Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.
Fiyat Analiz Raporu
21.04.2014
1
Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu
İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 22.06.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
Seri: VII, No: 128.1 Pay Tebliği’nin 29. Maddesi 2. Fıkrası çerçevesinde Deniz Yatırım Menkul
Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanmış ve yayımlanmıştır.
Fiyat Tespit Raporu’na ilişkin Hazırlanan Analiz Raporu’nda 7. Kısımda bulunan fiyata ilişkin
değerlendirmelerimizin dışında kalan tüm bilgi ve veriler izahname ve A1 Capital Menkul
Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu’ndan alınmıştır.
1. Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş.
2000 yılında kurulan Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. (‟Arbul Entegre” ve/veya ‟Şirket”),
10.800 m2 kapalı alan ve 11.145 m2 açık alanda yer alan ana üretim makina parkuru ve stok
alanı ile Tekirdağ, Çorlu’da hizmet vermektedir. Şirket’in genel yönetim merkezi İstanbul,
Bahçelievler’de yer almaktadır.
1.1.
Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Kayıtlı sermaye tavanı 62 milyon TL olan Arbul Entegre’nin çıkarılmış sermayesi 20 milyon TL’dir.
Ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortak
Sermaye Payı (TL) Oranı (%)
Arif Cerit
15.631.000
78,16%
Sinem Fatma İstikbal
2.244.000
11,22%
Abdulkadir Cebeci
2.125.000
10,63%
Toplam
20.000.000 100,00%
Şirket’in çalışan sayısı 31.12.2013 itibariyle 81’dir.
1.2.
Faaliyet Konusu
Arbul Entegre’nin ana faaliyet konusu, satın aldığı ham kumaşı boyama ve apre adı verilen
terbiyeleme işleminden geçirerek; renkli, desenli ve talebe göre çeşitli özellikler kazandırılmış
nihai kumaş üretmektir.
Şirket’in ürettiği boyalı kumaşlar, konfeksiyon üreticisi firmalar tarafından satın alınmakta ve
tüketicilere yönelik; kadın, erkek, çocuk giyiminde kullanılan çeşitli giyim ürünleri üretiminde
kullanılmaktadır.
2
2. Mali Tablolar
2.1.
Bilanço
(TL)
Varlıklar
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Toplam Varlıklar
Kaynaklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlar
Uzun Vd. Borçların Kısa Vd. Kıs.
Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlar
Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Diğer
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
Toplam Kaynaklar
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
20.278.903
579.672
16.178.622
54.789
3.201.139
26.215.960
517.364
20.623.632
952.693
3.473.727
318.993
329.551
11.364.196
612
10.635.612
23.765
7.067
697.140
37.580.156
32.239.022
599.977
21.801.047
680.881
6.721.280
1.552.737
883.100
14.682.738
13.580.689
8.145.634
1.536.562
3.517.144
368.313
1.155
16.572.436
10.167.889
1.613.140
3.368.076
491.673
136.556
736.994
11.693
46.415
8.863.309
7.832.993
234.284
796.032
21.486.015
20.000.000
2.908.668
-2.109.795
687.142
46.921.760
264.681
8.239.632
612
7.709.399
9.393
520.228
28.518.535
19.128.071
7.647.308
10.294.811
1.121.508
64.444
4.072.957
3.726.393
293.572
52.992
5.317.507
8.180.000
11.881
3.200.594
2.241.258
221.285
738.051
20.798.873
20.000.000
2.827.229
-2.862.493
834.137
37.580.156
-2.540.676
-321.817
28.518.535
3
13.281.693
60.754
30.266
1.310.025
46.921.760
2.2.
