Obsah
Prolog
Kdo je Sagapo
Poskytované sociální služby
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Sociálně terapeutické dílny
Podpora samostatného bydlení
Poděkování sponzorům
Hospodaření
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Náklady/ Výnosy
Zdroje financování
Události v Sagapo
Kontakty v Sagapo
Výrok auditora
PROLOG
Vzhledem k náročnosti financování sociálních služeb jsme provedli provozní opatření, která sledovala
především možnost úspor tak, aby se co nejméně dotkly kvality a rozsahu poskytovaných služeb pro
uživatele.
Intenzivně jsme pracovali na procesech směřujících ke kvalitě poskytovaných služeb, které významně
podpořily vzdělávací programy našich zaměstnanců.
Významnou měrou se nám podařilo prezentovat organizaci díky výstavním, prodejním a
konferenčním akcím, které probíhaly nejenom v kraji moravskoslezském, ale také v kraji
jihomoravském.
V roce 2013 se nám podařilo dosáhnout na významné finanční prostředky z Nadačního fondu Evraz,
čímž jsme dokázali poskytnout uživatelům sociálních služeb terapie v plném rozsahu a to především
muzikoterapii a hipoterapii.
Díky finanční podpoře Města Bruntál jsme realizovali „Projekt aktivizačních pobytů v MSK“, jehož
cílem je především podpora osob s mentálním postižením aktivně trávit svůj volný čas mimo
pobytovou sociální službu. Uživatelé, stejně tak jako každý jiný člověk, touží po změně a oddychu od
„stereotypu“ běžných dnů v bydlení. Chtějí prožít výjimečné chvíle, které sebou aktivizační pobyt
přináší, uživatelé tak mají možnost zapojit se do běžného kulturního a společenského života
v různých místech MSK. Tato aktivita posiluje především jejich sociální kompetence a integraci do
společnosti.
Cítíme stále drobné rezervy v komunikaci s veřejností a médii, velmi silně budeme klást důraz na
podporu a vzdělání managamentu organizace.
Na tomto místě chci poděkovat všem zaměstnancům organizace Sagapo Bruntál za obětavou a
náročnou práci, zřizovateli, kterým je Moravskoslezský kraj, za aktivní spolupráci a podporu při řešení
našich finančních potíží, všem sponzorům, bez kterých bychom nerealizovali tolik potřebné terapie a
aktivity.
Děkuji také dobrovolníkům, kteří svůj volný čas investují do podpory uživatelů v pobytových službách,
děkuji opatrovníkům a jejich rodinám za důvěru a zpětné vazby, které jsou pro naši práci důležité,
obohacující a podnětné.
Závěrem si dovolím použít citát amerického spisovatele Nathaniela Hawthorna :
„Budoucnost je plna výzev a nadějí.“
Mgr. Petr Konečný
KDO JE SAGAPO
Sagapo je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, která byla založena roku 1996,
tehdejším Okresním úřadem v Bruntále.
Název Sagapo jsme zvolili pro jeho lidský význam, pochází z řeckého jazyka a znamená, mám tě rád.
Tento základní lidský rozměr se snažíme nést jako naši vlajku při poskytování sociálních služeb.
V centru našeho zájmu je člověk s mentálním postižením a autismem, jeho cesta ve společnosti a
život v místní komunitě, s důrazem na poznání sebe sama a samostatný odpovědný život, zachování a
rozvoj vztahů s partnerem, rodinou, přáteli, smysluplnou práci, volný čas.
Našimi základními principy jsou:
Respekt. Člověk s mentálním nebo kombinovaným postižením je svobodná bytost, a jako
taková má právo a možnost spolurozhodovat o svém životě. Ne vždy však své zájmy a své
potřeby dovede vyjádřit. Pracovníci Sagapo se řídí etickým kodexem, který zaručuje
respektování uživatele ve všech situacích, které přímo neohrožují zdraví a majetek jeho
samotného nebo jeho okolí.
