadĜík.
Vstupné 10,-Kþ.
kahánek
PĜípadné dotazy vám zodpoví p. Svobodová – tel: 380 741 229,
e-mail: [email protected], nebo p. Paloudová – tel: 380 301 043,
e-mail: [email protected]
PĜednáška Mgr. Jany Janákové: Orchideje Blanského lesa.
kde: Informaþní centrum Holubov
kdy: þtvrtek 12. kvČtna 2011 od 18 hodin
Aktuální informace: www.blanskyles.nature.cz
Jak dopadlo luštění z minulého čísla?
V každém čísle Zpravodaje Vám
přinášíme jeden obrázek (uprostřed
křížovky) z našeho brložského regionu
a Vaším úkolem je určit, kde se
nachází.
K tomu si ještě vyluštíte křížovku, jejíž
tajenka se též váže k naší obci. Pak stačí
vše napsat a přinést do knihovny, vhodit
do schránky na OÚ nebo poslat poštou
či e-mailem [email protected], a to do konce května.
Nezapomeňte na zpáteční adresu.
Dnes se po vyluštění křížovky dozvíte, že před 55 lety, po řadě let
(1. tajenka) došlo v naší obci k důležité události. Dne 18. března
1956 bylo Radou ONV v Českém Krumlově (2. tajenka), (3.tajenka).
Tři úspěšní vylosovaní dostanou pěknou knižní cenu.
strana 24
Správná odpověď: na obrázku je kAPLIČKA „U BAIERŮ“
NA KONCI KUKLOVA
Tajenka z křížovky zněla: 1. rampa pro dobytek
2. mostní váha
3. SVOD JATEČNÉHO DOBYTKA
Tentokrát jsme od vás dostali 10 odpovědí, dvě byly chybné.
Dnes jsem o losování požádala pana Ladislava Němce a zde
jsou výherci:
Marie Tancerová z Jánského Údolí,
Anna Mikešová
a Anna Zahradníková z Brloha.
Srdečně blahopřejeme!
Výhra je pro Vás
připravena v knihovně.
BRLOH 2011
Křížovka byla vytvořena v programu Crosswords - ITPro CZ -http://crosswords.itpro.cz
Tentokrát děkuji za recepty mé švagrové, Marušce Machů, Marušce Štindlů a nové kolegyni Evě
Benešové. Všechny jsou bezva a rozhodně stojí za vyzkoušení.
Řízky labužník
4 řízky, 20 – 25 dkg uzeného masa, zakysaná smetana
Vepřové řízky naklepeme, lehce osolíme, potřeme semletým
uzeným masem smíchaným se zakysanou smetanou (té dáme
tolik, aby se hmota dala dobře roztírat) a stočíme malé rolády.
Pak je obalíme v trojobalu jako řízky a pomalu smažíme. Příloha
bramborová kaše, zeleninová obloha. Výborné jsou i studené.
Pozn: Jsou bezva, vydatné, takže není potřeba mít žádné obří kusy masa. Rolovala
jsem je po delší straně a ani se nemusí spínat párátkem. Když je trochu smáčknete, drží
pěkně pohromadě sami.
Zakázaný dort
Těsto: 4 vejce, 25 dkg cukru krupice, 25 dkg hladké mouky, 1 prášek
do pečiva, 1 smetana ke šlehání
Vejce vyšleháme s cukrem, přidáme mouku s práškem a šlehačku.
Vlijeme do vymazané a vysypané formy, pečeme asi 30 minut.
Káva: 4 lžičky instantní kávy, ¼ l horké vody a 4 lžíce rumu
Ještě teplý korpus propícháme špejlí a nalijeme na něj kávu.
Necháme vychladnout.
Šlehačka: 2 smetany ke šlehání a 2 ztužovače
Navrch: vaječný koňak, čokoláda
Ušleháme si šlehačky se ztužovači a natřeme na vychladlý
dort. Pak jemně pokropíme cik-cak vaječným koňakem
a postrouháme čokoládou.
Pozn.: Rychlý a velmi dobrý dort. Když se vám na upečeném korpusu udělá veprostřed
boule, jako mně a bude vám vadit, seřízněte ji ještě před politím kávou.
Kardinálův koláč
5 dkg polohrubé mouky, 1 lžíce prášku do pečiva, 10 vajec, 29 dkg
cukru krupice, 1 vanilkový cukr
Náplň: 500 ml smetany 33 %, 1 ztužovač, 4 – 5 lžic švestkových
povidel
Ze 2 vajec, 8 žloutků, 8 dkg cukru a vanilky vyšleháme hustou
pěnu, pak přišleháme mouku s práškem. Zvlášť si z 8 bílků
a zbylého cukru ušleháme pevný sníh. Na plech vyložený pečícím
papírem střídavě stříkáme (po delší straně) pruhy těsta a sněhu.
Dáme péct do vyhřáté trouby. Vychladlý plát rozřízneme po
délce na dvě půlky a obě potřeme povidly (u vrchní poloviny
spodní stranu), na povidla naneseme ušlehanou šlehačku
se ztužovačem a přiklopíme. Povrch posypeme moučkovým
