ročník 20, číslo 113 | červenec 2014
Chrlické OKO
informační zpravodaj městské části Brno-Chrlice
www.chrlice.brno.cz
Slovo starostky
Vážení občané,
srdečně vás zdravím a přeji
krásné léto. Možná se zdá, že začíná okurková sezona, ale práce
v naší MČ neubývá. Postupně se
snažíme vyrovnat s problémem,
který pozorujeme všichni, s údržbou zeleně. Nemoc si nevybírá
a tak na čas vyřadila z provozu
i jednoho z našich zaměstnanců.
Nabízenou pomoc mladých hasičů bychom velmi rádi využili, ale
máme svázané ruce mnoha bezpečnostními předpisy, které chrání obě strany. Při kosení jsou používány nebezpečné nástroje a je
nezbytné předejít úrazům dobrým
vybavením a proškolením každého pracovníka. Proto není vhodné,
aby se přijatí brigádníci střídali.
Toto vysvětlení a poděkování pa-
tří všem, kteří nabízeli svou pomoc a všem, kteří ve složité situaci
účinně pomohli.
Uvědomuji si, že mnoho chrlických občanů pomáhá, udržují
záhonky před svým domem, zametají chodníky, uklízí odpadky
i psí exkrementy. Málokdo tuší, že
v kapličce na Zámecké ulici, celý
rok udržují čistotu, větrají a zdobí
ji ženy, které bydlí poblíž. Všechnu práci vykonávají bez nároku na
jakoukoliv odměnu. Vedení radnice si práce vás všech velmi váží
a za pomoc děkujeme.
Věřím, že jste mnozí zaregistrovali v prvních květnových dnech
návštěvu našich slovenských přátel z Krajného. Přijeli v hojném
počtu a přestože nebylo zrovna
přívětivé počasí, když jsme fandili
Pozvánky
Přehled významných
investičních akcí
a oprav…
str. 4
Dětský den
v Chrlicích
str. 8
„Slet čarodějnic“
str. 9
Úspěch mladých
zdravotníků školy str. 11
Zájezd do Vídně
str. 11
Škola v přírodě
str. 12
Zahradní
slavnost 2014
str. 13
Brno mění způsob
třídění plastů
str. 14
hasičským družstvům, bylo nám
spolu dobře. Naši milí přátelé se
zdrželi až do druhého dne a společně jsme se vydali na exkurzi do
hasičského pracoviště na BVV.
Profesionální výklad zajistili hasiči z naší Jednotky sboru dobrovolných hasičů pánové Martin
Prokeš a Petr Matoušek, kteří
zde pracují. Další zastávka byla
v hasičském muzeu v Oslavanech.
Zdá se vám těch hasičských témat
hodně? To není náhoda. Byla to
poslední aktivita našeho společného mezinárodního mikroprojektu, který byl založen právě na
spolupráci hasičů. Nyní nastává důležitá práce koordinátorů
a účetní projektu, abychom naši
činnost náležitě „prodali“. Všichni si uvědomujeme, že tyto velké
akce vyžadují mnoho přípravných
prací a zaměstnanci úřadu společně s aktivními hasiči dokonale
připravili vše ke spokojenosti zúčastněných. Vážím si jich za ochotu přiložit ruku k dílu a veřejně
všem děkuji. Pevně věřím nejenom já, ale i všichni ostatní, že tím
naše spolupráce nekončí. Naopak,
byla navázaná nová přátelství a při
budoucích setkáních budeme mít
na co vzpomínat.
Blíží se konec školního roku,
počasí přeje a tak láká děti i dospělé do přírody. My máme nově
vybudované vodní dílo u Splavisek – Biocentrum, které vzniklo
pro zkvalitnění života nás všech.
Valná většina občanů s potěšením
tuto lokalitu navštěvuje a chovají
se tak, aby po sobě nezanechali ani stopu. Bohužel, mnohem
markantnější je chování skupinky
lidí, kteří nerespektují dopravní značku zákaz vjezdu a autem
přijíždí až na travnatou plochu
u vody, odhazují odpadky, obtě- Á
Klub žen Brno-Chrlice
ve spolupráci s MČ Brno-Chrlice
pořádá
KROJOVANÉ
SLAVNOSTI
Jubilejní 35. ročník se bude konat
v sobotu dne 6. září 2014
v areálu tenisových kurtů.
Program: 9.00 zvaní spoluobčanů stárky
14.00krojovaný průvod obcí
odpolední zábava pod májí
19.00 večerní zábava tamtéž
Hraje dechová hudba Zlaťanka.
Srdečně zve Klub žen!
Ke 35. výročí trvání Babských hodů-Krojovaných slavností bude ve společenské sále
CSS uspořádána výstavka. Kdo má nějaké materiály vztahující se k dané tématice a je
ochoten je zapůjčit, může se obrátit na členky výboru Klubu žen.
Za případnou pomoc předem děkujeme !
Městská část Brno-Chrlice
Vás srdečně zve na
BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI 2014
v sobotu 20. září 2014
od 14.00 hod.
v areálu tenisových kurtů
V bohatém kulturním
programu vystoupí děti
základní a mateřské školy
a chrlické pěvecké spolky.
Toto kulturně společenské
odpoledne bude pokračovat
večerní taneční zábavou.
Jste srdečně zváni !
Pozvánky
Chrlické OKO • červenec 2014
žují hlučným chováním. Znovu
žádám o tolerantní a slušné chování, je to vizitka nás všech.
Nyní ještě upozornění. V posledním období se v naší MČ
objevili lidé, kteří zvoní na domovní zvonky a nabízí změnu
distributora energií nebo jiné
produkty. Chtěla bych vás informovat o tom, že to není povoleno, tito lidé se chovají nezákonně
a vy máte právo zavolat na pomoc
městskou policii na telefonní číslo
156.
Protože se blíží konec nejen
školy, ale také volebního období, myslím, že je vhodná doba
k bilancování. V tabulce uvnitř
zpravodaje najdete přehled důležitých investičních akcí, které se
za čtyřleté působení současného
zastupitelstva podařilo realizovat. Nástupní terminál u vlakového nádraží spolu se změnou
názvu železniční stanice, rychlé
zbudování další třídy MŠ, když
jsme po zápisu v roce 2011 zjistili, kolik našich rodičů nemohlo
umístit své děti do předškolního
zařízení. Z dotace magistrátu se
v budově základní školy vyměnily vadné kotle v hodnotě kolem
půl milionu. Zajistili jsme opravu poškozeného povrchu silnice
k silu na Obilní ulici a tlumícího
gumoasfaltu na frekventované
silnici U Viaduktu. Ve spolupráci
s BKOM jsme zamezili nebezpečnému vyvěrání spodní vody na
ulici V Rejích, opravili chodníky
u ZŠ na ulici Jana Broskvy a části Zámecké, dohodli jsme opravu
chodníku na Chrlickém náměstí
bez finanční spoluúčasti MČ a na
rok 2015 opravu chodníku ulice
U Viaduktu. Byla opravena rozpadající se zídka u ZŠ. Po přístavbě dvou tříd MŠ na Šromově ulici
vznikly opět dva právní subjekty.
ZŠ a MŠ na ulici Jana Broskvy se
třemi třídami pro předškolní děti
- jedna z nich je speciální třída pro
děti s vadami řeči a na Šromově
ulici je pětitřídní školka se dvěma
opravenými zahradami.
Za další velmi významný
úspěch považuje současné zastupitelstvo schválení dotace na
zateplení obou budov ZŠ a MŠ
J. Broskvy, i s výměnou oken
a dveří. Tato mnohamilionová investice bude podpořena z financí
MČ jedním milionem korun. Pro
úplnou spokojenost našich žáků
chybí rekonstrukce školní zahrady. I tady jsme požádali o dotaci,
vypracovali projekt a čekáme, zda
bude schválen.
KLUB PŘÁTEL TURISTIKY
CHRLICE vás zve na výlety:
12. 7. 2014
Rájec Jestřebí – zámek – pštrosí
farma – Doubravice (12 km).
Odjezd z Chrlického nádraží
vlakem S2 v 8.15 hod.
26. 7. 2014
Letovice – zámek – město (7 km)
Odjezd z Chrlického nádraží
vlakem S2 v 8.15 hod.
Bližší informace na tel.: 736 112 096
2 V letošním roce budou obnoveny hrací prvky na dětském hřišti
na sídlišti, instalovány nové lavičky a na dvou místech v Chrlicích
objevíte novinku. Knihovničky
s volným půjčováním a doplňováním knih.