Profesionalita. Jako registrovaný poskytovatel dodržujeme Standardy kvality sociálních
služeb. Jsme dynamická, stále se rozvíjející otevřená organizace. Kontinuálně dbáme na
odborný růst našich pracovníků, zvyšujeme objem jejich dovedností a kompetencí.
Subsidiarita. Delegujeme rozhodovací kompetence na nejnižší možnou úroveň, která je
schopná tuto rozhodovací technologii vykonávat.
Kvalita. Průběžně revidujeme metodické materiály potřebné pro kvalitní výkon poskytování
sociální služby uživatelům. Podporujeme týmovou práci a inovativní přístupy.
Spolupracujeme s externími subjekty, které jsou odborně uznávanými autoritami v práci
s kvalitou.
SOCIÁLNÍ SLUŽBY, KTERÉ SAGAPO POSKYTUJE:
Domov pro osoby se zdravotním postižením – DOZP
Sociálně terapeutické dílny – STD
Podpora samostatného bydlení – PSB
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 2013:
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
POSLÁNÍ SLUŽBY:
posláním DOZP Sagapo Bruntál je poskytovat sociální služby domácího typu osobám, které z důvodu
svého zdravotního postižení potřebují soustavnou péči druhé osoby a nemohou žít ve svém
přirozeném prostředí.
ČEHO JSME CHTĚLI V ROCE 2013 V DOZP SAGAPO DOSÁHNOUT?
V roce 2013 jsme usilovali o posílení samostatnosti jednotlivých komunitních bydlení s cílem vytvořit
ještě podnětnější domácí prostředí.
Podporovali jsme uživatele především v rozvoji k nezávislosti a v prosazování svých práv.
Silný akcent jsme věnovali rozvoji partnerských vztahů a partnerského soužití s tím, že jsme také
upravili bydlení uživatelů tak, aby spolu partneři mohli sdílet společný prostor a měli své soukromí.
Stále jsme se zaměřovali na optimální rozvoj osobnosti uživatele služby s přihlédnutím k možnostem
daným typem a stupněm jeho zdravotního postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem.
Velký důraz jsme kladli na alternativní a augmentativní komunikaci, která je stěžejním spojovacím
prvkem pro soužití a prosazování zájmů a potřeb všech zúčastněných.
Mezi činnosti, kterým jsme se cílevědomě věnovali, patřilo hospodaření s penězi, rozvoj pracovních
dovedností v péči o domácnost, učení se vařit podle jednoduchých receptů, zajistit si svůj volný čas ve
veřejně dostupných zdrojích a pečovat o své zdraví.
Posilovali jsme vazby mezi uživateli a jejich rodinami a přáteli.
KOMU JSME NAŠI SLUŽBU POSKYTOVALI?
Službu jsme poskytovali lidem s lehkým až těžkým mentálním, popřípadě kombinovaným postižením
a autismem. Tito lidé vyžadují podporu v různých oblastech. Jednalo se především o oblékání,
vykonávání osobní hygieny, přípravu stravy, péči o domácnost, kontakt se společenským prostředím,
zajištění zdravotní péče, samostatný pohyb po městě Bruntál, volný čas, pracovní uplatnění.
METODY PRÁCE S UŽIVATELEM
Vytvoření individuálního plánu uživatele
Základním prvkem nutným pro další rozvoj uživatele je plánování služby spolu s uživatelem a
vytvoření individuálního plánu.
Jeho nedílnou součástí je sestavení dílčích cílů se zaměřením na osobní přání a potřeby nejčastěji v
oblasti: obstarávání osobních záležitostí, komunikace, péče o domácnost, používání veřejných míst a
služeb, sociálních dovednosti, volný čas, zdraví…
Důraz je kladen na individualitu každého uživatele, na jeho celkovou rehabilitaci a co nejpřirozenější
vývoj.
