ročník 19, číslo 110 | prosinec 2013
Chrlické OKO
informační zpravodaj městské části Brno-Chrlice
www.chrlice.brno.cz
Milí spoluobčané,
přeji vám spokojené, klidné a šťastné vánoční svátky,
naplněné radostí ze společně strávených dnů v rodinném kruhu.
Do nového roku 2014 vám všem připíjím především na zdraví
a přeji mnoho osobních i pracovních úspěchů, lásku, spokojenost a obyčejné lidské štěstí.
Slovo starostky
Vážení občané,
kvapem se blíží jedny z nejhezčích svátků v roce, letos
pro mnohé příjemně propoje-
Klubovna
pod hasičkou
opět v provozu
str. 3
Pochod svatého Martina
str. 5
str. 7
Zápis do 1. ročníku
základní školy str. 8
Vítání občánků
a setkání
jubilantů
my, ženy, ji za moc idylickou
nepovažujeme. To, že se snažíme ostatním členům rodiny
zajistit svátky plné pohody,
ubírá často předvánočnímu času právě tu tolik očekávanou
poetiku. Zkuste letos místo
generálního úklidu navštívit
vánoční koncert, pěknou výstavku dětských výrobků či jinou akci, na kterou vás srdečně
zve nejen naše MČ. Věřím, že
vám to pomůže vyvolat v mysli
tu pravou poezii Vánoc.
Pozvánky
Výsledky hlasování v MČ
Brno-Chrlice
str. 3
Škola v přírodě
ny s volnými víkendovými dny.
Většina z nás se na ně těší, ale
nyní přichází ta méně oblíbená fáze – přípravy. Především
Bc. Ivana Telecká, starostka
str. 10
Dýňobraní 2013 str. 11
Advent v Chrlicích
1. 12.Rozsvícení stromu u radnice,
v 17.00 hod., hra na trubku –
Dominik Němec
13. 12.Vánoční prodejní jarmark šk. družiny
při ZŠ a MŠ, od 15.30 do18.00 hod.,
v jídelně ZŠ
14. 12.Farmářský trh se zabijačkou,
od 8.00 do 12.00 hod., na Chrlickém nám. u radnice
15. 12. Adventní zamyšlení v kapli CSS, v 17.00 hod.
15. 12.Rybova mše vánoční, sbor Naděje a Trylek,
v 18.00 hod., společenský sál CSS
24. 12.Setkání u radnice pod vánočním stromem,
začátek v 15.00 hod., punč a čaj pro zahřátí!
Zprávy z radnice
Chrlické OKO • prosinec 2013
Ze zápisů Rady a Zastupitelstva městské části
Z 78. schůze Rady konané dne 25. 9. 2013
Rada
–schválila obsah 109. čísla zpravodaje Chrlické OKO.
–schválila uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování uzavřené se
sdružením OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.
–schválila pronájem pozemků v zemědělských honech Padělky, Horní
louky a Lázinky společnosti Relax Brno-Chrlice, o.s. za účelem vybudování a provozování sportovní a relaxační zóny.
–uložila Úřadu městské části Brno-Chrlice požádat o změnu kategorie
svěřeného majetku u pozemku p.č. 1060 k.ú. Chrlice z kategorie předškolní zařízení, školy a školská zařízení do kategorie ostatní nemovitý
majetek.
–schválila výpůjčku dvou vysoušecích zařízení od České republiky – Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.
–souhlasila s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou pro umístění stavby „Areál
firmy Giometal s.r.o.“ v průmyslovém areálu při ul. Tovární 7, Brno.
Z 79. schůze Rady konané dne 9. 10. 2013
Rada
–schválila trasu průvodu při akci Pochod sv. Martina a svěřila místostarostce vyřízení zvláštního užívání komunikace pro tuto akci.
–
souhlasila s kácením keřů rostoucích na pozemcích p.č. 2023/1
a 2023/2 k.ú. Chrlice na náklady nájemce těchto pozemků.
–souhlasila s provedením stavebních úprav v bytě č. 6 v bytovém domě
Ctiradova 27 za stanovených podmínek.
Z 80. schůze Rady konané dne 22. 10. 2013
Rada
–schválila termíny uzávěrek příspěvků do zpravodaje Chrlické OKO
pro rok 2014.
–schválila harmonogram termínů schůzí Rady městské části Brno-Chrlice pro rok 2014.
–schválila zadání zakázky na dodávku a montáž vybavení interiéru klubovny pod hasičskou zbrojnicí Pavlu Svobodovi za cenu 54.510 Kč
včetně DPH.
–vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Provádění zimní údržby místních komunikací na území městské části Brno-Chrlice“ jako
nejvhodnější nabídku společnosti FALKY s.r.o. za cenu 260.029 Kč
včetně DPH ročně.
–vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu „VKP Splavisko Projekt
péče a výsadby“ jako nejvhodnější nabídku společnosti Kaisler s.r.o.
za cenu 297.084 Kč včetně DPH.
–schválila podání výpovědi společnosti QNET CZ s.r.o. ze smlouvy
o připojení k internetu a síti Qcity včetně všech dodatků.
–souhlasila s podnájmem pozemků společnosti Agro Brno-Tuřany a.s.
do 30. 9. 2014.
–schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – klubovny pod radnicí – se společností Víno Rovenius s.r.o.
–schválila ukončení nájmu pozemků p.č. 131 a p.č. 154 v k.ú. Chrlice
pronajatých panu Ing. Martinu Stehlíkovi a paní JUDr. Janě Stehlík
Mezníkové dohodou ke dni 31. 12. 2013 a schválila pronájem těchto
pozemků panu Ing. Ladislavu Hlouškovi a paní Bc. Radce Hlouškové.
–neměla námitek proti dotčení pozemku p.č. 2125 k.ú. Chrlice prodloužením vodovodního řadu za stanovených podmínek.
–nesouhlasila se záměrem společnosti Brněnská obalovna s.r.o. „Rozšíření palivové základny obalovny živičných směsí v Brně-Chrlicích
s kapacitou 240 tun živičné směsi za hodinu“ z důvodu rizika zvýšení
emisí.
Z 81. schůze Rady konané dne 6. 11. 2013
Rada
–schválila pravidla pro užívání klubovny pod hasičskou zbrojnicí.
–jmenovala pana Davida Skalu s účinností od 1. 1. 2014 na pracovní místo vedoucího organizační složky Údržba městské části Brno-Chrlice.
–schválila poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč Sportovnímu klubu
Chrlice na provoz sportovní činnosti.
–souhlasila s umístěním bezpečnostních kamer vně i uvnitř klubovny
pod radnicí za stanovených podmínek.
–neschválila neuplatnění valorizace nájemného vůči nájemci Česká pošta, s.p.
–schválila umístění stožárku o výšce 1,5 m na střechu základní školy nájemcem části střechy Liborem Vajglem za stanovených podmínek.
–schválila zadání dodávky a montáže dřevěné lávky pro pěší přes Tuřanský potok panu Petru Uhrovi za cenu 50.215 Kč vč. DPH.
Z 82. mimořádné schůze Rady
konané dne 14. 11. 2013
Rada
–schválila zadání zpracováni dokumentace pro podání žádosti o dotaci na
akci Zahrada v přírodním stylu - ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice
společnosti Hřiště, s.r.o. za cenu 30.855,- Kč včetně DPH.
Z 22. zasedání Zastupitelstva