Spolu se zavedením volného internetu do parku pod radnicí jde
o zpříjemnění volných chvil našim
občanům.
Ve výčtu realizovaných akcí mi
zbývá doplnit ještě oprava zvonice, výsadba zeleně na březích
Ivanovického potoka a sadu ve
Žlíbkách, kde vznikne také prostor pro sáňkování, revitalizace
výsadby Splavisek. Do podzimu
by měla být zbudována další etapa
cyklotrasy z Rebešovic do Chrlic
na trase Brno–Vídeň. Velmi významná bude i realizace kanalizace na ulici Rebešovická.
Tyto aktivity můžeme doplnit
ještě zavedením velmi zdařilých
akcí jako byly „Pátky v 7 “ v opravené klubovně pod radnicí, společná
setkání jubilantů, vítání nově narozených dětí v kapli CSS, mnoho
sportovních aktivit – volejbalový
turnaj O pohár starostky, petanque
v parku pod radnicí, běh Chrlicemi, Den dětí, společné slavnostní
rozsvícení vánočního stromu.
Pozvánky
Kdo má rád turistické výlety, má možnost využít nabídku
turistického kroužku, milovníci
folklóru se určitě zúčastní Chrlických hodů a Krojovaných slavností, mladé lidi potěší pořádání
Rockového chrlení a diskotéky,
mnozí přijmete pozvání na tradiční akci Burčákové slavnosti v září.
Ráda bych připomněla společné akce s družební obcí Krajné.
Realizace prvního mikroprojektu
spočívala ve spolupráci škol, druhý se zaměřil na spolupráci hasičů
a seniorů.
Co se nepodařilo přes veškerou
snahu a argumentaci : Přesvědčit
město, aby nerušilo trasu MHD
č. 63. Nabídka, abychom provoz
financovali čtyřmi miliony korun
ročně z našeho rozpočtu, je ne­
reálná.
Také stavba kruhového objezdu se odkládá z nedostatku
finančních prostředků, přestože
administrativně je vše připraveno
k realizaci.
Určitě je ještě mnoho věcí, které by bylo potřeba zlepšit. Vítáme
proto všechny nápady a rady z řad
vás, spoluobčanů.
Na závěr vám, vážení čtenáři,
přeji příjemnou dovolenou.
Bc. Ivana Telecká, starostka
Pozvánky • Zprávy z radnice
Chrlické OKO • červenec 2014
ORGANIZÁTOŘI TRHŮ S PODPOROU MČ BRNO-CHRLICE
VÁS SRDEČNĚ ZVOU
NA
ý
k
c
i
l
r
h
C
v sobotu 13. září 2014
za každého počasí od 8.00 do 12.00 hod.
FARMÁŘSKÝ TRH
KDE? V Brně-Chrlicích, na Chrlickém náměstí u radnice
!
e se na Vás
ím
Přijďte, těš
Zprávy z radnice
Ze zápisů Rady a Zastupitelstva městské části
Z 96. schůze Rady konané dne 23. 4. 2014
Rada
–schválila obsah 112. čísla zpravodaje Chrlické OKO.
– schválila pravidla pro poskytování dotací městskou částí Brno-Chrlice.
–doporučila převod pozemků p.č. 1893/288, 1893/292 a 1893/317
k.ú. Chrlice z majetku statutárního města Brna do vlastnictví Jihomoravského kraje.
–vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Úprava hřiště Šromova na pozemku p.č. 790/41 k.ú. Chrlice“ jako nejvhodnější nabídku Petra Uhra za cenu 272.492,- Kč včetně DPH.
–schválila uzavření Smlouvy č. 11098026 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci „VKP Splavisko Projekt péče
a výsadby“, se Státním fondem životního prostředí České republiky.
–
schválila využití záložního internetového připojení radnice jako
bezplatného internetu na Chrlickém náměstí pro občany.
Z 97. schůze Rady konané dne 7. 5. 2014
Rada
–schválila trasu průvodu stárků při akci Krojované slavnosti 2014.
–schválila trasu průvodu stárků při akci Chrlické hody 2014.
–
souhlasila se zapojením Základní školy a Mateřské školy, Brno,
Jana Broskvy 3, příspěvkové organizace do projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní
osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání
pracovníků škol a školských zařízení, Číslo výzvy: 51.
–schválila zadání vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice
společností DEA Energetická agentura, s.r.o. za cenu 269 830,- Kč
vč. DPH.
–schválila propachtování pozemku p.č. 1060 v k.ú. Chrlice paní Pavle
Stulenco.
Z 98. schůze Rady konané dne 20. 5. 2014
Rada
–schválila rozpočtové opatření č. 3/2014.
–doporučila směnu pozemku p.č. 2853 k.ú. Chrlice ve vlastnictví
Vojtěcha Fily a Marie Filové za pozemek p.č. 268/1 k.ú. Chrlice ve
vlastnictví statutárního města Brna.
–schválila propachtování pozemku p.č. 245/3 k.ú. Chrlice panu Františkovi Švarcovi.
–vznesla připomínky k návrhu územního plánu Modřice a k vyhodnocení vlivů územního plánu Modřice na udržitelný rozvoj území.
Z 99. schůze Rady konané dne 4. 6. 2014
Rada
–udělila výjimku při pořádání podniků v rámci kulturní akce Chrlické
hody 2014, spočívající v prodloužení akcí pořádaných v areálu fotbalového hřiště SK Chrlice takto: prodloužení taneční zábavy pořádané
dne 20. 6. 2014 do 1.30 hod. dne 21. 6. 2014, prodloužení hodové
zábavy pořádané dne 21. 6. 2014 do 2.00 hod. dne 22. 6. 2014 a prodloužení hodové zábavy pořádané dne 22. 6. 2014 do 24.00 hod.
–udělila výjimku při pořádání diskoték v areálu fotbalového hřiště SK
Chrlice pořádaných ve dnech 1. 8. a 22. 8. 2014, spočívající v prodloužení diskoték do 2.00 hod. následujícího dne.
–schválila uzavření dodatku ke smlouvám o zřízení a vedení účtů
č. 6984790267/0100, 19-16323621/0100, 122-16323621/0100,
6015-16323621/0100 a 9005-17123621/0100 vedených u Komerční banky.
–doporučila prodej části pozemku p.č. 790/1 a pozemku 790/61 k.ú.
Chrlice užívaných jako předzahrádky rodinných domů.
–doporučila prodej pozemku p.č. 1801 k.ú. Chrlice.
–schválila uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny
se společností CENTROPOL ENERGY, a.s.
–schválila podání výpovědi smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené se společností LIVE TELECOM a.s.
Z 26. zasedání Zastupitelstva
konaného dne 23. 4. 2014
Zastupitelstvo
–schválilo rozpočtové opatření č. 1/2014.
–schválilo rozpočtové opatření č. 2/2014.
–schválilo dodatek č. 1 zřizovací listiny organizační složky Jednotky
sboru dobrovolných hasičů statutárního města Brno, městské části
Brno-Chrlice.
–souhlasilo se stávajícím znění přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby
v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek.
–navrhlo změnu přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného po-
3 Zprávy z radnice
Chrlické OKO • červenec 2014
řádku, ve znění pozdějších vyhlášek tak, že v městské části Brno-Chrlice budou vymezeny prostory, kam je vstup se psy zakázán, takto:
dětská hřiště a veřejně přístupná sportoviště při ulicích:
• Jánošíkova (sídliště)
• Šromova (sídliště)
•V Rejích
•K Lázinkám
• Nad Topoly
•antukové volejbalové hřiště u SK Chrlice.
–souhlasilo s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku při nabízení a poskytování sexuálních služeb na veřejných
prostranstvích.
–navrhlo změny v přílohách obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 17/2011, Požární řád města Brna, ve znění pozdějších
vyhlášek.
– souhlasilo s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2013, kterou se vydává Cenová mapa
stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10.
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice
se uskuteční ve středu dne 10. září 2014 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Chrlice.
Rada městské části Brno-Chrlice nabízí:
l
l
p ro volební strany kandidující v komunálních volbách 2014 do zastupitelstva
MČ Brno-Chrlice ½ strany ke ZVEŘEJNĚNÍ VOLEBNÍHO PROGRAMU
I NZERCI PRO VOLEBNÍ STRANY kandidující do zastupitelstva města
Brna a inzerci pro senátory. Platí podmínky klasické inzerce, úhrada předem.
Inzerci zasílejte na [email protected] nejpozději do 15. září 2014.