U osob s problémem v komunikaci je individuální plán vytvořen v alternativní formě (obrázky,
globální čtení)
ZHODNOCENÍ SLUŽBY
V roce 2013 jsme díky společnému úsilí všech pracovníků poskytovali sociální služby v Domově pro
osoby se zdravotním postižením v plném rozsahu a bez ohrožení práv uživatelů.
Díky grantům jsme provozovali pro uživatele velmi důležité terapie (muzikoterapie, hipoterapie,
terapie plaváním), které jsme v celé šíři zajišťovali dodavatelsky odborně způsobilými subjekty.
Díky práci pracovníků v přímé péči sledujeme výborné výsledky především v rozvoji alternativní
komunikace u nekomunikujících uživatelů. Rovněž se velmi daří zapojovat uživatele do veřejných sítí
služeb, zvyšovat jejich samostatnost a nezávislost.
Podařilo se dále humanizovat bydlení uživatelů a vytvořit podmínky pro soužití partnerských dvojic.
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
POSLÁNÍ SLUŽBY:
posláním sociálně terapeutických dílen je podporovat osoby s mentálním nebo kombinovaným
postižením v pracovních aktivitách a dovednostech.
ČEHO JSME CHTĚLI V ROCE 2013 V STD SAGAPO DOSÁHNOUT?
V roce 2013 jsme plánovali získat finanční prostředky na provozní náklady služby pro 2. pololetí roku
z projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji účastí ve veřejné
zakázce.
Ve veřejné zakázce Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji jsme byli
úspěšní a finanční prostředky jsme získali v samém závěru roku 2013.
Hlavním cílem služby však bylo rozšířit vlastní nabídku pracovních aktivit pro uživatele, protože se
v průběhu roku neustále zvyšovala poptávka po zapojení do programu STD.
Ve spolupráci se Střední odbornou školou řemesel a díky dobré komunikaci s ředitelkou školy, paní
PaeDr. Evou Nedomlelovou, jsme připravili pro uživatele profesionální textilní dílnu, kterou vede
kvalifikovaný odborník na práci s textilem.
Velký důraz jsme kladli na individuální přístup a respektování volby druhu pracovních činností
vybrané uživateli.
Vzhledem ke stálému zvyšování zájmu ze strany uživatelů jsme v roce 2013 zvýšili kapacitu sociálně
terapeutické dílny na 36 osob.
KOMU JSME NAŠI SLUŽBU POSKYTOVALI?
Službu jsme poskytovali lidem s lehkým až těžkým mentálním, popřípadě kombinovaným postižením
od 16 do 64 let, plně invalidním podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.
Tito lidé vyžadují podporu při rozvíjení nebo stabilizaci pracovních návyků, ale také v různých dalších
oblastech péče o svou osobu. Jednalo se především o oblékání, dopomoc při osobní hygieně,
podpora při přípravě stravy, zajištění kontaktu se společenským prostředím, posilování vazeb
s partnerem a rodinou.
ZHODNOCENÍ SLUŽBY
Kapacita služby byla v roce 2013 28 osob/denně pro osoby ve věku od 16 let do 64 let. Z důvodu
zvýšeného zájmu o zapojení do pracovních aktivit STD jsme zvýšili od 7/2013 kapacitu služby na 36
osob. V roce 2013 navštěvovalo sociálně terapeutické dílny 48 osob s mentálním nebo
kombinovaným postižením.
Provoz v STD byl zajištěn od 7.30 – 16:00 hod. v pracovní dny, mimo středu, kdy je provoz od 7.30 do
14.00.
Činnosti v dílnách probíhaly v dopoledním a odpoledním programu. Sociální služba byla poskytována
bezplatně. Uživatelé měli možnost využít i fakultativní sociálních služeb, tyto byly hrazeny.