Gelir Tablosu
(TL)
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
Satış Gelirleri
35.535.719 45.223.710 45.460.746
Satışların Maliyeti
31.635.970 40.459.394 40.718.802
Brüt Kar/Zarar
3.899.749 4.764.316 4.741.944
Genel Yönetim Giderleri
537.940
573.704
986.047
Pazarlama Giderleri
431.888
451.830
828.223
AR&GE Giderleri
365.240
17.247
5.576
Esas Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
107.741
240.410
144.154
Esas Faaliyetlerinden Diğer Giderler
245.838
469.549
67.017
Esas Faaliyet Karı/Zararı
2.426.584 3.492.396 2.999.235
Yatırım Faa. Gelirler
400.978
Yatırım Faa. Giderler
46.284
Finansman Gid. Ön. Faa. Karı/Zararı
2.426.584 3.492.396 3.353.929
Finansman Gelirleri
756.269
742.905
857.347
Finansman Giderleri
3.705.199
3.599.824
4.079.038
Sürdürülen Faa. Vergi Öncesi Karı/Zararı -522.346
635.477
132.238
Ertelenmiş Vergi Geliri
200.529
198.660
554.904
Dönem Karı/Zararı
-321.817
834.137
687.142
Amortisman
FAVÖK
1.135.014
3.699.695
1.175.019
4.896.554
1.099.607
4.021.705
10%
11%
9%
Marj
3. Halka Arza İlişkin Bilgiler
Halka Arz Bilgileri
BIST Kodu
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
Halka Arz Öncesi Sermaye (TL)
Halka Arz Sonrası Sermaye (TL)
Sermaye Artırımı (Nominal TL)
Ortak Satışı (Nominal TL)
Pay Fiyatı (TL)
Halka Arz Büyüklüğü (TL)
Halka Arz Sonrası Şirket Değeri (TL)
Halka Arz Oranı (%)
ARBUL
62.000.000
20.000.000
27.000.000
7.000.000
3.000.000
2,00
20.000.000
54.000.000
37,04
4. Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanları
4.1.
Kısa Vadeli Banka Kredilerinin Kapatılması
Şirket tarafından kullanılan kısa ve orta vadeli kredilerden yüksek maliyetli olanlarının, faiz ve
kur riskinden korunmak amacıyla kapatılması planlanmaktadır. Şirket bu kapsamda halka arz
gelirinden yaratılan kaynağın yaklaşık %60’ını kullanacaktır.
4.2.
Modern Dijital Baskı Makinalarının Alımında Kaynak Olarak Kullanılması
Şirket, altyapısı ve biyolojik arıtması baskı yatırımı için elverişlidir. Bu doğrultuda alınacak 3 adet
dijital baskı makinesi, 1 buharlama makinesi, 1 ramöz makinesi ile kumaş üstü baskı hizmeti
4
verilmesi planlanmaktadır. Yapılacak olan bu yatırımla birlikte fabrikada aylık ortalama 100 ton
baskı yapma olanağı sağlanacaktır. Makine yatırımı fabrikaya dijital baskı yapma imkanı
sağlayacak olup bu imkanlarla müşteri portföyünün artırılması ve mevcut karlılığın yükseltilmesi
planlanmaktadır.
Yapılacak olan bu yatırımdan beklenen aylık ciro 1.850.000 TL’dir. Söz konusu makine
yatırımlarına ayrılan kaynak, şirkete sağlanacak halka arz gelirinin yaklaşık %35’idir. Tahmini
yatırım maliyetlerinin aşağıdaki gibi olması beklenmektedir.
Tahmini Yatırım Maliyeti
Dijital Baskı Makinası
3 Adet
Buharlama Makinası
1 Adet
Ramöz Makinası
1 Adet
Toplam Yatırım Maliyeti
4.3.
250.000 €
150.000 €
500.000 €
750.000 €
150.000 €
500.000 €
1.400.000 €
İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı
Halka arz gelirinden yaratılan kaynağın yaklaşık %5’i, şirketin çalışma sermayesinin
güçlendirilmesinde kullanılacaktır.
5. Değerleme Yöntemleri
Arbul Entegre paylarının halka arzında fiyatın belirlenmesinde İndirgenmiş Nakit Akımları ve
Piyasa Çarpanları Analizi yöntemleri kullanılmıştır.
5.1.
İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi – Projeksiyonlar
Satış gelirleri ve satışların maliyetleri boyalı kumaş, fason boyama ve dijital baskı olmak üzere üç
ana kalemde incelenmiştir.
5.1.1. Satış Projeksiyonları
Satışlar (TL)
Boyalı Kumaş
Fason Boyama
Dijital Baskı
Toplam
Satış Oranları (%)
Boyalı Kumaş
Fason Boyama
Dijital Baskı
Toplam
2014
51.986.853
1.202.219
5.550.000
58.739.072
2015
56.405.736
1.304.408
24.420.000
82.130.144
2016
60.636.166
1.402.239
27.472.500
89.510.905
2017
64.880.698
1.500.395
30.219.750
96.600.843
2018
69.097.943
1.597.921
32.486.231
103.182.095
2014
89%
2%
9%
100%
2015
69%
2%
30%
100%
2016
68%
2%
31%
100%
2017
67%
2%
31%
100%
2018
67%
2%
31%
100%
- Boyalı kumaş gelir grubunda 2011 yılında %30, 2012 yılında %28 artış gerçekleşmiştir. 2013
yılında Şirket politikası gereği durağan bir süreç geçirilmiştir. Boyalı kumaş gelir grubu toplam
satış gelirlerinin yaklaşık %98’ini oluşturmaktadır.
- Dijital baskı alanında alınan yatırım kararına bağlı olarak, kar marjı yüksek olan dijital baskının
toplam gelirler içerisindeki payı %31’e kadar yükselecektir.
5
5.1.2. Satışların Maliyeti Projeksiyonları
SMM (TL)
Boyalı Kumaş
Fason Boyama
Dijital Baskı
Toplam
2014
46.819.241
1.082.716
3.330.000
51.231.957
2015
50.798.876
1.174.747
14.652.000
66.625.623
2016
54.608.792
1.262.853
16.483.500
72.355.145
2017
58.431.407
1.351.253
18.131.850
77.914.510
2018
62.229.449
1.439.084
19.491.739
83.160.272
- Şirket’in satış maliyetleri, satılan mallar maliyetleri ile fason maliyetlerinden oluşmaktadır.
- Şirket’in fason boyama kısmında maliyetlerini fason maliyetleri oluşturmaktadır. Malın üzerine
herhangi bir katma değer eklenmeden doğrudan satışı gerçekleştirilmektedir. Buna göre; alım
maliyeti aynı zamanda satış maliyetlerini oluşturmaktadır.
- Şirket, boyalı kumaş ve fason boyama grubunda yıllar itibariyle yaklaşık %10 brüt kar marjı ile
çalışmakta olup, söz konusu oranlar projeksiyonlara aynen yansıtılmıştır.
- Şirket’in yeni üretime geçeceği dijital baskı alanında kar marjının %40 olacağı öngörülmüştür.
5.1.3. İndirgenmiş Nakit Akımları
İndirgenmiş Nakit Akımları (TL)
Net Satışlar
SMM
Brüt Kar
Marj
Faaliyet Giderleri
Faaliyet Karı
Marj
Amortisman
FAVÖK
Marj
Vergi
Yatırım Harcamaları
Net İşletme Ser. Değişimi
Serbest Nakit Akımı
İndirgenmiş Nakit Akımları
Projeksiyon Değeri
Atık Değer
Şirket Değeri
Net Borç
Sermaye Değeri
2014
58.739.073
51.231.957
7.507.116
2015
82.130.144
66.625.623
15.504.521
2016
89.510.905
72.355.145
17.155.760
2017
96.600.843
77.914.510
18.686.333
2018
103.182.095
83.160.272
20.021.823
13%
19%
19%
19%
19%
1.587.798
5.919.318
1.746.578
13.757.943
1.921.236
15.234.524
2.113.360
16.572.974
2.324.695
17.697.128
10%
17%
17%
17%
17%
1.207.637
7.126.955
949.155
14.707.098
755.495
15.990.019
726.748
17.299.722
642.005
18.339.133
12%
18%
18%
18%
18%
1.183.864
4.340.000
-679.637
2.282.728
2.011.132
29.900.248
65.608.886
95.509.134
19.014.045
76.495.089
2.751.589
0
2.902.101
9.053.408
7.027.239
3.046.905
0
2.460.254
10.482.861
7.168.673
3.314.595
0
2.363.313
11.621.815
7.001.953
3.539.426
0
2.193.751
12.605.957
6.691.252
- Halka arzdan gelecek olan gelirler ile yapılacak makina yatırımları mevcut değerlemeye katılmış
olup, tamamı 2014 yılına yansıtılmıştır.