Přehled významných investičních akcí a oprav v letech 2010–2014
Název akce
Náklady
Cizí zdroje
Oprava kapličky
2010–2011
stavební práce . . . . . . 416.940,00
VKP Splavisko
Projekt péče a výsadby
(kácení, výsadba, péče)
2010–2015
realizace . . . . . . . . . . autorský dozor . . . . . . Celkem . . . . . . . . . . . EU, Státní fond ŽP
100 %
297.084,00
17.361,00
314.445,00
Oprava kotelny
ZŠ a MŠ Jana Broskvy
Stav
Jihomoravský kraj
190.000,-
ukončeno – záruka
407.869,00
0
ukončeno – záruka
probíhá realizace
Oprava chodníků
( J. Broskvy a Zámecká)
2011
2011
stavební práce . . . . . . 529.296,00
0
ukončeno – záruka
Vybavení nové třídy MŠ
2011
nákup vybavení . . . . . 225.0000,00
0
ukončeno
stavební práce . . . . . . 0
ukončeno – záruka
Oprava klubovny
pod radnicí
2011–2012
Oprava zvoničky
2012
Terminál
chrlické nádraží
Chodník do Olympie
4 Trvání
2012–2013
2013–
stavební práce . . . . . truhlářské práce . . . . celkem . . . . . . . . . . . 754.612,00
13.650,00
768.262,00
248.174,00
stavební práce . . . . . . 2.225.000,00
studie . . . . . . . . . . . . 73.000,00
0
město Brno
1,5 mil. Kč,
Jihomoravský kraj
0,5 mil. Kč
(MČ 225.000,-)
město Modřice
36.500,-
ukončeno – záruka
ukončeno
příprava investičního
záměru města Brna
Zprávy z radnice
Název akce
Chrlické OKO • červenec 2014
Trvání
Oprava hasičky
(klubovna, podlaha
a vrata garáže)
2013
Oprava opěrné zídky
MŠ a ZŠ Jana Broskvy 3
2013
Havárie topného kanálu,
úpravy kuchyně, MŠ Šromova
2013
2013
Vyčištění Tuřanského potoka
2013
Oprava lávky pro pěší
přes Tuřanský potok
Zahrada v přírodním stylu
(úprava školní zahrady
naproti ZŠ Jana Broskvy)
2013–2015
Stavební úpravy
ZŠ a MŠ Jana Broskvy
(zateplení)
2013–2015
stavební práce . . . . . . . .
stolařské práce . . . . . . .
vrata . . . . . . . . . . . . . . .
celkem . . . . . . . . . . . . .
Cizí zdroje
Stav
756.430,00
45.045,00
48.480,00
849.955,00
0
ukončeno – záruka
0
ukončeno – záruka
123.071,50
0
ukončeno – záruka
50.215,00
0
ukončeno – záruka
100.000,00
0
ukončeno
město Brno, EU
cca 16 mil. Kč
(MČ 1 mil. Kč)
příprava
na realizaci
projektová dokumentace 30.129,00
stavební práce . . . . . . . . 889.637,00
celkem . . . . . . . . . . . . . 919.766,00
projektová dokumentace
30.855,00
poradenství . . . . . . . . . . 14.990,00
realizace . . . . . . . . . . . . 1.084.478,00
celkem . . . . . . . . . . . . . . 1.130.323,00
energetický audit,
projektová dokumentace 411.400,00
stavební práce . . . . . . . . 16.800.000,00
celkem . . . . . . . . . . . . . . 17.211.400,00
EU cca 1 mil. Kč
podána žádost
o dotaci z EU
17.981,00
0
ukončeno – záruka
272.492,00
0
probíhá realizace
2011–
projektová dokumentace
434.598,00
Jihomoravský kraj
300.000,-
2011–
inženýrská činnost
(studie, posudky)
projektová dokumentace
celkem . . . . . . . . . . . . . . probíhá jednání
o financování
výstavby
20.170,00
252.000,00
272.170,00
ZŠ a MŠ Jana Broskvy –
úprava kuchyňky MŠ
2014
Výstavba nové hasičské
zbrojnice
Výstavba víceúčelové haly
Úprava hřiště Šromova
(výměna herních prvků,
laviček)
Náklady
2014
0
realizace
dle vyhlášení
dotačního titulu
Částky psané kurzívou dosud nebyly uhrazeny.
Přehled investičních akcí a oprav v letech 2010–2014
bez finanční spoluúčasti městské části
Název akce
Realizace
Komunikace U Viaduktu – zpevnění svahu a krajnice
2012
U Viaduktu – protihlukový povrch komunikace
investor
Stav
80.000,-
Správa a údržba silnic JMK
ukončeno
2012
1.028.000,-
Správa a údržba silnic JMK
ukončeno
Biocentrum Chrlice
2013
20.000.000,-
Státní pozemkový úřad
ukončeno
Přístavba MŠ Šromova
2013
25.500.000,-
město Brno
ukončeno
Cyklotrasa Brno–Vídeň
úsek Přízřenice–Chrlice–Rebešovice
2014–
45.318.471,-
CS Brno–Vídeň,
dobrovolný svazek obcí
probíhá
Oprava chodníků Chrlické náměstí a Zámecká
2014
600.000,-
Brněnské komunikace, a.s.
probíhá
Výsadby ÚSES
– Tuřanský potok
– Ivanovický potok
2013–2014
Náklady
1.668.509,-
město Brno
probíhá
5 Zprávy z radnice • Oznamka
Chrlické OKO • červenec 2014
Přehled úspor a nových příjmů v rozpočtu
MČ Brno-Chrlice dosažených od roku 2010
ÚSPORA
(v Kč/rok)
Zrušení služby na obsluhu webu externistou*
36 000
Zrušení pracovního vztahu s externistou na dotace a finanční kontrolu*
14 400
Zrušení služby auditorů na kontrolu ZŠ a MŠ*
23 595
Personální obměna na ÚMČ
400 000
Snížení mimořádných odměn vyplácených zaměstnancům ÚMČ
100 000
Snížení počtu hodin úklidu radnice
400 00
Úspora na energiích (elektřina, plyn) – centrální zakázka
280 00
Nahrazení záložního zdroje Internetu wifi internetem pro občany
15 000
Úspora na mobilech – centrální zakázka
30 000
Snížení bankovních poplatků
30 000
Změny pojistných smluv
9 146
Zrušení služby v souvislousti se sociálními dávkami
4 822
Nahrazení telefonování ÚMČ z pevné linky telefonováním z mobilních přístrojů
7 800
NOVÉ PŘÍJMY
(v Kč/rok)
Dlouhodobý pronájem klubovny pod radnicí
50 000
Pronájem pozemků pro relaxační zónu
30 000
CELKEM
738 763
SOUČET
818 763
* Tyto práce nyní vykonávají zaměstnanci ÚMČ v běžné pracovní době.
80 000
Ušetřené a nově vydělané peníze je možné použít na jiné, prospěšnější účely jako třeba pokrytí provozu rozšířené mateřské školy nebo na
kvalitnější péči o veřejná prostranství včetně zimní údržby, dále potřebné vzdělávání úředníků, vykrytí sníženého příspěvku od města apod.
Oznamka
Biocentrum Chrlice
Biocentrum vybudované na
území městské části Brno-Chrlice, v sousedství významného
krajinného prvku Splaviska,
je umělou vodní nádrží,
vybudovanou za účelem
zlepšení ekologických
a vodních poměrů
v krajině. Nejedná
se o stavbu přírodního koupaliště! Upozorňujeme občany, že koupání zde
není přímo zakázáno, avšak je
možné pouze na
VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
6 Lokalita Splavisek a Biocentra, včetně nově vybudovaných
přístupových cest, má sloužit
občanům jako klidová zóna
k procházkám, odpočinku,
sportu, cykloturistice a jiným vhodným relaxačním činnostem. Žádáme občany, aby se
zde chovali ohleduplně nejen k přírodě, ale i k sobě
navzájem a nerušili ostatní návštěvníky například nadměrným
hlukem. Motorovým vozidlům je
vjezd na přístupové cesty k biocentru zakázán!
ÚMČ Brno-Chrlice, OHT
Tenisová permanentka
V období duben až září 2014,
a to každé úterý a čtvrtek vždy
od 14.00 do 17.00 hod. je jeden tenisový kurt v tenisovém
areálu Brno-Chrlice bezúplatně přístupný pro chrlické děti
ve věku od 6 do 15 let. Vstup
na kurt je povolen s permanentní vstupenkou (průkazkou), kterou si zájemci mohou
vyzvednout na Úřadě MČ
Brno-Chrlice.