konaného dne 6. 11. 2013
Zastupitelstvo
–schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace ve výši 4.000.000,- Kč od
Jihomoravského kraje na spolufinancování výstavby hasičské zbrojnice
JSDH.
–schválilo podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí v rámci LIV. výzvy Ministerstva životního prostředí na akci Zahrada v přírodním stylu – ZŠ a MŠ Jana Broskvy,
Brno-Chrlice.
–schválilo spolufinancování projektu „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana
Broskvy 3 Brno-Chrlice“ z vlastních zdrojů ve výši 1.000.000 Kč.
–schválilo zřizovací listinu Mateřské školy Brno, Šromova 55, příspěvková organizace.
–nesouhlasilo s návrhem změny Územního plánu města Brna na pozemku p.č. 931/1 v k.ú. Chrlice spočívající v úpravě hranic a vzájemnou výměnou funkčních ploch (bydlení – zeleň) a v navýšení hodnoty indexu
podlažních ploch na tomto pozemku.
–souhlasilo s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se
vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10.
–schválilo harmonogram termínů zasedání Zastupitelstva městské části
Brno-Chrlice pro rok 2014 takto: 12. 2., 23. 4., 25. 6., 10. 9.
Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice v roce 2014
12. února
2 23. dubna
25. června
10. září
(zahájení v 17.00 hodin)
Zprávy z radnice
Chrlické OKO • prosinec 2013
Uzávěrky zpravodaje Chrlické OKO
v roce 2014
Vydání
Termín vydání
ročník 20, číslo 111
březen
ročník 20, číslo 112
říjen
15. 9.
ročník 20, číslo 115
prosinec
ročník 20, číslo 114
23. – 31. 12. 2013 bude
12. 2.
14. 4.
červenec
Upozorňujeme občany, že ve dnech
Uzávěrka
květen
ročník 20, číslo 113
PROVOZ ÚŘADU V DOBĚ VÁNOC
Zavřen
o
Úřad městské části Brno-Chrlice uzavřen
z důvodu čerpání dovolené zaměstnanci úřadu.
11. 6.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Renata Jelínková
tajemnice Úřadu městské části Brno-Chrlice
12. 11.
Klubovna pod hasičkou opět v provozu
V letošním roce proběhla významná rekonstrukce klubovny
pod hasičskou zbrojnicí, kdy byla provedena rekonstrukce hygienického zařízení, kuchyně,
podlah, zárubní, rozvodů vody
a kanalizace, elektroinstalace,
vzduchotechniky. Dále byla provedena opatření proti vlhnutí zdiva, krbová vložka, výměna oken.
Klubovna byla posléze vybavena
novou kuchyňskou linkou na
míru a dalším potřebným nábytkem. Městská část Brno-Chrli-
ce vydala na tuto akci celkem
806.095 Kč.
Snad nikoho nepřekvapí, že
následoval požadavek na stanovení nových, přísnějších pravidel
užívání klubovny. Pravidla schválila Rada dne 6. 11. 2013 a již
nyní si podle nich můžete klubovnu rezervovat, od prosince je
klubovna plně v provozu.
Celé znění nových pravidel naleznete na webových stránkách
městské části www.chrlice.brno.
cz v sekci Pronájem kluboven
MČ. Zde uvádíme pouze stručně
z jejich obsahu:
Rezervace se provádějí na telefonním čísle 602 747 936 nebo
emailem na [email protected]
Zdarma mohou užívat klubovnu občanská zájmová sdružení
působící na území městské části
Brno-Chrlice v oblasti kultury,
mládeže, tělovýchovy, sociální
a zájmové činnosti a dále Zvonica, Klub důchodců Chrlice, Chrlický pěvecký sbor, Automotoklub
Chrlice. Ostatní uživatelé platí za
pronájem klubovny 1210,- Kč za
den. Tuto částku a dále kauci
ve výši 1000,- Kč je třeba složit
tři dny předem na pokladně Úřadu městské části Brno-Chrlice.
Máme naději, že řada z Vás bude využívat možnosti pronajmout
si nově opravenou klubovnu pro
různé společenské akce i za těchto
nových podmínek. Těšíme se, že se
Vám bude v klubovně líbit.
Mgr. Renata Jelínková
tajemnice
Úřadu městské části Brno-Chrlice
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. a 26. října 2013
Výsledky hlasování v MČ Brno-Chrlice
Volební účast: 63,06 %
Pořadí podle
získaných hlasů
Číslo volební
strany
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
20
4
11
21
6
17
2
23
3
15
18
9
5
10
22
24
13
15
16
Název volební strany
Česká strana sociálně demokratická
ANO 2011
TOP 09
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Strana svobodných občanů
Strana zelených
Česká pirátská strana
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Dělnická strana sociální spravedlnosti
politické hnutí Změna
HLAVU VZHŮRU – volební blok
Strana soukromníků
LEV 21 – Národní socialisté
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Suverenita – Strana zdravého rozumu
Veškeré informace o výsledcích hlasování ve všech volebních okrscích v ČR a v zahraničí najdete na www.volby.cz
Platné hlasy
celkem
353
322
201
147
140
131
112
76
64
31
22
13
10
8
2
2
2
1
ÚMČ Brno-Chrlice, OHT
3 Pozvánky – přání • Oznamka
Chrlické OKO • prosinec 2013
Chrlický Klub žen zve malé i větší děti na
MAŠ ARNÍ PLES,
který se bude konat v neděli - 26. ledna 2014.
I tentokrát se pohádkové i nepohádkové postavičky sejdou ve 14 hodin
ve společenském sále CSS (zámku), vchodem ze zahrady.
Ples se koná pod záštitou MČ Brno-Chrlice, všichni jsou srdečně zváni!
V koloběhu věků je to jen vteřina,
když něco končí, hned jiné začíná.
Jde o to, udělat vždy správný krok.
Sbor dobrovolných hasičů Chrlice
přeje všem občanům klidné vánoční svátky
a novém roce 2014 hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti!
Chrlický KLUB ŽEN
srdečně přeje všem překrásné svátky
a šťastný nový rok!
Oznamka
PŘERUŠENÍ DODÁVKY
VODY
Brněnské vodárny
a kanalizace, a.s.
si dovolují upozornit odběratele,
že z důvodu budování nového
propoje zásobovacího vodovodního řadu DN 400, zajišťujícího
řeku Svitavu – dále do Brněnských Ivanovic),
bude v pátek
dne 6. 12. 2013 od 15.00 hod.
do 7. 12. 2013 do 9.00 hod.
přerušena dodávka
pitné vody.
Náhradní zdroje pitné vody
budou umístěny :
1. Parkoviště před areálem tenisových kurtů, ul. Blűmlova –
zateplená cisterna, v případě
jakéhokoli počasí.
2. Parkoviště před obchodem na
sídlišti, ul. Pěkná – nezateplená cisterna, pouze v případě, že
teplota neklesne pod –1 ˚C.
dodávku pitné vody do městských částí Tuřany (kromě letiště), Dvorska, Chrlice, Holásky,
Brněnské Ivanovice (včetně ulice Kaštanové, a to od mostu přes
4 Žádáme občany, aby se
na uvedenou dobu vodou
PŘEDZÁSOBILI !!!