- Şirket’in bina amortisman süresi 50 yıl; tesis, makina ve cihazların amortismanı 10 yıl; nakil
vasıtaları 5-10 yıl; döşeme ve demirbaşların amortisman süresi 5-10 yıl olarak alınmıştır.
Yapılacak olan yatırımlar da dikkate alınmış olup, yeni makina yatırımlarının amortisman süresi
10 yıl olarak kabul edilmiştir.
- Arbul Entegre’nin faaliyet giderleri projeksiyon döneminde yıllar itibariyle %10 oranında
artırılmıştır.
6
- Net işletme sermayesi değişimleri, Şirket’in son üç yılda gerçekleşen alacak, stok ve borç
ödeme süreleri ve yeni devreye girecek olan dijital baskı makinası yatırımları da dikkate alınarak
hesaplanmıştır.
- Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti TL bazında %13,50 olarak hesaplanmıştır.
- Nihai değer hesaplamasında büyüme oranı %1 olarak öngörülmüştür.
- Kurumlar Vergisi %20 olarak uygulanmıştır. Faaliyet karı üzerinden hesaplanmıştır.
- Bu varsayımlara göre; Arbul Entegre’nin değeri 76,5 milyon TL ve pay başına fiyat 2,83 TL
olarak hesaplanmaktadır.
5.2.
Piyasa Çarpanları Analizi Yöntemi
- Piyasa çarpanları analizi yöntemine göre Şirket’in piyasa değeri BIST-100 Endeksi, tekstil ve
deri sektörü çarpanları ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren benzer şirketlerin çarpanları
kullanılarak tespit edilmiştir.
- Hesaplamada Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD), Firma Değeri/FAVÖK (FD/FAVÖK) ve
Firma Değeri/Satışlar (FD/S) çarpanları kullanılmıştır.
- Çarpanlar 08.04.2014 tarihli verilere dayanılarak elde edilmiştir.
- Hesaplamada Arbul Entegre’nin 2013 yılsonu verileri kullanılmıştır. Şirket’in yılsonu verileri
aşağıdaki gibidir.
Arbul Entegre (TL)
Özkaynaklar
Satışlar
FAVÖK
Net Borç
31.12.2013
21.486.015
45.460.746
4.021.705
19.014.045
5.2.1. BIST-100 Endeksi Çarpanlarına Göre Şirket Değeri
BIST-100
Şirket Değeri (TL)
Arbul Entegre (TL)
PD/DD
1,49
31.961.832
FD/FAVÖK
8,95
16.993.019
FD/S
0,92
23.016.218
Ortalama
23.990.356
Özkaynaklar
21.486.015
FAVÖK
4.021.705
Satışlar
45.460.746
Net Borç
19.014.045
BIST-100 Endeksi PD/DD, FD/FAVÖK ve FD/S çarpanlarına göre Arbul Entegre’nin ortalama
şirket değeri 23.990.356 TL, pay başına değeri ise 1,20 TL olarak hesaplanmıştır.
7
5.2.2. Tekstil ve Deri Sektörü Çarpanlarına Göre Şirket Değeri
Tekstil ve Deri Sektörü
Şirket Değeri (TL)
Arbul Entegre (TL)
PD/DD
1,17
25.240.703
FD/FAVÖK
13,02
33.345.713
FD/S
1,01
27.026.166
Ortalama
28.537.527
Özkaynaklar
21.486.015
FAVÖK
4.021.705
Satışlar
45.460.746
Net Borç
19.014.045
Tekstil ve deri sektörü PD/DD, FD/FAVÖK ve FD/S çarpanlarına göre Arbul Entegre’nin ortalama
şirket değeri 28.537.527 TL, pay başına değeri ise 1,43 TL olarak hesaplanmıştır.