Velký důraz byl kladen na využívání augmentativní formy komunikace. Obrázkovou (využíváme
reálných fotografií-fotogram) metodou byl zpracován nejen týdenní rozvrh činností, rozvrh služeb,
ale také vnitřní řád, postup při řešení krizových situacích a při řešení stížnosti. Uživatelé měli možnost
si, v době přestávky nebo v případě potřeby, odpočinout a relaxovat. K tomuto účelu sloužily
relaxační místnost a relaxační kout.
Sociálně terapeutické dílny spolupracovaly s Domovem pro osoby se zdravotním postižením,
Podporou samostatného bydlení, RÚT – sociální rehabilitací, Základními školami v Bruntále,
Městským úřadem v Bruntále a rodiči dětí s mentálním postižením. Další spolupráce probíhala
s komerčními firmami, které odebírají výrobky vyrobené v STD. Jednalo se například o cukrárnu
Alfredo, fa Mužková Renata, zahradnictví Volf, Belinus Art, s. r. o. Náklo, a další.
Významnou akcí roku 2013 byl 3. Ročník soutěže v pracovních dovednostech pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením „Šikovné ruce“.
Záštitu nad soutěží převzal starosta města Bruntálu Ing. Petr Rys, MBA, kterého zastoupil účastí
přímo na soutěží 2. místostarosta Ing. Václav Mores. Finále soutěže proběhlo ve středu 28. srpna v
prostorách Sociálně terapeutických dílen Sagapo, p. o. v Bruntále.
Letošními soutěžními kategoriemi byly keramika, košíkářství a výtvarné techniky. Přes 100
soutěžících a návštěvníků zaplnilo areál na Hybešově ulici a bylo skutečně živo. Samotného soutěžení
se účastnilo celkem 6 dílen Moravskoslezského kraje: Effatha- Nový Jičín, Benjamín -Krnov, EffathaKrnov, Harmonie-Město Albrechtice, Polárka-Bruntál, Sagapo-Bruntál. Nejen soutěžení, ale také
tvoření perníků, cvičení s cvičitelkou aerobicku nebo zhlédnutí maňáskového divadla Effathy z
Nového Jičína obohatilo celé dopoledne. Závěrečné vyhlášení bylo velkolepé a výherci byli oceněni
nejen hodnotnými cenami, ale také krásnými trofejemi z naší keramické dílny.
PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
POSLÁNÍ SLUŽBY:
posláním je umožnit osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením žít nezávislým způsobem
života s naší podporou.
ČEHO JSME CHTĚLI V ROCE 2012 V PSB SAGAPO DOSÁHNOUT?
V roce 2013 pro nás bylo stěžejní udržet poskytování služby minimálně na úrovni roku 2012. Velký
důraz jsme kladli na změnu v uživatelských právech k bytům, které organizace Sagapo uživatelům
sociální služby PSB pronajímala.
Naším cílem bylo dojednat s opatrovníky a uživateli pronájem městských bytů, které spravuje
Hospodářská správa Města Bruntál, přímo uživatelům služby.
Tento záměr se podařilo do konce roku 2013 prosadit a všichni uživatelé, kteří podali žádost o
přidělení bytu, byli uspokojeni.
KOMU JSME NAŠI SLUŽBU POSKYTOVALI?
Službu podpora samostatného bydlení jsme poskytovali osobám s mentálním nebo kombinovaným
tělesným postižením, starším 20- ti let.
Tyto osoby potřebovaly podporu především v hospodaření s finančními prostředky, v péči o
domácnost a v zajištění zdravotní péče. Velkou částí podpory bylo také zajištění pracovních
příležitostí a podpora v udržení pracovního místa.
METODY PRÁCE S UŽIVATELEM
Podpora samostatného bydlení je terénní službou, kde jsou uplatňovány především intervence a
kontakty s uživateli. Ty probíhají na základě smluvního ujednání o rozsahu a druzích podpory.
ZHODNOCENÍ SLUŽBY
Služba Podpora samostatného bydlení Sagapo měla v roce 2013 pronajato od Hospodářské správy
města Bruntál celkem 12 bytů, které dále pronajímala uživatelům služby PSB. Všichni uživatelé byli
v podnájemním vztahu s organizací Sagapo, p. o. Bruntál. Umístění sociálního příslušenství je věcí
vlastníka bytu.
Vzhledem k charakteristice poskytované služby – podpora samostatného bydlení se organizace
rozhodla, že podpoří uživatele v jejich snaze o maximální integraci do společnosti a s tím spojenou
možnost samostatného bydlení ve svém bytě. Ve prospěch uživatelů se proto vzdala 8 pronajatých
bytů od Hospodářské správy Města Bruntál. Stávající klienti si jej převzali do přímé nájemní smlouvy.
Sagapo, p. o. tak v roce 2014 nebude zajišťovat bydlení uživatelů, ale pouze poskytovat terénní
sociální službu podpora samostatného bydlení.
Organizace také reagovala na požadavky uživatelů, kteří mají vysokou míru závislosti a iniciovali
změnu poskytované služby na chráněné bydlení. Z tohoto důvodu jsme žádali o registraci nové
sociální služby chráněné bydlení. Služba chráněné bydlení bude poskytována ve stávajícím komplexu
bytů (5 z toho 3 bezbariérové) a místností (2 z toho 1 kancelář vedoucí služby a 1 kancelář asistentů s
kuchyní), který se nachází v Domě s pečovatelskou službou na ul. Zeyerova 1929/18 v Bruntále. Tento
komplex je zkolaudován jako chráněné bydlení a je oddělen od ostatních bytů DPS uzamykatelnými
dveřmi, celý prostor bytů a provozních místností tvoří samostatný logický komplex a organizace
Sagapo, p. o. Bruntál je nájemcem.
Došlo vlastně k rozdělení stávající služby podpora samostatného bydlení s tím, že část uživatelů s
vysokou mírou závislosti bude využívat pobytovou službu chráněné bydlení a část uživatelů bude
využívat terénní službu podpora samostatného bydlení.
Služba Podpora samostatného bydlení Sagapo se nesnaží organizovat uživatelům volný čas, ale
pomáhat jim v maximálním osamostatnění a využití běžných způsobů trávení volného času majoritní
společnosti (např. využití internetu v domácnosti, návštěva městské knihovny, zájmové kroužky a
aktivity různých sdružení např. TJ Bruntál, Polárka atd.)
V roce 2013 spolupracovala Podpora samostatného bydlení Sagapo se Sociálně
terapeutickými dílnami Sagapo, s Domovem pro osoby se zdravotním postižením, RÚT –
sociální rehabilitací, Polárka o. p. s. a s Městským úřadem v Bruntále.
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
V roce 2013 jsme realizovali terapie, které by bez přispění Vás, donátorů nebyly uskutečněny.
Děkujeme Nadačnímu fondu Evraz za finanční podporu, díky které jsme mohli poskytovat
v plném rozsahu hipoterapii a muzikoterapii.
Díky finanční podpoře na jednorázové aktivity od Města Bruntál mohli uživatelé pobytových
služeb prožít vícedenní aktivizační pobyty ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Naše poděkování patří firmám JR STaKR s.r.o. a ALREMA spol s r.o. které finančně podpořily
terapeutické aktivity.
Děkujeme firmám TRUCKMONT s.r.o. a United Paladins s.r.o., díky finančním prostředkům,
které tyto firmy darovaly organizaci, byl zajištěn 3. ročník soutěže v pracovních dovednostech
Šikovné ruce 2013.
Poděkování patří také soukromým osobám, panu Pavlu Königu Ing. a paní MDDr. Tvrdé.
Velmi si vážíme dlouholeté podpory Města Horní Benešov.
HOSPODAŘENÍ
R O Z V A H A 2013
( v tis. Kč)
1.1.
14 385
190
-190
25 446
13 580
3 866
8 000
0
-11 061
0
8 410
112
593
172
2
419
7 265
81
0
7 184
440
14
0
426
31.12.
14 090
190
-190
25 709
13 580
3 860
8 269
0
-11 619
0
9 032
107
590
158
1
431
7 710
41
0
7 669
625
34
0
591
Úhrn aktiv celkem
22 795
23 122
PASIVA
A. Vlastní kapitál
1. Jmění
- vlastní jmění
- fondy organizace
2. Hospodářský výsledek
B. Cizí zdroje
1. Zákonné rezervy
2. Dlouhodobé rezervy
20 808
20 808
14 422
6 386
0
1 987
0
0
20 529
20 528
14 126
6 401
1
2 593
0
507
AKTIVA
A. Stálá aktiva
1. Dlouhodobý nehmotný majetek
2. Oprávky k dl.nehmotnému majetku
3. Dlouhodobý hmotný majetek
- pozemky, stavby
- samostatné movité věci
- drobný dl. hmotný majetek
- poskytnuté zálohy
4. Oprávky k dl. hmotnému majetku
5. Dlouhodobý finanční majetek
B. Oběžná aktiva
1. Zásoby
2. Pohledávky
- z obchodního styku
- daně
- ostatní
3. Finanční majetek
- pokladna
- ceniny
- bankovní účty
4. Přechodné účty pasivní
- náklady příštích období
- příjmy příštích období
- dohadné účty aktivní
3. Krátkodobé závazky
- z obchodního styku
- k zaměstnancům
- soc. a zdr. pojištění
- ostatní přímé daně
- jiné závazky
4. Bankovní výpomoci a půjčky
5. Přechodné účty pasivní
- výdaje příštích období
- výnosy příštích období
- dohadné účty pasivní
Úhrn pasiv celkem
1 532
233
552
285
30
432
0
455
0
0
455
1 644
318
540
276
29
481
0
442
0
13
429
22 795
23 122
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY 2013 (v tis. Kč)
VÝNOSY:
Výnosy z činnosti:
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
2. Výnosy z prodeje služeb
3. Výnosy z pronájmu
4. Čerpání fondů
z toho finanční dary
5. Ostatní výnosy
Finanční výnosy:
1. Úroky
2. Ostatní finanční výnosy
Výnosy z transferů:
1. Provozní dotace ze státního rozpočtu (MPSV)
2. Provozní dotace od zřizovatele (MSK)
3. Provozní dotace z rozpočtu města (Bruntál)
4. Ostatní
VÝNOSY celkem
6 236
93
5 091
644
381
157
27
31
31
0
9 537
7 234
1 970
317
16
15 804
NÁKLADY:
Náklady z činnosti:
1. Spotřeba materiálu
2. Spotřeba energií
3. Opravy a údržba
4. Cestovné
5. Náklady na služby
6. Mzdové náklady
15 803
1 731
1 545
294
23
983
7 757
7. Zákonné a sociální pojištění a náklady
8. Daně poplatky
9. Odpisy dlouhodobého majetku
10.Ostatní
Finanční náklady:
Ostatní náklady:
2 569
8
295
598
0
0
NÁKLADY celkem
15 803
Hospodářský výsledek před zdaněním
Daň z příjmů
Hospodářský výsledek po zdanění
1
0
1
STRUKTURA NÁKLADŮ (v tis. Kč)
Náklady
0%
2%
4%
11%
spotřeba materiálu
16%
spotřeba energií
10%
opravy a údržba
2%
0%
cestovné
náklady na služby
6%
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
daně,poplatky
odpisy
ostatní
49%
STRUKTURA VÝNOSŮ (v tis.Kč)
Výnosy
2% 0%
1%
12%
prodej vlastních výrobků
32%
prodej služeb
výnosy z pronájmu
čerpání fondů
finanční dary
úroky
dotace MPSV
dotace MSK
4%
ostatní
46%
2%
1%
0%
ZDROJE FINANCOVÁNÍ 2012
Veřejné zdroje
MPSV ČR
MSK
Město Bruntál
7.234.000,- Kč
1.969.444,48 Kč
317.300,- Kč
Soukromé zdroje
Nadační fond Evraz Vítkovice Steel
JR STaKR s.r.o..
dotace město Bruntál
130.000,- Kč
10.000,- Kč
MDDr. Tvrdá, Bruntál
6.000,- Kč
United Paladins s.r.o.
5 000,- Kč
ALREMA spol s r.o.
5.000,- Kč
Truckmont s.r.o.
2.500,- Kč
König Pavel Ing
2.000,- Kč
Město Horní Benešov
2.000,- Kč
STRUKTURA ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)
Struktura zdrojů financování
3% 2%
20%
MPSV
75%
MSK
Město Bruntál
Dary
UDÁLOSTI V SAGAPO V ROCE 2013
KÚ Ostrava (velikonoční prodej)
Velikonoce na zámku (Bruntál)
Karlovice- (Velikonoční komise)
Otevírání parku (Bruntál)
Medical Fair (Brno)
Dny města (Bruntál)
Dny obce (Krasov)
Šikovné ruce (Bruntál)
Den otevřených dveří
Jarmark v kulturním domě v Ostravě
KÚ Ostrava (vánoční prodej)
Exkurze do chráněných dílen sv. Josefa v Opavě
Exkurze ve speciální střední škole Svatý kopeček v Olomouci
Veletrh zdraví - prezentační akce
Den otevřených dveří pro žáky ZŠ v Bruntále
Společenský maškarní ples SPMP – Polárka
Plavecké závody Břidličná
Ples společenský dům Bruntál
DDM Méďa Krnov – poznej svého kamaráda
Večeře restaurace Faraon
Městský park – Den země
Atletický pětiboj – Méďa Krnov
Lehkoatletické závody 1 ZŠ Bruntál
Plumlov – aktivizační pobyt
Dny Pohody – kulturní akce města Bruntál
Kurz pedigu - obec Valšov
Aktivizační pobyt Frenštát pod Radhoštěm
Kulturní akce města Bruntál – Vodníci baví Bruntál
Jazzový festival – Bruntál
Společenská akce Sagapo – „rozloučení s létem“
Akce města Bruntál - Rozsvěcení vánočního stromu
Písničkou ke slunci – Plumlov – dvoudenní kulturní akce
Letní tábor 20.- 30.7.2013 – desetidenní pobyt
KONTAKTY SAGAPO
Sídlo:
Sagapo, příspěvková organizace
Uhlířská 2
792 01 Bruntál
Tel: +420 554773010
Fax: +420 554773012
E-mail: [email protected]
Banka: KB Bruntál
Číslo bankovního účtu: 27-5115450207/0100
Vedení organizace (ředitel, ekonom)
Sagapo, příspěvková organizace
Nám. Míru 4/5
792 01 Bruntál
Tel: +420 554719525 – ředitel Mgr. Petr Konečný
+420 604239943
+420 554719347 – ekonom Ing. Alena Hýzlová
+420 733164825
E-mail: [email protected]
[email protected]
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Sagapo, příspěvková organizace
Uhlířská 2
792 01 Bruntál
Tel: +420 554773015 – vedoucí DOZP Bc. Zuzana Sklářová
+420 732433459
E-mail: [email protected]
Podpora samostatného bydlení
Sagapo, příspěvková organizace
Zeyerova 18
792 01 Bruntál
Tel: +420 554719009 – vedoucí PSB Mgr. Michaela Lučanová
+420 605263884
E-mail: [email protected]
Sociálně terapeutické dílny
Sagapo, příspěvková organizace
Hybešova 2
792 01 Bruntál
Tel: +420 554716089 – vedoucí STD Bc. Markéta Surynková
+420 733164826
E-mail: [email protected]
VÝROK AUDITORA
Download

VZ Sagapo 2013.pdf