Svoz komunálního
odpadu o vánočních
svátcích
Vážení občané,
svoz komunálního odpadu v Brně
bude o vánočních svátcích probíhat jako ve všední dny podle běžného harmonogramu svozu.
Pouze svoz odpadu ze středy
1. ledna 2014 se přesouvá na
čtvrtek 2. ledna 2014 a svozový
harmonogram tohoto týdne se
tak o jeden den posune.
Úklid po svátcích
VÁNOČNÍ STROMKY můžete rozřezat a uložit k popelnicím nebo stejně jako veškerý
ostatní objemný odpad předat na
sběrná střediska odpadu.
Odpověď na otázku kam
s odpadem najdete na
www.sako.cz
Informace
k označení domů
Nejen pro potřebu rychlého zásahu záchranných složek (lékaře,
hasičů) je nutná orientace v obydlených oblastech. Označení ulic
a číslování domů vychází ze zákona o obcích. Ve městě Brně jsou
budovy na veřejných prostranstvích a ulicích označeny číslem
popisným a číslem orientačním.
Podle zákona je povinností
vlastníka nemovitosti označit ji
Oznamka • Z města
popisným a orientačním číslem
na vlastní náklady.
Tabulka s popisným číslem je
obdélníková s bílými číslicemi na
černém podkladu, tabulka s orientačním číslem je také obdélníkového tvaru s červenými číslicemi na
bílém podkladu. Z orientačních
důvodů je vhodné tabulky umístit
u hlavního vchodu do objektu tak,
aby byly viditelné z veřejného prostranství. Domovní tabulky jiného
tvaru a barevného provedení jsou
neplatné.
Za nedodržení této povinnosti
může obec uložit sankci.
ÚMČ Brno-Chrlice,
Odbor výstavby a územního rozvoje
Chrlické OKO • prosinec 2013
Poslání sbírky:
Jak se říká: „rok s rokem se sešel“
 sběr finančních prostředků na
a je tu opět Tříkrálová sbírka,
pomoc lidem v nouzi a realizakterou pořádá Charita České
ci této pomoci prostřednictvím
republiky. Koná se vždy první dva
charitních projektů a služeb,
týdny v lednu (1.–14. ledna ),
 výchova veřejnosti k charitativnímu cítění, k vědomí že mezi
kdy dobrovolníci se zapečetěnými
námi žijí lidé, kteří se ocitli
kasičkami navštěvují domácnosti,
v obtížné životní situaci a poaby prosili o dar pro potřebné a šířili
sláním Charity je jim pomáradostnou novinu o narození Krista.
hat,
 šíření radostné zvěsti o narození pána Ježíše Krista do všech
domácností.
V naší městské části se sbírka
uskuteční v sobotu 4. 1. 2014.
Rádi mezi sebou uvítáme nové
koledníčky, kteří posílí a omladí
naše skupinky. Budeme se těšit!
Hiclová Marie, Zámecká 21
koordinátorka Tříkrálové sbírky
Z města
Pochod svatého Martina
V neděli 10. 11. 2013 jsme se
jako každý rok sešli před naší zákl.
školou. Tam jsme čekali na příchod sv. Martina s družinou, kterého jsme pak v průvodu s lampiony a rolničkami následovali
chrlickými ulicemi až na tenisové
hřiště. Letos se nás díky pěknému
počasí sešlo hodně. Na konci cesty
děti dostaly za odměnu čokoládové zlaťáky a pak je čekalo překvapení. Na hřišti už měl připravené
rekvizity fakír, který předvedl
svou ohnivou show. Pro děti byl
připravený čaj a pro rodiče svařené víno na zahřátí. Závěrem chci
poděkovat p. Němcovi za půjčení
Den válečných veteránů
Od roku 1919, rok po ukončení
krvavých bojů první světové
války, je každoročně 11. listopadu
uctívána památka padlých.
V České republice se zavedla
tato tradice od roku 2001.
Také vedení radnice uctilo
v předvečer tohoto významného
dne své hrdiny.
K důstojnému pietnímu aktu
u pomníku padlých z obou svě-
koní, manželům Smejkalovým za
občerstvení, Klubu žen, MČ Chrlice, městské policii a všem kdo
pomáhali s přípravami akce.
Markéta Petláková (Klub rodičů)
tových válek přispěla účast členů
sboru dobrovolných hasičů ve
slavnostních uniformách, kteří drželi čestnou stráž, přítomnost dětí s rozžatými lampióny
a hudební doprovod mladého
trumpetisty Dominika Němce.
Za zvuku slavnostní fanfáry byla
k pomníku položena kytice květů
a při státní hymně uctili zastupitelé MČ Brno-Chrlice památku
padlých hrdinů.
Bc. Ivana Telecká, starostka
5 Z města • Školství
Chrlické OKO • prosinec 2013
Výcvik členů JSDH Brno-Chrlice
Ve dnech 19. října a 2. listopadu
proběhl praktický výcvik členů
jednotky sboru dobrovolných
hasičů. Byl zaměřen na použití
izolačního dýchacího
přístroje (IDP), jeho kontrolu
před použitím a hlavně na jeho
použití za nulové viditelnosti –
prohledávání zakouřeného
prostoru a záchranu osob.
Zorníky masek byly zakryty,
aby simulovaly zakouřený prostor. Hasiči pracovali minimálně
ve dvojici. Učili se za těchto pod-
mínek vzájemně komunikovat
a spolupracovat při prohledávání
prostoru, ve kterém byli na různých místech figuranti představující zraněné osoby. Ty pak museli
společnými silami a v co nejkratší
době dostat ven ze zakouřeného
prostoru. Každý si může zkusit
zavázat oči a projít se takto po
svém bytě, kde na rozdíl od hasiče všechno zná. I tak to pro něj
nebude nic jednoduchého. Hasiči
proto musí tuto činnost trénovat
a pracovat podle taktických postupů, aby v případě, že budou
muset takto zasahovat, byli připraveni.
Hasiči však nejezdí jen k požárům, ale i technických zásahům, na které musí být také
připraveni. Z tohoto důvodu
proběhl dne 9. listopadu výcvik
členů, kteří mají oprávnění řezat
motorovou pilou.
Martin Prokeš, velitel JSDH
Školství
Projekt „Podpora logopedické prevence“ v mateřské škole
MODRÁ PLANETA, MLUV SPRÁVNĚ DO SVĚTA
MŠMT vyhlásilo v červnu 2013
Rozvojový program Podpora
logopedické prevence
v předškolním vzdělávání.
Obecným cílem programu je
zvyšování kvality předškolního
vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávání pedagogických
pracovníků rozvíjejících řečové
dovednosti dětí předškolního
věku, tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním
vzdělávání.
Na zpracování projektu bylo
velmi málo času. I přesto se podařilo naší ZŠ a MŠ uspět v celostátním boji a projekt získat.
Náplň projektu je nutné splnit
během 4 měsíců a je rozdělena
do 3 částí:
1. Vzdělávání pedagogických pracovníků – probíhá
formou kurzů poskytujících základní informace o řeči a jejím
vývoji, vybavení dovednostmi
k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči, vhodnost
pedagogických přístupů k dětem
6 s narušenou komunikační schopností (zejm. metody vzdělávání,
motivace dětí, rozvoj spolupráce
s rodiči). Proškolení se týká čtyř
učitelek, které po jeho absolvování budou logopedickými asistent-
3. Zajištění vybavení pracovišť
moderními pomůckami pro řečovou výchovu ve škole.
První společná akce MŠ s dětmi a rodiči proběhla v měsíci říjnu.
Jednalo se o jazykové odpoledne,
kami a mohou provádět zvýšenou
logopedickou prevenci v MŠ.
2. Tvorba a realizace školních
projektů na podporu rozvoje řeči
u dětí předškolního věku, včetně
spolupráce s rodiči. Mateřská škola naplánovala 3 společná setkání
s rodiči.
jehož cílem bylo rozvíjet jazykové
a komunikační dovednosti u dětí
předškolního věku a spolupráce
s rodiči. Pro děti byly ve třech třídách připravené různé úkoly právě
z těchto oblastí. Odpoledne bylo
provázané pohádkami O perníkové
chaloupce, O veliké řepě a O pej-
skovi a kočičce, jak vařili dort. Děti
si u vstupu do MŠ vyzvedly kartičky, na které dostávaly za splněné
úkoly razítko. S rodiči prošly všemi
třídami MŠ a zopakovaly si nadřazené a podřazené pojmy, hrály
paměťové hry, tvořily množná čísla,
hledaly dvojice obrázků, protiklady,
tvořily přídavná jména, hledaly rozdíly mezi pravdou a lží, opakovaly
zvuky domácích zvířat, skládaly dle
dějové posloupnosti pohádku a vyprávěly příběh, určovaly počty slov,
slabik a první hlásku ve slově, tvořily zdrobněliny, hledaly co do skupiny nepatří... a mnoho dalšího. Při
hrách nešlo o kvantitu splněných
úkolů, ale o kvalitu a proto odměny
byly nachystané pro všechny děti.
Naši nejmenší si domů odnášeli
foukací větrníky, které se používají
v logopedii pro nácvik správného
dýchání a nechyběla ani sladká tečka na závěr. S organizací odpoledne
nám pomáhali žáci 9. tříd a jejich
třídní učitelé.
Druhou aktivitou bylo čtení
s rodiči. Této akci předcházely návštěvy knihoven. Děti z 5. a 6. třídy
MŠ navštívily nově otevřenou pobočku knihovny v Brně-Chrlicích
Školství
Chrlické OKO • prosinec 2013
v Centru sociálních služeb, pro
ostatní třídy nachystala velmi pěknou přednášku paní knihovnice
v prostorách knihovny Jiřího Mahena v Brně-Tuřanech.
20. a 21. 11. odpoledne se sešli
rodiče s dětmi ve svých kmenových třídách. Každá třída měla
připravenou pohádku, kterou si
přečetli společně s paní učitelkou,
někde se do čtení zapojili i rodiče. Na základě pohádek byly opět
připraveny pro děti i rodiče hry
a úkoly, jako např. jazykolamy, pohybové hry, hledání dle slovní ná-
povědy, čí je to maminka, rytmizace a také vyrábění, při kterých si
děti nejen povídaly, ale procvičovaly i jemnou motoriku.
Třetí akcí, která se uskuteční
v prosinci bude vystoupení dětí.
Každá třída si připraví dramatizaci pohádky nebo básničky
a v rámci svých vystoupení ji děti
předvedou nejen rodičům, ale
i kamarádům z ostatních tříd MŠ.
Naší snahou bylo ukázat rodičům, že logopedická prevence se
netýká pouze vadné výslovnosti
hlásek a že je potřeba děti rozví-
jet komplexně ve všech oblastech.
Bez dobré motoriky, dostatečně
rozvinutého zrakového a sluchového vnímání, slovní zásoby, gramatiky a dalšího, se nemůže kvalitně rozvíjet ani řeč.
Žákům 9. tříd a jejich učitelům
děkujeme za výpomoc při realizaci
prvního odpoledne s rodiči. Rodičům děkujeme za jejich hojnou
účast, která nás mile překvapila
a velmi potěšila a za zpětnou vazbu.
Poděkování patří i učitelkám z mateřské školy, které projekt realizují.
Petra Putnová, vedoucí učitelka MŠ
byl zaměřen na turistiku a poznávání přírodních zajímavostí
v okolí Jedovnice. Cíle každodenních výletů byly např. Rudický
větrný mlýn, Rudické propadání,
skalní útvar Kolíbky, Arboretum
ve Křtinách. Dětem třetích i pátých tříd se velmi líbila i návštěva
farmy místního chovatele, kde
nás všechny překvapila rozmanitost i množství chovaných druhů
živočichů.
O zábavu a pestrý program se
po celé dny staral dospělý doprovod. Děti chodily do lesa, hrály
kolektivní a společenské hry, malovaly, zpívaly a tancovaly. Kromě
práce ve skupinách měly děti také
možnost se projevit individuálně
při různých činnostech, důraz byl
zde kladen na kamarádské soužití
spolužáků v kolektivu třídy i v celém ročníku. Škola v přírodě byla
završena karnevalem v maskách,
na který se děti velmi těšily, připravily si zajímavé kostýmy a také
si to při tanci náramně užily.
Škola v přírodě byla dětmi
i učitelkami velmi pozitivně hodnocena a určitě přispěla k jejich
vzájemnému poznávání.
Mgr. Jitka Ruslerová,
Mgr. Jitka Růžičková
vedoucí školy v přírodě
pro 3. a 5. třídy
Škola v přírodě
První a druhý týden v říjnu
vyjeli naši „třeťáci a páťáci“
na školu v přírodě do malebné
oblasti Moravského krasu.
Hotel Terasa leží na břehu rybníka Olšovce v Jedovnici uprostřed lesnaté krajiny bohaté na
množství rybníků a přírodních
zajímavostí. Žáci byli ubytováni
v luxusně zařízených 4 a 5-lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Ve zmodernizovaném objektu se nachází i dvě
prostorné místnosti vhodné pro
výuku, stylově zařízená restaurace a krásná terasa s výhledem na
rybník, která se dá využívat k výuce. Děti byly nadšené hlavně z bazénu, několikrát během pobytu se
koupaly a dováděly zde se svými
kamarády.
V hotelu nám vařili chutnou
domácí stravu vhodnou pro děti,
bohatou na ovoce, mléčné výrobky i maso. Děti dostávaly přiměřené porce jídla, vždy na požádání
dostaly přidáno. Setkali jsme se
zde se vstřícným a ochotným přístupem personálu.
Krásné podzimní počasí nám
po oba týdny umožnilo splnit
všechny části výchovně vzdělávacího plánu.
Žáci třetích tříd se každý den
před obědem a také odpoledne
vydali zkoumat okolí. Náročnější
byla celoodpolední vycházka do
Rudického propadání. Součástí
vycházky byla návštěva větrného mlýna. Všichni byli okouzleni krásnou podzimní přírodou
v okolí pískového lomu.
Páté třídy plnily aktivity z projektu Od semínka k lesu. Program
7 Školství
Chrlické OKO • prosinec 2013
Zápis do mateřské
školy
Probíhá opět výhradně elektronicky v termínech od 3. do 28. 2.
2014, a to na webové adrese
http://zapisdoms.brno.cz/.
Zápis do 1. ročníku
základní školy
Zápis proběhne v budově školy
dne:
17. 1. 2014 od 13.00 do 17.00
18. 1. 2014 od 9.00 do 12.00
K zápisu je nutné přinést:
Rodný list dítěte

Žádost o přijetí dítěte

k zákl. vzdělávání
(rodiče dětí z jiných MŠ
vyplní při zápisu)
Vyplněný zápisní list

(rodiče dětí z jiných MŠ
vyplní při zápisu)
OP zákonného zástupce

Sborový zpěv

Od 4. ročníku výuka
informatiky
Od 7. ročníku výuka

němčiny, španělštiny
a ruštiny
Využívání moderní
didaktické techniky
(PC, interaktivní tabule,
multifunkční učebna)
Zapojování do projektů,

bloková výuka
Široká nabídka volitelných
předmětů
Volnočasové aktivity žáků

v budově školy – ZUŠ
Smetanova a soukromá
hudební škola Lídl Music
Široká nabídka kroužků

Nabízíme:
Od mateřské školy výuka

angličtiny, pokračování
v 1. třídě ZŠ
Zajištění individuálního

přístupu k žákům
Rozvoj talentovaných

a nadaných žáků
8 kanceláři budovy ZŠ dne
v
11. 2. od 7.30 do 17.00 hod,
12. 2. 2014 od 7.30 do 17.00
hod a 25. 2. 2014 od 7.30 do
14.00 hod.
v úřední dny na Odboru

školství, mládeže
a tělovýchovy Magistrátu
města Brna, Dominikánské
nám. 3, u pověřených
pracovnic
Odevzdání přihlášky
v MŠ
Nabízíme:
Od mateřské školy

bezplatná výuka angličtiny,
pokračování v 1. třídě ZŠ
Logopedické prevence ve

všech třídách MŠ
Logopedická třída

Třídy s menším počtem

dětí
Interaktivní tabule – hravá

forma učení
dukativně-stimulační
E
skupinky pro děti
předškolního věku
(„příprava na 1. třídu ZŠ“)
lynulá návaznost při
P
přechodu na základní
vzdělávání – snadnější
adaptace dítěte
Jak získat přihlášku
do MŠ?
Přihlášku mohou rodiče získat
od 3. 2. do 28. 2. 2014:
prostřednictvím internetu