5.2.3. Benzer Şirket Çarpanlarına Göre Şirket Değeri
Benzer Şirketler
ALTIN
BISAS
BOSSA
KRTEK
SKTAS
YUNSA
Toplam
ALTIN
BISAS
BOSSA
KRTEK
SKTAS
YUNSA
Toplam
Şirket Değeri (TL)
Arbul Entegre (TL)
Piyasa Değeri Firma Değeri
1.770.000.000 2.775.983.238
14.280.000
17.247.428
187.920.000
342.320.543
28.431.404
90.333.740
69.247.800
335.639.149
129.762.000
245.905.654
2.199.641.204 3.807.429.752
PD/DD
5,08
2,91
0,45
0,58
0,54
1,75
1,25
26.768.564
FD/FAVÖK
19,34
8,67
10,35
26,81
59,86
7,75
11,53
27.343.428
Özkaynaklar
21.486.015
FAVÖK
4.021.705
Net Kar
Özkaynaklar
Satışlar
FAVÖK
428.036.620
348.767.251 1.901.596.416
143.554.644
698.557
4.912.334
12.570.690
1.990.330
17.257.356
420.267.340
371.763.210
33.062.028
-12.165.361
48.984.788
102.340.957
3.368.801
-55.736.524
127.114.677
217.907.986
5.606.902
15.510.896
74.149.388
269.932.278
31.728.468
393.601.544 1.024.195.778 2.876.111.537
219.311.173
08.04.2014 (TL)
FD/S
Ortalama
1,46
1,37
0,92
0,88
1,54
0,91
1,18
34.679.633
29.597.208
Satışlar
45.460.746
Net Borç
19.014.045
Benzer şirket PD/DD, FD/FAVÖK ve FD/S çarpanlarına göre Arbul Entegre’nin ortalama şirket
değeri 29.597.208 TL, pay başına değeri ise 1,48 TL olarak hesaplanmıştır.
6. Sonuç
Halka arz fiyatı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
Şirket Değeri
(TL)
İNA
76.495.089
BIST-100
23.990.356
Tekstil ve Deri Sektörü
28.537.527
Benzer Şirketler
29.597.208
Toplam
Ağırlıklandırılmış Şirket Değeri (TL)
%5,6 İskontolu Şirket Değeri (TL)
Halka Arz Fiyatı (TL)
Birim Pay Değeri
(TL)
Ağırlıklandırma
2,83
1,20
1,43
1,48
50%
10%
20%
20%
8
Ağırlıklandırılmış
Birim Pay Değeri
(TL)
1,42
0,12
0,29
0,30
2,12
42.357.497
40.000.000
2,00
İNA yöntemine %50, BIST-100 Endeksi çarpanlarına %10, tekstil ve deri sektörü çarpanlarına
%20 ve benzer şirket çarpanlarına %20 ağırlık verildiğinde Arbul Entegre’nin değeri 42.357.497
TL hesaplanmaktadır. %5,6 halka arz iskontosu uygulandığında Şirket’in halka arz değeri
40.000.000 TL, halka arz birim pay fiyatı ise 2,00 TL olarak belirlenmiştir.
7. A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.’nin hazırlamış ve kap.gov.tr’de yayımlamış
olduğu Halka Arz Fiyat Tespit Raporu’na ve Belirlenen Fiyata İlişkin Analist
Raporu
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan halka arz fiyat tespit raporunda
İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi Yöntemi ve Piyasa Çarpanları Analizi Yöntemi olmak üzere 2
yöntem kullanılmıştır. Halka arz fiyatının tespitinde İndirgenmiş Nakit Akımları Analizine %50,
Piyasa Çarpanları Analizi’ne %50 ağırlık verilmiştir.