cukrem.
Pozn.: Při přípravě jsem byla trochu vyjukaná, protože napřed jsem si nastříkala na
velký plech sníh, a i když jsem dala dvě vrstvy na sebe, pořád mi zbývala asi třetina
sněhu. Tak jsem ho nastříkala ještě na jeden malý. Těsto jsem stříkala mezi sněhové
pruhy jen v jedné vrstvě, díky prášku vyskočilo po upečení do stejné výše. Příště použiju
rovnou dva menší plechy. Pekla jsem to poměrně dlouho, asi 40 minut, ale možná jsem
měla dát vyšší teplotu. Šlehačky jsem tím pádem dala tři, dva ztužovače a povidel celou
skleničku. Chuť byla výborná, chválila celá rodina i návštěva.
strana 26
Sněhové kostky
20 dkg tuku, 30 dkg hladké mouky, ½ balíčku prášku do pečiva,
8 dkg cukru moučka, 2 žloutky
Náplň: 20 dkg uvařených brambor, ½ měkkého tvarohu, 15 dkg
cukru moučka, 1 vanilka, kůra a šťáva z půlky citronu
Sníh: 4 bílky, 20 dkg cukru moučka
Zpracujeme těsto jako linecké a necháme 30 min odpočinout
v chladu, pak ho rozválíme na asi 1 cm silný plát a dáme na
plech s vyšším okrajem. Předpečeme při 180° C asi 15 - 20 minut.
Tvaroh smícháme s oběma cukry, nahrubo nastrouhanými
brambory, citronovou kůrou i šťávou. Náplň rozetřeme na horký
předpečený korpus. Z bílků a cukru ušleháme pevný sníh, který
rozetřeme na náplň. Vložíme zpět do trouby a dopékáme při
160 °C asi 30 minut. Nakrájené kousky můžeme ozdobit lístky
meduňky nebo máty.
Pozn.: Moc dobré řezy a celkem jednoduché. Cukru jsem dala celkově asi o čtvrtinu
méně a bohatě stačilo. Kůru jsem nastrouhala z celého citronu (koupit bio citrony už
není velký problém) a bílky jsem měla čtyři.
Od včelařů jsme dostali další recept na dobrotu s medem,
kterou můžete vyzkoušet třeba na Velikonoce. Myslím, že
dětem uděláte radost.
Ježci
Těsto: 12 dkg hrubé mouky, 11 dkg hladké mouky, 1 lžička prášku
do pečiva, půl balíčku vanilkového cukru, 1 lžička moučkového
cukru, 1 lžička tekutého medu, 8 dkg másla, 1 žloutek, 2 lžíce
mléka
Nádivka: dvě hrsti mletého máku, půl koflíku mléka, 2 lžíce cukru,
vanilkový cukr, skořice, citronová kůra, lžíce medu. Mák přelijeme
vařícím mlékem, přidáme cukr a ostatní přísady, chvíli povaříme
a necháme vychladnout.
Ingredience na těsto proděláme a necháme chvíli odpočinout.
Pak vyválíme z těsta váleček, nakrájíme kousky, rozválíme je asi
na půl cm silné oválky, do středu každého dáme kousek makové
nádivky a sbalíme je zase do oválu. Jeden konec upravíme do
tvaru čumáčku, místo očí zapíchneme kousky rozinek. Klademe
na pomaštěný plech, potíráme rozšlehaným vejcem. Necháme
asi tři minuty oschnout, pak směrem odzadu k hlavě nastříháme
nůžkami ostny. Pečeme v mírnější troubě do růžova.
Dobrou chuť
přeje Marta Tomanová
BRLOH 2011
Správa CHKO Blanský les a Obec Brloh
si Vás dovolují pozvat na pĜednášku
Ing. arch. OndĜeje Melouna ze Správy CHKO Blanský les
„Ekologická architektura nejen v CHKO Blanský les“
kde: kino Brloh
kdy: úterý 29. bĜezna 2011 od 17:00 hodin
Aktuální informace: www.blanskyles.nature.cz
Správa CHKO Blanský les a ýSOP Šípek
poĜádají u pĜíležitosti Dne ZemČ
20. roþník
POCHODu BLANSKÝM LESEM
kdy: v sobotu 23. dubna 2011
sraz: ŽST Zl. Koruna v 9:10
trasa: Zl. Koruna, Granátník, Louþej, Stupná, Bohouškovice, MĜíþ
délka: 22 km
Centrum sociálních služeb
LADA Lukavec
nabízí
pobytové, ambulantní a terénní odlehčovací
služby pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením dospělého věku.
Chceme umožnit nezbytně nutný odpočinek
rodinám pečujícím o tyto osoby na dobu
až 3 týdnů.
Služba je poskytována celorepublikově.
Kontakt: Mgr. Hynek Seidl, tel.: 774 624 008
www.ladalukavec.cz, e-mail: [email protected]
BRLOH 2011
strana 27
2. dubna ve 20.00 hodin
přijďte do místního kina na koncert
pražské bluegrassové skupiny RELIEF.

Na 6. dubna
si pro vás připravila ZUŠ Český Krumlov, pobočka Brloh
tradiční koncert žáků,

který se koná v místním kině od 18.00 hodin.
V rámci účasti na přehlídce amatérských divadelních souborů v Trhových Svinech
sehrají herci místní ochotnické jednoty Brloh
v polovině dubna
ještě jednu reprízu hry Václava Havla Audience.

Přesný termín bude včas upřesněn.
V neděli 24. dubna od 13.00 hodin
přijďte fandit do sálu KD na
VELIKONOČNÍ TURNAJ VE FLORBALU

Na Velikonoční pondělí 25. dubna
je připraveno znovuotevření rekonstruovaného hřiště.
Fotbalisti sehrají exhibiční zápas „starších pánů“.

Akce proběhne pouze za příznivého počasí.
7. května od 20.00 hodin
budou v kulturním domě pro vás hrát k poslechu i k tanci stále oblíbení
BABOUCI

22. května v 15.00 hodin
zveme děti do kina na
SNĚHURKU

v podání nezávislé divadelní společnosti Studio Dell´arte z Českých Budějovic.
Na přelomu května a června
se mohou děti těšit na
oslavu MDD.
Termín bude upřesněn na plakátech.
Vydalvatel: obec Brloh | 382 06 Brloh | Tel. 380 745 119 | www.obecbrloh.cz | Evid. číslo 10-403/16-38 | IČO: 00245801 | e-mail: [email protected]
Redakce: Marta Tomanová | Tisk: Tiskárna Josef Posekaný, www.posekany.cz
Download

kdy - Obec Brloh