na adrese: zapisdoms.
brno.cz (portál bude
aktualizován v průběhu
ledna)
Vyplněnou přihlášku v papírové podobě je nutné odevzdat
osobně ve vybrané MŠ. Při jejím předání budou pověřeným
pracovníkem MŠ zkontrolovány vyplněné údaje na základě předloženého občanského
průkazu rodiče a rodného listu
dítěte. Vyjádření dětského lékaře na žádosti o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání nelze
předkládat v kopii, vždy je třeba
předložit originál!
Rodiče mohou v době sběru přihlášek přihlásit dítě do libovolného
počtu MŠ. Odevzdávání přihlášek
proběhne v kanceláři budovy ZŠ
v pondělí 3. března a úterý 4. března 2014 od 7.30 do 16.30 hod.
Podrobnější informace budou
zveřejněny na www.zschrlice.cz.
Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří celé ZŠ a MŠ, který
proběhne ve dnech 17. 1. 2014 od
13.00 do 17.00 a 18. 1. 2014 od
9.00 do 12.00 hod.
Kontakt:
Tel.: 5 45 219 112,
604 247 432
E-mail: [email protected]
Web: www.zschrlice.cz
Školství
Chrlické OKO • prosinec 2013
Halloween
párty
Školní žákovský parlament
uspořádal dne 31. 10. 2013
„Halloween párty“. Na akci jsme
se připravovali téměř měsíc.
Bylo potřeba přichystat
výzdobu, zajistit plakáty,
hudbu, občerstvení.
Za pomoci vyučujících výtvarné výchovy a pracovních činností
vyrobily děti strašidla, netopýry,
dýně a spoustu dalších ozdůbek.
Pak naši parlamentáři navrhli
a vytvořili plakáty a své spolužáky pozvali i krátkým hlášením ve
školním rozhlase.
O tom, že jejich snaha nebyla
zbytečná, se přesvědčili záhy všichni. Na párty k nám totiž zavítala
spousta strašidel, pirátů, kouzelnic, upírů i upírek, čertíků, vodníků, zvířátek, zkrátka nejrůznějších
pohádkových postav. Všichni si
společně zatancovali, zasoutěžili,
nuda u nás neměla šanci. Celou
párty letos moderovali žáci 9. B,
kteří se postarali o skvělou hudbu a pohodovou atmosféru. Velice
jim tímto děkujeme.
A nyní několik názorů přímo
od účastníků. Anežka Poláčková, 4. A: „Byla tam velká zábava.
Nejvíce mě bavilo podlézání pod
tyčí. A líbily se mi všechny masky a hry.“, Markétka Putnová,
4. A: „Byly dobré soutěže.“, Vojtěch Krupica, 4. A: „Halloweenská
párty se mi líbila, líbila se mi tam
hudba.“
Za školní žákovský parlament
Mgr. Viera Grendárová,
učitelka ZŠ a vedoucí ŠŽP
Žáci naší školy vysázeli stromky v lese
V únoru zahájili žáci 4. ročníku
se svými třídními učitelkami
práci na projektu „Od semínka
k lesu s Motorolou“, který
připravil Rezekvítek a zúčastnilo
se ho celkem asi 300 žáků.
Tento projekt zaměřený na enviromentální výchovu přesahoval
i do následujícího školního roku,
zahrnoval všechna čtyři roční období, takže letošní páťáci v listopadu zakončili projekt splněním
závěrečných aktivit, zpětnými
vazbami žáků a vytvořili výstupní
plakát, na kterém měli možnost
zhodnotit, jak se jim projekt líbil,
co všechno se díky němu naučili
nového a jaké zážitky a zkušenosti si ze školního projektu odnáší do života. V týdnu od 18. do
22. listopadu byly jejich práce
i s fotkami vystaveny v sídle ombudsmana v Brně na Údolní ulici.
Z názorů dětí vyplynulo, že projekt o lese je velmi zaujal, umožnil
jim absolvovat dva výukové programy přímo v prostředí lesa.
Projekt byl zakončen terénním
výukovým programem v lese mezi
Soběšicemi a Útěchovem. Krásné
podzimní počasí, nádherně zbarvená příroda a dobrá nálada díky
skvělé organizaci akce Rezekvítkem provázela obě třídy při výsadbě dubů v lese. Za pomoci dobrovolníků z firmy Motorola si děti
užily báječný den. Musely splnit
chopily způsob lesního hospodaření. Nejvíce se žáci těšili na sázení
dubů. Každý žák si mohl zasadit
dvě až tři sazenice dubů v lesní
školce, při této činnosti jim pomáhali pracovníci z Motoroly. Na
konci tohoto terénního programu našli žáci podle připravených
ve skupinách pět různých úkolů,
za jejich úspěšné zvládnutí získaly
indicie, které je dovedly k připravenému pokladu. Nejprve si děti
prakticky ověřovaly své znalosti
o lese hledáním přírodnin a pobytových znamení živočichů, dále
si vyzkoušely svou obratnost při
prolézání 3D pavučiny, vyslechly
si příběh o Aničce, na kterém po-
značek ukrytý poklad a převzali si
glejty zakladatelů lesa. Věřím, že
se děti někdy v budoucnu zajdou
podívat na tuto část lesa, jehož
spoluzakladateli se staly. Díky tomuto projektu získaly děti mnoho
poznatků , ale hlavně kladný vztah
k lesu i přírodě.
Mgr. Jitka Ruslerová
učitelka ZŠ
9 Chrlické OKO • prosinec 2013
Ze společnosti
Vítání občánků a setkání jubilantů
Podzimní vítání občánků
a setkání jubilantů se většinou
vyznačují krásným slunečným
počasím. Nejinak tomu
bylo i tentokrát.
Alespoň si dopoledne rodiny se svými malými přírůstky
mohly udělat krásné fotografie
v upravené zámecké zahradě.
V té době byly ještě v plném
květu všechny trvalky, které
vysadila a velmi ráda opečovává jedna obyvatelka Centra sociálních sužeb.
Dopoledne se v kapli Centra
na vítání malých občánků sešel rekordní počet rodinných
příslušníků, což je krásným
a velmi potěšitelným důkazem toho, že rodinná pospoli-
10 tost funguje neustále v každé
době.
Odpoledne na jubilantské slavnosti bylo menší překvapení. Po
vystoupení Báry Dostálové místo chrlických dětí vystoupil pár
mladých tanečníků, několikanáPříští vítání chrlických občánsobných mistrů České republiky ků a jubilantská slavnost se budou
v juniorských standardních a la- konat v sobotu 29. března 2014.
tinskoamerických tancích. Byla
Na toto setkání se s celou kulto velká změna, která netradičně turní komisí těší předsedkyně
oživila tuto společnou oslavu.
Věra Černá.
Ze společnosti • Sport • Různé
Chrlické OKO • prosinec 2013
Dýňobraní 2013
Před podzimními prázdninami
pořádáme dýňobraní.
Ať dýně vlastní nebo kupované
rády vás vždy s nimi přivítáme.
Umíte panáky a dýně vyřezat ?
Na různé výtvory přijďte se podívat !
Ostatním pak dáte ochutnat,
co z dýní jste upekli a navařili,
aby vás všichni pochválili.
Za pomazánky, buchty, kompoty
i recepty na všechny ty dobroty
srdečné díky a těšit se budem,
že za rok u kašny s dýní se sejdem.
Věra Černá, Klub žen
Sport
Nohejbalový turnaj
V sobotu 12. října proběhl
na tenisových kurtech
již třetí ročník turnaje
v nohejbalu.
Celkovým vítězem se už potřetí stal tým Sympaťáci z Modřic.
Akci jsme zakončili posezením u pivečka a grilováním domácích klobásek.
Letos se sešlo devět tříčlenných
týmů. Hrálo se systémem každý
s každým, a vzhledem k výborné
sportovní atmosféře a příjemnému slunečnému počasí se ještě
odehrálo superfinále.
Za sportovní komisi
M. Pavlíková
Různé
Přidejte si svoji firmu
zdarma na web Chrlic
FÓRUM
Vážení spoluobčané,
na internetových stránkách
městské části bylo spuštěno diskuzní fórum, kde se můžete vyjadřovat k problematice a dění
v městské části. Neváhejte diskutovat mezi sebou a pokládat dotazy
odpovědným lidem z MČ. Věříme,
že Vaše příspěvky budou věcné
a konstruktivní a pomohou nám
společně zlepšit život v naší MČ.
Všichni podnikatelé a drobní
živnostníci, kteří mají provozovnu v Chrlicích, mají možnost zaregistrovat svoji firmu na
webu MČ. Registrace i uveřejnění v adresáři firem je zdarma.
Registraci provedete na webu
MČ v sekci „Adresář firem“,
kde dáte „Přidej firmu“.Věříme,
že vytvoříme ucelený přehled
a mapu podnikatelských aktivit v naší obci a pomůžeme tím
také k rozvoji Vašeho podnikání.
SMS
Vážení spoluobčané,
chcete dostávat aktuální informace o dění v městské části? Registrujte se do projektu
SOS SMS, který jsme pro Vás
ve spolupráci s JMK připravili.
Na mobilní telefon tak budete
zdarma dostávat informace o naplánovaných kulturních akcích,
blokovém čištění a hrozících nebezpečích.
Registrovat se můžete pomocí
Vašeho mobilního telefonu. Cena
přihlášení stojí 3,- Kč (vč. DPH).
Všechny SMS, které Vám v rámci
projektu přijdou, jsou pro Vás zdarma.
Registraci provedete zasláním SMS ve tvaru:
JMK mezera BRNO mezera CHRLICE mezera INFORMACE
mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička
ULICE hvězdička CISLO ORIENTACNI
Text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale pište
bez diakritiky.
Příklad SMS zprávy:
JMK BRNO CHRLICE informace ano novak stepan*krizikova*20
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03.
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu
odběratelů informací zařazeni.
Podrobný návod naleznete na stránkách MČ (na úvodní straně
předposlední odkaz).
11 Různé • Recepty
Chrlické OKO • prosinec 2013
Konečně mateřské centrum v Chrlicích!
Do Brna-Chrlic jsem se přistěhovala před pár lety. Jako
maminka na mateřské dovolené
jsem často řešila, jak si zpestřit
čas trávený doma s malým dítětem. Mnohokrát jsme se s dalšími maminkami bavily, že by bylo
dobré, kdyby i v Chrlicích vzniklo
nějaké mateřské centrum. Žádná
z nás však nenašla odvahu se do
toho pustit.
Jaké bylo mé překvapení, když
jsem na konci prázdnin na vývěsce
objevila pozvání na otevření Mateřského centra DOMA. Samotného
slavnostního dopoledne jsem se sice
nezúčastnila, ale při první příležitosti jsem se svou dcerou a dvěma
syny zamířila do prostor chrlického
zámečku, která jsou vyhrazena centru. Čekalo nás příjemné prostředí
se vším, co je potřeba pro hraní dětí
a posezení pro rodiče, doplněné laskavým úsměvem a uvítáním paní
Mgr. Lucie Rovenské. Touto cestou
bych jí ráda poděkovala, že v sobě
našla tu odvahu a nám ostatním tím
dala možnost příjemně strávit chvíle s našimi dětmi a ostatními rodiči,
a to nejen z Chrlic.
V mateřském centru je možné
si každý den dopoledne jen tak
pohrát, pro rodiče je tu možnost
si posedět u dobré kávy. Pondělní
dopoledne je vyhrazeno cvičení
pro maminky, o děti se mezitím
starají dvě bezva hlídací tety.
V úterý cvičí maminky s dětmi, středeční odpoledne probíhá
muzikohraní pro rodiče s dětmi,
bubnování a dramaťáček pro děti
od 3 do 6 let. Čtvrteční dopoledne je věnováno hrátkám s barvičkami a odpoledne probíhá hodina
moderního tance pro starší děti.
Kromě pravidelných kroužků se
konají přednášky, kurzy aranžování, zábavná dopoledne pro
tatínky s dětmi a každý měsíc je
zpestřen sobotní pohádkou.
Jsem velmi ráda, že už i Chrlice mají své mateřské centrum,
kde mohou smysluplně trávit čas
rodiče se svými dětmi. Přijďte se
také podívat, věřím, že nebudete
litovat.
Mgr. Lenka Přikrylová,
občanka Chrlic
„Jednoduché“ cukroví z babiččiny krabice
na vánoční stůl
Před vánocemi se času
nikdy nedostává, a proto při
přípravě vánočního pečiva
neodmítejte pomoc dětí.
Využijte jejich ochoty a nadšení. Všichni rádi vzpomínáme, jak jsme vypichovali
těsto, přebírali rozinky či
potírali kolečka marmeládou. Dopřejte dětem, aby
i ony si uchovaly v paměti
tyto nezapomenutelné chvíle a provoněnou cukrovím
vánoční atmosféru.
12 Drobné cukroví
bez zaležení
25 dkg másla
25 dkg hladké mouky
5 lžic bílého vína
Ze zpracovaného těsta vykrájíme kolečka, upečeme a ještě
horké obalíme v mletém cukru
s vanilkou.
Recepty • Inzerce
Šátečky bez zaležení
25 dkg hladké mouky
25 dkg másla
3 žloutky
3 polévkové lžíce rumu
Nádivka:
15 dkg mletého cukru
15 dkg mletých ořechů
sníh z 3 bílků
Zpracujeme těsto a necháme
1 hodinu v chladu odpočinout.
Pak z těsta uděláme asi 50 kuli-
Chrlické OKO • prosinec 2013
ček, které rozválíme na oválek.
Doprostřed dáme nádivku, oválek přehneme do tvaru šátečku
a okraje k sobě přitiskneme. Pečeme v hodně horké troubě. Ještě
teplé šátečky posypeme mletým
cukrem s vanilkou.
Vykrajované
ořechové rohlíčky
20 dkg mletých ořechů
20 dkg mletého cukru
1 vejce
rum
kakao
marmeláda

trochu mletých piškotů
na zahuštění
Zpracujeme v těsto, vyválíme,
vykrájíme rohlíčky a upečeme.
Na upečené rohlíčky dáme náplň a polejeme čokoládovou polevou.
20 dkg hladké mouky
12 dkg másla
6 dkg mletého cukru
1 žloutek
JOGA
Pečené kuličky
Náplň:
30 dkg hladké mouky
20 dkg másla
1 vanilkový cukr
1 žloutek
Z těsta vyválíme váleček,
nakrájíme na kousky, do každého
zabalíme lískový oříšek a upečeme. Horké kuličky obalíme
v mletém cukru.
Klidné prožití vánočních
svátků přeje
Anežka Stránská.
Inzerce
v Chrlicích
Ústav sociální péče
pro děti i dospělé
Úterý 16.30–17.30 Joga pro děti
Úterý 19.10–20.10 Powerjoga pro dospělé
Čtvrtek 18.30–19.30 Powerjoga pro dospělé
S dětmi cvičí Markéta:
[email protected] • 731 418 577
Powerjoga Lenka:
[email protected] • 737 448 079
Rodinný dům v Chrlicích na prodej
Rodinný dům Chrlice se dvěma samostatnými byty, orientovaný na
východ a západ s výbornou dostupností do centra Brna. Celková plocha pozemku činí 145 m2, užitná plocha cca 200 m2, obytná plocha
cca 140 m2. K domu náleží dvůr 38 m2. Dům je částečně podsklepen.
775 674 544, [email protected]
13 Zakázkové TRUHLÁŘSTVÍ
Petr Kořínek, U Dráhy 11, Brno-Chrlice
Nabízíme výrobu nového nábytku z lamina i masivu:
kuchyně, komody, ložnice, šatní skříně, postele a jiné,
výměnu kuchyňských linek – dřezů, dvířek apod.
Kontakt: mobil – 607 983 950 • [email protected]
www.uver-na-bydleni.cz
Stačí jednou zavolat!
84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.
až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
hypotéky?
ávajícího úvěru nebo
st
ní
vá
co
an
fin
re
o Máte zájem
vat své bydlení?
Chcete stavět nebo modernizo
Chcete kupovat byt nebo rodinný dům?
nejvýhodnější podmínky v regionu
Nabízím Vám osobní pomoc při výběru řešení Vašeho úvěru.
Všechny nabídky jsou připravovány na míru pro Vás a ZDARMA.
Osobní jednání přímo u klienta doma!
www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce
773 989 822
„JOY“ optik
k03-100x70_personal_CMYK.indd 1
Finanční poradce:
13.5.2013 15:41:09
Tuřanka 2a (u kapličky) 627 00 Brno-Slatina
OTEVÍRACÍ DOBA:
Vám nabízí
• zhotovení dioptrických brýlí na předpis i bez předpisu
• široký sortiment brýlových skel včetně multifokálních,
fotochromatických, dioptrických barevných i dalších
• opravy brýlí + čištění ultrazvukem + servis
• kontaktní čočky + roztoky, pouzdra
• sluneční brýle značkové, POLAROID + sluneční podvěsy
• doplňky k brýlím: pouzdra, mikrovlákna, čisticí roztoky
• lupy, dalekohledy, teploměry, barometry, meteostanice
• poradenství
Po, St, Čt 9.00–12.00 13.00–16.30
Út
9.00–12.00 13.00–17.30
Pá
9.00–12.00 13.00–15.00
Tel.: 548
210 990
e nás,
Navštivu tpro
jsme tpokojenost
vaši s
KADEŘNICTVÍ
A KOSMETIKA
Ivana
vám nabízí:
Kadeřnictví dámské: po–pá 8–19 hod.
Kadeřnictví pánské a dětské: po–pá 13–19 hod.
Objednávky na 545 219 094 a 606 882 314
Tuřanská 55, Brno-Tuřany.
Těšíme se na Vás!
• K osmetika, pedikúra, manikúra: na objednávku. tel.: 605 541 837
• Permanentní make-up: na objednávku, tel.: 777 086 915
• Relaxační, sportovní a lymfatické masáže:
každou sudou středu, objednávky na tel.: 545 219 094
• Prací prostředky (dovoz z Rakouska): dle stávající nabídky
Igor Kahánek, tel.: 608 776 618
Zlatnictví
Zdeněk Novotný
provádí:– veškeré opravy šperků a hodinek
– zakázku i z doneseného materiálu
– snubní prsteny
– rytecké práce
– výkup
Prodej: – zlatých a stříbrných šperků
– hodinek, hodin a budíků
Otevřeno:
Po–Pá 9.00–12.00; 13.00–17.00
Tuřanské nám. 5
tel.: 545 232 279
AUTODOPRAVA
Jan Karpíšek
Kontejnery do 5 tun – Chrlice
Nabízí: – odvoz suti
– odvoz komunálního odpadu
– dovoz písku a stavebního materiálu
mobil: 602 753 568 | www.adkarpisek.cz
Zámecká 5, 643 00 Brno-Chrlice
CHRLICKÉ OKO 110/2013. Vydává MČ Brno-Chrlice. Řídí redakce: Mgr. M. Sklenářová, Mgr. J. Růžičková a Mgr. A. Zbořil, Adresa: Chrlické nám. 4, 643 00 Brno, tel.: 545 427 211, 545 427 210,
e-mail: [email protected] Registrováno pod č. MK ČR E 12151. Určeno místním občanům. Náklad 1400 výtisků. Redakce si vyhrazuje právo dodané příspěvky redakčně upravit, za obsahovou
správnost odpovídá autor. Redakční uzávěrka tohoto čísla 18. 11. 2013. Nevyžádané rukopisy se nevracejí a nejsou archivovány. Uzávěrka příštího čísla 12. 2. 2014. Tisk OLprint Šlapanice.
Download

Slovo starostky - Chrlice