Analizimizde Fiyat Tespit Raporu’nda yer alan Şirket verilerinin gerçeği tam olarak yansıttığı
kabul edilmiş, ayrıca mali veya hukuki inceleme yapılmamıştır.
7.1.
İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi ve Görüşümüz
Fiyat Tespit Raporu’nda kullanılan İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi geleceğe yönelik tahminler
içermesi ve yorumlanması için Şirket yetkilileri ile bir araya gelinmesi gerektiğinden tarafımızca
analiz edilmemiş ve Fiyat Tespit Raporu’nda yapılan çalışma test edilmemiştir. Ancak
indirgenmiş nakit akımları analizinde bir hususa dikkat çekmek istiyoruz. Yüksek ciro ve FAVÖK
katkısı beklenen modern dijital baskı makinaları yatırımı halka arz geliri ile
gerçekleştirileceğinden indirgenmiş nakit akımları analizine dahil edilmemesinin daha sağlıklı bir
yaklaşım olacağını düşünüyoruz.
4,3 Milyon TL yatırım yapılacak modern dijital baskı makinelerinin, hazırlanan projeksiyonlarda
2015-2019 yılları arasında yıllık ortalama 29 Milyon TL ek ciro ve 12 Milyon TL ek brüt kar
yaratacağı, projekte edilen şirket ciro ve brüt karının içinde sırasıyla %31 ve %67 pay alacağı
öngörülmektedir. Diğer bir ifadeyle; şirketin 2015-2019 yılları arasında elde edeceği brüt karın
%67’sinin halka arz geliri ile yapılması planlanan 4,3 Milyon TL’lik yatırımın sonucunda elde
edileceği beklenmektedir.
7.2.
Piyasa Çarpanları Analizi Yöntemi
Fiyat Tespit Raporu’nda benzer şirketlerle karşılaştırmada; PD/DD, FD/FAVÖK ve FD/S çarpanları
eşit ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Çarpan analizi yapılırken benzer şirketlerin yanı sıra BIST-100
Endeksi ve tekstil ve deri sektörü çarpanları da kullanılmıştır.
7.2.1. Piyasa Çarpanları Analizi Görüşümüz
Şirket’in faaliyetlerinin tekstil ve deri sektörleri ile bağlantılı olması nedeniyle sektör çarpanlarının
kullanılmasını makul buluyoruz. Birebir benzeyen şirketin bulunmaması ve tekstil sektöründeki
uç çarpan değerlerinin fazla olması sebebiyle sektör çarpanlarının yanında BIST-100 endeksi
çarpanlarının kullanılmasının doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmekteyiz.
FD/Satışlar çarpanının sadece birebir benzer şirketlerin varlığında anlamlı olacağını ve mevcut
durumda bu çarpanın fiyat tespitinde kullanılmasının sağlıklı bir sonuç vermeyeceğini, ayrıca
9
fiyat tespitinde kullanılmayan Fiyat/Kazanç çarpanına da hesaplamada yer verilmesi gerektiğini
düşünüyoruz. Bu görüşlerimizin ışığında, piyasa çarpanları analizinde FD/FAVÖK, Fiyat/Kazanç
(F/K) ve PD/DD oranlarının kullanılmasının makul olacağı kanısındayız. Buna göre; 08.04.2014
tarihi itibariyle tekstil ve deri sektöründe seçilen şirketlerin hesaplanabilen ve anlamlı F/K oranı
11,77, BIST-100 Endeksi’nin F/K oranı ise 11,30’dur. FD/Satışlar çarpanının hesaplamadan
çıkarılması ve F/K oranının dahil edilmesi durumunda, kullanılan ağırlıklar ile piyasa çarpanları
analizinden 1,04 TL birim pay fiyatı elde edilmektedir.
Çekincemizi ilgili bölümde ifade ettiğimiz İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi yönteminin mevcut
sonuçları ile %50 ağırlığını koruması ve FD/S çarpanını çıkararak F/K çarpanını dahil ederek
hesapladığımız piyasa çarpanlarına %50 ağırlık verilmesi durumunda 2,12 TL olarak hesaplanan
birim fiyat 1,94 TL’ye gerilemektedir.