Z města
Chrlické OKO • červenec 2014
FOND MIKROPROJEKTŮ
Mikroprojekt přeshraniční spolupráce Chrlice – Krajné
„Červený kohout nikdy nespí aneb Kdo je připraven, není zaskočen“
Ve dnech 3. a 4. května 2014
se uskutečnila poslední, závěrečná
aktivita mikroprojektu přeshraniční spolupráce Chrlice-Krajné
nesoucího název „Červený kohout nikdy nespí aneb Kdo je
připraven, není zaskočen“. Tento
Programem prvního dne byly
závody v hasičské dovednosti dospělých, které probíhaly na
Chrlickém náměstí a v přilehlém
parku.
Přestože nám počasí příliš nepřálo a sobotní ráno nás přivítalo
projekt, který probíhal v letech
2013 a 2014, byl založen na setkávání chrlických a krajňanských spolků, především hasič-
10ti stupňovým poklesem teplot,
mohli jsme přivítat 10 družstev
hasičů z okolních městských částí
a obcí.
Program druhého dne, určený
pro členy hasičských sborů Krajného a Chrlic, byl zaměřen na
demonstraci hasičské techniky za
účelem výměny vědomostí a zkušeností. Sestával se z návštěvy
Hasičského záchranného sboru
JMK spolu s prohlídkou Požární stanice BVV, kde se účastníci
seznámili s pracovištěm dvou
členů naší jednotky, kteří se věnují hasičskému poslání i ve svém
ských sborů obou obcí. Letošní,
již 11. ročník hasičských závodů
Memoriál Leopolda Šroma se
stal důstojnou tečkou za tímto
projektem.
Ozdobou závodů bylo bezesporu jedno družstvo chrlických
žen, připravených k přátelskému
zápolení v hasičských dovednostech.
profesním životě. Další zastávkou
byla návštěva muzea hasičské
techniky v Oslavanech. Po návratu do Chrlic v odpoledních hodinách jsme se opět ocitli v centru
hasičského zápolení, tentokráte
závodů dětí a mládeže, které se
uskutečnily v areálu tenisových
kurtů.
Závěrem mi dovolte poděkovat
všem zúčastněným nejen tohoto posledního, ale i všech předešlých setkání, které se uskutečnily
v rámci tohoto projektu, za jejich
ochotu, čas a pomoc při organizačním zajištění, našim zastupitelům za reprezentaci městské části
Brno-Chrlice a v neposlední řadě
zaměstnancům úřadu, kteří byli do
těchto akcí zapojeni.
Mgr. Monika Sklenářová,
místostarostka
7 Z města
Chrlické OKO • červenec 2014
Dětský den v Chrlicích
V pátek 30. května se vydaly
děti, ty nejmenší se svými rodiči,
na hřiště u tenisových kurtů.
Byly zde pro ně připraveny
soutěže, dárečky. Nechyběl skákací hrad i občerstvení. Také hasiči
nabízeli dětem k prohlídce hasičské auto. Byla přislíbena ukázka
výcviku psů, ale zůstalo pouze
u slibů. Pejsků jsme se nedočkali.
Opět nás zaskočilo počasí.
Zatímco 30. dubna na slet čarodějnic byl krásný slunečný den,
o měsíc později tj. 30. května
foukal studený vítr a na obloze se
proháněly černé mraky. Přesto si
páteční odpoledne přišlo užít téměř 200 dětí. Zbylé dárečky jsme
předali do mateřské školy a nižších ročníků základní školy.
Chtěla bych jménem MČ
poděkovat všem, kteří se na pří-
Čarodějnické skotačení
Koncem dubna
v předvečer máje,
čarodějnice se scházejí,
ledaskdo už zná je.
Před radnicí
v pět hodin se slétly,
různé modely košťat měly.
Róby jak z retro žurnálu,
nebylo jich jen pomálu.
8 Za zvuků zvonků a píšťal,
tu hudbu Mozart nenapsal,
všichni přeběhli na cviko,
nikdo si nevzal na triko,
neskotačit a hrát si s dětmi.
A počasí už skoro letní,
vybízelo nás k opékání,
špekáčků, buřtů, topinek,
s pomocí tátů, maminek.
pravě a průběhu dětského dne
podíleli.
Manželům Smejkalovým, čtyřem členkám z Klubu žen, panu
Wagnerovi za zajištění občerstvení,
paní Velanové za ochotu vypomáhat s jeho vydáváním, paní Punové
za poskytnutí hraček a sportovního vybavení pro soutěže, hasičům
a hlavně naší mládeži. Letošní
„stárci a stárky“ se dostavili v hojném počtu a pomáhali se soutěžemi. Není vždy jednoduché najít
tolik ochotných pomocníků. Je to
jeden z důvodů, proč pořádáme
den pro děti v pátek a ne v sobotu.
Těžko by se našlo 20 ochotných dospělých. V sobotu bývá
také mnoho akcí v okolí. Tolik
na vysvětlenou pro ty, kterým páteční termín nevyhovuje. Ozvaly
se také hlasy, že by mohly starší
děti závodit v jízdě na kole. To ale
není možné vzhledem k prostoru
a většímu počtu malých dětí nebo
i dokonce kočárků. Rádi ale přivítáme jakékoliv nové návrhy.
Závěrem chci poděkovat naší
městské části, která celou akci finančně zajistila.
Mgr. Jitka Růžičková,
učitelka ZŠ
A stále akční drobotina,
nezdála se být vůbec líná,
snad se tam s námi bavila,
k perníkovce si chodila
pro oplatky a perníčky
plamínky září pod víčky.
Chrličtí páni hasiči,
nachystali nám hranici
ta plála v noci před májem
a nebyl vidět nezájem
o tóny písní co zněly tmou
rozezpívaly duši tvou i mou.
Klub žen děkuje sponzorům:
Radek Wágner, M+K obchod na bytovkách, Bohuš Hunkes,
rodina Grolichová, Daňová a účetní kancelář Ing. Eva Vašková
Za Klub žen Hela Vránková
Školství
Chrlické OKO • červenec 2014
„Slet čarodějnic“
Odpoledne 23. 4. 2014
se uskutečnila na zahradě MŠ
a přilehlých prostorách akce pro
rodiče s dětmi „Slet čarodějnic“.
V kostýmech „přiletěly“ na slet
nejen děti z MŠ, ale také spousta
rodičů, kteří uvítali možnost se na
jedno odpoledne pobavit společně
se svými dětmi a také si prohlédnout krásnou novou zahradu mateřské školy.
Děti celý týden na třídách se
svými učitelkami vyráběly obrázky čarodějnic, ze kterých potom za
pomoci rodičů vytvořily na plo-
tě před školkou „Čarodějnickou
galerii“.
Následoval společný let na
košťatech, smetácích, pometlech
a jiných létacích dopravních prostředcích kolem parku na sídlišti.
Všechny děti, které se letu zúčastnily, dostaly „řidičák“ na koště.
Na zahradě MŠ bylo potom připraveno pro děti občerstvení, které
připravili a přinesli rodiče. Následovalo kreslení čarodějnic křídami
na chodníky, vaření kouzelného
lektvaru a vyrábění amuletu proti
zlým silám.
Součástí programu bylo vystoupení skupiny IN FLAMENUS.
Čarodějnice Melvíra a čaroděj
Merlin povídali dětem o Filipojakubské noci plné kouzel,
otvírání pokladů a tradici pálení
čarodějnic. Velkým zážitkem pro
děti a rodiče byl tanec čarodějnice
Melvíry s hadem. Po akci si mohli všichni hada pohladit, vyfotit se
s ním a také se zeptat na spoustu
zajímavostí ze života hadů – např.
kolik mají mláďat, co a jak často
jedí, jak dlouho žijí atd. Na závěr
čaroděj Merlin zapálil pochodní
připravenou čarodějnici.
Celou akcí nás provázelo aprílové počasí, od sluníčka, vedra
a dusna až po občasné přeháňky
s pár kapkami deště. Snad zázrakem se nám vyhnuly deště
a bouřky, které sužovaly celé okolí
a my jsme si tak mohli užít kouzelné čarodějnické odpoledne.
Děkujeme všem rodičům za
účast a těšíme se na další společnou akci.
Monika Ustohalová, učitelka MŠ
Každá školka má svůj konec, jako měla začátek…
V životě každého člověka
existuje několik mezníků,
kdy něco začíná a končí.
Druhým mezníkem je období
od 3 let věku dítěte. Pro většinu
dětí znamená vstup do mateřské
První etapa vývoje nastává
ihned po narození. Dítě saje, učí
se jíst a postupně ovládat základní fyziologické potřeby. Motorika i pohyblivost dítěte se rychle
rozvíjí hlavně díky hrám s materiálem (písek, voda apod.), napodobováním dospělých, prostými
hrami na „něco“ (na princezny, na
doktory, atd.). Postupně se rozvíjí
řeč a další schopnosti a dovednosti přiměřené věku.
školy. Toto období je ideálním
časem pro navazování nových
vztahů s ostatními dětmi i dospělými. Tříleté děti již prožívají
první přátelské vztahy a začínají
mít schopnost zlepšovat náladu, je-li někomu v jejich okolí
do pláče. Toto sociální cítění
se ve velké míře rozvíjí právě
v kolektivu.
Život jde ale dál a období předškolního vzdělávání jednoho dne
musí skončit. Dítě je zralé nastoupit školní docházku a posunout se ve svém vývoji dál.
12. 6. 2014 proběhlo v mateřské škole pasování dětí 3. roč-
níku z předškoláků na školáky.
Slavnostní akt zahájil divadelní
soubor Tetiny a po jejich úvodu
se předvedli i ti nejmenší, pro něž
byla oslava uspořádána. Opékání
špekáčků, zpěv písní s kytarou
a spaní v mateřské škole s pyžamovou diskotékou, bylo již třešinkami na dortu.
Naše absolventy dělí od lavic
prvních tříd pouze jedny prázdniny. Přejeme jim, ať se všem vydaří, užijí si spousty legrace a do
nového školního roku vykročí tou
správnou nohou.
Petra Putnová,
ředitelka MŠ
MŠ na škole v přírodě –
Jedovnice 2014
„Indiáni, ti se mají,
celý den si jenom hrají…“
Děti z mateřské školy na Šromově ulici měly na hraní 5 dnů.
Druhý květnový týden odjelo 28
dětí a 3 paní učitelky na ozdravný pobyt do Jedovnic, kde se nad
hotelem Terasa vznášel indiánský
duch.
Děti celý týden plnily úkoly
a jejich plněním se postupně mě-
nily na malé, ale statečné indiány.
Vydávaly se za dobrodružstvím
okolo rybníka, nacházely stopy
a určovaly podle nich a dalších
znaků zvířata. Postavily si opravdový totem a vyrobily indiánské
čelenky, které zdobily mnohé indiány a indiánky při karnevalu.
Naučily se šamanské tance, pokřiky a písně, které se nesly celým
hotelem. Na konci pobytu nechyběl ani velký poklad.
Petra Kubíková, učitelka MŠ
9 Školství
Chrlické OKO • červenec 2014
Mladý sportovec
V současné době je stále více
diskutovaným tématem volný čas
dětí. Jejich vztah k jakýmkoli
koníčkům, smysluplné vyplňování
volného času. Vztah k hudbě
nebo ke sportu. Statistiky uvádějí
alarmující čísla o tom, jak málo
se děti pohybují. O kolik méně
času věnují pohybu, o to více času
věnují sezení za monitorem
počítače nebo s tabletem v náručí.
Trpí jejich tělesné, ale i duševní
zdraví. Známé rčení, že ve zdra-
vém těle je zdravý duch, nabývá
velké pravdy a hloubky.
Nechci rozebírat a psát na
téma, o kterém toho již bylo tolik napsáno. Nicméně jsem moc
ráda, že jsem měla možnost setkat se s chlapcem, žákem naší
školy, který byť tělesně postižený,
aktivně sportuje.
Erik Čalkovský je letos žákem 9. ročníku naší ZŠ. Tak
jako ostatní spolužáci byl i on po
úspěšném složení zkoušek přijatý na střední školu. Letošním
rokem pro něj končí základní
vzdělávání.
Kromě toho, že Erik krásně
a velmi rád zpívá a k hudbě má
blízko, místo v jeho životě má už
několik let i sport.
Je členem plaveckého oddílu
SK Kontakt. Protože je upoutaný
na vozík, má svého sportovního
asistenta. S oddílem se zúčastňuje plaveckých závodů po celé naší
vlasti.
Sport mu umožňuje naplnit klukovskou touhu soupeřit, pracovat
na sobě, vítězit, překonávat hranice. Sport jej jistě učí také umět
prohrávat a překonávat nezdary.
Toto jsou věci, které se v životě
hodí každému z nás.
Kéž bychom dokázali motivovat naše děti k tomu, aby si do-
kázaly zvolit smysluplnou zálibu,
která je bude naplňovat a obohatí
jejich život.
Lada Bízová, učitelka ZŠ
Žáci si vyzkoušeli
život ve 20. století
Žáci V.A a devátých ročníků se
zúčastnili pilotáže hry „Osudy
a kariéry“. Jedná se o projekt
Národního muzea, které podporuje výuku československých
a českých dějin 20. století na
základních a středních školách.
Light It Up Blue
2. duben je již několik let
vyhlášen Světovým dnem
porozumění autismu (World
Autism Awareness Day).
Letos jsme se připojili i my
k jeho podpoře tím, že jsme
se zájemci z naší školy oblékli
do modrého oblečení a vyfotili se před školou podle návrhu
Nikoly Šromové, žákyně 9. A,
zformovaní do písmene A (jako
autismus).
Do 3. ročníku oblíbené soutěže „O nejlepší fotku v modrém“,
10 vyhlašované společností APLA
PRAHA, dorazilo téměř 250
fotografií z celé republiky.
Porota se nakonec rozhodla
udělat dvě kategorie „Skupiny
v modrém“ a „Svět je modrý“.
Naše fotografie byla zařazena
do kategorie Skupiny v modrém. V této kategorii jsme získali
krásné 3. místo.
Oceněnou fotografii můžete
vidět i na stránkách školy.
Účast na této akci nás zúčastněné naplnila radostí, že jsme
přispěli dobré věci.
Mgr. Jana Farkasová, učitelka ZŠ
Cílem projektu je přiblížit dětem dobu nedávno minulou a její
důležité milníky s pomocí moderních technologií, digitalizovaného obsahu kulturních institucí a smyšlených příběhů volně
inspirovaných skutečnými životy.
Žáci se během výuky v multimediální učebně naší školy připojili na internet, kde si v úvodu hry
zvolili postavu a dobu narození
(1890-1970). Následovalo stanovení jména a výběr některého z příběhů. Každý žák se seznámil s informacemi o narození, národnosti
a sociálním statusu své postavy.
V dalších fázích života si musel
žák na základě vlastní úvahy a na
pozadí historických událostí vybrat
ze dvou možností, jak by se v dané
době ve skutečném životě rozhodoval. Během několika rozhodnutí
se žáci seznámili na fotografiích se
sbírkovými předměty, které často
vysvětlují události. Na konci hry si
žáci vytiskli životopisy postav, které
posléze v následujících hodinách
byly rozebrány formou prezentací
svých osudů ve hře.
Na základě své herní strategie
žáci analyzovali milníky 20. století obecně. Komplikovanost rozhodování a emoce při hře umocnily vnímání dějinných okamžiků a posloužily ke snadnějšímu
pochopení historických událostí.
Závěrem lze říci, že hra žáky velice bavila, většina ji chtěla hrát
znovu, prožít jiný život ještě jednou a jiným způsobem. Z hodnocení žáků bych uvedla: „Líbilo se
mi zkusit žít v minulém století.“,
„Hra je opravdu skvěle zpracovaná.“ „Dozvím se nové informace.“
a „Zážitek!“.
Více o projektu Dotkni se 20.
století! – www.dvacatestoleti.eu
Mgr. Kateřina Kratinová
učitelka ZŠ
Školství
Chrlické OKO • červenec 2014
Beseda s plukovníkem Emilem Bočkem,
pilotem RAF ve 2. světové válce
Na poslední dubnový den naše
škola požádala o besedu pana
plukovníka E. Bočka, pilota
RAF ve 2. světové válce. Beseda
proběhla v Centru sociálních
služeb v Chrlicích a zúčastnili se jí
někteří jeho klienti a žáci pátých
a devátých ročníků, kteří se
v hodinách vlastivědy a dějepisu
učí právě o druhé světové válce.
Pan plukovník povídal o svém
mládí, poutavě líčil příhody
o svých dramatických přesu-
nech po Evropě v náročné době
světové války. Také žákům vyprávěl o tom, jak se dostal
k pilotům královského letectva
Velké Británie. Poté se žáci měli
možnost ptát. Děti například
Úspěch mladých zdravotníků školy
V tomto školním roce
navštěvovalo 12 žáků
3.–5. ročníku Zdravotnický
kroužek. V něm získali žáci
nové poznatky o lidském těle,
naučili se základy 1. pomoci,
zdokonalili se v obvazové
technice a poznávání léčivých
rostlin, vyzkoušeli si přenos
zraněného kamaráda.
V polovině května se konalo
v areálu Slunečnice v Brně-Černovicích městské kolo Soutěže mladých zdravotníků, které pořádá
oblastní spolek Červeného kříže
v Brně. Naši školu reprezentovali Kateřina Sekaninová, Sabina
Hyttychová, Tomáš Měntiel, Karolína Honzáková a Nela Kuschelová. V konkurenci 9 brněnských
škol si vedli naši žáci velmi úspěšně,
získali 1. místo a tímto vítězstvím
Zájezd do Vídně
Říká se, že Vídeň je jako stará duše. Jenže taková, která
s lehkostí města valčíků inspiruje
starou i novou avantgardu.
nádherně vybavených reprezentačních sálů i soukromých císařských komnat. Ale nejen to.
Společně jsme si prošli privátní
zahrady, vydováděli se v přírod-
si vybojovali postup do krajského
kola této soutěže. Cesta k vítězství
však nebyla jednoduchá, žáci museli
zvládnout přivolání RZP, správně
ošetřit pět různých druhů poranění, oživovat člověka v bezvědomí,
transportovat a obvazovat zraněného. Na 2. místě se umístili žáci ze ZŠ
Chalabalova a 3. místo obsadila ZŠ
Kneslova. Krajské kolo se konalo 6.
června ve Znojmě v okolí Louckého
kláštera. V silné konkurenci se naši
ním labyrintu a od Neptunovy
fontány vystoupali vzhůru ke
Gloriette, letohrádku, jenž nám
poskytl ohromující výhled na
sluncem zalitou Vídeň.
Čas neúprosně letěl a po téměř pěti hodinách jsme se vydali prozkoumat centrum města,
zajímalo, zda-li se pan plukovník ocitl tváří v tvář nebezpečí
v oblacích, jestli se mu podařilo
osobně zneškodnit německou
stíhačku, jestli měl někdy ve
válce hlad, jestli se po válce ještě
někdy setkal se svými kamarády
piloty, jaká že to vyznamenání
nosí na své uniformě, jak náš stát
ocenil hrdinství takových pilotů,
jakým byl on.
Další a další otázky žáky i obyvatele Centra zajímaly a pan plukovník ochotně odpovídal.
Pro všechny přítomné bylo setkání s člověkem, který bojoval za
mír v Evropě s nasazením vlastního
života, jistě velmi silným zážitkem.
Všichni poděkovali panu plk.
Bočkovi velkým potleskem.
Ing. Lada Bízová, učitelka ZŠ
žáci mezi nejlepší družstva neprosadili, přesto získali i díky této soutěži
mnoho nových poznatků a zkušeností. Všem dětem děkuji za vzornou reprezentaci naší školy i města
Brna v krajském kole.
Mgr. Jitka Ruslerová, učitelka ZŠ
zvláště pak jednu z nejvýznamnějších gotických památek, která
patří k tak zvaným „must see“ –
Stephansdom – katedrálu sv. Štěpána. V srdci Vídně jsme strávili
dvě hodiny a poté se vydali zpět
na cestu domů.
Lenka Novotná, učitelka ZŠ
Výsledkem je směs nádherné
architektury a příjemného šarmu.
A právě Vídeň byla cílem našeho
zájezdu, který jsme pro žáky školy
uspořádali k příležitosti oslavy Dne
Evropy, jenž připadá na 9. května.
V 7:00 odvážely dva autobusy
8O účastníků směrem k baroknímu zámku Schönbrunn, honosné letní rezidenci rakouských
císařů. Zde na nás ze všech stran
dýchala jedinečná atmosféra
11 Školství
Chrlické OKO • červenec 2014
Zájmové vzdělávání ve školní družině V
měsíci dubnu ZŠ Bosonožská uspořádala již
IX. ročník speciální olympiády, která se mimo jiné odlišuje
tím, že soutěží tříčlenné týmy
a soutěžící musí prokázat nejen znalosti z oblasti matematiky, přírodovědy, vlastivědy,
českého jazyka, ale také své
čtenářské dovednosti, logický
úsudek, zručnost a schopnost
pracovat v týmu.
v roce 2013/2014
V průběhu roku poskytujeme
dětem příležitost k různým
činnostem, soutěžím a hrám.
Při všech aktivitách je učíme
spolupracovat s ostatními,
vzájemně si pomáhat, správně
komunikovat, porovnávat výsledky
své práce a nenásilnou formou
je vedeme k získávání vědomostí,
zkušeností, dovedností a návyků.
Na podzim jsme mimo běžných
zájmových činností dětem zpestřily
program návštěvou Technického
muzea, kde se děti naučily techniku
batikování hedvábí a zájezdem na
hrad Dolní Kounice, kde jsme se
zúčastnili „mikulášského čertění“.
Poznávací kroužek školní družiny se zúčastnil soutěže „Brněnský
dráček“, kde v konkurenci 14 družstev, obsadil 3. místo. V prosinci
jsme připravily vánoční jarmark,
kde jsme prezentovaly výrobky dětí
a dalších zájemců. Předvánoční čas
byl zakončen vystoupením v Centru sociálních služeb Chrlice a na
Náměstí Svobody v Brně.
Ani v novém roce se děti určitě nenudily. Zúčastnily se soutěže
„Talentmánie“, kde mohly předvést
své dovednosti a vyhrát pěkné ceny,
sportovního odpoledne s různými
soutěžemi a maškarního bálu, kde
si pěkně zaskotačily a zatančily.
Na jaře se děti zapojily do soutěže „O poklad brněnského mincmistra“, kde se nejdříve s průvodcem dověděly něco o historii Staré
a Nové radnice a pak si prohlédly
Mincmistrovský sklep. Za své vědomosti a odpovědi budou zařazeny do slosování o ceny.
Také nás ještě v červnu čeká program „lesní pedagogika“, kdy přijedou myslivci a budou dětem vyprávět a předvádět psy a jiná zvířata
a naučí nás něco o lesním životě.
V průběhu celého roku děti
pracovaly v kroužku keramiky,
kde vytvářely krásná „umělecká díla, v kroužku country tanců
a v poznávacím kroužku, s kterým
navštívily památky města Brna
a poznaly blíže naši obec.
My, vychovatelky školní družiny se snažíme neustále pozorovat
reakce dětí, rozvíjet jejich představivost, aktivitu a potřebu vlastního tvůrčího projevu. Akceptujeme
jejich nápady a fantazii, pomáháme, radíme a vysvětlujeme. Také
rozvíjíme mezi nimi pocit přátelství, lásky a důvěry a cílevědomě
utváříme kolektiv dětí. Našim
úkolem je naučit děti, aby nemyslely jen na sebe, našly hodnotu
v hezkých vztazích mezi sebou
a aby takové vztahy uměly samy
také vytvářet.
Vychovatelky ŠD
Speciální
olympiáda
Příležitosti zúčastnit se této
akce jsme využili a do soutěže
jsme vyslali dvě družstva.
V kategorii 4. ročníků nás
reprezentovalo družstvo ve složení Markéta Putnová, Michal Sosnar a Jan Škamrada,
v kategorii 5. ročníků Andrea
Něničková, Filip Bajnok
a Patrik Buchta. Obě družstva si zaslouží pochvalu za
reprezentaci naší školy, protože se ve velké konkurenci
neztratila. Čtvrťákům blahopřejeme k získání prvního
místa a doufáme, že v příštím
školním roce budeme mít opět
možnost držet jim palce při
obhajobě vítězství.
Mgr. Jana Matějková, učitelka ZŠ
Škola v přírodě
První týden v měsíci červnu
vyrazili prvňáčci za
dobrodružstvím do kouzelnické
školy v Jedovnicích.
Poté, co je kouzelnický klobouk rozdělil do skupin, se
pustili do plnění úkolů – záchrana jednorožce, sbírání kouzelných formulí, péče o kouzelné tvory a získání klíčů k bráně od pokladu. Za každý úkol je
večer čekaly indicie, které je dovedly ke kouzelnému pokladu.
12 Samozřejmě jsme nezapomněli i na učení, včetně výuky
v bazénu, kde si žáci zlepšovali
své plavecké dovednosti. Nejvíce
se dětem líbil výlet do nedaleké
Rudice, kde jsme mimo návštěvy
mlýnu stihli i prozkoumat nedaleký pískový lom.
Mgr. Hýzlová,
Mgr. Bořecká, učitelky ZŠ
***
Současně s prvňáčky vyrazili
za dobrodružstvím na svou školu v přírodě také děti z mateřské
školy. Naši malí kouzelníci se se-
znamovali s přírodními zákony
prostřednictvím různých kouzel a pokusů, které se jim líbily
a hlavně dařily. Nejvíce se dětem
líbila cesta po stopách velkého
kouzelníka k Rudickému propa-
dání a dále návštěva tří čarodějnic, které dětem z neviditelných
obrázků, které namalovaly, udělaly ohnivým kouzlem viditelné.
Mgr. Stiborová, ZŘ,
Mgr. Bártová, učitelka MŠ
Ze společnosti • sport
Chrlické OKO • červenec 2014
Zahradní slavnost 2014
Tak nám to vyšlo.
Alespoň počasí. To ostatní
posoudíte vy ostatní.
První host pan Ladislav Kerndl
zahájil náš bohatý program svými
nestárnoucími songy, které vyvo-
laly u některých i slzy dojetí. Na
druhou stranu druhé pobavil vtipnými glosami ze svého dobrodružného života ze zámořských plaveb.
Program pokračoval dramatickým ztvárněním balady K.J.Erbena – Polednice. Polednici nastudovali a s gustem předvedli uživatelé
Centra sociálních služeb.
Po této baladě nám své umění
předvedl 10letý nevidomý zpěvák
a hráč na trubku Marek Mošna až
z daleké Police nad Metují. Tóny
jeho trubky se rozléhaly po celé
zámecké zahradě. Mladý a nadějný umělec si získal srdce všech přítomných posluchačů.
Jako další vystoupila děvčata ze Základní umělecké školy
Komárov. Jejich první tanec měl
název Vinobraní a představoval cestu vína od zasazení malé
rostlinky až po konečnou fázi –
konzumaci.
Nevidomý učitel Tomáš Pavlán
nás zaujal svou hrou na klávesy.
Turnaj v pétanque
Dobré počasí, příjemné prostředí, možnost setkat se s přáteli
a sklenka dobrého vína, to vše jsou atributy, pro které
Francouzi milují svoji poobědovou kratochvíli – pétanque.
Po něm následovalo druhé vystoupení děvčat ze ZUŠ Komárov
s tancem Vzývání slunce. Snad
i díky jim nám bylo slunce nakloněno a svítilo a hřálo přesně podle
předpisu – ani moc, ani málo.
Netradiční nástroje předvedli
manželé Košíkovi z Líšně. Zazpívali kramářské písně a také se doprovodili hrou na středověkou niněru a jiné hudební nástroje, které
ani nedokážeme pojmenovat.
Každý jistě zná pohádku O dvanácti měsíčkách. Tentokrát jsme ji
měli možnost shlédnout jako operetku v provedení sborů Naděje
a Trylek. Ztvárnění Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře zaručuje vždy
originální a vtipný text a hudbu.
Operu vystřídal svižný rytmus
twistu, opět v podání šikovných
děvčat ze ZUŠ Komárov.
Na závěr vystoupila Lucie Bílá
v podání uživatele CSS Tomáše
Kramosila.
Mimo bohatého programu nabízela zámecká slavnost i možnost
zakoupení výrobků nevidomých
uživatelů a výtvarných umělců
z blízkého okolí.
Atmosféra celého odpoledne
byla umocněna příjemným a profesionálním přístupem moderátorky paní Lenky Solanské.
Děkujeme všem, kteří přišli
a podpořili tuto akci.
Za CSS sepsaly
Pavla Starečková a Věra Černá.
Stejně jako Francouzi sešli se
příznivci této hry v neděli 1. června v chrlickém parku pod radnicí
na druhém ročníku pétanquového turnaje. Deset týmů bylo tvořeno ostřílenými hráči i úplnými
začátečníky.
Hrálo se systémem každý s každým, a po dvou hodinách se ví-
tězem turnaje stal tým Hasiči, na
druhém místě skončili Radniční
a třetí byl tým AVT.
Nechyběla ani ta sklenka vína
a grilované speciality, které pro
nás připravil pan Michal Rovenský.
Marcela Pavlíková,
organizátorka turnaje
Sport
13 Různé
Chrlické OKO • červenec 2014
Přidejte si svoji firmu
zdarma na web Chrlic
FÓRUM
Vážení spoluobčané,
na internetových stránkách
městské části bylo spuštěno diskuzní fórum, kde se můžete vyjadřovat k problematice a dění
v městské části. Přijďte diskutovat
mezi sebou a pokládat dotazy odpovědným lidem z MČ. Věříme,
že Vaše příspěvky budou věcné
a konstruktivní a pomohou nám
společně zlepšit život v naší MČ.
Všichni podnikatelé a drobní
živnostníci, kteří mají provozovnu
v Chrlicích, mají možnost zaregistrovat svoji firmu na webu MČ.
Registrace i uveřejnění v adresáři
firem je zdarma. Registraci provedete na webu MČ v sekci „Adresář firem“, kde dáte „Přidej firmu“.
Věříme, že vytvoříme ucelený přehled a mapu podnikatelských aktivit v naší obci a pomůžeme tím
také k rozvoji Vašeho podnikání.
Informační SMS
Vážení spoluobčané,
chcete dostávat aktuální informace o dění v městské části? Registrujte se do projektu
SOS SMS, který jsme pro Vás
ve spolupráci s JMK připravili.
Na mobilní telefon tak budete
zdarma dostávat informace o naplánovaných kulturních akcích,
Registraci provedete zasláním SMS ve tvaru:
JMK mezera BRNO mezera CHRLICE mezera INFORMACE
mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička
ULICE hvězdička CISLO ORIENTACNI
Text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale pište
bez diakritiky. Příklad SMS zprávy:
JMK BRNO CHRLICE informace ano novak stepan*krizikova*20
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03.
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu
odběratelů informací zařazeni.
Podrobný návod naleznete na stránkách MČ (na úvodní straně
předposlední odkaz).
Brno mění způsob třídění plastů
Město Brno zavádí od letošního
jara jednodušší systém třídění
odpadů. Lidé mohou do žlutých
a klecových kontejnerů nově
vhazovat veškeré použité
plastové obaly a nápojové
kartóny.
Brněnský magistrát a společnost SAKO Brno, která
ve městě zajišťuje svoz a druhotné zpracování odpadů,
k této změně přistoupili jak
na základě podnětů veřejnosti, tak z důvodu nových
poptávek po dalších druzích
vytříděných plastů ze strany
zpracovatelů v jihomoravském
regionu.
Co přináší tato změna lidem
v Brně? Nově je možné do žlutých a klecových nádob vhazovat veškeré plastové obaly. To
znamená, že kromě pet láhví do
těchto kontejnerů patří navíc igelitové tašky, sáčky a fólie, nebo
třeba vymyté plastové kelímky
od potravin a plastové nádoby
od čisticích prostředků, pracích
prášků a aviváží. Stejně jako doposud mohou lidé do žlutých nádob třídit také nápojové kartóny.
Přesný výčet najdou lidé na žlutých a oranžových samolepkách
přímo na kontejnerech.
Pozor na podomní prodejce
Na začátku je mnohdy
neodolatelná nabídka, na konci
bývají oči pro pláč. Tak trochu
ve stínu předváděcích akcí, věrně
zachycených v dokumentárním
filmu Šmejdi o manipulativních
obchodních praktikách, zůstali
podomní prodejci. Jejich chování
a cíle jsou přitom v mnohém
velmi podobné.
14 Právě kvůli rizikům, které podomní prodej představuje, se některé obce a města před časem
rozhodly chránit své obyvatele
a podobní prodej na svém území zakázat. Přestože také po celém Brně platí zákaz podomního
prodeje, městská policie se stále
setkává s případy, kdy dochází
k jeho porušování. Společnostem,
které se dopustí tohoto správního
blokovém čištění a hrozících nebezpečích.
Registrovat se můžete pomocí Vašeho mobilního telefonu. Cena přihlášení stojí 3,- Kč (vč. DPH). Všechny SMS, které Vám v rámci projektu
přijdou, jsou pro Vás zdarma.
Jak správně třídit
odpady v Brně
Společnost SAKO Brno se
na změny v třídění plastů připravovala již od začátku letošního roku. Ředitel společnosti
SAKO Jiří Kratochvil k tomu dodává: „V těchto týdnech
proběhne rozsáhlá komunikační kampaň, která bude veřejnost
o změnách v třídění plastů informovat. Nejpodrobnější informace
o třídění odpadů a jeho využití
v Brně najdou lidé například na
našich internetových stránkách
www.sako.cz nebo na letácích,
které budou od června k dispozici na všech pobočkách magistrátu
a na úřadech brněnských místních
částí.“
V Brně najdete téměř 1 100 kontejnerů na plasty a nápojové kartóny. Vhazovat do nich můžete:
l pet láhve a plastové nádoby,
l sáčky, tašky a fólie,
l plastové kelímky a krabičky
od potravin,
l výrobky z plastů,
l krabice od nápojů a potravin,
l další obaly znázorněné na
žlutých a oranžových samolepkách na kontejnerech.
Kontakt na společnost
SAKO Brno, a.s.:
Ing. Jana Švestková,
tisková mluvčí SAKO Brno, a.s.
[email protected],
tel.: 602 772 191
deliktu, hrozí pokuta až do výše
200 000 Kč.
Podomním prodejem se rozumí podomní nabídka spojená
s prodejem zboží či poskytováním služeb. Za nabídku se obecně
považuje taková forma prezentace, která je přímo spojena s možností koupě zboží, poskytnutí
služby nebo alespoň jejich závazného objednání. Podomního prodejce poznáte snadno: má u sebe
zboží, které je možno na místě
koupit nebo je schopen přímo
na místě poskytnout konkrétní
službu (např. broušení nožů, nůžek apod.). Stejně tak je připra-
Různé • Inzerce
Chrlické OKO • červenec 2014
ven Vám hned ukázat nabízené
zboží či s Vámi sepsat smlouvu
nebo závaznou objednávku služby. Jedinou povolenou výjimkou
je situace, kdy se prodejce předem
(telefonicky či písemně) dohodne
na návštěvě. Podmínkou však je,
že nabízející musí mít předem
vyjádřen výslovný souhlas druhé
strany k uskutečnění takové nabídky.
Budete-li mít sebemenší pochybnosti o tom, zda člověk,
který zazvonil u Vašich dveří,
nepřichází za účelem podomního
prodeje, rozhodně ho odmítněte.
Poté bezodkladně zavolejte na
linku 156, aby strážníci mohli Váš
poznatek prověřit a zabránit dotyčnému v dalším protiprávním
jednání.
Na závěr je potřeba zmínit, že
podomní prodej je nutno odlišovat od reklamy. V tomto případě
Rychlé letní večeře
jde o takovou formu prezentace,
která není přímo spojena s možností koupě zboží, poskytnutí
služby nebo alespoň jejich závazného objednání (roznášení
letáků, získávání kontaktních
údajů apod.)
P. Šoba, Městská policie Brno
Náplň:
150 ml smetany ke šlehání
200 g polotučného tvarohu
2 lžíce moučkového cukru
jahody
Postup:
Zelný salát
1/2 hlávky menšího zelí
1 červená paprika
1 cibule
1 nožka silného libového párku
1 malá sklenička majonézy
5 dkg strouhaného sýru cihly
3 lžičky cukru
sůl, pepř
1 lžička plnotučné hořčice
ocet, olej
Zelí najemno nakrájíme, dáme
do misky, pokapeme olejem, octem, osolíme, opepříme a přidáme cukr. Promícháme a necháme
chvíli odležet.
Mezitím nadrobno nakrájíme
cibuli, párek, papriku a nastrouháme cihlu. Vše přidáme do zelí
a promícháme. Nakonec přidáme
majonézu a hořčici, případně dochutíme solí. Podáváme chlazené
s čerstvým pečivem.
Křehké palačinky
s tvarohovou
šlehačkou a jahodami
Na náplň ušleháme smetanu do
pevné šlehačky a opatrně promícháme s tvarohem a cukrem.
Usmažené palačinky potřeme
tvarohovou náplní, na kterou poklademe na plátky nakrájené jahody.
Těsto:
250 ml mléka
5 lžic hladké mouky
sůl
3 žloutky
3 bílky ušleháme na sníh
olej na smažení
Dobrou chuť a hezké letní dny
přeje
Anežka Stránská
Inzerce
MALÍŘSKÉ-NATĚRAČSKÉ PRÁCE
www.malovani-vrana.cz
l Malba místností od 16 Kč/m2
l Nátěr celých dveří od 300 Kč
l Provádíme – nátěry fasád,
l Nově malování na klíč.
oken, radiátorů, aj.
l Na přání provádíme úklid.
l Množstevní sleva 250 Kč.
777 844 033
OTEVÍRACÍ DOBA
AUTODOPRAVA
Jan Karpíšek
Pondělí 7.00 – 13.00
Úterý 13.00 – 19.00
Středa 7.00 – 13.00
Čtvrtek 13.00 – 19.00
Pátek 7.00 – 13.00
Sobota
zavřeno
Neděle zavřeno
Kontejnery do 5 tun – Chrlice
Nabízí: – odvoz suti
– odvoz komunálního odpadu
– dovoz písku a stavebního materiálu
KADEŘNICVÍ
mobil: 602 753 568 | www.adkarpisek.cz
Zámecká 5, 643 00 Brno-Chrlice
Zámecká 74, Chrlice Hana Pešková, Objednávky na tel. 776 118 596
www.hanule.jex.cz
15 ELPEMA – Petr Máca
ZLATNICTVÍ
Zdeněk Novotný
U Lesíčka 18, 620 00 Brno-Brněnské Ivanovice
provádí:– veškeré opravy šperků a hodinek
– zakázku i z doneseného materiálu
– snubní prsteny
– rytecké práce
– výkup
Nabízí:
Prodej: – zlatých a stříbrných šperků
– hodinek, hodin a budíků
Otevřeno:
Po–Pá 9.00–12.00; 13.00–17.00
Tuřanské nám. 5
tel.: 545 232 279
KADEŘNICTVÍ
A KOSMETIKA
Ivana
vám nabízí:
Kadeřnictví dámské: po–pá 8–19 hod.
Kadeřnictví pánské a dětské: po–pá 13–19 hod.
Objednávky na 545 219 094 a 606 882 314
Tuřanská 55, Brno-Tuřany.
Těšíme se na Vás!
• K osmetika, pedikúra, manikúra: na objednávku. tel.: 605 541 837
• Permanentní make-up: na objednávku, tel.: 777 086 915
• Relaxační, sportovní a lymfatické masáže:
každou sudou středu, objednávky na tel.: 545 219 094
• Prací prostředky (dovoz z Rakouska): dle stávající nabídky
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
telefon: 731 934 071
e-mail: [email protected]
servis plynových kotlů všech značek a provedení
servis plynových karem a průtokových ohřívačů
v případě potřeby osazení originálními náhradními díly
pravidelné roční periodické a preventivní prohlídky
důkladné vyčištění kotlů kondenzačních i konvenčních
váš kotel jak plynový, tak elektrický bude vžďy v dobré kondici
převzetí záručního servisu
nastavení a seřízení plynových spotřebičů pomocí moderní
diagnostiky
výměny plynových kotlů
měření a regulace – vždy se najde řešení
rekonstrukce topných systémů
realizace a rekonstrukce odtahů spalin, komínové systémy,
odkouření
kotle na uhlí a pelety včetně automatických kotlů
elektroinstalace slabo i silnoproud
rcvize elektrických rozvodů a zařízení
rcvize plyn
voda, plyn, topení
uvádění plynových a tepelných elektrických spotřebičů do provozu
projekční a konzultační činnost
příznivé ceny a bohaté zkušenosti
CHRLICKÉ OKO 113/2014. Vydává MČ Brno-Chrlice. Řídí redakce: Mgr. M. Sklenářová, Mgr. J. Růžičková a Mgr. A. Zbořil, Adresa: Chrlické nám. 4, 643 00 Brno, tel.: 545 427 211, 545 427 210,
e-mail: [email protected] Registrováno pod č. MK ČR E 12151. Určeno místním občanům. Náklad 1400 výtisků. Redakce si vyhrazuje právo dodané příspěvky redakčně upravit, za obsahovou
správnost odpovídá autor. Redakční uzávěrka tohoto čísla 11. 6. 2014. Nevyžádané rukopisy se nevracejí a nejsou archivovány. Uzávěrka příštího čísla 15. 9. 2014. Tisk: Jaroslav Olejko, OLprint Šlapanice.
Download

Oko 113_2014_.pdf - Chrlice