BIST-100
Şirket Değeri (TL)
Arbul Entegre (TL)
Tekstil ve Deri Sektörü
Şirket Değeri (TL)
Arbul Entegre (TL)
Benzer Şirketler
ALTIN
BISAS
BOSSA
KRTEK
SKTAS
YUNSA
Toplam
ALTIN
BISAS
BOSSA
KRTEK
SKTAS
YUNSA
Toplam
Şirket Değeri (TL)
Arbul Entegre (TL)
PD/DD
1,49
31.961.832
FD/FAVÖK
8,95
16.993.019
F/K
11,30
7.765.202
18.906.684
Özkaynaklar
21.486.015
FAVÖK
4.021.705
Net Kar
687.142
Net Borç
19.014.045
PD/DD
1,17
25.240.703
FD/FAVÖK
13,02
33.345.713
F/K
11,77
8.087.541
Ortalama
22.224.652
Özkaynaklar
21.486.015
FAVÖK
4.021.705
Net Kar
687.142
Net Borç
19.014.045
Piyasa Değeri Firma Değeri
1.770.000.000 2.775.983.238
14.280.000
17.247.428
187.920.000
342.320.543
28.431.404
90.333.740
69.247.800
335.639.149
129.762.000
245.905.654
2.199.641.204 3.807.429.752
PD/DD
5,08
2,91
0,45
0,58
0,54
1,75
1,25
26.768.564
FD/FAVÖK
19,34
8,67
10,35
26,81
59,86
7,75
11,53
27.343.428
Özkaynaklar
21.486.015
FAVÖK
4.021.705
Ortalama
Net Kar
Özkaynaklar
Satışlar
FAVÖK
428.036.620
348.767.251 1.901.596.416
143.554.644
698.557
4.912.334
12.570.690
1.990.330
17.257.356
420.267.340
371.763.210
33.062.028
-12.165.361
48.984.788
102.340.957
3.368.801
-55.736.524
127.114.677
217.907.986
5.606.902
15.510.896
74.149.388
269.932.278
31.728.468
393.601.544 1.024.195.778 2.876.111.537
219.311.173
08.04.2014 (TL)
F/K
Ortalama
4,14
20,44
10,89
8,37
10,96
7.531.076
20.547.689
Net Kar
687.142
10
Net Borç
19.014.045
İNA
BIST-100
Tekstil ve Deri Sektörü
Benzer Şirketler
Toplam
7.3.
Şirket Değeri
Birim Pay Değeri
Ağırlıklandırma
76.495.089
18.906.684
22.224.652
20.547.689
2,83
0,95
1,11
1,03
50%
10%
20%
20%
Ağırlıklandırılmış
Birim Pay Değeri
1,42
0,09
0,22
0,21
1,94
Sonuç
Sonuç olarak;
- Halka arz fiyatının hesaplanmasında halka arz geliri ile yapılması planlanan yatırımların
değerlemeye dahil edilmemesinin fiyatlama açısından sağlıklı olacağı,
- Piyasa çarpanları analizinde ise FD/Satışlar çarpanının çıkarılarak F/K çarpanının eklenmesi
gerektiği,
düşüncesindeyiz.
Bu iki unsurdan sadece piyasa çarpanlarına ilişkin görüşümüz sonucunda birim fiyatın 1,94 TL’ye
gerileyeceğini hesaplamaktayız. Buna ek olarak; indirgenmiş nakit akımları analizinden yapılması
planlanan yatırımların arındırılmasının etkisini tam ölçememekle birlikte, arındırılması durumunda
1,94 TL’den daha düşük birim değerlerin oluşacağını söyleyebiliriz.
Bu görüşlerimizle 2,00 TL olarak belirlenen halka arz fiyatının yüksek olduğunu düşünüyoruz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile
müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler
mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor
ABD’de dağıtılmak için hazırlanmamıştır.
11
Download

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz